Вы находитесь на странице: 1из 5

Unitatea 1

1)Care sunt etapele prin care poate trece o societate comerciala pentru a se reorganiza ?
C. transformarea, fuzionarea, scindarea ;
4)Care sunt componentele bonitatii societatii comerciale ?
B. solvabilitatea, lichiditatea, rentabilitatea;
7)Care este calea juridica ,ceruta de comerciantul falit, care daca este admisa, are ca efect
suspendarea executarii hotararii de declarare a falimentului ?
B. moratoriul ;
Unitatea 3
1)Cum este împărţit echipajul navei din punct de vedere al ierarhiei ?
B. comandant, navigatori cu brevete,navigatori cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj;
3)Cui îi încredinţează armatorul nava şi comanda acesteia, pentru realizarea misiunii?
A. comandantului ;
6)Consiliul de bord se întruneşte :
A. in împrejurări extraordinare;
12)Cine anunţa autorităţile portuare despre plecarea navei?
B. comandantul navei prin agent;
18)Cine conduce nemijlocit manevra de iesire a navei din port?
B. comandantul navei;
Unitatea 4
6)Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?
A. sa i se asigure posibilitatea ridicării permanente a nivelului de pregătire profesională,asistenta medicală şi tratament
medical la bordul navei şi în porturile de escală;
13)Când se face înzestrarea navei cu maşini, aparate, utilaje, instalaţii ...?
B. in timpul construcţiei şi în timpul când nava este în serviciu;
14)Când începe dotarea navei cu materiale de inventar?
A. odata cu intrarea ei în serviciu;
16)Cine realizează înzestrarea navei cu maşini, aparate, utilaje...?
C. santierul naval respectiv ( constructor).
Unitatea 5
1)Ce reprezintă jurnalul de bord al navei ?
D. este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor produse la bordul unei nave.
8)Ce date privind identificarea voiajului se înscriu în jurnalul de bord?
C.data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare şi de sosire,poziţia navei sau locul de ancorare/legare;
19)Ce date privind organizarea şi desfăşurarea activităţii echipajului navei se înscriu în jurnalul de bord?
A. organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor, începerea şi terminarea exerciţiilor de rol cu echipajul,
activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele de duminică şi sărbători legale, activităţi din
planul de muncă care nu s-au executat şi motivelerespective;
25)Unde se păstrează jurnalul de bord al navei ?
A. la căpitanul secund al navei iar în timpul serviciului de cart se ţine la comanda de navigatie in păstrarea ofiţerului de cart ;
Unitatea 8
2)Companie înseamnă :
A. proprietarul navei.
B. orice organizaţie, care şi-a asumat răspunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a acceptat să se achite de toate
sarcinile şi responsabilităţile impuse prin cod.
C. orice persoană, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat.
4)Documentul de conformitate înseamnă :
A. un document eliberat unei companii care respectă cerinţele acestui cod.
10)Data aniversară înseamnă :
C. ziua şi luna fiecărui an, care corespunde datei expirării documentelor sau certificatelor relevante.
11)Convenţie înseamnă
A. Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, aşa cum a fost amendată.
12)Obiectivele codului ISM sunt:
A. garantarea siguranţei pe mare
B. prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti
D. evitarea deteriorării mediului, în mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii.
Unitatea 9
3)Cerinţele funcţionale ale codului SMS-ului unei companii:
A. proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilor faţă de prevederile acestui cod
C. proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului
4)Cerinţele funcţionale ale codului SMS-ului unei companii:
B. proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă
D. niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permită comunicarea între membrii personalului de la bord şi
între aceştia şi personalul de la ţărm
8)Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.
Potrivit codului ISM, comandantul navei:
A. pune în aplicare a politicii companiei în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului
B. motivează echipajul pentru aplicarea acestei politici
9)Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.
Potrivit codului ISM, comandantul navei:
B. verifică respectarea cerinţelor specifice
C. întocmeşte ordinile şi instrucţiunile corespunzătoare în mod clar şi simplu
11)Drept urmare a codului ISM compania, în momentul în care numeşte o persoană în funcţia de comandant al unei
nave, trebuie să se asigure că:
B. Deţine calificarea necesară pentru comanda navei
D. Cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei
20)Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de urgenţă, Compania trebuie să se
asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de urgenţă.
B. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure că prin modul său de organizare
compania este capabilă să facă faţă, în orice moment, la pericolele, accidentele şi situaţiile de urgenţă ce ar putea surveni la
navele sale.
22)Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveste : întretinerea navei si a echipamentelor sale, compania trebuie sã
se asigure cã:
A. Compania trebuie sã stabileascã proceduri care sã asigure cã nava este mentinutã într-o
stare conformã cu prevederile regulilor si reglementãrilor pertinente, precum si cu cerintele
suplimentare care pot fi stabilite de cãtre companie.
B. inspectiile sunt efectuate la intervale corespunzãtoare;
C. orice nonconformitate este raportatã împreunã cu indicarea cauzei posibile, dacã aceasta
este cunoscutã;
D. Inspectiile mentionate trebuie sã fie integrate în programul de întretinere curentã a navei.
25)Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte documentaţia,Compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al datelor care se referă
la sistemul de management al siguranţei.
B. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot constitui obiectul
Manualului de management al siguranţei
C. Aceste documente trebuie păstrate în forma considerată de companie ca fiind cea mai eficientă
D. Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentele relevante privind nava.
Unitatea 11
1)Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când o companie este nou-înfiinţată;
D. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea
iniţială a acestui cod, atunci când urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document
de conformitate existent
4)Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis noilor nave, la livrare
C. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o companie preia
responsabilităţile pentru operarea unei nave care este nouă pentru companie
5)Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
C. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o companie preia responsabilităţile pentru operarea
unei nave care este nouă pentru companie
8)Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că un certificat de
management al siguranţei interimar poate fi emis în urma verificării dacă:
A. documentul de conformitate sau documentul de conformitate interimar este relevant pentru nava respectivă
D. compania a planificat auditul navei în termen de 3 luni;
10)Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că un certificat de
management al siguranţei interimar poate fi emis în urma verificării dacă :
B. Comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul de management al siguranţei şi cu planurile pentru implementarea
acestuia
C. informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă sau limbi de lucru înţelese de
către personalul navei.
Unitatea 12
4)Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?
C. document de conformitate interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei companii care corespunde Codului
I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 12 luni;
7)Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?
A. supraveghere — inspecţia obligatorie pentru verificarea conformităţii cu prevederile convenţiilor internaţionale la care
România este parte;
B. supraveghere — inspecţia pentru verificarea conformităţii cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este
parte;
C. supraveghere — inspecţia periodică şi obligatorie pentru verificarea conformităţii cu prevederile convenţiilor
internaţionale la care România este parte;
D. supraveghere — inspecţia periodică şi obligatorie pentru verificarea nonconformităţilor cu prevederile convenţiilor
internaţionale la care România este parte;
8)În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :
B. Pentru a fi în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M., companiile trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină un
sistem de management al siguranţei care să asigure siguranţa navelor şi protecţia mediului.
C. Politica companiei trebuie să includă obiectivele definite de Codul I.S.M.
12)Obiective generale ale managementului siguranţei navelorconform codului ISM :
B. asigurarea unui nivel înalt a standardelor echipamentelor de la bordul navelor;
D. stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate.
13)Obiective generale ale managementului siguranþei navelorconform codului ISM :
B. îmbunătăţirea continuă a abilităţilor personalului de la ţărm şi de la bordul navei privind managementul siguranţei,
inclusiv pregătirea situaţiilor de urgenţă atât în ceea ce priveşte siguranţa navelor, cât şi protecţia mediului înconjurător;
C. stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate.
14)Dintre standardele specifice privind siguranţa navelor şi protecţia mediului prevăzute de Codul I.S.M. sunt:
B. Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra - (SOLAS 1974);
D. Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiată la Londra, modificată prin
Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 - (Marpol 73/78).
Unitatea 13
4)Procesul de certificare pentru emiterea unui document de conformitate-DOC pentru o companie şi a unui certificat
de management al siguranţei-SMC pentru o navă va cuprinde în mod normal următoarele etape:
A. verificarea iniţială
C. verificarea anualã
5)Procesul de certificare pentru emiterea unui document de conformitate-DOC pentru o companie şi a unui certificat
de management al siguranţei-SMC pentru o navă va cuprinde în mod normal următoarele etape:
A. verificarea pentru reînnoire
B. verificarea suplimentară
8) În legătură Procesul de certificare;Verificarea iniţială a companiei şi a navelor se face prin parcurgerea
următoarelor etape:
A. analiza documentaţiei;
B. evaluarea SMS al companiei;
C. evaluarea SMS al navelor.
Unitatea 14
3)În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC:
A. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru tipurile de nave pe care se bazează verificarea iniţială.
C. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC poate fi extinsă pentru a cuprinde tipurile de nave suplimentare
Unitatea 15
8)Înainte de a emite un certificat de management al siguranţei interimar, Administraţia va verifica dacă:
A. Comandantul şi ofiţerii superiori sunt familiarizaţi cu sistemul de management al siguranţei (S.M.S.) şi cu planurile pentru
implementarea acestuia;
B. S-au luat in considerare toate scenariile posibile
C. Au fost date instrucţiunile identificate ca fiind esenţiale, înainte ca nava să navigheze;
D. S-au pregatit detaliile legate de protocol
10)În legătură cu procedurlei cu privire la nonconformităţile majore observate,relative la Codul I.S.M.se poate spune
că:
A. O nonconformitate majoră găsită poate fi retrogradată la nonconformitate dacă Autoritatea Navală Română este
satisfăcută de remedierile făcute;
B. O nonconformitate majoră găsită poate fi considerată infracţiune dacă Autoritatea Navală Română este satisfăcută de
remedierile făcute;
C. O nonconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată la nonconformitate înainte de plecarea navei;
D. O nonconformitate majoră apărută la o navă trebuie să fie retrogradată la observaţie înainte de plecarea navei.
Unitatea 16 -DEFINITII
5)SISTEM DE MANAGEMENTAL SIGURANŢEI (SMS)
R: Un sistem structurat şi documentat care să permită companiei să implementeze în mod efectiv politica sa de operare în
siguranţă a navelor şi de prevenire a poluării mediului.
7)DOCUMENT DE CONFORMARE (DOC)
R: Certificatul eliberat companiei de către autoritatea de auditare prin care se certifica faptul că sistemul de management al
companiei este în conformitate cu cerinţele Codului ISM.
10)ADMINISTRAŢIE
R: Guvernul statului de pavilion al navei.
12)SIGURANŢA, OPERARE SIGURĂ
R: -Siguranţa navei în navigaţie, în port şi la ancoră;
-siguranţa vieţii şi sănătăţii echipajului şi a personalului de la uscat;
-siguranţa instalaţiilor de la uscat şi a altor proprietăţi;
-siguranţa mărfii şi protecţia mediului marin.