Вы находитесь на странице: 1из 2

1. ELABORAT de Departamentul Statisticii al Republicii Moldova.

PREZENTAT de Departamentul Statisticii al Republicii Moldova.


2. APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin hotărîrea Departamentului Standarde, Metrologie si
Supraveghere Tehnică din 04.02.1997, nr. 276-st.

1. РАЗРАБОТАН Департаментом статистики Республики Молдова.


ВНЕСЕН Департаментом статистики Республики Молдова.
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Департамента стандартов,
метрологии и технического надзора от 04.02.1997 г. № 276-st.

Schema principală a clasificatorului formelor de proprietate


Основная схема классификатора форм собственности

Codul de Codul de
clasificare iden- Algoritmul
Класси- tificare grupării
Denumirea formelor de proprietate Наименование форм собственности
фикаци- Иденти- Алгоритм груп-
онный фикацио- пировки
код нный код
1. Proprietatea Republicii Moldova 10 11+14+20+21 Собственность Республики
Молдова
1.1. Proprietatea publică 11 12+13 Публичная собственность
1.1.1. Proprietatea de stat 12 Государственная
собственность
1.1.2. Proprietatea municipala 13 Муниципальная собственность
1.2. Proprietatea privată 14 15+16+18+19 Частная собственность
1.2.1. Proprietate privată 15 Частная собственность
1.2.2. Proprietate colectivă 16 Коллективная собственность
1.2.2.1. inclusiv colhoznică 17 в.т.ч. колхозная
1.2.3. Proprietatea organizaţiilor şi 18 Собственность общественных
mişcărilor obşteşti организаций и движений
1.2.4. Proprietatea organizaţiilor 19 Собственность религиозных
religioase организаций
1.3. Proprietatea mixtă (publică şi privată) 20 Смешанная собственность
fără participare străină (публичная + частная) без
иностранного участия
1.4. Proprietatea Republicii Moldova în 21 Собственность Республики
componenţa proprietăţii mixte cu Молдова в составе совместной
participarea investitorilor străini собственности с иностранным
участием
2. Proprietatea străină 22 23+24+25+26+27 Иностранная собственность

2.1. Proprietatea statelor străine 23 Собственность иностранных


государств
2.2 Proprietatea cetăţenilor stranii, a 24 Собственность иностранных
persoanelor juridice si a persoanelor граждан, юридических лиц и лиц
fără cetăţenie без гражданства
2.3. Proprietatea organizaţiilor 25 Собственность международных
internaţionale организаций
2.4 Proprietatea străina mixta (fără 26 Смешанная иностранная
participarea Republicii Moldova) собственность (без участия
Республики Молдова)
2.5. Proprietatea investitorilor străini in 27 Иностранная собственность в
componenţa proprietăţii mixte cu составе совместной собственности
participarea Republicii Moldova с участием Pecпублики Молдова
3. Proprietatea întreprinderilor mixte 28 Собственность совместных
предприятий
Informativ:

Poziţia 1 "Proprietatea Republicii Moldova" si 2 "Proprietatea străină" pot fi utilizate in dependenţă de scopul clasificării
şi caracterul obiectelor de clasificare in sens dublu:
1) ca grupări ce cuprind unităţi de diferite forme de proprietate (de exemplu, întreprinderi, organizaţii) în ansamblu;
2) ca grupări ce cuprind părţi de proprietate (de exemplu, cote-pârţi în fondul statutar), adică părţile corespunzătoare ale
obiectelor de proprietate mixta .
In primul caz poziţiile 1.4 "Proprietatea Republicii Moldova in componenţa proprietăţii mixte cu participarea
investitorilor străini" si 2.5 "Proprietatea investitorilor străini in componenţa proprietăţii mixte cu participarea Republicii
Moldova" nu se utilizează; in cazul al doilea nu se utilizează poziţia 3 "Proprietatea întreprinderilor mixte".
Poziţia 1.4 si 2.5 ce reprezintă grupări ale părţilor de proprietate aflată în posesie mixtă, nu se utilizează in C.Î.O.,
RENUS si în dările de seamă la determinarea formelor de proprietate pentru Întreprinderi si organizaţii în ansamblu.

Примечание:

Позиции 1 "Собственность Республики Молдова" и 2 "Иностранная собственность" могут использоваться в


зависимости от целей классификации и характера классифицируемых объектов в двояком смысле:
1) как группировки, включающие объекты различных форм собственности (например, предприятия,
организации) в целом ;
2) как группировки, включающие доли имущества (например, доли в уставном фонде), т. е. соответствующие
части имущественных объектов с совместной собственностью.
В первом случае позиции 1.4 "Собственность Республики Молдова в составе совместной собственности с
иностранным участием" и 2.5 "Иностранная собственность в составе совместной собственности с участием
Республики Молдова" не используются, во втором случае не используется позиция 3 "Собственность совместных
предприятий".
Позиции 1.4 и 2.5, представляющие собой группировки долей имущества, находящегося в совместной
собственности, не используются в ОКПО, RENUS и в отчетности при отнесении к формам собственности
предприятий и организаций в целом.