Вы находитесь на странице: 1из 7

Proiec

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.________ din


____________________ 2020

Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul


2020 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii
Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale

În scopul îndeplinirii angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale


şi regionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în vederea executării
prevederilor art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393-399), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, conform anexei, lista organismelor internaţionale şi regionale


cărora Republica Moldova urmează să achite din bugetul de stat pe anul 2020
cotele de membru și datoriile.

2. Ministerul Finanţelor va asigura transferul mijloacelor financiare prevăzute în


Lista
menţionată din bugetul de stat pentru anul
2020.

3. Ministerul Finanţelor se autorizează să redistribuie între organizațiile


internaționale și regionale mijloacele alocate pentru achitarea cotelor de membru,
fără afectarea sumei alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2020 în
acest scop.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
publicării.

PRIM-MINISTRU Ion CHICU

Contrasemnea
ză:

Viceprim-ministru, Ministru al finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministru al afacerilor externe şi integrării europene Aureliu CIOCOI


Перевод
проекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No​_______
от___________________202
0 г.

Об уплате из государственного бюджета на 2020 год


членских взносов и задолжeнностей Республики
Молдова перед международными и региональными
организациями

В целях выполнения финансовых обязательств перед международными и


региональными организациями, стороной которых является Республика
Молдова, а также с целью исполнения норм ст. 3 буквы a) Закона о бюджете
на 2020 год No. 172/2019 (Мониторул Офичиал ал Републичий Молдова, 2019,
No 393-399), Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, согласно приложению, Список международных и
региональных организаций, которым будут уплачены Республикой Молдова
из государственного бюджета на 2020 год членские взносы и
задолженности.

2. Министерству финансов обеспечить перечисление финансовых средств,


предусмотренных в указанном Списке, из государственного бюджета на
2020 год.

3. Министерству финансов предоставляется право перераспределять


выделенные средства для уплаты членские взносы между
международными и региональными организациями, не затрагивая
выделенной суммы утверждённой для этой цели в государственном
бюджете на 2020 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня


опубликования.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Ион КИКУ

Контрассигную
т

Зам. премьер-министра, Министр финансов Сергей ПУШКУЦА

Министр иностранных дел и европейской интеграций Аурелиу ЧОКОЙ


Anexa la Hotărîrea Guvernului
nr. din
Lista organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să
achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pe anul 2020
Propuneri pentru transfer ​Denumirea Organizației
în 2020 Abr. Suma în valută Suma în Lei ​Organizaţii Parlamentare ​1. Adunarea
Adunarea Parlamentară a Cooperări
Interparlamentară CSI ​USD ​206 194 3 808 403 ​2. ​
Economice în Bazinul
66 414 1 496 307 ​
Mării Negre (PABSEC) ​EUR ​ ​ 1 000
3. Uniunea Interparlamentară ​CHF 1
Adunarea Parlamentară ​ a Organizației pentru
201 850 ​4. ​ Cooperare în Europa ​
Securitate și

1 820 41 005 ​
EUR ​ ​ 800 85 614
5. Adunarea Parlamentară a Francofoniei ​EUR 3
SUBTOTAL 1 5 633 179
Organizaţii Internaţionale ​6. Consiliul Europei (CoE), inclusiv contribuţiile voluntare
EUR ​370 726 8 352 462 ​7. Cooperarea Economică în Bazinul Mării Negre (OCEMN)
Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv contribuţiile
EUR ​60 394 1 360 671 ​8. ​
USD ​149 030 2 752 588 ​
voluntare ​ 9. Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare (UNDP)
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și
USD ​272 850 5 039 540 ​10. ​
Cultură (UNESCO)
USD/ EUR
192 413 ​ Organizaţia ​ pentru Securitate şi Cooperare în
5370 USD + 4138 EUR ​ 11. ​ (OSCE) ​
Europa

EUR ​63 361 1 427 522

Curtea de Conciliere si Arbitraj a Organizației ​


12. ​ Securitate și Cooperare Economică
pentru
(OSCE) ​
CHF ​95 1 743

Grupul ​ Consultativ Comun al Tratatului cu privire la Forțele


13. ​ Armate ​
EUR ​1 180 26 585 ​
Convenționale în Europa ​ 14. Organizaţia Internaţională a Muncii CHF
144 224 2 646 510 ​15. Organizaţia Mondială a Comerţului CHF ​37 145 681 611 ​16.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii USD ​206 445 3 813 039 ​17. Organizaţia Mondială a
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentaţie şi
Turismului EUR ​33 110 745 968 ​18. ​
Agricultură (FAO)
USD/ EUR
277 222 ​
8 121 USD + 5 647 EUR ​ 19. Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului EUR ​24
480 551 534 ​20. Oficiul Internaţional pentru Sănătatea Animalelor (OIE) EUR ​25 884 583
Conferinţa
167 ​21. Organizaţia Internaţională a Zahărului GBP ​5 360 137 591 2
​ 2. ​
privind Regimul Navigat pe Dunăre (Comisia
Dunării) ​
EUR ​149 270 3 363 053

23. Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării EUR ​1 020 22 981 ​24. Autoritatea
Internaţională pentru Fundul Mării USD ​670 12 375 ​25. Organizaţia Internaţională de
Standardizare (ISO) CHF 1 ​ 0 200 187 170 ​26. Comitetul European de Standardizare
(CEN) EUR 1 ​ 2 000 270 360 ​27. Convenţia Metrului EUR 1 ​ 1 980 269 909
Organizația
28. Organizaţia Internaţională a Francofoniei EUR 3 ​ 9 005 878 783 ​29. ​
Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit

EUR ​500 11 265 ​ Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit


(INTOSAI) ​ 30. ​
EUR ​500 11 265 ​ USD/
(EUROSAI) ​ 31. Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) ​
CAD
926 710 ​ Directoratul Cheilor Publice al Organizaţiei
38 000 CAD + 21 000 USD ​ 32. ​
Internaţionale a

USD ​30 730 567 583 ​


Aviaţiei Civile (ICAO PKD) ​ 33. Agenţia Internaţională pentru
EUR/ ​
Energia Atomică ​ USD
2 552 061 ​
112 027 EUR + 1 521 USD ​ 34. Organizaţia privind Interzicerea Armelor Chimice
Comisia Preparatorie pentru Organizaţia Tratatului privind
EUR ​2 775 62 521 ​35. ​
Interzicerea Totală a Testelor Nucleare (CTBTO)
USD/ EUR
100 470 ​
3000 USD + 2000 EUR ​ 36. Institutul Unit de Cercetări Nucleare (Dubna) USD ​140
Organizația ​ Internațională de Poliție Criminală
900 2 602 423 ​37. ​ (INTERPOL) ​
EUR ​18 200 410 046

Coridorul ​
38. Iniţiativa Central Europeană (CEI) EUR ​9 830 193 651 ​39. ​ (TRACECA)
Internațional de Transport Europa-Caucaz-Asia

EUR ​60 000 1 351 800


Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică
40. ​
USD ​71 000 1 311 370 ​
GUAM (ODDE-GUAM) ​ 41. Organizaţia Maritimă Internaţională
(IMO) GBP ​12 550 322 159 ​42. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) CHF ​1
672 30 681 ​43. Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală EUR 2 ​ 800 63 048 ​44.
Uniunea Poştală Universală (UPU) CHF 5 ​ 0 700 1 142 271 ​45. Fondul Internaţional
pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) USD 3 ​ 0 000 554 100 ​46. ONU pn Dezvoltare
Industrială (UNIDO) EUR 3 ​ 473 78 247 ​47. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor
CHF 7​ 9 500 1 458 825 ​48. Uniunea Europeană de Radioteleviziune (UERT) CHF 6 ​ 6 310
1 216 789 ​49. Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) EUR 2 ​ 4 000 540 720 ​50. Reţea de
Sănătate în Europa de Sud-Est (SEEHN) EUR 1 ​ 0 000 225 300 ​51. Consiliul Euro-asiatic
Acordul ​ Central European
de Standardizare (EASC) USD 1 ​ 4 000 258 580 ​52. ​ (CEFTA) ​
de Comerţ Liber din 2006

EUR ​25 025 563 813

Agenţia
53. Comunitatea Energetica a Europei de Sud-Est EUR ​4 762 107 288 ​54. ​
Internaţională pentru Energia Regenerabilă
(IRENA) ​
USD ​1 282 23 679

55. Curtea Penala Internaționala (CPI) EUR ​7 983 179 857 ​56. Conferința Cartei
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și
Energetice EUR 3​ 70 8 336 ​57. ​
CHF ​1 000 18 350 ​ Comitetul ​ European de
Semilună Roșie ​ 58. ​ (CENELEC) ​
Standardizare în Electrotehnică

EUR ​12 000 270 360

Institutul ​ European de Standardizare în Telecomunicații


59. ​ (ETSI) ​
EUR ​4 000 90 120

Conferinţa
60. Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) CHF ​24 400 447 740 ​61. ​
de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat
(HCCH) ​
EUR ​7 000 157 710

62. Organizația Colaborării Cailor Ferate (OSJD) CHF ​150 780 2 766 813 ​SUBTOTAL 2
54 248 601 Organizaţii CSI ​63. Comitetul Executiv CSI (bugetul unic al CSI) ​RUB ​4 079
​ 31 700 249
100 1 223 730 ​64. Comitetul de Statistică al CSI (bugetul unic al CSI) ​RUB 8
Biroul ​
510 ​65. ​ CSI)
de Combatere a Criminalităţii al CSI (bugetul unic al


RUB 824 800 247 440
66. Centrul Antiteroristic al CSI (bugetul unic al CSI) ​RUB ​947 000 284 100
67.
Consiliul şefilor de state, şefilor de guverne, miniştrilor afacerilor externe, Consiliul
Economic al CSI (bugetul unic al CSI)
RUB
665 100 199 530
Consiliul ​ Coordonator ​
68. ​ (bugetul unic ​ al CSI)
al Procurorilor Generali al CSI


MDL 102 700 30 810
Reprezentanţa ​ din RM a Teleradiocompaniei Interstatale
69. ​ "MIR" ​
3 484 000 3 484 000

SUBTOTAL 3 ​5 719 120 ​TOTAL 65 600 900

Вам также может понравиться