Вы находитесь на странице: 1из 14

ÃÖÖ»ê ÖÖ¯Öæ¸ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ÃÖÖ»ê ÖÖ¯Öæ¸ü

ÃÖÓ»Öې−ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÓ“Öß μÖÖ¤üß


* ×−Ö¸üÓ ŸÖ¸ü úÖÃê Ö.Ô
†. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ ±úÖ−ê Ö −ÖÓ./ ãÖÖ¯Ö−ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ / ¯ÖÏ.¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ −Öòú
Îú. ±òúŒÃÖ ¾ÖÂÖÔ −ÖÖ¾Ö ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡»Ô Ö Îú. ´Ö»ã μÖÖÓ ú−Ö
1  ‹. †Ö¸ü. ²Öã»ÖÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö׸üšü (0217) 1990  ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2743908,  ›üÖò.†Ö¸ü.‹−Ö. ¿Öë›üÖê  
•  2743912 (r)  B.C.A.  Reaccredi‐
213, ÃÖ֏ָü ¯Öêšü (†×¿ÖúÖ»Ö ´Öî¤üÖ−Ö),  
  9822939359 tations 
*(B.A. B.Com.)  B 
¯ÖÖê.²ÖÖò.−ÖÓ. 510, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 005  
Email: arburla@gmail.com  (f)2743908 
Website: www.arburla.org 
2  ³ÖÖ‡Ô ”û®ÖãØÃÖÖ “ÖÓ¤êü»Öê úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (0217) 1994 ÃÖÖê¿Ö»Ö ¾ÖÔ NILL
Aided   2317282 
ÃÖÖê¿Ö»Ö ¾ÖÔú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.
 
163 †, ¸êü»¾Öê»ÖÖ‡Ô−Ö, •Öã−ÖÖ ‹´¯»ÖÖò´Öë™ü  
(M.S.W.) 

“ÖÖîú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 001  


Email: bccmswsolapur@gmail.com   
Website:  (f)2316076 
www.chandelecollegeofsocialwork.com  
3  ÃÖã¿Ö߻֍ãú´ÖÖ¸ü Ø¿Ö¤êü ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ×¿ÖÖÖ (0217) 1984 ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ×¿ÖÖÖ NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2341006 
(B.P.Ed.) 
−ÖêÆü¹ý −֐ָü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 004
Email: sushilbped2012@gmail.com 
Website: www.ssscopen.org

4  ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −ÖÖ‡Ô™ü úÖò»Öê•Ö (0217) 1989 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B


Aided 
†Öò±ú †Ö™ÔüÃÖË †ò−›ü úÖò´ÖÃÖÔ,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2332757  ›üÖò. ‹ÃÖ.êú. ¯Ö¾ÖÖ¸ü
•  2620933    *(B.A. B.Com.)  
101- ²Ö, ´Öã¸üÖ¸ü•Öß ¯Öêšü, 2300662(r) 
  9822339405
M.A.‐ Poli, His, 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 001. M.Com.‐ 
Email: csnc_123@yahoo.co.in  Accountancy
Website: http://shivajinightcollege.org

5  úÖò»Öê•Ö †Öò±ú †Öٍú™êüŒ“Ö¸ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü (0217) 1993 †Öٍú™êüŒ“Ö¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ‹.‹−Ö. NILL
ÃÖ¾Æìü −ÖÓ. 63/1†, ‹±ú¯Öß −ÖÓ.34, 2603950  úÖ™üÖÖӾ֍ú¸ü
2603455  B.Arch. 
ˆ•Ö−Öß úÖò»Ö−Öß, ™üß. ¾Æüß. ™üÖò¾Ö¸ü“μÖÖ  
(¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
¯ÖÖšüß´Ö֐Öê, ãú´ÖšüÖ −Ö֍úÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.   úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
413 003   7620122262
Email: archcoa_ssm@rediffmail.com   
Website: www.archsolapur.org (f)2603950 
6  úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ±úÖ´ÖÔÃÖß, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. (0217) 1993 ±úÖ´ÖÔÃÖß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•Öãôêû ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü-1, ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, 2343760  ÁÖß. †Ö¸ü. ¾ÖÖμÖ. ¯ÖÖ™üß»Ö
2305550  B.Pharm. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 004  
9422647764
Email: pharmacycol@yahoo.com 
  M.Pharm. 
            rypatilsir@gmail.com  (Quality Assurance) 
Website: www.pharmacycol.org  (f)2341380 
(Pharmasutics)

7  ›üß.²Öß.‹±ú. ¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (0217) 1940 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. ‹ÃÖ.êú. ¾Ö›üÖ²ÖÖôûú¸ü B++
Aided 
†Ö™ÔüÃÖË †ò−›ü ÃÖÖμÖ−ÃÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2323193  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ  
*(B.A, B.Sc) 
•    Reaccredi‐
¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü −֐ָü, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü,  
B.Sc.(ECS)  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü) tations 
 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002   M.A.‐ Eng, His, Geo.  9890627900 A 
M.Sc.‐ Zoo, Bot, 
Email: spr_dayartsc@bsnl.in  (f)2728900 
            spr_dayartsc@live.com  Ph.Chem., Math’s. 
Website: http://www.dayanandsolapur.org   
  1/sudhir  
8  ›üß.‹.¾Æüß. ¾Öê»ÖÖú¸ü úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (0217) 1952 úÖò´ÖÃÖÔ ›üÖò. ÁÖß´ÖŸÖß êú.‹. ¯ÖÖÓ›êü B
Aided 
úÖò´ÖÃÖÔ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü −֐ָü, 2323194  *(B.Com.) 
(¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ  
•    B.C.A.  Reaccredi‐
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002  
  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü) tations 
Email: spr_davvccs@bsnl.in 
 
*(M.Com.) 
M.B.A. 
9730042829 A 
Website: 
www.davcommercesolapur.org (f)2728900 
9  ›üß.•Öß.²Öß. ¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü »ÖÖò úÖò»Öê•Ö, (0217) 1964 ×¾Ö¬Öß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
Aided 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü −֐ָü, ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, 2323195  ›üÖò. μÖã.‹´Ö. ¸üÖ¾Ö  
*(Pre law, LL.B.) 
•    Reaccredi‐
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002  
  9657989345 tations 
 
Email: dgbdayanandsolapur@gmail.com  umrao2005@yahoo.co.in  B 
(f)2728900  LL.M 
Website: http://www.davsolapur.org   
10  ›üß.¯Öß.²Öß. ¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (0217) 1955 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
‹•μÖãêú¿Ö−Ö, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ¤üμÖÖ−ÖÓ¤ü −֐ָü, 2373237  ›üÖò. ‹ÃÖ.²Öß. ָׁüÃÖ֐ָü  
*(B.Ed.)  
•  2374400  Reaccredi‐
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002  
9271208799 tations 
Email:  dcesolapur@gmail.com 
  B 
 sbkshirsagar47@readiffmail.com  M.Ed. 
Website:  (f)2728900 
11  ×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü −Öê´Ö“ÖÓ¤ü úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (0217) 1972 ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
úÖò´ÖÃÖÔ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2653206  ›üÖò. ¾Æüß.‹ÃÖ. úÖê™üß  
*(B.Com) BCA, BBA 
•  2656100   
Reaccredi‐
ÃÖêšü ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü ×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü ´Ö֐ÖÔ, †¿ÖÖêú    
tations 
“ÖÖîú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 006   M.Com, *(M.B.A.)  A 
Email:  hnprincipal@gmail.com              (f)2656121 
Website: www.hnccsolapur.org
12  úßÖã¸ü²ÖÖ‡Ô úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, (0217) 1970 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ÃÖêêšü ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü ×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü ´Ö֐ÖÔ, 2651705  ›üÖò. ‹ÃÖ.‹ÃÖ. ÖÖ¯Öæ¸ü  
*(B.Ed.) 
•  2601166(r)  Reaccredi‐
†¿ÖÖêú “ÖÖîú,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 006 2391744 
  7875669859 tations 
 
Email: kcesolapur@gmail.com 
2390094  M.Ed. , M.Phil.  B 
Website: http://kcebed.org   
(f)2651705 
13  دÖÏ.êú. ¯Öß. ´ÖӐÖôû¾Öêœüêú¸ü ‡Û−Ùü™üμÖæ™ü (0217) 1997 ú׸ü†¸ü NILL
•  †Öò±ú ´Öò−Öê•Ö´Öë™ü ú׸ü†¸ü ›êü¾Æü»Ö¯Ö´Öë™ü 2317964 
B.C.A. 
2310029  B.B.A. 
†ò−›ü ׸üÃÖ“ÖÔ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.    
156 ²Öß, ¸êü»¾Öê »ÖÖ‡Ô−Ö, ‹“Ö.›üß.    
 
ÆüÖμÖÍæú»Ö òú´¯ÖÃÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413001  
D.B.M. 
Email: solapuroo@gmail.com  (f) 2317964  M.B.A.
Website: 
14  »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ ´Ö×Æü»ÖÖ (0217) 1989 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ›üÖò. †Ö¸ü.¯Öß. œü¾ÖÖ B+
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2620602  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ  
•  2628150  *(B.A., B.Com.)  Reaccredi
ÃÖ´ÖÏÖ™ü “ÖÖîú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002  
úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü) tations  
Email: lbpmsolapur@yahoo.co.in  M.Com.  9850215941 A 
Website:  
15  ÃÖӐִÖêÀ¾Ö¸ü úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. (0217) 1953 ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B++
Aided 
ÃÖÖŸÖ ¸üßÖÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 001 2315588  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. ›üß.›üß. ¯Öã•ÖÖ¸üß  
•  2316688  *(B.A. B.Com, B.Sc)  Reaccredi
Email: prin_sangameshwar@yahoo.com 
  BBA, BCA, B.Sc(ECS) 
9270573147 tations  
Website: 
www.sangameshwarcollege.org   M.A‐ Poli, Eng, Psy,  A 
Soci, Hin, 
  M.Com. 
  M.Sc‐Com.Sci 
(f)2315588  M.Phil‐(Marathi), 
 

16  ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖÖê¿Ö»Ö †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö“Öê, (0217) 1990 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÔ, NILL


•  úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2723120  ›üÖò. ÁÖß´ÖŸÖß ‹´Ö.‹´Ö.
 
×ÃÖ.ÃÖ.Îú. 10659, ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ¯Öêšü,  
¾Ö›ü¾ÖÖ−Ö
B.Ed 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 001   9422645084
Email: ssabedcollege@gmail.com  (f)2723279 
Website: 
www.ssacollegeofeducation.org

  2/sudhir  
17  ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ÃÖÖê¿Ö»Ö †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö“Öê, (0217) 1978 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
†Ö™ÔüÃÖ †ò−›ü úÖò´ÖÃÖÔ úÖò»Öê•Ö, 2723279  ›üÖò. ‹´Ö.‹. ¤ü»ÖÖ»Ö  
*(B.A. B.Com.) 
•  2312111(r)  Reaccredi
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. −Ö¾Öß−Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ÃÖî±úß  
  9422644693 tations  
 
ÆüÖòÛï֙ü»Ö“μÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü, ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ¯Öêšü,   B 
 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 001 M.A.‐ Urdu 
Email: socialcollege@gmail.com 
18  ¿Ö¸ü¤ü“ÖÓ¦ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö (0217) 2001 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÔ, NILL
•  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2620307  ›üÖò.ÃÖÖî. †ú»Öæ•Öú¸ü
B.A. B.Com. 
†×³ÖÂÖêú −֐ָü, ˆ´ÖÖ −֐ָüß ÃÖ´ÖÖê¸ü, ‹»Ö.¯Öß.
´Öã¸üÖ¸ü•Öß ¯Öêšü, ¯Öã−ÖÖ ¸üÖê›ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 9822807727
413 002
Email: spcollege@gmail.com 
19  μÖã×−ÖμÖ−Ö ‹•μÖãêú¿Ö−Ö ÃÖÖêÃÖÖμÖ™üß“Öê, (0217) 1989 ú»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C++
Aided 
´Ö×Æü»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2624433  ›üÖò. •Öß.‹. ¿ÖêÖ
•    *( B.A.‐2009) 
141 ‹, ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ¯Öêšü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.  
9960236618
413 001.  
Email: uesmm@yahoo.com  (f)2624433 
Website: 
www.uesmahilamahavidyalaya.org
20  ¾ÖÃÖãÓ¬Ö¸üÖ ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, •Öãôêû (0217) 2000 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
Aided 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2305175  ›üÖò. ²Öß.¾Æüß. “ÖÖî¬Ö¸üß
B.C.A. 
•   
22 ´ÆüÖ›üÖ, ¸üÖ•ÖÙÂÖ ¿ÖÖÆæü ´Ö֐ÖÔ, •Öãôêû  
*(B.A.‐2012)  9823105801
B.Sc. 
brihasvc1984@gmail.com
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 004    
 
Email: vasucollegesus@gmail.com   
vkmjulesolapur@gmail.com  M.A.‐ History  
(f) 2305175   
Website: 
http://www.vkcollegesolapur.com 
21  ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü úÖò»Öê•Ö †Öò±ú †Ö™ÔüÃÖ †ò−›ü (0217) 1962 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B++
Aided 
ÃÖÖμÖ−ÃÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2651863  ›üÖò. ‹.‹“Ö. ´ÖÖם֍ú¿Öê™ê  
*(B.A., B.Sc.) 
•  2651185   Reaccredi‐
ÃÖêšü ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü ×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü ´Ö֐ÖÔ, †¿ÖÖêú  
B.Sc‐(Biotech)  9422460706 tations 
M.S.W 
“ÖÖîú, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 006   M.A.‐Eco,Mar. Eng.  A 
Hin. Geo. 
Email: principalwcas@yahoo.co.in   
Website: www.wcassolapur.org  M.Sc.‐ Bio 
  informatics,  
(f)2391849  M.Sc.‐ Genetic. 
M.Sc. Inorganic 
chem. 
M.Sc. Bio‐Technology 
 

22  ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü ‡Û−Ùü™üμÖæ™ü †Öò±ú (0217) 1983 ‡ÓוÖ×−ֆظüÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NBA


™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ÃÖêšü ¾ÖÖ»Ö“ÖÓ¤ü 2651388  ›üÖò.‹ÃÖ.‹. Æü»Öãú›êü  
B.E. 2009 
2653040   
×Æü¸üÖ“ÖÓ¤ü ´Ö֐ÖÔ, †¿ÖÖêú “ÖÖîú, ¯ÖÖêÙü 2652700 
*( Civil, Comp. Sci.,  9422457776 Reaccredi‐
Electronics, Ele.& 
²ÖÖòŒÃÖ −ÖÓ. 634, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 006   Telecomm., I.T.,  ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ(×−Ö)- 2341856 tations 
Email: principal@witsolapur.org    Mech.Engg)  NBA 
 
Website: www.witsolapur.org   Second Shift. 
  (C.S.E.,   E. & T.C.) 
 
  M.E.  (C.S.E.) 
  (Electronics Eng.) 
(Civil Structural) 
(f)2651538 
(Mech. Design) 
23  ¾Æüß. •Öß. ׿־֤üÖ¸êü ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö (0217) 2005 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
•  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2303411  ›üÖò. ¯Öß.™üß. ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ
 
úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ±úÖò´ÖÔÃÖß òú´¯ÖÃÖ, •Öãôêû  
9422458128
B.A. B.Com. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü 1, ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸.   B.Sc. (Biotech) 
 
413 004  
 
Email:    M.Sc.(Bio‐Tech)
vgs.biotechnology@rediffmail.com  (f)2341380 
Website: www.vgshivdarecollege.org 
  3/sudhir  
24  ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ Æü׸ü−ÖÖ¸üÖμÖÖ ²ÖӍú™ü»ÖÖ»Ö (0217) 2006 ²Öß.ÃÖß.‹. ¾Ö NILL
•  ÃÖÖê−Öß úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2341366  ²Öß.‹ÃÃÖß.(‡ÔÃÖß‹ÃÖ)
2301366  
105/2 ²Ö, ¾Öî־Öß −֐ָü •Ö¾Öôû,  
B.C.A. 
B.Sc.(ECS) 
×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü,ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 004  
Email : sonicollege@gmail.com   
Website: www.dhbsonicollege.org (f)2341366 
25  ³ÖÖ¸üŸÖ¸üŸ−Ö ‡Óפü¸üÖ ÖÖÓ¬Öß úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (0217) 2006 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ÁÖß. ÃÖß.‹´Ö. •ÖÖ¬Ö¾Ö NILL
‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ, êúÖÖÓ¾Ö. 2351480  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
B.E. 
2351482 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ -ü ¯ÖãÖê −Öò¿Ö−Ö»Ö ÆüÖμÖ¾Öê −ÖÓ. 9, 2351483  
  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
M.B.A. 
Ö™ü −ÖÓ. 58/3, êúÖÖ¾Ö,   M.C.A. 
M.E. (Mech. Engg. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 255 2500482 
Electronics Engg., 
Email: ksgbs.bigce@gmail.com  2500483  C.S.E. Bio‐Medi. 
Website: www.bigce.org.in  Engg., Water 
Resource Engg.) 

26  ÁÖß.¾Ö߸üŸÖ¯ÖþÖß “Ö®Ö¾Ö߸ü ׿־ÖÖ“ÖÖμÖÔ (0217) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B


•  ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, 2392122  ›üÖò. †Ö¸ü.‹ÃÖ. ×Æü¸êü´Öšü
  B.Ed. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ‹´Ö.†ÖμÖ.›üß.ÃÖß.,  
9403390324
†Œú»ÖúÖê™ü ¸üÖê›ü,  
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 006  
Email: svcsbed@gmail.com  (f)2392122 
Website:  www.sbhtg.org 

27  ¾Æüß.¾Æüß.¯Öß. ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú (0217) 2009 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B


‡ÓוÖ×−ֆظüÖ †ò−›ü ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, 6452555   
›üÖò. ‹ÃÖ.¾Æüß. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü
6054555  B.E. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. Ö™ü −ÖÓ 72/2 ²Öß,  
  9890014191
 
ÃÖÖê¸êüÖÖ¾Ö -›ü֝ê ֐ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü, ÃÖÖê¸êüÖÖÓ¾Ö.   M.E.(Design Engg.) 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 004 (f)2301655  (E.& T.C.), (C.S.E.) 
Email: vvpiet@rediffmail.com 
Website: www.vvpengineering.org 

28  ÖÖÓ¬Öß−ÖÖ£ÖÖ ¸ÓüÖ•Öß ²ÖßÃÖß‹ (0217) 2009 ²Öß.ÃÖß.‹. NILL


•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 2327040     
2621166  B.C.A. 
13, ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü ¯Öêšü, •Öî−Ö ²ÖÖê›üáÖ òú´¯ÖÃÖË,  
²ÖÖôûß¾ÖêÃÖ, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002  
Email: gnrbcasolapur009@gmail.com  (f)2624900 
           gnrhmc09@gmail.com 
29  ‹−Ö.²Öß. −Ö¾Ö»Öê ØÃÖÆüÖ› úÖò»Öê•Ö (0217) 2010 †×³ÖμÖÖÓס֍úß NILL
†Öò±ú ‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ, êúÖÖÓ¾Ö. 2500610   
  B.E. 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü-¯ÖãÖê −Öò¿Ö−Ö»Ö ÆüÖμÖ¾Öê −ÖÓ. 9,  
 
 
êúÖÖÓ¾Ö,ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 255 (f)2350134  M.E. (Mech. Engg.,  
Email: principal.nbnscoe@spspm.org  E. & T.C. C.S.E., 
Website: www.spspm.org  Structural Engg.) 
30  ØÃÖÆüÖ›ü ײ֗Ö−ÖêÃÖ Ãæú»Ö, êúÖÖÓ¾Ö. (0217) 2010 ‹´Ö.²Öß.‹. NILL
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü-¯ÖãÖê −Öò¿Ö−Ö»Ö ÆüÖμÖ¾Öê −ÖÓ. 9, 2350133   
  M.B.A. 
êúÖÖÓ¾Ö,ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 255  
Email: sbsdirector.kegaon@gmail.com 
 
             director.sbs@spspm.org 
Website: www.spspm.org (f)2350132 
 
31  ØÃÖÆüÖ›ü Íæú»Ö †Öò±ú úÖò´¯μÖã™ü¸ü (0217) 2010 ‹´Ö.ÃÖß.‹. NILL
Ùü›üß•Ö, êúÖÖÓ¾Ö. 2350132   
2500553   
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü-¯ÖãÖê −Öò¿Ö−Ö»Ö ÆüÖμÖ¾Öê −ÖÓ. 9,  
 
 
êúÖÖÓ¾Ö,ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 255    
Email: director.sscs@spspm.org  (f)2350132  M.C.A. 
Website: www.spspm.org
  4/sudhir  
ŸÖÖ»ÖãúÖ ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü
32  ´ÖÖ‰ú»Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¾Ö›üÖôûÖ. (0217) 2000 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C
Aided 
ŸÖÖ.ˆ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, 2246530  ›üÖò. •Öß.‹−Ö. דּêü
•    *(B.A. – 2009) 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 222  
B.Sc.  9881248568
Email: 
(f)2246530 
maulimahavidyalay.2010@gmail.com 
Website: www.mmw.org.in
33  »ÖÖêú´ÖÓÖ»Ö ²ÖÖμÖÖê-™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß (0217) 2005 B.Sc.(Bio‐Tech.)
 
ÁÖß. ‹ÃÖ.›üß. ´ÖÖ−Öê NILL
•  úÖò»Öê•Ö, ¾Ö›üÖôûÖ. ŸÖÖ.ˆ. ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, 2735521,    (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
22,24,23,24  B.Sc.(Entrepreneurship) 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 222  
úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
Email: 
 
shriram_pratishthan2008@yahoo.co.in 
Lokmangal.gargi@gmail.com  (f)2246468 
Website: www.lokmangalvidya.org
34  ²ÖÎɤêü¾Ö¤üÖ¤üÖ ´ÖÖ−Öê ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú (0217) 2006 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ²Öê»ÖÖ™üß. 2283822  ›üÖò. ‹´Ö.‹´Ö. ´Öãôûãú™üú¸ü
2283842  B.E. 
Ö™ü −ÖÓ. 136, ŸÖÖ.ˆ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, 2283843    8806716799
mulkutkarbmit@gmail.com
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002  
M.B.A. 
M.E.(Mech. Design 
Email: bmit@bmssp.org    Engg.,  Digital 
principal_bmit@bmssp.org  (f)2283466  Electronics & 
Website: www.bmssp.org/bmit  Commu. system) 
35  ´ÖÖ‰ú»Öß ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (0217) 2007 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ¾Ö›üÖôûÖ. ŸÖÖ.ˆ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü, 2246478 
  B.Ed. 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 222    
Email: maulibedmed@gmail.com  M.Ed. 
(f)2246479 
Website:  
36  −Ö֐Öê¿Ö ú¸ü•ÖÖß †Öòٍú›ü úÖò»Öê•Ö (0217) 2008 †×³ÖμÖÖÓס֍úß
 
¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
†Öò±ú ‡ÓוÖ×−ֆظüÖ †ò−›ü 2500020  B.E.  ›üÖò. •Öê.²Öß. ¤ü±êú¤üÖ¸ü
2500021 
™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.  
DSE‐(CSE, E & TC) 
(0217) 2500021
¯ÖÖê.²ÖÖò.−ÖÓ.154, Ö™ü −ÖÓ.16, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü-   M.E.   9552529228
(Structural Engg., C.S.E., 
ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, ŸÖôêû ×Æü¯¯Ö¸üÖÖ,  
Thermal Engg., E.& T.C.)
 
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 002 (f)2735004 
Email: office@orchidengg.ac.in 
website: www.orchidengg.ac.in 
37  ‹. •Öß. ¯ÖÖ™üᯙ ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú (0217) 2008 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ÃÖÖê¸êüÖÖ¾Ö. 2342499   
›üÖò. ‹ÃÖ.‹. ¯ÖÖ™üß»Ö
2343099  B.E. 
18/2/2†, ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö−֐ָü, ×¾Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü,  
  9730160904
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. ŸÖÖ.ˆ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü,
  principal@agpit.edu.in
  M.E. (Manufacturing 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 008 (f)2342221  Process Engg.) 
 
Email: contact@agpit.edu.in 
Website: www.agpit.edu.in

ŸÖÖ»ÖãúÖ ¤üׁ֝Öü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü


38  ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ †Ö™ÔüÃÖ, (0217) 2001 ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
Aided 
ÃÖÖμÖ−ÃÖ †ò−›ü úÖò´ÖÃÖÔ úÖò»Öê•Ö, ´ÖÓ¦ãü¯Ö. 2255847  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. ²Öß.‹´Ö. ³ÖÖÓ•Öê
•   
ŸÖÖ.¤ü.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü,  
9423330864
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 221   *(B.A.‐2009) 
B.Com 
Email:  (f)2255847  B.Sc.
sbpcollegemandrup@rediffmail.com 
Website: sbpcollegemandrup.org

  5/sudhir  
ŸÖÖ»ÖãúÖ †Œú»ÖúÖê™ü
39  ÃÖß.²Öß.Öê›üÖß•Ö ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ ÃÖÖμÖ−ÃÖü, (02181) 1970 ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B++
Aided 
¸üÖ•ÖÖ ×¾Ö•ÖμÖØÃÖÆü úÖò´ÖÃÖÔ, ¸üÖ•ÖÖ 220227  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. ²Öß.†Ö¸ü. ׯָüÖÖë›êü  
•  221227  Reaccredi‐
•ÖμÖØÃÖÆü †Ö™ÔüÃÖ úÖò»Öê•Ö,   *(B.A, B.Com, B.Sc.)  tations 
†Œú»ÖúÖê™ü.  
B.C.A.  B 
 
ŸÖÖ.†Œú»ÖúÖê™ü,   M.A.‐ Kannada
   
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 216 (f)220837 
Email: cbkcollege@gmail.com 
Website: http://www.khedgicollege.org
40  ´ÖÖŸÖÖêÁÖß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ´Æêü¡Öê úÖò»Öê•Ö (02181) 2007 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  †Öò±ú ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, †Œú»ÖúÖê™ü. 222717  ›üÖò. •Öß.†Ö¸ü. ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖê›êü
222822  B.Ed. 
708/1/†/1, ´ÆüÖ›üÖ úÖò»Ö−Öß,  
9850963144
†Œú»ÖúÖê™ü. ŸÖÖ.†Œú»ÖúÖê™ü,  
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 216 (f) 222822 
Email: LAXMIBAIMHETRE77@GMAIL.COM 
Website: www.mlmakkalkot.com 
41  ²Öß.²Öß.‹. ¾Ö ²Öß.ÃÖß.‹. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02181)  2007 ²Öß.²Öß.‹.,²Öß.ÃÖß.‹. ¾Ö NILL
•  †Œú»ÖúÖê™ü. ׿־֐Ö߸üß •Öê‰ú¸ü ¸üÖê›ü, 222212  ²Öß.ÃÖß.‹ÃÖ.
220021 
†Œú»ÖúÖê™ü. ŸÖÖ.†Œú»ÖúÖê™ü, B.B.A. 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 216 B.C.A. 
B.Sc(ECS)
Email: bcabba_akkalkot@yahoo.com 
Website: www.bcabbacollege.org 
42  ´ÖÖŸÖÖêÁÖß Öã¹ý²ÖÃÖ¾¾ÖÖ ú»μÖֿ֝Öê™üß (02181)  2008 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ´Ö×Æü»ÖÖ 220589  ›üÖò. ²Öß.‹ÃÖ. Öã»Ö¿Öê¼üß
 B.A.,  
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, †Œú»ÖúÖê™ü. (ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö)
ŸÖÖ.†Œú»ÖúÖê™ü, 9342352517
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 216
Email: mgkcollege@gmail.com 
bharamshettisir@rediffmail.com 
Website: www.mgkakkalkot.org

ŸÖÖ»ÖãúÖ ²ÖÖ¿Öá
43  ²Öß.¯Öß.ÃÖã»Ö֏Öê úÖò´ÖÃÖÔ úÖò»Öê•Ö, (02184) 1969 ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ.›üÖò. ‹ÃÖ.êú. ¯ÖÖ™üᯙ C++
Aided 
²ÖÖ¿Öá. 222531  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ  
•  226601  *(B.Com.)  Reaccredi‐
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 411  
B.C.A.  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü) tations 
Email: prinbpscc@rediffmail.com 
  M.Phil(Comm)  9423332023 B 
Website: http://www.bpsccbarshi.org PGDCA 
(f)226262 
M.Com. 
44 
Aided 
úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, ²ÖÖ¿Öá. (02184) 1966 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B++
222569   
• 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 411
  *(B.Ed.,  B.P.Ed.)  ›üÖò. ‹ÃÖ.‹ÃÖ. ÖÖê¸êü Reaccredi‐
Email: bedbarshi@yahoo.com 
Website: www.coebarshi.org    M.Ed. 
9850368385 tations 

  (f)223114  M.P.Ed.  B 
M.Phil.(Edu.) 
45  •ÖμÖ •ÖÖ¤Óü²ÖÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö (02184) 2005 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ›üÖò. ‹ÃÖ.‹»Ö. ŸÖÖÓ²Öê NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¾Öî¸ü֐Ö. 240019  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
  B.Ed. 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 402  
úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
Email: 
(f)240009  9423717654
principaljagdambavairag@gmail.com 
Website: www.jayjagdambabs.org 
46  ¸üÖ•ÖÙÂÖ ¿ÖÖÆæü »ÖÖò úÖò»Öê•Ö, ²ÖÖ¿Öá. (02184) 1972 ×¾Ö¬Öß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C++
Aided 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 411 224832  ›üÖò.‹´Ö. éúִÖãŸÖá
•  223114  *(LL.B.) 
Email: rslawbarshi@gmail.com 
 
Pre law 1 to 5  9881427036
Website: www.rslawcollegebarshi.org 
(f)222531  9767384299
  mkmbarshi@gmail.com
 

  6/sudhir  
47  ÁÖß. ׿־ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ²ÖÖ¿Öá. (02184) 1960 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. ¯Öß.†Ö¸ü. £ÖÖê¸üÖŸÖ B+
Aided 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 411 222382   (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ  
•  229363  *(B.A., B.Sc.)  Reaccredi‐
Email: ssmb_barshi@rediffmail.com 
 
  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü) tations 
Website: www.ssmbarshi.org  *(M.A.‐ Mar, Hin, 
  Eng‐2010) 
9822516726 A 
(f)222382  M.A.‐ Eco, His, Poli, 
Geo, 
M.Sc‐Microbiology 
 
48  ÁÖß´ÖÖ−Ö μÖÖêÖê¿Ö ÃÖÖê¯Ö»Ö úÖò»Öê•Ö, (02184) 2001 ú»ÖÖ NILL
•  ¯ÖÖӐָüß. 242833  B.A. 
223263 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 224424 
Email: ysopal@gmail.com 
 
49  ÁÖß´ÖÖ−Ö ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö —ÖÖ›ü²Öãêú (02184) 1969 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ²ÖÖ¿Öá. 222566  *(B.A., B.Sc) 
ÁÖß. ‹ÃÖ.ÃÖß. ¬Öã¢Ö¸üÖÖ¾Ö  
•  224642  B.B.A.  Reaccredi‐
—ÖÖ›ü²Öãêú ´Ö֐ÖÔ, ²ÖÖ¿Öá.  
B.C.A.  9420543963 tations 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 401 (f)229066  7588020240 B 
Email: principalsbzmb@rediffmail.com  221396 
50  ÃÖÖî. ÃÖã¾ÖÖÔ»ÖŸÖÖ ÖÖÓ¬Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02184) 1993 ú»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C++
Aided 
¾Öî¸ü֐Ö. 240745  ›üÖò. ‹ÃÖ.‹ÃÖ. •ÖÖ¾Öôêû  
•  *(B.A.2008) Reaccredi‐
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 402 9850454947 tations 
Email: ssgm123@gmail.com  B 
Website:  
51  Æêü´Öã•Öß “ÖÓ¤êü»Öê úÖò»Öê•Ö, ¿ÖêôûÖÖ¾Ö(†Ö¸ü) (02184) 2007 ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 222 248370  ›üÖò. ¯Öß.‹−Ö. •ÖÖ¬Ö¾Ö
248353  B.Sc. 
Email: shelgaoncollege@gmail.com 
 
9421357718
Website:
(f)239859 
52  •ÖμÖ •ÖÖ¤Óü²ÖÖ ‹´Ö.‹›ü. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02184) 2007 ‹´Ö.‹›ü. ›üÖò. ‹ÃÖ.‹»Ö. ŸÖÖÓ²Öê NILL
•  ¾Öî¸ü֐Ö. 240019  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 402  
M.Ed. 
úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
Email: 
(f)240009  9423717654
principaljagdambavairag@gmail.com 
Website:www.jayjagdambabs.org  
53  ÁÖß. ÃÖדÖ−Ö ™üß. ¯ÖÖ™üᯙ (02184)   2008 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¹ý‡Ô. 253737 
253555  B.Ed. 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 411 253442 
Email: sachintpatil@gmail.com 
 
Website: 
54  ÁÖß. þÖÖ´Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö (02184) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ²ÖÖ¿Öá. 269649 
228666  B.Ed. 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. (f)220526 
Email: dattatrayakadam6666@gmail.com
 
55  ÁÖß. þÖÖ´Öß ÃÖ´Ö£ÖÔ ‹´Ö.‹›ü. (02184) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÖÖ›êüÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü, ²ÖÖ¿Öá. 228666 
269649  M.Ed. 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.  
Email: dattatrayakadam6666@gmail.com
(f)220526 
56  ÁÖß´ÖÖ−Ö ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö —ÖÖ›ü²Öãêú ´Ö×Æü»ÖÖ (02184) 2009 ۿցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ²ÖÖ¿Öá. 224820 
224546(P)  B.Ed. 
¯»ÖÖò™ü −ÖÓ. 1551/1/29, ÃÖã³ÖÖÂÖ −֐ָü,  
²ÖÖ¿Öá.    
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 401  
Email: principalsbzmb@rediffmail.com   
Website:  (f)229066 
www.bhausahebzadbukebedcollegebars
hi.com 
  7/sudhir  
57  úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ, ¾Öî¸ü֐Ö. (02184) 2010 †×³ÖμÖÖÓס֍úß NILL
Ö™ü −ÖÓ.67, ´Öã.¯ÖÖê. ÃÖÖÃÖã¸êü. 240700   
  B.E. 
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 402  
Email:collegeofengineeringvairag@gmail
 
.com 
Website: www.coevairag.org (f)240700 
 
58  ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú (02184) 2011 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ²ÖÖ¿Öá. 220070   
›üÖò. ‹.êú. ¤êü¿Ö´ÖÖ−Öê
220031  B.E. 
Ö™ü −ÖÓ 1242/2, ŸÖÖ›ü ÃÖÖï¤üÖê ¸üÖê›ü,  
  9822553157
 
²ÖÖ¿Öá.    
ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 401   M.E. (Mech. 
Manufacturing Engg.) 
Email: bitbarshi6781@gmail.com   
            bitbarshi@yahoo.in   (f)220031 
 
59  ÃÖÖê•Ö¸ü ×™ü“Ö¸ü ™ÒêüØ−ÖÖ ÃÖë™ü¸ü, ²ÖÖ¿Öá. (02184) 2014 ۿցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 411 225000 
Email: yspm.barshi@yahoo.com 
9175555599  B.Ed. (×¾Ö¿ÖêÂÖ ×¿ÖÖÖ-
Website: www.yspmbarshi.com 9175555544  ´ÖןִÖÓ¤ü) 
 
(f)225000 
 
ŸÖÖ»ÖãúÖ ú¸ü´ÖÖôûÖ
60  ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, •Öê‰ú¸ü (´Ö.¸êü»¾Öê), (02182) 1995 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C+
Aided 
ŸÖÖ.ú¸ü´ÖÖôûÖ. וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 202 242042  *(B.A. 2004)   ›üÖò. ‹.²Öß. ؿ֐ÖÖ›êü  
•    Reaccredi‐
Email: prinbmjeur@gmail.com 
(f)242042 
9604885353 tations 
       bharatmjeur_2007@rediffmail.com 
Website: www.bharatmjeur.com   B 
 
61  μÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02182) 1966 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÔ, B+
Aided 
ú¸ü´ÖÖôûÖ. 220552  ›üÖò.ÃÖÖî. ¸üÖ´Ö−Ö¾Ö´Öß¾ÖÖ»Öê
* (B.A., B.Com.) 
•   
ŸÖÖ.ú¸ü´ÖÖôûÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 203  
‹´Ö.ÃÖß.
Email: ycmkarmala@gmail.com 
(f)220552  M.A.‐ Mar.,Hin.,Eng.  9423334228
Website: www.ycmkarmala.org
62  ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖÆü ´ÖÖê×ÆüŸÖê ¯ÖÖ™üᯙ (02182) 2007 ×¾Ö–ÖÖ−Ö ÁÖß. ‹´Ö.‹ÃÖ. ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü NILL
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ú¸ü´ÖÖôûÖ. 222208  B.Sc.  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
•  226251 
ŸÖÖ.ú¸ü´ÖÖôûÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 203 úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
Email: pmp.college123@yahoo.com  9822999890
Website: www.pmpcollege.com 

63  ›üÖò.¯Öß.›üß.¯ÖÖ™üᯙ úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (02182) 2007 ²Öß.ÃÖß.‹. NILL


•  úÖò´¯μÖã™ü¸ü ÃÖÖμÖ−ÃÖ †ò−›ü ´Öò−Öê•Ö´Öë™ü 220542 
241324  B.C.A. 
Ùü›üß•Ö, —Ö¸êü.  
ŸÖÖ.ú¸ü´ÖÖôûÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 203 P.G.D.C.A. 

Email: pdpczare@gmail.com   
aadiyuvibile@gmail.com 
Website:

64  ¸üÖו֟ÖØÃÖÆü ´ÖÖê×ÆüŸÖê ¯ÖÖ™üᯙ (02182) 2009 ²Öß²Öß‹, ²ÖßÃÖß‹ ¾Ö NILL


•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ú¸ü´ÖÖôûÖ. 220099  ²Öß.‹ÃÃÖß.(‡ÔÃÖß‹ÃÖ)
 
ŸÖÖ.ú¸ü´ÖÖôûÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 203 B.B.A., B.C.A. & 
Email: rmpm.karmala@gmail.com  B.Sc.(ECS) 
Website: rmpm_karmala.org  
 

  8/sudhir  
ŸÖÖ»ÖãúÖ ´ÖÖôû׿ָüÃÖ
65  †¬ÖÔ−ÖÖ¸üß −Ö™êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02185) 2001 ú»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ¾ÖêôûÖ¯Öæ¸. ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, 245409  ›üÖò. ‹ÃÖ.¾Æüß. −ÖÖôêû
245609  B.A. 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 113
Email: ancvelapur@yahoo.in 
Website: www.ancollegevelapur.com

66  ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (02185) 1990 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÔ, C++
•  ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, †ú»Öæ•Ö. 223408   ›üÖò.ÃÖÖî. •Öê.‹. ¬Öã´ÖÖôû
B.Ed. 
ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, 9850062744
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 101
Email: mpceakluj@gmail.com 
Website: 
67  ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02185) 1967 ú»ÖÖ,¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
†ú»Öæ•Ö. ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, 222088  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò.‹.‹»Ö. ¤êü¿Ö´ÖãÖ  
•  222169  *(B.A.  Reaccredi‐
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 101   B.Com., B.Sc.) 
9822803740 tations 
Email: smmakj@yahoo.com 
    9404483740 B 
aldeshmukh56@gmail.com  M.A‐Hin,Eng,His 
website: www.smmakluj.ac.in   M.Sc. (Ag.&PM) 
  M.Sc (Electronics) 
(f)222088  M.Phil (Electronics)

68  ÃÖÆüúÖ¸ü ´ÖÆüÙÂÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Öü ´ÖÖê×ÆüŸÖê- (02185) 1991 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C++
Aided 
¯ÖÖ™üᯙ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, −ÖÖŸÖê¯ÖãŸÖê. 262478  ›üÖò.ÃÖß.²Öß.úÖêôêûú¸ü  
•  Reaccredi‐
ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, *(B.A. 2013) 
B.Sc. 
9890152904 tations 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 109 B.Sc(ECS)  B 
B.C.A. 
Email: vmp_college@yahoo.co.in
Website: www.vmpmahavidyalaya.co.in

69  ÃÖ´Ö߸ü ÖÖÓ¬Öß ú»ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, 9975978224  2004 ú»ÖÖ NILL


•  ´ÖÖôû׿ָüÃÖ. 8177987329   
8888454089  B.A. 
ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 7588019188 
107
Email: sgacmalshiras@gmail.com 
Website: www.sgcmalshiras.co.in
70  ÖÏß−Ö Ø±úÖÃÖÔ úÖò»Öê•Ö †Öò±ú úÖò´¯μÖã™ü¸ü (02185) 2007 ²Öß.ÃÖß.‹. ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  †ò−›ü ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ¿ÖӍú¸ü−֐ָü 223225   ²Öß.‹ÃÃÖß(‡Ô.ÃÖß.‹ÃÖ.) ›üÖò. ¯Öß.•Öß. ´ÖÖê¸êü
  B.C.A. 
†ú»Öæ•Ö. ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ,   B.Sc(ECS) 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 118    
M.Sc (Com.Sci) 
Email: gfc_akluj@yahoo.com  (f)222325 
            gfcct.akluj@gmail.com  M.C.A. 
Website: 

71  ÁÖ߸üÖ´Ö ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú ‡−±úÖò´Öì¿Ö−Ö (02185) 2008 ²Öß.ÃÖß.‹ÃÖ ¾Ö NILL


•  ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß, ¯ÖÖ−Öß¾Ö - †ú»Öæ•Ö. 274011  ²Öß.ÃÖß.‹.
274244  B.C.A. 
ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ,   B.Sc.(ECS) 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 113    
 
Email: siitpaniv@gmail.com    M.Sc.(Com. Sci.) 
Website: www.siitpaniv.org (f)274244 
72  †ÖîÂÖ¬Ö×−Ö´ÖÖԝֿÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02185) 2008 †ÖîÂÖ¬Ö×−Ö´ÖÖÔÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
†ú»Öæ•Ö. 226433  ¿ÖÖÃ¡Ö ›üÖò. ¯Öß.¾Æüß. ²ÖÖê¬Öê
  B. Pharmacy. 
ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. (f)224243 
9371069226
Email: copakluj@gmail.com 
 
Website: www.copakluj.com
 
 
  9/sudhir  
73  ¸üÖ•ÖØÃÖÆü ´ÖÖê×ÆüŸÖê ¯ÖÖ™üᯙ ‡Û−Ùü™üμÖã™ü (02185) 2009 ²Öß.²Öß.‹. NILL
•  †Öò±ú ´Öò−Öê•Ö´Öë™ü Ùü›üß•Ö, ¿ÖӍú¸ü−֐ָü 222509   
  B.B.A. 
†ú»Öæ•Ö, ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ,  
 
 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 118    
Email: rmpmanagement@gmail.com   (f)  D.B.M. 
website: rmp.org.in
74  ÁÖ߸üÖ´Ö ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú (02185) 2010 †×³ÖμÖÖÓס֍úß NILL
‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ †ò−›ü ™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß 274222   
274044  B.E. 
ÃÖë™ü¸ü, ¯ÖÖ−Öß¾Ö. ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, 274033 
 
 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 113   M.E. (Mech. Engg. 
Email: principalsietc@gmail.com  (f)274044/33  C.S.E.) 
Website: www.sietcpaniv.org

75  ÃÖÆüúÖ¸ü ´ÖÆüÙÂÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖê×ÆüŸÖê- (02185) 2011 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
¯ÖÖ™üᯙ ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú 223548   
›üÖò. ¾ÖÖμÖ.‹ÃÖ. ¯ÖÖ›üßμÖÖ
  B.E. 
™êüŒ−ÖÖò»ÖÖò•Öß †ò−›ü ׸üÃÖ“ÖÔ, ¿ÖӍú¸ü−֐ָü,  
9324606458
†ú»Öæ•Ö. ¯ÖÖêÙü- μÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ−֐ָü,  
¯ÖÖê.²ÖÖò.−ÖÓ.5, ŸÖÖ.´ÖÖôû׿ָüÃÖ, (f)223548 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 118
Email: smpcht@gmail.com 
Website: www.smsmpitr.org 

ŸÖÖ»ÖãúÖ ´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ
76  ÁÖß. ÃÖÓŸÖ ¤üÖ´ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02188) 1978 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ›üÖò. ‹−Ö.²Öß. ¯Ö¾ÖÖ¸ü C++
Aided 
´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ. ŸÖÖ.´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ, 230710  *(B.A., B.Com.)  (¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
•  230510   
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 305 B.C.A.  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
Email: ssdmangalwedha@gmail.com  9850620807
 Website:
77  ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ŸÖÖ›ü ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö (02188) 2008 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ. 230510 
B.Ed. 
 
ÖÖê´Ö−ÖÖôû ¸üÖê›ü, ´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ. 9765653209 
ŸÖÖ.´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413305 9422820539 
Email: parvatitad@yahoo.co.in  9657666793 
Website: www.parvatibhu.org  9665664788 
 
78  ´Ö¤ü−ÖØÃÖÆü ´ÖÖê×ÆüŸÖê ¯ÖÖ™üß»Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö (02188) 2009 ×¾Ö–ÖÖ−Ö NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ. 221616   
  B.Sc. 
ŸÖÖ.´ÖӐÖôû¾ÖêœüÖ,  
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 305
Email: mmpsci2009@gmail.com 
Website: www.mmpsci.in 

ŸÖÖ»ÖãúÖ ´ÖÖêÆüÖêôû
79  ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö (02189) 2001 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, †−֐ָü. 248666  ›üÖò.ÃÖß.‹ÃÖ. ÃÖãμÖÔ¾ÖÓ¿Öß
B.A., B.Sc. 
•   
ŸÖÖ.´ÖÖêÆüÖêôû, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 214  
9420769422
Email: bpcasangar@gmail.com 
(f)248666 
csuryawanshi2@gmail.com 
Website: bpcasangar.org
80  ¤êü¿Ö³ÖŒŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö Ö¸ü›ü (02189) 1990 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C++
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ´ÖÖêÆüÖêôû. 232208  ›üÖò. ›üß.‹ÃÖ. ן֍ú™êü  
•  232305  *(B.A.)  Reaccredi‐
´ÖÓ¦ãü¯Ö ÆüÖμÖ¾Öê −ÖÓ. 149 ŸÖÖ.´ÖÖêÆüÖêôû,  
B.Com  9422858768 tations 
B.C.A.  C 
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 213    
Email: dsgarad@gmail.com      
website:  (f)232208  M.A.(Geography) 

  10/sudhir  
ŸÖÖ»ÖãúÖ ´ÖÖœüÖ
81  †Ö™ÔüÃÖ †ò−›ü úÖò´ÖÃÖÔ úÖò»Öê•Ö, ´ÖÖœüÖ. (02183) 1970 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
Aided 
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 209 234026  *(B.A., B.Com.)  ›üÖò. ¯Öß.™üß. ¸üÖëÖê  
•  234024   
Reaccredi‐
9822979211
 

Email: accmadha@yahoo.com    
 
 
tations 
Website:   
(f)234026  B 
82  êú.‹−Ö.׳ÖÃÖê †Ö™ÔüÃÖ †ò−›ü úÖò´ÖÃÖÔ (02183) 1970 ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
Aided 
úÖò»Öê•Ö, ãú›æÔü¾ÖÖ›üß. 223245  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. †Ö¸ü.†Ö¸ü. ¯ÖÖ™üᯙ  
•  223944  Reaccredi‐
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 208 *(B.A., B.Com)  9423333144 tations 
Email: knbacck@yahoo.co.in  B.Sc.  B 
Website: www.knbacck.com
83  ´ÖÖ¹ýŸÖ߸üÖ¾Ö Æü¸ü߸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ×›üú úÖò»Öê•Ö (02183) 1994 ú»ÖÖ B
Aided 
†Öò±ú †Ö™ÔüÃÖ †ò−›ü úÖò´ÖÃÖÔ, 230394 
•    *(B.A.‐2008) 
´ÖÖê›üØ−Ö²Ö.  
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 301  
Email: mhmmodnimb@gmail.com   
rajendragidde@rediffmail.com  (f)230394 
Website: www.mhmmodnimb.info
84  ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü †Ö™ÔüÃÖ úÖò»Öê•Ö, (02183) 2000 ú»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, C
Aided 
™ëü³ÖæÖá. 232232  ›üÖò. ‹´Ö.‹ÃÖ. ú¤ü´Ö
•  233050  *(B.A.‐2012) 
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 211 233108 
9423337216
Email: vithalcollege@gmail.com 
  9011207014
mahendrakadam27@gmail.com 
Website: www.vsacollege.org
85  ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö (02183) 2008 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ´ÖÖê›üØ−Ö²Ö. 230990   ›üÖò. ÃÖÖî. ‹ÃÖ.‹»Ö. ³ÖӐÖÖ»Öê
B.Ed. 
 
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 301  
9860848039
Email: ooddaydada@gmail.com 
 
Website: www.babanraoshindebed.com
 
86  ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ´ÖÖœüÖ. (02183) 2006 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ´ÖÖœüÖ-¿Öê™ü±úôû ¸üÖê›ü, ´ÖÖœüÖ. 235232  ›üÖò. ‹ÃÖ.‹ÃÖ. —Öë›êü
  B.Ed. 
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 209  
9422874470
Email: bedcollegemadha@gmail.com 
(f)  
Website: www.shrituljai.org
 
87  ‹»Ö.¯Öß.‹ÃÖ.´ÖÖÙü¸ü †Öò±ú ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, (02183) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL
•  ´ÖÖœüÖ. ¿Öê™ü±úôû ¸üÖê›ü, ´ÖÖœüÖ. 235232  
  M.Ed. 
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 209  
Email: stbssv@gmail.com 
(f)223453 
Website: www.shrituljai.com
88  ²Öß.²Öß.‹. ¾Ö ²Öß.ÃÖß.‹. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02183) 2009 ²Öß.²Öß.‹. ¾Ö ²Öß.ÃÖß.‹. NILL
•  ´ÖÖœüÖ. 235210   
  B.B.A. 
ŸÖÖ.´ÖÖœüÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 209 B.C.A. 
Email: prin.bca@gmail.com   
Website: www.bbabcacollege.org

ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü
89  úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ‡ÓוÖ×−ֆظüÖ, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü. (02186) 1998 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NBA
ÖÖê¯ÖÖôû¯Öæ¸ü-¸üÖӕ֝Öß ¸üÖê›ü, ÖÖê¯ÖÖôû¯Öæ¸ü. 225083  *(C.S.E., Mech., 
›üÖò. ²Öß.¯Öß. ¸üÖëÖê NAAC‐ B 
9503103892  Electronics & Tele. 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304 7755990201 
Engg‐ 2007).  9422069152
Email: coe@sveri.ac.in  M.E.(Design)  
  (E. & T.C.) 
            ronge_bp@rediffmail.com 
Website: www.sveri.ac.in   (Civil‐Structural Engg.) 
(C.S.E.)  
  (Mech. CAD/CAM. Engg.) 
(f)225082   
M.B.A
  11/sudhir  
90  ú´ÖÔ¾Ö߸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ (02186) 1960 ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B++
Aided 
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü. 223104  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. •Öê.•Öß. •ÖÖ¬Ö¾Ö  
•  228644  *(B.A., B.Com, B.Sc,)  Reaccredi‐
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸. 413 304   *B.Sc‐ Electronics 
9422647629 tations 
Email: kbp_pandharpur@rediffmail.com 
  B.Sc(ECS)  A 
website: www.kbpmpandharpur.in B.C.A. 
  M.A.(His, Geo, Eco, 
  Mar, Eng, Hin.) 
  M.Com. 
M.Sc.(Analytical 
(f)228258  Chemistry) 

91  ˆ´ÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü. (02186) 1989 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B


Aided 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304 222444   
›üÖò. ›üß.‹ÃÖ. ¯Ö׸ü“ÖÖ¸üú  
•  227171(r)  *(B.A, B.Com,)   Reaccredi‐
Email: uma_maha@rediffmail.com 
 
B.C.A.,   9822522071 tations 
Website:  
(f)229000  B 
92  ú´ÖÔ¾Ö߸ü †Öî¤ãÓü²Ö¸ü ¯ÖÖ™üß»Ö ×¾Ö¬Öß (02186) 2003 ×¾Ö¬Öß NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü. 220257   Pre law 1 to 5   
LL.B. 
•Öã−ÖÖ ú¸üÖ›ü −Ö֍úÖ, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü.
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304
Email: kaplawcollege@gmail.com 
Website:  
93  úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ±úÖò´ÖÔÃÖß, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü. (02186) 2006 ²Öß. ±úÖ´ÖÔÃÖß ›üÖò. †Ö¸ü.•Öß. ãú»ÖúÖá NILL
ÖÖê¯ÖÖôû¯Öæ¸ü-¸üÖӕ֝Öß ¸üÖê›ü, ÖÖê¯ÖÖôû¯Öæ¸ü. 225893  B.Pharm 
(¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ †×ŸÖ׸üŒŸÖ
   
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304  
M.Pharm.  úÖμÖÔ³ÖÖ¸ü)
Email: cop_pan@rediffmail.com 
 
(Pharmasutics) 
 (Pharmaceutical Chem.) 
8446765426
Website: www.cobp.sveri.ac.in
(f)225082  (Quality Assurance)  7767003370
 
94  ²Öôû߸üÖ´Ö¤üÖ¤üÖ ²Ö−ÖÃÖÖê›êü ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö (02186) 2007 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÔ, NILL
•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, “Öôêû. 232777   ›üÖò.ÁÖß´ÖŸÖß ‹.‹.
B.Ed. 
 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.  
ÖÖμ֍ú¾ÖÖ›ü
Email: bbsmcollege@gmail.com 
(f)248231 
Website: www.ssvbspmc.org

95  ˆ´ÖÖ ×¿ÖÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02186)  2008 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL


•  ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü. ü 225500   ›üÖò. ¾Æüß.›üß. ¯ÖÖÓœü¸êü
B.Ed. 
 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304  
Email: umabed1@reddiffmail.com 
(f)229000 
Website: umashikshansankul.org
 
96  μÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ³ÖÖ‰ ¯ÖÖ™üᯙ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02186) 2008 ú»ÖÖ NILL
•  ³ÖÖêÃÖê(ú.). 243010 
243072  B.A. 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü . 413 315 9922762383 
Email: ypmb@rediffmail.com 
9850519204 
            ypmbpatil@gmail.com 
Website:  9767832566 

97  ÁÖß.×¾Ö÷ü»Ö ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö (02186) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL


•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¾ÖêÖã−֐ָü. 249506  ›üÖò. ‹´Ö.μÖã. ÆüÖê−Ö´Öã™êü
249507  B.Ed.   
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæü¸ü. 413 304  
9960449348
Email: vitthalbed@gmail.com 
(f)249625 
Website: 
www.vitthaleducationcollege.com 

98  ÁÖß.×¾Ö÷ü»Ö ‹´Ö.‹›ü. ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, (02186) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL


•  ¾ÖêÖã−֐ָü. 249510 
249506  M.Ed. 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæü¸ü. 413 304 249507 
Email: vitthalbed@gmail.com 
 
Website: 
www.vitthaleducationcollege.com  (f)249625 
  12/sudhir  
99  ú´ÖÔμÖÖêÖß †×³ÖμÖÖÓס֍úß (02186) 2009 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
250301   
›üÖò. ‹ÃÖ.¯Öß. ¯ÖÖ™üß»Ö
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ¿Öêôû¾Öê. 250300  B.E. 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304 250310  (Civil, CSE, E.&TC,  9503763370
Mech.) 
Email: kecmailbox@rediffmail.com   
Website: www.karmayogiengg.com (f)250305 
100  −μÖã ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ²Öß.ÃÖß.‹. (02186) 2009 ²Öß.ÃÖß.‹. NILL
•  ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, −Ö¾Öß−Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¸üÖê›ü, 222453   
282121  B.C.A. 
׸ü»ÖÖμÖ−ÃÖ ¯Öê™ÒüÖê»Ö ¯ÖÓ¯ÖÖÃÖ´ÖÖê¸, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü.  
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304  
Email: newsatarabca@gmail.com  (f)222453 
Website: www.nsbca.in 

101  ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú úÖò´¯μÖã™ü¸ü †ò−›ü (02186) 2009 ²Öß.ÃÖß.‹. ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ´Öò−Öê•Ö´Öë™ü Ùü›üß•Ö, úÖÃÖêÖÖ¾Öü. 232233  ²Öß.‹ÃÃÖß.(‡ÔÃÖß‹ÃÖ) ›üÖò.êú.‹−Ö. ÖÖÖê
   
•Öã−ÖÖ ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü-úÖÃÖêÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü,   B.C.A. & B.Sc.(ECS) 
(ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö)
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304 (f)  9890487052
Email: icmskasegaon@yahoo.com 

102  ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖêÃÖ»Öê ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö (02186) 2010 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö NILL


•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ú¸üÖêôêû. 244145   
  B.Ed.
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304  
Email: rbsmkarole@gmail.com 
Website:  

103  ‹ÃÖ.êú.‹−Ö. ØÃÖÆüÖ› úÖò»Öê•Ö †Öò±ú (02186) 2010 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ, úÖê™üá. 250146  B.E. 
›üÖò.êú.•Öê. ú¸üÖÓ›êü
250103   
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304  
M.E.   9324504016
(Electronics Engg.,  kailashkarande@yahoo.co.in
Email: principal@sknscoe.ac.in 
  Design Engg., C.S.E., 
Website: www.spspm.org
(f)250142  Structural Engg.) 
 
104  ‹ÃÖ.êú.‹−Ö. ØÃÖÆüÖ›ü ײ֗Ö−ÖêÃÖ Ãæú»Ö, (02186) 2010 ‹´Ö.²Öß.‹. NILL
úÖê™üá. 250172   
250105  M.B.A. 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304  
Email: sknsbs@gmail.com 
(f)250174 
            director.sknsbs@spspm.org 
Website: www.spspm.org   
105  ØÃÖÆüÖ›ü ‡Û−Ùü™üμÖã™ü †Öò±ú úÖò´¯μÖã™ü¸ü (02186) 2010 ‹´Ö.ÃÖß.‹. NILL
ÃÖÖμÖ−ÃÖêÃÖ, úÖê™üá. 250193   
250104  M.C.A. 
ŸÖÖ.¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 304 (f)250190 
Email: director.sics@spspm.org 
Website: www.spspm.org
             

ŸÖÖ»ÖãúÖ ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ
106  îú. †Ö´Ö¤üÖ¸ü ú֍úÖÃÖÖÆêü²Ö ÃÖÖôӏã Öê - (02187) 2001 ú»ÖÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ¯ÖÖ™üᯙ †Ö™ÔüÃÖ †ò−›ü ÃÖÖμÖ−ÃÖ 242600  ›üÖò. ¾Æüß.‹−Ö. −Ö»ÖÖ¾Ö›êü
B.A.,  
úÖò»Öê•Ö, •Ö¾Öôêû.
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.
Email: kspcollege@rediffmail.com 
           principalkspjavala@rediffmail.com  
107  ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ úÖò»Öê•Ö, ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ (02187) 1978 ú»ÖÖ, ¾ÖÖם֕μÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B+
Aided 
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307 220227  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ›üÖò. êú.•Öê. ‡ÓÖÖê»Öê  
•  220183  *(B.A., B.Com., B.Sc.)  Reaccredi‐
Email: prinscsgl@gmail.com 
220236(r)  B.C.A., B.Sc(ECS) 
9922617622 tations 
Website: www.sangolacollege.org
  B 
M.A.‐(Mar, Hin) 
(f)220236  M.Sc.(Comp.Sc) 
M.C.A.
  13/sudhir  
108  ×¾Ö–ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ (02187) 1991 ú»ÖÖ ¾Ö ×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B
Aided 
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307 220508  *(B.A, B.Sc) 
›üÖò. ‹ÃÖ.²Öß. •ÖãÓ¤üôêû  
•  221151(r)  B.C.A.  Reaccredi‐
Email: vidnyanms@yahoo.co.in 
 
B.Sc(ECS)  9421065636 tations 
Website: www.vmssangola.org  
  B 
M.A‐English 
  M.Sc.(Comp.Sci.) 
(f)222306  M.C.A. 

109  ÁÖß´ÖŸÖß. úÖ¿Öß²ÖÖ‡Ô −Ö¾Ö»Öê úÖò»Öê•Ö (02187) 2006 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, B


•  †Öò±ú ‹•μÖãêú¿Ö−Ö, ú´Ö»ÖÖ¯Öæ¸ü. 222904  ›üÖò. ‹ÃÖ.êú. ¯ÖÖ™üᯙ  
B. Ed. 
222905 
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307  
9423334633
Email: sajik.k.patil@gmail.com
Email: navalecollege@gmail.com 
(f)222902 
Website: www.spspm.org 
 
110  ØÃÖÆüÖ›ü ‡Û−Ùü™üμÖæ™ü †Öò±ú ײ֗Ö−ÖêÃÖ (02187) 2008 ‹´Ö.ÃÖß.‹. NILL
´Öò−Öê•Ö´ÖêÓ™ü, ú´Ö»ÖÖ¯Öæ¸ü. 222901  ‹´Ö.²Öß.‹.
283307 
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ ×•Ö.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307 M.C.A,   
Email: sibmmca1@gmail.com   
            sibmmba1@gmail.com  M.B.A
Website: www.spspm.org

111  ÃÖÆüμÖÖ¦üß úÖò»Öê•Ö †Öò±ú ±úÖ´ÖÔÃÖß, (02187) 2006 ²Öß. ±úÖ´ÖÔÃÖß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
´Öê£Ö¾Ö›êü. 202030  ›üÖò. ‹ÃÖ.¯Öß. ÖÖ¾Ö›êü
B. Pharmacy  
283766 
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307 283775  M.Pharm. 
Email: sahyadrisangola@yahoo.co.in  
  (Pharmaceutics) 
sahyadrisangola@gmail.com  (Pharmaceutical 
Website: www.sahyadripharmacy.org  
Chemistry)
(f)202888 
112  ´Ö֤֝êü¿Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, •Öã−ÖÖê−Öß. (02187) 2009 ú»ÖÖ ¾Ö ¾ÖÖם֕μÖ ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
•  ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 256356   
›üÖò. ‹´Ö.‡Ô. •ÖÖŸÖÖ¯Ö
B.A., B.Com. 
Email: mandeshcollege09@gmail.com (ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö)
8888566465

113  ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö (02187) 2009 ׿ցֿ֝ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÔ, NILL


•  ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ, ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ. 220040  ›üÖò.ÃÖÖî.‹ÃÖ.¯Öß. ãú»ÖúÖá
222045  B.Ed. 
¾ÖÖÃÖã¤ü ¸üÖê›ü, ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ,  
9325310926
וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307  
Email:   
shivaispmsangola@rediffmail.com   
Website: www.shivaispmsangola.org 
(f)221170 
114  ±òú²Ö™êüú ™êüÛŒ−֍ú»Ö òú´¯ÖÃÖË, úÖò»Öê•Ö (02187) 2011 †×³ÖμÖÖÓס֍úß ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÔ, NILL
†Öò±ú ‡ÓוÖ×−Ö†¸üàÖ †ò−›ü ׸üÃÖ“ÖÔ, 283252   
›üÖò. ¾Ö֐Öß¿ÖÖ ÃÖ»ÖӍúß
283251  B.E. 
ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ. ¯ÖÖê.²ÖÖò.−ÖÓ. 04, ¯ÖÓœü¸ü¯Öæ¸ü  
DSE‐(E & TC)  ´Ö£Ö›üÖ
¸üÖê›ü, Ö™ü −ÖÓ. 565/1, ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ.  
 
 
8408889871
ŸÖÖ.ÃÖÖӐÖÖê»ÖÖ, וÖ.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü. 413 307   M.E. (Mech. Engg. 
Electrical Engg.) 
Email: ftc.coer@gmail.com   
            fabtech.pune@gmail.com   
Website: www.fabtecheducation.com  (f)283254 
 
 

  14/sudhir