Вы находитесь на странице: 1из 5

В Вифлеємі стала новина

 4 
S 
A  4                    
  
В.Вифле є мі ста ла но ви на. Ді ва Си на Бо га ро ди ла.

T  4    
B  4
5

              

                      
 
На ро див ся Бо жий Син у вер те пі на сі ні. На ро див ся
 
   
                  
                

10
  2
                        

Бо жий Син у вер те пі на сі ні. Не да ле ко спа липасту хи.

              
        

15 
 
              


       

 
їм Ан ге ли спо вісти ли що Гос подь зій шов з.не бес,
           

   
 
      

19
  
               

    


щоб спас ти наш рід у весь, що Гос подь зій шов з.не бес
             
     
              
  
23 rit.

43  
           

щоб спа сти наш рід у весь.


   
      34      
 
щоб спас ти наш рід. Бом бом бом бом бом бом
28
 3
                   

Ся є Ся є зі ронь ка в.не бі, ли не ли не піс ня Ан

                
 
бом бом...
36
   
                  
ге лів. Во ни спі ва ють, Бо га ві та ють Бо го мла ден ця Хри
             
              

43
  
                  
ста. Во ни спі ва ють, Бо га ві та ють Бо го мла
             
        
     

50
 4
      
        
ден ця Хри ста. Пас ту хи спі шать по кло

                
  
58
     
              
ни тись, на Спа си те ля по ди ви тись. По ба чить Бо га,

  
            
  

65

                   
Бо га Свя то го на шо го Спа са Хри ста. По ба чить
         
   

 
       
   

72
   
               
Бо га, Бо га Свя то го на шо го Спа са Хри ста.

                
         

80 5

                    

Лю ди, лю ди спі шіть всі ни ні по клін


   
   
             
  

86
     
                 
дай те Бо гу Ди ти ні. По клін від дай те, всіх при ві
            
             
  
  
 
92
             
     

тай те і про сла вляй те Хри ста. Бом бом бом По клін від
              
          
 

98
   
                   
дай те, всіх при ві тай те і про сла вляй те Хри ста.
               
           
  
Бом
104
   
 6
                  
  
 Ді ва Ма рі я Си на гой да
rit.
             
        
  
бом бом бом бом бом. Ді ва Ма рі я гой да
112
 
                      

є і ко ли ско ву Йо му спі ва є: "Спи,Мій Си но чку,

                       
 
        

є і ко ли ско ву спі ва є:
122

                      

Хри сте І су се, Тво го спа сін ня че ка ли лю ди.
                    
          
    
131

                     
Волх ви зі Схо ду да ри при но сять, Бо го мла ден цю
                  
   

Волх ви зі Схо ду при но сять, Бо го мла ден цю
140
      
                 
сла ву го ло сять: "Сла ва во ви шніх" Йо му спі ва
              
        
   

       
го ло сять
148
  На зе млі Бо жо го Си на ві та ють
     
              
ють. У...
       
      
       

    
У... Бо жо го Си
157

       
         
        
 
 
на лю ди ві та ють.