Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL

DE RIDICARE
ПРОТОКОЛ ВЫЕМКИ

______________________________ _____ _________________20___


locul ridicării, место выемки
Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penală
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numel, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în temeiul cauzei penale ________________________________________________________________
рассмотрев материалы уголовного дела
cu participarea specialistului:
с участием специалиста

____________________________________________________________________________________
numele, prenumele, domiciliul competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă
фамилия, имя, местожительства, компетентность, в каких отношениях находится с участниками данного
процессуального действия
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
căruia i sa-u comunicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP despre răspunderea pentru
prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, conform art.312 CP a fost prevenit.
которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.87 УПК и предупрежден об ответственности по
ст. 312 УК за заведомо ложное заключение.
_____________________________________
semnătura specialistului, подпись специалиста
_____________________________________________________________________________________________________
Interpret Переводчик numele, prenumele, domiciliul, фамилия, имя, место жительства
_____________________________________________________________________________________________________
a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP pentru traducere cu bună ştiinţă falsă.
Предупрежден об ответственности по ст. 312 УК за заведомо неправильный перевод.
_______________________________
semnătura imnterpretului, подпись переводчика
Persoanei la care se efectuează ridicarea (în lipsa acesteia - membrilor adulţi ai familiei sau reprezentanţilor administraţiei
autorităţii publice locale), li s-a explicat dreptul să asiste la toate acţiunile organului de urmărire penală şi să facă în legătură
cu aceasta obiecţii şi declaraţii care vor fi consemnate în prezentul proces.
Лицо у которого производятся выемка (в его отсутствии – взрослые члены семьи или представитель администрации
местной публичной власти ), которым разъяснены права присутствовать при данном процессуальном действии
органа уголовного преследования, делать замечания которые будут внесены в данном протоколе.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
act de identitate al persoanei la care se efectuează ridicarea (care participă la efectuarea ridicării)
документ, удостоверяющий личность лица у которого производится выемка (которое участвует в производстве выемки )
___________________________
semnătura, подпись
respectînd dispoziţiile articolelor 126, 127, 128, 129 CPP a efectuat ridicarea
С соблюдением требования ст.ст.126, 127, 128, 129 УПК произвел выемку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
adresa, localitatea, numele proprietarului, адрес, место (помещение), фамилия, имя собственника
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
despre care fapt, în corespundere cu articolele 131, 260, 261 CPP a fost întocmit prezentul proces
verbal.
о чем в соответствии с требованиями ст ст 131, 260, 261 УПК составлен данный протокол
Ridicarea a început la ora _____şi _____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min
выемка начата в час и мин и оконченa в час и мин
Pînă la începerea ridicării reprezentantul organului de urmărire penală a înmînat copia ordonanţei
respective din ____ _________________ 200 ___, fapt confirmat în ordonanţă. În cadrul acţiunii procesuale
au fost ridicate următoarele obiecte şi documente: До начало производства выемки представитель органа
уголовного преследования вручил копию соответствующего постановления от ____ _______________ 200__,
При производстве процессуального действия были изъяты следующие предметы, документы:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
se indică toate obiectele ridicate, numărul, dimensiunile, numărul, masa, elementele caracteristice, valoarea
перечисляются все изымаемые предметы и документы с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальные
признаки, стоимость
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
În procesul ridicării au fost utilizate mijloace tehnico-ştiinţifice
При производстве выемки были использованы научно-технические средства
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Procesul verbal a fost dat citirii. Faptele consemnate corespund adevărului.
Протокол был зачитан. Записан правильно.

Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor______________________________________________________


Жалобы и заявления участников
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Participanţi:
Участники

Reprezentant al organului de urmărire penală ___________________________________


Представитель органа уголовного преследования semnătura подпись

Notă: Copia prezentului proces verbal am primit ____ ________________20 ____


Справка: Копию протокола получил
____________________________
semnătura подпись

Оценить