Вы находитесь на странице: 1из 54

то!

шше
13

. ,,,|!!+

::1


.|оБп @о|[}апе

А:гап9её апё Ргоёцсеё Бу


]1|!аг|к 1ау|ог

Реа|цге0 Р|ауегэ:

6 га!тагп 8гее0 !оуе_1гш гп ре|


.]о]тп Реэа!гпе_1епог $ах
1опу ]ч!а|]<ег_Р|апо
.!|гп Робег[э_8аээ
$!еуе Р|6у|<_9гц!п$

ношто ш$Ё1ЁЁ €9:

Ёас[ эоп9 [аз 1шо 1гас1<э:

1) $р|!|1гас1с/йе!о6у

\]1/ооёш|п0, 8га$$, (еуБоаг6, ап0 йа!!е| Р|ауегэ сап ц5е


1[!э 1гас]< аэ а !еагп!п9 1оо! {ог пе!о0у э!у!е апё !п{!ес!!оп.

8аэз Р|ауег$ сап !еагп ап0 рег1огп ш!1[ 1[!э {гас]< _


ге|поуе 1[е гесог0е0 баээ 1гас[ 0у {шгп!п9 0ошп 1['те
уо!цпе оп 1[е !-ЁЁ1 с[аппе!.
(еубоагё ап0 6ц!|аг Р!ауегэ сап !еагп ап0 рег[огп ш!1[:
_ гепоуе |[е гесог0е0 р!апо раг1 бу {шгп!п9
11'т!э !гас]<
0ошп 1[е уо|цпе оп 1[е н!снт с[аппе!.

2) Рш|| $!егео1гас[

$о|о!з|з ог 9гоцр5 сап !еагп ап0 реЁогп ш!11'т 1[!э


ассопрап!пеп11гас& ш!1[ {!пе внутнм $Ё6[!Ф!\.| оп!у.
-+

со
}:$Р[!т 1?,Аок/(4€[00у 0ь0с ткА!ш
0[0с т?А}\|с
|:?0[[!1€вс01[.Аок

с у6к!10ш 6у 10нш о0!'ткАш6

(4€0'0м$ш!ш& % 6п,*',

у$йт*о:1
10 о00А
Ф',',

Ап сь1

? '9. Аь о0?А
[А91т!(4Ё

фооол

сору]'!зп{ @ 1957 (Репе\^/с6 1985)]оусо| мш5|с


1б!з агап9епеп! (ору!3[:! @ 2002.1Ф!(€о| м|.]5!с
!п{егпа!!опа! (оруг13|{ 5есшге6 А!! &|9пь Ре5смео
со
ф: !Р!-!т о0[]шт70шш
{:|0[[91€всок,Аок
с у6к$!0ш 0у 1}н?') с0'1е,А}|Ё

0Б^'1 0п 0 м;1 €п

фБ^^т дт

6ь,,*|Рс00А+

0п €у?

А|м{ 07 €мл1 07 9мл1 |м:7 0п 0|мд1 А1


---- ----

0.с. А[ о0?А
0 мд1 |1 0|мл7 €мг1 (7 0|мл7 (Бот*;п }|0кЁР€А1

#соод
| €а,7 (1 0|мд1 ?и 0Бмд7 (7 0|мд1 А1 0 мл7

0Бм{

соруг!зп! @ 1957 (Репе\ме6 1985) ]о\)исо[ м{.]5!с


ть.5 аггап3епсп! соруг!зБ| @ 2002 )Ф!(о!_ м!5!с
п{егпа1|опа! соруг!3п{ 5ес0геа А!! п;зпБ Ре5емес
6
со
ф: 9Р!111еАок/А€[00у о0(,!!ш (4А3}
|:(0[[91€кс01?Аок
с у6к!10ш 6у 10нш о0!ткАшЁ

(йт*о: (йс*о; Аи

о1ш11) (тт*о; (йт*о;

|тт5з: о7щч) (йг*л

0.о' А[(.||Ё
!д!т т!мЁ
|тгБв: ?и Ап ь)'1нкс?€А1

сору!3ь( о 1974.]оусо| м05!с


тп15 аггап3спеп{ соруг|3п1о 9002 ]оусо[ мш5!с
!п|егпа|1опа! (оруг!3[:! 5есшге6 А!! Р!3п!5 пе5емео
со
|:9?[1т твАск/р1с100у са|)!ш0х
$: Ё|.][[ 91€к€01еАск

с у6к!10ш 0у 1он}| с0!-ткдш6

$ш!ш& |,а;7

(ём:7 )
( мт1

( ф *сБл 9,ло110
о0?А+
^(/0

( м'1
|му7
'ь / / - /

0 .9. А' со?А

((мг1) (^/0 0+1ьц ё,цл7

соруг!3п| о 1977.]оусо[ м[]5!с


1Б!з агап3епеп{ (ори|зь| @ 9002..]оусо| м05!с
!п|егпа!!опа! (оруг|3[т15есшге6 А!! Р!3п!5 пе5емес
8

со
$:9?[!1 1?А(к/: 0,Ашт 91с?9
ф: Ё[,!![ 91€к€о1[,Аск

о у6к]0ш 0у 1он|! со[1еА|!Ё


,А!т !ш]ш&
6ма7 ?7 0 мл1 0п €Б^'7 А,цг1 ?1

€Бм{

10ошг.А*^'
€|^{ |*м(

!0!-0! /||х'!)
0мл1 ?1 0 мл7 0у? €|мл7 Амп7 07 0 мл1 6п
!!

€Бм,7 |*1 €|мл1

0.с' Аь с0?А
[А911'|4Ё
' .ш11нкЁ?сА1
ё*м| (+', 0мл1 ( мт1 0п €Бм{ (*м:7 (#т

ёооол
| (м,1 0п
€|м{ а

соруг|3п! о 1974.]о\(со| м|]5|с


тп!5 аггапзепсл{ соруг!зп1 о 9002']оусо| м1.]5!с
!п{егпа1!опа! сору!зь{ 5ес0геа А1! &!3[:Б Резегис6
со
{:9?[11 1?'Аок/мс[00у

ф:/0[[91€всо1в'Аок
'м??с9$!0ш!
о у6к!10ш 6у {0н|| с0[ткАшЁ
ЁА!т !ш|ш&

(0 м:1) €|м|

0 мг1)
т0оо/.А+

-'
*| 90[0!
0 мл1
2 , , -

€|^с1

0 м:7

0.о. Аь о0?А
0 мт7) ьА9111м€

вАск 10 1с + (40кс 11(4€9 ю? 80!-09)

соруг!3ь{ о 1974..]оусо| м|.]5!с


ть!5 аггап3епсп! соруг!8!:! @ 2002 !Ф\0(о| м1']5!с
!п{егпа1!опа! соруг|3ь1 5ес0гео А!! &!3п|5 ке5емсо
|0
со
@: Р[!т 1?'Аек/м€100у ьА7у 01??
ф:|0[[$с?с0к,Аск
с у63!|0ш ву 10нм с0!ткАш6
(4с?10м-0Р 9ш|ш&
Амо1 01 |мг1 (7 ( м: ( ( мг1 0п
^,гмл'г:

€Бмл1 01

0му1 сп

(
^'смлт:

т0 о00А*,^'
€|м{

ём:1 | ( мг7
^'смл'г:

соруг!зп1 @ 1957 (&епе:ме6 ']985) ..]о\исо| м{.]5!с


тп;5 аггап3епеп1 соруг!3п| @ 2002 .]оусо| мц5!с
1п|сгпа{'опа! соруг!3п1 5ссцгеа А!! к!зп{5 Рс5смео
€|м{

|
^'тма.г;

0.с. Аь о0?А
ьА!1т:мс
€Бм{ ||

{0Аок 10 *,|' м0к€ 11мс9 |ок $0].0$)

о00А
су? (йтьо:
\2
со
@: 9?[!11?Аск/(^€ь00у м0м6шт'$ |!01]ос
ф: |:.]![ 91свс01/.Аок

с у6к]0ш 6у 10нш о0!-ткАшЁ

АБм,1 0п

0 мг1 €|м'7 0Б^'7 | 01ьч! ёмг1


^'тгБв:

0Б^г1 сп АБмд7 0п

6Бь/6Б ( 0 (^(/01
^р/0Б ^(/01

г:дп:о { одзз' 7
,0 '0 /
./т
/

юо0?А+
6Бь/6Б (^р/0Б 0^|/0| (^р/6|'сь, (9010 в?Ё.Ак)

т|' ( 1, / (
соруг!зь| @ 1951 (Репешеё 19в5) ]оусо| м05!с
тп!5 аггап9епеп| сору!9п{ @ 2002 ']оусо[ м!-]5!с
!п1егпа!!опа! €ору!3б| 5есшгс6 А!1 Р!3б{з Реземе6
|
^'ттБв:

(м:7 6|мг1 А|м{

,1,.

0 мг1 о |7 &1) ( мг1 0п 6Бь/6Б ( 0


^р/6| ^(/0Б

(^р/0| 6Бь/6Б ( 0 ( €|, ,',', ? .о. А' о0?А


0ксАк)
^|/0Б ^|/0Б ^р/0Б
(6Аок10 * Р0€ м0€630[09)
\4
со
(4?,. ?.о.
| :9 ?[!1 1?'Аск/ (4€ь00у

а.|!! !1€ес0тс,Аск
@:
с у6к!10ш 0у {}н|| с01 ткАшЁ

т0о00А1,
0 мг |м:

(( а()

0.о. А' о0?А


$ооол
.
ьА91 11м€ ь)пс?€А1

9мгь 0л ' , 9,ло 0мг 9,цг

соруг!зп{ @ 1977.,оусо| м(.]5!с


1[!з агап3епсп{ €оруг!9ь{ @ 2002.]оусо| м1-]5!с
!п!сгпа!!опа! (оруг!3б{ 5есшге6 А!! Р!3б|з Реземе6
15
со
ф:9?ь11 1?Аск/(4€ь00у шА!мА
ш]6мА
ф:А)[!91Ёк€отв'Аск
с у6к!10ш 0у 1}н}\) с0|ткАш6
6АььА0
0Б^у/€Б €|м( А^р/€| омр/€Б А|^р/€| 0|^|/€Б

3 9

А^р/€| 0^р/€| %
А|^р/€| о^р/вь оь/,[|}', т1-----

ц)
0'{/0Б 6Б/,[|)',
---_ 1 *тмлт:/6Б 0
^'1/0Б -, - А|^р/0Б

рБвг*п:/6Б А'{/€Б 0мр/€|

$01-0!
д^р/€Б 0^р/€Б А^{/€| 0^р/ЁБ

0.9. А[ о00А
АБ'[./€Б оБ^у/€| А^{/€Б емр/€Б дБ^р/Ё|

о0?А А^{/€Б
0^{/€| АБ^р/€Б А^{/€Б 0мр/€|

соруг|зп[ о 1973 (пспе\^/ео).]оусо| м(.]5!с


тп!5 аггап9епеп{ соруг13[:| @ 2009 )Фусо| м{-)5!с
!п(егпа|!опа] (оруг!8[{ 5есшге6 А!! &!8п{5 &е5емес
16

со
$:м!!т 1?,Аок/(4с[00у 0ь0с ткА!ш
0ь0€ 1?А||с
ф:|0[[91Ёвсот3.Аок

вБ уикл:ош 6у 10н|| с0[теА}|€

мс010м !ш!ш& (тс*л

(тг*л о1шФ

10 о0?Аф',',,
1(тт*о:1

0 '9 ' Аь о00А


А.' (7 !А!т т!мЁ
!|мг' о1
!

-.-,

"{
фооол (т г*л

-19в5)!оусо|
соруг13ь1 @ 957 (кепешеа
-1
мш51с
ть!5 аггап9спеп{ сору!3п! @ 2002.]оусо| м|.]5!с
!п|егпа||опа] соруг!3п[ 5ес0ге6 А!! Р!зп!5 Ре5егуес
\7

со
$: 8Рь!т о00шт70шш
{:А)[[91ск€01кАок

6и у6к!10ш 6у 10нш с0[ткАш6


А91
(*^( 07 ёмд1 си АБ^'1 01 €мл7 €мг1 (7

0Б^{ (*т (*м{ А1 А|м{ 01

$0!0$ /' х'$)


(*^(

6Б^'1 оР (*м{ А7 0 ма1 ? м:1 €п АБм'1 07


|

?.с. А[ о0?А
( чтр'п ь|овЁ?€А1

о00А
|*м| 01 |мд7 си АБ^{ 07 |мл1 07 €мд7

9ад1 АБ^{ €мл7


9АА'
^4 АБмл7 €ма1
а а а

в11.
(оруг13|! @ ]957 (Репа^/ес 1985).]оусо| м(-]5!с
тп!5 аггап3епеп1 соруг!3[:[ @ 9002.]Ф\(о| м|.]5!с
!п|сгпа{]опа! соруг]зп{ 5ес0геа А!! к|зп{5 ке5еме0
18

со
@: !Р!|1 о0!,$!ш мАг,у
$: |!ь[ !1с?с0 т?Аок

6, у6к!!0ш 0у 11н?\! соь1в.А||с


$ш]ш&
07цц |т г*о:

|т т*тп
си

(ь5)
€7 сп 07 шц (т г*о:

0 'о' А[ (,!'!Ё
(ттьз; €и

соруг13п! о 1974]оусо| м{]5!с


1[!з агап3епеп{ (оруг|3[:{ @ 2002.1ФЁсо[ м{.]5!с
!п!с]'па{!опа! сору!8ь! 5есшгео А!! Р!зп!5 &е5емео
\9
со
|:9?ь!11?Аок/(4€[00у с00!ш0х
$: Ё:.]!!
'1ск€}1вАск
о} ускл:ош 0у 10н?') со[1в,Ан€

(0 м:1)

0 м(/А А+1ьц 0
^,'10
о00А
+

д! с00А
|тгБо: '.!.

соруг|3ь{ @ 1977 '.]оусо| м!-]5!с


тп!5 аггапзспеп( соруг!9[:| @ 2009 )Фш€о!- м(']5!с
!п1егпа{!опа! (ору!3б| 5есшге6 А!! Р!3ь{5 &е5сме6
20
со
$: !Р[!11( Ао!Асс00у 01Ашт 91€?9
@:Ё:,]!! !1свс}кАок

6и у6к!|0ш ,А!т !ш!ш& 6у 1он|! с0[-ткАшЁ

0*м,1 0+',

ош?А*'^'
ё*^{10 0*м|

!0!-0! /|[х'!)
(*"{

9*м{

0.о. А[ о0?А
ьА91т!(^с
ь)'1нк€?€А1
А.'
0*м| 0+7 9*м{ [! г4у' | мл1 ?*"| 0*т

о00А ( ад7
!^
0 мг1 о1. :) (',
ц'2-е

(ору!з[:{ @']974.1оусо!_ м|.]51с


тп!5 аггапзспсп{ соруг!3ь{ @ 9002 ']оусо!_ м(.]5!с
!п|сгпа!!опа1 соруг!3[{ 5есшге6 А!! Р|9[:!з Резеше6
2\
со
: 9?ц1 1в,Аск/(4с[00у .(4?3с99!0ш!
ф:Ф[ь91скЁ01?Аек

аБ ускл:ош 0у 10н}') с0!-ткдш6

0?т.0у0 -
Ём|)

(( мг7)

(€мг1) юо0г.А+

(€мг7 )

(6Аок т0 * 4 м0в€ 11(4€9 (0?,90!0!)

соруг!зь| @ 1974.]оусо!_ м(.]5!с


тп]5 аггал3спеп{ сору!3[{ @ 2002 )Фусо| м(]5!с
!п{сгпа(!опа1 (оруг!зБ| 5есцге6 А]! Р!3ь{5 ве5егуеа
22
со
@: }Р[[ 1кАск/(4€[0?у [А7у 6|??
$:Ф[[91ск€о1?'Аок

6и у6к!]0ш 6у 10нш с0[ткАш6


мс010м-0Р !ш!ш&
0 му1 с1 0 мт1 0 мг (1^'гмлт: 0 мг7 о7

6|мс1 сь1

с1 0Бмг1 сп

ф^,гма,гт

юо00А+
|
( мл1 0мг1 ь6т Амл1
^-^

* гоьол

с1 ф
^'смлт:

соруг!3ь{ @ 1957 (Рспсше6 1985)..]оусо| м|.]3!с


тп!5 аггапзепеп{ соруг|3ь! @ 2009]оусо| м1.]5[с
!п!егпа{!опа! сору!зп! 5сс!гс6 А!! Р!9п!5 ве5егуес
0Бм(

ф^'гмлт;

0.о. Аь о00А
!-А8т т!й6
€п

(вАск10 * 1|,(40вс11(4€! |о?' $0ш!)

(тгьо:
6мс7 ь|
/'усБч:

{Богнп
|тгьот 0 мд1 (тгБо: $т сБз:
0Б^'1
а

0е,А00А[к'1.
21
со
@:%!т 1еАок/Ас100у
(40мсшт'! ш0т!о6
@:г{,![!, 91€кЁ01кАок

6ь у6к110ш 6у 10нш с0!,ткАш6


А91
(*м( в7 0 мт1 о1 ( мл7 0Бм| су?

,/

€м:1 А1 |,аг1 0п €|^{ (^'тгБз; |тсБот 0 а:1

9мг1 (1 0Бмд7 су?

,1..

Амг1 | *'г+л 0 му1

Р/о 0 А^(/| 0м/9


^(/ё
_? с
у(, 7
/ /
Р!Аш0 { 6А$$:

(ь/о
10 о00А

0^(/9 А^|/9 0^(/9 | к0[0 6?€Ак,

т |
'
( , / ?
соруг|3п1 @ 1957 (Репс\&еа '1985) ]о\)исо[ м1.]5!с
аггапзспсп! сору!зь{ о 2002.]оусо[ м{]5!с
тг1]5
!л1егпа{|опа! сору!зп| 5сс0гео А!} к!3ь|5 кс5сшсс
25
4Ё лоьоз
(*^,1 61 0 м;1 г1
у ( мл1 0Б,ц( сп

€Бмл1 ("'тгьзт !ттьп:

0 мг1 о1 (0/о 0^(/ё А^|/ё


+

0"1/ё р/о 0^|/( А^|/9 0м|/9 ё


г ь /$0[0 6?сАк)
0 .о. А[ о00А

вАок10 * р0кА0к€!0[0$)
26
со
@:зшб м?,.?.о.
@: Ф[ь !1€?с0 13'Аок

6у 10нш оо'1к,А\!Ё
о| ускг:ош

т0 о00А+
'?мг Ам: 0мг

$0[0$ /|4х'$)
0 моь ?1 0 мг6

*+о

0м0

?.о. Аь о0?А
сА!1 1'(4€ ь:/есесдт

0 мгь Ал

(ору!з[:| @ 1977..]оусо| м(.]5!с


тп!5 аггапзспсп{ сору!3[{ @ 2002 !Ф:&со| м(']5!с
!п1егпа{|опа! сорш!зь! 5ес0гсо А!] к!3п{5 Ре5емеб
27
со
@: !Р[!1 шд | |\А
ш16мА
ф:|0[[!1€вс0кАск

6и у6к!|0ш 6у 10нш с0['ткАш6


6Аь[А0
ём|* 0^{& А^р} 0Б^{/( ём|*

%
0^{/( А^{& 6|^р/| о+^р/о о/,[!!,

('{)

о*^р/о о'!,[|!, 6*гмпт:/9 ё*^р/ё 0Б^{/9

10 о00А
дБпмп:/9 9^(/( 0'р/( Ам{/( 0|^р&

!01-09
0м{/( Ам{/( ё^(/( 0^{& Ам|*

0.9. Аь о00А
0|^р/( 9^(/( ( м;1 0^{/( А^р* 0Б^{&

А^'1/| 0Б^{/( 0^р/( Амр&

0Б^01 €Б^{ 6Бм{ €Бм{ 0|мл1 €Бм{

соруг!3п| о 197з (Репе\ме6).]оусо!- м|'']5!с


тп]5 а!.гап3епсп[ сору!3Б1 @ 2009..1Ф!(о| м(.,5!с
!п{егпа1!опа!соруг1зп{5ес{.]гс6 А!! Р|зььРс5смсс
28
со
|:9?[111?Аё!с 610с ткА|ш
ф:Фс[9т€к€01кАок 0ь0€т?,А||€

ф уикл:ош 6у с0!-ткдш(
'0нш
(л€010м !ш!ш&
(тт*ц

т0 о00А
1!тс*л) ф9',,,,

(1 о1

7.!. А! с00А

0 мт7 'А9111м€

соруг!зп{ @ '1957 (&спетме6 1985) .]оусо| м|.)5!с


тп|5 аггапзепеп! соруг!3ь!о 9002.]оусо!- м|.]5{с
!п{егпа{!опа! соруг]3ь{ 5есшгсс А!! Р1з|{з Реэегуе6
29

со
|:9?[!11еАок/А€ь00у
о00шт70шш
ф: |0[ь !1€е€01еАок

6' у6к9!0ш 6у 10нш о0!ткАш6


А91
ё*м| 01 €Бм{ (Р 0мг7 о7

( мл1 0*1 ё*м{ €1 Амл7 Амг1 0п €Б^{ (*т 0 мл1 ?1

90!-0$ /' х'$)

ё*м| 07 0 мл1 6у? €|м{ (*1 0 мл1 0 о1


'ц:1

ё*м{ €|мд1 *,

?.о. А[ о0?А
|10к€?сА1
0мл1 07 о|ш]п

о0?| |€ мл7 07 (Р
ё*м( 01 0ма1 '0п ' 0 мд7 6 мд7
|ес

0 мл1 €|мд1 0мл1


, ЁБ^'1 а

(ору!3б{ @ 1957 (пепеи/е6 1985).]оусо[_ м|'']5|с


тп!5 аггап3епеп{ соруг]9ь[ @ 2002]оусо| м1-.]5!с
!п1егпа{!опа! (оруг13[:1 5есшге6 А!! Р19ь!5 Ре5ег'/е6
30
со
ф,лгь:т о00!!ш мАг,у
ф:|0[[91€в€01?,Аск

6и у6к!]0ш 6у 10нш о0!-ткАшЁ


!ш!ш&
|тг*о: о1щ0) (7 А1 шц о1щ1) ('г

,/

|тгнп |тг*о: о1щч)

$тг5з: А7 щч) (тг*п

(.}|€
? .о ' А[
ьА!11!(л€
$ттьз: 0у? (7 ь)'1н е|РЁА1

сору!3ь! @ '1974..]оусо[ м(]5!с


тп!5 аггапзепеп( сору|3п| @ 2002.]оусо[ м05!с
!п!егпа{!опа! (оруг:3[{ 5есшгс6 А!| &!3[{з Резсме6
з1
со
| 9?[!11?Аск/(^€ь00у €а0|ш0х
$,'гоь;.9т€к€0ткАок

6' у6к$]0ш 0у 1он?') ооь1еА}!Ё

(Амг1 ) ? мп7

0
^/€
(*'гБл А^,,
10 о0?А
+

0 м:7 Амг1

7.!. А!, с00А

(оруг!3!:{ @ 1977.]оусо| м!..]5!с


ть!5 апап3епеп| соруг]3п| о 2002.]оусо| м|..]5!с
!п{егпа(!опа! €ору!3б| 5есшге6 А!! Р!зп|5 Ре5егуес
32
со
$: !Р!!11?Аск/(^€ь00у 0]Ашт 91с?9
@:Ё:'][[ 91св€01[.Аск

6' у6к!!0ш 6у 10нш оо[1в.А||Ё


.А!т !ш|ш&
0*м{ (*м|

,/

0 ?+1 0*,ц{

А*м| 0*7

10 о00А +, (мл1
0*м{ ?^,7 А*,ц( ?+1

9мд1 ?Р

[А911'(4€
ь)кн Рс?сА1

А*м,7 0*1 А*м| 0*,

фооол (мл1

соруг|9п| @ ']974.]оусо[ м|.]5!с


ть!5 аггап3епеп1 соруг13[:{ @ 2002 .}Фусо[ м|.]5!с
!п{егпа|1опа! соруг13п[ 5есцгеа А!! Р!3б(з Резеше6
11

со
: 9?[!1 1?'Аск/(^€ь00у |м?3с9.$;0ш9
ф:|0ьс$с?с0кАск
ву 1он|) о01 ткАшЁ
ф ускз:ош
,А$т $ш!ш&

$м:1)

(|мг7)

$мг7)
пс}г|А+

ёмт1

''-\'-''

0 му7

?.о. А[ о0?А
0мг1)

{6Аск 10 * 4 м0кс 11(4с9 ю?!0!-0!)


сору!3ь{ @ ']974.]оусо| м05!с
тп!5 аггап3епеп! соруг!3|{ @ 2002 !Ф!(о!- м|..]5!с
!п!егпа{!опа! сору!3п| 5ес0[со А1! Р!3[{э Резсшс0
з4
со
ф:м!!т 1?А|(/с [А7у 013;?
ф:Р0[ь91€к€0кАск

6ь у,к!!0ш (^€0'0м-0Р !ш!ш&


6у о0['ткдшЁ
'0нш
(*,ц| 07 Аму1 ? м; | ? мг1 0,1
^'гмлт:

2.а 4
''( ?с^А'
^,1

7- 1

-=1

(*^( 07 Амг1 ? мп |
^'гмлт:

(мд1 *м|
10 о00А +.
: смл7

*,,#^'
Амз1 | 0,аз1
^'гмлт:

соруг;зь{ о 1957 (Репеше6 1985).,о\)исо| м|.]5!с


ть|5 аггап3епеп{ сору.зь{ @ 9002.',оусо!- мш5!с
!п{епа{|опа! сору!8ь1 5ес0гсо А!! Р!зь{5 пе5емес
|
^'гмлт;

0.о. А[ о00А
ьА91тгмс
6|

вАск10 * ,|,(40е€1!(^Ё9 (0к!0[0!)

фооол о1 $тгБо:

$Бос*лп
|[тьв:
36
со
ф;9Р!,!11РА|(/:
(40м6шт'! ш0т!о6
ф:Ё0!! 91с?с0к'Аск

6ь у6к110ш 6у 10нш с0!ткАш(


|А91
ё*м| (*' ( мг1 0ь7

$ Аму1
^'тсБв:

€|^{ ? мг1 01

Р!Аш0 { 6А93:

Ф о00А +,
о6/0 €^|/0 ?^,/Ф о,
^|/0
0
(9010 весАк)

соруг]зп! @ 1957 (Репеууеё 1985) ]оусо| м|..]5!с


тп15 агтап3спсп! сору|9ь{ о 2009.]оусо! м(_]5!с
!п!егпа{1опа] (оруг!3[| 5ссшгс6 А! Р!3б|з Резсше0
1|

*'а?;,' (*1 ? мг1 01 ёмл1 ( мг1 0и

$ гБв: (тгьо:
^''г

0 оь/0 0^|/0 €^|/0 ?^(/0 оь


у вш00ксАк)
?.о. Аь о0?А
^(/0

(6Аск 10 * |0е, (40кс!0[0$)

фошл
38
со
ф : ! ?[11 1 ?,Аск/ г4€[00у
(л?.?.о.
@: Ё:.,)[[ !1св€01?Аок

6у 10нш с0[-т(АшЁ
ф ускл:ош

10с00А+,,
(1 €л €^' Ам:

(? Амоь (1 €*'г
мгь)

?.о. Аь о00А
ьА91 1\м€ ь)п€?сА1

соруг]9л1 @ 1977..!оусо[ м|-]5!с


тп!5 аггап9епеп{ сору!3|{ @ 2009 )Ф\(€о| м(.]5!с
!п{егпа{|опа! (ору!3[:| 5ссшге6 А]! в!зп{5 кс5сгус6
з9
со
ф :,9Р[!1 1( Аск/ (4€ь00у шА|мА
ш16йА
ф'оось9тскЁ01еАск

6ь у6к9]0ш 0АшА0 6у 10нш о0['ткдш6

9мг1 *^р/( €^{/9 (^{/( 0м|/ё


дс*

%
ёмг7 р*^р/о €^{/( (^{/ё о*^р/о о|,[!!'

('/)

0*^р/0 о |,[|!, е*^р/о г__1---, (


^{/0

10 о0?А
(Бтэг*п:/9 (мл1 р*^р/о €^{/ё (
^р/ё

!010$
*^07/ё €^{/ё (^{/| 0^(/( |му1 |*^р/ё €,ц{/ё

0.9. Аь е00А
( м{/( 0^(/| |мг1 **|( €^р/ё |^{/ё

о00А
|*^р/с €м{/| ( *"0'/9 €^{/(
^{/(

(,лл0
( 0|мл7 0|мл7 ( мд7 0|м{ а
^01 е

соруг!зь! @ 197з (Репо'сс).]оусо!_ м!5!с


ть|5 аггап3епсп| сору!9[:{ @ 2002.|Фусо[ м1-]5!с
!п(епа||опа! сору!3б{ 5ссшге6 А!! в!зь{5 ве5емсё
40
со
$:!Р!!т 1в,Аокп1с[00у 0'0€ ткА|ш
0[0€1?'А||€
ф:Ф[ь$скс01?,Аок

7'о ускл:ош 6у 10нш с0!ткАшЁ

(Ас?10(4$ш!ш& %
сйс+ц

10 о0?А*'',''
$йс*л1

!0!-08 шх'9)
€и
|

0.9 ' Аь о0?А


!-А$т т!м6

ооол
ф (йг*о;

соруг!8ь{ @ 1957 (Релехме6 1985).]оусо| м|.]5!с


тп!5 аггапзепсп! соруг|9ь{ @ 9002.]оусо| м|-]5!с
!п!егпа!!опа! (оруг!3[( 5есшгс6 А!! п|8п15 &е5егуеа
4\
со
|:9?[!11?Аок/(4€[00у
о00шт70шш
{:|0[ь!1€?с01?Аок
0у 1}н}\) о0|ткАшЁ
2, о усеу;ом
,''' 0Бмл1 А7 ? мг1 сп
с^,'

$0!0$ /' х'$)


€мг7 (1 0Бмд1 0п 0Б^{ А7 0 мл7 ? мг1 си
1 ,-,2,

АБмл7 01 €мл1 01 9мд1 ёмг1 0и 0Бм{ А1

?.о. Аь о0?А
0 мл1 (7 0Бмд1 €м:1 6Бмл7 (Бог*тп }|0к€?ЁА1

{2-а
0Бмл7 0Б^{ 0 мл7
0 мя1 а

е11.
(оруг!з[:| @ ']957 (&епе\ме6 -1985)]оусо|
м(]5!с
ть!5 аггапзепсп{ соруг|3ь| о 2002.]оусо| м!5!с
!п{егпа{!опа! сору!зь{ 5есшгеа А!1 Р!3ь!5 пе5емеа
42
со
ф:9?[1113Аок/(4€[00у
о0[,$!ш (4А3'у
$:(0с[9т€всок'Аок
6у 10нш с0].ткАшЁ
?'с у6кл:ош
$ш!ш&
о1щч) (йт*л (йс*о: Аи

о1ш\п 0п о1шФ (йс*л

т!м6 0ш1'у
(йг*л А|''^'
01(ь5! о1шч)
а' |1}|€

!0!09 /|0 х'л)

Аи

? .о. Ас А||Ё
!-А$т т!,'1'
|ттБв: ?п |')11н?€?ЁА1

соруг!зь| @ 1974]оусо| м|.]5!с


1[!з агап3епеп{ (ору!зб{ @ 2009.,Ф\у(о[ м[,5!с
!п!егпа!!опа!(ору!3|!5есшге6 А!! п!3пв&е5ешеа

со
|: 9?[!11?Аок/(4с[00у са0!ш0х
ф' гшьь !1€вс01(Аск

2э с ускузом 0у 1он}') о0!,ткАш6

|мг1

(9м:1) ( мг7
ёмг7

(^/0 !*'гБл |^,'10


о00А+

!0!-0! /4 х'!)
|мл1

( а'1
ём:1

?.9. Аь о0?А
@тгБо: ёмо1

с00А
((мг7) | 0 +1ьФ ёмп1
^(/0

€ору!9б{ @ 1977.]оусо| м|-]5'с


тп!5 аггап3спеп! соруг|9п{ @ 2009.]оусо!- м!]5!с
]п{егпа1!опа! сору!3ь| 5сс0ге6 А!] Р!3п|5 пе5егу€а
ц
со
$: $[|11кАо!м€[00у 0!Ашт 91с?9
Ё|!![,91€?€01вАск
@:
6у 10нш с0!,ткАшЁ
7'о уякл;ош
,А!т $ш!ш&
0мл1 01 0 мл1 6п €|^{ Амг7 01

€|мп1 *' 0 мд1 | мт1

€Бмд1

€Б^п1

€|^{ А,аг1 0 мл1 0ь1

€Бмя7 *' 0 мд1 ( му1 0п (Бмл1 Амг1 01 0 мл1

0 .о. Ас с00А
[А9т т!м6
ь)!1нк€?ЁА1

( м;1 0и €|^{ ё*м| *1

сору!3п{ @ 1974..]о!исо[ м05!с


тп!5 аггапзепеп! сору!3б| @ 2009 !Ф!(о!_ м(.]5!с
!п{егпа!|опа! (оруг13[! 5есшге6 А!! Р|зп!5 Ре5еше6
45
со
$: !Р!|т .м??€9'$!0ш!
ф:/0[[уса€0к,Аск

?, о ускяэом 6у с0[ткдшЁ
'0нш

(? мг1) €Бм'1

0,цз7) т0о}г{А+

€|м(

0.о. Аь о00А Ф*':


0 мг1) ьА911'(4с

вАок 10 * + |40вс 1'мс9 |0?,90[0!)

соруг!3п{ о'] 974)оусо!_ м|.]5!с


ть!5 аггап3спеп{ соруг!9ь1 @ 2002.1оусо| м!з!с
]п|егпа1!опа! соруг!3п! 5ес0геа А!! к!чб|з Резешеб
-16

со
@: Р[!11?Аок/Ас[о0у 0]к0
ф:Ё:,,;[[ 91€е€01кАок
'А7у 6у 10нш с0!-ткдш6
1' с у€ку!0ш
м6,||., ,}у' (1
:,!, 9му1 ( ( | му1 0п
^' ^'смат:

|'0мл1
€Бмл1
'А|^,1

6 мл1 71---------1 Амл1 0Бму1 сп

Амт1
?, , -----'
73----------1 0 мл1 АБм| 0у7

(
^'гсллт:

10 о00А
€|м{ Амг7 07 Ф ,^'

( ( ат1
|мг1
^,смлт:

соруг|зп! @
-1957
(Репешеё ']985).1оусо[ м1..]5}с
1|1з агап9спсп| €оруг!3[:{ @ 2002..]Ф\(со| м(]5!с
!п{сгпа{|опа!сору!зп[5сс0гес А!! Р!9п!зпе5еме6
€|м{ Ам:7 0 мл1

6 мг1 Амл1 0|,цо7 Ёп

Амп1 01 0 мл1 А|мг1 0п

Амг1 01 ёмг1 (1 (^, ( ( мг1 0п


^'тмят:

0.о. А[ о00А
Аа
(!
[А911пас
€Бм{ Амг1 мл' 1}т

вАок10 * '1,моеЁ1'(4Ё! ю?, !0!-0$)

си (йгьо: 0'гг

(,тгБо: |Бос,;тп
$йгьо;

03А00А[к11.
-18

со
ф:м!!т м0(4€шт'! ш0т!с6
9тсвс01?,Аок
ф:Ё|!!'!

7'с у6кл:ош
А91
6у с0!'ткАш6
'0нш
€мг7 €|м{ АБм| 0ь1

0 м:1 01 €|м| Ап ?|м{ | 01ь0! ём:1


^'тгБз:

о+1нч)

0|м{ 0 мг1 (*'г#л ( м:7 0ь1

6Бо/6Б (^р/0| 0^(/01 |^р/0|

г:дшо { адлз:

юо0?А+
6Бь/6Б (^р/0Б 0'/0Б (^з/6Б' €|,
(9010 в?€.Ак1

(оруг!3}:{ @ 1957 (пспс\&сс 1985) ]оусо[ м|.-]5!с


ть!5 аггап3епеп{ сору.3п{ @ 2002 ]оусо| м(-]5!с
!л{е[па{!опа1 соруг!3п{ 5ес0гса А!1 Р!3б{э Рсэсмс0
? мг1 01 €Бм| Аь1 0Б,л{ | фтсБо;
^'тгБз:

0|м:7 сп А|^'7

(,т*л

1.

0мг1 (*'т+л ( м:1 0п €ь6/6ь |^|/6Б 0^|/0Б

( 6Бь/6Б ( 0 ( €Б, 0 .о. А[ о00А


^р/0Б ^р/0| ^|/0Б ^|/0Б ,,,', ве,.к]

(6Аок 10 * Ф? (40к(!0!-0!)

фооол
50
со
(л?,. ? .о.
@:9?[111?Аок/:
: |0[[ 91€?€0 1?Аё(

6у 10нш с0!ткдшЁ
7'о у6кз:ош

ёмг 0мг |ау

10о0?А{,
0 му 9,ц:

$0!-0$ /!4х'$)
( муь
ёмгь

(( м() |муь

0.о. Аь о0?А

(мгь
ьА91

0*о
11(^с ь:/всесдт
#','' ,^, 0мг 9мг

Ап 0л |м: 0мц
9'' а

-1977..]оусо!
соруг|9п! @ м(.]3!с
тп!5 аггапзспсп{ соруг!3[:{ @ 2002 )Ф!(со| мш5 с
!п!епа{]опа! (оруг1з[т[5есшге6 А!! Р!3б(з Резеше6
51
со
@:9?[!11?А((/с шА|мА
ш16/1А
ф:Фс[91ЁеЁ01?.Аок

2| о у€к9'0|| 0А[[А0 6у о0|'ткдшЁ


'0нш
€Б^'1 А^р/€| 0^{/€Б л|^р/€| 0|^р/€Б

%
€Бм'1 д^р/€Б о^р/€Б л|^р/€| в^р/оь

('/)

0^{/0Б 6ь/,[|}', дБ^'т/6Б

рБвнп:/6Б л^р/€| 0^р/€Б

9010$
А^р/€| 0^р/€Б дБ^р/€Б 0Б^р/€Б €Бм'1 А^{/€| 0мр/€Б

0.9. Аь о07А
дБ^р/€| 0|^у/€| €Бм| дмр/€Б 0^{/€Б АБ^р/€|

{ооол лмр/€Б 0'{/€Б лБ^р/€Б А^р/€Б е^р/€|

АБмлч '
А|"{ 0Б"'1 АБма7 0Бмл1 АБмл1 ?|м{ а
ё

€оруг13[:1 @ 1 973 ( Репсше6) ..]о\)исо! м(.]5!с


1[!з агап9епеп{ (оруг|9[! @ 2002 )Ф!(о| м|.]5!с
!п!егпа{!опа1 (оруг!3[{ 5есшге6 А}! в13ь!5 Ре5аусё
в00к/с0
Рдскпсп$ 0ш!у
$14.95
Ёлсн!

вА!!.А0$ . 1!о!шпе 4 п000Ёп$ Аш0 нАпт о |[о!шшв 11


'А?2ап6 5оц] . 3ш1 3еашт1[ш1 [{еге'з 1[па|
3о0у . &а1пу !ау . 11пе Б1це Роош . }апс|п3 оп *ле [е1!п9 . Бей{с[пе0 .
йвц . ц, р''цз}л 1{еат1 . йу [шппу !а]еп!пе . йу Фпе [1ауе 1ош йет 1\{|зз ]опез? . | (оц10 Рг!{е а Боо[ . 1[ле
ап6 Фп1у {,оуе о }1у &опапсе . 11те }ц{еагпевз о[ 1оц . [ф |з а 1гапр . 1.]10е 61г1 31ше . йу |опапсе о

(|пс1ц0еь 1щ!с з1теетз). 1[еге'в а $ша]1 [{о{е1 . !оц Аге 1оо Беаш1][ш1.

00841691 00843004

тнЁ вБ$т 0г ввв0Р. у0|цпе 5 Ё$$Бшт!А!. .|Аа с]А$$!с$


. }оппа !.ее . ооц . 8р1зтгор1пу . {.а0у
Апс1тгоро1о3,т |[о|шпв 12
Б|г6 . Ф1ео о Фтп!*по1о8} . 5сгарр1е Ёош :1пе Арр1е . Аге3!п . (еога . ?}те Рг|п Ргпп 5ат:се . 1згае1 .
\{оо0щ 1ош . }аг0Б1г0 5ц!1е' й!1ез1опев . 1\е{еф1| . т{е( [1ау . $а|!п по|1 . $оп8
00841689 [ог },|у !а([:ег . 1а&е Р|уе.
00843005
|А22 с!.А$$!с$ ш!тн
БА$у снАш0Б$.1[о|шпе 6 !0нш с0!тпА[Б . 1[о|шпе 13

. 31це 1гай . гооф,п15 . 1пргевз!опэ 01ше 1га]п (Б1це 1гдпе) о [оцп{0ошп . (]оътз!п 1!1ац .
[о:п1п' }1оше
. $11ег}ое о йоап|п' . 510еш!л6ег . ${. 1}топаз . $|о1еп 8чш|пох . с]ап1 51ер5 . |шрге551о[5 . 1,а4 01г4 . ]\{г'
. йопеп1'в [о!се . }'{а]ша (]т]е1па).
мопеп[5 . \йе11|оц }ц|ее6л'т (1т'в Фег }{оф. Р.€.

00841690 00843006

п$$[шт|А! .|Аа $тАш0Ап0$ !пу|ш0 ввп| |ш о |[о!шпе 14


|1'в му неаг| . 31ше 5}<|св .
Бе [аге[ш1, ([ап8е Рат1пегз
1[о|шпе 7
.
. (1пее[ 1о (}гее[ . н0'!у оеер 1з Фсеап (1|ош
Ац{цпп 1,еауез . о€ 11оп 1а|1 . {1пе 1119[л
8шу &епешБег .
{,1у|п8 1
йе . {'уе 6о1 1,оте 1о |(еер йе [агтп |.е|'з
1ош . 1[ ! $}пош14 {.озе 1ош .
1з 51су)
1,ц]1аБу о[ Б!г01:ш0 . Фш1 о[
1}1у

. . Расе с!'пе [4цз!с ап0 }апсе . $|ерр1п' 0ц1ш|*т }1у Бф о


1ч1ош1-геге Бу 5иг118ь1
$се11а 1!теге \!1]1 }ц[еуег Бе
.
11теу 5ау !{'з \{оп0еф1 \!1га|'11 1 }о?
Апойег 1оц . \0[1теп $шппу 6еБ Б1ше.
00843007
00843000
п00сЁв$ & нАммвп$тБ!ш
Ашт0ш!0 сАп|0$.|0в!м
|[о!цшв 15
Аш0 тнЁ Апт 0г тнЁ в0$$А ш0уА . }о ! !,оуе
8а11 11а'1 1оц 0есашэе }оц'ге Беац0[:1? .
|!о!шпе 8 [!е11о 1ошп3 !,оуегз . ! [1ауе |геаше6 . !{ }!|фс Ав \{е11
11ге 61г1 Ргош !рапеша (6ато|а |е 1рапепа) . [6у .
Бе $рг!п3 1.оуе, 1оо[ Ашау о &1у [ауог||е [[|п9в о [1те
1пзепз!11уе (|пзепва{еа) . [4е6!и{!оп (йе0|:асао) . . .
$вггеу ш1{т с|е [г|п3е оп 1ор 1}пе $шее1еэ1 $ошп0э
Фпсе ! |,оуе0 (Апог Бп Ри) (|,оуе 1п Реасе) . фд9
!ошп9ег 1[т:ш $рг|п9{|пте.
1ц{о1е $ашБа (3апБа }е [1ша шои $о) . !ш|е1 |,113[лсз о{
00843008
0шкв Б].!.!ш010[ .1!о|шпе 1
{ш!е1 $|агз ((огсота0о)
. |]1|8|т11у оц1 о[1!.гпе
(агауап . |оп'с 6е{ Агоцп0 [,|шс1п Апщоге . 1п а йе]1ош (}ез#па0о) . 5о }апсо 3'мтлБа (]атт'}',1' $ашБа) . с0!.Ё Р0птЁР о |[о!цпе 16
1опе . |п а [}еп|!гпепй }1оо0 . 1| )оп'| ]!1еап а 1|п|п3 (|{ тг15|е . уауе.
!оц о А{ 1,оп8 1,а:;{ 1,оуе . [ашу (о |оуе
А|1 о[ (1оц'0 3е
|{ .{и'{ со1 ||-га{ $йп9) . Рег610о . Рге1ц6е 1о а (1зз ' . .
00843001 5о 8азу 1о [оуе) [у'ц 1!ше \{е $ау 6оо6Буе 1
$аф }о11 . $оР1т|в1|са{е6 1.а6у . 1а[е йе "А'' 1га!л. сопсеп{га{е оп 1ош . 1'уе 6о| 1ош 1}п6ег йу $}к1п . !п
00841644 0!ау 0!|!.в$Р!Ё . |!о!шпе 9 т1те 5й1 о{ т1пе 1т{|3!тт . 11'з А11 Р13|'пс тп1т йе о 1['з 0е-
Б!т['з Рог[ч . (оп Аша . 6гооу1п' [!1ф о ]\{д1961 о д [оте1у . !ош'0 Бе $о |,[!се {о [с;:пе Ёоше'1б.
ш!!-Ё$ 0Ау!$. |[о|шпе 2 }'{ф||п 1!п!з1а . 5а1т РеапцБ . $!-пашпш$. 1|й8в |о €опе 00843009
'ц1! 01цез . 9|це !п 6гееп . Рошг о }!#]:{еБоп . }4|1еьюпе5 . . 1оцг }е ['огсе . \{оо0щ' 1ош.
\аг0Б . $еуеп $Ф$ {о неауеп . 5о \!1:а1 . $о1аг . 1!пе |1р. 00843002 Рг!се5, соп|еп15 апо ауа|!аь!!!1у
00841645
в|$шву сш$$!с$ о |[о|шпе 10 .".' "'тР.т*,::::.'.?::*]*']".?; "'".' -'
тнЁ в| шЁ$ .1[о!шпе 3 А11се 1п \!оп0ег1апс .
веац1у ап0 .[е Беаз1 )е . (гше!1а

81[1е'з Боцпсе (Б!11'з 3ошпсе) . \{огБ . Б!шез [ог . . $оше }ау йу РЁпсе Р!11 [оше . \{1теп
ё...*Ё#^*ЁЁ-''.:нн'
Б!г[',: !!1 Ёе|8[л-}{о
\11се .
Б1пеь !п 1.[те (1к;ье1 .
с-,шп Б1це:; [ге06|е . 1ош т|0з}л шроп а 5иг . [1л|в{е Р1т!1е |ош й;г[ . ![!к;'ь
Ёгее!оа0ег . 1\4г. Р(. . ]ч[ош! йе [!пе . 1епог 1!1а4пезз . #га16 о{ с[е Б|3 3а0 \!о1{ . !ош'уе 6о| а !г]еп0 !п йе .
1}п!л9в Ай'с \:[!ат 11теу !|зе0 со &. 2!р-а-}ее-)оо-}а[. !|ь!1 Ёа! |еопаг0 оп!!пе а1 ш1,|'п'.па!!еопаг0.со]!'!
фв4|646 00843003 0303
): ,: сэ 311.00 = Р[9 $16 -.
: - '-: .|] с 5ер:]га[е у

:-:'' :-ьзч-п5з51-.

!!!]
|-
!!!!|!!! !|!! !!ш[] ![

з999'! з2з1ц\| '' 6

н! ооя4зпп6