Вы находитесь на странице: 1из 158

Ǽ. Ǯ.

ȆȠȎȗț

ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȢȜȞȚȎ


ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ
v–™˜™¡œ™ – ¨œŸ¢¥¢¨œ²
¢•¤”›”

ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ǾȃDZǮ
ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ
201
ǯǯǸ 87
Ȇ87

ǽȓȥȎȠȎȓȠȟȭ ȝȜ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ
ǾȓȒȎȘȤȖȜțțȜ-ȖȕȒȎȠȓșȪȟȘȜȑȜ ȟȜȐȓȠȎ
ǾȡȟȟȘȜȗ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȗ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȗ ȎȘȎȒȓȚȖȖ

ǾȓȤȓțȕȓțȠȩ:
ȒȜȘȠ. ȢȖșȜȟ. țȎȡȘ, ȝȞȜȢ. ǰ.ǰ. ǿȎȐȥȡȘ (ǿǽȏDZȁ)
ȒȜȘȠ. ȢȖșȜȟ. țȎȡȘ, ȝȞȜȢ. Dz.ǰ. ȆȚȜțȖț (ǾȃDZǮ)

ȆȠȎȗț Ǽ. Ǯ.
Ш87 ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȢȜȞȚȎ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ: ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȢȖșȜȟȜȢȖȬ
оȏȞȎȕȎ. — ǿǽȏ.: ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ǾȃDZǮ, 201.— 160 ȟ.
ISBN 978-5-88812-5-
ǰ ȘțȖȑȓ ȝȓȠȓȞȏȡȞȑȟȘȜȑȜ ȢȖșȜȟȜȢȎ ǼȘȟȎțȩ ȆȠȎȗț «ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȢȜȞ-
ȚȎ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ» ȝȜȒțȖȚȎȬȠȟȭ ȜȟȠȞȓȗȦȖȓ ȐȜȝȞȜȟȩ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȢȖșȜ-
ȟȜȢȖȖ Ȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȖ, ȐȓȒȪ ȚȎȟȘȎ - ȫȠȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȠȜ, ȥȠȜ Țȩ ȐȖȒȖȚ țȎ șȖȤȎȣ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȒȞȓȐțȖȣ ȜȏȞȭȒȜȐ, ȜțȎ, ȘȎȘ ȜȟȜȏȩȗ ȜȏȞȎȕ, ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȟȎȚȩȣ
ȞȎȕțȩȣ ȢȜȞȚȎȣ Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȜȠțȜȦȓțȖȭȣ, ȑȒȓ ȒȓșȎȬȠȟȭ ȝȞȜȏșȓȚȜȗ
ȜȠțȜȦȓțȖȭ «ȟȐȜȖȣ-ȥȡȔȖȣ», «ȐȓȞȩ Ȗ țȓȐȓȞȖȭ», «ȕȎȣȐȎȠȎ Ȗ ȕȎȧȖȠȩ», «ȏșȖȕȜ-
ȟȠȖ Ȗ ȒȎșȖ». ǸȎȘ Ȗ Ȑ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ, ȚȎȟȘȎ ȞȎȟȝȜșȎȑȎȓȠȟȭ țȎ ȑȞȎțȖȤȓ ȠȎȗțȩ Ȗ
ȭȐȖ, ȟȘȞȩȠȜȑȜ Ȗ ȜȠȘȞȩȠȜȑȜ. ǻȎ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȐȜȐșȓȥȓțțȜȑȜ Ȑ
ȝȞȜȤȓȟȟ ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȜȏȞȡȦȖȐȎȓȠȟȭ ȝȜȠȜȘ ȟȚȓțȭȬȧȖȣ ȒȞȡȑ
ȒȞȡȑȎ ȜȏȞȎȕȜȐ, ȘȎȔȒȩȗ Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȠ, țȜ Ȗ ȟȘȞȩȐȎȓȠ
(ȚȎȟȘȖȞȡȓȠ) ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ.
ǸțȖȑȎ ȏȡȒȓȠ ȖțȠȓȞȓȟțȎ ȘȎȘ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȚ ȢȖșȜȟȜȢȎȚ Ȗ ȝȟȖ-
ȣȜșȜȑȎȚ, ȟȠȡȒȓțȠȎȚ, ȎȟȝȖȞȎțȠȎȚ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȣ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȓȗ, ȠȎȘ Ȗ ȟȎ-
ȚȜȚȡ ȦȖȞȜȘȜȚȡ ȘȞȡȑȡ ȥȖȠȎȠȓșȓȗ.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки РФ,


Соглашение № 14.U02.21.0990

ǰ ȜȢȜȞȚșȓțȖȖ ȜȏșȜȔȘȖ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȎ ȞȎȏȜȠȎ


ȢȜȠȜȣȡȒȜȔțȖȘȎ Ǻ. ȍȞȜȦ

ISBN 978-5-88812-5- © Ǽ.Ǯ. ȆȠȎȗț, 201


© ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ǾȃDZǮ, 201
Ƚɥɚɜɚ I

|› œ¥¦¢¤œœ  ”¥žœ

§ 1. Ɇɚɫɤɚ ɜ ɚɪɯɚɢɤɟ

ǶȟȠȜȞȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ țȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȖȟȠȜ-


ȞȖȬ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȖ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ. ȁȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȐșȎȟȠȖ, ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȖȓȞȎȞ-
ȣȖȖ, ȟȝȜȟȜȏȜȐ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞ-
țȩȣ ȑȞȎțȖȤ ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎșȜ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȡȬ ȚȎȟȘȡ ȘȎȘ ȑȞȎțȖȤȡ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ, ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ, ȟȐȜ-
ȓȑȜ Ȗ ȥȡȔȜȑȜ.
ǶȟȠȜȞȖȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȟ ȜȟȜȕțȎțȖȭ țȓȝȜȣȜ-
ȔȓȑȜ Ȗ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȜȑȜ DzȞȡȑȜȑȜ. DzȜȐșȓȬȧȖȗ ȟȠȞȎȣ ȝȓȞȓȒ
ȕȎȣȐȎȠȜȚ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ DzȞȡȑȜȑȜ ȐȐȓȞȑȎș ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȜȝȎȟȓțȖȭ
ȏȩȠȪ ȝȜȐȓȞȔȓțțȩȚ. ǼȠȟȬȒȎ ȏȓȞȓȠ țȎȥȎșȜ Ȑȟȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȎȭ
ȎȢȢȓȘȠȜȞȖȘȎ. Ǹ. ǹȓȐȖ-ǯȞȬșȪ, ȞȎȟȟȡȔȒȎȭ Ȝ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȣ
ȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭȣ, ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ȑ ȝȞȖȚȓȞ ȝȞȖȕțȎ-
țȖȓ ȫȟȘȖȚȜȟȟȘȜȑȜ ȦȎȚȎțȎ ǮȡȎ ǸțȖȒȡ ǾȎȟȚȡȟȟȓțȡ: «Ǻȩ țȓ
ȐȓȞȖȚ, Țȩ ȏȜȖȚȟȭ»1.
«ȁ ȕȎȣȐȎȠȎ ȒȞȓȐțȓȓ șȖȤȜ»2, — ȝȖȦȓȠ ǰ. ǯȖȏȖȣȖț. ǰȖȒȭ
Ȑ DzȞȡȑȜȚ ȟȜȝȓȞțȖȘȎ, ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ Ȗ ȝȞȖȞȜȒȡ țȎȒȓ-
șȭș ȎțȠȞȜȝȜȚȜȞȢțȩȚȖ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠțȩȚȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎȚȖ,
ȜȏȞȎȧȎȭȟȪ Ș țȓȗ ȘȎȘ Ș DzȞȡȑȜȚȡ. ǼȐșȎȒȓțȖȓ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȓȗ
ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ ȞȖȠȡȎșȪțȩȚ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓȚ: «țȎȦȓ» ȕțȎȥȖȠ

1 ǹȓȐȖ-ǯȞȬșȪ ǹ. ǿȐȓȞȣȨȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȓ Ȑ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȚ ȚȩȦșȓțȖȖ.


Ǻ.: ǽȓȒȎȑȜȑȖȘȎ-ǽȞȓȟȟ, 1994. ǿ. 37.
2 ǯȖȏȖȣȖț ǰ. ǰ. ǿșȜȐȜ Ȗ ȟȜȏȩȠȖȓ. Ǻ.: ȁǾǿǿ, 2001. ǿ. 96.

X3W
«ȟȜȠȐȜȞȓțțȜȓ» ȕȎțȜȐȜ. ȀȓșȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȘȎȘ șȬȏȡȬ ȒȞȡȑȡȬ
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȬ, Ȑ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ ȟȞȎȐțȖȐȎșȖ ȟ ȚȖȘȞȜȘȜȟȚȜȚ, ȓȑȜ
țȡȔțȜ ȏȩșȜ ȜȟȐȭȠȖȠȪ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȜȟȐȜȖȠȪ, ȟȒȓșȎȠȪ ȟȐȜȖȚ, ȜȝȞȖ-
ȐȩȥȖȠȪ. ǽȞȜȖȟȣȜȒȖșȜ ȓȑȜ ȝȓȞȐȜȓ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȓ, — ȝȞȓȠȐȜ-
ȞȓțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ.
ǺȎȟȘȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȎȠȞȖȏȡȠȜȚ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ ȤȓȞȓȚȜțȖȗ, ȝȜ-
ȐȠȜȞȭȬȧȖȣ Ȗ ȐȜȟȟȜȕȒȎȬȧȖȣ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȜȝȩȠ. ǺȎȟȘȎ —
ȑȓȞȜȗ ȐȖȕȡȎșȪțȜȑȜ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțȖȭ, ȟȐȭȕȎțțȜȑȜ ȟ ȠȎȗțȜȗ. ǿȐȭ-
ȧȓțțȜȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȎȗțȩȚ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜ țȓȝȜ-
ȟȠȖȔȖȚȩȚ. ǺȎȟȘȎ ȞȖȠȡȎșȪțȎ, ȜțȎ ȚȎțȖȢȓȟȠȖȞȡȓȠ ȟȓȏȭ, Ȝȏ-
ȞȎȧȎȭȟȪ țȓ ȝȞȜȟȠȜ Ș DzȞȡȑȜȚȡ, Ȏ Ș ȟȎȘȞȎșȪțȩȚ ȟȖșȎȚ, ȕȎȘȞȩ-
ȐȎȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȜȠ DzȞȡȑȜȑȜ, Ȏ ȜȠ ȕșȩȣ ȟȖș.
ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȎȭ ȚȎȟȘȎ
țȎȒȓșȭșȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȚȎȑȖ-
ȥȓȟȘȜȗ ȟȖșȜȗ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȜ-
ȕȐȜșȭșȎ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ
ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȐȜȟȟȜȕȒȎțȖȭ
ȟȐȭȧȓțțȜȑȜ. ǺȎȟȘȎ — ȟȝȜ-
ȟȜȏ ȟȎȘȞȎșȖȕȎȤȖȖ, Ȑ țȓȗ
ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȓȒȟȠȜȖȠ ǰȓȥțȜ-
ȟȠȖ Ȑ ȚȜȚȓțȠȩ ȓȓ ȐȜȕȐȞȎ-
ȧȓțȖȭ. ǰȩȒȓșȓțȖȓ șȖȤȎ Ȑ
ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȝȞȓȒ-
ȝȖȟȎțțȜȑȜ ȠȜȝȜȟȎ Ȓșȭ
ȒȞȓȐțȓȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ țȓ ȏȩ-
șȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȜ, ȝȜȫȠȜȚȡ
ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȗ ȐȩȞȎȕȖ-
ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȎȭ ȚȎȟȘȎ
ȠȓșȪțȜȟȠȪȬ țȎȒȓșȭșȜȟȪ
Ȑȟȓ ȠȓșȜ. ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȟȭ ȘȎȘ DzȞȡȑȜȗ. ǼȘȎȕȩ-
ȐȎȭȟȪ Ȑ ȚȎȟȘȓ, Ȝț ȝȞȖȟȐȎȖȐȎș ȟȓȏȓ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȓ șȖȤȜ: ȫȠȜ țȓ
ȖțȒȖȐȖȒ, Ȏ ȘȜșșȓȘȠȖȐ ȐȕȩȐȎș Ș ȏȜȑȎȚ, ȫȠȜ țȓ ȖțȒȖȐȖȒ, Ȏ ȘȜș-
șȓȘȠȖȐ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖș ȔȓȞȠȐȜȝȞȖțȜȦȓțȖȓ.
ǰ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȚȎȟȘȎ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȎ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȥȓ-
ȟȘȜȚ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ. Ǽȝ-
ȞȓȒȓșȓțȖȓ ȚȎȟȘȖ ȘȎȘ «șȖȥȖțȩ Ȑ ȝȞȭȚȜȚ Ȗ ȝȓȞȓțȜȟțȜȚ ȕțȎ-

X4W
ȥȓțȖȖ, țȎȘșȎȒțȜȗ ȞȜȔȖ; ȝȞȖȠȐȜȞȟȠȐȎ, ȒȐȜȓȒȡȦȖȭ»1 ȝȜȒȣȜȒȖȠ
Ș ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȚȡ ȜȏȧȓȟȠȐȡ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȟȚȩȟșȓ «țȎȘșȎȒțȎȭ ȞȜȔȎ»,
țȜ țȓ Ȑ ȟȚȩȟșȓ «ȝȞȖȠȐȜȞȟȠȐȎ». ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȓȧȓ țȓ
ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎș ȟȓȏȭ ȚȜȞȎșȖȕȎȤȖȓȗ țȎ ȠȓȚȡ «ȒȐȜȓȒȡȦțȜȑȜ ȝȞȖ-
ȠȐȜȞȟȠȐȎ».
ǰȜȝȞȜȟȜȚ Ȝ ȟȡȠȖ ȚȎȟȘȖ Ȗ ȓȓ ȞȜșȖ Ȑ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ ȥȓșȜȐȓ-
ȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȎ ȕȎȒȎȐȎșȖȟȪ ȚțȜȑȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȖ. ǻȎ-
ȝȞȖȚȓȞ, Ǿ. ǴȖȞȎȞ ȝȖȟȎș, ȥȠȜ «…ȚȎȟȘȖ ȟșȡȔȎȠ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȩȚ
ȎȠȞȖȏȡȠȜȚ ȐȜ ȚțȜȑȖȣ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȣ ȘȡșȪȠȎȣ. ǵȎ ȜȑȞȜȚțȩȚ
ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕȖȓȚ ȢȜȞȚ Ȗ ȟȠȖșȓȗ Ȑ ȚȎȟȘȎȣ ȒȜșȔțȜ ȟȠȜȭȠȪ ȘȎȘȜȓ-
ȠȜ ȓȒȖțȟȠȐȜ. ǻȓșȪȕȭ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ȚȎȟȘȖ ȖȕȜȏȞȎȔȎȬȠ ȥȓșȜȐȓȥȓ-
ȟȘȜȓ șȖȤȜ, țȜ ȜțȖ ȐȟȓȑȒȎ ȟȐȭȕȎțȩ ȟ țȖȚ Ȑ ȠȜȚ ȟȚȩȟșȓ, ȥȠȜ
ȒȜșȔțȩ ȓȑȜ ȟȘȞȩȐȎȠȪ, ȕȎȚȓțȭȠȪ ȖșȖ ȠȎȘ ȖșȖ ȖțȎȥȓ ȓȑȜ ȕȎ-
ȚȓȧȎȠȪ»2.
ǰ ȟȐȜȓȗ ȘțȖȑȓ ȟ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȚ țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǽȡȠȪ ȚȎȟȜȘ»
Ǹ. ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ ȚȎȟȘȖ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȣ
ȜȏȨȓȘȠȜȐ, ȝșȎȟȠȖȘȎ, ȑȞȎȢȖȘȎ Ȗ ȘȜșȜȞȖȠ ȘȜȠȜȞȩȣ ȟșȡȔȎȠ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȩȚ Ȗ ȞȓșȖȑȖȜȕțȩȚ ȢȡțȘȤȖȭȚ. Ǹ. ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ ȠȞȎȘȠȡ-
ȓȠ ȚȎȟȘȡ ȘȎȘ ȟȜȜȏȧȓțȖȓ: «Dzșȭ ȠȜȑȜ ȥȠȜȏȩ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȟȠȪ
ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȟȠȎȐșȭșȎȟȪ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȟȠȖ ȒȞȡȑȜȗ ȚȎȟȘȖ, țȓ-
ȜȏȣȜȒȖȚȜ Ȗ ȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ, ȥȠȜȏȩ ȒȜȚȖțȖȞȜȐȎșȜ ȜȒțȜ Ȗ ȠȜ Ȕȓ
ȜȠțȜȦȓțȖȓ ȚȓȔȒȡ ȟȜȜȏȧȓțȖȓȚ, ȘȜȠȜȞȜȓ Ȑ ȠȜȗ Ȕȓ șȖȏȜ Ȑ ȟȜ-
ȟȓȒțȓȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȒȜșȔțȎ ȝȓȞȓȒȎȐȎȠȪ ȒȞȡȑȎȭ ȚȎȟȘȎ»3. ǶȟȟșȓȒȜ-
ȐȎȠȪ ȚȎȟȘȡ ȟȘȐȜȕȪ ȟȓȚȖȜȠȖȥȓȟȘȡȬ ȟȖȟȠȓȚȡ, ȘȎȘ ȜȟȜȏȜȑȜ ȞȜȒȎ
ȭȕȩȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜȒȒȎȓȠȟȭ ȥȠȓțȖȬ, ȐȜȕȚȜȔțȜ. ȀȎȘȜȗ ȝȜȒȣȜȒ
ȖȚȓȓȠ ȟȐȜȖ ȜȟțȜȐȎțȖȭ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑ «ǽȓȥȎșȪțȩȣ ȠȞȜȝȖȘȎȣ»
ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȐȖȒȩ ȜȞțȎȚȓțȠȜȐ Ȗ ȠȎȠȡȖȞȜȐȜȘ țȎ
șȖȤȓ Ȗ țȎ Ƞȓșȓ ȘȎȘ ȝȜȟșȎțȖȓ Ș DzȞȡȑȜȚȡ Ȝ ȟȐȜȓȚ șȖȥțȜȚ, ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȜȚ, ȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜȚ Ȗ ȟȓȚȓȗțȜȚ ȝȜșȜȔȓțȖȖ. ȀȎȘ, ȠȎ-
ȠȡȖȞȜȐȘȡ Ȑ ȐȓȞȣțȓȗ ȥȎȟȠȖ șȖȤȎ — ȐȜȘȞȡȑ ȑșȎȕ Ȗ țȎ șȏȡ ȚȜȑșȖ

1 ȂȎȟȚȓȞ Ǻ. ȋȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȟșȜȐȎȞȪ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ. Ǻ.: ǽȞȜ-


ȑȞȓȟȟ, 1987. ǿ. 381.
2 ǴȖȞȎȞ Ǿ. ǻȎȟȖșȖȓ Ȗ ȟȐȭȧȓțțȜȓ. Ǻ.: ǻȜȐȜȓ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜ-
ȕȞȓțȖȓ, 2000. ǿ. 204.
3 ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ Ǹ. ǽȡȠȪ ȚȎȟȜȘ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 2000. ǿ. 25.

X5W
ȒȓșȎȠȪ ȟȓȏȓ ȠȜșȪȘȜ ȐȜȔȒȪ Ȗ ȓȑȜ ȟȓȚȪȭ. DzȞȡȑȜȗ ȝȞȖȚȓȞ — ȝȜ-
ȔȖȕțȓțțȎȭ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȎ ȐȟȓȑȜ ȠȓșȎ ȐȒȜȐȩ1. ǼȠȜȔȒȓȟȠȐșȓțȖȓ
ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ ȚȎȟȘȖ ȟ ȠȓȘȟȠȜȚ ȖȚȓȓȠ ȟȐȜȖ ȒȜȐȜȒȩ, țȜ ȜțȖ țȓ-
ȒȜȟȠȎȠȜȥțȩ Ȓșȭ ȝȜșțȜȑȜ ȓȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ.
ǰ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ ȚȎȟȘȎ ȐȖȒȖȚȎ, ȟȜȕȓȞȤȎȓȚȎ Ȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜ
ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȚȎ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȠȜȑȜ, ȘȠȜ ȓȓ țȎȒȓȐȎȓȠ Ȗ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ
ȠȜȑȜ, ȘȠȜ ȓȓ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠ. ǼțȎ ȫțȓȞȑȓȠȖȥȓȟȘȖ ȟȐȓȠȜțȜȟțȎ,
Ȏ ȕțȎȥȖȠ, țȓ ȝȜșțȜȟȠȪȬ ȝȜȒȒȎȓȠȟȭ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȖțȠȓȞ-
ȝȞȓȠȎȤȖȖ.
DzȞȓȐțȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȜȘȞȎȦȖȐȎș ȟȐȜȓ ȠȓșȜ Ȑ ȤȐȓȠ ȕȐȓȞȭ-
ȠȜȠȓȚȎ, ȝȜȒȐȜȒȖș ȑșȎȕȎ, ȏȞȜȐȖ, ȝȜȒȝȖșȖȐȎș ȕȡȏȩ, ȐȩȐȜȒȖș țȎ
țȓȚ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ ȠȜȠȓȚțȩȣ ȔȖȐȜȠțȩȣ, ȒȓșȎș ȥȓȞȠȜȥȘȖ Ȗ
ȝȭȠțȎ, ȠȎȠȡȖȞȜȐȎșȟȭ, ȘȞȎȟȖșȟȭ ȘȞȜȐȪȬ, ȭȑȜȒȎȚȖ Ȗ ȑșȖțȜȗ,
ȡȚȎȧȎșȟȭ ȔȖȞȜȚ Ȗ ȝȜȘȞȩȐȎș ȟȓȏȭ ȝȡȣȜȚ Ȗ ȝȓȞȪȭȚȖ, ȦȘȡȞȎ-
ȚȖ ȕȐȓȞȓȗ, ȐȟȓȚ ȠȓȚ, ȥȠȜ ȝȞȓȜȏȞȎȔȎșȜ ȓȑȜ Ȑ ȥȓșȜȐȓȘȎ-ȝȠȖȤȡ,
ȥȓșȜȐȓȘȎ-ȕȐȓȞȭ ȖșȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ-ȟȠȓȝȪ.
Ǻȩ ȚȜȔȓȚ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȓ ȘȎȘ Ȝȏ ȜȒțȜȗ Ȗȕ țȎȖ-
ȏȜșȓȓ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȣ ȢȜȞȚ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȖ,
țȓ ȠȜșȪȘȜ ȕȎȘȜȒȖȞȜȐȎțțȜȗ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȠȓȘȟȠȓ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑ ȋȞ-
ȚȖȠȎȔȓ ȐȩȟȠȎȐșȓțȎ ȚȡȚȖȭ ȐȜȔȒȭ ȝȎțȠȓȜțȎ ȏȜȑȜȐ ȎșȠȎȗȟȘȖȣ
ȝșȓȚȓț ȟȘȖȢȟȘȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ǽȭȠȜȑȜ ǽȎȕȩȞȟȘȜȑȜ ǸȡȞȑȎțȎ.
ǿȝȖțȎ Ȗ ȝșȓȥȖ ȐȜȔȒȭ ȝȜȘȞȩȠȩ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȜȗ Ȑ ȐȖȒȓ ȘȜȦȎȥȪȓ-
ȑȜ ȣȖȧțȖȘȎ. ȅȠȜ ȫȠȜ: ȠȜȠȓȚ, ȟȖșȎ? ǼȏȨȓȚțȓȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ
ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȡ ȘȎȘ ȠȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȐșȎȟȠȖ.
ǺȎȟȘȎ, ȚȜȒȖȢȖȘȎȤȖȓȗ ȘȜȠȜȞȜȗ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȎ —
ȠȜȝȜȟ ȐșȎȟȠȖ. ǻȓ ȠȜșȪȘȜ ȠȓȘȟȠ ȖșȖ ȝȜȒȝȖȟȪ, țȜ Ȗ ȟȎȚȎ ȐșȎȟȠȪ.
ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ScriptorȎ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖșȜ ȘȜ-
ȒȖȞȜȐȘȡ, ȕȎȝȖȟȪ Ȗ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ ȝȜȠȜȘȎ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ Ȗ
ȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȣ ȔȓșȎțȖȗ, ȟȠȞȎȣȜȐ Ȗ ȏȜȭȕțȓȗ. ȂȜȞȚȖȞȡȬȧȓȓ-
ȟȭ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȟșȓȒȖșȜ ȕȎ ȠȓȚ,
ȥȠȜȏȩ ȝȜȠȜȘ ȔȓșȎțȖȗ țȓ ȜȟȠȎȐȎșȟȭ țȓȕȎȘȞȩȠȩȚ. ǵȎȚȩȘȎȭ
ȓȑȜ, ȜțȜ ȟșȎȑȎșȜ ȐȚȓȟȠȓ ȜȏȞȩȐȘȖ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜȑȜ ȓȒȖțȖȥțȜ-
ȑȜ ȠȓșȎ, — ȜȞȑȎțȩ ȥȡȐȟȠȐ, ȎțȎȠȜȚȖȥȓȟȘȖȓ ȒȓȠȎșȖ, ȟȜȤȖȎșȪ-

1 ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ Ǹ. ǽȓȥȎșȪțȩȓ ȠȞȜȝȖȘȖ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1983. ǿ. 87.

X6W
țȩȓ ȟȠȎȠȡȟȩ Ȗ ȟȐȭȕȘȖ Ȑ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜȚ ȜȞțȎȚȓțȠȓ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȖ.
ȀȎȏȡ Ȗ țȜȞȚȩ ȝȞȖȚȓțȭșȖȟȪ Ș ȜȠȒȓșȪțȩȚ ȥȎȟȠȭȚ ȠȓșȎ, ȘȜȠȜ-
Ȟȩȓ țȓ ȞȎȟȝȜșȎȑȎșȖ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜ ȖțȐȓȟȠȖȞȜȐȎțțȩȚȖ ȜȞȑȎ-
țȎȚȖ: Ȝ țȖȣ țȓ ȝȞȖțȭȠȜ ȏȩșȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ, Ȗȣ țȓ ȝȞȖțȭȠȜ ȏȩșȜ
ȐȖȒȓȠȪ Ȗ ȕȎȚȓȥȎȠȪ.
ǺȖȢȜșȜȑȖȭ ȐȜȟȝȓȐȎȓȠ, Ȏ ȞȖȟȡțȜȘ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ ȜȞȑȎțȩ
ȠȓșȎ ȘȎȘ ȥȎȟȠȖȥțȩȓ ȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȏȨȓȘȠȩ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș
ȝȜșțȜȚȡ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚȡ Ƞȓșȡ. dzȒȖțȖȥțȜȓ ȠȓșȜ ȝȜșȜȓ, ȜțȜ ȒȜșȔ-
țȜ ȕȎȝȜșțȖȠȪȟȭ. ȀȜșȪȘȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȓ ȠȓșȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȝȜș-
țȩȚ. ǺȎȟȘȎ ȢȎțȠȎȕȖȗțȎ Ȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȎ. ǼțȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȐȖȕȡ-
ȎșȪțȩȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȝȜȒȘșȬȥȎȭ ȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȑȎțȩ Ș ȜȏȧȓȟȠ-
ȐȓțțȜȚȡ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȡ. ȀȓșȜ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜ-ȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ
ȘȎȘ ȏȓșȩȗ șȖȟȠ Ȓșȭ ȠȓșȎ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜ-ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ: ȥȓșȜȐȓȘ-
ȟȠȓȝȪ, ȥȓșȜȐȓȘ-ȝȠȖȤȎ, ȥȓșȜȐȓȘ-ȐȜșȘ, — ȫȠȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȣȡȒȜȔȓȟȠ-
ȐȓțțȜ-ȞȖȠȡȎșȪțȜȓ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȓ, ȫȠȜ ȞȜȔȒȓțȖȓ ȞȜȒȜȐȜȑȜ Ƞȓ-
șȎ. ǶțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓ ȠȓșȜ, «ȠȓșȜ ȏȓȕ ȜȞȑȎțȜȐ», ȜȠȠȎșȘȖȐȎȓȠ ȟȜ-
ȜȏȧȓȟȠȐȜ. ǿȘȎȕȘȎ ȎȢȞȖȘȎțȟȘȜȑȜ țȎȞȜȒȎ ȑȡȞȚȎțȥȓ: «ǸȜȑȒȎ ȞȜȠ
ȡȚȓȞ, ȡ ȒȞȡȑȖȣ ȥȎȟȠȓȗ ȠȓșȎ ȟȝȞȜȟȖșȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ Ȗȕ țȖȣ ȐȜȕȪȚȓȠȟȭ
ȕȎ ȝȜȑȞȓȏȓțȖȓ»1. ǾȎȕȨȓȒȖțȓțȖȓ Ȗ ȞȎȕțȜȞȜȒțȜȟȠȪ, ȕȎȘșȬȥȓțțȩȓ
Ȑ șȖȤȎ Ȗ ȠȓșȎ, țȎȣȜȒȭȧȖȓȟȭ Ȑ ȟȓȞȖȖ Ȗ ȘȜțȨȬțȘȤȖȖ ȜȞȑȎțȜȐ,
ȜȏȞȓȠȎșȖ ȓȒȖțȟȠȐȜ Ȑ ȚȎȟȜȥțȜȚ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȖ.
ǿȜȑșȎȟțȜ Ǵ. DzȓșȮȕȡ Ȗ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ, ȢȜȞȚȜȗ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎ-
țȖȭ SociusȎ țȎ șȬȏȜȚ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȚ ȫȠȎȝȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȓȞȞȖȠȜ-
ȞȖȎșȪțȎȭ ȚȎȦȖțȎ, ȖșȖ «ȚȓȑȎȚȎȦȖțȎ», ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȜȘȞȩȐȎȓȠ
ȟȐȜȖȚȖ ȕțȎȘȎȚȖ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȓ ȝȜșȓ. Socius ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȀȓșȜȚ
ǵȓȚșȖ, ȀȓșȜȚ DzȓȟȝȜȠȎ ȖșȖ ȀȓșȜȚ Dzȓțȓȑ. ȋȠȜ ȖȟȠȜȞȖȭ ȞȎȕȐȖ-
ȠȖȭ ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȜȠ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ ȚȎȦȖțȩ ȥȓ-
Ȟȓȕ ȒȓȟȝȜȠȖȥȓȟȘȡȬ ȚȎȦȖțȡ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ ȒȜ ȘȎ-
ȝȖȠȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȗ ȚȎȦȖțȩ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ.
ǰȟȓ ȠȞȖ ȢȜȞȚȩ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȝȜ-ȞȎȕțȜȚȡ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȭȠ ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȬ Ȗ ȕȎȝȖȟȪ ȒȖȞȓȘȠȖȐ. ǰ ȘȎȝȖȠȎșȖȟȠȖ-
ȥȓȟȘȜȗ ȚȎȦȖțȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȥȓȞȓȕ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȓ. ǰ ȒȓȟȝȜȠȖ-
ȥȓȟȘȜȗ ȚȎȦȖțȓ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ ȥȓȞȓȕ ȕȎȘȜțȩ. ǰ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ

1ȅȓȟțȜȐ ȍ. ǰ. ǹȓȘȤȖȖ ȝȜ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȗ ȫȠțȜșȜȑȖȖ. Ǻ.: DZȎȞȒȎ-


ȞȖȘȎ, 1998. ǿ. 323.

X7W
ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȜȗ ȚȎȦȖțȓ ȒȖȞȓȘȠȖȐȩ ȝȖȦȡȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȠȎȠȡȖ-
ȞȜȐȘȡ, țȎȒȞȓȕȩ, ȟȞȓȕȩ, ȜȏȞȓȕȎțȖȭ. Ȁȓșȓȟțȩȗ ȑȞȎȢȖȕȚ ȝȜȒȥȖ-
țȭȓȠȟȭ ȞȓȔȖȚȡ ȕȎȝȖȟȖ, ȞȎȟȦȖȞȭȭ ȠȜȝȜȟ ȐșȎȟȠȖ. ǶțȠȓȞȓȟțȜ,
ȥȠȜ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȎȭ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȠȜȝȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖ, țȜ Ȗ
ȢȜțȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȖ ȟȜȒȓȞȔȖȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȑȜșȜȟ ȐșȎȟȠȖ. ǻȎțȓȟȓțȖȓ ȓȓ
ȐȟȓȑȒȎ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȜȟȪ ȞȖȠȡȎșȪțȩȚ ȝȓȟțȜȝȓțȖȓȚ ȖșȖ ȘȞȖ-
ȘȎȚȖ ȏȜșȖ, ȘȎȘ șȬȏȎȭ ȒȞȡȑȎȭ ȖțȖȤȖȎȤȖȭ.
ǰ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȗ ȕțȎȘ — ȚȓȠȎ,
ȚȓȠȘȎ, țȎțȜȟȖȚȎȭ țȎ ȠȓșȜ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȕțȎȥȓțȖȭ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ.
ȀȎȘ ȞȜȔȒȎȓȠȟȭ ȝȜșțȜȓ ȠȓșȜ — ȠȓșȜ ǵȓȚșȖ, ȞȜȒȜȐȜȓ ȠȓșȜ. «ǼȠ-
ȚȓȥȎȠȪ ȠȓșȜ — ȕȎȒȎȥȎ ǵȓȚșȖ»1. ȋȠȜ ȕȎȚȘțȡȠȩȗ țȎ ȟȓȏȓ ȞȎȐțȜ-
Ȑȓȟțȩȗ ǶȓȞȜȑșȖȢ.
ȀȎȠȡȖȞȜȐȘȡ, ȘȎȘ ȜȒțȡ Ȗȕ ȢȜȞȚ ȝȓȞȐȖȥțȜȑȜ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȭ
ȒȞȓȐțȓȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȠȎȘȔȓ ȚȜȔțȜ ȟȥȖȠȎȠȪ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȘȜȒȖȞȜ-
ȐȎțțȩȚ ȝȖȟȪȚȜȚ, ȜȠȝȞȎȐșȓțțȩȚ DzȞȡȑȜȚȡ, ȑȒȓ ȝȞȜȤȓȟȟ ȝȞȓȒȨ-
ȭȐșȓțȖȭ ȕțȎȘȜȐ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȠȓșȎ Ȗ ȝȞȜȤȓȟȟ ȚȖȢȜșȜȑȖȕȎȤȖȖ
țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ ȟȐȭȕȎțȩ. ȀȎȠȡȖȞȜȐȘȎ, ȐȩțȓȟȓțțȎȭ țȎ ȘȜȔȡ,
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȑȞȎțȖȤȓȗ ȟȜȟȠȜȭțȖȗ, ȡȟșȜȐȖȓȚ ȐȣȜȔȒȓțȖȭ Ȑ ȞȖȠȡȎș Ȗ
ȡȟșȜȐȖȓȚ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ.
ǰȩțȓȟȓțȖȓ «ȕțȎȘȜȐ ȔȖȕțȖ» țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȠȓșȎ, ȖșȖ ȎȞ-
ȣȎȖȥȓȟȘȎȭ ȞȎȟȘȞȎȟȘȎ ȜȠ ȢȞȎțȤȡȕȟȘȜȑȜ Tatouer — ȕțȎȘ, ȞȖȟȡ-
țȜȘ, ȟȐȭȕȎțȜ ȟ ȐȖȒȖȚȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪȬ — ȠȜ, ȥȠȜ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠ
ȖșȖ ȟȘȞȩȐȎȓȠ țȓȥȠȜ. ǰ ȜȏȩȒȓțțȜȚ ȝȜțȖȚȎțȖȖ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȠ
ȝȜțȭȠȖȭ șȖȤȓȐȜȗ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȜȗ ȟȠȜȞȜț, ȑȒȓ șȖȤȓȐȎȭ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȓțȎ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ Ȓșȭ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ, Ȏ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ
ȟȝȞȭȠȎțȎ, ȝȞȖȘȞȩȠȎ șȖȤȓȐȜȗ ȟȠȜȞȜțȜȗ. ǽȞȜȤȓȟȟ ȝȞȓȒȨȭȐșȓ-
țȖȭ ȕțȎȘȜȐ țȎ șȖȤȓȐȜȗ ȟȠȜȞȜțȓ ȐȕȜȞȡ DzȞȡȑȜȑȜ ȚȖȢȜșȜȑȖȕȖ-
ȞȜȐȎț, ȠȎȘ ȘȎȘ ȚȜȔțȜ ȝȞȓȒȨȭȐȖȠȪ țȓȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȓȓ ȖșȖ
ȝȞȓȒȨȭȐȖȠȪ ȐȩȏȜȞȜȥțȜ, ȟȠȞȓȚȭȟȪ Ș ȘȜțȠȞȜșȬ ȖșȖ ȒȎȔȓ ȚȎ-
țȖȝȡșȭȤȖȖ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȭȚȖ DzȞȡȑȜȑȜ. ǿȐȭȧȓțțȩȓ ȕțȎȘȖ țȎ
ȘȜȔȓ Ȑ ȐȖȒȓ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȞțȎȚȓțȠȎ, ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȖ, ȟȘȎȞȖȢȖ-
ȘȎȤȖȖ, ȝȖȞȟȖțȑȎ, ȜȏȞȓȕȎțȖȭ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȓȚ ȘȜȔȖ Ȑ
ȟȢȓȞȡ ȕțȎȥȓțȖȗ. ǻȜ ȘȜȔȎ țȓ ȟȐȜȒȖȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ Ș ȟȜȒȓȞȔȎȠȓșȪ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ. DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.


dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ȁ-ȂȎȘȠȜȞȖȭ, 2007. ǿ. 285.

X8W
țȜȚȡ ȕțȎȥȓțȖȬ. ǼțȎ ȘȎȘ țȓȘȖȗ ȝȜȞȜȑ, ȑȞȎțȖȤȎ, ȡȘȎȕȩȐȎȬȧȎȭ
țȎ țȎșȖȥȖȓ ȐșȎȟȠțȜȑȜ DzȞȡȑȜȑȜ. «ǵȎ șȬȏȜȗ ȥȓȞȠȜȗ, ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜ-
ȞȜțȡ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ DzȞȡȑȜȗ»1.
ȀȓșȜ șȬȏȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȐȟȓȑȒȎ ȝȞȖțȓȟȓțȜ «Ȑ ȔȓȞȠȐȡ ȑȜȟ-
Ƞȭ»2. ǿȐȜȓ ȠȓșȓȟțȜȓ ȏȩȠȖȓ-ȝȞȖ-ȟȓȏȓ Ǵ.-ǹ. ǻȎțȟȖ țȎȕȩȐȎȓȠ
«ȐȜȝșȜȧȓțțȜȗ ȟȐȜȗȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬ»3. ǼȏȞȓȠȓțȖȓ ȓȑȜ ȐȜȕȚȜȔțȜ
ȥȓȞȓȕ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ ȐșȎȟȠȖ. ǰ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȚȖȞȓ
ȠȓșȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȝȜȞȜȑ, ȑȒȓ ȕȎȘȎțȥȖȐȎȬȠȟȭ ȑȞȎțȖȤȩ
ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȩȣ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ. ǼȝȩȠ ȑȞȎ-
țȖȤȩ — ȫȠȜ ȒȜȟȠȡȝțȩȗ țȎȚ Ȑ ȖȚȚȎțȓțȠțȜȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ-
ȟȠȖ ȜȝȩȠ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȤȖȖ. ǰȟȓ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȚȖȞȓ Ȗ Ȑ ȞȎȕ-
ȑȞȎțȖȥȓțțȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȝȜȒȓșȓțȜ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȚȖ ȓȑȜ Ƞȓ-
șȎȚȖ. ȅȓȞȓȕ ȫȠȜȠ ȝȜȞȜȑ, ȑȞȎțȖȤȡ țȎȠȭȔȓțȖȗ, ȝȞȜȠȓȘȎȓȠ ȝȜȠȜȘ
ȟȜȏȩȠȖȗ ȐțȓȦțȓȑȜ ȚȖȞȎ: Ȝț ȕȎȒȓȞȔȖȐȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȜȝȞȓȒȓșȓț-
țȜȓ ȐțȓȦțȓȓ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓ, ȥȠȜȏȩ ȠȡȠ Ȕȓ ȖȕȚȓțȖȠȪȟȭ Ȑ ȞȓȎȘ-
ȤȖȖ țȎ ȫȠȜ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȑȞȎțȖȤȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȞȎȕȒȓșȭȓȠ, ȜțȎ ȟȜȓȒȖțȭȓȠ.
ȀȎȠȡȖȞȜȐȘȎ ȏȩșȎ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȎ țȎ Ȑȟȓȣ ȘȜțȠȖțȓțȠȎȣ.
ǮȞȣȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ Ȑ ǮșȪȝȎȣ ȝȜȕȐȜșȖșȖ ȜȏțȎȞȡ-
ȔȖȠȪ ȥȓșȜȐȓȘȎ ǯȞȜțȕȜȐȜȑȜ ȐȓȘȎ, ȝȞȜșȓȔȎȐȦȓȑȜ ȐȜ șȪȒȡ ȏȜșȓȓ
ȝȭȠȖ Ƞȩȟȭȥ șȓȠ, țȎ Ƞȓșȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȟȜȣȞȎțȖșȖȟȪ ȟșȓȒȩ ȠȎȠȡȖ-
ȞȜȐȘȖ. ǰ ǾȜȟȟȖȖ țȎ ȝșȎȠȜ ȁȘȜȝ Ȑ ȑȜȞȎȣ ǮșȠȎȭ ȜȏțȎȞȡȔȓțȩ
ȠȓșȎ «ǰȜȖțȎ», «ǰȜȔȒȭ» Ȗ «ǽȞȖțȤȓȟȟȩ», ȜȠțȓȟȓțțȩȓ Ș ȐȞȓȚȓ-
țȖ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȥȓȠȐȓȞȠȜȑȜ ȐȓȘȎ ȒȜ țȎȦȓȗ ȫȞȩ. ǻȎ ȝșȓȥȓ
«ǰȜȖțȎ» ȖȕȜȏȞȎȔȓțȎ ȟȤȓțȎ ȜșȓțȪȓȗ ȜȣȜȠȩ.
DzȞȓȐțȓȗȦȖȓ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȖ ȒȎȠȖȞȡȬȠȟȭ ȥȓȠȐȓȞȠȩȚ Ƞȩȟȭȥȓ-
șȓȠȖȓȚ ȒȜ țȎȦȓȗ ȫȞȩ. ǼțȖ țȎțȓȟȓțȩ țȎ ȘȜȔȡ ȓȑȖȝȓȠȟȘȖȣ
ȚȡȚȖȗ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, țȎ ȏȓȒȞȎȣ ǮȚȡțȩ, ȔȞȖȤȩ ǯȜȑȎ ȃȓȠȠȎ, Țȡ-
ȚȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȓ ȠȓșȜ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȠțȜȟȭȠ Ș ȝȓȞȖȜȒȡ ȝȞȎȐșȓ-
țȖȭ ȒȐȎȒȤȎȠȪ ȝȓȞȐȜȗ DzȖțȎȟȠȖȖ (2160 -1994 ȑȑ. ȒȜ ț.ȫ.), ȐȖȒțȩ
ȜȞțȎȚȓțȠȩ Ȗȕ ȘȜțȤȓțȠȞȖȥȓȟȘȖȣ ȘȞȡȑȜȐ.

1 ǻȖȤȦȓ Ȃ. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 2 Ƞ. Ȁ. 2. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1990.


ǿ. 346.
2 ǻȎțȟȖ Ǵ.-ǹ. Corpus. Ǻ.: Ad Marginem, 1999. ǿ. 28.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 29.

X9W
ȀȎȠȡȖȞȜȐȘȎ ȔȖȠȓșȓȗ ȝșȓȚȓț ǶțȒȜțȓȕȖȖ Ȗ ǽȜșȖțȓȕȖȖ ȜȠ-
ȞȎȔȎșȎ Ȑȟȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȕțȎȥȖȚȩȓ ȟȜȏȩȠȖȭ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȭ ȟȐȜȓȑȜ
ȞȜȒȎ șȓȠȜȝȖȟȪ. ȀȎȠȡȖȞȜȐȘȓ ȝȜȒȐȓȞȑȎșȜȟȪ ȠȓșȜ Ȗ șȖȤȜ. ǽșȓȚȓțȎ
ǺȎȜȞȖ Ȗȕ ǻȜȐȜȗ ǵȓșȎțȒȖȖ ȒȓșȎșȖ țȎ șȖȤȎȣ ȚȎȟȘȜȜȏȞȎȕțȩȓ
ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȖ ǺȜȘȘȜ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎșȖ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ șȖȥțȜȗ
ȝȜȒȝȖȟȖ. ǰ țȎȥȎșȓ ȝȞȜȦșȜȑȜ ȐȓȘȎ ǺȎȜȞȖ, ȝȞȜȒȎȐȎȭ ȟȐȜȖ ȕȓȚșȖ
ȚȖȟȟȖȜțȓȞȎȚ, ȝȜȒȝȖȟȩȐȎșȖ «ȘȡȝȥȡȬ», ȖȕȜȏȞȎȔȎȭ ȠȜȥțȡȬ ȘȜ-
ȝȖȬ ȟȐȜȓȗ ȚȎȟȘȖ.
ǽȞȎȟșȎȐȭțȓ Ȓșȭ țȎțȓȟȓțȖȭ ȠȎȠȡȖȞȜȐȜȘ ȝȜșȪȕȜȐȎșȖȟȪ ȑșȖ-
țȭțȩȚȖ ȦȠȎȚȝȎȚȖ ȖșȖ ȝȓȥȎȠȭȚȖ-ȝȖțȠȎȒȓȞȎȚȖ. ȋȠȖ ȟȐȜȓȜȏ-
ȞȎȕțȩȓ ȝȞȓȟȟȩ ȟ ȫșȓȚȓțȠȎȚȖ ȜȞțȎȚȓțȠȎ ȝȜȕȐȜșȭșȖ ȝȜȘȞȩȠȪ
ȠȓșȜ ȟȝșȜȦțȩȚ ȡȕȜȞȜȚ.
Ǹ. ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ Ȑ «ǽȓȥȎșȪțȩȣ ȠȞȜȝȖȘȎȣ» ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȐȖȒȩ
ȜȞțȎȚȓțȠȜȐ Ȗ ȠȎȠȡȖȞȜȐȜȘ țȎ șȖȤȓ Ȗ Ƞȓșȓ ȟ ȟȓȚȖȜȠȖȥȓȟȘȜȗ ȠȜȥ-
ȘȖ ȕȞȓțȖȭ: ȘȎȘ ȠȓȘȟȠ DzȞȡȑȜȚȡ Ȝ ȟȓȏȓ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȡ
ȐȜȘȞȡȑ ȑșȎȕ țȎțȜȟȖșȖ ȠȜșȪȘȜ ȐȜȔȒȬ.
ǽȓȞȐȜȏȩȠțȎȭ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȕȜȐȎțțȎȭ ȚȎȦȖțȎ ȘȜȒȖȞȡȓȠ ȝȜȠȜ-
ȘȖ, ȖțȐȓȟȠȖȞȡȓȠ ȜȞȑȎțȩ, ȜȠȚȓȥȎȓȠ ȠȓșȎ. ǺȎȟȘȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȠȜȝȜ-
ȑȞȎȢȖȥȓȟȘȜȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȗ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȣ ȢȜȞȚȎȤȖȗ, ȜȠȚȓȥȎȭ țȎ
Ƞȓșȓ ȑȞȎȢȖȘȡ ȝȜȒȥȖțȓțȖȭ Ȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡ ȐșȎȟȠȖ. ǺȎȟȘȎ Ȗ ȠȎȠȡȖ-
ȞȜȐȘȎ, ȘȎȘ ȓȓ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȭ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȗ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ ȝȞȓ-
ȜȏȞȎȔȓțȖȭȣ, ȝȜȒȥȖțȭșȖȟȪ ȑȜșȜȟȡ ȐșȎȟȠȖ. ȀȎȘ, ȖțȖȤȖȎȤȖȭ Ȓȓ-
ȐȡȦȘȖ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȎȟȪ țȎțȓȟȓțȖȓȚ ȠȎȠȡȖȞȜȐȘȖ ȝȜȞȜȔȒȓțȖȭ
ȝȜȠȜȚȟȠȐȎ. ȋȠȜ ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȡȟȠȎțȜȐȘȎ ȐȩȝȜșțȭȠȪ ȞȓȝȞȜȒȡȘ-
ȠȖȐțȩȓ ȢȡțȘȤȖȖ, ȠȎȘ Ȕȓ ȘȎȘ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȡȟȠȎțȜȐȘȎȚȖ ȭȐșȭ-
șȜȟȪ ȏȩȠȪ ȜȣȜȠțȖȘȜȚ, ȦȎȚȎțȜȚ ȖșȖ ȚȖȢȜȠȐȜȞȤȓȚ. ǵțȎȥȓțȖȓ
ȖȒȓȜȑȞȎȚȚȩ țȓ ȟȜȜȏȧȎșȜȟȪ ȖțȒȖȐȖȒȡ, ȏȜșȓȓ ȠȜȑȜ, ȜțȜ ȭȐșȭ-
șȜȟȪ țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȟȜȜȏȧȓțȖȓȚ, ȟȘȜșȪȘȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȝȞȓȒțȎȕțȎ-
ȥȓțȖȓȚ. ǺȓȠȡ țȎ Ƞȓșȓ țȖȘȜȑȒȎ țȖȘȜȚȡ țȓ ȜȑșȎȦȎșȖ, țȜ ȖȚȓțțȜ
ȜțȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȎȘȠȖȐțȩȚ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚ ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȓȑȜ ȠȓșȎ.
«ǵțȎȘȖ ȡȝȞȎȐșȭȬȠ ȐȓȧȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȜțȖ ȜȏȜȕțȎȥȎȬȠ, Ȏ ȚȎȟȠȓȞ
ȕțȎȘȜȐ, țȓ ȏȡȒȡȥȖ țȖ Ȑ ȘȜȓȚ ȟșȡȥȎȓ ȝȞȜȟȠȩȚ ȝȜȒȞȎȔȎȠȓșȓȚ,
ȐȩȝȜșțȭȓȠ ȞȎȏȜȠȡ, ȘȜȠȜȞȎȭ țȎȝȜȚȖțȎȓȠ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜȓ ȒȓșȜ»1.

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.


ǿ. 298.

X 10 W
ǻȎțȓȟȓțȖȓ ȕțȎȘȜȐ, ȘȎȘ Ȗ șȬȏȎȭ ȖțȖȤȖȎȤȖȭ, ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȎȟȪ
ȏȜșȪȬ. ǯȜșȪ ȖțȖȤȖȎȤȖȖ Ǵ. DzȓșȮȕ Ȗ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ țȎȕȩȐȎȬȠ Ȗȕ-
ȐȞȎȧȓțțȩȚ ȎȝȝȎȞȎȠȜȚ ȝȜȒȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȐȜȟȝȖȠȎțȖȭ1.
ǼȠȚȓȥȓțțȜȓ ȠȓșȜ ȐȟȠȡȝȎȓȠ Ȑ țȓȞȎȐțȜȕțȎȥțȩȗ ȟȜȬȕ ȟ ȐșȎ-
ȟȠȪȬ. ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪțȩȗ ȕțȎȘ ȐȏȖȐȎȓȠȟȭ ȖșȖ ȝȖȦȓȠ-
ȟȭ țȎ Ƞȓșȓ. Ƕ ȓȟșȖ, ȑȜȐȜȞȖȠ Ǵ. DzȓșȮȕ, ȫȠȡ țȎȒȝȖȟȪ țȎ ȔȖȐȜȗ
ȝșȜȠȖ țȎȕȩȐȎȠȪ «ȝȖȟȪȚȜȚ», ȠȜ «ȔȓȟȠȘȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ ȝȖȟȪȚȓțțȩȣ
ȕțȎȘȜȐ ȒȓșȎȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟȝȜȟȜȏțȩȚ Ș ȭȕȩȘȡ Ȗ ȒȎȓȠ ȓȚȡ ȝȎȚȭȠȪ
ȟșȜȐ»2. ǯȜșȪ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȑȜșȜȟȜȚ Ȗ ȡȟșȜȐȖȓȚ ȐȣȜȔȒȓțȖȭ Ȑ ȟȠȞȡȘ-
ȠȡȞȡ ȐșȎȟȠȖ. ǻȎȒȝȖȟȪ țȓ ȝȞȜȑȜȐȎȞȖȐȎȓȠȟȭ Ȗ țȓ ȜȑșȎȦȎȓȠȟȭ, țȜ
ȜțȎ ȖȟȝȩȠȩȐȎȓȠȟȭ, ȘȞȖȥȖȠ ȘȞȖȘȜȚ. ǸȞȖȘ, ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎȬȧȖȗ
ȏȜșȪ, Ȗ ȓȟȠȪ ȑȜșȜȟ ȐșȎȟȠȖ. ǯȜșȪ ȝȞȜȥȡȐȟȠȐȜȐȎțȎ Ȑ ȠȜȠȓȚțȩȣ ȒȖ-
ȟȠȞȖȏȡȤȖȭȣ Ȗ ȘȞȜȐȎȐȩȣ ȚțȓȚȜȠȓȣțȖȘȎȣ. Ȃ. ǻȖȤȦȓ ȑȜȐȜȞȖș:
«ǯȩȠȪ ȚȜȔȓȠ, țȓȠ țȖȥȓȑȜ ȏȜșȓȓ ȡȔȎȟțȜȑȜ Ȗ ȠȞȓȐȜȔȎȧȓȑȜ Ȑ
ȝȞȓȒȩȟȠȜȞȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ, țȓȔȓșȖ ȓȑȜ ȚțȓȚȜȠȓȣțȖȘȎ»3. ȂȜȞȚȖ-
ȞȜȐȎțȖȓ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȗ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȗ ȝȎȚȭȠȖ țȖȘȜȑȒȎ țȓ
ȜȏȣȜȒȖșȜȟȪ ȏȓȕ ȝȩȠȜȘ Ȗ ȔȓȞȠȐȜȝȞȖțȜȦȓțȖȗ. ǾȓșȖȑȖȜȕțȩȓ
ȘȡșȪȠȩ, ȘȎȕțȖ, ȝȜȟȐȭȧȓțȖȭ ȐȟȓȑȒȎ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȖȟȪ ȏȜșȪȬ ȘȎȘ
ȫȘȐȖȐȎșȓțȠȜȚ ȝȎȚȭȠȖ. ȆȞȎȚȩ, ȝȜȞȓȕȩ, ȟȞȓȕȩ, ȜȔȜȑȖ, ȦȐȩ —
ȘșȓȗȚȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȗ ȝȎȚȭȠȖ, ȟȜȕȒȎȬȧȖȓ ȜȏȞȎȕ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȑȜ
ȥȓșȜȐȓȘȎ — ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟȐȜȓȑȜ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȎ.
ȂȜȞȚȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȜȗ
ȝȞȜȤȓȒȡȞȜȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȗ ȡțȖȢȖȘȎȤȖȖ, Ȑ ȘȜȠȜȞȡȬ ȟȡȏȨȓȘȠ
ȐȜȐșȓȘȎȓȠȟȭ ȘȎȘ Ȑ ȟȐȜȬ ȟȖȠȡȎȤȖȬ. ǿȡȏȨȓȘȠ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȜșȭ
ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȟȭ ȒȖȟȘȡȞȟȜȚ ȐșȎȟȠȖ, ȒȖȞȓȘȠȖȐȩ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȖȟȝȜșțȭȬȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȠȎȏȡ Ȗ Ƞȓșȓȟțȩȓ ȚȜȒȖȢȖȘȎȤȖȖ.
ǸȡșȪȠȡȞȎ — ȫȠȜ ȞȓȝȞȓȟȟȖȐțȩȗ ȚȓȣȎțȖȕȚ, ȒȐȖȔȓțȖȓ ȘȜ-
ȠȜȞȜȑȜ ȐȝȖȟȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȠȓșȎ. Ƕȕ șȬȒȓȗ Ȗ Ȗȣ ȜȞȑȎțȜȐ ȒȓșȎȬȠȟȭ
ȒȓȠȎșȖ Ȗ ȘȜșȓȟȖȘȖ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ ȚȎȦȖțȩ. ǯșȎȑȜȒȎȞȭ țȎțȓ-
ȟȓțȖȬ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȖȟȪȚȎ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȓȞȓȟȠȎȓȠ ȏȩȠȪ ȏȖȜșȜ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.


ǿ. 300.
2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 345.
3 ǻȖȤȦȓ Ȃ. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 2 Ƞ. Ȁ. 2. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1990.
ǿ. 78.

X 11 W
ȑȖȥȓȟȘȖȚ ȜȞȑȎțȖȕȚȜȚ Ȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȝȜșțȩȚ ȠȓșȜȚ ǵȓȚșȖ, Ș
ȘȜȠȜȞȜȗ ȝȞȖȠȭȑȖȐȎȬȠȟȭ Ȑȟȓ ȓȒȖțȖȥțȩȓ ȜȞȑȎțȩ, ȝȞȓȜȏȞȎ-
ȔȎȬȠȟȭ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚȖ SociusȎ, ȝȜȘȞȩȐȎȭ
ȑȜșȩȓ Ȗ ȡȭȕȐȖȚȜ țȓȞȎȕșȖȥȖȚȩȓ ȠȓșȎ ȟȓȠȪȬ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȪ-
țȩȣ ȕțȎȘȜȐ.
ǼȞȑȎțȩ Ȗ ȘȜȔȎ ȐȩȘȞȎȖȐȎȬȠȟȭ ȝȜ ȚȓȞȘȎȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ
țȜȞȚ, ȡȚȓȞȭȭ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȓ ȔȓșȎțȖȭ. ǿȠȖȞȎȓȠȟȭ ȏȖȜșȜȑȖ-
ȥȓȟȘȎȭ Ȗ ȢȜȞȚȖȞȡȓȠȟȭ țȜȐȎȭ, ȘȜșșȓȘȠȖȐțȎȭ ȝȎȚȭȠȪ. ȅȓȞȓȕ
ȚȎȟȘȡ Ȗ ȓȓ ȢȜȞȚȩ ȖțȒȖȐȖȒȡ ȝȞȖȟȐȎȖȐȎșȖȟȪ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜ Ȗț-
ȐȓȟȠȖȞȡȓȚȩȓ ȜȞȑȎțȩ. ǼțȖ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȞȎȕ-șȖȥȖȚȩȚȖ, ȞȎȕ-
șȖȥțȩȚȖ, ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȡȓȚȩȚȖ, Ȏ ȕțȎȥȖȠ, ȞȎțȔȖȞȡȓȚȩȚȖ.
ǺȎȟȘȖ ȜȏșȎȒȎșȖ ȜȟȜȏȓțțȜȗ ȟȖșȜȗ Ȗ ȟȐȓȠȜȚ, ȟȠȎțȜȐȖșȖȟȪ ȟȎ-
ȚȜȒȜȟȠȎȠȜȥțȩȚȖ, ȘȎȘ ȟȐȓȠ ȘȎȞȏȡțȘȡșȎ, Ȝ ȘȜȠȜȞȜȚ ȝȖȟȎș
ǹȓȗȏțȖȤ. ǸȜȑȒȎ ȀȞȎȭț ȣȜȠȓș ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȝȜȠȜȚȟȠȐȡ ȟȐȜȬ ȟșȎȐȡ,
Ȝț ȟȒȓșȎș ȫȠȜ Ȑ ȐȖȒȓ ȘȜșȜțțȩ. ǽȜȒȜȏțȜ ȘȜșȜțțȓ ȚȎȟȘȖ țȓȟșȖ
ȜȏȞȎȕ ȟȖșȩ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ Ȗ ȟȓȗȥȎȟ ȝȞȖ ȐțȖȚȎȠȓșȪ-
țȜȚ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȖ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȣ ȚȎȟȜȘ ȖȟȝȩȠȩȐȎȓȠ țȓȜȏȨȭȟ-
țȖȚȜȓ ȥȡȐȟȠȐȜ, ȝȞȜțȖȘțȡȠȜȓ
ȠȞȓȝȓȠȜȚ ȏȓȕȒțȩ.
ǼȏȧȓȟȠȐȓțțȎȭ ȚȎȦȖțȎ
ȡȝȜȞȭȒȜȥȖȐȎșȎ ȞȎȕșȖȥȖȭ, ȡȟ-
ȠȎțȎȐșȖȐȎșȎ ȘȡșȪȠȡȞțȩȗ ȝȜ-
ȞȭȒȜȘ, ȝȓȞȐȖȥțȩȚȖ ȘȡșȪȠȡȞ-
țȩȚȖ ȤȓțțȜȟȠȭȚȖ ȘȜȠȜȞȜȑȜ
ȏȩșȖ ȟȐȭȠȩțȖ, ȝȞȜȖȕȐȜȒțȩȓ
ȜȠ ȘȡșȪȠȎ. ǸȡșȪȠȜȐȩȗ ȞȖȠȡȎș
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȭȒȞȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȚȖȞȎ1. ǽȜȟȠȓȝȓțțȜ ȜȏȞȭȒ ȝȜ-
ȝȎȒȎș ȐȜ Ȑȟȓ ȟȢȓȞȩ ȒȓȭȠȓșȪ-
țȜȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ, Ȗ ȚȎȟȘȎ ȟȠȎ-
țȜȐȖșȎȟȪ ȥȎȟȠȪȬ ȝȜȐȟȓȒțȓȐ-
ǽ. Ǹșȓȓ. ǸțȭȕȪ ȠȓȚțȜȠȩ țȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ ȟȜȤȖȎșȪțȜȟȠȖ.

1
ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ ǽ. Ǯ. Ƕȕ ȏȜȑȜȟșȜȐȟȘȜȑȜ țȎȟșȓȒȖȭ // ǯȜȑȜȟșȜȐȟȘȖȓ
ȠȞȡȒȩ. Ǻ., 1977. ǿ. 113.

X 12 W
ǿȖȟȠȓȚȎ ȝȓȞȐȩȣ ȕȎȝȞȓȠȜȐ, ȝȞȎȐȎ, ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ, ȝȎȠ-
ȠȓȞțȜȐ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ Ȑ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȚ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȓ
ȞȎȕȐȖȐȎșȎȟȪ, ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎȭ ȘȡșȪȠ. ǮțȎșȖȕȖȞȡȭ ȝȞȖȞȜȒȡ
ȘȡșȪȠȎ, ǽ. Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ ȜȠȚȓȥȎș ȝȞȜȠȖȐȜȟȠȜȭțȖȓ Ȑ țȓȚ
ȟșȡȥȎȗțȜȑȜ Ȗ ȒȜșȔțȜȑȜ, ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ Ȗ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ, ȓȟ-
ȠȓȟȠȐȓțțȜȑȜ Ȗ ȖȒȓȎșȪțȜȑȜ țȎȥȎș. ǺȎȟȘȎ, ȝȜȞȜȔȒȓțțȎȭ Ȗ
ȟȠȎȐȦȎȭ ȎȠȞȖȏȡȠȜȚ ȘȡșȪȠȎ, ȭȐșȭșȎȟȪ ȑȞȎțȖȤȓȗ țȎȕȐȎțțȩȣ
ȟȜȟȠȜȭțȖȗ.
ǸȡșȪȠȡȞȎ Ȑ ȤȓșȜȚ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȟ ȜȠȒȓșȓțȖȭ ǿȐȜȓȑȜ ȜȠ
ǶțȜȑȜ. «ǿȐȜȓ» Ȓșȭ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ — ȫȠȜ ȏșȖȔȎȗ-
Ȧȓȓ, Ȝ-ȟȐȜȓțțȜȓ, Ȝ-ȝȞȖȐȩȥȓțțȜȓ, țȓȜȠȨȓȚșȓȚȜȓ Ȗ țȓȖȕȚȓț-
țȜȓ. ǽȓȞȐȖȥțȩȚ ȏȩȠȖȗȟȠȐȓțțȩȚ ȜȝȩȠȜȚ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȑȜ ȥȓ-
șȜȐȓȘȎ ȏȩșȜ țȓȞȎȕȒȓșȪțȜȓ ȠȓȘȡȥȓȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ
țȎȞȭȒȡ ȟ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚ ȟȜȏȩȠȖȗ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎșȜ Ȗ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ
ȞȎȕ-șȖȥȖȭ, — ȞȎȕșȖȥțȩȣ șȖȥȖț. ǿȜȕțȎțȖȓ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȑȜ
ȥȓșȜȐȓȘȎ ȏȩșȜ ȝȞȖȘȜȐȎțȜ Ș ȐțȓȦțȖȚ ȝȞȓȒȚȓȠȎȚ Ȗ ȭȐșȓțȖ-
ȭȚ. ǰ ȞȎȚȘȎȣ ȫȠȜȑȜ ȏȓȕ-ȞȎȕșȖȥȖȭ ȟȜȏȩȠȖȗ țȓ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖșȜ.
ǶȟȠȜȞȖȭ ȚȜȑșȎ țȎȥȎȠȪȟȭ șȖȦȪ ȟ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ DzȞȡȑȜȑȜ,
țȓȝȜȣȜȔȓȑȜ Ȗ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȜȑȜ1.
ǼȐșȎȒȓțȖȓ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȓȗ ǵȓȚșȖ ȘȎȘ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȠȓșȎ
ȚȜȔțȜ țȎȕȐȎȠȪ ȞȖȠȡȎșȪțȩȚ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓȚ: «țȎȦȓ» ȕțȎ-
ȥȖȠ «ȟȜȠȐȜȞȓțțȜȓ» ȕȎțȜȐȜ ȖșȖ ȜȟȐȜȓțțȜȓ. ȀȓȞȞȖȠȜȞȖȭ ȟȠȎ-
țȜȐȖȠȟȭ «ȟȐȜȓȗ» ȝȜȟșȓ ȓȓ ȜȟȐȭȧȓțȖȭ. ǿȜȠȐȜȞȓțțȎȭ ǰȟȓ-
șȓțțȎȭ — țȓȘȜȓ ȝȜȒȜȏȖȓ ȜȏȞȎȕȤȜȐȜȗ ǰȟȓșȓțțȜȗ, ȟȜȕȒȎțțȜȗ
ȏȜȑȎȚȖ. ǵȎȐȜȓȐȎțțȎȭ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȭ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȐȜȓȗ
(Ȝ-ȟȐȜȓțțȜȗ) ȝȜȟșȓ ȝȞȜȤȓȟȟȎ ȜȟȐȭȧȓțȖȭ. ǰȜȕȑșȎȟ țȓȜȢȖȠȎ
ȝșȓȚȓțȖ ȘȐȎȘȖȡȠșȪ «ȍ țȎȣȜȔȡȟȪ Ȑ ȤȓțȠȞȓ ȚȖȞȎ» ȜȏȜȕțȎȥȎȓȠ
ȜȠȘȞȩȠȖȓ țȎȥȎșȎ ȝȡȠȖ ȐȐȓȞȣ Ș ȏȜȑȎȚ ȖșȖ ȐțȖȕ Ș ȠȓȚțȩȚ ȟȖ-
șȎȚ. ȀȓșȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟȞȎȐțȖȐȎșȖ ȟ ȚȖȘȞȜȘȜȟȚȜȚ: ȝȜȕȐȜțȜȥ-
țȖȘ — ȘȜȟȚȖȥȓȟȘȖȗ ȟȠȜșȏ, ȒȩȣȎțȖȓ — ȐȓȠȓȞ, ȝȡȝ ȖșȖ ȟȓȞȒ-
Ȥȓ — ȤȓțȠȞ ȚȖȞȜȕȒȎțȖȭ. ǼȟȐȜȓțțȜȓ ȥȡȔȜȓ ȠȓșȜ, ȕȓȚșȭ ȝȞȓ-
ȐȞȎȧȎȬȠȟȭ Ȑ ȟȐȜȓ.

1 ǹȎȦȘȓȐȖȥ Ǯ. ǰ. DZȓȞȚȓțȓȐȠȖȘȎ. ȋșȓȘȠȞȜțțȩȗ ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠȜȐȩȗ


ȡȥȓȏțȖȘ Ȓșȭ ȟȠȡȒȓțȠȜȐ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȣ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȓȗ. DZșȎȐȎ II
«ǶȟȠȜȞȖȭ: ȟșȜȐȜ Ȗ ȚȖȞ». ǺȡșȪȠȖȚȓȒȖȎ ȤȓțȠȞ ȁȒDZȁ, 2000. ǿ. 43.

X 13 W
ǺȎȟȘȎ ȏȩșȎ ȕȎȧȖȠȜȗ «Țȓțȭ» ȜȠ ȕȎȣȐȎȠȎ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ «ȒȞȡ-
ȑȖȣ», Ȗ ȕȎȧȖȠȜȗ «țȎȦȖȣ» ȜȠ ȜȝȎȟțȩȣ «ȒȞȡȑȖȣ». ǺȎȟȘȎ, ȘȎȘ
ȠȜȝȜȟ ȐșȎȟȠȖ, țȓ ȠȜșȪȘȜ ȐȏȖȐȎșȎȟȪ ȚȓȠȘȎȚȖ, ȜȞțȎȚȓțȠȜȚ Ȑ
ȠȓșȜ Ȗ șȖȤȜ, țȜ Ȗ ȜȒȓȐȎșȎȟȪ. ǮȞȣȎȖȘȎ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ țȎȒȓȠȪ ȚȎȟȘȡ
ȕȎ ȝȞȓȒȓșȎȚȖ ȟȤȓțȩ, ȖȚȓȭ ȞȎȕșȖȥțȩȓ ȟ ȚȎȟȘȜȗ ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȗ
ȤȓșȖ. ǰ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȭ, ȚȎȟȘȎ
ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȎȭ ȟȘȞȩȐȎșȎ Ȗ țȓ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭșȎ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ
DzȞȡȑȜȚȡ ȐȕȑșȭțȡȠȪ Ȑ șȖȤȜ, ȝȜȗȚȎȠȪ ȐȕȑșȭȒ. ǼȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ
ȜțȎ ȟȜȣȞȎțȭșȎ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȟȎȚȜȚȡ ȕȎȣȐȎȠȖȠȪ DzȞȡȑȜȑȜ. ǿ
ȫȠȜȗ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȪȬ ȟȐȭȕȎț ȝȞȜȤȓȟȟ ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȖ1 ȒȜ
ȒȖȜțȖȟȖȗȟȘȖȣ ȝȞȎȕȒțȓȟȠȐ, — ȐȞȓȚȓțȖ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ ȚȎȟȘȖ
ȘȎȘ ȎȠȞȖȏȡȠȎ ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȑȜ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ.
ǺȎȟȘȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓȚ ȘȎȘȜȑȜ-șȖȏȜ ȟȡȧȓȟȠȐȎ,
«țȜȟȖȚȎȭ Ȗ țȎȒȓȐȎȓȚȎȭ ȟ ȤȓșȪȬ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȭ Ȑ ȒȎțțȜȓ ȟȡ-
ȧȓȟȠȐȜ»2 Ȑ ȠȞȡȒȜȐȩȣ, ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ Ȗ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ȒȓȗȟȠ-
ȐȎȣ. ǽȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȓ Ȑ ȠȞȡȒȜȐȩȣ Ȥȓșȭȣ ȏȩșȜ ȟȐȭȕȎțȜ ȟ ȜȣȜȠȜȗ Ȗ
ȜȟțȜȐȩȐȎșȜȟȪ țȎ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȟ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȚ ȔȖȐȜȠ-
țȩȚ, țȓ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȭ ȐȜȟȟȜȕȒȎțȖȭ ȤȓșȜȟȠțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ. ǾȖȠȡ-
ȎșȪțȜȓ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȓ ȟȠȞȓȚȖșȜȟȪ Ș ȟȜȕȒȎțȖȬ «ȔȖȐȜȑȜ ȒȡȣȎ»,
țȎȝȞȖȚȓȞ ȠȜȠȓȚȎ Ȑ ȕȓȚșȓȒȓșȪȥȓȟȘȖȣ ȜȏȞȭȒȎȣ. ǺȎȟȘȖȞȜȐȘȎ Ȑ
ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣ Ȥȓșȭȣ ȟȠȎșȎ ȞȎȕȐȖȠȖȓȚ Ȗ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓȚ
ȞȖȠȡȎșȪțȜȗ ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȖ. ǰ ȒȎșȪțȓȗȦȓȚ ȒȖȜțȖȟȖȗȟȘȖȓ ȦȓȟȠ-
ȐȖȭ, ȏȡȢȢȜțȎȒȩ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȪȭ, Ȏ ȠȓȚ ȏȜșȓȓ ȚȎȟȘȖ ȐȜȕȞȜȔ-
ȒȓțȥȓȟȘȜȗ commedia dell’arte ȡțȖȥȠȜȔȎȠ ȚȖȟȠȖȥȓȟȘȜȓ ȜȠțȜ-
ȦȓțȖȓ ȕȞȖȠȓșȭ Ȗ ȎȘȠȓȞȎ Ș ȚȎȟȘȓ. ǰ ȎȞȣȎȖȘȓ ȝȞȓȒȚȓȠțȎȭ ȚȎȟȘȎ
țȓ ȠȓȞȭȓȠ ȟȐȜȓȗ ȚȎȑȖȗțȜȗ ȟȖșȩ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȕȎȣȐȎȠȜȚ
Ȗ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȟȐȜȓȑȜ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȟȐȜȓȗ ȕȓȚșȖ,
ȟȐȜȓȑȜ ȠȓșȎ.

1 «ǺȎȟȘȖȞȜȐȎȠȪȟȭ — ȞȭȒȖȠȪ Ȑ țȓȜȏȩȥțȡȬ ȜȒȓȔȒȡ; ȥȠȜ-ȠȜ ȝȞȖ-


ȘȞȩȐȎȠȪ, ȟȘȞȩȐȎȠȪ ȜȠ ȐȖȒȡ. ǺȎȟȘȖȞȜȐȎȠȪ ȒȓȗȟȠȐȖȭ, țȎȚȓȞȓțȪȭ
ȟȐȜȖ — ȟȘȞȩȐȎȠȪ Ȗȣ ȝȜȒ ȐȖȒȜȚ ȖțȜȑȜ, ȝȞȖȠȐȜȞțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ; ȏȩȠȪ
ȟȘȞȩȐȎȓȚȩȚ ȝȜȕȎȒȖ ȥȓȑȜ-șȖȏȜ» // DzȎșȪ ǰ. ȀȜșȘȜȐȩȗ ȟșȜȐȎȞȪ. Ǻ.:
ǽȞȜȟȐȓȧȓțȖȓ, 1979. ǿ. 81.
2 ǮȐȒȓȓȐ Ǯ. Dz. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ șȖȥțȜȟȠȖ. Ǻ.: ǻȎȡȘȎ,
1979. ǿ. 204.

X 14 W
ǵȎȣȐȎȠ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȟ ȐȖȒȓ-
țȖȭ. ǰȕȑșȭȒ, ȜȏșȎȒȎȬȧȖȗ ȟȖ-
șȜȗ ȕȎȣȐȎȠȎ, DZ. ǵȖȚȚȓșȪ țȎȕȩ-
ȐȎȓȠ1 ȔȖȐȩȚ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓȚ,
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȓ ȐȜȐșȓȘȎȬȠȟȭ șȬȒȖ.
ȁȐȖȒȓțțȜȓ ȝȓȞȓȣȜȒȖȠ Ȑ ȐȓȒȓ-
țȖȓ Ȗ ȐȓȒȎțȖȓ (ȜȠ «ȐȖȔȡ» Ș
«ȐȓȒȎȬ»)2. ǰ ȫȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ
ȟșȜȐȎȞȓ Ǻ. ȂȎȟȚȓȞȎ «ȝȜțȭȠȪ»
ȟȞȜȒțȖ «ȐȕȭȠȪ»3. ǰ. ǯȖȏȖȣȖț ȑȜ-
ȐȜȞȖȠ Ȝ ȟȘȎȥȘȓ ȜȠ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜ
ȡȐȖȒȓțțȜȑȜ Ș «ȡȐȖȒȓțȖȬ ȟȜȏ-
ȟȠȐȓțțȜȟȠȖ». ǰȕȑșȭȒ Ȗ ȡȐȖȒȓ-
țȖȓ ȝȓȞȓȣȜȒȭȠ Ȑ ȐȓȒȓțȖȓ-ȕțȎ- ǰȕȑșȭȒ ȡȘȞȎȒȘȜȗ Ȑ ȜȟȘȎșȓ
țȖȓ Ȗ ȐȓȒȎțȖȓ-ȜȏșȎȒȎțȖȓ. «ǵȎ- ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ ȚȎȟȘȖ
ȣȐȎȠ, — ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠ ǰ. ǯȖȏȖ-
ȣȖț4 — ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖ ȟȐȭȕȎț ȟ ȣȖȠȞȜȟȠȪȬ Ȗ ȣȖȧȓțȖȓȚ». dzȟșȖ
ȐȟșȡȦȎȠȪȟȭ Ȑ ȟȎȚȖ ȟșȜȐȎ, ȠȜ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȠȟȭ ȟȣȜȒȟȠȐȜ «ȣȖȧȓ-
țȖȭ» Ȗ «ȐȜȟȣȖȧȓțȖȭ». ǵȎȣȐȎȠ ȟȐȭȕȎț ȟ ȣȖȠȞȜȟȠȪȬ, ȡșȜȐȘȜȗ (țȎ-
ȝȞȖȚȓȞ, ȕȎȣȐȎȠ ȐȕȑșȭȒȜȚ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȡȘȞȎȒȘȜȗ).
ǰȜ ȐȕȑșȭȒȓ ȜȒȖț ȥȓșȜȐȓȘ ȐȏȖȞȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȭ DzȞȡȑȜȑȜ, ȜȒțȜ-
ȐȞȓȚȓțțȜ ȝȞȖȜȠȘȞȩȐȎȭ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ. ǻȓȐȜȕȚȜȔțȜ ȑșȎȕȎȚȖ
ȐȕȭȠȪ ȏȓȕ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ țȓ ȜȠȒȎȠȪ. DZșȎȕȎ, ȝȩȠȎȭȟȪ ȝȜȐȓȞȑțȡȠȪ
DzȞȡȑȜȑȜ, ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȜȏțȎȔȎȬȠ DzȞȡȑȜȚȡ ȟȓȏȭ. ǼȠȟȬȒȎ ȟȠȎ-
țȜȐȖȠȟȭ ȭȟțȜ, ȝȜȥȓȚȡ ȟȠȩȒ ȒȜ ȟȖȣ ȝȜȞ ȕȎȟȠȎȐșȭȓȠ șȬȒȓȗ ȟȚȜȠ-
ȞȓȠȪ ȐțȖȕ, ȖȕȏȓȑȎȭ ȐȕȑșȭȒȎ DzȞȡȑȜȑȜ5. ǻȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȥȓ-
șȜȐȓȘ țȎȣȜȒȖȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȖȕȏȓȔȎȠȪ ȫȚȜȤȖȜțȎșȪțȜȑȜ țȎȝȜȞȎ
ȐȕȑșȭȒȎ DzȞȡȑȜȑȜ Ȑ ȫȠȜȠ țȓșȜȐȘȖȗ Ȗ ȠȞȡȒțȩȗ ȚȜȚȓțȠ, țȜ Ȗ ȝȜ-

1 ǵȖȚȚȓșȪ DZ. Ƕȕ «ȋȘȟȘȡȞȟȎ Ȝ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȖ ȥȡȐȟȠȐ» // ǻȜȐȜȓ șȖȠȓ-


ȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜȕȞȓțȖȓ. 2000. Ɋ 43. ǿ. 7.
2 ǯȖȏȖȣȖț ǰ. ǿșȜȐȜ Ȗ ȟȜȏȩȠȖȓ. Ǻ.: ȁǾǿǿ, 2001. ǿ. 94.
3 ȂȎȟȚȓȞ Ǻ. ȋȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȟșȜȐȎȞȪ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ. Ǻ.: ǽȞȜ-
ȑȞȓȟȟ, 1987. ǿ. 189.
4 ǯȖȏȖȣȖț ǰ. ǰ. ǿȐȜȓ, ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȓ // ȋȘȟȝȓȞȠ. 2003. Ɋ 22.
5 ǵȖȚȚȓșȪ DZ. Ƕȕ «ȋȘȟȘȡȞȟȎ Ȝ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȖ ȥȡȐȟȠȐ» // ǻȜȐȜȓ șȖȠȓ-
ȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜȕȞȓțȖȓ, 2000. Ɋ 43. ǿ. 9.

X 15 W
ȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȜȝȡȟȘȎțȖȓ Ȗ ȖȕȏȓȔȎțȖȓ ȐȕȑșȭȒȎ șȖȦȎȓȠ DzȞȡȑȜȑȜ
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȞȎȕȜȏșȎȥȓțȖȭ. ȀȜȠ, ȘȠȜ țȓ ȟȚȜȠȞȖȠ țȎ DzȞȡȑȜȑȜ,
șȖȦȎȓȠ ȓȑȜ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȕȎȣȐȎȠȖȠȪ, ȡȐȖȒȓȠȪ, ȐȜȟȝȞȖțȭȠȪ ȟȓȏȭ.
ǼȠȟȬȒȎ, ȚȎȟȘȎ ȖșȖ Ȝȝȡȧȓțțȩȗ ȐȕȑșȭȒ țȓ ȝȜȕȐȜșȭȬȠ ȝȜȗȚȎȠȪ
ȟȣȐȎȠȖȠȪ, ȖșȖ ȡșȜȐȖȠȪ ȟȘȞȩȐȎȓȚȩȓ ȥȡȐȟȠȐȎ.
ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȎȭ ȚȎȟȘȎ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ ȟȐȭȕȎțȎ ȟȜ ȐȕȑșȭȒȜȚ,
ȠȜȥțȓȓ ȟ ȓȑȜ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚ. ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ țȓ ȟȚȜȠȞȖȠ, Ȏ ȝȜȒ-
ȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ. ȀȎȚ, ȑȒȓ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ ȑșȎȕȎ, Ȑ ȚȎȟȘȎȣ ȝȞȖȟȡȠȟȠ-
ȐȡȬȠ ȐȜȑțȡȠȩȓ ȖșȖ ȐȩȝȡȘșȩȓ ȝȡȟȠȩȓ ȑșȎȕțȖȤȩ («ȥȓȞțȩȓ Ȓȩ-
Ȟȩ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ» ȝȜ DzȓșȮȕȡ Ȗ DZȐȎȠȠȎȞȖ1). ǰ ǯȖȏșȓȗȟȘȜȚ
ȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎțȖȖ ǺȜȖȟȓȬ ȝȓȞȓȒ șȖȤȜȚ ǯȜȑȎ ȝȞȖȦșȜȟȪ Ȝȝȡȟ-
ȠȖȠȪ țȎ ȟȐȜȓ șȖȤȜ ȝȜȘȞȩȐȎșȜ. ǰȜȕȚȜȔțȜ, ȔȓșȎțȖȓ ȐȕȑșȭțȡȠȪ
țȎ ǯȜȑȎ Ȗ ȠȞȓȝȓȠ ȝȓȞȓȒ ȟȎȘȞȎșȪțȩȚȖ ȟȖșȎȚȖ ȕȎȟȠȎȐșȭȓȠ ȚțȜ-
ȑȖȣ ȐȓȞȡȬȧȖȣ ȝȜȘȞȩȐȎȠȪ Ȑ ȕțȎȘ ȟȚȖȞȓțȖȭ ȑȜșȜȐȩ ȖșȖ ȒȎȔȓ
șȖȤȎ (ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȎȭ Ȗ ȚȡȟȡșȪȚȎțȟȘȎȭ ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȝȜȘȞȩȠȖȭ
ȑȜșȜȐȩ ȔȓțȧȖțȩ ȝșȎȠȘȜȚ, ȓȧȓ ȏȜșȓȓ ȭȞȘȖȚ ȝȞȖȚȓȞȜȚ ȏȡȒȓȠ
ȔȓțȧȖțȎ Ȑ ȝȎȞȎțȒȔȓ). ȃ. ǹ. ǯȜȞȣȓȟ2 Ȑ ȟȐȜȖȣ ȞȎȟȟȘȎȕȎȣ ȞȎȕȐȜ-
ȞȎȥȖȐȎȓȠ ȟȬȔȓȠ Ȝ ȠȜȚ, ȘȎȘ șȬȒȖ ȡȐȖȒȓșȖ șȖȤȎ ȏȜȑȜȐ, ȟȘȞȩ-
Ƞȩȓ ȝȜȒ ȕȜșȜȠȩȚȖ, ȟȜșțȓȥțȩȚȖ ȚȎȟȘȎȚȖ. ȀȞȓȝȓȠ Ȗ ȟȠȞȎȣ șȬ-
Ȓȓȗ Ȑ ȠȜȠ ȚȜȚȓțȠ ȏȩșȖ țȎȟȠȜșȪȘȜ ȟȖșȪțȩ, ȥȠȜ ȜțȖ țȓ ȐȩȒȓȞ-
ȔȎșȖ ȫȠȜȑȜ ȕȞȓșȖȧȎ, ȜȟșȓȝșȖ Ȗ ȝȜȠȓȞȭșȖ ȟȜȕțȎțȖȓ.
ǿȬȔȓȠ, ȟȐȭȕȎțțȩȗ ȟ ȝȜȝȩȠȘȜȗ ȑȓȞȜȭ ȡȘșȜțȖȠȪȟȭ ȜȠ
ȐȕȑșȭȒȎ DzȞȡȑȜȑȜ, ȐȟȓȑȒȎ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎșȟȭ Ȗ ȞȎȕȐȖȐȎșȟȭ Ȑ ȘȡșȪȠȡ-
Ȟȓ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑ ȒȞȓȐțȓȑȞȓȥȓȟȘȜȗ ȚȖȢȜșȜȑȖȖ ȑȓȞȜȭȚ ȋșșȎȒȩ
țȓșȪȕȭ ȏȩșȜ ȝȜȝȎȟȠȪ Ȑ ȝȜșȓ ȕȞȓțȖȭ ȑȜȞȑȜțȩ ǺȓȒȡȕȩ. ǰȕȑșȭȒ
ȑșȎȕȎ Ȑ ȑșȎȕȎ ȟ ȫȠȖȚ ȟȚȓȞȠȜțȜȟțȩȚ ȚȖȢȖȥȓȟȘȖȚ ȟȡȧȓȟȠȐȜȚ
ȑȞȜȕȖș ȑȖȏȓșȪȬ șȬȏȜȚȡ, ȝȜȘȎ ǽȓȞȟȓȗ țȓ ȝȞȖȒȡȚȎș ȕȎȧȖȠȡ.
dzȗ ȟȠȎș ȕȓȞȘȎșȪțȩȗ ȧȖȠ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜȕȐȜșȖș ȑȓȞȜȬ ȡȘșȜțȖȠȪ-
ȟȭ ȜȠ ȝȞȭȚȜȑȜ ȐȕȑșȭȒȎ ǺȓȒȡȕȩ. ǰ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȣ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ
ȒȓȗȟȠȐȖȭȣ ȠȎȘȖȚ ȕȓȞȘȎșȪțȩȚ ȧȖȠȜȚ ȏȩșȖ ȚȎȟȘȖ, ȝȜȕȐȜșȭȐ-
ȦȖȓ ȥȓșȜȐȓȘȡ ȡȘșȜțȭȠȪȟȭ Ȗ ȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ ȐȩȟȦȖȚȖ ȟȖșȎȚȖ, Ȝȟ-

1 ȄȖȠ. ȝȜ: ǽȜȒȜȞȜȑȎ ǰ. ǯȓșȎȭ ȟȠȓțȎ — ȥȓȞțȎȭ ȒȩȞȎ. ǽȜțȭȠȖȓ șȖ-


ȤȓȐȜȟȠȖ (visageite) ȡ Ǵ. DzȓșȕȎ Ȗ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ // www. Klinamen.com
2 ǯȜȞȣȓȟ ȃ.-ǹ. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ 1942 -1969. ǿǽȏ.: ǮȚȢȜ-
ȞȎ, 2007.

X 16 W
ȠȎȐȎȭȟȪ ȝȞȖȘȞȩȠȩȚ. ǯȜșȪȦȖȓ ȚȎȟȘȖ ȟ ȝȡȟȠȩȚȖ ȑșȎȕțȖȤȎȚȖ.
ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ ȝȜȒȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ, țȜ țȓ ȟȚȜȠȞȖȠ țȎȝȞȭȚȡȬ Ȑ
ȑșȎȕȎ ȐȩȟȦȖȣ ȖșȖ ȜȝȎȟțȩȣ ȟȖș.
ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȜȓ ȐȞȓȚȭ Ǽ. Ǻ. ȂȞȓȗȒȓțȏȓȞȑ țȎȕȐȎșȎ «ȒȜȞȜȒȜ-
ȐȩȚ» ȝȓȞȖȜȒȜȚ «ȒȓȠȟȠȐȎ» ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ, Ȏ ȚȩȦșȓțȖȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ
«ȒȜȞȜȒȜȐȜȑȜ» «ȘȜțȘȞȓȠțȩȚ, țȓȞȎȟȥșȓțȓțțȩȚ, ȜȏȞȎȕțȩȚ»1.
ǼȏȞȎȕȜ- Ȗ ȚȖȢȜȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜ, ȟȜȓȒȖțȭȬȧȖȓȟȭ Ȑ ȐȖȒȖȚȜȗ ȚȎȟȘȓ,
ȭȐșȭșȖȟȪ ȞȎțțȖȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȩȚ ȜȧȡȧȓțȖȓȚ ȎȞȣȎȖȥȓ-
ȟȘȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ.
«ǶȚȎȔȖțȎȞțȜȓ» ȐȖȒȓțȖȓ Ȗ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ ȜȏȞȎȕțȜȑȜ2 ȐȜȟ-
ȝȞȖȭȠȖȭ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎșȖ ȜȢȜȞȚșȓțȖȬ ȚȎȟȘȖ ȘȎȘ ȎȞȠȓȢȎȘȠȎ.
ǼȏȞȎȕțȜȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȝȞȖȐȓșȜ Ș ȝȜȭȐșȓțȖȬ ȚȖȢȎ: «ǺȖȢ
ȝȜșȡȥȎȓȠȟȭ țȓȝȞȜȖȕȐȜșȪțȜ, ȑȜȐȜȞȖȠ ȜțȎ, ȜȏȞȎȕțȜȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐ-
șȓțȖȓ, ȑȒȓ țȓȠ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ șȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȘȎȕȡȎșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȑȒȓ
ȐȓȧȪ, ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ Ȗ ȐȞȓȚȭ (ȠȎȘ Ȕȓ ȘȎȘ ȥȓșȜȐȓȘ, ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠ-
ȐȜ Ȗ ȐȞȓȚȭ) ȝȜțȭȠȩ țȓȞȎȟȥșȓțȓțțȜ, ȥȓșȜȐȓȘ Ȗ ȚȖȞ ȟȡȏȨȓȘȠ-
țȜ-ȜȏȨȓȘȠțȜ ȓȒȖțȩ»3. ǻȓȞȎȟȥșȓțȓțțȜȟȠȪ ȟȡȏȨȓȘȠȎ Ȗ ȜȏȨȓȘȠȎ
ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȟȜȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȬ șȬȒȓȗ-ȐȜșȘȜȐ, șȬȒȓȗ-ȝȠȖȤ ȝȜ-
ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȠȎȠȡȖȞȜȐȎțȖȭ, ȜȘȞȎȦȖȐȎțȖȭ ȠȓșȎ, ȝȜȒȝȖșȖȐȎțȖȭ
ȕȡȏȜȐ, ȝȜȘȞȩȐȎțȖȭ ȝȡȣȜȚ Ȗ ȝȓȞȪȭȚȖ. ǰȟȓ ȫȠȜ Ȗ ȏȩșȜ ȚȎȟ-
ȘȜȗ, — țȓ ȝȞȜȟȠȜȓ ȝȜȒȞȎȔȎțȖȓ, Ȏ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȓ, ȝȜȒȞȎȕȡȚȓ-
ȐȎȬȧȓȓ ȐȣȜȔȒȓțȖȓ ȐȜ ȐȟȓșȓțȟȘȡȬ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȪ Ȗ Ȑțȓ-
ȐȞȓȚȓțțȜȟȠȪ.
Ƕ. ǸȎțȠ ȝȖȟȎș, ȥȠȜ ȚȖȚȓȟȖȟ — ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș țȓȖȕȐȓȟȠțȜ-
Țȡ, Ș ȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȝȞȓȐȜȟȣȜȒȖȠ ȟȡȏȨȓȘȠȎ, ȒȓșȎȓȠ ȓȑȜ țȓȞȎȐțȩȚ
ȟȓȏȓ, ȖȕȚȓțȭȭ ȝȜ ȚȓȞȘȓ, țȓ ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȧȓȗ ȟȡȏȨȓȘȠȡ.
ǰ «ǸȞȖȠȖȘȓ ȥȖȟȠȜȑȜ ȞȎȕȡȚȎ»4 Ȝț ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȝȜ-
ȕțȎțȖȭ ȘȎȘ ȓȒȖțȟȠȐȓ ȎȝȝȓȞȤȓȝȤȖȖ, ȘȜțȘȞȓȠțȎȭ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȭ

1 ȂȞȓȗȒȓțȏȓȞȑ Ǽ. Ǻ. ǺȖȢ Ȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ. Ǻ.: ǻȎȡȘȎ,


1978. ǿ. 15.
2 ǼȏȞȎȕ — ȫȠȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȟȓȏȭ, ȠȜȑȒȎ ȘȎȘ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ — ȫȠȜ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ. ǼȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ DZȎțȟȎ ǯȓșȪȠȖț-
ȑȎ ȘȎȘ «ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȭ».
3 ȂȞȓȗȒȓțȏȓȞȑ Ǽ. Ǻ. ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȠȓȜȞȖȬ ȎțȠȖȥțȜȑȜ ȢȜșȪȘșȜȞȎ.
Ǻ.: ǻȎȡȘȎ, 1963. ǿ. 28.
4 ǸȎțȠ Ƕ. ǸȞȖȠȖȘȎ ȥȖȟȠȜȑȜ ȞȎȕȡȚȎ. ǿǽȏ.: ǮȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȎȭ ȘțȖȑȎ,
1998.

X 17 W
ȘȜȠȜȞȜȗ ȒȜȟȠȖȑȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȖțȠȓȕȓ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ ȖșȖ Ȑ ȝȓȞȓȣȜȒȓ
ȜȠ ȐȟȓȜȏȧțȜȟȠȖ ȚȩȦșȓțȖȭ Ș ȓȒȖțȖȥțȜȟȠȖ ȜȏȞȎȕȎ. ǽȓȞȐȜ-
ȏȩȠțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ ȟ ȝȓȞȪȭȚȖ țȓȟȓȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȥȎȟȠȪ ȟȎ-
ȘȞȎșȪțȜȗ ȠȜȠȓȚțȜȗ ȟȖșȩ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȩȦȓ țȓȑȜ. ȋȠȜ țȓȒȜȟȭȑȎȓ-
ȚȎȭ ȚȓȞȎ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȚȓȞȘȎȚȖ ȟȐȜȓ ȠȓșȜ Ȗ șȖȤȜ Ȑ
ȓȒȖțȖȥțȜȟȠȖ ȜȏȞȎȕȎ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ.
Dzșȭ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȠȞȡȒțȜ ȏȩșȜ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪ ȞȎȕ-
șȖȥȖȓ ȚȓȔȒȡ ȟȢȓȞȎȚȖ ȏȩȠȖȭ Ȗ ȚȩȦșȓțȖȭ. ǽȜȐȟȓȒțȓȐțȜȟȠȪ
ȝȜȒȐȓȞȑȎșȎȟȪ ȟȎȘȞȎșȖȕȎȤȖȖ, ȞȖȠȡȎș ȟȠȎțȜȐȖșȟȭ ȥȎȟȠȪȬ ȝȜ-
ȐȟȓȒțȓȐțȜȟȠȖ, Ȏ ȟȖȚȐȜș țȎȒȓșȭșȟȭ ȚȎȑȖȥȓȟȘȜȗ ȟȖșȜȗ. ǮȞȣȎȖ-
ȥȓȟȘȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎșȜ ȟȜȐȚȓȧȓțȖȓ ȒȐȡȣ ȞȓȎșȪțȜȟȠȓȗ:
ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȗ Ȗ ȟȎȘȞȎșȪțȜȗ. ǰ ȣȜȒȓ ȟȐȓȞȦȓțȖȭ ȞȖȠȡȎșȎ ȥȓșȜ-
ȐȓȘ țȎȣȜȒȖșȟȭ țȎ ȑȞȎțȖ ȞȓȎșȪțȜȗ Ȗ ȐȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȗ ȟȢȓȞ.
Ǽ. Ǻ. ȂȞȓȗȒȓțȏȓȞȑ ȜȠȚȓȥȎȓȠ, ȥȠȜ «ȚȖȞ, ȐȖȒȖȚȩȗ ȝȓȞȐȜȏȩȠ-
țȩȚ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ, ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ ȓȑȜ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȩȚ ȟȜȕțȎțȖȓȚ ȘȎȘ
ȐȠȜȞȜȓ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȓ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ ȏȩȠȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ țȎȥȖțȎ-
ȓȠ ȔȖȠȪ ȞȭȒȜȚ ȟ ȞȓȎșȪțȩȚ»1.
ȁȥȎȟȠȐȡȭ Ȑ ȞȖȠȡȎșȎȣ, ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȐȜȟȟȜȕȒȎȐȎș
ȟȐȭȧȓțțȜȓ ȐȞȓȚȭ — ȐȞȓȚȭ țȎȥȎșȎ, ȚȜȚȓțȠȎ ȟȜȠȐȜȞȓțȖȭ Ȟȓ-
ȎșȪțȜȟȠȖ. ǽȓȞȐȜȏȩȠțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȟȠȎțȜȐȖșȟȭ «ȐțȓȐȞȓȚȓțțȩȚ
Ȗ ȐțȓȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȩȚ ȑȓȞȜȓȚ» (Ȃ. ǻȖȤȦȓ), ȞȜȔȒȎȭȟȪ Ȑ ȟȎ-
ȘȞȎșȪțȜȚ ȐȞȓȚȓțȖ ȕȎțȜȐȜ. DZȓȞȚȎț ȁȕȓțȓȞ ȜȏȨȭȟțȖș ȫȠȖȚȜșȜ-
ȑȖȥȓȟȘȜȓ ȞȜȒȟȠȐȜ templum — șȎȠ. ȣȞȎȚ Ȗ tempus — ȐȞȓȚȭ,
ȠȞȎȘȠȡȭ Ȗȣ ȥȓȞȓȕ ȝȓȞȓȟȓȥȓțȖȓ: templum — ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȩȗ
ȎȟȝȓȘȠ Ȗ tempus — ȐȞȓȚȓțțȜȗ2. ǰȞȓȚȭ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ
ȞȎȟȠȐȜȞȭȓȠȟȭ Ȑ ȟȎȘȞȎșȪțȜȚ.
ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ ȟȠȎțȜȐȖșȟȭ ȖȚȚȎțȓțȠțȜ — ȠȞȎțȟȤȓț-
ȒȓțȠțȩȚ ȟȡȧȓȟȠȐȜȚ. ǿȎȘȞȎșȪțȜȓ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ Ȓșȭ țȓȑȜ Ȟȓ-
ȎșȪțȜȟȠȪȬ ȘȎȘ ȟȠȎțȜȐȖșȟȭ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪȬ ȞȎȟȟȘȎȕȎțțȩȗ Ȑ
ȒȞȓȐțȜȟȠȖ ȚȖȢ. «ȀȎȘ ȝȜȟȠȡȝȎșȖ ȏȜȑȖ, ȠȎȘ ȝȜȟȠȡȝȎȬȠ șȬȒȖ»,
«Ǻȩ ȒȜșȔțȩ ȒȓșȎȠȪ ȠȜ, ȥȠȜ ȏȜȑȖ», «dzȟȠȪ ȠȎȘ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ ȟȘȎ-

1 ȂȞȓȗȒȓțȏȓȞȑ Ǽ. Ǻ. ǺȖȢ Ȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ. Ǻ.: ǻȎȡȘȎ,


1978. ǿ. 45.
2
ȄȖȠ. ȝȜ: ȋșȖȎȒȓ Ǻ. ǿȐȭȧȓțțȜȓ Ȗ ȚȖȞȟȘȜȓ. Ǻ.: ǺDZȁ, 1994. ǿ. 56.

X 18 W
ȕȎțȜ ȠȎȘ», — ȑȜȐȜȞȖșȖ ȫȟȘȖȚȜȟȩ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȟȜȕȒȎȐȎșȎȟȪ
ȜȏȞȎȕȤȜȐȎȭ ȚȜȒȓșȪ Ȑȟȓȣ ȕțȎȥȖȚȩȣ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȣ ȐȖȒȜȐ Ȓȓȭ-
ȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȖ.
ǽȓȞȐȜȏȩȠțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȔȓșȎș ȏȩȠȪ ȖțȩȚ, ȢȜȞȚȖȞȡȭ ȟȓȏȭ
ȝȜ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȩȚ ȜȏȞȎȕȤȎȚ. ǽȞȖȏșȖȔȎȭȟȪ Ȗ ȖȚȖȠȖȞȡȭ ȏȜȑȜȐ,
Ȝț ȡȒȓȞȔȖȐȎșȟȭ Ȑ ȞȓȎșȪțȜȚ Ȗ ȟȐȭȧȓțțȜȚ ȚȖȞȎȣ. ǯșȎȑȜȒȎȞȭ
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȚȡ ȐȜȟȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȩȣ ȎȘȠȜȐ ȚȖȞ Ȝȟ-
ȐȭȧȎșȟȭ. Dzșȭ ȜȏȜȕțȎȥȓțȖȭ ȫȠȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ Ǻ. ȋșȖȎȒȓ ȐȐȜȒȖȠ
ȠȓȞȚȖț ȖȓȞȜȢȎțȖȭ — ȝȞȜȭȐșȓțȖȓ ȟȐȭȧȓțțȜȑȜ Ȑ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ
Ȗ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘȎȣ (ȜȠ ȑȞȓȥ. hiero — ȟȐȭȧȓțțȩȗ Ȗ
phanie — ȝȞȜȭȐșȓțȖȓ).
ǺȎȟȘȎ Ȑ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȞȎȟȝȜșȎȑȎșȎȟȪ țȎ ȑȞȎțȖȤȓ
ȟȜȟȠȜȭțȖȗ Ȗ ȞȎȕșȖȥȖȗ. ǽȓȞȐȜțȎȥȎșȪțȜȓ ȞȎȕșȖȥȖȓ ȝȞȜȖȟȣȜ-
ȒȖșȜ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ/țȓȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ. ǰ ȚȎȟȘȓ ȟȜ-
ȓȒȖțȭșȖȟȪ ȥȓșȜȐȓȘ Ȗ ȐȩȟȦȖȓ ȟȖșȩ, ȥȓșȜȐȓȘ Ȗ ȕȐȓȞȪ, ȝȞȖȞȜȒȎ
Ȗ țȓȝȜȒȐȖȔțȩȗ ȜȏȨȓȘȠ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ǰȖȘȠȜȞ ȀȓȞțȓȞ Ȑ ȜȒțȜȗ
Ȗȕ ȟȐȜȖȣ ȘțȖȑ ȡȝȜȚȖțȎȓȠ ȚȎȟȘȡ țȒȓȚȏȡ, ȖȕȜȏȞȎȔȎȬȧȡȬ ȜȒ-
țȜȐȞȓȚȓțțȜ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ șȖȤȜ Ȗ ȟȠȓȝȪ. ǺȎȟȘȎ ȟȜȝȜșȎȑȎșȎ Ȗ
ȟȚȓȦȖȐȎșȎ ȟȡȧȓȟȠȐȎ Ȗ ȝȞȓȒȚȓȠȩ, ȞȎȕȒȓșȓțțȩȓ ȞȎȕșȖȥȖȓȚ.
ǼțȎ ȟȠȜȭșȎ ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ ȞȎȕșȖȥȖȗ, țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȝȞȓȟȠȡȝȎȭ ȖșȖ
ȟȠȖȞȎȭ, Ȏ ȐȏȖȞȎȭ Ȗȣ Ȑ ȟȓȏȭ.
«ǺȎȟȘȎ — ȥȡȒȜȐȖȧțȩȗ ȒȐȜȗțȖȘ»1. ǮȞȣȎȖȥȓȟȘȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ
ȜȘȞȡȔȎș ȟȓȏȭ ȝȞȓȒȚȓȠȎȚȖ, ȟȓȚȎțȠȖȥȓȟȘȖ ȒȡȏșȖȞȡȬȧȖȚȖ
ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȟȐȓȞȘȎȬȧȖȓ ȜȔȓȞȓșȪȭ, ȕȎȝȭȟȠȪȭ, ȘȜșȪ-
ȤȎ Ȗ ȑȜșȜȐțȩȓ ȡȏȜȞȩ Ȑ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȗ ȘȜȟȚȜȑȜțȖȖ ȟȜȕȒȎȐȎșȖ
ȥȓșȜȐȓȘȎ-ȟȜșțȤȓ, ȥȓșȜȐȓȘȎ-ȕȐȓȕȒȡ. ǽȞȜȖȟȣȜȒȖșȜ ȡȟșȜȐțȜȓ ȡȒ-
ȐȜȓțȖȓ, ȕȎȐȜȓȐȎțȖȓ Ȗ ȖȓȞȜȢȎțȖȭ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȠȓșȎ.
ǺȎȟȘȎ ȟȜȣȞȎțȭșȎ ȟȣȜȒȟȠȐȜ ȟ șȖȤȜȚ, țȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȎȟȪ
ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȚȖ ȘȎȘ ȒȞȡȑȜȓ șȖȤȜ, țȎȒȓșȓțțȜȓ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȚȖ
ȟȐȜȗȟȠȐȎȚȖ Ȗ ȟȖșȜȗ. ǹȖȤȜ ȘȎȘ ȢȓțȜȚȓț țȓ ȚȜȑșȜ ȐȜȕțȖȘțȡȠȪ
Ȑ ȫȝȜȣȡ țȓȞȎȕșȖȥȓțȖȭ ȖșȖ ȏȓȕȞȎȕșȖȥȖȭ.

1
ǴȖȞȎȞ Ǿ. ǻȎȟȖșȖȓ Ȗ ȟȐȭȧȓțțȜȓ. Ǻ.: ǹȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜȕȞȓțȖȓ,
2000. ǿ. 204.

X 19 W
Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ǰșȬȏșȓțțȩȓ

«ǻȎȏșȬȒȎȓȠȟȭ "ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪ" ȚȎȟȘȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȝȞȎȐȖ-


șȎȚ Ȗ țȜȞȚȎȚ: țȎȞȡȦȓțȖȓ ȠȎȏȡ ȟȜȜȏȧȎȓȠ ȘșȜȡțȡ Ȑ ȚȎȟȘȓ ȚȎȑȖ-
ȥȓȟȘȡȬ ȟȖșȡ»1. ǺȎȑȖȥȓȟȘȎȭ ȟȖșȎ ȐȩȒȓșȭșȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟ ȜȟȜȏȩȚ
ȝȜșȜȔȓțȖȓȚ. «ǺȎȟȘȡ» Ȑ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ ȚȜȔțȜ ȜȠȜȔȒȓȟȠȐȖȠȪ ȟ «ȞȜ-
șȪȬ», ȖȟȝȜșȪȕȡȭ ȟșȜȐȜ «ȞȜșȪ» ȘȎȘ «ȕțȎȥȓțȖȓ» Ȗ «ȟȠȓȝȓțȪ ȐșȖȭ-
țȖȭ»2. ǰ ȒȎșȪțȓȗȦȓȚ, Ȑ ȘȎȞțȎȐȎșȪțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘȎȣ Țȩ țȎȏșȬȒȎ-
ȓȚ ȟțȭȠȖȓ ȕȎȝȞȓȠȜȐ — «ȝȓȞȓȐȓȞȠȩȦ» (Ǻ. Ǻ. ǯȎȣȠȖț), ȖșȖ ȝȎȞȜ-
ȒȖȬ ȜȏȞȭȒȜȐ, ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎțȖȓ Ȗȣ țȎȖȕțȎțȘȡ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ,
ȝȞȎȕȒțȖȘ «ȟȡȣȜȝȡȠțȜȗ șȜȒȘȖ» Ȑ ǸȖȠȎȓ. ǼțȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȔȓȞȠȐȓț-
țȖȘȜȚ Ȗ ȘȎȠȖșȎȟȪ ȝȜ ȑȜȞȜȒȡ țȎ ȘȜșȓȟȎȣ ȐȝȓȞȓȒȖ ȝȞȜȤȓȟȟȖȖ, Ȗȕ-
ȑȜțȭȐȦȓȗ ȒȓȚȜțȜȐ ȚȜȞȜȐȩȣ ȏȜșȓȕțȓȗ.
«ǽȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȎșȪțȩȣ ȖțȠȓȞȐȎșȜȐ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ
ȖțȒȖȐȖȒȎȚ ȜȏȞȓȟȠȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȡȬ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ Ȗ ȞȎȟȝȜșȜ-

1
ǮȐȒȓȓȐ Ǯ. Dz. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ șȖȥțȜȟȠȖ. Ǻ.: ǻȎȡȘȎ,
1979. ǿ. 307.
2
ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 311.

X 20 W
ȔȖȠȪȟȭ ȒȞȡȑ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȒȞȡȑȎ»1. DzȖȢȢȓȞȓțȤȖȎȤȖȭ Ȗ ȞȎȕșȖ-
ȥȖȓ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȟȐȜ-
ȓȑȜ ȚȓȟȠȎ ȝȜșȜȔȓțȖȭ Ȑ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȓ. ǺȎȟȘȎ, ȘȎȘ ȎȞȠȓȢȎȘȠ ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȩȣ ȞȎȕșȖȥȖȗ, Ȑ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȟȠȖ ȒȓșȖșȎ ȚȖȞ țȎ «ȟȐȜȖȣ»
Ȗ «ȥȡȔȖȣ», ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȞȜȐȎșȎ ȜȒțȜȞȜȒțȜȓ ȔȖȕțȓțțȜȓ ȝȞȜ-
ȟȠȞȎțȟȠȐȜ. ǾȎȕȒȓșȓțȖȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ ȏȩșȜ țȓȞȎȕȞȩȐțȜ ȟȐȭȕȎțȜ
ȟ ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȠȎȏȡ. ǾȖȠȡȎș ȟȠȎțȜȐȖșȟȭ țȜȞȚȜȟȜȒȓȞȎȔȎȧȓȗ ȟȠȞȡȘ-
ȠȡȞȜȗ, Ȏ ȚȎȟȘȖ — «ȟșȓȝȘȎȚȖ» ȢȜȞȚȖȞȡȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȚ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȜșȓȗ. ȀȎȘ, Ǯ. Dz. ǮȐȒȓȓȐ ȜȠȚȓȥȎș ȎȞȣȎȖ-
ȥȓȟȘȖȓ ȚȎȟȘȖ ȐȜȔȒȭ, ȔȞȓȤȎ, ȐȜȖțȎ, ȑȜȟȠȭ, ȔȓȞȠȐȩ, ȖȕȑȜȭ.
ǺȎȟȘȖ ȖȚȓțȜȐȎșȖ. ǹȖȥțȩȓ ȖȚȓțȎ — ȠȜȔȓ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ
ȞȜșȖ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȧȖȓ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȎȐȎ, ȝȓȞȓȒȎȬȧȖȓȟȭ ȝȜ
țȎȟșȓȒȟȠȐȡ. «ǰ ȘȎȔȒȜȚ ȘșȎțȓ ȚȜȔțȜ țȎȗȠȖ ȞȭȒ ȖȚȓț, țȎȕȩ-
ȐȎȓȚȩȣ ȖȚȓțȎȚȖ ȒȓȠȟȠȐȎ. ȋȠȖ ȖȚȓțȎ ȜȕțȎȥȎȬȠ ȟȘȜȞȓȓ ȕȐȎ-
țȖȭ, ȥȓȚ ȝȞȜȕȐȖȧȎ»2.. Dzșȭ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭ ȝșȓȚȓțȖ ȕȡțȪȖ
Ȑ ǮȐȟȠȞȎșȖȖ țȓȐȜȕȚȜȔțȜ țȎȕȐȎȠȪ ȒȞȡȑȜȑȜ ȝȞȜȟȠȜ ȏȞȎȠȜȚ:
țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȏȜȕțȎȥȖȠȪ, ȟȠȎȞȦȖȗ ȖșȖ ȚșȎȒȦȖȗ ȏȞȎȠ, Ȗȕ ȥȓ-
ȑȜ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠȟȭ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȩȗ ȐȜȕȞȎȟȠ Ȗ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȓ. ȀȎȘ, ȟȜȣȞȎțȖșȖȟȪ ȚȎȟȘȖ ȠșȖțȘȖȠȜȐ ȟȓȐȓȞȎ
ǮșȭȟȘȖ ȟ ȒȐȜȗțȩȚȖ Ȗ ȒȎȔȓ ȠȞȜȗțȩȚȖ ȜȠȘȞȩȐȎȬȧȖȚȖȟȭ
ȟȠȐȜȞȘȎȚȖ, ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȬȧȖȓ ȖȓȞȎȞȣȖȬ ȒȐȡȣ ȖșȖ ȠȞȓȣ
ȝșȓȚȓț Ȑ ȜȒțȜȗ ȚȎȟȘȓ.
ǻȜȞȚȜȟȜȒȓȞȔȎȧȎȭ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎ ȚȎȟȘȖ țȓ ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎșȎȟȪ
ȝȜȒȜȏȖȓȚ. ǰ ȣȜȒȓ ȟȐȭȧȓțțȩȣ ȝȞȜȤȓȟȟȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȖȚȖȠȖȞȜȐȎș
ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȏȜȑȜȐ, ȝȞȖȏșȖȔȎȭȟȪ Ș ȚȖȞȡ ȟȎȘȞȎșȪțȜȚȡ. ǸȎȝȖȠȎț,
ȐȩȣȜȒȭȧȖȗ Ȑ ȚȜȞȓ, ȐȜȝșȜȧȎș ȚȖȢȖȥȓȟȘȜȑȜ ȑȓȞȜȭ ǮȜȞȖ: «Ǽț
țȎȒȓȐȎȓȠ ȘȜȟȠȬȚ, ȝȜȒȜȏțȩȗ ȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȝȜ ȚȖȢȡ țȜȟȖș ǮȜȞȖ,
ȡ țȓȑȜ ȠȎȘȜȓ Ȕȓ ȕȎȥȓȞțȓțțȜȓ șȖȤȜ. Ǽț ȖȟȝȜșțȭȓȠ ȠȎțȓȤ țȎ
ȝȖȞȜȑȓ Ȗ ȞȎȟȘȖȒȩȐȎȓȠ ȞȡȘȖ ȠȎȘ, ȘȎȘ ȞȎȟȝȞȎȐșȭș ǮȜȞȖ ȟȐȜȖ
ȘȞȩșȪȭ».3 ǰȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȚ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ ȒȓȗȟȠ-

1
ǴȖȞȎȞ Ǿ. ǻȎȟȖșȖȓ Ȗ ȟȐȭȧȓțțȜȓ. Ǻ.: ǻȜȐȜȓ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜ-
ȕȞȓțȖȓ, 2000. ǿ. 64.
2
ǺȜȟȟ Ǻ. ǼȏȧȓȟȠȐȜ. ǼȏȚȓț. ǹȖȥțȜȟȠȪ. Ǻ.: ǰȜȟȠȜȥțȎȭ șȖȠȓȞȎȠȡ-
ȞȎ ǾǮǻ, 1996. ǿ. 268.
3 ȋșȖȎȒȓ Ǻ. ǿȐȭȧȓțțȜȓ Ȗ ȚȖȞȟȘȜȓ. Ǻ.: ǺDZȁ, 1994. ǿ. 56.

X 21 W
ȐȖȗ, ȝȜȟȠȞȜȓțȖȓ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȠȓșȎ, ȔȖșȖȧȎ, ȝȜȒȜȏțȩȣ ȏȜ-
ȔȓȟȠȐȓțțȜȚȡ, Ǻ. ȋșȖȒȓ țȎȕȩȐȎȓȠ imago mundi — ȟ șȎȠȖțȟȘȜ-
ȑȜ «ȘȎȞȠȖțȎ», «ȜȏȞȎȕ ȚȖȞȎ», ȜȏȜȕțȎȥȎșȜ ȡȝȜȒȜȏșȓțȖȓ ȘȜȟȚȜ-
ȟȡ. ǼȠ ȝȜȒȜȏȖȭ Ȗ ȖȚȖȠȎȤȖȖ ȚȎȟȘȎ ȝȓȞȓȣȜȒȖșȎ Ș ȐȜȟȟȜȕȒȎțȖȬ
Ȗ ȟȜȠȐȜȞȓțȖȬ.
ȅȓșȜȐȓȘ, țȎȒȓȐȎȬȧȖȗ ȚȎȟȘȡ, ȡȝȜȒȜȏșȭșȟȭ ȟȡȧȓȟȠȐȎȚ
ȝȜȠȡȟȠȜȞȜțțȓȑȜ, «țȓȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ» ȚȖȞȎ. ǽȞȜȐȓȒȭ ȖȟȟșȓȒȜ-
ȐȎțȖȓ ȚȎȟȜȘ, Ǹ. ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ țȎȚȓȠȖș ȝȡȠȖ ȝȞȖȏșȖȔȓțȖȭ
Ș ȝȞȜȏșȓȚȓ ȖȕȡȥȓțȖȭ Ȗ ȞȎȟȘȞȩȠȖȭ ȢȓțȜȚȓțȎ ȚȎȟȘȖ, țȜ țȓ
ȝȓȞȓȟȠȎȐȎș ȕȎȒȎȐȎȠȪȟȭ ȐȜȝȞȜȟȎȚȖ: «Dzșȭ ȥȓȑȜ ȫȠȎ țȓȜȏȩȥțȎȭ
Ȗ ȟȠȜșȪ ȚȎșȜ ȝȞȖȟȝȜȟȜȏșȓțțȎȭ Ȓșȭ ȟȐȜȓȗ ȢȡțȘȤȖȖ ȢȜȞȚȎ,
Ȓșȭ ȥȓȑȜ ȫȠȖ ȝȠȖȥȪȖ ȑȜșȜȐȘȖ, ȜȠȐȖȟȦȎȭ ȥȓșȬȟȠȪ?»1. ǼȒțȜ
ȏȩșȜ țȓȜȟȝȜȞȖȚȜ Ȗ ȭȟțȜ: ȞȖȠȡȎșȪțȩȓ ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȐȟȓȑȒȎ ȟȜ-
ȝȞȜȐȜȔȒȎȬȠȟȭ ȚȎȟȘȜȗ. ǿȎȚȩȚȖ ȭȞȘȖȚȖ ȏȩșȖ ȘȡșȪȠȜȐȩȓ
ȔȓȞȠȐȜȝȞȖțȜȦȓțȖȭ.
ǸȎȘ Ȗ ȚȎȟȘȎ, ȞȖȠȡȎșȪțȜȓ ȔȓȞȠȐȜȝȞȖțȜȦȓțȖȓ ȭȐșȭșȜȟȪ
ȒȐȡșȖȘȖȚ: ȟȐȭȠȩȚ Ȗ ȝȞȓȟȠȡȝțȩȚ, ȝȡȏșȖȥțȩȚ Ȗ ȝȜȠȎȓțțȩȚ
ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ. ȅȓșȜȐȓȘ — ȢȎȞȚȎȘ ȏȩș ȔȓȞȠȐȜȗ Ȗ ȟȐȭȠȩțȓȗ:
pharmakon — ȭȒ Ȗ șȓȘȎȞȟȠȐȜ. ȁȏȖȐȎȠȪ ȔȓȞȠȐȡ ȏȩșȜ ȝȞȓȟȠȡȝ-
țȜ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȜțȎ ȟȐȭȧȓțțȎ, țȜ ȓȟșȖ ȓȓ țȓ ȡȏȖȐȎȠȪ, ȜțȎ țȓ ȟȠȎ-
țȓȠ ȟȐȭȧȓțțȜȗ. Ǿ. ǴȖȞȎȞ, ȖȟȟșȓȒȡȭ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȡȬ ȘȡșȪȠȡȞȡ,
ȒȓșȎȓȠ ȜȟțȜȐȜȝȜșȎȑȎȬȧȓȓ ȕȎȚȓȥȎțȖȓ: țȓȡȠȜșȓțțȜȓ ȥȓșȜȐȓȥȓ-
ȟȘȜȓ țȎȟȖșȖȓ ȝȓȞȚȎțȓțȠțȜ țȎȣȜȒȖșȜȟȪ Ȑ ȝȜȖȟȘȓ ȔȓȞȠȐȩ,
ȝȞȖțȓȟȓțȖȓ ȘȜȠȜȞȜȗ țȎ ȐȞȓȚȭ ȕȎȧȖȧȎșȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐ ȜȠ ȟȜȏȟȠ-
ȐȓțțȜȑȜ țȎȟȖșȖȭ.
ȂȎȞȚȎȘ ȝȜȒȐȓȞȑȎșȟȭ țȎȟȖșȖȬ Ȗ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȚȡ ȝȜȥȠȓțȖȬ
ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ. ǰ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȓțȖȓ ȥȓȚȡ ȟșȡȔȖȠ ȖțȎȡȑȡȞȎȤȖ-
Ȝțțȩȗ ȑȖȚț ǺȜȞȜ-ǻȎȏȎ ȡ ȚȜȟȟȖ (ȁȎȑȎȒȡȑȡ):
Ƞȩ ȖȟȝȞȎȔțȓțȖȓ, Ƞȩ ȘȡȥȎ ȜȠȏȞȜȟȜȐ,
Ƞȩ ȝȞȖȦȓș țȎȟ ȡȏȖȠȪ, Ƞȩ ȝȞȖȦȓș țȎȟ ȟȝȎȟȠȖ2.
ȁȥȎȟȠțȖȘȖ Ȗ ȝȎșȎȥȖ Ȑ ȔȓȞȠȐȓțțȩȣ ȞȖȠȡȎșȎȣ țȎȒȓȐȎșȖ
ȚȎȟȘȖ, ȜȝȎȟȎȭȟȪ ȐȜȕȚȜȔțȜȑȜ ȐȜȕȚȓȕȒȖȭ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ țȎȟȖșȖȭ.

1 ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ Ǹ. ǽȡȠȪ ȚȎȟȜȘ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 1994.


2
ȄȖȠ. ȝȜ: ǴȖȞȎȞ Ǿ. ǻȎȟȖșȖȓ Ȗ ȟȐȭȧȓțțȜȓ. Ǻ.: ǹȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȓ
ȜȏȜȕȞȓțȖȓ, 2000. ǿ. 97.

X 22 W
ȋȠȜ țȓ ȐȜȕȚȓȕȒȖȓ ȜȠȒȓșȪțȜ ȐȕȭȠȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘ, — ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ,
ȖȕȑȜȭ, ȥȡȔȓȟȠȞȎțȤȎ, ȟȖȞȜȠȩ. ȋȠȜ ȏȜȭȕțȪ ȐȩȟȦȓȑȜ ȐȜȕȚȓȕȒȖȭ
ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȏȜșȪȦȜȗ ȟȖșȩ, ȝȜȒȐȓȞȑȦȓȗȟȭ ȟȎȘȞȎșȖȕȎȤȖȖ ȘȎȘ
Ȑȟȓ țȓȖȕȐȓȟȠțȜȓ Ȗ țȓȜȏȨȭȟțȖȚȜȓ. ǿȖșȩ, ȖȚȓȬȧȓȗ ȐșȎȟȠȪ
țȎȒ șȬȒȪȚȖ Ȗ ȕȎȟȠȎȐșȭȬȧȓȗ ȝȜȐȖțȜȐȎȠȪȟȭ. «ȅȓșȜȐȓȘ țȓ
ȟȝȜȟȜȏȓț ȝȞȭȚȜ ȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ ȏȓȟȟȚȩȟșȓțțȡȬ țȎȑȜȠȡ ȟȜȏȟȠ-
ȐȓțțȜȑȜ țȎȟȖșȖȭ, țȓ ȞȖȟȘȡȭ ȫȠȜȚȡ țȎȟȖșȖȬ ȜȠȒȎȠȪȟȭ»1. ǽȜ-
ȫȠȜȚȡ ȝȎșȎȥȖ ȐȟȓȑȒȎ țȎȒȓȐȎșȖ ȚȎȟȘȡ. ǶȕȐȓȟȠțȩ ȟșȡȥȎȖ, ȘȜ-
ȑȒȎ ȝȎșȎȥȓȗ ȝȜȟșȓ ȟȐȓȞȦȓțȖȭ ȝȞȖȑȜȐȜȞȎ ȖȕȑȜțȭșȖ Ȗȕ ȝșȓ-
ȚȓțȖ, Ȗ ȜțȖ ȡȣȜȒȖșȖ, ȟȠȖȞȎȭ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȡȬ ȝȎȚȭȠȪ. ǺȎȟȘȡ
țȎȒȓȐȎșȖ ȟ ȤȓșȪȬ ȝȞȖȘȞȩȠȖȭ șȖȤ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȔȓȞȠȐȜȝȞȖ-
țȜȦȓțȖȗ. ǿ ȓȓ ȝȜȚȜȧȪȬ țȎȟȖșȖȓ ȡȟșȜȐțȜ ȜȠȥȡȔȒȎșȜȟȪ țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȜȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ, țȜ Ȗ ȜȠ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ. ǼȏȞȭȒ ȔȓȞȠȐȜȝȞȖ-
țȜȦȓțȖȗ ȟȐȓȞȦȎș DzȞȡȑȜȗ Ȑ ȚȎȟȘȓ, Ȏ țȓ ȘȜțȘȞȓȠțȜ ȐȕȭȠȩȗ
ȖțȒȖȐȖȒ. ǰȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȓ ȟȐȭȧȓțțȜȑȜ, Ș ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘ
ȝȞȖȘȎȟȎșȟȭ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȚȎȟȘȖ, ȜȠșȖȥȎȬȧȎȭ ȓȑȜ ȠȞȎțȟȤȓț-
ȒȓțȠțȜȟȠȪ ȟȐȭȕȎțȩ ȟ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȚ țȎȟȖșȖȓȚ, ȤȓșȪȬ ȘȜȠȜ-
ȞȜȑȜ ȭȐșȭșȜȟȪ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓ Ȗ ȐȜȟȟȜȕȒȎțȖȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȓȒȖțȟȠȐȎ ȝȜȟșȓ ȖȕȑțȎțȖȭ ȖșȖ ȡȟȠȞȎțȓțȖȭ ȔȓȞȠȐȩ, — «ȔȓȞȠ-
Ȑȩ ȜȠȝȡȧȓțȖȭ», ȖșȖ «ȘȜȕșȎ ȜȠȝȡȧȓțȖȭ» ȝȜ Ǿ. ǴȖȞȎȞȡ.
ȁȥȎȟȠȐȡȭ Ȑ ȞȖȠȡȎșȎȣ, ȚȎȟȘȎ ȝȜȒȐȓȞȑȎșȎȟȪ ȟȎȘȞȎșȖȕȎȤȖȖ,
ȝȞȖȘȎȟȎșȎȟȪ Ș ȟȐȓȞȣȨȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȚȡ Ȗ ȝȞȖțȖȚȎșȎ ȟȐȜȗȟȠȐȎ
ȠȜȠȓȚȎ. ǰ ȒȜȞȜȒȜȐȜȗ ȫȝȜȣȓ ȔȞȓȤȡ, ȦȎȚȎțȡ, ȘȜșȒȡțȡ țȎȒȓȐȎșȖ
ȚȎȟȘȡ ȟ ȜșȓțȪȖȚȖ ȖșȖ șȜȟȖțȩȚȖ ȞȜȑȎȚȖ. ǸȜȞȜțȡ ȟ ȏȎȞȎțȪȖ-
ȚȖ ȞȜȑȎȚȖ țȜȟȖșȖ ȐȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȖ ǮșȓȘȟȎțȒȞ ǺȎȘȓȒȜțȟȘȖȗ Ȗ
ȒȞȓȐțȓȝȓȞȟȖȒȟȘȖȓ ȤȎȞȖ. ǰ ǺȎșȜȗ ǮȕȖȖ ȞȖȠȡȎșȪțȩȓ ȠȎțȤȩ
ȖȟȝȜșțȭșȖȟȪ ȜȣȜȠțȖȘȎȚȖ Ȑ șȓȜȝȎȞȒȜȐȩȣ ȦȘȡȞȎȣ, ȖȚȖȠȖȞȡȭ
ȣȖȧțȖȘȜȐ ȘȎȘ ȏȜȔȓȟȠȐ ȝȞȓȖȟȝȜȒțȓȗ.
ǺȎȟȘȖ — ȫȠȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȟȖșȎ ȏȜȑȜȐ, țȜ Ȗ ȟȖșȎ ȝȞȓȒȘȜȐ,
ȝȜȟșȓ ȟȚȓȞȠȖ ȝȓȞȓȦȓȒȦȖȣ Ȑ ȚȖȞ ȐȩȟȦȓȗ ȟȎȘȞȎșȪțȜ-
ȒȡȣȜȐțȜȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ. ȅȓșȜȐȓȘ, țȎȒȓȐȎȬȧȖȗ ȚȎȟȘȡ, ȐȓȞȖș,
ȥȠȜ ȝȜșȡȥȎȓȠ ȫțȓȞȑȖȬ ȝȞȓȒȘȜȐ. ǰȚȓȟȠȓ ȟ ȚȎȟȘȜȗ ȝȜȠȜȚȘȎȚ
ȝȓȞȓȒȎȐȎșȜȟȪ Ȗ ȖȓȞȎȞȣȖȥȓȟȘȜȓ ȝȜșȜȔȓțȖȓ. ǽȞȖȚȓȞȜȚ ȟșȡ-

1
ǴȖȞȎȞ Ǿ. ǻȎȟȖșȖȓ Ȗ ȟȐȭȧȓțțȜȓ. ǿ. 105.

X 23 W
ȔȎȠ ȚȎȟȘȖ ȟȓȚȪȖ ȟȫșȖȦ — swaihwe Ȝ. ǰȎțȘȡȐȓȞ, ȥȪȭ ȖȟȠȜȞȖȭ
ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȭ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȠȎȘ: «ǺȎȟȘȎ ȏȩșȎ ȐȩșȜȐșȓțȎ
Ȑ ȜȕȓȞȓ DZȎȞȞȖȟȜț ȒȐȡȚȭ țȓȕȎȚȡȔțȖȚȖ ȔȓțȧȖțȎȚȖ-
ȟȓȟȠȞȎȚȖ, țȓȝȞȖȚȖȞȖȚȜ ȐȞȎȔȒȓȏțȩȚȖ Ș ȏȞȎȘȡ»1. ȋȠȖ
ȚȎȟȘȖ, ȘȎȘ ȢȎȚȖșȖȭ, ȝȓȞȓȒȎȐȎșȖȟȪ ȔȓțȧȖțȜȗ ȚȡȔȡ. ȃȜȕȭȖț
ȒȜȚȎ ȟȜȏȖȞȎș ȑȜȟȠȓȗ, ȥȠȜȏȩ ȝȞȖșȬȒțȜ ȡȕȎȘȜțȖȠȪ ȟȐȜȗ ȝȓ-
ȞȓȣȜȒ Ȑ țȜȐȩȗ ȟȠȎȠȡȟ. ȀȎțȤȜȞȎȚ, ȜȏșȎȒȎȠȓșȭȚ ȚȎȟȘȖ, ȝșȎ-
ȠȖșȖ ȕȎ ȠȜ, ȥȠȜȏȩ ȟțȖȟȘȎȠȪ Ȗȣ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȖȓ. ǰȜ ȐȞȓȚȭ Ȥȓ-
ȞȓȚȜțȖȗ ȚȎȟȘȖ ȟȫșȖȦ ȒȓȞȔȎșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȖ ȟȎȚȩȣ ȐȩȟȜ-
ȘȖȣ ȞȎțȑȜȐ.
ǺȎȟȘȎ ȑȞȎțȖȥȖșȎ țȎ ȝȜȞȜȑȓ ȔȖȕțȖ Ȗ ȟȚȓȞȠȖ, ȞȖȠȡȎșȪțȜ
ȟȜȓȒȖțȭȭ Ȑ ȟȓȏȓ ȚȖȞ ȔȖȐȡȧȖȣ Ȗ ȚȖȞ ȡȚȓȞȦȖȣ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ,
Ȑ ȟșȎȐȭțȟȘȖȣ ȠȞȎȒȖȤȖȭȣ țȎȥȎșȎ țȜȐȜȑȜ ȑȜȒȎ ȝȞȜȖȑȞȩȐȎșȎȟȪ
ȟȖȠȡȎȤȖȭ ȡȚȖȞȎțȖȭ Ȑ ȞȖȠȡȎșȎȣ ȟȐȭȠȜȥțȜȑȜ ȜȏȜȞȜȠțȖȥȓȟȠ-
ȐȎ — ȜȏȞȭȒȎȣ ȘȜșȭȒȜȐȎțȖȭ, ȞȭȔȓțȖȭ. ȋȠȖ ȢȜȞȚȩ ȖȑȞȜȐȜȑȜ
ȘȜȚȝȞȜȚȖȟȟȎ «ȒȜȝȡȟȘȎȬȠ» ȔȖȐȩȣ Ȑ ȚȖȞ ȚȓȞȠȐȩȣ Ȗ ȚȓȞȠȐȩȣ
Ȑ ȚȖȞ ȔȖȐȩȣ. ǼȏȞȭȒȜȐȎȭ ȠȓȎȠȞȎșȖȕȎȤȖȭ ȟȐȜȒȖșȎȟȪ Ș ȖȕȚȓțȓ-
țȖȬ ȑȜșȜȟȎ, ȝȜȣȜȒȘȖ, țȎȒȓȐȎțȖȬ ȚȎȟȘȖ. ǰ ȟȓșȎȣ ȟșȜȐȎȤȘȖȣ
ȠȎȠȞ ȝȎȞțȖ ȐȜȒȖșȖ ȝȜ ȒȜȚȎȚ ȚȎȟȘȡ «ǿȠȞȎȦȘȎ» — ȞȭȔȓțȜȑȜ,
ȕȎȘȡȠȎțțȜȑȜ Ȑ ȟȜșȜȚȡ. ǰ ȚȜșȒȎȐȟȘȖȣ ȟȓșȎȣ Ȑ ȞȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȡȬ
țȜȥȪ ȑȞȡȝȝȎ ȘȜșȭȒȡȬȧȖȣ ȣȜȒȖșȎ ȝȜ ȒȜȚȎȚ, ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎȭ
ȞȭȔȓțȜȑȜ Ȑ ȚȎȟȘȓ «ǺȜȘȦȡ», ȜȒȓȠȜȑȜ Ȑ ȟȠȎȞȩȗ Ƞȡșȡȝ ȟ ȘȜșȜ-
ȘȜșȪȥȖȘȎȚȖ țȎ ȝȜȭȟȓ, ȥȪȓ șȖȤȜ ȕȎȘȞȩȐȎșȜȟȪ ȚȎȟȘȜȗ ȟ ȏȜȞȜ-
ȒȜȗ Ȗ ȡȟȎȚȖ.
ǿȜ ȟȚȓȞȠȪȬ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȚȎȟȘȎ ȜȟȠȎȐȎșȎȟȪ. ǵȎȒȎȥȎ ȞȖȠȡȎșȪ-
țȜȗ ȚȎȟȘȖ, — ȐȜȕȐȓȒȓțȖȓ — ȡȝȜȘȜȓțȖȓ Ȗ ȡȟȝȜȘȜȓțȖȓ șȖȤȎ,
ȟȠȎȐȦȓȑȜ șȖȘȜȚ Ȑ ȐȓȥțȜȟȠȖ, ȜȏȜȔȓȟȠȐșȓțȖȓ ȒȡȣȎ ȡȟȜȝȦȓȑȜ
ȥȓșȜȐȓȘȎ. ǽȜȥȖȐȦȖȗ, ȝȞȖțȭȐ Ȑ ȟȓȏȭ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȓ țȎȥȎșȜ,
ȝȞȖȜȏȧȎșȟȭ Ș ȟȎȘȞȎșȪțȜȚȡ ȚȖȞȡ, ȟȠȎȐ ȖȒȓȓȗ Ȗ ȒȡȣȜȐțȜȗ
ȟȡȧțȜȟȠȪȬ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ. ȀȎȘ, ȓȑȖȝȓȠȟȘȎȭ ȚȎȟȘȎ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȎ
ȟȜȏȜȗ ȐțȡȠȞȓțțȖȗ ȞȎȟȝȖȟțȜȗ ȟȎȞȘȜȢȎȑ Ȗȕ ȒȓȞȓȐȎ — țȓȘȖȗ
ȢȡȠșȭȞ Ȓșȭ ȚȡȚȖȖ, ȖȚȓȬȧȖȗ ȐȖȒ ȟȝȓșȓțȡȠȜȑȜ ȠȓșȎ ȟ ȜȠȘȞȩ-
ȠȩȚ șȖȤȜȚ. ǹȖȤȜ, ȏȡȒȡȥȖ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ȔȖȕțȖ șȖȥȖțȜȗ, ȝȜȟșȓ

1
ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟ Ǹ. ǽȡȠȪ ȚȎȟȜȘ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 2000. ǿ. 31.

X 24 W
ȟȚȓȞȠȖ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ șȖȘȜȚ1. «ȍ — ǼȕȖȞȖȟ», — ȠȎȘȜȐȎ ȟȐȭ-
ȧȓțțȎȭ ȢȜȞȚȡșȎ ȐȓȥțȜȗ ȔȖȕțȖ, țȎȒȝȖȟȩȐȎȓȚȎȭ ȜȠ șȖȤȎ
ȡȟȜȝȦȓȑȜ. ǾȜȟȝȖȟȪ șȖȤȎ ȝȞȓȐȞȎȧȎșȎ ȘȜțȘȞȓȠțȜȓ ȫȚȝȖȞȖȥȓ-
ȟȘȜȓ șȖȤȜ Ȑ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȩȗ ȢȓțȜȚȓț. ǺȎȟȘȎ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȎ
ȟȜȏȜȗ ȡȟȜȝȦȓȑȜ, Ȗ ȒȞȓȐțȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȕțȎș: ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ țȓȓ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȒȡȣȜȐțȎȭ ȫțȓȞȑȖȭ ȝȞȓȒȘȜȐ. ǺȎȟȘȎ ȝȜȘȜȗțȜȑȜ — ȫȠȜ
ȟȎȚ ȝȜȘȜȗțȩȗ Ȑ ȚȓȠȎȢȖȕȖȥȓȟȘȜȚ ȟȚȩȟșȓ. DzȞȓȐțȖȗ ȑȜȐȜȞȖș,
ȝȜȘȎȕȩȐȎȭ țȎ ȚȎȟȘȡ: «ǰȜȠ ȚȜȗ ȜȠȓȤ, ȏȞȎȠ, ȒȞȡȑ», Ȏ țȓ «ȐȜȠ
ȚȎȟȘȎ ȚȜȓȑȜ ȒȞȡȑȎ». ǰ dzȐȞȎȕȖȖ, ǮȚȓȞȖȘȓ, ǮȐȟȠȞȎșȖȖ ȟȡȧȓȟȠ-
ȐȜȐȎș ȞȖȠȡȎș ȜȘȞȎȦȖȐȎțȖȭ ȝȜȘȜȗțȖȘȜȐ Ȑ ȘȞȎȟțȩȗ ȤȐȓȠ, —
ȤȐȓȠ ȔȖȕțȖ.
ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ, ȖșȖ ȥȓșȜȐȓȘ ȟ «ȖȕȚȓțȓțțȩȚ» șȖȤȜȚ,
ȡȟșȜȐțȜ ȝȓȞȓȣȜȒȖș ȑȞȎțȖȤȡ ȚȓȔȒȡ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȩȚ Ȗ ȠȞȎțȟ-
ȤȓțȒȓțȠțȩȚ. ǺȎȟȘȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȜȒțȖȚ Ȗȕ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȣ ȖțȟȠ-
ȞȡȚȓțȠȜȐ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ
ȞȎțȑȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȘȡșȪȠȡȞțȩȗ. ǼțȎ ȐȟȓȑȒȎ ȟȜȣȞȎțȭșȎ ȟȣȜȒȟȠ-
ȐȜ ȟ șȖȤȜȚ, țȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȎȟȪ ȘȎȘ ȒȞȡȑȜȓ șȖȤȜ (țȓȥȓșȜȐȓ-
ȥȓȟȘȜȓ). ǺȎȟȘȎ ȝȞȖȒȎȐȎșȎ ȥȓșȜȐȓȘȡ Ȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐȡ «ȚȎȑȖȥȓ-
ȟȘȡȬ ȟȖșȡ»2, ȐȩȒȓșȭȭ șȬȒȓȗ ȟ ȜȟȜȏȩȚ ȝȜșȜȔȓțȖȓȚ. ǽȜȫȠȜȚȡ
ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȡȬ ȚȎȟȘȡ ȚȜȔțȜ ȜȠȜȔȒȓȟȠȐȖȠȪ ȟ «ȞȜșȪȬ», ȖȟȝȜșȪ-
ȕȡȭ ȟșȜȐȜ «ȞȜșȪ» ȘȎȘ «ȕțȎȥȓțȖȓ» ȖșȖ «ȟȠȓȝȓțȪ ȐșȖȭțȖȭ»3.
ǰ ȣȜȒȓ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ ȚȎȟȜȘ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖș ȞȜȟȠ Ȗȣ ȞȎȕțȜȜȏȞȎ-
ȕȖȭ. ǼțȖ ȭȐșȭșȖȟȪ ȎȠȞȖȏȡȠȜȚ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ ȤȓȞȓȚȜțȖȗ, ȝȜ-
ȐȠȜȞȭȬȧȖȣ Ȗ ȐȜȟȟȜȕȒȎȬȧȖȣ ȝȓȞȐȜțȎȥȎșȪțȩȗ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓ-
ȟȘȖȗ ȜȝȩȠ. ǼȏȞȭȒȩ ȕȎȟȠȎȐșȭșȖ ȝȞȜȗȠȖ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȑȜ ȥȓșȜ-
ȐȓȘȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȟȐȜȖ ȞȜșȖ, țȜ Ȗ Ƞȓ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȑȞȎșȖ Ȗȣ
ȝȞȓȒȘȖ, ȕȎȚȩȘȎȭ ȚȖȢȖȥȓȟȘȖȗ ȘȞȡȑ.
ǺȎȟȘȎ ȐȩȕȐȎșȎ ȒȖȝșȜȝȖȬ — ȡȒȐȜȓțȖȓ Ȗ ȞȎȟȦȖȞȓțȖȓ
ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ Ȗ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȒȖȣȜȠȜȚȖȬ — ȞȎȕȒȓșȓțȖȓ
Ȗ ȞȎȕȑȞȎțȖȥȓțȖȓ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȓȑȜ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ
Ȗ ȜȏȞȎȕțȜȟȠȖ. ǺȎȟȘȎ Ȑ ȣȜȒȓ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ ȝȞȎȕȒțȓȟȠȐ ȑȞȎțȖ-

1 ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ ǽ. Ǯ. ǶȚȓțȎ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 2002.


2 ǮȐȒȓȓȐ Ǯ. Dz. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ șȖȥțȜȟȠȖ. Ǻ.: ǻȎȡȘȎ,
1979. ǿ. 307.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 311.

X 25 W
ȥȖșȎ țȎ ȟȠȩȘȓ ȠȎȗțȜȑȜ Ȗ ȭȐțȜȑȜ, ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȑȜ Ȗ ȖȚȚȎ-
țȓțȠțȜȑȜ, ȟȎȘȞȎșȪțȜȑȜ Ȗ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȑȜ, ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠțȜȑȜ Ȗ
ȑșȡȏȖțțȜȑȜ.
ǰ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ ȚȎȟȘȓ țȓ ȏȩșȜ «ȒȐȜȓȒȡȦțȜȑȜ ȝȞȖȠȐȜȞȟȠ-
ȐȎ», țȜ ȏȩșȎ ȖȟȘȞȓțțȭȭ ȐȓȞȎ Ȗ ȝȜȠȜȘ ȫȚȜȤȖȜțȎșȪțȩȣ
ȜȧȡȧȓțȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȟȝȩȠȩȐȎș ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ,
țȎȒȓȐȎȭ ȚȎȟȘȡ Ȑ ȣȜȒȓ ȞȖȠȡȎșȪțȩȣ ȝȞȜȤȓȟȟȖȗ.

§ 2. Ɇɚɫɤɚ ɜ ɇɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ.

ǵȎȥȎȟȠȡȬ țȎȦȖ ȒȜȏȞȜȒȓȠȓșȖ — țȓ ȏȜșȓȓ


ȥȓȚ ȕȎȚȎȟȘȖȞȜȐȎțțȩȓ ȝȜȞȜȘȖ.
Ȃ. Ȓȓ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ1
ǺȎȟȘȎ Ȑ ǻȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ — ȫȠȜ ȖȟȠȜȞȖȭ ȚȎțȓȞ Ȑ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȚ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ, ȑȒȓ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȞȜȐȎțțȩȓ ȐșȎȟȠțȩȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȚȓȔ-
Ȓȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚȖ ȞȎȕțȩȣ ȟȜȟșȜȐȖȗ ȜȝȞȓȒȓșȭșȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȏȓȕ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȎ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȗț-
ȟȠȖȠȡȠȜȐ, șȓȑȖȠȖȚțȜ ȜȝȞȓȒȓșȭȬȧȖȣ ȟȠȎȠȡȟțȩȓ ȝȜșțȜȚȜȥȖȭ
ȖțȒȖȐȖȒȎ.
ǾȓșȖȑȖȜȕțȜȓ ȚȖȞȜȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ Ȗ ȐȎȟȟȎșȖȠȓȠ ȭȐșȭșȖȟȪ ȘȎȞ-
ȘȎȟȜȚ ȟȜȟșȜȐțȩȣ ȜȠțȜȦȓțȖȗ. ǼțȖ Ȗ ȝȜȐșȖȭșȖ țȎ ȠȞȎțȟȢȜȞ-
ȚȎȤȖȬ ȚȎȟȘȖ Ȑ ȐȩțȡȔȒȓțțȡȬ ȚȎțȓȞȡ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ, țȓ ȐȟȓȑȒȎ
ȟȜȐȝȎȒȎȬȧȡȬ ȟ șȖȥțȩȚȖ ȝȞȓȒȝȜȥȠȓțȖȭȚȖ.
ǻȎȏșȬȒȎȬȧȓȓȟȭ ȒȓșȓțȖȓ ȜȏȧȓȟȠȐȎ țȎ ȜȠȒȓșȪțȩȓ ȒȜȚȓ-
țȩ: ȐșȎȒȓțȖȭ ȟȓțȪȜȞȜȐ, — ȕȎȚȘȖ Ȃ. ǯȞȜȒȓșȭ2, ȞȩȤȎȞȟȘȖȓ
ȐșȎȒȓțȖȭ, ȟȓșȪȟȘȖȓ ȜȏȧȖțȩ, ȒȡȣȜȐȓțȟȠȐȜ, ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎșȜ ȞȎȕ-
șȖȥțȩȓ ȚȎțȓȞȩ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȗ. ǽȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ Ȝ ȒȜȏșȓȟȠȖ Ȗ

1 ȋȠȡ ȤȖȠȎȠȡ ȢȞȎțȤȡȕȟȘȖȗ ȢȖșȜȟȜȢ ȃVII ȐȓȘȎ ȐȩȏȞȎș Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ


ȫȝȖȑȞȎȢȎ Ș ȟȐȜȓȗ ȞȎȏȜȠȓ «ǾȎȕȚȩȦșȓțȖȭ, ȖșȖ ǺȜȞȎșȪțȩȓ ȚȎȘ-
ȟȖȚȩ». ǶȚȓțțȜ ȓȑȜ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȭ ȏȡȒȡȠ ȐȟȠȞȓȥȎȠȪȟȭ Ȑ ȒȎțțȜȚ ȝȎȞȎ-
ȑȞȎȢȓ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȖ//ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘ-
ȟȖȚȩ. Ǻ.: ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ǮǿȀ, 2004. ǿ. 11.
2 ǯȞȜȒȓșȪ Ȃ. ǰȞȓȚȭ ȚȖȞȎ: ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȎȭ ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȭ, ȫȘȜțȜ-
ȚȖȘȎ Ȗ ȘȎȝȖȠȎșȖȕȚ. ǺȎȟȘȎ ȃVI -ȃVIII ȐȓȘȜȐ. Ȁ. 3. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1992.

X 26 W
ȒȜȏȞȜȒȓȠȓșȖ ȕȎȘșȬȥȎșȖȟȪ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟȠȎțȒȎȞȠȡ, ȎȐȠȜȞȖ-
ȠȓȠȡ, ȝȜȒȥȖțȓțȖȬ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȠȖȝȖȥțȜȚȡ, șȖȥțȜȑȜ —
ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ țȜȞȚȎȚ, ȟȞȓȒȖ ȘȜȠȜȞȩȣ ȫȠȖȘȓȠ ȟȠȎș țȎȖȏȜșȓȓ
ȐșȖȭȠȓșȪțȩȚ.
ǺȎȘȟȖȚȎ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ 213:
«ǴȎȔȒȎ ȟșȎȐȩ, ȟȠȞȎȣ ȝȜȕȜȞȎ,
țȎȚȓȞȓțȖȓ ȟȜȟȠȎȐȖȠȪ ȟȜȟȠȜȭ-
țȖȓ, ȔȓșȎțȖȓ ȟȒȓșȎȠȪ țȎȦȡ
ȔȖȕțȪ ȡȒȜȏțȜȗ Ȗ ȝȞȖȭȠțȜȗ,
ȟȠȞȓȚșȓțȖȓ ȝȞȖțȖȕȖȠȪ ȒȞȡ-
ȑȖȣ, — ȠȎȘȜȐȩ țȓȞȓȒȘȜ ȝȞȖȥȖ-
țȩ ȒȜȏșȓȟȠȖ»2.
ǽȜȟȠȜȭțțȜȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠ-
ȐȖȓ ȜȒțȜȗ ȞȜșȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖ-
Ƞȓșȭ ȟȐȜȓȑȜ ȟȜȟșȜȐȖȭ ȜȝȞȓ-
ȒȓșȭșȜ ȝȎȠȠȓȞțȩ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ,
Ȏ ȠȎȘȔȓ ȢȜȞȚȩ Ȗ ȑȞȎțȖȤȩ
ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȩȣ ȖțȒȖȐȖȒȡ-
ȎșȪțȩȣ ȝȞȜȭȐșȓțȖȗ. «Ǽȏȧȓ-
ȟȠȐȜ» ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȜȟȪ ȘȎȘ
ȝȞȓȝȭȠȟȠȐȡȬȧȓȓ «ȓȟȠȓȟȠȐȓț-
Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ǰȓșȖȘȎȭ ȐȜȗțȎ:
țȜȗ» ȔȖȕțȖ. «ǸȎȔȒȎȭ ȐȖȒȖȚȎȭ țȎȚȖ ȐȓȧȪ
ǺȎȘȟȖȚȎ 87: «ǹȬȒȖ țȓ ȟȘȞȩȐȎȓȠ ȥȠȜ-ȠȜ ȜȠ țȎȦȖȣ ȑșȎȕ,
ȚȜȑșȖ ȏȩ ȒȜșȑȜ ȔȖȠȪ ȜȏȧȓȟȠ- Ȏ țȎȚ ȏȩ ȜȥȓțȪ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȡȐȖȒȓȠȪ
ȐȜȚ, ȘȜȑȒȎ ȏȩ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ țȓ Ȝȏ- ȠȜ, ȥȠȜ ȝȞȭȥȓȠȟȭ ȜȠ țȎȟ»1.
ȚȎțȩȐȎșȖ»3.
ȁ șȬȒȓȗ ȝȜȭȐȖșȜȟȪ ȟȠȞȓȚșȓțȖȓ Ș ȕȎȚȘțȡȠȜȟȠȖ Ȗ ȝȜȠȞȓȏ-
țȜȟȠȪ ȜȧȡȧȎȠȪ ȟȓȏȭ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ, ȥȓȗ ȐțȡȠȞȓțțȖȗ ȚȖȞ țȓȝȜ-
ȐȠȜȞȖȚ, țȓȒȜȟȠȡȝȓț Ȗ ȟȜȘȞȩȠ ȜȠ ȥȡȔȜȑȜ ȐȕȑșȭȒȎ ȘȎȘ ȜȠ ȥȡȔ-
ȒȜȑȜ Ȗ ȐțȓȦțȓȑȜ. ȀȎȘ Ȕȓ ȘȎȘ Ȑ ȎȞȣȎȖȘȓ, Ȑ ǻȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ Ȑ ȞȎȚ-
ȘȎȣ ȕȎȘȞȩȠȩȣ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐ ȐȎȔțȡȬ ȞȜșȪ Ȑ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȖ
ȚȎțȓȞ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȖȑȞȎșȖ ȝȜȟȠȜȭțțȜȓ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ Ȗ ȟȠȞȎȣ ȝȓ-

1 ǽȎȘȓ Ǻ. ǺȎȑȞȖȠȠ. Taschen. 2002. ǿ. 14.


2 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 56.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ 30.

X 27 W
ȞȓȒ ȒȞȡȑȖȚ. ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȟȜȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȟȜȕȒȎȐȎșȎ șȖȥ-
țȜȟȠțȜȓ ȜȧȡȧȓțȖȓ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ țȖȣ. DzȎȔȓ Ȑ ȡȓȒȖțȓțȖȖ
ȥȓșȜȐȓȘ ȜȝȖȞȎșȟȭ țȎ țȓȕȞȖȚȜ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ ȒȞȡȑȜȑȜ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 254: «ǻȓȞȓȒȘȜ ȟȎȚȜȡțȖȥȖȔȓțȖȓ țȓ ȏȜșȓȓ ȥȓȚ ȝȞȖ-
ȠȐȜȞțȜȓ ȝȜȘȜȞȟȠȐȜ, ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȝȜȘȜȞȭȬȠ ȒȞȡȑȖȣ»1.
ǺȎȘȟȖȚȎ 119: «Ǻȩ ȠȎȘ ȝȞȖȐȩȘșȖ ȝȞȖȘȖȒȩȐȎȠȪȟȭ ȝȓȞȓȒ ȒȞȡ-
ȑȖȚȖ, ȥȠȜ ȒȎȔȓ ȝȞȖȘȖȒȩȐȎȓȚȟȭ ȝȓȞȓȒ ȟȜȏȜȗ»2.
ǸȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ȟ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȗ Ȍ. Ǻ. ǹȜȠȚȎț
țȎȕȩȐȎȓȠ ȎȐȠȜȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȓȗ, ȡȠȐȓȞȔȒȎȭ, ȥȠȜ ȜțȎ, ȘȎȘ Ȗ șȬ-
ȏȎȭ ȒȞȡȑȎȭ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ DzȞȡȑȜȑȜ. DzȖȟȘȡȞȟ
ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȡțȖȘȎșȪțȜȗ ȢȜȞȚȜȗ ȝȞȜȭȐșȓțȖȭ ȖțȠȓȞ-
ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ: ȍ ȐȟȓȑȒȎ ȝȜȚțȖȠ Ȝ DzȞȡȑȜȚ, ȘȜȑȒȎ ȜȏȞȎȧȎȓȠ-
ȟȭ Ș ȟȓȏȓ. ǼȏȞȎȕ ȟȓȏȭ ȝșȎțȜȚȓȞțȜ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȓȠ ȠȜ ȍ, ȘȜȠȜȞȜȓ
ȣȜȠȭȠ ȐȖȒȓȠȪ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȓ. DzȞȡȑȖȓ ȒȎȬȠ ȕțȎțȖȓ ȜȏȜ Țțȓ, Ȝȏ-
ȞȓȠȎȭ ȠȜȔȒȓȟȠȐȜ ȥȓȞȓȕ ȞȎȕșȖȥȖȓ.
ǮȐȠȜȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ țȎȝȜȚȖțȎȓȠ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȓ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ
Ȑ ȕȓȞȘȎșȪțȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ. Ƕ ȫȠȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪȬ ȜȘȎȕȩȐȎȬȠ-
ȟȭ DzȞȡȑȖȓ. ȁȐȖȒȓȠȪ, ȘȞȎȟȖȐ ȍ ȖșȖ ȏȓȕȜȏȞȎȕȓț, ȚȜȔțȜ, ȝȞȜȥȖ-
ȠȎȐ ȐȜȟȣȖȧȓțȖȓ ȖșȖ ȝȞȓȕȞȓțȖȓ Ȑ ȑșȎȕȎȣ DzȞȡȑȜȑȜ. DzȞȡȑȖȓ ȡȘȎ-
ȕȩȐȎȬȠ Țțȓ țȎ ȚȜȬ ȘȞȎȟȜȠȡ ȖșȖ ȏȓȕȜȏȞȎȕȖȓ. ǯȩȠȪ «ȡȚ-
țȩȚ» — ȟșȩȦȎȠȪ ȜȠ ȒȞȡȑȖȣ: ȡȥȖȠȓșȓȗ, ȞȜȒȖȠȓșȓȗ ȝȞȖȕțȎțȖȓ
Ȑ ȫȠȜȚ, — ȝȞȜȟșȩȠȪ ȡȚțȩȚ (ȝȞȜȟșȩȦȎȠȪ, ȥȠȜ ȭ ȡȚȓț, ȝȞȜ-
ȟșȩȠȪ ȡȚțȩȚ).
ǿȜȏȞȎțțȩȓ ȜȠ DzȞȡȑȖȣ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ
«ȕȎȤȓȝȘȎȚȖ», ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜȕȐȜșȭȬȠ ȖțȒȖȐȖȒȡ ȟȚȜȒȓșȖȞȜȐȎȠȪ
ȜȏȞȎȕ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ. ȍ țȓ ȚȜȔȓȠ ȜȧȡȠȖȠȪ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȕțȎȓȠ, ȘȎȘ
«ȟșȓȒȡȓȠ» ȜȧȡȧȎȠȪ «ȝȞȎȐȖșȪțȜ». ȍ țȓ ȝȜȒșȖțȓț, ȍ țȓ ȝȞȖȟȡȠ-
ȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȟȐȜȓȚ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȜȚ ȖȕȚȓȞȓțȖȖ, ȍ ȓȑȜ ȝȜȟȓȧȎȓȠ,
ȐȩȞȩȐȎȭȟȪ ȜȠ DzȞȡȑȜȑȜ. DzȞȡȑȜȗ ȝȜȒȐȓȞȑȎȓȠ Țȓțȭ Ȑ ȐȓȥțȜȓ țȓ-
ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ: ȍ ȐȟȓȑȒȎ ȟ DzȞȡȑȖȚ, ȍ-țȓ-Ȑ-ȟȓȏȓ. ǾȓȒȘȖȓ ȝȜȟȓȧȓ-
țȖȭ ȟȓȏȭ ȟȜȜȏȧȎȬȠ Țțȓ Ȝ «ȚȜȓȚ». ǽȜȑȞȡȔȎȭȟȪ Ȑ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ,
ȍ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȑȜȟȠȓȚ. ǺțȜȑȜ ȝȜȘȎȕțȜȑȜ Ȑ ȝȜȐȓȒȓțȖȖ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ
ȕȎȚȓȥȎȓȠ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȡȓȒȖțȓțȖȖ, țȜ ȒȎȔȓ Ȑ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȖ.

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 67.


2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 36.

X 28 W
ǺȎȘȟȖȚȎ 233: «ǰ ȑȜȞȓ ȏȩȐȎȓȠ ȚțȜȑȜ șȖȤȓȚȓȞȖȭ. ǶțȜȑȒȎ, ȑȜ-
ȞȬȭ Ȝȏ ȡȠȞȎȠȓ ȒȜȞȜȑȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, Țȩ ȜȝșȎȘȖȐȎȓȚ ȟȎȚȖȣ ȟȓȏȭ, ȔȎșȓȭ
Ȝ ȓȑȜ ȒȜȏȞȜȚ ȜȠțȜȦȓțȖȖ Ș țȎȚ»1.
ǶȧȖȠȓ ȟȓȏȭ țȎ Ȓțȓ DzȞȡȑȜȑȜ. ǿ ȑȜȒȎȚȖ ȥȓșȜȐȓȘ ȟȠȎțȜȐȖȠ-
ȟȭ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ DzȞȡȑȖȣ: ȜȏȧȓțȖȓ ȟ DzȞȡȑȖȚȖ ȘȎȔȓȠȟȭ ȜȏȧȓțȖȓȚ
ȟ ȟȜȏȜȗ. ǶțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ țȎȝȜșțȭȓȠ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ, ȍ —
ȫȠȜ DzȞȡȑȜȗ. ǶȚȓțțȜ Ȝț ȥȡȐȟȠȐȡȓȠ, ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȠ, ȜȤȓțȖȐȎȓȠ,
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȫȠȜȠ DzȞȡȑȜȗ — ǯȜȑ.
ȂȓțȜȚȓț ȖȟȝȜȐȓȒȖ — ȜȒțȎ Ȗȕ ȚȜȒȖȢȖȘȎȤȖȗ ȎȐȠȜȘȜȚȚȡ-
țȖȘȎȤȖȖ, — ȜȏȞȎȧȓțȖȓ Ș ȟȓȏȓ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ǯȜȑȎ. ǶȚȭ ǯȜȑȎ
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȩȚ ȖȕȚȓȞȓțȖȓȚ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȓ Ȗ Ȗȕ
ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȍ ȝȩȠȎȓȠȟȭ ȐȩȞȐȎȠȪȟȭ. ǻȜ ȜȏȞȓȠȓțȖȓ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȍ — ȫȠȜ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȓțȖȓ ȐȓȥțȜȑȜ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȭ ǯȜȑȎ.
Dzșȭ ȝȞȖȚȓȞȎ ȐȜȕȪȚȓȚ ȔȖȠȖȓ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȑȜ ȝȞȓȝȜȒȜȏțȜ-
ȑȜ Ȝ. ǿȓȞȎȢȖȚȎ Ȗ ȘȎțȜțȖȕȖȞȜȐȎțțȜȑȜ Ȝ. ǮȐȞȓșȖȭ ǮȐȑȡȟȠȖțȎ.
ǽȞȓȝȜȒȜȏțȩȗ ǿȓȞȎȢȖȚ ǿȎȞȜȐȟȘȖȗ ȔȖș, ȡȘȞȩȐȦȖȟȪ
ȟȞȓȒȖ ȠȓȚțȜȑȜ ȟȜȟțȜȐȜȑȜ ȏȜȞȎ ǿȎȞȜȐȟȘȜȗ ȝȡȟȠȩțȖ. ǿȐȭȠȩȚ,
ȥȡȒȜȠȐȜȞȤȓȚ, ȡȏȜȑȖȚ, ȬȞȜȒȖȐȩȚ țȎȞȓȘȎșȖ ȓȑȜ ȚȖȞȭțȓ Ȗ ȚȜ-
țȎȣȖ: «ǻȎȒ ȕȓȚțȩȚ ȜȏȞȎȕȜȚ ȓȑȜ ȠȜȥțȜ ȟșȩȦțȜ ȏȖȓțȖȓ ȏȓșȜ-
ȟțȓȔțȩȣ ȘȞȩșȪȓȐ, ȑȜȠȜȐȩȣ ȐȟȭȘȡȬ ȚȖțȡȠȡ ȡțȓȟȠȖ ȓȑȜ ȐȐȩȟȪ
Ȓșȭ ȐȓșȖȥȎȗȦȖȣ ȚȜșȖȠȐȓțțȩȣ ȜȠȘȞȜȐȓțȖȗ»2.
ǴȖȕțȪ ȓȑȜ ȏȩșȎ ȐȜșȪțȩȚ ȚȡȥȓțȖȥȓȟȠȐȜȚ. ǰȓșȖȘȖȗ Ȗȕ-
ȏȞȎțțȖȘ ǯȜȔȖȗ ȞȜȒȖșȟȭ Ȑ ǸȡȞȟȘȓ Ȑ ȟȓȚȪȓ ȏȜȑȎȠȜȑȜ Ȗ ȖȚȓțȖȠȜ-
ȑȜ ȘȡȝȤȎ ǺȜȦțȖțȎ. ǾȜȒȖȠȓșȓȗ ȓȑȜ țȎȕȩȐȎșȖ șȬȒȪȚȖ ȏșȎȑȜ-
ȥȓȟȠȖȐȩȚȖ Ȗ ȏȜȑȜȏȜȭȕțȓțțȩȚȖ. ǽȞȜȣȜȞ, ȠȎȘ ȕȐȎșȖ ȚȎșȪȥȖȘȎ
ȒȜ ȝȜȟȠȞȖȑȎ, ȞȜȟ Ȑ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȓ ȖȟȠȖțțȜȑȜ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȏșȎȑȜȥȓȟ-
ȠȖȭ. ǯȜșȪȦȜȓ ȐșȖȭțȖȓ țȎ ȓȑȜ ȐȩȏȜȞ ȜȘȎȕȎș ȘȡȞȟȘȖȗ ȬȞȜȒȖ-
Ȑȩȗ. «ȁȚțȎȭ Ȗ ȏșȎȑȜȥȓȟȠȖȐȎȭ ȚȎȠȪ, ȘȎȘ ȚȡȒȞȎȭ ȣȞȖȟȠȖȎțȘȎ,
ȝȜțȭșȎ, ȥȠȜ ȝȜȔȓȞȠȐȜȐȎȠȪ ȟȩțȜȚ, ȏȓȕ ȞȜȝȜȠȎ ȡȟȠȡȝȖȐ ȓȑȜ ǯȜȑȡ,
ȏȡȒȓȠ ȡȑȜȒțȜȗ dzȚȡ ȔȓȞȠȐȜȗ»3. ǽȞȜȣȜȞ ȝȞȖȦȓș ȕȎ ȏșȎȑȜȟșȜȐȓ-
țȖȓȚ Ș ȕȎȠȐȜȞțȖȘȡ DzȜȟȖȢȓȬ, ȡȘȎȕȎȐȦȓȚȡ ȝȡȠȪ Ȑ ǿȎȞȜȐ.

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 62.


2 ǽȞȓȝȜȒȜȏțȩȗ ǿȓȞȎȢȖȚ ǿȎȞȜȐȟȘȖȗ. ǺȬțȣȓț; ǺȜȟȘȐȎ: ǰȜȟȘȞȓ-
ȟȓțȪȓ, 1993.
3 ȀȎȚ Ȕȓ.

X 29 W
19-șȓȠțȖȗ ǽȞȜȣȜȞ ȝȞȖȦȓș Ȑ ǿȎȞȜȐ, ȏȩș ȝȜȟȠȞȖȔȓț
Ȑ ȖțȜȥȓȟȠȐȜ ȝȜȒ ȖȚȓțȓȚ ǿȓȞȎȢȖȚ, ȥȠȜ ȜȕțȎȥȎȓȠ «ȝșȎȚȓț-
țȩȗ». ǿ 34-ȣ șȓȠ țȎȥȖțȎș ȝȡȠȪ ȡȓȒȖțȓțȖȭ, ȝȜșțȜȑȜ ȝȡȟȠȩț-
țȖȥȓȟȠȐȎ. ǸȓșȪȭ, ȘȡȒȎ ȡȒȎșȖșȟȭ ǿȓȞȎȢȖȚ, ȏȩșȎ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȎ
Ȑ ȒȞȓȚȡȥȓȚ șȓȟȡ țȎ ȏȓȞȓȑȡ ȞȓȘȖ ǿȎȞȜȐȘȖ. ǼȒțȎ Ȗ ȠȎ Ȕȓ ȜȒȓȔ-
ȒȎ ȏȩșȎ țȎ țȓȚ ȕȖȚȜȗ Ȗ șȓȠȜȚ, țȎ ȑȞȡȒȖ ȘȞȓȟȠ, — ȚȎȠȓȞȖț-
ȟȘȜȓ ȏșȎȑȜȟșȜȐȓțȖȓ, țȎ ȟȝȖțȓ ȟȡȚȘȎ ȟ dzȐȎțȑȓșȖȓȚ.
ǽȓȞȐȩȗ ȦȎȑ Ș ȖȟȝȜȐȓȒȖ — ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȓ Ȑ ȜȏȧȓțȖȖ Ȗ
ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȖȖ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȣ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȓȗ: țȎ ȝȞȜȠȭȔȓ-
țȖȖ ȠȞȓȣ șȓȠ Ȝț ȝȖȠȎșȟȭ ȜȠȐȎȞȜȚ ȠȞȎȐȩ ȟțȖȠȘȖ. ǰȠȜȞȜȗ ȦȎȑ
țȎ ȝȡȠȖ Ș ǯȜȑȡ — ȟȠȜșȝțȖȥȓȟȠȐȜ. ǼȠȓȤ ǿȓȞȎȢȖȚ ȕȎȏȖȞȎșȟȭ
țȎ ȑȞȎțȖȠțȡȬ ȟȘȎșȡ Ȓșȭ ȚȜșȖȠȐ țȜȥȪȬ, Ȑ ȘȓșȪȓ țȎ ȘȎȚțȓ ȚȜ-
șȖșȟȭ ȒțȓȚ. ȀȎȘ ȝȞȜȐȓș Ȝț Ƞȩȟȭȥȡ Ȓțȓȗ Ȗ țȜȥȓȗ. ȀȞȓȠȖȗ
ȦȎȑ — ȜȏȓȠ ȚȜșȥȎțȖȭ: «ǽșȜȒȜȚ ȚȜșȥȎțȖȭ, ȘȞȜȚȓ ȒȞȡȑȖȣ Ȓȡ-
ȣȜȐțȩȣ ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȖȗ, ȏȩȐȎȓȠ ȚȖȞ ȒȡȦȖ»1. ǺȜșȥȎțȖȓ ȡȥȖȠ
ȏȓȕȚȜșȐȖȬ Ȗ ȝȜȟȠȜȭțțȜȗ ȚȜșȖȠȐȓ.
ǼȠ ȚȜșȥȎțȖȭ Ȝț ȝȓȞȓȦȓș Ș ȕȎȠȐȜȞțȖȥȓȟȠȐȡ: ȝȓȞȓȟȠȎș ȣȜ-
ȒȖȠȪ Ȑ ȚȜțȎȟȠȩȞȪ Ȗ ȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ șȬȒȪȚȖ. ǰ ȘȓșȪȓ ȖțȜȘȎ ȖȘȜțȎ
ȟ ȑȜȞȭȧȓȗ șȎȚȝȎȒȜȗ, ȝȓțȪ, Ȑ ȟȓțȭȣ ȒȡȏȜȐȩȗ ȑȞȜȏ. ǽȜȟșȓ ȝȭ-
ȠȖșȓȠțȓȑȜ ȟȠȞȜȑȜȑȜ ȕȎȠȐȜȞȎ ȟȠȎȞȓȤ ȜȠȘȞȩș ȒȐȓȞȪ ȘȓșȪȖ, țȜ
ȜȠȐȓȠȜȐ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȭȚ țȓ ȒȎȐȎș. ǽȞȜȦșȜ ȓȧȓ ȝȭȠȪ șȓȠ ȕȎȠȐȜȞȎ,
Ȗ Ȝ. ǿȓȞȎȢȖȚ ȟȠȎș ȜȠȐȓȥȎȠȪ țȎ ȐȜȝȞȜȟȩ ȝȞȖȣȜȔȎț.
ǻȓȘȜȠȜȞȩȓ Ȗȕ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȗ ǿȓȞȎȢȖȚȎ ǿȎȞȜȐȟȘȜȑȜ: «ǻȎ-
ȥȎșȜ ȝȜȘȎȭțȖȭ ȖȟȣȜȒȖȠ ȜȠ ȟȠȞȎȣȎ ǯȜȔȖȭ Ȗ ȐțȖȚȎțȖȭ: ȟȠȞȎȣ
ǯȜȔȖȗ ȜȠȓȤ ȓȟȠȪ ȐțȖȚȎțȖȭ, Ȏ ȐțȖȚȎțȖȓ — ȚȎȠȓȞȪ ȐțȡȠȞȓțțȓ-
ȑȜ ȝȜȘȜȭ, ȠȜȗ ȏȜ ȞȜȔȒȎȓȠ ȟȜȐȓȟȠȪ».
«ǰȟȓ ȟȐȭȠȩȓ Ȗ ȜȠȞȓȘȦȖȓȟȭ ȜȠ ȚȖȞȎ ȖțȜȘȖ ȐȜ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ
ȟȐȜȬ ȝșȎȘȎșȖ Ȑ ȥȎȭțȖȖ ȐȓȥțȜȑȜ ȡȠȓȦȓțȖȭ: ȏșȎȔȓț ȝșȎȥȡȧȖȗ».
«ǿȠȞȎȣ ǯȜȔȖȗ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȓȠȟȭ ȠȜȑȒȎ, ȘȜȑȒȎ ȥȓșȜȐȓȘ, ȜȠ-
ȞȓȘȦȖȟȪ ȜȠ ȚȖȞȎ Ȗ ȜȠ ȐȟȓȑȜ, ȥȠȜ Ȑ ȚȖȞȓ, ȟȜȟȞȓȒȜȠȜȥȖȠ Ȑȟȓ
ȚȩȟșȖ ȟȐȜȖ Ȗ ȥȡȐȟȠȐȎ Ȑ ȜȒțȜȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ Ȝ ȕȎȘȜțȓ
ǯȜȔȪȓȚ».

1 ǽȞȓȝȜȒȜȏțȩȗ ǿȓȞȎȢȖȚ ǿȎȞȜȐȟȘȖȗ. ǺȬțȣȓț; ǺȜȟȘȐȎ: ǰȜȟȘȞȓ-


ȟȓțȪȓ, 1993.

X 30 W
«ǻȓ ȜȟȐȜȏȜȒȭȟȪ ȜȠ ȚȖȞȎ, ȒȡȦȎ țȓ ȚȜȔȓȠ șȬȏȖȠȪ ǯȜȑȎ Ȗȟ-
ȘȞȓțțȜ, ȖȏȜ ȔȖȠȓȗȟȘȜȓ Ȓșȭ țȓȓ ȘȎȘ ȝȜȘȞȩȐȎșȜ».
«ǽȡȠȪ ȒȓȭȠȓșȪțȜȗ ȔȖȕțȖ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ: ȝȜȟȠ, ȐȜȕȒȓȞȔȎțȖȓ,
ȏȒȓțȖȓ, ȘȜșȓțȜȝȞȓȘșȜțȓțȖȓ, ȚȜșȖȠȐȎ Ȗ ȝȞȜȥȖȓ Ƞȓșȓȟțȩȓ
ȝȜȒȐȖȑȖ».
«ǼȠ ȒȓȭȠȓșȪțȜȗ ȔȖȕțȖ țȡȔțȜ ȝȞȖȣȜȒȖȠȪ Ȑ ȡȚȜȟȜȕȓȞȤȎ-
ȠȓșȪțȡȬ, țȜ ȏȓȕ ȒȓȭȠȓșȪțȜȗ ȔȖȕțȖ Ȑ ȡȚȜȟȜȕȓȞȤȎȠȓșȪțȡȬ
ȝȞȖȗȠȖ țȓȐȜȕȚȜȔțȜ».
«ǽȎȥȓ ȐȟȓȑȜ ȒȜșȔțȜ ȡȘȞȎȦȎȠȪ ȟȓȏȭ ȚȜșȥȎțȖȓȚ: ȚȜșȥȎ-
țȖȓȚ ȚțȜȑȖȣ ȐȖȒȎș ȭ ȟȝȎȟȎȬȧȖȣȟȭ, ȚțȜȑȜȑșȎȑȜșȎțȖȓȚ Ȕȓ țȖ
ȜȒțȜȑȜ».
«ǼȠ ȡȓȒȖțȓțȖȭ Ȗ ȚȜșȥȎțȖȭ ȞȜȔȒȎȓȠȟȭ ȡȚȖșȓțȖȓ Ȗ ȘȞȜ-
ȠȜȟȠȪ; ȒȓȗȟȠȐȖȓ ȝȜȟșȓȒțȓȗ Ȑ ȟȓȞȒȤȓ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȚ ȚȜȔțȜ ȡȝȜ-
ȒȜȏȖȠȪ ȠȖȣȜȗ ȐȜȒȓ».
«ǿȜȐȓȞȦȓțțȜȓ ȏȓȕȚȜșȐȖȓ ȓȟȠȪ ȘȞȓȟȠ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ ȒȜșȔȓț
ȥȓșȜȐȓȘ ȞȎȟȝȭȠȪ ȟȓȏȭ ȟȜ ȐȟȓȚȖ ȟȠȞȎȟȠȪȚȖ Ȗ ȝȜȣȜȠȪȚȖ».
ǮȐȞȓșȖȗ ǮȐȑȡȟȠȖț ȞȜȒȖșȟȭ Ȑ 354 ȑ. Ȑ ǮșȔȖȞȓ. ǼȠȓȤ–
ȞȖȚșȭțȖț-ȭȕȩȥțȖȘ, ȚȎȠȪ — ȣȞȖȟȠȖȎțȘȎ, ȘȎțȜțȖȕȖȞȜȐȎțțȎȭ
ȘȎȠȜșȖȥȓȟȘȜȗ ȤȓȞȘȜȐȪȬ. ȁȥȖșȟȭ Ȑ ȞȖȠȜȞȖȥȓȟȘȖȣ ȦȘȜșȎȣ
ǸȎȞȢȎȑȓțȎ Ȗ ȒȜ 30 șȓȠ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎș ȞȖȠȜȞȖȘȡ. ǰ 386 ȑ. ȜȏȞȎ-
ȧȎȓȠȟȭ Ȑ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȠȐȜ, ȡȓȕȔȎȓȠ Ȑ ǿȓȐȓȞțȩȗ ǮșȔȖȞ, ȑȒȓ ȟȠȎ-
țȜȐȖȠȟȭ ȓȝȖȟȘȜȝȜȚ.
dzȑȜ ǶȟȝȜȐȓȒȪ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȟ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ Ș ǯȜȑȡ: «ǰȓșȖȘ
Ȁȩ, DZȜȟȝȜȒȖ Ȗ ȐȟȓȚȖȞțȜȗ ȒȜȟȠȜȖț ȣȐȎșȩ, ȐȓșȖȘȎ ȟȖșȎ ȀȐȜȭ Ȗ
țȓȖȕȚȓȞȖȚȎ ȝȞȓȚȡȒȞȜȟȠȪ ȀȐȜȭ... ǽȜȕȐȜșȪ Țțȓ, DZȜȟȝȜȒȖ, ȞȎȟ-
ȟȘȎȕȎȠȪ, țȎ ȘȎȘȖȓ ȏȞȓȒțȖ ȞȎȟȠȞȎȥȖȐȎș ȭ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȚȜȖ, ȒȎ-
ȞȜȐȎțțȩȓ ȀȜȏȜȗ»1. ǿ ȫȠȜȑȜ ȚȜȚȓțȠȎ ȒȜșȔțȜ ȝȞȜȕȐȡȥȎȠȪ ȠȜ,
ȥȠȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȤȓțȠȞȎșȪțȩȚ ȚȜȚȓțȠȜȚ șȬȏȜȗ ȖȟȝȜȐȓȒȖ, —
ȞȎȟȘȎȭțȖȓ ȝȓȞȓȒ ȠȓȚ, ȘȜȑȜ ȟȎȚ ǮȐȑȡȟȠȖț ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȥȓȞȓȕ ȜȠ-
ȞȖȤȎțȖȓ: «ǯȜȑ țȓ ȖȚȓȓȠ ȜȏȞȎȕȎ, ȠȓșȎ, șȖȘȎ, ȘȎȥȓȟȠȐȎ, ȘȜșȖȥȓ-
ȟȠȐȎ, țȓ ȝȞȓȏȩȐȎȓȠ Ȑ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ, țȓȕȞȖȚ, țȓȜȟȭȕȎȓȚ, țȓ
ȜȧȡȧȎȓȚ Ȗ țȓ ȜȧȡȧȎȓȠ»2 Ȗ ȝȓȞȓȒ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȗ.

1 ǮȐȞȓșȖȗ ǮȐȑȡȟȠȖț. ǶȟȝȜȐȓȒȪ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 1992.


2 ȀȎȚ Ȕȓ.

X 31 W
ǰȟȭ ȖȟȝȜȐȓȒȪ ȝȞȜțȖȕȎțȎ ȟșȜȐȎȚȖ-ȕțȎȘȎȚȖ: «ȖȟȘȡȝșȓ-
țȖȓ», «ȖȟȘȡȦȓțȖȓ», «ȏșȎȑȜȒȎȠȪ», «ȔȖȠȓȗȟȘȜȓ ȚȜȞȓ», «ȟȠȞȎȦ-
țȩȗ ȟȡȒ». ǽȜ ǮȐȑȡȟȠȖțȡ, ȥȓșȜȐȓȘȜȚ ȒȐȖȔȡȠ ȐȓȞȎ Ȗ ȝȜțȖȚȎ-
țȖȓ, Ȗ ȠȜ Ȗ ȒȞȡȑȜȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȟȐȜȗȟȠȐȜȚ ȚȩȦșȓțȖȭ. ǰȓȞȎ țȓ
țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȝȜȟȠȖȑȎȠȪ, țȜ țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȜȒȜȏȞȓ-
țȖȖ. ǰȓȞȎ ȝȓȞȐȖȥțȎ, ȟ ȒȜȐȓȞȖȭ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȕțȎțȖȓ: ȟțȎȥȎșȎ
ȐȓȞȭȠ ȡȥȖȠȓșȬ, ȕȎȠȓȚ ȐȟșȡȦȖȐȎȬȠȟȭ Ȑ ȟșȜȐȜ: «ȅȠȜ ȭ ȝȜțȖȚȎȬ,
ȠȜȚȡ Ȗ ȐȓȞȬ, țȜ țȓ Ȑȟȓ, ȥȓȚȡ ȐȓȞȬ, ȭ ȝȜțȖȚȎȬ».
ȅȎȟȠȜ ȖȟȝȜȐȓȒȪ ǮȐȑȡȟȠȖțȎ ȕȐȡȥȖȠ ȘȎȘ ȒȖȎșȜȑ ȟ ȟȜȏȟȠȐȓț-
țȩȚ ȞȎȕȡȚȜȚ, țȎȝȞȖȚȓȞ:
ǮȐȑȡȟȠȖț: ǰȜȠ ȭ Ȗ ȝȜȚȜșȖșȟȭ ǯȜȑȡ.
ǾȎȕȡȚ: ȀȎȘ ȥȠȜ Ȕȓ Ƞȩ ȣȜȥȓȦȪ ȕțȎȠȪ?
ǮȐȑȡȟȠȖț: ǶȚȓțțȜ ȠȜ, Ȝ ȥȓȚ ȚȜșȖșȟȭ.
ǾȎȕȡȚ: ǿȘȎȔȖ ȫȠȜ ȘȞȎȠȘȜ.
ǮȐȑȡȟȠȖț: ȍ ȔȓșȎȬ ȕțȎȠȪ ǯȜȑȎ Ȗ ȒȡȦȡ.
ǾȎȕȡȚ: Ƕ ȏȜșȪȦȓ țȖȥȓȑȜ?
ǮȐȑȡȟȠȖț: ǾȓȦȖȠȓșȪțȜ țȖȥȓȑȜ. ǵțȎȠȪ ǯȜȑȎ
Ȗ ȒȡȦȡ. ǿȚȩȟș ȐȟȓȑȜ ȐȜȐțȓ Ȗ ȐțȡȠȞȖ.
ǿȚȩȟș ȐȜȐțȓ — ǯȜȑ, «ȡȚțȩȗ ȟȐȓȠ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ, ȜȠ ȘȜȠȜȞȜȑȜ
Ȗ ȥȓȞȓȕ ȘȜȠȜȞȩȗ ȞȎȕȡȚțȜ ȟȖȭȓȠ Ȑȟȓ, ȥȠȜ ȟȖȭȓȠ ȞȎȕȡȚȜȚ»,
ȟȚȩȟș ȐțȡȠȞȖ — ȒȡȦȎ ȝȓȞȓȒ ȝȞȜȠȜȘȎȚȖ ȫȠȜȑȜ ȟȐȓȠȎ. ǶȟȝȜ-
ȐȓȒȪ, ȘȎȘ șȬȏȎȭ ȎȐȠȜȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ, ȐȜȕȐȞȎȧȎȓȠ ȐȓȞȡȬȧȓȑȜ Ș
ȟȎȚȜȚȡ ȟȓȏȓ, ȜȤȓțȖȐȎȭ ȟȓȏȭ ȟȎȚȜȑȜ ȟ ȝȜȕȖȤȖȖ ǯȜȑȎ.
DzȎșȓȓ Ȝț ȝȞȜȒȜșȔȎș: «Ǻȓțȭ ȡȐșȓȘȎșȖ ȠȓȎȠȞȎșȪțȩȓ ȕȞȓ-
șȖȧȎ, ȜțȖ ȏȩșȖ ȝȜșțȩ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭȚȖ ȚȜȖȣ țȓȟȥȎȟȠȖȗ. ǽȜ-
ȥȓȚȡ ȥȓșȜȐȓȘ ȣȜȥȓȠ ȝȓȥȎșȖȠȪȟȭ ȝȞȖ ȐȖȒȓ ȑȜȞȓȟȠțȩȣ Ȗ ȠȞȎȑȖȥȓ-
ȟȘȖȣ ȟȜȏȩȠȖȗ, ȖȟȝȩȠȎȠȪ ȘȜȠȜȞȩȓ Ȝț ȟȎȚ ȜȠțȬȒȪ țȓ ȔȓșȎȓȠ?..
ǾȎȟȟȘȎȕ Ȝ ȐȩȚȩȦșȓțțȩȣ ȟȜȏȩȠȖȭȣ ȘȎȘ ȏȩ ȟȘȞȓȏ ȚȜȬ ȘȜȔȡ…1
ȠȎȘȜȐȎ ȏȩșȎ ȔȖȕțȪ ȚȜȭ, DZȜȟȝȜȒȖ: ȔȖȕțȪȬ șȖ ȏȩșȎ ȜțȎ?».
ǼȠȤȩ ȤȓȞȘȐȖ ȐȖȒȓșȖ Ȑ ȚȎȟȘȓ ȝȡȟȠȜȠȡ Ȗ ȒȡȣȜȐțȡȬ ȟȚȓȞȠȪ.
ǶȟȖȒȜȞ ǿȓȐȖșȪȟȘȖȗ Ȑ «ȋȠȖȚȜșȜȑȖȖ» ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȠ, ȥȠȜ ȏșȎ-
ȑȜȥȓȟȠȖȓ Ȗ ȥȖȟȠȜȠȎ Ȑ larve, ȠȜ ȓȟȠȪ «ȚȎȟȘȎȣ», țȓ țȡȔȒȎȓȠȟȭ.
ǼșȖȤȓȠȐȜȞȭȬȧȖȓ ȣȖȚȓȞȩ Ȗ ȥȡȒȜȐȖȧțȩȓ șȪȐȖțȩȓ ȚȜȞȒȩ țȎ

1 ǮȐȞȓșȖȗ ǮȐȑȡȟȠȖț. ǶȟȝȜȐȓȒȪ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 1992.

X 32 W
ȘȎȝȖȠȓșȖȭȣ ȝȜȕȒțȓȞȜȚȎțȟȘȖȣ ȟȜȏȜȞȜȐ ȝȜȒȜȏțȩ ȜȑȞȜȚțȩȚ
ȘȎȚȓțțȩȚ ȚȎȟȘȎȚ. ǽȜȒ ȚȎȟȘȎȚȖ ȟȘȞȩȐȎșȖȟȪ ȤȖȞȘȎȥȖ Ȗ ȑȖȟȠ-
ȞȓȜțȩ, ȜȏȚȎțȩȐȎȭ ȕȞȖȠȓșȓȗ ȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȩȚȖ ȝȓȞȐȓȞȟȖȭȚȖ
(ȚȡȔȥȖțȩ ȟȘȞȩȠȩ ȝȜȒ ȚȎȟȘȎȚȖ ȔȓțȧȖț, ȟȠȎȞȜȟȠȪ — ȝȜȒ
ȚȎȟȘȜȗ ȚȜșȜȒȜȟȠȖ, ȡȞȜȒȟȠȐȜ — ȝȜȒ ȚȎȟȘȜȗ ȘȞȎȟȜȠȩ). «DZțȓȐ-
țȩȓ ȝȞȜȝȜȐȓȒȖ, țȎȝȞȎȐșȓțțȩȓ ȝȞȜȠȖȐ ȏȞȜȒȭȥȖȣ ȎȘȠȓȞȜȐ, Ȝȝ-
ȞȓȒȓșȖșȖ ȓȧȓ ȜȒțȡ ȐȎȔțȡȬ șȖțȖȬ Ȑ ȖȘȜțȜȑȞȎȢȖȖ — ȠȓȚȡ
ȀȎțȤȎ ǿȚȓȞȠȖ»1, ȒȡȣȜȐțȜȗ ȟȚȓȞȠȖ.
DzȖȟȘȡȞȟ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ — ȕȎȝȜșțȓțȖȓ ȝȜșȭ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘ-
ȠȖȐțȜȟȠȖ ǯȜȑȜȚ. ǼȏȞȎȕ ȟȓȏȭ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ǯȜȑȜȚ ȥȓȞȓȕ ȠȜȔȒȓ-
ȟȠȐȜ Ȗ ȞȎȕșȖȥȖȓ ȟ țȖȚ. ǶȟȝȜȐȓȒȪ ȘȎȘ ȎȐȠȜȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ țȎ-
ȝȜȚȖțȎȓȠ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȓ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ Ȑ țȓȏȓȟțȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ
ǯȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȖ.
ǶȟȠȜȞȖȭ ȖȟȝȜȐȓȒȖ ȖȚȓȓȠ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȓ ȝȞȜȒȜșȔȓțȖȓ. ȀȎȘ,
«ǶȟȝȜȐȓȒȪ» Ǵ.-Ǵ. ǾȡȟȟȜ ȐȩȕȐȎșȎ ȏȡȞțȜȓ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȓ ȜȏȧȓȟȠ-
ȐȓțțȜȟȠȖ, ȝȓȞȓȣȜȒȭȧȓȓ Ȑ țȓ Țȓțȓȓ ȏȡȞțȜȓ ȜȟȡȔȒȓțȖȓ. ǼțȎ
ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȎ, ȥȠȜ șȬȒȖ țȓ ȑȜȠȜȐȩ Ș ȟțȭȠȖȬ ȚȎȟȜȘ Ȗ
ȜȠȘȞȜȐȓțțȜȚȡ ȝȞȖșȬȒțȜȚȡ ȡșȖȥȓțȖȬ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȡșȖȥȓțțȩȚȖ
ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȎȐȠȜȞ, țȜ Ȗ ȥȖȠȎȠȓșȪ. ǻ. Ǻ. ǸȎȞȎȚȕȖț
ȝȖȦȓȠ Ȝ ǾȡȟȟȜ: «ȋȠȜ ȝșȜȣȜ, ȘȜȑȒȎ ȟșȡȑȖ ȕțȎȬȠ, ȥȠȜ ȫȠȜȠ ȢȖșȜ-
ȟȜȢ Ȗ ȟșȎȐțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȐȜȞȜȐȎș Ȗ ȏȩș șȎȘȓȓȚ»2. ǾȡȟȟȜ Ȑ ȟȐȓȠ-
ȟȘȜȗ ȔȖȕțȖ ȟȜȏșȬȒȎș Ȑȟȓ ȡȟșȜȐțȜȟȠȖ ȫȠȖȘȓȠȎ, țȓ ȡțȖȔȎȭ ȟȜȏ-
ȟȠȐȓțțȜȑȜ ȒȜȟȠȜȖțȟȠȐȎ Ȗ ȒȜȟȠȜȖțȟȠȐȎ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȣ. «ǽȞȖ-
șȖȥȪȓȚ ȟȠȭțȡȠȩȓ ȚȎȟȘȖ», ȘȎȘ ȝȖȟȎș Ƕ. ǿ. ȀȡȞȑȓțȓȐ3, ȟțȭȠȪ ȟ
ȟȓȏȭ Ȗ ȟ ȒȞȡȑȜȑȜ ȜȝȎȟȎșȖȟȪ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȫȠȜ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ țȓȝȞȖ-
șȖȥțȩȚ (țȓ ȝȞȖ șȖȤȓ).
ǺȎȘȟȖȚȎ 218: «ǹȖȤȓȚȓȞȖȓ — ȒȎțȪ ȡȐȎȔȓțȖȭ ȒȜȏȞȜȒȓȠȓșȖ, ȟȜȕ-
ȒȎȐȎȓȚȎȭ ȝȜȞȜȘȜȚ»4.

1 ǶȝȝȜșȖȠȜȐ Ǯ. ǰ. ǺȎȟȘȎ ȚȎțȪȓȞȖȕȚȎ: ȜȠ șȔȖ Ș ȝȞȓȜȏȞȎȔȓ-


țȖȬ // ǺȎȟȘȖ: ȜȠ ȚȖȢȎ Ș ȘȎȞțȎȐȎșȡ. Ǻ.: DZȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ Țȡȕȓȗ
ȖȕȜȏȞȎȕȖȠȓșȪțȩȣ ȖȟȘȡȟȟȠȐ ȖȚ. Ǯ. ǿ. ǽȡȦȘȖțȎ. ǿ. 157.
2 DZȜșȖȤȩț Ǯ. ǽ. ǽȞȓȒȖȟșȜȐȖȓ ȝȓȞȓȐȜȒȥȖȘȎ // ǿȜȏȞȎțȖȓ ȜȠȞȩȐ-
ȘȜȐ, ȐȕȭȠȩȣ Ȗȕ țȞȎȐȟȠȐȓțțȩȣ Ȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȣ ȝȖȟȎȠȓșȓȗ. Ǻ., 1811.
ǿ. 4.
3 ȄȖȠ. ȝȜ: ǺȎțț Ȍ. ǾȡȟȟȘȎȭ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȃIȃ ȐȓȘȎ. ȋȝȜȣȎ ȞȜȚȎț-
ȠȖȕȚȎ. Ǻ.: ǮȟȝȓȘȠ ȝȞȓȟȟ, 2001. ǿ. 305.
4 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 58.

X 33 W
ǼȏșȖȥȓțȖȭ ȏȜȭșȖȟȪ ȘȎȘ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȜȕȜȞȎ, ȝȜȫȠȜȚȡ
ȖȟȝȜȐȓȒȖ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȝȡȏșȖȥțȜȑȜ ȜȏșȖȥȓțȖȭ, ȐȩȕȩȐȎșȖ țȓȒȜ-
ȡȚȓțȖȓ: «ǶȟȝȜȐȓȒȩȐȎȠȪȟȭ, — ȝȖȟȎș ǹ. ǻ. ȀȜșȟȠȜȗ, — ȐȩȐȜȞȎ-
ȥȖȐȎȠȪ ȐȟȬ ȑȞȭȕȪ ȟȐȜȓȗ ȒȡȦȖ»1, ȜȒțȎȘȜ, ȓȑȜ ǽȪȓȞ ǯȓȕȡȣȜȐ țȎ-
ȕȩȐȎș «ǶȟȝȜȐȓȒȪ» ǾȡȟȟȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȘțȖȑȜȗ, Ȏ ȝȜȟȠȡȝȘȜȚ.
ȁ ǾȡȟȟȜ ȝȜțȭȠȖȓ ȑȞȓȣȎ Ȗ ȝȜȘȎȭțȖȭ ȟȚȓțȖșȜȟȪ ȝȜțȭȠȖȓȚ
ȝȜȞȜȘȎ Ȗ ȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȚ ȞȎȟȘȎȭțȖȓȚ. ȋȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȜȗ ȑȞȎ-
țȖȤȓȗ ȟȠȎțȜȐȖșȎȟȪ ȟȜȐȓȟȠȪ. Dz. Ƕ. ȂȜțȐȖȕȖț ȝȖȟȎș: «ǶȕȜȏȞȎȕȖș
Ȝț ȟȓȏȭ ȏȓȕ ȚȎșȓȗȦȓȑȜ ȝȞȖȠȐȜȞȟȠȐȎ, ȐȟȬ ȟȐȜȬ ȒȡȦȡ, ȘȎȘ ȚȓȞȕ-
ȘȎ ȜțȎ țȓ ȏȩșȎ Ȑ țȓȘȜȠȜȞȩȓ ȚȜȚȓțȠȩ»2. ȀȎȘȜȓ țȓȝȞȖȠȐȜȞȟȠȐȜ
ȜȠȠȎșȘȖȐȎșȜ («ȚȓȞȕȘȎȭ ȒȡȦȎ») Ȗ ȝșȓțȭșȜ. ǿȎȚ ȂȜțȐȖȕȖț Ȑ
ȘȜțȤȓ ȔȖȕțȖ ȝȖȦȓȠ «ȅȖȟȠȜȟȓȞȒȓȥțȜȓ ȝȞȖȕțȎțȖȓ Ȑ ȒȓșȎȣ ȚȜȖȣ
Ȗ ȝȜȚȩȦșȓțȖȭȣ». ȅȖȟȠȜȟȓȞȒȓȥțȜȓ ȝȞȖȕțȎțȖȓ ȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭ ȕȎ
ȖȟȠȖțțȜȓ șȖȤȜ, Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ, ȘȎȘ ȚȎȟȘȖ ȜȟȠȎȬȠȟȭ ȝȜȞȜȥțȩȚȖ:
ǽȞȖȕȞȎȘȖ Ȑȟȓȣ ȐȓȘȜȐ Ȗ țȎȤȖȗ,
DZȡșȭȬȠ ȢȓȖ, ȐȖȕȖȞȖ,
ǽȜșȖȦȖțȓșȖ, ȒȖȘȎȞȖ,
Ƕȣ ȚȡȥȖȠ ȏȓȟ ȚȖȟȠȖȢȖȘȎȤȖȗ3.
«ǯȓȟ ȚȖȟȠȖȢȖȘȎȤȖȗ» țȎȝȜȚȖțȎȓȠ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȗ ȜȏȞȭȒ
ȔȓȞȠȐȜȝȞȖțȜȦȓțȖȗ, ȑȒȓ pharmak ȟțȖȚȎș ȟȐȜȖȚ ȡȣȜȒȜȚ țȎ
ȐȞȓȚȭ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȡȬ ȎȑȞȓȟȟȖȬ. ǿțȭȠȪ ȚȎȟȘȡ, ȞȎȟȘȎȭȠȪȟȭ ȜȘȎ-
ȕȎșȜȟȪ ȚȜȞȎșȪțȩȚ ȝȜȒȐȖȑȜȚ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎșȖ Ȗ ȜȘ-
ȞȡȔȎȬȧȖȓ, ȡșȖȥȓțțȩȓ Ȑ ȚȎȟȘȎȣ: «ǵȎȥȓȚ Ȑȟȓ șȑȡȠ Ȗ ȝȞȖȠȐȜ-
ȞȭȬȠȟȭ, ȘȜȑȒȎ ȡȔȓ Ȑȟȓ ȜȏșȖȥȓțȩ ȫȠȜȗ ȘțȖȑȜȗ?»4 — ȐȜȝȞȜ-
ȦȎș ǹ. ǻ. ȀȜșȟȠȜȗ Ȝȏ «ǶȟȝȜȐȓȒȖ» ǾȡȟȟȜ. ǼȏșȖȥȓțțȩȓ
Ȗ ȡșȖȥȓțțȩȓ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȝȜȞȜȘȎȣ, ȝȖȟȎșȖ ȖȟȝȜȐȓȒȖ ǻ. DZ. ȅȓȞțȩ-
ȦȓȐȟȘȖȗ, ǻ. ǰ. DZȜȑȜșȪ, ǻ. Ǻ. ǸȎȞȎȚȕȖț. ǼțȖ ȐȕȩȐȎșȖ Ș ȞȜ-
ȚȎțȠȖȥțȜȗ ȜȠȘȞȜȐȓțțȜȟȠȖ: «Ǻȩ ȣȜȠȖȚ ȔȖȠȪ, ȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȗ
ȚȩȟșȖȠȪ Ȑ ȝȞȜȕȞȎȥțȜȚ ȟȠȓȘșȓ!»5. ǻȜ ȫȠȜȠ ȝȞȜȞȩȐ ȜȟȠȎȐȎșȟȭ

1 ȀȜșȟȠȜȗ ǹ. ǻ. ǽȜșțȜȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ. Ȁ. 2. Ǻ.; ǹ., 1930.


ǿ. 343 -346.
2 ȂȜțȐȖȕț Dz. Ƕ. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ. Ȁ. 2. ǿ. 479.
3 ǯȎȞȎȠȩțȟȘȖȗ dz. // ǺȎțț Ȍ. ǾȡȟȟȘȎȭ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȃIȃ ȐȓȘȎ. ȋȝȜ-
ȣȎ ȞȜȚȎțȠȖȕȚȎ. Ǻ.: ǮȟȝȓȘȠ ȝȞȓȟȟ, 2001. ǿ. 301.
4 ȀȜșȟȠȜȗ ǹ. ǻ. ǽȜșțȜȓ ȟȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ. Ȁ. 2. ǿ. 343 -346.
5 ǸȎȞȎȚȕȖț ǻ. Ǻ. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȟȜȥȖțȓțȖȭ: Ȑ 2-ȣ Ƞ. Ȁ. 1. Ǻ.; ǹ., 1964.
ǿ. 729.

X 34 W
ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȜ-ȐȜȕȐȩȦȓțțȩȚ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȠȓȘȟȠȎȣ. ǰ ȟȐȓȠȓ Ȕȓ
Ȑȟȓ ȖȟȝȜșțȭșȖ ȝȞȓȔțȖȓ ȞȜșȖ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȡȟȠȎțȜȐșȓț-
țȩȚȖ ȥȖțȎȚȖ.
ǿȓȚȎțȠȖȥȓȟȘȖȗ ȞȭȒ «ȚȎȟȘȖ» ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȟȭ «ȖȑȞȜȗ»,
«ȏȎșȜȚ», «ȚȎȟȘȎȞȎȒȜȚ», «ȠȓȎȠȞȜȚ», Ȏ ȟȓȚȎțȠȖȥȓȟȘȖȗ ȞȭȒ
«șȖȤȎ» ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȟȭ «ȠȞȡȒȜȚ» Ȗ «ȚȜșȖȠȐȜȗ», «ȚȜșȖȠȐȜȗ» Ȗ
«ȠȞȡȒȜȚ»1.
ǸȡȞȠȡȎȕțȜȟȠȪ ȝȜȒȞȎȕȡȚȓȐȎșȎ ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȟȠȪ, Ȝ ȥȓȚ ȟȐȖ-
ȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȓȠ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓ Ȑ ȟȐȓȠȟȘȜȗ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȟȠȖ
ȝȎȞȖȘȜȐ, ȝȞȜȒȡȚȎțțȩȣ ȔȓȟȠȜȐ, ȐȩȟȜȘȜȚȓȞțȜȗ ȞȓȥȖ, ȞȖȠȡȎ-
șȜȐ ȜȣȜȠȩ.
Ȃ. Ȓȓ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ2 Ȗ ǻ. ǺȎȘȖȎȐȓșșȖ3 ȘȞȖȠȖȘȡȬȠ ȞȓȑșȎ-
ȚȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȃVII ȐȓȘȎ ȕȎ ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȟȠȪ,
ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȟȠȎȐșȭȭ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȞȎȟȟȡȔȒȓțȖȭȣ ȚȜȠȖȐ «șȖȤȎ» ȘȎȘ
ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȗ ȖȟȠȖțțȜȗ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȓȗ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ
ȚȜȠȖȐȡ «ȚȎȟȘȖ» ȘȎȘ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȗ Ȗ șȜȔțȜȗ. ǰ ȟȖȚȏȖȜȕȓ
șȔȖ Ȗ ȖȟȠȖțȩ, ȟȤȓțȩ Ȗ ȘȡșȖȟ ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ ȚȎȟȘȎ ȘȎȘ ȚȎțȓȞȎ
ȒȓȞȔȎȠȪȟȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 219: «ȀȞȡȒțȜ ȟȡȒȖȠȪ, ȭȐșȭȓȠȟȭ șȖ ȭȟțȩȗ, ȖȟȘȞȓțțȖȗ
Ȗ ȥȓȟȠțȩȗ ȜȏȞȎȕ ȒȓȗȟȠȐȖȗ ȝȞȜȭȐșȓțȖȓȚ ȝȜȞȭȒȜȥțȜȟȠȖ ȖșȖ ȟȚȓȠ-
șȖȐȜȑȜ ȞȎȟȥȓȠȎ»4.
ǿ ȠȎȘȜȗ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ, ȚȖȞ Ȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȓȒȟȠȎȬȠ ȝȜȒ
ȚȎȟȘȜȗ șȜȔțȩȣ ȜȏșȖȥȖȗ. ǶȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȃVII ȐȓȘȎ
ǻ. ǰ. ǮȐȠȡȣȜȐȖȥ ȑȜȐȜȞȖȠ, ȥȠȜ ȟȜȠȐȜȞȓțțȜȟȠȪ Ȗ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓț-
țȜȟȠȪ ȚȖȞȎ Ȗ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȝȜȏȡȔȒȎȓȠ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ
ȝȜțȭȠȖȓ «ȚȎȟȘȖ» ȟ ȝȜȕȖȤȖȖ ȚȜȞȎșȖȟȠȎ5. ǺȎȟȘȎ ȟȘȞȩȐȎȓȠ Ȗȟ-
ȠȖțțȜȓ șȖȤȜ, Ȗ, ȏȜșȓȓ ȠȜȑȜ, ȚȎȟȘȎ ȘȎȘ ȎȞȠȓȢȎȘȠ, ȭȐșȭȓȠȟȭ ȡȟ-
șȜȐțȩȚ ȭȕȩȘȜȚ. ǺȜȠȖȐ ȚȎȟȘȖ ȞȓȎșȖȕȡȓȠȟȭ Ȗ ȞȎȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ

1 ȆȚȜțȖț Dz. ǰ. ǰ ȠȓțȖ ǾȓțȓȟȟȎțȟȎ. ǰȠȜȞȎȭ ȟȣȜșȎȟȠȖȘȎ Ȑ ǶȟȝȎțȖȖ.


ǶȕȒ-ȐȜ ǿǽȏDZȁ, 2006.
2 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 64.
3 ǺȎȘȖȎȐȓșșȖ ǻ. DZȜȟȡȒȎȞȪ. ǺȖțȟȘ: ȃȎȞȐȓȟȠ; Ǻ.: ǮǿȀ, 2000.
4 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. ǿ. 23.
5 ǮȐȠȡȣȜȐȖȥ ǻ. ǰ. ǽȞȜȏșȓȚȎ «șȖȤȎ» Ȗ «ȚȎȟȘȖ» Ȑ «ȚȎȘȟȖȚȎȣ» ǹȎ-
ȞȜȦȢȡȘȜ // ȃVII ȐȓȘ Ȑ ȒȖȎșȜȑȓ ȫȝȜȣ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞ: ȚȎȠȓȞȖȎșȩ țȎȡȥ-
țȜȗ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ. ǿȓȞȖȭ Simposium. ǰȩȝ. 8. ǿǽȏ., 2000. ǿ. 84 -86.

X 35 W
ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȑ ȠȎȘȖȣ ȟșȜȐȜȟȜȥȓȠȎțȖȭȣ, ȘȎȘ «țȎȝȡȟȠȖȠȪ ȐȖȒ»,
«țȎȒȓȠȪ șȖȥȖțȡ», «ȡȠȎȖȠȪ», «ȢȎșȪȦȪ», «ȡșȜȐȘȎ», ȟȐȭȕȎțțȩȣ
ȚȓȔȒȡ ȟȜȏȜȗ țȓȑȎȠȖȐțȩȚ ȎȘȟȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚ ȘȜțȠȓȘȟȠȜȚ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 246: «ǻȓȞȓȒȘȜ ȠȜ, ȥȠȜ ȘȎȔȓȠȟȭ ȐȓșȖȘȜȒȡȦȖȓȚ,
ȕȎȥȎȟȠȡȬ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȕȎȚȎȟȘȖȞȜȐȎțțȩȚ ȥȓȟȠȜșȬȏȖȓȚ»1.
ǺȎȟȘȎ ȟȘȞȩȐȎȓȠ Ȑȟȓ ȒȜȏȞȜȔȓșȎȠȓșȪțȩȓ țȎȚȓȞȓțȖȭ, ȭȐșȭ-
ȭȟȪ ȟȖțȜțȖȚȜȚ șȜȔțȩȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ — ȢȎșȪȦȖ Ȗ șȖȤȓȚȓȞȖȭ.
ȅȓșȜȐȓȘ ȭȘȜȏȩ țȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȗ, ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȝȞȖ-
ȠȐȜȞȭȭȟȪ Ȗ ȝȜȒȥȖțȭȭȟȪ ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȚ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȕȎȘȜțȎȚ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȜȗ ȖȑȞȩ. ǻȜ ȐȟȓȑȒȎ șȖ ȝȜȒȥȖțȓțȖȓ ȠȜȔȒȓȟȠȐȓțțȜ ȝȞȖ-
ȠȐȜȞȟȠȐȡ? ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ ȝȞȖȕțȎȓȠ ȝȓȞȓȣȜȒ ȚȎȟȘȖ ȟ ȠȓȎȠȞȎșȪ-
țȩȣ ȝȜȒȚȜȟȠȘȜȐ Ȑ ȚȖȞ ȝȜȐȟȓ-
ȒțȓȐțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ. ǺȎȟȘȎ ȟȠȎ-
țȜȐȖȠȟȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞȜȚ ȜȠțȜȦȓ-
țȖȗ ȚȓȔȒȡ șȬȒȪȚȖ. ȀȞȓȏȜȐȎ-
ȠȓșȪțȩȗ ȫȠȖȘȓȠ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȑȜ
ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȜȐȎș Ȑȟȓ
ȟȓȑȚȓțȠȩ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȑȜ, ȐȜ-
ȓțțȜȑȜ, ȎȘȎȒȓȚȖȥȓȟȘȜȑȜ Ȗ Ȝȏȩ-
ȒȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ. Ȃ. Ȓȓ ǹȎȞȜȦ-
ȢȡȘȜ ȟȞȎȐțȖș ȚȖȞ ȟ ȠȓȎȠȞȜȚ,
ȝȎȠȓȠȖȥțȜ ȓȧȓ țȓ ȜȏȨȭȐșȭȭ,
ȥȠȜ Ȝț Ȗ ȓȟȠȪ «ȠȓȎȠȞ».
ǻ. ǺȎȘȖȎȐȓșșȖ Ȑ ȞȎȏȜȠȓ
«DZȜȟȡȒȎȞȪ» ȒȎȓȠ ȘșȎȟȟȖȢȖȘȎ-
ȤȖȬ ȚȎȟȜȘ ȝȞȎȐȖȠȓșȭ: ȦȡȠȎ,
șȪȐȎ, șȖȟȖȤȩ, Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ
ȘȜȠȜȞȩȚȖ ȝȞȎȐȖȠȓșȖ ȒȜșȔțȩ
ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȠȪ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȓ ȝȜ-
ȐȓȒȓțȖȓ Ȗ ȠȎȘȠȖȘȡ ȝȜșȖȠȖȥȓ-
ǺȎȟȘȎ Commedia dell’arte ȟȘȜȗ ȖȑȞȩ. ǿȚȓțȎ ȠȎȘȠȖȘȖ Ȗ
ȜȏȞȎȕȎ ȑȞȜȕȖșȎ ȘȞȎȣȜȚ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȐȩȟȠȞȜȓțțȩȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ
ȜȔȖȒȎțȖȭ țȎȞȜȒȎ ȞȡȦȖșȖȟȪ.

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 65.

X 36 W
ǺȎȘȟȖȚȎ 56: «ȅȠȜȏȩ ȕȎȐȜȓȐȎȠȪ ȝȜșȜȔȓțȖȓ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ,
ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ ȖȒȠȖ țȎ Ȑȟȓ, ȒȎȏȩ ȝȜȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ȜțȜ ȡȔȓ țȎȚȖ ȕȎ-
ȐȜȓȐȎțȜ»1, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ țȎ ȜȝȞȎȐȒȎțțȡȬ ȔȓȟȠȘȜȟȠȪ, Ȗ ȒȎȔȓ
ȔȓȟȠȜȘȜȟȠȪ.
ǮȘȟȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȝȜȒȣȜȒ Ș ȖȕȡȥȓțȖȬ ȢȓțȜȚȓțȎ ȚȎȟȘȖ
ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȓȠ ȜȝȝȜȕȖȤȖȖ ȝȜȕȖȠȖȐțȜȑȜ Ȗ țȓȑȎȠȖȐțȜȑȜ, ȟȐȓȠșȜ-
ȑȜ Ȗ ȠȓȚțȜȑȜ, ȖȟȠȖțțȜȑȜ Ȗ șȜȔțȜȑȜ. ǿ ȠȎȘȜȗ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ,
ȡȟșȜȐțȜ «ȟȜȞȐȎȠȪ» ȚȎȟȘȡ ȟ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȐȜȕȚȜȔțȜ, ȘȎȘ ȐȜȕȚȜȔțȜ
ȡȕȞȓȠȪ Ȗ țȎȟȠȜȭȧȓȓ, ȖȟȠȖțțȜȓ Ȑ
ȟȎȚȜȚ șȖȤȓ. ǼȤȓțȜȥțȩȓ ȟȡȔȒȓ-
țȖȭ ȖȟȠȖțȩ/șȔȖ, ȝȞȎȐȒȩ/țȓ-
ȝȞȎȐȒȩ țȎȒȓșȭȬȠ ȚȎȟȘȡ ȠȜȑȜ
ȐȞȓȚȓțȖ țȓȑȎȠȖȐțȩȚȖ ȘȎȥȓȟȠ-
ȐȎȚȖ.
ǻȜȐȜȗ ȢȜȞȚȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȚȎȞȘȖȞȜȐȘȖ Ȑ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȚ Ȝȏ-
ȧȓȟȠȐȓ ȟȠȎșȜ ȞȎȢȖțȖȞȜȐȎțȖȓ
ȚȎțȓȞ, ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȫȠȖȘȓȠȎ Ȗ
ȚȜȒȩ, ȥȠȜ ȝȞȖȐȓșȜ Ș ȐȕȎȖȚȜ-
ȘȜȞȞȓșȭȤȖȖ ȐțȓȦțȓȑȜ ȝȞȖțȡȔ-
ȒȓțȖȭ Ȗ ȟȎȚȜȘȜțȠȞȜșȭ ȜȠțȜȟȖ-
ȠȓșȪțȜ ȒȜȕȐȜșȓțțȜȗ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ
ȚȓȞȩ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȗ ȫȘȟ-
ȝȞȓȟȟȖȖ.
ȋȠȖȘȓȠ ȝȞȜțȖȕȩȐȎș Ȗ Ȟȓȑ-
șȎȚȓțȠȖȞȜȐȎș Ȑȟȓ ȟȢȓȞȩ ȔȖȕțȖ
ȐȩȟȦȓȑȜ ȟȜȟșȜȐȖȭ. ǾȎȟȝȜȞȭȒȜȘ
Ȓțȭ ȚȜțȎȞȦȓȗ ȟȓȚȪȖ ȏȩș ȞȎȟ-
ȝȖȟȎț ȝȜ ȥȎȟȎȚ, ȘȎȘ Ȗ ȝȞȖȟȡȠ-
ȟȠȐȖȓ ȟșȡȑ ȐȜ Ȑȟȓȣ ȟȐȓȞȦȎȓȚȩȣ
ȚȜțȎȞȣȜȚ ȝȞȜȤȓȒȡȞȎȣ: ȜȒȓȐȎȠȪ,
ȡȚȩȐȎȠȪ, ȞȎȟȟȠȖșȎȠȪ ȘȜȐȓȞ, ȝȖ- ǺȎȟȘȎ Commedia dell’arte
ȟȎȠȪ ȝȞȜȠȜȘȜș.

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 23.

X 37 W
ǺȜȒȎ ȜȠ ȢȞ. «mode» Ȗ șȎȠ. «modus» — ȚȓȞȎ, ȜȏȞȎȕ, ȟȝȜ-
ȟȜȏ, ȝȞȎȐȖșȜ, ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȓ. ǺȜȒȎ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȜȏȞȎȕ ȔȖȕțȖ,
ȟȠȖșȪ ȖȒȓȗ, ȜȒȓȔȒȩ, ȝȜȐȓȒȓțȖȭ. ǼțȎ țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȜȟȐȜȏȜȔȒȎȓȠ
ȟȠȎȞȩȓ ȡȟȠȎțȜȐȘȖ Ȓșȭ țȜȐȩȣ ȐȜȝșȜȧȓțȖȗ, ȟȘȜșȪȘȜ ȜȑȞȎțȖ-
ȥȖȐȎȓȠ: ȐȩȏȜȞ ȤȐȓȠȎ, ȐȜȕȚȜȔțȜȓ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȚȡȦȓȘ țȎ ȧȓȘȓ,
ȒșȖțȎ ȬȏȘȖ Ȗ ȑșȡȏȖțȎ ȒȓȘȜșȪȠȓ.
ǽȞȖ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȖ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȟȠȞȡȘȠȡ-
ȞȎșȖȟȠȟȘȖȗ ȝȜȒȣȜȒ ȘȎȔȓȠȟȭ țȎȖȏȜșȓȓ ȝȞȖȓȚșȓȚȩȚ, ȠȎȘ ȘȎȘ
ȘȜȟȠȬȚ Ȗ ȔȓȟȠ ȭȐșȭșȖȟȪ ȟȜȜȏȧȓțȖȓȚ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, țȎȒȓȠȜȓ
ȔȓțȧȖțȜȗ ȑȜșȡȏȜȓ ȝșȎȠȪȓ ȜȕțȎȥȎșȜ ȡȐșȓȥȓțȖȓ, ȕȓșȓțȜȓ —
ȝȜȘȜȗ Ȗ ȞȎȐțȜȐȓȟȖȓ. ǻȡȔțȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ ȘȞȓȟȠȪȭțȓ, ȞȓȚȓȟ-
șȓțțȖȘȖ ȜȒȓȐȎșȖȟȪ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȥȓȞțȩȓ ȖșȖ ȟȓȞȩȓ ȜȒȓȔȒȩ. ǰȩ-
ȞȎȔȓțȖȓ: «ȋȠȖȘȓȠ ȒȓșȎȓȠ ȘȜȞȜșȓȗ ȞȎȏȎȚȖ ȒȐȜȞȎ» ȝȜȒȠȐȓȞ-
ȔȒȎȓȠȟȭ ȝȞȖȒȐȜȞțȩȚȖ ȝȞȖȚȓȞȎȚȖ. ǶȟȝȎțȟȘȖȗ ȘȜȞȜșȪ ȂȖ-
șȖȝȝ III ȝȜȔȓȞȠȐȜȐȎș ȟȐȜȓȗ ȔȖȕțȪȬ, ȜȟȠȎȐȦȖȟȪ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ
ȝȞȖȚȓȞȜȚ ȚȜțȎȞȦȓȗ ȥȓȟȠȖ Ȗ ȑȜȞȒȜȟȠȖ, ȒȜȟȠȜȗțȩȚ ȝȜȒȞȎ-
ȔȎțȖȭ. ǿȖȒȭ ȡ ȘȎȚȖțȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȟșȖȦȘȜȚ ȟȖșȪțȜ ȞȎȕȑȜȞȓ-
șȜȟȪ ȝșȎȚȭ Ȑ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȘȎȚȖțțȜȑȜ, Ȝț țȓ ȝȜȕȐȜșȖș țȖȘȜȚȡ
Ȗȕ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȓȗ ȟȐȖȠȩ ȝȜȟȠȎȐȖȠȪ ȕȎȟșȜțȘȡ Ȗ țȓ ȜȟȠȎțȜ-
ȐȖș ȜȑȜțȪ ȟȎȚ. ǿȜȤȖȎșȪțȜȓ ȜȠȜȔȒȓȟȠȐșȓțȖȓ ȜȘȎȕȎșȜȟȪ ȟȖșȪ-
țȓȓ ȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȖțȟȠȖțȘȠȜȐ ȐȩȔȖȐȎțȖȭ. ȂȖșȖȝȝ III ȡȚȓȞ
ȜȠ ȜȔȜȑȜȐ.
ǺȎȞȘȖȞȜȐȘȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȘȎȘ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜ-
ȑȜ ȟȜȟșȜȐȖȭ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖșȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȜȒȓȔȒȩ, ȚȜ-
Ȓȩ, țȜ Ȗ Ȑ ȜȏȩȒȓțțȜȗ ȔȖȕțȖ. ǾȓȥȪ ȖȒȓȠ Ȝȏ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ
ȟȠȜșȜȐȜȑȜ ȫȠȖȘȓȠȎ. ǰ ȃVI ȐȓȘȓ Ȑ ȜȏȖȣȜȒȓ ȎȞȖȟȠȜȘȞȎȠȜȐ ȝȜȭȐ-
șȭȓȠȟȭ ȐȖșȘȎ, șȜȔȘȎ, ȟȎșȢȓȠȘȎ, ȒȜșȑȜȓ ȐȞȓȚȭ ȜȟȠȎȬȧȖȓȟȭ
ȞȜȟȘȜȦȪȬ. Ǹ ȃVIII ȐȓȘȡ ȚȎțȓȞȩ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȕȎ ȟȠȜșȜȚ Ȑ ȟȞȓȒȓ
ȝȞȖȒȐȜȞțȩȣ ȡȟȠȜȭșȖȟȪ. ǰ 1517 ȑȜȒȡ ȏȜșȪȦȡȬ ȖȕȐȓȟȠțȜȟȠȪ
ȝȞȖȜȏȞȓșȎ ȘțȖȑȎ ȑȞȎȢȎ ǯȎșȪȠȎȟȟȎȞȓ Ȓȓ ǸȎȟȠȖșȪȜțȓ ȝȜȒ țȎ-
ȕȐȎțȖȓȚ «ǽȞȖȒȐȜȞțȩȗ». ǰ țȓȗ ȜȝȖȟȩȐȎșȟȭ «ȜȏȞȎȕȓȤ» ȒȐȜ-
ȞȭțȖțȎ: «DzȐȜȞȭțȖț țȓ ȕȎȒȖȞȖȟȠ Ȗ țȓ ȟȠȎțȓȠ ȐȩȖȟȘȖȐȎȠȪ ȝȜ-
ȐȜȒ Ȓșȭ ȒȡȫșȖ. ǰȩȟȜȘȖȗ ȞȜȟȠ țȖ Ș ȥȓȚȡ, ȖȏȜ ȓȚȡ ȟȜȝȡȠȟȠȐȡȓȠ
ȐȭșȜȟȠȪ ȡȚȎ. ǿȜȐȓȞȦȓțțȩȗ ȝȞȖȒȐȜȞțȩȗ ȐșȎȒȓȓȠ șȎȠȩțȪȬ Ȗ
ȑȞȓȥȓȟȘȖȚ, ȥȖȠȎȓȠ ȝȜȫȠȜȐ, ȜȞȎȠȜȞȜȐ, ȖȟȠȜȞȖȘȜȐ, ȝȖȦȓȠ ȟȠȖ-

X 38 W
ȣȎȚȖ Ȗ ȝȞȜȕȜȗ, ȖȑȞȎȓȠ țȎ ȞȎȕțȩȣ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȣ ȖțȟȠȞȡȚȓț-
ȠȎȣ, ȞȖȟȡȓȠ»1. ǿȐȓȠȟȘȎȭ ȔȓțȧȖțȎ ȒȜșȔțȎ ȏȩȠȪ «ȚȭȑȘȜȗ Ȗ
ȒȓșȖȘȎȠțȜȗ, ȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțțȜȗ Ȓșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ ȡȥȎ-
ȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ ȏȓȟȓȒȎȣ, ȞȎȕȐșȓȘȎȠȪ ȑȜȟȠȓȗ ȖȑȞȜȗ țȎ ȘȎȘȜȚ–șȖȏȜ
ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȚ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȓ, ȘȞȜȚȓ ȢșȓȗȠȩ, șȓȑȘȜ Ȗ ȘȞȎȟȖȐȜ
ȠȎțȤȓȐȎȠȪ»2.
ǰ ȝȞȖȒȐȜȞțȜȗ ȔȖȕțȖ țȡȔțȜ ȏȩșȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȡȚȓȠȪ
ȜȏȧȎȠȪȟȭ: ǺȎȘȟȖȚȎ 100: «DZȎ-
șȎțȠțȜȟȠȪ ȡȚȎ — ȡȚȓțȖȓ ȟ
ȝȞȖȭȠțȜȟȠȪȬ ȑȜȐȜȞȖȠȪ șȓȟȠ-
țȩȓ ȐȓȧȖ»4, țȜ Ȗ ȟȎȚȜȚȡ
ȡȚȓȠȪ ȝȞȖțȖȚȎȠȪ șȓȟȠȪ.
ȍȒȞȜȚ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȩ ȭȐșȭșȟȭ ȖțȟȠȖȠȡȠ
ȞȩȤȎȞȟȠȐȎ5. ǾȩȤȎȞȟȘȖȗ ȘȜ-
ȒȓȘȟ ȥȓȟȠȖ ȜȟțȜȐȩȐȎșȟȭ țȎ
ȐȓȞțȜȟȠȖ ȟȓțȪȜȞȡ. ǽȞȓȒȎ-
ȠȓșȪȟȠȐȜ ȟȥȖȠȎșȜȟȪ ȑȞȓȣȜȚ,
ȐșȓȘȡȧȖȚ ȕȎ ȟȜȏȜȗ ȖȟȘșȬ-
ȥȓțȖȓ Ȗȕ ȐȜȓțțȜ-ȎȞȖȟȠȜȘȞȎ-
ȠȖȥȓȟȘȜȗ șȖțȖȖ. ǻȓȝȞȓȚȓț-
țȩȚ ȟȐȜȗȟȠȐȜȚ ȞȩȤȎȞȭ, ȘȎȘ
ȥȓșȜȐȓȘȎ ȏșȎȑȜȞȜȒțȜ ȞȜȔ-
ȒȓțțȜȑȜ, ȒȜșȔțȎ ȏȩșȎ ȏȩȠȪ
Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ǰȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ ȝșȎ-
ȧȓȒȞȜȟȠȪ. ǼȠ ȞȩȤȎȞȭ ȠȞȓȏȜ- ȚȓțȖ: «ǽȜȒ ȐȖȒȖȚȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪȬ
ȐȎșȜȟȪ, țȓ ȠȜȞȑȡȭȟȪ, ȒȎȞȖȠȪ ȚȖȞȎ ȟȜȘȞȩȠȎ ȠȎȗțȎ. ǵȒȓȟȪ ȜțȎ
șȬȏȜȚȡ ȠȜ, ȥȠȜ Ȝț ȝȞȜȟȖȠ Ȑ ȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȜȏșȖȘȓ ȂȎțȠȜȚȎȟȎ,
ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȝșȎȠȩ. «ǹȡȥȦȓ ȞȎ- ȜȐșȎȒȓȐȎȬȧȓȑȜ ȐȟȓȚ ȐȜȘȞȡȑ»3

1
ǹȖȣȎȥȓȐȎ ǹ. ǿ. ȆȘȜșȎ ȫȠȖȘȓȠȎ. dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ǿȞȓȒțȓȡȞȎșȪȟȘȜȓ
ȘțȖȔțȜȓ ȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ, 1995. ǿ. 24.
2
ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 25.
3 ǽȎȘȓ Ǻ. ǺȎȑȞȖȠȠ. Taschen. 2002. ǿ. 14.
4 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 32.
5 ǻȓȏȓȟțȩȚ ȝȞȜȠȜȠȖȝȜȚ ȞȩȤȎȞȭ ȏȩș ȎȞȣȎțȑȓș ǺȖȣȎȖș, ȐȜȔȒȪ
țȓȏȓȟțȜȑȜ ȐȜȖțȟȠȐȎ. ǵȓȚțȜȓ ȐȜȖțȟȠȐȜ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎșȜȟȪ țȎ țȓȏȓȟȎ.

X 39 W
ȕȜȞȖȠȪȟȭ, ȥȓȚ ȝȞȜȟșȩȠȪ ȟȘȡȝȤȜȚ. ǿȘȡȝȜȟȠȪ ȐȓȒȓȠ Ș ȝȜȠȓȞȓ ȕȐȎ-
țȖȭ»1. ȀȓȎȠȞȎșȪțȜȟȠȪ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȜȐȎșȎ Ȗ Ȑ ȞȩȤȎȞȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡ-
Ȟȓ: ȐțȓȦțȖȗ ȏșȓȟȘ, ȎȠȞȖȏȡȠȖȘȎ, ȟȖȚȐȜșȖȘȎ ȤȐȓȠȜȐ. ǼȠ ȞȩȤȎ-
Ȟȭ ȠȞȓȏȜȐȎșȎȟȪ ȡȥȠȖȐȜȟȠȪ, ȡȚȓțȖȓ ȖȑȞȎȠȪ țȎ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȚ
ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȓ, ȟȜȥȖțȭȠȪ ȚȡȕȩȘȡ Ȗ ȟȠȖȣȖ. Ǽț ȒȜșȔȓț ȏȩș ȏȩȠȪ
ȞȎȕȐȖȠ ȢȖȕȖȥȓȟȘȖ — ȖțȎȥȓ țȓ ȟȚȜȑ ȏȩ țȜȟȖȠȪ ȒȜȟȝȓȣȖ, ȘȜȠȜ-
Ȟȩȓ ȐȓȟȖșȖ 60 -80 Șȑ. ǰ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȟȠȎȠȡȟȎ
ȞȩȤȎȞȭ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎșȜȟȪ ȜȞȡȔȖȓ ȜȠ ȟȠȞȓș, șȡȘȎ, ȘȜȝȪȭ ȒȜ
ȟȘȞȎȚȎȟȎȘȟȎ Ȗ ȟȎȏșȖ.
ǸȡșȪȠ ȒȎȚȩ, ȖșȖ ȠȖȝ șȬȏȜȐțȩȣ ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȟ ǽȞȓȘȞȎȟ-
țȜȗ DzȎȚȜȗ ȝȜșȡȥȖș țȎȕȐȎțȖȓ «ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ șȬȏȐȖ»2 ȜȠ ȟȠȎ-
ȞȜȢȞȎțȤ. Court — ȒȐȜȞ.
ǸȡȞȠȡȎȕțȎȭ șȬȏȜȐȪ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭșȎ ȟȜȏȜȗ ȢȜȞȚȡ ȖȑȞȩ, Ȑ
ȘȜȠȜȞȜȗ ȟșȓȒȜȐȎșȜ ȝȞȖȒȓȞȔȖȐȎȠȪȟȭ ȝȞȎȐȖș Ȗ ȜȠȐȓȒȓțțȜȗ ȞȜ-
șȖ. Ǵ. DzȬȏȖ ȠȎȘ ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȚȜȒȓșȪ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ șȬȏȐȖ: «ǰ ȤȓțȠȞȓ
ȓȓ țȎȣȜȒȖȠȟȭ ȕȎȚȡȔțȭȭ ȔȓțȧȖțȎ, «ȒȎȚȎ». ǻȓȔȓțȎȠȩȗ ȚȡȔ-
ȥȖțȎ ȜȏȞȎȧȎȓȠ țȎ țȓȓ ȐțȖȚȎțȖȓ Ȗ ȕȎȑȜȞȎȓȠȟȭ ȔȓșȎțȖȓȚ. DzȎ-
ȚȎ — ȔȓțȎ ȟȓțȪȜȞȎ ȠȜȑȜ ȒȜȚȎ,
ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȟșȡȔȖȠ ȞȩȤȎȞȪ. ǰȟȓ
Ȑ ȒȜȚȓ țȎȏșȬȒȎȬȠ ȕȎ ȒȎȚȜȗ, Ȗ
ȜțȎ țȓ ȚȜȔȓȠ ȝȜȕȐȜșȖȠȪ ȟȓȏȓ
țȖȘȎȘȖȣ ȝȞȖțȭȠȖȗ ȡȣȎȔȖȐȎ-
țȖȗ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȞȩȤȎȞȭ.
ǼȝȎȟțȜȟȠȪ ȖȑȞȩ ȝȞȖȒȎȐȎșȎ
ȜȟȜȏȡȬ ȝȖȘȎțȠțȜȟȠȪ. ǽȜ ȝȞȎ-
ȐȖșȎȚ ȖȑȞȩ, ȞȩȤȎȞȪ ȒȜșȔȓț
ȏȩș ȘȜțȠȞȜșȖȞȜȐȎȠȪ ȟȓȏȭ. ǺȎȘȟȖȚȎ 107, țȎȝȖȟȎțțȎȭ Ȓșȭ Ȗ
ȁȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓ ȕȎȘșȬȥȎșȜȟȪ țȓ ȝȞȜ ȔȓțȧȖț: «ǼȒȖț Ȗȕ ȞȜȒȜȐ ȘȜ-
ȟȠȜșȪȘȜ Ȑ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȖȖ ȘȓȠȟȠȐȎ — ȐȩȘȎȕȩȐȎȠȪ ȝȜșțȜȓ
ȔȓșȎțȖȭ, ȟȘȜșȪȘȜ Ȑ ȜȔȖȒȎ- ȓȑȜ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ»3

1
ǼȟȟȜȐȟȘȎȭ Ǻ. ǾȩȤȎȞȪ Ȗ ȏȡȞȔȡȎ. Ǻ., 1994. ǿ. 84.
2
ǸȎȞȒȖțȖ Ȃ. ǶȟȠȜȘȖ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȜȑȜ ȞȩȤȎȞȟȠȐȎ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ,
1987. ǿ. 24.
3 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 34.

X 40 W
țȖȖ. ǿȎȚȜ ȔȓșȎțȖȓ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȓȚ. ǰ ȫȠȜȚ — Ȗȟ-
ȠȖțțȎȭ ȝȞȖȞȜȒȎ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ șȬȏȐȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȞȓȎșȖȕȡȓȠȟȭ Ȑ
ȟȢȓȞȓ ȐȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȑȜ Ȗ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȖȑȞȩ»1.
ǰ ȝȞȜȠȖȐȜȐȓȟ ȞȩȤȎȞȟȘȜȗ, ȘȞȓȟȠȪȭțȟȘȡȬ ȘȡșȪȠȡȞȡ ȚȜȔțȜ
ȜȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȜȐȎȠȪ ȘȎȘ ȞȖȠȡȎșȪțȜ Ȗ ȞȖȠȚȖȥțȜ ȞȎȕȚȓȞȓțțȡȬ.
ǽȜȑȞȓȏȎșȪțȩȓ ȤȓȞȓȚȜțȖȖ țȜȟȖșȖ ȠȜȠ Ȕȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞ, ȥȠȜ Ȗ
ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ. DZȞȎțȖȤȩ ȚȓȔȒȡ ȚȖȞȜȚ ȚȓȞȠȐȩȣ Ȗ ȚȖȞȜȚ ȔȖ-
Ȑȩȣ țȓ ȝȞȜȐȜȒȖșȜȟȪ. ǿȚȓȞȠȪ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȎȟȪ ȘȎȘ ȓȟȠȓȟȠȐȓț-
țȩȗ ȡȣȜȒ Ȗ țȓ ȐȩȕȩȐȎșȎ ȡ ȘȞȓȟȠȪȭț ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȜȑȜ ȑȜșȜ-
ȐȜȘȞȡȔȓțȖȭ. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȝȎȚȭȠȪ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȚȓȣȎțȖȕȚȩ
ȞȎȏȜȠȎșȖ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥȓȟȘȖ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ. «ǶȚȓțțȜ ȫȠȜ ȒȓșȎȓȠ
șȖȤȜ ȘȞȓȟȠȪȭțȖțȎ ȞȜȒȜȚ ȚȎȟȘȖ ȘȎȘ ȐȜȝșȜȧȓțȖȭ țȓȒȐȖȔȖȚȜ-
ȟȠȖ, ȕȎȟȠȩșȜȟȠȖ»2. ǴȖȕțȪ ȘȞȓȟȠȪȭțȖțȎ ȟȠȞȜȖșȎȟȪ țȎ ȞȖȠȡȎșȓ.
ǻȎ ȡȞȜȐțȓ ȐȓȞȏȎșȪțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȞȓȑȡșȖȞȜȐȎșȜȟȪ
ȝȜȟșȜȐȖȤȎȚȖ Ȗ ȝȜȑȜȐȜȞȘȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȜȝșȜȧȎșȖ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȡȬ țȜȞȚȡ.
ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȚȎȟȘȎ Ȑ ǻȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ ȫȠȜ ȟȜȟșȜȐțȜȓ ȟȜȜȠ-
ȐȓȠȟȠȐȖȓ, ȜȝȞȓȒȓșȭȬȧȓȓ ȚȎțȓȞȡ Ȗ ȟȠȖșȪ. ǰ ǾȜȟȟȖȖ, țȎȝȞȖȚȓȞ,
ȫȠȜ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ ȥȖțȡ. ǶȚȓțțȜ Ȝț ȭȐșȭșȟȭ șȓȑȖȠȖȚțȜȗ ȢȖȘ-
ȤȖȓȗ, ȜȏȜȕțȎȥȎȬȧȓȗ ȚȓȟȠȜ, Ȏ ȐȚȓȟȠȓ ȟ țȖȚ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȭ Ȗ
ȟȐȜȏȜȒȩ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȐȓȞȠȖȘȎșȖ.
ǻȎȥȖțȎȭ ȟ ȝȞȎȐșȓțȖȭ ǽȓȠȞȎ I ȠȎȏȓșȪ Ȝ ȞȎțȑȎȣ ȒȓșȖș
șȬȒȓȗ Ȗ Ȗȣ ȝȞȖȐȖșȓȑȖȖ Ȑ ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȗ ȐȜȖțȟȘȜȗ,
ȟȠȎȠȟȘȜȗ Ȗ ȚȜȞȟȘȜȗ ȟșȡȔȏȓ. ǰȟȓ ȥȖțȩ ȏȩșȖ ȞȎȕȒȓșȓțȩ țȎ 14
ȘșȎȟȟȜȐ, Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ ȝȓȞȐȩȓ ȝȭȠȪ ȟȜȟȠȎȐșȭșȖ ȑȓțȓȞȎșȖȠȓȠ, 6–
8 ȘșȎȟȟȩ ȟȜȟȠȎȐșȭșȖ ȦȠȎȏ–ȜȢȖȤȓȞȟȘȖȓ, Ȏ 9–14–ȜȏȓȞ–
ȜȢȖȤȓȞȟȘȖȓ ȥȖțȩ. ȅȖț ȜȝȞȓȒȓșȭș ȚȎțȓȞȡ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ Ȗ
ȟȠȖșȪ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ Ș ȒȞȡȑȖȚ șȬȒȭȚ. Dzșȭ ȜȟȜȏ 1-2 ȘșȎȟȟȜȐ Ȑ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȏȩșȜ ȜȏȞȎȧȓțȖȓ «ȐȎȦȓ ȐȩȟȜȘȜȝȞȓȐȜȟȣȜȒȖȠȓșȪȟȠ-
ȐȜ», ȜȟȜȏȩ 3-4 ȘșȎȟȟȜȐ —«ȝȞȓȐȜȟȣȜȒȖȠȓșȪȟȠȐȜ», 5 — «ȐȎȦȓ

1
DzȬȏȖ Ǵ. ǸȡȞȠȡȎȕțȎȭ șȬȏȜȐȪ Ȗ ȝȓȞȓȚȓțȩ Ȑ ȝȜșȜȔȓțȖȖ Ȕȓț-
ȧȖțȩ ȐȜ ȂȞȎțȤȖȖ ȃIII Ȑ. // ǼȒȖȟȟȓȗ. ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ. Ǻ.: ǻȎȡ-
ȘȎ, 1990. ǿ. 90.
2
ǸȜȕșȜȐȎ ǻ. ǻ. ǿȜȤȖȎșȪțȜ-ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȎȭ ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȭ. Ǻ.:
ǸșȬȥ, 1999. ǿ. 50.

X 41 W
ȐȩȟȜȘȜȞȜȒȖȓ», 6–8 ȘșȎȟȟȩ —«ȐȎȦȓ ȐȩȟȜȘȜȏșȎȑȜȞȜȒȖȓ», 9 -14
ȘșȎȟȟȩ — «ȐȎȦȓ ȏșȎȑȜȞȜȒȖȓ». Ǹ ȖȚȝȓȞȎȠȜȞȡ ȜȏȞȎȧȎșȖȟȪ
ȘȎȘ «ȎȐȑȡȟȠȓȗȦȖȗ ȚȜțȎȞȣ», ȜȏȞȎȧȓțȖȓ Ȑ ȝȖȟȪȚȓțțȜȚ ȐȖȒȓ
ȕȐȡȥȎșȜ ȟșȓȒȡȬȧȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ: «ǰȎȦȓ ȐȩȟȜȘȜȝȞȓȜȟȐȭȧȓțȟȠȐȜ,
ȐȩȟȜȘȜȝȞȓȜȟȐȭȧȓțțȩȗ ȐșȎȒȩȘȎ».
ǽȓȠȞ I, ȐȐȜȒȭ țȜȐȩȗ ȕȎȘȜț, ȟȞȎȕȡ Ȕȓ ȜȝȞȓȒȓșȭș țȎȘȎȕȎțȖȓ
«ȕȎ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ țȓ ȝȜȥȖțȡ». ȅȖț ȔȓțȧȖțȩ, ȓȟșȖ ȜțȎ ȏȩșȎ ȝȞȖ-
ȒȐȜȞțȜȗ, ȜȝȞȓȒȓșȭșȟȭ ȥȖțȜȚ ȚȡȔȎ: «ȝȜșȘȜȐțȖȤȎ», «ȟȠȎȠȟȘȎȭ
ȟȜȐȓȠțȖȤȎ», «ȠȎȗțȎȭ ȟȜȐȓȠțȖȤȎ». ȅȠȜ ȘȎȟȎȓȠȟȭ ȒȓȠȓȗ, ȠȞȎȒȖȤȖ-
ȜțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ Ȑ ȞȓȏȓțȘȓ ȐȖȒȓșȜ ȚȎșȓțȪȘȜȑȜ ȐȕȞȜȟșȜȑȜ. Ƕȣ
ȜȒȓȐȎșȖ Ȑ ȚȎșȓțȪȘȖȓ ȚȡțȒȖȞȩ, ȒȖȘȠȡȬȧȖȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȡȬ
ȝȜȣȜȒȘȡ, ȔȓȟȠȖȘȡșȭȤȖȬ Ȗ ȚȎțȓȞȡ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ Ș ȒȞȡȑȖȚ. ȀȜșȪ-
ȘȜ ȝȜȟșȓ ȃVIII ȐȓȘȎ ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ ȒȓȠȟȘȎȭ ȜȒȓȔȒȎ, ȒȓȠȟȘȖȓ ȘȜȚțȎ-
Ƞȩ, Ȏ ȐȚȓȟȠȓ ȟ țȖȚȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȞȓȏȓțȜȘ ȐȝȞȎȐȓ
ȜȏȩȑȞȩȐȎȠȪ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȚȎȟȘȖ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȞȜșȖ.
ǽȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȟ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ, țȜ Ȗ ȟȜ ȟȞȓȒțȓ-
ȐȓȘȜȐȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȜȗ, șȬȒȖ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȖȣ ȜȏȧȓȟȠȐ, țȎȥȖțȎȭ ȟ
ȫȝȜȣȖ ǾȓțȓȟȟȎțȟȎ, ȒȜȟȠȖȑșȖ ȏȜșȓȓ ȐȩȟȜȘȜȗ ȟȠȡȝȓțȖ ȟȎȚȜȟȜȕ-
țȎțȖȭ, ȝȓȞȓȣȜȒȭ ȜȠ ȐțȓȦțȓȑȜ ȝȞȖțȡȔȒȓțȖȭ Ș ȐțȡȠȞȓțțȓȚȡ
ȟȎȚȜȝȞȖțȡȔȒȓțȖȬ. Ƕȣ ȞȎȟȠȡȧȎȭ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ ȐȖȒȓȠȪ ȟȎȚȖȣ
ȟȓȏȭ țȎ ȡȒȎșȓțȖȖ, ȜȠȥȡȔȒȓțțȜ, țȎȝȜȚȖțȎșȎ ȟȚȓțȡ ȟȞȓȒțȓȐȓ-
ȘȜȐȜȑȜ ȑȓȜȤȓțȠȞȖȕȚȎ ȐȜȕȞȜȔȒȓțȥȓȟȘȖȚ ȑȓșȖȜȤȓțȠȞȖȕȚȜȚ ȐȜ-
ȘȞȡȑ ȝȓȞȟȜțȩ. ǰȜȟȝȞȖȭȠȖȓ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ ȟȘȐȜȕȪ ȜȠȞȎ-
ȔȓțȖȓ ȒȞȡȑȜȑȜ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 180: «ǻȎȦȓ ȞȎȟȘȎȭțȖȓ — țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȟȜȔȎșȓțȖȓ Ȝ
ȝȞȖȥȖțȓțțȜȚ ȕșȓ, ȟȘȜșȪȘȜ ȜȝȎȟȓțȖȭ, ȥȠȜ ȜțȜ ȚȜȔȓȠ Ș țȎȚ ȐȓȞ-
țȡȠȪȟȭ»1.
ǿȜȑșȎȟȜȐȎțȖȓ țȓȟȘȜșȪȘȖȣ ȜȏȞȎȕȜȐ ȐȜȟȝȖȠȩȐȎșȜ țȎȐȩȘ
ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ ȟȓȏȭ ȘȎȘ țȓȕȎȐȖȟȖȚȜȑȜ Ȗ țȓȝȜȐȠȜȞȖȚȜȑȜ, Ȗ ȘȎȘ
ȥȎȟȠȪ țȎȏșȬȒȎȓȚȜȑȜ ȚȖȞȎ, ȘȎȘ ȜȒțȜȑȜ Ȗȕ ȚțȜȑȖȣ. ǸȎȘ țȎ-
ȏșȬȒȎȠȓșȪ, ȥȓșȜȐȓȘ țȎȣȜȒȖș ȟȓȏȭ ȟȐȜȏȜȒțȩȚ Ȗ ȜȠȒȓșȓțțȩȚ
ȜȠ ȚȖȞȎ, ȘȎȘ țȎȏșȬȒȎȓȚȩȗ, Ȝț ȝȞȖȘȜȐȎț Ș ȚțȓțȖȭȚ ȒȞȡȑȖȣ.

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 49.

X 42 W
ȀȜ, ȥȠȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȜȟȪ ȘȎȘ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȓ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȓ, ȟȜ
ȐȞȓȚȓțȓȚ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ ȝȓȞȟȜțȜȗ. ǺțȜȔȓȟȠȐȜ ȕȎȝȞȓȠȜȐ Ȗ ȟȜ-
ȐȓȠȜȐ, țȎȝȞȖȚȓȞ: «ǻȓ ȠȞȜȑȎȗ», «ǻȓ ȝȎȥȘȎȗȟȭ», «ǻȓ ȓȦȪ Ȟȡ-
ȘȎȚȖ», «DzȡȚȎȗ Ȝ ȟȐȜȓȗ ȟȓȚȪȓ», «Ȁȓȏȓ țȓ ȟȠȩȒțȜ?», «ȁ Ƞȓȏȭ
ȓȟȠȪ ȝȞȖțȤȖȝȩ?» ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȐțȡȠȞȓțțȓ ȜȟȜȕțȎțțȩȚȖ ȝȞȖ-
țȡȔȒȓțȖȭȚȖ.
«DzȜ ȐȟȭȘȜȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȖ ȡȔȓ ȓȟȠȪ ȕțȎțȖȓ,
ȟȖȟȠȓȚȎ»1, — ȑȜȐȜȞȖȠ Ǻ. ȂȡȘȜ. ȅȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȟȡȏȨȓȘȠ —
ȖȕțȎȥȎșȪțȜ țȓȜȏȡȟșȜȐșȓțțȎȭ ȒȎțțȜȟȠȪ; ȓȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ
Ȑ ȚȖȞȓ Ȗ ȟȚȩȟșȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ Ȝț ȐțȜȟȖȠ, ȜȏȡȟșȜȐșȓțȩ ȟȖȟȠȓ-
ȚȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȒȓȠȓȞȚȖțȎȤȖȖ. DzȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȎȭ ȐșȎȟȠȪ,
ȢȜȞȚȖȞȡȬȧȎȭȟȭ Ȑ ȃVIII ȐȓȘȓ, ȟȜȕȒȎȓȠ ȕȎȚȘțȡȠȩȓ ȝȞȜȟȠȞȎț-
ȟȠȐȎ ȟȜ ȟȐȜȖȚȖ ȕȎȘȜțȎȚȖ Ȗ ȝȞȎȐȖșȎȚȖ, — ȠȜ, ȥȠȜ ȂȡȘȜ
țȎȕȩȐȎș «ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȜȗ ȚȜțȜȠȜțțȜȟȠȪȬ». ȋȠȜ ȘȜșșȓȒ-
ȔȖ, ȚȜțȎȟȠȩȞȖ, ȞȎȏȜȠțȩȓ ȒȜȚȎ, ȏȜșȪțȖȤȩ, ȘȎȕȎȞȚȩ, ȚȎ-
țȡȢȎȘȠȡȞȩ. Dzșȭ Ȑȟȓȣ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ ȣȎȞȎȘȠȓȞȓț
ȓȒȖțȜȜȏȞȎȕțȩȗ ȟȠȞȜȑȖȗ ȞȎȟȝȜȞȭȒȜȘ. DzȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȎȭ
ȐșȎȟȠȪ ȠȭȑȜȠȓȓȠ Ș ȞȎȕșȜȔȓțȖȬ ȑȞȡȝȝ Ȗ ȚȎȟȟ țȎ ȫșȓȚȓțȠȎȞ-
țȩȓ ȓȒȖțȖȤȩ, ȘȜȠȜȞȩȚ ȜȠȐȜȒȖȠȟȭ ȟȠȞȜȑȜ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȓ Țȓ-
ȟȠȜ. ǿȖȟȠȓȚȎ țȓ ȐȩȒȓȞȔȖȐȎȓȠ ȒȖȢȢȡȕțȜȗ ȤȖȞȘȡșȭȤȖȖ.
ȁ ȘȎȔȒȜȑȜ Ȑ ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȟȐȜȓ ȝȞȓȒȝȖ-
ȟȎțȖȓ Ȑ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȞȎțȑȎ. ȀȎȘ, ȝȞȓȟȠȡȝțȖȘȜȐ ȞȎȟȝȞȓ-
ȒȓșȭșȖ Ȑ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȣȎȞȎȘȠȓȞȎ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ, ȡȥȓțȖ-
ȘȜȐ Ȑ ȘșȎȟȟȓ Ȑ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȡȟȝȓȐȎȓȚȜȟȠȖ, ȏȜșȪțȩȣ — ȜȠ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȎ ȕȎȏȜșȓȐȎțȖȭ.
ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȡȓȠ țȎȝȜȒȜȏȖȓ ȕȎȐȓ-
ȒȓțțȜȑȜ ȚȓȣȎțȖȕȚȎ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȭ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȓȗ. ǰȟȓ ȚȎȟȘȖ
ȟȠȞȜȑȜ ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȜȐȎțȩ, Ȏ ȠȜ, ȥȠȜ țȓ ȠȖȝȖȥțȜ Ȗ țȓ ȝȜȒȒȎ-
ȓȠȟȭ ȘșȎȟȟȖȢȖȘȎȤȖȖ, ȝȜȒȐȓȞȑȎȓȠȟȭ ȡțȖȥȠȜȔȓțȖȬ ȖșȖ ȖȕȜ-
șȭȤȖȖ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȜȝȎȟțȜȑȜ Ȗ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȜȑȜ
ȫșȓȚȓțȠȎ.

1 ȂȡȘȜ Ǻ. ǶȟȠȜȞȖȭ ȏȓȕȡȚȖȭ Ȑ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȡȬ ȫȝȜȣȡ. ǿǽȏ.: ȁțȖ-


ȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȎȭ ȘțȖȑȎ, 1997. ǿ. 33.

X 43 W
ǺȎȟȘȎ ȠȖȝȖȥțȎ,
ȜțȎ ȕȎȒȎȓȠ ȟȓȠȘȡ ȕțȎ-
ȥȓțȖȗ, ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȭ
ȐȓȞȠȖȘȎșȪ ȜȠțȜȦȓțȖȗ.
ǰȟȓ, ȥȠȜ țȓȠȖȝȖȥțȜ
ȖșȖ țȓȝȜȐȠȜȞȖȚȜ, țȓ-
ȟȓȠ ȡȑȞȜȕȡ ȒȖȟȤȖȝșȖ-
țȎȞțȜȚȡ ȜȏȧȓȟȠȐȡ
ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ. ǻȓ-
ȝȜȐȠȜȞȖȚȜȟȠȪ țȓ ȖȚȓ-
ȓȠ ȚȓȞȩ, ȜțȎ ȒȜ ȜȝȞȓ-
ȒȓșȓțțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ țȓ
ȐȘșȬȥȓțȎ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȡ
ȖȕȚȓȞȓțȖȗ, ȝȜȫȠȜȚȡ
țȓ ȝȜȒȒȎȓȠȟȭ ȐȜȕȒȓȗ-
ȟȠȐȖȬ. ǻȓȠȖȝȖȥțȜȟȠȪ
țȓ ȖȚȓȓȠ ȚȓȞȩ. DzȎț-
țȜȓ Ȑ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȓ ȠȖ- ǽ. ǯȞȓȗȑȓșȪ. ȆȓȟȠȐȖȓ țȎ DZȜșȑȜȢȡ
ȝȖȥțȜȓ Ȗ ȟȜȞȎȕȚȓȞțȜȓ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȩȚ ȝȞȖțȤȖȝȜȚ ȜȠțȜȦȓțȖȗ Ȝȏȧȓ-
ȟȠȐȎ ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ. ǼțȜ ȝȜȕȐȜșȭșȜ ȝȜȕțȎȐȎȠȪ țȓȖȕȐȓȟȠțȜȓ
ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȖȕȐȓȟȠțȜȑȜ, ȝȞȖȐȜȒȭ ȝȜȒȜȏțȜȓ Ș ȓȒȖțȟȠȐȡ ȖșȖ
ȓȒȖțȖȤȓ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȒȓȐȖȎȤȖȖ ȟȠȎșȖ ȝȜȒȐȓȞȑȎȠȪȟȭ ȘȜțȠȞȜșȬ:
ȏȞȜȒȭȑ Ȗ țȖȧȖȣ ȕȎȑȜțȭșȖ Ȑ ȞȎȏȜȠțȩȓ ȒȜȚȎ Ȗ ȝȞȖȬȠȩ, ȏȓȕȡȚ-
țȩȣ țȎ «ȘȜȞȎȏșȖ ȒȡȞȎȘȜȐ» Ȗ ȏȜșȪțȖȤȩ, ȝȞȖțȡȔȒȎșȖ ȠȞȡ-
ȒȖȠȪȟȭ, șȓȥȖȠȪȟȭ Ȗ ȚȩȟșȖȠȪ Ȑ ȜȏȧȓȝȞȖțȭȠȩȣ ȘȎȠȓȑȜȞȖȭȣ.
ǼȏȧȓȟȠȐȓțțȩȗ ȚȓȣȎțȖȕȚ ȜȔȖȒȎș ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȭ țȓȠȖȝȖȥțȜȑȜ
Ȑ ȠȖȝȖȥțȜȓ, țȓȟȠȎțȒȎȞȠțȜȑȜ Ȑ ȟȠȎțȒȎȞȠțȜȓ. ȋȠȜ ȜȕțȎȥȎșȜ ȝȜȭ-
ȐȖȐȦȡȬȟȭ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȚȎȞȘȖȞȜȐȘȖ Ȗ ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȖ. ǼȠ țȓ-
ȝȜȒȒȎȬȧȖȣȟȭ ȚȎȞȘȖȞȜȐȘȓ ȝȩȠȎșȖȟȪ ȖȕȏȎȐȖȠȪȟȭ, ȜȠȝȞȎȐșȭȭ, Ș
ȝȞȖȚȓȞȡ, țȎ «ȘȜȞȎȏșȖ ȒȡȞȎȘȜȐ». ǼȏȨȭȐșȓțȖȓ ȬȞȜȒȖȐȩȣ Ȑțȓ
Sociuma ȜȕțȎȥȎșȜ șȓȑȖȠȖȚțȜ-ȒȖȞȓȘȠȖȐțȜȓ ȞȎȕȞȓȦȓțȖȓ Ȗȣ ȟȜ-
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȞȭȒȜȚ ȟ ȟȖȟȠȓȚȜȗ, ȝȞȖȕțȎȠȪ ȡ ȞȜȒȎ (ȬȞȜȒȖ-
Ȑȩȗ — țȎȣȜȒȭȧȖȗȟȭ ȡ ȞȜȒȎ). Ǽț țȓ Ȑ ȞȜȒȡ, țȜ ȞȭȒȜȚ.

X 44 W
Ǻ. ȂȡȘȜ Ȑ «ǶȟȠȜȞȖȖ ȏȓȕȡȚȖȭ» ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥȓ-
ȟȘȖȗ ȝȞȖȚȓȞ: Ȑ dzȐȞȜȝȓ Ȑ ȐȜȟȓȚțȎȒȤȎȠȜȚ ȐȓȘȓ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ
«ȝȞȜȘșȭȠȩȣ ȟȓșȓțȖȗ», — șȓȝȞȜȕȜȞȖȓȐ, țȎȟȥȖȠȩȐȎșȜȟȪ ȜȘȜ-
șȜ 19 Ƞȩȟȭȥ1. ǿ ȡȣȜȒȜȚ ȝȞȜȘȎȕȩ ȚȓȟȠȎ ȖȕȜșȭȤȖȖ ȜȟȠȎȬȠȟȭ,
ȟȜȣȞȎțȭȭ ȟȎȘȞȎșȪțȡȬ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ, ȢȜȞȚȎșȪțȜ ȡȠȐȓȞȔȒȎȭ,
ȥȠȜ ȠȜȠ, ȒȞȡȑȜȗ ȚȖȞ, — ȫȠȜ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ «ȝȜȘșȜțȓțȖȓ țȎȐȩ-
ȐȜȞȜȠ»2. ǽȓȞȟȜțȎ ȝȞȜȘȎȔȓțțȜȑȜ — ȝȞȖȚȓȞ țȓȠȖȝȖȥțȜȟȠȖ.
ǰȚȓȦȎȠȓșȪȟȠȐȜ ȟȖȟȠȓȚȩ Ȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȟȘȜțȟȠ-
ȞȡȖȞȜȐȎșȖ ȓȗ ȚȎȟȘȡ Ȑ ȜȠȠȜȞȑțȡȠȜȚ Ȗ ȜȥȓȞȥȓțțȜȚ ȟȎȘȞȎșȪ-
țȜȚ ȘȞȡȑȓ.
ǻȎ ȘȎȞȠȖțȓ ǯȞȓȗȑȓșȭ ȐȓȟȪ țȎȞȜȒ ȖȒȓȠ ȐȜȟșȓȒ ȃȞȖȟȠȎ Ȗ
ȠȜșȪȘȜ ȝȞȜȘȎȔȓțțȩȓ ȜȠ țȓȑȜ. ǽȞȜȘȎȔȓțțȩȗ — ȖȕȑȜȗ. ǿ Ȗȟ-
ȥȓȕțȜȐȓțȖȓȚ șȓȝȞȩ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȣ ȐșȎȟȠȖ țȓ ȖȟȥȓȕȎȓȠ
ȝȜȠȞȓȏțȜ-ȟȠȪ Ȑ ȖȕȑȜȭȣ ȘȎȘ Ȑ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȚ pharmake. ǾȜșȪ,
ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȧȎȭ ȝȞȜȘȎȔȓțțȜȚȡ, ȟȠȎșȎ ȜȠȐȜȒȖȠȪȟȭ
ȏȞȜȒȭȑȎȚ, ȡȑȜșȜȐțȩȚ ȝȞȓȟȠȡȝțȖȘȎȚ Ȗ ȝȜȐȞȓȒȖȐȦȖȚȟȭ Ȑ
ȡȚȓ. «ǼțȖ ȖȟȘșȬȥȎȬȠȟȭ Ȗȕ ȟȜȤȖȡȚȎ, țȜ ȒȡȣȜȐțȜ
ȞȓȖțȠȓȑȞȖȞȡȬȠȟȭ Ȑ țȓȑȜ»3.
ǶȕȐȓȟȠțȩȓ «ȘȜȞȎȏșȖ ȒȡȞȎȘȜȐ», ȕȎȝȜșțȓțțȩȓ ȟȡȚȎ-
ȟȦȓȒȦȖȚȖ, ȜȝȞȎȐȒȩȐȎșȖ ȟȓȏȭ ȟ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ
ȕȎȞȎȕȩ ȟȐȜȏȜȒȜȚȩȟșȖȭ. ǰ ȝșȎȐȎțȖȖ ȫȠȖ șȬȒȖ ȜȘȎȕȩȐȎșȖȟȪ Ȑ
ȕȎȚȘțȡȠȜȚ ȟȎȘȞȎșȪțȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ Ȑ ȜȏȨȭȠȪȭȣ ȟȜȏȟȠȐȓț-
țȩȣ ȢȎțȠȎȕȚȜȐ. ǸȎȔȒȩȗ ȚȜȑ ȐȩȑȜȐȜȞȖȠȪȟȭ, țȓ ȝȜȒȐȓȞȑȎȭ
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȬ ȒȞȡȑȜȑȜ. ǻȎȏșȬȒȓțȖȭ ȕȎ ȠȎȘȖȚȖ șȬȒȪȚȖ ȝȜ-
ȕȐȜșȭȬȠ ȜȠȚȓȠȖȠȪ Ȗȣ țȓȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ ȟșȡ-ȦȎȠȪ. ǻȎ ȏȜȞȠȡ ȘȜ-
ȞȎȏșȭ ȘȎȔȒȩȗ ȝȞȜȑȜȐȎȞȖȐȎș ȟȐȜȖ ȚȩȟșȖ, țȓ ȐȜȐșȓȘȎȭ Ȑ Ȗȣ
ȐȜȒȜȐȜȞȜȠ ȒȞȡȑȜȑȜ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ Ȝț, ȒȞȡȑȜȗ, ȠȜȔȓ ȝȞȜȑȜȐȎȞȖ-
ȐȎș Ȗ țȓ ȟșȩȦȎș. ǯȓȕȡȚȓȤ Ȗ ȏȓȕȡȚȖȓ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȥȎȟȠȪȬ ȟȐȜ-
ȓȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ «ȐȜ Ȑȟȓȗ ȟȐȜȓȗ ȒȐȜȗȟȠȐȓțțȜȟȠȖ: ȜțȖ țȓȟȡȠ Ȑ ȟȓ-
ȏȓ Ȗ ȡȑȞȜȕȡ, Ȗ țȎȟȚȓȦȘȡ»4.

1 ȂȡȘȜ Ǻ. ǶȟȠȜȞȖȭ ȏȓȕȡȚȖȭ Ȑ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȡȬ ȫȝȜȣȡ. ǿǽȏ.: ȁțȖ-


ȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȎȭ ȘțȖȑȎ, 1997. ǿ. 25.
2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 27.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 38.
4 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 38.

X 45 W
ǹȖȘ ȏȓȕȡȚȖȭ ȝȜȞȎȔȎȓȠ ȓȐȞȜȝȓȗȤȎ. ǿȠȎțȒȎȞȠțȜ ȚȩȟșȭȧȖȗ
ȖțȒȖȐȖȒ ȝȩȠȎȓȠȟȭ ȟȜȞȐȎȠȪ ȟ țȓȑȜ ȚȎȟȘȡ, ȫȠȜ ȐȟȓȑȒȎ țȎȟȖșȪȟȠ-
Ȑȓțțȩȗ ȎȘȠ, ȟȜȞȐȎȠȪ ȘȎȘ ȝȞȖȚȓțȖȠȪ ȟȖșȡ, țȜ ȝȜȒ ȚȎȟȘȜȗ țȓ
ȏȩșȜ țȖȥȓȑȜ ȒȞȡȑȜȑȜ. ȋȠȜ ȜȏȓȟȘȡȞȎȔȖȐȎșȜ. ǵțȎȥȖȠ șȖ ȫȠȜ, ȥȠȜ
șȖȘ ȏȓȕȡȚȖȭ ȝȜȒșȖțȓț? Ǽț ȝȞȖȐșȓ-
ȘȎȠȓșȓț Ȗ ȕȎȝȞȓȒȓșȓț, ȠȎȘ ȘȎȘ țȓȟȓȠ Ȑ
ȟȓȏȓ ȟȘȞȩȠȜȓ ȕțȎțȖȓ. ǼȝȩȠ ȏȓȕȡȚȖȭ
ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȓȠ ȥȓȞȠȩ țȞȎȐȟȠȐȓțțȜȗ ȟȎ-
ȠȖȞȩ Ȗ ȟȠȞȓȚșȓțȖȭ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȭ Ȑ
țȜȞȚȡ. ǰȓȞțȡȠȪ Ȑ țȜȞȚȎșȪțȡȬ ȟȞȓȒȡ
ȚȜȑșȖ ȠȜșȪȘȜ ȞȓȝȞȓȟȟȖȐțȩȓ ȝȞȎȘȠȖ-
ȘȖ ȖȕȜșȭȤȖȖ Ȗ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȕȎ țȖȚȖ
ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȩȓ ȞȓȔȖȚȩ.
ǰ ȃVII ȐȓȘȓ ȏȓȕȡȚȖȓ ȜȘȎȕȎșȜȟȪ
ǽȓȞȐȩȓ ȣȜȘȘȓȗțȩȓ ȚȎȟȘȖ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖ ȒȓȟȎȘȞȎșȖȕȜȐȎțȜ, țȜ
ȡȟȠȞȎȦȎȬȧȖ ȞȓȔȖȚțȩȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȖțȟȠȖȠȡȠȩ țȓ
ȠȓȞȝȓșȖ ȝȡȟȠȜȠȩ. ǰ ǼȏȧȓȚ ȑȜȟȝȖȠȎ-
șȓ ȂȞȎțȤȖȖ ȜȠ ȫȒȖȘȠȎ 1656 ȑ. Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ țȖȧȖȣ, ȝȞȜȟȭȧȖȣ ȚȖ-
șȜȟȠȩțȬ, ȏȓȕȞȎȏȜȠțȩȣ, țȎȣȜȒȖșȜȟȪ 5 -6 Ƞȩȟȭȥ ȥȓșȜȐȓȘ. ȋȠȜ
ȏȩșȜ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȜȓ ȕȎȐȓȒȓțȖȓ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ Ȑȩ-
ȝȞȭȚșȭșȖ ȖȟȘȞȖȐșȓțțȡȬ «țȓțȜȞȚȡ», ȝȞȖțȡȔȒȎȭ Ș ȥȎȟȠȜ ȏȓȟ-
ȝȜșȓȕțȜȚȡ ȠȞȡȒȡ: șȬȒȖ ȠȞȓȝȎșȖ ȝȓțȪȘȡ, ȝȞȭșȖ, ȎȝȝȞȓȠȖȞȜȐȎ-
șȖ șȮț, ȥȓȟȎșȖ ȦȓȞȟȠȪ. ȋȠȜ ȏȩșȎ țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖ-
ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȎȭ, ȟȘȜșȪȘȜ țȞȎȐȟȠȐȓțțȜ-ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȎȭ ȚȓȞȎ
ȝȞȖȜȏȧȓțȖȭ Ș ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȚȡ ȞȖȠȚȡ ȔȖȕțȖ, ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ
țȞȎȐȟȠȐȓțțȩȗ ȖțȟȠȖȠȡȠ, ȝȞȖȕȐȎțțȩȗ ȘȎȞȎȠȪ Ȗ ȖȟȝȞȎȐșȭȠȪ
țȞȎȐȟȠȐȓțțȩȗ «ȖȕȨȭț»1. Ǯ Ȓșȭ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭ ȐȩȟȜȘȖȣ ȕȎȒȎȥ
ȝȞȖȜȏȧȓțȖȭ Ș țȜȞȚȓ ȡ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȕȎȐȓȒȓțȖȗ Ȑ ȞȎȟȝȜȞȭ-
ȔȓțȖȖ ȏȩșȖ ȟȠȜșȏȩ, Ȕȓșȓȕțȩȓ ȜȦȓȗțȖȘȖ, ȘȎȚȓȞȩ Ȗ ȝȜȒȕȓȚ-
țȩȓ ȠȓȚțȖȤȩ. ǼȏȭȕȎȠȓșȪțȩȗ ȠȞȡȒ ȝȞȜȝȖȟȩȐȎșȟȭ ȘȎȘ ȓȔȓ-
ȒțȓȐțȜȓ ȡȝȞȎȔțȓțȖȓ Ȑ Ȥȓșȭȣ ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȜȑȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȜȏțȜȐșȓțȖȭ. ǽȞȖțȡȔȒȓțȖȓ Ȗ ȖȕȜșȭȤȖȭ ȟȠȎșȖ țȜȐȜȗ ȢȜȞȚȜȗ
ȖȕȑțȎțȖȭ ȎȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȫșȓȚȓțȠȜȐ, țȓ ȐȝȖȟȩȐȎȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȟȖȟȠȓ-

1 ȂȡȘȜ Ǻ. ǶȟȠȜȞȖȭ ȏȓȕȡȚȖȭ Ȑ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȡȬ ȫȝȜȣȡ. ǿǽȏ.: ȁțȖ-


ȐȓȞȟȖȠȓȠȟȘȎȭ ȘțȖȑȎ, 1997. ǿ. 89.

X 46 W
Țȡ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȜșȓȗ Ȗ ȚȎȟȜȘ, ȝȜȫȠȜȚȡ șȖȥȖțȎ
ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎșȎȟȪ ȘȎȘ țȎȒșȓȔȎȧȎȭ ȖȕșȓȥȓțȖȬ Ȗ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȬ Ȑ
ȡȟȠȜȭȐȦȖȗȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ ȘȞȡȑ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 9: «ǿȠȞȎȟȠȖ țȓȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȩ Ȗ țȓȏȓȟȘȜȞȩȟȠțȩ, ȝȜ-
ȫȠȜȚȡ ȟșȓȒȜȐȎȠȪ ȖȚ ȜȝȎȟțȜ Ȗ ȜȝȎȟȎȠȪȟȭ Ȗȣ ȟșȓȒȡȓȠ ȒȎȔȓ ȠȜȑȒȎ, ȘȜ-
ȑȒȎ ȜțȖ ȘȎȔȡȠȟȭ ȡȚȓȞȓțțȩȚȖ»1.
ǰȚȓȟȠȓ ȟ ȐțȓȦțȖȚȖ, ȐȜȕȞȎȟȠȎȬȠ Ȗ ȐțȡȠȞȓțțȖȓ ȕȎȝȞȓȠȩ,
ȝȞȜȭȐșȭȬȧȖȓȟȭ Ȑ ȟȠȞȎȣȓ, ȟȠȩȒșȖȐȜȟȠȖ, ȟȜȐȓȟȠȖ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 219: «ȀȞȡȒțȜ ȟȡ-
ȒȖȠȪ, ȭȐșȭȓȠȟȭ șȖ ȭȟțȩȗ, Ȗȟ-
ȘȞȓțțȖȗ Ȗ ȥȓȟȠțȩȗ ȜȏȞȎȕ Ȓȓȗ-
ȟȠȐȖȗ ȝȞȜȭȐșȓțȖȓȚ ȝȜȞȭȒȜȥțȜ-
ȟȠȖ ȖșȖ ȟȚȓȠșȖȐȜȑȜ ȞȎȟȥȓȠȎ»2.
ǰȜȠ ȫȠȜ țȜȞȚȎ, ȫȠȜ ȟȠȎț-
ȒȎȞȠ ȖșȖ ȟȠȞȎȣ.
ǾȖșȪȘȓ Ȑ ȜȒțȜȚ Ȗȕ ȟȐȜȖȣ
ȟȠȖȣȜȠȐȜȞȓțȖȗ ȝȖȦȓȠ: «ȍ
ȟȚȜȠȞȬ țȎ ȔȖȕțȪ ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ
Ȗȕ ȜȘțȎ. DZȜșȜȟȎ, ȠȞȓȐȜȑȖ, ȟȥȎ-
ȟȠȪȭ ȚȓșȘȖȓ ȕȎȚȓțȩ — ȟșȡ-
ȥȎȗțȩ; ȜțȖ ȐȟȓȑȒȎ ȞȭȒȭȠȟȭ Ȑ
ȜȒȓȔȒȩ, ȐȟȓȑȒȎ ȝȞȭȥȡȠȟȭ ȕȎ
ȚȎȟȘȎȚȖ. ǻȖȘȠȜ țȓ ȔȖȐȓȠ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȔȖȕțȪȬ. ǰȜȕ-
ȚȜȔțȜ, ȑȒȓ-ȠȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ
ȟȘșȎȒ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ Ȑȟȓ țȓȝȞȜ- ǽ. Ǹșȓȓ. ǰȟȝȩȦȘȖ ȟȠȞȎȣȎ
ȔȖȠȩȓ ȔȖȕțȖ țȎȘȎȝșȖȐȎȬȠȟȭ
Ȑ ȐȖȒȓ țȜȟȖșȜȘ, ȘȜșȩȏȓșȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȚȖ țȖȘȠȜ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȝȜșȪ-
ȕȜȐȎșȟȭ. ǰȜȞȜȠȎ ȟ ȔȓșȓȕțȩȚȖ ȞȓȦȓȠȘȎȚȖ Ȗ ȕȎȟȜȐȎȚȖ ȝȞȓȑȞȎȔ-
ȒȎȬȠ ȝȡȠȪ. Ƕ ȫȠȖ ȞȓȦȓȠȘȖ ȟȜȕȒȎțȩ șȬȒȪȚȖ».
ǸȜȚȚȓțȠȖȞȡȭ ȟȘȎȕȎțțȜȓ, ȚȜȔțȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ «ȟȐȎșȘȎ țȓ-
ȝȞȜȔȖȠȩȣ ȔȖȕțȓȗ» — ȫȠȜ țȓȐȩȏȞȎțțȜȓ, țȓȖȕȏȞȎțțȜȓ. dzȟșȖ
ȞȜȔȒȓțȖȓ ȜȝȞȓȒȓșȭșȜ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȩȗ ȝȡȠȪ — ȝȡȠȪ ȔȓțȧȖțȩ,

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǶȕȒ-ȐȜ ǮǿȀ, 2004. ǿ. 13.


2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 47.

X 47 W
ȝȡȠȪ ȐȜȖțȎ, ȝȡȠȪ ȝȞȜȟȠȜșȬȒȖțȎ,
ȠȜ țȎȥȖțȎȭ ȟ ȫȝȜȣȖ ǰȜȕȞȜȔȒȓțȖȭ
ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȜȟȠȪ ȔȖȕțȓțțȩȣ
ȐȎȞȖȎțȠȜȐ ȡȐȓșȖȥȖȐȎȓȠȟȭ.
ǻȎȞȭȒȡ ȟ ȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȓȚ
ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȒȞȡȑȖȚȖ
șȬȒȪȚȖ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȖțȟȠȖ-
ȠȡȠȎȚȖ, ȡȟȖșȖȐȎȓȠȟȭ ȟȎȚȜȞȓȑȡ-
șȭȤȖȭ, ȜȣȐȎȠȩȐȎȬȧȎȭ Ȑȟȓ ȟȢȓȞȩ
ȔȖȕțȖ. ȁȟșȜȐȖȭ ȝȜȟȠȜȭțțȜȑȜ Ȑȩ-
ȏȜȞȎ ȟȜȕȒȎȬȠ ȝȓȞȟȜțȡ, ȟȝȜȟȜȏ-
ǽȓȞȐȩȓ ȣȜȘȘȓȗțȩȓ țȡȬ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ,
ȚȎȟȘȖ ȒȓȗȟȠȐȖȭ șȬȒȓȗ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȒȜș-
ȑȜȐȞȓȚȓțțȩȚȖ, ȕȎȥȎȟȠȡȬ ȠȞȓ-
ȏȡȬȧȖȚȖ ȜȠȘȎȕȎ ȜȠ ȟȖȬȚȖțȡȠțȜȑȜ ȟȥȎȟȠȪȭ ȖșȖ ȑțȓȐȎ.
ǺȎȘȟȖȚȎ 12: «ǸȎȘ țȓ ȡȝȞȭȠȩȐȎȗ ȟȠȞȎȟȠȖ ȕȎ ȐțȓȦțȖȚ ȏșȎȑȜ-
ȥȓȟȠȖȓȚ Ȗ ȒȜȏȞȜȒȓȠȓșȪțȜȟȠȪȬ, Ȗȣ țȓȖȕȚȓțțȜ ȐȖȒțȜ ȟȘȐȜȕȪ ȕȎȐȓȟȡ»1.
ȅȓșȜȐȓȘ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȝȞȖȥȖțȩ, ȚȜȠȖȐȎȤȖȬ Ȗ ȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȭ.
ǿ ȐȜȕȞȎȟȠȎȬȧȓȗ ȟȝȓȤȖȎșȖȕȎȤȖȓȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȣ ȜȏȧȓȟȠ-
Ȑȓțțȩȣ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ ȡȒșȖțȭȓȠȟȭ Ȗ ȡȟșȜȔțȭȓȠȟȭ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȜȠ-
ȒȓșȪțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ țȎȝȞȎȐșȓțȖȖ Ș ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȗ ȐȕȞȜȟșȜȗ
ȔȖȕțȖ.
ǶȠȎȘ, ȚȎȟȘȜȗ Ȑ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȏȩșȎ Ȑȟȭ ȖȟȠȜȞȖȭ
ȚȎțȓȞ. ǻȖȘȠȜ ȡȔȓ țȓ țȎȒȓȐȎș ȚȎȟȜȘ țȎ șȖȤȜ, ȘȞȜȚȓ ȎȘȠȓȞȜȐ
Commedia dell’arte ȖșȖ ȘȎȞțȎȐȎșȪțȩȣ ȦȓȟȠȐȖȗ. ǺȎȟȘȜȗ ȟȠȎșȜ
ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȓ ȓȑȜ ȟȠȎȠȡȟȜȚ Ȑ Ȝȏ-
ȧȓȟȠȐȓ. ȅȓȚ ȐȩȦȓ ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȓ, ȠȓȚ ȏȜșȓȓ ȟȠȞȜȑȖȚȖ ȏȩșȖ
ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭ.
ǸȡșȪȠȡȞȎ ȞȎȢȖțȖȞȜȐȎșȎ ȚȎțȓȞȩ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ, ȠȞȓȏȡȭ Ȗȣ
ȖȟȝȜșțȓțȖȭ. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȚȎȞȘȖȞȜȐȘȎ ȝȞȖȐȓșȎ Ș ȐțȓȦțȓȚȡ
ȟȜȟșȜȐțȜȚȡ ȞȎȕȒȓșȓțȖȬ ȢȓȜȒȎșȪțȜȗ ǵȎȝȎȒțȜȗ dzȐȞȜȝȩ, țȎ-
ȚȓȞȓțțȜ ȝȞȖȜȏȧȎȭ Ș ȫȠȖȘȓȠȡ Ȗ ȚȜȒȓ ȠȜșȪȘȜ ȏșȎȑȜȞȜȒțȜ ȞȜ-
ȔȒȓțțȩȣ.

1 ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ Ȃ. ǺȎȘȟȖȚȩ. Ǻ.: ǮǿȀ, 2004. ǿ. 13.

X 48 W
ǽȜȒȥȖțȓțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȠȖȝȖȥțȜȚȡ ȝȞȜȭȐșȭșȜȟȪ Ȑ
ȟȜȏșȬȒȓțȖȖ ȖțȒȖȐȖȒȜȚ ȝȞȎȐȖș ȫȠȖȘȓȠȎ, ȟȠȎȐȦȓȑȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
țȜȞȚȜȗ. ȀȎȘ ȘȎȘ ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ țȜȞȚȎ țȎȕȖȒȎșȎȟȪ ȖȕȐțȓ, ȟȜ ȟȠȜ-
ȞȜțȩ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ, ȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȒȐȜȞȎ, ȠȜ ȝȞȖțȖȚȎșȎȟȪ ȜțȎ
șȬȒȪȚȖ ȘȎȘ țȓȥȠȜ ȥȡȔȒȜȓ, țȎȐȭȕȎțțȜȓ, ȐțȓȦțȓȓ, ȖȟȘȡȟȟȠȐȓț-
țȜȓ Ȗ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȓ Ș ȖȟȝȜșțȓțȖȬ ȞȎȒȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȐȩȔȖȐȎ-
țȖȭ. ǺȎȟȘȎ ȕȎȟȠȎȐșȭșȎ șȬȒȓȗ ȖȑȞȎȠȪ Ȗ ȖȟȝȜșțȭȠȪ ȞȜșȖ ȝȞȖ
ȒȐȜȞȓ, ȝȜȒȎȐȎȭ țȎȒȓȔȒȩ, ȥȠȜ ȑȒȓ-ȠȜ Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȚ ȒȜȚȓ ȜȟȠȎȓȠ-
ȟȭ ȥȖȟȠȜȓ, ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȓ, ȖȟȠȖțțȜȓ.
ǸȡșȪȠȡȞȎ ȫȠȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎșȎ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ ȟȎ-
ȚȜȟȜȕțȎțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ. Ǽț ȟȠȎș ȜȝȞȓȒȓșȭȠȪ ȟȓȏȭ ȒȐȜȗȟȠȐȓțțȜ:
ȘȎȘ ȜȏȨȓȘȠ (ȍ Ȑ ȤȓțȠȞȓ ȐțȖȚȎțȖȭ ȒȞȡȑȖȣ) Ȗ ȘȎȘ ȟȡȏȨȓȘȠ (ȍ ȟȎȚ
ȖȟȟșȓȒȡȬ Ȗ ȕȎȟȠȎȐșȭȬ ȒȞȡȑȖȣ ȖȑȞȎȠȪ Ȑ ȟȖȠȡȎȤȖȖ). ǼȏȨȓȘȠȖȐțȜ
ȒȎțțȜȓ ȍ ȝȜȒȥȖțȭȓȠȟȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȫȠȖȘȓȠȎ, ȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȐȩȟȠȡ-
ȝȎȭ ȚȎȞȖȜțȓȠȘȜȗ Ȑ ȟȤȓțȎȞȖȖ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǿȡȏȨȓȘ-
ȠȖȐțȜ ȒȎțțȜȓ ȍ ȝȜȒȥȖțȭȓȠȟȭ, țȜ ȚȜȔȓȠ ȖȚȓȠȪ ȜȠșȖȥțȡȬ ȜȠ ȝȜ-
ȐȓȒȓțȖȭ ȠȜȥȘȡ ȕȞȓțȖȭ.
ǺȎȟȘȎ, ȘȎȘ șȖȤȓȚȓȞȖȓ, ȕȎȟȠȎȐșȭȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȝȞȖȠȐȜȞȭȠȪȟȭ
Ȗ ȝȜȒȥȖțȭȠȪȟȭ ȕȎȘȜțȎȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȖȑȞȩ. ǼȒțȎȘȜ, ȐțȡȠȞȓț-
țȖȗ ȚȖȞ ȥȓșȜȐȓȘȎ — ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜ ȐȜȕȚȜȔțȜȓ ȝȞȖȏȓȔȖȧȓ Ȗȟ-
ȠȖțțȜȗ țȎȠȡȞȩ — ȟȜȕȒȎȐȎșȜ ȖșșȬȕȖȬ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȍ ȘȎȘ
ȠȎȘȜȐȜȑȜ. ǼȠțȜȦȓțȖȓ Ș ȚȎȟȘȓ, ȘȎȘ ȚȎțȓȞȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ Ȑ ǻȜȐȜȓ
ȐȞȓȚȭ, țȜȟȖȠ ȜȤȓțȜȥțȩȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ, ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȟȠȎȐșȭȭ ȝȜȕȖ-
ȠȖȐțȜȓ/țȓȑȎȠȖȐțȜȓ, ȟȐȓȠșȜȓ/ȠȓȚțȜȓ, ȖȟȠȖțțȜȓ/șȜȔțȜȓ, ȑșȡ-
ȏȖțțȜȓ/ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠțȜȓ.

§ 3. Ɇɚɫɤɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ

ǺȎȟȘȖ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȚȖȞȓ — ȫȠȜ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȭ ȐȖȕȡ-


ȎșȪțȜȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȖ ȥȓȞȓȕ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ
ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ. ǶȚȓțțȜ ȫȠȜ ȝȜțȭȠȖȓ ȟȠȜȖȠ ȡȝȜȠȞȓȏȖȠȪ, ȠȎȘ ȘȎȘ
ȚȎȟȘȎ ȐȘșȬȥȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȭ Ȗ ȠȓșȜ, Ȗ șȖȤȜ. ǼțȎ țȓ ȝȞȭȥȓȠ Ȗ țȓ
ȟȘȞȩȐȎȓȠ, ȜțȎ ȐȏȖȞȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȭ ȘȎȘ țȓȘȜȑȒȎ ȝȡȟȠȩȓ ȑșȎȕțȖȤȩ
ȐȩȝȡȘșȩȣ ȖșȖ ȐȜȑțȡȠȩȣ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȣ ȚȎȟȜȘ ȐȏȖȞȎșȖ Ȑ ȟȓȏȭ

X 49 W
ȐȜȕȚȜȔțȩȗ ȐȕȑșȭȒ ȟȎȘȞȎșȪțȩȣ ȟȖș. Ǻ. ȂȫȕȓȞȟȠȜȡț1 ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ
«ȚȜȒȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȗ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ» — Ƞȓșȓ Ȗ șȖȤȓ ȟȜȐȞȓȚȓț-
țȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȝȜȒȐȓȞȑȎȬȧȖȣȟȭ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȬ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ
ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȐ.
ȀȓșȜ Ȗ șȖȤȜ ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȬȠȟȭ Ȑ ȜȑȞȜȚțȩȣ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȎȣ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȗ, Ȗȣ ȘȎȘ Ȑ ȎȞȣȎȖȘȓ ȝȜȒȐȓȞȑȎȬȠ ȠȎȠȡȖȞȜȐȎțȖȬ,
ȜȏȞȓȕȎțȖȬ, ȟȘȎȞȖȢȖȘȎȤȖȖ, ȝȖȞȟȖțȑȡ, ȝȞȜȠȓȕȖȞȜȐȎțȖȬ, țȎ-
ȞȎȧȖȐȎțȖȬ ȜȏȨȓȚȜȐ. Ƕȣ ȖȕȚȓțȭȬȠ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȣȖȚȖȥȓȟȘȖȣ
ȝȞȓȝȎȞȎȠȜȐ, ȣȖȞȡȞȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȐȚȓȦȎȠȓșȪȟȠȐȎ, ȑȖȚțȎȟȠȖȘȖ, ȏȜ-
ȒȖȏȖșȒȖțȑȎ, ȎțȜȞȓȘȟȖȖ, ȒȖȓȠ Ȗ ȑȜșȜȒȎțȖȗ. Ƕ ȒȓșȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ
Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȐȟȓȜȏȧȓȑȜ ȝȜȠȞȓȏ-
șȓțȖȭ țȎȣȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȟȜȟȠȜȭțȖȖ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȘȎȞțȎȐȎșȎ. Ƕȟ-
ȟșȓȒȜȐȎȠȓșȖ ȑȜȐȜȞȭȠ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȞȎțȜ ȖșȖ ȝȜȕȒțȜ ȚțȜȑȖȓ
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȓ ȟȢȓȞȩ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠ ȖȕȚȓ-
țȓțȖȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ. ǰȜȕȚȜȔțȜȓ ȝȜȐȟȓȚȓȟȠțȜȓ
ȐțȓȒȞȓțȖȓ Ȑ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȡȬ ȔȖȕțȪ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȭȓȚȩȣ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ, ȟȖȟȠȓȚ ȚȡșȪȠȖȚȓȒȖȎ, ȘȜȚȝȪȬȠȓȞȜȐ
ȏȡȒȓȠ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎȠȪ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬ țȜȐȜȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ
ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ ȟȜ ȐȟȠȞȜȓțțȩȚȖ ȟȖȟȠȓȚȎȚȖ, ȕȎȚȓțȭȬȧȖȚȖ Ȗ ȎȘ-
ȠȖȐȖȕȖȞȡȬȧȖȚȖ ȢȡțȘȤȖȖ ȐțȡȠȞȓțțȖȣ ȜȞȑȎțȜȐ, ȝȜȐȓȞȣțȜ-
ȟȠȓȗ ȠȓșȎ, ȜȞȑȎțȜȐ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ.
ǰ. ǯȓțȪȭȚȖț ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȘȎȘ ȝȜ-
ȠȞȓȏșȭȬȧȓȓ ȕȞȓșȖȧȎ Ȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȓ ȏșȎȑȎ. ǺȓȠȎȢȜȞȎ
«ȟȝȓȘȠȎȘșȭ» ȎȘȤȓțȠȖȞȡȓȠ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȐȖȕȡȎșȪțȜȚ ȎȟȝȓȘȠȓ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȚȓȔȒȡ șȬȒȪȚȖ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȝȜ
ȟȐȜȓȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȕȞȖȠȓșȪȟȘȖȚ. ǿȖȚȐȜșȜȚ țȜȐȜȑȜ ȝȜ-
ȞȭȒȘȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȫȘȞȎț. ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ
ȐȘșȬȥȓțțȩȚ Ȑ ȒȐȖȔȡȧȖȗȟȭ Ȗ țȓȝȞȓȟȠȎțțȜ ȚȓțȭȬȧȖȗȟȭ ȝȜ-
ȠȜȘ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȏȩȟȠȞȩȗ ȠȓȚȝ ȔȖȕțȖ, ȚțȜȔȓ-
ȟȠȐȜ ȖȟȝȜșțȭȓȚȩȣ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȜșȓȗ.
ǶțȠȓțȟȖȐțȩȗ ȝȜȖȟȘ țȜȐȩȣ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȩȣ ȢȜȞȚ, ȟȝȜ-
ȟȜȏțȩȣ ȝȞȓȜȒȜșȓȠȪ ȑȞȎțȖȤȩ țȎȤȖȜțȎșȪțȩȣ Ȗ ȫȠțȖȥȓȟȘȖȣ
ȠȞȎȒȖȤȖȗ, ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȝȜȭȐșȓțȖȬ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ ȘȜȚ-

1 Mike Featherstone // Body Modification: An Introduction.

X 50 W
ȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǾȓȥȓȐȩȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȜȏȧȓțȖȭ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȬȠ ȝȞȖ
ȫȠȜȚ ȜȥȓȐȖȒțȩȓ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȭ. ǰȖȕȡȎșȪțȩȓ ȜȏȞȎȕȩ — țȎȝȞȜ-
ȠȖȐ, ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎ, ȝȜȫȠȜȚȡ ȘȖțȓȚȎȠȜȑȞȎȢ, ȠȓșȓȐȖȒȓțȖȓ,
ǶțȠȓȞțȓȠ ȟȠȎșȖ ȐȩȟȠȡȝȎȠȪ ȒȐȖȔȡȧȓȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȗ
ȟȖșȜȗ. ǰ ȠȎȘȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȕȎȘȜțȜȚȓȞțȜ ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȘȡșȪȠȡȞȩ
ȝȓȞȢȜȞȚȎțȟȎ — ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȟȏșȖȔȓțȖȭ ȘȡșȪȠȡȞ-
țȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ Ȗ ȢȜȞȚ, ȟȘȜșȪȘȜ ȝȜȖȟȘȎ ȕȞȓșȖȧȎ, țȎȣȜȒȭȧȓȑȜȟȭ
Ȑțȓ ȭȕȩȘȜȐȩȣ ȏȎȞȪȓȞȜȐ ȝȜșȖȘȡșȪȠȡȞȎșȪțȜȑȜ, ȝȜșȖȞȓșȖȑȖȜȕ-
țȜȑȜ Ȗ ȝȜșȖȫȠțȖȥțȜȑȜ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ.
ȃȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȡȬ ȟȖȠȡȎȤȖȬ, ȚȜȔțȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ
ȝȞȜȤȓȟȟȎȣ ȞȎȟȝȎȒȎ «ȍ» țȎ ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȚȎȟȜȘ. ȁ
Ǵ. DzȓșȮȕȎ ȓȟȠȪ ȝȜțȭȠȖȓ «ǿȓȏȭ» (soi), ȡȝȜȠȞȓȏșȭȬȧȓȓȟȭ ȐȜ
ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȚ ȥȖȟșȓ, țȎȝȜȚȖțȎȬȧȓȓ ȚȎȟȘȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȥȓșȜ-
ȐȓȘ ȝȞȖȚȓȞȭȓȠ Ș ȟȓȏȓ. ǼȠȟȬȒȎ ȐȜȕțȖȘȎȓȠ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȎ, ȥȠȜ ȕȎ
ȚȎȟȘȜȗ Țȩ țȓ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȚ șȖȤȎ, ȚȎȟȘȖ ȟȘȞȩȐȎȬȠ șȖȦȪ
ȒȞȡȑȖȓ ȚȎȟȘȖ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȐȘșȬȥȓțțȩȚ
ȐȜ ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȩȓ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȩȓ ȝȜșȭ, Ȗ ȘȎȔȒȜȓ Ȗȕ țȖȣ
ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȝȞȖȚȓțȓțȖȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȣ ȕțȎȘȜȐȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ.
ǽȞȜȤȓȟȟȩ ȡȟșȜȔțȓțȖȭ ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȐșȎȟȠȖ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ,
ȒȓȖȓȞȎȞȣȖȕȎȤȖȭ, ȡȞȏȎțȖȕȎȤȖȭ, țȜȐȩȓ ȟȝȜȟȜȏȩ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȑȞȎțȖȤ, ȜȠȣȜȒ ȜȠ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ
ȝȜțȖȚȎȓȚȜȗ ȫȠțȖȥțȜȟȠȖ ȝȞȖȐȜȒȭȠ Ș ȠȜȚȡ, ȥȠȜ ȚȎȟȘȎ Ȗȕ ȒȜȟ-
ȠȎȠȜȥțȜ șȜȘȎșȪțȜȑȜ ȎȟȝȓȘȠȎ ȚȓȔșȖȥțȜȟȠțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ
ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠȟȭ Ȑ ȢȓțȜȚȓț ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ. ǽȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȞȎȟȦȖȞȓțȖȓ ȝȜșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȖȚȓțȜȐȎșȜȟȪ
ȚȎȟȘȜȗ, Țȩ ȟȠȎșȘȖȐȎȓȚȟȭ ȟ ȓȓ ȚȓȠȎȢȜȞȖȕȎȤȖȓȗ. Ƕȕ ȚȖȞȎ ȫȘȟ-
ȠȞȎȜȞȒȖțȎȞțȜȑȜ ȜțȎ ȝȓȞȓȦșȎ Ȑ ȜȏșȎȟȠȪ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȑȜ Ȗ Ȑ
ȜȏșȎȟȠȪ ȚȓȒȖȎșȪțȜȑȜ, ȭȐșȭȭȟȪ ȡȟșȜȐȖȓȚ ȐȘșȬȥȓțȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ
Ȑ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ ȒȖȟȘȡȞȟ Ȗ ȕțȎȘȜȐȩȚ ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ
țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȟȢȓȞȩ ȜȏȧȓțȖȭ.
ǼȠȘȎȕ ȜȠ ȚȜȒȓȞțȖȟȠȟȘȖȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ —
ȫȠȜ ȜȠȘȎȕ ȜȠ ȒȓȘȎȞȠȜȐȟȘȜȑȜ ȍ Ȗ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȝȜȟȠȟȜȐȞȓȚȓț-
țȜȗ ȝȜșȖȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ. ǿȖȠȡȎȤȖȭ ȝȓȞȓȣȜȒȎ ȜȠ ȜȒțȜȗ ȘȡșȪ-
ȠȡȞȩ Ș ȒȞȡȑȜȗ, ȜȠ ȜȒțȜȑȜ ȠȖȝȎ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ Ș
ȒȞȡȑȜȚȡ, ȜȠ ȜȒțȜȗ țȎȡȥțȜȗ ȝȎȞȎȒȖȑȚȩ Ș ȒȞȡȑȜȗ — ȟȖȠȡȎȤȖȭ

X 51 W
ȝȜȖȟȘȎ țȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ ȚȖȞȎ, țȜȐȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ,
țȜȐȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ.
ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ șȖȦȎȓȠȟȭ ȟȐȭȕȡȬȧȖȣ ȓȑȜ Ȑ ȝȞȜ-
ȦșȜȚ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȟȐȭȕȓȗ, ȝȜȞȜȔȒȎȭ ȦȜ-
ȘȜȐȡȬ ȟȖȠȡȎȤȖȬ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ Ȑ ȟȘȜȞȜȟȠȖ ȝȓȞȓȒȎ-
ȥȖ Ȗ ȝȓȞȓȞȎȏȜȠȘȖ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȒȓșȎȓȠ ȡȝȜȞ țȎ ȞȎȕȐȖȠȖȖ
ȟȞȓȒȟȠȐ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȟȘȜȞȜȟȠȪ ȝȜșȡȥȓțȖȭ Ȗț-
ȢȜȞȚȎȤȖȖ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȢȜȞȚ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ Ȗ țȓ-
ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǽ. ǿșȜȠȓȞȒȎȗȘ ȝȜȫȠȖȥțȜ ȜȝȖȟȩ-
ȐȎȓȠ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȐȞȓȚȭ: «CȝȡȟȠȭ ȝȜșȠȩȟȭȥȓșȓȠȖȭ ȝȜȟșȓ ȥȓ-
ȠȩȞȓȣ ȝșȎȐȎțȖȗ ǸȜșȡȚȏȎ ȝȞȜȗȒȓțțȎȭ ȐȜȘȞȡȑ, ȝȜșțȜȟȠȪȬ
ȜȠȘȞȩȠȎȭ, ȒȜȟȘȜțȎșȪțȜ ȖȕȜȏȞȎȔȓțțȎȭ, ȝȜȘȜȞȓțțȎȭ Ȗ ȫȘȟ-
ȝșȡȎȠȖȞȡȓȚȎȭ ǵȓȚșȭ ȝȞȓȒȟȠȎȓȠ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȠȓșȎ, ȜȝȡȠȎțțȜȑȜ
ȝșȜȠțȜȗ ȟȓȠȪȬ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȩȣ ȝȡȠȓȗ Ȗ ȠȓșȓȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ
ȟȐȭȕȓȗ»1. ǼȏȞȎȕ ȟȓȠȖ, ȟȓȠȘȖ, ȝȎȡȠȖțȩ ȕȎȏșȡȒȖș ȚțȜȑȖȣ țȓȐȖȞ-
ȠȡȎșȪțȩȣ șȬȒȓȗ.
ǰ ȫȠȜȗ ȝȜșȖȟȠȞȡȘȠȡȞȎșȪțȜȗ ȟȓȠȖ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ ȡȟȠȎțȎȐ-
șȖȐȎȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȐȩȏȜȞ Ȗ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȪ Ș ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȚȡ
ȒȖȟȘȡȞȟȡ. ǶȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ Ȑ ȒȖȟȘȡȞȟȓ, — ȚȎȟȘȖ, ȚȎȞȘȮȞȩ, ȜȞȖ-
ȓțȠȖȞȩ Ȑ ȝȜșȓ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȟȠȖ.
ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȚȜȔȓȠ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȠȪȟȭ ȘȎȘ ȒȖȟ-
ȘȡȞȟ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȗ ȥȓȞȓȕ ȠȓȘȟȠ. ȀȓȘȟȠȩ ȟȘșȎȒȩȐȎȬȠȟȭ ȐȜ
ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȒȖȟȘȡȞȟȜȐ: «ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȟȘșȎȒȩȐȎȓȠȟȭ
Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȟșȜȔțȜȑȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ Ȗ ȐȕȎȖȚȜȝȓȞȓȟȓȥȓțȖȭ
ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ»2.
Dzșȭ ȒȞȓȐțȓȑȞȓȥȓȟȘȖȣ ȢȖșȜȟȜȢȜȐ ȏȩȠȪ Ȗ ȚȩȟșȖȠȪ ȭȐșȭșȜ
ȜȒțȜ Ȗ ȠȜ Ȕȓ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȚȖȞ ȠȎȘȜȐ, ȘȎȘȖȚ Țȩ ȓȑȜ ȚȩȟșȖȚ. ǽȜ
ȚțȓțȖȬ ȃȎȗȒȓȑȑȓȞȎ, ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȎȭ ȜȠȘȞȩȠȜȟȠȪ ȚȖȞȎ —
ȎșȓȠȓȗȭ — «ȖȟȠȖțȎ» — ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȚȩȦșȓțȖȖ, Ȏ ȚȩȦ-
șȓțȖȓ ȜȠȘȞȩȠȜ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ Ȑ ȟȎȚȜȒȎțțȜȟȠȖ. ǼȥȓȐȖȒțȜ,
ȥȠȜ ȏȩȠȖȓ ȘȎȘ ȚȩȦșȓțȖȓ ȟȎȚȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȚȩȟșȖȚȩȚ. ǼțȜ ȜȒ-

1ǿșȜȠȓȞȒȎȗȘ ǽ. ǿȢȓȞȩ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2007. ǿ. 876.


2ȆȎțȒȩȏȖț ǿ. Ǯ. ǽȜȟȠȚȜȒȓȞțȖȟȠȟȘȎȭ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȭ Ȗ ȐȜȝȞȜȟ Ȝ
ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ ȎțȑȎȔȖȞȜȐȎțțȜȟȠȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ //
ȂȖșȜȟȜȢȖȭ Ȗ ȜȏȧȓȟȠȐȜ, 1998, Ɋ 2. ǿ. 179.

X 52 W
țȜȐȞȓȚȓțțȜ ȠȜ, ȥȠȜ ȚȩȟșȖȠȟȭ, Ȗ ȠȜ, ȥȠȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȚȩȦșȓțȖȓȚ.
ȋȠȜ ȕțȎȥȖȠ, ȥȠȜ ȚȩȦșȓțȖȓ ȚȩȟșȖȠȟȭ ȘȎȘ ȏȩȠȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ
ȚȩȟșȖȠ ȟȎȚȜ ȟȓȏȭ. dzȟȠȪ ȠȜșȪȘȜ ȜȒțȜ ȏȩȠȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȚȩȟșȖȠ
ȟȎȚȜ ȟȓȏȭ, ȫȠȜ ȥȓșȜȐȓȘ.
Dzșȭ ȃȎȗȒȓȑȑȓȞȎ ȏȩȠȖȓ — ȟȜȏȟȠȐȓțțȜ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ ȏȩ-
ȠȖȓ — ȟȝȜȟȜȏ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ
ȚȩȟșȭȧȓȑȜ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ ȘȎȘ ȚȖȞ. Ƕ ȓȟșȖ ȚȖȞ ȒȎț ȥȓșȜȐȓȘȡ Ȑ ȜȠ-
ȘȞȩȠȜȟȠȖ, ȠȜ ȚȓȔȒȡ ȟșȜȐȜȚ Ȗ ȕțȎȥȓțȖȓȚ țȓȠ ȞȎȕșȖȥȖȭ. ǵțȎȥȓ-
țȖȓ ȐȩȒȎțȜ ȟșȜȐȜȚ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȚȩȦșȓțȖȓȚ Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜ ȭȕȩ-
ȘȜȚ, ȠȓȘȟȠȜȚ Ȗ ȞȓȥȪȬ. ǸȎȘ ȚȩȟșȖȚ, ȠȎȘ Ȗ ȑȜȐȜȞȖȚ. ǶșȖ: ȘȎȘ
ȑȜȐȜȞȖȚ, ȠȎȘ Ȗ ȚȩȟșȖȚ, Ȗ țȖȥȓȑȜ țȓ ȟȘȞȜȓȠȟȭ. ǶȒȓțȠȖȢȖȤȖ-
ȞȡȓȚȟȭ Ȗ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȡȓȚ DzȞȡȑȜȑȜ ȥȓȞȓȕ ȭȕȩȘ Ȗ ȟȠȖșȪ ȞȓȥȖ.
ǶțȒȖȐȖȒ Ȗ ȓȑȜ ȚȖȞ ȫȠȜ ȓȑȜ ȭȕȩȘ. ȀȜȔȒȓȟȠȐȜ ȏȩȠȖȭ Ȗ ȭȕȩȘȎ
ȜȠȘȞȩȐȎȓȠ ȏȩȠȖȓ ȘȎȘ ȏȩȠȖȓ-Ȑ-ȚȖȞȓ, ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȓȓ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡ-
ȞȎȣ ȭȕȩȘȎ. Ǽ ȥȓȚ ȏȩ ȥȓșȜȐȓȘ țȖ ȑȜȐȜȞȖș, Ȝț ȐȟȓȑȒȎ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ
ȟȓȏȓ. Ǽț ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȓȏȭ, ȜȠȘȞȩȐȎȓȠ ȚȖȞȡ, ȚȎțȖȢȓȟȠȖȞȡȓȠ.
Ǯ șȬȏȎȭ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȭ — ȢȜȞȚȎ ȚȎȟȘȖ — ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȭ Ȓșȭ
DzȞȡȑȜȑȜ. ȅȓșȜȐȓȘ, ȘȎȘ ȭȕȩȘȜȐȜȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜ, ȔȖȐȓȠ Ȑ ȭȕȩȘȓ. dzȟșȖ
«ȭȕȩȘ — ȒȜȚ ȏȩȠȖȭ», ȠȜ ȭȕȩȘ Ȗ ȏȩȠȖȓ-Ȑ-ȚȖȞȓ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠ ȐțȡȠ-
ȞȓțțȖȗ ȚȖȞ Ȑ ȓȑȜ ȒȎțțȜȟȠȖ Ȗ ȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȖ.
ǽȓȞȓȣȜȒȭ ȜȠ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȜȗ ȜțȠȜșȜȑȖȖ Ǻ. ȃȎȗȒȓȑȑȓȞȎ,
ȠȞȎȘȠȡȬȧȓȗ ȜȟțȜȐțȜȗ ȟȝȜȟȜȏ ȏȩȠȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȚȖȞȓ ȥȓȞȓȕ
ȭȕȩȘ, Ș ȓȑȜ ȝȜȟșȓȒȜȐȎȠȓșȬ DZ.-DZ. DZȎȒȎȚȓȞȡ, ȚȜȔțȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȞȭȒ
țȎȝȞȎȦȖȐȎȬȧȖȣȟȭ ȐȜȝȞȜȟȜȐ: ȐȐȖȒȡ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȃȎȗȒȓȑȑȓȞ ȕȎȒȎȐȎș
ȚȩȦșȓțȖȓ ȥȓȞȓȕ ȑȜȐȜȞȓțȖȓ, ȜȟȠȎȓȠȟȭ țȓȝȜțȭȠțȩȚ, ȘȎȘ ȚȜȔȓȠ
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎȠȪ ȚȩȦșȓțȖȓ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȣ ȝȖȟȪȚȎ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ
ȫșȓȘȠȞȜțțȜȓ ȝȖȟȪȚȜ ȖșȖ sms ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȚ ȡȥȎȟȠ-
țȖȘȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. DZȎȒȎȚȓȞ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ ȠȓȘȟȠȓ
ȘȎȘ Ȝ ȘȜțȟȠȎțȠțȜ ȝȜȖȚȓțȜȐȎțțȜȚ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȖȚȓȬȧȓȚ ȎȐȠȜȞȎ.
ȀȓȘȟȠ — ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȭȕȩȘȜȐȎȭ, țȜ Ȗ ȐȖȕȡȎșȪțȜ-
ȖțȠȜțȎȤȖȜțțȎȭ: ȐȟȝȜȚțȖȚ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȟȘȜȏȜȥȓȘ Ȗ ȟȚȎȗșȖȘȜȐ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȠȎșȖ ȥȎȟȠȪȬ ȠȓȘȟȠȎ. ǼȒȖț ȠȓȘȟȠ țȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȟȐȓ-
Ȓȓț Ș ȒȞȡȑȜȚȡ ȠȎȘ Ȕȓ, ȘȎȘ ȜȒȖț ȥȓșȜȐȓȘ țȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȓț ȥȓȞȓȕ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜȑȜ DzȞȡȑȜȑȜ. ȋȠȜ ȒȖȎșȜȑ, ȝȞȓȒȟȠȎȐ-
șȭȬȧȖȗ ȟȎȚȜȑȜ ȎȐȠȜȞȎ. ǵȎȡȥȓțțȩȓ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ, ȝȜțȭȠȖȗțȜ-

X 53 W
ȘȎȠȓȑȜȞȖȎșȪțȩȗ ȎȝȝȎȞȎȠ, ȟșȜȐȎ-ȟȜȞțȭȘȖ, ȒȖȎșȓȘȠ, ȚȓȔȒȜȚȓ-
ȠȪȭ, ȐȜȟȘșȖȤȎțȖȭ.
DZ. DZȎȒȎȚȓȞ ȡȟȠȎțȜȐȖș ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓ ȠȓȘȟȠȜȐ ȥȓȞȓȕ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȤȖȬ ȎȐȠȜȞȜȐ. ǻȜ ȘȞȜȚȓ ȎȐȠȜȞȜȐ ȐȟȓȑȒȎ ȓȟȠȪ ȥȖȠȎȠȓșȖ,
ȎȘȠȡȎșȖȕȖȞȡȬȧȖȓ ȠȓȘȟȠ. ȅȠȜȏȩ ȝȜțȭȠȪ ȠȓȘȟȠ, ȥȖȠȎȠȓșȪ ȒȜș-
Ȕȓț ȐȐȓȟȠȖ ȓȑȜ Ȑ ȠȞȎȒȖȤȖȬ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȡȟȠȎțȜȐȖȠȪ ȒȖȎșȜȑ ȎȐȠȜȞȎ
ȟ ȠȞȎȒȖȤȖȓȗ, ȥȠȜȏȩ ȝȜțȭȠȪ, ȘȎȘ ȕȎȒȎȬȠȟȭ ȜȟțȜȐțȩȓ ȕțȎȥȓțȖȭ
ȠȜȑȜ ȖșȖ ȖțȜȑȜ ȠȓȘȟȠȎ. ǽȜȟșȓ ȥȓȑȜ ȥȖȠȎȠȓșȪ ȝȓȞȓȜȟȚȩȟșȖȐȎȓȠ,
«țȎȏȞȎȟȩȐȎȓȠ» ȕțȎȥȓțȖȭ Ȑ ȘȜțȠȓȘȟȠ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȜțȖȚȎțȖȭ
Ȗ ȚȖȞȜȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ.
ȅȠȜȏȩ ȟȠȞȡȘȠȡȞȩ ȝȜțȖȚȎțȖȭ ȚȜȔțȜ ȏȩșȜ ȝȞȜȭȐȖȠȪ, ȥȖ-
ȠȎȠȓșȪ ȝȜȒȣȜȒȖȠ Ș ȠȓȘȟȠȡ, ȖȟȣȜȒȭ Ȗȕ ȝȞȓȕȡȚȝȤȖȖ ȟȚȩȟșȎ ȖșȖ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȠȓȘȟȠ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȝȜțȭȠȪ,
ȖȚȓȓȠ ȟȚȩȟș. ȋȠȜ ȝȜșȜȔȓțȖȓ Ȑ ȑȓȞȚȓțȓȐȠȖȘȓ ȢȖȘȟȖȞȡȓȠȟȭ
ȠȎȘ: «Ǻȩ ȝȜțȖȚȎȓȚ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ ȡȔȓ ȝȜțȖȚȎȓȚ». ȀȎȚ, ȑȒȓ Țȩ
ȖȚȓȓȚ ȒȓșȜ ȟ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȚȖ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȚȖ ȭȕȩȘȎ, Țȩ ȑȜȐȜ-
ȞȖȚ Ȝ ȝȜțȖȚȎțȖȖ. ǺȜȔțȜ Ȗ ȝȞȜȒȜșȔȖȠȪ: Țȩ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖ-
ȞȡȓȚ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ Țȩ ȝȜțȖȚȎȓȚ.
«Ǻȩ» — ȠȜȥȘȎ ȠȜȔȒȓȟȠȐȎ ȚȓȔȒȡ «ȝȜțȖȚȎțȖȓȚ» ȐȜȜȏȧȓ Ȗ
«ȡȔȓ ȝȜțȖȚȎȓȚ» Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ. «Ǻȩ» ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȚȓȟȠȜȝȜ-
șȜȔȓțȖȬ ȭȕȩȘȎ. «Ǻȩ» — Ƞȓ, ȘȠȜ ȞȎȕȒȓșȭȓȠ ȭȕȩȘ, ȓȑȜ ȟȚȩȟșȩ,
«Țȩ» — «ȟȜ-Ȑ-ȚȓȟȠțȜȟȠȪ». ǰ ȭȕȩȘȓ Țȩ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȚ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ.
DZȎȒȎȚȓȞȡ ȡȒȎȓȠȟȭ ȝȓȞȓȗȠȖ Ș ȝȜțȖȚȎțȖȬ ȭȕȩȘȎ ȘȎȘ Ș ȑȜȞȖ-
ȕȜțȠȡ ȞȎȕȒȓșȭȓȚȩȣ ȟȚȩȟșȜȐ. Ǻȩ ȟȝȜȟȜȏțȩ ȝȜțȖȚȎȠȪ ȒȞȡȑ
ȒȞȡȑȎ, ȟȡȧȓȟȠȐȡȭ Ȑ ȓȒȖțȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȭȕȩȘȎ. ȀȓȚ țȓ Țȓțȓȓ,
ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȪ ȭȕȩȘȎ țȓ ȑȎȞȎțȠȖȞȡȓȠ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȡțȖ-
ȐȓȞȟȎșȪțȩȣ ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȗ. ǸȎȔȒȩȗ Ȑ ȟȜȐȚȓȟȠțȜ ȞȎȕȒȓșȭȓ-
ȚȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȡțȖȘȎșȪțȜȟȠȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȜȝȩȠȎ ȚȩȦșȓțȖȭ Ȗ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȜȑȜ ȜȝȩȠȎ. ǺȜȔțȜ țȎȣȜȒȖȠȪȟȭ
Ȑ «ȟȜ-Ȑ-ȚȓȟȠțȜȟȠȖ» ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȖșȖ ȟȡȏȘȡșȪȠȡȞȎșȪ-
țȜȑȜ ȒȖȟȘȡȞȟȎ. ȋȠȜ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȘȜȒ Ȗ ȒȜȝȡȟȘ Ȑ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȑȞȡȝȝȩ. Ƕ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȟȠȖ, țȓ ȐȟȓȑȒȎ
ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȠȓșȓȟțȜȓ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțȖȓ ȖșȖ șȖȥțȜȓ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ,
ȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȑȜ ȒȖȟȘȡȞȟȎ, ȥȠȜȏȩ ȏȩȠȪ ȐȘșȬȥȓț-
țȩȚȖ Ȑ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓ ȢȞȓȗȚȩ.

X 54 W
ǽȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȡȬ ȝșȬȞȎșȖȟȠȖȥțȜȟȠȪ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ Ȝȏ-
ȧȓȟȠȐȎ, ȜȠȘȎȕ ȜȠ ȤȓțȠȞȎ Ȗ ȜȏȨȓȒȖțȭȬȧȓȑȜ țȎȥȎșȎ DZ. ǺȎȞȘȡȕȓ
ȐȩȞȎȕȖș ȠȎȘ: «...ǶȚȓțțȜ ȘȎȘ ȤȓșȜȓ ȫȠȜ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȖȞȞȎȤȖȜ-
țȎșȪțȜ»1. ǼȠȘȎȕ ȜȠ ȒȖȎșȓȘȠȖȘȖ ȤȓșȜȑȜ Ȗ ȥȎȟȠȖ ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ Ș ȢȞȎȑȚȓțȠȎȞțȜȟȠȖ Ȗ ȒȓȤȓțȠȞȎȤȖȖ.
ǿ ȖȒȓȓȗ «ȒȓȤȓțȠȞȎȤȖȖ» ȟȐȭȕȎț ȡȣȜȒ ȜȠ ȏȖțȎȞȖȕȚȎ.
ǽȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȩȓ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎșȖȟȠȎȚȖ ȚȖȞ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȞȎȟ-
ȟȚȎȠȞȖȐȎșȖȟȪ ȘȎȘ ȝȜȟȠȞȜȓțțȩȓ țȎ ȏȖțȎȞțȩȣ ȜȝȝȜȕȖȤȖȭȣ:
ȟȡȏȨȓȘȠ/ȜȏȨȓȘȠ, ȖȟȠȖțȎ/șȜȔȪ, ȑșȡȏȖțțȜȓ/ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠțȜȓ,
ȤȓțȠȞ/ȝȓȞȖȢȓȞȖȭ. dzȟșȖ Ȓșȭ ȜȝȖȟȎțȖȭ ȘȡșȪȠȡȞȩ ǻȜȐȜȑȜ
ȐȞȓȚȓțȖ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎșȖȟȠȟȘȖȗ ȝȜȒȣȜȒ ȏȩș ȎȘȠȡȎșȓț, ȠȜ ȟȜȐȞȓ-
ȚȓțțȡȬ ȟȜȤȖȎșȪțȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ țȓșȪȕȭ ȡșȜȔȖȠȪ Ȑ ȔȓȟȠȘȜ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȞȜȐȎțțȩȓ ȞȎȚȘȖ ȜȝȝȜȕȖȤȖȗ. ǰȩȗȠȖ Ȗȕ ȜȑȞȎțȖȥȓ-
țȖȗ ȜȝȝȜȕȖȤȖȖ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȐȜȕȚȜȔțȩȚ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȖȑȞȜȐȜȚȡ
ȎțȠȖȠȓȠȖȥȓȟȘȜȚȡ țȎȥȎșȡ.
ǾȎȕȚȩȐȎțȖȓ Ȗ ȖȟȥȓȕțȜȐȓțȖȓ ȤȓțȠȞȎ Ȑ șȖȥțȜȟȠțȜȚ ȭȒȞȓ
ȘȜțȟȠȎȠȖȞȡȬȠ Ǵ. DzȓșȮȕ Ȗ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ ȝȜțȭȠȖȓȚ «ȞȖȕȜȚȎ»,
ȜȏȜȕțȎȥȎȬȧȖȚ ȞȎȕțȜțȎȝȞȎȐșȓțțȜȓ ȞȎȕȐȓȠȐșȓțȖȓ ȘȜȞțȓȗ,
ȝȞȓȐȞȎȧȓțȖȭ Ȗȣ Ȑ ȟȓȠȪ, țȓ ȖȚȓȬȧȓȗ ȜȒțȜȑȜ, ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȟȠȓȞȔțȭ. ȋȠȜ ȝȜțȭȠȖȓ, ȜȏȞȎȧȓțțȜȓ țȎ ȟȢȓȞȡ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȣ
ȭȐșȓțȖȗ, ȝȞȖȒȎȓȠ ȜȟȜȏȓțțȩȗ ȜȠȠȓțȜȘ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȬ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȑȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ, Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȟȠȐȡȓȠ «ȥȖȟȠȩȗ
ȝȜȠȜȘ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ»2, șȖȦȓțțȩȗ ȓȒȖțȜȑȜ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ.
ȂȞȎȑȚȓțȠȎȞțȩȗ ȟȝȜȟȜȏ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ Ȟȓ-
ȎșȪțȜȟȠȖ ȡȟȠȜȗȥȖȐȜ ȘȜȞȞȓșȖȞȡȓȠ ȟ «ȒȓȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȜȗ»
ȝȞȖȞȜȒȜȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȖțȒȖȐȖȒȎ, ȟȡȏȨȓȘȠȎ. ǾȎȕȞȡȦȓțȖȓ
ȒȓȘȎȞȠȜȐȟȘȜȑȜ Cogito, ȟȠȎȐȦȓȑȜ țȓȕȩȏșȓȚȩȚ ȜȟțȜȐȎțȖȓȚ
ȓȒȖțȟȠȐȎ ȟȡȏȨȓȘȠȎ, ȒȜȐȓȒȓțȖȓ ȝȞȖțȤȖȝȎ ȟȜȚțȓțȖȭ ȒȜ ȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎ ȝȞȖȐȜȒȭȠ Ș ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȬ Ȝ ȥȓșȜȐȓȘȓ ȘȎȘ Ȝ ȕȩȏȘȜȚ,
ȞȎȟȟȓȭțțȜȚ, țȓ ȝȜȒȒȎȬȧȓȚȟȭ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȟȡȧȓȟȠȐȓ.

1 ǺȎȞȘȡȕȓ DZ. ǼȒțȜȚȓȞțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 1994. ǿ. 11.


2 ǰȒȜȐȖțȎ DZ. ǰ. ǽȞȜȏșȓȚȩ ȐșȎȟȠȖ, ȞȓȐȜșȬȤȖȖ, ȖȟȠȜȞȖȖ ȐȜ ȢȞȎț-
ȤȡȕȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ 70 -80-ȣ ȑȜȒȜȐ // ǻȜȐȩȓ ȠȓțȒȓțȤȖȖ Ȑ ȕȎȝȎȒțȜȗ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ. Ǻ., 1998. ǿ. 118.

X 55 W
dzȒȖțȟȠȐȜ «ȍ» ȞȎȟȝȎȒȎȓȠȟȭ, țȎ ȓȑȜ ȚȓȟȠȓ — ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ
ȚȎȟȜȘ, ȞȜșȓȗ Ȗ ȠȓȘȟȠȜȐ.
ǾȎȕȚȩȠȎȭ, ȞȎȟȟȓȭțțȎȭ, ȞȎȟȠȐȜȞȖȐȦȎȭȟȭ, ȖȟȥȓȕȎȬȧȎȭ ȥȓ-
șȜȐȓȥȓȟȘȎȭ șȖȥțȜȟȠȪ, ȝȜ ȟșȜȐȎȚ Ǵ. DzȓșȮȕȎ, ȓȟȠȪ «ȟȘșȎȒȘȎ țȎ
ȏȩȠȖȖ». ǻȓȡȒȖȐȖȠȓșȪțȜ, ȥȠȜ ȟȐȜȓȜȏȞȎȕțȩȚ ȟȝȜȟȜȏȜȚ ȟȠȎțȜȐ-
șȓțȖȭ Ȗ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȡ Ǵ. DzȓșȮȕȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ ȘȎȘ ȟȝȜȟȜȏ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ Ȑ ȚȖȞȓ, ȜȠȘȞȩȐȎȬ-
ȧȖȗ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȜȓ ȟȎȘȞȎșȪțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ ȟȐȜȏȜȒȩ ȒȜ țȎ-
ȟȠȡȝșȓțȖȭ ȫȝȜȣȖ ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȩȣ ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ. ǰ ȞȎȏȜȠȓ Ǵ.
ǹȖȝȜȐȓȤȘȖ «ȋȞȎ ȝȡȟȠȜȠȩ» ȐȟȠȞȓȥȎȓȠȟȭ ȜȏȞȎȕ ǻȎȞȤȖȟȟȎ ȘȎȘ
ȜȏȞȎȕ ȝȜȠȓȞȭțțȜȑȜ «ȍ», «ȝȡȟȠȜȑȜ ȕȓȞȘȎșȎ», «ȐȜȝȞȜȟȎ ȏȓȕ ȜȠȐȓ-
ȠȎ», «ȜȠȘȞȩȠȜȗ Ȗ țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȩ». ǻȎȞȤȖȟȟ, ȘȎȘ
Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȘ, ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȜȗ ȞȎȕȜȞȐȎțțȜȑȜ Ȗ
ȞȎȕȜȚȘțȡȠȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ, șȖȦȓțțȜȑȜ ȓȒȖțȜȑȜ țȎȥȎșȎ, ȓȒȖțȜȑȜ
ȤȓțȠȞȎ. ǻȎȞȤȖȟȟ — ȫȠȜ «ȍ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȞȓȐȞȎȠȖșȜȟȪ Ȑ ȏȓȕȡȚțȜȓ
ȚțȜȔȓȟȠȐȜ». ǼȏȞȎȕȩ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȕȐȡȥȎȠ ȘȎȘ ȟșȜ-
ȚȎțțȩȓ ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȖȓ ȚȓȠȎȢȜȞȩ. ǻȎȒșȜȚșȓțțȩȗ ȟȠȓȏȓșȪ, ȫȣȜ
ȏȓȕ ȜȠȕȐȡȘȎ, ȑȜșȜȟ ȏȓȕ ȟȐȭȕȜȘ, ȝȠȖȤȎ ȏȓȕ ȝȜșȓȠȎ. ȋȠȜ ȝșȎȥ ȏȓȕ
ȐȜȕȑșȎȟȜȐ, țȓȞȓȢșȓȘȟȖȐțȩȗ ȟȠȜț ȝȜ ȡȠȞȎȥȓțțȜȚȡ. ǸȎȘ ȝȖȟȎș
Ǯ. ǯȞȓȠȜț Ȗ Ȃ. ǿȡȝȝȜ: «DzȓțȪ, ȤȐȓȠ ȘȜȠȜȞȜȑȜ Țȩ țȓ ȐȟȝȜȚ-
țȖȚ». Ǻȩ — ȜȠȞȎȔȓțȖȓ ȘȎȝȓșȪ ȐȜȒȩ, ȕȓȞȘȎșȜ ȏȓȕ ȕȓȞȘȎșȎ.
Ǯ ȑȒȓ ȟȎȚȎ ȐȜȒȎ?
ȆȖȕȜȢȞȓțȖȭ, ȘȎȘ Ȗ ȎȐȠȜȚȎȠȖȥȓȟȘȜȓ ȝȖȟȪȚȜ, ȎȘȠȖȐțȜ
ȝȞȖȚȓțȭȬȧȓȓȟȭ ȟȬȞȞȓȎșȖȟȠȎȚȖ, ȝȞȖȕȐȎțȎ ȜȠȝȡȟȠȖȠȪ, ȞȎȟ-
ȘȞȓȝȜȟȠȖȠȪ, ȜȟȐȜȏȜȒȖȠȪ ȟȜȕțȎțȖȓ. ǽȜȕțȎȠȪ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȥȓ-
ȟȘȖȗ ȜȝȩȠ — ȟȎȚȜȚȡ ȕȎȑșȭțȡȠȪ Ȑ țȓȑȜ, ȖȟȝȩȠȎȠȪ ȞȜșȪ ȠȐȜȞȤȎ.
ǰ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓ ȔȓșȎțȖȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȘȎ țȎȚȓȥȎȓȠȟȭ ȝȡȠȎțȖȤȎ
ȘȜȒȜȐ, ȐȎȔȓț ȝȞȜȤȓȟȟ, Ȏ țȓ ȤȓșȪ, ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ, Ȏ țȓ ȐȩȞȎȔȓ-
țȖȓ. Ǯ. ǮȞȠȜ ȜȒțȎȔȒȩ ȕȎȭȐȖș: «ȍ — ȟȐȜȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȗ ȟȩț,
ȜȠȓȤ, ȚȎȠȪ Ȗ ȍ».
DZȓțȞȖ ǺȖșșȓȞ ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ Ȑ «ȅȓȞțȜȗ Ȑȓȟțȓ» ȝȞȜȤȓȟȟ
ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȎ: «DZȞȡȝȝȎ ȣȡȒȜȔțȖȘȜȐ ȝȞȖȦșȎ Ȑ ȒȜȚ ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ
ȚȜȖ ȞȎȏȜȠȩ. ǮȘȐȎȞȓșȖ, ȘȎȘ ȜȏȩȥțȜ, șȓȔȎȠ țȎ ȝȜșȡ, ȟȜȣțȡȠ. ǰ
ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȝȜȟșȓȒțȓȑȜ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȎ Țȩ ȣȜȒȖȚ ȝȜ țȖȚ, ȞȎȟȝșȓ-
ȟȘȖȐȎȭ ȝȞȖ ȣȜȒȪȏȓ țȓȚțȜȑȜ ȐȖțȎ. ǶȕȡȚșȭȓȠ, ȘȎȘȖȓ ȫȢȢȓȘȠȩ
ȟȜȕȒȎȓȠ ȑȞȭȕțȩȗ ȘȎȏșȡȘ ȖșȖ ȘȎȝȓșȪȘȖ ȐȖțȎ, ȝȎȒȎȬȧȖȓ ȟ Ȑȩ-
X 56 W
ȟȜȠȩ ȠȞȓȣ ȢȡțȠȜȐ. ȋțȠȡȕȖȎȕȚ ȞȎȟȠȓȠ. DzȐȜȓ ȚȜȖȣ ȒȞȡȕȓȗ ȞȎȏȜ-
ȠȎȬȠ ȝȜ ȟȠȓțȎȚ ȘȡȟȜȥȘȎȚȖ ȡȑșȭ. ȀȞȓȠȖȗ ȐȎȞȖȠ ȘȜȢȓ, ȥȠȜȏȩ
ȝȜșȡȥȖȠȪ ȟȐȓȔȡȬ ȑȡȧȡ»1.
ȆȖȕȜȢȞȓțȖȘȜȚ, ȏȓȕȡȚȤȓȚ ȒȜșȔȓț ȏȩȠȪ șȬȏȜȗ ȠȐȜȞȥȓ-
ȟȘȖȗ ȥȓșȜȐȓȘ, ȠȐȜȞȓȤ. ǸȡșȪȠȡȞȎ, ȝȜȟȠȞȜȓțțȎȭ țȎ ȞȎȕȡȚȓ, ȝȜ
DzȓșȮȕȡ, ȠȡȝȖȘȜȐȎȭ, ȞȎȕȡȚ «țȎȟȖșȡȓȠ ȔȓșȎțȖȓ». ȆȖȕȜȎțȎșȖȕ
ȡȟȘȜșȪȕȎȓȠ ȜȠ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȓȗ, ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ șȜȐȡȦȓȘ. Ǵȓ-
șȎțȖȓ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȘȎ — ȞȓȐȜșȬȤȖȜțțȎȭ ȟȖșȎ, ȕȎșȜȑ ȟȐȜȏȜ-
Ȓȩ, ȥȠȜ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȓȠ șȜȕȡțȑ ȦȖȕȜȎțȎșȖȕȎ: «ǴȓșȎțȖȓ —
ȟȖȞȜȠȎ, ȎțȎȞȣȖȟȠ Ȗ ȎȠȓȖȟȠ». ǼțȜ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȜ ȜȠ ȖȒȜșȜȐ Ȗ
ȟȠȓȞȓȜȠȖȝȜȐ, ȜțȜ — «țȓȥȠȜ, ȝȜȞȜȔȒȎȬȧȓȓ ȟȎȚȜ ȟȓȏȭ». ǯȜșȓȓ
ȠȜȑȜ, ȔȓșȎțȖȓ ȒȜșȔțȜ ȏȩȠȪ ȜȥȖȧȓțȜ ȜȠ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȗț-
ȟȠȎțȤȖȗ.
ȆȖȕȜȢȞȓțȖȘ ȟȐȜȏȜȒȓț ȜȠ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ țȜȟȖȠȓ-
șȓȚ ȏȓȟȟȜȕțȎȠȓșȪțȜȑȜ, ȝȞȜȞȐȎȐȦȖȚȟȭ ȟȘȐȜȕȪ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȭ
«ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȚȎȦȖț», Ȝț ȝȜȒȥȖțȭȓȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ «ȚȎȦȖțȓ Ȕȓ-
șȎțȖȭ». ǴȓșȎțȖȓ, ȟȐȜȏȜȒțȜȓ ȜȠ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘ,
ȟȎȚȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȓȚ ȟȡȏȨȓȘȠțȜȟȠȖ, ȝȞȖȒȎȐȎȭ
ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȪ «ȒȓȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȜȚȡ» ȟȡȏȨȓȘȠȡ.
Ǵ. DzȓȞȞȖȒȎ ȐȐȜȒȖȠ Ȑ țȎȡȥțȩȗ ȜȏȜȞȜȠ ȠȓȞȚȖț ȞȎȕșȖȥȎ-
țȖȓ. ǰȜ ȂȞȎțȤȖȖ «differ», — «ȜȠșȖȥȎȠȪȟȭ ȜȠ» Ȗ «defer», —
«ȟȜȑșȎȦȎȠȪȟȭ» ȝȞȜȖȕțȜȟȭȠȟȭ ȜȒȖțȎȘȜȐȜ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȠȓȞ-
ȚȖț ȞȎȕșȖȥȎțȖȓ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȞȎȕșȖȥȖȓ Ȗ ȟȜȑșȎȟȜȐȎțȖȓ, ȓȒȖ-
țȖȥțȜȟȠȪ Ȗ ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ.
DZȓȑȓșȓȐȟȘȖȗ ȝȞȖțȤȖȝ ȠȜȔȒȓȟȠȐȎ ȟȚȓțȭȓȠȟȭ ȝȞȖțȤȖȝȜȚ
ȞȎȕșȖȥȖȭ. Ǻȩ «ȘȜțȟȠȎȠȖȞȡȓȚ» «ȟȚȓȞȠȪ ǯȜȑȎ», «ȟȚȓȞȠȪ ȎȐȠȜȞȎ»
Ȗ, țȎȘȜțȓȤ, «ȟȚȓȞȠȪ ȟȡȏȨȓȘȠȎ», ȘȎȘȖȚ Ȝț ȏȩș ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓț Ȑ
ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ. ǰȚȓȟȠȜ ȝȜțȭȠȖȭ
«ȟȡȏȨȓȘȠ» Țȩ ȟșȩȦȖȚ «ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ», ȘȎȘ ȡ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ.
ǼțȎ ȘȎȘ ȒȖȟȘȡȞȟ Ȗ ȠȓȘȟȠ ȚțȜȑȜȟșȜȗțȎ, ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȎ, ȝȜșȖ-
ȢȜțȖȥțȎ Ȗ țȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȜȑȞȎțȖȥȓțȎ ȞȎȚȘȎȚȖ ȒȓȘȎȞȠȜȐȟȘȜȑȜ
Cogito, ȐȩȟȠȡȝȎȬȧȓȑȜ ȘȎȘ ratio, ȘȎȘ ȤȓțȠȞ, ȟȐȭȕȡȬȧȓȓ Ȗ ȝȜȒ-
ȥȖțȭȬȧȓȓ țȎȥȎșȜ.

1 ǺȖșșȓȞ DZ. ȅȓȞțȎȭ ȐȓȟțȎ. ǿǽȏ.: ǮȕȏȡȘȎ-ȘșȎȟȟȖȘ, 2004.

X 57 W
ǽȞȜȤȓȟȟ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚȡ
ȥȓșȜȐȓȘȡ ȟșȜȔțȩȚ. ǻȓ ȟșȡȥȎȗțȜ ȥȓșȜȐȓȘ Ȑ ȝȜȟȠȚȜȒȓȞțȖȟȠ-
ȟȘȜȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȓȠ țȜȐȩȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ:
«ȦȖȕȜ», «ȚȎȦȖțȎ ȔȓșȎțȖȗ», «țȎȞȤȖȟȟ», «ȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȗ
ȟȡȏȨȓȘȠ». «DzȓȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȩȗ ȟȡȏȨȓȘȠ» ȒȖȟȘȡȞȟȖȐȓț, Ȗ ȝȜ-
ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȒȖȟȘȡȞȟȎ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȡȓȠȟȭ.
ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȐȘșȬȥȓț Ȑ țȓȝȞȓȟȠȎțțȜ ȚȓțȭȬ-
ȧȖȗȟȭ ȝȜȠȜȘ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ. ǯȩȟȠȞȩȗ ȠȓȚȝ ȔȖȕțȖ, ȟȚȓțȭȬ-
ȧȖȓ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ șȖȤȎ țȎ ȡșȖȤȓ, ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȖȟȝȜșțȭȓȚȩȣ Ȑ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȜșȓȗ, ȟȜȏȩȠȖȗ ȝȓȞȓȘșȬȥȎȬȠ ȐțȖȚȎ-
țȖȓ ȟ ȜȒțȜȗ ȘȎȞȠȖțȘȖ țȎ ȒȞȡȑȡȬ. ǯȓȟȘȜțȓȥțȎȭ ȟȚȓțȎ șȖȤ,
ȕțȎȘȜȚȩȣ, ȕȐȜțȘȜȐ, țȜȐȜȟȠȓȗ ȐȝȓȞȓȚȓȔȘȡ ȟ ȞȓȘșȎȚȜȗ ȜȘȎȕȩ-
ȐȎȬȠȟȭ Ȑ ȜȒțȜȚ, țȓȟȜȐȚȓȟȠȖȚȜȚ ȝȜ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȖ Ȗ ȟȚȩȟșȡ
ȞȭȒȡ, ȥȠȜ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȜȏȓȟȤȓțȖȐȎțȖȬ ȠȜȑȜ, Ȝ ȥȓȚ ȟȜȜȏȧȎȓȠ-
ȟȭ. ǺȎȟȟȚȓȒȖȗțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ ȝȞȓȒȟȠȎȓȠ ȘȎȘ ȎșȜȑȖȥțȩȗ
ȝȜȠȜȘ ȟȬȔȓȠȜȐ, ȑȒȓ ȜȏȞȓȠȓțȖȓ ȟȓȏȭ ȐȜȕȚȜȔțȜ ȥȓȞȓȕ ȖȑȞȡ.
ǶȟȝȜșțȭȭ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȖțȟȠȖȠȡȠȎȣ ȜȏȭȕȎțțȜȟȠȖ, ȖțȒȖ-
ȐȖȒ ȟȠȞȓȚȖȠȟȭ ȕȎ ȝȞȓȒȓșȩ ȟȠȞȜȑȜ ȖțȟȠȖȠȡȤȖȜțȎșȖȕȖȞȜȐȎț-
țȜȗ, ȟȠȞȡȘȠȡȞȖȞȜȐȎțțȜȗ, ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ, ȕȎ
ȝȞȓȒȓșȩ «ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ» Ȑ ȜȏșȎȟȠȪ «ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȑȜ», ȖșȖ
ȚȓȒȖȎșȪțȜȑȜ.1.
ȋȠȜ «ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȓ» ȝȞȓȒȟȠȎȓȠ ȘȎȘ ȜȏȚȓț ȏȓȕȞȓȢȓȞȓțȠ-
țȩȚȖ ȕțȎȘȎȚȖ. ȀȎȘȜȗ ȟȝȜȟȜȏ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ ȕțȎȘȜȐ ȡȔȓ ȟȡȧȓȟȠ-
ȐȜȐȎș Ȑ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȩȣ ȘȡșȪȠȡȞȎȣ, ȘȜȑȒȎ ȞȖȠȡȎș, ȚȎȑȖȭ Ȗ ȚȖȢ
țȓ ȐȩȒȓșȭșȖ «ȜȕțȎȥȎȓȚȜȓ». ǰ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟȚȓȧȓțȖȭ ȝȜȐȟȓȒțȓȐ-
țȜȑȜ Ȗ ȟȎȘȞȎșȪțȜȑȜ ȕțȎȘȖ ȤȖȞȘȡșȖȞȜȐȎșȖ ȝȜ ȟȐȜȖȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ
Ȑ ȓȒȖțȜȚ ȐȞȓȚȓțȖ ȟȜȠȐȜȞȓțȖȭ ǰȟȓșȓțțȜȗ, — ȖȚȎȔȖțȎȞțȜȚ
ȐȞȓȚȓțȖ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȓ ȚȓȒȖȎșȪțȜ-ȟȖȚȡșȭȤȖȜțțȩȓ ȟȖȟȠȓȚȩ
țȎȟȠȜșȪȘȜ ȟȖșȪțȜ Ȗ ȑșȡȏȜȘȜ ȡȘȜȞȓțȭȬȠȟȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ, ȥȠȜ ȐȖ-
ȒȜȖȕȚȓțȭȬȠ ȟȜȤȖȎșȪțȡȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ, ȢȜȞȚȖȞȡȭ ȝȞȜ-
ȟȠȞȎțȟȠȐȜ, țȓ Țȓțȓȓ ȎȘȠȡȎșȪțȜȓ, ȥȓȚ ȟȎȚȎ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ. ȋȠȜȠ
ȢȎȘȠ Ȗ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȓȠ Ȝ ȘȞȖȕȖȟȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ2, ȘȜȑȒȎ ȟȎȚ ȎȐ-

1 ǯȜȒȞȖȗȭȞ Ǵ. ǿȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȗ ȜȏȚȓț Ȗ ȟȚȓȞȠȪ. Ǻ., 2000.


2 ǯȜȒȞȖȗȭȞ Ǵ. ǰ ȠȓțȖ ȚȜșȥȎșȖȐȜȑȜ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȎ, ȖșȖ ȘȜțȓȤ ȟȜ-

X 58 W
ȠȜȞ Ȑ ȞȎȏȜȠȓ «ǿȜȏșȎȕț» ȡȠȜȥțȭȓȠ, ȥȠȜ ȞȓȥȪ ȖȒȓȠ Ȝ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȚ, «ȘȎȘȖȚ Țȩ ȓȑȜ ȕțȎșȖ»1.
ǽȞȜȖȟȣȜȒȖȠ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ Ș ȠȜȚȡ ȟȖȚȐȜșȖȥȓ-
ȟȘȜȚȡ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȡȔȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎșȜ Ȑ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ,
țȜ țȜȐȩȗ ȐȖȠȜȘ ȞȎȕȐȖȠȖȭ — ȖȑȞȜȐȜȗ, ȖȕȚȓțȭȬȧȖȗ ȝȞȎȐȖșȎ,
ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȬȧȖȗ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȐȎȞȖȎțȠȜȐ Ȗ țȓ ȝȞȖȕțȎȬȧȖȗ
ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȝȜȒȥȖțȓțȖȭ. ȋȠȜ țȜȐȩȗ ȟȝȜȟȜȏ ȢȡțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎ-
țȖȭ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȜȏȧȓȟȠȐȎ.
ǰ ȣȜȒȓ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȧȓȗ, ȠȭȔȓșȜ Ȗ țȎȝȞȭȔȓțțȜ
ȟȐȓȞȦȎȬȧȓȗȟȭ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȚȎȟȘȎ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ ȘȎȘ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ ȠȜȝȜȟ, ȝȡȟȠȜȓ ȚȓȟȠȜ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȖȚȓȓȠ ȜȝȞȓȒȓșȓț-
țȡȬ ȘȜțȢȖȑȡȞȎȤȖȬ. ǽȡȟȠȜȠȎ — ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ, ȝȞȓȒțȎȕțȎ-
ȥȓțțȜȓ Ȓșȭ ȥȎȟȠțȜȗ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ Ȑ ȝȞȜȠȖȐȜȝȜșȜȔțȜȟȠȪ
ȝȡȏșȖȥțȜȚȡ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȡ.
ǽȞȜȠȖȐȜȝȜșȜȔțȜȟȠȪ ȚȓȔȒȡ ȒȓȘȜȞȖȞȜȐȎțțȜȗ ȐțȓȦțȜ-
ȟȠȪȬ Ȗ ȝȡȟȠȜȠȜȗ — ȝȞȜȠȖȐȜȝȜșȜȔțȜȟȠȪ ȚȓȔȒȡ ȟȡȏȟȠȎțȤȖȓȗ Ȗ
ȟȡȏȨȓȘȠȜȚ. ǽȡȟȠȜȠȎ ȟȜȒȓȞȔȖȠ ȎșșȬȕȖȬ țȎ ȟȎȚȜȑȜ ȟȡȏȨȓȘȠȎ.
«ǽȡȟȠȜȠȎ ȝȜȒ ȜȏȚȎțȥȖȐȜȗ ȐțȓȦțȜȟȠȪȬ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȚȎȟȜȘ»2.
ǼȝȝȜȕȖȤȖȜțțȜȓ ȝȞȜȠȖȐȜȟȠȜȭțȖȓ ȥȎȟȠțȜȗ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ Ȗ
ȝȡȏșȖȥțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ țȜȟȖȠ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȗ ȘșȎȟȟȖ-
ȥȓȟȘȖȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ. ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȜȠȚȓȠȖȠȪ, ȥȠȜ Ȑ ǻȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ
ȝȡȟȠȜȠȎ țȎȒȓșȭșȎȟȪ ȠȜșȪȘȜ țȓȑȎȠȖȐțȩȚ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓȚ, țȎ-
ȝȞȖȚȓȞ ȝȞȜȕȐȡȥȎȐȦȖȓ ȚȎȘȟȖȚȩ Ȃ. ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ. ǰ ȟȜȐȞȓȚȓț-
țȜȚ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȖ ȝȡȟȠȜȠȎ — ȘȜțȢȖȑȡȞȎȤȖȭ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȒȓȞ-
ȔȖȠ ȘȎȞȘȎȟ, ȜȢȜȞȚșȭȓȠ ȚȎȟȘȡ. ǽȡȟȠȜȠȎ țȎȒȓșȭȓȠȟȭ ȝȜȠȓțȤȖ-
ȎșȪțȜȗ ȘȞȓȎȠȖȐțȜȗ ȟȖșȜȗ ȘȎȘ țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȪ, ȜȝȞȓ-
ȒȓșȭȬȧȎȭ ȝȞȓȒȓș.
ȅȎȟȠțȎȭ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ — ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ. ǰțȓȦțȭȭ ȝȡȏ-
șȖȥțȜȟȠȪ — țȜȞȚȩ, ȚȓȞȘȖ. DzȖȟȠȎțȤȖȭ ȐțȓȦțȓȗ ȝȡȏșȖȥțȜ-
ȟȠȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȥȎȟȠțȜȗ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ Ȑ ȜȏȧȓȚ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȓțȖȖ țȜȟȖȠ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȞȎȕȜȏșȎȥȓțȖȭ. DzȖȟȠȎțȤȖȭ — țȎ-

ȤȖȎșȪțȜȑȜ. dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ȁȞȎșȪȟȘȜȑȜ ȑȜȟȡțȖȐȓȞȟȖ-


ȠȓȠȎ, 2000. ǿ. 72 -73.
1 ǯȜȒȞȖȗȭȞ Ǵ. ǿȜȏșȎȕț. Ǻ., 2000. ǿ. 265.
2 ǴȖȔȓȘ ǿș. ǸȡȘșȎ Ȗ ȘȎȞșȖȘ. Ǻ.: dzȐȞȜȝȎ, 2009.

X 59 W
ȚȓȘ, ȝȜȒȚȖȑȖȐȎțȖȓ, ȟȟȩșȘȎ, țȎȒȓȔȒȎ, ȥȠȜ ȕȎ ȚȎȟȘȜȗ țȎȦȓȗ
ȝȡȏșȖȥțȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȠȓȝșȜȓ Ȗ ȣȞȡȝȘȜȓ. ǻȜ
ȫȠȎ țȎȒȓȔȒȎ țȓ ȜȝȞȎȐȒȎțȎ.
ǹȡȥȦȎȭ ȚȎȟȘȎ ȐȓȧȖ — ȜțȎ ȟȎȚȎ. ǿș. ǴȖȔȓȘ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ȑ
ȝȞȖȚȓȞ ȢȖșȪȚ ǿȝȎȗȘȎ ǹȖ, ȑȒȓ ȥȓȞțȩȓ ȎȘȠȓȞȩ țȎțȜȟȭȠ țȎ
ȟȐȜȖ șȖȤȎ ȥȓȞțȩȗ ȑȞȖȚ. ȋȠȜ ȟȝȜȟȜȏ ȐȩȑșȭȒȓȠȪ ȏȓșȩȚ (ȟȜȕ-
ȒȎȠȪ ȖșșȬȕȖȬ, ȥȠȜ ȖȟȠȖțțȜȓ șȖȤȜ ȝȜȒ ȚȎȟȘȜȗ — ȏȓșȜȓ). ǻȎ-
țȓȟȓțȖȓ ȥȓȞțȜȑȜ ȑȞȖȚȎ — ȟȠȞȎȠȓȑȖȭ ȎȟȟȖȚȖșȭȤȖȖ Ȑ ȏȓșȡȬ
ȘȡșȪȠȡȞȡ. ǶȟȠȖțțȜȓ șȖȤȜ ȝȜȒ ȚȎȟȘȜȗ ȥȓȞțȓȓ ȟȎȚȜȗ ȚȎȟȘȖ.
ǽȞȜȠȖȐȜȝȜȟȠȎȐșȓțȖȓ ȖȟȠȖțțȜȑȜ șȖȤȎ șȔȖȐȜȗ ȚȎȟȘȓ ȡȟȠȎȞȓ-
șȜ. ȅȞȓȕȚȓȞțȎȭ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȭ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȐȓȞȩ ȖșȖ ȡȏȓȔ-
ȒȓțȖȗ ȐȐȓȞȑȎȓȠ ȜȏȧȓȟȠȐȜ Ȑ ȜȝȎȟȓțȖȭ, ȥȠȜ ȞȎțȜ ȖșȖ ȝȜȕȒțȜ
ȝȞȖȐȓȒȓȠ Ș ȝȜȝȩȠȘȓ ȞȎȕȜȏșȎȥȓțȖȭ: ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ șȖ ȞȎȒȖ
ȆȖȐȩ Ȝț ȝȞȜȣȜȒȖș ȟ ȝȜȒțȭȠȜȗ ȞȡȘȜȗ 38 șȓȠ ȖșȖ ȫȠȜ ȐȎȞȖȎțȠ
ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ ȟșȎȐȩ1?
Dzșȭ ȜȏșȓȑȥȓțȖȭ ȜȞȖȓțȠȎȤȖȖ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ
ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȐțȓȦțȭȭ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȪ ȚȎȞȘȖȞȡȓȠȟȭ. ǰȩȟȜȘȎȭ
ȟȘȜȞȜȟȠȪ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎȓȠ. ǿȜ-
ȐȞȓȚȓțțȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȝȞȖȣȜȒȖȠ Ș ȝȓȞȟȜțȖȢȖȘȎȤȖȖ ȥȓȞȓȕ Ȝȏȓȕ-
șȖȥȖȐȎțȖȓ Ȗ ȡțȖȢȖȘȎȤȖȬ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟșȡȔȎȠ ȎțȠȖȠȓȕȖȟȜȚ Ș ȡȟ-
ȠȎțȜȐșȓțȖȬ. dzȟșȖ Ƞȩ țȓ ȔȓșȎȓȦȪ ȝȞȖȒȓȞȔȖȐȎȠȪȟȭ ȜȏȧȖȣ
țȜȞȚ Ȗ ȝȞȎȐȖș, ȠȜ ȏȡȒȓȦȪ ȜȠȥȡȔȒȓț, ȜȠȟȠȞȎțȓț ȘȎȘ ǶțȜȓ, ȥȓ-
Ȟȓȕ ȘȜȠȜȞȜȓ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȠȪȟȭ ȏȡȒȡȠ DzȞȡȑȖȓ. ǽȞȖȣȜȒ Ș țȜȞȚȓ
ȥȓȞȓȕ țȓțȜȞȚȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪ DzȞȡȑȜȑȜ ȠȜȔȓ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐȓț. Ǽț
ȚȜȔȓȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȠȪȟȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȞȓȝȞȓȟȟȖȐțȜ, ȘȎȘ ȡ Ǻ. ȂȡȘȜ,
țȜ Ȗ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ.
ǼȠ ȚȎȞȘȖȞȜȐȘȖ Ș ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȓ, ȜȠ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȑȜ Ș ȘȜț-
ȘȞȓȠțȜȚȡ, ȜȠ ȤȓșȜȑȜ Ș ȟȖțȑȡșȭȞțȜȚȡ ȥȓȞȓȕ ȡțȖȢȖȘȎȤȖȬ Ș ȐȜ-
ȝșȜȧȓțȖȬ — ȫȠȜ ȘȎȘ ȜȏȞȎȕțȜȓ ȜȥȖȧȓțȖȓ ȜȠ ȝȞȓȒȡȏȓȔȒȓțȖȗ Ȗ
ȕȎȏșȡȔȒȓțȖȗ Ș țȎȝȖȟȎțȖȬ țȜȐȜȑȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȜȞȠȞȓȠȎ.
ǰțȡȠȞȖ ȚȎȟȘȖ ȟȘȞȩȠȜ ȝȓȞȐȓȞȟȖȐțȜȓ ȭȒȞȜ. ȍ — ȓȟȠȪ ȠȜ, ȥȠȜ ȍ
ȓȟȠȪ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȚ Țȓțȭ DzȞȡȑȖȚ, ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȡȟȠȎ-
țȜȐșȓțȖȓ ȖȒȓȠ ȥȓȞȓȕ ȓȑȜ ȜȠȞȖȤȎțȖȓ. ȍ — ȘȜȚȚȡțȖȟȠ, ȎțȎȞȣȖȟȠ,

1 ǮȚȎȞ ǯȣȎȞȠȖ 38 șȓȠ ȟ ȝȜȒțȭȠȜȗ ȞȡȘȜȗ Ȑ ȕțȎȘ ȟșȡȔȓțȖȭ ȖțȒȡȟ-


ȟȘȜȚȡ ȏȜȑȡ ȆȖȐȓ // www.neopozn.ru.

X 60 W
ȎȠȓȖȟȠ. ǰ ȘȎȔȒȜȚ ȟșȡȥȎȓ țȎȗȒȓȠȟȭ ȜȠȞȖȤȎțȖȓ ȥȎȟȠțȜȗ ȟȜȏȟȠ-
ȐȓțțȜȟȠȖ, ȐșȎȟȠȖ Ȗ ȝȜȞȭȒȘȎ ȖșȖ ȐȓȞȩ Ȑ ȟȐȓȞȣȨȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȓ.

Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ǺȓȟȭȤ ȟȏȜȞȎ ȐȖțȜȑȞȎȒȎ


ǽȓȞȐȓȞȟȖȭ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȖȕȏȓȔȎțȖȖ ȟȐȜȓȗ ȘȜț-
ȟȠȖȠȡȠȖȐțȜȗ ȞȎȟȧȓȝșȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȝȞȓȐȞȎȧȓțȖȭ ȟȓȏȭ Ȑ ȖțȟȠȞȡ-
ȚȓțȠ ȐȜșȖ DzȞȡȑȜȑȜ.
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ ȥȓȞȓȕ ȜȠȞȖȤȎțȖȓ — ȫȠȜ
ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ ȥȓȞȓȕ ȒȓȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȬ. ǰȜȖț,
ȟȡȒȪȭ ȒȓȟȡȏȨȓȘȠȖȐȖȞȜȐȎțȩ ȟȐȜȖȚ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȚ țȎȕțȎ-
ȥȓțȖȓȚ, ȜȠ țȖȣ ȠȞȓȏȡȓȠȟȭ ȖȟȝȜșțȓțȖȓ. ǿȡȏȨȓȘȠȖȐțȎȭ ȟȖțȑȡ-
șȭȞțȜȟȠȪ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȡȬ țȜȞȚȡ, ȘȜȠȜȞȡȬ
ȚȜȔțȜ ȜȏȜȕțȎȥȖȠȪ ȘȎȘ ȚȓȞȘȡ, ȚȎȞȘȡ, ȜȏȞȎȕȓȤ ȖșȖ ȘȎȢȘȖȎț-
ȟȘȖȗ ǵȎȘȜț. ǸȎȢȘȎ ȝȖȟȎș Ȝ ǰȞȎȠȎȣ ǵȎȘȜțȎ: ȟ ȟȎȚȜȑȜ țȎȥȎșȎ ȥȓ-
șȜȐȓȘ ȐȘșȬȥȓț Ȑ ǵȎȘȜț. ǵȎȘȜț țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȝșȓțȖș ȐȕȜȞ ȥȓșȜȐȓȘȎ,
ȟȠȎȐ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȐȖȒȓțȖȓȚ, Ȝț ȐȟȓȑȒȎ ȟȚȜȠȞȓș țȎ țȓȑȜ. ȅȓșȜ-
ȐȓȘ ȒȜ ǵȎȘȜțȎ — ȥȓșȜȐȓȘ ȏȓȕ ȜȠșȖȥȖȠȓșȪțȩȣ ȟȐȜȗȟȠȐ Ȗ ȜȟȜȏȓț-
țȜȟȠȓȗ. ǾȎȕ-șȖȥȖȓ, ȜȠ-șȖȥȖȓ ȟȡȧțȜȟȠȖ ȜȠ ȟȓȏȭ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ
Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȭȣ ȚȓȔȒȡ ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȗ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȪȬ Ȗ ȥȎȟȠ-
țȩȚ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓȚ.
X 61 W
ǺȎȟȘȎ — ȞȎȟȧȓȝ, ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ «ȚȓȔȒȡ». DzȔ. ǮȑȎȚȏȓț
ȫȠȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ «ȚȓȔȒȡ» ȟȜȜȠțȜȟȖȠ Ȑ ȠȞȖȓȒȖțȟȠȐȓ ȄȓșȜȑȜ-
ȅȎȟȠȖ-ǼȟȠȎȠȘȎ. ǼȟȠȎȠȜȘ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȖȕȏȩȠȜȥțȜȟȠȪ.
«ǼȟȠȎȠȜȘ — ȖȕȏȩȠȜȥțȩȗ ȫșȓȚȓțȠ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȒȎȓȠ ȞȜȒȡ ȠȓșȜ,
ȝȜȒ ȚȎȟȘȜȗ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȞȜȒ țȎȠȎșȘȖȐȎȓȠȟȭ țȎ ȟȓȏȭ»1.
ǺȎȟȘȎ — ȜȟȠȎȠȜȘ Țȓ-
ȔȒȡ țȜȞȚȜȗ Ȗ șȖȤȜȚ. ǸȜ-
ȑȒȎ ȥȓșȜȐȓȘ ȖȕȏȩȠȜȥțȜ
(ȟȐȓȞȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ) țȎ-
ȥȖțȎȓȠ ȐȟȠȞȎȖȐȎȠȪ șȖȤȜ Ȑ
țȜȞȚȡ, ȫȠȜ, ȘȎȘ Ȗ Ȑȟȓ Ȗȕ-
ȏȩȠȜȥțȜȓ, ȘȎȔȓȠȟȭ ȝȎ-
ȢȜȟțȩȚ Ȗ ȚȎțȖȢȓȟȠȎ-
ȠȖȐțȩȚ, Ȗ, ȘȎȘ ȟșȓȒȟȠȐȖȓ,
ȡșȖȥȎȓȠȟȭ DzȞȡȑȖȚ Ȑ ȘȎ-
ȥȓȟȠȐȓ șȖȤȓȚȓȞȖȭ. ǻȎ-
ȝȞȖȚȓȞ, ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȗ
ȎȘȠȖȐȖȟȠ, ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȣȜ-
ȥȓȠȟȭ ȡșȖȥȖȠȪ Ȑ ȘȜȞȩȟȠȖ:
ȞȎȒȖ ȥȓȑȜ ȫȠȎ ȥȞȓȕȚȓȞ-
țȎȭ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪ? ȅȓȚ ȭȐ-
țȓȓ ȖȕȏȩȠȜȥțȜȟȠȪ, ȠȓȚ
Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ǿȩț ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȕȎȚȓȠțȓȓ ȜȟȠȎȠȜȘ. ǽȜȫȠȜ-
Țȡ ȡ ȜȟȠȎȠȘȎ țȓȠ ȟȐȜȓȑȜ
ȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȜȏȨȓȚȎ, țȜ ȓȟȠȪ ȟȐȜȓ ȚȓȟȠȜ — «ȚȓȔȒȡ».
ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȜȟȠȎȠȜȘ — ȝȡȟȠȜȗ ȠȜȝȜȟ, ȜțȎ ȘȎȘ ȠȖȝȖȥțȜȓ
ȕȎȝȜșțȭȓȠȟȭ ȝȓȞȟȜțȎȚȖ. ǼȏȞȎȕ ȚȓțȓȒȔȓȞȎ, ȦȎȣȠȓȞȎ, ȞȩȏȎȘȎ,
ȥȖțȜȐțȖȘȎ ȘȎȘ ȝȡȟȠȜȗ ȘȎȞȘȎȟ ȕȎȝȜșțȭȓȠȟȭ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪȬ
ȖȕȏȞȎțțȩȣ. «ȁ ȜȟȠȎȠȘȎ țȓȠ ȟȐȜȓȑȜ ȚȓȟȠȎ ȐțȡȠȞȖ “ȜȢȖȤȖȎșȪ-
țȜȗ” ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȖ»2. ǾȎȏȜȠȎȓȠ șȜȑȖȘȎ ȖȟȘșȬȥȓțȖȭ: Ȝȟ-
ȠȎȠȜȘ — ȐȩȥȖȠȎțȖȓ ȥȎȟȠȖ Ȗȕ ȤȓșȜȑȜ. ȄȓșȜȓ — ȘȡșȪȠȡȞȎ,
ȠȞȎȒȖȤȖȭ. ȅȎȟȠȪ — ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȎȭ ȢȡțȘȤȖȭ: «ǯȡȒȪ ȠȓȚ, ȘȠȜ
Ƞȩ ȓȟȠȪ, ȘȓȚ Ƞȓȏȓ ȝȞȓȒțȎȥȓȞȠȎțȜ ȏȩȠȪ: ȞȎȏȜȚ, ȖȡȒȓȓȚ, ȝȞȜ-

1 ǴȖȔȓȘ ǿș. ǸȡȘșȎ Ȗ ȘȎȞșȖȘ. Ǻ.: dzȐȞȜȝȎ, 2009. ǿ. 215.


2 ǯȎȒȪȬ Ǯ. ȋȠȖȘȎ. ǿǽȏ.: Machine, 2006.

X 62 W
ȟȠȜ ȟȜȣȞȎțȭȗ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ Ș ȫȠȜȚȡ». DzȖȟȠȎțȤȖȭ ȠȜȝȜȑȞȎȢȖȥ-
țȎ. ǼȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȒȖȟȠȎțȤȖȖ ȝȎȠȜșȜȑȖȥțȜ. ȃȜȠȭ ȭ ȜȠșȖȥțȜ
ȜȟȜȕțȎȬ, ȥȠȜ ȟȡȒȪȭ țȓȥȓȟȠțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ, ȭ ȏȡȒȡ ȜȠțȜȟȖȠȪȟȭ Ș
țȓȚȡ ȘȎȘ Ș ǽȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȬ ǵȎȘȜțȎ, ȘȎȘ ȓȟșȖ ȏȩ Ȝț ȏȩș ȥȓȟȠ-
țȩȚ. ȀȎȘȔȓ Ȗ ȟȡȒȪȭ ȒȜșȔȓț ȒȓȞȔȎȠȪ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ ȝȜ ȜȠțȜȦȓ-
țȖȬ Ș ȟȐȜȓȗ ȞȜșȖ Ȗ Ș ȠȓȚ, ȘȠȜ ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ ȕȎȘȜțȎ. Ǽț țȓ
ȒȜșȔȓț ȜȟȡȔȒȎȠȪ, Ȝț ȒȜșȔȓț ȐȩțȜȟȖȠȪ ȝȞȖȑȜȐȜȞ, țȓȟȚȜȠȞȭ
țȎ șȖȥțȩȓ ȟȖȚȝȎȠȖȖ ȖșȖ ȔȎșȜȟȠȪ. Ǽț țȓ ȒȜșȔȓț ȒȜȝȡȟȘȎȠȪ
ȟȖȚȝȎȠȖȖ ȖșȖ ȔȎșȜȟȠȖ. dzȧȓ ȏȜșȓȓ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȪțȩȗ ȜȏȞȎȕ ȝȎ-
șȎȥȎ Ȑ ȚȎȟȘȓ. ǺȎȟȘȎ ȝȜȚȜȑȎȓȠ ȖȕȏȓȔȎȠȪ ȐȕȑșȭȒȎ, ȘȜțȠȎȘȠȎ,
ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȭ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ.
ǿȡȠȪ ȚȎȟȘȖ Ȑ ȒȖȟȠȎțȤȖȖ, Ȏ țȓ Ȑ ȭȒȞȓ. ǽȞȜțȖȘțȡȠȪ Ȑ DzȞȡ-
ȑȜȑȜ, ȒȜȏȞȎȠȪȟȭ ȒȜ ȓȑȜ-Ȑ-ȟȓȏȓ Ȗ ȜȟȜȕțȎȠȪ, ȥȠȜ ȕȎ ȚȎȟȘȜȗ țȓȠ
ȜȏȚȎțȥȖȐȜȗ ȐțȓȦțȜȟȠȖ, țȓȠ ȠȎȗțȩ Ȗ ȟȘȞȩȠȜȑȜ ȟȚȩȟșȎ, țȓȠ
DzȞȡȑȜȑȜ, ȕțȎȥȖȠ ȜȏȚȎțȡȠȪȟȭ. ǸșȎȟȟȖȥȓȟȘȖȗ ȜȏȞȎȕ ȝȎșȎȥȎ Ȑ
ȚȎȟȘȓ-ȘȜșȝȎȘȓ ȜȟȠȎșȟȭ Ȑ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓ. ǻȜȐȩȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ Ȣȓ-
țȜȚȓț — ȠȓȞȞȜȞȖȟȠ.
ǻȎȏȞȜȟȜȘ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȠȓȜȞȖȖ ȕșȎ Ǯ. ǯȎȒȪȬ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ
ȟ ȑșȎȐȩ «ǹȖȥȖțȎ Ȗ ȠȓȞȞȜȞ». ǰ țȓȗ ȝȓȞȓȝșȓȠȎȬȠȟȭ ȠȞȖ ȢȓțȜ-
ȚȓțȎ: ȠȓȞȞȜȞ, șȖȥȖțȎ Ȗ ȟȜȏȩȠȖȓ.
ȀȓȞȞȜȞ ȟ șȎȠȖțȟȘȜȑȜ «ȟȠȞȎȣ», «ȡȔȎȟ». «ȁȟȠȞȎȦȓțȖȓ ȟȐȜȖȣ
ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȣ ȝȞȜȠȖȐțȖȘȜȐ ȖșȖ țȎȟȓșȓțȖȭ, ȐȩȞȎȔȎȬȧȓȓȟȭ Ȑ
ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȚ țȎȟȖșȖȖ ȐȝșȜȠȪ ȒȜ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȑȜ ȡțȖȥȠȜȔȓțȖȭ»1.
Ǯ. ǯȎȒȪȬ ȝȜȒ ȠȓȞȞȜȞȜȚ ȝȜțȖȚȎȓȠ țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȗ,
ȟȘȜșȪȘȜ ȠȓȞȞȜȞ, ȝȜȟȠȡșȖȞȡȬȧȖȗ «ȝȡȟȠȜȠȡ». ȀȓȞȞȜȞ ȫȠȜ ȘȜȑȒȎ
«țȖȥȓȑȜ țȓ ȒȜșȔțȜ ȏȩȠȪ»2. Ƕ ȠȜȑȒȎ șȖȥȖțȎ ȟȜȏȩȠȖȭ ȟȠȎțȜ-
ȐȖȠȟȭ șȖȥȖțȜȗ ȠȓȞȞȜȞȎ ȟ ȝȡȟȠȩȚȖ ȑșȎȕțȖȤȎȚȖ Ȗ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚ
ȐȕȑșȭȒȎ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ ȝȎșȎȥ țȎ ȔȓȞȠȐȡ țȓ ȟȚȜȠȞȖȠ.
ǹȖȥȖțȎ — ȡȘȎȕȎȠȓșȪ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȭ (țȎȣȜȒȖȠȪȟȭ ȝȞȖ ȟȡȠȖ),
țȎșȖȥȖȓ (țȎ șȖȤȜ) ȟȜȏȩȠȖȭ. ǯȎȒȪȬ ȡȟȠȞȎțȭȓȠȟȭ ȜȠ ȠȎȘȖȣ ȎȘ-
ȟȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘ șȖȥȖțȩ, ȘȎȘ ȢȎșȪȦȪ, șȖȤȓȚȓ-
ȞȖȓ (ȚȓȞȖȠȪ șȖȤȜ), șȜȔȪ. «ǰ șȖȥȖțȓ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ ȕȎȒȓȗȟȠȐȜ-

1 ǼȔȓȑȜȐ ǿ. Ƕ. ȀȜșȘȜȐȩȗ ȟșȜȐȎȞȪ. Ǻ.: ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ «ǮȕȨ», 1992.


2 ǯȎȒȪȬ Ǯ. ȋȠȖȘȎ. ǿǽȏ.: Machina, 2006. ǿ. 126.

X 63 W
ȐȎțȩ ȎȏȟȜșȬȠțȜ Ȑȟȓ ȢȜȞȚȎșȪțȩȓ ȥȓȞȠȩ ȖȟȠȖțȩ»1. ǹȖȥȖțȎ
ȘȎȘ ȜȏȞȎȕȡȬȧȎȭ, ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȬȧȎȭ ȜȠ-șȖȥȖȓ Ȗ ȞȎȕ-șȖȥȖȓ ȥȓ-
Ȟȓȕ ȟȓȠȘȡ ȠȖȝȖȥțȜȟȠȖ, ȟȠȎțȒȎȞȠțȜȟȠȖ Ȗ țȜȞȚȩ.
ǹȖȥȖțȎ — ȫȗȒȜȟ, ȞȖȟȡțȜȘ ȟȜȏȩȠȖȭ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȢȜȠȜ-
ȑȞȎȢȖȭ ȐȜȓțțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ. ȂȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȝȜȒȝȖȟȩȐȎȬȠȟȭ Ȗ
ȘȜȚȚȓțȠȖȞȡȬȠȟȭ. ǹȖȥȖțȎ ȜȏȞȓȠȎȓȠ ȟȐȜȓ ȖȚȭ. ǶȚȭ ȕȎȝȜșțȭȓȠ
ȝȡȟȠȜȠȡ ȚȓȔȒȡ ȚȎȟȘȜȗ Ȗ șȖȤȜȚ, ȚȓȔȒȡ șȖȥȖțȜȗ Ȗ ȟȖȠȡȎȤȖȓȗ,
ȟȜȐȓȞȦȎȭ ȟȜȏȩȠȖȓ (ȟȜȐȚȓȟȠțȜȓ ȏȩȠȖȓ). ǰ ȟșȡȥȎȓ țȎȤȖȕȚȎ ȝȡȟ-
ȠȜȠȎ ȐȜȕȐȞȎȧȎȓȠȟȭ ȝȜȒ ȖȚȓțȓȚ «ȓȐȞȓȗ»2. ǰ ȚȖȞȓ ȖȕȐȓȟȠțȜ
ȚțȜȑȜ ȒȞȡȑȖȣ ȖȚȓț, țȎȕȐȎțțȩȣ ȋ. DZȜȢȚȎțȜȚ «ȟȠȖȑȚȜȗ», — Ȑ
ȝȓȞȓȐȜȒȓ «ȡȘȜș», «ȝȭȠțȜ», ȜȠ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȝȩȠȎȬȠȟȭ ȖȕȏȎȐȖȠȪȟȭ
ȖșȖ ȕȎȚȎȟȘȖȞȜȐȎȠȪȟȭ. ǿȠȖȑȚȜȗ ȭȐșȭșȖȟȪ Ȗ ȥȎȟȠȖȥțȜ ȭȐșȭȬȠȟȭ
ȤȩȑȎțȓ, ȒȡȦȓȐțȜȏȜșȪțȩȓ, ȑȜȚȜȟȓȘȟȡȎșȖȟȠȩ, ȐȞȎȑȖ țȎȞȜȒȎ,
ȘȡșȎȘȖ, ȘȜȚȚȡțȖȟȠȩ, ȦȎȣȖȒȩ. Ƕ ȓȟșȖ «ȓȐȞȓȗ» — ȝȜșȖȠȖȥȓ-
ȟȘȜȓ ȠȐȜȞȓțȖȓ țȎȤȖȕȚȎ, ȠȜ «ȦȎȣȖȒ» — ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȓ ȠȐȜȞȓ-
țȖȓ ȘȜȑȜ, ȥȓȑȜ? DZșȜȏȎșȖȕȚȎ?
ǶȚȭ ȚțȜȑȜȕȐȡȥțȜ ȜȠȕȩȐȎȓȠȟȭ Ȗȕ ȞȎȕțȩȣ ȝșȎȟȠȜȐ țȎȦȓȗ
ȝȟȖȣȖȘȖ, ȐȕȩȐȎȭ Ș ȒȓȗȟȠȐȖȭȚ. ǯȎȒȪȬ ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȝȞȖȚȓȞ: ȘȜ-
ȑȒȎ țȎȤȖȟȠȩ ȑȜȐȜȞȖșȖ Ȝ «țȎȤȖȜțȎș-ȟȜȤȖȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȗ Ȟȓ-
ȐȜșȬȤȖȖ», ȜțȖ ȕȎȖȚȟȠȐȜȐȎșȖ ȝȞȜȐȓȞȓțțȩȓ ȖȚȓțȎ — «ȞȓȐȜ-
șȬȤȖȭ» Ȗ «ȟȜȤȖȎșȖȕȚ» — ȐȓșȖȘȖȓ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȓ ȟȜȏȩȠȖȭ,
ȘȜțțȜȠȖȞȡȬȧȖȓ «ȞȎȕȞȩȐ ȟȜ ȟȠȎȞȩȚ ȝȜȞȭȒȘȜȚ, ȜȏȞȎȧȓțȖȓ
Ș ȚȎȟȟȎȚ, ȒȖȘȠȎȠȡȞȡ, ȝȎȢȜȟ ȞȓȦȓțȖȭ Ȗ ȎȝȜșȜȑȖȬ ȀȞȡȔȓ-
țȖȘȎ»3. ǽȞȜȠȖȐȜȝȜșȜȔțȩȗ ȝȞȖȚȓȞ: Ȑ ȎȐȑȡȟȠȓ 1991 ȑȜȒȎ ȟȜ-
ȐȓȠȟȘȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘȡ ȏȩșȜ țȓȝȜțȭȠțȜ ȖȚȓțȜȐȎțȖȓ «DZǸ ȅǽ»,
ȜțȜ ȐȩȕȐȎșȜ țȓȒȜȡȚȓțȖȓ Ȗ țȓ ȟȠȎșȜ ȟȜȏȩȠȖȓȚ. ȀȎȘ Ȕȓ ȘȎȘ
țȓ ȟȠȎșȜ ȟȜȏȩȠȖȓȚ ȟșȜȐȜ «ȝȡȠȥ» — ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖ țȓ-
ȝȜ-țȭȠțȜȓ, ȖșȖ ȟșȜȐȜ «ȝȓȞȓȐȜȞȜȠ» — ȎȟȟȜȤȖȎȤȖȭ ȟ ȎțȠȖȟȜ-
ȐȓȠ-ȟȘȖȚȖ ȑȐȎȞȒȓȗȟȘȖȚȖ ȓȘȎȠȓȞȖțȖțȟȘȖȚȖ ȐȞȓȚȓțȎȚȖ. dzȟ-
șȖ ȏȩ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȩ ȕȎȑȜȐȜȞȎ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ Ș ȝȜțȭȠȖȬ «Ȟȓ-
ȐȜșȬȤȖȭ» ȖșȖ «ȟȐȓȞȔȓțȖȓ», ȞȓȕȜțȎțȟ ȏȩș ȏȩ ȏȜșȪȦȓ.
DZȘȥȝȖȟȠȩ ȟȠȎșȖ ȕȎșȜȔțȖȘȎȚȖ țȓȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎȐȦȓȑȜȟȭ ȝȜ-

1 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 105.


2 ǯȎȒȪȬ Ǯ. ȋȠȖȘȎ. ǿǽȏ.: Machina, 2006. ǿ. 106.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 103.

X 64 W
șȖȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȜțȭȠȖȗțȜȑȜ ȒȖȟȘȡȞȟȎ ȝȓȞȓȣȜȒțȩȣ 90-ȣ ȑȜȒȜȐ
Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ ǿǿǿǾ.
ǽȡȟȠȜȠȎ ȝȞȓȒȦȓȟȠȐȡȓȠ ȟȖȠȡȎȤȖȖ Ȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȝȜșțȜȠȜȗ
ȟȐȓȞȦȖȐȦȓȑȜȟȭ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ. ǿȎȚȎ ȝȜ ȟȓȏȓ ȝȡȟȠȜ-
ȠȎ țȓȗȠȞȎșȪțȎ. ǼȘȞȎȦȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȜȏȩȠȖȓ, ȝȜșȡȥȖȐ ȢȜȞȚȡ Ȗ
ȜȤȓțȘȖ. ǿȖȠȡȎȤȖȭ ȘȎȘ ȑȖȝȟ țȓȗȠȞȎșȪțȎ, ȏȓȟȢȜȞȚȓțțȎ Ȗ ȏȓȟ-
ȤȐȓȠțȎ. ǿȜȏȩȠȖȓ ȜȘȞȎȦȓțȜ Ȑ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȓ ȤȐȓȠȎ: «ȘȞȎȟțȩȗ
ȠȓȞȞȜȞ», «ȕȓșȓțȎȭ ȝȜȐȭȕȘȎ», «ȏȓșȩȗ ȜȢȖȤȓȞ», «ȜȞȎțȔȓȐȎȭ Ȟȓ-
ȐȜșȬȤȖȭ». ȋȠȜ ȚȎȟȘȖ Ȗ ȚȎȞȘȮȞȩ, ȜȞȖȓțȠȖȞȡȬȧȖȓ ȟȜȕțȎțȖȓ
ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȑ ȏȓȟȘȞȎȗțȓȚ ȠȓȘȟȠȜȐȜȚ Ȗ ȐȖȕȡȎșȪțȜȚ
ȝȜȠȜȘȓ ȝȜșȖȠȖȘȖ Ȗ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ.

DzȔ. ȋțȟȜȞ. ǺȎȟȘȖ


ǿȣȜȒȟȠȐȜ Ȑ șȖȥȖțȓ Ȗ ȟȜȏȩȠȖȖ ȢȜȘȡȟȖȞȡȓȠȟȭ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖ-
ȓȚ ȝȡȟȠȜȠȩ. ǼțȎ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȕȎȝȜșțȓțȎ ȝȎȠȞȖȜȠȖȕȚȜȚ Ȗ ȝȜȒ-
ȐȖȑȜȚ, Ȏ ȚȜȔȓȠ ȟȠȞȎȣȜȚ Ȗ ȡȔȎȟȜȚ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȠȓȞȞȜȞȜȚ. ǹȖȥȖțȩ
ȠȓȞȞȜȞȎ, ȘȎȘ Ȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȓ ȟȜȏȩȠȖȭ, ȜȘȞȎȦȓțȩ ȝȜ-
ȞȎȕțȜȚȡ. ȋȠȜ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȜȏȞȎȕ ȠȓȞȞȜȞȖȟȠȎ ȃIȃ ȐȓȘȎ țȓȥȎȓȐ-
ȟȘȜȗ ǻȎȞȜȒțȜȗ ȞȎȟȝȞȎȐȩ: ǰ. ǵȎȟȡșȖȥ, Ƕ. ǸȎșȭȓȐȎ ȖșȖ
ǯ. ǿȎȐȓțȘȜȐȎ, — ȜȏȞȎȕ ȠȓȞȞȜȞȖȟȠȎ-ȚȡȥȓțȖȘȎ, ȐȓȒȡȧȓȑȜ ȏȜȞȪ-
ȏȡ ȟ ȚȖȞȜȐȩȚ ȕșȜȚ.

X 65 W
ǼȏȞȎȕ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȠȓȞȞȜȞȖȟȠȎ Ȑ ǿǺǶ ȐȩȑșȭȒȖȠ ȘȎȘ
«ȜȟȜȏȓțțȩȗ ȝȞȓȟȠȡȝțȖȘ». ȋȠȜȠ ȜȏȞȎȕ ȞȎȟȠȖȞȎȔȖȞȜȐȎț.
Ǽț ȣȜȞȜȦȜ ȝȞȜȒȎȓȠȟȭ, ȝȜȘȡȝȎȓȠȟȭ Ȗ ȝȜȠȞȓȏșȭȓȠȟȭ. ȀȖ-
ȞȎȔȖȞȜȐȎțȖȓ ȜȏȞȎȕȜȐ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȜ Ȓșȭ ȝȜșȖȠȖȘȖ, ȟȞȓȒȟȠȐ
ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ. ȍȞȘȖȚ ȝȞȖȚȓȞȜȚ ȟșȡ-
ȔȖȠ ȝȜȝ-ȎȞȠ, ȐȜȕțȖȘȦȖȗ Ȑ ȟȓȞȓȒȖțȓ 1950-ȣ ȑȜȒȜȐ Ȑ ǮțȑșȖȖ,
ȒȜȟȠȖȑȦȖȗ ȟȐȜȓȑȜ ȞȎȟȤȐȓȠȎ Ȑ 1960-ȣ Ȑ ǿȆǮ, Ȏ ȝȞȖȕțȎțțȩȗ
Ȑ ȚȖȞȓ ȟȓȗȥȎȟ. ǽȜȥȓȚȡ? Ǽț ȕȎȚȓțȖș ȐȜȕȐȩȦȓțțȜȓ ȝȜȐȟȓ-
ȒțȓȐțȩȚ, ȡȞȎȐțȭș ȖȕȒȓșȖȭ ȚȎȟȟȜȐȜȑȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ ȟ ȡțȖ-
ȘȎșȪțȩȚ ȫȘȟȘșȬȕȖȐȜȚ. ǼȟțȜȐțȩȚȖ ȠȓȚȎȚȖ ȐȩȏȞȎțȩ ȘȞȎȓ-
ȡȑȜșȪțȩȓ ȘȎȚțȖ ȜȏȧȓȟȠȐȎ
Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ:
ȞȓȘșȎȚȎ Ȗ ǿǺǶ.
ȋțȒȖ ȁȜȞȣȜș ȐȓȞȖș Ȑ
ȟȖșȡ ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȕȎȤȖȖ Ȝȏȧȓ-
ȟȠȐȎ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ: «ǺȜȔțȜ
ȟȚȜȠȞȓȠȪ ȠȓșȓȐȖȕȜȞ Ȗ ȝȖȠȪ
ȘȜȘȎ-ȘȜșȡ Ȗ ȒȡȚȎȠȪ, ȥȠȜ
ȝȞȓȕȖȒȓțȠ ȝȪȓȠ ȘȜȘȎ-ȘȜșȡ,
ǹȖȕ ȀȓȗșȜȞ ȝȪȓȠ ȘȜȘȎ-ȘȜșȡ,
Ȗ Ƞȩ ȠȜȔȓ ȝȪȓȦȪ ȘȜȘȎ-
ȘȜșȡ»1.
ȅȠȜ ȚȓțȭȓȠȟȭ Ȑ ȜȠțȜ-
ȋ. ȁȜȞȣȜș. ȦȓțȖȭȣ ȚȓȔȒȡ șȬȒȪȚȖ Ȑ
ǵȜșȜȠȎȭ ǺȫȞȖșȖț ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ? «ȁ
ȘȎȔȒȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȒȜșȔțȎ
ȏȩȠȪ ȏȜșȪȦȎȭ ȘȜȚțȎȠȎ, ȑȒȓ Ȝț ȚȜȔȓȠ ȡȓȒȖțȭȠȪȟȭ, Ȗ Ȑ ȠȜȔȓ
ȐȞȓȚȭ Ȝț ȒȜșȔȓț ȓȕȒȖȠȪ Ȑ ȝȓȞȓȝȜșțȓțțȜȚ ȚȓȠȞȜ»2. ǹȬȒȖ
ȏȜșȪȦȖȣ ȑȜȞȜȒȜȐ ȖȕȏȓȑȎȬȠ ȟȖșȪțȜȗ ȝȞȖȐȭȕȎțțȜȟȠȖ, ȟȥȖȠȎș
Ȝț. ǿȎȚȩȚ ȖțȠȖȚțȩȚ ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȟȐȭȕȖ ȟ ȏșȖȕȘȖȚȖ șȬȒȪȚȖ
ȁȜȞȣȜș țȎȕȩȐȎȓȠ ȠȓșȓȢȜț. ǶȒȓȎșȪțȩȗ ȑȜȞȜȒ ȟ ȓȑȜ ȠȜȥȘȖ

1 ȃȜțȓȢ Ǹ. ǽȜȝ-ȎȞȠ. Ǻ.: Tascen, ǮȞȠ-ȞȜȒțȖȘ, 2005. ǿ. 88.


2 ȁȜȞȣȜș ȋ. ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȜȠ Ǯ Ș ǯ. Ǻ.: ǶȕȒ-ȐȜ «Dz. ǮȞȜțȜȐ», 2005.
ǿ. 204.

X 66 W
ȕȞȓțȖȭ ȐȩȑșȭȒȖȠ ȘȎȘ
ȐȓȥțȜ țȜȐȩȗ, ȠȎȘ ȘȎȘ
ȒȜȚȎ Ȑ țȓȚ ȏȡȒȡȠ ȟțȜ-
ȟȖȠȪȟȭ ȥȓȞȓȕ 10 șȓȠ Ȗ
ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȠȪȟȭ ȕȎțȜȐȜ.
ǺȜȔțȜ șȖ ȝȓȞȓțȓ-
ȟȠȖ ȫȠȖ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ țȜ-
ȐȖȕțȩ țȎ ȜȘȞȡȔȓțȖȓ
ȥȓșȜȐȓȘȎ? DzȎ. ǺȎȟȟȜȐȜȓ
ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȜ, ȝȞȜȖȕ-
ȐȜȒȟȠȐȜ Ȗ ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȓ
ȘȎȟȎȓȠȟȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ Ȗ ȠȜȐȎȞȜȐ.
ǿǺǶ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ ȠȖ-
ȝȎȔȖ Ȗ ȚȖȢȖȥȓȟȘȖȓ
ȜȏȞȎȕȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȡȒȡȠ
ȣȜȞȜȦȜ ȝȞȜȒȎȐȎȠȪȟȭ.
ǿȎȚ ȁȜȞȣȜș ȡȥȎȟȠ- DzȔ. ǾȜȕȓțȘȐȖȟȠ.
DzȔȜȎț ǸȞȜȡȢȜȞȒ
ȐȜȐȎș Ȑ ȟȜȕȒȎțȖȖ ȚȖȢȎ
Ȝ ǺȫȞȖșȖț ǺȜțȞȜ,
ȝȞȓȐȞȎȠȖȐ ȜȏȩȘțȜȐȓț-
țȩȗ ȟțȖȚȜȘ ȎȚȓȞȖȘȎțȟȘȜȑȜ ȢȜȠȜȑȞȎȢȎ ȂȞȎțȘȎ ǽȜȐȜșȪțȖ Ȑ
ȖȘȜțȡ ȝȜȝ-ȘȡșȪ-ȠȡȞȩ. ǻȓȕțȎȥȖȠȓșȪțȩȗ ȢȜȠȜȝȜȞȠȞȓȠ ǺȜțȞȜ
ȟ ȕȎȟȠȩȐȦȓȗ ȟȠȎțȒȎȞȠțȜȗ ȡșȩȏȘȜȗ Ȝț ȝȜȚȓȟȠȖș țȎ ȜȏȦȖȞțȜȓ
ȝȜșȓ, ȝȜȘȞȩș ȐȟȬ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȕȜșȜȠȜȗ ȘȞȎȟȘȜȗ. ǹȖȤȜ ǺȜțȞȜ
țȎ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȝȞȖȚȓțȓțȖȭ ȠȞȎȢȎȞȓȠțȜȗ ȝȓȥȎ-
ȠȖ ȡȠȞȎȠȖșȜ ȜȏȨȓȚțȜȟȠȪ Ȗ ȞȓȎșȖȟȠȖȥțȜȟȠȪ. ȀȎȘ țȎ ȟȐȓȠ ȝȜȭ-
ȐȖșȟȭ țȜȐȩȗ ȠȜȐȎȞ.
dzȧȓ ȜȒȖț ȝȞȜȒȎȐȎȓȚȩȗ Ȗ ȝȜȘȡȝȎȓȚȩȗ ȜȏȞȎȕ ȕȎȝȓȥȎȠșȓș
DzȔȓȗȚȟ ǾȜȕȓțȘȐȖȟȠ: ȝȜȞȠȞȓȠ DzȔȜȎț ǸȞȜȡȢȜȞȒ, ȐȩȝȜșțȓț-
țȩȗ Ȑ ȟȠȖșȓ ȝșȎȘȎȠȎ ȤȐȓȠȜȐȜȗ ȑȎȚȚȩ ȞȓȘșȎȚȩ ȚȩșȎ. ǺȓȣȎ-
țȖȕȚ ȘȡșȪȠȡȞțȜȗ ȖțȒȡȟȠȞȖȖ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠ șȬȒȓȗ Ȑ ȜȏȞȎȕȩ,
șȖȤȎ Ȑ ȚȎȟȘȖ, Ȗ ȫȠȜ țȓ ȝȜȒȐȓȞȑȎȓȠȟȭ ȘȞȖȠȖȘȓ ȖșȖ ȞȓȢșȓȘȟȖȖ.
ȋȠȜ ȘȜțȟȠȎȠȖȞȡȓȠȟȭ. ȅȓȚ ȏȜșȪȦȓ ȐȩȏȜȞ ȠȜȐȎȞȎ, ȠȓȚ ȏȜșȪȦȓ
ȡȟȝȓȣ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȭ. «ǸȜșȖȥȓȟȠȐȜ — șȡȥȦȓȓ ȚȓȞȖșȜ Ȑȟȓ-
X 67 W
ȑȜ», — ȑȜȐȜȞȖș ȁȜȞȣȜș1 Ȗ ȠȖȞȎȔȖȞȜȐȎș ȟȐȜȖ ȠȞȎȢȎȞȓȠȩ, ȞȎȐ-
țȭȭȟȪ ȟ ǽȖȘȎȟȟȜ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȕȎ ȐȟȬ ȟȐȜȬ ȔȖȕțȪ ȟȜȕȒȎș 4 000 Ȧȓ-
ȒȓȐȞȜȐ. ȁȜȞȣȜș 4 000 ȘȎȞȠȖț ȟȜȕȒȎȐȎș ȕȎ 8 ȚȓȟȭȤȓȐ, ȞȎȟȟȠȞȎȖ-
ȐȎȭȟȪ, ȥȠȜ ȫȠȜ ȒȜșȑȖȗ ȟȞȜȘ.

§ 4. ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɤɚ

ǺȓȒȖȎșȪțȎȭ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȐȜȕțȖȘșȎ ȘȎȘ ȐȜȕȚȜȔțȎȭ, țȜ ȟȠȎșȎ


ȟȎȚȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪȬ, ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȘȜȠȜȞȜȗ ȎțȎșȖȠȖȥȓȟȘȖȓ
ȝȞȜȤȓȒȡȞȩ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ țȓ ȟȣȐȎȠȩȐȎȬȠ Ȓȓ-
șȓțȖȭ țȎ ȟȡȏȨȓȘȠ Ȗ ȜȏȨȓȘȠ, ȐțȓȦțȖȗ Ȗ ȐțȡȠȞȓțțȖȗ ȚȖȞ.
ǶțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțȜ țȎ ȤȖȢȞȜ-
ȐȡȬ ȢȜȞȚȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ ȜȏȨȓȘȠȜȐ Ȗ șȬȒȓȗ. CȓȠȪ ȠȞȎțȟ-
ȝȜȞȠțȩȣ ȝȡȠȓȗ Ȗ ȠȓșȓȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȟȐȭȕȓȗ ȜȞȑȎțȖȕȡȓȠ
țȜȐȩȗ ȠȖȝ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, — ȟȖțȣȞȜțțȩȗ. ǺȎȞȠȖț ǼșȏȞȜȡ2
ȝȞȓȒșȜȔȖș ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȟȠȖ ȘȎȘ ȐȞȓȚȭ ȝȜȟȠ-
țȎȤȖȜțȎșȪțȩȣ ȢȜȞȚ ȚȖȞȎ ȟ țȎȏșȬȒȎȓȚȩȚ ȟȚȓȧȓțȖȓȚ ȜȠ Ȟȓ-
ȑȖȜțȎșȪțȜȗ ȖȟȠȜȞȖȖ Ș ȟȐȓȞȣȞȓȑȖȜțȎșȪțȩȚ țȜȐȜȟȠȭȚ, ȟ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȍ-DzȞȡȑȜȗ țȎ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ Ȗț-
ȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ.
ǸȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȑȜ Ȝȏ-
ȧȓȟȠȐȎ țȎȟȩȧȓțȜ ȚȖȢȎȚȖ, ȟȖȚȐȜșȎȚȖ, ȖȒȓȜșȜȑȓȚȎȚȖ. ǾȎȟ-
Ƞȡȧȓȓ ȒȐȖȔȓțȖȓ ȜȠ Ȑȓȧȓȗ Ș ȕțȎȘȎȚ țȓ ȜȠȚȓțȭȓȠ, țȜ ȡȟȠȎțȎȐ-
șȖȐȎȓȠ țȜȐȜȓ ȐȖȒȓțȖȓ ȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȖ. ǻ. ǹȡȚȎț ȜȝȞȓȒȓșȭș
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ ȥȓȞȓȕ ȟȖțȣȞȜțțȜ ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȓ ȟȖȟȠȓȚȩ ȟȜȕ-
țȎțȖȭ ȘȎȘ ȎȐȠȜțȜȚțȡȬ3.
ǰ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȟȖțȣȞȜțțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȠȓȚȝȜȞȎșȪțȜȗ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȜȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȓ țȎȟȠȜȭȧȓȓ,
ȢȜȞȚȖȞȡȬȧȓȓ ȓȒȖțȩȗ ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠ, ȜȠȟȩșȎȬȧȖȗ ȘȜ ȚțȜ-

1 ȁȜȞȣȜș ȋ. ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȜȠ Ǯ Ș ǯ. ǿ. 195.


2 ǴȖȔȓȘ ǿș. ǸȡȘșȎ Ȗ ȘȎȞșȖȘ. Ǻ.: dzȐȞȜȝȎ, 2009. ǿ. 46.
3 DzȎșȪ ǰ. ȀȜșȘȜȐȩȗ ȟșȜȐȎȞȪ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1979. ǿ. 105.

X 68 W
ȔȓȟȠȐȡ ȤȖȠȎȠ, ȘȜȝȖȗ, ȝȓȞȓȐȜȒȜȐ ȞȎȕțȩȣ ȫȝȜȣ, ȘȡșȪȠȡȞ Ȗ
ȠȞȎȒȖȤȖȗ.
ǻȎȑșȭȒțȓȓ ȐȟȓȑȜ ȟȝȜȟȜȏ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȑȜ
ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȚȜȔțȜ ȝȞȜȟșȓȒȖȠȪ țȎ ȝȞȖȚȓȞȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ
ȟȓȠȓȗ. ǹȬȏȡȬ ȟȓȠȪ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ Ȗ ȑșȜȏȎșȪțȡȬ ȟȓȠȪ Internet,
ȝȜȚȖȚȜ ȓȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȣ țȜȟȖȠȓșȓȗ, ȚȜȔțȜ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ
ȘȎȘ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ ȕțȎȘȜȐ, ȜȏȞȎȕȜȐ, ȘȎȞȠȖțȜȘ Ȗ ȠȓȘȟȠȜȐ. ǰȟȓ ȭȐ-
șȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȑ ǿȓȠȖ ȝȞȓȐȞȎȧȎȬȠȟȭ Ȑ ȜȝȖȟȎ-
țȖȭ, ȒȖȎșȜȑȖ, ȟșȜȐȎ Ȗ ȕțȎȘȖ. ǰȓȧȓȟȠȐȓțțȩȓ ȒȎțțȩȓ, ȐȝȜșțȓ
ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȓ ȜȏȨȓȘȠȩ, șȬȒȖ țȎȥȖțȎȬȠ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȑ ȘȎȥȓ-
ȟȠȐȓ ȜȏȞȎȕȜȐ Ȗ ȠȓȘȟȠȜȐ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȎȐȎȠȎȞȘȖ, ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȩȓ
Ȓșȭ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțȖȭ ȟȓȏȭ Ȑ ǿȓȠȖ. ǮȐȎȠȎȞȘȎ ȫȠȜ ȝȞȎ-ȜȏȞȎȕ. ǽȞȎ-
ȜȏȞȎȕ ȥȓȑȜ? ǼȏȞȎȕ — ȫȠȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȟȓȏȭ, ȠȜȑȒȎ ȘȎȘ ȖȕȜ-
ȏȞȎȔȓțȖȓ — ȫȠȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ, ȫȠȜ ȚȓȒȖȎ,
ȐȖȕȡȎșȪțȎȭ ȞȓȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȭ ȜȏȞȎȕȎ. ǮȐȎȠȎȞȘȎ — ȫȠȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐ-
șȓțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ ȟȓȏȭ, ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȐȖȒȖȚȩȚ Ȗ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȚȩȚ. ǮȐȎȠȎȞȘȎ Ȑ ȎȘȘȎȡțȠȓ ȒȓȚȜțȟȠ-
ȞȖȞȡȓȠ ȟȜȕȒȎțțȩȗ ȜȏȞȎȕ, ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȓȠ, ȜȠȟȡȠȟȠȐȡȭ1.
ǮȐȎȠȎȞȘȖ Ȓșȭ ȎȟȪȘȖ, ȝȞȖȘȜșȪțȩȓ ȎȐȎȠȎȞȘȖ, ȎȐȎȠȎȞȘȖ
ȐȜșȘȜȐ, ȘȜȠȭȠ, ȎțȖȚȖȞȜȐȎțțȩȓ, ȑȞȎȢȢȖȠȖ, ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ «șȬ-
ȏȜȐȪ», ȑșȎȚȡȞțȩȓ, ȖȚȓțțȩȓ, ȝȎȞțȩȓ, — ȐȩȏȜȞ țȎ ȟȎȗȠȎȣ ȝȓ-
ȟȠȞȖȠ Ȗ ȝȞȖȐșȓȘȎȓȠ. AvaMix.ru — «ǹȡȥȦȖȓ ȎȐȎȠȎȞȘȖ Ȓșȭ
ǸȜțȠȎȘȠȎ», «ǮȐȎȠȎȞȘȖ ȋȘȟȠȞȖȚ Ȗ ȟȝȜȞȠ», «ǮȐȎȠȎȞȘȖ ȅȓȞțȩȗ
ȬȚȜȞ»: «ǰ ȎȐȎȠȎȞȘȓ Ȓșȭ ȘȜțȠȎȘȠȎ ȥȓșȜȐȓȘ ȚȜȔȓȠ ȝȜȒȥȓȞȘțȡȠȪ
ȖȒȓȬ, ȟ ȘȜȠȜȞȜȗ ȓȚȡ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȎȟȟȜȤȖȖȞȜȐȎȠȪȟȭ. ȅȎȧȓ Ȑȟȓ-
ȑȜ ȎȐȎȠȎȞȘȎ Ȓșȭ ȘȜțȠȎȘȠȎ — ȫȠȜ ȎșșȓȑȜȞȖȥȓȟȘȜȓ ȐȜȝșȜȧȓțȖȭ
ȚȩȟșȖ, ȐȕȑșȭȒȜȐ țȎ...»2. ǶșȖ, «ȋȘȟȘșȬȕȖȐțȩȓ ȎȐȎȠȎȞȘȖ»:
«CȒȓșȎȗ ȟȐȜȬ ȡțȖȘȎșȪțȡȬ ȎȐȎȠȎȞȘȡ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȟȎȗȠȎ
Avatarke.ru Ȗ ȝȜȘȎȔȖ ȓȓ ȐȟȓȚ ȟȐȜȖȚ ȒȞȡȕȪȭȚ!». ǶșȖ
«Ǯvatarke.ru»: «ǶȟȠȖțțȩȗ ȟȠȖșȪ... ǰ ȐȖȞȠȡȎșȪțȜȗ ȔȖȕțȖ ȘȞȎ-
ȟȖȐȎȭ ȎȐȎȠȎȞȘȎ ȝȞȖȐșȓȥȓȠ ȐțȖȚȎțȖȓ ȒȞȡȑȖȣ ȜȟȜȏȓȗ, ȐȕȏȜȒȞȖȠ

1 ǼȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ ȃȎțȟȎ ǯȓșȪȠȖțȑȎ ȘȎȘ «ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ ȜȠȟȡȠ-


ȟȠȐȖȭ».
2 www.avatar-vkontakte.ru

X 69 W
ȣȜȣȜșȘȖ, ȒȎ Ȗ ȟȓȏȭ ȏȡȒȓȠ ȞȎȒȜȐȎȠȪ. ǰ ȜȏȧȓȚ, ȎȐȎȠȎȞȘȎ — ȫȠȜ
țȓȏȜșȪȦȜȓ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ, ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȧȓȓ...».
DzȎȔȓ țȎ ȟȎȗȠȎȣ Țȩ ȐȖȒȖȚ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȎȐȎȠȎȞȘȖ ȥȓȞȓȕ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ. ǮȐȎȠȎȞȘȎ — ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ ȜȏȞȎȕȎ ȟȓȏȭ, Ȑ ȝȜșȓ
ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ ȟȣȜȒȭȠȟȭ ȐțȓȦțȭȭ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȜȟȠȪ Ȗ ȥȎȟȠțȎȭ
ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ. ǰțȓȦțȭȭ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȜȟȠȪ — țȜȞȚȩ, ȚȓȞȘȖ,
ȐȩȏȜȞ, Ȑ ȘȜțȤȓ ȘȜțȤȜȐ, ȝȜȟȠȎȐȖȠȪ ȎțȖȚȖȞȜȐȎțțȡȬ ȖșȖ ȎȐȎ-
ȠȎȞȘȡ ȑȞȎȢȢȖȠȖ. ȁșȖȥȓțțȎȭ ȒȖȟȠȎțȤȖȭ ȐțȓȦțȓȗ ȝȡȏșȖȥțȜ-
ȟȠȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȥȎȟȠțȜȗ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ Ȑ ȜȏȧȓȚ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȓțȖȖ țȜȟȖȠ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȞȎȕȜȏșȎȥȓțȖȭ ȖșȖ ȞȎȕȐȜȝșȜȧȓțȖȭ.
ȁȕțȎȠȪ, ȥȠȜ ȝȜȒ ȎȐȎȠȎȞȘȜȗ ȟ ȘȜȠȓțȘȜȚ ȟȘȞȩȠȎ ȣȞȡȝȘȎȭ ȝȟȖȣȖȘȎ
ȚȡȔȥȖțȩ Ȑ ȞȎȟȤȐȓȠȓ ȟȖș, Ȗ ȓȟȠȪ ȞȎȕȐȜȝșȜȧȓțȖȓ. DzȖȟȠȎțȤȖȭ
ȚȓȔȒȡ ȜȏȞȎȕȜȚ Ȗ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓȚ — ȟȟȩșȘȎ țȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȕȎ ȎȐȎ-
ȠȎȞȘȜȗ ȝȡȏșȖȥțȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȠȜ ȟȎȚȜȓ ȠȓȝșȜȓ
Ȗ ȣȞȡȝȘȜȓ. ǻȜ. ǰ ȚȓȒȖȎȞȓȎșȪțȜȟȠȖ țȓȠ ȞȎȕȐȜȝșȜȧȓțȖȭ, ȝȜ-
ȟȘȜșȪȘȡ țȓȠ ȟȠȞȓȚșȓțȖȭ Ș ȡșȖȥȓțȖȬ.
ǰțȓȦțȭȭ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȪ
ȚȎȞȘȖȞȡȓȠȟȭ. ǺȎȞȘȖȞȜȐȘȎ
ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎȓȠ, ȝȞȖȐȜȒȭ Ș
ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȓ ȘȎȘ țȎȒȓșȓțȖȬ
țȜȐȜȑȜ șȖȤȎ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȎȭ
ȘȡșȪȠȡȞȎ ȜȟțȜȐȎțȎ țȎ ȜȏȜ-
ȕțȎȥȓțȖȖ ȒȓȕȎȐȡȖȞȜȐȎțțȩȣ
ȤȓțțȜȟȠȓȗ, ȘȜȑȒȎ Ș ȝȓȞȟȜ-
țȖȢȖȘȎȤȖȖ Țȩ ȝȞȖȣȜȒȖȚ
ȥȓȞȓȕ ȡțȖȢȖȘȎȤȖȬ Ȗ ȟȜȕțȎ-
ȠȓșȪțȜȓ ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎțȖȓ. Ǻȩ
ȟȠȖȞȎȓȚ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ țȎ
șȖȟȠȓ, ȝȜȒȑȜȠȎȐșȖȐȎȭ ȓȑȜ Ș
țȜȐȩȚ ȞȖȟȡțȘȎȚ. ȁȟșȜȐțȜȓ
ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎțȖȓ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș
ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ. ȍ ȘȎȘ ȐȜșȘ
ȖșȖ ȒȜȞȜȔțȩȗ ȕțȎȘ, ȐȓȒȪ
ǽȞȖȚȓȞ ȎȐȎȠȎȞȘȖ
ȖȚȭ ȚȜȓ — «ȟȠȓȞȦȖȗȟȭ Ƕȓ-
ȞȜȑșȖȢ, ȚȜȖ ȜȒȓȔȒȩ ȕȎșȎȠȎțȩ ȐȓȠȞȜȚ». Ǯ ȒȎșȪȦȓ ȥȠȜ? «ǻȎ Ȑȟȓ
ȐȜȝȞȜȟȩ ȞȎȟȟȚȓȬȟȪ ȭ ȠȖȣȜ, țȎ Ȑȟȓ ȐȜȝȞȜȟȩ țȓ ȏȡȒȓȠ ȜȠȐȓȠȎ,
X 70 W
ȐȓȒȪ ȖȚȭ ȚȜȓ — ǶȓȞȜȑșȖȢ, ȚȜȖ ȜȒȓȔȒȩ ȕȎșȎȠȎțȩ ȐȓȠȞȜȚ»1. ǻȓ
ȠȜșȪȘȜ ȖȚȭ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȕȐȡȥȖȠ, țȜ ȖȚȭ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȖȕȜȏȞȎȔȎȓȠȟȭ Ȗ
ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȠȟȭ, ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ǶȓȞȜȑșȖȢȜȚ Ȑ ȎȐȎȠȎȞȘȓ.
ȂȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȥȓȞȓȕ ȝȞȜ-
Ȥȓȟȟ ȒȓȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȖ. ǮȐȎȠȎȞȘȎ — ȜȟȠȎȠȜȘ ȚȓȔȒȡ țȜȞȚȜȗ,
ȢȜȞȚȎȠȜȚ, ȜȏȞȎȕȤȜȚ Ȗ ȖȚȓțȓȚ, șȖȤȜȚ, ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓȚ. ǮȐȎ-
ȠȎȞȘȎ — ȫȠȜ ȜȟȠȎȠȜȘ, Ȏ ȡ ȜȟȠȎȠȘȎ țȓȠ ȟȐȜȓȑȜ ȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȜȑȜ
ȜȏȨȓȚȎ, țȜ ȓȟȠȪ ȟȐȜȓ ȚȓȟȠȜ, — «ȚȓȔȒȡ». ǮȐȎȠȎȞȘȎ — ȝȡȟȠȜȗ
ȠȜȝȜȟ.
ǮȐȎȠȎȞȘȎ ȘȎȘ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ țȜȞȚȎȚ ȠȖȝȖȥțȎ ȝȜ ȟȐȜȓȚȡ
ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȬ. ȁȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȠȖȝȖȘȖ Ȗ ȠȜȝȖȘȖ Ȑ ȖȕȜȏȞȎ-
ȔȓțȖȖ ȜȏȞȎȧȎȓȠ țȎȟ Ș ȝȞȎ-ȜȏȞȎȕȡ ȥȓȑȜ? ǸȜȑȜ? Ƕ ȠȓșȎ, Ȗ șȖȤȎ,
Ȗ ȠȓȘȟȠȎ.
Ǯ. DZȓțȖȟ ȝȖȟȎș: «ȀȓȘȟȠ — ȚȎȦȖțȎ, ȝȞȜȖȕȐȜȒȭȧȎȭ ȞȓȎșȪ-
țȜȟȠȪ»2. ǰ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ Ȝȏȩȥțȩȗ ȠȓȘȟȠ ȟȠȎțȜ-
ȐȖȠȟȭ ȚțȜȑȜȚȓȞțȩȚ Ȑ ȝȜȟȠȜȭțțȜȚ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȖ țȜȐȩȣ ȟȐȭ-
ȕȓȗ, ȝȓȞȓȞȎȏȜȠȘȖ, ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȖ Ȗ ȞȓȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȖ. ǿȚȩ-
ȟșȜȐȩȓ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȓ ȠȓȘȟȠȎ ȟȐȭȕȎțȩ ȟ ȒȞȡȑȖȚȖ ȠȓȘȟȠȎȚȖ,
ȜȘȎȕȩȐȎȬȠȟȭ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȩȚȖ
Ȗ ȕȩȏȘȖȚȖ, ȝȜȕȐȜșȭȭ Ȝȟȡȧȓ-
ȟȠȐșȭȠȪ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ Ȑ șȬ-
ȏȩȣ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȩȣ țȎȝȞȎȐ-
șȓțȖȭȣ. ǽȓȞȓȝșȓȠȓțȖȭ ȝȜȞȜ-
ȔȒȎȬȠ țȜȐȩȓ ȜȏȞȎȕȩ Ȗ
ȠȓȘȟȠȩ, ȝȞȓȒȟȠȜȭ Ȑ ȐȖȒȓ ȚȜ-
ȕȎȖȘȖ ȖșȖ ȝȎșȖȚȝȟȓȟȠȎ.
ǼȠșȖȥȖȓ ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠȜȐȜȗ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ǿȓȠȖ ȖțȢȜȞȚȎ-
ȤȖȜțțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȜȠ Ȝȏȩȥ-
țȜȑȜ ȠȓȘȟȠȎ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ
ȠȓȘȟȠȩ, ȟȐȭȕȎțțȩȓ ȟȟȩșȘȎȚȖ,
ȚȜȔțȜ ȞȎȕȚȓȧȎȠȪ Ȑ șȬȏȜȗ ǽȞȖȚȓȞ ȎȐȎȠȎȞȘȖ

1 ȀȓȘȟȠ ȝȓȟțȖ ȟȜȐȓȠȟȘȜȗ, Ȏ ȕȎȠȓȚ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȞȜȘȑȞȡȝȝȩ «ǽȖȘțȖȘ».


2 DZȓțȖȟ Ǯ. DZȖȝȓȞȠȓȘȟȠ — ȚȎȦȖțȎ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ // ǶțȜȟȠȞȎțțȎȭ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ, 1994. Ɋ 5.

X 71 W
ȟȠȞȎțȓ, țȎ șȬȏȜȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ, țȎ șȬȏȜȚ ȘȜȚȝȪȬȠȓȞȓ, ȞȎȕ-
țȩȚȖ șȬȒȪȚȖ, Ȑ șȬȏȜȓ ȐȞȓȚȭ, ȒȎȔȓ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ.
ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȐȜȕțȖȘȎȓȠ ȚȖȞȜȐȎȭ «ȝȎȡȠȖțȎ» ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȚȓȔȒȡ
ȟȜȏȜȗ ȠȓȘȟȠȜȐ: ȚȖȞ ȘȎȘ ȓȒȖțȩȗ ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠ. ǰ. ǯȓțȪȭȚȖț țȎ-
ȝȜȚȖțȎȓȠ ȥȖȠȎȠȓșȭȚ, ȥȠȜ șȎȠ. ȟșȜȐȜ «textum» ȜȕțȎȥȎȓȠ «ȝȎȡ-
ȠȖțȎ», «ȟȓȠȪ»1.
ǰ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȜȏȨȓȘȠȜȚ. Ǽț ȝȞȖțȎȒșȓȔȖȠ Ȗ ȚȖȞȡ șȬȒȓȗ, Ȗ
ȚȖȞȡ ȕțȎȘȜȐ. «ǰ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȞȓȎșȪțȜȑȜ ȜȏȧȓțȖȭ ȟ ȠȓȘȟȠȜȚ, —
ȝȖȦȓȠ Ǻ. ǸȡȕțȓȤȜȐ, — ȐȜȕțȖȘȎȓȠ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȐȎȞȖȎțȠȜȐ ȓȑȜ
ȝȞȜȥȠȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȞȜȔȒȎȬȠȟȭ Ȑ ȠȜȥȘȓ ȝȓȞȓȟȓȥȓțȖȭ ȖțȒȖ-
ȐȖȒȡȎșȪțȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȜȝȩȠȎ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȬȧȓȑȜ Ȗ ȘȡșȪ-
ȠȡȞțȜȑȜ ȘȜȒȎ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȏȨȓȘȠȎ… ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ Ȗ
ȟȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎțȎ, Ȗ ȢȖȘȠȖȐțȎ, Ȗ ȢȎȘȠȖȥțȎ (ȖȚȓȓȠ ȟȠȎȠȡȟ
ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȓȗ), Ȗ ȚțȜȑȜȐȎȞȖȎțȠțȎ, Ƞ. ȓ. ȐȖȞȠȡ-
ȎșȪțȎ»2. DZȖȝȓȞȠȓȘȟȠ ȜȏȞȎȕȡȓȠ ȎȐȠȜțȜȚțȡȬ ȟȖȚȐȜșȖȘȜ-
ȟȚȩȟșȜȐȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ.
ǰ ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠȓ țȓȠ ȓȒȖțȜȑȜ ȤȓțȠȞȎ, ȓȑȜ țȓșȪȕȭ «ȡȐȖȒȓȠȪ»
ȟȐȓȞȣȡ, ȥȠȜȏȩ ȜȣȐȎȠȖȠȪ ȘȎȘ ȤȓșȜȓ. ǯȡȒȡȥȖ ȝȜ ȟȐȜȓȗ ȝȞȖȞȜȒȓ
ȢȞȎȑȚȓțȠȎȞțȜ-ȒȖțȎȚȖȥțȩȚ, Ȝț ȝȜȒȜȏȓț ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȠȖȐȡ.
ǽȜțȭȠȖȓ «ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȠȖȐ» ȐȐȓȒȓțȜ ȝȜ ȎțȎșȜȑȖȖ ȟ ȝȓȞȢȜȞȚȎ-
ȠȖȐȜȚ Ǿ. ǯȎȞȠȎ Ȗ Ǵ. DzȓȞȞȖȒȎ. ǰ ȝȓȞȢȜȞȚȎȠȖȐȓ ȜȕțȎȥȎȬȧȓȓ
ȞȎȐțȜ ȜȕțȎȥȎȓȚȜȚȡ, Ȏ ȠȓȘȟȠ Ȑ ȝȞȜȥȠȓțȖȖ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠȟȭ Ȑ
ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ. ȀȞȎțȟȢȜȞȚȎȠȖȐ — ȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎ-
țȖȓ ȐȖȞȠȡȎșȪțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȖȕȚȓțȓțȖȭ ȢȜȞȚȩ
ȜȏȞȎȕȎ, ȝȓȞȓȣȜȒȎ ȜȠ ȜȒțȜȑȜ ȢȞȎȑȚȓțȠȎ ȠȓȘȟȠȎ Ș ȒȞȡȑȜȚȡ. ȋȠȜ
țȜȐȩȗ ȠȖȝ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, «ǰǸȜțȠȎȘȠȓ» ȜȝȖȟȩȐȎ-
ȓȠȟȭ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȗ ȞȓȕȓȞȐ ȘȎȘ «ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓ ȟȞȓȒȟȠȐȜ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȗ ȝȜȖȟȘȎ șȬȒȓȗ». ǰȩȒȓșȭȬȠȟȭ ȠȎȘȔȓ ȝȞȓȖȚȡȧȓ-
ȟȠȐȎ ȟȎȗȠȎ: «ǰȩ ȟȚȜȔȓȠȓ țȎȗȠȖ șȬȒȓȗ», «ȡȕțȎȠȪ Ȝ țȖȣ ȏȜșȪ-
Ȧȓ», «ȜȟȠȎȐȎȠȪȟȭ Ȑ ȘȜțȠȎȘȠȓ ȟ ȠȓȚȖ, ȘȠȜ ǰȎȚ ȒȜȞȜȑ».

1 Benjamin Walter. On the image of Proust.- In: Benjamin Walter. Se-


lected writings, v.2. Cambridge, Mass.,The Belknap Press, 1999, p. 238.
2 ǸȡȕțȓȤȜȐ Ǻ. ȀȓȘȟȠ, ȑȖȝȓȞȠȓȘȟȠ Ȗ ȖțȠȓȞȎȘȠȖȐțȜȓ ȠȓșȓȐȖȒȓ-
țȖȓ // DzȓȘȜȞȎȠȖȐțȜȓ ȖȟȘȡȟȟȠȐȜ. Ǻ., 1996. Ɋ 1.

X 72 W
ǶȕȚȓțȓțȖȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞȎ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȖȑȞȜȐȜȓ țȎȥȎșȜ,
ȞȖȕȜȚȎȠȖȥȓȟȘȜȓ ȟȠȞȜȓțȖȓ ȐȖȞȠȡȎșȪțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ, ȟȠȎțȜ-
Ȑȭȧȓȓȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ, ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș țȜȐȩȚ ȢȜȞȚȎȚ ȖȒȓțȠȖȢȖ-
ȘȎȤȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ. ȋȠȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȭ ȥȓȞȓȕ ȎȐȎȠȎȞ-
Șȡ ȖșȖ ȠȓȘȟȠ, ȟțȎȏȔȓțțȩȗ ȚțȜȔȓȟȠȐȜȚ ȤȖȠȎȠ, ȜȏȞȎȧȓțȖȗ,
ȟȚȎȗșȖȘȜȐ Ȗ ȟȘȜȏȜȥȓȘ, ȥȓȞȠȖȘȜȐ Ȗ ȟȓȞȒȓȥȓȘ. ȋȠȜ ȖȒȓțȠȖȢȖ-
ȘȎȤȖȭ ȥȓȞȓȕ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ, ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȩȗ DzȞȡȑȜȚȡ, țȓ
ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȩȗ Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȚ ȞȎȕȐȜȝșȜȧȓțȖȖ, Ȗ, ȟșȓȒȜȐȎ-
ȠȓșȪțȜ, ȟțȖȚȎȬȧȖȗ ȜȝȝȜȕȖȤȖȬ șȖȤȓȐȜȑȜ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȜȑȜ. ȁ
ȤȖȢȞȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ țȓȠ ȖȕțȎțȘȖ, Ȝț ȐȓȟȪ ȟȜȠȘȎț Ȗȕ ȤȖȢȞ.
ȁ ȘȜȚȚȡțȖȘȎțȠȎ țȎ ȒȞȡȑȜȚ ȘȜțȤȓ ǿȓȠȖ țȓȠ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȖ
ȡșȖȥȓțȖȭ DzȞȡȑȜȑȜ, ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȜȑȜ ȥȓȞȓȕ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ.
ǽȜȠȓȞȭ ȖțȠȞȖȑȖ ȚȜȔȓȠ ȝȞȖȐȓȟȠȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ș ȞȎȕȜȥȎȞȜȐȎțȖȬ,
ȘȜȑȒȎ ȐȚȓȟȠȜ ȝȡȒȓșȭ ȎȏȞȖȘȜȟȜȐȜȑȜ ȤȐȓȠȎ Ƞȩ ȐȟȠȞȓȥȎȓȦȪ
ȝȞȩȧȎȐȜȑȜ ȟȠȡȒȓțȠȎ ȟ ȑșȡȣȜ ȕȎȟȠȓȑțȡȠȩȚ ȐȜȞȜȠțȖȘȜȚ ȝȜșȜ-
ȟȎȠȜȗ ȞȡȏȎȦȘȖ. ȀȜȠ, ȝȡȒȓșȪ, ȏȩș ȠȎȘ ȞȎȟȘȜȐȎț Ȑ ȟȡȔȒȓțȖȭȣ, Ȏ
ȫȠȜȠ, Ȑ ȝȜșȜȟȎȠȜȗ ȞȡȏȎȦȘȓ, ȜȘȎȕȎșȟȭ ȟȘȜȐȎțțȩȚ ȒȎȔȓ Ȑ ȒȐȖ-
ȔȓțȖȭȣ. ǶșȖ ȐȚȓȟȠȜ ȏȜȞȜȒȎȠȜȑȜ Ȗ ȒșȖțțȜȐȜșȜȟȜȑȜ ȏȞȡȠȎșȪ-
țȜȑȜ ȏȎȗȘȓȞȎ Ƞȩ ȐȟȠȞȓȥȎȓȦȪ țȓȜȘȞȓȝȦȓȑȜ ȝȜȒȞȜȟȠȘȎ ȟ șȜ-
ȚȎȬȧȖȚȟȭ ȑȜșȜȟȜȚ. ȀȜȠ, ȏȎȗȘȓȞ, ȏȩș ȠȎȘ ȟȖșȓț Ȑ ȟȐȜȖȣ ȡȟȠ-
ȞȓȚșȓțȖȭȣ, Ȏ ȫȠȜȠ, ȠȖțȫȗȒȔȓȞ, ȒȎȔȓ ȒȜȞȜȑȡ ȝȜ ȕȓȏȞȓ
ȝȓȞȓȣȜȒȖȠ ȜȑșȭȒȩȐȎȭȟȪ. Ǻȩ țȓ ȟȠȞȓȚȖȚȟȭ Ș ȞȎȕȜȏșȎȥȓțȖȬ.
ǻȎȚ ȖțȠȓȞȓȟȓț ȜȏȞȎȕ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȟȡȒȖȠ, ȟȜȐȓȠȡȓȠ, ȤȖțȖȥțȜ
ȘȞȖȠȖȘȡȓȠ, Ȏ țȓ ȥȓșȜȐȓȘ ȓȑȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȧȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȓ-
șȜȐȘȜ ȚȜȓȠ ȝȜȟȡȒȡ Ȗ ȏȪȓȠ ȘȎȔȒȡȬ ȐȠȜȞȡȬ ȥȎȦȘȡ.
ǼȠȘȎȕ ȜȠ șȖțȓȗțȜȑȜ ȚȩȦșȓțȖȭ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȤȖȢȞȜȐȜȚȡ
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȬ, ȘȜȠȜȞȩȚȖ țȎȝȜșțȓțȜ Ȑȟȓ ȐȖȞȠȡȎșȪțȜȓ Ȗ ȥȎȟ-
ȠȖȥțȜ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ. ǰ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭȣ ȟȠȖȞȎ-
ȬȠȟȭ ȑȞȎțȖȤȩ ȐțȓȦțȓȑȜ/ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ, ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠțȜȑȜ/
ȑșȡȏȖțțȜȑȜ. DzȐȜȖȥțȩȗ ȘȜȒ ȝȞȜȑȞȎȚȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ
ȡȝȞȜȟȠȖȠȪ ȝȜțȖȚȎțȖȓ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ ȥȓȞȓȕ ȓȒȖțȖȤȡ Ȗ țȜșȪ.
Ƕ ȜțȖ ȜȏȜȞȜȠțȩ Ȗ ȝȓȞȐȓȞȟȖȐțȩ: ȠȎȚ țȓȠ ȖȕțȎțȘȖ Ȗ șȖȤȓ-
ȐȜȗ, ȒȐȡȟȠȜȞȜțțȭȭ ȒȐȜȖȥțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ: ȓȒȖțȖȤȎ Ȗ țȜșȪ, ȓȒȖ-
țȖȤȎ Ȗ țȜșȪ. ȅȓȑȜ Țȩ șȖȦȎȓȚȟȭ? DZșȡȏȖțțȜȑȜ, ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜ,
ȖțȠȖȚțȜȑȜ ȖșȖ ȟȜȒȓȞȔȎȠȓșȪțȜȑȜ? ȅȠȜ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ? ȄȖ-
ȠȎȠȩ, ȟȟȩșȘȖ, ȟțȜȟȘȖ, ȝȞȖȥȓȚ țȎ ȠȜȑȜ, ȘȠȜ ȠȜȔȓ țȎ ȘȜȑȜ-ȠȜ
X 73 W
ȟȟȩșȎȓȠȟȭ. ǶȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ ȞȖȟȡȓȠȟȭ ȎȐȎȠȎȞȘȜȗ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜ-
ȟȠȖ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȟȡȏȨȓȘȠ ȒȓȤȓțȠȞȖȞȜȐȎț. ǮȐȎȠȎȞȘȖ ȟ ȘȞȜșȖ-
ȘȎȚȖ, ȭȝȜțȟȘȖȚȖ ȝȓȞȟȜțȎȔȎȚȖ ȎțȖȚȫ, ȟȜȏȎȥȘȎȚȖ, ȘȜȠȭȠȎȚȖ,
ȚȭȥȖȘȎȚȖ Ȑ ȝȜȒȐȜȒțȩȣ ȚȎȟȘȎȣ, ȝȓȥȎȠțȩȚȖ ȚȎȦȖțȘȎȚȖ, ȘȜ-
ȢȓȗțȩȚȖ ȥȎȦȘȎȚȖ. ǸșȎȟȟȖȢȖȘȎȤȖȭ ȟȠȎȠȡȟȎ țȎ «ȑșȎȚȡȞ-
țȩȓ», «ȘȞȎȟȖȐȩȓ», «Ȓșȭ ȎȑȓțȠȎ» ȒȎȬȠ ȝȜȐȜȒ ȝȜȒȡȚȎȠȪ Ȝ ȞȎț-
ȑȎȣ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȖ.
ǽȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȘȎȞȠȖțȘȖ, Ȑ ȟȐȜȬ ȜȥȓȞȓȒȪ, ȖȟȣȜȒȖȠ «Ȗȕ ȜȠ-
ȘȎȕȎ ȜȠ ȜȏȨȓȚȎ, ȚȜȔȓȠ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȠȪ ȔȖȕțȓțțȩȗ ȚȖȞ ȟ ȏȜșȪ-
ȦȜȗ ȡȠȞȎȠȜȗ ȝȞȎȐȎ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȖ țȎ ȚțȜȑȜȚȓȞțȜȟȠȪ»1.
ǼȏȨȓȚ ȡȚȓȧȓț Ȑ ȞȎȚȘȖ ȝșȜȟȘȜȗ ȑȎșșȜȑȞȎȢȖȖ, ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ
ȤȓțȠȞȜȜȏȞȎȕȡȬȧȓȑȜ ȟȠȓȞȔțȭ țȓ ȚȜȔȓȠ ȒȎȠȪ ȝȜșțȜȗ ȖȒȓțȠȖ-
ȢȖȘȎȤȖȜțțȜȗ ȢȖșȪȚȜȑȞȎȢȖȖ. ǰȩȞȓȕȎȬȠȟȭ Ȗ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȬȠȟȭ
țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȟȚȩȟșȜȐ ȠȜșȪȘȜ ȢȞȎȑȚȓțȠȩ: ȝȓȞȐȩȗ, ȐȠȜȞȜȗ,
ȠȞȓȠȖȗ. ǰȓȕȒȓ ȤȖȢȞȩ.
ȄȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ ȕȎȝȜșțȭȓȠ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ.
ȍ ȝȞȜȐȓșȎ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠ. ȋ. ȀȜȢȢșȓȞ Ȑ «ȆȜȘȓ ȏȡȒȡȧȓȑȜ»2 ȓȧȓ
30 șȓȠ țȎȕȎȒ ȑȜȐȜȞȖș, ȥȠȜ țȎ ȠȖȝȖȥțȜȑȜ ȎȚȓȞȖȘȎțȤȎ Ȑ ȒȓțȪ
ȐȩȝȎȒȎȓȠ 570 ȞȓȘșȎȚțȩȣ ȟȜȜȏȧȓțȖȗ, ȘȎȘȎȭ ȤȖȢȞȎ ȟȓȗȥȎȟ?
ǺȜȭ ȒȜȞȜȑȎ țȎ ȞȎȏȜȠȡ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ 20 ȚȖțȡȠ țȎȕȓȚțȜȑȜ Ȗ 20
ȚȖțȡȠ ȝȜȒȕȓȚțȜȑȜ ȝȡȠȖ. ǵȎ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȭ ȝȜșȡȥȎȬ 397 ȞȓȘșȎȚ-
țȩȣ ȟȜȜȏȧȓțȖȗ, țȓ ȟȥȖȠȎȭ ȐȩȐȓȟȜȘ 33 ȘȎȢȓ Ȗ 26 ȚȎȑȎȕȖțȜȐ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȠȜȔȓ ȝȜȘȞȩȐȎȬȠ ȚȜȗ ȑșȎȕ. Ǯ ȓȟșȖ ȑȡșȭȠȪ, ȐȜȕȐȞȎ-
ȧȎȠȪȟȭ ȒȜȚȜȗ ȜȏȞȎȠțȜ, ȘȎȘȎȭ ȤȖȢȞȎ ȏȡȒȓȠ Ȑ ȠȎȘȜȚ ȟșȡȥȎȓ?
ȋȘȟȝȓȞȖȚȓțȠ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪ țȓ ȟȠȎșȎ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȕȎ 40 ȚȖțȡȠ ȝȡȠȖ Ȗ
ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜȑȜ ȜȑșȭȒȩȐȎțȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐ, ȝșȓțȭȬȧȖȣ Țȓțȭ, ȭ ȡȟ-
ȠȎșȎ ȓȧȓ ȒȜ țȎȥȎșȎ țȎȟȠȡȝșȓțȖȭ ȞȎȏȜȥȓȑȜ Ȓțȭ, țȜ ȒȜȞȜȑȎ Ƞȡ-
ȒȎ Ȗ ȜȏȞȎȠțȜ ȫȠȜ 794 ȟȜȜȏȧȓțȖȭ, Ȏ ȓȟșȖ ȕȎȗȠȖ Ȑ ȚȎȑȎȕȖț, ȠȜ ȜȠ
800 ȟȜȜȏȧȓțȖȗ Ȑ ȒȓțȪ Ȑ ȟȞȓȒțȓȚ țȎ ȜȏȩȘțȜȐȓțțȜȑȜ ȔȖȠȓșȭ
ȏȜșȪȦȜȑȜ ȑȜȞȜȒȎ ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ.

1 ǸȎȚȝȓȞ Dz. ȀȓșȜ-ȎȏȟȠȞȎȘȤȖȖ, ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȥȓȠȩȞȓȣ-


ȡȑȜșȪțȖȘ Ȗȕ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ, ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ, șȖțȖȖ Ȗ ȠȜȥȘȖ. ǽȓȞȓȐȜȒ ȟ
țȓȚ. Ǻ. ǿȠȓȝȎțȜȐȎ // ǸȎȚȝȓȞ Dz. ȀȓșȜ. ǻȎȟȖșȖȓ. ǯȜșȪ. ǿǽȏ.: ǾȃDZǮ,
2010. ǿ. 72.
2 ȀȜȢȢșȓȞ ȋ. ȆȜȘ ȏȡȒȡȧȓȑȜ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 2004.

X 74 W
ǽȜțȭȠȖȓ «ȤȖȢȞȜȐȜȗ» (digital) ȝȜȐȟȓȚȓȟȠțȜ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓț-
țȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ: «ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ», «ȤȖȢȞȜȐȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠ-
ȐȜ», «ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȕȐȡȘ». Ƕ ȓȟșȖ ȚȜȟȘȜȐȟȘȖȗ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪ
ǯ. ǯ. ǿȜșȜȚȎȠȖț1 ȝȖȦȓȠ Ȝ ȝȞȖȞȜȒȓ ȤȖȢȞȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ ȘȎȘ Ȝ
ȚȓȒȖȡȚȓ, ȝȜȟȞȓȒțȖȘȓ, ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȓ Ȓșȭ ȟȜȕȖȒȎțȖȭ Ȗ ȝȜȕțȎ-
țȖȭ ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȑȜ ȚȖȞȎ, ȠȜ ȒȎȔȓ ȝȞȖ țȓȐțȖȚȎȠȓșȪțȜȚ țȎ-
ȏșȬȒȓțȖȖ ȚȜȔțȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ ȡȔȓ țȓ Ȝ ȑțȜȟȓȜșȜȑȖȖ, Ȏ Ȝȏ ȜțȠȜ-
șȜȑȖȖ ȤȖȢȞȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ.
ǽȜȐȟȓȚȓȟȠțȜ ȘȜțȠȞȜșȖȞȡȬȧȖȗ ȐȕȑșȭȒ ȫȘȞȎțȜȐ, ȐȖȒȓȜȘȎ-
ȚȓȞ Ȗ ȘȎȚȓȞ țȎȏșȬȒȓțȖȭ ȝȞȖțȡȔȒȎȓȠ șȬȒȓȗ ȝȞȓȐȞȎȧȎȠȪȟȭ Ȑ
ȜȏȞȎȕȩ. ǽȎțȜȝȠȖȕȚ ȐșȎȟȠȖ, ȝȜ Ǻ. ȂȡȘȜ, ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȜȝȠȖȥȓ-
ȟȘȜȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȓ țȎȒȕȜȞȎ Ȗ țȎȘȎȕȎțȖȭ. ǰȜȘȞȡȑ ȤȎȞȖȠ ȎȝȜȢȓȜȕ
«ȏȓȟȠȓșȓȟțȜȗ ȟȎȚȜȟȠȖ»2. ǼȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȝȞȓȒȚȓȠȎ Ȗ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ
ȜȏȞȎȕȎ. ǹȖȤȓȐȎȭ ȞȓȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȭ ȥȓȞȓȕ țȓȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ ȎȐȠȜȞȎ.
dzȧȓ Ǿ. ǯȎȞȠ ȑȜȐȜȞȖș: «ǼȏȞȎȕ — ȫȠȜ ȟȚȓȞȠȪ Ȑ șȖȥțȜȟȠȖ», Ȏ
«ȡȥȎȟȠȪ ȚȖȞȎ ȝȞȖțȎȒșȓȔȖȠ ȘȎȞȠȖțȎȚ ȚȖȞȎ»3.
ǻȓ ȚȖȞ, Ȏ ȘȎȞȠȖțȎ ȚȖȞȎ, țȓ șȖȥțȜȟȠȪ, Ȏ ȜȏȞȎȕ șȖȥțȜȟȠȖ,
țȓ șȖȤȓȐȎȭ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ, Ȏ ȤȖȢȞȎ, ȘȜȠȜȞȜȗ ȝȖȦȡȠȟȭ ȖȟȠȜ-
ȞȖȖ Ȗ ȏȖȜȑȞȎȢȖȖ. ȄȖȢȞȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȐȟȓȚȓȟȠțȎ, ȓȓ ȝȞȖȞȜȒȎ
țȎȟȖșȪȟȠȐȓțțȎ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȔȖȐȓȠ Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ, ȘȜ-
ȑȒȎ, ȘȎȘ ȕȎȭȐșȭȓȠ ȠȓȜȞȓȠȖȘ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȖȟȘȡȟȟȠȐȎ DZȜȠȢȞȖȒ
ǯȓȚ, ȝȞȜȖȕȜȦȓș «ȖȘȜțȖȥȓȟȘȖȗ ȝȜȐȜȞȜȠ», Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ, ȘȎȘ
ȁȖșȪȭȚ ǺȖȠȥȓșș ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ ȝȜȐȜȞȜȠȓ ȝȖȘȠȜȞȖȎșȪțȜȚ.
«ǶȘȜțȖȥȓȟȘȖȗ ȝȜȐȜȞȜȠ — ȜȕțȎȥȎȬȧȓȓ ȟȒȐȖȑȎ Ȑ ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ: ȜȠȣȜȒ Ȑ ȟȞȓȒȟȠȐȎȣ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ ȜȠ ȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ ȟȝȜȟȜȏȎ Ș ȐȖȕȡȎșȪțȜȚȡ»4. ǼțȠȜșȜȑȖȭ Ȝȏ-
ȞȎȕȎ ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȠȓȕȖȟȓ: «ǻȓ Țȩ ȟȚȜȠȞȖȚ țȎ ȜȏȞȎȕȩ, Ȏ Ȝȏ-
ȞȎȕȩ ȟȚȜȠȞȭȠ țȎȚȖ». ȀȎȘȜȗ ȠȓȕȖȟ ȟȢȜȞȚȡșȖȞȜȐȎț ȟȜȐȞȓ-
ȚȓțțȩȚ ȝȓȠȓȞȏȡȞȑȟȘȖȚ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȓȚ ǰȎșȓȞȖȓȚ ǿȎȐȥȡȘȜȚ.

1 ǿȜșȜȚȎȠȖț ǯ. ǯ. Ǹ ȐȜȝȞȜȟȡ Ȝ ȠȓȞȚȖțȓ «ȤȖȢȞȜȐȜȗ» //


www.utopiya.spb.ru.
2 ǸȎȚȝȓȞ Dz. ȀȓșȜ, ȕțȎțȖȓ, ȑȜșȜȟ Ȗ ȟșȓȒ. ǽȓȞȓȐȜȒ ȟ țȓȚ.
Ǻ. ǿȠȓȝȎțȜȐȎ // ǸȎȚȝȓȞ Dz. ȀȓșȜ. ǻȎȟȖșȖȓ. ǯȜșȪ. ǿǽȏ.: ǾȃDZǮ, 2010.
ǿ. 90.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 102.
4 ǿȎȐȥȡȘ ǰ. ǰ. ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ. ǿǽȏ., 2005.

X 75 W
ȂȜȞȚȡșȖȞȜȐȘȎ ȜȠȟȩșȎȓȠ țȎȟ Ș ȞȎțțȓȚȡ «șȖțȑȐȖȟȠȖȥȓȟȘȜȚȡ
ȝȜȐȜȞȜȠȡ» Ǿ. ǾȜȞȠȖ ȟ ȕȎȭȐșȓțȖȓȚ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎșȖȕȚȎ: «ǻȓ Țȩ ȑȜ-
ȐȜȞȖȚ, Ȏ ȭȕȩȘ ȑȜȐȜȞȖȠ țȎȚȖ».

Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ȀȎȗțȎ ȑȜȞȖȕȜțȠȎ


ǼȏȞȎȕȩ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȜ-
ȘȞȩȐȎȬȠ, ȖțȠȞȖȑȡȬȠ Ȗ ȜȥȎȞȜȐȩȐȎȬȠ, ȜțȖ ȘȎȘ ȞȡȟȎșȘȖ, ȜȥȎ-
ȞȜȐȩȐȎȭ, ȕȎȏȖȞȎȬȠ ȟȖșȡ. ȄȓșȪ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ —
ȡȤȓșȓȠȪ Ȑ «ȝȓȞȓȘȞȓȟȠțȜȚ ȜȏȟȠȞȓșȓ» (ǿȎȐȥȡȘ).
ǶȑțȜȞȖȞȜȐȎȠȪ Ȗȣ ȖșȖ ȒȓșȎȠȪ ȐȖȒ, ȥȠȜ țȓ ȕȎȚȓȥȎȓȦȪ.
ǼȏȞȎȕ ȘȎȘ DZȜȞȑȜțȎ ǺȓȒȡȕȎ: «ǿȘȜșȪȕțȡȐ ȝȜ țȓȗ ȐȕȑșȭȒȜȚ, Ȗ
șȖȦȪ țȎ ȟȓȘȡțȒȡ ȕȎȒȓȞȔȎȐȦȖȟȪ țȎ țȓȗ — Ȑȟȓ, Ƞȩ ȓȬ ȟȣȐȎȥȓț,
ȝȜȘȜȞȮț, ȜțȎ ȡȔȓ ȐțȡȠȞȖ Ƞȓȏȭ»1.
ǼțȠȜșȜȑȖȭ ȤȖȢȞȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ — ȖȕȜȏȞȎȔȓțțȎȭ ȖȒȓț-
ȠȖȥțȜȟȠȪ ȏȓȕ șȖȤȓȐȜȗ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȜȗ, ȏȓȕ ȜȏȜȞȜȠțȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ.

1 ǿȎȐȥȡȘ ǰ. ǰ. ǶțȠȓȞȐȪȬ ȟ Ǯ. ǸȡȕȪȚȖțȩȚ «ǺȓȒȖȎȞȓȎșȪțȜȟȠȪ. Ǻȓ-


ȒȖȎȟȡȏȨȓȘȠ. ǺȓȒȖȎȢȖșȜȟȜȢȖȭ» // http://www. Intelros. ru.

X 76 W
ǽȜșȡȥȎȓȠȟȭ, ȥȠȜ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ țȓȜȏȜȞȜȠȓț Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ
ȘȎȘ șȖȤȓȐȎȭ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ ȟȠȜȞȜțȩ ȓȟȠȪ ȡ ȐȟȓȑȜ: ȫȠȜ ȠȓȘȟȠ Ȗ
ȝȜȒȠȓȘȟȠ, ȟșȜȐȜ Ȗ ȚȜșȥȎțȖȓ, ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ Ȗ ȑșȡȏȖțȎ. ǰ Ȝȏȩ-
ȒȓțțȜȚ ȝȜțȖȚȎțȖȖ șȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎ țȓȝȜȟȞȓȒ-
ȟȠȐȓțțȜ Ȓșȭ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ, ȘȎȘ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ
ȟȝȞȭȠȎțȎ, ȝȞȖȘȞȩȠȎ șȖȤȓȐȜȗ. ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȚȜȑșȎ ȏȩ
ȏȩȠȪ ȟȡȧțȜȟȠȪȬ ȐȓȧȖ, ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȘȜȠȜȞȜȗ ȖȕțȎțȘȎ ȭȐ-
șȭȓȠȟȭ ȥȓȚ-ȠȜ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȩȚ Ȗ ȝȜȒȥȖțȓțțȩȚ, ȠȎȚ țȖȠȖ țȓ
ȐȖȒțȩ.
ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ șȬȏȜȓ ȭȐșȓțȖȓ ȖșȖ ȢȓțȜȚȓț Ȑ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȚ
ȝȜțȖȚȎțȖȖ ȠȎȘȔȓ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ țȎșȖȥȖȓ șȖȤȓȐȜȗ Ȗ ȖȕțȎ-
țȜȥțȜȗ ȟȠȜȞȜț. ǻȜ ȝȓȞȐȓȞȟȖȐțȩȗ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ țȓ ȖȚȓȓȠ
șȖȤȓȐȜȗ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȜȗ ȟȠȜȞȜț. ǽȜȥȓȚȡ?
ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȑșȎȐțȎȭ, ȝȞȓȒȨȭȐ-
șȓțțȎȭ ȐȕȜȞȡ DzȞȡȑȜȑȜ, ȜțȎ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ
ȐȕȑșȭȒȜȐ Ȗ ȜȤȓțȜȘ. ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȜȠ ȟșȜȐȎ «șȖȤȜ». ǰ. DzȎșȪ
ȝȖȟȎș Ȝ șȖȤȓ: «ǰ ȐȜȕȐȩȦȓțțȜȚ ȕțȎȥȓțȖȖ șȖȘ, Ȑ ȏȞȎțțȜȚ
ȞȜȔȎ, ȣȎȞȭ»1.
ǰȟșȡȦȎȓȚȟȭ:
ǹȖȤȜ, Ȝȏ-șȖȘ, Ȝȏ-șȖȥȪȓ. ǹȖȤȜ ȘȎȘ
ȜȟȜȏȎ, ȥȓșȜȐȓȘ. ǹȡȥȦȎȭ, ȝȓȞȓȒțȭȭ,
ȐȓȞȣțȭȭ, ȘȎȕȜȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȝȞȓȒȚȓȠȎ. ǹȖ-
ȤȜ ȕȒȎțȖȭ, ȠȘȎțȖ, ȚȜțȓȠȩ, ȡșȖȤȩ.
«ǽȞȜȒȎȠȪ ȠȜȐȎȞ șȖȤȜȚ», — ȐȩȘȎȕȎȠȪ Ȑ
ȣȜȞȜȦȓȚ ȐȖȒȓ, «ȝȜ ȟȝȖȟȘȡ ȟȠȜ ȥȓșȜȐȓȘ,
țȎșȖȤȜ ȒȓȐȭțȜȟȠȜ», — țȎȭȐȡ, ȭȐșȓțȜ Ȓȓ-
ȐȭțȜȟȠȜ, șȖȤȜ ȘȎȘ «ȭȐșȓțȖȓ», «țȎ țȓȚ
șȖȤȎ țȓȠ», — ȞȎȟȟȠȞȜȓț, șȖȤȜ ȘȎȘ ȫȘȞȎț
ȫȚȜȤȖȗ2.
ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȐȩȝȜșțȭȓȠ ȢȡțȘ-
ȤȖȬ ȐțȓȦțȓȑȜ țȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȟȜ ȟȠȜȞȜ-
ȃȜȘȘȓȗțȎȭ ȚȎȟȘȎ
țȩ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ
ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ. ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȐȩȟȠȎȐșȭȓȠ țȎȝȜȘȎȕ ȝȞȓȒȚȓȠȩ,

1 DzȎșȪ ǰ. ȀȜșȘȜȐȩȗ ȟșȜȐȎȞȪ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1979. ǿ. 81.


2 ȀȎȚ Ȕȓ.

X 77 W
ȭȐșȓțȖȭ, ȞȎȕȞȓȦȎȭ ȐȖȒȓȠȪ Ȗȣ. «ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȢȎȟȎȒȡ ȐȓȧȪ, ȣȞȎ-
țȭȧȎȭ ȟȐȜȬ ȠȎȗțȡ, ȝȞȓȒȟȠȎȓȠ ȕȎȚȘțȡȠȜȗ Ȑ ȟȐȜȓȗ ȚȜțȡȚȓț-
ȠȎșȪțȜȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ Ȗ ȚȖȢȜșȜȑȖȥțȜȟȠȖ, ȑȒȓ ȜțȎ ȟȐȓȞȘȎȓȠ Ȑȓ-
șȖȘȜșȓȝȖȓȚ, țȜ țȓ ȞȎȟȘȞȩȐȎȓȠ ȟȓȏȭ»1. ǽȞȜȤȓȟȟ ȝȞȓȒȨȭȐșȓ-
țȖȭ ȕțȎȘȜȐ țȎ șȖȤȓȐȜȗ ȟȠȜȞȜțȓ ȐȕȜȞȡ DzȞȡȑȜȑȜ ȟȐȭȕȎț ȟ
ȝȞȜȤȓȟȟȜȚ ȚȖȢȜșȜȑȖȕȎȤȖȖ: ȚȜȔțȜ ȝȞȓȒȨȭȐȖȠȪ țȓȟȡȧȓȟȠ-
ȐȡȬȧȓȓ ȖșȖ ȝȞȓȒȨȭȐȖȠȪ ȐȩȏȜȞȜȥțȜ, ȟȠȞȓȚȭȟȪ Ș ȘȜțȠȞȜșȬ ȕȎ
ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȭȚȖ DzȞȡȑȜȑȜ.
ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȫȠȜ ȘȜȑȒȎ șȖȒȓȞȩ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȣ ȝȎȞ-
ȠȖȗ ȐȜ ȐȞȓȚȭ ȟȨȓȚȜȘ ȖȕȏȎȐșȭȬȠȟȭ ȜȠ ȜȥȘȜȐ, ȟȖȑȎȞȓȠ, ȟȠȎȞȎ-
ȭȟȪ ȟȒȓșȎȠȪ ȟȐȜȗ ȜȏșȖȘ ȝȞȖȏșȖȔȓțțȩȚ Ș ȖȒȓȎșȪțȜȚȡ.
Ǿ. ǯȎȞȠ ȝȖȦȓȠ2, ȥȠȜ Ȑ ȝȞȓȒȐȩȏȜȞțȜȗ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȖ ȘȎțȒȖ-
ȒȎȠȩ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȬȠ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ, țȜ ȠȓșȓȟțȡȬ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ. ǹȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȫȠȜ ȝȜȟȠȜȭțțȎȭ ȡșȩȏȘȎ ȎȒȚȖ-
țȖȟȠȞȎȠȜȞȎ ȑȜȟȠȖțȖȤȩ, ȝȜȣȜȔȎȭ țȎ ȡȟȠȎȐȦȖȗ ȜȟȘȎș.
ǰ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȚ ȚȖȞȓ șȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȝȓȞȓȟȠȎșȎ ȏȩȠȪ
ȠȜșȪȘȜ «țȎȘșȎȒțȜȗ șȖȥȖțȜȗ», ȜțȎ ȞȎȟȠȐȜȞȖșȎȟȪ Ȑ ȠȓșȓȟțȜȗ
ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȖ Ȗ ȎȢȢȓȘȠȖȐțȜȗ «șȖȤȮȐȜȟȠȖ», Ȑ ȚȎțȓȞȓ ȝȜȐȓȒȓ-
țȖȭ Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ ȟȓȏȭ ȒȞȡȑȖȚ, ȟȜȣȞȎțȭȭ ȝȞȖ ȫȠȜȚ
ȢȡțȘȤȖȬ ȕȎȧȖȠȩ ȝȓȞȓȒ ȐȜșțȜȗ șȖȤ, ȐȕȑșȭȒȜȐ, ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȗ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȝȜȟȜȏțȩ ȝȜȒȎȐȖȠȪ, ȞȎȕȒȎȐȖȠȪ ȖșȖ ȐȐȓȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ
Ȑ ȕȎȏșȡȔȒȓțȖȓ.
ǶȕțȎțȜȥțȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȜȠȞȖȤȎțȖȓ
șȖȤȓȐȜȗ: «ǼȏȞȎȧȎȠȪ ȖȕțȎțȘȡ Ȑ șȖȤȜ, — ȕțȎȥȖȠ ȝȓȞȓșȖȤȜ-
ȐȩȐȎȠȪ, ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎȠȪ»3. ǶȕțȎțȘȎ — Ƞȩș, țȖȥȘȎ, țȓșȖȤȓȐȎȭ,
ȐțȡȠȞȓțțȭȭ, ȜȏȜȞȜȠțȎȭ ȖșȖ țȖȔțȭȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȥȓȑȜ-șȖȏȜ.
ǼțȎ ȟȘȞȩȠȎȭ, ȜȏȩȥțȜ ȜȠȞȖȤȎȠȓșȪțȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȚȎȭ, ȟȠȜ-
ȞȜțȎ ȭȐșȓțȖȭ; ȠȎȘ ȘȎȘ ȟȜȒȓȞȔȖȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȝȜȒȜȝșȓȘȡ. ǿȎșȠȩ-
ȘȜȐ-ȇȓȒȞȖț ȑȜȐȜȞȖș: «ǻȓ ȞȎȕ ȟșȡȥȎșȜȟȪ Țțȓ ȟșȩȦȎȠȪ ȜȠ
șȬȒȓȗ ȏșȎȑȜȞȎȟȝȜșȜȔȓțțȩȣ: ȕȎȥȓȚ Ȑȩ ȐȟȮ ȖȕțȎțȘȡ ȒȎ Ȗȕ-

1 ǹȓȐȖțȎȟ ȋ. ǶȕȏȞȎțțȜȓ: ȠȜȠȎșȪțȜȟȠȪ Ȗ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜȟȠȪ. Ǻ.; ǿǽȏ.:


ȄDZǻǶǶ ǶǻǶǼǻ ǾǮǻ, 2000. ǿ. 199.
2 ǯȎȞȠ Ǿ. ǽȞȓȒȐȩȏȜȞțȎȭ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȭ //ǯȎȞȠ Ǿ. ǺȖȢȜșȜȑȖȖ. Ǻ.:
ǶȟȘȡȟȟȠȐȜ, 1996. ǿ. 201.
3 DzȎșȪ ǰ. ȀȜșȘȜȐȩȗ ȟșȜȐȎȞȪ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1979. ǿ. 82.

X 78 W
țȎțȘȡ ȖȕȜȏȞȎȔȎȓȠȓ?»1. ǻȜ Ȑ ȖȕțȎțȘȓ ȓȟȠȪ ȝȞȖȐșȓȘȎȠȓșȪ-
țȜȟȠȪ Ȗ ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜȟȠȪ. Ƕȕ țȎȞȜȒțȜȗ ȚȡȒȞȜȟȠȖ: «ǻȎ șȖȤȓ-
ȐȜȗ ȟȠȜȞȜțȓ ȚȜțȓȠȩ ȜȞȓș, țȎ ȜȏȜȞȜȠțȜȗ (țȖȥȘȓ) țȎȒȝȖȟȪ»2.
ǰȜȠ ȫȠȎ țȎȒȝȖȟȪ Ȗ țȓȟȓȠ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȠ-
ȟȭ șȖȤȜȚ.
ǶȕțȎțȜȥțȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ, ȝȞȭȥȓȠȟȭ. ȋ. DZȜȢȢȚȎț3
ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȝȞȖȚȓȞ Ȝ ȝȡȏșȖȥțȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȜȚ Ȗ ȟȘȞȩȐȎȓ-
ȚȜȚ. ǰ ȜȏȩȒȓțțȜȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȑ ȑȜȟȠȖțȩȣ ȘȜȚțȎȠȎȣ
ȒȜȚȜȐ ȕȎțȎȐȓȟȘȖ ȏȩȐȎȬȠ ȭȞȘȖȓ Ȗ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ, Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ
ȘȎȘ Ȑ ȘȜȚțȎȠȎȣ, țȓ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȩȣ Ȓșȭ ȝȞȖțȭȠȖȭ ȑȜȟȠȓȗ,
ȏȡȒțȖȥțȜ-ȝȎȟȠȓșȪțȩȓ ȖșȖ țȓȚȎȞȘȜ-ȟȓȞȩȓ. dzȟșȖ ȏȞȎȠȪ ȠȎȘȜȓ
ȟȞȎȐțȓțȖȓ, ȠȜ ȖȚȓțțȜ Ȑ ȑȜȟȠȖțȩȣ ȘȜȚțȎȠȎȣ Țȩ ȐȖȒȖȚ ȝȡȟȠȜȓ
ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ, ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȜȓ Ȓșȭ DzȞȡȑȜȑȜ, Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ ȘȎȘ
ȘȜȚțȎȠȩ ȟșȡȔȓȏțȩȓ ȝȜșțȩ ȏȩȠȜȐȩȚȖ ȝȞȓȒȚȓȠȎȚȖ, țȜ ȝȜ
țȖȚ ȚȜȔțȜ ȡȕțȎȠȪ Ȝ ȣȜȕȭȖțȓ. DZȜȟȠȖțȩȓ ȘȜȚțȎȠȩ ȟȠȎțȒȎȞȠțȜ
ȐȩȟȠȞȜȓțȩ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȚȜȒȜȗ Ȗ ȐȞȓȚȓțȓȚ, ȜțȖ ȝȜȣȜȔȖ
ȚȓȔȒȡ ȟȜȏȜȗ.
Ǻ. ǽȞȡȟȠ ȝȖȟȎș, ȥȠȜ ȝȜ ȖȕțȎțȘȓ ȝșȎȠȪȭ ȚȜȔțȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ
ȏșȎȑȜȞȜȒțȜȚ ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȖ ȓȑȜ ȣȜȕȭȖțȎ. ǽȜȐȜȞȜȠ ȖțȠȓȞȓȟȓț
ȠȓȚ, ȥȠȜ ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ ȖȕțȎțȜȥțȩȣ șȖțȖȗ ȝȜȏȩȐȎȠȪ ȣȜȥȓȠȟȭ
ȒȎșȓȘȜ țȓ ȐȟȓȚ. ǽȞȖȭȠțȓȓ Ȗ ȘȜȚȢȜȞȠțȓȓ ȟȖȒȓȠȪ Ȑ ȑȜȟȠȖțȩȣ
ȘȜȚțȎȠȎȣ ȟ ȕȎțȎȐȓȟȘȎȚȖ, țȎȝȜȚȖțȎȬȧȖȚȖ ȕȎțȎȐȓȟ ȟȤȓțȩ ȠȓȎȠ-
ȞȎ. ǿȤȓțȎȞȖȗ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȝȞȜȝȖȟȎț ȒȎȐțȜ Ȗ ȟȠȎțȒȎȞȠȓț Ȓșȭ Ȑȟȓȣ.
Ǯ ȐȜȠ ȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȓ ȘȜȚțȎȠȩ ȏȡȒȡȠ ȖțȠȓȞȓȟțȩ șȖȏȜ Ȓșȭ ȝȞȜ-
ȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ, ȝȜșȡȥȎȬȧȖȣ ȕȎ ȫȠȜ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȖȬ, șȖȏȜ Ȓșȭ ȡȐșȓ-
ȥȓțțȩȣ: șȬȏȜȐȪ, ȝȞȖȐȭȕȎțțȜȟȠȪ, ȏȜșȪȦȜȗ ȖțȠȓȞȓȟ.
ǰ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ
ȢȜȞȚȖȞȡȓȠ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ ȥȓȞȓȕ ȜȟȠȎȠȜȘ ȜȠ ȐȩȥȖȠȎțȖȭ Ȗȕ
ȐțȓȦțȖȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ.
ǶȕțȎțȘȎ — ȥȎȟȠțȎȭ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ — ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ.
ǹȖȤȓȐȎȭ — ȐțȓȦțȭȭ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȪ — țȜȞȚȩ, ȚȓȞȘȖ. DzȖȟȠȎț-

1 DzȎșȪ ǰ. ȀȜșȘȜȐȩȗ ȟșȜȐȎȞȪ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1979. ǿ. 83.


2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 83.
3 DZȜȢȢȚȎț ȋ. ǽȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȟȓȏȭ ȒȞȡȑȖȚ Ȑ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȗ ȔȖȕ-
țȖ. Ǻ.: ǸȡȥȘȜȐȜ ȝȜșȓ, 2000.

X 79 W
ȤȖȭ ȐțȓȦțȓȗ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȥȎȟȠțȜȗ ȟȡȏȨȓȘ-
ȠȖȐțȜȟȠȖ Ȑ ȜȏȧȓȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ țȜȟȖȠ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȞȎȕȐȜȝșȜ-
ȧȓțȖȭ. ǸȎȘ ȝȞȎȐȖșȜ, ȡ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȓȠ ȝȜȟȩș Ș ȞȎȕȜ-
ȏșȎȥȓțȖȬ, Ȑ ȟșȡȥȎȓ țȓțȎȟȠȡȝșȓțȖȭ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȝȞȖȣȜȒȖȠ ȞȎȕ-
ȜȥȎȞȜȐȎțȖȓ. ǻȓ țȡȔțȜ ȔȒȎȠȪ ȝșȎȥȡȧȓȑȜ ȟȜșȒȎȠȎ Ȑ ȜȏȞȎȕȓ
ȟȠȞȜȑȜ ȖȟȝȜșțȭȬȧȓȑȜ ȝȞȖȘȎȕȩ ȐȜȓțțȜȑȜ. ǾȎȕȜȏșȎȥȓțȖȓ ȚȜ-
ȔȓȠ țȓ țȎȟȠȡȝȖȠȪ: Ȝț ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ ȚȜȔȓȠ țȓ ȝȞȜȞȜțȖȠȪ țȖ
ȟșȓȕȖțȘȖ ȝȞȖ ȐȩȝȜșțȓțȖȖ ȚȖșȖȠȎȞȖȕȜȐȎțțȜȗ ȜȝȓȞȎȤȖȖ,
ȡȏȓȔȒȓțțȩȗ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȑȡȏȖȠ țȓ șȬȒȓȗ, Ȏ ȐȞȎȑȜȐ.
ǿș. ǴȖȔȓȘ1 ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȝȞȖȚȓȞ: Ȑ 2001 ȑȜȒȡ ȎȞȑȓțȠȖțȤȩ
ȐȩȦșȖ țȎ ȡșȖȤȩ, ȐȩȟȠȡȝȎȭ ȝȞȜȠȖȐ ȝȞȎȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ Ȗ ȝȞȜȠȖȐ
ȚȖțȖȟȠȞȎ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ ǸȎȐȎșșȜ Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ. ǸȜȑȒȎ ȠȜșȝȎ ȜȘ-
ȞȡȔȖșȎ ȕȒȎțȖȓ, ǸȎȐȎșșȜ ȟȏȓȔȎș Ȑ ȚȎȟȘȓ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ Ȗ ȏȩș țȓ-
ȕȎȚȓȥȓț. dzȧȓ Ȃ. ǻȖȤȦȓ Ȑ «ǽȜȟȚȓȞȠțȩȣ ȎȢȜȞȖȕȚȎȣ» ȝȖȟȎș:
«ǹȡȥȦȎȭ ȚȎȟȘȎ, ȘȜȠȜȞȡȬ ȠȜșȪȘȜ Țȩ ȚȜȔȓȚ țȎȒȓȠȪ, ȫȠȜ —
țȎȦȓ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȓ șȖȤȜ»2.
ǹȖȤȓȐȎȭ/ȖȕțȎțȜȥțȎȭ ȟȠȜȞȜțȩ ȜȝȞȓȒȓșȭȬȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȑȞȎ-
țȖȤȡ, ȝȜȞȜȑ, ȟȐȜȖȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓȚ ȡȘȎȕȩȐȎȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ țȎ țȎ-
șȖȥȖȓ ȘȜȚȝșȖȚȓțȠȎȞțȜȟȠȖ, țȜ Ȗ țȎ țȎșȖȥȖȓ DzȞȡȑȜȑȜ. ǵȎ șȬ-
ȏȜȗ ȥȓȞȠȜȗ, ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ, țȎ Ȓțȓ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ DzȞȡȑȜȗ ǼȝȩȠ
ȑȞȎțȖȤȩ — ȫȠȜ ȒȜȟȠȡȝțȩȗ țȎȚ Ȑ ȖȚȚȎțȓțȠțȜȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪ-
țȜȟȠȖ ȜȝȩȠ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȤȖȖ. ȅȓȞȓȕ ȝȜȞȜȑ, ȑȞȎțȖȤȡ, «ȑȞȎțȖ-
Ȥȡ țȎȠȭȔȓțȖȗ» ȝȞȜȠȓȘȎȓȠ ȝȜȠȜȘ ȟȜȏȩȠȖȗ ȐțȓȦțȓȑȜ ȚȖȞȎ: Ȝț
ȕȎȒȓȞȔȖȐȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȓ ȐțȓȦțȓȓ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓ, ȥȠȜ-
ȏȩ ȠȡȠ Ȕȓ ȖȕȚȓțȖȠȪȟȭ Ȑ ȞȓȎȘȤȖȖ țȎ țȓȑȜ. ǻȜ ȑȞȎțȖȤȎ țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȞȎȕȒȓșȭȓȠ, ȜțȎ ȟȜȓȒȖțȭȓȠ.
DZȞȎțȖȤȎ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȠȞȎțȟȢȖȑȡȞȎȤȖȬ ȝȡȟȠȜȠȩ ȚȓȔȒȡ
șȖȤȓȐȜȗ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȜȗ ȟȠȜȞȜțȎȚȖ. ȋȠȎ ȠȞȎȓȘȠȜȞȖȭ ȐȩȞȖȟȜ-
ȐȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ șȖțȖȖ, ȎȒȓȘȐȎȠțȜȗ Ȓșȭ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȭ DzȞȡȑȜȑȜ Ȗ
țȓȎȒȓȘȐȎȠțȜȗ Ȓșȭ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȭ Țȓțȭ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȍ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ,
ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȞȎȟȦȖȞȭȭ Ȗ ȖȕȚȓțȭȭ ȝȞȓȒȓșȩ ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ ȝȞȜ-

1ǴȖȔȓȘ ǿș. ǸȡȘșȎ Ȗ ȘȎȞșȖȘ. Ǻ.: dzȐȞȜȝȎ. ǿ. 329.


2ǻȖȤȦȓ Ȃ. ǽȜȟȚȓȞȠțȩȓ ȎȢȜȞȖȕȚȩ. ǮȢȜȞȖȕȚ 493 // ǻȖȤȦȓ Ȃ.
ȂȖșȜȟȜȢȖȭ Ȑ ȠȞȎȑȖȥȓȟȘȡȬ ȫȝȜȣȡ. Ǻ.: Refl-book, 1994. C. 406.

X 80 W
ȟȠȞȎțȟȠȐȎ. ȀȜșȪȘȜ DzȞȡȑȜȗ ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȠȟȭ ȚțȜȗ ȘȎȘ ȟȜȝȞȖ-
ȞȜȒțȩȗ ȐțȓȦțȓȚȡ, șȖȤȓȐȜȚȡ ȚȖȞȡ. ȍ Ȓșȭ ȟȓȏȭ țȓ ȟȜȝȞȖȞȜ-
Ȓȓț ȐțȓȦțȓȚȡ ȚȖȞȡ, ȐȜ Țțȓ ȓȟȠȪ ȟȜȕțȎțȖȓ ȖșȖ «ȐțȡȠȞȓțțȭȭ
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪ»1, ȘȜȠȜȞȎȭ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȡȓȠ ȐțȓȦțȖȗ ȚȖȞ. DzȞȡȑȜȗ
ȖțȠȖȚțȜ ȟȐȭȕȎț ȟ ȚȖȞȜȚ, ȍ ȟ ȚȜȓȗ «ȐțȡȠȞȓțțȓȗ ȐțȓȚȖȞțȜȗ
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪȬ»2. DzȎȔȓ ȓȟșȖ ȍ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȡȬ ȜȏȞȎȕ ȟȓȏȭ Ȗ ȓȑȜ
ȑȞȎțȖȤȩ, ȠȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ țȓ ȏȡȒȓȠ ȜȏșȎȒȎȠȪ ȡȏȓȒȖȠȓșȪțȜȟȠȪȬ,
ȠȎȘ ȘȎȘ ȍ țȓ ȝȓȞȓȟȠȎȬ ȝȓȞȓȔȖȐȎȠȪ ȟȓȏȭ ȖȕțȡȠȞȖ, ȟ ȖȕțȎțȘȖ.
ǽȜȫȠ Ȗ ȫȟȟȓȖȟȠ ȂȞȎțȟȖȟ ǽȜțȔ Ȑ ȟȠȎȠȪȓ 1946 ȑ. Ȝ șȬȏȖȚȜȚ
ȟȬȞȞȓȎșȖȟȠȎȚȖ ȝȜȫȠȓ ȟȘȎȕȎș: «ǼȠȘȞȜȗȠȓ ǹȜȠȞȓȎȚȜțȎ Ȗ Ȑȟȭ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ ȐȩȐȓȞțȓȠȟȭ țȎȖȕțȎțȘȡ, ȟșȜȐțȜ ȕȜțȠȖȘ! ǵȎȘȞȜȗȠȓ
ǹȜȠȞȓȎȚȜțȎ Ȗ ȐȟȮ țȓȚȓȒșȓțțȜ ȐȓȞțȓȠȟȭ țȎ ȟȐȜȓ ȚȓȟȠȜ»3. ǰȩ-
ȐȓȞțȡȠȎȭ țȎȖȕțȎțȘȡ, ȟșȜȐțȜ «ȕȜțȠȖȘ ǹȜȠȞȓȎȚȜțȎ», ȚȎȟȘȎ
șȖȦȎȓȠȟȭ ȒȓȚȎȞȘȎȤȖȜțțȜȗ șȖțȖȖ.
Ǽ ȘȎȘȖȣ ȑȞȎțȖȤȎȣ șȖȥțȜȟȠȖ Țȩ ȑȜȐȜȞȖȚ, ȓȟșȖ țȎȟ ȖțȠȓ-
ȞȓȟȡȓȠ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȢȜȞȚȎșȖȕȚ: șȖȤȓȐȎȭ ȘȎȘ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȎȭ
ȢȜȞȚȎ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ ȘȎȘ ȟȘȞȩȠȜȓ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ.
DzȓȕȎȐȡȖȞȜȐȎțțȩȓ/ȜȏȓȕșȖȥȓțțȩȓ: ȥȠȜ ȚȓȔȒȡ? ǾȎȕȞȩȐ?
ǽȡȟȠȜȠȎ? ǿȡȧțȜȟȠȪ?
ǰȓȥțȜȓ/ȐȞȓȚȓțțȜȓ Ȑ ȟȜȏȩȠȖȖ «ȐȜȝșȜȧȓțȖȭ», ȘȜȑȒȎ Ȝȏȩ-
ȒȓțțȎȭ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȟȜȝȞȖȘȎȟȎȓȠȟȭ ȟ ȐȓȥțȜȟȠȪȬ.
ǰȟȓȜȏȧȓȓ/ȥȎȟȠțȜȓ: ȝȎȞȎȒȜȘȟ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȑȜ ȟȖțȑȡșȭȞ-
țȜȑȜ: ȟȖțȑȡșȭȞțȜȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȕȎȚȓȟȠȖȠȓșȭ
ȐȟȓȜȏȧȓȑȜ.
ǽȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ/ȜȠȟȠȎȐȘȎ — ȝȞȓȒ Ȗ ȜȠ- ȟȠȎȐȘȖ, ȘȜȑȒȎ
ȟȠȎȐȘȎ ȟȞȜȒțȖ țȜȞȚȓ.
ǽȞȓȘșȜțȓțȖȓ/ȜȠȘșȜțȓțȖȓ ȜȠ ȡ-ȘșȜțȎ, ȘȜȑȒȎ ȘșȜț ȫȠȜ ȞȜȒ
(șȖȏȜ ȡ ȞȜȒȎ țȎȣȜȒȖȠȪȟȭ, șȖȏȜ ȜȠ ȞȜȒȎ ȡȗȠȖ, șȖȏȜ ȐȩȗȠȖ:
«ȐȩȞȜȒȜȘ» Ȗ «ȡȘșȜțȖȟȠ» țȎȝȜșțȓțȩ ȜȠȞȖȤȎȠȓșȪțȩȚ ȟȜȒȓȞ-
ȔȎțȖȓȚ).

1 DZȡȟȟȓȞșȪ ȋ. ǹȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ. ǸȎȞȠȓȕȖȎțȟȘȖȓ ȞȎȕȚȩȦ-


șȓțȖȭ. ǺȖțȟȘ: ȃȎȞȐȓȟȠ; Ǻ.: ǮǿȀ, 2000. ǿ. 346.
2 ȀȎȚ Ȕȓ.
3 ǹȜȠȞȓȎȚȜț. ǿȠȖȣȜȠȐȜȞȓțȖȭ. Ǻ., 1998. ǿ. 442.

X 81 W
ǽȜȐȓȞȣțȜȟȠțȜȓ/ȑșȡȏȖțțȜȓ: ȘȠȜ ȖȕȚȓȞȭȓȠ, ȥȠȜ ȝȜȐȓȞȣ
ȖșȖ ȟȐȓȞȣ, Ȏ ȥȠȜ ȑșȡȏȔȓ, ȑȒȓ «ȐȓȞȦȘȖ», Ȏ ȑȒȓ «ȘȜȞȓȦȘȖ»,
Ȗ ȐȟȓȑȒȎ șȖ «ȘȜȞȓȦȘȖ» Ȥȓțțȓȓ? ǮȢȜȞȖȕȚ 421 Ȃ. ǻȖȤȦȓ
Ȗȕ «ǽȜȟȚȓȞȠțȩȣ ȎȢȜȞȖȕȚȜȐ»: «ǰ ȥȓșȜȐȓȘȓ șȜȔțȜ țȓ ȓȑȜ
țȎȞȡȔțȜȓ, Ȏ ȓȑȜ ȐțȡȠȞȓțțȓȓ: Ȝț țȓ ȣȜȥȓȠ ȘȎȕȎȠȪȟȭ ȝȡȟȠȜȗ
ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪȬ, ȘȎȘȡȬ Ȝț ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ Ȗȕ ȟȓȏȭ țȎ ȟȎȚȜȚ
Ȓȓșȓ»1.
ȁțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓ/ȟȖțȑȡșȭȞțȜȓ: ȓȟșȖ ȃȞȖȟȠȜȟ — ȟȖțȑȡșȭȞ-
țȜȓ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓ, ȠȎȘ ȘȎȘ Ȝț țȓ ȞȎȕȒȓșȓț țȎ ȥȓșȜȐȓȥȓ-
ȟȘȡȬ/ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȡȬ ȥȎȟȠȖ ȟȐȜȓȗ ȝȞȖȞȜȒȩ, ȠȜ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓ
ȟțȖȚȎȓȠȟȭ ȖșȖ ȜȏȞȓȠȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȖțȑȡșȭȞțȜȚ?
ǽȜȠȡȟȠȜȞȜțțȓȓ/ȝȜȟȬȟȠȜȞȜțțȓȓ, ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ/ȜȠȟȡȠȟȠ-
ȐȖȓ: ȝȞȖ Ȗ ȜȠ- ȟȐȜȓȗ ȟȡȠȖ-ȟȡȧțȜȟȠȖ?
ȀȞȎțȟȤȓțȒȓțȠȎșȪțȜȓ/ȖȚȚȎțȓțȠțȜȓ, ȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȭ/Ȓȓ-
ȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȭ. ȅȠȜ ȫȠȜ, — ȝȞȓȒȓș? ǶțȎȥȓ țȓȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜ-
ȐȎțțȜȟȠȪ? ǽȓȞȐȓȞȟȖȭ?
ǹȬȏȎȭ ȜȝȝȜȕȖȤȖȭ ȜȏȞȎȧȎȓȠ țȎȟ Ș DzȞȡȑȜȚȡ ȖșȖ Ș ȜȏȞȎȕ-
Ȥȡ: ȚȓȞȓ, țȜȞȚȓ, ȟȡȠȖ. ȋȠȜ ȐȜȝȞȜȟȩ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ Ȗ ȐȓȥțȜȑȜ
ȝȜȖȟȘȎ țȓȐȓȥțȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ.
ǾȎțȓȓ ȟșȡȥȎȖ ȟȚȓȧȓțȖȭ șȖȤȓȐȜȗ Ȗ ȖȕțȎțȜȥțȜȗ ȭȐșȓțțȜ-
ȟȠȖ ȏȩșȖ ȞȓȒȘȖȚȖ, ȟȎȘȞȎșȪțȩȚȖ Ȗ ȎțȜȞȚȎșȪțȩȚȖ. ǻȎȝȞȖ-
ȚȓȞ, ȬȞȜȒȖȐȩȗ ȖșȖ ȞȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȖȗ ȞȭȔȓțȩȗ Ȑ Ƞȡșȡȝȓ țȎ-
ȖȕțȎțȘȡ.
ȌȞȜȒȖȐȩȓ ȐȜ ȃȞȖȟȠȓ — ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ ȠȜȝȜȟ, ȐȖȒ ȟșȡȔȓ-
țȖȭ, ȜȟȜȏȜȓ ȭȐșȓțȖȓ Ȑ ȥȖțȓ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȖȣ ȝȜȒȐȖȔțȖȘȜȐ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȒȜȏȞȜȐȜșȪțȜȚȡ ȟȎȚȜȡțȖȥȖȔȓțȖȬ Ȗ ȜȠȘȎȕȡ ȜȠ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȟȠȎȠȡȟȎ, ȬȞȜȒȟȠȐȜ, ȟ ȜȒțȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ, ȜȟȐȜȏȜȔ-
ȒȎȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȟ ȒȞȡȑȜȗ, ȒȓșȎȓȠ ȔȓȞȠȐȜȗ țȓȒȜȐȓȞȖȭ ȟȜ ȟȠȜ-
ȞȜțȩ șȬȒȓȗ. ǽȓȞȐȩȓ ȟȐȓȒȓțȖȭ Ȝ ȬȞȜȒȟȠȐȓ ȜȠțȜȟȭȠȟȭ Ș
III -IV Ȑ., ȘȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȗ ȐȓȞȩ țȎ
ȕȓȚșȭȣ ǽȎșȓȟȠȖțȟȘȖȣ Ȗ dzȑȖȝȓȠȟȘȖȣ. ǼȟțȜȐțȜȓ ȞȎȕȐȖȠȖȓ
ȬȞȜȒȟȠȐȜ ȝȜșȡȥȖșȜ ȡ țȎȞȜȒȜȐ, ȖȟȝȜȐȓȒȜȐȎȐȦȖȣ ȝȞȎȐȜȟșȎ-

1ǻȖȤȦȓ Ȃ. ǽȜȟȚȓȞȠțȩȓ ȎȢȜȞȖȕȚȩ. ǮȢȜȞȖȕȚ 493 // ǻȖȤȦȓ Ȃ.


ȂȖșȜȟȜȢȖȭ Ȑ ȠȞȎȑȖȥȓȟȘȡȬ ȫȝȜȣȡ. Ǻ.: Refl-book, 1994. C. 421.

X 82 W
ȐȖȓ, Ȏ ȖȚȓțțȜ Ȑ ǰȖȕȎțȠȖȖ III -ȃ ȐȓȘȜȐ ț. ȫ. Ȗ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȜȗ
ǾȡȟȖ ȃIII -ȃVI ȐȓȘȜȐ.
ȌȞȜȒȖȐȩȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ șȖȤȜȚ-țȜȟȖȠȓșȓȚ ȟȎȘȞȎșȪțȜȑȜ
țȎȥȎșȎ, ȐȜȟȣȜȒȭȧȖȚ Ș ȒȞȓȐțȓȗȦȓȗ ȎȞȣȎȖȘȓ. ǼȟțȜȐțȜȓ ȜȠțȜ-
ȦȓțȖȓ Ș ȬȞȜȒȟȠȐȡȬȧȓȚȡ — ȡțȖȔȓțȖȓ Ȗ ȝȜțȜȦȓțȖȓ. ǸȎȘȜȐȎ
Ȕȓ ȤȓșȪ ȠȎȘȜȑȜ ȜȠțȜȦȓțȖȭ? ǹȬȒȖ țȓ ȐȓȞȭȠ ȬȞȜȒȡ. ǯȓȕȡȚȖȓ,
ȖȟȠȖțțȜȓ ȖșȖ ȚțȖȚȜȓ, ȟȠȞȎȦȖȠ Ȗȣ ȜȒȖțȎȘȜȐȜ. ǽȞȖ ȝȞȖȏșȖ-
ȔȓțȖȖ Ș ȟȎȘȞȎșȪțȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘ țȎȟȠȜȞȜȔȓț Ȗ ȡȒȖȐșȓț ȜȒțȜ-
ȐȞȓȚȓțțȜ, ȝȜȫȠȜȚȡ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș ȬȞȜȒȖȐȜȚȡ ȘȎȘ ȜȠțȜȦȓțȖȓ
Ș ȢȎȞȚȎȘȡ Ȑ ȝȓȞȐȜȏȩȠțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ, — țȓȒȜȐȓȞȖȓ Ȗ ȟȠȞȎȣ.
ȁȠȐȓȞȔȒȓțȖȓ ȖșȖ ȡșȖȥȓțȖȓ ȬȞȜȒȖȐȜȑȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȐȟȬ
ȔȖȕțȪ, ȝȞȖȐȜȒȭ Ș ȡțȖȔȓțȖȭȚ. ȁșȖȥȓțȖȓ ȒȎȓȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ
ȝȜțȭȠȪ, ȝȞȖțȭȠȪ Ȗ ȝȜȐȓȞȖȠȪ Ȑ ȝȜȒȐȖȑ, ȖșȖ ȜȠȘșȜțȖȠȪ ȘȎȘ
ȒȡȞȪ, ȦȡȠȘȡ, ȜȏȚȎț. ȋȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ «ȡșȖȥȓțȖȓ» ȜȠ «șȖȥ» —
«șȖȥȖȠȖ» — «ȜȏșȖȥȎȠȪ», «șȖȥȓțȖ» — «ȐȖȒ», «șȖȥȎȠȖ» —
«ȝȞȖȐȜȒȖȠȪ ȡșȖȘȖ», «șȖȥ» — «ȡșȖȥȖȠȪ, ȒȜȘȎȕȎȠȪ ȐȖțȜȐ-
țȜȟȠȪ». ǿ ȒȞȡȑȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ, «ȡșȖȥȓțȖȓ» ȜȠ «șȜȡȥȎ» — șȡȥ,
ȟȐȓȠ, «șȜȡȥȖȠȖ» — ȐȟȠȞȓȠȖȠȪȟȭ, ȟșȡȥȖȠȪȟȭ.
ȍȕȩȘȜȐȎȭ ȒȖȣȜȠȜȚȖȭ — ȒȖȣȜȠȜȚȖȭ ȜȠțȜȦȓțȖȭ Ș ȬȞȜ-
ȒȖȐȜȚȡ: ȥȓȞȓȕ ȡșȖȥȓțȖȓ, ȜȏȐȖțȓțȖȓ Ș ȡșȡȥȓțȖȬ, Ș ȐȟȠȞȓȥȓ ȟ
ȐȩȟȦȖȚ.
ǸȎȘ ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ ȔȖȠȖȗțȎȭ șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ, ȖȟȝȩȠȎțȖȓ ȬȞȜ-
ȒȖȐȜȑȜ ȝȞȜȣȜȒȖȠ ȠȭȔȓșȜ: ȜȠȐȓȞȑțȡȠȩȗ, ȏȖȠȩȗ, ȖȕȑțȎțțȩȗ,
ȜȠșȡȥȓțțȩȗ, — ȥȠȜ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȎȓȠ ȚȎȠȓȞȖȎș ȔȖȠȖȭ ǯșȎȔȓț-
țȜȗ ǶȟȖȒȜȞȩ dzȑȖȝȓȠȟȘȜȗ, ȖșȖ ȔȖȠȖȭ DzȖȐȓȓȐȟȘȜȗ ȬȞȜȒȖ-
ȐȜȗ ȞȎȒȖ ȃȞȖȟȠȎ ǽȓșȎȑȓȖ ǿȓȞȓȏȞȓțȖȘȜȐȜȗ. ǺȎȟȘȎ șȖ ȫȠȜ?
ǼȏțȎȞȡȔȓțȎ ȜțȎ ȏȩȠȪ țȓ ȚȜȔȓȠ. ǰ ȫȠȜȚ ȔȖȕțȓțțȜȓ ȖȟȝȩȠȎ-
țȖȓ ȬȞȜȒȖȐȜȑȜ. ǾȎȕȐȓ Ȑ ȓȑȜ ȐȩȐȓȞțȡȠȜȚ Ƞȡșȡȝȓ ȖșȖ ȭȞȘȜ-
ȘȞȎȟțȜȚ Ȑ ȤȐȓȠȎȣ ȟȎȞȎȢȎțȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ șȖȤȓȐȎȭ Ȗ ȖȕțȎțȜȥ-
țȎȭ ȟȠȜȞȜțȩ?
ǰ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȖ ȝȞȓȒȓș, ȑȞȎțȖȤȎ, ȫȘȕȖ-
ȟȠȓțȤȖȎș ȠȓȞȭȬȠ ȟȐȜȬ ȟȖșȡ, Ȗ, ȘȎȘ ȟșȓȒȟȠȐȖȓ, ȜȝȝȜȕȖȤȖȖ Ȗ
ȏȖțȎȞțȜȟȠȖ ȠȓȞȭȬȠ ȟȐȜȓ ȝȞȜȠȖȐȜȝȜȟȠȎȐșȓțȖȓ. ǰȎșȓȞȖȗ ǿȎȐ-
ȥȡȘ ȑȜȐȜȞȖȠ: «ǿȓȞȪȓȕțȜȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș ȝȓȞȓȣȜȒȡ ȥȓȞȓȕ șȖțȖȬ
ȝȓȞȓțȜȟȖȠȟȭ țȎ ȟȓȞȪȓȕțȜȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș țȜȐȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȚȖ-

X 83 W
ȞȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȝȓȞȓȣȜȒ ȥȓȞȓȕ șȖțȖȬ — ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȟȠȪ, ȒȜ-
ȘȡȥșȖȐȎȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ»1.
DzȜȘȡȥșȖȐȎȭ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȕȎȚȓțȭȓȠ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎș Ȗ ȝȞȓ-
Ȓȓș, ȝȜȞȜȔȒȎȭ ȟȖȠȡȎȤȖȬ ȖȑȞȜȐȜȑȜ ȜȠțȜȦȓțȖȭ Ș șȬȏȩȚ ȠȎȏȡ Ȗ
ȒȓȚȎȞȘȎȤȖȭȚ, ȟȖȠȡȎȤȖȬ ȜȠȘȎȕȎ ȜȠ ȑȞȎțȖȤȩ ȘȎȘ ȠȎȘȜȐȜȗ.
ǿȢȓȞȩ ȫȘȟ-ȠȖȚțȜȑȜ Ȗ Ȗț-ȠȖȚțȜȑȜ, ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜ Ȗ ȝȡȏ-
șȖȥțȜȑȜ ȟșȖșȖȟȪ Ȑ ȜȒțȡ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȬ ȚȎțȖȢȓȟȠȎțȠȜȐ. ǿȎȗ-
Ƞȩ, «ǴȖȐȩȓ ȔȡȞțȎșȩ», «ǴȖȐȩȓ șȓțȠȩ» țȎ ȝȜȥȠȜȐȩȣ ȭȧȖ-
ȘȎȣ — ȫȠȜ ȖȕțȎțȜȥțȎȭ ȖșȖ șȖȤȓȐȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ? ǿȘȜșȪȘȜ Ƞȩȟȭȥ
șȬȒȓȗ ȚȜȔȓȠ ȝȞȜȥȖȠȎȠȪ ȝȞȜ țȜȥțȩȓ ȖșȖ țȓȐȓȞȜȭȠțȩȓ ȝȞȖ-
ȘșȬȥȓțȖȭ ǶțȢȓȞțȜ. DZȒȓ Ȝț, ȟȖȒȖȠ ȞȭȒȜȚ ȟ ǰȎȚȖ Ȑ ȜȢȖȟȓ ȕȎ
ȝȎȞȎșșȓșȪțȩȚ ȟȠȜșȜȚ ȖșȖ ȝȪȓȠ ȘȜȢȓ țȎȝȞȜȠȖȐ Ȑ ǸȜȢȓ ȃȎȡȕ?
DzȓșȖȠ șȖ Ȝț ȟȓȏȭ țȎ ȘșȜȡțȎ Ȗ țȓȘșȜȡțȎ? ǮȢȜȞȖȕȚ 1 ǻȖȤȦȓ
Ȗȕ «ǽȜȟȚȓȞȠțȩȣ ȎȢȜȞȖȕȚȜȐ»: «ǰȟȮ ȖȚȓȓȠ ȒȐȎ șȖȤȎ: ȜȒțȜ ȡȐȭ-
ȒȎȓȠ, ȒȞȡȑȜȓ ȞȎȟȤȐȓȠȎȓȠ»2. ǵȎ ȚȎȟȘȜȗ țȓȠ șȖȤȎ, ȕȎ ȘȎȞȠȖțȜȗ
ȚȖȞȎ țȓȠ ȚȖȞȎ, ȕȎ ȜȏȞȎȕȜȚ țȓȠ ȜȞȖȑȖțȎșȎ. ǰȟȓ ȜȏȞȎȕȩ ȠȖȝȖȥ-
țȩ Ȗ ȞȎțȔȖȞȜȐȎțȩ ȘȎȘ «ȑșȎȚȡȞțȩȗ», «ȝȞȖȘȜșȪțȩȗ», «ȞȜȔ-
ȒȓȟȠȐȓțȟȘȖȗ», «Ȓșȭ ȒȞȡȕȓȗ». ǺȜȔȓȠ ȏȩȠȪ, «Ȓșȭ ȒȞȡȕȓȗ» ȒȎȓȠ
ȝȜȐȜȒ ȝȜȚȩȟșȖȠȪ Ȝ ȟȜȘȞȜȐȓțțȜȚ? ȇȓșȘȎȓȚ Ȗ ȐȖȒȖȚ Ƞȓ Ȕȓ
ȞȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȖȓ ȝȞȖȘȜșȩ, ȠȜșȪȘȜ ȜȠȝȞȎȐșȓțțȩȓ ȒȞȡȕȪȭȚ.
ȄȖȢȞȜȐȜȗ ȜȏȞȎȕ țȓ ȎȘȟȖȜșȜȑȖȥȓț, Ȝț ȜțȠȜșȜȑȖȥȓț, Ȗ Ȑȟȓ
țȜȐȩȓ Ȗ țȜȐȩȓ ȝȜȘȜșȓțȖȭ Ȗ ȐȜșțȩ ȝȜȝȎȒȎȬȠ Ȑ ȚȖȞȜȐȡȬ
ǿȓȠȪ, ȕȎȏȩȐ Ȝ ȏȓȞȓȑȓ Ȗ Ȝ ȟȜȘȞȜȐȓțțȜȚ.

1 ǿȎȐȥȡȘ ǰ. ǰ. ǻȖȑȖșȖȕȚ. DzȖȟȘȡȟȟȖȭ ȃȃ ȐȓȘȎ // ǸȎȚȝȓȞ Dz. ȀȓșȜ.


ǻȎȟȖșȖȓ. ǯȜșȪ. ǿǽȏ.: ǾȃDZǮ, 2010. ǿ. 171.
2 ǻȖȤȦȓ Ȃ. ǽȜȟȚȓȞȠțȩȓ ȎȢȜȞȖȕȚȩ. ǮȢȜȞȖȕȚ 493 // ǻȖȤȦȓ Ȃ.
ȂȖșȜȟȜȢȖȭ Ȑ ȠȞȎȑȖȥȓȟȘȡȬ ȫȝȜȣȡ. Ǻ.: Refl-book, 1994. C. 326.
Ƚɥɚɜɚ II

‘ž¥£¤™¥¥œ–¡¯™ —¤”¡œª¯
 ”¥žœ

§ 1. Ʌɢɰɨ ɢ ɦɚɫɤɚ

ǹȖȤȎ, ȐȩȠȜȥȓțțȩȓ ȝȖșȜȥȘȜȗ,


ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ ȟȐȜȓ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ.
Ǵ.-ǽ.ǿȎȞȠȞ

ǮȢȢȓȘȠȡ ȕȎȘȞȩȠȜ ȠȓșȜ, țȜ ȜȠȘȞȩȠȜ șȖȤȜ. «ǹȖȤȎ, ȐȩȠȜ-


ȥȓțțȩȓ ȝȖșȜȥȘȜȗ, ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ ȟȐȜȓ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ», — ȑȜȐȜȞȖȠ
Ǵ-ǽ. ǿȎȞȠȞ1. ǹȖȤȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȔȖȐȩȚ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓȚ Ȗ ȐȩȞȎȔȓ-
țȖȓȚ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ. ǽȜ ȟșȜȐȎȚ Ǵ. ǯȜȒȞȖȗȭȞȎ, ȞȎȕșȖȥȖȓ ȠȓșȎ
Ȗ șȖȤȎ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȠȓșȜ «ȜȒțȜ ȠȜșȪȘȜ Ȗ ȜȏșȎȒȎȓȠ ȐȟȓȚ
ȏȜȑȎȠȟȠȐȜȚ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ»2, șȖȤȜ Ȕȓ «ȜȒțȜ ȠȜșȪȘȜ Ȗ țȎȒȓșȓțȜ
ȐȕȑșȭȒȜȚ»3. ǶȟȠȜȥțȖȘ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ, șȖȤȜ ȘȎȘ «ȏȓșȎȭ ȟȠȓ-
țȎ»4. «ȅȓȞțȩȚȖ ȒȩȞȎȚȖ»5 ȭȐșȭȬȠȟȭ ȑșȎȕȎ, ȥȓȞȓȕ ȘȜȠȜȞȩȓ Ȗ ȜȠ
ȘȜȠȜȞȩȣ ȖȟȣȜȒȖȠ ȐȕȑșȭȒ.
ǰȓȟȪ ȚȖȞ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜ ȜșȖȤȓȠȐȜȞȓț (șȖȤȜ ȡșȖȤȩ, șȖȤȜ
ȑȜȞȜȒȎ). ȀȜ, ȥȠȜ țȓ ȖȚȓȓȠ «șȖȤȎ», țȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ. ǹȬȒȖ ȝȞȓȒ-

1 ǿȎȞȠȞ Ǵ.-ǽ. ǰȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȓ: ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ


ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2001. ǿ. 157.
2 ǯȜȒȞȖȗȭȞ Ǵ. ǿȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȗ ȜȏȚȓț Ȗ ȟȚȓȞȠȪ. Ǻ., 2000. ǿ. 178.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 180.
4 ǻȎțȟȖ Ǵ.-ǹ. Corpus. Ǻ.: Ad Marginem, 1999. ǿ. 67.
5 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 67 .

X 85 W
ȟȠȎȬȠ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ șȖȤȎ. Ǵ. DzȓșȮȕ
Ȗ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ1 ȑȜȐȜȞȭȠ, ȥȠȜ ȕȎ șȖȤȜȚ ȟȠȜȖȠ țȓȥȠȜ (țȓ-șȖȤȜ, Ș
ȝȞȖȚȓȞȡ), ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ șȖȤȜ ȘȎȘ țȎȥȎșȪțȡȬ țȡșȓȐȡȬ
ȟȠȎȒȖȬ. ȋȠȎ ȟȠȎȒȖȭ, ȝȜ Ȗȣ ȚțȓțȖȬ, Ȗ ȢȜȞȚȖȞȡȓȠ ȏȓșȡȬ ȝȜ-
ȐȓȞȣțȜȟȠȪ. ǻȓ-șȖȤȜ ȝȓȞȓȣȜȒȖȠ Ȑ șȖȤȜ, ȘȜȑȒȎ ȝȜȭȐșȭȬȠȟȭ ȜȥȎ-
ȑȖ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȖ (ȥȓȞțȩȓ ȒȩȞȩ), ȥȪȭ ȕȎȒȎȥȎ ȝȞȜȏȖȠȪ ȏȓșȡȬ
ȟȠȓțȡ, țȎȒȓșȖȐ ȓȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȚȖ ȕțȎȥȓțȖȭȚȖ. ǹȖȤȜ —
ȫȠȜ țȓȘȎȭ ȒȖȟȠȎțȤȖȭ, ȡȒȓȞȔȖȐȎȓȚȎȭ țȎȚȖ ȝȓȞȓȒ ȒȞȡȑȖȚȖ
(ȧȖȠ). ǸȜȑȒȎ șȖȤȜ ȠȓȞȭȓȠ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ, ȜțȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȜȒțȜ-
șȖȘȜ ȜȏțȎȔȓțțȩȚ. ȀȓȞȭȭ șȖȤȜ, șȬȒȖ ȡȚȖȞȎȬȠ. ǰȜȠ ȚȜȚȓțȠ,
ȘȜȑȒȎ țȎȭȐȡ ȚȜȔțȜ ȡȐȖȒȓȠȪ ȚȎȟȘȡ — șȖȤȜ ȡȚȓȞȦȓȑȜ ȥȓșȜȐȓ-
ȘȎ, șȖȤȜ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȖȟȥȓȕșȎ ȔȖȐȜȟȠȪ Ȗ ȫțȓȞȑȖȭ, ȜȟȠȎțȜȐȖșȟȭ
ȝȜȠȜȘ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȩȣ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȗ.
ǹȖȤȜ ȕȎȝȓȥȎȠșȓȐȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ Ȗ ȐȕȑșȭȒ (șȖȤȓ-
ȕȞȓȠȪ = ȐȖȒȓȠȪ, ȟȚȜȠȞȓȠȪ). ȀȜșȪȘȜ ȞȎȕ-șȖȥȎȭ Ȗ ȡ-șȖȥȎȭ ȒȞȡȑȖȣ,
ȖțȒȖȐȖȒ ȡȕțȎȓȠ, ȝȜȕțȎȓȠ Ȗ ȕȎȣȐȎȠȩȐȎȓȠ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȗ ȚȖȞ Ȗ
șȬȒȓȗ, ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȜȏȜȞȜțȭȭȟȪ ȜȠ ȕȎȣȐȎȠȎ ȟ Ȗȣ ȟȠȜȞȜțȩ.
DZșȡȏȖțȎ șȖȤȎ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȓȑȜ ȥȡȐȟȠȐȓțțȜȟȠȖ. ǰȕȑșȭȒ
Ȗ ȝȜȠȜȘ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȖ ȞȎȕȞȩȐȎȬȠ ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎȬȧȡȬ șȖȤȜ
ȢȜȞȚȡ. ǹȖȤȜ ȒȜ ȘȞȎȗțȜȟȠȖ țȓȝȜȟȠȜȭțțȜ, ȜțȜ ȖȑȞȎȓȠ, ȕȎȐșȓ-
ȘȎȓȠ, ȜȝȞȜȐȓȞȑȎȓȠ, ȑȜȐȜȞȖȠ ȟ ȒȞȡȑȖȚ Ȗ ȝȞȖȕȩȐȎȓȠ ȐȟȠȡȝȖȠȪ Ȑ
ȒȖȎșȜȑ. ǽȜ ǿȎȞȠȞȡ, ȜȠțȜȦȓțȖȓ ȒȞȡȑȜȑȜ Ș ȖțȒȖȐȖȒȡ ȐȜȕțȖ-
ȘȎȓȠ ȥȓȞȓȕ ȐȕȑșȭȒ, ȝȞȖȥȓȚ, ȫȠȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȐȕȑșȭȒ ȟȘȜșȪȕȭȧȖȗ,
«ȞȎȟȟȓȭțțȩȗ», «ȟșȡȥȎȗțȜ ȏȞȜȟȎȓȚȩȗ»2. ȋȠȜ ȕȎȣȐȎȠ. ǰȕȑșȭȒ
ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ țȎȟȩȧȓț ȝȞȓȒȓșȪțȜȗ ȫțȓȞȑȖȓȗ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎ-
țȖȭ. «ȀȜȑȒȎ ȭ, țȎȏșȬȒȎȓȚȩȗ, — ȝȖȦȓȠ ǿȎȞȠȞ, — șȖȦȪ ȟȤȓțȎ
țȎ ȝȜșțȜȚ ȟȐȓȠȡ, ȜȠȘȞȩȠȩȗ ȠȎȘ Ȕȓ ȏȓȟȝȜȚȜȧțȜ ȝȓȞȓȒ Ȑȕȑșȭ-
ȒȜȚ ȒȞȡȑȜȑȜ, ȘȎȘ ȐȟȭȘȖȗ ȜȏȨȓȘȠ»3. ǰ ȫȠȜȚ ȟșȡȥȎȓ șȖȤȜ ȭȐșȭ-
ȓȠȟȭ ȝȎȟȟȖȐțȩȚ ȢȜțȜȚ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ, Ȗ Ȑȟȓ, ȥȠȜ ȐȜȕȚȜȔțȜ
ȟȒȓșȎȠȪ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȕȎȣȐȎȠȎ Țȓțȭ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȒȞȡȑȜȑȜ, — ȫȠȜ
ȟȘȞȩȠȪȟȭ Ȑ ȝȜȠȜȘȓ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȖ ȖșȖ ȏȞȜȟȖȠȪ ȝȞȓȒȡȝȞȓȒȖ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ȀȩȟȭȥȎ ȝșȎȠȜ // www. Klinamen.com.


2 ǿȎȞȠȞ Ǵ.-ǽ. ǰȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȓ: ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ
ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2001. ǿ. 214.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 215.

X 86 W
ȠȓșȪțȩȗ ȐȕȑșȭȒ. «ǰȕȑșȭȒ, ȐȜțȕȎȬȧȖȗȟȭ Ȑ Țȓțȭ ȟȜ ȟȘȜȞȜȟȠȪȬ
ȟțȎȞȭȒȎ, ȕȎȘȞȩȐȎȓȠ ȜȠ Țȓțȭ șȖȤȜ ȒȞȡȑȜȑȜ»1.
ǹȖȤȜ ȔȖȐȓȠ ȥȓȞȓȕ ȐȕȑșȭȒ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȕȎȣȐȎȠȩȐȎȓȠ DzȞȡȑȜȑȜ
Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎțȖȭ, ȒȎȔȓ ȘȜȑȒȎ DzȞȡȑȜȗ ȝȩȠȎȓȠȟȭ
ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ ȟȚȜȠȞȭȧȓȑȜ. ǰȕȑșȭȒ ȝȞȖȒȎȓȠ ȐșȎȟȠȪ Ȗ ȟȖșȡ
șȖȤȡ. ǹȖȤȜ DzȞȡȑȜȑȜ — «ȫȠȜ Țțȓ ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜ țȓȒȜȟȠȡȝ-
țȩȗ ȡțȖȐȓȞȟȡȚ»2. ȍ ȓȧȓ țȓ ȕțȎȓȠ, ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ DzȞȡȑȜȗ Ȗ țȓ Ȝȝ-
ȞȓȒȓșȭȓȠ ȓȑȜ ȖțȎȘȜȐȜȟȠȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ ȘȜ Țțȓ, țȜ ȡȔȓ ȐȏȖ-
ȞȎȓȠ ȓȑȜ Ȗ ȝȩȠȎȓȠȟȭ ȐȝȖȟȎȠȪ ȓȑȜ Ȑ ȟȐȜȗ ȡțȖȐȓȞȟȡȚ (ȚȖȘȞȜ-
ȘȜȟȚ). ȀȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȟȠȪ DzȞȡȑȜȑȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȓȑȜ
ȝȞȓȐȜȟȣȜȒȟȠȐȜ, ȐȩȟȜȠȡ, ȝȜȫȠȜȚȡ ȝȜȕȖȤȖȭ «șȖȤȜȚ Ș șȖȤȡ» țȓ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȚȜȒȖȢȖȘȎȤȖȓȗ ȝȜȕȖȤȖȖ «ȞȭȒȜȚ ȟ…», ȠȎȘ ȘȎȘ DzȞȡ-
ȑȜȗ țȓȜȠȞȩȐțȜ ȟȚȜȠȞȖȠ Țțȓ Ȑ ȑșȎȕȎ, «ȡȚȜșȭȬȧȖȚ Ȗ Ȑ ȠȜ Ȕȓ
ȐȞȓȚȭ ȠȞȓȏȜȐȎȠȓșȪțȩȚ ȐȕȑșȭȒȜȚ ȖȚȓȓȠ ȝȞȎȐȜ țȎ Ȑȟȓ, ȓȟșȖ
ȓȑȜ ȝȞȖȕțȎȬȠ»3. ǽȞȖȕțȎȠȪ ȐȕȑșȭȒ — ȕțȎȥȖȠ ȜȏȚȓțȭȠȪȟȭ
ȐȕȑșȭȒȜȚ, ȝȞȖȏșȖȕȖȐ ȖșȖ ȡȒȎșȖȐ DzȞȡȑȜȑȜ. ǻȎȣȜȔȒȓțȖȓ «șȖ-
ȤȜȚ Ș șȖȤȡ» ȐȟȓȑȒȎ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ țȓȘȜȓ ȝȞȜȠȖȐȜȟȠȜȭțȖȓ Ȗ
ȏȜȞȪȏȡ (ȟȣȐȎȠȘȡ).
ǹȖȤȜ ȔȖȐȓȠ ȥȓȞȓȕ ȐȕȑșȭȒ, ȔȓșȎȓȠ ȕȎȣȐȎȠȎ ȒȞȡȑȜȑȜ, ȝȞȖ-
ȥȓȚ, ȔȓșȎȠȪ ȝșȜȠȖ DzȞȡȑȜȑȜ Ȗ ȐȖȒȓȠȪ ȟȐȜȬ — Ȑȟȓ ȫȠȜ țȓ ȜȠțȜ-
ȟȖȠȟȭ Ș ȑșȎȕȡ ȘȎȘ ȜȞȑȎțȡ ȕȞȓțȖȭ, țȜ Ș ȑșȎȕȡ ȘȎȘ ȖȟȠȜȥțȖȘȡ
ȐȕȑșȭȒȎ. ǰȎȔțȜ ȞȎȕșȖȥȎȠȪ ȑșȎȕ Ȗ ȐȕȑșȭȒ. ǽȜ ǿȎȞȠȞȡ, ȐȕȑșȭȒȜȚ
ȘȎȟȎȬȠȟȭ (ȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ, ȔȓșȎȬȠ), ȑșȎȕȜȚ ȟȚȜȠȞȭȠ (ȐȜȕȚȜȔțȜ,
ȟ ȤȓșȪȬ ȡȒȎșȖȠȪȟȭ ȜȠ ȕȞȖȚȜȑȜ țȎ ȏȓȕȜȝȎȟțȡȬ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ,
ȜȏȜȕȞȓȐȎȭ ȓȑȜ, țȓ ȟȏșȖȔȎȭȟȪ). «ǰȜ ȐȕȑșȭȒȓ ȓȟȠȪ ȥȠȜ-ȠȜ ȜȠ Șșȓȗ-
ȘȜȗ, șȖȝȡȥȓȗ ȟȡȏȟȠȎțȤȖȖ, ȐȕȑșȭȒȜȚ ȝȞȖȘșȓȖȐȎȬȠȟȭ Ș ȠȜȚȡ,
ȥȠȜ ȐȖȒȭȠ, ȐȕȑșȭȒȜȚ ȘȎȟȎȬȠȟȭ»4. ǰȕȑșȭȒȡ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ Ȝț ȝȞȜȭȐ-
șȭȓȠ ȟȓȏȭ, țȓȒȜȟȠȎȓȠ ȜȏȨȓȘȠȎ ȔȓșȎțȖȭ, ȖșȖ «ȝșȜȠȖ DzȞȡȑȜȑȜ»5,

1 ǿȎȞȠȞ Ǵ.-ǽ. ǰȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȓ: ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ


ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2001. ǿ. 44.
2 ǹȓȐȖțȎȟ ȋ. ǶȕȏȞȎțțȜȓ: ȠȜȠȎșȪțȜȟȠȪ Ȗ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜȓ. Ǻ.; ǿǽȏ.:
ȄDZǻǶǶ ǶǻǶǼǻ ǾǮǻ, 2000. ǿ. 115.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 116.
4 ǽȜȒȜȞȜȑȎ ǰ. Ǯ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȠȓșȎ. Ǻ.: Ad Marginem, 1995.
ǿ. 42.
5 ǿȎȞȠȞ Ǵ.-ǽ. ǰȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȓ: ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ
ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2001. ǿ. 44.

X 87 W
țȜ ȓȚȡ ȠȎȘȔȓ țȓȒȜȟȠȎȓȠ Ȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȝșȜȠȖ Ȓșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ-
ȏȩ ȝȞȜȭȐȖȠȪȟȭ Ȑ ȝșȜȠȖ DzȞȡȑȜȑȜ. ǸȜȑȒȎ ȭ ȐȖȔȡ, ȭ ȓȟȠȪ ȐȕȑșȭȒ,
țȜ Ȑ ȠȎȘȜȚ ȟșȡȥȎȓ ȠȜȠ, țȎ ȘȜȑȜ ȝȎȒȎȓȠ ȫȠȜȠ ȐȕȑșȭȒ, țȓ ȚȜȔȓȠ
ȐȖȒȓȠȪ Țȓțȭ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȟȠȞȎȠȓȑȖȭ ȐȕȑșȭȒȎ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ țȓȣȐȎȠ-
ȘȜȗ ȜȏȨȓȘȠȎ ȔȓșȎțȖȭ, Ȝț ȐȖȒȖȠ ȠȜșȪȘȜ ȚȜȗ ȐȕȑșȭȒ, ȠȜ ȓȟȠȪ Ȝț
ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȠ ȟȓȏȭ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȜȏȨȓȘȠȎ ȚȜȓȑȜ ȔȓșȎțȖȭ. ǮȘȠ
ȕȞȓțȖȭ ȟȐȜȒȖȠȟȭ Ș ȝȎȟȟȖȐțȜȗ ȝȓȞȤȓȝȠȖȐțȜȗ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜ-
ȟȠȖ ȑșȎȕȎ ȘȎȘ ȜȞȑȎțȎ ȕȞȓțȖȭ, ȐȕȑșȭȒ — Ș ȎȘȠȖȐțȜȗ, ȕȎȐȜȓȐȎ-
ȠȓșȪțȜȗ ȝȜȕȖȤȖȖ.
ǰȕȑșȭȒ, ȜȏȞȎȧȓțțȩȗ Ș DzȞȡȑȜȚȡ, țȓ ȟȜȜȠțȜȟȖȚ ȟ ȠȓșȜȚ,
ȘȜȠȜȞȜȓ ȓȑȜ țȓȟȓȠ Ȗ ȢȖȕȖȥȓȟȘȖ ȐȩȞȎȔȎȓȠ. ǴȓșȎȬȧȖȗ ȐȕȑșȭȒ
țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȟȚȜȠȞȖȠ, Ȝț ȘȎȟȎȓȠȟȭ, ȒȜȟȠȖȑȎȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȟ ȘȜȠȜ-
ȞȩȚ ȥȠȜ-ȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȐȝșȜȠȪ ȒȜ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȑȜ țȓȒȜȚȜȑȎțȖȭ,
Ȝ «ȟȑșȎȕȓ» ȘȎȘ Ȝ ȐȕȑșȭȒȓ, ȘȜȠȜȞȩȚ ȚȜȔțȜ țȎȐȞȓȒȖȠȪ, ȑȜȐȜȞȭȠ
țȎȞȜȒțȩȓ ȝȜȐȓȞȪȭ. ǰȕȑșȭȒ ȖȧȓȠ ȝșȜȠȖ, Ȗ «ȥȎȟȠȖ ȫȠȜȗ ȝȎȞȩ —
ȏȞȜȟȎȓȚȩȗ ȐȕȑșȭȒ Ȗ ȝșȜȠȪ DzȞȡȑȜȑȜ — țȓȞȎȕșȖȥȖȚȩ»1.
ǿȎȞȠȞ ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȝȜȕȖȤȖȬ țȎȣȜȔȒȓțȖȭ DzȞȡȑȜȑȜ ȥȓȞȓȕ
ȐȕȑșȭȒ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȟșȡȥȎȗțȜ ȕȎȠȞȎȑȖȐȎȬ-
ȧȖȚ, ȏȞȜȟȎȓȚȩȚ țȎ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȚȖȚȜȣȜȒȜȚ; ȫȠȜ ȐȕȑșȭȒ, ȒȜȟȠȖ-
ȑȎȬȧȖȗ ȓȑȜ Ȗ ȝȞȭȥȡȧȖȗȟȭ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ. ǻȓȒȎȞȜȚ ǿȎȞȠȞ
ȝȞȖȏȓȑȎȓȠ Ș ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ ȒȐȓȞȪȬ Ȗ ȕȎȚȜȥțȜȗ ȟȘȐȎȔȖțȜȗ:
ȐȕȑșȭȒ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȟȘȐȜȕȪ ȕȎȚȜȥțȡȬ ȟȘȐȎȔȖțȡ Ȑ ȒȐȓȞȖ,
ȟȘȞȩȐȎȭ ȠȜȑȜ, ȘȠȜ ȓȑȜ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ. ȀȜȑȒȎ ȖțȒȖȐȖȒ țȎȏșȬ-
ȒȎȓȚȩȗ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȏȨȓȘȠȜȚ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎțȖȭ. ǰȕȑșȭȒ, ȐȜțȕȎȬ-
ȧȖȗȟȭ Ȑ țȓȑȜ, ȕȎȘȞȩȐȎȓȠ ȜȠ țȓȑȜ ȏȓșȡȬ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȟȠȓțȩ —
ȒȐȓȞȖ, ȠȜ ȓȟȠȪ șȖȤȜ DzȞȡȑȜȑȜ. ǽȜȫȠȜȚȡ, Ȓșȭ ȠȜȑȜ ȥȠȜȏȩ ȟȎȚȜȚȡ
ȟȝȞȭȠȎȠȪȟȭ ȕȎ ȏȓșȡȬ ȟȠȓțȡ, țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȕȎȧȖȠȖȠȪȟȭ ȐȕȑșȭȒȜȚ
«ȥȓȞțȩȣ ȒȩȞ».
DZșȎȕ Ȗ ȐȕȑșȭȒ, ȝȜ Ǵ.-ǽ. ǿȎȞȠȞȡ, țȎȣȜȒȭȠȟȭ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȭȣ
ȐȕȎȖȚțȜȑȜ ȖȟȘșȬȥȓțȖȭ. ǰȕȑșȭȒ DzȞȡȑȜȑȜ ȟȘȞȩȐȎȓȠ ȑșȎȕȎ; Ȝț
ȘȎȘ ȏȩ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȝȓȞȓȒ țȖȚȖ: «ȍ ȒȎȬȟȪ ȑșȎȕȎȚ ȏȓȕ ȒȖȟȠȎț-
ȤȖȖ, ȜțȖ Ȕȓ țȎȣȜȒȭȠȟȭ țȎ ȞȎȟȟȠȜȭțȖȖ ȜȠ ȠȜȑȜ ȚȓȟȠȎ, ȑȒȓ ȭ țȎ-
ȣȜȔȡȟȪ». ǰȜȟȝȞȖțȖȚȎȠȪ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȟȚȜȠȞȓȠȪ «țȎ», Ȏ ȐȜȟȝȞȖțȖ-

1 ǽȜȒȜȞȜȑȎ ǰ. Ǯ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȠȓșȎ. Ǻ.: Ad Marginem, 1995.


ǿ. 139.

X 88 W
ȚȎȠȪ ȐȕȑșȭȒ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȜȟȜȕțȎȐȎȠȪ, ȥȠȜ țȎ Țȓțȭ ȟȚȜȠȞȭȠ. DZșȎȕȎ
ȐȟȓȑȒȎ țȎȣȜȒȭȠȟȭ Ȑțȓ ȢȜȘȡȟȎ, țȎ ȞȎȟȟȠȜȭțȖȖ. ǺȓȠȎȢȜȞȖȥȓȟȘȖ
ȟȠȎșȘȖȐȎȭȟȪ ȟȜ ȟȐȜȖȚ ȒȐȜȗțȖȘȜȚ, țȎȏșȬȒȎȠȓșȪ ȖȟȝȩȠȩȐȎȓȠ
țȎ ȟȓȏȓ ȐȕȑșȭȒ ȏȓȕ ȑșȎȕ, Ȝț ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȝȓȞȓȒ șȖȤȜȚ ȟȐȜȓȑȜ
ȞȜȒȎ ȚȎȟȘȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȜȏȩȥțȜ ȑȖȝȓȞȠȞȜȢȖȞȡȓȠ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ
ȐȕȑșȭȒȎ, ȟȘȞȩȐȎȭ ȕȎ ȟȜȏȜȗ ȑșȎȕȎ.
ǰȕȑșȭȒ, ȘȎȘ ȜȥȎȑ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȖ, țȎȣȜȒȖȠȟȭ țȎ ȒȖȟȠȎț-
ȤȖȖ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș șȖȤȡ (ȟȐȜȓȚȡ ȖșȖ șȖȤȡ DzȞȡȑȜȑȜ), ȘȜ-
ȠȜȞȜȓ Ȝț țȎȝȞȭȔȓțțȜ ȖȟȟșȓȒȡȓȠ, Ȏ ȟȎȚȜ șȖȤȜ — ȝșȎȟȠȖȥ-
țȩȗ, țȜ șȓȑȘȜ ȡȭȕȐȖȚȩȗ ȏȓșȩȗ ȢȜț ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȧȖȣ ȟ ȖțȒȖ-
ȐȖȒȜȚ ȟȜȏȩȠȖȗ.
ǽȜȞȠȞȓȠ ǾȓȚȏȞȎțȒȠȎ
ȖțȠȓȞȓȟȓț Ȑ ȒȎțțȜȚ ȟșȡȥȎȓ
ȘȎȘ ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȭ ȐȕȑșȭȒȎ,
ȜȏȞȎȧȓțțȜȑȜ Ș ȟȓȏȓ. ǰȕȨȓ-
ȞȜȦȓțțȩȗ, ȡȒȖȐșȓțțȩȗ Ȗ
țȓȟȘȜșȪȘȜ ȜȏȓȟȘȡȞȎȔȓț-
țȩȗ, ȏȡȒȠȜ ǾȓȚȏȞȎțȒȠ
ȝȜȒȑșȭȒȩȐȎȓȠ Ȑ ȕȎȚȜȥțȡȬ
ȟȘȐȎȔȖțȘȡ, Ȝ ȘȜȠȜȞȜȗ ȑȜ-
ȐȜȞȖș ǿȎȞȠȞ, Ȗ ȝȡȑȎȓȠȟȭ
ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ. ǾȓȚȏȞȎțȒȠ țȓ
ȐȩȟȠȞȜȖș ȒȖȟȠȎțȤȖȬ ȝȜ
ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȟȓȏȓ, ȝȜȫȠȜ-
Țȡ Ȗȟȝȡȑ Ȗ țȓȒȜȡȚȓțȖȓ.
ǰȕȑșȭȒ, ȟȜȏȟȠȐȓțțȜ,
ȟȎȚ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȓȗ1 ȚȓȔȒȡ șȬȒȪȚȖ, Ȝȏ-
ǾȓȚȏȞȎțȒȠ. ǮȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠ
ȚȓțȜȚ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȝȜ-
ȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȕȞȖȠȓșȪțȜȑȜ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ. ǰȖȒȓțȖȓ ǯ. ǰ. DzȡȏȖț țȎ-
ȕȩȐȎȓȠ «ȞȎȕțȜȐȖȒțȜȟȠȪȬ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ, ȠȜ ȓȟȠȪ ȒȓȗȟȠ-
ȐȖȭ, ȜȏȡȟșȜȐșȓțțȜȑȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȘȜțȠȓȘȟȠȎȚȖ Ȗ ȜȏȞȎȧȓțțȜ-
ȑȜ Ș «ȒȞȡȑȖȚ», Ș ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȝȎȞȠțȓȞȎȚ, ȞȎȕșȖȥȎȬȧȖȚȟȭ ȝȜ

1 ǽȜȥȓȝȤȜȐ DZ. DZ. ȀȓȜȞȖȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. Ǻ.: ǾȓȢș-ȏȡȘ. ǰȎȘșȓȞ,


2002. ǿ. 5.

X 89 W
ȟȐȜȓȚȡ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȚȡ ȝȜșȜȔȓțȖȬ Ȗ ȎȚȏȖȤȖȭȚ, ȟȚȩȟșȜȐȩȚ
ȞȓȟȡȞȟȎȚ, ȘȡșȪȠȡȞțȩȚ țȎȐȩȘȎȚ Ȗ ȜȞȖȓțȠȖȞȎȚ»1.
ǿȠȞȓȚșȓțȖȓ Ș DzȞȡȑȜȚȡ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȓȑȜ ȖțȎȘȜȐȜȟȠȪȬ
ȘȎȘ ȜȟțȜȐțȜȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȜȗ, ȘȜȠȜȞȡȬ DzȞȡȑȜȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭ-
ȓȠ. DzȞȡȑȜȗ, Ȑ ȟȐȜȬ ȜȥȓȞȓȒȪ, ȠȎȘȔȓ ȟȠȞȓȚȖȠȟȭ Ș DzȞȡȑȜȚȡ ȖșȖ
ȘȜ Țțȓ ȘȎȘ țȜȟȖȠȓșȬ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȖțȎȘȜȐȜȟȠȖ. «DzȞȡȑȜȗ — țȓ
ȠȜșȪȘȜ alter ego, Ȝț — ȠȜ, ȥȠȜ țȓ ȓȟȠȪ ȭ: Ȝț ȟșȎȏȩȗ, ȓȟșȖ ȭ
ȟȖșȪțȩȗ, Ȝț ȏȓȒțȩȗ, ெȐȒȜȐȎ, ȟȖȞȜȠȎ޵»2. ǻȓȠ țȖȥȓȑȜ șȖȤȓȚȓȞ-
țȓȓ, ȑȜȐȜȞȖȠ ȋ. ǹȓȐȖțȎȟ3, ȥȓȚ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ «ǿȐȜȭ ȞȡȏȎȦȘȎ
ȏșȖȔȓ Ș Ƞȓșȡ». ǰțȖȚȎțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȝȞȖȐșȓȘȎȓȠ ȘȎȘ ȞȎȕ «Ȟȡ-
ȏȎȦȘȎ DzȞȡȑȜȑȜ», ȥȠȜ Ȗ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȟȜȤȖȎșȪțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ
ȘȎȘ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ, ȐȚȓȧȎȬȧȓȓ ȟȠȞȓȚșȓțȖȭ ȍ — DzȞȡȑȜȗ
Ș ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
ǰȖȒȓȠȪ șȖȤȎ — țȓ ȕțȎȥȖȠ ȞȎȕȜȏșȎȥȎȠȪ Ȗȣ ȠȎȗțȡ, țȜ ȐȖ-
ȒȓȠȪ ȠȜ, ȥȠȜ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȐȕȑșȭȒȡ. DzȞȓȐțȖȗ ȠȓȞȚȖț ǽșȎȠȜ-
țȎ — Epopteia — «ȕȎȘȜțȥȓțțȩȗ ȐȕȑșȭȒ, ȝȞȖ ȘȜȠȜȞȜȚ ȝȞȜȖȟ-
ȣȜȒȖȠ ȝȜțȖȚȎțȖȓ Ȗ ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ ȓȒȖțȩȗ ȜȏșȖȘ»4, ȝȜȒȠȎșȘȖȐȎȓȠ
Ș ȚȩȟșȖ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȐȕȑșȭȒ ȐȕȩȐȎȓȠ Ș ȞȎȏȜȠȓ ȟȜȕțȎțȖȭ. ǹȖȤȜ
ȒȎțȜ DzȞȡȑȜȚȡ Ȑ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ, ȫȠȜ ȭȐșȓțȖȓ, ȜȏȞȎȕ, ȞȓȕȡșȪȠȎȠ
ȞȎȏȜȠȩ ȟȜȕțȎțȖȭ.
ǰȖȒȓțȖȬ ȜȠȘȞȩȠȎ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ DzȞȡȑȜȑȜ Ȑ ȓȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭȣ.
ǿȎȞȠȞ ȑȜȐȜȞȖș Ȝ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ ȜȏȞȎȕȎ: «ǿȜȕ-
țȎțȖȓ ȞȖȟȜȐȎșȜȟȪ țȎȚ țȓȘȜȗ ȚȓȟȠțȜȟȠȪȬ, țȎȟȓșȓțțȜȗ ȚȎșȩ-
ȚȖ ȝȜȒȜȏȖȭȚȖ Ȑȓȧȓȗ, Ȏ ȫȠȖ ȝȜȒȜȏȖȭ Ȗ ȏȩșȖ ȜȏȞȎȕȎȚȖ»5.
ǿȎȞȠȞ ȜȠȞȖȤȎȓȠ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ «ȐȓȧȓȝȜȒȜȏțȩȣ» ȜȏȞȎȕȜȐ, ȜȠ-
ȒȓșȪțȩȣ ȜȠ ȟȎȚȖȣ Ȑȓȧȓȗ. ǿȠȡș (ȠȓșȜ, șȖȤȜ ȒȞȡȑȜȑȜ) ȘȎȘ ȜȏȨ-
ȓȘȠ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ Ȗ ȜȏȨȓȘȠ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ ȠȜȔȒȓȟȠȐȓțțȩ. ǿȠȡș
ȜȒȖț Ȗ ȠȜȠ Ȕȓ Ȑ ȟȐȜȓȗ ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȟȠȖ, ȠȜșȪȘȜ

1 DzȡȏȖț ǯ. ǰ. ǼȥȓȞȘȖ ȝȜ ȐȖȕȡȎșȜȑȖȖ // ǿȓȚȖțȎȞ ȝȜ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ


ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȖ. Ǻ.: ǺDZȁ, 2001. C. 3.
2 ǹȓȐȖțȎȟ ȋ. ǶȕȏȞȎțțȜȓ: ȠȜȠȎșȪțȜȟȠȪ Ȗ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜȓ. Ǻ.; ǿǽȏ.:
ȄDZǻǶǶ ǶǻǶǼǻ ǾǮǻ, 2000. ǿ. 56.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 74.
4 ǽșȎȠȜț. ȂȓȒȞ // ǽșȎȠȜț. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 4 Ƞ. Ǻ.:
ǺȩȟșȪ, 1990. ǿ. 479.
5 ǿȎȞȠȞ Ǵ.-ǽ. ǰȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȓ: ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ
ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2001. ǿ. 54.

X 90 W
ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ Ș țȓȚȡ ȒȐȡȚȭ ȞȎȕțȩȚȖ ȟȝȜȟȜȏȎȚȖ. ǿȜ-
ȑșȎȟțȜ ȡȥȓțȖȬ ȋ. DZȡȟȟȓȞșȭ1, ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ Ȗ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȓ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠ ȟȜȏȜȗ ȒȐȎ ȐȖȒȎ ȖțȠȡȖȤȖȗ ȜȒțȜȗ ȜȏȨȓȘȠțȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ ȟȜȕțȎțȖȭ. ǿȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ, ȐȣȜȒȭȧȖȓ Ȑ țȓȓ ȜȏȨȓȘȠȩ
(Ƞȓ Ȕȓ ȠȓșȎ Ȗ șȖȤȎ ȒȞȡȑȖȣ) ȚȜȑȡȠ ȏȩȠȪ ȒȎțȩ ȘȎȘ ȥȓȞȓȕ ȐȜȟ-
ȝȞȖȭȠȖȓ, ȠȎȘ Ȗ ȥȓȞȓȕ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȓ.
ȁȣȜȒ ȜȠ ȘșȎcȟȖȥȓȟȘȜȗ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ Ȑ ȫȠȜȚ ȐȜȝȞȜȟȓ ȟȜ-
ȟȠȜȖȠ Ȑ ȜȠȞȖȤȎțȖȖ ȚȖȞȎ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȣ ȜȏȨȓȘȠȜȐ, ȟȡȧȓȟȠ-
ȐȡȬȧȖȣ țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ ȜȠ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ — ȜȏȨȓȘ-
ȠȜȐ, ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȩȣ ȟȜȕțȎțȖȬ. ȋȠȖ ȜȏȨȓȘȠȩ ȚȜȑȡȠ ȝȜȐȓȟȠ-
ȐȜȐȎȠȪ Ȝ ȟȐȜȓȚ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȖ ȝȡȠȓȚ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ țȎ ȤȓȝȪ
ȞȓȤȓȝȠȜȞȜȐ ȥȓȞȓȕ ȜȞȑȎțȩ ȜȧȡȧȓțȖȗ. ǰȩȦȓȡȝȜȚȭțȡȠȜȓ «ȡȒ-
ȐȜȓțȖȓ ȟȡȧțȜȟȠȓȗ» ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȥȓȞȓȕ ȝȞȜȤȓȟȟ ȟȜȕțȎțȖȭ ȥȡȐ-
ȟȠȐȓțțȩȣ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȗ. dzȧȓ ǮȞȖȟȠȜȠȓșȪ ȑȜȐȜȞȖș, ȥȠȜ Ȑ ȒȡȦȓ
țȎȣȜȒȖȠȟȭ «țȓ ȘȎȚȓțȪ, Ȏ ȓȑȜ ȢȜȞȚȎ»2. ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ Ȑ țȎșȖȥȖȖ
ȜȘȎȕȩȐȎȬȠȟȭ ȒȐȓ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȏȨȓȘȠȜȐ: ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȖȓ ȟȎȚȖ ȝȜ
ȟȓȏȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȓ ȐȓȧȖ Ȗ ȢȜȞȚȩ, ȜȠȞȎȔȎȬȧȖȓȟȭ Ȑ ȟȜȕțȎ-
țȖȖ. DzȎțțȩȓ «ȖȚȚȎțȓțȠțȩȓ» ȜȏȨȓȘȠȩ ȜȏȞȎȕȡȬȠ țȓ ȚȖȞ, Ȏ
ȘȎȞȠȖțȡ ȚȖȞȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ «ȜȠȞȎȔȓțȖȓȚ» Ȑȓȧȓȗ Ȑ ȟȜȕ-
țȎțȖȖ. ǽȞȜȖȟȣȜȒȖȠ «ȐȠȜȞȖȥțȜȓ ȡȒȐȜȓțȖȓ ȟȡȧțȜȟȠȓȗ», ȜȠȞȎ-
ȔȓțȖȓ ȜȏȨȓȘȠȜȐ ȐțȓȦțȓȑȜ ȚȖȞȎ, ȝȜșȡȥȓțțȜȓ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ Ȗȣ
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ țȎ ȞȓȤȓȝȠȜȞȩ.
ǹȖȤȜ DzȞȡȑȜȑȜ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȒȎțȜ ȥȓȞȓȕ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȓ Ȗ ȥȓ-
Ȟȓȕ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ «ȡȒȐȜȓțȖȓ ȟȡȧțȜȟȠȓȗ»
țȓ ȠȜșȪȘȜ țȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȜ, țȜ Ȗ șȖȘȐȖȒȖȞȡȓȠȟȭ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȢȓțȜ-
ȚȓțȜșȜȑȖȭ ȐȩțȜȟȖȠ ȕȎ ȟȘȜȏȘȖ Ȑȟȓ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȩȓ ȚȜȓȚȡ
ȟȜȕțȎțȖȬ ȜȏȨȓȘȠȩ, ȜȏȨȭȐșȭȭ Ȗȣ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȟȜȚțȖȠȓșȪ-
țȩȚ. ǰ ȓȓ ȝȜșȓ ȕȞȓțȖȭ ȜȟȠȎȬȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ ȖȚȚȎțȓțȠțȩȓ ȟȜȕțȎ-
țȖȬ ȜȏȨȓȘȠȩ. ǽȜȟșȓ ȠȜȑȜ, ȘȎȘ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȩȓ ȟȜȕțȎțȖȬ
ȜȏȨȓȘȠȩ ȡȏȞȎțȩ ȕȎ ȟȘȜȏȘȖ, ȖȚȚȎțȓțȠțȩȓ ȓȚȡ ȜȏȨȓȘȠȩ ȝȓȞȓ-
ȟȠȎȬȠ ȜȠ țȖȣ ȕȎȐȖȟȓȠȪ. ǼȏȨȓȘȠȩ ȥȡȐȟȠȐȓțțȜȑȜ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ
ȘȜțȟȠȖȠȡȖȞȡȬȠȟȭ ȟȜȕțȎțȖȓȚ Ȗ ȝȜȒȜȏțȩ ȜȏȨȓȘȠȎȚ ȐȜȜȏȞȎȔȓ-

1 DZȡȟȟȓȞșȪ ȋ. ǹȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ. ǸȎȞȠȓȕȖȎțȟȘȖȓ ȞȎȕȚȩȦ-


șȓțȖȭ. ǺȖțȟȘ: ȃȎȞȐȓȟȠ; Ǻ.: ǮȟȠ, 2000. ǿ. 74.
2 ǮȞȖȟȠȜȠȓșȪ. Ǽ ȒȡȦȓ. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 4 Ƞ. Ȁ. 3. Ǻ.: ǽȞȜ-
ȑȞȓȟȟ, 1984. ǿ. 124.

X 91 W
țȖȭ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȖȚȓȬȠ ȜȒȖț ȖȟȠȜȥțȖȘ ȝȞȜȖȟȣȜȔȒȓțȖȭ — ȜțȖ
ȝȞȜȒȡȤȖȞȡȬȠȟȭ ȟȜȕțȎțȖȓȚ.
ǿȜȕȓȞȤȎȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ, țȎȣȜȒȭȧȓȑȜȟȭ Ȑțȓ Ȗ țȎȝȞȜȠȖȐ Țȓțȭ, Ȑ
ȘȎȘȜȚ ȏȩ ȝȜșȜȔȓțȖȖ Ȗ ȘȎȘ ȏȩ ȏșȖȕȘȜ Ȝț ȘȜ Țțȓ țȖ țȎȣȜȒȖș-
ȟȭ, ȭ ȐȟȓȑȒȎ ȏȡȒȡ ȐȖȒȓȠȪ Ȗ ȕțȎȠȪ țȓȥȠȜ, ȥȓȑȜ ȟȎȚ Ȝț ȐȖȒȓȠȪ Ȗ
ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȠȪ țȓ ȚȜȔȓȠ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȓȑȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȓ ȐȩȞȎȔȓ-
țȖȭ, ȚȖȚȖȥȓȟȘȖȓ ȞȓȎȘȤȖȖ, ȝȜșȜȔȓțȖȭ Ȗ ȔȓȟȠȩ ȓȑȜ ȠȓșȎ, țȓ-
ȒȜȟȠȡȝțȩȓ ȓȑȜ ȐȕȑșȭȒȡ ȑȜșȜȐȎ, șȖȤȜ Ȗ ȒȜȟȠȡȝțȩȓ DzȞȡȑȜȚȡ
ȘȎȘ țȎȏșȬȒȎȠȓșȬ, ȝȞȜȣȜȔȓȚȡ ȖșȖ ȡȥȎȟȠțȖȘȡ ȞȎȕȑȜȐȜȞȎ. ǺȜȭ
țȎȞȡȔțȜȟȠȪ țȓ ȐȣȜȒȖȠ Ȑ ȘȜțȘȞȓȠțȩȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȩȗ ȘȞȡȑȜ-
ȕȜȞ ȚȜȓȑȜ ȐȖȒȓțȖȭ, ȕȎ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓȚ Ƞȓȣ ȟșȡȥȎȓȐ, ȘȜȑȒȎ ȭ ȟȜ-
ȕȓȞȤȎȬ ȟȐȜȓ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ, țȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑ ȕȓȞȘȎșȓ. ǺȜȭ țȎȞȡȔ-
țȜȟȠȪ Ȗ Ȑȟȭ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȎȭ ȒȎțțȜȟȠȪ șȖȤȎ ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȠȟȭ ȚțȜȬ
ȖȕțȡȠȞȖ Ȑ ȐȖȒȓ ȢȞȎȑȚȓțȠȜȐ, ȜȏȞȩȐȘȜȐ, ȏȜșȠȎȬȧȖȣȟȭ țȎ
ȟȠȞȡțȓ ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ ȟȎȚȜȜȧȡȧȓțȖȭ.
ǽȓȞȓȒ ȕȓȞȘȎșȜȚ ȖțȒȖȐȖȒ ȐȖȒȖȠ ȟȓȏȭ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ, Ȗ
ȫȠȜ ȜȟȜȏȩȗ ȟșȡȥȎȗ ȐȖȒȓțȖȭ. ǿȠȞȡȘȠȡȞȎ ȕȓȞȘȎșȪțȜȟȠȖ ȜȝȞȓȒȓ-
șȭȓȠ ȚȎȟȘȡ ȘȎȘ ȍ Ȗ ȘȎȘ ȜȠșȖȥțȡȬ. ǴȎț-ǽȪȓȞ ǰȓȞțȎț ȝȜȝȩ-
ȠȎșȟȭ ȜȏȨȭȟțȖȠȪ, ȝȜȥȓȚȡ ȐȕȑșȭȒ ǺȓȒȡȕȩ ȟȚȓȞȠȓșȓț: «ǰ șȖȤȓ
DZȜȞȑȜțȩ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȘȎȘ ȏȩ ȝȞȜȤȓȟȟ ȡȒȐȜȓțȖȭ. ǵȎȥȎȞȜȐȎț-
țȩȗ ȕȞȖȠȓșȪ ȜȠȞȩȐȎȓȠȟȭ ȜȠ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ, șȖȦȎȓȠȟȭ ȟȐȜȓȑȜ ȟȜȏ-
ȟȠȐȓțțȜȑȜ ȐȕȑșȭȒȎ Ȗ ȘȎȘ ȏȩ ȕȎȝȜșțȭȓȠȟȭ, ȕȎȣȐȎȠȩȐȎȓȠȟȭ Ȑȕȑșȭ-
ȒȜȚ ȠȜȗ ȢȖȑȡȞȩ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȟȠȜȖȠ țȎȝȞȜȠȖȐ țȓȑȜ, Ȗ ȜȐșȎȒȓȐȎȓȠ
ȖȚ, Ȗ ȝȜȒȥȖțȭȓȠ ȓȑȜ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȠȜȚȡ ȡȔȎȟȡ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȐȟȓșȭȬȠ
ȓȓ ȥȓȞȠȩ»1. ǹȖȤȜ DZȜȞȑȜțȩ Ǵ.-ǽ. ǰȓȞțȎț țȎȕȩȐȎȓȠ ȚȎȟȘȜȗ,
ȝȜȒȜȏțȜ ȠȓțȖ ȖșȖ ȜȠȞȎȔȓțȖȬ, ȜȠ ȘȜȠȜȞȩȣ țȓ ȟȡȔȒȓțȜ ȖȕȏȎ-
ȐȖȠȪȟȭ, țȜ Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȕȎȘșȬȥȓț ȐȕȑșȭȒ ȟȎȚȜȑȜ ȟȚȜȠȞȭȧȓȑȜ, țȎ-
ȐȜȒȭȧȖȗ ȡȔȎȟ Ȗ ȜȤȓȝȓțȓțȖȓ. ȋȠȜ Țȓȥ ȝȞȜȠȖȐ ȟȓȏȭ, ȚȖȟȠȖȥȓ-
ȟȘȜȓ ȡȒȐȜȓțȖȓ Ȗ ȟȚȓȞȠȓșȪțȜȓ ȞȎȟȧȓȝșȓțȖȓ ȟȐȜȓȑȜ «ȍ», ȘȜȑȒȎ
«ȒȡȦȎ ȟȚȜȠȞȖȠ țȎ ȟȝȜȘȜȗțȜȓ șȖȤȜ țȓȝȜȒȐȖȔțȜȑȜ ȠȓșȎ: ȜțȜ Ȗ
ȠȐȜȓ, Ȗ țȓ ȠȐȜȓ»2. ǰȜȕțȖȘȎȓȠ ȞȎȟȧȓȝ, ȕȎȕȜȞ «ȚȓȔȒȡ», ȟȖȠȡȎȤȖȭ
ȑȞȎțȖȤȩ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȗ Ȗ ȏȎșȎțȟȖȞȡȓȠ ȚȎȟȘȎ.

1 Vernan Jean-Pierr. La mort dans les zeuz. Paris: Hachette, 1985,


p. 80 -81 // ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ Ǻ. Ǽ ȏșȖȕȘȜȚ (ǼȥȓȞȘȖ țȓȚȖȚȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ
ȕȞȓțȖȭ). Ǻ.: ǻǹǼ, 2001. ǿ. 207.
2 ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ Ǻ. Ǽ ȏșȖȕȘȜȚ (ǼȥȓȞȘȖ țȓȚȖȚȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȕȞȓțȖȭ).
Ǻ.: ǻǹǼ, 2001. ǿ. 207.

X 92 W
ǿ. DzȎșȖ. ǮȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠ

ȋȠȜ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ țȓ ȜȏțȖȚȎȓȠ ȓȑȜ ȤȓșȖȘȜȚ, ȠȎȘ ȘȎȘ Ȝț țȎȣȜ-


ȒȖȠȟȭ ȝȓȞȓȒ ȕȓȞȘȎșȜȚ (ȝȓȞȓȒ ȚȖȞȜȚ), țȜ țȓ Ȑ țȓȚ ȟȎȚȜȚ. ǺȜȔ-
țȜ țȎȏșȬȒȎȠȪ, ȥȠȜ șȬȒȖ ȐȓȒȡȠ ȟȓȏȭ ȝȓȞȓȒ ȕȓȞȘȎșȜȚ țȓȓȟȠȓȟȠ-
ȐȓțțȜ, ȡ țȖȣ țȓȠ țȎȐȩȘȎ ȝȜȒȣȜȒȎ Ș ȟȓȏȓ ȘȎȘ Ș ȜȠȥȡȔȒȓțțȜȚȡ
DzȞȡȑȜȚȡ. ǿșȓȒȟȠȐȖȓȚ ȥȓȑȜ ȭȐșȭȬȠȟȭ țȓȓȟȠȓȟȠȐȓțțȩȓ ȐȩȞȎȔȓ-
țȖȭ șȖȤȎ, ȘȎȘȜȑȜ ȜȏȩȥțȜ țȓ ȏȩȐȎȓȠ Ȑ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȗ ȔȖȕțȖ.
ǼțȖ ȒȜȏȎȐșȭȬȠ (ȝȞȖȚȓȞȭȬȠ) ȐȩȞȎȔȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȔȓșȎșȖ ȏȩ
ȐȖȒȓȠȪ țȎ ȟȐȜȓȚ șȖȤȓ, țȜ țȓ Ȓșȭ ȟȓȏȭ, Ȏ Ȓșȭ ȒȞȡȑȖȣ. ǸȜȑȒȎ Ȗț-
ȒȖȐȖȒ ȟȚȜȠȞȖȠ țȎ ȟȓȏȭ Ȑ ȕȓȞȘȎșȜ, Ȝț ȜȒȓȞȔȖȚ DzȞȡȑȖȚ.
Ǻ. Ǻ. ǯȎȣȠȖț1 ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ȑ ȝȞȖȚȓȞ ȞȎȏȜȠȡ ȣȡȒȜȔțȖȘȎ țȎȒ ȟȜȏ-
ȟȠȐȓțțȩȚ ȎȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠȜȚ. ǽȓȞȐȜȗ ȕȎȒȎȥȓȗ ȣȡȒȜȔțȖȘȎ, ȑȜȐȜȞȖȠ

1ǯȎȣȠȖț Ǻ. Ǻ. ǮȐȠȜȞ Ȗ ȑȓȞȜȗ: Ș ȢȖșȜȟȜȢȟȘȖȚ ȜȟțȜȐȎțȖȭȚ ȑȡ-


ȚȎțȖȠȎȞțȩȣ țȎȡȘ. ǿǽȏ.: ǮȕȏȡȘȎ, 2000. ǿ. 60.

X 93 W
Ȝț, ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȥȖȧȓțȖȓ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȖ ȜȠȞȎȔȓțțȜȑȜ șȖȤȎ, Ȓșȭ Ȑȩ-
ȝȜșțȓțȖȭ ȘȜȠȜȞȜȗ ȣȡȒȜȔțȖȘ ȒȜșȔȓț ȕȎțȭȠȪ ȝȜȕȖȤȖȬ Ȑțȓ ȟȓȏȭ
(«ȐțȓțȎȣȜȒȖȚȜȟȠȖ»), ȥȠȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȝȜ ȟȐȜȓȗ ȟȡȠȖ țȓȓȟȠȓȟȠȐȓț-
țȩȚ. «ǴȡȠȘȜȓ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȓ, — ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝț, — ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ Ȑȟȓ-
ȑȒȎ ȟȚȓȬȧȓȓȟȭ șȖȤȜ ǾȓȚȏȞȎțȒȠȎ țȎ ȓȑȜ ȎȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠȓ Ȗ ȟȠȞȎț-
țȜ ȜȠȥȡȔȒȓțțȜȓ șȖȤȜ ǰȞȡȏȓșȭ»1. ǽȞȖȚȓȞȩ ȚȜȔțȜ ȝȞȖȐȜȒȖȠȪ
Ȗ ȒȎșȓȓ: ȎȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠ ǿ. DzȎșȖ ȟ ȞȎȢȎȫșȓȐȟȘȜȗ Ȧȓȓȗ.
ǵȓȞȘȎșȜ ȚȜȔȓȠ ȒȎȠȪ ȚȎȠȓȞȖȎș Ȓșȭ ȟȎȚȜȜȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȖ.
ǿȐȜȗ ȐțȓȦțȖȗ ȐȖȒ ȍ ȐȟȠȞȓȥȎȓȠ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȜȠȞȎȔȎȬȧȓȗ ȝȜ-
ȐȓȞȣțȜȟȠȖ țȎȞȭȒȡ ȟ ȒȞȡȑȖȚȖ ȝȞȓȒȚȓȠȎȚȖ ȐȖȒȖȚȜȑȜ ȚȖȞȎ.
ǺȩȟșȪ ȝȜȚȓȧȎȓȠ ȠȓșȜ ȐȜ ȐțȓȦțȓȚ ȚȖȞȓ ȟȞȓȒȖ ȒȞȡȑȖȣ ȝȞȓȒ-
ȚȓȠȜȐ. ǰ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ ȍ ȚȜȭ țȎȞȡȔțȜȟȠȪ țȓ ȚȜȔȓȠ ȝȓȞȓȔȖȐȎȠȪȟȭ
ȘȎȘ ȜȏȨȓȚșȬȧȎȭ Ȗ ȕȎȐȓȞȦȓțțȎȭ ȤȓțțȜȟȠȪ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȜțȎ ȝȓȞȓ-
ȔȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ DzȞȡȑȜȑȜ. DzȞȡȑȜȗ ȐȓȟȪ ȒȎț Țțȓ ȐȜ ȐțȓȦ-
țȓȚ ȚȖȞȓ. ǺȜȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȗ ȜȝȩȠ țȓ ȚȜȔȓȠ ȒȎȠȪ Țțȓ ȠȎȘȜȑȜ
ȐȖȒȓțȖȭ ȟȐȜȓȗ ȐțȓȦțȓȗ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȜȟȠȖ.
ǹȖțȖȭ ȘȎȘ ȑȞȎțȖȤȎ ȠȓșȎ ȎȒȓȘȐȎȠțȎ Ȓșȭ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȭ DzȞȡ-
ȑȜȑȜ Ȗ țȓȎȒȓȘȐȎȠțȎ Ȓșȭ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȭ Țȓțȭ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȍ ȟȡȧȓȟȠȐȡ-
ȓȠ, ȝȓȞȓȔȖȐȎȭ ȐȟȭȘȖȓ ȑȞȎțȖȤȩ Ȗ ȞȎȟȦȖȞȭȭ ȟȐȜȖ ȝȞȓȒȓșȩ.
ȀȜșȪȘȜ DzȞȡȑȜȗ ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȠȟȭ ȚțȜȗ ȘȎȘ ȟȜȝȞȖȞȜȒțȩȗ ȐțȓȦ-
țȓȚȡ ȚȖȞȡ. ȍ Ȓșȭ ȟȓȏȭ țȓ ȟȜȝȞȖȞȜȒȓț, ȐȜ Țțȓ ȓȟȠȪ ȟȜȕțȎțȖȓ
ȖșȖ «ȐțȡȠȞȓțțȭȭ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪ»2, ȘȜȠȜȞȎȭ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȡȓȠ ȐțȓȦ-
țȖȗ ȚȖȞ. DzȞȡȑȜȗ ȖțȠȖȚțȜ ȟȐȭȕȎț ȟ ȚȖȞȜȚ, ȭ ȟ ȚȜȓȗ «ȐțȡȠ-
Ȟȓțțȓȗ ȐțȓȚȖȞțȜȗ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪȬ»3. DzȎȔȓ ȓȟșȖ ȭ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȡȬ
ȜȏȞȎȕ ȟȓȏȭ, ȠȜ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ țȓ ȏȡȒȓȠ ȜȏșȎȒȎȠȪ ȡȏȓȒȖȠȓșȪțȜȟȠȪȬ,
ȠȎȘ ȘȎȘ ȭ țȓ ȝȓȞȓȟȠȎȬ ȝȓȞȓȔȖȐȎȠȪ ȟȓȏȭ ȖȕțȡȠȞȖ. ǺȜȓ ȟȎȚȜ-
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȓ ȟȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎțȜ Ȗ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȒȓȗȟȠȐȖ-
ȠȓșȪțȜȚȡ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȬ. ȍ ȚȜȑȡ ȝȜȚțȖȠȪ ȟȓȏȭ, ȥȎȟȠȖȥțȜ ȐȜȟ-
ȝȞȖțȖȚȎȠȪ, ȜȠȥȎȟȠȖ ȟȒȓșȎȠȪ ȟȓȏȭ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȔȓșȎțȖȗ Ȗ
ȥȡȐȟȠȐ, țȜ Ȗ Ȑ ȫȠȜȚ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȟȎȚȜȜȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȖ ȭ țȓ ȚȜȑȡ
ȡȏȓȒȖȠȓșȪțȜ ȝȓȞȓȔȖȠȪ ȟȓȏȭ ȕȎȘșȬȥȓțțȩȚ ȐȜ ȐțȓȦțȓ ȜȑȞȎțȖ-

1 ǯȎȣȠȖț Ǻ. Ǻ. ǮȐȠȜȞ Ȗ ȑȓȞȜȗ: Ș ȢȖșȜȟȜȢȟȘȖȚ ȜȟțȜȐȎțȖȭȚ ȑȡ-


ȚȎțȖȠȎȞțȩȣ țȎȡȘ. ǿǽȏ.: ǮȕȏȡȘȎ, 2000. ǿ. 60.
2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 66.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 66.

X 94 W
ȥȓțțȩȗ, ȟȝșȜȦȪ ȐȖȒȖȚȩȗ Ȗ ȜȟȭȕȎȓȚȩȗ ȝȞȓȒȚȓȠ. ǿȜȏȟȠȐȓț-
țȩȓ ȜȏȞȎȕȩ ȢȞȎȑȚȓțȠȎȞțȩ.
ǺȜȓ Ego țȓȝȞȓȞȩȐțȜ ȘȜțȟȠȖȠȡȖȞȡȓȠ ȟȎȚȜ ȟȓȏȭ ȘȎȘ ȟȡȧȓȓ
Ȗ ȘȜțȟȠȖȠȡȖȞȡȓȠ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȗ ȚȖȞ ȘȎȘ ȟȡȧȓȓ ȟ ȖțȟȠȖȠȡȠȎȚȖ
Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚȖ ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ ȐșȎȟȠȖ, ȘȡșȪȠȡȞȩ, ȑȜȟȡȒȎȞȟȠ-
ȐȎ, ȤȓȞȘȐȖ. ǸȜțȟȠȖȠȡȖȞȡȓȠȟȭ țȜȐȜȓ ego Ȑ ȓȑȜ ȟȎȚȜȟȠȖ ȟȐȜȓȜȏ-
ȞȎȕȖȗ — «ȭ ȟȎȚ» ȘȎȘ ȜȠȞȎȔȎȬȧȓȓȟȭ Ȑ ȚȜȓȚ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȚ ȍ, —
ȐȠȜȞȜȓ ego, alter ego. ȀȎȘ, ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȖȞȡȓȠ ȟ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȚ
ȎȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠȜȚ Ǿȓțȓ ǺȎȑȞȖȠȠ: Ȝț ȖȕȜȏȞȎȔȎȓȠ ȟȓȏȭ, ȝȖȦȡȧȖȚ
ȟȐȜȗ ȎȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠ. ǸȜțȟȠȖȠȡȖȞȡȬȧȖȗ ȫșȓȚȓțȠ ȠȞȓȠȪȓȗ ȞȓȢ-
șȓȘȟȖȖ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȫȠȜȗ ȞȎȏȜȠȓ.

Ǿ. ǺȎȑȞȖȠȠ. ǮȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠ
ǹȖȤȜ, ȜȏȞȎȧȓțțȜȓ Ș DzȞȡȑȜȚȡ, ȭȐșȭȓȠȟȭ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜ ȜȠ-
ȘȞȩȠȜȗ ȘȜȚȏȖțȎȤȖȓȗ, ȜțȜ ȐȕȩȐȎȓȠ Ș ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȗ Ș ȕȎ-
ȣȐȎȠȡ. ǰ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȗ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ ȞȎȕșȖȥȖȗ ȚȓȔȒȡ șȖȤȜȚ Ȗ Ƞȓ-

X 95 W
șȜȚ țȓ ȏȩșȜ. Ƕ ȠȜ Ȗ ȒȞȡȑȜȓ ȝȜȒȐȓȞȑȎșȜȟȪ ȕȎȐȜȓȐȎțȖȬ Ȗ ȞȎȟ-
ȘȞȎȦȖȐȎțȖȬ. ǰ ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ șȬȏȎȭ Ȟȓ-
ȎșȪțȜȟȠȪ ȏȓȞȓȠȟȭ ȟ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȜȝȩȠȎ ȫȠȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ, ȝȜ-
ȫȠȜȚȡ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ șȖȤȓ — ȫȠȜ ȕțȎȥȖȠ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝȏ ȜȝȩȠȓ ȓȑȜ
ȟȜȕțȎȐȎțȖȭ (Ȝ-ȟȜȕțȎțȖȭ), ȑȒȓ ȚȜȔțȜ ȐȩȒȓșȖȠȪ ȝȞȓȒȚȓȠțȡȬ Ȗ
ȞȓȢșȓȘȟȖȐțȡȬ ȟȠȜȞȜțȩ.
ǼȠȏȓșȓțțȜȓ șȖȤȜ, ȐȩȞȓȕȎțțȜȓ Ȗȕ ȠȓȚțȜȑȜ ȢȜțȎ, țȎȒȓ-
șȓțțȜȓ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȟȠȓȝȓțȪȬ ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȟȠȖ, ȐȓȒȓȠ Ș ȝȜțȭ-
ȠȖȬ «șȖȤȮȐȜȟȠȖ» (visageite) Ǵ. DzȓșȮȕȎ: «ǻȓȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ Ȑ ȥȓ-
șȜȐȓȘȓ — ȐȜȠ ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ șȖȤȜ ȖȕțȎȥȎșȎ; ȜțȜ ȜȠ ȝȞȖȞȜȒȩ —
ȘȞȡȝțȩȗ ȝșȎț, ȫȠȜ șȖȤȜ ȟ ȓȑȜ țȓȔȖȐȩȚȖ ȏȓșȩȚȖ ȝȜȐȓȞȣțȜ-
ȟȠȭȚȖ, ȟȐȓȞȘȎȬȧȖȚȖ ȥȓȞțȩȚȖ ȒȩȞȎȚȖ»1. ǹȖȤȜ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȭȐ-
șȭȓȠȟȭ Ȓșȭ țȓȑȜ ȢȓțȜȚȓțȜȚ, țȜ Ȓșȭ ȒȞȡȑȖȣ ȜțȜ — ȭȐșȓțȖȓ,
ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȜȐȓȟȠȐȡȓȠ Ȝ ȚȖȞȓ Ȗ Ȝȏ ȜȠțȜȦȓțȖȖ Ș țȓȚȡ ȟȜ ȟȠȜȞȜ-
țȩ ȖțȒȖȐȖȒȎ.
ǽȞȖțȤȖȝ «ȜșȖȤȓȠȐȜȞȓțțȜȟȠȖ» ȟȠȎș ȒȜȚȖțȖȞȡȬȧȖȚ Ȑ
ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ. ǰ ȝȞȜȠȖȐȜȐȓȟ ȕȎ-
ȝȎȒțȜȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȚȡ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐȖȕȚȡ Ȗ ȞȎȤȖȜțȎșȖȕȚȡ, ȜȏȞȎȕ
ȟȡȧțȜȟȠȖ Ȗ ȟȎȚȎ ȟȡȧțȜȟȠȪ ȘȎȘ ȜȏȞȎȕ șȖȤȎ Ȗ ȟȎȚȜ șȖȤȜ ȟșȖ-
șȖȟȪ Ȑ ȓȒȖțȜȗ ȜțȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ. ǾȓȥȪ ȖȒȓȠ Ȝȏ
ȖȘȜțȓ. ǻȓ ȝȞȖțȭȠȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ, ȥȠȜ ȫȠȜ «ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ» ǯȜȑȎ
ȖșȖ ǯȜȑȜȚȎȠȓȞȖ, ȫȠȜ ȟȎȚ ǯȜȑ ȖșȖ ȟȎȚȎ ǯȜȑȜȚȎȠȓȞȪ.
ǽ. Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ ȝȖȟȎș: «ǰȜȠ ȟȚȜȠȞȬ țȎ ȖȘȜțȡ Ȗ ȑȜȐȜȞȬ
ȟȓȏȓ: „ǿȓ — ǿȎȚȎ ǼțȎெ »2. ǶȘȜțȜȝȖȟȓȤ Ȑ ȞȡȟȟȘȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ
ȭȐșȭȓȠȟȭ țȓ ȚȎȟȠȓȞȜȚ, ȟȜȕȒȎȐȦȖȚ ȝȜșȜȠțȜ Ȗ ȖȕȜȏȞȎȕȖȐȦȖȚ
ȕȎȝȞȓȒȓșȪțȜȓ, Ȏ ȠȓȚ, ȘȠȜ ȝȞȖȜȠȘȞȩș ȕȎȐȓȟȡ ȠȎȗțȩ, ȜȠȘȞȩș
ȚȓȠȎȢȖȕȖȥȓȟȘȜȓ ȜȘțȜ.
«ǹȖȤȜ, — ȜȝȞȓȒȓșȭș ǽ. Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ, — ȓȟȠȪ ȠȜ, ȥȠȜ
Țȩ ȐȖȒȖȚ ȝȞȖ ȒțȓȐțȜȚ ȟȐȓȠȓ, ȠȜ, ȥȓȚ ȭȐșȭȬȠȟȭ țȎȚ ȞȓȎșȪ-
țȜȟȠȖ ȕȒȓȦțȓȑȜ ȚȖȞȎ… ǺȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ șȖȤȜ ȝȜȥȠȖ ȟȖ-
țȜțȖȚ ȟșȜȐȎ ȭȐșȓțȖȓ»3. ǽȜȞȠȞȓȠ — ȫȠȜ țȓ ȜțȠȜșȜȑȖȭ, Ȏ ȫȝȖ-
ȟȠȓȚȜșȜȑȖȭ șȖȤȎ, ȘȜȑȒȎ ȣȡȒȜȔțȖȘ ȐȩȭȐșȭȓȠ ȟȣȓȚȡ ȫȚȜȤȖȜ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ȀȩȟȭȥȎ ȝșȎȠȜ // www.Klinamen.com.


2 ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ ǽ. Ǯ. ǶȘȜțȜȟȠȎȟ. Ǻ.: ǶȟȘȡȟȟȠȐȜ, 1995. ǿ. 226.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 235.

X 96 W
țȎșȪțȜȑȜ ȜȝȩȠȎ șȖȤȎ. ǶȕȐȓȟȠțȜ, ȥȠȜ ȠȞȡȒțȓȓ ȐȟȓȑȜ ȝȖȟȎȠȪ
ȒȓȠȟȘȖȓ ȝȜȞȠȞȓȠȩ, ȠȎȘ ȘȎȘ țȓȭȟțȜ, ȘȎȘȡȬ ȟȣȓȚȡ țȎ țȖȣ
ȚȜȔțȜ țȎșȜȔȖȠȪ.
ǽȜȒșȖțțȩȚ ȕțȎȘȜȚ ȏȩȠȖȭ Ȑ ȣȞȖȟȠȖȎțȟȘȜȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓ-
țȖȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ șȖȘ — ȜțȠȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȒȎȞ ǯȜȑȎ, ȝȜ ȜȏȞȎȕȡ
ȘȜȠȜȞȜȑȜ Ȝț ȐȜȝșȜȧȎȓȠȟȭ Ȑ șȖȤȓ. ǹȖȘ, ȝȜ ȚțȓțȖȬ
ǽ. Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ, ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȑȞȓȥȓȟȘȜȗ ȖȒȓȓ — ȭȐșȓ-
țȖȬ ȒȡȣȜȐțȜȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ, ȐȓȥțȜȑȜ ȟȚȩȟșȎ. ǽȜșțȜȗ ȝȞȜȠȖ-
ȐȜȝȜșȜȔțȜȟȠȪȬ șȖȘȡ ȭȐșȭȓȠȟȭ șȖȥȖțȎ, ȝȓȞȐȜțȎȥȎșȪțȜȓ
ȕțȎȥȓțȖȓ ȘȜȠȜȞȜȗ ȚȎȟȘȎ — larva1 — ȠȜ, ȥȠȜ ȝȜȣȜȔȓ țȎ șȖȤȜ
Ȗ ȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭ ȒȞȡȑȖȚȖ ȘȎȘ ȠȎȘȜȐȜȓ, țȜ ȐțȡȠȞȓțțȓ ȝȡȟȠȜȓ Ȑ
ȟȚȩȟșȓ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȐȓȧȓȟȠȐȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȚȓȠȎȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ
ȟȡȏȟȠȎțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ. ǿșȜȐȜ «larva» ȜȕțȎȥȎșȜ ȡ ȞȖȚșȭț Ȏȟ-
ȠȞȎșȪțȩȗ ȠȞȡȝ, ȝȡȟȠȜȓ ȘșȖȦȓ, ȜȟȠȎȐȦȓȓȟȭ ȜȠ ȡȚȓȞȦȓȑȜ Ȗ
ȔȎȔȒȡȧȓȓ ȟȐȓȔȓȗ ȘȞȜȐȖ Ȗ ȔȖȐȜȑȜ șȖȤȎ, Ș ȘȜȠȜȞȜȚȡ ȜțȎ
ȚȜȑșȎ ȏȩ ȝȞȖȟȜȓȒȖțȖȠȪȟȭ. ǽȡȟȠȜȠȎ, ȟȐȜȗȟȠȐȓțțȎȭ șȖȥȖțȓ,
ȐȟȓȑȒȎ ȟȥȖȠȎșȎȟȪ ȝȞȖȕțȎȘȜȚ ȕșȜȗ ȟȖșȩ, ȟȘȞȩȠȜȗ ȝȡȟȠȩȚȖ
ȜȏȜșȜȥȘȎȚȖ, ȟȝȜȟȜȏțȩȚȖ ȝȞȓșȪȧȎȠȪ șȬȒȓȗ ȟȐȜȖȚ ȜȏȚȎț-
ȥȖȐȩȚ ȐȖȒȜȚ.
ǽ. Ǯ. ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȠȞȡȒȎȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȣȞȖȟȠȖ-
ȎțȟȘȜ-ȎȘȟȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȡȬ ȝȜȕȖȤȖȬ: ȝȜ ȚȓȞȓ ȠȜȑȜ, ȘȎȘ ȑȞȓȣ
ȜȐșȎȒȓȐȎȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ, șȖȤȜ ȓȑȜ ȝȓȞȓȟȠȎȓȠ ȏȩȠȪ ȜȘțȜȚ, ȜȠ-
ȘȡȒȎ ȟȖȭȓȠ ȟȐȓȠ ǯȜȔȖȗ (șȖȘȜȚ), Ȗ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠȟȭ Ȑ șȖȥȖțȡ. ǰ
ǯȖȏșȖȖ ȐȟȭȥȓȟȘȖ ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȠȟȭ ȟȐȓȠȜțȜȟțȩȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ
ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȭ șȖȤȎ Ȑ șȖȘ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȝȜȚȖțȎȓȠ ȒȖȟȘ ȟȜșț-
ȤȎ. ǹȬȒȖ Ȕȓ ȝȞȭȥȡȠ ȟȐȜȓ șȖȤȜ ȐȜ ȚțȜȑȖȣ ȞȓșȖȑȖȜȕțȩȣ
ȝȞȎȘȠȖȘȎȣ. ǽȞȖȚȓȞȜȐ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ: ǶșȖȭ Ȗ ǺȜȖȟȓȗ, ȐȕȜȗȒȭ
țȎ ȑȜȞȡ, ȕȎȘȞȩșȖ șȖȤȎ ȝȜȘȞȩȐȎșȎȚȖ, ȥȠȜȏȩ țȓ ȡȐȖȒȓȠȪ șȖ-
ȤȜ ǯȜȑȎ; ǶȟȎȗȭ, ȝȎȐȦȖȗ țȖȤ, ȘȜȑȒȎ ȑșȎȕȎ ȓȑȜ ȡȕȞȓșȖ ȀȜȑȜ,
ȥȪȓȗ ȟșȎȐȜȗ ȝȜșțȖȠȟȭ ǵȓȚșȭ; ǿȎȐș, ȥȠȜ Ȝȟșȓȝ ȝȜ ȝȡȠȖ Ȑ DzȎ-
ȚȎȟȘ; ȞȎȐȐȖț ǿȖȚȜț ǯȓț-ǮȟȟȎȖ, ȥȠȜ ȡȚȓȞ, ȡȐȖȒȓȐ ǾȎȗ; ȕțȎ-

1 ȂșȜȞȓțȟȘȖȗ ǽ. Ǯ. ǶȚȓțȎ. ǿȜȥȖțȓțȖȭ. Ǻ.: ǶȟȘȡȟȟȠȐȜ, 1998.


ǿ. 318.

X 97 W
ȚȓțȖȠȩȗ ȥȎȞȜȒȓȗ DzȔȜȐȎțțȖ ǰȖȠȓȞȏȟȘȖȗ, șȖȦȖȐȦȖȗȟȭ
ȞȎȟȟȡȒȘȎ, ȘȜȑȒȎ ȟȝȜȒȜȏȖșȟȭ ȡȕȞȓȠȪ ȀȞȜȖȤȡ1.
ǰȖȕȎțȠȖȗȟȘȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȖȘȜțȩ2 ȐȜ ȚțȜȑȜȚ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȝșȎ-
ȠȜțȜȐȟȘȖȚ ȝȜțȖȚȎțȖȓȚ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ țȎ șȬȒȓȗ ȘȞȎȟȖȐȜȑȜ șȖ-
ȤȎ. ǽșȎȠȜț ȐȖȒȖȠ ȓȑȜ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȘȞȎȟȖȐȜȓ șȖȤȜ țȎȝȜȚȖțȎȓȠ Ȝ
ȟȜȕȓȞȤȎțȖȖ țȎȦȖȚȖ ȒȡȦȎȚȖ ȥȖȟȠȩȣ ȖȒȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȟȠȖțțȩ
Ȗ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȝȞȓȘȞȎȟțȩ. ǺȓȠȎȢȖȕȖȘȎ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ Ȝȏ-
șȖȘȎ ȏȩșȎ ȞȎȕȞȎȏȜȠȎțȎ ǽșȎȠȜțȜȚ Ȑ «ȂȓȒȞȓ»3. Ǽț ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ
ȘȞȎȟȖȐȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȘȎȘ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȗ ȘȞȎȟȜȠȩ-
ȖȒȓȖ, Ȏ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ ȓȑȜ ȒȞȡȑȖȚȖ ȘȎȘ ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȓ Ȝ ȟȜȕȓȞ-
ȤȎțȖȖ ȖȒȓȖ Ȑ Ƞȓ ȐȞȓȚȓțȎ, ȘȜȑȒȎ țȎȦȎ ȒȡȦȎ ȝȞȓȏȩȐȎșȎ Ȑ ȚȖȞȓ
ȖȒȓȗ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȘȞȎȟȖȐȩȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȜȏșȖȘ ȟȐȓȠȖȠȟȭ
țȓȕȓȚțȩȚ ȟȐȓȠȜȚ: «ǸȜȑȒȎ ȘȠȜ-țȖȏȡȒȪ ȟȚȜȠȞȖȠ țȎ ȕȒȓȦțȬȬ
ȘȞȎȟȜȠȡ, ȝȞȖȝȜȚȖțȎȭ ȘȞȎȟȜȠȡ ȖȟȠȖțțȡȬ, Ȝț ȜȘȞȩșȭȓȠȟȭ, Ȏ
ȜȘȞȩșȖȐȦȖȟȪ, ȟȠȞȓȚȖȠȟȭ ȐȕșȓȠȓȠȪ»4.
ǸȞȎȟȖȐȩȚ Ȗ ȝȞȖȐșȓȘȎȠȓșȪțȩȚ ȭȐșȭȓȠȟȭ șȖȤȜ, ȘȜȠȜȞȜȓ
țȎȝȜȚȖțȎȓȠ Ȝ ȥȖȟȠȩȣ ȖȒȓȭȣ. ǸȞȎȟȖȐȜȓ șȖȤȜ ȕȎȝȜȚȖțȎȓȠȟȭ,
ȐȩȒȓșȭȓȠȟȭ Ȑ ȟȖșȡ ȓȧȓ ȜȒțȜȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ — țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȖțȎȘȜȐȜȟȠȖ, țȜ Ȗ ȞȓȒȘȜȟȠȖ. ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȟȐȜȓȗ ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪ-
țȜȟȠȖ ȘȞȎȟȖȐȜȓ șȖȤȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȖțȠȓȞȓȟȜȚ ȣȡȒȜȔțȖȘȜȐ Ȗ
ȝȡȏșȖȘȖ.
Ǻ. ǽȞȡȟȠ Ȑ «ǽȜȖȟȘȎȣ ȡȠȞȎȥȓțțȜȑȜ»5 ȖȟȟșȓȒȡȓȠ șȖȤȜ ȘȎȘ
ȟȑȡȧȓțțȩȓ Ȑ ȟȓȏȓ ȜȏȞȎȕȩ, ȘȎȘ ȥȖȟȠȜȓ ȭȐșȓțȖȓ ȏȩȠȖȭ, ȘȎȘ
ȚȜȒȡȟ ȭȐșȓțțȜȟȠȖ ȟȚȩȟșȎ. ǼȏȞȎȕ ȏȓșȜȗ ȟȠȓțȩ Ȗ ȥȓȞțȩȣ
ȒȩȞ, ȟȠȜșȪ ȝȞȜȞȎȏȜȠȎțțȩȗ Ǵ.-ǹ. ǻȎțȟȖ Ȗ ǰ. ǽȜȒȜȞȜȑȜȗ,
ȚȜȔțȜ ȐȟȠȞȓȠȖȠȪ ȡ Ǻ. ǽȞȡȟȠȎ. ȀȎȘ, șȖȤȜ ǮșȪȏȓȞȠȖțȩ Ȝț
ȜȝȖȟȩȐȎȓȠ ȘȎȘ ȏȓșȡȬ ȠȡȚȎțțȜȟȠȪ ȟ ȒȐȡȚȭ ȟȖȭȬȧȖȚȖ ȑșȎ-
ȕȎȚȖ: «ȅȠȜ-ȠȜ ȐȞȜȒȓ ȏȓșȓȬȧȓȑȜ ȟȜȕȐȓȕȒȖȭ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȚȜȔțȜ

1 ǯȜȞȣȓȟ ȃ-ǹ. ǾȎȟȟȘȎȕȩ ȚȎȑȜȐ. ǿǽȏ.: ǮȕȏȡȘȎ ȘșȎȟȟȖȘȜȐ, 2002.


ǿ. 170.
2 ǯȩȥȘȜȐ ǰ. ǰ. ǶȟȠȜȞȖȭ ȐȖȕȎțȠȖȗȟȘȜȗ ȫȟȠȓȠȖȘȖ. ǸȖȓȐ: ǽȡȠȪ Ș Ȗȟ-
ȠȖțȓ, 1991. ǿ. 161.
3 ǽșȎȠȜț. ȂȓȒȞ // ǽșȎȠȜț. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 4 Ƞ. Ȁ. 1. Ǻ.:
ǺȩȟșȪ, 1990. ǿ 479.
4 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 511.
5 ǽȞȡȟȠ Ǻ. ǰ ȝȜȖȟȘȎȣ ȡȠȞȎȥȓțțȜȑȜ. Ǻ.: ǶȟȘȡȟȟȠȐȜ, 1993. ǿ. 32.

X 98 W
ȏȩșȜ ȞȎȕșȖȥȖȠȪ ȒȐȎ ȑșȎȕȎ, ȏșȓȟȠȓȐȦȖȓ ȭȞȥȓ, țȓȔȓșȖ ȒȞȡȑȖȓ,
șȡȘȎȐȜȓ șȖȤȜ, ȏȓșȜȘȡȞȩȓ ȐȜșȜȟȩ — ȞȎȕșȖȥȖȠȪ Ȗ ȠȜȠȥȎȟ ȟțȜ-
ȐȎ ȝȜȠȓȞȭȠȪ Ȗȕ ȐȖȒȡ, ȚȑțȜȐȓțțȜ ȟșȖȠȪ Ȗȣ Ȑ ȜȒțȜ ȐțȡȠȞȖ
ȞȎȟȝșȩȐȥȎȠȜȗ ȚȜșȜȥțȜ-ȏȓșȜȗ ȠȡȚȎțțȜȟȠȖ»1. ǰ ȠȡȚȎțțȜȟȠȪ
țȎȟ ȝȜȑȞȡȔȎȬȠ șȖȤȎ șȬȏȖȚȩȣ Ȗ ȞȜȒțȩȣ. ȁ ȠȜȑȜ Ȕȓ
Ǻ. ǽȞȡȟȠȎ: «ȃȜȠȭ ȠȓȝȓȞȪ Ȝț țȓȜȠȐȭȕțȜ ȒȡȚȎș Ȝ ȚȎȠȓȞȖ, Ș
ȟȐȜȓȚȡ ȜȠȥȎȭțȖȬ, Ȝț ȜȏțȎȞȡȔȖș, ȥȠȜ țȓ ȚȜȔȓȠ ȐȟȝȜȚțȖȠȪ
ȓȓ șȖȤȎ». ǶȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȭ ȟȓȏȭ ȟ ȚȎȠȓȞȪȬ țȓ ȒȎȓȠ ȡȐȖȒȓȠȪ
ȓȓ șȖȤȎ ȘȎȘ șȖȤȎ DzȞȡȑȜȑȜ, ȠȎȘ Ȕȓ, ȘȎȘ ȥȓșȜȐȓȘ țȓ ȚȜȔȓȠ
ȜȏȨȓȚțȜ ȐȖȒȓȠȪ ȟȐȜȓȑȜ șȖȤȎ. ȀȜșȪȘȜ ȕȓȞȘȎșȜ ȒȎȓȠ ȓȚȡ ȜȏȞȩ-
ȐȜȥțȩȓ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ: ȓȑȜ șȖȤȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ șȖȤȜȚ DzȞȡȑȜ-
ȑȜ, ȜȠȟȬȒȎ, ȢȖȣȠȓȐȟȘȜȓ ȟȠȞȓȚșȓțȖȓ ȐȟȠȎȠȪ țȎȒ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȗ:
«ȍ» ȥȓȞȓȕ «țȓ-ȍ». ǹȖȤȜ ȚȎȠȓȞȖ, țȓȜȠșȖȥȖȚȜȓ ȜȠ ȟȐȜȓȑȜ, ȟȠȎ-
țȜȐȖȠȟȭ ȐȖȒȖȚȩȚ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ, ȐȟȝșȩȐȎȭ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȜȏȞȩȐȜȥ-
țȩȣ ȐȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭȣ.
ǹȖȤȜ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜ, țȜ țȓ ȓȒȖțȖȥțȜ, ȜțȜ ȚțȜȔȓȟȠȐȓț-
țȜ Ȗ ȝȜȫȠȜȚȡ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȟȜȐȝȎȒȎȓȠ ȟ ȟȜȏȜȗ. ǽȞȡȟȠ ȕȎȚȓȠȖș,
ȥȠȜ șȬȒȖ ȟȠȎȞȓȬȠ Ȑ ȠȜȠ ȚȜȚȓțȠ, ȘȜȑȒȎ ȝȓȞȓȟȠȎȬȠ ȒȓȞȔȎȠȪ
ȒȖȟȠȎțȤȖȬ ȔȖȕțȖ, ȕȎȧȖȧȎȬȧȡȬ Ȗȣ ȜȠ ȐȕȑșȭȒȜȐ ȒȞȡȑȖȣ:
«ǻȓȘȜȠȜȞȩȓ ȚȡȔȥȖțȩ Ȗ ȔȓțȧȖțȩ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ Ȑ ȟȠȎȞȜȟȠȖ țȓ-
ȝȜȣȜȔȖȚȖ țȎ ȟȓȏȭ; Ȏ ȐȓȒȪ ȘȜȑȒȎ-ȠȜ Ȗȣ ȚȎțȓȞȩ ȏȩșȖ ȟȠȜșȪ
ȡȠȜțȥȓțțȩȚȖ, Ȏ șȖȤȎ ȟȠȜșȪ ȬțȩȚȖ».
ȂȜȞȚȡșȎ ȟȚȓȞȠȖ, ȟȥȖȠȎȓȠ ǰ. ǽȜȒȜȞȜȑȎ, ȢȖȕȖȜȑțȜȚȖȥȓȟȘȖ
ȝȞȜȟȠȎ: Țȩ ȚȓȞȠȐȩ, ȘȎȘ ȠȜșȪȘȜ ȠȓȞȭȓȚ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ ȚȓȔȒȡ șȖ-
ȤȜȚ Ȗ ȜȏȞȎȕȜȚ. ǻȓȒȎȞȜȚ ȢȜȠȜȑȞȎȢȖȬ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȜȟȠȎțȎȐșȖȐȎ-
ȓȠ șȖȤȜ, Ǿ. ǯȎȞȠ țȎȕȩȐȎȓȠ «ȎȑȓțȠȜȚ ȟȚȓȞȠȖ»2. ȂȜȠȜȑȞȎȢȖȭ ȭȐ-
șȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȟșȓȒ, ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎȭ ȝșȎȟȠȖȥțȜȟȠȪ, ȡȚȓȞȧȐșȭȭ ȫȘȟ-
ȝȞȓȟȟȖȐțȩȗ ȝȜȠȜȘ, ȜȑȞȡȏșȭȭ ȥȓȞȠȩ șȖȤȎ Ȗ ȝȞȓȐȞȎȧȎȭ ȓȑȜ
Ȑ țȓȝȜȒȐȖȔțȡȬ ȚȎȟȘȡ. ǹȖȤȜ ǯȓȞȚȎ Ȑ ȞȜȚȎțȓ Ǻ. ǽȞȡȟȠȎ ȝȜ-
ȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȟȚȓȞȠȓșȪțȜȗ ȠȓțȪȬ: «ȁȚȖȞȎȬȧȖȓ ȑșȎȕȎ ȔȖșȖ ȜȠ-
țȜȟȖȠȓșȪțȜ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȗ ȔȖȕțȪȬ ȝȜ ȘȜțȠȞȎȟȠȡ ȟ ȫȠȜȗ

1 ǽȞȡȟȠ Ǻ. ǽȜȒ ȟȓțȪȬ ȒȓȐȡȦȓȘ Ȑ ȤȐȓȠȡ. Ǻ.: ȃȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȎȭ șȖ-


ȠȓȞȎȠȡȞȎ, 1976. ǿ. 482.
2 ǯȎȞȠ Ǿ. Camera Lucida. Ǻ.: Ad Marginem, 2001.

X 99 W
ȜȘȜȟȠȓțȓȐȦȓȗ ȚȎȟȘȜȗ șȖȤȎ Ȗ ȟșȎȏȜ ȏșȖȟȠȎșȖ, ȝȜȒȜȏțȜ ȜȠȏșȓ-
ȟȘȎȚ țȎ ȘȜȔȓ ȕȚȓȖ, ȟȝȭȧȓȗ ȟȞȓȒȖ ȘȎȚțȓȗ»1.
ǿ ȝȞȖȣȜȒȜȚ ȟȚȓȞȠȖ șȖȤȜ ȟșȖȐȎȓȠȟȭ ȟ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȢȖ-
ȕȖȜșȜȑȖȓȗ — ȢȖȕȖȜșȜȑȖȓȗ ȟȚȓȞȠȖ. DZșȭȒȭ ȐȟșȓȒ ȡȚȓȞȦȓȚȡ,
ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȖ Ȗ ȏșȖȕȘȖȓ ȝȜțȖȚȎȬȠ, ȥȠȜ ȓȑȜ șȖȤȜ țȎȣȜȒȖȠ-
ȟȭ ȡȔȓ Ȑ ȒȞȡȑȜȚ, ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȚ Ȓșȭ ȔȖȐȩȣ, ȜȝȩȠȓ. ǰȟȓ,
ȥȠȜ ȜȟȠȎȓȠȟȭ țȎ ȝȎȚȭȠȪ, ȫȠȜ «ȐȩȏȓșȓțțȜȓ șȖȤȜ»2 — șȖȤȜ-
ȚȎȟȘȎ.
ǹȖȤȜ ȔȖȐȓȠ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȐȜ ȚțȜȔȓȟȠȐȓ ȝȞȜȭȐșȓțȖȗ,
ȞȓȎȘȤȖȗ Ȗ ȜȏȞȎȕȜȐ. ǽȜșțȎȭ ȭȐșȓțțȜȟȠȪ șȖȤȎ țȓ ȒȎȓȠȟȭ DzȞȡ-
ȑȜȚȡ ȝȞȖ ȔȖȕțȖ. DzȞȡȑȜȗ Ȑȟȓ ȐȞȓȚȭ ȐȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ șȖȤȜ,
ȜȠȘȞȩȐȎȭ Ȓșȭ ȟȓȏȭ țȓȥȠȜ țȜȐȜȓ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȕȎȣȐȎȠȎ Ȗ ȕȎȧȖ-
Ƞȩ. ǶȑȞȎ Ȑ ȝȞȭȠȘȖ, ȝȞȜȐȜȤȖȞȡȓȚȎȭ ȒȓȠȪȚȖ, ȝȜȕȐȜșȭȬȧȎȭ
ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ DzȞȡȑȖȣ ȟȘȐȜȕȪ ȧȓșȖ ȝȎșȪȤȓȐ ȞȡȘ, țȓȕȎȚȓȠțȜ
ȝȓȞȓȞȎȟȠȎȓȠ Ȑ ȖțȠȞȖȑȡ ȐȕȑșȭȒȜȐ. ǹȖȤȜ DzȞȡȑȜȑȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ Ȑ
țȓȟȘȜșȪȘȖȣ ȑȜȞȖȕȜțȠȎȣ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ Ȗ țȖ Ȑ ȜȒțȜȚ ȝȜșțȜ-
ȟȠȪȬ, Ȗ ȠȜșȪȘȜ ȟȜ ȟȚȓȞȠȪȬ Ȑȟȓ ȑȜȞȖȕȜțȠȩ ȟȐȜȒȭȠȟȭ Ș ȜȒțȜȚȡ,
ȐȩȟȐȓȠșȓțțȜȚȡ Ȗ ȡȔȓ ȕȎȝȞȓȒȓșȪțȜȚȡ Ȓșȭ ȔȖȐȡȧȖȣ Ȗ ȝȞȖ-
țȖȚȎȬȧȖȣ ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȖȑȞȓ. ǼȠȐȓȠȎ țȎ ȐȜȝȞȜ-
ȦȎȬȧȖȓ ȐȕȑșȭȒȩ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȜȐ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ ȡȚȓȞȦȓȑȜ țȓ
ȝȜȟșȓȒȡȓȠ: ȖȑȞȎ ȚȖȚȖȘȖ, ȔȓȟȠȜȐ, ȐȕȑșȭȒȜȐ ȕȎȐȓȞȦȓțȎ, Ȗ ȥȓ-
șȜȐȓȘ ȡȣȜȒȖȠ Ȗȕ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȝȞȜ-
ȟȠȞȎțȟȠȐȎ.
ǰ ȢȖșȪȚȓ «ǿȝȎȟȖ Ȗ ȟȜȣȞȎțȖ» ȋȚȚȎ ǯȜȐȎȞȖ ȒȡȏșȖȞȡȓȠȟȭ
ȒȐȜȗțȖȘȜȚ — ȚȎȟȘȜȗ. ǺȎȟȘȎ — ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ ȋȚȚȩ, ȡȔȓ
ȠȞȜțȡȠȜȗ ȟȚȓȞȠȪȬ. ǼțȎ ȟțȭȠȎ ȟ șȖȤȎ ȎȘȠȞȖȟȩ, ȖȟȘȎȔȎȭ ȥȓȞ-
Ƞȩ șȖȤȎ ȒȜ ȑȞȡȏȜȑȜ ȞȖȟȡțȘȎ. ǺȎȟȘȎ — ȫȠȜ ȒȓȢȜȞȚȖȞȜȐȎț-
țȎȭ țȓȝȜȒȐȖȔțȜȟȠȪ. ǿȚȓȞȠȪ șȖȤȎ — țȓ ȠȜșȪȘȜ ȜȟȠȎțȜȐȘȎ
ȝȜȒȐȖȔțȜȟȠȖ, «ȟȜȟȘȎșȪȕȩȐȎțȖȓ» Ǵ.-ǹ. ǻȎțȟȖ, ȫȠȜ ȒȓȢȜȞ-
ȚȎȤȖȭ. ǿȚȓȞȠȪ ȐȝȖȟȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ șȖȤȜ ȔȖȐȩȣ ȘȎȘ ȟȠȖȞȎțȖȓ

1 ǽȞȡȟȠ Ǻ. ǽȜȒ ȟȓțȪȬ ȒȓȐȡȦȓȘ Ȑ ȤȐȓȠȡ. Ǻ.: ȃȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȎȭ șȖ-


ȠȓȞȎȠȡȞȎ, 1976.
2 ǽșȎȠȜț. ȂȓȒȞ // ǽșȎȠȜț. ǿȜȏȞȎțȖȓ ȟȜȥȖțȓțȖȗ Ȑ 4 Ƞ. Ȁ. 1. Ǻ.:
ǺȩȟșȪ, 1990. ǿ. 477.

X 100 W
ȠȜțȘȖȣ țȬȎțȟȜȐ Ȗ ȜȑȞȡȏșȓțȖȓ ȥȓȞȠ. ǺȎȟȘȎ — ȐȟȓȑȒȎ ȜȑȞȡȏ-
șȭȬȧȎȭ ȘȜȝȖȭ, ȕȎȘȞȩȐȦȎȭ ȟȐȜȖȚ ȡȣȜȒȜȚ ȐȕȑșȭȒ.
ǿȜ ȟȚȓȞȠȪȬ șȖȤȎ ȖȟȥȓȕȎȓȠ ȐȕȑșȭȒ. ǹȖȤȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ țȓ-
ȡȕțȎȐȎȓȚȩȚ DzȞȡȑȖȚȖ, ȒȎȔȓ ȞȜȒȟȠȐȓțțȖȘȎȚȖ Ȗ ȏșȖȕȘȖȚȖ,
ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȐȕȑșȭȒ Ȗ ȔȖȐȎȭ ȟȖșȎ șȖȤȎ, ȝȞȜȭȐșȭȬȧȎȭȟȭ Ȑ ȏȓȟ-
ȘȜțȓȥțȜȚ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȚ ȟȚȓȞȥȓ, ȖȟȥȓȕȎȬȠ, țȓ ȠȞȓȏȡȭ ȏȜșȓȓ
ȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎțȖȭ Ȗ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ, ȟȖșȩ ȜȟȜȕțȎțȖȭ, ȠȎȘ
ȘȎȘ ȔȖȕțȪ ȜȟȠȎțȜȐȖșȎȟȪ, Ȗ ȟșȓȒȩ ȏȜșȪȦȓ țȓ ȜȟȓȒȎȬȠ.
ȋ. ǹȓȐȖțȎȟ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ ȟșȓȒ ȘȎȘ «ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȡȬ
ȐȟȠȎȐȘȡ ȐȜ ȐȞȓȚȓțȖ, ȠȜȥȘȡ, ȑȒȓ ȚȖȞ ȟȘșȜțȭȓȠȟȭ Ș ȝȞȜȦșȜ-
Țȡ»1. ȂȞȎȑȚȓțȠȩ ȝȞȜȦșȜȑȜ ȕȎȝȓȥȎȠșȓȐȎȬȠȟȭ ȐȕȑșȭȒȜȚ DzȞȡ-
ȑȜȑȜ Ȗ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȬȠ Ȝ ȝȞȜȔȖȠȜȚ. Ǽ ȢȞȎȑȚȓțȠȎȞțȜȟȠȖ
ȞȎȕțȜȑȜ ȞȜȒȎ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȗ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȗ Ǵ. DzȓșȮȕ: «ǺȜȗ ȑșȎȕ —
ȫȠȜ ȠȞȡȝ ȟȐȓȠȎ, ȤȐȓȠȎ. ǺȜȗ țȜȟ — ȫȠȜ Ȑȟȓ, ȥȠȜ ȜȟȠȎșȜȟȪ ȜȠ ȕȎ-
ȝȎȣȜȐ»2, ȣȜȥȓȠȟȭ ȒȜȝȜșțȖȠȪ ȚȜȓ șȖȤȜ — ȟșȓȒ ȚȜȖȣ ȝȜȠȓȞȪ Ȗ
ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȖȗ.
ǶȟȥȓȕțȜȐȓțȖȓ ȐȕȑșȭȒȎ Ȗ ȡȠȞȎȠȎ ȕȞȓțȖȭ ȟȜȜȠțȜȟȭȠ ȟșȓ-
ȝȜȠȡ ȟȜ ȟȚȓȞȠȪȬ Ȑ ȘȜțȠȓȘȟȠȓ ȝȟȖȣȜȢȖȕȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȝȩȠȎ ȕȞȓ-
țȖȭ Ȗ ȟȜȤȖȜȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȞȎȕșȖȥȓțȖȭ ȐȖȒȖȚȜȑȜ Ȗ țȓȐȖȒȖ-
ȚȜȑȜ, ȭȐșȓțțȜȑȜ Ȗ ȟȘȞȩȠȜȑȜ, ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ Ȗ țȓ(ȎțȠȖ)-
ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ. ǿȞȎȐțȖȠȪ ȞȡȟȟȘȖȗ «ȟȐȓȠ» Ȑ ȕțȎȥȓțȖȖ «ȜȘȞȡ-
ȔȎȬȧȖȗ ȚȖȞ», «ȐȩȟȦȖȗ ȟȐȓȠ» ȖșȖ «ȠȜȠ ȟȐȓȠ». ȁȚȓȞȓȠȪ
ȕțȎȥȖȠ ȝȜȠȓȞȭȠȪ ȕȞȓțȖȓ Ȗ ȝȜȠȓȞȭȠȪ șȖȤȜ. «ǿȐȓȠ Ȗȕ Ȝȥȓȗ Ȑȩ-
ȘȎȠȖșȟȭ», «ǽȜȚȓȞȘ ȟȐȓȠ Ȑ ȜȥȎȣ». ǯȓȕȔȎșȜȟȠțȎȭ Ș ȟȐȜȖȚ
ȔȓȞȠȐȎȚ ȟȚȓȞȠȪ Ȑ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȟȘȎȕȎțȖȭȣ ȟȎȚȎ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ țȓȕȞȭȥȓȗ: «ǿȚȓȞȠȪ țȖ țȎ ȥȠȜ țȓ ȑșȭȒȖȠ». ȅȎȟȠȜ
ǯȎȏȡ ȍȑȡ ȜȝȖȟȩȐȎȬȠ ȘȎȘ ȟșȓȝȡȬ ȟȠȎȞȡȣȡ, ȐȩȟșȡȦȖȐȎȬȧȡȬ
Ȗ ȐȩțȬȣȖȐȎȬȧȡȬ ȟȐȜȬ ȔȓȞȠȐȡ. ǽȜ ǰ. ȍ. ǽȞȜȝȝȡ3, ȚțȜȑȖȓ

1 ǹȓȐȖțȎȟ ȋ. ǰȞȓȚȭ Ȗ ȒȞȡȑȜȗ. ǿǽȏ.: ǰȩȟȦȎȭ ȞȓșȖȑȖȜȕțȎȭ ȦȘȜșȎ,


1999. ǿ. 56.
2 DzȓșȮȕ Ǵ. ǺȖȦȓșȪ ȀȡȞțȪȓ Ȗ ȚȖȞ ȏȓȕ ȒȞȡȑȜȑȜ // ǿȜȤȖȜșȜȑȜȟ,
1999. Ɋ 1. C. 88.
3 ǽȞȜȝȝ ǰ. ȍ. ȂȜșȪȘșȜȞ Ȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȪ. Ǻ.: ǻȎȡȘȎ, 1976.
ǿ. 73.

X 101 W
ȟșȓȝȩȓ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȝȓȞȟȜțȎȔȖ ȐȩȟȠȡȝȎȬȠ Ȑ ȟȖȠȡȎȤȖȖ
«ȐȟȠȞȓȥȖ» ȚȖȞȎ ȔȖȐȩȣ Ȗ ȚȖȞȎ ȚȓȞȠȐȩȣ.
ǿșȓȝȜȠȎ — ȝȞȖȕțȎȘ ȖțȜȑȜ Ȗ ȝȜȫȠȜȚȡ ȝȡȑȎȬȧȓȑȜ ȟȐȜȗ-
ȟȠȐȎ (ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ, ȎȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ). ǰ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȚ ȝșȎțȓ
ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬ ȜȏȞȎȕȎ ȟșȓȝȜȗ ȟȚȓȞȠȖ Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ
Ȝ ȟȚȓȞȠȓșȪțȜȗ ȜȝȎȟțȜȟȠȖ, ȖȟȣȜȒȭȧȓȗ ȜȠ ȟșȓȝȩȣ, ȟȝȜȟȜȏȟȠ-
ȐȜȐȎșȜ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȜ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȭ ȕȎȞȎȕțȩȣ ȏȜșȓȕțȓȗ
(ȝȞȜȘȎȕȩ Ȗ Ȝȟȝȩ), ȝȞȖȕțȎȘȜȚ ȘȜȠȜȞȩȣ ȏȩșȎ ȟșȓȝȜȠȎ.
ǹȖȦȓțȖȓ ȕȞȓțȖȭ ȏȩșȜ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȚ țȎȘȎȕȎțȖȓȚ,
ȫȠȜ ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȖȕȑțȎțȖȓ Ȗȕ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ.
ǽȜȫȠȜȚȡ ȋȒȖȝ, ȜȏȐȖțȓțțȩȗ Ȑ ȜȠȤȓȡȏȖȗȟȠȐȓ Ȗ ȘȞȜȐȜȟȚȓȦȓ-
țȖȖ, ȐȩȘȎșȩȐȎȓȠ ȟȓȏȓ ȑșȎȕȎ ȕȜșȜȠȜȗ ȕȎȟȠȓȔȘȜȗ, ȟțȭȠȜȗ
ȟ ȝșȎȠȪȭ ȝȜȐȓȟȖȐȦȓȗȟȭ ǶȜȘȎȟȠȩ, Ȗ ȟșȓȝȜȗ ȡȣȜȒȖȠ Ȗȕ
ȂȖȐ. «ǿȖȠȡȎȤȖȭ ȋȒȖȝȎ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȠȞȎȑȖȥȓȟȘȖȚ țȎȞȎȟȠȎțȖȓȚ
ȞȓȢșȓȘȟȖȖ, ȘȡșȪȚȖțȎȤȖȓȗ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ Ȝȟșȓȝ-
șȓțȖȓ»1. Ǻ. ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ ȟȥȖȠȎȓȠ, ȥȠȜ ȋȒȖȝ ȝȞȓȒȟȠȎȓȠ ȘȎȘ
ȚȡȒȞȓȤ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȣȜȞȜȦȜ ȐȖȒȖȠ ȐȜȘȞȡȑ ȟȓȏȭ, țȜ țȓ Ȑ ȟȜ-
ȟȠȜȭțȖȖ ȡȐȖȒȓȠȪ ȟȓȏȭ. Ƕ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȕȜțȓ ȟșȓȝȜȠȩ Ȓșȭ țȓȑȜ ȝȜ-
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ. ȋȒȖȝ ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ Ș ȟȎȚȜȚȡ ȟȓȏȓ,
«ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎȭȟȪ»2, ȟȠȎțȜȐȭȟȪ ȜȏȨȓȘȠȜȚ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȕȞȓțȖȭ
Ȗ ȐȖȒȓțȖȭ.
ǿșȓȝȜȠȎ — ȎȟȜȤȖȎșȪțȜȓ Ȑ șȖȤȓ, ȠȜȑȒȎ, ȘȎȘ șȖȤȜ — ȠȜȝȜȟ
ȥȓȟȠȖ. ǿȠȎțȜȐșȓțȖȓ șȖȤȎ ȠȓȟțȜ ȝȓȞȓȝșȓȠȎȓȠȟȭ ȟȜ ȟȠȎțȜȐșȓțȖ-
ȓȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ ȜȏȧȓȟȠȐȎ Ȝ ȥȓȟȠȖ. ǿȡȐȓȞȓțțȜ ȜȠȘȞȩȠȜȓ
șȖȤȜ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȠ ȟȚȓșȩȗ ȐȕȑșȭȒ ȘȎȘ ȐȩȕȜȐ. ȆșȓȚ Ȗ ȕȎȏȞȎ-
șȜ ȜȠȘȞȩȠȩ. ǰ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȠȞȎȒȖȤȖȭ ȝȜȧȓȥȖțȩ
ȖȚȓȓȠ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȓ ȕțȎȥȓțȖȓ. Ǿ. ǹȡșșȖȗ Ȑ ȃIII ȐȓȘȓ ȝȖȟȎș
Ȝȏ ȜȏȞȭȒȓ ȝȜȟȐȭȧȓțȖȭ Ȑ ȞȩȤȎȞȖ: ȐȓșȪȚȜȔȎ ȤȓșȜȐȎș ȜȞȡȔȓ-
țȜȟȤȎ Ȗ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȒȎȐȎș ȝȜȧȓȥȖțȡ, ȝȞȜȭȐșȭȭ ȚȖșȜȟȓȞ-
ȒȖȓ Ȗ ȥȓȟȠȪ.

1 ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ Ǻ. Ǽ ȏșȖȕȘȜȚ (ǼȥȓȞȘȖ țȓȚȖȚȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȕȞȓțȖȭ).


Ǻ.: ǻȜȐȜȓ șȖȠȓȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜȕȞȓțȖȓ, 2001. ǿ. 152.
2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 152.

X 102 W
ǽȜȧȓȥȖțȎ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ Ȗ ȐȜȕ-
ȚȜȔțȎ ȠȜșȪȘȜ ȟȞȓȒȖ ȞȎȐțȩȣ. ǼțȎ ȠȓȞȭȓȠ ȟȚȩȟș Ȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȏȓȕțȞȎȐȟȠȐȓțțȜȗ, ȓȟșȖ ȓȓ ȒȎȬȠ țȓȞȎȐțȜȚȡ: ȔȓțȧȖțȓ, Ȟȓ-
ȏȓțȘȡ, ȝȜȒȥȖțȓțțȜȚȡ. ǽȜȧȓȥȖțȎ — ȫȠȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ Ȝ
ȥȓȟȠȖ, ȜțȎ «ȫșȖȠȎȞțȎ Ȗ ȎȟȖȚȚȓȠȞȖȥțȎ»1. ǽȜȧȓȥȖțȎ ȐȜȕțȖ-
ȘȎȓȠ Ȗȕ ȞȎȕȜȥȎȞȜȐȎțȖȭ Ȗ țȓȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȭ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ Ȝ
ȥȓȟȠȖ. ȋȠȜ țȓȟȜȟȠȜȭȐȦȓȓȟȭ, ȘȎȘ țȎȒȓȔȒȎ, țȓȜȝȞȎȐȒȎțțȜȓ.
ǽȜșȡȥȖȐȦȖȗ ȝȜȧȓȥȖțȡ ȡșȖȥȎȓȠȟȭ Ȑ țȓȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ. ǽȜ-
ȧȓȥȖțȎ ȠȓȎȠȞȎșȪțȎ, ȖșȖ, ȘȎȘ ȚȖțȖȚȡȚ, ȝȡȏșȖȥțȎ. ǰȟȓ ȜȘ-
ȞȡȔȎȬȧȖȓ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȡȥȎȟȠțȖȘȎȚȖ, țȜ țȓ ȕȞȖȠȓșȭȚȖ. ȅȓ-
șȜȐȓȘ, ȝȜșȡȥȖȐȦȖȗ ȝȜȧȓȥȖțȡ, ȖșȖ, ȫȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ ȞȎțȓȓ,
«Ȝȝșȓȡȣȡ»2, ȡțȖȔȓț, ȜȟȘȜȞȏșȓț, ȜȝșȓȐȎț (Ȝ-ȝșȓȡȣȎ). ǸȎȘ Ȗ
ȝșȓȐȜȘ, ȝȜȧȓȥȖțȎ — ȝȡȏșȖȥțȩȗ ȜȟȘȜȞȏȖȠȓșȪțȩȗ ȔȓȟȠ, ȜȠ-
țȜȟȭȧȖȗȟȭ Ș șȖȤȡ.
Ƕ ȠȜșȪȘȜ ȘȞȎȗțȜȟȠȖ țȓȒȜȟȠȡȝțȩ ȟȡȒȡ ȥȓȟȠȖ: ȝȜȧȓȥȖțȡ
țȓșȪȕȭ ȒȎȐȎȠȪ ȬȞȜȒȖȐȜȚȡ, ȟȐȭȠȜȚȡ Ȗ ȎȘȠȓȞȡ Ȑ ȚȎȟȘȓ. ǶțȎȥȓ
ȝȜȧȓȥȖțȎ ȐȓȞțȓȠȟȭ Ș Ƞȓȏȓ ȘȎȘ Ș ȠȜȚȡ, ȘȠȜ țȓ ȖȚȓȓȠ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȓțȖȭ Ȝ ȥȓȟȠȖ Ȗ țȓ ȒȓȞȔȖȠ ȟȐȜȓȑȜ șȖȤȎ, ȑȜȠȜȐȩȗ «ȡȝȎȟȠȪ
Ȑ ȑȞȭȕȪ șȖȤȜȚ».
ǿ. ȋȗȕȓțȦȠȓȗț ȝȜȟȐȭȠȖș ȚțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȬ
ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ șȖȤȎ. Ǽț ȝȖȦȓȠ: «dzȟșȖ Țȩ ȠȜșȪȘȜ ȥȠȜ ȡȐȖȒȓ-
șȖ șȖȤȜ Ȑ ȠȜșȝȓ șȬȒȓȗ, Ȏ ȕȎȠȓȚ ȘȎȚȓȞȎ ȜȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ
țȎ țȓȚ ȜȟȜȏȜ, ȡ țȎȟ ȟȘșȎȒȩȐȎȓȠȟȭ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȓ, ȥȠȜ Țȩ ȐȒȞȡȑ
ȜȟȠȎșȖȟȪ ȟ țȖȚ țȎȓȒȖțȓ. Ƕ ȓȟșȖ Țȩ ȝȓȞȓȒ ȫȠȖȚ ȐȖȒȓșȖ ȓȑȜ
Ȑ ȏȜșȪȦȜȚ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ, ȠȜ, ȐȟȚȎȠȞȖȐȎȭȟȪ Ȑ ȫȠȜ șȖȤȜ ȘȞȡȝ-
țȩȚ ȝșȎțȜȚ, Țȩ ȡȔȓ țȓ ȒȡȚȎȓȚ ȏȜșȪȦȓ Ȝȏ ȫȠȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎț-
ȟȠȐȓ. ǶȏȜ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ ȫȠȜȑȜ șȖȤȎ Ȗ ȕțȎȥȓțȖȓ ȫȠȜȑȜ șȖȤȎ
țȓ ȖȚȓȬȠ țȖȘȎȘȜȑȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȠțȜȦȓțȖȭ, ȖșȖ
ȟȐȭȕȖ. ǼȟȠȎȐȦȖȟȪ ȟ ȖȕȜșȖȞȜȐȎțțȩȚ șȖȤȜȚ țȎȓȒȖțȓ, Țȩ
ȠȓȞȭȓȚ ȜȧȡȧȓțȖȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ. ǰȜȕțȖȘȎȓȠ ȜȧȡȧȓțȖȓ ȖțȜ-

1 ǿȎȐȥȡȘ ǰ. ǰ. ǽȜȧȓȥȖțȎ. ǿȠȡȝȓțȖ. ȂȖșȜȟȜȢȟȘȖȗ ȔȡȞțȎș. 1994.


Ɋ 1. ǿ. 40 -75
2 ȂȎȟȚȓȞ Ǻ. ȋȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȟșȜȐȎȞȪ ȞȡȟȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ.

X 103 W
ȑȜ ȞȜȒȎ: ȢȖȕȖȜȑțȜȚȖȘȎ»1. ǽȜșȡȥȎȓȠȟȭ, ȥȠȜ șȖȤȜ DzȞȡȑȜȑȜ
ȖșȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȓ Ȑ ȕȓȞȘȎșȪțȜȚ ȜȠȞȎȔȓțȖȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ țȓ ȝȜ-
ȘȖȒȎȓȠ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȩȓ ȝȞȓȒȓșȩ, ȜțȜ ȜȏȞȓȠȎȓȠ ȟȓȏȭ Ȗ
ȟȐȜȗ ȟȚȩȟș Ȑ țȜȐȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ — ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȜȝȩȠȎ
ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȗ.
ȅȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ șȖȤȜ ȜȏșȎȒȎȓȠ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȚ țȓȟȠȖȞȎȓ-
ȚȩȚ ȞȖȟȡțȘȜȚ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ ȜȠȘșȎȒȩȐȎȬȠȟȭ ȚȓȠȘȖ ȝȓȞȓȔȖ-
ȠȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ Ȗ ȟȜȏȩȠȖȗ: ȜȟȠȎȬȠȟȭ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȓ ȚȜȞȧȖțȩ,
ȠȭȔȓșȓȬȠ ȐȓȘȖ, ȖȕȚȓțȭȓȠȟȭ ȤȐȓȠ ȘȜȔȖ, ȚȓȞȘțȓȠ ȏșȓȟȘ ȑșȎȕ.
ǽȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ șȖȤȎ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȐȖȏȞȖȞȡȓȠ, ȓȔȓȟȓȘȡțȒțȜ Ȗȕ-
ȚȓțȭȭȟȪ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȐȩȞȎȔȓțȖȭȣ Ȗ ȝȞȜȭȐșȓțȖȭȣ. ǹȖȤȜ ȕȎȘȞȩȐȎ-
ȓȠȟȭ ȜȠ ȣȜșȜȒțȜȑȜ ȐȕȑșȭȒȎ DzȞȡȑȜȑȜ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȜȟȜȏȩȣ Ȑȩ-
ȞȎȔȓțȖȗ Ȗ ȎȠȎȘȡȓȠ ȐȕȑșȭȒȜȚ.
ȋȗȕȓțȦȠȓȗțȎ ȘȎȘ ȞȓȔȖȟȟȓȞȎ ȖțȠȓȞȓȟȜȐȎșȜ șȖȤȜ — ȠȖ-
ȝȎȔ — țȎȏȜȞ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȡȟȠȜȗȥȖȐȩȣ Ȗ «ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȣ» ȝȞȖ-
ȕțȎȘȜȐ, ȟȐȜȒȖȐȦȖȣ ȓȒȖțȖȥțȜȓ ȝȞȜȭȐșȓțȖȓ Ș ȜȏȧȓȕțȎȥȖȚȜ-
Țȡ. Ǽț ȖȟȘȎș ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȓ ȠȖȝȎȔȖ: ȠȖȝȎȔ ȫȟȓȞȎ, ȚȜȞȭȘȎ,
ȘȞȎȟțȜȑȐȎȞȒȓȗȤȎ. dzȑȜ ȖțȠȓȞȓȟȜȐȎșȜ țȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓ,
șȖȥțȜȟȠțȜȓ șȖȤȜ, Ȏ șȖȤȜ—ȚȎȟȘȎ, ȕȎȘșȬȥȎȬȧȓȓ Ȑ ȟȓȏȓ ȣȎ-
ȞȎȘȠȓȞțȩȓ ȝȞȖȕțȎȘȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȑȞȡȝȝȩ. ȀȎȘ
ȋȗȕȓțȦȠȓȗț ȝȖȟȎș Ȝȏ ȜȏșȖȘȓ ȚȎȠȞȜȟȎ: «ǻȓ ȖȕȜȏȞȎȔȓțțȩȗ
țȖȑȒȓ, Ȝț, ȠȓȚ țȓ Țȓțȓȓ, ȟșȎȑȎȓȠȟȭ Ȗȕ ȏȓȟȥȖȟșȓțțȜȑȜ ȘȜșȖ-
ȥȓȟȠȐȎ șȖȤ, ȝȜȟȠȡȝȘȜȐ, ȝȡȦȓȘ, ȢșȎȑȜȐ, ȐȜșț, ȠȡȚȎțȜȐ, ȜȏșȎ-
ȘȜȐ, ȐȜȕțȖȘȎȓȠ Ȗȕ ȘȎȞȠȖțȩ ȢȖȕȖȜȑțȜȚȖȥȓȟȘȖ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜ
ȜȠȥȓȠșȖȐȜ»2. ȋȗȕȓțȦȠȓȗț ȞȎȏȜȠȎȓȠ ȟ șȖȤȜȚ ȎȘȠȓȞȎ, ȘȎȘ ȥȖȟ-
ȠȩȚ șȖȟȠȜȚ, ȝȜȒȜȏțȜ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȚ ȝȞȎȘȠȖȘȎȚ, ȘȎȘ ȟ țȓ-
ȜȢȜȞȚșȓțțȩȚ ȚȎȠȓȞȖȎșȜȚ, ȟȠȞȓȚȭȟȪ țȎȒȓșȖȠȪ ȓȑȜ ȟȖșȜȗ
ȎȢȢȓȘȠȎ: «ȁȏȖȞȎȓȠȟȭ ȝȜȒȐȖȔțȜȟȠȪ șȖȤȎ, ȔȓșȎȬȧȎȭ ȐȜșțȜȗ
ȜȏȓȔȎȠȪ țȓȝȜȒȐȖȔțȜȟȠȪ ȥȓȞȓȝȎ»3.

1 ȋȗȕȓțȦȠȓȗț ǿ. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ Ȑ 5 Ƞ. Ȁ. 4. Ǻ.: ǶȟȘȡȟ-


ȟȠȐȜ, 1964. ǿ. 79.
2 ȋȗȕȓțȦȠȓȗț ǿ. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ Ȑ 5 Ƞ. Ȁ. 4. Ǻ.: ǶȟȘȡȟ-
ȟȠȐȜ, 1964. ǿ. 134.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ 136.

X 104 W
«ǹȖȤȜ ȜȏșȎȒȎȓȠ ȘȜȞȞȓșȭȠȜȚ ȜȟȜȏȜȗ ȐȎȔțȜȟȠȖ — șȎțȒ-
ȦȎȢȠȜȚ; ȫȠȜ ȡȔȓ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȟȞȓȒȎ, țȜ ȒȓȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȖȕȖȞȜ-
ȐȎțțȩȗ ȚȖȞ»1. ǹȖȤȜ țȓ ȓȟȠȪ ȘȜțȘȞȓȠțȜȓ, ȢȖȕȖȜȑțȜȚȖȥȓȟȘȖ
ȒȎțțȜȓ șȖȤȜ, Ȏ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțțȜȓ «ȟȝȓȤȖȢȖȥȓȟȘȜȗ ȚȎȦȖțȜȗ
ȜșȖȤȓȠȐȜȞȓțȖȭ» (ȝȜ DzȓșȮȕȡ), ȖșȖ «ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȗ ȚȎȦȖțȜȗ
șȖȤȓȐȜȟȠȖ» Ȑ șȖȤȓ, ȘȎȘ ȏȩ ȠȎȐȠȜșȜȑȖȥțȜ țȓ ȕȐȡȥȎșȜ ȫȠȜ Ȑȩ-
ȞȎȔȓțȖȓ, ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞ: ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȖțȟȠȖȠȡȠȩ
Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ ȞȜșȖ, ȞȓșȖȑȖȭ, ȚȜȒȎ, ȠȞȎȒȖȤȖȭ. ǸȜțȘȞȓȠțȩȓ
șȖȤȎ ȝȜȞȜȔȒȎȬȠȟȭ «ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȗ ȚȎȦȖțȜȗ șȖȤȓȐȜȟȠȖ».
ǽȞȜȖȕȐȜȒȭ Ȗȣ, ȜțȎ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȒȎȓȠ «ȜȕțȎȥȎȬȧȓȚȡ ȓȑȜ
ȏȓșȡȬ ȟȠȓțȡ, ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ — ȓȓ ȥȓȞțȡȬ ȒȩȞȡ»2. ȅȓȞțȎȭ
ȒȩȞȎ — ȫȠȜ ȜȠȚȓȠȖțȎ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ, ȟșȓȒ ȡȒȎȞȎ, Ȗ ȫȠȎ ȝȜ-
ȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȝȞȜȏȖȠȜȗ ȫțȓȞȑȖȓȗ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ,
ȫȠȜ ȑșȎȕȎ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȖȕșȡȥȎȬȠ, ȖȕșȖȐȎȬȠ, «ȫȚȎțȖȞȡȬȠ»
ȐȕȑșȭȒ.
ǰ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȖșșȬȟȠȞȎȠȖȐțȜȑȜ ȝȞȖȚȓȞȎ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȏȩ ȜȏȞȎ-
ȠȖȠȪȟȭ Ș «țȜȐȜȚȡ ȚȖȢȡ» Ȝ ǾȜȏȖțȕȜțȓ, ȞȎȟȟȘȎȕȎțțȜȚȡ ȟȜȐȞȓ-
ȚȓțțȩȚ ȢȞȎțȤȡȕȟȘȖȚ ȝȖȟȎȠȓșȓȚ Ǻ. ȀȡȞțȪȓ3. ǰ țȓȚ ȣȡȒȜȔȓ-
ȟȠȐȓțțȜ ȜȝȖȟȎțȩ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȭ șȖȤȎ ǾȜȏȖțȕȜțȎ ȝȜȟșȓ ȘȎȔ-
ȒȜȑȜ țȜȐȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ Ȗ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȭ țȎ ȜȟȠȞȜȐȓ. ǽȞȖ ȝȓȞȐȜȚ
ȜȝȖȟȎțȖȖ ǾȜȏȖțȕȜțȎ Ǻ. ȀȡȞțȪȓ ȎȘȤȓțȠȖȞȡȓȠ ȐțȖȚȎțȖȓ, ȥȠȜ
ǾȜȏȖțȕȜț ȒȜ ȜȟȠȞȜȐȎ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȥȖȠȎș ǯȖȏșȖȬ, ȜȒȓȐȎșȟȭ Ȗ
ȞȎȟȥȓȟȩȐȎș ȟȐȜȖ «ȘȜȞȜȠȘȜ ȜȟȠȞȖȔȓțțȩȓ ȞȩȔȖȓ ȐȜșȜȟȩ Ȗ
ȘȐȎȒȞȎȠțȡȬ ȏȜȞȜȒȘȡ»4, Ȑ ȜȏȧȓȚ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȭ ȟȜȏȜȗ ȜȏȞȎȕ
ȏșȎȑȜȐȜȟȝȖȠȎțțȜȑȜ ȒȔȓțȠșȪȚȓțȎ — ȘȎȠȜșȖȘȎ Ȗ ȏșȎȑȜțȎȒȓȔ-
țȜȑȜ ȟȓȚȪȭțȖțȎ.
ǼȟȠȎȐȦȖȟȪ țȎȓȒȖțȓ ȟ ȟȎȚȖȚ ȟȜȏȜȗ, Ȝț ȝȜțȖȚȎȓȠ, ȥȠȜ
ȝȞȜȦșȩȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȜțțȩȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ
ȜȘȎȕȩȐȎȬȠȟȭ țȓȝȞȖȑȜȒțȩȚȖ. ǰ ȞȎȕȑȎȞ ȜȠȥȎȭțȖȭ ǾȜȏȖțȕȜț
ȟȚȩȐȎȓȠ ȟ ȟȓȏȭ ȟșȓȒȩ ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȖ, ȕȎȏȩȐȎȭ ȟȠȎȞȩȓ ȝȞȖ-

1 ǽȜȒȜȞȜȑȎ ǰ. Ǯ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȠȓșȎ. Ǻ.: Ad Marginem, 1995.


ǿ. 200.
2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 207.
3 ȀȡȞțȪȓ Ǻ. ǽȭȠțȖȤȎ, ȖșȖ ȠȖȣȜȜȘȓȎțȟȘȖȗ șȖȚȏ. Ǻ.: ǾȎȒȡȑȎ, 1992.
4 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 53.

X 105 W
ȐȩȥȘȖ. ǿȓȏȭ țȎȥȖțȎȓȠ țȎȕȩȐȎȠȪ «ȕȜșȜȠȩȚ ȠȬșȓțȓȚ»: Ȟȩ-
ȔȖȓ ȐȜșȜȟȩ ȟȠȞȡȭȚȖ ȒȜȔȒȭ ȏȩșȖ ȞȎȕȒȓșȓțȩ țȎ ȏșȓȟȠȭȧȖȓ
ȜȠ ȔȖȞȎ ȝȞȭȒȖ. «Ǽț ȘȜȞȚȖșȟȭ ȐȟȭȘȜȗ ȚȓȞȕȜȟȠȪȬ, ȣȜȒȖș ȝȜȒ
ȟȓȏȭ Ȗ ȞȓȒȘȜ ȜȠȘȎȕȩȐȎșȟȭ ȜȠ ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȭ ȝȜȐȎșȭȠȪȟȭ Ȑ ȟȜȏ-
ȟȠȐȓțțȩȣ Ƞȓȝșȩȣ ȖȟȝȞȎȔțȓțȖȭȣ»1. ǽȞȓȔțȓȓ șȖȤȜ ǾȜȏȖțȕȜ-
țȎ ȟȚȩȠȜ.
ǿșȓȒȡȬȧȖȗ ȫȠȎȝ ȔȖȕțȖ țȎ ȜȟȠȞȜȐȓ ǾȜȏȖțȕȜț țȎȞȓȘȎȓȠ
ȫȠȎȝȜȚ ȟȎȚȜȒȖȟȤȖȝșȖțȩ — ȫȠȎȝȜȚ ȐȜȕȐȞȎȠȎ Ș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ: Ȝț țȎȥȖțȎȓȠ ȐȓȟȠȖ ȒțȓȐțȖȘ, ȟȜȕȒȎȓȠ ȃȎȞȠȖȬ
ȟȐȜȓȑȜ ȜȟȠȞȜȐȎ Ȗ ȁȑȜșȜȐțȩȗ ȘȜȒȓȘȟ. «ȍ ȣȜȥȡ, — ȑȜȐȜȞȖȠ ǾȜ-
ȏȖțȕȜț, — ȥȠȜȏȩ Ȑȟȓ ȐȜȘȞȡȑ Țȓțȭ ȠȓȝȓȞȪ ȏȩșȜ ȖȕȚȓȞȓțȜ, ȒȜ-
ȘȎȕȎțȜ, ȕȎȢȖȘȟȖȞȜȐȎțȜ»2. ǿȠȎȠȪȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȗ ȖȚ ȃȎȞȠȖȖ
ȑșȎȟȭȠ: 1) ȡȠȞȎȠȎ ȒȎȞȎ ȞȓȥȖ — ȟȎȚȜȓ ȟȠȞȎȦțȜȓ Ȗȕ ȏȓȒȟȠȐȖȗ;
2) ȕȎȝȞȓȠ țȎ ȜȝȞȎȐșȓțȖȓ ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȩȣ țȡȔȒ ȝȜȐȟȬȒȡ;
3) ȝȭȠțȖȤȎ — ȒȓțȪ ȝȜȟȠȎ; 4) ȐȜȟȘȞȓȟȓțȪȓ — ȒȓțȪ ȜȠȒȩȣȎ, Ș
ȡȔȖțȡ țȎȒȓȐȎȠȪ ȝȞȎȕȒțȖȥțȩȓ ȜȒȓȔȒȩ.
ǰ ȫȠȜȠ ȝȓȞȖȜȒ ǾȜȏȖțȕȜț ȝȞȜțȖȘȎȓȠ țȎ ȘȜȞȎȏșȪ Ȗ ȒȜȟȠȎ-
ȓȠ ȕȓȞȘȎșȜ. ȁȐȖȒȓȐ ȟȐȜȓ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ, ǾȜȏȖțȕȜț ȝȞȜȖȕțȜȟȖȠ:
«ǼȏȓȕȜȏȞȎȔȓț». «ǻȖȕȚȓțțȜȓ ȡȞȜȒȟȠȐȜ ȚȎȟȘȖ, ȑșȭȒȓȐȦȓȓ țȎ
țȓȑȜ Ȗȕ ȟȨȓȒȓțțȜȑȜ ȟȩȞȜȟȠȪȬ ȕȓȞȘȎșȎ… ȋȠȜ ȝȞȓȜȏȞȎȔȓțȖȓ
țȓ ȏȩșȜ ȐțȓȦțȖȚ, ȜțȜ ȦșȜ ȖȕțȡȠȞȖ, ȝȞȖȒȎȐȎȭ șȖȤȡ ȕȎȟȠȩ-
șȡȬ ȜȘȎȚȓțȓșȜȟȠȪ»3. ǾȜȏȖțȕȜț țȓ ȟȒȎȓȠȟȭ, Ȝț ȣȜȞȜțȖȠ ȠȓșȎ
ȝȜȑȖȏȦȖȣ ȠȜȐȎȞȖȧȓȗ, ȝȞȖȣȜȒȖȠ ȚȜșȖȠȪȟȭ ȕȎ țȖȣ țȎ ȚȜȑȖșȡ,
ȟȜȕȒȎȓȠ țȜȐȜȓ ȟȡȒțȜ. ǿ ȐȩțȡȔȒȓțțȩȚ ȐȜȕȐȞȎȠȜȚ Ș ȟȠȎȞȩȚ
ȝȞȖȐȩȥȘȎȚ Ȗ țȜȞȚȎȚ șȖȤȜ ȤȖȐȖșȖȕȜȐȎțțȜȑȜ ȓȐȞȜȝȓȗȤȎ Ș
țȓȚȡ țȓ ȐȓȞțȡșȜȟȪ. «DzȜșȑȎȭ ȖȟȠȜȞȖȭ ȟȜȕȒȎțȖȭ ȟȡȒțȎ țȎȐȟȓ-
ȑȒȎ ȕȎȝȓȥȎȠșȓșȎȟȪ țȎ ȘȜȔȓ ǾȜȏȖțȕȜțȎ: ȝȜȞȓȕȩ, ȜȔȜȑȖ, ȦȞȎ-
Țȩ, ȚȜȕȜșȖ, ȕȎȡȟȓțȤȩ Ȗ țȓȟȚȩȐȎȓȚȩȓ ȝȭȠțȎ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜ-
ȐȎșȖ Ȝ ȔȓȟȠȜȘȜȗ ȏȜȞȪȏȓ»4.

1 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 62.


2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 72.
3 ȀȡȞțȪȓ Ǻ. ǽȭȠțȖȤȎ, ȖșȖ ȠȖȣȜȜȘȓȎțȟȘȖȗ șȖȚȏ. Ǻ.: ǾȎȒȡȑȎ, 1992.
ǿ. 97.
4 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 56.

X 106 W
ǯȜȞȪȏȎ ȕȎ ȐȜȕȐȞȎȧȓțȖȓ ȜȠȞȎȔȎȓȠȟȭ țȎ ȓȑȜ șȖȤȓ țȓ ȠȎȘ,
ȘȎȘ Ȝț ȜȔȖȒȎș. ǹȖȤȜ ȤȖȐȖșȖȕȜȐȎțțȜȑȜ ȐȓȞȡȬȧȓȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ
«ȜȏȓȕȜȏȞȎȕȖșȜȟȪ», ȖȟȥȓȕșȜ, ȟȘȞȩșȜȟȪ. «ǰȜșȜȟȩ țȎ ȑȜșȜȐȓ Ȗ Ȑ
ȏȜȞȜȒȓ ȟȐȎșȭșȖȟȪ Ȗ Ȗȣ ȟȝȡȠȎțțȎȭ ȚȎȟȟȎ ȝȜȥȠȖ ȤȓșȖȘȜȚ
ȟȘȞȩȐȎșȎ șȖȤȜ»1, — «ȘȜȞȘȜȗ Ȗȕ ȫȘȟȘȞȓȚȓțȠȜȐ» — ȖȚȓțțȜ
ȠȎȘ, Ȑ ȟȜȏȟȠȐȓțțȩȣ ȜȠȣȜȒȎȣ ȞȜȔȒȎșȖȟȪ țȜȐȩȓ ȖȒȓȖ, ȤȖȐȖșȖ-
ȕȎȤȖȭ ȡȣȜȒȖșȎ ȜȠ țȓȑȜ, țȜ Ȝț ȝȩȠȎșȟȭ ȓȓ ȜȟȠȎțȜȐȖȠȪ. Ǽț ȝȩ-
ȠȎșȟȭ ȜȟȠȎțȜȐȖȠȪ ȡȝșȩȐȎȬȧȡȬ ȟ ȝȞȖȏȞȓȔțȩȚȖ ȐȜșțȎȚȖ
ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȬ, ȟȜȕȒȎȐ Ǻȡȕȓȗ ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȖ, ȘȡȒȎ ȝȞȖȣȜȒȖș
ȜȒȓȠȩȚ.
ǻȜȐȩȗ ȫȠȎȝ — ȫȠȎȝ ȜȟȐȜȏȜȔȒȓțȖȭ ȜȠ ȞȓȑșȎȚȓțȠȎ Ȗ Ȝȑ-
ȞȎțȖȥȓțȖȗ — ȟȐȭȕȎț Ȑ ȔȖȕțȖ ǾȜȏȖțȕȜțȎ ȟ ȝȜȭȐșȓțȖȓȚ ǽȭȠ-
țȖȤȩ. DZșȭȒȭ țȎ ȚȜșȜȒȜȑȜ ȎȞȎȡȘȎțȤȎ, Ȝț ȕȎȚȓȥȎș ȝȞȜ ȟȓȏȭ:
«ǼȒȖț ȕȎ ȒȞȡȑȖȚ, ȟȞȩȐȎȬ ȟ ȟȓȏȭ Ȑȟȓ ȝȜȘȞȜȐȩ, ȠȎȘ ȟȒȖȞȎȬȠ
Ȧȓșȡȣȡ ȟ șȡȘȜȐȖȤȩ». ǻȜȐȜȚȡ ǾȜȏȖțȕȜțȡ ȏȩșȜ ȠȓȟțȜ Ȑ «ȟȠȎ-
ȞȜȗ ȘȜȔȓ». DZșȭȒȭ țȎ ǽȭȠțȖȤȡ, Ȝț Țȓțȭșȟȭ. «DZȜșȜȐȎ ȟȘȞȩȐȎ-
șȎȟȪ ȝȜȒ ȤȐȓȠȜȥțȩȚ ȦșȓȚȜȚ. ǼȏțȎȔȓțțȜȓ ȠȓșȜ ȏȩșȜ ȞȎȕȞȖ-
ȟȜȐȎțȜ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȜȞȓȣȜȐȜȑȜ ȟȜȘȎ, șȖȟȠȪȭȚȖ ȝșȬȧȎ: ȓȑȜ
ȐȓȠȐȖ ȝȜȒțȖȚȎșȖȟȪ ȝȜ țȜȑȎȚ Ȗ ȜȏȐȖȐȎșȖ Ȑȟȓ ȠȡșȜȐȖȧȓ»2.
ȆȓșȡȣȎ ȤȖȐȖșȖȕȎȤȖȖ ȟȝȎȒȎȓȠ ȟ ǾȜȏȖțȕȜțȎ Ȗ Ȝț ȝȞȓȐȞȎȧȎ-
ȓȠȟȭ Ȑ ȥȓșȜȐȓȘȎ-ȞȎȟȠȓțȖȓ. ǴȖȕțȪ ȓȑȜ ȟȠȎșȎ ȟȐȜȏȜȒțȜȗ, șȖȤȜ
ȝȞȓȜȏȞȎȕȖșȜȟȪ Ȗ ȝȜȚȜșȜȒȓșȜ.
ǶȠȎȘ, ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȝȞȖȐȜ-
ȒȖȠ Ș ȜȏȜȟȜȏșȓțȖȬ «șȖȤȎ» ȘȎȘ ȚȓȟȠȎ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȖȭ ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȜ ȕțȎȥȖȚȩȣ ȜȔȖȒȎțȖȗ. ǹȖȤȜ — ȟȚȓȟȪ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ Ȗ
ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ, ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȑȜ Ȗ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȑȜ. ǽȞȓȒȓșȎȚȖ
șȖȤȎ ȭȐșȭȬȠȟȭ șȖȘ — ȭȐșȓțȖȓ ȒȡȣȜȐțȜȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ Ȗ ȐȓȥțȜȑȜ
ȟȚȩȟșȎ, Ȗ șȖȥȖțȎ, ȝȓȞȐȜțȎȥȎșȪțȩȚ ȕțȎȥȓțȖȓȚ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȭȐ-
șȭȓȠȟȭ ȚȎȟȘȎ — larva — ȠȜ, ȥȠȜ ȝȜȣȜȔȓ țȎ șȖȤȜ Ȗ ȝȞȖțȖȚȎ-
ȓȠȟȭ ȒȞȡȑȖȚȖ ȘȎȘ ȠȎȘȜȐȜȓ, țȜ ȐțȡȠȞȓțțȓ ȝȡȟȠȜȓ Ȑ ȟȚȩȟșȓ
ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȐȓȧȓȟȠȐȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȚȓȠȎȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȟȡȏȟȠȎț-
ȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ. ǹȖȘ ȟȐȭȠȜȑȜ Ȗ ȚȎȟȘȎ ȎȘȠȓȞȎ: ȜȠ șȖȘȎ șȖȤȡ

1 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 154.


2 ȀȡȞțȪȓ Ǻ. ǽȭȠțȖȤȎ, ȖșȖ ȠȖȣȜȜȘȓȎțȟȘȖȗ șȖȚȏ. Ǻ.: ǾȎȒȡȑȎ, 1992.
ǿ. 199.

X 107 W
ȒȜȟȠȎȓȠȟȭ ȎȐȠȜȞȖȠȓȠ, ȟȖșȎ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȐȟȓȑȒȎ ȜȠȥȎȟȠȖ ȝȞȖțȎȒ-
șȓȔȖȠ ȠȜȚȡ, ȘȠȜ ȜȠ ȓȑȜ ȖȚȓțȖ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ, Ȏ ȕțȎȥȖȠ, ȥȓșȜȐȓȘ
țȓȟȓȠ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȕȎ ȝȜȒȒȓȞȔȎțȖȓ ȢȜȞȚȩ ȟȐȜȓȑȜ șȖȤȎ
(«ǻȓ ȡȝȎȟȠȪ șȖȤȜȚ Ȑ ȑȞȭȕȪ», «ǻȓ ȝȜȠȓȞȭȠȪ șȖȤȎ»). ǹȖȤȜ Ȑ Ȗȟ-
ȠȜȞȖȖ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȜȏȜȟȜȏșȭȓȠȟȭ Ȑ ȜȠȒȓșȪțȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȐȚȓ-
ȟȠȓ ȟ ȫȐȜșȬȤȖȓȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ Ȝ ȥȓȟȠȖ.

§ 2. Ʉɨɠɚ ɢ ɦɚɫɤɚ

ǻȎȥȖțȎȭ ȟ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȖȣ ȐȞȓȚȓț, ȥȓșȜȐȓȘ ȟȠȞȓȚȖȠȟȭ Ș Ȑȩ-


țȓȟȓțȖȬ «ȕțȎȘȜȐ ȔȖȕțȖ» țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȠȓșȎ. ȀȎȠȡȖȞȜȐȘȎ,
ȟȘȎȞȖȢȖȘȎȤȖȭ, ȝȖȞȟȖțȑ, ȜȏȞȓȕȎțȖȓ ȐȘșȬȥȎȬȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ Ȑ
ȟȢȓȞȡ ȐțȡȠȞȓțțȓ ȕțȎȥȖȚȩȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ, Ȑȩțȓȟȓțțȩȣ țȎȞȡȔȡ.
ǸȜȔȎ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȐȖȒȖȚȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪȬ — ȠȜ, ȥȠȜ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠ
ȖșȖ ȟȘȞȩȐȎȓȠ țȓȥȠȜ. ǼțȎ țȓ ȟȐȜȒȖȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ Ș ȟȜȒȓȞȔȎȠȓșȪ-
țȜȚȡ ȕțȎȥȓțȖȬ. ǼțȎ, ȘȎȘ țȓȘȖȗ ȝȜȞȜȑ, ȑȞȎțȖȤȎ, ȟȐȜȖȚ ȝȞȖ-
ȟȡȠȟȠȐȖȓȚ ȡȘȎȕȩȐȎȓȠ țȎ țȎșȖȥȖȓ DzȞȡȑȜȑȜ. «ǵȎ șȬȏȜȗ ȥȓȞȠȜȗ,
ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ DzȞȡȑȜȗ»1.
ǸȜȔȎ țȎȣȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȝȜȟȠȜȭțțȜȚ ȘȎȟȎțȖȖ Ȗ ȝȓȞȓȘȞȓȧȖȐȎ-
țȖȖ ȟ ȒȞȡȑȖȚȖ ȠȓșȎȚȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȢȖȕȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ, țȜ Ȗ Ȣȓ-
țȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ: ȚȜȒȎșȪțȜȟȠȭȚȖ «ȚȜȓȑȜ ȠȓșȎ» ȭȐșȭȬȠȟȭ
ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ Ȑ ȚȖȞȓ, ȜȏșȎȒȎțȖȓ ȟȜȏȜȗ Ȗ ȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȪ.
ȋ. ǹȓȐȖțȎȟ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ ȝȜțȭȠȖȖ șȎȟȘȎ — «caresse» ȘȎȘ Ȝ ȘȎȟȎ-
țȖȖ, țȓ ȜȐșȎȒȓȐȎȬȧȓȚ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ. ǹȎȟȘȎ ȟȘȜșȪȕȖȠ ȝȜ țȓȚȡ,
ȝȞȖȥȓȚ ȟȎȚ ȝȞȓȒȚȓȠ ȜȟȠȎȓȠȟȭ țȓȒȜȟȠȖȔȖȚȜ țȓȝȜȕțȎțțȩȚ.
ǹȎȟȘȎ, ȝȜ ȚțȓțȖȬ ȋ. ǹȓȐȖțȎȟȎ, țȓ ȘȜȑțȖȠȖȐțȎ, ȜțȎ țȓ ȒȎȓȠ
ȕțȎțȖȭ Ȗ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȥȖȟȠȩȚ ȜȝȩȠȜȚ ȐȟȠȞȓȥȖ, ȞȎȟȝȜșȎȑȎȭȟȪ ȝȜ
Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ ȝȜțȭȠȖȗ ȟȣȐȎȥȓțțȩȣ ȟȚȩȟșȜȐ.
ǸȜȔȎ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȠȓșȜ ȘȎȘ țȓȡȟȠȜȗȥȖȐȜȓ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȫȘȕȖ-
ȟȠȓțȤȖȎșȪțȩȣ ȑȞȎțȖȤȎȣ, ȏȎșȎțȟȖȞȡȬȧȓȓ ȚȓȔȒȡ ȚȜȖȚ/ ȒȞȡ-
ȑȖȚ, ȟȐȜȖȚ/ȖțȩȚ. ǸȜȔȎ — ȝȜȞȜȑ, ȑȒȓ ȕȎȘȎțȥȖȐȎȬȠȟȭ ȑȞȎțȖ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.


dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ȁ-ȂȎȘȠȜȞȖȭ, 2007. ǿ. 67.

X 108 W
Ȥȩ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȩȣ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȗ. ǼȝȩȠ
ȑȞȎțȖȤȩ ȘȎȘ ȒȜȟȠȡȝțȩȗ țȎȚ Ȑ ȖȚȚȎțȓțȠțȜȗ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ-
ȟȠȖ ȜȝȩȠ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȤȖȖ. ǰȟȓ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȚȖȞȓ Ȗ Ȑ ȞȎȕ-
ȑȞȎțȖȥȓțțȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȝȜȒȓșȓțȜ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȚȖ ȓȑȜ Ƞȓ-
șȎȚȖ. ȅȓȞȓȕ ȝȜȞȜȑ, ȑȞȎțȖȤȡ («ȑȞȎțȖȤȡ țȎȠȭȔȓțȖȗ») ȝȞȜȠȓȘȎ-
ȓȠ ȝȜȠȜȘ ȟȜȏȩȠȖȗ ȐțȓȦțȓȑȜ ȚȖȞȎ: ȜțȎ ȕȎȒȓȞȔȖȐȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȓ
ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȓ ȐțȓȦțȓȓ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓ, ȥȠȜȏȩ ȠȡȠ Ȕȓ ȖȕȚȓțȖȠȪȟȭ
Ȑ ȞȓȎȘȤȖȖ țȎ țȓȑȜ. DZȞȎțȖȤȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȞȎȕȒȓșȭȓȠ, țȜ Ȗ ȟȜȓȒȖ-
țȭȓȠ. dzȟșȖ ȝȜȒ «ȑȞȎțȖȤȓȗ țȎȠȭȔȓțȖȗ» ȝȜțȖȚȎȠȪ țȎȠȭȔȓțȖȭ
ȘȜȔȖ, ȒȎțțȩȓ ȘȎȔȒȜȚȡ Ȗ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȬȧȖȓȟȭ ȜȠȘȞȩȠȜ, ȠȜ
ȕȎȧȖȠțȎȭ ȝȜȘȞȜȐțȎȭ ȢȡțȘȤȖȭ ȘȜȔȖ ȝȓȞȓȞȎȟȠȎȓȠ Ȑ ȢȡțȘȤȖȬ
ȑȞȎțȖȤȩ, ȜȠȒȓșȭȬȧȡȬ ȐțȡȠȞȓțțȓȓ ȟȜȟȠȜȭțȖȓ ȜȠ ȐțȓȦțȓȑȜ
ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȭ.
ǰ. ǽȜȒȜȞȜȑȎ ȒȎȓȠ ȟșȓȒȡȬȧȓȓ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ: «ǸȜȔȎ — ȫȠȜ
ȜȠȘȞȩȠȩȗ ȝȜȘȞȜȐ, ȚȓșȪȥȎȗȦȖȗ ȠȘȎțȓȐȖȒțȩȗ (ȘșȓȠȜȥțȩȗ)
ȢȖșȪȠȞ, ȥȓȞȓȕ ȘȜȠȜȞȩȗ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȝȞȜȑȜț ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȐȖ-
ȒȜȐ ȫțȓȞȑȖȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ Ȗȣ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐ Ȗ ȟȓȘȞȓȤȖȗ»1. Ǵ.-ǹ. ǻȎțȟȖ
Ȑ ȝȜșȓȚȖȘȓ ȟ ǰ. ǽȜȒȜȞȜȑȜȗ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ «ȓȟșȖ ȏȩ Țȩ ȕȎ-
ȣȜȠȓșȖ ȝȞȖȒȎȠȪ ȝȜșțȩȗ ȟȚȩȟș ȝȜțȭȠȖȬ ȠȓșȎ, ȠȜ ȜțȜ ȚȜȑșȜ ȏȩ
ȏȩȠȪ ȝȓȞȓȐȓȒȓțȜ Ȑ ȝȜțȭȠȖȓ ȘȜȔȎ»2.
ǰ. ǽȜȒȜȞȜȑȎ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠ ȑȞȓȥȓȟȘȜȓ ȝȜțȭȠȖȓ ȐȠȜȞȜȗ ȘȜȔȖ,
ȘȜȠȜȞȎȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȚ, ȔȓȟȠȘȖȚ ȝȜȘȞȜȐȜȚ, ȝȞȓ-
ȐȞȎȧȎȬȧȖȚ ȝȓȞȐȡȬ ȡȭȕȐȖȚȡȬ ȘȜȔȡ Ȑ ȕȎȐȓȞȦȓțțȡȬ ȢȜȞȚȡ.
ǰȠȜȞȎȭ ȘȜȔȎ ȫȠȜ «ȟȘȡșȪȝȠȡȞțȜ — ȑȓȞȜȖȥȓȟȘȜȓ ȠȓșȜ», ȘȜȠȜȞȜȓ
ȜȏȞȓȠȎȬȠ șȬȒȖ, ȥȠȜȏȩ ȡȠȐȓȞȒȖȠȪ ȟȓȏȭ Ȑ ȚȖȞȓ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, DZȓ-
ȞȎȘș țȎȒȓȐȎș șȪȐȖțȡȬ ȦȘȡȞȡ, ǻȓȟȟ — ȠȡțȖȘȡ, ȍȟȜț — ȕȜșȜ-
ȠȜȓ ȞȡțȜ. ǰȠȜȞȎȭ ȘȜȔȎ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȝȎțȤȖȞțȜȗ ȕȎȧȖȠȜȗ ȝȓȞȐȜȗ
(ȡȭȕȐȖȚȜȗ) ȘȜȔȖ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȎȠșȓȠȖȕȚ ȑȞȓȥȓȟȘȜȗ ȢȜȞȚȩ ȏȩș
ȟȐȭȕȎț ȟ ȜȏȞȓȠȓțȖȓȚ ȐȠȜȞȜȗ ȘȜȔȖ — ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ ȝȜȘȞȜȐ Ȗ ȡȠ-
ȐȓȞȔȒȓțȖȓ ȟȓȏȭ Ȑ ȚȖȞȓ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ bodybuilding ȠȜȔȓ Ȝȏ-
ȞȓȠȓțȖȓ ȐȠȜȞȜȗ, ȝȎțȤȖȞțȜ-ȎȠșȓȠȖȥȓȟȘȜȗ ȘȜȔȖ.

1 ǽȜȒȜȞȜȑȎ ǰ. Ǯ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȠȓșȎ. Ǻ.: Ad Marginem, 1998.


ǿ. 34.
2 ǻȎțȟȖ Ǵ-ǹ. Corpus. Ǻ.: Ad Marginem, 1998. ǿ. 204.

X 109 W
ǽ. ǰȎșȓȞȖ ȘȎȘ-ȠȜ ȟȘȎȕȎș, ȥȠȜ ȟȎȚȜȓ ȑșȡȏȜȘȜȓ Ȑ țȎȟ ȓȟȠȪ
ȘȜȔȎ Ȗ Țȩ ȔȖȐȓȚ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ ȘȜȔȖ. ǸȜ-
ȔȎ — ȫȠȜ ȝȜȞȜȑ, ȝȜȘȞȜȐ, ȕȎȧȖȠțȎȭ ȜȏȜșȜȥȘȎ, ȝȞȓȒȓș, ȘȜȠȜ-
Ȟȩȗ țȓȐȜȕȚȜȔțȜ ȝȞȓȐȕȜȗȠȖ ȐțȓȦțȖȚ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓȚ, ȕȎ Ȗȟ-
ȘșȬȥȓțȖȓȚ ȞȎȕȞȡȦȖȠȓșȪțȜȑȜ. ǾȎȏȜȠȎ ȐȞȓȚȓțȖ ȐȩȞȎȔȎȓȠȟȭ Ȑ
ȫȞȜȕȖȖ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ, Ȑ ȫȞȜȕȖȖ ȘȜȔȖ, ȘȜȠȜȞȜȗ ȝȜȘȞȩȠȩ Ȑȟȓ
ȐȓȧȖ. ȃȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȖșșȬȟȠȞȎȤȖȓȗ ȞȎȕȚȩȦșȓțȖȗ țȎ Ƞȓ-
Țȡ ȘȜȔȖ ȘȎȘ ȠȓȘȟȠȎ ȐȞȓȚȓțȖ, ȞȎȕșȜȔȓțȖȭ, ȟȚȓȞȠȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜ Ǯ. ǿȜȘȡȞȜȐȎ. ǼȟȜȏȜȓ ȕțȎȥȓțȖȓ ȘȜȔȎ ȖȑȞȎȓȠ ȝȜȟșȓ
ȓȑȜ «ǸȞȡȑȎ ȐȠȜȞȜȑȜ», Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ ȚȓȞȠȐȩȣ ȢȎȘȠȡȞ,
Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȘȜȔȖ ȚȓȞȠȐȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȕȎțȖȚȎȓȠ ȤȓțȠȞȎșȪțȜȓ
ȚȓȟȠȜ. ȀȎȘȔȓ Ȝț ȝȜȘȎȕȩȐȎȓȠ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȘȎȞȠȖțȩ, ȝȜȘȞȩ-
ȠȜȗ ȠȞȓȧȖțȎȚȖ, ȘȜȚȚȓțȠȖȞȡȭ: «ȀȓșȜ ȘȎȞȠȖțȩ ǾȜȏȏȓȞȎ. ȋȠȜ
ȘȜȔȎ ȓȓ, ȔȖȐȜȗ ȘȜȔțȩȗ ȝȜȘȞȜȐ. ȋȠȜ ȠȓșȜ ȒȩȦȖȠ Ȗ ȜȥȓțȪ
ȥȎȟȠȜ ȏȜșȓȓȠ». ǿșȓȒȩ ȐȞȓȚȓțȖ țȎ ȘȜȔȓ ȞȡȖț, ȠȎȘ Ȕȓ ȘȎȘ
ȢȎȘȠȡȞȎ ȝȓȗȕȎȔȎ, ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȠȟȭ ǿȜȘȡȞȜȐȩȚ ȘȎȘ ȘȜȔȎ
ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȗ. ǰȟȓ ȟȜȏȩȠȖȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ
ȜȠȞȎȔȎȬȠȟȭ țȎ ȘȜȔțȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ. ǸȜȔȎ — ȟȎȚȜȓ ȏșȖȕȘȜȓ
Ș ȚȖȞȡ ȐțȓȦțȓȑȜ.
«ǰȟȓ, ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ, Ȗ Ȑȟȓ, ȥȠȜ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ, ȝȞȜȖȟȣȜ-
ȒȖȠ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ. DzȐȜȗțȜȗ ȟȚȩȟș ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ, țȓȞȎȕȞȩȐ-
țȜȟȠȪ ȖȕțȎțȘȖ Ȗ șȖȤȓȐȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ ȟȚȓțȭȬȠ ȐȩȟȜȠȡ Ȗ ȑșȡȏȖ-
țȡ. ǵȎ ȕȎțȎȐȓȟȜȚ țȖȥȓȑȜ țȓȠ, ȘȞȜȚȓ ȏȓȕȩȚȭțțȩȣ ȟȚȓȟȓȗ. ǽȜ-
ȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȝȜȒȜȏțȎ ȕȎȝȜȠȓȐȦȓȚȡ ȟȠȓȘșȡ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȚ ȚȜȔțȜ
ȝȖȟȎȠȪ ȝȎșȪȤȓȚ»1.
ǵȎȝȖȟȪ, ȞȓȑȖȟȠȞȎȤȖȭ, ȘȜȒȖȞȜȐȘȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ,
țȜ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȝȜȠȜȘȜȐ ȞȎțȔȖȞȜȐȎțȖȭ, ȘșȎȟȟȖȢȖȘȎ-
ȤȖȖ ȔȓșȎțȖȗ, ȟȠȞȎȣȜȐ, ȏȜȭȕțȓȗ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ țȎ ȘȜȔȓ Socius.
Ǵ. DzȓșȮȕ Ȗ Ȃ. DZȐȎȠȠȎȞȖ țȎȕȩȐȎȬȠ ȓȑȜ ȝȜȫȠȖȥțȜ-ȣȡȒȜ-
ȔȓȟȠȐȓțțȜ «ScriptorȜȚ». ȋȠȎ «ȚȓȑȎȚȎȦȖțȎ» ȝȜȘȞȩȐȎȓȠ Ȝȏȧȓ-
ȟȠȐȓțțȜȓ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓ ȝȜșȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȝȖȟȪȚȓțȎȚȖ.
DZȎȕȓȠțȎȭ ȝȜșȜȟȎ, ȕȎȑȜșȜȐȘȖ țȜȐȜȟȠȓȗ țȎ ȟȎȗȠȓ ȖșȖ ȟșȓȒȩ ȜȠ

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.


dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ȁ-ȂȎȘȠȜȞȖȭ, 2007. ǿ. 67.

X 110 W
ȐȎȘȤȖțȎȤȖȖ țȎ ȝșȓȥȓ — ȝȜȥȓȞȘ ScriptorȎ, țȎȒȓșȓțțȜȑȜ ȝȜș-
țȜȚȜȥȖȭȚȖ.
ǹȬȒȓȗ ȏȓȕ ȘȜȔȖ Ǵ. DzȓșȮȕ țȎȕȩȐȎȓȠ «ȘȞȜȐȜȠȜȥȎȧȖȚȖ ȞȎ-
țȎȚȖ». ǽȞȖȚȓȞ — ȏȜșȓȕțȪ ȋțȒȖ ȁȜȞȣȜșȎ, ȣȜȞȓȭ, ȖșȖ ȝșȭȟȘȎ
ȟȐȭȠȜȑȜ ǰȖȠȠȎ, ȐȩȔȑșȎ Ȗȕ ȋțȒȖ Ȑȟȓ ȤȐȓȠȎ: șȖȤȜ ȝȜȠȓȞȭșȜ ȝȖȑ-
ȚȓțȠȎȤȖȬ, Ȏ ȐȜșȜȟȩ ȜȏȓȟȤȐȓȠȖșȖȟȪ. ǰ ȒȓȠȟȠȐȓ ȓȑȜ țȎȕȩȐȎșȖ
ȏȓșȩȚ ȘȞȜșȖȘȜȚ, Ȏ ȐȜ ȐȕȞȜȟșȜȗ ȡȟȝȓȦțȜȗ ȔȖȕțȖ ȣȡȒȜȔțȖȘȎ
Ȝț ȟȒȓșȎș Ȗȕ țȓȐȖȒȖȚȘȖ ȟȐȜȗ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȗ ȖȚȖȒȔ, ȕȎȘȞȩȐ
ȏȓȟȤȐȓȠțȜȓ șȖȤȜ ȥȓȞțȩȚȖ ȜȥȘȎȚȖ, Ȏ ȐȩȔȔȓțțȩȓ ȐȜșȜȟȩ ȟȓ-
ȞȓȏȞȭțȩȚ ȝȎȞȖȘȜȚ, ȜȟȠȎȐȎȭȟȪ ȝȞȖ ȫȠȜȚ ȞȎțȖȚȩȚ Ȗ ȠȞȎȐȚȖ-
ȞȜȐȎțțȩȚ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ. ȋȠȜ ȝȜȒȜȏțȜ țȎȒȞȓȕȡ. ǿ ȝȜȠȓȞȓȗ ȘȜȔȖ
ȠȓȞȭȓȠȟȭ ȝȓȞȤȓȝȠȖȐțȜ ȕȎȧȖȠțȎȭ ȢȡțȘȤȖȭ, ȟȝȜȟȜȏțȎȭ ȫȘȞȎ-
țȖȞȜȐȎȠȪ ȖșȖ ȜȠȞȎȔȎȠȪ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪ ȐțȓȦțȖȣ ȟȖș. ǰ ȜȒțȜȚ Ȗȕ
ȞȎȟȟȘȎȕȜȐ ǯ. ǿȠȓȞșȖțȑȎ ȑȜȐȜȞȖȠȟȭ Ȝ ȔȓțȧȖțȓ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȚȜț-
ȠȖȞȜȐȎșȎ ȫȘȞȎțȩ Ȓșȭ ȥȠȓțȖȭ ȠȓȘȟȠȜȐ țȎ ȐȟȓȚ ȐțȡȠȞȓțțȓȚ
ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ ȟȐȜȓȑȜ ȒȜȚȎ. Ƕ ȒȎȔȓ ȓȓ ȘȜȔȎ ȟȠȎșȎ ȫȘȞȎțȜȚ, ȜȠ-
ȞȎȔȎȬȧȖȚ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȟșȓȒȡȬȧȖȣ ȒȞȡȑ ȕȎ ȒȞȡȑȜȚ țȓȟȘȜț-
ȥȎȓȚȩȣ ȠȓȘȟȠȜȐ. ǼțȎ ȡȚȓȞșȎ. ǸȜȔȎ ȝȓȞȓȟȠȎșȎ ȐȩȝȜșțȭȠȪ ȕȎ-
ȧȖȠțȡȬ ȢȡțȘȤȖȬ, ȟȠȎșȎ ȝȞȜȐȜȒțȖȘȜȚ ȠȓȘȟȠȎ, Ȏ ȕȎȠȓȚ Ȗ ȟȎ-
ȚȖȚ ȠȓȘȟȠȜȚ. ǸȜȔȎ ȜȏȞȓȠȎȓȠ ȓȒȖțȟȠȐȜ, ȠȜșȪȘȜ ȐȝȖȟȩȐȎȭȟȪ Ȑ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȗ șȎțȒȦȎȢȠ.

§ 3. Ɍɟɥɨ ɢ ɦɚɫɤɚ

ȋȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȥȓ-


Ȟȓȕ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȩȓ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȖ, — ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȓȒȨȭȐ-
șȭȓȠ ȟȓȏȭ ȜȏȧȓȟȠȐȡ ȠȓșȓȟțȜ. ǶțȒȖȐȖȒ ȜȠȘȞȩȠ ȐȕȑșȭȒȡ DzȞȡ-
ȑȜȑȜ. ȀȓșȜ ȑȓțȓȞȖȞȡȓȠ ȟȝȜțȠȎțțȩȓ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ, ȭȐșȭȭȟȪ Ȗȟ-
ȠȜȥțȖȘȜȚ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȖ Ȗ ȢȓțȜȚȓțȜȚ
ȐȩȞȎȔȓțȖȭ. ǻȎ ȡȞȜȐțȓ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ ȠȓșȓȟțȜȟȠȪ ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ
ȔȓȟȠȎȣ, ȚȖȚȖȘȓ Ȗ ȜȏȞȓȠȎȓȠ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓ ȕțȎȥȓțȖȭ, ȐȜȟȣȜ-
ȒȭȧȖȓ Ș ȜȔȖȒȎțȖȭȚ DzȞȡȑȜȑȜ. ǶȚȓțțȜ Ȝț, DzȞȡȑȜȗ, ȝȞȖȕțȎȓȠ
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȟȐȜȖȚ ȜȠțȜȦȓțȖȓȚ, ȜȘȞȎȦȓțțȩȚ
Ȑ ȞȎȕșȖȥțȩȓ ȫȚȜȤȖȜțȎșȪțȩȓ ȠȜțȎ: ȔȎșȜȟȠȪ, țȓțȎȐȖȟȠȪ, ȝȜ-

X 111 W
țȖȚȎțȖȓ. ǯȩȠȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȜȘȞȎȦȓțțȩȚ ȏșȎȑȜ-
ȒȎȞȭ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȬ DzȞȡȑȖȣ: ȟ Ȗȣ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘ
«ȐȩȑșȭȒȖȠ» ȘȞȎȟȖȐȩȚ ȖșȖ țȓȘȞȎȟȖȐȩȚ, «ȟșȩȐȓȠ» ȡȚțȩȚ
ȖșȖ ȑșȡȝȩȚ, ȒȜȏȞȩȚ ȖșȖ ȕșȩȚ. ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȜȤȓțȘȎȚ Ȗ ȜȠțȜ-
ȦȓțȖȬ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ DzȞȡȑȖȣ, ȥȓșȜȐȓȘ țȎȒȓșȭȓȠȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩ-
ȚȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎȚȖ, ȟ ȘȜȠȜȞȩȚȖ Ȝț ȟȜȑșȎȦȎȓȠȟȭ ȖșȖ țȓ
ȟȜȑșȎȦȎȓȠȟȭ.
ǯȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȠȓșȜ ȖȟȥȓȕȎȓȠ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȝȖȟȪȚȓ. ȋȘȟ-
ȝȞȓȟȟȖȐțȩȓ ȝȞȎȘȠȖȘȖ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȟȜȤȖȜȞȜșȓȐȩȣ ȝȜȞȭȒȘȜȐ
ȭȐșȭȬȠȟȭ ȕȎȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȩȚȖ Ȑ ȔȖȕțȓțțȜȚ ȚȖȞȓ. ǼțȖ ȝȞȖ-
țȡȔȒȎȬȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȐțȓȦțȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȜȐȎȠȪ «ȒȜșȔțȜȚȡ ȜȏȞȎ-
ȕȡ»: ȘȎȘ ȒȜșȔțȎ ȐȩȑșȭȒȓȠȪ țȓȐȓȟȠȎ, ȐȩȝȡȟȘțȖȘ ȦȘȜșȩ, ȟȡȒȪȭ.
Ȁȓșȓȟțȩȓ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȖ ȝȜȟȠȎȐșȭȬȠ «ȚȎȠȓȞȖȎș», — ȜȒȓȔȒȎ,
ȑȞȖȚ, ȡȘȞȎȦȓțȖȭ, ȖțȠȜțȎȤȖȖ ȑȜșȜȟȎ, ȚȖȚȖȘȡ, ȝȜȕȩ Ȗ Ȕȓȟ-
Ƞȩ, — Ȑȟȓ ȜțȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȚȓȣȎțȖȕȚȜȚ ȚȜȒȖȢȖȘȎȤȖȖ ȠȓșȎ Ȗ
ȝȞȓȐȞȎȧȎȬȠ ȓȑȜ Ȑ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȩȗ ȕțȎȘ. ǼȏȚȓțȩ ȫȠȖȚȖ ȕțȎ-
ȘȎȚȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȥȎȟȠȪȬ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ. ȀȓșȜ, ȒȎțțȜȓ ȜȠ
ȝȞȖȞȜȒȩ, ȐȟȠȞȎȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ țȜȞ-
ȚȎȚȖ1. ȀȎȘ, ȕȎȠȭțȡȠȜȓ ȘȜȞȟȓȠȜȚ ȠȓșȜ ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȝȞȓȜȏ-
ȞȎȕȜȐȎșȜȟȪ Ȑ ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎțțȜȓ ȏȓșȘȜȐȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȓȗ ȠȓșȜ ȟȜ-
ȐȞȓȚȓțțȜȟȠȖ.
ǺȜȒȎșȪțȜȟȠȭȚȖ ȚȜȓȑȜ ȠȓșȎ, ȟ ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȝȜ-
ȕȖȤȖȖ, ȭȐșȭȬȠȟȭ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȓ Ȑ ȚȖȞȓ, ȜȏșȎȒȎțȖȓ ȟȜȏȜȗ Ȗ Ȗț-
ȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȪ. ǼțȖ ȜȝȞȓȒȓșȭȬȠ ȠȓșȜ ȘȎȘ țȓȡȟȠȜȗȥȖȐȜȓ Ȑ
ȟȐȜȖȣ ȫȘȕȖȟȠȓțȤȖȎșȪțȩȣ ȑȞȎțȖȤȎȣ ȚȓȔȒȡ ȚȜȖȚ/ȒȞȡȑȖȚ,
ȟȐȜȖȚ/ȖțȩȚ.
ȀȓșȜ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠȟȭ Ȑ ȚȓȠȎȢȜȞȡ.
ǽȓȞȓȣȜȒ Ș ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȚȡ ȜȏȧȓȟȠȐȡ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȜȠȘȎȕ ȜȠ
ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȜȟȠȖ, Ȑȓȧȓȗ, ȟȡȏȟȠȞȎȠȜȐ, ȜțȠȜșȜȑȖȖ Ȗ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș
Ȗȣ ȕȎȚȓțȓ țȎ ȜȏȞȎȕ Ȗ ȠȓȘȟȠ, ȠȞȎțȟȢȜȞȚȖȞȡȭ ȝȞȓȒȚȓȠțȡȬ ȚȜ-
ȒȓșȪ ȚȖȞȎ Ȑ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȡȬ. ǻȜȐȩȓ ȢȜȞȚȩ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ țȓ
ȟȐȜȒȖȚȩ Ș ȎțȎȠȜȚȖȖ ȠȓșȎ Ȗ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȟșȓȒȟȠȐȖȓȚ ȚȓȠȎȚȜȞȢȜȕ Ȑ
ȜȏșȎȟȠȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǻȜȐȩȓ ȚȓȒȖȎ ȕȎȒȎȬȠ țȜ-

1 ǸȞȡȠȘȖț ǰ. ǹ. ǼțȠȜșȜȑȖȭ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ. ǶȔȓȐȟȘ: ȁȒDZȁ, 1994.

X 112 W
Ȑȩȓ ȢȜȞȚȩ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȠȓșȎ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ «ȠȓșȜ ȚȜȔȓȠ
ȏȩȠȪ ȘȎȘȖȚ ȡȑȜȒțȜ; ȫȠȜ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȘȎȘȜȓ-ȠȜ ȔȖȐȜȠțȜȓ, ȠȓșȜ
ȕȐȡȘȜȐ, ȒȡȦȖ ȖșȖ ȖȒȓȖ; ȜțȜ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ șȖțȑȐȖȟȠȖȥȓȟȘȖȚ Ƞȓ-
șȜȚ, ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȠȓșȜȚ, țȓȘȜȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȟȠȪȬ»1. ǺȓȒȖȎ Ȝȏ-
ȞȓȠȎȬȠ ȢȜȞȚȡ ȚȎȟȟ Ȗ ȟȜȕȒȎȬȠ ȟȞȓȒȡ ȠȜȠȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
ǺȓȠȎȢȜȞȖȕȎȤȖȭ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ — ȜȏȨȭȐșȓțȖȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎ-
țȖȭ ȠȓșȎ ȐȜȜȏȧȓ, țȜ țȓ ȠȓșȎ Ȑ ȓȑȜ ȘȜțȘȞȓȠȖȘȓ. ȁțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓ
ȏȓȟȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȓ ȠȓșȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ «ȜȏȞȎȕțȩȚ ȎțȎșȜȑȜȚ» Ȗț-
ȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȗ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȎ. dzȟșȖ ȠȓșȜ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ
ȠȞȓȏȜȐȎșȜ ȖțȖȤȖȎȤȖȖ Ȓșȭ ȜȏȧȓțȖȭ ȟ ȟȎȘȞȎșȪțȩȚȖ ȟȖșȎȚȖ,
ȠȜ ȠȓșȜ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȟȠȖ ȟȞȎȧȖȐȎȓȠȟȭ ȟ ȚȓȒȖȎ.
ǵțȎȘȖ ȝȜȒȜȏțȜ ȟȓȠȘȓ ȕȎȝȜșțȭȬȠȟȭ ȠȓșȎȚȖ, ȠȓșȜ ȝȞȓȐȞȎ-
ȧȎȓȠȟȭ Ȑ ȝșȜȠȪ, Ȑ «ȟȜȚȡ» ȘȎȘ Ȑ țȜȐȜȢȜȞȚȖȞȡȬȧȡȬȟȭ ȟȡȏ-
ȟȠȎțȤȖȬ. ȀȎȘ, Ȑ ȚȓȒȖȤȖțȓ ȚȓȞȠȐȜȓ ȠȓșȜ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ Ȓșȭ ȔȖ-
ȐȜȑȜ, ȔȖȐȜȓ Ȓșȭ ȡȚȖȞȎȬȧȓȑȜ, ȚȜșȜȒȜȓ Ȓșȭ ȟȠȎȞȜȑȜ, ȟȠȎȞȜȓ
Ȓșȭ ȫȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȜȐ. ǰȜȕțȖȘȎȓȠ ȠȓșȜ ȘȎȘ «ȝȎȟȠȓȞȖȕȜȐȎțțȎȭ
ȝșȜȠȪ»2. ǺȓȒȖȤȖțȟȘȖȓ ȚȎțȖȝȡșȭȤȖȖ ȠȓșȜȚ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȎȝȞȜ-
ȏȎȤȖȓȗ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ Ȗ ȐȕȎȖȚȜȝȞȜțȖȘțȜȐȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȗ
ȚȎȦȖțȩ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȓ ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȗ
ȖȚȖȠȎȤȖȖ ȐțȡȠȞȓțțȖȣ ȜȞȑȎțȜȐ. DZȜȚȜȑȓțțȜȓ ȚȎȟȟȜȐȜȓ ȠȓșȜ țȓ
țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȐȩȒȓșȓțȖȖ ȥȎȟȠȓȗ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȜȞȑȎțȜȐ. ǼȞȑȎțȩ
ȜȠȞȩȐȎȬȠȟȭ ȜȠ ȤȓșȜȑȜ (ȆȞȮȒȓȞ ȝȜ Ǵ. Dzȓșȓȕȡ3), șȖȘȐȖȒȖȞȡ-
ȬȠȟȭ Ȗ ȎȠȞȜȢȖȞȡȬȠȟȭ. ȀȓșȜ șȖȦȎȓȠȟȭ ȜȞȑȎțȜȐ, ȖȚȝȡșȪȟȜȐ
ȏȜșȖ, ȡȒȜȐȜșȪȟȠȐȖȭ Ȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ «ȠȓșȜȚ ȏȓȕ ȜȞȑȎțȜȐ». Ǽȏ-
ȧȓțȖȓ Ȑ ǿȓȠȖ țȓ ȝȜȒȞȎȕȡȚȓȐȎȓȠ ȕțȎțȖȭ ȝȜșȜȐȜȗ, ȐȜȕȞȎȟȠțȜȗ
Ȗ țȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ.
ǻȜȐȎȭ ȒȖȑȖȠȎșȪțȎȭ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȪ ȒȜȟȠȡȝțȎ ȘȎȘ Țȓ-
ȒȖȎșȪțȎȭ ȘȜțȟȠȞȡȘȤȖȭ, ȢȜȞȚȖȞȡȬȧȎȭ țȜȐȜȓ ȠȓșȜ, — ȘȖ-
ȏȓȞȠȓșȜ, ȖșȖ, ȘȎȘ ȏȩșȜ ȟȘȎȕȎțȜ ȞȎțȪȦȓ, ȠȓșȜ ȏȓȕ ȜȞȑȎțȜȐ —

1 ǸȡȠȩȞȓȐ dz. Ǯ. ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȝȜȟȠȚȜȒȓȞțȖȕȚȎ. ǻȖȔțȖȗ ǻȜȐȑȜȞȜȒ,


2006. ǿ. 40.
2 ǸȡȠȩȞȓȐ dz. Ǯ. ȂȖșȜȟȜȢȖȭ ȝȜȟȠȚȜȒȓȞțȖȕȚȎ. ǻȖȔțȖȗ ǻȜȐȑȜȞȜȒ,
2006. ǿ. 41.
3 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.
dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ȁ-ȂȎȘȠȜȞȖȭ, 2007.

X 113 W
ȏȓȟȢȜȞȚȓțțȜȓ, ȞȎȟȥȖȧȓțțȜȓ Ȓșȭ țȎțȓȟȓțȖȭ ȕțȎȘȜȐ ȖșȖ
ȐȔȖȐșȓțȖȭ ȥȖȝȜȐ. ȀȓșȜ țȎȕȩȐȎșȖ «ȝȞȜȠȜȝșȎȕȚȖȥȓȟȘȜȗ ȟȡȏ-
ȟȠȎțȤȖȓȗ», «ȟȞȓȒȜȗ ȖțȠȓțȟȖȐțȜȟȠȓȗ», «ȘȖțȓȟȠȓȠȖȥȓȟȘȜȗ
ȎȚȓȏȜȗ»1. Ǯ ȠȓȝȓȞȪ ȫȠȜ ȠȓșȜ, ȔȓșȎȬȧȓȓ ȏȞȜȒȖȠȪ ȝȜ ǿȓȠȖ!
ȀȓșȜ, ȘȎȘ ȜȞȑȎțȖȕȚ, țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȚ ȖșȖ ȝȞȓȒȚȓȠ-
țȜȚ ȚȖȞȓ. DzȖȑȖȠȎșȪțȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȕȎȚȓțȭȓȠ ȞȡȘȜȝȜȔȎȠȖȓ
ȘșȖȘȓȞȜȚ. ȅȠȜ ȟ ȒȞȡȑȖȚȖ ȜȞȑȎțȎȚȖ, ȜțȖ ȎȠȞȜȢȖȞȡȬȠȟȭ? ǰ
șȬȏȜȚ ȟșȡȥȎȓ, Ȝ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖ ȠȓșȎ ȑȜȐȜȞȖȠȪ ȚȜȔțȜ.
ȋȘȟȝȓȞȖȚȓțȠȜȚ ȭȐșȭȓȠȟȭ Ȗ «ȒȓȠȓȞȞȖȠȜȞȖȎșȖȕȜȐȎțțȎȭ
ȠȓșȓȟțȜȟȠȪ»2 ȖșȖ «țȡșȓȐȜȓ ȠȓșȜ», ȠȜ ȓȟȠȪ ȠȓșȜ ȏȓȕ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠ-
ȐȎ. ȀȓșȜ țȓ ȐȓȟȖȠ, ȣȜȠȭ ȖȚȓȓȠ ȐȩȟȜȠȡ, ȑșȡȏȖțȡ Ȗ ȜȏȨȓȚ, ȟȡȧȓ-
ȟȠȐȡȭ ȘȎȘ ȘȜțȢȖȑȡȞȎȤȖȭ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȭ ȝȜȏȓȒȡ
ȕțȎȘȜȐ Ȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞ țȎȒ ȐȓȧȎȚȖ Ȗ ȟȡȏȟȠȞȎȠȎȚȖ. ȀȓȣțȖȥȓȟȘȎȭ
ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȫȘȞȎțȜȐ ȕȎȏȖȞȎȓȠ ȔȖȐȩȓ ȠȓșȎ. ȂȜȞȚȖȞȡȬȧȖȗȟȭ
double world, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȜȏȖȠȎȓȠ ȠȓșȜ ȏȓȕ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ, ȟȣȜȔȓ
ȟ ȠȓȘȟȠȜȚ, ȕȎȚȓțȭȬȧȖȚ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ Ȑȓȧȓȗ.
ǰȟȓ, ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ, Ȗ Ȑȟȓ, ȥȠȜ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ, ȝȞȜȖȟȣȜ-
ȒȖȠ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ. DzȐȜȗțȜȗ ȟȚȩȟș ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ, țȓȞȎȕȞȩȐ-
țȜȟȠȪ ȖȕțȎțȘȖ Ȗ șȖȤȓȐȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ ȟȚȓțȭȬȠ ȐȩȟȜȠȡ Ȗ ȑșȡȏȖ-
țȡ. ǵȎ ȕȎțȎȐȓȟȜȚ țȖȥȓȑȜ țȓȠ, ȘȞȜȚȓ ȏȓȕȩȚȭțțȩȣ ȟȚȓȟȓȗ. ǾȓȥȪ
ȖȒȓȠ țȓ Ȝ ȔȖȐȜȚ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȚ Ƞȓșȓ, Ȏ Ȝ Ƞȓșȓ ȏȓȕ ȠȓșȎ, ȠȎȘ ȘȎȘ
țȓȠ ȑșȎȐțȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȘȎ ȠȓșȎ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȠȟȭ DzȓȘȎȞ-
ȠȜȚ, — ȚȎȟȟȩ, ȜȏȨȓȚȎ, ȝȞȜȠȭȔȓțțȜȟȠȖ, Ƞ. ȓ. ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ.
ǼȏȧȓȟȠȐȜ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ ȘȜȒȖȞȜȐȘȡ, ȕȎȝȖȟȪ Ȗ ȞȓȑȖȟȠȞȎ-
ȤȖȬ ȝȜȠȜȘȎ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȣ Ȗ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȔȓșȎțȖȗ,
ȟȠȞȎȣȎ Ȗ ȏȜȭȕțȓȗ, ȝȜȘȞȩȐȎȭ ȘȎȘ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȓ ȝȜșȓ, ȠȎȘ Ȗ
ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓ ȠȓșȜ. ȋȠȜ — ȝȖȞȟȖțȑ, ȟȘȎȞȖȢȖȘȎȤȖȭ, ȟșȓȒȩ
ȐȎȘȤȖțȎȤȖȖ, ȦȞȎȚȩ, ȞȎȟȠȭȔȘȖ.
ǻȎ ȫȘȞȎțȓ ȠȓșȎ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȜȏȞȎȕȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȫțȓȞȑȖȥ-
țȓȓ Ȗ ȟȜȐȓȞȦȓțțȓȓ ȔȖȐȩȣ. ǰ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȚ ȚȖȞȓ Țȩ țȎȏșȬ-
ȒȎȓȚ țȓȝȞȓȞȩȐțȡȬ ȘȜȟȚȓȠȖȕȎȤȖȬ ȠȓșȎ, ȝȞȜȢȖșȎȘȠȖȘȡ ȕȒȜ-
ȞȜȐȪȭ, ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓ ȢȖȠțȓȟ-ȝȞȎȘȠȖȘ. ǿ ȝȜȚȜȧȪȬ ȠȞȓțȎ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ., DZȐȎȠȠȎȞȖ Ȃ. ǮțȠȖ-ȋȒȖȝ. ǸȎȝȖȠȎșȖȕȚ Ȗ ȦȖȕȜȢȞȓțȖȭ.


dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ȁ-ȂȎȘȠȜȞȖȭ, 2007.
2 ȀȎȚ Ȕȓ.

X 114 W
ȔȓȞȜȐ, ȝȖȧȓȐȩȣ ȒȜȏȎȐȜȘ, ȎțȎȏȜșȖȥȓȟȘȖȣ ȟȠȓȞȜȖȒȜȐ ȐȜȕȐȜȒȭȠ
ȏȎȟȠȖȜțȩ ȏȡȑȞȭȧȖȣȟȭ ȚȩȦȤ ȐȜȘȞȡȑ ȖȒȓȖ ȟȜȐȓȞȦȓțțȜȑȜ ȠȓșȎ.
ȀȖȝȖȥțȩȚ ȎȞȠȓȢȎȘȠȜȚ ȫȞȩ ȚȎȦȖț ȭȐșȭȓȠȟȭ bodybuilding Ȗ
bodysculpting. ǰ ȟȝȜȞȠȖȐțȜȚ ȕȎșȓ ȝȜȟȓȠȖȠȓșȖ ȝȞȜȣȜȒȭȠ ȥȓȞȓȕ
ȘȜțȐȓȗȓȞ ȠȞȓțȎȔȓȞȜȐ, ȘȎȔȒȩȗ Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ ȞȎȕȐȖȐȎȓȠ Ȗ ȐȩȞȎ-
ȧȖȐȎȓȠ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȡȬ ȑȞȡȝȝȡ ȚȩȦȤ. ȀȓșȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭ
ȘȎȘ ȝȞȜȤȓȟȟ ȟȏȜȞȘȖ: ȏȖȤȓȝȟȩ Ȗ ȠȞȖȤȓȝȟȩ, ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȭ ȞȓșȪ-
ȓȢțȡȬ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ, țȎȝȜȚȖțȎȬȠ ȝȞȜȒȡȘȤȖȬ ȦȠȎȚȝȜȐȎșȪ-
țȜȑȜ ȝȞȓȟȟȎ.
ǿȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎțȖȬ «ȠȓșȎ ȏȓȕ ȜȞȑȎțȜȐ» ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȡȓȠ țȓ
ȠȜșȪȘȜ «ȟȘȡșȪȝȠȡȞȎ ȠȓșȎ», țȜ Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȏȖȜȖțȔȓțȓȞȖȖ, —
ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȝȓȞȓȕȎȞȭȔȎȬȧȖȣȟȭ ȘȎȞȒȖȜȟȠȖȚȡșȭȠȜȞȜȐ, ȖȟȘȡȟ-
ȟȠȐȓțțȩȣ ȟȡȟȠȎȐȜȐ ȜȕțȎȥȎȓȠ, ȥȠȜ ȑȞȎțȖȤȎ ȚȓȔȒȡ ȜȞȑȎțȖȘȜȗ Ȗ
ȚȓȣȎțȖȘȜȗ țȓ ȟȠȜșȪ țȓȝȞȓȜȒȜșȖȚȎ, ȘȎȘ ȘȎȔȓȠȟȭ. DzȫȐȖȒ ȅȓț-
țȓșș ȝȖȦȓȠ: «ǽȜȟȘȜșȪȘȡ ȘȎȔȒȜȓ Ȗȕ ȫȠȖȣ ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȖȣ ȡȟȠ-
ȞȜȗȟȠȐ ȚȜȑșȜ ȟȠȎȠȪ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȥȎȟȠȪȬ ȐȟȓȑȜ ȜȞȑȎțȖȕȚȎ,
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ Ȑȟȓ ȠȞȡȒțȓȓ ȜȝȞȓȒȓșȖȠȪ ȐțȓȒȞȓțțȩȗ Ȑ ȠȓșȜ ȜȏȨ-
ȓȘȠ ȘȎȘ ȥȖȟȠȜ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȖșȖ ȥȖȟȠȜ ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȖȗ»1.
ǼȝȞȎȐȒȎțȩ ȜȝȎȟȓțȖȭ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȟȠȖ, ȥȠȜ ȔȖȐȜȠțȩȓ-
ȚȡȠȎțȠȩ ȟȠȎțȡȠ ȝȞȓșȬȒȖȓȗ ȝȜȭȐșȓțȖȭ ȑȓțȓȠȖȥȓȟȘȖ ȖȕȚȓ-
țȓțțȩȣ ȟȐȓȞȣșȬȒȓȗ. ȃȎȗȠȓȥțȩȓ șȎȏȜȞȎȠȜȞȖȖ țȎȕȩȐȎȬȠ ȠȎ-
ȘȖȣ ȟȡȧȓȟȠȐ «ȚȜȞȢȎȚȖ». DzȞȡȑȖȚ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȚ ȝȞȖȚȓ-
ȞȜȚ ȟșȡȔȖȠ ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȠȞȎțȟȟȓȘȟȡȎșȜȐ, ȑȜȠȜȐȩȣ ȖȕȚȓțȭȠȪ
ȟȐȜȓ ȠȓșȜ, ȥȠȜȏȩ țȓ ȖȕȚȓțȭȠȪ ȝȞȖȞȜȒȓ.
ǰ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȢȜȞȚȖȞȡȓȠȟȭ ȘȖȏȓȞȘȡșȪȠȡȞȎ, ȞȎțȓȓ ȟȡȧȓȟȠ-
ȐȜȐȎȐȦȎȭ Ȑ ȝȞȜȒȡȘȠȎȣ țȎȡȥțȜ-ȢȎțȠȎȟȠȖȥȓȟȘȜȑȜ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ.
ǰ ȘȖȏȓȞȘȡșȪȠȡȞȓ ȠȓșȜ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȝȞȜțȖȤȎȓȚȎȭ
ȚȓȚȏȞȎțȎ. dzȑȜ ȤȓșȪțȜȟȠȪ țȎȞȡȦȓțȎ ȟȡȟȠȎȐȎȚȖ Ȗȕ ȠȖȠȎțȎ,
ȚȖȘȞȜȜȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȚȖ ȘȜțȓȥțȜȟȠȭȚȖ, ȟȖțȠȓȠȖȥȓȟȘȖȚȖ ȘȜȟ-
ȠȭȚȖ, ȖȚȝșȎțȠȎȚȖ. ȋ. ȀȜȢȢșȓȞ2 ȝȖȟȎș, ȥȠȜ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȚ ȚȖ-
țȖȎȠȬȞțȩȓ ȘȜȚȝȪȬȠȓȞȩ «ȏȡȒȡȠ ȖȚȝșȎțȠȖȞȜȐȎȠȪȟȭ Ȑ țȎȦȖ
ȠȓșȎ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȓșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ ȘȜȚȝȓțȟȖȞȜȐȎȠȪ ȢȖȕȖȥȓȟȘȖȓ

1 DzȓȞȖ Ǻ. ǿȘȜȞȜȟȠȪ ȡȏȓȑȎțȖȭ: ȘȖȏȓȞȘȡșȪȠȡȞȎ țȎ ȞȡȏȓȔȓ ȐȓȘȜȐ.


Ǻ.: ǮȟȠ; dzȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ: ȁșȪȠȞȎ. ǸȡșȪȠȡȞȎ, 2008. ǿ. 314.
2 ȀȜȢȢșȓȞ ȋ. ȆȜȘ ȏȡȒȡȧȓȑȜ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 2004. ǿ. 156.

X 115 W
țȓȒȜȟȠȎȠȘȖ, țȜ Ȗ Ȓșȭ ȠȜȑȜ, ȥȠȜȏȩ ȡȐȓșȖȥȖȠȪ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȥȓ-
șȜȐȓȘȎ. DZȞȎțȖȤȎ ȚȓȔȒȡ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ Ȗ ȘȜȚȝȪȬȠȓȞȜȚ Ȑ ȘȎȘȜȗ-ȠȜ
ȚȜȚȓțȠ ȜȘȜțȥȎȠȓșȪțȜ ȟȜȠȞȓȠȟȭ».
ȀȓșȜ ȝȜȟȠȓȝȓțțȜ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠȟȭ Ȗȕ «ȜȒȖțȜȘȜȗ ȘȞȓȝȜȟȠȖ»
Ȑ «ȕȜțȡ ȏȜȓȐȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ», ȑȒȓ țȓ ȝȞȓȘȞȎȧȎȬȠȟȭ ȖȒȓȜșȜȑȖȥȓ-
ȟȘȖȓ ȝȓȞȓȟȠȞȓșȘȖ ȐȜȘȞȡȑ ȝȞȎȐ țȎ ȟȚȓțȡ ȝȜșȎ, ȫȐȠȎțȎȕȖȬ,
ȘșȜțȖȞȜȐȎțȖȓ, ȎȏȜȞȠȩ, ȝȓȞȓȟȎȒȘȡ ȜȞȑȎțȜȐ, ȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȡȬ ȣȖ-
ȞȡȞȑȖȬ Ȓșȭ ȕȎȘșȬȥȓțțȩȣ, ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȖ ȠȘȎțȓȗ ȫȚȏȞȖȜțȜȐ
Ȑ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȣ Ȗ ȘȜȟȚȓȠȖȥȓȟȘȖȣ Ȥȓșȭȣ.
ȀȓȜȞȓȠȖȘȖ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȑȜ ȞȎȕȡȚȎ ȡȠȐȓȞȔȒȎȬȠ, ȥȠȜ
ȚȜȕȑ — «ȚȎȦȖțȎ Ȗȕ ȚȭȟȎ». ǻȓȜȘȎȞȠȓȕȖȎțȟȘȜȓ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ
ȠȓșȎ ȘȎȘ ȚȎȦȖțȩ ȟȜȕțȎțȖȭ ȟȜȕȐȡȥțȜ țȜȐȜȚȡ ȐȜȕțȖȘȦȓȚȡ
ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș țȓȚȡ ȘȎȘ Ș ȠȜȐȎȞȡ. ȋțȒȞȬ ǸȖȚȏȞȓșș, ȖȕȐȓȟȠ-
țȩȗ ȘȎȘ ȖȒȓȜșȜȑ ȂȜțȒȎ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȗ ȠȓțȒȓțȤȖȗ ȫȘȜțȜȚȖ-
ȥȓȟȘȜȗ ȘȜțȨȬțȘȠȡȞȩ, ȓȧȓ Ȑ 1992 ȑȜȒȡ ȝȖȟȎș: «ǰȟȓ ȥȎȧȓ Ȗ
ȥȎȧȓ ȎȚȓȞȖȘȎțȤȩ ȝȞȜȒȎȬȠ ȟȎȚȖȣ ȟȓȏȭ: ȟȐȜȬ ȘȞȜȐȪ, ȟȝȓȞȚȡ,
ȭȗȤȓȘșȓȠȘȖ Ȗ ȒȎȔȓ ȒȓȠȓȗ. Ƕ Ȑȟȓ ȥȎȧȓ Ȗ ȥȎȧȓ ȠȜȞȑȡȬȠ ȥȓșȜ-
ȐȓȥȓȟȘȖȚ „ȠȜȐȎȞȜȚெ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȜȞȑȎțȎȚȖ, ȫȚȏȞȖȜțȎȚȖ,
ȠȘȎțȭȚȖ, ȘșȓȠȘȎȚȖ, ȑȓțȎȚȖ. ǾȜȟȠ Ȥȓț țȎ țȎȦȓ ȟȎȚȜȓ ȖțȠȖȚ-
țȜȓ „ȖȚȡȧȓȟȠȐȜெ ȐȩȕȐȎș țȎȟȠȜȭȧȖȗ ȏȡȚ țȎ ȞȩțȘȓ ȥȓșȜȐȓȥȓ-
ȟȘȜȑȜ ȠȓșȎ»1. ȃȎȗȠȓȥțȜȓ ȝȞȜȠȓȕȖȞȜȐȎțȖȓ, ȑȓțțȎȭ ȖțȔȓțȓȞȖȭ,
ȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȎȭ ȣȖȞȡȞȑȖȭ, ȜȝȓȞȎȤȖȖ ȝȜ ȟȚȓțȓ ȝȜșȎ ȠȜȚȡ Ȑ
ȝȞȖȚȓȞ.
ȀȓșȜ ȖȟȥȓȕȎȓȠ, ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȡȏȟȠȎțȤȖȓȗ. ǿ ȜȒțȜȗ ȟȠȜȞȜ-
țȩ, țȎȏșȬȒȎȓȠȟȭ ȘȡșȪȠȖȐȎȤȖȭ ȕȒȜȞȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎ ȔȖȕțȖ
(bodybuilding, ȢȖȠțȓȟ- Ȗ ȗȜȑȎ- ȝȞȎȘȠȖȘȖ), ȟ ȒȞȡȑȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ,
țȎȏșȬȒȎȓȠȟȭ ȞȎȟȥșȓțȓțȖȓ ȠȓșȎ. ǶȟȘȎșȓȥȓțțȩȓ ȠȓșȎ ȟ ȫȘȞȎțȜȐ
ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȞȓȒȟȠȎȬȠ ȓȒȖțȩȚ ȝȜȠȜȘȜȚ ȘȞȜȐȖ, ȝșȎȕ-
Țȩ, ȞȜȑȜȐȖȤȩ, ȘȖȦȜȘ Ȗ ȞȐȜȠȩ.
ǰ ȚȖȞȓ ȚȎȟȟȚȓȒȖȎ ȒȓșȖȠȪ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ țȎ țȓȚȎȠȓȞȖȎșȪ-
țȩȗ ȎȘȠȖȐțȩȗ Ȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȗ ȝȎȟȟȖȐțȩȗ ȚȖȞ țȓȐȜȕȚȜȔțȜ.
DZȓȞȜȗ ȎȞȘȎȒȩ ȖșȖ nickname Ȑ ǿȓȠȖ — ȫȠȜ ȘȠȜ ȖșȖ ȥȠȜ? Ȁǰ,

1 Kimbrell A. Body wars. Can the Human Spirit Survive The Age of
Technology // The Reader. 1992.

X 116 W
Internet, ȣȎȘȓȞȟȠȐȜ, ȖȑȞȩ ȐȩțȡȔȒȎȬȠ ȟȜȕțȎțȖȓ ȏșȡȔȒȎȠȪ Ȗ
ȕȎțȖȚȎȠȪ ȝȡȟȠȡȬȧȓȓ ȠȓșȜ.
ǰ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȞȖȚȓȞȎ ȚȜȔțȜ ȐȕȭȠȪ ȞȎȟ-
ȟȘȎȕ ǯ. ǿȠȓȞșȖțȑȎ «ǽȎȡȥȖțȎȭ ȞȜȕȎ». ǸȜȟȚȖȥȓȟȘȖȗ ȘȖȏȜȞȑ
ȟȘȎțȖȞȜȐȎș țȓȏȜ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȑșȎȕ-ȠȓșȓȟȘȜȝȜȐ, ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ
ȝȜȟȠȡȝȎșȜ Ȑ ȚȜȕȑ ȥȓȞȓȕ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȖȓ ȡ ȜȟțȜȐȎțȖȭ ȥȓȞȓȝȎ
țȓȗȞȜȘȞȖȟȠȎșșȖȥȓȟȘȜȑȜ ȒȎȠȥȖȘȎ. ǻȎȏșȬȒȎȭ ȕȎ țȓȏȜȚ, ȘȖȏȜȞȑ
țȖȥȓȑȜ țȓ ȕțȎș Ȝ ȟȐȜȓȚ Ƞȓșȓ. ǸȜȑȒȎ ȑȜȟȠȖ ȭȐȖșȖȟȪ, ǽȎȡȥȖțȎȭ
ȞȜȕȎ ȥȎȟȠȖȥțȜ ȐȩȦșȎ Ȗȕ ȞȓȔȖȚȎ țȓȝȜȒȐȖȔțȜȑȜ ȟșȓȔȓțȖȭ Ȗ
ȐțȜȐȪ ȝȜȥȡȐȟȠȐȜȐȎșȎ ȟȓȏȭ ȐțȡȠȞȖ ȠȓșȎ.
ȋȠȜ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȓ ȜȝȖȟȎțȖȓ ȝȞȖșȜȔȖȚȜ Ș ȒȓȗȟȠȐȖ-
ȠȓșȪțȜȟȠȖ. ȀȎȘȜȓ ȜȠȒȓșȓțȖȓ ȜȠ ȠȓșȎ țȓȞȓȒȘȜ ȐȟȠȞȓȥȎȓȠȟȭ Ȑ
ȘȖȏȓȞȘȡșȪȠȡȞȓ, ȑȒȓ ȏȜșȪȦȜȓ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ șȬȒȓȗ ȝȞȜȐȜȒȖȠ
ȐȞȓȚȭ Ȑ ȞȓȔȖȚȓ țȓȝȜȒȐȖȔțȜȑȜ ȟșȓȔȓțȖȭ, ȡȠȘțȡȐȦȖȟȪ ȑșȎȕȎ-
ȚȖ Ȑ ȫȘȞȎț ȚȜțȖȠȜȞȎ. Ǯ ȞȓȔȖȚ ȟȓȒȖȞȜȐȎțȖȭ, ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȗ
Ȓșȭ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȎ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ șȬȒȓȗ, ȟȐȭȕȎț ȟ țȓȝȜȒȐȖȔțȩȚ
ȟȖȒȓțȖȓȚ ȝȓȞȓȒ ȚȜțȖȠȜȞȜȚ, ȭȐșȭȓȠȟȭ țȜȐȩȚ ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞ-
țȩȚ ȚȓȣȎțȖȕȚȜȚ.
ȁȐȓșȖȥȖȐȎȬȧȖȗȟȭ ȒȡȎșȖȕȚ ȚȓȔȒȡ ȠȓșȜȚ Ȗ ȟȜȕțȎțȖȓȚ
ȕȎșȜȔȓț Ȑ ȚȓȠȎȢȖȕȖȘȓ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȏȩȠȖȭ: Ȝț ȜȏșȎȒȎȓȠ Ȗ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȓșȜȚ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ. ǶȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȓ ȫȠȎȝȩ ȜȠȐȞȎ-
ȧȓțȖȭ Ȗ ȚȜȞȎșȪțȜȑȜ țȓȝȞȖȭȠȖȭ Ȑ ȫȝȜȣȡ ȟȞȓȒțȓȐȓȘȜȐȪȭ, ȐȜȟ-
ȣȖȧȓțȖȭ Ȗ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ ȚȓȠȎȢȜȞȖȕȎȤȖȖ Ȑ ȫȝȜȣȡ Ǿȓțȓȟ-
ȟȎțȟȎ ȝȞȖȐȓșȖ Ș țȜȐȜȚȡ ȐȖȠȘȡ țȓȝȞȖȭȠȖȭ ȠȓșȎ, ȘȜȑȒȎ ȟȜȕțȎ-
țȖȓ ȟȠȞȓȚȖȠȟȭ ȜȠȜȞȐȎȠȪȟȭ ȜȠ ȠȓșȎ. ȀȓȜȞȓȠȖȘ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȖțȠȓșșȓȘȠȎ DZȎțȟ ǺȜȞȎȐȓȘ ȝȖȦȓȠ: «ǰ țȎȦȓȚ ȠȓȝȓȞȓȦțȓȚ ȟȜ-
ȟȠȜȭțȖȖ Țȩ… ȥȎȟȠȖȥțȜ ȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ, ȥȎȟȠȖȥțȜ ȘȡșȪȠȡȞ-
țȩȓ… Ȗ ȚțȜȑȖȓ țȎȦȖ ȏȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȖ țȓ ȟȜȑșȎ-
ȟȡȬȠȟȭ ȟ ȡȟȠȞȓȚșȓțȖȓȚ țȎȦȖȣ ȡȚȜȐ»1.
ǿȠȞȓȚșȓțȖȓ ȝȞȓȜȏȞȎȕȖȠȪ ȟȐȜȓ ȠȓșȜ ȖțȜȑȒȎ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȓȠ
ȢȜȞȚȡ ȝȞȓȟșȓȒȜȐȎțȖȭ. ǶȒȓȎșȩ ȘȞȎȟȜȠȩ ȜȠ ȤȖȢȞȜȐȩȣ ȠȓȣțȜ-
șȜȑȖȗ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ «ȝȜȟȠȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȚȖ»: ȤȖȢȞȜȐȩȓ ȢȜȠȜȜȏ-
ȞȎȕȩ ȟ ȞȓȘșȎȚțȩȣ ȝȜȟȠȓȞȜȐ Ȗ ȑșȭțȤȓȐȩȣ ȔȡȞțȎșȜȐ ȕȎȟȠȎȐșȭ-

1 Moravec H. Mind Children: the future of Robot and Human Intel-


lagence. Cambridge, 1988.

X 117 W
ȬȠ șȬȒȓȗ ȥȡȐȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟȓȏȭ țȓȡȬȠțȜ Ȑ ȟȐȜȓȗ ȠȓșȓȟțȜȗ ȜȏȜ-
șȜȥȘȓ, ȝȜȒȐȓȞȑțȡȠȜȗ ȜȔȖȞȓțȖȬ, ȜȏșȩȟȓțȖȬ Ȗ ȡȐȭȒȎțȖȬ.
ǰ ȝȓȞȓțȜȟțȜȚ, ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȜȚ ȟȚȩȟșȓ ȣȡȒȜȔțȖȘȖ-
ȎȐȎțȑȎȞȒȖȟȠȩ ȡȔȓ ȝȞȖȚȓțȖșȖ ȝȜȟȠȚȜȒȓȞțȖȟȠȟȘȜȓ ȤȖȠȖȞȜ-
ȐȎțȖȓ Ș ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ ȎțȎȠȜȚȖȖ. ǾȓȥȪ ȖȒȓȠ Ȝȏ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎ-
țȖȖ ȘȜȚȝȪȬȠȓȞțȜȗ ȑȞȎȢȖȘȖ Ȓșȭ ȟȜȕȒȎțȖȭ ȫȠȎșȜțȜȐ ȘȞȎȟȜȠȩ
Ȗ ȣȖȞȡȞȑȖȥȓȟȘȜȗ ȝȓȞȓȒȓșȘȓ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȖȒȓȎșȎȚȖ. ǻȎ-
ȝȞȖȚȓȞ, ȟȘȎțȒȎșȪțȩȗ «ȣȖȞȡȞȑȖȥȓȟȘȖȗ ȠȓȎȠȞ» ǼȞșȎț. ǰȓȒȡ-
ȧȎȭ ȝȞȜȓȘȠȎ «ǼȘȜțȥȎȠȓșȪțȩȗ ȦȓȒȓȐȞ: ȞȓȖțȘȎȞțȎȤȖȭ ȟȐȭ-
ȠȜȗ ǼȞșȎț» ȟȒȓșȎșȎ ȟȓȚȪ ȜȝȓȞȎȤȖȗ ȝȓȞȓȒ ȠȓșȓȘȎȚȓȞȎȚȖ,
ȝȜșȡȥȖȐ șȜȏ ǺȜțȩ ǹȖȕȩ, țȜȟ DzȖȎțȩ-ȜȣȜȠțȖȤȩ, ȝȜȒȏȜȞȜȒȜȘ
ǰȓțȓȞȩ ǯȜȠȠȖȥȓșșȖ, ȝȞȓȐȞȎȧȎȭ ȠȞȎțȟșȭȤȖȖ Ȑ Ȝț-șȎȗț ȝȓȞ-
ȢȜȞȚȎțȟȩ.
ȂȓțȜȚȓț ȚȜȒȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȠȓșȎ Ǻ. ȂȫȕȓȞȟȠȜȡțȎ ȜȠ-
ȟȩșȎȓȠ Ș ȢȓțȜȚȓțȡ «ȒȜȝȞȜȓȘȠțȜȑȜ ȠȓșȎ» ȋ. ȀȜȢȢșȓȞȎ, ȘȜȑȒȎ
ȜȠȘȞȩȠȖȭ Ȑ ȜȏșȎȟȠȖ ȑȓțȓȠȖȘȖ, ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȘșȜțȖȞȜȐȎțȖȭ Ȑȕȩ-
ȐȎȬȠ Ș ȫȠȖȥȓȟȘȖȚ, ȚȜȞȎșȪțȩȚ Ȗ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȖȚ ȎȟȝȓȘȠȎȚ.
ȋ. ȀȜȢȢșȓȞ ȝȖȦȓȠ, ȝȞȜȑțȜȕȖȞȡȭ Ȑ ȏșȖȔȎȗȦȓȓ ȏȡȒȡȧȓȓ, ȥȠȜ
«... ȟȠȖșȖ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȠȓșȎ, ȝȜȒȜȏțȜ ȟȠȖșȭȚ ȜȒȓȔȒȩ, ȟȠȎțȡȠ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȜȐȎȠȪ ȚȜȒȓ ȠȎȘ Ȕȓ, ȘȎȘ ȑȓțȓȠȖȥȓȟȘȖȓ ǸȡȠȬȞȪȓ, ȘȜ-
ȠȜȞȩȓ ȏȡȒȡȠ Ȗȣ ȝȞȖȒȡȚȩȐȎȠȪ, ȏȡȒȡȠ ȐȣȜȒȖȠȪ Ȗ ȐȩȣȜȒȖȠȪ Ȗȕ
ȚȜȒȩ»1.
ǽȓȞȓȣȜȒ Ș ȝȜșȖȚȜȞȢțȜȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ ȐȖ-
ȒȜȖȕȚȓțȭȓȠ ȝȜșȭȞțȜȟȠȪ ȚȖȞȎ, ȟȠȖȞȎȭ ȑȞȎțȖȤȩ ȚȓȔȒȡ ȓȟȠȓȟȠ-
ȐȓțțȩȚ Ȗ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȩȚ, ȠȓșȜȚ Ȗ ȞȎȕȡȚȜȚ, ȟȎȚȜȞȎȕȐȖȐȎȬ-
ȧȖȚȟȭ Ȗ ȝȞȜȓȘȠȖȞȡȓȚȩȚ. ȀȓșȜ ȚȎȦȖțȩ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȔȖȕțȓ-
ȝȜȒȜȏțȓȓ, Ȏ ȠȓșȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȖțȓȞȠțȓȓ. ǽȜȟȠȟȠȞȡȘȠȡȞȎșȖȟȠȟȘȖȓ
ȏȖțȎȞțȩȓ ȜȝȝȜȕȖȤȖȖ, ȠȓșȜ/ȒȡȦȎ, ȖțȜȓ/ȭ, ȚȎȠȓȞȖȭ/Ȓȡȣ,
ȫȚȜȤȖȖ/ȞȎȕȡȚ, ȝȜȠȓȞȭșȖ ȝȞȜȠȖȐȜȟȠȜȭțȖȓ. ǾȎȕȐȖȠȖȓ ȠȓȣțȖȘȖ
ȝȜȒȜȞȐȎșȜ ȒȡȎșȖȕȚ ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜȓ/ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȓ, ȜȞȑȎțȖȥȓ-
ȟȘȜȓ/țȓȜȞȑȎțȖȥȓȟȘȜȓ.
ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȠȓșȜ ȣȞȎțȖȠȟȭ Ȑ ȏȎȕȎȣ ȒȎțțȩȣ ȖțȢȜȞȚȎ-
ȤȖȖ, ȜȘȎȕȩȐȎȭ ȐȜȕȒȓȗȟȠȐȖȓ țȎ ȠȓșȜ ȢȖȕȖȥȓȟȘȜȓ. ȋșȓȘȠȞȜțțȩȓ

1 ȀȜȢȢșȓȞ ȋ. ȆȜȘ ȏȡȒȡȧȓȑȜ. Ǻ.: ǾȓȟȝȡȏșȖȘȎ, 2004. ǿ. 225.

X 118 W
ȒȐȜȗțȖȘȖ, ȜȏȖȠȎȬȧȖȓ Ȑ ȘȖȏȓȞȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ, — ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓ-
Țȩȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȓ ȠȓșȎ, — ȫȠȜ ȐȓȒȜȚȜȟȠȖ ȟ ȜȤȓțȘȎȚȖ, ȕȎ-
ȝȖȟȖ ȕȎȗȚȜȐ Ȗ ȐȩȝșȎȠ, ȏȎțȘȜȐȟȘȖȓ ȟȥȓȠȎ Ȗ ȘȞȖȚȖțȎșȪțȜȓ ȒȜ-
ȟȪȓ, — ȏȡȒȡȠ ȜȝȞȓȒȓșȭȠȪ țȜȐȩȗ ȠȖȝ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȜȠțȜȦȓțȖȗ.

§ 4. Ɇɚɫɤɚ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬ

ǺȎȟȘȎ ȠȜȝȜȑȞȎȢȖȥțȎ. ǼțȎ ȖȚȓȓȠ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȜȓ Ȗ


ȐȞȓȚȓțțȜȓ ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȖȓ. ǺȎȟȘȎ ȠȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ ȢȡțȒȖȞȜ-
ȐȎțȎ, ȜțȎ ȞȎȕ-ȚȓȧȓțȎ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠ ȟȓȏȭ Ȑ ȚȓȟȠȓ Ȗ ȟȜ-
Ȑ-ȚȓȟȠțȜ ȟ ȒȞȡȑȖȚȖ. ǸȎȘ ȠȓșȓȟțȎȭ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȭ, ȘȎȘ ȠȜȝȜȟ ȥȓȟ-
ȠȖ, ȚȎȟȘȎ ȢȜȞȚȖȞȡȓȠ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ Ȑ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȚ Țȓȟ-
Ƞȓ — ȚȓȟȠȓ ȟȏȜȞȘȖ ȝȜ Ǻ. Ǻ. ǯȎȣȠȖțȡ. ǺȎȟȘȎ — ȘȜțȟȠȞȡȘȠ
ȟȜȕțȎțȖȭ, ȐȩțȜȟȭȧȖȗ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȖȒȓȜșȜȑȓȚȩ. Ǿ. ǯȎȞȠ
ȑȜȐȜȞȖș, ȥȠȜ «ȫȢȢȓȘȠ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ ȝȞȖȘȞȓȝșȭȓȠ ȒȖȟȘȡȞȟȩ Ș
ȚȓȟȠȎȚ». ȀȜȝȜȑȞȎȢȖȘȎ ȟȜȜȠțȓȟȓțȎ ȟ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜȚ ȜȏȖȠȎ-
țȖȭ. ȅȎȟȠțȜȓ ȒȜȟȠȞȎȖȐȎȓȠȟȭ ȒȜ ȟȢȓȞȩ ȝȡȏșȖȥțȜȑȜ Ȑ ȜȝȞȓȒȓ-
șȓțțȜȚ ȚȓȟȠȓ — Ȑ țȓȚ, ȝȜ ǯȎȣȠȖțȡ, Ȗ ȐȜȕțȖȘȎȓȠ ȫȢȢȓȘȠ
ȟȏȜȞȘȖ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ. ǶțȠȓȞȓȟțȜ țȎȏșȬȒȓțȖȓ ǰ. Ǯ. ǽȜȒȜ-
ȞȜȑȖ Ȝ ȚȎȠȞȜȟȓ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜȟșȓ ȠȓȎȠȞȎșȪțȜȑȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ
ȟțȖȚȎȓȠ ȟ ȟȓȏȭ ȝȎȞȖȘ, ȘșȎțȭȓȠȟȭ ȝȡȏșȖȘȓ, ȡȣȜȒȖȠ ȕȎ ȘȡșȖȟȩ,
ȟțȖȚȎȓȠ ȘȜȟȠȬȚ ȃVIII ȐȓȘȎ Ȗ ȜȟȠȎȓȠȟȭ Ȑ ȚȎȠȞȜȟȘȓ. DZȒȓ ȠȎ ȚȜ-
ȒȓșȪ ȟȏȜȞȘȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐțȓȦțȓ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțȎ, ȎȐȠȜȞȎ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȚȜȔțȜ ȡșȖȥȖȠȪ Ȑ ȚȎȟȘȓ? ǸȎȘȜȓ ȟȜȏȩȠȖȓ ȞȓȝȞȓȕȓțȠȖȞȡȓȠ Țȓ-
ȟȠȜ ȟȏȜȞȘȖ? ǼȝȩȠ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ «ȐȟȠȞȜȓț» Ȑ ȟȜȏȩȠȖȓ.
ǿȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȟȭ, ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȭ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȜ-
ȠȖȝȖȥȓȟȘȖȓ ȟȐȜȗȟȠȐȎ. ǸȎȘ ȝȜȖȟȘ ȋȗȕȓțȦȠȓȗțȜȚ ȠȖȝȎ ȫȟȓȞȎ
ȖșȖ ȚȎȠȞȜȟȎ.
ǺȎȟȘȎ ȠȜȝȜȑȞȎȢȖȥțȎ. ȀȜȝȜȟ — ȐȟȓȑȒȎ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș ǶțȜ-
Țȡ ȘȎȘ Ș ȑȞȎțȖȤȓ. ȀȜȝȜȟ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ ȟȎȚȜȠȜȔȒȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ.
ǺȎȟȘȎ ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎȓȠȟȭ, ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȭȟȪ, ȘȎȘ ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎȬȠȟȭ
țȎȖȕțȎțȘȡ ȜȏȞȭȒȜȐȩȓ Ƞȡșȡȝȩ ȞȭȔȓțȩȣ.
ǰȩȐȓȞțȡȠȎȭ Ȑ ȠȜȥȘȓ ȞȎȟȧȓȝȎ, Ȑ ȚȓȟȠȓ ȟȏȜȞȘȖ, ȜțȎ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ șȎțȒȦȎȢȠ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ. ǸȎȘ Ȝț ȢȜȞȚȖȞȡȓȠ-

X 119 W
ȟȭ? ȅȓȞȓȕ ȜȠțȜȦȓțȖȓ Ș DzȞȡȑȜȚȡ. DzȞȡȑȜȗ ȫȠȜ ȚȓȞȎ. ǻȓȝȜȐȠȜ-
ȞȖȚȜȟȠȪ țȓ ȖȚȓȓȠ ȚȓȞȩ, ȝȜȫȠȜȚȡ țȓȝȜȐȠȜȞȖȚȜȓ Ȗ țȓȠȖȝȖȥ-
țȜȓ, ȘȎȘ țȓȖȕȐȓȟȠțȜȓ, țȡȔțȜ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȜȑȜ
ȝȞȖțȤȖȝȎ ȝȞȖȐȓȟȠȖ Ș ȝȜȒȜȏțȜȚȡ. ǻȎȒȜ ȐȩȥȖȟșȖȠȪ, ȖȕȚȓ-
ȞȖȠȪ, ȘșȎȟȟȖȢȖȤȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ ȟȒȓșȎȠȪ ȠȖȝȖȥțȩȚ. ǼȠȘȞȩȠȪ ȝȞȜ-
ȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȠȖȝȖȥțȜȑȜ! ǸȎȘ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȜ ȏȓȞȓȠ țȎ ȟȓȏȭ ȜȠȐȓȠȟȠ-
ȐȓțțȜȟȠȪ șȓȑȖȠȖȚȖȕȎȤȖȖ ȏȓȕȡȚțȩȣ, ȤȓȞȘȜȐȪ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ
șȓȑȖȠȖȚȖȕȎȤȖȖ ȬȞȜȒȖȐȩȣ, ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȖȞȡȓȠ
țȓȠȖȝȖȥțȜȓ Ȑ ȠȖȝȖȥțȜȓ. ǺȫȞȖșȖț ǺȜțȞȜ ȣȜȞȜȦȎ? ǼȠȘȞȜȓȚ
șȖțȖȬ ȜȒȓȔȒȩ ȖșȖ șȖțȖȬ ȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȜȗ ȣȖȞȡȞȑȖȖ, Ȗ ȟȒȓșȎ-
ȓȚ ȢȓțȜȚȓț ȚȎȟȟȜȐȩȚ ȖȕȒȓșȖȓȚ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȕȎȝȡȧȓț-
țȩȗ Ȑ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȦȓȒȓȐȞ ȜȏȓȟȤȓțȖȐȎȓȠȟȭ Ȗ ȠȓȞȭȓȠ ȠȎȖțȟȠ-
ȐȓțțȡȬ ȢȓțȜȚȓțȎșȪțȜȟȠȪ.
ǺȎȟȘȎ ȟȠȎțȒȎȞȠțȎ, ȠȖȝȖȥțȎ, ȜțȎ ȢȜȞȚȖȞȡȓȠ ȖȒȓțȠȖȥ-
țȜȟȠȪ Ȑ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȚ ȝȜșȓ. ȋȠȜȠ ȝȞȜȤȓȟȟ Ǵ. DzȓșȮȕ țȎ-
ȕȩȐȎȓȠ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠȎșȪțȩȚ ȝȜșȓȚ, țȓ ȟȐȜȒȖȚȩȚ Ș ȜȝȩȠȡ Ȗ
ȟȡȏȨȓȘȠ-ȜȏȨȓȘȠțȜȗ ȝȎȞȎȒȖȑȚȓ. ȋȠȜ ȝȜȠȜȘ ȏȓȟȟȡȏȨȓȘȠțȜȑȜ
ȟȜȕțȎțȖȭ, ȟȜȕțȎțȖȭ ȒȜȞȓȢșȓȘȟȖȐțȜȑȜ, ȏȓȕșȖȥțȜȑȜ, ȟȜȕțȎțȖȭ
ȏȓȕ Țȓțȭ1. ǰ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ ȠȞȎțȟ-
ȤȓțȒȓțȠțȜȓ ȝȜșȓ ȓȟȠȪ, țȜ Ȑ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȑȜ ȝȜ-
șȭ țȓȠ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ.
ȀȞȎțȟȤȓțȒȓțȠțȜȓ ȝȜșȓ — ȟȜȕțȎțȖȓ ȟ țȡșȓȐȩȚ ȘȜȫȢȢȖ-
ȤȖȓțȠȜȚ, ȡ țȓȑȜ țȓȠ ȐțȓȦțȖȣ ȑȞȎțȖȤ Ȑ ȢȜȞȚȓ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ ȖșȖ
ȚȓȞȩ, țȓȠ ȟȜȕțȎȬȧȓȑȜ Ȗ ȟȜȕțȎȐȎȓȚȜȑȜ, ȟȡȏȨȓȘȠȎ Ȗ ȜȏȨȓȘȠȎ,
ȫȠȜ ȝȜȠȜȘ ȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ.
ǶțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȗ ȜȝȩȠ ȝȞȜȔȖȐȎțȖȭ Ȗ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȭ ȟȜȕ-
ȒȎȓȠ ȠȓȚȝȜȞȎșȪțȡȬ Ȗ ȠȜȝȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȡȬ ȟȖȟȠȓȚȡ ȘȜȜȞȒȖțȎȠ,
ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȭ ȖȚȚȎțȓțȠțȩȗ ȞȓȔȖȚ ȞȎȏȜȠȎȬȧȓȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ,
ȢȜȞȚȖȞȡȭ ȟȜȏȟȠȐȓțțȡȬ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ. ǿȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȎȭ ȣȎ-
ȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ, ȝȜ Ǵ. ǹȎȘȎțȡ, ȏȎȕȖȞȡȓȠȟȭ țȎ
ȞȓȘȜȑțȖȤȖȖ, — ȡȕțȎȐȎțȖȖ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ
ȐȩȥȖȠȎțȖȓ2.

1 DzȓșȮȕ Ǵ. ǶȚȚȎțȓțȠțȜȟȠȪ ȔȖȕțȖ // www.Klinamen. com.


2 ǹȎȘȎț Ǵ. ǿȓȚȖțȎȞȩ. ǸțȖȑȎ ȃI. Ǻ.: DZțȜȕȖȟ, 2004. ǿ. 26.

X 120 W
ȍ — ȢȞȎȑȚȓțȠ ȘȜțȠȡȞțȜȗ ȘȎȞȠȩ ȕțȎȥȓțȖȗ ȖșȖ ȟȓȠȘȖ
ȕțȎȥȓțȖȗ (ȝȓȞȓȐȜȒȭ Ȑ ȠȓȞȚȖțȜșȜȑȖȬ ȋ. DZȡȟȟȓȞșȭ), ȫȠȜ ȝȞȓȒ-
ȐȎȞȖȠȓșȪțȎȭ ȒȎțțȜȟȠȪ. ǶȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ — ȘȎȒȞ, ȢȞȎȑȚȓțȠ Ȗȕ
Ȓșȭȧȓȗȟȭ ȏȖȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȜȗ ȘȖțȜȝșȓțȘȖ.
ȍ țȎȥȖțȎȓȠ ȟȓȏȭ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȜȐȎȠȪ Ȑ ȠȜȠ ȚȜȚȓțȠ, ȘȜȑȒȎ
ȝȓȞȓȟȠȎȓȠ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȜȐȎȠȪ ǿȓȏȭ ȟ DzȞȡȑȖȚ. DzȞȡȑȜȗ ȚȜȔȓȠ
ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪȟȭ ȘȎȘ ǯȜȑ ȖșȖ ǮȏȟȜșȬȠ Ǻ. ǯȡȏȓȞȎ,
ȋ. ǹȓȐȖțȎȟȎ, ǽ. ȂșȜȞȓțȟȘȜȑȜ ȖșȖ ǿ. ǯȡșȑȎȘȜȐȎ, ȘȎȘ ȚȖȢ ȖșȖ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȎ Ǹ. ǹȓȐȖ-ǿȠȞȜȟȎ Ȗ Ǯ. DZȞȓȗȚȎȟȎ, ȭȕȩȘ ȖșȖ ȑȞȎȚȚȎȠȖ-
ȘȎ DZȖ DzȓȏȜȞȎ Ȗ Ǵ. ǹȎȘȎțȎ, ȕȖȭțȖȓ Ȗ ȕȎȕȜȞ Ǵ. DzȓșȮȕȎ Ȗ
ǿș. ǴȖȔȓȘȎ. ȍ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ țȓ ȟȠȜșȪȘȜ ȥȓȞȓȕ ȕȜȐ, ȟȘȜșȪȘȜ
ȥȓȞȓȕ ȜȠȘșȖȘ DzȞȡȑȜȑȜ. ǮșȪȠȬȟȟȓȞ ȜȠȚȓȥȎȓȠ ȞȜȔȒȓțȖȓ ȖțȒȖ-
ȐȖȒȎ ȘȎȘ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȟȡȏȨȓȘȠȎ Ȑ ȚȜȚȓțȠ, ȘȜȑȒȎ țȎ ȜȠȘșȖȘ
«ȋȗ!» țȎ ȡșȖȤȓ, Ȑ ȠȜșȝȓ, Ȑ ȕȎșȓ, Ȑ ȎȡȒȖȠȜȞȖȖ ȘȠȜ-ȠȜ ȜȏȜȞȎȥȖ-
ȐȎȓȠȟȭ. ȀȎȘȜȓ ȟȎȚȜȡȕțȎȐȎțȖȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȑȜ ȝȜșȭ ȥȓȞȓȕ ȒȖȞȓȘȠȖȐȩ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȜȗ ȐșȎȟȠȖ.
ǸȎȘ ȡȕțȎȠȪ Ȑ ȚȓȟȠȓ ȟȏȜȞȘȖ ȟȐȜȬ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ? dzȧȓ DZȓ-
ȑȓșȪ Ȑ «ǷȓțȟȘȖȣ ȞȎȏȜȠȎȣ» ȝȖȟȎș, ȥȠȜ «ȥȓșȜȐȓȘ — ȫȠȜ țȜȥȪ,
ȫȠȜ ȝȡȟȠȜȓ țȖȥȠȜ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȟȜȒȓȞȔȖȠ ȐȟȮ Ȑ ȟȐȜȓȗ ȝȞȜȟȠȜȠȓ,
ȏȜȑȎȠȟȠȐȜ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜ ȚțȜȑȖȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗ, ȜȏȞȎȕȜȐ… ȋȠȜ
țȜȥȪ, ȥȖȟȠȎȭ ȟȎȚȜȟȠȪ: ȠȜ ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ ȐȒȞȡȑ ȜȘȞȜȐȎȐșȓțțȎȭ
ȑȜșȜȐȎ, ȠȜ ȘȎȘȎȭ-ȠȜ ȏȓșȎȭ ȢȖȑȡȞȎ». ǰȟȝșȩȐȎȬȧȖȓ Ȗȕ țȜȥȖ
ȜȏȞȎȕȩ, ȘȜȑȒȎ țȖȤȦȓȎțȟȘȎȭ ȏȓȕȒțȎ țȎȥȖțȎȓȠ ȟȚȜȠȞȓȠȪ Ȑ Ƞȓ-
ȏȭ, ȫȠȜ ȑșȎȕ, ȟȚȜȠȞȭȧȖȗ Ȑ ȟȓȏȭ ȟ ȐțȡȠȞȓțțȓȗ ȟȠȜȞȜțȩ. ǽȜȒ-
ȞȜȏțȜ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ ȍ ȘȎȘ ȡȟȘȜșȪȕȎȬȧȡȬ ȟȡȏȟȠȎțȤȖȬ
ȋȞțȟȠ ǯșȜȣ: «Ǻȩ ȝȜȚȓȧȎȓȚȟȭ Ȑ ȟșȓȝȜȚ ȝȭȠțȓ, Ȑ ȠȓȚțȜȚ Țȓȟ-
Ƞȓ ȝȓȞȓȔȖȠȜȑȜ, ȥȪȭ ȠȓȚțȜȠȎ Ȑ ȘȜțȓȥțȜȚ ȟȥȓȠȓ țȎȦȎ ȟȜȏȟȠ-
ȐȓțțȎȭ ȠȓȚțȜȠȎ»1. ǿȜȕțȎțȖȓ ȘȎȘ ȏȩ ȜȏȞȎȧȎȓȠȟȭ țȎ ȟȎȚȜȑȜ
ȟȓȏȭ, ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎȓȠȟȭ țȎȖȕțȎțȘȡ. ǿ DzȓȘȎȞȠȎ ȋȑȜ ȖȒȓțȠȖȢȖ-
ȤȖȞȡȓȠȟȭ ȟ ȟȜȕțȎțȖȓȚ, Ȏ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜȓ ȟȜȕȓȞȤȎțȖȓ ȝȜ-
ȕȐȜșȭȓȠ ȜȏțȎȞȡȔȖȠȪ «ȍ». DzȜ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜȑȜ ȟȜȕȓȞȤȎțȖȭ
«ȍ» țȓȠ. DzȜȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜȓ ȍ țȓȗȠȞȎșȪțȜ Ȗ ȏȓȟȤȐȓȠțȜ.

1 ȄȖȠ. ȝȜ: ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ Ǻ. Ǻ.: ǻǹǼ, 2001. ǿ. 6.

X 121 W
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȘȞȎȟȜȥțȜȑȜ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜ ȜȘȞȎȦȓțțȜȑȜ ȍ
ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȥȓȞȓȕ ȝȜȠȓȞȬ țȓȗȠȞȎșȪțȜȑȜ ȍ. ǰȜȕțȖȘȎȓȠ ȥȠȜ-ȠȜ
Ȗȕ ȝȡȟȠȜȠȩ Ȗ ȡȠȞȎȠȩ. ǾȜȟȟȩȝȖ țȓȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȎțțȩȣ Ȝȏ-
ȞȎȕȜȐ ȜȢȜȞȚșȭȬȠȟȭ Ȑ ȝȡȟȠȜȚ ȠȜȝȜȟȓ.
ǺȎȟȘȎ — ȫȠȜ ȕȎȕȜȞ, ȝȡȟȠȜȠȎ ȚȓȔȒȡ ȟȠȎțȒȎȞȠȜȚ Ȗ șȖȤȜȚ,
Ȗ ȫȠȎ ȝȡȟȠȜȠȎ ȘȞȓȎȠȖȐțȎ. ǵȎȕȜȞ «ȚȓȔȒȡ» — ȘȞȓȎȠȖȐțȎȭ ȝȜ-
ȠȓțȤȖȎșȪțȜȟȠȪ. Ǵ.-ǹ. ǻȎțȟȖ ȝȖȟȎș: «ǼȠțȜȦȓțȖȓ ȐȜȕȚȜȔțȜ-
ȟȠȖ — ȫȠȜ ȜȠțȜȦȓțȖȓ țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ țȓ ȟȠȎșȎ
ȎȘȠȡȎșȪțȜȟȠȪȬ»1.
ǿȎȚȜȜȏțȎȞȡȔȓțȖȓ — ȚȖȢȜșȜȑȖȭ ȒȐȜȗțȖȘȎ, ȠȞȎțȟȢȜȞȚȖ-
ȞȡȬȧȎȭȟȭ ȟȎȚȜȜȏȞȎȧȓțțȜȟȠȪ ȍ țȎ ȟȎȚȜȑȜ ȟȓȏȭ, ȝȜȝȩȠȘȎ ȟȚȜȠ-
ȞȓȠȪ țȎ ȟȓȏȭ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ. ȂȖ-
ȑȡȞȎ ȐȩȐȜȞȎȥȖȐȎțȖȭ ȕȒȓȟȪ ȭȐ-
șȭȓȠȟȭ ȘșȬȥȓȐȜȗ. «ǾȜȚȎțȠȖȘȖ
ȖȟȠȜșȘȜȐȩȐȎȬȠ ȒȐȜȗțȖȥȓȟȠȐȜ
ȘȎȘ ȎșșȓȑȜȞȖȬ ȞȎȟȧȓȝșȓțțȜ-
ȑȜ, ȜȠȒȓșȓțțȜȑȜ ȜȠ ȟȓȏȭ ȟȎȚȜ-
ȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ»2. Ǻ. ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ
ȝȞȖȐȜȒȖȠ ȝȞȖȚȓȞ ȜȠțȜȦȓțȖȗ
ȑȜȑȜșȓȐȟȘȜȑȜ ȝȓȞȟȜțȎȔȎ ǸȜ-
ȐȎșȓȐȎ Ȗ ǻȜȟȎ Ȑ ȜȒțȜȖȚȓțțȜȗ
ȝȜȐȓȟȠȖ. ǻȜȟ ȞȎȕȨȭȟțȭȓȠ ǸȜ-
ȐȎșȓȐȡ: «ȍ ȟȎȚ ȝȜ ȟȓȏȓ. ǽȞȖ-
ȠȜȚ ȚȓȔȒȡ țȎȚȖ țȓ ȚȜȔȓȠ
ȏȩȠȪ țȖȘȎȘȖȣ Ƞȓȟțȩȣ ȜȠțȜ-
ȦȓțȖȗ». ǰȜȠ ȎșșȓȑȜȞȖȥȓȟȘȖȗ
DzȔ. ȋțȟȜȞ. ǮȐȠȜȝȜȞȠȞȓȠ ȝȞȖȚȓȞ ȡȒȐȜȓțȖȭ Ȗ ȞȎȟȧȓȝ-
ȟ ȚȎȟȘȎȚȖ șȓțȖȭ.

1 Nancy Jean-Luc. The Birth to Presence. Standford, Standford Uni-


versitz Press, 1993. Ǿ. 86.
2 ȍȚȝȜșȪȟȘȖȗ Ǻ. Ǯ. Ǽ ȏșȖȕȘȜȚ. ǼȝȩȠ țȓȚȖȚȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȕȞȓțȖȭ.
Ǻ.: ǻǹǼ, 2001.

X 122 W
ȋȞțȟȠ ǯșȜȣ Ȑ «Dzȡȣȓ ȡȠȜȝȖȖ» ȟȞȎȐțȖȐȎȓȠ ȜȝȩȠ ȐȖȒȓțȖȭ ȟ
ȜȠȘȞȩȠȖȓȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ, țȎȣȜȒȭȧȓȑȜȟȭ ȝȜ Ƞȡ ȟȠȜȞȜțȡ «ȠȓȚ-
țȜȠȩ ȚȜȚȓțȠȎ». ȋȠȜ Ȗ ȓȟȠȪ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȓ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ.
DZȡȟȟȓȞșȪ țȎȕȩȐȎȓȠ ȓȑȜ țȜȐȜȗ ȢȎȕȜȗ ȟȜȕțȎțȖȭ, ȝȞȓȒȦȓȟȠȐȡȬ-
ȧȓȗ ȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ. ȋȠȜ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ, țȓ țȎȝȞȎȐșȓțțȜȓ
țȎ ȜȏȨȓȘȠ. Ǻ. ǺȓȞșȜ-ǽȜțȠȖ ȝȖȦȓȠ Ȝ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȚ ȘȎȘ
Ȝȏ ȜȟȜȏȜȚ ȠȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ, șȖȦȓțțȜȚ ȑșȡȏȖ-
țȩ. «ȀȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ — ȟȞȓȒȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȡȬ ȐȝȖ-
ȟȎțȩ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȏșȖȕȜȟȠȖ Ȗ ȜȣȐȎȠȎ».
Ƚɥɚɜɚ III

€”¥ž” ž”ž ±£œ¨™¡¢ ™¡


ž¢  §¡œž”ªœœ

§ 1. ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ

ǾȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ ȚȎȟȘȡ țȓ Ȑ ȘȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ, ȫȠțȜȑȞȎ-


ȢȖȥȓȟȘȜȚ ȖșȖ ȎțȠȞȜȝȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ ȎȟȝȓȘȠȓ, țȜ ȘȎȘ ȟȜȤȖȜ-
ȘȡșȪȠȡȞțȩȗ ȢȓțȜȚȓț, ȞȎȟȘȞȩȐȎȬȧȖȗ țȜȐȩȓ ȟȠȜȞȜțȩ ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȐȜȕȚȜȔțȜ.
ǰ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȝȎȞȎȒȖȑȚȓ ȢȖșȜȟȜȢȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȏȩșȜ ȞȎȟ-
ȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȚ ȝȞȖȕțȎțȖȓ ȑșȎȐȓțȟȠȐȡȬȧȓȗ ȞȜșȖ ȭȕȩȘȎ Ȗ
ȕțȎȘȎ Ȑ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ. ǽȞȖ ȫȠȜȚ ȭȕȩȘ ȞȎȟ-
ȟȚȎȠȞȖȐȎșȟȭ Ȑ ȠȜȚ ȕțȎȥȓțȖȖ, Ȑ ȘȎȘȜȚ ȓȑȜ ȝȜțȖȚȎȓȠ șȖțȑȐȖȟȠȖ-
ȘȎ Ȗ, ȜȟțȜȐȎțțȎȭ țȎ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȚ ȭȕȩȘȜȕțȎțȖȖ, ȟȓȚȖȜȠȖȘȎ.
ǰȓȒȡȧȎȭ ȞȜșȪ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȝȜȕțȎțȖȭ ȝȞȖȕțȎȐȎșȎȟȪ ȕȎ ȐȓȞȏȎșȪ-
țȩȚ ȭȕȩȘȜȚ, ȒȞȡȑȖȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȗ ȐȩȞȎȕȖȠȓșȪțȜȟȠȖ
ȐȩȠȓȟțȭșȖȟȪ țȎ ȜȏȜȥȖțȡ ȢȖșȜȟȜȢȟȘȜȑȜ ȖțȠȓȞȓȟȎ. Ǽȏ ȫȠȜȚ
ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȓȠ Ȗȣ ȖȚȓțȜȐȎțȖȓ — «țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ», ȑȒȓ ȜȠȥȓȠ-
șȖȐȜ ȕȐȡȥȖȠ ȝȓȞȐȖȥțȜȟȠȪ Ȗ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠțȜȟȠȪ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
ǸȎȞȠȓȕȖȎțȟȘȎȭ ȒȖȣȜȠȜȚȖȭ ȒȡȦȖ Ȗ ȠȓșȎ ȜȝȞȎȐȒȩȐȎșȎ ȟȡ-
ȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȟȜȕ-
țȎțȖȭ. ǻȜ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȝȓȞȓȜȤȓțȘȖ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȜȒȣȜȒȎ
ȝȞȜȖȕȜȦșȜ ȝȜțȖȚȎțȖȓ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȥȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȖȞȓ — ȫȠȜ țȓ
ȠȜșȪȘȜ «ȒȡȦȎ» ȖșȖ «ȟȜȕțȎțȖȓ», ȥȓșȜȐȓȘ — ȫȠȜ ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ

X 124 W
ȠȓșȓȟțȜȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜ. ǽȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȞȎȟȦȖȞȓțȖȓ ȝȎțȜȞȎȚȩ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ, ȐȘșȬȥȎȬȧȖȣ Ȑȟȓ ȟȖȟȠȓȚȩ ȐȜȝșȜȧȓț-
țȜȗ ȥȡȐȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȟȘșȎȒȩȐȎȬȧȓȗȟȭ Ȗ ȐșȖȭȬȧȓȗ
țȎ ȣȜȒ ȜȏȧȓțȖȭ.
ǺȎȟȘȎ — ȒȞȓȐțȓȗȦȖȗ ȢȓțȜȚȓț, ȑșȡȏȜȘȜ ȡȘȜȞȓțȓțțȩȗ Ȑ
ȖȟȠȜȞȖȖ ȘȡșȪȠȡȞȩ. ȋȠȜ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȠȜ, ȥȠȜ Țȩ ȐȖȒȖȚ țȎ șȖȤȎȣ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ ȒȞȓȐțȖȣ ȜȏȞȭȒȜȐ, ȜțȎ, ȘȎȘ ȜȟȜȏȩȗ ȜȏȞȎȕ, ȝȞȖȟȡȠ-
ȟȠȐȡȓȠ Ȑ ȟȎȚȩȣ ȞȎȕțȩȣ ȢȜȞȚȎȣ Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȜȠțȜȦȓ-
țȖȭȣ, ȑȒȓ ȒȓșȎȬȠȟȭ ȝȞȜȏșȓȚȜȗ ȜȠțȜȦȓțȖȭ «ȟȐȜȖȣ — ȥȡȔȖȣ»,
«ȐȓȞȩ Ȗ țȓȐȓȞȖȭ», «ȕȎȣȐȎȠȎ Ȗ ȕȎȧȖȠȩ», «ȏșȖȕȜȟȠȖ Ȗ ȒȎșȖ». ǸȎȘ
Ȗ Ȑ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ, ȚȎȟȘȎ ȞȎȟȝȜșȎȑȎȓȠȟȭ țȎ ȑȞȎțȖȤȓ ȠȎȗțȩ Ȗ ȭȐȖ,
ȟȘȞȩȠȜȑȜ Ȗ ȜȠȘȞȩȠȜȑȜ. ǻȎ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȐȜȐșȓȥȓț-
țȜȑȜ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟ ȚȎȟȟȜȐȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȜȏȞȡȦȖȐȎȓȠȟȭ ȝȜȠȜȘ
ȟȚȓțȭȬȧȖȣ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ ȜȏȞȎȕȜȐ, ȘȎȔȒȩȗ Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ țȓ ȠȜșȪȘȜ
ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȠ, țȜ Ȗ ȟȘȞȩȐȎȓȠ Ȗ ȚȎȟȘȖȞȡȓȠ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ.
ǸȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȐȩȞȎȔȎȓȠ ȟȓȏȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑ
ȞȓȥȓȐȩȣ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȭȣ, țȜ Ȗ Ȑ ȐȩȞȎȕȖȠȓșȪțȩȣ ȚȎțȖȢȓȟȠȎ-
ȤȖȭȣ. ȅȓșȜȐȓȘ ȝȞȓȒȨȭȐșȓț Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȠȓșȓȟțȜ ȥȓȞȓȕ
țȜȞȚȖȞȜȐȎțțȡȬ ȐțȓȦțȜȟȠȪ Ȗ țȜȞȚȖȞȜȐȎțțȜȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ, ȘȜ-
ȠȜȞȩȓ ȥȎȟȠȜ țȎȕȩȐȎȬȠ ȟșȜȐȜȚ „image޵. ǿȜȤȖȎșȪțȩȓ ȡȟȠȎțȜȐ-
ȘȖ șȓȔȎȠ Ȑ ȜȟțȜȐȓ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȎȤȖȖ «ȝȞȎȐȒȩ» șȖȤȎ Ȗ «șȖ-
ȤȓȚȓȞȖȭ» ȚȎȟȘȖ, ȠȜșȪȘȜ ȝȞȖ Ȗȣ țȎșȖȥȖȖ ȐȜȕȚȜȔțȜ ȑȜȐȜȞȖȠȪ
Ȝ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ.
ǸȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ — ȝȞȜȤȓȟȟ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ Ȝȏȧ-
țȜȟȠȓȗ (ȜȠ șȎȠ. Communico — ȒȓșȎȠȪ ȜȏȧȖȚ, ȟȐȭȕȩȐȎȠȪ, Ȝȏ-
ȧȎȠȪȟȭ, ȟȜȜȏȧȎȠȪ), ȓȒȖțȩȗ ȝȞȜȤȓȟȟ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȜȏȞȎȕȡȓȠȟȭ ȜȏȧȖȗ ȐȕȑșȭȒ țȎ ȚȖȞ. ǸȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ, ȘȎȘ «ȟȖȚȐȜ-
șȖȥȓȟȘȖ ȜȝȜȟȞȓȒȜȐȎțțȎȭ ȖțȠȓȞȎȘȤȖȭ»1 (ȠȓȞȚȖț Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎ-
ȟȎ), ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȟȖȠȡȎȤȖȬ ȟȜ-ȜȏȧȓțȖȭ, ȟȜ-țȎȣȜȔȒȓțȖȭ, ȟȜ-
ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȭ. ǸȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠȐȖȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȞȓȕȡșȪȠȎ-
ȠȜȚ șȖȥțȜȑȜ ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ Ȗ ȎȟȝȓȘȠȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȖțȠȓ-
ȑȞȎȤȖȖ, ȝȓȞȓȒȎȥȖ Ȗ ȜȏțȜȐșȓțȖȭ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȕțȎțȖȗ.

1 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. ǺȜȞȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠ-


ȐȖȓ. ǿǽȏ., 2000.

X 125 W
ǰ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȖ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȚȜȔțȜ ȐȩȒȓșȖȠȪ ȚȓȣȎ-
țȖȟȠȖȥȓȟȘȖȗ Ȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠțȩȗ ȝȜȒȣȜȒȩ. ǰ ȚȓȣȎțȖȟȠȖȥȓȟȘȜȚ
ȝȜȒȣȜȒȓ ȝȜȒ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȓȗ ȝȜțȖȚȎȬȠ ȜȒțȜțȎȝȞȎȐșȓțțȩȗ
ȝȞȜȤȓȟȟ ȘȜȒȖȞȜȐȎțȖȭ Ȗ ȝȓȞȓȒȎȥȖ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȜȠ ȖȟȠȜȥțȖȘȎ
ȒȜ ȝȜșȡȥȎȠȓșȭ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ. ǰ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠțȜȚ ȝȜȒȣȜȒȓ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȤȖȬ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȠ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȟȜȐȚȓȟȠțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜ-
ȟȠȖ ȓȓ ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ, Ȑ ȣȜȒȓ ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȩȞȎȏȎȠȩȐȎȓȠȟȭ ȜȏȧȖȗ
ȐȕȑșȭȒ țȎ ȚȖȞ.
ǸȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ țȓ ȟȐȜȒȖȠȟȭ ȠȜșȪȘȜ Ș ȜȏȚȓțȡ ȖțȢȜȞȚȎ-
ȤȖȓȗ, ȚȩȟșȭȚȖ, ȥȡȐȟȠȐȎȚȖ, ȟȣȓȚȎȚȖ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ, ȖȟȣȜȒȭȧȖȚȖ
Ȗȕ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȝȜȒȓșȖȠȪȟȭ Ȗ ȞȎȕȒȓșȖȠȪ ȟ ȘȓȚ-ȠȜ
ȟȐȜȖ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȭ, ȘȎȘ țȓ ȟȐȜȒȖȠȟȭ ȜțȎ ȠȜșȪȘȜ Ș ȞȎȕȑȜȐȜȞȡ.
ǯȓȕȚȜșȐȖȓ ȐșȬȏșȓțțȩȣ, ȏȓȕȚȜșȐțȩȗ ȠȞȓȝȓȠ ȝȓȞȓȒ ȎșȠȎȞȓȚ,
ȠȎțȓȤ, ȕȎȟȠȎȐșȭȬȧȖȗ ȟȜȒȞȜȑțȡȠȪȟȭ, ȞȜȒȖȠȓșȪȟȘȖȗ ȒȓțȪ țȎ
ȘșȎȒȏȖȧȓ, ȒȞȎȘȎ ȠȜȔȓ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȓȗ.
ǿ ȟȓȚȖȜȠȖȥȓȟȘȜȗ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȩȗ ȝȞȜ-
Ȥȓȟȟ ȕȎȠȞȎȑȖȐȎȓȠ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȝȡțȘȠȩ (ȚȜȒȓșȪ Ǿ. ȍȘȜȏȟȜțȎ1):
ǿȜȜȏȧȓțȖȓ (ȘȜțȠȓȘȟȠ)
ǮȒȞȓȟȎțȠ--------------------------------------------------------------ǮȒȞȓȟȎȠ
ǸȜȒ (ȘȜțȠȎȘȠ)
ǽȓȞȓȒȎȥȖ ȟȜȜȏȧȓțȖȗ ȜȠ ȜȒțȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ Ș ȒȞȡȑȜȗ ȥȓȞȓȕ
ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓ ȕțȎȘȖ, țȎȒȓșȓțțȩȓ ȟȚȩȟșȜȐȩȚȖ ȕțȎȥȓțȖȭȚȖ,
ȘȜȒȖȞȡȬȠȟȭ ȜȠȝȞȎȐȖȠȓșȓȚ (ȘȠȜ? ǮȒȞȓȟȎțȠ), ȒȓȘȜȒȖȞȡȬȠȟȭ
ȝȜșȡȥȎȠȓșȓȚ (ȘȜȚȡ? ǮȒȞȓȟȎȠȡ) ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȣ ȘȜ-
ȒȜȐ (ȘȎȘ? ǽȜ ȘȎȘȜȚȡ ȘȎțȎșȡ? ǿ ȝȜȚȜȧȪȬ ȘȎȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ?)
ǵȎȒȎȥȎ ȡȥȎȟȠțȖȘȎ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȑ ȫȠȜȗ ȟȣȓȚȓ ȟȐȜȒȖȠȟȭ
Ș ȒȜțȓȟȓțȖȬ ȒȜ ȎȒȞȓȟȎȠȎ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ ȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȩȚ
ȜȏȞȎȕȜȚ: Ȝț ȒȜșȔȓț ȝȜțȭȠȪ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ, ȝȓȞȓȒȎțțȩȓ țȎ ȐȓȞ-
ȏȎșȪțȜȚ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȚ ȡȞȜȐțȭȣ.
ǽȜțȭȠȪ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ ȕțȎȥȖȠ ȒȓȘȜȒȖȞȜȐȎȠȪ, ȞȎȟȦȖȢȞȜ-
ȐȎȠȪ Ȑ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ ȕțȎȘȜȐ. ǵțȎȘȖ, ȘȎȘ țȎȕțȎȥȓț-
țȩȓ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȜȚ ȡȟșȜȐțȩȓ ȟȚȩȟșȩ, ȜȏșȎȒȎȬȠ ȝșȎțȜȚ Ȑȩ-

1 ȍȘȜȏȟȜț Ǿ. ǶȕȏȞȎțțȩȓ ȞȎȏȜȠȩ. Ǻ.: ǽȞȜȑȞȓȟȟ, 1988. ǿ. 112.

X 126 W
ȞȎȔȓțȖȭ Ȗ ȝșȎțȜȚ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ, țȓ ȟȠȜȖȠ Ȗȣ ȟȐȜȒȖȠȪ ȠȜșȪȘȜ
Ș ȕțȎȘȎȚ ȟșȜȐ. Ȍ. ǰ. ǾȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȖȗ1 țȎȞȭȒȡ ȟ ȭȕȩȘȜȚ ȟșȜȐ
țȎȕȩȐȎȓȠ ȟȖȟȠȓȚȩ ȟȥȓȠȎ, ȜȏȞȭȒȜȐ, ȖȑȞ, ȝȞȖȘșȎȒțȩȣ ȖȟȘȡȟȟȠȐ
(ȎȞȣȖȠȓȘȠȡȞȎ, ȘȜȟȠȬȚ), țȓȝȞȖȘșȎȒțȩȣ ȖȟȘȡȟȟȠȐ (ȖȕȜȏȞȎȔȓ-
țȖȓ, ȠȎțȓȤ, ȚȡȕȩȘȎ), ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ (ȘȜȚȎțȒȩ), ȝȞȜȑțȜȟȠȖȘȖ
(ȑȎȒȎțȖȓ, ȝȞȖȚȓȠȩ).
Ȍ. Ǻ. ǹȜȠȚȎț2 țȎȕȩȐȎȓȠ ȐȓȞȏȎșȪțȩȗ ȭȕȩȘ «ȘȜțȐȓțȤȖȜ-
țȎșȪțȜȗ» ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȘȜȒȖȞȜȐȎțȖȭ, Ȏ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȗ (ȞȖȠȡȎș,
ȝȜȐȓȒȓțȖȓ, ȟȤȓțȎ, ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ) «ȖȘȜțȖȥȓȟȘȜȗ» ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȘȜ-
ȒȖȞȜȐȎțȖȭ. ǸȜțȐȓțȤȖȜțȎșȪțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȓȠȟȭ ȘȎȘ
ȒȖȟȘȞȓȠțȎȭ, ȒȓșȭȧȎȭȟȭ țȎ ȟȓȑȚȓțȠȩ, ȖȚȓȬȧȎȭ ȘȜȒȩ ȚțȜȑȜ-
ȚȓȞțȜȗ ȖȓȞȎȞȣȖȖ, Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȘȜȠȜȞȩȚȖ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȬȠȟȭ
ȟȜȜȏȧȓțȖȭ. «DzȖȟȘȞȓȠțȎȭ ȟȖȟȠȓȚȎ ȘȜȒȖȞȜȐȎțȖȭ ȜȏȞȎȕȡȓȠ ȠȓȘ-
ȟȠȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȘșȎȒȩȐȎȬȠȟȭ ȘȎȘ șȖțȓȗțȩȓ ȤȓȝȜȥȘȖ ȟȜȓȒȖ-
țȓțțȩȣ ȟȓȑȚȓțȠȜȐ». ǵțȎȥȓțȖȭ ȠȓȘȟȠȎ ȝȞȜȖȕȐȜȒțȩ ȜȠ ȕțȎȥȓ-
țȖȭ ȕțȎȘȜȐ. ǶȓȞȎȞȣȖȥȓȟȘȎȭ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎ ȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ
ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȞȎȟȝȎȒȎ ȟȚȩȟșȜȐȜȑȜ ȝȜșȭ ȭȕȩȘȎ
țȎ ȜȠȒȓșȪțȩȓ ȕȎȚȘțȡȠȩȓ Ȑ ȟȓȏȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ.
ǶȘȜțȖȥȓȟȘȎȭ (țȓȐȓȞȏȎșȪțȎȭ) ȟȖȟȠȓȚȎ ȘȜȒȖȞȜȐȎțȖȭ ȣȎ-
ȞȎȘȠȓȞȖȕȡȓȠȟȭ ȘȎȘ țȓȒȖȟȘȞȓȠțȎȭ, ȘȜțȠȖțȡȎșȪțȎȭ. ǽȜșȡȥȓț-
țȜȓ ȟȜȜȏȧȓțȖȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȜȟȖȠȓșȓȚ ȜȟțȜȐțȜȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭ.
ǿȚȩȟș ȟȜȜȏȧȓțȖȭ țȓ ȜȞȑȎțȖȕȡȓȠȟȭ Ȑ șȖțȓȗțȜȗ ȖșȖ ȐȞȓȚȓț-
țȜȗ ȝȜȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜȟȠȖ, Ȝț ȜȞȑȎțȖȕȡȓȠȟȭ Ȑ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓ,
țȓȝȜȐȠȜȞȖȚȜ, ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜ, Ȑ țȓȘȜȠȜȞȩȣ ȟșȡȥȎȭȣ ȟȠȖȣȖȗ-
țȜ, «ȕȒȓȟȪ» Ȗ «ȟȓȗȥȎȟ», ȝȜȫȠȜȚȡ ȐȩȒȓșȓțȖȓ ȕțȎȘȜȐ ȠȎȘȜȑȜ ȟȜ-
ȜȏȧȓțȖȭ ȕȎȠȞȡȒțȖȠȓșȪțȜ Ȗ ȓȟșȖ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȟȭ, ȠȜ țȜȟȖȠ Ȗȟ-
ȘȡȟȟȠȐȓțțȩȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ.
ǰȖȕȡȎșȪțȜ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȩȓ ȝȞȓȕȓțȠȎȤȖȖ, ȭȐșȭȬȧȖȓȟȭ ȥȎ-
ȟȠȪȬ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȣ ȎȟȝȓȘȠȜȐ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȐȩȞȎȔȎȬȠ țȓ
ȠȜșȪȘȜ ȟȜȒȓȞȔȎȠȓșȪțȩȗ ȝșȎȟȠ, țȜ Ȗ ȐȓȞȜȐȎțȖȭ Ȗ ȔȓșȎțȖȭ ȥȓ-

1 ǾȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȖȗ Ȍ. ǰ. ǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȘȡșȪȠȡȞȜȐȓȒȓțȖȓ. Ǻ.: DzȜȏȞȜ-


ȟȐȓȠ, 2000. ǿ. 18.
2 ǹȜȠȚȎț Ȍ. Ǻ. ǰțȡȠȞȖ ȚȩȟșȭȧȖȣ ȚȖȞȜȐ. Ǻ.: ȍȕȩȘȖ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȩ, 1999. ǿ. 221.

X 127 W
șȜȐȓȘȎ. ȀȎȘ, ȖțȠȜțȎȤȖȭ ȝȞȜȖȕțȓȟȓțțȜȑȜ țȓ Țȓțȓȓ ȐȎȔțȎ, ȥȓȚ
ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ. ȀȜ, «ȘȎȘ» ȟȘȎȕȎțȜ, țȓ Țȓțȓȓ ȐȎȔțȜ ȠȜȑȜ, «ȥȠȜ»
ȟȘȎȕȎțȜ. ǰȩȞȎȕȖȠȓșȪțȎȭ, ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȎȭ ȟȠȜȞȜțȎ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ țȓȜȠȒȓșȖȚȎ ȜȠ ȞȓȥȓȐȜȑȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ. ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȝȞȓ-
ȕȓțȠȎȤȖȖ țȓ ȟȜȏȖȞȎȬȠȟȭ Ȗȕ ȫșȓȚȓțȠȜȐ, ȖȚȓȬȧȖȣ ȟȎȚȜȟȠȜȭ-
ȠȓșȪțȜȓ ȕțȎȥȓțȖȓ, ȡ țȖȣ țȓȠ ȟȐȜȓȑȜ ȝȜȟȠȜȭțțȜȑȜ «ȚȖȚȓȠȖȥȓ-
ȟȘȜȑȜ» (ȠȓȞȚȖț Ǯ. ȆȬȠȤȎ1) ȟșȜȐȎȞȭ.
ǽȞȖȚȓȞȜȚ ȟȘȎȕȎțțȜȑȜ ȚȜȑȡȠ ȟșȡȔȖȠȪ ȞȎȏȜȠȎȬȧȖȓ Ȑ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȠȖȝȖȥțȩȓ ȕțȎȥȓțȖȭ ȔȓȟȠȜȐ. ǿȠȎȠȡȭ ǾȜȒȓțȎ «Ǻȩȟ-
șȖȠȓșȪ» țȓ țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȝȜȭȟțȓțȖȖ Ȓșȭ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȖȣ șȬȒȓȗ,
ȠȎȘ ȘȎȘ ȟȖȚȐȜșȖȘȎ ȔȓȟȠȜȐ ȝȜȒȝȖȞȎțȖȭ ȝȜȒȏȜȞȜȒȘȎ ȞȡȘȜȗ
ȘȎȔȓȠȟȭ ȖȚ ȡȟȠȜȗȥȖȐȜȗ Ȗ ȝȜțȭȠțȜȗ. ǴȓȟȠȩ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭ,
ȟȠȞȎȟȠȖ, ȜȏȜȔȎțȖȭ ȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȬȠȟȭ șȬȒȪȚȖ ȞȎȕțȩȣ ȝȜȘȜ-
șȓțȖȗ ȜȒțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ. Ǹ ȝȞȖȚȓȞȡ, ȎȞȎȏȟȘȖȗ ȔȓȟȠ ȝȞȖȐȓȠ-
ȟȠȐȖȭ — ȘȜȑȒȎ șȎȒȜțȪ ȝȞȖȘșȎȒȩȐȎȓȠȟȭ ȘȜ șȏȡ. ǸȖȠȎȗȟȘȖȗ
ȔȓȟȠ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭ Ȑ ȝȞȓȔțȖȓ ȐȞȓȚȓțȎ — ȝȜȔȖȚȎțȖȓ ȞȡȘȖ
ȟȎȚȜȚȡ ȟȓȏȓ. ǰ ȍȝȜțȖȖ Ȗ Ȑ ǸȜȞȓȓ ȝȞȖ ȐȟȠȞȓȥȓ ȟșȜȐȓȟțȜȓ
ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȓ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎȓȠȟȭ ȤȓȞȓȚȜțȖȎșȪțȩȚ ȝȜȘșȜțȜȚ,
ȑșȡȏȖțȎ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȕȎȐȖȟȖȠ ȜȠ ȐȜȕȞȎȟȠȎ Ȗ ȝȜșȜȔȓțȖȭ ȜȏȓȖȣ
ȟȠȜȞȜț. ǶȞȎțȤȩ ȝȞȖ ȐȟȠȞȓȥȓ ȝȜȔȖȚȎȬȠ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȡ ȞȡȘȖ,
ȕȎȠȓȚ ȝȞȖȘșȎȒȩȐȎȬȠ ȝȞȎȐȡȬ ȞȡȘȡ Ș ȟȓȞȒȤȡ. ǰ ǻȜȐȜȗ ǵȓșȎț-
ȒȖȖ ȚȎȜȞȖ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȡȬȠ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ, ȝȜȠȖȞȎȭȟȪ țȜȟȎȚȖ. ǹȎ-
ȠȖțȜȎȚȓȞȖȘȎțȤȩ ȜȏțȖȚȎȬȠȟȭ. ȋȟȘȖȚȜȟȩ Ȑ ȕțȎȘ ȝȞȖȐȓȠȟȠ-
ȐȖȭ ȡȒȎȞȭȬȠ ȕțȎȘȜȚȜȑȜ ȘȡșȎȘȜȚ ȝȜ ȑȜșȜȐȓ Ȗ ȝșȓȥȎȚ. ȂȞȎț-
Ȥȡȕȩ ȤȓșȡȬȠ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ Ȑ ȧȓȘȡ. DZȜȐȜȞȭȠ, ȥȠȜ ȟȎȚȜȎțȤȩ
ȜȏțȬȣȖȐȎȬȠ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ. ǴȖȠȓșȪ ǮțȒȎȚȎțȟȘȖȣ ȜȟȠȞȜȐȜȐ ȟȎ-
ȒȖȠȟȭ Ș ȒȞȡȑȜȚȡ țȎ ȘȜșȓțȖ, ȜȏțȖȚȎȓȠ ȕȎ ȦȓȬ Ȗ ȝșȎȥȓȠ. ǰ
ǮȢȞȖȘȓ țȎȖȏȜșȓȓ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțțȩȚ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȞȡȘȜȝȜȔȎ-
ȠȖȓ, ȜȒțȎȘȜ țȓ ȟșȓȒȡȓȠ ȟȔȖȚȎȠȪ ȞȡȘȡ ȐȎȦȓȑȜ ȕțȎȘȜȚȜȑȜ. Ǿȡ-
ȘȜȝȜȔȎȠȖȓ ȒȜșȔțȜ ȏȩȠȪ ȟșȎȏȓȓ, ȥȓȚ ȫȠȜ ȝȞȖțȭȠȜ Ȑ ǿȆǮ Ȗ
dzȐȞȜȝȓ. ȋȠȖȚ ȝȓȞȓȒȎȓȠȟȭ ȜȟȜȏȜȓ ȡȐȎȔȓțȖȓ Ș ȟȜȏȓȟȓȒțȖȘȡ.
dzȟșȖ ȞȡȘȜȝȜȔȎȠȖȓ ȟȜȐȓȞȦȎȓȠȟȭ ȒȐȡȚȭ ȞȡȘȎȚȖ (șȓȐȎȭ ȞȡȘȎ

1ȆȬȠȤ Ǯ. ǶȕȏȞȎțțȜȓ: ȚȖȞ, ȟȐȓȠȭȧȖȗȟȭ ȟȚȩȟșȜȚ. Ǻ.: ǾǼǿ-


ǿǽȋǻ, 2004. ǿ. 56.

X 128 W
ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȓȠ ȝȞȎȐȡȬ), ȜțȜ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȎȑȞȓȟȟȖȐ-
țȩȣ țȎȚȓȞȓțȖȗ, ȞȎȟȝȜșȜȔȓțȖȓ Ș ȟȜȏȓȟȓȒțȖȘȡ, ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎ-
țȖȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȏșȖȕȜȟȠȖ ȟ țȖȚ. ǰ ȀȎȖșȎțȒȓ ȝȞȖ ȐȟȠȞȓȥȓ
ȞȡȘȖ ȟȘșȎȒȩȐȎȬȠȟȭ «ȒȜȚȖȘȜȚ» ȝȓȞȓȒ ȑȞȡȒȪȬ, Ȗ ȥȓșȜȐȓȘ
ȟșȓȑȘȎ ȘșȎțȭȓȠȟȭ. ǽȞȖȚȓȞȩ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȑȜ ȝȞȖȐȓȠȟȠȐȖȭ
ȚȜȔțȜ ȝȞȜȒȜșȔȎȠȪ. ȋȠȜ ȟȖȟȠȓȚȎ ȕțȎȘȜȐ, ȜȏȞȎȕȡȬȧȎȭ ȠȘȎțȪ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȡȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ Ǯ. ȆȬȠȤ1 țȎȕȩȐȎȓȠ
«ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȓȗ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȐȩȞȎȕȖȠȓșȪțȩȣ Ȗ ȝȜȒȞȎȔȎ-
ȠȓșȪțȩȣ ȔȓȟȠȜȐ». ǰȜȕȚȜȔțȜ, ȘȜȞȞȓȘȠțȓȓ ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ țȓȐȓȞ-
ȏȎșȪțȩȣ ȎȟȝȓȘȠȎȣ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǼțȖ ȘȜȒȖ-
ȞȡȬȠȟȭ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȚȖ ȘȎțȜțȎȚȖ, Ȗȕ-
ȜȏȞȎȔȎȬȠȟȭ, ȖȟȣȜȒȭȠ Ȗȕ ȜȏȞȎȕȎ. ȅ. ǿ. ǽȖȞȟ Ȗ ȅ. ǺȜȞȞȖȟ
ȐȘșȬȥȎȬȠ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ Ȑ ȘȎȠȓȑȜȞȖȬ ȖȘȜțȖȥȓȟȘȖȣ ȕțȎȘȜȐ.
ȁȚȏȓȞȠȜ ȋȘȜ ȠȎȘȔȓ țȎȕȩȐȎȓȠ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ ȖȘȜțȖȥȓȟȘȖȚ
ȕțȎȘȜȚ, ȟȥȖȠȎȭ ȓȑȜ țȎȖȏȜșȓȓ ȡȭȕȐȖȚȩȚ ȝȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ ȒȞȡ-
ȑȖȚȖ ȕțȎȘȎȚȖ ȟȐȜȓȗ ȘșȎȟȟȖȢȖȘȎȤȖȖ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȡ țȓȑȜ ȚțȜȔȓ-
ȟȠȐȜ ȝȞȜȥȠȓțȖȗ: «ǶȘȜțȖȥȓȟȘȖȗ ȕțȎȘ — țȓȥȠȜ ȠȎȘȜȓ, ȥȠȜ ȟȜ-
ȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ țȓ ȟșȜȐȡ ȞȎȕȑȜȐȜȞțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ, Ȏ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȬ»2.
ǰȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȓ, ȜȏȞȎȧȓțțȜȓ Ș DzȞȡȑȜȚȡ (ȝȞȜȣȜȔȓȚȡ ȖșȖ ȒȞȡ-
ȑȡ, ȘȜșșȓȑȓ ȖșȖ ȏșȖȕȘȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘȡ), ȐȕȩȐȎȓȠ Ș ȜȠȐȓȠȡ.
Ȍ. Ǻ. ǹȜȠȚȎț ȑȜȐȜȞȖȠ: «ȍȕȩȘȜȐȩȓ Ȗ ȖȘȜțȖȥȓȟȘȖȓ ȕțȎȘȖ
ȞȎȟȝȜșȎȑȎȬȠȟȭ ȐȜ ȐȕȎȖȚȜ-țȓ-ȒȜ-ȘȜțȤȎ-ȝȓȞȓȐȜȒȖȚȩȣ ȝȞȜ-
ȟȠȞȎțȟȠȐȎȣ»3. ǼȠȜȔȒȓȟȠȐșȓțȖȓ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ ȟ ȡȟșȜȐțȩȚȖ
ȕțȎȘȎȚȖ ȜȠȟȩșȎȓȠ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȓȗ Ș ȟșȜȔȖȐȦȖȚȟȭ Ȑ ȎțȠȖȥ-
țȜȟȠȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭȚ Ȝ ȚȖȚȓȠȖȥțȜȟȠȖ (ȖȘȜțȖȕȚȓ) Ȗ ȟȖȚȐȜ-
șȖȥțȜȟȠȖ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȗ (ȟȖȚȐȜș ȝȓȧȓȞȩ ǽșȎȠȜțȎ).
ǽȞȖ ȝȞȜȟȠȜȚ ȟȜȝȜȟȠȎȐșȓțȖȖ ȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ Ȗ ȖȕȜ-
ȏȞȎȕȖȠȓșȪțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ țȎȏșȬȒȎȓȠȟȭ ȟșȓȒȡȬȧȓȓ ȞȎȕșȖȥȖȓ:

1 ȆȬȠȤ Ǯ. ǶȕȏȞȎțțȜȓ: ȚȖȞ, ȟȐȓȠȭȧȖȗȟȭ ȟȚȩȟșȜȚ. Ǻ.: ǾǼǿ-


ǿǽȋǻ, 2004. ǿ. 220.
2 ȋȘȜ ȁ. Ǽ ȥșȓțȓțȖȭȣ ȘȖțȓȚȎȠȜȑȞȎȢȖȥȓȟȘȜȑȜ ȘȜȒȎ // ǿȠȞȜȓțȖȓ
ȢȖșȪȚȎ, 1985. ǿ. 82.
3 ǹȜȠȚȎț Ȍ. Ǻ. ǰțȡȠȞȖ ȚȩȟșȭȧȖȣ ȚȖȞȜȐ. Ǻ.: ȍȕȩȘȖ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȩ, 1999. ǿ. 216.

X 129 W
ǰȓȞȏȎșȪțȩȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ
ǹȖțȓȗțȎȭ ȡȝȜȞȭȒȜȥȓțțȜȟȠȪ ǻȓȝȞȓȞȩȐțȩȓ ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȭ
ȄȓȝȪ ȒȖȟȘȞȓȠțȩȣ ȕțȎȘȜȐ ǻȓ ȒȓșȭȠȟȭ țȎ ȟȓȑȚȓțȠȩ
ǿȐȭȕȪ ȚȓȔȒȡ ȢȜȞȚȜȗ ȐȩȞȎȔȓ- ǻȓ ȖȚȓȬȠ ȥȓȠȘȜ ȡȟȠȎțȜȐșȓț-
țȖȭ Ȗ ȢȜȞȚȜȗ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ ȢȖȘ- țȜȗ Ȗ ȕȎȘȞȓȝșȓțțȜȗ ȟȐȭȕȖ Țȓ-
ȟȖȞȜȐȎțȎ ȔȒȡ ȢȜȞȚȜȗ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ Ȗ
ȢȜȞȚȜȗ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ
ǾȓȎșȖȕȎȤȖȭ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȟȜȒȓȞȔȎ- ǾȓȎșȖȕȎȤȖȭ țȎ ȡȞȜȐțȓ ȐȩȞȎ-
țȖȭ ȔȓțȖȭ
ǼȏȜȕțȎȥȎȬȠ Ȗ ȜȠȟȩșȎȬȠ Ș ȜȏȨ- ǺȜȒȓșȖȞȡȬȠ ȜȏȨȓȘȠ
ȓȘȠȡ
ȂȡțȘȤȖȖ: ȞȓȢȓȞȓțȠȖȐțȎȭ, Ȏȝȓ- ȂȡțȘȤȖȖ: ȚȜȒȓșȖȞȡȬȧȎȭ,
șȭȠȖȐțȎȭ, ȚȓȠȎșȖțȑȐȖȟȠȖȥȓȟȘȎȭ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȎȭ
ǺȓȠȜȒȩ ȎțȎșȖȕȎ ȞȓȥȓȐȩȣ ȟȜȜȏȧȓțȖȗ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȏȜșȓȓ ȞȎȕ-
ȐȖȠȩȚȖ, țȓȔȓșȖ ȚȓȠȜȒȩ ȎțȎșȖȕȎ ȐȖȕȡȎșȪțȩȣ ȟȜȜȏȧȓțȖȗ.
ǿȠȞȡȘȠȡȞȎșȖȟȠȟȘȜȗ ȝȜȕȖȤȖȖ ȝȞȖȟȡȧȓ ȚțȓțȖȓ, ȥȠȜ ȘȡșȪȠȡȞȎ
ȜȠȠȎșȘȖȐȎȓȠȟȭ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȜȠ ȐȓȞȏȎșȪțȩȣ ȭȕȩȘȜȐȩȣ ȟȖȟ-
ȠȓȚ, Ȏ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ ȜȝȞȎȐȒȎțȎ ȒȎȞȜȚ ȟșȜȐȎ, ȒȎȞȜȚ
ȚȜșȐȖȠȪ, ȑȜȐȜȞȖȠȪ. ǻȜ ȕȎȚȩȘȎȠȪ ȘȡșȪȠȡȞȡ țȎ ȒȎȞȓ ȞȓȥȖ ȕțȎȥȖȠ
ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȝ ȐȖȒȓțȖȖ ȘȎȘ Ȝ ȝȞȖȞȜȒțȜȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ.
ȅȓșȜȐȓȘ ȒȜȞȎȟȠȎȓȠ ȒȜ ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȐȖȒȓțȖȭ ȥȓȞȓȕ ȝȞȖȜȏȧȓțȖȓ
Ș țȜȞȚȎȚ. dzȑȜ ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȞȎȏȜȠȎȓȠ Ȑ ȒȐȡȣ ȞȓȔȖ-
ȚȎȣ: ȐȖȒȓțȖȭ Ȗ ȚȩȦșȓțȖȭ, ȝȜȫȠȜȚȡ Ƕ. ǸȎțȠ ȑȜȐȜȞȖș Ȝ ȟȐȭȕȖ
ȟȡȔȒȓțȖȭ Ȗ ȟȜȕȓȞȤȎțȖȭ. ǽȞȜȒȡȘȠȩ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ ȝȜȒșȓȔȎȠ ȟȜ-
ȕȓȞȤȎțȖȬ, Ȑ ȠȜ ȐȞȓȚȭ ȘȎȘ ȟȡȔȒȓțȖȭ ȝȜȒșȓȔȎȠ ȝȜțȖȚȎțȖȬ. ǰ
ȖȟȠȜȞȖȖ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ ȖțȠȓȞȓȟ Ș ȟȡȔȒȓțȖȬ ȜȟȠȎȐȎșȟȭ ȒȜȚȖțȖ-
ȞȡȬȧȖȚ ȐȝșȜȠȪ ȒȜ ȃȃ ȐȓȘȎ. ǰțȖȚȎțȖȓ Ș ȥȡȐȟȠȐȓțțȜ-ȐȜȟȝȞȖ-
țȖȚȎȓȚȜȚȡ ȜȏȜȟȠȞȖșȜȟȪ Ȑ ȃȃ ȐȓȘȓ, Ȝ ȥȓȚ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȬȠ ȠȞȡ-
Ȓȩ Ǿ. ǯȎȞȠȎ, ǰ. ǯȓțȪȭȚȖțȎ, ǽ. ǰȓȞȖșȪȜ, Ǻ. ǺȎȘșȬȫțȎ.
ȂȓțȜȚȓț ȟȜȕțȎțȖȭ ȟȠȎș ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪȟȭ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȘȎȘ
«ȟȝȜȟȜȏ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ ȚȖȞȎ Ȗ ȟȝȜȟȜȏ ȝȞȜȠȓȘȎțȖȭ ȐțȡȠȞȓțțȓȗ
ȔȖȕțȖ»1, țȜ Ȗ ȘȎȘ ȟȖȟȠȓȚȎ ȕțȎȥȓțȖȗ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ
ȚȩȦșȓțȖȓ Ȗ ȐȖȒȓțȖȓ.

1 ǻȡȔȒȖț DZ. Ǯ. ǿȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȓȑȜ ȟȠȞȡȘȠȡȞȩ // www.philosophy.allru.net.

X 130 W
ǿȐȭȕȎțțȜȓ ȟ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓȚ ȑșȎȐȓțȟȠȐȡȬȧȓȗ ȟȖȟȠȓȚȩ ȕțȎ-
ȘȜȐ ȞȎȕȒȓșȓțȖȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ țȎ ȐȓȞȏȎșȪțȡȬ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪ-
țȡȬ ȜȟțȜȐȎțȜ țȎ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȖ, ȥȠȜ șȬȒȖ ȐșȎȒȓȬȠ ȭȕȩȘȜȚ ȟșȜȐ
Ȗ ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȬȠ ȐȩȞȎȕȖȠȓșȪțȩȓ ȔȓȟȠȩ. ǻȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ ȐȓȞ-
ȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ țȓ ȘȎȟȎșȎȟȪ ȏȩ ȜȏȞȎȕȜȐ, ȠȜȥ-
țȜ ȠȎȘ Ȕȓ, ȘȎȘ țȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ,
ȘȜȠȜȞȎȭ țȓ ȘȎȟȎșȎȟȪ ȏȩ ȟșȜȐ.
ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȝȓȞȓȣȜȒȭȠ Ȑ ȐȓȞ-
ȏȎșȪțȩȓ, Ȗ țȎȜȏȜȞȜȠ. ǺȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ
ȝȞȜȖȟȣȜȒȭȠ ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȝȓȞȓȐȜȒȎ ȚȩȟșȖ (țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ Ȝȏ-
ȞȎȕȎ) Ȑ ȞȓȥȪ Ȗ ȞȓȥȖ Ȑ ȚȩȟșȪ (țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȗ ȜȏȞȎȕ).
DZ. DZ. ǽȜȥȓȝȤȜȐ ȒȎȓȠ ȟșȓȒȡȬȧȓȓ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ:
«ǽȜȒ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȓȗ Țȩ ȏȡȒȓȚ ȝȜțȖȚȎȠȪ ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȝȓȞȓ-
ȘȜȒȖȞȜȐȘȖ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ Ȑ țȓȐȓȞȏȎșȪțȡȬ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ Ȑ
ȐȓȞȏȎșȪțȡȬ ȟȢȓȞȩ»1. ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȟȜȜȏȧȓțȖȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȑȜȐȜ-
ȞȖȠ, țȜ Ȗ ȐȩȞȎȔȎȓȠ ȟȓȏȭ.
ǽȞȎȐȖșȪțȓȓ ȑȜȐȜȞȖȠȪ țȓ Ȝ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȜȠȒȓșȪțȜ, Ȏ Ȝ ȐȓȞȏȎșȪțȩȣ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȣ Ȏȟ-
ȝȓȘȠȎȣ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. ǻȓ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ ȜȏȞȎȕțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ ȏȓȕ ȟȐȭȕȖ ȟ ȭȕȩȘȜȚ, Ȗ țȎȜȏȜȞȜȠ. ǾȎȏȜȠȎ ȟ ȜȏȞȎȕȎȚȖ — ȫȠȜ
ȐȖȒȓțȖȓ — ȟȢȓȞȎ ȟȜȕțȎȐȎțȖȭ. ǿȜȕțȎțȖȓ — ȟȢȓȞȎ ȔȖȕțȖ, ȓȓ
țȓȜȠȨȓȚșȓȚȎȭ ȥȎȟȠȪ, Ȏ ȔȖȕțȪ țȓ ȜȑȞȎțȖȥȖȐȎȓȠȟȭ ȢȡțȘȤȖȭȚȖ
ȜȞȑȎțȖȕȚȎ. ǼțȎ ȐȩȣȜȒȖȠ ȕȎ ȝȞȓȒȓșȩ ȜȞȑȎțȖȕȚȎ, ȝȜȫȠȜȚȡ ȡ
ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȜȐ, Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ ȡ Ǵ.-ǽ. ǿȎȞȠȞȎ, ȜȏȞȎȕ țȎȣȜȒȖȠȟȭ
țȓ Ȑ ȒȡȦȓ, Ȏ ȠȎȚ, ȘȡȒȎ ȖțȒȖȐȖȒ țȎȝȞȎȐșȭȓȠ ȟȐȜȓ ȐțȖȚȎțȖȓ.
ǼȏȞȎȕ ȐȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȑȜ ǽȪȓȞȎ Ȗ ȜȏȞȎȕ ȞȓȎșȪțȜȑȜ ǽȪȓȞȎ, ȝȜ
ǿȎȞȠȞȡ, ȟșȖȐȎȬȠȟȭ.
ǸȎȘ ȝȜȘȎȕȩȐȎȬȠ ȟȓȚȖȜȠȖȥȓȟȘȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȘȜȚȚȡțȖ-
ȘȎȤȖȖ, ȠȓȘȟȠȩ ȜȠȟȩșȎȬȠ Ș ȒȞȡȑȖȚ ȠȓȘȟȠȎȚ Ȗ, Ȑ ȘȜțȓȥțȜȚ ȖȠȜ-
ȑȓ, Ș ȜȏȞȎȕȎȚ. ǸȎȔȒȜȓ ȟȡȔȒȓțȖȓ ȘȎȘ ȐȖȒ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ, ȝȖȦȓȠ
Ǵ. DzȓșȮȕ, ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȜ Ȑ ȠȞȓȣ ȜȠțȜȦȓțȖȭȣ: ȝȓȞ-
ȐȜȓ — ȒȓțȜȠȎȤȖȭ — ȜȏȜȕțȎȥȓțȖȓ ȖșȖ ȖțȒȖȘȎȠȜȞ-ȡȘȎȕȎțȖȓ:
«ǼțȜ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝȏ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭ Ș ȐțȓȦțȓȚȡ ȝȜ-

1 ǽȜȥȓȝȤȜȐ DZ. DZ. ȀȓȜȞȖȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. Ǻ.: ǾȓȢș-ȏȡȘ, 2001. ǿ. 7.

X 131 W
șȜȔȓțȖȬ Ȑȓȧȓȗ»1. ǼȏȜȕțȎȥȓțȖȓ — ȒȓțȜȠȎȤȖȭ ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ
ȟȜȓȒȖțȓțȖȖ ȟșȜȐ ȟ ȘȜțȘȞȓȠțȩȚȖ ȜȏȞȎȕȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȒȜșȔțȩ
«ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȠȪ» ȟȖȠȡȎȤȖȬ: Ȗȕ Ȑȟȓȣ ȜȏȞȎȕȜȐ, ȎȟȟȜȤȖȎȠȖȐțȩȣ ȟȜ
ȟșȜȐȜȚ, țȡȔțȜ ȜȠȜȏȞȎȠȪ țȎȖȏȜșȓȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȓ. ǸȞȖȠȓ-
ȞȖȭȚȖ Ȗ ȫșȓȚȓțȠȎȚȖ ȒȓțȜȠȎȤȖȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȖȟȠȖțȎ Ȗ șȜȔȪ.
«ǶȟȠȖțȎ» ȜȕțȎȥȎȓȠ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȖțȒȓȘȟȎ —
ȜȏȞȎȕ ȝȜȒȜȏȞȎț ȝȞȎȐȖșȪțȜ; «șȜȔȪ» ȜȕțȎȥȎȓȠ ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȕȎ-
ȠȞȡȒțȓțȖȗ ȝȞȖ ȟȜȕȒȎțȖȖ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ ȟșȜȐȎȚ ȜȏȞȎȕȎ, —
ȜȏȞȎȕ ȝȜȒȜȏȞȎț țȓȝȞȎȐȖșȪțȜ.
ǰȠȜȞȜȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ — ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȭ. «ȋȠȜ ȜȠțȜȦȓțȖȓ
ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȐȭȕȖ ȚȓȔȒȡ ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȓȚ Ȗ ȟȡȏȨȓȘȠȜȚ, ȘȜȠȜ-
Ȟȩȗ ȑȜȐȜȞȖȠ Ȗ ȐȩȞȎȔȎȓȠ ȟȓȏȭ. ǿșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ, ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȭ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠȟȭ ȘȎȘ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȓ ȔȓșȎțȖȗ ȖșȖ ȐȓȞȩ».
ǴȓșȎțȖȭ Ȗ ȐȓȞȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȝȜ Ǵ. DzȓșȮȕȡ, ȭȐșȭȬȠȟȭ ȓȑȜ
ȟȡȔȒȓțȖȭȚȖ ȖșȖ ȡȚȜȕȎȘșȬȥȓțȖȭȚȖ, Ȏ țȓ ȓȑȜ ȎȟȟȜȤȖȎȤȖȭ-
ȚȖ. ǴȓșȎțȖȓ — «ȐțȡȠȞȓțțȭȭ ȘȎȡȕȎșȪțȜȟȠȪ ȜȏȞȎȕȎ, ȜȠțȜȟȭ-
ȧȎȭȟȭ Ș ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȬ ȜȏȨȓȘȠȎ ȖșȖ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ ȝȜ-
șȜȔȓțȖȭ Ȓȓș»2. ǰȓȞȎ — «ȫȠȜ ȝȞȓȒȐȜȟȣȖȧȓțȖȓ ȜȏȨȓȘȠȎ ȖșȖ
ȝȜșȜȔȓțȖȓ Ȑȓȧȓȗ, ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȘȜȠȜȞȩȣ ȒȜșȔțȜ ȕȎȒȎ-
ȐȎȠȪȟȭ ȐțȓȦțȓȗ ȘȎȡȕȎșȪțȜȟȠȪȬ»3. ǴȓșȎțȖȓ Ȗ ȐȓȞȎ ȕȎȒȎȬȠ
țȎȝȞȎȐșȓțțȜȟȠȪ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. DzȓțȜȠȎȤȖȭ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȐȜȕȚȜȔțȜȗ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȖ. ȀȓȚ ȟȎȚȩȚ ȡȠȐȓȞ-
ȔȒȎȓȠȟȭ ȝȓȞȐȜȜȥȓȞȓȒțȜȟȠȪ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȖ. dzȟșȖ ȡȟșȜȐțȜ
ȟȜȜȠțȓȟȠȖ ȒȓțȜȠȎȤȖȬ ȟ ȜȏȞȎȕȜȚ, Ȏ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȬ ȟ ȟȡȏȨȓȘ-
ȠȜȚ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȜȞȜȔȒȎȓȠ ȜȏșȎȟȠȪ ȒȓțȜȠȎȤȖȗ (ȜȏșȎȟȠȪ ȜȏȞȎ-
ȕȜȐ), ȠȜ Ȑȟȭ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȪ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȘȜȠȜȞȡȬ Țȩ țȎȗȒȓȚ
ȡ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, — ȫȠȜ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȭ (ȖțȠȜțȎȤȖȭ, ȟȜȜȏ-
ȧȓțȖȭ, ȔȓȟȠȩ, ȚȖȚȖȘȎ, ȝȜȕȩ).
ȀȞȓȠȪȓ ȜȠțȜȦȓțȖȓ — ȟȖȑțȖȢȖȘȎȤȖȭ (ȕțȎȥȓțȖȓ-ȝȜțȭ-
ȠȖȓ) — «ȟȐȭȕȪ ȟșȜȐȎ ȟ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȩȚȖ ȖșȖ ȜȏȧȖȚȖ ȝȜțȭ-

1 DzȓșȮȕ Ǵ. ǹȜȑȖȘȎ ȟȚȩȟșȎ. Ǻ.: ǶȕȒȎȠȓșȪȟȘȖȗ ȄȓțȠȞ ǮȘȎȒȓȚȖȭ,


1995. ǿ. 76.
2 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 80.
3 ȀȎȚ Ȕȓ, ȟ. 80.

X 132 W
ȠȖȭȚȖ». ǽȜȖȟȘ ȠȎȘȜȗ ȟȐȭȕȖ ȐȕȩȐȎȓȠ Ș ȐȜȝȞȜȟȡ Ȝ ȟȚȩȟșȓ, Ȥȓ-
șȭȣ Ȗ ȕȎȒȎȥȎȣ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
ǰȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȐȩȝȜșțȭȬȠ Ȑ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȚ ȟȜȜȏȧȓțȖȖ ȢȡțȘȤȖȖ ȜȏȜȕțȎȥȓțȖȭ (ȒȓțȜȠȎ-
ȤȖȖ) Ȗ ȕțȎȥȓțȖȭ (ȟȖȑțȖȢȖȘȎȤȖȖ), ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȭ ȟȐȭȕȪ ȟșȜȐ ȟ
ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȩȚȖ ȝȜțȭȠȖȭȚȖ, ȝȞȖțȭȠȩȚȖ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ. ǻȓȐȓȞ-
ȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȐȩȝȜșțȭȬȠ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȠȖȐ-
țȩȓ ȢȡțȘȤȖȖ, ȜȏȞȎȧȎȬȧȖȓ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȐȓȞȜȐȎțȖȭ Ȗ ȔȓșȎ-
țȖȭ ȟȡȏȨȓȘȠȎ.
ǰȓȞȏȎșȪțȡȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ ȚțȜȑȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎȠȓșȖ ȟȥȖ-
ȠȎȬȠ țȎȖȏȜșȓȓ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȗ țȓ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȝȜȒȟȥȖȠȎțțȜ-
ȑȜ «ȝȞȜȤȓțȠȎ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ», Ȏ Ȑ ȝșȎțȓ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȖ ȐȟȓȜȏ-
ȧȓȗ ȝȓȞȓȐȜȒȖȚȜȟȠȖ șȬȏȩȣ ȒȞȡȑȖȣ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ
ȟȞȓȒȟȠȐ țȎ ȐȓȞȏȎșȪțȩȗ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȗ ȭȕȩȘ. Ǹ ȥȖȟșȡ ȐȓȞȏȎșȪ-
țȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ ȡȟȠțȎȭ Ȗ ȝȖȟȪȚȓțțȎȭ ȞȎȕțȜȐȖȒțȜȟȠȖ
ȭȕȩȘȎ.
ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȜȠșȖȥȎȬȠȟȭ ȜȠ
ȖȟȟșȓȒȜȐȎțțȩȣ Ȑ ȟȓȚȖȜȠȖȘȓ ȟȞȓȒȟȠȐ ȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ ȭȕȩȘȎ. Ǽȏ-
ȞȎȧȎȓȠ țȎ ȟȓȏȭ ȐțȖȚȎțȖȓ ȜȠȞȖȤȎȠȓșȪțȩȗ ȟȚȩȟș «țȓȐȓȞȏȎșȪ-
țȩȗ», ȝȞȖȕțȎȬȧȖȗ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
Ǻ. ǺȓȞșȜ-ǽȜțȠȖ ȒȎȓȠ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȖȚȭ ȏȓȕ-
ȚȜșȐțȜȗ. ǯȓȕȚȜșȐțȎȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ — ȫȠȜ ȢȓțȜȚȓț ȐȩȞȎ-
ȔȓțȖȭ Ȗ ȟȎȚȜȐȩȞȎȔȓțȖȭ ȟȡȏȨȓȘȠȎ, ȝȜȒȒȎȬȧȖȗȟȭ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȚȡ țȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬ Ȗ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȡȬȧȖȗ ȟȜȤȖȎșȖȕȎȤȖȖ Ȗț-
ȒȖȐȖȒȎ. ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȠȎȘȔȓ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȩ. ǼțȖ
ȡȥȎȟȠȐȡȬȠ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȘȜȒȖȞȜȐȎțȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȏȩȠȖȭ Ȗ
ȟȐȓȞȦȎȬȠȟȭ ȥȓȞȓȕ ȒȖȎșȜȑ. ǼțȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȥȎȟȠȪȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȠȖȐțȜȑȜ ȟȜȏȩȠȖȭ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȗȕ ȟșȜȐȎ, ȕȐȡȥȎțȖȭ, ȔȓȟȠȜȐ,
ȚȖȚȖȘȖ Ȗ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ. ǼțȖ ȝȞȜȤȓȟȟȡȎșȪ-
țȩ Ȗ ȎȘȠȡȎșȪțȩ, ȟȐȓȞȦȎȬȠȟȭ «ȕȒȓȟȪ» Ȗ «ȟȓȗȥȎȟ», ȟȜȕȒȎȬȠȟȭ Ȑ
ȝȜșȓ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ, țȜ țȓ ȝȞȖȠȭȕȎȬȠ țȎ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘ-
ȠȖȐțȡȬ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȪ. Ǵ. ǽ. ǿȎȞȠȞ ȑȜȐȜȞȖș: «ȍ țȓ ȚȜȑȡ ȒȎȔȓ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȪ ȟȓȏȓ, ȘȎȘȜȗ ȫȢȢȓȘȠ ȏȡȒȡȠ ȖȚȓȠȪ ȚȜȖ ȔȓȟȠȩ Ȗ ȝȜ-
ȕȩ. ǿȚȩȟș ȚȜȖȣ ȐȩȞȎȔȓțȖȗ ȐȟȓȑȒȎ ȡȟȘȜșȪȕȎȓȠ ȜȠ Țȓțȭ. ǰ ȚȜ-

X 133 W
ȚȓțȠ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ ȭ ȚȜȑȡ șȖȦȪ ȒȜȑȎȒȩȐȎȠȪȟȭ Ȝ ȟȚȩȟșȓ, ȥȠȜ ȭ
ȐȩȞȎȔȎȬ»1.
DzȖȟȘȡȞȟ — ȜȝȞȓȒȓșȓțțȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȭ ȭȕȩȘȎ,
ȓȒȖțȟȠȐȜ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȏȡȟșȜȐșȓțȜ țȎșȖȥȖȓȚ ȜȏȧȖȣ Ȓșȭ ȚțȜȑȖȣ
șȬȒȓȗ ȡȟȠȎțȜȐȜȘ. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȢȡțȘȤȖȭ ȒȖȟȘȡȞȟȎ ȟȐȜȒȖȠȟȭ Ș
ȞȎȕȑȞȎțȖȥȓțȖȬ ȐȖȒȜȐ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȘșȎȟȟȖȢȖȘȎȤȖȖ ȥȓșȜ-
ȐȓȘȎ ȘȎȘ ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȧȓȑȜ Ș ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȑȞȡȝȝȓ. DzȖȟȘȡȞȟ
ȘȎȘ ȝȞȓȒȕȎȒȎțțȩȗ ȟȝȜȟȜȏ ȚȩȦșȓțȖȭ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȡȓȠ ȟȜȣȞȎțȓ-
țȖȬ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ Ȗ ȞȎȟȝȞȓȒȓșȓțȖȬ ȐșȎȟȠȖ Ȑ ȥȓșȜȐȓ-
ȥȓȟȘȜȚ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȓ.
ǽȓȞȢȜȞȚȎȠȖȐțȩȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ
ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ ȖțȒȖȐȖȒȎ Ȑ ȠȓȞȚȖțȎȣ ȐșȎȟȠȖ, ȑȒȓ ȐșȎȟȠȪ ȝȜ-
țȖȚȎȓȠȟȭ ȘȎȘ «ȐșȎȟȠȪ ȭȕȩȘȎ» (Ǿ. ǯȎȞȠ) ȖșȖ ȐșȎȟȠȪ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ
ȒȖȟȘȡȞȟȜȐ. ǶțȒȖȐȖȒ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȕȎȐȖȟȖȚȩȚ ȜȠ Ȑȟȓȣ ȕțȎȘȜȐȩȣ
ȟȖȟȠȓȚ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȜțȖ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȠ ȒȜ ȓȑȜ ȞȜȔȒȓțȖȭ. ǿȜȤȖ-
ȎșȪțȩȓ ȒȖȟȘȡȞȟȩ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȜȑȜ Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȜȑȜ țȎȏȜȞȎ ȕțȎȘȜȐ ȕȎȒȎȬȠ ȑȞȎțȖȤȩ ȚȎțȖȢȓ-
ȟȠȎȤȖȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ. DzȞȡȑȜȗ, ȘȎȘ ȎȒȞȓȟȎȠ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȚȎȞ-
ȘȖȞȡȓȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ, ȘșȎȟȟȖȢȖȤȖȞȡȭ ȓȑȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ Ȗ
ȐțȓȦțȜȟȠȪ. ǿȜȤȖȎșȪțȩȓ ȒȖȟȘȡȞȟȩ ȭȐșȭȬȠȟȭ Ȓșȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ ȕȓȞȘȎșȜȚ, ȜȠȞȎȔȎȬȧȖȚ ȓȑȜ ȚȓȟȠȜ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ, ȏȜșȓȓ ȠȜȑȜ, ȒȎȔȓ ȡȟșȜȐȖȓȚ ȐȘșȬȥȓțȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ
Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ. ǶțȒȖȐȖȒ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȠ ȟȓȏȭ
ȐȘșȬȥȓțțȩȚ Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ țȓ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ, Ȏ
ȥȓȞȓȕ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȟȐȭȕȓȗ, ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȖȣ ȚȓȔȒȡ ȞȎȕșȖȥțȩȚȖ
ȝȜșȭȚȖ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȒȖȟȘȡȞȟȜȐ, ȝȞȓȒȨȭȐșȭȭ ȟȓȏȭ ȘȎȘ ȝȞȓȒȟȠȎ-
ȐȖȠȓșȪ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ, ȖȟȝȜșȪȕȡȭ ȒȖȟȘȡȞ-
ȟȖȐțȩȓ ȘȜȒȩ ȐȓȞȏȎșȪțȜȗ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ.
ȀȓȜȞȖȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȑȜ ȞȎȕȡȚȎ Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎȟȎ țȎȕȩ-
ȐȎȬȠ ȠȓȜȞȖȓȗ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ. ȌȞȑȓț ȃȎȏȓȞ-
ȚȎȟ ȝȜȒȐȓȞȑ ȘȞȖȠȖȘȓ ȕȎȝȎȒțȡȬ ȟȜȤȖȎșȪțȡȬ ȢȖșȜȟȜȢȟȘȡȬ
ȚȩȟșȪ ȕȎ țȓȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ ȖȕȏȓȔȎȠȪ ȞȓȒȡȘȤȖȜțȖȕȚȎ Ȗ ȞȎȕȞȎȏȜ-

1 ǿȎȞȠȞ Ǵ. ǽ. ǰȜȜȏȞȎȔȎȓȚȜȓ: ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȭ


ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ. ǿǽȏ.: ǻȎȡȘȎ, 2001.

X 134 W
ȠȎȠȪ ȒȓȗȟȠȐȓțțȡȬ ȠȓȜȞȖȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ. Ǹ țȓȒȜȟȠȎȠȘȎȚ
ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ Ȝț ȜȠțȜȟȖȠ ȟȐȓȒȓțȖȓ ȠȓȜȞȖȖ Ȝȏȧȓ-
ȟȠȐȓțțȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ Ș ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ ȠȞȡȒȜȐȜȗ Ȗ țȓ-
ȝȞȜȭȐșȓțȖȓ ȐțȖȚȎțȖȭ Ș ȞȜșȖ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎ-
țȖȭ («ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖ ȜȝȜȟȞȓȒȜȐȎțțȜȗ ȖțȠȓȞȎȘȤȖȖ») Ȑ ȞȎȕȐȖ-
ȠȖȖ ȜȏȧȓȟȠȐȎ. «ǸȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ — ȐȜȠ ȓȒȖțȟȠȐȓțțȎȭ ȟȞȓȒȎ, Ȑ
ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȜȕȚȜȔțȜ ȠȜ, ȥȠȜ ȕȎȟșȡȔȖȐȎȓȠ ȖȚȓțȖ „ȞȎȤȖȜțȎșȖȕȎ-
ȤȖȭெ»1, — ȝȖȦȓȠ Ȝț.
ǸȞȖȠȖȥȓȟȘȎȭ țȎȡȘȎ Ȝȏ ȜȏȧȓȟȠȐȓ, ȝȞȓȒșȎȑȎȓȚȎȭ Ȍ. ȃȎ-
ȏȓȞȚȎȟȜȚ, ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȓ ȜȠțȜȦȓțȖȭ ȘȎȘ ȜȟȜ-
ȏȡȬ ȢȜȞȚȡ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ Ȗ ȖȟȠȜȞȖȥȓȟȘȖȗ ȝȞȜȤȓȟȟ
ȞȎȤȖȜțȎșȖȕȎȤȖȖ, ȝȜțȖȚȎȭ ȝȜȒ ȞȎȤȖȜțȎșȖȕȎȤȖȓȗ «ȡȟȠȞȎțȓ-
țȖȓ Ƞȓȣ ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȝȞȖțȡȔȒȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ țȓȕȎȚȓȠțȜ
ȐȟȠȞȜȓțȩ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ»2. ǽȞȜȤȓȟȟ ȞȎȤȖȜțȎșȖ-
ȕȎȤȖȖ ȜȝȖȞȎȓȠȟȭ țȎ ȝȞȜȤȓȟȟ ȞȜȟȠȎ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȓșȪțȩȣ ȟȖș Ȗ
ȒȓȗȟȠȐȜȐȎțȖȭ, ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ țȎ ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȓ șȬ-
Ȓȓȗ. Ǹ. ǺȎȞȘȟ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎș ȜȏȧȓȟȠȐȜ Ȑ ȝȎȞȎȒȖȑȚȓ «ȖțȟȠȞȡ-
ȚȓțȠȎșȪțȜȑȜ» ȞȎȕȡȚȎ, ȟ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖ-
ȠȓșȪțȩȣ ȟȖș, ȠȜȑȒȎ ȘȎȘ «ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȗ ȞȎȕȡȚ» ȜȟȠȎșȟȭ țȎ
ȝȓȞȖȢȓȞȖȖ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ. ǰ ȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ țȎ
ȝȓȞȐȩȗ ȝșȎț ȐȩȣȜȒȖȠ ȒȖțȎȚȖȘȎ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȩȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞ,
ȜȝȖȞȎȬȧȖȣȟȭ țȎ ȡțȖȐȓȞȟȎșȖȖ, ȡȘȜȞȓțȓțțȩȓ Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȠȖȐțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ.
ǸȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȎȭ ȚȜȒȓșȪ ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭ
Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎȟȜȚ ȥȓȞȓȕ ȝȜțȭȠȖȓ ȔȖȕțȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ
ȜȏȞȎȕȡȬȠȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ țȜȞȚȩ. Ǽț ȝȖȦȓȠ: «ǸȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐ-
țȩȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȜȝȖȞȎȬȠȟȭ țȎ ȠȎȘȖȓ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȓ ȎȘȠȩ, ȝȞȖ
ȝȜȚȜȧȖ ȘȜȠȜȞȩȣ ȟȡȏȨȓȘȠȩ ȚȜȑȡȠ ȝȜțȖȚȎȠȪ Ȗ ȘȜțȠȞȜșȖȞȜ-
ȐȎȠȪ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȣ șȬȒȓȗ»3. ǴȖȕțȓțțȩȗ ȚȖȞ ȃȎ-
ȏȓȞȚȎȟȎ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ țȎșȖȥȖȓ Ȑ țȓȚ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȜȏȞȎȕȤȜȐ

1 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. ǺȜȞȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠ-


ȐȖȓ. ǿǽȏ., 2000. ǿ. 42.
2 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. DzȓȚȜȘȞȎȠȖȭ. ǾȎȕȡȚ. ǻȞȎȐȟȠȐȓțțȜȟȠȪ. ǺȜȟȘȜȐȟȘȖȓ
șȓȘȤȖȖ Ȗ ȖțȠȓȞȐȪȬ. Ǻ., 1995. ǿ. 46.
3 ȀȎȚ Ȕȓ.

X 135 W
ȠȜșȘȜȐȎțȖȗ, ȐȩȟȠȡȝȎȬȧȖȣ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȞȓȟȡȞȟȜȐ ȝȞȎȘȠȖȘȖ
ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ ȖțȠȓȞȎȘȤȖȗ, ȐȩȞȎȏȎȠȩȐȎȬȧȖȣ ȜȏȧȖȓ Ȝȝ-
ȞȓȒȓșȓțȖȭ ȟȖȠȡȎȤȖȗ ȒȓȗȟȠȐȖȭ, ȟȠȞȓȚȭȧȖȣȟȭ ȒȜȟȠȖȥȪ ȟȜȑșȎ-
ȟȖȭ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȘȎȘȜȑȜ-șȖȏȜ ȜȏȨȓȘȠȎ Ȑ ȚȖȞȓ.
ǰ ȟȐȜȖȣ ȝȜșȜȔȓțȖȭȣ ȔȖȕțȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎȟ
ȜȝȖȞȎȓȠȟȭ țȎ ȢȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȥȓȟȘȡȬ ȚȜȒȓșȪ. dzȑȜ ȝȞȖȐșȓȘȎȓȠ Ȑ
ȫȠȜȗ ȝȜȕȖȤȖȖ ȠȜ, ȥȠȜ Ȑ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȑȜ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ
ȔȖȕțȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ ȘȎȘ ȞȓȒȡȤȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȚȖȞȎ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȗ
țȎȡȘȖ — ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȗ ȚȜȒȓșȖ țȎȡȥțȩȣ ȖȒȓȎșȖȕȎȤȖȗ — ȔȖȕ-
țȓțțȩȗ ȚȖȞ DZȡȟȟȓȞșȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȏșȎȟȠȪȬ ȖȕțȎȥȎșȪțȩȣ ȫȐȖ-
ȒȓțȤȖȗ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȘȜȞȓțȭȠȟȭ ȫȐȖȒȓțȤȖȖ țȎȡȘȖ.
ǴȖȕțȓțțȩȗ ȚȖȞ ȏȩȠȖȗȟȠȐȡȓȠ ȥȓȞȓȕ «ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐ-
țȩȗ ȜȝȩȠ» Ȗ țȎȒȓșȭȓȠȟȭ ȟȚȩȟșȜȚ Ȑ ȣȜȒȓ ȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȗ
ȔȖȕțȖ șȬȒȓȗ. ǽȜȒ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪȬ DZȡȟȟȓȞșȪ ȝȜțȖȚȎ-
ȓȠ «ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȡȬ ȟȜȤȖȎșȪțȜȟȠȪ, Ȝȏȧȓȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ Ȑȟȓȣ
ȍ-ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ». ǶțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ ȡȘȎȕȩȐȎȓȠ țȎ ȐțȡȠȞȓțțȓ
ȝȞȖȟȡȧȡȬ ȟȜȕțȎțȖȬ șȬȒȓȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȟȠȪ (ȚȖȞ ȝȓȞȓȔȖȐȎȓȠȟȭ
ȥȓșȜȐȓȘȜȚ ȘȎȘ ȜȏȧȖȗ Ȓșȭ țȓȑȜ Ȗ Ȓșȭ ȒȞȡȑȖȣ șȬȒȓȗ) Ȗ ȞȎȟ-
ȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȝȞȖ ȝȜȚȜȧȖ ȠȓȕȖȟȎ Ȝ «ȐȕȎȖȚțȜȟȠȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐ» (ȍ
Ȗ DzȞȡȑȜȗ, ȚȓțȭȭȟȪ ȝȜȕȖȤȖȭȚȖ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȖȭ, ȟȝȜȟȜȏțȩ ȝȓȞȓ-
ȔȖȐȎȠȪ ȚȖȞ ȖȒȓțȠȖȥțȜ).
ǶȒȓȭ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȃȎȏȓȞȚȎȟȎ ȠȎȘȔȓ
ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ țȎșȖȥȖȓ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȟȜȐȚȓȟȠțȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ, ȕȎ-
ȒȎțțȩȣ ȔȖȕțȓțțȩȚ ȚȖȞȜȚ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȜȟȜȕțȎȓȠȟȭ ȐȟȓȚȖ ȡȥȎȟȠ-
țȖȘȎȚȖ ȝȓȞȓȑȜȐȜȞȜȐ ȘȎȘ ȜȏȧȖȗ.
ǰȩȒȓșȭȭ Ȑ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȚ ȝȞȜȤȓȟȟȓ țȎȞȞȎȠȖȐțȡȬ
ȢȡțȘȤȖȬ, ȃȎȏȓȞȚȎȟ ȜȏȞȎȧȎȓȠ ȐțȖȚȎțȖȓ ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ țȎ Ȟȓ-
ȥȓȐȡȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȬ. «ǴȖȕțȓțțȩȗ ȚȖȞ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȘȎȘ ȏȩ ȠȜȗ
ȠȞȎțȟȤȓțȒȓțȠȎșȪțȜȗ ȜȏșȎȟȠȪȬ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȐȟȠȞȓȥȎȬȠȟȭ ȑȜȐȜ-
ȞȭȧȖȗ Ȗ ȟșȡȦȎȠȓșȪ, ȑȒȓ ȜțȖ ȐȕȎȖȚțȜ ȚȜȑȡȠ ȐȩȒȐȖȑȎȠȪ ȝȞȖȠȭ-
ȕȎțȖȭ țȎ ȠȜ, ȥȠȜ Ȗȣ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ Ȗ ȚȖȞ ȟȜȑșȎȟȡȬȠȟȭ ȒȞȡȑ ȟ ȒȞȡ-
ȑȜȚ»1. ȋȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȩȓ ȚȜȒȡȟȩ ȡȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭ ȭȕȩȘȎ ȭȐșȭȬȠȟȭ

1 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. ǺȜȞȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠ-


ȐȖȓ. ǿǽȏ., 2000. ǿ. 86.

X 136 W
țȓȡȥȠȓțțȩȚȖ ȃȎȏȓȞȚȎȟȜȚ. ǺȖȚȖȘȡ, ȔȓȟȠȩ, ȖțȠȜțȎȤȖȖ ȑȜșȜ-
ȟȎ Ȝț țȎȕȩȐȎȓȠ țȓȭȕȩȘȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȬ, ȐȩȝȜșțȭȬȧȓȗ Ȑ
ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȐȟȝȜȚȜȑȎȠȓșȪțȡȬ ȞȜșȪ. ǻȓȭȕȩȘȜȐȎȭ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ țȓ ȟȎȚȜȒȜȟȠȎȠȜȥțȎ Ȗ țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȜȏȞȎȧȓțȖȖ Ș
ȭȕȩȘȜȐȜȚȡ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎțȖȬ. «ǾȓȥȓȐȜȓ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȖțȠȓȞȝȞȓ-
ȠȖȞȡȓȠ ȟȎȚȜ ȟȓȏȭ, Ȏ ȖȚȓțțȜ, ȜțȜ ȜȏșȎȒȎȓȠ ȞȓȢșȓȘȠȖȐțȜȗ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȗ»1, — ȑȜȐȜȞȖȠ ȃȎȏȓȞȚȎȟ.
«ǻȓȭȕȩȘȜȐȎȭ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ» Ȓșȭ ȃȎȏȓȞȚȎȟȎ — «Ȓȓ-
ȤȓțȠȞȖȞȜȐȎțțȜȓ ȚȖȞȜȐȜȕȕȞȓțȖȓ». ǿȡȧțȜȟȠȪ ȫȠȜȑȜ ȝȜțȭȠȖȭ
ȟȐȜȒȖȠȟȭ Ș ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȓ ȐȞȓȚȓțțȜ-
ȝȞȓȣȜȒȭȧȖȣ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ ȟȜȤȖȎșȖȕȎȤȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȃȎȏȓȞȚȎȟȜȚ ȐȩȒȓșȭȬȠȟȭ ȒȜȘȜțȐȓțȤȖȜțȎșȪțȎȭ (țȓȝȜȟȞȓȒȟȠ-
ȐȓțțȜȓ ȡȟȐȜȓțȖȓ ȞȜșȓȗ ȑȜȐȜȞȭȧȓȑȜ Ȗ ȟșȡȦȎȠȓșȭ) Ȗ ȘȜțȐȓț-
ȤȖȜțȎșȪțȎȭ ȟȠȡȝȓțȖ. ǻȎ ȝȓȞȐȜȗ ȟȠȡȝȓțȖ ȥȓșȜȐȓȘ ȓȧȓ țȓ ȟȝȜ-
ȟȜȏȓț ȝȞȖȒȓȞȔȖȐȎȠȪȟȭ ȟȐȜȓȗ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ, ȞȓȥȓȐȎȭ ȘȜȚȚȡ-
țȖȘȎȤȖȭ Ȗ țȓȭȕȩȘȜȐȎȭ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȝȞȖțȖȚȎȬȠȟȭ ȖȚ ȐȜ
ȐțȖȚȎțȖȓ ȟȜ Ȑȟȓȗ ȟȓȞȪȓȕțȜȟȠȪȬ. ǮȘȠȜȞ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȎ ȫȠȜȗ ȟȠȡ-
ȝȓțȖ țȎȏșȬȒȎȠȓșȓȚ. Ǽț țȓ ȠȜșȪȘȜ ȟșȩȦȖȠ, țȜ Ȗ ȐȖȒȖȠ. ǿȜȜȠ-
ȐȓȠȟȠȐȓțțȜ, țȎ ȐȠȜȞȜȗ ȟȠȡȝȓțȖ ȎȘȠȜȞ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ
ȒȓȭȠȓșȭ, ȝȞȖȠȭȕȎȬȧȓȑȜ țȎ ȜȏșȎȒȎțȖȓ Ȗ ȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȓ ȕțȎȥȖ-
ȚȜȟȠȖ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȚȖȞȎ.
ǸȜțȤȓȝȤȖȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ ȃȎȏȓȞ-
ȚȎȟȎ ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎșȎȟȪ Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȚȜȒȖȢȖȘȎȤȖȖ ȝȜșȜȔȓțȖȗ
ȠȓȜȞȖȖ ȞȓȥȓȐȩȣ ȎȘȠȜȐ. Ǽț țȎȣȜȒȖȠ ȖȒȓȎșȪțȡȬ ȚȜȒȓșȪ Ȟȓȥȓ-
ȐȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ — ȒȖȟȘȡȞȟ, țȎȕȩȐȎȭ ȓȓ Ȝȏȧȓȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
țȜȞȚȜȗ. ǯȡȘȐȎșȪțȜ ȝȓȞȓȐȜȒȖȚȩȗ ȘȎȘ ȞȎȟȟȡȔȒȓțȖȓ, ȒȖȟȘȡȞȟ
ȜȏȜȕțȎȥȎȓȠ ȡ ȃȎȏȓȞȚȎȟȎ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ ȟȐȜȏȜȒțȜȗ ȜȏȧȓȟȠȐȓț-
țȜȟȠȖ ȞȓȢșȓȘȠȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎȠȪ ȟȜȤȖȎșȪțȜȓ ȏȩȠȖȓ.
«ȋȠȖȘȎ ȒȖȟȘȡȞȟȎ ȖȚȓȓȠ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȓ ȕțȎȥȓțȖȓ, ȝȜȠȜȚȡ ȥȠȜ
ȎȞȑȡȚȓțȠȎȤȖȭ — ȫȠȜ ȝȞȜȒȜșȔȓțȖȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȒȓȗȟȠ-

1 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. ǺȜȞȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠ-


ȐȖȓ. ǿǽȏ., 2000. ǿ. 88.

X 137 W
ȐȖȗ ȞȓȢșȓȘȟȖȐțȩȚȖ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚȖ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȬȠ ȐȕȎ-
ȖȚțȜȓ ȝȞȖȕțȎțȖȓ»1.
DzȖȟȘȡȞȟ ȜȠșȖȥȓț ȜȠ ȝȞȜȟȠȜȑȜ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȑȜ Ȓȓȗ-
ȟȠȐȜȐȎțȖȭ («țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȜȗ ȝȞȎȘ-
ȠȖȘȖ») ȠȓȚ, ȥȠȜ țȓ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ ȝȞȖțȡȔȒȓțȖȭ DzȞȡȑȜȑȜ Ș
ȝȞȖțȭȠȖȬ «ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐțȜȗ» (ȜȏȧȓȟȜȑșȎȟȜȐȎțțȜȗ) ȕțȎȥȖ-
ȚȜȟȠȖ, ȕȎȠȜ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠ țȓȗȠȞȎșȖȕȎȤȖȬ ȐțȓȦțȖȣ ȝȜ ȜȠțȜ-
ȦȓțȖȬ Ș ȫȠȜȗ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȖ ȚȜȠȖȐȜȐ. DzȖȟȘȡȞȟ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ
ȟȜȏȜȗ ȟȝȜȟȜȏ «ȒȖȎșȜȑȖȥȓȟȘȖ-ȎȞȑȡȚȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȖȟȝȩȠȎ-
țȖȭ ȟȝȜȞțȜȑȜ ȝȞȖȠȭȕȎțȖȭ țȎ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȪ ȟ ȤȓșȪȬ ȒȜȟȠȖȔȓ-
țȖȭ ȜȏȧȓȕțȎȥȖȚȜȑȜ ȟȜȑșȎȟȖȭ»2. ǿȝȜȟȜȏțȩȓ Ș ȞȓȥȖ Ȗ ȒȓȗȟȠ-
ȐȖȬ ȟȡȏȨȓȘȠȩ ȐȩȟȠȡȝȎȬȠ Ȑ ȒȖȟȘȡȞȟȓ Ȑ ȓȒȖțȜȗ ȒȖȟȝȜȕȖȤȖȖ
ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȐȩȒȐȖȔȓțȖȭ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȩȣ ȐȩȞȎȔȓțȖȗ, ȟȐȭ-
ȕȎțțȩȣ ȟ ȝȞȖȠȭȕȎțȖȓȚ țȎ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȡȬ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȪ.
DzȎțțȩȗ ȝȞȜȤȓȟȟ Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎȟ țȎȕȩȐȎȓȠ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȗ
ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȪȬ.
ǰȟȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȜȐ Ȑ ȓȑȜ ȘȜțȤȓȝȤȖȖ ȝȜȒȐȓȞȔȓțȩ
ȏȡȘȐȎșȪțȜ ȚȓȠȎȢȖȕȖȥȓȟȘȜȗ ȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ. Ǵ. Ȃ. ǹȖȜȠȎȞ
țȎȕȩȐȎȓȠ ȠȓȜȞȖȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎȟȎ «ȡțȖȐȓȞȟȎșȖ-
ȟȠȟȘȜȗ ȡȟȠȎțȜȐȘȜȗ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ, ȝȜșȎȑȎȬȧȓȗ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȠȜ-
ȠȎșȪțȜȗ ȡȝȜȞȭȒȜȥȓțțȜȟȠȖ Ȑȓȧȓȗ ȏȩȠȖȭ».3 Ǽț ȘȞȖȠȖȘȡȓȠ ȃȎ-
ȏȓȞȚȎȟȎ ȕȎ ȟȜȕȒȎțȖȓ țȜȐȜȑȜ țȎȞȞȎȠȖȐțȜȑȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȭ ȚȖ-
ȞȎ, ȜȏȞȓȠȎȬȧȓȑȜ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȪ Ȑ ȭȕȩȘȓ ȒȜ ȐȟȭȘȜȑȜ ȜȝȩȠȎ.
ȃȎȏȓȞȚȎȟ ȞȎȟȘȞȩȐȎȓȠ ȠȓȞȚȖț «ȞȎȤȖȜțȎșȖȕȎȤȖȭ» ȥȓȞȓȕ ȜȏȞȎ-
ȧȓțȖȓ Ș ȠȓȞȚȖțȡ «ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ țȜȞȚȎ».
ǯȡȒȡȥȖ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȓȚ Ȗ ȡȘȎȕȎțȖȓȚ Ȓșȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ
ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȎ, țȜȞȚȎ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȡȓȠ ȟȜȕȒȎțȖȬ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȗ ȡȝȜȞȭȒȜȥȓțțȜȟȠȖ. ǻȜȞȚȩ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȬȠ țȎșȖȥȖȓ șȓȑȖ-
ȠȖȚțȜȑȜ ȟȜȑșȎȟȖȭ Ȗ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȬȠȟȭ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ
ȟȜȤȖȎșȖȕȎȤȖȖ. ǻȜ ȟȎȚ ȝȞȜȤȓȟȟ ȟȜȤȖȎșȖȕȎȤȖȖ țȓ ȟȐȜȒȖȠȟȭ

1 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. ǺȜȞȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠ-


ȐȖȓ. ǿǽȏ., 2000.
2 ȀȎȚ Ȕȓ.
3 ǹȖȜȠȎȞ Ǵ.-Ȃ. ǿȜȟȠȜȭțȖȓ ȝȜȟȠȚȜȒȓȞțȎ. Ǻ.: ǶțȟȠȖȠȡȠ ȫȘȟȝȓȞȖ-
ȚȓțȠȎșȪțȜȗ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȖ; ǿǽȏ.: ǮșȓȠȓȗȭ, 1998.

X 138 W
ȠȜșȪȘȜ Ș țȎȐȩȘȎȚ ȑȜȐȜȞȓțȖȭ Ȗ ȎȞȑȡȚȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȞȎȟȟȡȔ-
ȒȓțȖȭ. Ǻ. ǺȜȟȟ, țȎȝȞȖȚȓȞ, ȝȜȟȐȭȠȖș ȟȐȜȬ ȞȎȏȜȠȡ «ȀȓȣțȖȘȖ
ȠȓșȎ»1 țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȘȜȠȜȞȜȗ
ȠȎȘȔȓ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȡȟȐȜȓțȖȓ țȜȞȚ. Dzșȭ ȃȎȏȓȞȚȎȟȎ ȘȜȚȚȡțȖ-
ȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȜȑȞȎțȖȥȓțȜ ȞȓȥȪȬ. Ǽț ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ
ȓȒȖțȟȠȐȓ țȜȞȚȎȠȖȐțȜȑȜ Ȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȑȜ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ ȘȎȘ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȓ ȟȜȕțȎțȖȭ ȠȜșȪȘȜ ȎȞȣȎȖȥȓȟȘȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ. ǰ
ȝȞȓȒȓșȎȣ țȓȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȔȖȕțȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ ȞȎ-
ȤȖȜțȎșȪțȩȗ ȜȏȞȎȕ ȚȩȟșȖ țȓȐȜȕȚȜȔȓț. ȅȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȜ ȝȞȜȣȜ-
ȒȖșȜ, ȝȜȒȜȏțȜ ȜȠȒȓșȪțȜ ȐȕȭȠȜȚȡ ȖțȒȖȐȖȒȡ, ȒȜȘȜțȐȓțȤȖȜ-
țȎșȪțȡȬ ȟȠȡȝȓțȪ ȞȎȕȐȖȠȖȭ, ȟȠȡȝȓțȪ ȐȕȞȜȟșȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȡȬ
țȡȔțȜ ȝȓȞȓȦȎȑțȡȠȪ.
ȄȓșȪȬ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ Ȍ. ȃȎȏȓȞȚȎȟ țȎȕȩȐȎ-
ȓȠ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȓ ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ, Ȑ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȡȥȎ-
ȟȠțȖȘȎȚȖ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ («ȎȘȠȜȞȎȚȖ») ȘȜȜȝȓȞȎȠȖȐțȜ ȟȜȑșȎȟȜ-
ȐȩȐȎȬȠȟȭ ȝșȎțȩ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȎ Ȑ ȑȜȞȖȕȜțȠȓ ȞȎȕȒȓ-
șȭȓȚȜȑȜ ȖȚȖ ȔȖȕțȓțțȜȑȜ ȚȖȞȎ. ǿȡȏȨȓȘȠȩ ȝȞȜȖȕȐȜȒȭȠ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȓ ȒȓȗȟȠȐȖȓ, ȞȎȕȒȓșȭȭ ȔȖȕțȓțțȩȗ ȚȖȞ ȥȓȞȓȕ ȝȞȖȟȡ-
ȧȡȬ ȖȚ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ. ȀȜȠ, Ș ȘȜȚȡ ȎȒȞȓȟȜȐȎțȜ ȜȏȞȎ-
ȧȓțȖȓ Ȑ ȣȜȒȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȝȞȖțȖȚȎȓȠ ȓȑȜ, țȎȒȓșȭȓȠ ȕțȎȥȖ-
ȚȜȟȠȪȬ, ȝȜțȖȚȎȓȠ, ȕȎțȖȚȎȓȠ ȝȜȕȖȤȖȬ, ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȓȠ ȟȐȜȓ
ȒȓȗȟȠȐȖȓ. ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȩȣ ȝȓȞȓȝșȓȠȓțȖȗ,
Ȑ ȔȖȕțȓțțȜȚ ȚȖȞȓ ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȓ ȝȜșȓ ȐȕȎȖȚȜ-
ȝȜțȖȚȎțȖȭ. ǸȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠȐȜȐȎțȖȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭ
ȃȎȏȓȞȚȎȟȜȚ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ șȖȥ-
țȜȑȜ ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ, țȜ Ȗ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȎȟȝȓȘȠȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȖțȠȓȑȞȎȤȖȖ, ȝȓȞȓȒȎȥȖ Ȗ ȜȏțȜȐșȓțȖȭ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȕțȎțȖȗ.
«ǸȡșȪȠȡȞȜȗ ȭ țȎȕȩȐȎȬ ȕȎȝȎȟ ȕțȎțȖȗ, Ȗȕ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȡȥȎȟȠțȖȘȖ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȘȜșȪ ȟȘȜȞȜ ȜțȖ ȒȜȟȠȖȑȎȬȠ ȐȕȎȖȚȜȝȜțȖȚȎțȖȭ
ȒȞȡȑ ȟ ȒȞȡȑȜȚ ȜȠțȜȟȖȠȓșȪțȜ ȥȓȑȜ-ȠȜ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȠȟȭ ȖțȠȓȞ-
ȝȞȓȠȎȤȖȭȚȖ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȖȖ ȒȓȗȟȠȐȖȗ»2.

1 ǺȜȟȟ Ǻ. ȀȓȣțȖȘȖ ȠȓșȎ. Ǻ.: ǶțȟȠȖȠȡȠ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȖ, 1994.


2 ȃȎȏȓȞȚȎȟ Ȍ. ǺȜȞȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȒȓȗȟȠ-
ȐȖȓ. ǿǽȏ., 2000.

X 139 W
ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ DZ. ǵȖȚȚȓșȪ țȎ-
ȕȐȎș «ȥȡȐȟȠȐȓțțȩȚȖ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȭȚȖ, ȐȓȒȡȧȖȚȖ ȐțȡȠȞȪ ȟȡȏȨ-
ȓȘȠȎ». ǵȖȚȚȓșȪ ȑȜȐȜȞȖș Ȝ «ȟȜȤȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ țȎȟȠȞȜȓțȖȖ ȟșȓ-
ȝȜȑȜ» Ȗ «ȫȑȜȖȕȚȓ ȡȣȎ», Ȝȏ ȜȏȓȕșȖȥȓțțȜ-ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȖșȖ Ȗț-
ȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜ-ȖțȠȖȚțȜȗ ȟȢȓȞȓ ȕȎȝȎȣȎ.
ǰȕȑșȭȒ DZ. ǵȖȚȚȓșȪ țȎȕȩȐȎȓȠ1 ȔȖȐȩȚ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓȚ, Ȑ
ȘȜȠȜȞȜȓ ȐȜȐșȓȘȎȬȠȟȭ șȬȒȖ. «ǿȞȓȒȖ ȜȞȑȎțȜȐ ȥȡȐȟȠȐ ȑșȎȕȎ ȟȜȕ-
ȒȎțȩ Ȓșȭ ȡțȖȘȎșȪțȜȗ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȢȡțȘȤȖȖ: ȟȜȓȒȖțȓ-
țȖȭ Ȗ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȜȐ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȕȎȘșȬȥȓțȜ Ȑ Ȝȏ-
Țȓțȓ ȐȕȑșȭȒȎȚȖ… DzȎȔȓ ȟȘȎȕȎțțȜȓ Ȗ ȡȟșȩȦȎțțȜȓ ȟșȜȐȜ ȖȚȓȓȠ
ȝȞȓȒȚȓȠțȜȓ ȕțȎȥȓțȖȓ... ȐȕȑșȭȒ ȚȓȔȒȡ șȬȒȪȚȖ ȜȟȠȎȓȠȟȭ ȞȎȟ-
ȠȐȜȞȓțțȩȚ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ Ȑ ȟȜȏȩȠȖȖ»2. ǰȕȑșȭȒ, țȎȝȞȎȐ-
șȓțțȩȗ țȎ DzȞȡȑȜȑȜ, ȟȎȚ ȖȚȓȓȠ ȐȩȞȎȔȓțȖȓ.
ǿȜȤȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȐȎȔțȜȟȠȪ ȕȞȓțȖȭ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȐȩȞȎȕȖ-
ȠȓșȪțȩȚ ȕțȎȥȓțȖȓȚ șȖȤȎ, ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȭ țȓȜȏȩȘțȜȐȓțțȩȗ
«ȠȖȝ ȕțȎțȖȭ», ȘȜȠȜȞȩȗ ȒȜȟȠȖȑȎȓȠȟȭ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȕȞȓțȖȬ, ȜȝȞȓ-
ȒȓșȭȓȠȟȭ ȠȓȚ, ȥȠȜ Ȝȏ-șȖȘ (ȜȏȞȎȕ șȖȘȎ) ȓȟȠȪ ȜȏȨȓȘȠ ȚȓȔȖțȒȖ-
ȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȐȖȒȓțȖȭ.
ȀȜ, ȥȠȜ Țȩ ȐȖȒȖȚ Ȑ ȥȓșȜȐȓȘȓ, — ȫȠȜ ȠȜ, ȥȠȜ Ȑ țȓȚ ȓȟȠȪ țȓ-
ȖȕȚȓțțȜȑȜ, «țȎ ȓȑȜ șȖȤȓ ȘȎȘ țȎ ȑȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ ȟȞȓȕȓ, ȐȖȒțȎ
ȖȟȠȜȞȖȭ ȓȑȜ ȔȖȕțȖ». ȀȜ, ȥȠȜ Țȩ ȟșȩȦȖȚ, — ȫȠȜ ȟȖȬȚȖțȡȠ-
țȜȓ, ȫȠȜ «ȠȓȘȡȥȎȭ ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȎȭ ȟȡȧȓȟȠȐȎ ȥȓșȜȐȓȘȎ».
ǰ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȡȣȜ ȜȠșȖȥȎȓȠȟȭ ȜȠ ȑșȎȕȎ
ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚ ȠȜȗ ȐȕȎȖȚțȜȟȠȖ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȜȕțȖȘȎȓȠ ȝȞȖ ȐȕȑșȭȒȓ
ȑșȎȕȎ Ȑ ȑșȎȕȎ, «ȡȣȜ — ȜȞȑȎț ȟȡȑȡȏȜ ȫȑȜȖȟȠȖȥȓȟȘȖȗ», țȜ ȟȐȜȗ
ȫȑȜȖȕȚ ȜțȜ ȖȟȘȡȝȎȓȠ ȠȓȚ, ȥȠȜ țȓ ȚȜȔȓȠ ȟȘȞȩȐȎȠȪȟȭ ȖșȖ ȜȠȐȜ-
ȞȎȥȖȐȎȠȪȟȭ, ȜțȜ ȜȏȞȓȥȓțȜ ȏȞȎȠȪ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȬ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȭȐșȭ-
ȓȠȟȭ Ȝȏȧȓȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬ. «ǰșȎȒȓȠȪ» ȚȜȔțȜ ȠȜșȪȘȜ ȕȞȖȚȩȚ
ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ, Ȏ ȠȜ, ȥȠȜ ȚȜȔțȜ ȟșȩȦȎȠȪ, ȖȟȥȓȕȎȓȠ ȐȟșȓȒ ȕȎ ȚȜ-
ȚȓțȠȜȚ ȝȜȭȐșȓțȖȭ. ǯȩșȖ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȖ ȘȡșȪȠȡȞȩ ȝȞȖȚȓȞȩ, ȘȜ-
ȑȒȎ Ȑ ȃVII Ȗ ȃVIII ȐȓȘȎȣ ȕțȎȠțȩȓ ȟȓȚȪȖ ȟȠȞȓȚȖșȖȟȪ ȐșȎȒȓȠȪ țȓ

1 ǵȖȚȚȓșȪ DZ. Ƕȕ «ȋȘȟȘȡȞȟȎ Ȝ ȟȜȤȖȜșȜȑȖȖ ȥȡȐȟȠȐ» // ǻȜȐȜȓ șȖȠȓ-


ȞȎȠȡȞțȜȓ ȜȏȜȕȞȓțȖȓ, 2000. Ɋ 43. ǿ. 7.
2 ȀȎȚ Ȕȓ.

X 140 W
ȠȜșȪȘȜ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȚȖ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎȚȖ, țȜ Ȗ ȚȡȕȩȘȎșȪțȩȚȖ
ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭȚȖ. ǶȕȐȓȟȠțȜ, ȥȠȜ Ƕ. -ǿ. ǯȎȣ țȎȝȖȟȎș țȓȟȘȜșȪȘȜ
ȘȜțȤȓȞȠȜȐ Ȑ ȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ ȜȒțȜȗ ȟȓȚȪȖ.
ȋȠȜ ȖȟȘșȬȥȓțȖȭ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȟșȡȣ ȝȜ ȟȐȜȓȗ ȟȡȠȖ ȓȟȠȪ țȓȥȠȜ
țȓȖțȒȖȐȖȒȡȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȓ, ȒȎȔȓ țȎȒȩțȒȖȐȖȒȡȎșȖȟȠȖȥȓȟȘȜȓ:
ȠȜ, ȥȠȜ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ Ȑ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ, ȟșȩȦțȜ ȐȟȓȚ, ȜȠȟȬȒȎ ȜȟȜ-
ȏȎȭ ȒȡȦȓȐțȎȭ ȖțȠȜțȎȤȖȭ, ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȎȭ Ȓșȭ ȜȒțȜȑȜ, Ȝȟȡ-
ȔȒȎȓȚȎȭ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȚ ȜȘȞȡȔȓțȖȓȚ. ǰ ȜȏȩȥțȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ
țȓȚțȜȑȜ șȬȒȓȗ ȚȜȑȡȠ ȖȚȓȠȪ ȜȒțȜ Ȗ ȠȜ Ȕȓ ȕȞȖȠȓșȪțȜȓ ȐȝȓȥȎȠ-
șȓțȖȓ, țȜ ȚțȜȑȖȓ ȚȜȑȡȠ ȝȜșȡȥȎȠȪ ȜȒȖțȎȘȜȐȜȓ ȎȡȒȖȎșȪțȜȓ
ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȓ. ǽȡȏșȖȘȎ Ȑ Țȡȕȓȓ ȚȜȔȓȠ ȐȩȏȞȎȠȪ Ȓșȭ ȝȞȜȟȚȜȠȞȎ
ȖțȠȓȞȓȟȡȬȧȖȓ ȝȜșȜȠțȎ, Ȏ ȝȡȏșȖȘȎ țȎ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȚ ȘȜțȤȓȞȠȓ
ȒȜșȔțȎ ȟșȡȦȎȠȪ ȜȒțȡ ȟȬȖȠȡ.
ȅȡȐȟȠȐȓțțȜȓ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ DzȞȡȑȜȑȜ ȐȘșȬȥȎȓȠ Ȑ ȟȓȏȭ Ȗ ȜȏȜ-
țȭțȖȓ. ǼȘȞȡȔȎȬȧȎȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȟȢȓȞȎ ȕȎȝȎȣȎ ȐȩȝȜșțȭȓȠ
ȢȡțȘȤȖȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ Ȗ ȚȓȔșȖȥțȜȟȠțȜȗ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȎȤȖȖ:
ȕȎȝȎȣ ȏȓȒțȜȟȠȖ, ȕȎȝȎȣ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȝȜȠȎ, ȕȎȝȎȣ ȘșȡȏțȜȗ Ȑȓȥȓ-
ȞȖțȘȖ, ȕȎȝȎȣ ȝȜȒȐȎșȪțȜȗ ȘȐȎȞȠȖȞȩ ȟȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȡȓȠ Ȝ ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȜȚ ȟȠȎȠȡȟȓ. ǹȖȥțȎȭ ȟȢȓȞȎ ȕȎȝȎȣȎ ȕȎȚȓțȭȓȠȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȝȎȞȢȬȚȖȞȜȐȎțțȩȚ ȘȜȟȚȓȠȖȥȓȟȘȖȚ ȟȞȓȒȟȠȐȎȚ.
ǼțȖ ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎȬȠ, ȕȎȝȜșțȭȭ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ ȠȖȝȖȥțȩȚȖ ȜȠ-
ȠȓțȘȎȚȖ ȣȜșȜȒțȜ-ȜȟȐȓȔȎȬȧȓȑȜ, ȝȞȭțȜ-ȖțȠȖȚțȜȑȜ ȖșȖ ȟșȎȒ-
ȘȜȐȎȠȜ-ȐȩȕȩȐȎȬȧȓȑȜ.
ǶȠȎȘ, ȓȟșȖ ȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȥȎȧȓ Ȑȟȓ-
ȑȜ ȟȐȭȕȎțȩ ȟ ȒȓțȜȠȎȠȖȐțȩȚȖ Ȗ ȟȖȑțȖȢȖȘȎȠȖȐțȩȚȖ ȢȡțȘȤȖȭ-
ȚȖ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȑȜ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ, ȠȜ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȟȐȭȕȎțȩ ȟ ȓȑȜ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȠȖȐțȩȚȖ ȢȡțȘȤȖȭȚȖ.
ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ Ȑ ȓȒȖțȟȠȐȓ ȐȓȞȏȎșȪțȩȣ Ȗ țȓȐȓȞ-
ȏȎșȪțȩȣ ȎȟȝȓȘȠȜȐ. ǰȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȑȩ-
ȝȜșțȭȬȠ ȢȡțȘȤȖȖ ȜȏȜȕțȎȥȓțȖȭ Ȗ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȬȠ ȟȐȭȕȪ ȝȞȜȖȕ-
țȓȟȓțțȜȑȜ ȟșȜȐȎ ȟ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȩȚȖ ȜȏȧȓȝȞȖțȭȠȩȚȖ ȝȜțȭ-
ȠȖȭȚȖ. ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȐȩȝȜșțȭȬȠ
ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȢȡțȘȤȖȖ ȐȩȞȎȔȓțȖȭ ȔȓșȎțȖȗ Ȗ ȐȓȞȜȐȎțȖȗ
ȖțȒȖȐȖȒȎ. ǰ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȖ șȖȥțȜȟȠȪ «ȐȩȘȎȕȩȐȎȓȠ» ȟȓȏȭ — ȫȠȜ
ȝȞȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȖțȠȜțȎȤȖȭȣ ȞȓȥȖ, ȝȜȕȎȣ, ȐȩȞȎȔȓțȖȖ șȖȤȎ,

X 141 W
ȐȕȑșȭȒȓ, ȚȖȚȖȘȓ. ǻȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȑȩ-
ȞȎȔȎȬȠ ȐȓȞȡ Ȗ ȔȓșȎțȖȭ, ȚȎțȖȢȓȟȠȖȞȡȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȡȬ ȟȡȏȨȓȘ-
ȠȖȐțȜȟȠȪ.
ǺȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ — ȡȟșȜȐȖȓ ȐȣȜȔȒȓțȖȭ Ȑ Ȝȏȧȓ-
ȟȠȐȓțțȜ ȒȜȟȠȡȝțȩȗ ȖțȟȠȖȠȡȤȖȜțȎșȪțȩȗ ȘȜȚȝșȓȘȟ. ȁȥȎȟȠȐȡȭ
Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜȚ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȖ, șȬȒȖ ȏȓȞȡȠ țȎ ȟȓȏȭ ȜȏȭȕȎ-
ȠȓșȪȟȠȐȜ ȝȜ ȓȑȜ ȝȜȒȒȓȞȔȎțȖȬ. ǶțȒȖȐȖȒȜȚ Ȑ ȘȎȔȒȜȗ ȟȖȠȡȎ-
ȤȖȖ ȟȜȕȒȎȓȠȟȭ Ȗ ȢȖȘȟȖȞȡȓȠȟȭ ȡȟȠȜȗȥȖȐȩȗ ȜȏȞȎȕ ȟȓȏȭ, ȝȞȓȒ-
șȎȑȎȓȚȩȗ Ȑ ȒȎțțȜȚ ȢȞȓȗȚȓ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȗ ȔȖȕțȖ. ȅȎȟȠȜ ȝȜ-
ȟȠȡȝȎȭȟȪ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȩȚȖ ȥȡȐȟȠȐȎȚȖ Ȗ ȞȓȎȘȤȖȭȚȖ,
ȖțȒȖȐȖȒ ȝȞȖȒȓȞȔȖȐȎȓȠȟȭ ȠȜȑȜ ȐȖȒȓțȖȭ ȟȖȠȡȎȤȖȖ, ȘȜȠȜȞȜȓ
ȣȜȠȭ ȏȩ ȐȞȓȚȓțțȜ ȜȘȎȔȓȠȟȭ ȝȞȖȓȚșȓȚȩȚ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȓșȭ țȓȑȜ,
țȜ Ȗ Ȓșȭ ȜȟȠȎșȪțȩȣ.
ǴȓșȎțȖȭ Ȗ ȐȓȞȜȐȎțȖȭ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȬȠ ȚȜȒȓșȪ ȜȔȖȒȎȓȚȜȑȜ
ȜȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȜȓ țȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜ ȟȐȭȕȎțȜ ȟ
ȖȟȝȜșțȭȓȚȩȚȖ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȞȜșȭȚȖ Ȗ ȟȠȎȠȡȟȎȚȖ. ǰȓȞȏȎșȪ-
țȩȓ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑȩ-
ȞȎȔȎȬȠ ȢȜȞȚȡ Ȗ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȘȡșȪȠȡȞțȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ, țȜ Ȗ
ȭȐșȭȬȠȟȭ ȟȝȜȟȜȏȜȚ ȟȖȚȐȜșȖȕȎȤȖȖ Ȝȏȧȓȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ Ȓȓȭ-
ȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȞȓȎșȖȕȡȭ ȢȡțȘȤȖȬ ȞȓȑȡșȭȠȜȞȎ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȟȐȭȕȓȗ
Ȗ ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȟ țȖȚȖ ȝȜȐȓȒȓțȥȓȟȘȖȣ ȠȎȘȠȖȘ.
ǰȓȞȏȎșȪțȩȓ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȝȏ-
ȞȎȕȡȬȠ ȞȎȕțȩȓ ȟȠȜȞȜțȩ ȓȓ ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȜȟȠȖ. ǯȡȒȡȥȖ ȟȠȓȞȓȜ-
ȠȖȝțȜ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȖȚȩȚȖ, ȞȓȥȓȐȩȓ Ȗ țȓȞȓȥȓȐȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȘȜȚ-
ȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȟșȡȔȎȠ ȒȓȗȟȠȐȖȭȚȖ, ȝȜȒȒȓȞȔȖȐȎȬȧȖȚȖ ȠȞȎțȟșȭ-
ȤȖȬ ȟȎțȘȤȖȜțȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȜȝȩȠȎ. ǰșȖȭțȖȓ
ȟȝȓȤȖȢȖȥȓȟȘȖȣ ȘȜȒȜȐ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȗ ȚȖȞ Ȑ ȚȎȠȞȖ-
Ȥȡ ȕțȎȥȓțȖȗ. ǹȖȥțȜȟȠȪ ȟȜȑșȎȟȡȓȠ ȟȐȜȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȟ ȟȖȟȠȓȚȜȗ
ȕțȎȥȓțȖȗ, Ȑ ȝȞȓȒȓșȎȣ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȡȓȠȟȭ ȜȝȩȠ ȝȓȞȓȔȖȐȎ-
țȖȗ Ȗ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȠȜȔȒȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȖțȒȖȐȖ-
ȒȎ. ǶțȒȖȐȖȒ ȝȞȓȒȨȭȐșȭȓȠ ȟȓȏȭ ȜȏȧȓȟȠȐȡ ȘȎȘ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ
ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ.
ǰȖȕȡȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ ȟȜȜȏȧȓțȖȭ ȝȞȜȭȐșȭȬȠ ȟȓȏȭ Ȑ ȚȎȟȟȜ-
ȐȜȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȜȝȜȟȞȓȒȜȐȎțțȜȗ ȥȓȞȓȕ ȟȜȤȖȎșȪțȩȓ Ȗț-
ȟȠȖȠȡȠȩ Ȑ ȚȓȔșȖȥțȜȟȠțȜȗ: ȜȏȧȓțȖȓ ȍ-DzȞȡȑȜȗ, Ȑ ȎȐȠȜȘȜȚȚȡ-
țȖȘȎȤȖȖ: ȜȏȞȎȧȓțȖȓ Ș ȟȓȏȓ. ǰ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȓ ȜȏȧȓțȖȭ ȍ-DzȞȡȑȜȗ
X 142 W
ȢȜȞȚȖȞȡȓȠȟȭ ȓȒȖțȜȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȠȖȐțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ —
ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ ȝȓȞȓȟȓȥȓțȖȭ ȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȜȑȜ,
ȚȜșȐțȜȑȜ Ȗ ȏȓȕȚȜșȐțȜȑȜ. ǼȏȞȎȕ —ȘȜțȟȠȞȡȘȠ ȟȜȕțȎțȖȭ, ȝȞȜ-
ȒȡȘȠ ȐȜȜȏȞȎȔȓțȖȭ DzȞȡȑȜȑȜ — ȖȚȓȓȠ ȟȐȜȖȚ ȜȟțȜȐȎțȖȓȚ ȟȖȑ-
țȎșȩ, ȒȎțțȩȓ DzȞȡȑȜȚȡ ȥȓȞȓȕ ȕȞȖȠȓșȪțȜȓ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȓ. ȋȠȖ
ȟȖȑțȎșȩ ȜȏȞȎȕȡȬȠ ȓȒȖțȟȠȐȜ ȒȖȟȘȞȓȠțȜȑȜ Ȗ ȘȜțȠȖțȡȎșȪțȜȑȜ.
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ țȖȚȖ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȓȠȟȭ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȎȭ ȚȜȒȓșȪ
ȜȔȖȒȎȓȚȜȑȜ ȜȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ. dzȟșȖ ȜțȜ țȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠ-
ȐȡȓȠ ȜȔȖȒȎțȖȭȚ, ȠȜ ȓȑȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȏȡȒȓȠ ȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțȜ
ȘȎȘ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȠȖȐțȜȓ, șȖȦȓțțȜȓ ȖȟȘȞȓțțȜȟȠȖ, șȔȖȐȜȓ.
ǶȚȓțțȜ ȟ ȠȎȘȖȚȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎȚȖ ȜȏȩȥțȜ ȟȐȭȕȩȐȎȬȠ ȫȢ-
ȢȓȘȠ «ȚȎȟȘȖ». ǰ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ Ȗ ȎȐȠȜȘȜȚȚȡțȖȘȎ-
ȤȖȖ șȬȒȖ ȟȠȎșȘȖȐȎȬȠȟȭ ȟ ȠȎȗțȜȗ, ȑșȭȒȭ țȎ ȟȓȏȭ ȑșȎȕȎȚȖ DzȞȡ-
ȑȜȑȜ Ȗ ȜȤȓțȖȐȎȭ ȟȓȏȭ ȟ ȝȜȕȖȤȖȖ DzȞȡȑȜȑȜ.
ǼȏȞȎȕ ȕȓȞȘȎșȎ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȒȜȚȖțȖȞȡȬȧȖȚ Ȑ ȕȎȝȎȒțȜȓȐȞȜ-
ȝȓȗȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ: ȕȓȞȘȎșȜ ȘȎȘ ȜȠȞȎȔȓțȖȓ, ȟȎȚȜȜȠȞȎȔȓțȖȓ,
ȘȎȘ ȟȎȚȜȞȓȢșȓȘȟȖȭ. dzȐȑȓțȖȗ ǯȎȞȎȏȎțȜȐ1 Ȑ ȟȐȜȖȣ ȖȟȟșȓȒȜȐȎ-
țȖȭȣ ȝȞȖȏȓȑȎȓȠ Ș ȚȓȠȎȢȜȞȓ ȕȓȞȘȎșȎ Ȗ ȜȘțȎ Ȓșȭ ȜȏȜȕțȎȥȓțȖȭ
ȜȝȠȖȘȜ-ȐȖȕȡȎșȪțȩȣ ȘȜȒȜȐ ȕȎȝȎȒțȜȓȐȞȜȝȓȗȟȘȜȗ Ȗ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǵȎȝȎȒțȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȓȠȟȭ ȚȓȠȎȢȜȞȜȗ
ȕȓȞȘȎșȎ ȘȎȘ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚ ȜȠȞȎȔȓțȖȭ ȜȏțȎȞȡȔȖ-
ȐȎȠȪ țȓ ȠȜșȪȘȜ țȓȐȖȒȖȚȜȓ Ȓșȭ ȑșȎȕ ȕȞȖȠȓșȓȗ, țȜ Ȗ ȟȜȕȒȎȐȎȠȪ
ȒȞȡȑȡȬ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȝȜ ȜȠțȜȦȓțȖȬ Ș ȝȞȭȚȜȚȡ ȐȖȕȡȎșȪțȜȚȡ
ȝȜțȖȚȎțȖȬ. ǵȓȞȘȎșȜ Ȗ ȓȑȜ «ȜȠȞȎȔȎȠȓșȪțȎȭ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ»
ȜȏȜȕțȎȥȎșȖ ȡțȖȘȎșȪțȡȬ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȝȞȓȜȒȜșȓțȖȭ ȜȝȠȖȥȓ-
ȟȘȜȗ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȜȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȑȜ ȑșȎȕȎ, ȝȞȖȜȠȘȞȩȐȎȭ țȓ-
ȐȖȒȖȚȜȓ.
ǰ ȞȡȟȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȚȓȠȎȢȜȞȎ ȕȓȞȘȎșȎ țȎȣȜȒȖȠȟȭ țȎ ȝȓ-
ȞȖȢȓȞȖȖ: Ȑ ȞȡȟȟȘȜȗ ȟșȜȐȓȟțȜȗ ȠȞȎȒȖȤȖȖ «ȕȓȞȘȎșȜ» ȞȜȒȟȠ-
ȐȓțțȜ ȟșȜȐȎȚ «ȕȞȓȠȪ», «ȕȜȞȘȖȗ», «ȕȞȎȘ» — ȕȞȎȥȜȘ, ȜȏȞȎȕ,
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȓ. ǰ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗ Ȗ ȝȞȎȐȜȟșȎȐțȜȗ ȞȡȟȟȘȜȗ
șȖȠȓȞȎȠȡȞȓ ȜȏȞȎȕ ȕȓȞȘȎșȎ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ «ȚȎȑȖȥȓȟȘȜ-
ȑȜ ȜȘțȎ» Ȑ ȝȜȠȡȟȠȜȞȜțțȬȬ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȪ. DzȓȗȟȠȐȓțțȩȚ

1ǯȎȞȎȏȎțȜȐ dz. ȃȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȩȓ ȎȐȎțȑȎȞȒȩ ǵȎȝȎȒȎ Ȗ ǾȜȟȟȖȖ: ȞȎȕșȖȥȖȭ


ȜȝȠȖȘȜȐȖȕȡȎșȪțȩȣ ȘȜȒȜȐ // http://azbuka.gif.ru/critics/zerkalo-okno.

X 143 W
Ȑ ȞȡȟȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȏȞȎȕ ȜȘțȎ: ȥȓȞȓȕ țȓȑȜ ȟȖȭȓȠ
ȟȐȓȠ ȏȜȔȓȟȠȐȓțțȩȗ Ȗ ȟȐȓȠ ȖȟȠȖțȩ. ǶȘȜțȜȝȖȟȓȤ Ȑ ȞȡȟȟȘȜȗ
ȠȞȎȒȖȤȖȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȓ ȚȎȟȠȓȞȜȚ, ȟȜȕȒȎȐȦȖȚ ȝȜșȜȠțȜ Ȗ ȖȕȜ-
ȏȞȎȕȖȐȦȖȚ ȕȎȝȞȓȒȓșȪțȜȓ, Ȏ ȠȓȚ, ȘȠȜ ȝȞȖȜȠȘȞȩș ȕȎȐȓȟȡ ȠȎȗ-
țȩ, — ȜȠȘȞȩș ȜȘțȜ.

§ 2. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɤɚɤ ɦɚɪɤɟɪ


ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ

ȂȎȘȠȜȞȎȚȖ, ȐȓȒȡȧȖȚȖ Ș ȖȕȚȓțȓțȖȬ ȢȜȞȚ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ


ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȖ Ȗ ȝȜȭȐșȓțȖȬ ȓȓ țȜȐȩȣ ȐȖȒȜȐ, ȭȐșȭȬȠȟȭ ȡȟ-
șȜȔțȓțȖȓ ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȐșȎȟȠȖ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ, ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȖȓȞȎȞ-
ȣȖȕȎȤȖȭ, țȜȐȩȓ ȟȝȜȟȜȏȩ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ
Ȗ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȑȞȎțȖȤ.
ǶȟȠȜȞȖȭ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȠȐȎ țȎȥȖțȎȬȠȟȭ ȟ ȜȟȜȕțȎ-
țȖȭ țȓȝȜȣȜȔȓȑȜ Ȗ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȜȑȜ DzȞȡȑȜȑȜ, ȟȜ ȟȠȞȎȣȎ ȝȓȞȓȒ
ȕȎȣȐȎȠȜȚ ȟȜ ȟȠȜȞȜțȩ DzȞȡȑȜȑȜ, ȟ ȜȝȎȟȓțȖȭ ȏȩȠȪ ȝȜȐȓȞȔȓțțȩȚ.
ǰȟȝȜȚțȖȚ ȝȞȖȐȓȒȓțțȜȓ Ǹ. ǹȓȐȖ-ǯȞȬșȓȚ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȓ ȫȟ-
ȘȖȚȜȟȟȘȜȑȜ ȦȎȚȎțȎ ǮȡȎ ǸțȖȒȡ ǾȎȟȚȡȟȟȓțȡ: «Ǻȩ țȓ ȐȓȞȖȚ,
Țȩ ȏȜȖȚȟȭ».
ǺȎȟȘȎ Ȑ ȎȞȣȎȖȘȓ ȝȜȒȜȏțȎ ȜȐșȎȒȓțȖȬ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȓȗ: ȞȖȠȡ-
ȎșȪțȜȓ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ «țȎȦȓȑȜ» ȘȎȘ «ȟȜȠȐȜȞȓțțȜȑȜ» ȕȎțȜ-
ȐȜ. ǺȎȟȘȎ ȝȜȐȠȜȞȭșȎ Ȗ ȐȜȟȟȜȕȒȎȐȎșȎ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȜȝȩȠ,
ȭȐșȭȭȟȪ ȐȖȕȡȎșȪțȜ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȜȗ ȚȎțȖȢȓȟȠȎȤȖȓȗ. ǺȎȟȘȎ
ȚȎțȖȢȓȟȠȖȞȡȓȠ ȟȓȏȭ, ȜȏȞȎȧȎȭȟȪ Ș ȟȎȘȞȎșȪțȩȚ ȟȖșȎȚ Ȗ țȎ-
ȒȓșȭȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȚȎȑȖȥȓȟȘȜȗ ȟȖșȜȗ, ȝȜȕȐȜșȭȬȧȓȗ ȡȥȎȟȠȐȜȐȎȠȪ
Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȐȜȟȟȜȕȒȎțȖȭ ȟȐȭȧȓțțȜȑȜ. ǺȎȟȘȎ ȭȐșȭșȎȟȪ ȝȞȖȓȚ-
șȓȚȩȚ ȟȝȜȟȜȏȜȚ ȟȎȘȞȎșȖȕȎȤȖȖ.
ǰ ǻȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ ȞȖȠȡȎșȖȕȎȤȖȭ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȜȠ-
țȬȒȪ țȓ ȜȟșȎȏȓȐȎȓȠ. ǺȎȟȘȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȚȎțȓȞȜȗ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ Ȗ
țȜȐȜȗ ȢȜȞȚȜȗ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ. ǹȬȒȖ țȎȥȖțȎȬȠ ȞȎȕȒȓșȭȠȪ Ȟȓ-
ȎșȪțȜȟȠȪ țȎ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜ ȒȎțțȡȬ (ȑȒȓ țȡȔțȜ ȐȓȟȠȖ ȟȓȏȭ ȘȎȘ
ȝȜȒȜȏȎȓȠ, ȘȎȘ ȕȎȐȓȒȓțȜ ȫȠȖȘȓȠȜȚ Ȗ ȞȓȑșȎȚȓțȠȜȚ) Ȗ ȖțȒȖȐȖ-
ȒȡȎșȪțȡȬ. ǾȓȑșȎȚȓțȠȎȤȖȭ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȖțȒȖȐȖȒȜȐ, ȘȎȘ țȜȐȎȭ

X 144 W
ȢȜȞȚȎ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȚȎȞȘȖȞȜȐȎțȖȭ, ȞȎȢȖțȖȞȜȐȎșȎ ȚȎțȓȞȩ
ȝȜȐȓȒȓțȖȭ. ǿȜ ȟȚȓțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȜȏȟȠȎțȜȐȘȖ ȐșȎȟȠȪ ȤȓȞȘȐȖ
ȝȓȞȓȣȜȒȖȠ ȘȜ DzȐȜȞȡ Ȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȐȓȠȟȘȜȗ. ǼțȎ ȝȜ-ȝȞȓȔțȓȚȡ
țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȚȓȣȎțȖȕȚȎȣ ȞȓȑȡșȖȞȜȐȎțȖȭ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ,
ȒȖȟȤȖȝșȖțȖȞȜȐȎțȖȭ Ȗ ȝȞȖțȡȔȒȓțȖȭ. ǺȓțȭȓȠȟȭ ȝȞȓȔțȓȓ ȜȠ-
țȜȦȓțȖȓ: ȚȖȞ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȝȜȑȞȭȕȦȖȚ țȓ ȐȜ ȑȞȓȣȓ, Ȏ ȐȜ șȔȖ
(ȞȓșȖȑȖȜȕțȩȗ ȐȜȘȎȏȡșȭȞ ȚȓțȭȓȠȟȭ țȎ ȟȐȓȠȟȘȖȗ). ǹȜȔȪ ȕȎȝȜș-
țȭȓȠ ȚȖȞ, ȝȓȞȓȝȜșțȭȓȠ ȥȓșȜȐȓȘȎ. ǼȠ țȓȓ ȘȎȘ ȜȠ ȑȞȓȣȎ, țȡȔțȜ
ȡȣȜȒȖȠȪ, țȜ ȝȞȖȕțȎȐȎȠȪ ȓȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ (ȘȎȘ
ȞȎțȓȓ ȥȓșȜȐȓȘȡ ȏȩșȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȝȞȖȕțȎȐȎȠȪ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ
ȐȩȟȦȓȗ ȟȎȘȞȎșȪțȜȗ ȖțȟȠȎțȤȖȖ).
ǿ ȠȎȘȜȗ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȚȖȞ Ȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȓȒȟȠȎȬȠ ȝȜȒ ȚȎȟȘȜȗ
șȜȔțȩȣ ȜȏșȖȥȖȗ. ǽȞȖȕțȎțȖȓ ȜȘȞȡȔȎȬȧȓȑȜ ȚȖȞȎ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ
ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȜȑȜ Ȗ șȖȤȓȚȓȞțȜȑȜ ȝȜȏȡȔȒȎȓȠ Ȃ. Ȓȓ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ
ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȝȜțȭȠȖȓ «ȚȎȟȘȖ» ȟ ȝȜȕȖȤȖȖ ȚȜȞȎșȖȟȠȎ.
ǿȜȑșȎȟȜȐȎțȖȓ Ȗ ȖȟȝȜșțȓțȖȓ țȓȟȘȜșȪȘȖȣ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȜ-
șȓȗ ȐȩȕȐȎșȜ ȡ ȥȓșȜȐȓȘȎ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȐȕȎȖȚȜȘȜȞȞȓșȭȤȖȖ
ȐțȓȦțȓȑȜ ȝȞȖțȡȔȒȓțȖȭ Ȗ ȟȎȚȜȘȜțȠȞȜșȭ, ȥȠȜ ȟȝȜȟȜȏȟȠȐȜȐȎșȜ
ȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ ȓȑȜ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ. ȅȓșȜȐȓȘ țȎȥȖțȎȓȠ ȐȖȒȓȠȪ Ȑ
ȟȓȏȓ țȎȏșȬȒȎȠȓșȭ Ȗ țȎȏșȬȒȎȓȚȜȑȜ, ȜȝȞȓȒȓșȭȭ ȟȓȏȭ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ
ȜȏȨȓȘȠȎ Ȗ ȟȡȏȨȓȘȠȎ. ǼȏȨȓȘȠȖȐțȜ ȒȎțțȜȓ ȍ ȝȜȒȥȖțȭȓȠȟȭ ȠȞȓ-
ȏȜȐȎțȖȭȚ ȫȠȖȘȓȠȎ, ȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȐȩȟȠȡȝȎȭ ȚȎȞȖȜțȓȠȘȜȗ Ȑ ȟȤȓțȎ-
ȞȖȖ ȘȡȞȠȡȎȕțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ. ǿȡȏȨȓȘȠȖȐțȜ ȒȎțțȜȓ ȍ ȚȜȔȓȠ
ȖȚȓȠȪ ȜȠșȖȥțȡȬ ȜȠ ȝȜȐȓȒȓțȥȓȟȘȖȣ ȡȟȠȎțȜȐȜȘ ȠȜȥȘȡ ȕȞȓțȖȭ.
ǺȖȢȜșȜȑȖȕȎȤȖȭ ȜȏșȎȟȠȖ ȝȞȖȕȞȎȥțȜȗ ȟȐȜȏȜȒȩ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȍ
țȓȕȎȐȖȟȖȚȜ, ȒȎȐȎșȜ ȥȓșȜȐȓȘȡ ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȜȟțȜȐȎțȖȓ ȑȜ-
ȐȜȞȖȠȪ, ȥȠȜ ȚȎȟȘȎ ȟȘȞȩȐȎȓȠ ȖȟȠȖțțȜȓ șȖȤȜ, ȚȎȟȘȎ ȘȎȘ ȎȞȠȓ-
ȢȎȘȠ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȡȟșȜȐțȩȚ ȭȕȩȘȜȚ, ȟȘȞȩȐȎȬȧȖȚ ȖȟȠȖțțȜȓ
ȕțȎțȖȓ Ȝ ȚȖȞȓ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, ȜȠȜȔȒȓȟȠȐșȓțȖȓ Ȑ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȓ
Ȃ. Ȓȓ ǹȎȞȜȦȢȡȘȜ «șȖȥȖțȩ», «ȡȠȎȖȐȎțȖȭ», «ȢȎșȪȦȖ» Ȗ
«ȡșȜȐȘȖ».
ǺȎȟȘȖ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȚȖȞȓ — ȫȠȜ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȥȓșȜ-
ȐȓȥȓȟȘȜȗ ȠȓșȓȟțȜȟȠȖ. «ǺȜȒȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȓ ȠȓșȜ» ȟȜȐȞȓȚȓț-
țȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȝȞȓȜȏȞȎȕȡȓȠȟȭ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȣȖȚȖȥȓȟȘȖȣ Ȗ Ƞȓȣ-
țȖȥȓȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȐ, ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȓȠȟȭ Ȑ ȜȑȞȜȚțȩȣ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȎȣ

X 145 W
ȖȕȜȏȞȎȔȓțȖȗ. dzȑȜ ȝȜȒȐȓȞȑȎȬȠ ȠȎȠȡȖȞȜȐȎțȖȬ, ȜȏȞȓȕȎțȖȬ,
ȟȘȎȞȖȢȖȘȎȤȖȖ, ȝȞȜȠȓȕȖȞȜȐȎțȖȬ, țȎȞȎȧȖȐȎțȖȬ ȜȏȨȓȚȜȐ.
ǺȓȠȎȢȜȞȎ «ȟȝȓȘȠȎȘșȭ» Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȜȏȞȎȧȎ-
ȓȠ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȐȖȕȡȎșȪțȜȚ ȎȟȝȓȘȠȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ ȚȓȔȒȡ
șȬȒȪȚȖ. ǿȜȐȞȓȚȓțțȜȓ ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȝȜ ȟȐȜȓȗ ȟȡȧțȜȟȠȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ȕȞȖȠȓșȪȟȘȖȚ. ǿȖȚȐȜșȜȚ țȜȐȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȫȘȞȎț.
ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȐȘșȬȥȓțțȩȚ Ȑ ȒȐȖȔȡ-
ȧȖȗȟȭ Ȗ țȓȝȞȓȟȠȎțțȜ ȚȓțȭȬȧȖȗȟȭ ȝȜȠȜȘ ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ Ȗț-
ȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȏȩȟȠȞȩȗ ȠȓȚȝ ȔȖȕțȖ, ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȖȟȝȜșțȭȓȚȩȣ Ȑ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȞȜșȓȗ.
ǺțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȚȎȟȜȘ ȜȏȞȎȧȎȓȠ Ȗȣ ȒȞȡȑ țȎ ȒȞȡȑȎ. ǿȜ-
ȐȞȓȚȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȐȘșȬȥȓțțȩȚ ȐȜ ȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȩȓ
ȒȖȟȘȡȞȟȖȐțȩȓ ȝȜșȭ, Ȗ ȘȎȔȒȜȓ Ȗȕ țȖȣ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȝȞȖȚȓțȓ-
țȖȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȣ ȕțȎȘȜȐȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ.
ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȚȎȞȘȎ ȒȖȟȘȡȞȟȎ țȓȟȓȠ Ȑ ȟȓȏȓ ȟȜȤȖȎșȪțȡȬ țȜȞ-
Țȡ, ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȭ ȝȓȞȓȣȜȒ ȜȠ ȚȎȞȘȓȞȎ Ș ȚȓȞȘȓ. DzȖȟȘȡȞȟȖȐțȎȭ
ȟȜȤȖȎșȪțȜȟȠȪ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȖțȐȎȞȖȎțȠțȜȟȠȪ ȚȎȟȘȖ: «ǺțȜȔȓ-
ȟȠȐȓțțȜȟȠȪ, ȟȐȓȒȓțțȎȭ Ș ȓȒȖțȟȠȐȡ, ȓȟȠȪ ȤȓșȜȓ», — ȜȝȞȓȒȓșȭș
ǰ. ǿ. ǿȜșȜȐȪȓȐ. ȋȠȖȚȜșȜȑȖȥȓȟȘȖ «ȚȎȟȘȎ» ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ țȓ ȠȜșȪ-
ȘȜ ȜȠ ȟșȜȐȎ «persona», — «șȖȥȖțȎ». ǰ. DzȎșȪ ȝȖȟȎș: «ȫȠȜ șȖȥȖ-
țȎ Ȑ ȝȞȭȚȜȚ Ȗ ȝȓȞȓțȜȟțȜȚ ȕțȎȥȓțȖȖ, țȎȘșȎȒțȎȭ ȞȜȔȎ; ȝȞȖ-
ȠȐȜȞȟȠȐȜ, ȒȐȜȓȒȡȦȖȓ». ǻȓȜȏȩȥțȓȓ ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ «șȖȥȖțȡ»
ȘȎȘ «șȖȥȖțȘȡ», ȥȠȜ ȜȏȜȕțȎȥȎȓȠ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȡȬ țȓȜȝȞȓȒȓ-
șȓțțȜȟȠȪ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ țȎȕȐȎțȎ «țȡșȓȐȜȗ ȟȠȓȝȓțȪȬ»
ȚȎȟȘȖ Ȗ țȎȣȜȒȖȠȪȟȭ Ȑ ȟȜȟȠȜȭțȖȖ ȜȔȖȒȎțȖȭ ȕȎȝȜșțȓțȖȭ. ǺȎȟ-
ȘȎ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȝȡȟȠȜȗ ȘȜțȢȖȑȡȞȎȤȖȓȗ, ȝȡȟȠȩȚ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ
ȠȜȝȜȟȜȚ, ȭȐșȭȬȧȖȚȟȭ ȞȎȕȞȩȐȜȚ: «țȓȥȠȜ, ȥȠȜ ȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ Ȑ
ȞȎȕȞȩȐȓ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȜȠȒȓșȭȓȠ ȞȓȎșȪțȜȓ ȜȠ ȟȓȏȭ». ǰ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȞȎȕ-
ȞȩȐȎ ȚȎȟȘȎ ȞȎȕȒȓșȭȓȠ ȟȓȏȭ ȖȕțȡȠȞȖ, țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȭȐșȭȭȟȪ ȟȜȏȜȗ
Ȑ ȝȜșțȜȗ ȚȓȞȓ.
ǾȎȕȞȩȐ — ȡȟșȜȐȖȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȚȎȟȘȖ. dzȟșȖ ȝȜȒ ȚȎȟ-
ȘȜȗ ȝȜȒȞȎȕȡȚȓȐȎȠȪ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȡȬ ȢȡțȘȤȖȬ ȖțȒȖȐȖȒȎ, ȘȜ-
ȠȜȞȡȬ ȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȡȬȠ DzȞȡȑȜȚȡ, ȠȜ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ șȬȏȜȑȜ
ȖțȒȖȐȖȒȎ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȝȞȜȠȜȘȜșȎ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȖ.
ǻȓȟȜȐȝȎȒȓțȖȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȢȡțȘȤȖȖ Ȗ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȜȗ ȞȜșȖ
ȑȜȐȜȞȖȠ Ȝ țȓȟȜȐȝȎȒȓțȖȖ șȖȤȎ Ȗ ȚȎȟȘȖ.
X 146 W
ǺȖȞ ȘȜțȟȠȞȡȖȞȡȓȠȟȭ Ȑ ȟȜȕțȎțȖȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ. ǼȒțȎȘȜ ȓȟȠȪ
«ȚȓȣȎțȖȕȚȩ», ȝȞȖȐȜȒȭȧȖȓ ȚȩȟșȖ șȬȒȓȗ Ȑ țȓȘȜȓ ȓȒȖțȜȓ ȝȜ-
șȓ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȖȓ ȖțȠȓȞȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ, Ƞ. ȓ. ȜȏȧțȜȟȠȪ
ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ Ȗ ȝȜțȖȚȎțȖȭ ȚȖȞȎ Ȓșȭ ȚțȜȔȓȟȠȐȎ ȖțȒȖȐȖȒȜȐ.
Ǯ. ȆȬȠȤ ȜȏȨȭȟțȭȓȠ ȫȠȜ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȠȓȕȖȟȎ Ȝ «ȐȕȎȖȚȜȕȎȚȓțȭȓ-
ȚȜȟȠȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐ». DzȐȎ ȝȜȟȠȡșȎȠȎ: 1) ȝȜȟȠȡșȎȠ Ȝ ȐȕȎȖȚȜȕȎȚȓ-
țȭȓȚȜȟȠȖ ȠȜȥȓȘ ȕȞȓțȖȭ — ȭ ȐȓȞȬ, ȥȠȜ ȝȜȚȓțȭȐȦȖȟȪ ȚȓȟȠȎȚȖ ȟ
ȒȞȡȑȖȚ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ, ȕȎțȭȐ ȓȑȜ «ȕȒȓȟȪ», ȭ ȡȐȖȔȡ ȐȓȧȖ ȠȎȘ Ȕȓ,
ȘȎȘ Ȗ Ȝț; 2) ȝȜȟȠȡșȎȠ ȟȜȐȝȎȒȓțȖȭ ȟȖȟȠȓȚ ȞȓșȓȐȎțȠțȜȟȠȓȗ — ȭ
ȐȓȞȬ, ȥȠȜ ȒȞȡȑȜȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȝȞȖ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȣ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎȣ
ȏȡȒȓȠ ȜȤȓțȖȐȎȠȪ ȟȜȏȩȠȖȭ ȠȎȘ Ȕȓ, ȘȎȘ Ȗ ȭ, — ȝȜȕȐȜșȭȬȠ ȖȒȓȎ-
șȖȕȖȞȜȐȎȠȪ ȜȏȨȓȘȠȩ Ȗ ȭȐșȓțȖȭ Ȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȠȪ Ȗȣ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ
ȠȖȝȖȥțȩȣ. «ǰȕȎȖȚțȜȟȠȪ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐ, — ȝȖȦȓȠ Ǯ. ȆȬȠȤ, —
ȐȓȒȓȠ Ș ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬ ȠȎȘȜȑȜ ȕțȎțȖȭ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȘȎȘ
ȕțȎțȖȓ “ȘȎȔȒȜȑȜ”»1. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȓ ȚȩȦșȓțȖȓ
«ȡȟȞȓȒțȭȓȠ» Ȗ ȠȖȝȖȕȖȞȡȓȠ ȐȖȒȓțȖȓ ȚȖȞȎ, ȐȩȐȜȒȭ ȓȑȜ Ȑ țȓȘȡȬ
țȜȞȚȡ.
ǯșȎȑȜȒȎȞȭ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȚȡ ȝȜȐȓȒȓțȖȬ ȖțȒȖȐȖȒȡ ȡȒȎȓȠȟȭ
ȟȜȕȒȎȠȪ ȜȏȞȎȕ, ȝȜȒȘȞȓȝȖȐ ȓȑȜ țȎȚȓȞȓțțȜ ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȚȩȚ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȚ țȜȞȚȎȚ Ȗ ȤȓțțȜȟȠȭȚ (ȖșȖ țȎ-
ȚȓȞȓțțȜ ȝȜȒȥȓȞȘȖȐȎȓȚȩȚ țȓȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓȚ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ
țȜȞȚȎȚ), ȜȏȜȕțȎȥȖȐ ȟȐȜȬ ȝȞȖțȎȒșȓȔțȜȟȠȪ Ș ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ
ȑȞȡȝȝȓ. ȋȠȜ Ȗ ȕȎȒȎȓȠ ȒȖȟȠȎțȤȖȬ Ȗ ȑȞȎțȖȤȩ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-
ȞȜșȓȐȩȣ ȖȟȝȜșțȓțȖȗ, ȭȐșȭȬȧȖȣȟȭ ȓȒȖțȖȤȎȚȖ ȓȒȖțȜȑȜ ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ.
ǿȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ țȜȞȚȎȚ (ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓȚȩȗ «ȑȓȦȠȎșȪȠ» ȝȜȐȓ-
ȒȓțȖȭ) ȖȚȓȓȠȟȭ ȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ șȬȏȜȑȜ ȞȜȒȎ, ȟȜȟșȜȐȖȭ,
ȞȎțȑȎ ȖșȖ ȠȖȝȎ șȬȒȓȗ: ȢȜȞȚȎșȪțȩȣ ȖșȖ țȓȢȜȞȚȎșȪțȩȣ.
ǽȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȎȭ ȫȠȖȘȎ ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȓȠ ȡ ȐȞȎȥȓȗ, ȝȞȓȝȜȒȎȐȎ-
Ƞȓșȓȗ, ȟȡȒȓȗ, ȟȐȜȓȑȜ ȞȜȒȎ țȜȞȚȩ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ țȎșȖȥȓȟȠȐȡȬȠ Ȗ ȡ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ țȓȢȜȞȚȎșȪțȩȣ ȜȏȨȓȒȖțȓțȖȗ (ȟȡȏȘȡșȪȠȡȞ).
ǻȎȝȞȖȚȓȞ, Ȑ ȃIȃ ȐȓȘȓ «ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȟȠȞȜȑȜ ȞȓȑșȎȚȓțȠȖȞȜȐȎșȜȟȪ
Ȑ ȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȞȜȒȜȐȖȠȜȟȠȖ, ȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ,

1 ȆȬȠȤ Ǯ. ǿȠȞȡȘȠȡȞȎ ȝȜȐȟȓȒțȓȐțȜȑȜ ȚȩȦșȓțȖȭ// ǿȜȤȖȜșȜȑȖ-


ȥȓȟȘȖȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ, 1988. Ɋ 2. ǿ. 131.

X 147 W
ȥȖțȎ Ȗ ȐȜȕȞȎȟȠȎ»1. ȅȡȐȟȠȐȜ ȝȜȕȖȤȖȖ, ȐȜȕțȖȘȎȬȧȓȓ ȡ ȘȎȔȒȜȑȜ
ȖțȒȖȐȖȒȎ (ȠȜ, ȥȠȜ DZȜȢȢȚȎț țȎȕȩȐȎș sense of one’s place), ȓȟȠȪ
ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȎȭ ȚȎȠȓȞȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞȩ: ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȭ
ȒȜȕȐȜșȓțțȜȑȜ Ȑ ȝȜȐȓȒȓțȖȖ, ȥȡȐȟȠȐȜ ȑȞȎțȖȤ.
ǿ ȝȜțȭȠȖȓȚ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭ ȟȐȭȕȎțȎ ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ țȜȞȚȎ, ȘȜ-
ȠȜȞȎȭ ȟșȡȔȖȠ ȡȘȎȕȎțȖȓȚ Ȓșȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ. ȅȓșȜȐȓ-
ȥȓȟȘȜȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȠ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȡȬ ȡȝȜȞȭȒȜȥȓț-
țȜȟȠȪ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȚ ȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȜȏȧȖȚ ȜȔȖ-
ȒȎțȖȭȚ. ǰ ȫȠȜȚ ȟȚȩȟșȓ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ ȒȓȗȟȠȐȖȓ Ȑ ȟȐȜȓȗ ȜȟțȜȐȓ
ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȝȜȒȥȖțȓțțȩȚ ȝȞȎȐȖșȎȚ. ǻȜȞȚȎȠȖȐțȩȚ ȝȜȐȓȒȓ-
țȖȓȚ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȓ țȎȖȏȜșȓȓ ȥȎȟȠȜ ȐȟȠȞȓȥȎȬȧȓȓȟȭ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ, Ȏ
șȓȑȖȠȖȚțȜ ȝȞȓȒȝȖȟȎțțȜȓ Ȗ ȎȝȓșșȖȞȡȬȧȓȓ Ș ȎȘȟȖȜșȜȑȖȥȓ-
ȟȘȖȚ ȞȓȎȘȤȖȭȚ (ȝȞȎȐȖșȪțȜȑȜ, țȎȒșȓȔȎȧȓȑȜ Ȗ țȓȝȞȎȐȖșȪțȜ-
ȑȜ, țȓȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ). ǻȎ ȜȠȘșȜțȓțȖȓ ȜȠ țȜȞȚ țȎȘșȎȒȩ-
ȐȎȬȠȟȭ ȟȎțȘȤȖȖ ȖșȖ ȐȕȩȐȎȬȠȟȭ ȥȡȐȟȠȐȎ ȟȠȩȒȎ, ȐȖțȩ, ȒȜșȑȎ.
ǶțȠȓȑȞȖȞȜȐȎțțȎȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȜ șȖȥțȜȟȠȪ ȥȡȐȟȠȐȡȓȠ ȟȓȏȭ Ȝȏȭ-
ȕȎțțȜȗ ȔȖȠȪ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ ȜȔȖȒȎțȖȭȚ, ȟȐȭȕȎțțȩȚ ȟ ȓȓ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȩȚ ȝȜșȜȔȓțȖȓȚ: ȏȩȠȪ «ȟșȎȐțȩȚ ȚȎșȩȚ», «ȣȜȞȜȦȖȚ
ȟȠȡȒȓțȠȜȚ», «ȡȚȓșȩȚ ȞȎȏȜȠțȖȘȜȚ», «ȒȜȏȞȜȝȜȞȭȒȜȥțȩȚ ȜȠ-
ȤȜȚ ȟȓȚȓȗȟȠȐȎ». ȅȠȜȏȩ ȟȠȎȠȪ ȠȎȘȖȚ («ȟșȎȐțȩȚ», «ȡȚȓșȩȚ»,
«ȒȜȏȞȜȝȜȞȭȒȜȥțȩȚ»), țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȝȞȖȕțȎȐȎȠȪ ȟȠȎȠȡȟ ȒȞȡȑȖȣ
șȖȤ Ȑ ȟȠȞȎȠȖȢȖȘȎȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ (ȝȜȒ ȠȓȞȚȖțȜȚ «ȟȜȤȖȎșȪ-
țȎȭ ȟȠȞȎȠȖȢȖȘȎȤȖȭ» ȚȜȔțȜ ȝȞȖȚȓțȭȠȪ ȘȎȠȓȑȜȞȖȬ Ȁ. ǽȎȞ-
ȟȜțȟȎ2 — «ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȡȬȧȓȓ ȞȎțȔȖȞȜȐȎțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȜȐ
ȒȎțțȜȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȩ»). ǶȟȣȜȒȭ Ȗȕ ȔȓșȎțȖȭ Ȝȏȓȟȝȓȥȓ-
țȖȭ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȟȝȜȘȜȗȟȠȐȖȭ, șȬȒȖ ȝȞȖȕțȎȬȠ ȞȎțȑȜȐȡȬ
ȖȓȞȎȞȣȖȬ.
ǾȎȕȒȓșȓțȖȓ ȝȜșțȜȚȜȥȖȗ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ ȞȎȏȜȠȡ ȟȜȤȖȎșȪ-
țȜȑȜ ȚȓȣȎțȖȕȚȎ Ȑ ȤȓșȜȚ. ǸȎȘ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȐȓȒȓțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȎ țȓ
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȓȠ ȝȞȓȒțȎȕțȎȥȓțțȜȗ țȜȞȚȓ (ȟȡȒȪȭ țȓ ȔȓșȎȓȠ Ȑȩ-

1 ǸȡȞȜȥȘȖțȎ Ƕ. ǻ. ȂȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȝȜȐȓȒȓțȥȓȟȘȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȩ Ȟȡȟ-


ȟȘȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȐȠȜȞȜȗ ȝȜșȜȐȖțȩ ȃVIII ȐȓȘȎ // Ǽǻǿ. 1999, Ɋ 2.
ǿ. 103.
2 ǽȎȞȟȜțȟ Ȁ. Ǽ ȟȠȞȡȘȠȡȞȓ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ. Ǻ.: ǮȘȎȒȓȚȖȥȓ-
ȟȘȖȗ ȝȞȜȓȘȠ, 2000. ǿ. 354.

X 148 W
țȜȟȖȠȪ ȝȞȖȑȜȐȜȞ Ȗȕ-ȕȎ ȐȜȕțȖȘȦȓȑȜ ȥȡȐȟȠȐȎ ȔȎșȜȟȠȖ Ș ȝȜȒȟȡ-
ȒȖȚȜȚȡ), ȜȏȧȓȟȠȐȜ ȜȠȟȠȞȎțȭȓȠ ȖșȖ ȖȕȜșȖȞȡȓȠ ȖțȒȖȐȖȒȎ
(ȘȞȎȗțȖȓ ȟșȡȥȎȖ: ȟȡȚȎȟȦȓȟȠȐȖȭ, ȡȐȜșȪțȓțȖȓ) Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ țȓȟȜ-
ȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȞȜșȖ Ȗ ȕȎȚȓțȭȓȠ ȒȞȡȑȖȚ.
ǿȜȤȖȎșȪțȩȗ ȎȠȞȖȏȡȠ, ȒȖȟȘȞȓȒȖȠȖȞȡȬȧȖȗ ȖțȒȖȐȖȒȎ Ȑ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ, Ƕ. DZȜȢȢȚȎț țȎȕȩȐȎȓȠ ȟȠȖȑȚȜȗ. ǿȡȧȓȟȠȐȡȬȠ ȟȠȖȑ-
Țȩ ȠȓșȎ (ȝȭȠțȎ, ȡȞȜȒȟȠȐȎ), ȣȎȞȎȘȠȓȞȎ (ȑȜȚȜȟȓȘȟȡȎșȖȕȚ) Ȗ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȩȣ ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ (ȞȎȟȎ ȖșȖ ȝșȓȚȭ). ȀȓȜȞȖȭ ȟȠȖȑȚȩ Ȑ
ȠȞȡȒȎȣ ȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȣ ȖțȠȓȞȎȘȤȖȜțȖȟȠȜȐ ȑșȎȟȖȠ, ȥȠȜ ȜȠ
ȟȠȖȑȚȩ ȘȎȘ ȜȠ ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȝȭȠțȎ ȝȩȠȎȬȠȟȭ ȖȕȏȎȐȖȠȪȟȭ, țȓ
ȕȎȚȓȥȎȠȪ Ȗ ȜȟȜȕțȎțțȜ ȐȓȟȠȖ ȟȓȏȭ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȘȎȘ șȬȒȖ țȜȞ-
ȚȎșȪțȩȓ (țȓȟȠȖȑȚȎȠȖȕȖȞȜȐȎțțȩȓ), ȘȜȠȜȞȩȓ ȐȓȒȡȠ ȟȓȏȭ Ȑ ȟȜȜȠ-
ȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ țȜȞȚȜȗ. ǿȜȤȖȎșȪțȎȭ țȜȞȚȎ — ȟȜȐȜ-
ȘȡȝțȜȟȠȪ ȝȞȎȐȖș ȝȜȐȓȒȓțȖȭ, ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȑȜ ȝȞȜȭȐșȓțȖȭ,
ȘȜȠȜȞȩȣ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȝȞȖȒȓȞȔȖȐȎȠȪȟȭ. ǼțȖ ȒȖȘ-
ȠȡȬȠ, ȘȎȘ ȖțȒȖȐȖȒȡ ȟșȓȒȡȓȠ ȟȓȏȭ ȐȓȟȠȖ, ȐȩȑșȭȒȓȠȪ.
ǿ ȤȓșȪȬ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚ țȜȞȚȎȚ, ȥȓșȜȐȓȘ
ȜȟȜȕțȎțțȜ țȎȥȖțȎȓȠ ȖȕȚȓțȭȠȪ ȑȞȎțȖȤȩ ȞȓȎșȪțȜȑȜ ȝȞȖȟȡȠȟȠ-
ȐȖȭ ȟȐȜȓȑȜ ȠȓșȎ. ȀȓșȜ ȝȓȞȓȚȓȧȎȓȠȟȭ, ȡȐȓșȖȥȖȐȎȓȠȟȭ, ȟȚȓȧȎȓȠ
ȑȞȎțȖȤȩ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȑȜ/ȞȓȎșȪțȜȑȜ. ǼțȜ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȒȓȠȓȞ-
ȞȖȠȜȞȖȎșȖȕȜȐȎțțȩȚ. ȀȎȘȜȑȜ ȞȜȒȎ ȠȓșȜ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ țȎ ȝȞȓȒȓ-
șȓ ȟȐȜȓȑȜ ȒȓȗȟȠȐȖȭ: «Ǻȩ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȚ ȒȜșȑȜȠȡ ȠȓșȎ ȜȏȧțȜȟȠȪȬ
ȜȠțȜȦȓțȖȗ ȏȩȟȠȞȜȠȩ Ȗ ȚȓȒșȓțțȜȟȠȖ, ȝȜȘȜȭ Ȗ ȒȐȖȔȓțȖȭ Țȓ-
ȔȒȡ ȓȑȜ ȥȎȟȠȭȚȖ. ȆȖȞȜȠȡ Țȩ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȚ ȘȎȘ ȜȏȧțȜȟȠȪ ȎȢ-
ȢȓȘȠȜȐ, ȘȜȠȜȞȎȭ Ȑ ȘȎȔȒȜȓ ȚȑțȜȐȓțȖȓ ȜȒțȖȚ ȠȓșȜȚ ȝȓȞȓȔȖȐȎ-
ȓȠȟȭ ȘȎȘ ȖțȠȓțȟȖȐțȩȓ ȟȜȟȠȜȭțȖȭ… ǶȠȎȘ, Țȩ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȚ ȘȎȞ-
ȠȜȑȞȎȢȖȬ Ƞȓș»1. «ȀȓșȜ ȏȓȕ ȜȞȑȎțȜȐ» țȎȣȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȝȜșȓ
ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȎȢȢȓȘȠȜȐ, ȜȏȞȎȟȠȎȓȠ ȝȞȖțȭȠȩȚȖ Ȑ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȠȎț-
ȒȎȞȠȎȚȖ (ȘȎțȜțȎȚȖ) ȜȞȑȎțȜȐ, ȝȞȜȒȡȤȖȞȡȭ Ȗȣ ȝȜ ȚȓȞȓ țȎȒȜȏ-
țȜȟȠȖ. ǻȎȝȞȖȚȓȞ, «ȣȖȚȖȥȓȟȘȜȓ ȠȓșȜ»: șȬȒȖ țȎȞȎȧȖȐȎȬȠ
ȚȩȦȤȩ, ȝȞȖȚȓțȭȭ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȐȟȝȜȚȜȑȎȠȓșȪțȩȣ ȣȖȚȖȥȓȟȘȖȣ
ȝȞȓȝȎȞȎȠȜȐ (ȏȜȒȖȏȖșȒȖțȑ — «ȟȠȞȜȓțȖȓ ȠȓșȎ»). ǿȡȧȓȟȠȐȡȬȠ Ȑ
ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȫȟȠȓȠȖȥȓȟȘȖȓ ȘȎțȜțȩ. ǻȓ ȟȓȘȞȓȠ, ȥȠȜ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ Ș

1 Deleuze G. Spinosa — pfilosopfie practique, 1981. Ǿ. 6 // ǽȜȒȜȞȜ-


ȑȎ ǰ. Ǯ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȠȓșȎ. Ǻ.: Ad marginem, 1995. ǿ. 91.

X 149 W
ȖȒȓȎșȎȚ ȘȞȎȟȜȠȩ ȚȓțȭȬȠȟȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȘȎȔȒȩȗ ȐȓȘ, țȜ ȏȡȘ-
ȐȎșȪțȜ ȘȎȔȒȜȓ ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȓ. dzȟșȖ ȏȩ ȒȞȡȑȖȓ ȏȩșȖ ȒȜȐȜșȪțȩ
ȚȜȓȗ ȐțȓȦțȜȟȠȪȬ, ȚȜȖȚ ȠȓșȜȚ, ȠȜ ȡ Țȓțȭ țȓ ȏȩșȜ ȏȩ țȡȔȒȩ
ȚȓțȭȠȪ ȓȑȜ, ȜȠȟȬȒȎ ȘȎȘ șȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȟșȓȒȟȠȐȖȭ, ȞȓȦȓțȖȭ șȬ-
Ȓȓȗ Ȝ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȖ ȝșȎȟȠȖȥȓȟȘȖȣ ȜȝȓȞȎȤȖȗ.
«ȀȓșȜ ȏȓȕ ȜȞȑȎțȜȐ» «țȎȞȎȧȖȐȎȓȠ» ȟȓȏȓ ȜȞȑȎțȩ ȝȜ ȡȟȚȜȠ-
ȞȓțȖȬ Ȗ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȬ ȐȞȓȚȓțȖ: «ȐȩȞȓȕȎțȖȓ» ȧȓȘ ȒȜ ȝȜȭȐșȓ-
țȖȭ ȝȖȘȎțȠțȜȗ ȭȚȜȥȘȖ ȝȞȖ ȡșȩȏȘȓ, «țȎȞȎȧȖȐȎțȖȓ» ȑȞȡȒȖ,
ȞȓȟțȖȤ Ȗ ȐȜșȜȟ, ȖȕȚȓțȓțȖȓ ȢȜȞȚȩ țȜȟȎ ȖșȖ ȝȜȒȏȜȞȜȒȘȎ. Ȁȓ-
șȜ, ȒȎțțȜȓ ȜȠ ȝȞȖȞȜȒȩ, ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȠȞȓ-
ȏȜȐȎțȖȭȚȖ Ȗ țȜȞȚȎȚȖ ȐȞȓȚȓțȖ. ǸȜȞȟȓȠȩ ǻȜȐȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ
ȟȚȓțȖșȖȟȪ ȠȓșȓȟțȩȚȖ ȢȜȞȚȎȚȖ, țȎȘȎȥȓțțȩȚȖ Ȗ ȟȢȜȞȚȖȞȜ-
ȐȎțțȩȚȖ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȏȓșȘȜȐȜȗ ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ. «ǺȜȓ ȠȓșȜ, —
ȝȖȦȓȠ ǺȓȞșȜ-ǽȜțȠȖ, — țȎȟȠȜȭȧȖȗ ȜȏȨȓȘȠ, țȜ ȝȜ ȚȓȞȓ ȝȞȖ-
ȏșȖȔȓțȖȭ ȑșȎȕȎ ȜțȜ ȜȠȒȓșȭȓȠȟȭ ȜȠ ȜȏȨȓȘȠȜȐ, ȜȏȞȎȕȡȓȠ Ȑ Ȗȣ
ȟȢȓȞȓ ȘȐȎȕȖȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ… Ȗ ȘȜȑȒȎ ȭ ȣȜȥȡ ȕȎȝȜșțȖȠȪ ȫȠȡ
ȝȡȟȠȜȠȡ, ȜȏȞȎȧȎȭȟȪ Ș ȕȓȞȘȎșȪțȜȚȡ ȜȏȞȎȕȡ, ȑșȎȕ ȜȝȭȠȪ-ȠȎȘȖ
ȜȠȟȩșȎȓȠ Țȓțȭ Ș ȜȞȖȑȖțȎșȡ ȠȓșȎ, țȎȣȜȒȭȧȓȚȡȟȭ ȠȎȚ, ȟȞȓȒȖ
Ȑȓȧȓȗ, ȝȜ ȟȬ ȟȠȜȞȜțȡ ȐȟȭȘȜȑȜ ȕȞȓțȖȭ»1.
ǰ ȞȎȕȞȩȐȓ ȟȣȜȒȭȠȟȭ ȐțȓȦțȭȭ ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȜȟȠȪ Ȗ ȥȎȟȠțȎȭ
ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ — ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ. ǰțȓȦțȭȭ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȪ —
țȜȞȚȩ, ȚȓȞȘȖ. DzȖȟȠȎțȤȖȭ ȐțȓȦțȓȗ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȖ ȝȜ ȜȠțȜ-
ȦȓțȖȬ Ș ȥȎȟȠțȜȗ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ Ȑ ȜȏȧȓȚ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȖ
țȜȟȖȠ ȣȎȞȎȘȠȓȞ ȞȎȕȜȏșȎȥȓțȖȭ ȖșȖ ȞȎȕȐȜȝșȜȧȓțȖȭ. ǿȎȚȎ ȒȖȟ-
ȠȎțȤȖȭ — ȟȟȩșȘȎ țȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȕȎ ȚȎȟȘȜȗ țȎȦȓȗ ȝȡȏșȖȥțȜȗ
ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ ȟȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȠȓȝșȜȓ Ȗ ȣȞȡȝȘȜȓ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ
ȟȡȧȓȟȠȐȜ ȟȜ ȐȟȓȚȖ ȟșȎȏȜȟȠȭȚȖ.
ǰțȓȦțȭȭ ȝȡȏșȖȥțȜȟȠȪ ȚȎȞȘȖȞȡȓȠȟȭ. ǺȎȞȘȖȞȜȐȘȎ Ȝȏȓȕ-
șȖȥȖȐȎȓȠ, ȝȞȖȐȜȒȭ Ș ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȓ ȘȎȘ țȎȒȓșȓțȖȬ șȖȤȎ. ǿȜ-
ȐȞȓȚȓțțȎȭ ȘȡșȪȠȡȞȎ ȜȟțȜȐȎțȎ țȎ ȜȏȜȕțȎȥȓțȖȖ ȒȓȕȎȐȡȖȞȜ-
ȐȎțțȩȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ. ȅȓȞȓȕ ȡțȖȢȖȘȎȤȖȬ Ȗ ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎțȖȓ Ș
ȝȓȞȟȜțȖȢȖȘȎȤȖȖ. ȁțȖȢȖȘȎȤȖȭ Ȗ ȜȏȓȕșȖȥȖȐȎțȖȓ ȟșȡȔȎȠ Ȏț-
ȠȖȠȓȕȖȟȜȚ Ș ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȬ. dzȟșȖ Ƞȩ țȓ ȔȓșȎȓȦȪ ȝȞȖȒȓȞȔȖ-

1ǺȓȞșȜ-ǽȜțȠȖ Ǻ. ȂȓțȜȚȓțȜșȜȑȖȭ ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ. ǿǽȏ.: ȌȐȓțȠȎ.


ǻȎȡȘȎ, 1999. ǿ. 130.

X 150 W
ȐȎȠȪȟȭ, ȠȜ ȏȡȒȓȦȪ ȜȠȥȡȔȒȓț, ȜȠȟȠȞȎțȓț ȘȎȘ ǶțȜȓ, ȥȓȞȓȕ ȘȜȠȜ-
ȞȜȓ ȏȡȒȡȠ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȠȪȟȭ DzȞȡȑȖȓ. ǽȞȖȣȜȒ Ș țȜȞȚȓ ȥȓȞȓȕ
țȓțȜȞȚȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪ DzȞȡȑȜȑȜ — ȫȠȜ ȜȏȞȎȕȓȤ țȓ-ȒȜșȔțȜȑȜ.
ȁȑȞȜȕȡ ȘȡșȪȠȡȞȓ Ȗ ȜȏȧȓȟȠȐȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠ ȖȟȠȖțțȜ ȐȓȞȡȬ-
ȧȖȓ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȖȟȠȩ, ȘȜȠȜȞȩȣ țȎȕȩȐȎȬȠ ȐȎȞȐȎȞȎȚȖ. ǻȎ-
ȝȞȖȚȓȞ, ȐȜ ȂȞȎțȤȖȖ ȝȞȖțȭȠ ȕȎȘȜț, ȕȎȝȞȓȧȎȬȧȖȗ țȜȟȖȠȪ
«ȝȜșțȡȬ ȐȡȎșȪ» ȔȓțȧȖțȎȚ Ȑ ȑȜȞȜȒȓ Ȗ ȑȜȞȜȒȟȘȖȣ ȝȜȟȓșȓțȖȭȣ.
ǵȎ țȎȞȡȦȓțȖȓ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȗ ȦȠȞȎȢ 150 ȓȐȞȜ Ȗ ǹȓȘȤȖȖ ȝȜ
ȫȠȖȘȓ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ ȐȜ ȂȞȎțȤȖȖ.
ǼȠ ȚȎȞȘȖȞȜȐȘȖ Ș ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȓ, ȜȠ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȑȜ Ș ȘȜț-
ȘȞȓȠțȜȚȡ, ȜȠ ȤȓșȜȑȜ Ș ȟȖțȑȡșȭȞțȜȚȡ ȥȓȞȓȕ ȡțȖȢȖȘȎȤȖȬ Ș
ȐȜȝșȜȧȓțȖȬ. ǰțȡȠȞȖ ȚȎȟȘȖȞȜȐȘȖ ȟȘȞȩȠȜ ȝȓȞȐȓȞȟȖȐțȜȓ ȭȒȞȜ.
ȍ — ȓȟȠȪ ȠȜ, ȥȠȜ ȍ ȓȟȠȪ ȏșȎȑȜȒȎȞȭ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȚ Țȓțȭ DzȞȡȑȖȚ,
ȒȎȔȓ ȓȟșȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȖȒȓȠ ȥȓȞȓȕ ȓȑȜ ȝȞȓȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ.
ǿȚȓȞȠȪ ȝȞȓȐȞȎȠȖșȎ ǺȎȞȠȖțȎ ǹȬȠȓȞȎ ǸȖțȑȎ Ȑ ȑȓȞȜȭ, Ȑ ȟȖȚȐȜ-
șȖȥȓȟȘȡȬ ȢȖȑȡȞȡ. dzȑȜ ȒȓțȪ ȞȜȔȒȓțȖȭ ȜȏȨȭȐșȓț țȎȤȖȜțȎșȪ-
țȩȚ ȝȞȎȕȒțȖȘȜȚ, ȄȓȕȎȞȪ ȒȜșȔȓț ȏȩș ȡȚȓȞȓȠȪ, ȥȠȜȏȩ ȐȜȕ-
țȖȘțȡȠȪ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȑȜ ȝȜțȭȠȖȭ Ȗ ȠȖȠȡșȎ.
ȂȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȟȡȏȨȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ ȝȞȜȖȟȣȜȒȖȠ ȥȓȞȓȕ ȝȞȜ-
Ȥȓȟȟ ȒȓȟȡȏȨȓȘȠȖȐȎȤȖȖ: ȐȜȖț țȓ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȘȎȘ șȖȥțȜȟȠȪ, Ȝț
ȒȓȟȡȏȨȓȘȠȖȐȖȞȜȐȎț. ǿȡȏȨȓȘȠȖȐțȎȭ ȟȖțȑȡșȭȞțȜȟȠȪ ȜȝȞȓȒȓ-
șȭȓȠȟȭ ȥȓȞȓȕ țȜȞȚȡ, ȘȜȠȜȞȡȬ ȚȜȔțȜ ȜȏȜȕțȎȥȖȠȪ ȘȎȘ ȚȓȞȘȡ,
ȚȎȞȘȡ, ȜȏȞȎȕȓȤ ȖșȖ ǵȎȘȜț. ȅȓșȜȐȓȘ ȘȎȘ ȠȎȘȜȐȜȗ — ȥȓșȜȐȓȘ
ȏȓȕ ȜȠșȖȥȖȠȓșȪțȩȣ ȟȐȜȗȟȠȐ Ȗ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȓȗ. ǼȠșȖȥȖȓ ȟȡȧ-
țȜȟȠȖ ȜȠ ȟȓȏȭ. ǼȠțȜȦȓțȖȭ ȚȓȔȒȡ ȎȏȟȠȞȎȘȠțȜȗ Ȗ ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ
ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȪȬ, ȘȜȑȒȎ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȪ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ
ȟȐȜȓȗ ȜȠȞȖȤȎ-ȠȓșȪțȜȟȠȖ ȘȎȘ ȖȟȘșȬȥȓțȖȓ Ȗȕ ȐȟȓȑȜ ȥȎȟȠțȜȑȜ
ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ țȓ ȘȎȘ ȐȟȓȜȏȨȓȚșȬȧȓȓ ȐȚȓȟȠȖșȖȧȓ, Ȏ ȘȎȘ ȒȓȟȠ-
ȞȡȘȠȖȐțȎȭ ȟȖșȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȝȜȒȞȩȐȎȓȠ șȬȏȜȓ ȥȎȟȠțȜȓ ȟȜȒȓȞ-
ȔȎțȖȓ.
ǺȎȟȘȎ — ȜȟȠȎȠȜȘ ȚȓȔȒȡ țȜȞȚȜȗ Ȗ șȖȤȜȚ. ǸȜȑȒȎ ȥȓșȜȐȓȘ
ȖȕȏȩȠȜȥțȜ (ȟȐȓȞȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ) țȎȥȖțȎȓȠ ȐȟȠȞȎȖȐȎȠȪ șȖȤȜ Ȑ
țȜȞȚȡ, ȫȠȜ, ȘȎȘ Ȗ Ȑȟȓ ȖȕȏȩȠȜȥțȜȓ, ȘȎȔȓȠȟȭ ȝȎȢȜȟțȜ ȚȎțȖȢȓ-
ȟȠȎȠȖȐțȜ Ȗ ȡșȖȥȎȓȠȟȭ DzȞȡȑȖȚ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ șȖȤȓȚȓȞȖȭ. ȅȓȚ ȭȐ-
țȓȓ ȖȕȏȩȠȜȥțȜȟȠȪ, ȠȓȚ ȕȎȚȓȠțȓȓ ȜȟȠȎȠȜȘ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȡ ȜȟȠȎȠȘȎ
țȓȠ ȟȐȜȓȑȜ ȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȜȏȨȓȚȎ, țȜ ȓȟȠȪ ȟȐȜȓ ȚȓȟȠȜ, —
X 151 W
«ȚȓȔȒȡ». ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȜȟȠȎȠȜȘ — ȝȡȟȠȜȗ ȠȜȝȜȟ. «ȁ ȜȟȠȎȠȘȎ țȓȠ
ȟȐȜȓȑȜ ȚȓȟȠȎ ȐțȡȠȞȖ „ȜȢȖȤȖȎșȪțȜȗ“ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȜȟȠȖ».
ǽȜȒȐȜȒȭ ȖȠȜȑ, ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ ȟȡȠȪ ȚȎȟȘȖ Ȑ ȒȖȟȠȎț-
ȤȖȖ, Ȏ țȓ Ȑ ȭȒȞȓ. ǽȞȜțȖȘțȡȠȪ Ȑ DzȞȡȑȜȑȜ, ȒȜȏȞȎȠȪȟȭ ȒȜ ȓȑȜ-Ȑ-
ȟȓȏȓ Ȗ ȜȟȜȕțȎȠȪ, ȥȠȜ ȕȎ ȚȎȟȘȜȗ țȓȠ ȜȏȚȎțȥȖȐȜȗ ȐțȓȦțȜȟȠȖ,
țȓȠ ȠȎȗțȩ Ȗ ȟȘȞȩȠȜȑȜ ȟȚȩȟșȎ, ȘȎȘ Ȗ țȓȠ DzȞȡȑȜȑȜ. dzȟșȖ ȐȕȭȠȪ
ȠȎȘȜȓ ȚȎȟȟȜȐȜȓ ȭȐșȓțȖȓ ȘȎȘ ȝȎțȫȝȖȒȓȚȖȭ ȑȞȖȝȝȎ, ȠȜ ȠȜșȝȎ Ȑ
ȚȎȞșȓȐȩȣ ȝȜȐȭȕȘȎȣ ȟȚȜȠȞȖȠȟȭ ȡȟȠȞȎȦȎȬȧȓ, țȜ țȖȘȎȘȜȑȜ
ǶțȜȑȜ Ȑ DzȞȡȑȜȚ Țȩ țȓ ȜȏțȎȞȡȔȖȚ.
ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ țȜȞȚȎȚ ȠȖȝȖȥțȎ ȝȜ ȟȐȜȓȚȡ ȝȞȜ-
ȖȟȣȜȔȒȓțȖȬ. ȋȠȜ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȠȖȝȖȘȖ Ȗ ȠȜȝȖȘȖ țȎ șȖȤȓ Ȗ
Ƞȓșȓ ȥȓșȜȐȓȘȎ. ȀȖȝȖȥțȜȟȠȪ ȥȎȟȠȜ ȡ șȬȒȓȗ ȟȞȎȐțȖȐȎȓȠȟȭ ȟ ȝȜ-
țȭȠȖȓȚ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȟȠȪ. ǯȩȠȪ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬ țȓȔȓșȎ-
ȠȓșȪțȜ. ȀȎȘ, ȝȞȜȢȓȟȟȜȞ ǺDZȁ Ǽ. Ǯ. ǿȓȒȎȘȜȐȎ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȓȠ, ȥȠȜ
ȟȞȓȒȖ ȝȞȓȒșȜȔȓțțȩȣ Ȓșȭ ȓȐȞȜȝȓȗȟȘȖȣ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȜȐ Ȗ ȑȜ-
ȞȜȒȜȐ ȠȓȚ Ȓșȭ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȗ țȖȘȠȜ țȓ ȐȩȏȖȞȎș ȠȓȚȡ «ǽȜȟȞȓȒ-
ȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȘȎȘ ȟȜȤȖȎșȪțȎȭ ȜȝȎȟțȜȟȠȪ». ǮȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȭ ȏȜȭ-
șȎȟȪ țȓȘȜȞȞȓȘȠțȜȟȠȖ Ȑ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȎȣ ȐȜȝȞȜȟȜȐ. ǿȜ ȟȠȎȞȜȞȡȟ-
ȟȘȜȑȜ «ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȟȠȪ» ȜȠ «ȝȜȟȓȞȓȒȖțȓ ȚȓȔȒȡ ȝșȜȣȖȚ Ȗ
ȣȜȞȜȦȖȚ, țȖ ȠȜ țȖ ȟȮ». ǻȓȘȜȓ ȝȞȖȕțȎțȖȓ ȏȓȟȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȟȠȖ,
ȘȎȘ țȓȜȘȞȎȦȓțțȎȭ ȟȡȏȟȠȎțȤȖȭ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȕȩȐȎȓȠ ȖșȖ, țȎȜȏȜ-
ȞȜȠ, ȚȎȟȘȖȞȡȓȠȟȭ ȒȎȏȩ, ȜȟȠȎȠȪȟȭ țȓȕȎȚȓȠțȩȚ.
ȂȓȒȜȞ DZȖȞȓțȜȘ ȝȖȦȓȠ: «ǯȩȠȪ ȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȟȠȪȬ ȕțȎȥȖȠ
ȏȩȠȪ ȝȡȟȠȩȚ, țȓ ȖȚȓȠȪ ȘȎȘȖȣ-șȖȏȜ ȜȟȜȏȓțțȩȣ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȗ».
ǽȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȩȗ ȥȓșȜȐȓȘ ȘȎȘ ȥȖȟȠȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ, ȠȜȝȖȘȎ,
ȑȒȓ țȓȠ ȒȖȟȠȎțȤȖȖ, ȑȒȓ ȘȎȘ țȓȠ ȤȓțȠȞȎ, ȫȠȜ ȝȓȞȖȢȓȞȖȗțȎȭ
ȒȓȤȓțȠȞȎȤȖȭ, Ȏ ȕțȎȥȖȠ — ȟȝșȜȦțȎȭ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ Ȗ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ
ȑșȡȏȖțȩ. ǺȎȟȘȖ ȟȠȎșȖ ȟȖȚȐȜșȜȚ ȎțȜțȖȚțȜȟȠȖ Ȑ ȠȜșȝȓ.
Ǵ. DzȓȞȞȖȒȎ ȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠ, ȥȠȜ ȝȜȒ ȐțȓȦțȖȚ țȓ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ
ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ, ȒȖȘȠȡȬȧȓȑȜ ȐȟȓȚȡ ȟȐȜȬ ȢȜȞȚȡ. ǰțȓȦțȓȓ Ȗ
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȡȧțȜȟȠȪȬ, ȓȒȖțȟȠȐȓțțȜȗ Ȗ ȜȝȞȓȒȓșȭȬȧȓȗ.
ǺȎȟȘȎ ȐȟȓȑȒȎ «ȑȜȐȜȞȖȠ», «ȑȜȐȜȞȭȧȎȭ ȚȎȟȘȎ» — ȝȖȟȪȚȜ,
ȜȏȞȎȧȓțțȜȓ DzȞȡȑȜȚȡ, ȝȖȟȪȚȜ — ȠȓșȜ DzȞȡȑȜȑȜ, ȠȓșȜ — ȕțȎȘ,
«ȝȞȜȏțȜȓ ȠȓșȜ» ȘȎȘ «țȡșȓȐȎȭ ȟȠȓȝȓțȪ ȚȎȟȘȖ». ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ «ȕȎ-
ȟȠȩȐȦȓȓ ȟșȜȐȜ» — ȚȎȞȘȎ ȒȖȟȘȡȞȟȎ — ȚȓȞȘȎ ȕȎȟȠȩȐȦȓȗ ȟȡȏȨ-
ȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ — ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ. ǺȎȟȘȎ ȥȓȞȓȕ ȕȎȟȠȩȐȦȖȗ ȜȏȞȎȕ
X 152 W
ȚȜȔȓȠ ȟȘȎȕȎȠȪ Ȝ ȝȞȜȦșȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ, ȠȎȘ ȘȎȘ Ȑ ȚȜȚȓțȠ
țȎȟȠȜȭȧȓȑȜ ȜțȎ ȐȟȓȑȒȎ țȎȣȜȒȖȠȟȭ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖ.
ȀȜșȪȘȜ ȜȑșȭȒȩȐȎȭȟȪ, Țȩ ȚȜȔȓȚ ȢȖȘȟȖȞȜȐȎȠȪ. ǺȎȟȘȎ — ȠȓȘȟȠ,
ȟșȜȐȎ, ȚȎȞȘȖȞȡȬȧȖȓ ȘȡșȪȠȡȞȡ. ǸȡșȪȠȡȞȎ, ȢȜȞȚȖȞȡȬȧȎȭ
ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ.
ǿ ȒȞȡȑȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ, Țȩ ȚȜȔȓȚ ȟȐȭȕȎȠȪ ȚȎȟȘȡ ȟ ȚȜșȥȎțȖȓȚ.
ȅȓșȜȐȓȘ Ȑ ȚȎȟȘȓ — ȝȎȡȕȎ Ȑ ȓȑȜ «ȞȎȕȑȜȐȜȞțȜȗ ȞȓȥȖ», Ȑ ȚȎȟȘȓ Ȝț
țȓȐȜșȪțȜ ȕȎȚȜșȘȎȓȠ, Ȏ ȓȟșȖ ȑȜȐȜȞȖȠ, ȠȜ țȓ ȟȐȜȖȚ ȑȜșȜȟȜȚ. DZȜ-
șȜȟ Ȗȕ-ȝȜȒ ȚȎȟȘȖ ȖȟȘȎȔȓț. ǺȎȟȘȎ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ țȓȚȜȠȡ țȜȟȭ-
ȧȓȚȡ. ǰ ȎȞȣȎȖȘȓ ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȚȎȟȘȖ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȎșȜȟȪ ȐȩȘȞȖȘȎ-
ȚȖ ȖȕȐțȓ ȖșȖ ȞȎȟȟȘȎȕȜȚ ȚȖȢȜȠȐȜȞȤȎ. ǰ ȒȞȓȐțȓȑȞȓȥȓȟȘȜȚ Ƞȓ-
ȎȠȞȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȎȘȠȓȞȎ ȘȜȚȚȓțȠȖȞȜȐȎș ȣȜȞ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȚȎȟȘȎ
ȏȩșȎ țȓȟȜȞȎȕȚȓȞțȜ ȏȜșȪȦȜȗ, Ȏ ȎȡȒȖȠȜȞȖȭ Ȑ ȠȓȎȠȞȓ ȚțȜȑȜ-
ȥȖȟșȓțțȎ.
ǾȜȠ ȚȎȟȘȖ — ȫȠȜ ȠȎ ȕȎȚȜȥțȎȭ ȟȘȐȎȔȖțȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȡȬ ȎȘȠȓȞ
ȖșȖ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪ ȞȖȠȡȎșȎ ȝȜȒȑșȭȒȩȐȎȓȠ. ȋȠȜȠ ȝȞȖȓȚ ȝȜȕȐȜ-
șȭș ȟȘȞȩȠȪȟȭ ȜȠ ȐȕȑșȭȒȎ ȐȩȟȦȖȣ ȟȖș Ȗ ȜȏȜȕȞȓȐȎȠȪ ȝȡȏșȖȘȡ.
ǻȓȚȜȠȎ ȚȎȟȘȖ ȝȞȖȒȎȓȠ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜȟȠȪ ȖșȖ ȟȠȞȎȣ.
ǺȎȟȘȎ — țȓ ȠȜșȪȘȜ țȓȚȜȠȎ, țȜ Ȗ ȚȜșȥȎțȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȚȜ-
ȔȓȠ ȏȩȠȪ ȝȎȡȕȜȗ, ȠȖȦȖțȜȗ, ȐȕȒȜȣȜȚ, ȜȑȜȞȥȓțȖȓȚ. ȅȓȞȓȕ ȚȜș-
ȥȎțȖȓ ȚȎȟȘȎ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȡȬȧȓȗ
ȞȓȢȓȞȓțȤȖȖ. ǽȜȞȩȐ ȝȜ țȎȝȞȎȐșȓțȖȬ Ș «ȍ» ȥȓȞȓȕ ȚȜșȥȎțȖȓ
ȘȎȘ ȝȜȞȩȐ ȝȜ țȎȝȞȎȐșȓțȖȬ Ș «ȍ» ȝȡȠȓȚ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȭ. Ǿȓȥȓ-
Ȑȩȓ ȎȘȠȩ ǽ. ǾȖȘȮȞ ȖȚȓțȡȓȠ «ȎȘȠȎȚȖ ȒȖȟȘȡȞȟȎ»1. ǾȓȢȓȞȓțȤȖȭ,
ȟȜȝȞȭȔȓțțȎȭ ȟ ȐȩȞȎȔȓțȖȭȚȖ, ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȟȖȠȡȎȠȖȐțȜ Ȗ
ȘȜțȠȓȘȟȠȡȎșȪțȜ.
ǺȎȟȘȎ — ȫȠȜ ȓȓ ȚȜșȥȎțȖȓ, ȫȠȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȐȩȟȘȎȕȎțțȜȓ.
ȋȠȜ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȓ ȘȎȘ ȎȘȠ ȑȜȐȜȞȓțȖȭ, ȕȒȓȟȪ Ȗ ȟȓȗȥȎȟ. ǸȎȔȒȩȗ
ȝȞȓȒȨȭȐșȓțțȩȗ ȐȩȟȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȟȎȚ ȝȜ ȟȓȏȓ. ǽȞȜȕȞȎȥțȜȟȠȖ
ȐȜȟȝȞȖȭȠȖȭ țȓ ȏȩȐȎȓȠ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȝșȓȠȓȠȟȭ țȖȠȪ ȜȠȟȩșȎȓȚȩȣ
ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȡ ȕțȎȥȓțȖȗ Ȗ ȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȗ. ǽȜȐȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ țȓ
ȟȜȐȝȎȒȎȓȠ, Ȏ ȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎȠȓșȪțȎȭ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȝȓ-
ȞȓȟȠȞȎȖȐȎȓȠ ȟȓȏȭ (ȒȜȟȘȎȕȩȐȎȓȠ, ȝȓȞȓȟȘȎȕȩȐȎȓȠ). DzȐȡȟȠȜȞȜțțȭȭ

1 ǾȖȘȮȞ ǽ. ȍ-ȟȎȚ ȘȎȘ DzȞȡȑȜȗ. Ǻ.: ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȗ


șȖȠȓȞȎȠȡȞȩ, 2008. ǿ. 60.

X 153 W
ȝȜȐȓȟȠȐȜȐȎȠȓșȪțȎȭ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȪ țȓ ȏȩȐȎȓȠ șȖȦȓțțȜȗ țȜȞ-
ȚȎȠȖȐțȜȑȜ ȜȤȓțȜȥțȜȑȜ, ȝȞȓȒȝȖȟȩȐȎȬȧȓȑȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȎ. ǿȎ-
ȚȜȟȠȪ ȜȏțȎȞȡȔȖȐȎȓȠ ȟȓȏȭ ȝȓȞȓȒ DzȞȡȑȖȚ Ȗ Ȓșȭ DzȞȡȑȜȑȜ, ȟȎ-
ȚȜȟȠȪ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȟȡȏȨȓȘȠȎ, ȟȝȜȟȜȏțȜȑȜ ȜȏȜȕțȎȥȖȠȪ ȟȓȏȭ ȘȎȘ
ȎȐȠȜȞȎ ȟȐȜȖȣ ȟșȜȐ Ȗ ȟȐȜȓȑȜ ȚȜșȥȎțȖȭ.
ǰ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȟȠȖȞȎțȖȭ ȝȜȑȞȎțȖȥțȩȣ ȟȜȟȠȜȭțȖȗ ȚȎȟȘȎ ȭȐ-
șȭȓȠȟȭ țȎȒȝȖȟȪȬ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȐȓȧȎȓȠ: «ǻȓ ȣȞȎțȖȠȪ ȠȎȗț. DZȜȐȜ-
ȞȖȠȪ, ȑȜȐȜȞȖȠȪ Ȗ ȏȓȕȔȎșȜȟȠțȜ ȜȏȧȎȠȪȟȭ»1. ǼȏȧȓțȖȓ ȐȩȣȜȒȖȠ
țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ, ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ șȖȟȠȎ, ȝȜȐȓȞȣ-
țȜȟȠȪ ȤȖȢȞȩ.
ǽȜȔȎșȡȗ, ȚȜȔțȜ ȟȜȑșȎȟȖȠȪȟȭ, ȥȠȜ ȖȟȠȜȞȖȭ ȚȎȟȘȖ ȕȎȘȎțȥȖ-
ȐȎȓȠȟȭ ȟ ȝȜȭȐșȓțȖȓȚ ȓȓ Ȑ ȐȖȒȓ ȟȡȐȓțȖȞȎ. ǺȎȟȘȎ, ȜȏȞȎȧȎȬȧȎȭȟȭ
Ș ȟȎȚȜȗ ȚȎȟȘȓ. ǸȞȡȑ ȕȎȚȩȘȎȓȠȟȭ, țȜ ȜȟȠȎȓȠȟȭ țȓȖȕȐȓȒȎțțȜȗ ȟȖ-
șȎ, ȝȞȖȠȭȑȖȐȎȬȧȎȭ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȠȪ, ȘȜșșȓȘȤȖȜțȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ ȣȞȎ-
țȖȠȪ ȚȎȟȘȖ, ȟ ȡșȩȏȘȜȗ ȝȜȑșȭȒȩȐȎȭ țȎ ȡșȩȏȎȬȧȡȬȟȭ ȚȎȟȘȡ.

1Baudrilard, J / Telemorfose. R.de Janeiro: Mauad, 2004:24 // ȄȖȠ.


ȝȜ: ǺȎșȓțȎ ǿȓȑȡȞȎ ǸȜțȠȞȓȞȎ «ǺȓȒȖȎȟȢȓȞȎ Ȗ ȘȞȖȕȖȟ ȥȡȐȟȠȐ» //
ǺȓȒȖȎȢȖșȜȟȜȢȖȭ. ǺȓȒȖȎȞȓȎșȪțȜȟȠȪ ȟȡȏȨȓȘȠȎ. ǿǽȏ., 2011. ǿ. 251.
…¢˜™¤š”¡œ™

DZșȎȐȎ I
Ƕȕ ȖȟȠȜȞȖȖ ȚȎȟȘȖ ................................................................ 3
§ 1. ǺȎȟȘȎ Ȑ ȎȞȣȎȖȘȓ.......................................................... 3
§ 2. ǺȎȟȘȎ Ȑ ǻȜȐȜȓ ȐȞȓȚȭ. .............................................. 26
§ 3. ǺȎȟȘȎ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȚȖȞȓ. .................................. 49
§ 4. ǰȖȞȠȡȎșȪțȎȭ ȚȎȟȘȎ .................................................. 68
DZșȎȐȎ II
ȋȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȩȓ ȑȞȎțȖȤȩ ȚȎȟȘȖ ................................... 85
§ 1. ǹȖȤȜ Ȗ ȚȎȟȘȎ. ............................................................ 85
§ 2. ǸȜȔȎ Ȗ ȚȎȟȘȎ. .......................................................... 108
§ 3. ȀȓșȜ Ȗ ȚȎȟȘȎ ............................................................ 111
§ 4. ǺȎȟȘȎ Ȗ șȎțȒȦȎȢȠ ................................................ 119
DZșȎȐȎ III
ǺȎȟȘȎ ȘȎȘ ȫȝȖȢȓțȜȚȓț ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ .................. 124
§ 1. ǰȓȞȏȎșȪțȩȓ Ȗ țȓȐȓȞȏȎșȪțȩȓ ȎȟȝȓȘȠȩ
ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȖ............................................................... 124
§ 2. ǿȜȤȖȎșȪțȩȓ țȜȞȚȩ ȘȎȘ ȚȎȞȘȓȞ
ȐȖȕȡȎșȪțȜȗ ȫȘȟȝȞȓȟȟȖȐțȜȟȠȖ ..................................... 144
ǻȎȡȥțȜȓ ȖȕȒȎțȖȓ

ȆȠȎȗț ǼȘȟȎțȎ ǮșȓȘȟȎțȒȞȜȐțȎ

Маска как форма идентичности


Введение в философию образа

DzȖȞȓȘȠȜȞ ȖȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ Ǿ.ǰ. ǿȐȓȠșȜȐ

ǼȠȐȓȠȟȠȐȓțțȩȗ ȞȓȒȎȘȠȜȞ Ǯ.Ǯ. DZȎșȎȠ


ǸȜȞȞȓȘȠȜȞ Ǿ.ǻ. dzșȖȕȎȐȓȠȖțȟȘȎȭ
ǰȓȞȟȠȘȎ Ǯ.Ƕ. ǿȜșȜȐȪȓȐȜȗ
ȃȡȒȜȔțȖȘ Ǽ.Dz. ǸȡȞȠȎ

ǽȜȒȝȖȟȎțȜ Ȑ ȝȓȥȎȠȪ 2.09.201.


ȂȜȞȚȎȠ 60ɯ84 1/16. ǽȓȥȎȠȪ ȜȢȟȓȠțȎȭ
ȁȟș.ȝȓȥ.ș. 9,8. ȀȖȞȎȔ 00 ȫȘȕ. ǵȎȘȎȕ Ɋ .

ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ ǾȃDZǮ
191023, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ, țȎȏ. Ȟ. ȂȜțȠȎțȘȖ, Ȓ. 15
Ȁȓș.: (812) 310-79-29, +7(981)699-6595;
ȢȎȘȟ: (812) 571-30-75
E-mail: rhgapublisher@gmail.com
http://rhgȎ.ru

ǼȠȝȓȥȎȠȎțȜ Ȑ ȠȖȝȜȑȞȎȢȖȖ «DzȖȎșȜȑ»


191028, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ, ȡș. ǺȜȣȜȐȎȭ, Ȓ. 13, șȖȠ. Ǯ
ǾȁǿǿǸǮȍ ȃǾǶǿȀǶǮǻǿǸǮȍ DZȁǺǮǻǶȀǮǾǻǮȍ
ǮǸǮDzdzǺǶȍ
ǽȞȜȑȞȎȚȚȩ ȐȩȟȦȓȑȜ Ȗ ȟȞȓȒțȓȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ
ȂȜȞȚȩ Ȗ ȟȞȜȘȖ ȜȏȡȥȓțȖȭ: ȜȥțȎȭ, ȜȥțȜ-ȕȎȜȥțȎȭ, ȕȎȜȥțȎȭ,
ȒȖȟȠȎțȤȖȜțțȎȭ.
DzȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ Ȗ ȝȓȞȓȝȜȒȑȜȠȜȐȘȎ.
ǰȠȜȞȜȓ ȐȩȟȦȓȓ.
ǰǽǼ: ȏȎȘȎșȎȐȞȖȎȠ — 4 ȑȜȒȎ, ȚȎȑȖȟȠȞȎȠȡȞȎ — 2 ȑȜȒȎ,
ȎȟȝȖȞȎțȠȡȞȎ — 3-4 ȑȜȒȎ.
ǿǽǼ:
ǸȜșșȓȒȔ ȖțȜȟȠȞȎțțȩȣ ȭȕȩȘȜȐ Ȗ ǽȟȖȣȜșȜȑȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȗ
ȘȜșșȓȒȔ – 3 ȑȜȒȎ 10 ȚȓȟȭȤȓȐ.
ǰȟȠȡȝȖȠȓșȪțȩȓ ȖȟȝȩȠȎțȖȭ: 15 ȚȎȭ — 25 ȖȬșȭ. dzDZȋ Ȑ ȕȎȐȖ-
ȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ ȐȩȏȞȎțțȜȗ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȖ: ȏȖȜșȜȑȖȭ, ȖțȜȟȠȞȎț-
țȩȗ ȭȕȩȘ, ȖȟȠȜȞȖȭ, șȖȠȓȞȎȠȡȞȎ, ȚȎȠȓȚȎȠȖȘȎ, ȜȏȧȓȟȠȐȜȕțȎ-
țȖȓ, ȞȡȟȟȘȖȗ ȭȕȩȘ. ǸȜțȘȡȞȟțȩȓ ȖȟȝȩȠȎțȖȭ Ȑ Ȑȡȕȓ: ȝȟȖȣȜȚȓȠ-
ȞȖȥȓȟȘȖȗ ȠȓȟȠ, ȟȜȥȖțȓțȖȓ-ȫȟȟȓ, ȟȜȏȓȟȓȒȜȐȎțȖȓ.
ǿȠȜȖȚȜȟȠȪ ȜȏȡȥȓțȖȭ: 20 000 - 47 000 Ȟȡȏ. ȕȎ ȟȓȚȓȟȠȞ (Ȑ ȕȎȐȖ-
ȟȖȚȜȟȠȖ ȜȠ țȎȝȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȢȜȞȚȩ ȜȏȡȥȓțȖȭ).
ǰȜȕȚȜȔțȜ ȝȜșțȜȟȠȪȬ ȖșȖ ȥȎȟȠȖȥțȜ ȏȓȟȝșȎȠțȜȓ ȜȏȡȥȓțȖȓ ȕȎ
ȟȥȮȠ ȑȞȎțȠȜȐ ȁȥȓțȜȑȜ ǿȜȐȓȠȎ ǾȃDZǮ.
DzțȖ ȜȠȘȞȩȠȩȣ ȒȐȓȞȓȗ: ȝȜȟșȓȒțȖȗ ȥȓȠȐȓȞȑ ȘȎȔȒȜȑȜ ȚȓȟȭȤȎ Ȑ
17:00.
ǮȒȞȓȟ: țȎȏ. ȞȓȘȖ ȂȜțȠȎțȘȖ, 15 (Ț. «ǻȓȐȟȘȖȗ ȝȞȜȟȝȓȘȠ», «DZȜȟ-
ȠȖțȩȗ DzȐȜȞ»)
Ƞȓș.: (812) 314-35-21; 971-67-71
abiturient@rhga.ru, ozo@rhga.ru, info@rhga.ru
www.rhga.ru
ǻǮǽǾǮǰǹdzǻǶȍ ǽǼDzDZǼȀǼǰǸǶ:

ǶȟȘȡȟȟȠȐȜȐȓȒȓțȖȓ Ȗ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȓ țȎȡȘȖ


ǸȡșȪȠȡȞȜșȜȑȖȭ
ǽȓȒȎȑȜȑȖȘȎ
ǽȟȖȣȜșȜȑȖȭ
ǾȓșȖȑȖȜȐȓȒȓțȖȓ
ȀȓȜșȜȑȖȭ
ȂȖșȜȟȜȢȖȭ
ȂȖșȜșȜȑȖȭ
x ȎțȑșȖȗȟȘȖȗ ȭȕȩȘ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ
x ȖȟȝȎțȟȘȖȗ ȭȕȩȘ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ
x ȖȠȎșȪȭțȟȘȖȗ ȭȕȩȘ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ
x ȢȖțȟȘȖȗ ȭȕȩȘ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ
x ȠȡȞȓȤȘȖȗ ȭȕȩȘ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞȎ
x ȘȖȠȎȖȟȠȖȘȎ Ȗ ȭȝȜțȖȟȠȖȘȎ