Вы находитесь на странице: 1из 1

216 LE ýclENzE DELLA IiATURA

чЕRвЕý

studiBTg lли,сltи,1 Ёtчdiвг.


оssепаri ф, n}|"l пЬsgпаr"
frBgarв, зtrоfiпаrа ftопеr,
рrоdчrrв {irr.} рrоdчirв,

Жi,\,Жщ; чiЬrаrе
pr о ра gal Bi,,ЦhJ,t,"l,t
vibrer.
ý8 рrцраgвr.
t"Al*".t*-l*aa |o,fy, с,lu
iilalarc,hltb+, dilшвr.
Ыbr"bш"l.t*)i l*e*.f С0 ntlaтr0 |iп.|,*,Ф,,**t, cOп]act8f.
'*,,)"J rц i .иrуф-,l Ц: 1
rarefarв liп.|,ыР,м rаr*fiвr.
1.wум,tль"Ьtьеh СО nd/6 пsаl в рghfui./wlлl с ondei sвr.
,uffМr
uцt;J,4iltсl) еопgвltrsi sB сопgвlеr.
r-Ir', зчапOrаf8
(iп.} sB rёрапdrв.
B'6vapor,8l.
зрrlgвrзi
Blillftazл;arc, ilffлi,|у/,м, есtrisеr,
calamitarB "
€ l

аimапtеr.
аttгвrrа {irr.} anirBr.
***J"ф @ АDLцIд,е)
rвзрiпgвто (irr.} tsрOч$sвr.
I*.r-л}.й lоцд^lйh,')
tiflotterB |iп.|tф l,,l rбflбсhir.l
€ййrиауJ tb) rifrап gеrе |iп,|,ъф*,у"*t tбf rасtеr.
ф",Ь"Ъtуl; rаdiоgrаfаrв rаdiоgrарhiеr.

fu,р-л"i,}"":"-rr,

il"t ",L uп lчпоmвпо fiзiсо.


Uп рhЁпопýпв La fisira пчсlgаrg, LB рhуsiqчв пчсlбаirз
ryР Yr*"
bцйLtl{aL physiqua. вваriопв а саtвпа. ВбаСtiоП еп сhаiпв. l$,rlt+il F^+"rl
:-Ъл***р"ф* Fаrа чп ззрвriпепtо. tаirв чпв ехрёгiапчв, Lo зtrвtlоiо idrацliсо. La prBssB hуdrачliquв *цJ"*qr^;,ф*
Роrhтв l'асqча Ропеr l'еаu La роmра азрirапtя La роmрв arpi,antg Ьtkлп*" * '
ф*Иrа*п.Lй, а bollorB, i ЁЬчllIiоп. 9 рrвmgfit8. Ot fоUlапtS. нryп4*4дt"luйhiия,LоL

ф*,r*чr* uпа miscBla dеtопапtв Цп mЁlвпgв dёtопапt L'AcadёmiB de


f вsрlоtiча}, {Bxplosif}. L'Accrdamia n r'rФiirna' ll hrц-,ltaaЫw,*,y,MtM
*Бй hri *-"r"y"r-* ll реtо sрвпifiсо. LB poids зрёсifiqчв. dol сimвпtо2. {fопdЁв i Flоrепсs |l

еп 1Е57},

::ffi::,уж
La mЁthоdа
l| mstrdо зрвriпепtаlв ехрёrimsпиlв. ll саппоссhiаlв
La galTanoplrstica. [а gаlчаппрlаstiв. di Balileo.
Lд La pila di Volta.
ll moto accalвrato mоurrеmепt
ассёlýlЁ {чопtiпч}. L'{lrsa Маgцiоrя. La Grапdв lutsl.Toj-"l цry'',"
Y*|r*t"лr-r** {сопtiпчо}.
Jr"Pr*
Lвз чtsеs L'Orsа ijliпсrв. [а pBtitB 1ursе.'IЫ,
l vasj соmчпiсапti.
*rfu""цl*rrr11" ýtillarsi
kr,
сOmmчпiсаfitý. {lambiccarsi} Se creusBr {ýs toпчrш
il ",аЬ,* ,Я *-{y;^r1*,l
Р,Рr^"*'
DiaintBgrare l'atomo. lIёsiпtЁgrеr l'alomв. cBrvBllo. la tOtB.
о
сппrr^tа"*ю,-fr*r**
tr*{M* 1. ап dito .. ho liflBttuto, ,i 'ai rёllЁсhi at l0 зp.cchio lrr riflalgo il ,.ggio. lB miroir а lбflбсhi lB rауоп.
:
2. РrоhgЬtепапt du latiп цеfiпопtum. Matt.la а сiпrпlо зOчm8пt€ Ё l'ёрr0цч8, аu ]l3qus. Ulm.пtаrtl с

ýв msýlrsr.

r лk rtЬ.fu" Ъф,"МU,"r""'r7*ллtМ"-t lt-.,-'


,J"k|"rft" *;)-*-bJ*
,l rt" *,rбШ- ,t rk il-.!-+
J -ф ",rt"h* Ц\,,!,А,+"r {*"*
J,lo *Йrr"t +;,.+шц+,lцс ф,4"11r,l
а
,t *Ji;*fr "Jlrлf" ф"",Р,.fце*ы l,л"*t
r -,l" ь""tл
ll
Ь*с J-"д,п
l