Вы находитесь на странице: 1из 10

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire la
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
- au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație
Denumirea:________________________________________________ statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
Наименование: - asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării acestora (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în
________________________________________________________ volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al
Adresa/Адрес: Codului contravențional al Republicii Moldova.

В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 года «Об


Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)___________________________ официальной статистике», органы официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică - имеют право получать и собирать данные, необходимые для производства
статистической информации, от всех физических и юридических лиц
anuală (cт.13);
Satul (comuna), oraşul_______________________________________
Село (коммуна), город - гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их разглашения
(cт.19).
Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada__________________________________________nr. _______ Статистическое обследование представление недостоверных данных или в неполном объеме является
Улица правонарушением и санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса о
годовое правонарушениях Республики Молдова.
Cod CUIÎO ________________
Код Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr.60 din 02.08.2017
Cod IDNO __________________________ Nr. 85-edu Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 60 от 02.08.2017г.
Код 1) Acest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md pînă la data de 20
ianuarie sau
Cod CFP ____ 2) Prezentat pe suport de hîrtie:
Код
Activitatea instituţiilor de - Instituţiile de educație timpurie din subordinea Ministerului Educaţiei – pînă la 10
educaţie timpurie ianuarie în adresa Direcţiilor raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA
Găgăuzia;
Conducătorul _____________________________________ - Direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia, instituţiile
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Деятельность учреждений de educație timpurie private – pînă la 20 ianuarie organului teritorial de statistică;
раннего образования - Organele teritoriale de statistică – pînă la 22 ianuarie Biroului Naţional de Statistică
1) Этот вопросник может быть заполнен на портале raportare.md до 20 января
Semnătura/Подпись) „______”________________________________ или:
L.Ş. М.П. 2) Представлен на бумажном носителе:
în anul___________
- Учреждения раннего образования, находящиеся в подчинении Министерства
за год просвещения, – до 10 января в адрес районных (муниципальных) управлений
Executantul _______________________________________________ образования, молодежи и спорта, АТО Гагаузии;
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия) - Районные (муниципальные) управления образования, молодежи и спорта, АТО
Гагаузии, частные учреждения раннего образования – до 20 января
территориальному органу статистики;
tel. ______________________________________________________ - Территориальные органы статистики – до 22 января Национальному бюро
тел. статистики

Instituţia de educație timpurie, nr.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Учреждение раннего образования, № de indicat: grădiniţă de copii, creşă-grădiniţă, creşă, şcoală-grădiniţă de copii, centru comunitar / указать: детский сад, ясли-сад. ясли, школа-детский сад,
коммунитарный центр
Destinaţia instituţiei de educație timpurie: generală, sanatorială, specială _______________________________________________________________________________________________________________________________
Назначение учреждения раннего образования: общее, санаторное, специальное la cea speciala indicaţi profilul / для специального указать профиль
Regimul de lucru al instituţiei de educație timpurie: de cinci zile, de şase zile____ ______________________________________________________________________________________________________________________
Режим работы учреждения раннего образования: пятидневный, шестидневный de indicat - указать
Se află în reparaţie capitală la sfîrşitul anului de raportare __________
_
Tipărit la BNS al RM, t. 4500, c.

2
3
Precizări pentru completarea raportului: Указания по заполнению отчета:
Raportul se completează conform situaţiei la data de 31 decembrie, toate valorile Отчет заполняется по состоянию на 31 декабря, все значения показателей
indicatorilor se indică în numere întregi. учитываются в целых числах.
Datele privind numărul şi suprafaţa grupelor, numărul copiilor şi personalului, baza Данные о количестве и площади групп, численности детей, персонала и материальной
materială se indică de facto la sfîrşitul anului, în afară de numărul locurilor în instituţia базе указываются фактически на конец года, кроме числа мест в дошкольном
preşcolară, care se indică: pentru instituţiile amplasate în clădiri construite după proiecte-tip учреждении, которое заполняется по проекту для типовых зданий или определяется
- conform proiectului; pentru cele amplasate în clădiri adaptate se calculează reieşind din расчетным путем для приспособленных зданий.
normativele pentru un copil. Дошкольное учреждение, находящееся на капитальном ремонте на конец отчетного
Instituţia preşcolară care se află în reparaţie capitală la sfîrşitul anului de raportare года, заполняет в отчете полностью адресную часть, а также показатели,
completează foaia de titlu a raportului şi indicatorii ce caracterizează activitatea privind характеризующие его деятельность до начала капитального ремонта.
situaţia înainte de reparaţie.
Instituţia preşcolară deschisă la data raportării, dar fără copii completează toate Дошкольное учреждение, открытое на отчетную дату, но не укомплектованное
compartimentele în afară de compartimentele 2 şi 3: детьми, заполняет все, кроме показателей по детям:
- în capitolul 1 numărul de grupe, locuri conform profilului şi limbii de educaţie pentru - в разделе 1 число мест, групп по их виду и языку воспитания для типовых зданий
instituţiile amplasate în clădiri construite după proiecte-tip se completează conform заполняется по проекту, а для приспособленных – согласно плану;
proiectului, iar pentru cele amplasate în clădiri adaptate – conform planului. - в разделах 4-6 указывается численность фактически набранных (оформленных)
- în capitolele 4-6 se indică numărul persoanelor angajate de facto. работников;
- în capitolul 7 se completează indicatorii privind baza materială pentru instituţiile - в разделе 7 материальная база для типовых зданий заполняется по проекту, а для
amplasate în clădiri construite după proiecte-tip – conform proiectului, iar pentru cele приспособленных – согласно плану.
amplasate în clădiri adaptate – conform planului.
Personal didactic – educator, metodist, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, Педагогический персонал – воспитатель, методист, вспомогательный педагогический
logoped, psihopedagog, psiholog. работник, музыкальный работник, логопед, психопедагог, психолог.
În cazul cînd directorul cumulează şi funcţia de educator, el se indică conform funcţiei de Если директор по совместительству является воспитателем, он учитывается по
bază – director; în cazul cînd educatorul cumulează şi funcţia de director – se indică ca основной занимаемой функции, как директор; воспитатель, выполняющий по
educator. совместительству функции директора, учитывается как воспитатель.
Alte categorii de personal – şef de gospodărie, ajutorul educatorului, dădacă, asistent Другие категории персонала – завхоз, помощник воспитателя, нянечка, медработник,
medical, bucătar-şef, bucătar, bucătar auxiliar, electrician, lăcătuş, lenjereasă, spălător de шеф-повар, повар, помощник повара, электрик, слесарь, сестра хозяйка, посудомойщик,
veselă, paznic, fochist, măturător, depozitar, spălătoreasă, deridicătoare, etc. сторож, кочегар, дворник, кладовщик, прачка, уборщица, и т.д.
Lucrătorul, care activează în 2 instituţii preşcolare, de exemplu asistentul medical, va fi Работник, работающий в 2-х дошкольных учреждениях, например, медсестра,
indicat doar în raportul instituţiei, care deţine carnetul de muncă al persoanei nominalizate. указывается только в отчете дошкольного учреждения, в котором находится его
трудовая книжка.
Personal încadrat cu normă întreagă – personalul angajat pentru cel puţin 90% din norma Персонал, имеющий полную ставку – персонал, работающий не менее чем 90%
oficial stabilită pentru funcţia dată pentru un an. Pentru personalul didactic norma întreagă официально установленной ставки для данной должности в течении года. Для
corespunde normei didactice stabilite de 35 ore pe săptămînă. педагогических работников полная ставка соответствует установленной
педагогической ставке равной 35 часам в неделю.
Personal încadrat cu normă parţială – personalul angajat pentru mai puţin decît 90% din Персонал, имеющий неполную ставку – персонал, работающий менее чем 90%
norma oficial stabilită pentru funcţia dată pentru un an. официально установленной ставки для данной должности в течении года.
Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) – copiii cu necesităţi educaţionale care Дети с особыми потребностями в образовании (ОПО) – дети, нуждающиеся в
implică o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale sau caracteristice unei dizabilităţi обучении, адаптированном к индивидуальным особенностям либо ограниченным
ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică prin acţiuni de физическим возможностям, нарушениям развития, а также в специфическом
reabilitare/recuperare corespunzătoare şi deţin confirmare de la Serviciul raional/munucipal вмешательстве посредством соответствующих реабилитационных/
de asistenţă psihopedagogică (SAP). восстановительных мероприятий и имеющие подтверждение районной/
муниципальной Службы психопедагогической помощи (СПП).
4
Copiii cu dizabilităţi – copiii certificaţi de Consiliul Naţional pentru Determinarea Дети с ограниченными возможностями – дети, имеющие сертификат, выданный
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (CNDDCM). Национальным Советом по определению инвалидности и работоспособности
(НСОИР).
Capitolul I. În coloniţa 2 se indică numărul de locuri din toate grupele din instituţia Раздел I. По графе 2 указывается число мест во всех группах независимо от того,
preşcolară, indiferent dacă ele lucrează sau nu la momentul completării raportului. Pentru работает группа на данный период или нет. Для типовых дошкольных учреждений
instituţiile amplasate în clădiri construite după proiecte-tip numărul de locuri se число мест указывается исходя из проекта. Для приспособленных дошкольных
completează conform proiectului, iar pentru cele amplasate în clădiri adaptate se calculează учреждений число мест определяется путем деления площади всех групповых
ca raport dintre suprafaţa tuturor grupelor (indiferent dacă lucrează sau nu) şi norma помещений (независимо от того, работает группа или нет) на норму площади на
suprafeţei pentru un copil (creşă – 6,15 m.p. pentru un copil, grădiniţă de copii, şcoală- одного ребенка (ясли – 6,15м² на одного ребенка; детский сад, школа-сад – 5,52 м²;
grădiniţă de copii – 5,52 m.p., creşă-grădiniţă – 5,84 m.p.). ясли-сад – 5,84 м²).
Copiii din grupa de vîrstă 0-2 ani includ toţi copiii pînă la atingerea vîrstei de 3 ani, (de Дети в возрасте «0-2 лет» включают всех детей до исполнения 3-х лет (например,
exemplu copiii de 2 ani şi 11 luni). детей в возрасте 2 года и 11 месяцев).
Capitolul I. Col. 1 = ∑ col. 5-10 pentru toate rîndurile; Раздел I. Гр. 1 = ∑ гр. 5-10 по всем строкам;
Col. 1 ≥ col. 3 pentru toate rîndurile; Col. 1 ≥ col. 4 pentru toate rîndurile. Гр. 1 ≥ гр. 3 по всем строкам; Гр.1 ≥ гр. 4 по всем строкам.
Capitolul II. Сol. 1 = ∑ col. 2-9 pentru rînd. 010-120 şi col. 1 = ∑ col. 10-15 pentru rînd. Раздел II. Гр. 1 = ∑ гр. 2-9 по стр. 010-120 и гр. 1 = ∑ гр. 10-15 по строкам 010-050.
010-050. Стр. 010 =∑стр. 030-050 по гр. 1-15 и стр. 010 = ∑стр. 080, 110-120 по гр. 1-9.
Rînd. 010 =∑ rînd. 030-050 pentru col. 1-15 şi rînd. 010 = ∑ rînd. 080, 110-120 pentru col. Стр. 080 ≥ ∑ стр. 090, 100 по гр. 1-9.
1-9; Rînd. 080 ≥ ∑ rînd. 090, 100 pentru col. 1-9.
Dacă studierea limbilor străine se achită din contul mijloacelor financiare ale părinţilor sau Если иностранный язык изучается за счет средств родителей или других средств,
din alte mijloace e necesar de completat Capitolul III şi de indicat mai jos sursa mijloacelor следует заполнить раздел III и указать под разделом источник средств.
financiare. Гр. 1 ≥ ∑ гр. 3, 5 по всем строкам; Гр. 2 ≥ ∑ гр. 4, 6 по всем строкам.
Col. 1 ≥ ∑ col. 3, 5 pentru toate rîndurile; Col. 2 ≥ ∑ col. 4, 6 pentru toate rîndurile.
Capitolul IV. Col. 1 = col. 3 + col. 5 pentru toate rîndurile. Раздел IV. Гр. 1 = гр. 3 + гр. 5 по всем строкам.
Col. 2 = col. 4 + col. 6 pentru toate rîndurile. Col. 1 ≥ col. 7 + col. 8 pentru toate rîndurile. Гр. 2 = гр. 4 + гр. 6 по всем строкам. Гр. 1 ≥ гр. 7 + гр .8 по всем строкам.
Col. 1 ≥ col. 9 pentru rîndurile 010-040; Col. 9 ≥ ∑ col. 11-13 pentru rîndurile 010-040. Гр. 1 ≥ гр. 9 по стр. 010-040; Гр. 9 ≥ ∑ гр. 11-13 по стр. 010-040.
Capitolul V. Col. 1 = ∑ col. 2-11 pentru toate rîndurile. Раздел V. Гр. 1 = ∑ гр. 2-11 по всем строкам.
Capitolul VI. Col. 1 = ∑ col. 2-7 pentru toate rîndurile. Col. 1 ≥ col. 8 pentru toate Раздел VI. Гр. 1 = ∑ гр. 2-7 по всем строкам. Гр. 1 ≥ гр. 8 по всем строкам.
rîndurile.
Capitolul VII. Suprafaţa se indică în numere întregi fără zecimale. Раздел VII. Площадь указывается в целых числах без запятой.
În suprafaţa grupei se include suprafaţa vestiarului, toaletei, dormitorului, sălilor pentru В площадь группы входит площадь раздевалки, туалета, спальни, игровой комнаты,
activităţi (jocuri), cantinei şi altor încăperi din această grupă. столовой и других помещений, относящихся к данной группе.
În col. 1 e necesar de indicat numărul grupelor care lucrează la sfîrşitul anului, iar în col. 2 В графе 1 следует указать число работающих групп на конец года, а в графе 2 – их
– suprafaţa grupelor indicate în col. 1. площадь.
Col. 1 rînd. 070 ≥ rînd. 120. Гр. 1 стр. 070 ≥ стр. 120
Corelaţii între capitole: Взаимосвязь между разделами:
Capitolul I, rînd. 010, col. 1 = Capitolul VII, rînd. 010, col. 1. Раздел I, стр 010, гр. 1 = Раздел VII, стр 010, гр. 1.
Capitolul V, col. 1 = Capitolul VI, col. 1 pentru toate rîndurile. Раздел V, гр. 1 = Раздел VI, гр. 1 по всем строкам.
Dacă este completată col. 3 sau col. 4 din compartimentul I, e necesar să fie completat şi Если заполнена графа 3 или графа 4 в разделе I, должна быть заполнена строка 110 или
rîndul 110 sau 120 corespunzător din compartimentul II. строка 120 соответственно в разделе II.
5
I. Grupe şi locuri la sfîrşitul anului de raportare
Наличие групп и мест на конец отчетного года
Grupe Locuri în din col. 1 / из гр. 1
Nr. funcţionale, instituţia grupe conform profilului / группы по профилю conform limbii de educaţie / по языку воспитания
rînd. unităţi preşcolară
destinaţie specială* română ucraineană
№ Число Число мест sanatoriale rusă bulgară evreiască alte
специального румынски украински
стр. действующих в дошкольном санаторные русский болгарский еврейский другие
назначения й й
групп, единиц учреждении
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total (rind.020-040) / Всего (стр. 020-040) 010
de creşă/ ясельная (0-2 ani/лет) 020 x
mixtă/ смешанная** 030 x
mare/ старшая (5-7 ani/лет) 040 x
Din rînd. 010 / Из стр. 010:
cu durata aflării de 24 ore 050
с 24 часовым пребыванием:
cu durata aflării de 4 - 6 ore х
060
с пребыванием в течение 4 - 6 часов
*Profil: dereglări ale auzului - 1, dereglări ale vorbirii - 2, dereglări ale vederii - 3, deficienţe intelectuale - 4, defecte ale aparatului locomotor - 5, alte profiluri - 6 (de indicat profilul grupei).
Профиль: нарушение слуха - 1, нарушение речи - 2, нарушение зрения - 3, нарушение интеллекта - 4, нарушение опорно-двигательного аппарата - 5, другой профиль - подчеркнуть профиль группы).
**Grupă mixtă se consideră grupa cu copii în vîrsta de 3-4 ani şi grupa cu copii de diferite vîrste / Смешанной группой считается группа с детьми в возрасте 3-4 лет и группа с детьми разного возраста.

II. Numărul de copii pe vîrste şi limba de educaţie


Численность детей по возрасту и языку воспитания
Nr. inclusiv în vîrstă, ani (vîrsta la 01.01. 2018) Limba de educaţie
rînd. Total в том числе в возрасте, лет (возраст на 01.01.2018) Язык воспитания
№ Всего 7 ani şi română rusă ucraineană bulgară evreiască alte
стр. 0 1 2 3 4 5 6
peste румынский русский украинский болгарский еврейский другие
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total (rind.030-050)
010
Всего (стр. 030-050)
inclusiv fete в том числе девочек 020
Din rînd.010 în grupa/Из стр. 010 в группе
de creşă/ ясельной (0-2 ani/лет) 030
mixtă/ смешанной** 040
mare/ старшей (5-7 ani/лет) 050
Din rînd. 010 / Из стр. 010
cu durata aflării de 24 ore 060 х х х х х х
с 24 часовым пребыванием
cu durata aflării de 4 - 6 ore
с пребыванием в течение 4 - 6 часов
070 х х х х х х
Din rînd. 010 în grupe cu destinaţie:
Из стр.010 в группах с
080 х х х х х х
назначением:
- generală/ общим
copii cu CES
дети с ОПО
090 х х х х х х

6
080 din rînd.
copii cu dizabilităţi
дети с ограниченными возможностями

100 х х х х х х

- sanatorială/ санаторным 110 х х х х х х


- specială/ специальным 120 х х х х х х

III. Studierea limbilor străine (*Codul limbii studiate se completează de către BNS)
Изучение иностранного языка (*Код языка заполняется НБС)

grupa mixtă (3-4 ani) grupa mare (5-7 ani)


Limba studiată Nr. rînd. Codul limbii* Total inclusiv fete смешанная группа (3 – 4 лет) старшая группа (5-7 лет)
Изучаемый язык № стр. Код языка Всего в т.ч. девочек total inclusiv fete total inclusiv fete
всего в т.ч. девочек всего в т.ч. девочек
A B C 1 2 3 4 5 6
Total (rînd. 020-050) X
010
Всего (стр.020-050)
020
030
040
050

IV. Personalul încadrat pe categorii de personal, după modul de încadrare şi nivelul de instruire (persoane fizice, fără angajaţii prin cumul)
Персонал по категориям, типу занятости и уровню образования (физические лица, без совместителей)

Din total personal încadrat col. 1


Из общей численности персонала гр. 1 имеют:
Din col. 9 cu grad didactic
Personal cu studii Из гр. 9 имеют
Cu normă Cu normă
Cu studii pedagogice педагогическую категорию
Nr. din care întreagă parţială
Total Образование Педагогическое
rînd. femei Полную ставку Неполную ставку
Всего образование
№ из них
стр. medii de
женщин din care din care din care
Total Total specialitate Total întîi
femei femei superioare femei superior doi
Всего Всего среднее Всего перву
из них из них высшее из них высшую вторую
специаль- ю
женщин женщин ное женщин
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total personal încadrat (020+030+050)
010
Персонал - всего (020+030+050)
Director
020
Директор

7
Personal didactic
030
Педагогический персонал
inclusiv educatori, metodişti
040
в т. ч. воспитатели, методисты
Alte categorii de personal x x x x x
050
Другие категории персонала
inclusiv: asistenţi medicali x x x x x
060
в т. ч. медицинский персонал
ajutori de educatori x x x x x
070
помощники воспитателей

V. Personalul de conducere şi didactic pe grupe de vîrstă şi sexe (vîrsta împlinită la 01.01.2018)


Руководящий и педагогический персонал по возрастным группам и полу (число полных лет на 01.01.2018)

Nr. Din personalul de bază (conform statelor):


rînd. Из основного (штатного) персонала:
Total

Всего pînă la 25 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65 ani şi peste
стр
. до 25 лет 25-29 лет 30-34 лет 35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 лет 55-59 лет 60-64 лет 65 лет и более
А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Director
010
Директор
din care femei/ из них женщин 020
Personal didactic
030
Педагогический персонал
din care femei/ из них женщин 040
din rînd. 030 educatori, metodişti
050
из стр.030 воспитатели, методисты
din care femei/ из них женщин 060

VI. Personalul de conducere şi didactic după vechimea în munca pedagogică


Руководящий и педагогический персонал по стажу педагогической работы

din col. 1 în vîrstă


Nr. Din ei cu vechime în munca pedagogică / из них имеют стаж педагогической работы pensionară
rînd. Total
из графы 1 в
№ Всего pînă la 2 ani 2 - 4 ani 5 - 9 ani 10 - 14 ani 15 - 19 ani 20 ani şi peste пенсионном
стр. менее 2 лет 2 - 4 лет 5 - 9 лет 10 - 14 лет 15 - 19 лет 20 лет и более возрасте
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Director
010
Директор
din care femei/ из них женщин 020
Personal didactic 030

8
Педагогический персонал
din care femei/ из них женщин 040
din rînd. 030 educatori, metodişti
050
из стр.030 воспитатели, методисты
din care femei/ из них женщин 060

Informativ: Din numărul total al personalului didactic (rînd. 030) lucrează în grupele de creşă (0-2 ani) (090) _____________________________
Справочно: Из общего числа педагогического персонала (стр. 030) работают в ясельных группах (0-2лет)

9
VII. Baza materială
Материальная база

Baza materială Nr rînd. Unităţi Suprafaţa


Материальная база № стр. Единиц Площадь
A B 1 2
Grupe, total (020+030+040)
010
Количество групп, всего(020+030+040)
Din care, cu utilizare:/ из них с назначением:
020
 Unică / одинарным*

 Dublă / двойным** 030

 Triplă / тройным*** 040

Săli muzicale/Музыкальные залы 050


Săli sportive/Спортивные залы 060
Calculatoare (PC) utilizate (080+110): 070
х
Компьютеры (ПС) используемые (080+110):
 în procesul de învăţămînt/ в образовательном процессе (090+100) 080 х

din care: utilizate de către copii/ используемые детьми 090 х


utilizate de către personalul didactic 100
х
используемые педагогическим персоналом
 administraţie/администрацией 110 х
din rînd.070: conectate la Internet 120
х
из стр.070: подключены к Интернету

*Grupa cu utilizare unică se consideră grupa, care are încăperi separate pentru activităţi (jocuri), cantină şi dormitor / Группой с одинарным назначением считается группа, имеющая отдельные
помещения для занятий (игр), столовой, спальни.
** Grupa cu utilizare dublă se consideră grupa, care are dormitor separat şi sală care se utilizează ca sală pentru activităţi (jocuri) şi ca cantină. / Группой с двойным назначением считается группа,
имеющая отдельную спальню и помещение, которое используется как комната для занятий (игр) и как столовая.
*** Grupa cu utilizare triplă se consideră grupa, care are doar o singură sală, care se utilizează ca sală pentru activităţi (jocuri), cantină şi dormitor. / Группой с тройным назначением считается
группа, имеющая только одно помещение, которое используется как комната для занятий (игр), столовая и спальня.

Informativ: Zile de lucru ale instituţiei în decursul anului (130) _________________________


Число дней работы учреждения в году

10

Вам также может понравиться