Вы находитесь на странице: 1из 16

CK3100

Ghid rapid
de utilizare
Cuprins

Declaraţia de conformitate�������������������������������������������������������������4 Cuvinte cheie���������������������������������������������������������������������������� 11


Introducere���������������������������������������������������������������������������������������� 5 Selectarea tipului de recunoaştere vocală��������������������������� 11
Funcţionalităţi����������������������������������������������������������������������� 5 Efectuarea unui apel cu ajutorul recunoaşterii vocale������ 11
Conţinutul cutiei������������������������������������������������������������������ 5 Setări������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Instalare����������������������������������������������������������������������������������������������6 Dispozitive sincronizate��������������������������������������������������������� 12
Instalarea unităţii centrale��������������������������������������������������6 Limba����������������������������������������������������������������������������������������� 12
Instalarea cablurilor de conectare�������������������������������������6 Volumul������������������������������������������������������������������������������������� 12
Instalarea cablului de alimentare��������������������������������������6 Meniuri voce����������������������������������������������������������������������������� 12
Schema de conectare����������������������������������������������������������7 Display��������������������������������������������������������������������������������������� 12
Instalarea microfonului şi a consolei���������������������������������7 Răspuns automat���������������������������������������������������������������������13
Sincronizarea şi prima utilizare������������������������������������������������������8 Informaţii�����������������������������������������������������������������������������������13
Meniul�������������������������������������������������������������������������������������������������9 Setări avansate��������������������������������������������������������������������������������������13
Agenda telefonic���������������������������������������������������������������9 Sincronizarea unui telefon������������������������������������������������������13
Caută în agendă������������������������������������������������������������������ 10 Object push�������������������������������������������������������������������������������13
Ultimele apeluri������������������������������������������������������������������ 10 Software upgrade�������������������������������������������������������������������� 14
Formează un număr����������������������������������������������������������� 10 Informaţii generale������������������������������������������������������������������������������ 14
Comenzi vocale������������������������������������������������������������������ 10

2014 © Falcon Electronics 3


Atenţie: Parrot S.A. şi societăţile acestui produs sau a documentaţiei, 60950 urmând dispoziţiile directivei
afiliate nu suportă consecinţele fo- chiar dacă este avizat asupra posibi- Radio Equipment and Telecommu-
losirii defectuoase a produsului de lităţii apariţiei daunelor. nication Equipment 1995/5/EC cu
către utilizatorii finali sau de către Acest document conţine materiale cerinţe ce acoperă directiva EMC
terţi, nici pentru violarea regulilor şi protejate prin copyright. Toate drep- 89/336/EEC şi directiva Low Voltage
legilor locale de trafic. turile sunt rezervate. Nici o parte din 73/23/EEC.
acest manual poate fi reprodusă sau
Disclaimer: transmisă în orice formă, prin orice Bluetooth:
Informaţiile din acest document se mijloace sau cu orice scop fără acor-
Cuvântul Bluetooth® , marca şi logo-
pot schimba fără atenţionare şi nu dul scris. Numele produselor care
ul sunt deţinute de Bluetooth® SIG,
reprezintă un angajament din partea apar în acest document sunt doar în
Inc. şi orice folosire a acestei mărci
vânzătorului. Nu se acordă garanţie scop de identificare. Toate mărcile,
de către Parrot S.A se face cu licenţă.
sau reprezentare, explicită sau im- numele produselor ce apar în acest
Alte mărci şi nume sunt ale proprie-
plicită, în ceea ce priveşte calitatea, document sunt înregistrate la pro-
tarilor respectivi.
acurateţea sau potrivirea pentru un prietarii lor de drept.
scop particular a acestui document.
Acesta poate fi modificat fără obli- Declaraţia de conformitate:
gaţia de a anunţa orice persoană sau Noi, Parrot S.A. cu adresa în Quai
organizaţie de modificare. În nici de Jemmapes, nr. 174, 75010 Paris,
o circumstanţă, producătorul nu Franţa, declarăm pe propria răs-
poate fi răspunzător pentru daune pundere că produsul nostru, Parrot
directe, indirecte, speciale, inciden- CK3100, la care se referă această
tale sau urmări rezultate din folosi- declaraţie, este conform cu standar-
rea corespunzătoare sau improprie a dele EN300328, EN301489-17, EN

4 Manual Parrot CK3100


Phonebook
A, B, C...
calls INTRODUCERE Funcţionalităţi
Missed calls
Received calls
Call made Tehnologia Bluetooth vă oferă Pe ecran, puteţi accesa agenda
Dial number transmisiuni de voce şi date printr- telefonică.
voice cmDs o legătură radio de scurtă distanţă. n Afişarea numelui apelantului.
Phonebook ABC
Keywords Poate fi conectată la o gamă largă n Recunoaştere vocală.
Phone, hang-up, home, work, celular, general, other, prefered
Hands-free Kit de echipamente electronice şi n Controlul volumului.
Phone
poate extinde posibilităţile de co- n Întrerupe radioul maşinii.
settings municare ale telefoanelor mobile
Paired devices şi a numeroase alte echipamente.
Language Car kitul Parrot CK3100 vă permite
Volume să folosiţi telefonul mobil în timp
Spoken menus
Ring tones ce conduceţi maşina, la cel mai
Microphone
Telephone înalt nivel de confort şi în siguranţă
Spoken menus deplină. Conţinutul cutiei
Display n Apariţia numelor apelanţilor pe
Contrast
ecran. n centrală
Brightness
Phonebook zoom n ecran LCD
Sort order n Agenda telefonului este acce- n cablu alimentare
Automatic answer
sibilă de pe ecranul de control. n microfon
Information
n Comanda vocală şi recunoaş- n cablu boxe
Hotline
terea vocală vă permit să-l n manual
Advanced settings
Pair with phone
folosiţi fără să vă afecteze la
Object push
Software update
condus.
n Conversaţia se aude în boxele
Demo mode

sim card
maşinii.
gps 
2014 © Falcon Electronics 5
Instalarea CK3100 Instalarea cablurilor Radioul fără conectori «ISO»

Instalarea unităţii de conectare


Trebuie să folosiţi un cablu adaptor
centrale Cablul de conectare are un conector
“ISO”

Sistemul CK3100 are 4 ieşiri: ISO negru şi unul de tip “line out”. Instalarea cablului
n Input-in-car radio output
Radioul cu «line in»
de alimentare
n Ecran LCD n Firul roşu al cablului de alimen-
Folosiţi această conexiune unind
n alimentare firele maro şi verde, şi firele galbe- tare trebuie să fie conectat la
n microfon ne de conectare în spatele radioului de 12V permanent, firul por-
Se recomandă să instalaţi cablurile maşinii dvs. tocaliu la 12V contact, iar firul
înainte de a fixa unitatea centrală. negru la masă.
Fiecare cablu are câte un conector Radioul cu conectori «ISO» n Verificaţi firele ISO ale radiou-
diferit, pentru a evita conexiunile lui maşinii.
Deconectaţi firele audio şi de ali-
greşite. mentare ale radioului. La anumite vehicule, este necesar
Unitatea centrală nu trebuie insta- să inversaţi poziţiile firelor roşii şi
Legaţi conectorii-mamă ai cablurilor
lată lângă radiator sau lângă aerul portocalii.
de conectare şi cei ai cablului de ali-
condiţionat. mentare la radioul maşinii. Conectaţi Această operaţiune se poate face
Aveţi grijă să nu fie expusă la razele firele audio şi cele d e alimentare ale prin inversarea siguranţelor.
directe ale soarelui. vehiculului la conectorii-tată. Dacă n  Nu conectaţi firul portoca-
A nu se instala în spatele pereţilor de radioul maşinii are o intrare "mute" a liu la un 12V permanent căci
metal, care ar putea altera calitatea radioului, conectaţi firul galben al ca- riscaţi să consumaţi bateria
legăturii Bluetooth. blului la unul dintre inputurile 1, 2 sau 3. vehiculului.

6 Manual Parrot CK3100


Instalarea microfonului
şi a consolei
Microfonul
Microfonul trebuie orientat spre şofer
şi poate fi instalat:
- Oriunde în vehicul
- Pe ecranul LCD.

Schema de
conectare

Ecranul LCD

Mai multe accesorii permit ca ecranul
să fie instalat în numeroase locuri ale
vehiculului, după cum urmează:

2014 © Falcon Electronics 7


n Fixarea pe bord SINCRONIZAREA ŞI n Introduceţi codul 1234 şi validaţi.
Folosiţi bandă dublu adezivă. PRIMA UTILIZARE n Pe CK3100, va apărea “Pairing
Lipiţi display-ul într-un loc plan şi underway” (Sincronizare în curs)
curat de pe bord. După ce sincronizarea are suc-
În timpul utilizării iniţiale, este nece- ces, pe ecran va apărea “Pairing
sar să vă sincronizaţi telefonul mobil complete” (Sincronizare reuşită).
cu car kitul. CK3100 se conectează apoi la tele-
 fonul dvs. mobil.
n Fixarea pe suportul de bord
Atenţie: Unele telefoa­ne folo-
După ce display-ul a fost montat sesc Bluetooth într-un mod special.
pe suportul livrat în pachet, lipiţi-l Verificaţi în “Preferinţe” / “Prefe­rinţe
pe bord folosind banda dublu Activaţi Bluetooth-ul de la telefonul avansate“ / Sincronizare te­­lefon” dacă
adezivă. mobil. modelul telefonului dvs. este listat.
Din acest moment, ecranul devine n Căutaţi dispozitivele periferice: Apoi, selectaţi opţiunea din meniu.
mobil. n Pentru mai multe informaţii, citiţi După ce se conectează, pe ecran va
manualul telefonului dv. (Secţiu- apărea logo-ul Bluetooth (cu excep-
nea sincronizare ) ţia mobilelor ce au profilul Headset).
Sau accesaţi www.parrot.com n Pentru anumite tipuri, vedeţi
n Home / Suport / Download secţiunea “Sincronizare telefon”.
n După ce va fi detectat, “Parrot La anumite telefoane mobile, se
CK3100” va fi afişat pe telefonul afişează pe ecran numele mobilului,
mobil nivelul bateriei şi reţeaua.
User’s gu

8 Car Kit
00 Advanced Manual Parrot CK3100
Mesaje: Ai opţiunea de a ac­ce­sa
n  MENIUL
SAP funcţiile mesageriei car kit-ului.
Meniul CK3100 este format din
Dacă vreţi să folosiţi serviciul Sim următoarele titluri: phone book -
Access Profile, citiţi secţiunea agendă telefonică, call log - înre-
GSM din manual. gistrarea apelurilor, dial number
 - formarea numerelor, voice cmds
Meniurile sunt accesibile, iar car kitul - comenzi vocale, settings - setări,
hands-free le va anunţa numele. Apăsaţi pe rotiţă în timp ce vorbiţi. SIM card - card SIM.
Din acel moment, sunteţi conectaţi Va apărea un meniu ce vă va permite
la kitul hands-free şi-l puteţi folosi la să selectaţi un caracter şi să-l vali- Agenda telefonică
comunicare. daţi. Reveniţi la ecranul de comuni-
care selectând săgeata. Sincronizarea indexului telefonului
n Funcţia de repetare: Apăsaţi cu CK3100 este una dintre funcţiile
bu­to­nul verde al car kitului inovatoare ale car kitului.
 hands-free timp de câteva
secunde pentru a apela ultimul
Efecturarea unui apel: Acce-
n 
nu­măr format.
saţi agenda telefonului mobil.
n Volumul comunicării: 
Acceptarea unui apel: Apă-
n 
Ajustaţi volumul comunicării
saţi bu­tonul verde al car kitului Această sincronizare este automată
miş­când de rotiţă.
hands-free pentru a răspunde la cu numeroase telefoane.
telefonul mobil. În cazul în care sincronizarea nu se
Încheierea unui apel: Apă-
n  face automat, puteţi transfera con-
saţi butonul roşu al CK3100. tactele din telefon către car kit prin
 intermediul Bluetooth-ului.

2014 © Falcon Electronics 9


Notă: Vedeţi secţiunea “Trimite- Ultimele apeluri
rea contactelor via Bluetooth” (sau
“Object push”) din manualul tele-
fonului dvs.

După ce contactele dvs. sunt trans­­fe­ n Apăsaţi rotiţa pentru a selecta un
rate către car kit, puteţi accesa func-  caracter.
ţia de recunoaştere vocală disponibilă
Această opţiune arată lista telefoa- n Iconiţa "Coş" şterge ultimul ca-
în meniul “Comandă vocală”.
nelor şi e împărţită în 3 sub-meniuri: racter.
apeluri ratate / apeluri primite / ape-
Caută în agendă luri efectuate.
Aveţi opţiunea de a efectua un tele-
fon din indexul meniului.

n Selectaţi agenda
După ce apare un număr, apăsaţi
n Selectaţi o literă folosind butonul  butonul verde pentru a apela.
n Confirmaţi apăsând pe rotiţă n Selectaţi contactul dorit
După ce contactul este selectat: n Apăsaţi pe rotiţă sau pe butonul Comenzi vocale
n Butonul verde formează numărul verde pentru a reapela.
automat. Acest meniu programează recu-
n Rotiţa ajută la selectarea dintre Formează un număr noaşterea vocală a car kitului.
diferitele numere de contact. Este împărţit în 3 sub-meniuri: index
n Apăsaţi butonul verde pentru a n Formaţi/editaţi un număr miş- / cuvinte cheie /recunoaştere vocală.
suna. când rotiţa spre dreapta sau spre Pentru a atribui o amprentă vocală
stânga. unui contact, alegeţi o literă:

10 Manual Parrot CK3100


Selectaţi numele apăsând pe rotiţă. conţine mai multe cuvinte. Secvenţa
de învăţare este identică cu cea a Efectuarea unui
După ce numele este selectat, apă-
saţi pe rotiţă pentru a începe învăţa- contactelor. Cuvintele cheie trebuie apel cu ajutorul
rea aparatului. înregistrate pentru a fi validate.
recunoaşterii vocale
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După ce se atribuie o amprentă vo- Selectarea tipului de
cală, apare o bulă în dreptul numelui Apăsaţi butonul verde sau spuneţi
recunoaştere vocală “Telefon” dacă cuvântul cheie “Te-
respectiv.
lefon” este înregistrat.
După sunet, pronunţaţi numele
Cuvinte cheie contactului dvs. CK3100 repetă nu-
mele în cazul conectării, iar dacă nu
Cuvintele cheie pentru CK3100
reuşeşte, mai oferă o încercare după
sunt: telefon, închidere, adresă,  beep.
serviciu, mobil, general, altele şi Recunoaşterea CK3100 este mai
preferate. Dacă respectivul contact are un
bună decât a majorităţii telefoane- singur număr de telefon, CK3100 îl
Telefon: Închide un apel sau acti- lor mobile şi funcţionează în mediu apelează pe acela.
vează recunoaşterea vocală. zgomotos.
Dacă respectivul contact are mai
Închidere: Termină convorbirea. Recunoaştere maşină: amprentele multe numere, iar cuvintele cheie
Adresă, birou, mobil, general, al- vocale înregistrate în memoria car sunt înregistrate în telefon, CK3100
tele, preferate: sunt cuvinte asoci- kitului hands-free. propune recunoaşterea cuvântu-
ate numerelor din telefon Recunoaştere telefon: amprentele lui cheie legat de numărul de după
Aceste cuvinte cheie ajută la selec- vocale înregistrate în memoria tele- semnalul sonor.
tarea numărului dorit când contactul fonului.

2014 © Falcon Electronics 11


SETĂRI Limba
Acest meniu vă permite să persona-
lizaţi car kitul CK3100.
Telefon:
n Selectaţi limba dorită. Această opţiune vă permite să ajus-
 taţi volumul comunicării.
n Confirmaţi apăsând pe rotiţă.
Pentru “automat “, car kitul se sincro-
Dispozitive nizează cu limba de pe cardul SIM. Meniuri voce
sincronizate (Această opţiune este disponibilă Această funcţie activează sau dez-
Listă: Puteţi accesa lista dispoziti- doar cu anumite dispozitive) activează asistentul vocal al meni-
velor periferice, care au fost sincro- urilor.
nizate cu CK3100. Volumul Aceste meniuri vor fi anunţate de
Aveţi opţiunea de a conecta, deco- vocea operatorului în limba selec-
necta sau şterge din memoria tele- Meniuri vocale: tată.
fonului. Această opţiune vă permite să ajus- Această opţiune optimizează cău-
taţi volumul mesajelor anunţate de tarea de informaţii din interfaţă în
car kitul hands-free şi amprentele timpul condusului.
vocale pe care le-aţi înregistrat.
Display
Atenţie: Dacă ştergeţi un dispozitiv Tonuri şi microfon:
împerecheat, toate înregistrările voca- Aceste opţiuni vă permit să ajustaţi Reglarea displayului se face folosind
le asociate cu acesta vor fi şterse. volumul soneriei şi al microfonului. 3 criterii importante.

12 Manual Parrot CK3100


Contrast şi luminozitate: n Selectaţi un mod cu 2 linii sau cu SETĂRI AVANSATE
Folosiţi rotiţa pentru nivelul dorit şi 3 linii.
selectaţi apăsând pe ea. n Confirmaţi apăsând pe rotiţă. Acest meniu vă permite să acce-
saţi următoarele setări: sincro-
nizarea unui telefon, object push,
Răspuns automat upgrade de software, mod demo.
Activaţi/dezactivaţi răspunsul au-
tomat. Sincronizarea unui
telefon
Informaţii
Unele telefoane au nevoie de anu-
Versiunea de software a display-ului
mite setări ale car kitului înainte de
/ Memorie liberă.
a fi sincronizate.
Selectaţi tipul de intrare corespun-
Zoom agendă: zător telefonului dvs., apoi sincro-
nizaţi dispozitivul când CK3100 va
Vă permite să selectaţi rezoluţia
arăta “Pair your telephone” - Sincro-
textului din “agendă“ şi meniurilor
nizaţi telefonul.
“apelurilor”.
Hotline
Object push
Accesaţi www.parrot.com pentru
mai multe informaţii. Unele telefoane necesită anumi-
te setări ale car kitului hands-free
înainte de a trimite contacte. (Dacă

2014 © Falcon Electronics 13


telefonul dvs. nu arată car kitul pe Informaţii generale trebuie aruncat împreună cu deşe-
lista de dispozitive către care pot fi urile menajere la încheierea ciclului
trimise contacte, activaţi opţiunea său de viaţă. Pentru a preveni orice
“Always active” - Mereu activ.) Modificări impact negativ asupra mediului sau
sănătăţii umane din cauza aruncării
Explicaţiile şi specificaţiile din acest necontrolate a deşeurilor, vă rugăm
Atenţie: această configurare a car
ghid au rol pur informativ şi pot fi să colectaţi produsul separat de
kitului poate cauza disfuncţionali-
mo­dificate fără preaviz. Datorită e­­ alte deşeuri şi să-l reciclaţi în mod
tăţi cu anumite telefoane. Vă reco-
for­­­turilor constante de modernizare responsabil pentru a promova re-
mandăm să treceţi pe modul “Au-
şi îmbunătăţire a produselor, este utilizarea sustenabilă a resurselor
tomat” imediat după ce aţi trimis
po­sibil ca produsul achiziţionat de materiale.
contactele dvs.
dumneavoastră să difere uşor faţă de
Persoanele fizice au posibilitatea de
modelul prezentat în acest ghid. În
Software upgrade acest caz, puteţi descărca ultima ver-
a contacta fie comerciantul de la care
au achiziţionat produsul, fie organele
siune revizuită a ghidului în format
Activaţi această opţiune când fa- administraţiei locale, pentru a afla
electronic de pe www.parrot.com.
ceţi o actualizare a softului prin mai multe detalii despre cum şi unde
Bluetooth prin intermediul cal- se poate recicla acest produs con-
culatorului. Această opţiune va fi Aruncarea produsului conform form normelor de protecţie a me-
dezactivată automat când repor- normelor aplicabile (Deşeuri diului. Per­soanele juridice pot încre-
niţi car kitul. de echipamente electrice şi dinţa furnizorului responsabi­ litatea
n A ccesaţi link-ul de mai jos elec­tronice) gestionării deşeurilor de pro­dus prin
pentru mai multe informaţii: termenii şi condiţiile contractului de
www.parrot.com Marcajul de pe produs sau ma- vânzare-cumpărare. Acest produs
terialele informative aferente pro- nu trebuie aruncat împreună cu alte
dusului indică faptul că acesta nu deşeuri comerciale.

14 Manual Parrot CK3100


Mărci înregistrate

Parrot şi sigla Parrot sunt mărci înregistrate PARROT SA.


Termenul Bluetooth reprezintă o marcă înregistrată Bluetooth SIG, Inc. Orice folosire a acestor mărci de către Parrot S.A.
se face cu licenţă. Bluetooth QDID : B013841, B013839, [-]

"Fabricat pentru iPod / iPhone" înseamnă că respectivul accesoriu electronic a fost conceput special pentru conectare la iPod
sau iPhone şi că a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform standardelor de performanţă Apple. Apple nu răspunde pentru
funcţionarea acestui dispozitiv sau pentru respectarea de către acesta a standardelor de siguranţă şi de reglementare.
iPod şi iPhone sunt mărci înregistrate Apple Inc, înregistrate în SUA şi în alte ţări.
Toate celelalte mărci menţionate în acest ghid sunt protejate şi sunt deţinute de proprietarii lor.
Număr de înregistrare 394 149 496 la R.C.S. PARIS
Parrot S.A.

Drepturi de autor © 2012 Parrot. Toate drepturile rezervate.

2014 © Falcon Electronics 15


www.store.falcon.ro


Showroom Bucureşti - B-dul Magheru, nr. 6-8, sector 1 ; Tel./Fax: 021-316.67.16; office.magheru@falcon.ro
Showroom Timişoara - B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43; Tel.: 0256-274.788; Fax: 0256-274.789; office.timisoara@falcon.ro
Showroom Braşov - Str. Buzeşti, nr. 13, Braşov; Tel.: 0368-456.003; office.brasov@falcon.ro
Showroom Iaşi - Şos. Bucium nr. 17, Iaşi; Tel.: 0332-441.826; Fax: 0332-441.827; office.iasi@falcon.ro
Showroom Cluj - Str. Dorobanţilor, nr. 30 - 32; Tel.: 0364-730.560, 0364-730.561; office.cluj@falcon.ro
Office Falcon - Splaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, Bucureşti; Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83;
Fax: 021-411.63.47; Email: office@falcon.ro

Вам также может понравиться