Вы находитесь на странице: 1из 1

lл сАнRо7д Е L,AuToMoBlLE 147

.) daio1" Ёсhаррвr (*l.


dЁrареr, гimопtаrв iirппi.kП"-*iА*мJ)л,ffi*it-t-"ffi&ф,
sYitarB dбчissеr.
I

ратtпеr. p4l,""".,il
awitarЗ "Jh*l,".
i
ф,-Ь
|

чissы, ъ)"",,**"))цJ"!"*.i
t|,fu )
{irr.} fo,*ы 1"5,
сhапgе,{,rп"^л.l;
ирочоlgвlзi
юпtrоllаrе. (l'rt httt
capotsr. :?:Уr=у
",
wtiticatB |'lл,,lуа
фаrвrо
.{вggiчпtаrв.
rrвсоmоdаrв}

LсýUil(lшý

Jr*-ЯMi lJп rчtочаiгоlо


[Jп тGltiсчlg Апdаr рiапо. Rочlвr lgпtвmепt. цам* *rr*;
rу*
ашtпmоЬiIв ýоrраsrшс шпа
I [}оuЬlеr чпв ччitчrв
iirйi. ;;;:;ilr*"л.ч.Ь
(Еп ачt0mЕа0}. Ё
(mоtо, auto}.
павфiпа а ,inlfirg,
АпЁsrв iп automobile. Аllяr gп ачtоmоЬilе. 0оrтвrе paasmвitв Rочlвт fr чпg vita:BB
lp,qйф |re,llfuyщ|al

Ъ*rь,ЬцJ.а,лБll
8uidara (еопdчrrеl
ýопdчirв uпв ащ0. {в pazza TBlogiti). lОllц.,l*,tла, *"al",lr, *ф,y*r *r*
Й{,*-q,JъЦоfiл*Ш
чп'ýчtOmЕЬilЕ,
Fаrg шла mrdia di Ёu
лл FairB чпв mочвппв - - иtLуil,*rt"*Ч*
dB
ýtarg al yoltпtl EtrB ац Tolant Ьо iiйrаi;;;; боr*1,1а
ч*,futrW- Апdвlв al dictributnra Allsl alt distriьutsчr
сhilопаtri Bll"ora.
|' heUr е,
уша J фулl to ь,, l
злl,
an*a r {,a"r+;",l; frл,lftД",
чmilrуй|ФЧ|*
pi& rlсiпо.
fiifornir*i di Ьвпziпа.
lB рlчп proohe,
Рrgпdrв dg l'эsзвпсс-
Frвпаrg hrчввmвпtg.
Агrвstаrа il mоtоrе.
Frвiпвr Ьrчsqчвплм,
Caler ls
у,,у
поrcw,
ryт*
от..,"jплrЫ,rф"*-ч
фЙЧм _- Fаrв il рiвпо. Fвiв lB Fшdgrs lin.} ll
F)fu,,l-чY**
',--,*" lihtteгB tsqшa пв|
рlвiп.
MattlB dc l'вач Ьrопziпе.
Fопdrе lsС biBllaa, b.t,l, **J"*"b
ф hУ*;*1,*"*
r-r*W Ediatgrc. le radiatsur. Ачgrс чпа раппв
(чп gчазtо). Аvоiг uПе РаППg. ц"lлLу,l лфчц+"+ *"n*r.x,, *у"4r"l".л
la
k *r^,ry*л-Ч iiиtвrg iп mоtо MettrB motgur еп
l
1

wrtм,kмlщl
(лwiагв1 il motore. marchg. Еiпrпвrв sапrа Евslвr ап раппв 0

lc mошtr рп hспriпа. SOChB. гr-*rt"t Чfr*r


ЪА,+r*,"^,** frirccandara il mоtоrg.
H['nT, MBtlrB gа salopBttB

.-.rУ ф*"; llmotoro girа. Lэ mпtвшr ptrt. Jtiatterэ la tцtа {соmhiпаiэппl dB


ýirr g yчоtо. |l tочrпо i vidB.
пýсапiсiоп. toyw и.{-*r")*d",l
лr,""Уф"*" Ъ роrtаrа !а mессhiпа al Сопdчirе l'atllo- ач
мвь",лhлп {M,M,yri Рrrdв dei eolpi, I
gаIаеi. gamgв, *"*Ь"Ъ,*JТ*."л*",t l'"1-"
y, w- *,
на dBlla iпtвrruriопi а des
Щ,
larбs.
" +fu*@)r {dtIle раш*ч}. ilt yry* trr,
ll mototB поп rBgge il
h1#:Jili:BпiabilB |.
лr*У**уУJ-kльш Ь rotabilB,Д йф,"klЖ rOUIe СаrrOSSаDls,

*фиь у,r* rr* члlj{улJ r|лL


,miпimо. mоtвчr calB.
Y*jr*)рНFфiuц)4м ILB
{la сrrrаrrссiе|,Ь
*ttfu*l*r"* ll motore hattц iп teBta. LB motеш сOqпв"
lL'оmiёrв lоu la
l+"Mm""l Jаапф baJrThw
ГuПtО mОПО|Мgfi]е
8ч poinr поп, La ваrrэggiаtа, |,outB cauoBsrbls ds '#
itЧ"*П'-
адJлъhо+ ltrtrl l i
,
юа
iНTrll:f' саmраgпвl.
|
еп рrвmiёlе
hлчмм.fthпl+цмм,*fur"м Partirs iП primr mшсiа
li*lу' Usсir di carreggiata.
irЧr'r'J,l#Ь suieq.fu
*'l,Ш i оh*п,* -tr +-"
*,
l
^чМф* аr,tffl,ь;,л
l
ItirttBro iп sесопdа Мsпrg вп sвсOпdе L'огпiOrв h''v*
t
пrгсiа. uitessa. La rotlis. I ч"J"* tr*
|{оu lB rail|.ю,оl; р"l,+ъ
hrл".,а }"r-Yr Чл,l
lпm;tаrа la sзвопdr
tпаrсiа}.
раssвr ta dauxi&ms, La strada atfaltata [а.rочtе q:уdчт6,.
ry*чЫ rr-
,*\fuЩffi'' Разgаrg
diretta.
iп рrева
Раssсг вп рrirc
L'A. С. l. (AutomobilB
dirBctв. СluЬ d'ltalia},
L'Ашtоmоhilв СlчЬ
haliiBn, И",,цБ",Ьъr; r.ф Uи^.1-1L

ll postrggio LB stаtiоплвmепt

Srаtiоппвmепt | ffi,'
Апсrп{еrc | lanali
l**u,Ыff {lsгi),
Аllчmеr les phares. (il рагсhэggiоl. (le ра*iлg). мlrф wлJ-llлl)
-РА* J4rv,4D iиnn-brrL:

ъ"r*ril qа,'fr*"lм',fu*
lrlrttBre la
lчсв Мвпrв lвs рhаrвs Divieto di sosta.
rryц,*
iпtегdit, смд-uаrfu
hм-"ф l*Бh;,tи.+*i оkп mвhЬаgliапtе. вп codB.
L'officina mвссапiса L' atB er бе ftраrаtiоп. цплл"*члпl

" .rрч
l i

Le diпrihчtечr 'lff:*"
mаrсiэ addietro- Fаirе пrаrсhв
,У"Ы
ry"*l-r"Tl
Fаr аrriёrв,
ll distrihшtоrg
Тспsr la dBstra. тепir sa droite. di hвпziпа. d' езsgпсВ.
Ц*, fr*rr;Р*il ф"л,t ц"J ( *3L)
1ф*лlЦфrм ЛУ""
+"t*