Вы находитесь на странице: 1из 8

UVOD

Šta je učenje,šta je stil učenja,koje vrste učenja imamo,koja je strategija za dobro


učenje,koji su to uvjeti potrebni da bi student dobro učio,su pitanja koja ćemo obraditi u
ovoj temi.
Učenje je složen proces koji nam omogućava i pomaže da dođemo do saznanja o svojim
stavovima,sposobnostima,osjećanjima osobinama i navikama.
Znači pomoću učenja dolazimo do saznanja prvenstveno o samom sebi,svojim
sposobnostim,zanimanjima za stvari i predmete koje želimo da proučimo.
Svi ljudi nemaju istu sposobnost za učenjem.Neko lakše nauči da npr.vozi biciklo,da
piše,bolje mu idu strani jezici,dok drugi lakše uče npr.fiziku,matematiku i slično..Ovde je
bitna strategija učenja kojom će student upravljati svojim učenjem.
Iako se od studenata očekuje da nauči obimno gradivo,oni su rijetko upoznati sa
strategijama koje bi im mogle omogućiti efikasno učenje.
Možemo reći da postoje tri vrste ili modaliteti učenja,a to su:vizuelno,auditivno i
kinestetičko učenje,i o svakom pojedinačno ćemo reći po nešto.
Još da navedemo nekoliko preporuka za uspjeh u studiranju kojima većina univerziteti
dočekuju svoje studente,a to su:na fakultetu se dobije onoliko koliko se uloži,druženje sa
kolegama,preispitivati svoje pristupe ispitu,planiranje,fokusiranje ka uspjehu,koncentracija
pri čitanju,slušanje predavanja i slično.

1
MODALITETI UČENJA

Vjerovatno svi znamo šta je to učenje,ali ćemo ipak reći da je učenje proces saznanja
sopstvenih stavova,osobina,sposobnosti,osjećanja i slično.Učenje je način promatranja
svijeta,okoline,znanost.Učenje sa zasniva na jakim a ne slabim stranama.I ne postoji
tačan i pogresan tip učenja.Postoje i faktori koji utiču na sam proces učenja,a to su:

-fiziološki faktori kao sto su umor,zdravlje,godišnja dob,spol,kao i struktura nervnog


sistema,zatim

-samo gradivo kao što su poznavanje samog gradiva,količina i smislenost,

-psihološki faktori kao što su motivacija,aktivnost,izbor strategije učenja i određivanje stila


učenja.

Učenjem formiramo tragove u mozgu koji postaju dio ličnosti i koji traju zavisno od
namjene za koju se uči i koje se bazira na zapamćivanju gradiva,pa tako možemo
razlikovati dugotrajno i kratkotrajno učenje kao i dugotrajno i kratkotrajno
pamćenje.Što se tiče strategije učenja ona se temelji na poznavanju vlastitih
sposobnosti i osobina,vještini stjecanja kao i primjene znanja.Prilikom učenja ono što
je bitno jeste da se treba voditi računa o tri stvari,o tri uvjeta za dobro ucenjei to:-o
mjestu za učenje-o vremenu za učenje i-učenju na predavanjima

-Za učenje je potrebno odrediti stalno mjesto,jer samim određivanjem stvaramo sami sebi
ugodnost za dobro i kvalitetno učcenje.Bitno je da na takvim mjestime nema predmeta
ili osoba koji bi ometali učenjei otežavali koncentraciju.

-Što se tice vremena za ucenje bilo bi dobro unaprijed odrediti dnevno ucenje ili
sedmicno,jer bi time sami stvorili odredjenu naviku. Možemo reci da postoji i
nekoliko oblika pamćenja,a to su:motoričko,emocionalno,slikovito i verbalno-logičko
pamćenje. Svako u životu dobije gomilu savjeta kako da uči i na koji način,ali se desi
da neki od tih savjeta budu neadekvatni za vas.Da bi učenje bilo učinkovito i
efikasno,potrebno je odrediti na koji način neka osoba ili student uči.

Postoje tri stila učenja,a to su:

-VIZUELNI stil učenj,

-AUDITIVNI stil učenja i

-KINESTETIČKI stil učenja

Ukoliko učenje nije uspješno,bitno je da se odredi stil učenja kako bi se pokazali najbolji
rezultati i potrebno je ukloniti sve faktore koji negativno utiču na sam cilj učenja.

2
VIZUELNI STIL UČENJA

Učenje kod osoba koje uče kroz slike događa se trenutno,usvajanjem velikog broja
informacija uhvaćenih kroz intuitivne skokove.Oni koji uče vizualno prije će i lakše
zapamtiti veliki broj činjenica prestavljenih dijagramom nego što će biti ustanju zapamtiti
pojedinačne činjenice.Osobe koje uče vizuelno imaju sposobnost sagledavanja velike slike
bilo da se radi o jednostavnim ili složenim sistemima.Vizuelni učenici bi trebali da posvete
pažnju učenju tokom predavanja i da zatraže potrebna objašnjenja tokom predavanja ili
nakon ako je moguće.Ono što je bitno za vizuelni tip jeste da mu je najvažnije čulo vida,i
preko vida i vizualizacije najlakše razumiju,pamte i uče.

Neke osobine koje opisuju vizuelni tip:


-vole tišinu za učenje i koncentraciju,
-vrlo često zaboravljaju imena,
-treba ima vremena da bi zapamtili i razumjeli neku lekciju,
-sviđa im se moda,slikarstvo,umjetnost,boje,
-vole ilustracije i grafikone,
-vole crtati i pisati,
-vole čitati,i više vole da oni sami čitaju nego da im to neko drugi radi,
-u većini slučajeva znaju šta da kazu ali nemaju prave riječi za to i neznaju kako da se
izraze,
-mirne su prirode,
-moraju da vide predmet ili osobu da bi zapamtili,
-uredni su,
-organizovani,
-brzo pričaju,
-vole unaprijed planirati,
-uočavaju detalje i slično.

Ono sto je bitno za vizualni tip da bi brže i lakše naučili ono što im je potrebno je
da,hvataju bilješke,prave spiskove podvlače najbitnije u knjigama i drugim
literaturama,zaokružuju riječi,podvlače markerom najbitnije,prave mape dešavanja ili
tabele,gledaju osobu u oči sa kojom pričaju da bi se lakše koncentrisali,da prilikom
učenja sjede sami, da nisu blizu vrata ili prozora,da koriste filmove,slike,pismene
upute radi lakšeg pamćenja,ukoliko usmeno odgovaranje ne ide basš od ruke,ukoliko
je to moguće zamolite profesora da vam izdiktira pitanja,napišite ih i predajte mu kao
pismeni rad.

3
AUDITIVNI STIL UČENJA

Ono sto je karakteristicno za auditivni tip i sto je bitno jeste culo sluha pomocu kojeg
pamte,uce i razumeju.

Karakteristike koje opisuju autitivni tip su

-da moraju čuti da bi zapamtili,


-preferiraju slušanje,
uče čitajući na glas jer tako lakše pamte gradivo,
-bolje pamte ono što čuju nego što vide,
-skloni su pričanju sami sa sobom pri izvođenju nekih aktivnosti,
-buka ih lako dekoncentriše,
-lako zapamte zvukove ili riječi,
-često miču usnama dok čitaju,
-vrlo su komunikativni,
-skloniji su muzici nego drugoj vrsti umjetnosti,
-vole biti detaljni pri opisivanju,
-vole raspravu,
-vole puno da pričaju,
-dobri su imitatori ljudi,zvukova i slično.

Neke bitne stavke koje su potrebne za ovaj tip učenja a da bi lakše naučili su da pokušaju
da uče sa prijateljima da uđu u dijalog u raspravu sa njima, da glasno ponavljaju
oblast koju uče ili da im neko pročita na glas i pri tome da zatvore oči,koristiti se
asocijacijama da bi lakše zapamtili,gledati naučne i istorijske emisije i što više
zapamtiti,,dati mišljenje o temi koju obrađuju,pogledati prije početka učenja
naslove,sllike grafikone, što česće čitati naglas,što pozornije pratiti predavanja ili ako
je moguće snimiti predavanja pa preslušavati ih i slicno.Ono što predstavlja problem
kod ovog tipa studenata ali ne kod svih, jeste kada dobiju otkucan test i moraju
odgovoriti na data pitanja.Tu pomaže ako nije moguće pročitati na glas da pitanja
pročitamo u sebi i da zamislima kako bi ona zvučala

4
KINESTETIČKI STIL UČENJA

Za kinesteticki tip ucenja je karakteristicno čulo dodira jer lakše pamte kada stvar
dodirnu,kada ih drže u ruci kada vide kako radi.Znači u ovaj tip učenja spadaju osobe
koje najbolje rezultate u učenju daju kroz praktično iskustvo,to su oni koji sve moraju
da opipaju,dodirnu,pomirišu,okuse ako je to moguće,naravno da vide i da čuju,mada
im ni vid ni sluh nisu dominantni prilikom učenja.Oni imaju veliki problem što se tiče
učenja u školama jer se i dalje koriste neki drugi metodi.

Neke karakteristike koje opisuju kinestetički tip učenja su:


-Da često korista glagole u razgovoru,
-privlače pažnju drugih ljudi dodirivanjem,
-stoje blizu drugih ljudi,
-stalno su u pokretu,
-preferiraju tjelesne aktivnosti,
-sportski su tipovi,
-vole se sportski oblačiti,
-pamte pokrete koje izvode,
-vole izrađivati stvari,
-nisu ljubitelji pretjeranog učenja,
-tekstove koje čitaju prate pokretom prsta ili nekim predmetom,
-u razgovorima često koriste neki gest,mašu rukama,
-nisu mirni pri učenju,
-vole aksijske filmove,
-vole sudjelovati u raznim aktivnostima,
-dobro se orjentišu u prostoru,
-rado uče uz kompijuter.

Da bi lakse naučili,za kinestetički tip je bitno da uče na glas i pri tome koriste razne
pokrete rukama,da hodaju i slično,ako to ne pomaže da drže u ruci neki predmet i
stiskaju,uče na stomaku ili leđima,pravi odmore pri učenju,da se izražava pri učenju
kroz ples imitaciju glumu i slično,slobodno se ludirati jer to ovom tipu i
odgovara,možete lekcije koje ste naučili ponavljati na glas pred ogledalom uz muziku
ili neki rad,učite u grupama ako je moguće i razgovarajte sa o tome što učite.
Ovom tipu odgovaraju pismeni radovi na kojima mogu da daju kratke i jasne odgovore,da
zaokružujete ili dopunjavate odgovore.Problem vam predstavljaju duži odgovori koje treba
da date.Tu pomaže da u glavi taj dugi odgovor podjelite u manje cjeline i onda da ga
napišete.

5
ZAKLJUČAK

Svako ima svoj stil učenja, ali ono što bi bilo dobro je da je u toku učenja uključeno više
čula jer na taj način dolazi se do većeg i boljeg rezultata.Bilo bi dobro da su uključena sva
čula jer je tada uspjeh u radu bolji nego ako su uključena samo neka čula
Svako treba da se organizuje za učenje,da pronađe adekvatno mjesto na kojem će imati svu
koncentraciju gdje ga neće ništa ometati,da odredi vrijeme kad će učiti da bi sebi stvorio
naviku i da bi postigao rezultate.

6
LITERATURA

1) Grupa autora, Akademske vještine ,Apeiron, Banja Luka, 2008 godina

2) Dostupno na: http://cakovec.com.hr

3) Dostupno na: http://pil2.mscommunity.net

4) Dostupno na: http://ffpu.hr

7
SADRŽAJ

UVOD..............................................................................................................................1

MODALITETI UČENJA................................................................................................2

VIZUELNI STIL UČENJA............................................................................................3

AUDITIVNI STIL UČENJA.........................................................................................4

KINESTETIČKI STIL UČENJA...................................................................................5

ZAKLJUČAK.................................................................................................................6
.

LITERATURA...............................................................................................................7