Вы находитесь на странице: 1из 6

1

Instructional Plan (iPlan) in AP8

Name of Teacher Grade/Year Level 8


Learning Area: Araling Panlipunan 8 Quarter: 4
Module No.: 4
Competency: Nasusuri ang mga dahilan na nagbigay daan sa ikalawang digmaang pandaigdig.
(AP8AKD-IVe-5)

Lesson No. 9 Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Duration 1hr


Pandaigdig (minutes/hours)
Key Kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos sa
Understanding kontemporaryong daigdig tungo sa pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa,
to be pagtutulungan, at kaunluran.
developed
Learning Know- Naipapaliwanag ang mga dahilan na nagbigay- daan sa Ikalawang
Objectives ledge Digmaang Pandaigdig
Skill Nakabubuo ng isang timeline na nagpapakita ng mga dahilan na
nagbigay- daan sa Ikalawang Digmaang Dandaigdig;
Attitude Naipapahayag ang positibong pananaw sa mga dahilan ng
Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Resources Tsart / graphic organizer samples, Batayang aklat pahina 473-474.
Needed
Elements of the Plan Methodology
Preparations Motivation/Introduct  Panalangin
- How will I make ory Activity (3mins)  Pagbati
the learners ready? This part introduces  Balik aral
- How do I prepare the lesson content.. it
the learners for the is serves as a warm-
new lesson? up activity to give the
(Motivation learners zest for the
/Focusing incoming lesson and
/Establishing Mind- an idea about what it
set /Setting the to follow. One
Mood /Quieting principle in learning is
/Creating Interest - that learning occurs
Building Background when it is conducted
Experience – in a pleasurable and
Activating Prior comfortable
Knowledge/Appercep atmosphere.
tion - Review – Drill)
- How will I connect
my new lesson with
the past lesson?
2

Presentation Activity (25mins) Pangganyak:


- (How will I present This is an interactive
the new lesson? strategy to elicit
- What materials will learner’s prior
I use? learning experience. Gawain 1 - Hula, Hoop!
- What It serves as a Sagutin ang unang Gawain
generalization springboard for new Isulat mo sa iyong kwaderno ang letra ng iyong
/concept /conclusion learning. It illustrates tamang sagot na nasa loob ng hula-hoop.
/abstraction should the principle that
the learners arrive learning starts where
at? the learners are. a. League of Nations
(Showing/ Carefully structured
b. United Nations
Demonstrating/ activities such as
c. Hiroshima
Engaging/ Doing individual or group
d. National socialism
/Experiencing reflective exercises,
/Exploring group discussion, e. Fascism
/Observing- Role- self-or group
playing, dyads, assessment, dyadic or
dramatizing, triadic interactions, 1. Isa ito sa mga lugar sa Japan na pinasabog
brainstorming, puzzles, simulations ng United States
reacting, interacting- or role-play, 2. Ito ay ang ideolohiyang pinairal ni Hitler
Articulating cybernetics exercise, noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig
observations, finding, gallery walk and the 3. Ito ang tawag sa samahan ng mga bansa
conclusions, like may be created. na naitatag pagkatapos ng ikalawang
generalizations, Clear instructions digmaang pandaigdig
abstraction- Giving should be considered
suggestions, in this part of the Magpangkat pangkat Tayo!
reactions solutions lesson. Pangkatin ang mga mag-aaral sa pito . Bigyan ng
recommendations) paksa ang bawat pangkat na tungkol sa mga sanhi
ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bawat
pangkat ay papipiliin ng mga estratehiya sa
pagpapakita ng kanilang takdang paksa at sila ay
bibigyan ng tig limang minuto.
Unang pangkat- Pag-agaw ng Japan sa Manchuria
Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa
Ikalawang pangkat- Pagsakop ng Italya sa Ethiopia
Digmaang Sibil sa Spain
Ikatlong Pangkat- Pagsasanib ng Austria at
Germany (Anschluss)
Paglusob sa Czechoslovakia
Ikaapat na Pangkat - Paglusob ng Germany sa
Poland
3

Analysis (7mins) 1. Anu-anong pangyayari ang naging dahilan ng


Essential questions pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
are included to serve
as a guide for the 2. Bakit umalis ang Germany sa Liga ng mga Bansa?
teacher in clarifying
key understandings 3. Ano ang motibo ng pananakop ng mga bansa
about the topic at bago nangyari ang Ikalawang Digmaang Panda
hand. Critical points igdig?
are organized to
structure the 4. Ano ang kinalaman ng digmaang sibil sa Espanya
discussions allowing bilang dahilan sa pagsiklab ng Ikalawang Digmaang
the learners to Pandaigdig?
maximize interactions
and sharing of ideas 5. Ipaliwanag ang motibo ng pagsanib ng Austria at
and opinions about Germany bilang daan tungo sa pagkakaroon ng
expected issues. tunggalian.
Affective questions
are included to elicit
the feelings of the
learners about the
activity or the topic.
The last questions or
points taken should
lead the learners to
understand the new
concepts or skills that
are to be presented
in the next part of the
lesson.
Abstraction (3mins) Sa mga binanggit na sanhi ng Ikalawang Digmaang
This outlines the key Pandaigdig, alin sa palagay mo ang pinakamabigat
concepts, important na dahilan ?Bakit?
skills that should be
enhanced, and the
proper attitude that
should be
emphasized. This is
organized as a
lecturette that
summarizes the
learning emphasized
from the activity,
4

analysis and new


inputs in this part of
the lesson.
Practice Application (15mins) Gawain 2: Right Angle Approach
- What practice This part is structured Gawin ang Gawain 2 na nasa LM pahina 469
exercises/applicatio to ensure the
n activities will I givecommitment of the Bumuo ng timeline na nagpapakita ng mga
to the learners? learners to do pangyayari na naging dahilan ng Ikalawang
(Answering practice something to apply Digmaang Pandaigdig.
exercise- Applying their new learning in
learning in other their own
situations/actual environment.
situations/real-life
situations- Valuing Sa palagay ninyo, may maidudulot bang kabutihan
Expressing one’s ang mga pangyayaring naganap na nagbibigay-daan
thoughts, feelings, sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
opinions, beliefs
through artwork,
songs, dances,
sports- Performing
musical
numbers/dances,
manipulative
activities, etc.)
Assess- Assessment Matrix
ment Levels of Assessment What will I How will I How will I score?
assess? assess?
(Refer Knowledge (5mins) Dahilan ng Sagutin ang Isang puntos bawat
to (refers to the substantive Ikalawang sumusunod na tamang sagot.
DepED content of the curriculum, Digmaang tanong. Isulat
Order facts and information that Pandaigdig ang
No. 73, tamang sagot.
the student acquires)
1.Isa sa mga
s. 2012 What do we want students
lugar sa Japan
for the to know? na pinasabog
example (relevance and adequacy) ng United
s) How do we want students to States ay ___
express or provide evidence .(Hiroshima o
of what they know Nagasaki)
2. Ano ang
tawag sa
ideolohiyang
pinairal ni
Benito
Mussolini sa
Italy?
5

(Fascism)
3.Anong
bansang
Europeo na
humiwalay sa
League of
Nations?
(Germany)
4. Anong lugar
sa Asya ng
inagaw ng
Japan kaya siya
ay kinundena
ng League of
Nations?
(Manchuria)
5. Ano ang
tawag sa
samahan ng
mga bansa na
naitatag
pagkatapos ng
Ikalawang
Digmaang
Pandaigdig?
(United
Nations)

Process or Skills
(refers to skills or cognitive
operations that the student
performs on facts and
information for the purpose
of constructing meanings or
understandings.)
Skills as evidenced by
student’s ability to process
and make sense of
information, and may be
assessed in the following
criteria: understanding of
content and critical thinking
Understanding(s)
(refers to enduring big ideas,
principles and
generalizations inherent to
the discipline, which may be
6

assessed using the facets of


understanding or other
indicators of understanding
which may be specific to the
discipline
Products/performances
(Transfer of Understanding)
(refer to the real-life
application of understanding
as evidenced by student’s
performance of authentic
tasks)
Assign- Reinforcing the day’s Gumawa ng reflective journal tungkol sa positibong pananaw sa
ment lesson (2mins) mga dahilan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Isulat sa isang
short bond paper.
Enriching the day’s .
lesson
Enhancing the day’s
lesson
Preparing for the new
lesson

Writers:

GEMMA F. DEPOSITARIO
Master Teacher –I
Negros Oriental High School

VIDA T. CABRISTANTE
Master Teacher –I
Negros Oriental High School

Editors:

HAIDEE A. SANCHEZ
Luray II NHS
Toledo City Division

LLOYD B. ALENTON
Gelacio C. Babao Sr. MNHS
Carcar City Division