Вы находитесь на странице: 1из 15

1 2 3 4 5 6 7 8

русский узбе english pamirianTadjikan Arabic chinesedeutch


День- кун day рӯз
Ночь- оқшам night шаб
Утро- ерталаб morning субҳ
ночӣ- оқшом evning шом
Обед- тушлик dinner обед
Ужин- кечгинониsupper хуроки шом
Завтрак- ерталабгиbreakfast субҳона
Польдень- тушлик midday нисфирузи
Дом - уй home хуна хона
Квартира- квартира flat квартира
Катедж- катедж катедж
Больница- беморхонhospital беморхун беморхона
Машина - мошина car мошин
Деньги пуллар money пул
Монета - танге coin танга
Да- ҳа yes бали, балеҳа
Нет- юқ no не à
Там- уйерда there дар он ҷо
Здесь- шуерда here дар ин ҷо
Туда- уйоққа there он чо
Сюда- буйоққа here ин ҷо
На верху- устида on дар болои
Внутри - ичида in дар даруни
Наружи- сиртида outside дар беруни
Сзади- орқасида behinde дар қафои
Перед- олдида in front дар пеш
Назад- орқасида back,behinde пушт
Вверх усти up боло
Вниз- ости down поён
На лево- чап томонlef ба чап
На право- унг right ба рост
Вперёд- олға forward ба пеш
Человек- одам human одам одам
Мужчина- еркак man чорик мард
Женшина- аёл,хотун woman ззиник зан
Девочька- қиз girl рӣзин,зиндухтар
Мальчик-п уғл boy ғиба писар
Старик- чол old man муйсафед
Старуха- кампир old woman кампир
Дедушка- бобо grandfather бобо
Бабушка- бува grandmother биби
Дядя- тоға uncle амак тағо
Тётя- момо янгаunt янга
Родственниқарндош relation аал-авлооақрабо
Однокласнисинфдош classmate ҳамсинф
Однокурсникурсдош coursemate ҳамкурс
Сестра – сингл.опа sister yakh хоҳар
Брат- ака.ука brother биродар,вбародар додар
Сосед- қушни neighbour ҳамсоя
Люди- одамлар people одамон
Старий вешески нарс old thing чизи куҳна
Старый- қари old куҳна
Молодой- ёш young ёш
Красивый- чиройли beautifull базеб хушруй
Некрасивыхунук ugly безеб, ба безеб
Хорошый - яхши good башанд хуб
Плохой- ёмон bed ганда бад
Добрый- яхши good хуб
Злой- ёмон evil бадкирдорбад
Белый- оқ white сафед
Чёрный- қора black сиёх
Зелёный- яшил green сабз
Жёлтый- сариқ yellow зард
Синый- кук blue кабуд
Голубой- кук blue кабуд
Розовый- пушти pink гулоби
Красный- қизил red рӯшт сурх
серий- кулранг gray хокистарранг
Оранжевыйсариқ orange зард
зОлотистыйтиллорангgolden билул тиллоранг
Серебристыкумушранsilver нуқраранг
Номер- рақам number адад рақам
Год- йил year сол
Неделя- ҳафта week афта ҳафта
Месяц- ой month моҳ
Первый- биринчи first якум
Втрой- иккинчи second дуюм
Третий- учинчи third сеюм
Четвертый-туртинчи fourth чорум
Пятый- бешинчи fifh панҷум
Шестой- олтинчи sixth шашум
Седмой- еттинчи seventh ҳафтум
Восьмой- саккизинчeighth ҳаштум
Девятый- туққузинчnineth нуҳум njh
Десятый- унинчи tenth даҳум
Одиннадсаунбиринч ileventh ёздаҳум
1- бир one Йим як 一yī
2- икки two thуйон ду 二èr
3- уч three арай се 三sān
4- турт four цавор чор 四sì
5- беш five пинз панҷум 五wǔ
6- олти six хог шаш 六liù
7- етти seven wувд ҳафт 七qī
8- саккиз eight waхт ҳашт 八bā
9- туққуз nineth ну нуҳ 九jiǔ
10- ун ten да дис даҳ 十shí
11- унбир ileven ёзда ёздаҳ 十一shí yī
12- уникки twelw дувозда дувоздаҳ 十二shí èr
13- унуч thirteen сезда сездаҳ 十三shí sān
14- унтурт fourteen чорда чордаҳ 十四 shí sì
15- унбеш fifeen понзда понздаҳ 十五 shí wǔ
16- унолти sixteen шонзда шонздаҳ 十六
17- унетти seventeen ҳафтда ҳафтдаҳ 十七 
18- унсаккиз eighteen ажда ҳаштдаҳ 十八
19- унтуққиз nineteen нузда нуҳдаҳ 十九
20- йигирма twenty бист бист 二十
21- йигирма бtwety one бисту як бисту як 二十一
22- йигирма и twenty twбистуду бистуду 二十二
30- уттиз thirdty си си 三十
40- қирқ fourty чил чиҳил 四十
50- еллик fify панҷо панҷоҳ 五十
60- олтмиш sixty шаст шаст 六十
70- етмиш seventy афтод ҳафтод 七十
80- саксон eighty аштод ҳаштод 八十
90- тухсон ninety навад навад 九十
100- юз one hundrсад сад 一百
101- бир юз биone hundrяу саду якяу саду як 一百一
102- бир юз икone hundrяк саду дуяк саду ду 一百二
103- бир юз уч one hundreяк саду сеяк саду се 一百三
200- икки юз two hundrдусад дусад 二百
201- икки юз б two hundrду саду якду саду як 二百一
300- учюз three hundсесад сесад 三百
400- туртюз four hundrчорсад чорсад 四百
500- беш юз five hundr панҷсад панҷсад 五百
600- олти юз six hundreшашсад шашсад 六百
700- етти юз seven hun ҳафтсад ҳафтсад 七百
800- саккиз юз eight hundҳаштсад ҳаштсад 八百
900- туққуз юз nine hundrнуҳсад нуҳсад 九百
1.000- минг one thout ҳазор ҳазор 一千
1.001 бир минг one thout ҳазору як ҳазору як 一千一
1002- бир минг one thout ҳазору ду ҳазору ду 一千二
1010- бир минг one thouthҳазору да ҳазору даҳ 一千十
10000- ун минг ten thouthда азор даҳ ҳазор 一万
100000- юз минг one hundrсад азор сад ҳазор 十万
1000.000- бир милл one millio як миллиуяк миллион 一百万
мама она mother нан модар
папа ота father падар,пид,падар
я мен i wuz-um ман
ты сен you ту, ху ту
он у he йу у
она у she йа у
это бу this йам ин
то у that он
мой меники my му аз ман
мои менинг my мур-д аз ман
твой сеники your тур-д,ту аз ту
твои сенинг yours аз ту
ваш сизники your ху аз шумо
ваши сизларникyours аз шумо
мне менга me манро
тебе сенга to you туро
его унинг his wи, ди онро
её унинг her уро
их уларники them wев онҳоро
нам.мы бизга.биз to us моро
вам.вы сизларга you шуморо
голова калла head калл сар
волосы сочлар hair муй
мозг мия brain мағзи сар
ухо кулоқ ear гуш
нос бурун nose бини
лоб пешона forehead пешони
глаза куз eye чашм
бровьи қош eyebrow абру
ресницы киприк eyelash мижжа
рот оғиз mouth даҳон
язык тил tongue забон
зуб.ы тиш.лар teeth дандон
губы лаб lip лафч лабҳо
шея буйин neck гардан
тело бадан body бадан бадан
рука қул hand дуст даст
нога оёқ leg пой
пальцы чиликлар finger ангушт
ногти тирноқ nail нохун
живот қорин stomach шикам
сердце юрак heart дил
легкие упка lungs шуш
почка қувуқ bud гурда
печень ҷигар liver ҷигар
моча сидик urine пешоб
гавно поқ ахлот
зад кут ass кун
попа кут ass кун
мясо гушт meat гухт гушт
кровь қон blood хун
косьти суяк bone устухон
спина бел back пушт
кожа тери skin буст.пуст пуст
вода су water об
огонь олов fire оташ
земля йер earth хок
воздух хаво air аво ҳаво
небо осмон sky осмон
солньце қуйош(кунsun офтоб
луна ой moon моҳтоб
цвет ранг colour ранг
бог god худо
звезда юлдуз star ситора
сият нур shine дурахшон
книга китоб book китоб
тетрадь дафтар notebook дафдар дафтар
ручка ручка pen худкор
сумка сумка bag сумка
класс синф classroom синф
учитель муллим taecher муаллим
доска доска black board тахта
чернила ink -инк- сиёҳи
карандаш қалам pencil қалам
краска бӯйоқ colour ранг
парта парта desk парта
стул стул chair стул
дверь ешик door дар
окно дераза window тиреза
стекло шиша glass шиша
зеркало оина mirror оина
шнурь сим cord сим
провод сим cord сим
галстук галстук toy галстук
костюм костюм suit/costume костюм
брюк брюк 0 бирук шим
универститоли оқув univercity донишгоҳ
обшежит ётоқхона dormitory/hostel хобгоҳ
лесница зинапоя oooooooooooooo зинапоя
друг дуст.ошнаfriend дуст
друзя дустлар friends дустон
стена девор wall девор
чай чой tea чой
сухой чай қури чой tea чойи хушк
ложка қошуқ spoon қошуқ
вилка вилка fork чангак
печка печка stove печка
чайник чойнак teapot чойник
чашка пиёла cup пиёла
стакан стакан glass стакан
ковёр гилам carpeat қолин
одежда кийим clothes пуххок либос
надеть кийиш slip on пушидан
снимать йечиш undress кашидан
носки пайпоқ socks ҷуроб
обувь оёқ кийимfootwear/shoes попуш
сапоги сапог 0 муза
постель чойшаб bed бистар ҷои хоб
животние ҳайвонларanimals айвун, евуҳайвонҳо
кот мушук cat гурба
кошка мушук cat муш
осёл ешак donkey хар
лошадь от horse асп
корова сигир cow гов
козёл ечкир goat бучааг буз
баран қуй sheep гусфанд
лиса тулки fox рубоҳ
собака ит dog саг
змея илон snake мор
муравей чумали ant мурча
пчёлы ари bee занбур
медвед айиқ bear хирс
волк бӯри wolf гург
тигр арслон tiger паланг
лев шеър lion шер
свиня чучка pig хук
обезянна маймун monkey маймун
птицы қуш birds парандаҳо
сарока magpie акка
ворона қарға crow зоғ
кукушка cuckoo куку
воробей sparrow чумчуқ
орёл чумчуқ igle ақоб уқоб
заяц қуён rabbite харгуш
рыба балиқ fish моҳӣ
лягушка қурбақа frog қурбоқа
трава ӯт grass алаф
дерево дарахт tree дарахт
сад боғ garden боғ
роза гул flowers гул
яблоко олма apple себ
гранат анор garnet анор
груша нок pear нок
виноград узум grape ангур
хурма хурма persimmon хурмо
абрикос зардолу apricot зардолу
инжир анҷир fig анҷир
апельсин апелӣсин orange апелӣсин
банан банан banana банан
киви киви kiwi киви
какос какос kakos какос
персик шафтолу peaches шафтолу
слива олу plum олу
черешня олуча cherries олуча
базар бозор market бозор
продавец сотувчи solder фурушанда
покупательхаридор buyer харидор
товарь мол seller мол
богатый бой rich бой
бедный камбағал poor бедаwлат,камбағал
быстрий тез fast тез
медленныйсикин slowly оҳиста
вкусний ширин tasty бамазза бомазза
невкусный мазаси юқunsavory бели(а)ззабемазза
тяжелый оғир heavy вазнин
легкый йенгил easy осун сабук
жить яшаш live зиндагӣ зистан
умерет улиш die мурдан
плакат йиғлаш cry гиря кардан
смеятся кулиш laugh хандидан
немый гунг unlanguagбезабун гунг
слепой кур blind кур
глухой кар deaf кар
больной касал sick бемор бемор
здоровый соғ healthy сиҳат
ходить юриш walk роҳ рафтан
идти юриш go роҳ рафтан
Плохой- ёмон bad бад
Хороший - яхши good хуб
Красивый- чиройли beautiful зебо
уродливыйхунук freak безеб
большой катта big калон
маленькийкичик small зулик майда
холодный совуқ cold хунук
тёплый исиқ warm гарм
трудный қийин difficult ақила мушкил
лёгкий осон easy бемашшақосон
ранний ерта early барвақт
поздний кеч late бевақт
Злой- ёмон evil бадҷал бад
Добрый- яхши good хуб
быстрий тез fast тез
медленныйсекин slow оҳиста
Первый- биринчи first якум
последний охирги last охирон
великий буюк greate бузург
простой одди simple содда
высокий баланд high баланд қабаланд
низкий паст low паст
длинний узун long дароз
короткий калта short кутоҳ
новый янги new нав
старый ески old куҳна
Молодой- ёш young ҷавон
правый ун right рост
левый чап lef чап
низкоросл кичикбуйлscrubby қадпаст
высокый узунбойлиhigh баланд
соглашатсярози буйлagree рози шудан
спорить баҳс argue баҳс
разрешат рухсат allow/permit иҷозат
запрешат рухсат бе unauthorized иҷозат надодан
отвечать ҷавоб берanswer ҷавоб додан
спрашиват сураш ask пурсидан
начинат бошлаш begine шуруъ
заканчиваттамомлашfinish анҷом
ломать синдриш breake шикастан
ремонтиросозлаш repair соз кардан
строить қуруш build сохтан
разрушаатьбуз(уш) ruin вайрон кардан
покупать сотип( ол buy харидан
продавать сотиш sell фурухтан
заботится ғамхори ( care] ғамхори кардан
игнорироварад қилишignore рад кардан
ловить ушла(ш) catch қапидан
освобождақуйиб( юбrid/free озод кардан
закрыват ёпиқ(ш) close маҳкам кардан
открывать очиқ(ш) open кушодан
ползать емаклаш (crawl хазидан
летать учиш fly парвоз кардан
решать ҳал қилишdecide ҳал кардан
колебатся қимирлашsway алвонҷ хурдан
задерживатушлаптур delay истодан
спешить шошилишhurry айал ҳарб кардан
умирать ул(иш) die мурдан
жить яша(ш) live зистан
бросать ташла(ш) throw партовтан
подбирать йиғиш pick up ҷамъ кардан
зарабатывапултопиш make money кор кардан
тратить сарфлаш spend сарф кардан
наслаждатьроҳат(олиrest лаззат бурдан
страдать сқил(иш) suffer ғам хурдан
входить кир(иш) enter даромадан
выходить чик(иш) exit баромадан
находить топиш find ёфтан
терять юқот(иш) lost гум кардан
заканчиваттамомлашstop тамом кардан
начинат бошлаш start шуруъ кардан
уволнять ишдан бо dismissal сур кардан
нанимать қабул қил egage/hire қабул ба кор
разрешат рухсат бе allow иҷозатдиҳи
запрешат рухсат бе forbid манъ кардан
забывать ёддан чиқforget фаромуш кардан
вспоминат ёдга келт remember ёд каардан
давать бериш give додан
брать олиш take гирифтан
ненависть ҳасад loathing ҳасад
любовь севги love ишқ
прятать яшириш hide пинҳон кардан
показыватькурсатиш show нишон додан
соединять улаш unite пайваст кардан
разделять булиш divide ҷудо кардан
вспомнить ёдга келт remember ба ёд овардан
забыть ёддан чиқforget фаромуш кардан
побеждать ғалаба қо win пирузи
проигроватмағлуб бу lose мағлуб бой додан
темный тусқора dark бенур беранг
бусы донача chaplet сифцен мулча
был бореди was вуд буд
госпожа хонум lady биби хонум
передлог( дан ташқаexept бидӯн(ӣ), ғайр аз
имушествомол мулк property адводор сарват
вчера кеча yesterday бийор дируз
шекотание қитиқлаш 000000000билахлоҷекичкичак
разговор гаплашишconversati билбил(иксуҳбат
ранзносветҳархелранvaricolore афтранг рангоранг
хитрост айёрлик cunning афӯнатгарҳилагари
вонь ёмон хид reek афхфрдух буйӣ бад
позавчера кечадан оday beforeахиб парерруз
вовсе нико ҳеч қачон never ач-мал хеҷ гоҳ
голый йаланғоч naked ақеқ урён
правда ҳақиқат truth ақеқат ҳақиқат
на самом дҳақиқатдаin actual faақеқатан ҳақиқатан
оргинал асл orginal ақеқи ҳақиқи
умний ақлли smart clev ақлидор боақл
дурак ақлсиз fool аҳмақ ахмақ
ругат ҳақорат қ berate ақорат дашном
грубиян ҳақоратчиtwerp ақоратгарҳақорат
вор ууғри thief ақраб,дуз дузд
признание танолиш confessionақрор иқрор
чихание аксириш sneeze ақса атса
удивителниаҷоиб amazing аҷаб аҷиб
увы, как жаво аҷаб alas аҷабо аҷабо
смерт улим death аҷал марг
нечистая с ҷинн devildom/ аҷина ҷинн
интереснийқизиқарлиinterestingаҷоиб аҷиб
музей музей museum аҷоибхунаосорхона
сразу, тут тезда id/at once абаробар дар ҳол
крик бақриш call аwаст фарёд
август август august аwгуст август
голос овоз sound аwоз овоз
слух мольв овоза hearing аwоза овоза
состояние аҳвол condition аwол аҳвол
стыдлывийуяччан blushful баноз,айошармгин
междунарохалқаро internationбайнулмибайналхалқи
черновек қора дафтblack бадхати д дафтари сиёҳнавис
капризний қайсар capricious бадноз нозук
позор шармандаshame баднуми бадноми
сравнение қиёслаш comparisoба диди қиёс
бадахшанебадахшонbadakhshaбадаххи бадахшони
несчастныйбахсиз unhappily бадбахт бадбахт
ревнивий рашкчан jealous бадзорд рашк
неблагоро ношукр ungreatefuбадзот бадзот
леопард қоплон leopard бабри бабр
вежливо мулоим politely баадаб мулоим, боадабона
добросовесинсофли in good faiба алоли бо виҷдон
армия лашкар, қ army армиия армия
доверия ишонч trust атибор бовари
атом атом atom атум атом
ребята болалар guys бачагала бачаҳо
иначе гово қисқасиниin short ана кутох карда гуем
железный темир(ли)iron аан-ин,сп оҳанин
нуждатся, эҳтиёҷ need арз умед
отличник аълохон exellent puаалохун,а аълохон
решенний(вйечим decided ал ҷугҷин ҳалшуда
рубаб рубоб rubob рабоб рубоб
играть чаллиш play навозич навозанда
а так же, и ва яни as well as ам ва боз
член аъзо member азо аъзо
решение,в саволнингdecide аал ҳал
жители аҳоли people аали аҳли
сентр марказ centr/middбайн байн
немножко озгина a little байела камтарак
знаюший билмдон knowing балад доно
жирный семиз greasy баламуч фарбеҳ
скандал ҷанҷал row балвво ҷанг
браво увы ураааа bravo бале-йа офарин
ой, ужас ouch бале-йе не
пугатся қурқиш shy балойин тарсидан
возможно, булиши м maybe балолии мумкин
тюрма зиндон hold бандии-хуҳабс
заключенн + prisoner бандии зиндони
вдруг + suddenly ба-ноого ба ногоҳ
весна баҳор spring баор,буорбаҳор
весенний БАҲОР grass баори баҳори
ранней вес+ 000000000баор-субааввали баҳор
каждый весҳар баҳор ry spring баор-ҷев ҳар баҳор
крик на бы бош hey баар чу
грудная клекукрак қа windbag баари синқафаси сина
плод (дереҳосил yield бар,осил ҳосил
здорово,брбаракаллоbravo баракаллоофарин
изобилие баракат fertility баракат баракат
успешний омадли prosperousбаракатёфпешрафта
наоборот аксинча on the conбаракс баръакс
извесний таниқли famous бар-алло аён
на ветер ҳавога on air бар бод бар бод
ранний ерта early барввахт барвақт
барвазскийбарвози barvazian барвези барвози
возврашен қайтиш return баргахт бозгашт
здоровий солим healthy бардам солим
ложний ёлғондан false бардируғ бардуруғ
выносить кутадиш tolerate бардохт бардошт кардан
лишний ортиқча spare барзийот зиёти
равный тенг equal баробар баробар
польноч йарим ке midnight баробарханисфи шаб
царь подшоҳ king подхо шоҳ
грудь. Обя қучоқлаш 0 бат сина бағал
на 00000-да on пи дар
на грудь кукракда on chest пи бат дар сина
аккуратныйэҳтиётлик orderly батартиб ботартиб
хуже бадтар worse баатар бадтар
ссора скан ҷанҷал,ха quarrel батар-боздаъво
баран для қой sheep бати гусфанд буз
пшеница буғдой wheat жиндам гандум
баран қой sheep ҷундор гусфанд
и ва and йо ва
если агар if ага агар
не был йуқ эди did not навуд набуд
говорят айтадлар they say лув(ен) мегуянд
праздник байрам holyday йид, айд ид
порядок тартибли order батартиб ботартиб
приводить солиш lead виидов овардан
бумага қоғоз paper қоғаз варақ
бумаги қоғозлар papers қоғазен варақҳо
дружно вмедустона,б in concert ба тифоқиякҷоя
идите боринг go сет равед
работа иш work кор кор
рботаете ишлайсиз working кор кинет кор кунед
год йил year йам сол
картофел картошка potatoes картушка картошка
наш бизники our маш аз мо
в обятиях қучоқлаш hug бат чи батбағал ба бағал
обятия қучоқ hug бат бағал
сон туш sleep хев хоб
бык буққа bull. Ox хиҷ барзагов
понимаюштушунувчиunderstandба-фаам бофаҳм
очен ҷудаям so лап хело
хитрий аййор cuning ба-фаанд маккор
нарочно қастдан on purpos ба-фиреб қасдан
любит севиш love живҷ дуст доштан
не любит севмасликdisrelish на-живҷ дуст надоштан
старший каттаси elder хидир калони
сын уғл son пуц писар
син азраткуҳазратқулнhis son пуц азраткписари ҳазраткул
скупой, жа хасис greedy бахил бахил
взгляни қара have a loo тар-wи нигоҳ кун
судьба тақдир fate бахт бахт
из 0000000-дfrom ас аз
разок бир бор once йак бор як бор
приходить келиш come йатоw омадан
в себя узинга add in ба-худ ба худ
ни в себе узинга мас, уйда масбе-худ бе худ
прошание кечириш look ever бах*хих бахшиш
просить сураш ask тилаб талаб
вино гуноҳ mea cupla гуно гуноҳ
Нет- юқ no нист нест
я солдат мен салдаI am soldatwаз-ум са ман солдатам
жена хотин wife зин зан
внук набера grandson набира набера
правнук 0 great-gran абира абера
кто ким who шич, ди ки
не делай қилма бунfestina len ма-к не накун
Нет- юқ no нист нест
глотат ютуш swallow абоз фуру бурдан
авария ҳалокат crash авар тасодуф
сказал айтдм told луд гуфт
дом, двор уй, ҳовли aweли хавли
большой катта лап калон
ты есть сан (сен духтурсан) ту-т ту(хасти)
хвастун махтанчоқ авохо худнишондех
Женшина- аёл аwрат зан
она есть у аёл йа най у хаст
бассейн бассейн авз ҳавз
стало булди суд шуд
получит қабул қилиш зохт ба даст овардан
часто куппунча азорун бисёр вакт
совратителузгартурувчи аз-ро-зан аз роҳ зан
получать у роҳат олиш азур роҳат кардан
держите олинг анҷет қапед
крикнула бақирди қивд-дидифарёд зад
как жаль афсус ай дареғ афсус
умер улди муд мурд
дефект айб айб айб
на 00-да пи дар
на памире памирда пи помер дар помир
новый янги нав нав
одежда кийим пухок либос
делают килияптилар кинен мекунан
памятник ҳайкал айкал ҳайкал
мол мол скот мол
вера, веро имон, аймун имон
ой нет о юқ ай-на ой не
не можеть булиши мумкинмас ай на бағеимкон надорад
свой узумники ху аз они худ
мороз айос айос аёс
шапка тЕлпак тал пак кулоҳ
жизнь ҳаёт айот ҳаёт
киш про пт киш айу киш
вместе биргаликда қатеv ҳамроҳ
праздник байрам айум ид
продукты пйемиш айумеҷ захира
жалко афсус айф афсус
наслажден роҳат олиш айш айш
дрожь от х қалтраш акак ларзидан аз хунуки
вода су хац об
зачем нимага чир барои чи
друг друга бир бирга акдигар якдигар
усилителниенг---000 0-аки -й 00000аки
перестаре енг кексаси пир-аки пираки
большушийенг каттаси ғулла-йак калонт-арин
матушка хола наник хола
папочка отачон додик падар
рассказ хикоя икойат ҳикоят
хитрый аййор иллабоз ҳиллабоз
средство в илоч илоҷ илоҷ
просба илтимос илтимос хоҳиш
вдохновен илхом илҳум илҳом
возможносилоч имкуният имконият
экзамен имтихон имтиҳун имтиҳон
экзаменатоэкзамен оладиган имтиҳун зимтиҳонгиранда
прием экзаимтихон кабули имтиҳун зқабули имтиҳон
экзамени имтихонлар имтиҳунотимтиҳонҳо
сломаннийсинган вирхицин шикаста
написанныёзилган нивишч-и навишташуа
кожанный тере пуст-ин пустин
древянний тахтали дорг-ин чубин
золотой олтин тиллой-интиллойин
развитие тараккиёт инкишоф инкишоф
отрицание инкорлаш инкор инкор
ожидание кутуш интизор интизори
выбор танлов интихоб интихоб
месьт касд интиқум интиқом
мстител касосгир интиқум-зинтиқомгир
в эту сторону (укажет на направл тарудач*
еда таум
повар тауум пизич
ремень тасма
жара жар таф
пар (воды) тафах
перевод тарчума
переводчик тарчумун
жертва тасаддуq
na=cud нашуд
плюс jam=at чамъ
минус tafre(i)q тарх
разница tafowut фарқият
способный умелий tar-khez тавоно
рука dust даст
жгучий горячий tafsun
проверка tafish
малчишка ghiba
примерно прибризително takhminan
доска takhta
чайник chaynak
агитация внушение tashwiqot
создат основат организоват tashkil
организация tashkilot
ссора скандал tajang
опитний tajrubador
этот йид
сколко? цунд
зерно кахт

Вам также может понравиться