Вы находитесь на странице: 1из 8

Con te Partiro

Violino I Time to say goodbye


Arr.: Israel Pessoa

Moderato q = 58
#4 œ œœœœœ ˙ 3
& 4œ ˙ œ œ ˙™ œ œ ˙™ œ œ œ œ™ J œ œœœœœœ
3 3
3 3

6
# 2 4
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4œ œ 4

8
#4 2 4 2
& 4œœœœœœœœœœœœœœœœ4œ œ 4œ œœœ œ œ 4

11
#2 4
& 4 œ™ œ œ 4œ ‰ œœœ œ ≈œœ œœœ œœœ œ œ œ œ

14
# U
& œ œ ‰ ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

16
# j
& œ ˙ œ œ ˙™ ‰ œ

18
# œ œ œ œ œ™ œ œœœœœ 3
& œ œ œ œ™ J œ ˙ œœœœœœ
J 3
3 3 3 3

21
#
& œ œ ˙ œ œ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ
J
3 3

24
# œ œœœœœ ˙ U 3
2 4
& œ™ J œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ 4œ œ 4
3 3 3
israelpessoa@yahoo.com.br
2 Violino I
28
#4 œ
œ œ œ
œ œ œ œ 2œ U
œ 4
& 4 œ œ ‰ œJ œ œ 4 4

32
#4 œ ˙ œ œ
& 4

œ œ œ œ œ œ
33
# ˙™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ™ œ
‰ J J J
&
3 3 3 3

36 ˙ œœœœœœ œ œ œ œ œ œJ œ™ œ œ œ
# œ œ ˙ œ œ ˙™
&
3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ ˙
40
# œ™ œ œ œ œ œ œ œ ###
& J
3 3 3 3

42
### œ œ ˙ œ œ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ‰ J
3 3

œ œœœœœ ˙
45
### œ ™ J
œ œœœœœœ œ œ ˙ œ œ ˙™ 2
& Œ
3 3 3 3

51
### Ó œ œ w U
w
&
Con te Partiro
Violino II Time to say goodbye
Arr.: Israel Pessoa

Moderato q = 58
#4 ˙ ˙
& 4 œ ˙™ œ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙™
6
# 2 4 2 4œ œ ˙ 2
& w 4œ œ 4œ œ œ œ 4œ œ 4 4

11 pizz. arco pizz. arco


#2 4ΠU
& 4œ œ 4 œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
16
# 3 3 6 3 3 6
& j j j j
œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
18
# 3 3 3 3 3 3 3 3
. œœœœ
œ . . . . œ. œ
& œ. œœœœ œ œ œœœ
. . . . . . . . . œœœœœœ
. . . . . . œ. œœœœ œ- -
. . . . œ. œ. œœœœœœœœœ
......... J 3
21
# 3 3 6
& j j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
22
# j 3 3 6 3 3 3 3
j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . . . . . . . .
24 U
# 3 3 3 3
.œ œ. œœ
. . œ. œ. 2 4
& œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ J œ- œ- 4 4
. .... . . ......... 3
˙ œ œ œ œ
28
œ ™ œ œ™ œ œ ™ œU
#4 j œ œ
œœœœ œ œ 2 œ 44
& 4œ œ œ œ ‰ œ œœ 4
œ œ
32
#4 3 3 6
& 4 j j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
israelpessoa@yahoo.com.br
2 Violino II
33
# j 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3
j
& œ œœœœ œ œ œœœœœœœœœ œ. œœœœ œ œ œœœ . . . . . . œ œœœœ œ œ œœœœœœœœœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . œœœœœœ . .... . . .........

36
# œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3 3 6
& J œ- œ- j j
3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

38
# j 3 3 6 3 3 3 3
j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . . . . . . . .

40 3 3
# 3 3 3 3
.œ œ. œ. œ. œ. œ. 3 ###
& œ œœœœ œ œ œœœœœœœœœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . . . . . . . . 3

42 3
### 3
. œœœœœœœœœ
œ . . . . . . . . . œ œœœœ œ œ. œœœœœœœœœ
. . . . . . . . . œ. œœœœ
. . . . œ. œ. œœœœœœœœœ
.........
&
. . . . œ. 3 3 3 . . . . . . 3 3 3
œ. œœœœ
3 3 3 3

45
### 3 3 3 3
.
œ . .
œœœœ. . .
œ
3
. . . . . .
3
. œœœœœœœœœ
.........
& œ. œœœœ œ œ œœœœœœœœœ
.... . . ......... œ œœœ
. ... œœœœœœ œ œœœœ œ
. .... . œ
3 3 3 3 3 3

48 3 3
### œ œœœœœ
œ
& œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ J œ
3 3 3
3

51
### ˙ œ œ œ U
w
& œ Œ Œ
Con te Partiro
Viola Time to say goodbye
Arr.: Israel Pessoa

Moderato q = 58

B # 44 ˙™ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
œ ˙ ˙

B# w 2 4 2 4œ œ ˙ 2
4œ œ 4œ œ œ œ 4œ œ 4 4

11 pizz. arco pizz. arco


U
B # 42 œ œ 4Œ œ Œ
4 œ Œ œ œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ
œ

16 3
3 j
#
B œ œ œ œ œ. œ. œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
j . . . . . . . . . .
. . . . J
3 6 3 6

18 3
# .
œ . .
œœœœ. . .
œ .
œ . .
œœœ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
œ . .
œœœœ. . .
œ -œ -œ
B œœœœœœ œ. œœœœ
. . . . œ. œ œœœœœœœœœ
J
3 3 3 3 3 3 3 3

21 3
3 j
# j . . . . . . . . . .
B œ œœœœ. œ. œJ œœœœœœœœœ œ. œœœœ œ . œœœœœœœœœ
œ . . . . . . . . . œ. œœœœ
. . . . œ. œ. œœœ
. . . œœœœœœ
......
. ... .... .J
3 6 3 6 3 3 3 3

24 3
# . . . . . . . . . . .
œ .
œ .
œœ . .
œ .
œ -œ U
-œ 2 4
B œ. œœ
. . œ. œ. œ. œ œ œœ œœ œ œœ œ 4 œ œ 4
J ˙ œ œ
3 33 3

28
# 4
B 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ
œœœœœœœœ˙ œ œ œ œ 2œ U
œ 4
4 4

32
3
B # 44 œj œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. J
3 6

33 3 3
# j . . . . . . . . . . œ œœœœ œ œ œœœœœœœœœ œ œœœœ œ œ. œœœœœœœœœ
. . . . . . . . . . . . . . . . .........
B œ. œœœœ
. . . . œ. œJ œœœœœœœœœ . .... .
3 6 3 3 3 3 3 3 3
israelpessoa@yahoo.com.br
2 Viola
36
- -œ 3
B # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j . . . . . . . . . .
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
3 3 6

38 3
# j
B œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
J
3 6 3 3 3 3

40 3
. . . . . . . . . . ###
B œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
3 3 3 3
3 3 3

42
# # . . . . . . œ. œœœ
. . . œœœœœœ
. . . . . . . . . . . . œ. œœœœœœœœœ . . . . œ. œ. œœœ
. . . . . . . . . œ. œœœœ . . . œœœœœœ
......
B # œ œœœœ œ œ œœœœ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

45
# # . . . . . . . œœœœœœœœœ
œ . . . . . . . . . œ. œœœœ
. . . . œ. œ. œœœ . . . . . . . . . . . . œ. œœœ
. . . œœœœœœ . . . œœœœœœ
......
B # œ œœœœ œ œ œœœœ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

48
# # . . . . . . œ . . . . œ. œ. œœœ
. . . œ œ. œœœœ
. œœœœ . . . œœœœœœ
...... . .... . . .........
B # œ œœœœ œ œ œœœœ œ œ œœœœœœœœœ
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

51 3 3
# # . . . . . . 3 œ œ U
B # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ w
. . . .
3
Con te Partiro Arr.: Israel Pessoa
Violoncelo Time to say goodbye
Moderato q = 58
? # 44 œ œ
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
6
?# 2 4 2 4 2
4œ œ 4 4œ œ 4 4
w œ œ œ œ œ œ ˙
11 pizz. arco pizz. arco
? # 42 4 ΠU
4œ Œ Œ œ œ Œ Œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
16
3 3 3 3 3 3 3 3
?#
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3 3 3 3 3 3 3 3
?#
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3 3 3 3 3
?# j -œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . .
22
3 3 3 3 3 3 3 3
?#
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . .
24
?# 3 3 3 U
3
-œ 3
j œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. -
. . . . . . . . . .
26
? # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ 4
4

28
? # 44 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ 2œ U
œ 4
4 4

32
3 3 3 3
? # 44
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
israelpessoa@yahoo.com.br
2 Violoncelo
33
3 3 3 3 3 3 3 3
?#
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . .
35
3 3 3 3
?#
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
36
3 3 3 3 3
?# j -œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . .
38
3 3 3 3 3 3 3 3
?#
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . .
40 3 3 3
3 3 3 3 3
?# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ###
œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . .
. . . . . . . . . .
42
3 3 3 3 3 3 3 3
? ###
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
3 3 3 3
? ###
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
45
3 3 3 3 3
? ### . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . . . . . 3 3 3

47
3 3 3 3 3 3 3 3
? ###
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
3 3 3 3 3 3 3 3
? ###
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
? ### 3 3 3 3 U
Œ œ œ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
. . . . . . . . . .