Вы находитесь на странице: 1из 1

l сlNоUЕ SENSI 4ý

l Сiпquо sэпвi Tx,*"yi.. ! ,

Les сiпq sепý Тl",Ь вi""лlt


f

flOмs

,Jrrk il шпgо lBsопs. la miopia la mуорiв.


vче.
.tu,мл.s-,,{+щr|чрпыьь
цlru"l la villa la il рrвsЬitiяmо la рrЬsЬкiв. пл.,u.мJ,о|Д,
#r"r*, l'оdоrаtо, l'ollatto ['odпrat. lo зtаhiзmо lB hrаьЬrпв/*.#-
il gusto le goiit. la сасitё la сбсit6. L*l.,,пhа
l]

lB totlchar {sвпsl. il lшопо


Ч,фчц+,ц il tatto lB sоп. lч" ; ,А,"""",
il trBto lB tоuсhвr {асliопl. il rчmоrв lB Ьrчit./"lл,
.,
йiLrw
wлУЦ.аl"цl

ф*
|'оrgапо |'оrgапв. -iltonfo le choc sotrld.
"о-
ф* ф,*;у-"
|lBs lчпвRвs, -il frаgоrа Ь*, !
",ju,
lB fracas. *.и
61,kл gli occhiali
|lB lоrgпоп. Аа bareonda
,rr-Р |lo !апti) lB tоhч-Ьоh[. iuo.*l ),пы^цф4 ;ft*h4Jцrу
YмhлRмлhlJлу lB lвпti а Eoпtatto les чвrrвs de сопtасl. il сhiаrlо lg tapaqg. utJ.;1L' , hoyr;,Ь""
ll
.дilцrхJъ' J;|y&n l'ouchialatto!/'"JЫb"
ilB mопоrlr. il Ьассапо ts tilita'ftis[rd ф ;.r*,*",*1-,6а
ц$п\Л'lryМl la свгаmвllа {fam.}
il Ьiпосоlо
|;;;
;;;;;,. -ll
]X,iilГ, *ny^iL lii,i,lTi;ж-ж,] '
;ж:-,ф ф'**
Б,М\А
|la lчпвпв d'аррrосhв, ilзоrdо ' i3
lB sourd, Й;/ t
*y{y*yfria"^' il саппоссhiаls
|la lопgчв vue. il шrdоmцtо
l*o,
le sочrd.mчdt. шlа*а*ri
*r"",tлl*l,Я',:ХlО
lB lвпtо
У* ;
уk d'lпgrапdimапtо |r,
microscopB l'odorB |bo,,tu,.**L,Ж;L*A',liy*
ii,f;i:'lf,o,;fi|}|'
'|'od6ur.
tъмr,,,,|r|rhfu" ) ""ryBrb
il miсrозсорiо lB
(ёlаСtrОпiquв}. il рчао
йй:;;,й;-ul,,*
{зlrttrопiсо) la очапtЁчr, }ri yrN*^, фпа ,pn.,
lB t{lBscopB.
I ;
il tвlзsсорiо il lazzo, il tanfo lg rslgпt. lr*., u!""a ,.Pii

ffi'ffi|ф,,
,lзл }ч,,
й b,X;*J*yfЖ|
P.,Bl"' t lлсlллw.т yll\ lо зguаrdоlЬфо1
l'азраttо
le rBgard.
l'asPBct.
la mцtfа lB moisi. ,**,j , w",,* ;lфм; lM,obl""i|*l; cnM.l
l'imрrвsзiопа l'imрrеssiоп.очз,#-. ,h*.!i",.l,,"r,,r-м,Ь,rц
]а yBduta la vuе {chose vuе}. 0

"rir*,^Ц,*ft** i;*fr.ну,*Яiржaоп.ф"w*яtt+Jн)ruqJ,рм
дшЕстlFý
vitibilg visibla, dolcs d0ux, Зuсr6. с.rда+*,i
inyisibi]a iпvisibla, заlаl0 Sаl6.салшti
ц

miopB mуOрs, аmа]0


рlrsЬitа L рlеsЬце. dcido
Biaco (orbo) ,*" *Дй aveuglB. аýрг0
mопоgоlо Ьоrgпв. ag]0
пчшсi0, зtrrЬiсо, lоtсо biglB {qui louche), roffics. mоrьidо
rordo sочrd. ligcio
воrdоmцtо sourd-muet. duro. sоdо
асц|а (J/*M,) аigч. c8Y0
tr), 0rEY8 gtavg. rччidо {sсаhrоl
J l ,!пOOпI8
ftidепtв ýшd8пt.
gtridвпt. поЬaIв
ПОЬilВ ПОhilВ,мф-ц.. ,'tt|,tлецы*й'; ulnaHtJi
поhi|в.мid-ц;,
parfum6.
q-и.лт,",,э.tl,л+t;
rtr пrп{ltmяt
рrоlчmвtо. odoroзo fi8so, iпtвпtо (io *1*r"ki titв,qл-Ьr"";,
iпоdоrо inodorB- rпаtrпеrlfii; bu-ia *kl пЕп.l пlшоЁ 4м--,

d raPoriin $voцrечк. di fаlgо, d'lqцilar;l ;; i;;;;;. l|z;лltg|Й,Ё;,J;;;,л^.*;,-*


жiсlзiоссоz, scipito, ltuar. li.mp.idal"ii2i*oy*,r|ai;.-;;i;F!;j'.-,b,;{Йt eJ tyl
iпsipido llUu.' . зfаjilhпtrо.ýfiiiоriпtа CtincBlanr.
"iry*].tч";,*rfi;,ТJ"7;ц:",";-,rr^
цJtrчпrh
t. 0cclrjalotto sigпiftie раr|оisаrдri fасв.ё-mаiп
Yr*iu/r
2. Дu ligart rciЙco l оr'r|r#"ф'й'йl"rп"
soi.
3. 0п dп l'Accrdrmia doi liпcri (Воmв}.