Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din 9.12.2004
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii oficiale:
Denumirea:____________________________________________________ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor
_____________________________________________________________ numai în scopuri statistice.

Adresa/Адрес:
В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică официальной статистики:
- имеют право получать статистические данные от всех
anuală физических и юридических лиц, независимо от формы
собственности;
Satul (comuna), oraşul___________________________________________
- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных
Село (коммуна), город
данных и их использование только в статистических целях.
Статистическое обследование
Strada_______________________________________________nr. _______ годовое
Улица
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 98 din 29.11.2016
Cod CUIÎO ________________
Код Утвержден приказом Национального бюро статистики
Nr. 2 PPI № 98 от 29.11.2016

Cod IDNO __________________________ Cercetarea preţurilor la îngrăşămintele


Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
Код minerale şi mijloacele chimice de teritorial pentru statistică pînă la data de 3 aprilie de către
protecţie a plantelor întreprinderile incluse în eşantion.
Conducătorul _____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 3
Обследование цен на минеральные апреля в адрес территориального органа статистики от предприятия,
удобрения и химические средства попавшие в выборку.
защиты растений
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________
L.Ş. М.П.
în anul 20

Executantul ___________________________________________________
за 20 год
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Comercializarea îngrăşămintelor minerale şi produselor de uz fitosanitar
Продажа минеральных удобрений и химических средств защиты растений
Preţul de vînzare
al unei unităţi de
Unităţi Vindut în mărfuri (fără
de expresie naturală TVA), lei, bani
măsură Cod
ul Продано Цена продажи
Denumirea Наименование
Единиц в натуральном eдиницы товара
а Код выражении
измерен (без НДС), лей,
ия бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
Îngrăşăminte de tone Азотные
azot: тонны удобрения:

Îngrăşăminte de tone Фосфорные


fosfor: тонны удобрения:

Îngrăşăminte tone Калийные


potasice: тонны удобрения:

Îngrăşăminte tone Комплексные


complexe: тонны удобрения:

chintale
центнер
Erbicide: ы Гербициды:
Preţul de vînzare
al unei unităţi de
Unităţi Vindut în mărfuri (fără
de expresie naturală TVA), lei, bani
măsură Cod
ul Продано Цена продажи
Denumirea Наименование
Единиц в натуральном eдиницы товара
а Код выражении
измерен (без НДС), лей,
ия бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D

chintale
Insecticide şi центнер Инсектициды и
acaricide: ы акарициды:

chintale
Defolianţi şi центнер Дефолианты и
desicanţi: ы десиканты:

chintale
Preparate pentru центнер
tratarea seminţelor: ы Протравители:
Preţul de vînzare
al unei unităţi de
Unităţi Vindut în mărfuri (fără
de expresie naturală TVA), lei, bani
măsură Cod
ul Продано Цена продажи
Denumirea Наименование
Единиц в натуральном eдиницы товара
а Код выражении
измерен (без НДС), лей,
ия бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
chintale
центнер
Rodenticide: ы Родентициды:

chintale
центнер
Fungicide: ы Фунгициды:

chintale
Alte mijloace de центнер Прочие средства
protecţie a plantelor: ы защиты растений:
Preţul de vînzare
al unei unităţi de
Unităţi Vindut în mărfuri (fără
de expresie naturală TVA), lei, bani
măsură Cod
ul Продано Цена продажи
Denumirea Наименование
Единиц в натуральном eдиницы товара
а Код выражении
измерен (без НДС), лей,
ия бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D