Вы находитесь на странице: 1из 6

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din 9.12.2004
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii oficiale:
Denumirea:____________________________________________________ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor
_____________________________________________________________ numai în scopuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Adresa/Адрес: sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare.
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
(anuală) 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Satul (comuna), oraşul___________________________________________ - имеют право получать статистические данные от всех
Село (коммуна), город физических и юридических лиц, независимо от формы
Статистическое обследование собственности;
Strada_______________________________________________nr. _______ - гарантируют конфиденциальность полученных индиви-дуальных
(годовое) данных и их использование только в статистических целях.
Улица
Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Cod CUIÎO ________________
действующим законодательством
Код
NR. 1-ACHIZ Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 98 din 29. 11. 2016
Cod IDNO __________________________
Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код
№ 98 от 29. 11. 2016
Achiziţionarea şi utilizarea producţiei
Conducătorul _____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) vegetale
Закупки и использование продукции Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
растениеводства teritorial pentru statistică pînă la 16 februarie după anul de
raportare de către întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________ de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale (după adresa
L.Ş. М.П. juridică a agentului economic)

în anul 20 __ Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 16


февраля после отчетного периода в адрес
Executantul ___________________________________________________ за 20 год территориального органа статистики заготовительными
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия) предприятиями (организациями) и предприятиями,
перерабатывающие продукцию (сырье) растениеводства (по
tel. _________________________________________________________ месту регистрации юридического агента)
тел.
I. Achiziţionarea producţiei vegetale
I. Закупки продукции растениеводства
Cantitatea – chintale Valoarea – .lei
Количество – центнеров Стоимость – лей

din rub. 1 şi 2 În afară de aceasta:


из гр. 1 и 2 Кроме того:
Procurat producţie
Achiziţionat de la Cantitatea
de la furnizori –
producătorii de produse de la întreprinderile producţiei primite
de la gospodăriile ţărăneşti întreprinderi/organ cu titlul de materie
agricole – total producătoare de produse
(de fermieri) şi gospodăriile izaţii neagricole primă ce aparţine
Nr. agricole
populaţiei Закуплено clientului
Denumirea rînd Закуплено у
продукции Количество Наименование продукции
produsului № производителей у предприятий принятой
у крестьянских поставщиков –
стр. сельскохозяйственной производящих продукции на
(фермерских) хозяйств и несельскохозяйст
продукции – всего сельскохозяйственную давальческих
хозяйств населения венных началах
продукцию
предприятий/
организаций
cantitatea valoarea cantitatea valoarea cantitatea valoarea cantitatea cantitatea
количество стоимость количество стоимость количество стоимость количество количество
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 C
Cereale–boabe – total Зерновые культуры-
(masa trecută în cont)
10 всего (в зачетном весе)

din care: в том числе:


grîu
11 пшеница
inclusiv: alimentar 12 из нее: продовольственная
furajer 13 фуражная
porumb 14 кукуруза
mazăre boabe 15 горох
fasole boabe 16 фасоль
secară 17 рожь
orz 18 ячмень
ovăz 19 овес
Floarea-soarelui (masa Подсолнечник
trecută în cont)
20 (зачетный вес)
Soia (masa trecută în Соя (зачетный вес)
cont)
30
Rapiţă 31 Рапс
Sfeclă de zahăr Сахарная свекла (масса
(masa primită pentru 40 принятая к оплате)
plată)
Tutun (frunze uscate) 50 Табак (в сухом листе)
Culturi etero- Эфиромасличные культуры
oleaginoase
60
Cartofi 70 Картофель
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 C
Legume – total 80 Овощи - всего
din care: в том числе:
tomate
81 помидоры
castraveţi 82 огурцы
varză (toate капуста всех видов
varietăţile)
83
sfeclă de masă 84 свекла столовая
morcov 85 морковь
ceapă uscată 86 лук репчатый
usturoi uscat 87 чеснок
ardei graşi 88 перец сладкий
vinete 89 баклажаны
dovlecei 90 кабачки
gogoşari 91 гогошары
alte legume 92 прочие овощи
Culturi bostănoase 100 Бахчевые культуры
Fructe şi pomuşoare – Плоды и ягоды -всего
total
110
din care: в том числе:
sîmburoase
111 косточковые
sămînţoase 112 семечковые
din care mere 115 из них яблоки
pomuşoare 113 ягоды
Nuci 120 Орехи
Struguri – total 130 Виноград -всего
din care: soiuri de в т .ч. столовые сорта
masă
131
II. Utilizarea producţiei, cantitatea – chintale
II. Использование продукции, количество – центнеров

Denumirea produsului Transmis pentru prelucrare în scopuri: Existent la Наименование продукции


Nr. Передано на переработку на : Pierderi la
sfîrșitul anului
rînd nealimentare păstrare
№ alimentare Наличие на
furaj не Потери при
стр. продовольственны конец года
фураж продовольственные хранении
е цели
цели
A B 1 2 3 4 5 C
Cereale–boabe – total Зерновые культуры - всего
(masa trecută în cont)
10 (В зачетном весе)
din care: в том числе:
grîu
11 пшеница
inclusiv: alimentar 12 из нее: продовольственная
furajer 13 фуражная
porumb 14 кукуруза
fasole boabe 16 фасоль
secară 17 рожь
orz 18 ячмень
ovăz 19 овес
Floarea-soarelui (masa trecută în cont) 20 Подсолнечник
Soia (masa trecută în cont) 30 Соя (зачетный вес)
Rapiţă 31 Рапс
Sfeclă de zahăr Сахарная свекла (масса, принятая к
(masa primită pentru plată)
40 оплате)
Cartofi 70 Картофель
Legume – total 80 Овощи -всего
din care: в том числе:
tomate
81 помидоры
Fructe sămînţoase şi sîmburoase – total 110 Плоды семечковые и косточковые - всего
din care: в том числе:
sîmburoase
111 косточковые
sămînţoase 112 семечковые
din care mere 115 из них яблоки
Informativ/ Справочно:

Total produs:
Всего произведено:
A B 1 C
Făină pentru consum alimentar 120 Мука продовольственная
din care: făină de grîu 121 из нее: мука пшеничная
făină de porumb 122 мука кукурузная
Ulei de floarea-soarelui 130 Масло подсолнечное
PRECIZARI PENTRU COMPLETARE

În capitolul I al raportului se indică producţia vegetală achiziţionată de către întreprinderi (organizaţii).


În coloanele 1-6 se indică producţia, procurată de la întreprinderile care produc producţie agricolă, în coloana 7 se indica producţia, procurată de la organizaţiile
intermediare, care nu produc producţia agricolă.
Raportul se completează în chintale şi lei fără zecimale.
Valoarea producţiei se indică ţinînd cont de adausurile şi reducerile pentru calitatea producţiei fără a cuprinde taxa pe valoarea adăugată.
În capitolul II „Utilizarea producţiei” se indică cantitatea totală a producţiei pe întreprindere (cu excepţia producţiei aflate la păstrare în alte
întreprinderi), transmisă pentru prelucrare (inclusiv produsele achiziţionate în afara Republicii Moldova), pierderile la păstrare şi producţia existentă la
sfîrşitul anului.
Informativ trebuie de indicat cantitatea de făina alimentară pe tipuri şi de ulei de floarea-soarelui obţinută după prelucrarea materiilor prime agricole.
Întreprinderile care au admis înregistrări greşite şi alte erori în rapoarte sînt obligate să le corecteze urgent, întocmind о notă despre motivele corectărilor la
darea de seamă şi să aducă la cunoştinţă organului teritorial pentru statistică datele corectate.
Conducătorii întreprinderilor, unităţilor structurale, subdiviziunilor şi alte persoane vinovate poartă responsabilitatea personală de faptele înregistrărilor greşite
din dările de seamă statistice de stat şi sunt atraşi la răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Direcţia statistica agriculturii şi mediului
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
В разделе I отчета указывается весь объем закупленной предприятием (организацией) продукции .
В графах 1-6 отражается продукция, закупленная у предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, а в графе 7, продукция, приобретённая
у посреднических организаций, не производящих сельскохозяйственную продукцию.
Отчет составляется в центнерах и в леях без десятичных знаков.
Стоимость продукции отражается с учетом надбавок и скидок за качество продукции без налога на добавленную стоимость.
В разделе II „ Использование продукции” указывается общее количество продукции по предприятию (без учета давальческого сырья), направленное на
переработку, (включая продукцию, приобретенную за пределами Республики Молдова), потери, понесенные при хранении продукции и наличие продукции на
конец года.
Справочно необходимо показать количество муки продовольственной по видам и масла подсолнечного, полученных после переработки
сельскохозяйственного сырья.
Предприятия, допустившие приписки или другие искажения отчетных данных, обязаны исправить их безотлагательно, сделав соответствующие
примечания к отчету о причинах внесения исправлений и сообщить исправленные отчетные данные территориальному органу статистики.
Руководители предприятий, структурных единиц, подразделений и другие виновные лица несут персональную ответственность за факты искажений
государственной отчетности и привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды