Вы находитесь на странице: 1из 8

www.sakshieducation.

com

Part - IV (b)
Social Studies (Series A)
Note: Q Nos 1 - 90 are same as in Maths/ Science Paper. Please download it to view them

96. A† ò³§ýlªO§ðl¯]l, ÌZO™ðl¯]l Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl…


91. AsêÃ‹Ü A…sôæ...
1) AsêÏ…sìæMŠæ Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl…
1) ±Æý‡$
2) ç³íÜíœMŠæ Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl…
2) A† çÜ*„ýSÃOÐðl$ A×æ$Ð]l#Ë$
3) íßæ…§ýl* Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl…
3) Æ>Ƈ¬
4) BÇPsìæMŠæ Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl…
4) BÑÇ
97. º¬™èl$ç³Ð]l¯]l M>Ë…ÌZ Ò^ól ç³Ð]l¯éË$
92. "º$‹ÙÐðl$¯Œæ' BrÑMýS gê™èl$Ë °ÐéçÜ
MìS…¨ Æý‡M>°MìS ^ðl…§ýl$™éƇ¬.

I
{´ë…™èl…
1) M>Ìê°² ºsìæt Ò^ól ç³Ð]l¯éË$
1) MýSËàÇ GyéÇ

H
2) Ý린MýS ç³Ð]l¯éË$
2) ™èl*Æý‡$μ GyéÇ
3) {ç³ç³…^èl ç³Ð]l¯éË$
3) M>…Vø ¯]l© çßæÇÐé×æ…
4) Ý린MýS, {ç³ç³…^èl ç³Ð]l¯éË$
4) çÜàÆ> GyéÇ
S 98. {ç³ç³…^èl…ÌZ A† ò³§ýlª Ð]l$…_±sìæ çÜÆý‡çÜ$Þ
93. Eç³{VýSàË$ Ìôæ° {VýSçßæ…
1) Ñ$^ŒæV>¯Œæ çÜÆý‡çÜ$Þ
1) VýS$Æý‡$yýl$
K
2) çßæ$Æ>¯Œæ çÜÆý‡çÜ$Þ
2) Ô¶æ${MýS$yýl$
3) çÜ$ï³ÇĶæ$ÆŠæ çÜÆý‡çÜ$Þ
3) Ð]lÆý‡$×æ$yýl$
4) CÈ çÜÆý‡çÜ$Þ
4) C…{§ýl$yýl$ (¯ðlç³NtůŒæ)
A

99. BíÜĶæ* Q…yýl… Ð]l$«§ýlÅ VýS$…yé ´ù™èl$¯]l²


94. V>Í ÐólV>°² MöËÐ]lyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól
Æó‡Rê…Ô¶æ…
ç³ÇMýSÆý‡…
1) 80° ™èl*Æý‡$μ
S

1) B{Æý‡¦™é Ð]l*ç³MýS…
2) 89° ™èl*Æý‡$μ
2) BÎtÒ$rÆŠæ
3) 76° ™èl*Æý‡$μ
3) ç³Ð]l¯]l ÐólVýSÐ]l*ç³MýS…
4) 90° ™èl*Æý‡$μ
4) ¿êÆý‡Ñ$†
100. BíÜĶæ* Q…yýl… D Æý‡MýSOÐðl$¯]l Ö™øçÙ~íܦ†°
95. §ýl„ìS×æ «§ýl–Ð]l… Ð]l§ýlª çÜ*Æý‡$Åyýl$ DÆøk
MýSÍWE…¨
¨MýSa{MýS…Oò³ E§ýlƇ¬Ýë¢yýl$.
1) Ð]l$«§ýlÅ«§ýlÆ>
1) Ð]l*Ça 21Ð]l ™ól©¯]l
2) Q…yé™èlÆý‡Y™èl
2) þ¯Œæ 21Ð]l ™ól©¯]l
3) EçÙ~Ð]l$…yýlË
3) yìlòÜ…ºÆŠæ 23Ð]l ™ól©¯]l
4) GyéÇ Ö™øçÙ~íܦ†
4) òÜò³t…ºÆŠæ 23Ð]l ™ól©¯]l
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

101. O¯ðlË$¯]l¨° Dhç³#t Ð]lÆý‡{ç³Ýë§ýl… A° Æó‡QË$


í³ËÐ]lyé°MìS VýSË M>Æý‡×æ…? 4) Æð‡…yýl$ AçÜÐ]l*¯]l Ð]l{MýSÆó‡QË$
1) Dhç³#t {ç³fË$ D ¯]l¨° ç³NhÝë¢Æý‡$ 106. Ð]l$¯]l Æ>{çÙt…ÌZ Ððl¬§ýlsìæ M>W™èlç³# Ñ$Ë$Ï
2) D ¯]l© ¡Æý‡…ÌZ Vöç³μ ¯éVýSÇMýS™èlË$ CMýSPyýl Ýë¦í³…^èlºyìl…¨.
ÑËíÜÌêÏƇ¬ 1) íÜÆý‡*μÆŠæ & M>VýSgŒæ¯]lVýSÆŠæ
3) C¨ A¯ólMýS fËѧýl$Å^èleMìS¢ MóS…{§é˯]l$ 2) Æ>fÐ]l$…{yìl
çÜÐ]l$MýS*Æý‡ayýl… Ð]l˯]l 3) MýSÆý‡*²Ë$
4) D ¯]l¨ Ìôæ°^ø Dhç³#t Ððl¬™èl…¢ 4) ¿¶æ{§é^èlË…
GyéÇV> Ð]l*Ç E…yól¨ 107. ™èlÐ]lÓM>Ë çœÍ™èl…V> ËÀ…_¯]l Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$
102. MýSËàÇ GyéÇ {ç³fË Ð]l¬QÅÐ]l–†¢ MìS…¨ §é°MìS ^ðl…§ýl$™éƇ¬.

I
1) Ðólsêyýl$r 1) E™éU™èl¯]l…
2) Ð]lÇ ç³…r¯]l$ ÝëVýS$ ^ólĶæ¬r 2) íœÆý‡…VýS$Ë$

H
3) AyýlÐ]l#˯]l$ ¯]lÇMìS ç³…r ^ðlÆý‡$MýS$¯]l$ 3) _{™èlÐ]lçÜ$¢Ð]l#Ë$
AÐ]l¬Ãr 4) Vörtç³#»êÑ
4) M>ïœ ç³…r¯]l$ ÝëVýS$ ^ólĶæ¬r
S 108. Ð]l*¯]lÐ]l#° ç³#r$tMýS VýS$Ç…_ A«§ýlÅĶæ$¯]l…
103. Ìêsì毌æ AÐðl$ÇM> D §ólÔ>Ë™ø MýS*yìl E…¨ ^ólĶæ$yé°MìS D Ô>Q ÑçÙĶæ$gêq¯]l…
1) OòܼÇĶæ*, AËÝëP AÐ]lçÜÆý‡…
K
2) Ððl$MìSÞMø, Ð]l$«§ýlÅ AÐðl$ÇM> 1) B…£éËh
3) §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>, Ð]l$«§ýlÅ AÐðl$ÇM>, 2) M>ÝëÃËh
Ððl$MìSÞMø˯]l$ MýSÍí³ 3) B…{™èl´ëËh
A

4) §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>, Ð]l$«§ýlÅ AÐðl$ÇM> 4) BÇPĶæ*Ëh


104. MýS–Úë~¯]l¨ B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ C^èlr 109. çÜ…çÜP–™èl ¿êçÙÌZ° Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ
S

{ç³ÐólÕçÜ$¢…¨. °çœ$…r$Ð]l#
1) MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ° ¯]l…§éÅË 1) MýSËá×æ$° Æ>f™èlÆý‡…W×ìæ
2) Ð]l$çßæº*»Œæ¯]lVýSÆŠæ hÌêÏÌZ° ™èl…VýSyìl 2) AÐ]l$Æý‡íÜ…çßæ$° AÐ]l$Æý‡MøÔ¶æ…
3) }OÔðæË… §ýlVýSYÆý‡ Ð]l$¯]l²¯]l*Æý‡$ 3) ç³™èl…fÍ Ð]l$à¿êçÙÅ…
4) MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ° çÜ…VýS… 4) ´ë×ìæ° AÚët«§éÅƇ¬
105. ç³r…ÌZ ¯]l¨° VýS$Ç¢…^èlyé°MìS MìS…¨ 110. D M>Ë…ÌZ° Ð]lçÜ$¢Ð]l*Çμyìl 糧ýl®†
Ýë…{糧éĶæ$MýS _ರ² Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ Ð]lÆý‡¢MýS Ðé×ìægêÅ˯]l$
1) Æð‡…yýl$ çÜÐ]l*…™èlÆý‡ Æó‡QË$ {´ù™èlÞíßæ…_…¨.
2) ^èl$MýSPË™ø MýS*yìl¯]l çÜÆý‡â¶æÆó‡Q 1) ´ë™èl Æ>†Ä¶æ¬VýS…
3) ^èl$MýSPË™ø MýS*yìl¯]l Æð‡…yýl$ çÜÐ]l*…™èlÆý‡ 2) Ð]l$«§ýlÅ ÕÌêĶæ¬VýS…
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) Mö™èl¢ Æ>†Ä¶æ¬VýS… 4) MýS¯øgŒæ


4) M>…çÜŠĶæ¬VýS… 116. ç³#Æý‡$Úù™èl¢Ð]l¬yýl$ AÌñæV>j…yýlÆý‡$™ø
111. íÜ…«§ýl$ ¯éVýSÇMýS™èlMýS$ Ððl$çÜç³sZ°Ä¶æ* ÒÆø_™èl…V> ´ùÆ>yìl¯]lç³μsìæMìS D
¯éVýSÇMýS™èlMýS$ Ð]l$«§ýlÅ E¯]l² ÝëÆý‡*ç³™èlÅ™èl¯]l$ M>Æý‡×æ…^ól Kyéyýl$.
™ðl_a¯]l A…Ô¶æ… 1) AÌñæV>j…yýlÆŠæ Vöç³μ Ķ欧ýl® O¯ðlç³#×æÅ…
1) BǦMýS Ð]l¯]lÆý‡$Ë$, Ðésìæ Ñ°Äñæ*VýS… MýSÍW¯]l Ð]lÅMìS¢
2) ¿êçÙ 2) Ķ欧ýl® çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ç³#Æý‡$Úù™èl¢Ð]l¬°MìS
3) çÜçßæf ç³Çíܦ™èl$Ë$ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… A¯]l$MýS*Í…^èlMýS ´ùÐ]lyýl…
4) iÐ]l¯]l Ñ«§é¯]l… 3) ç³#Æý‡$Úù™èl¢Ð]l¬°MìS Ķ欧ýl® O¯ðlç³#×æÅ…
112. VýSf± Ð]l$çßæÐ]l$çŠæ BÝ릯鰲 ÌôæMýS´ùÐ]lyýl…

I
AË…MýSÇ…_¯]l ѧéÓ…çÜ$yýl$ 4) çÜÓ§ólÖ Æ>kËÌZ° AO¯ðlMýSÅ™èl
1) ¸ëíßæĶæ*¯Œæ 117. ^øâ¶æ Ýë{Ð]l*fÅ Ýë¦ç³MýS$yýl$

H
2) C†Þ…VŠæ 1) ÑfĶæ*ËĶæ¬yýl$
3) çßæ$ÅĶæ$¯Œæ™éÞ…VŠæ 2) Æ>gôæ…{§ýl$yýl$
4) AÌŒæ»ñæÆý‡*±
S 3) Æ>fÆ>k & I
113. {ç³ç³…^èl…ÌZ {糫§é¯]l…V> Ð]l*sêÏyól 30 4) MýS$ÌZ™èl$¢…VýS$yýl$
¿êçÙÌZÏ, ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ¿êçÙË çÜ…QÅ 118. ÉìlÎÏ çÜ$Ìꢯ]l$Ë$ ™èlÐ]l$ Æ>gêÅ°² D
K
1) 11 Ñ«§ýl…V> Ñ¿¶æh…^éyýl$.
2) 09 1) Ð]l¬MìS¢
3) 05 2) CM>¢Ë$
A

4) 06 3) çÜ$»êË$
114. íÜ…«§ýl$ ÌZĶæ$ ¯éVýSÇMýS™èl {ç³fËMýS$ D 4) gêXÆý‡$Ï
S

§ólÔ¶æ…ÌZ Ð]lÆý‡¢MýS, Ýë…çÜP–†MýS çÜ…º…«§éË$ 119. AMýS¾ÆŠæ {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l OÆð‡™éÓÈ ç³§ýl®†ÌZ


E…yólÑ. ¿¶æ*Ñ$ÕçÜ$¢ MìS…¨ Ñ«§ýl…V>
1) O^ðl¯é °Æý‡~Ƈ¬…^èlºyìl…¨
2) }Ë…MýS 1) ç³…rÌZ 1/4Ð]l Ð]l…™èl$
3) B眃°Ý뢯Œæ 2) ç³…rÌZ 1/3Ð]l Ð]l…™èl$
4) ºÆ>à 3) ç³…rÌZ 1/2Ð]l Ð]l…™èl$
115. Ô>™èlÐéçßæ¯]l$Ë Ððl¬§ýlsìæ Æ>f«§é° 4) ç³…rÌZ 1/5Ð]l Ð]l…™èl$
1) «§é¯]lÅMýSrMýS… 120. ™èl¯]l ç³Ç´ë˯]lÌZ "AçÙt {糫§é¯]l$˯]l$'
2) {糆Úët¯]lç³#Æý‡… {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l Æ>k
3) Ý릯ólÔ¶æÓÆý‡… 1) MýS–çÙ~§ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

2) {ç³™éç³Æý‡${§ýl$yýl$ çÜÐ]lÊçßæ…
3) ÕÐéh 2) {ç³™ólÅMýS Ð]l–†¢ VýSË {ç³gê çÜÐ]lÊçßæ…
4) Æ>fÆ>f^øâ¶æ$yýl$ 3) {ç³™ólÅMýS ¿oVøãMýS ç³Ç«¨°, ÝëÐ]l*hMýS
121. ÐðlÌñæÏïÜÏ {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l ""Oòܯ]lÅ çÜçßæM>Æý‡ VýS$Ç¢…ç³#¯]l$ MýSÍW, JMóS ^ør MýSÍíÜ E…yól
糧ýl®†'' A…sôæ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠæ f¯]lÆý‡ÌŒæ, {ç³gê çÜÐ]lÊçßæ…
¿êÆý‡¡Ä¶æ$ (çÜÓ§ólÖ) Æ>kË Ð]l$«§ýlÅ D 4) JMóS Ð]lÆ>Y°MìS ÌôæMýS ™ðlVýSMýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³gê
A…Ô>°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l Jç³μ…§ýl… çÜÐ]lÊçßæ…
1) ¿¶æ*Ñ$ ÕçÜ$¢ 125. MìS…¨ ç³Çíܦ†ÌZ Ð]lÅMìS¢ çÜ${ï³… MøÆý‡$tÌZ
2) Ý뫧éÆý‡×æ ç³Ç´ë˯]l ¯ólÆý‡$V> Aï³μË$ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.
3) ç³Æý‡çÜμÆý‡ OòÜ°MýS çÜçßæM>Æý‡… 1) OòßæMøÆý‡$t 11 çÜ…‘‘Æ>Ë$ Õ„ýS

I
4) ÐéÇ Æ>gêÅËÌZ ¿êÈ {¼sìæÙ‹ Ñ«¨…_¯]lç³#μyýl$
OòܯéÅ°² HÆ>μr$ ^ólíÜ OòܯéÅ°MìS AÄôæ$Å 2) Æ>{çÙt Ý뫧éÆý‡×æ G°²MýSÌZÏ ™èlV>§éË$

H
QÆý‡$a¯]l$ çÜÓ§ólÖ Æ>kÌôæ ¿¶æÇ…^éÍ. Ð]l_a¯]lç³#μyýl$
122. "Ð]l…§ólÐ]l*™èlÆý‡…' E§ýlÅÐ]l$… Ð]l¬QÅ Ë„ýS×æ… 3) ¿¶æ*™èlV>§éË$
1) 糯]l$²Ë¯]l$ Ð]lņÆó‡MìS…^èl$r
S 4) {ç³gê çÜ…„óSÐ]l$… MøçÜ… Æ>{çÙt
2) çÜÓ§ólÖ Ð]lçÜ$¢ {´ù™éÞçßæ… & ѧólÖ Ð]lçÜ$¢ {糿¶æ$™èlÓ… {ç³fË BçÜ$¢Ë$ ÝëÓ«©¯]l…
ºíßæçÙPÆý‡×æ ^ólçÜ$MýS$¯]l²ç³#μyýl$
K
3) Oòܯ]lÅ…ÌZ ^ólÆý‡yé°MìS °Æ>MýSÇ…^èl$r 126. D ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ ¿êÆý‡™èl Æ>{çÙt糆°
4) gê¡Ä¶æ$ ¯éĶæ$MýS$Ë AÆð‡çÜ$t˯]l$ ™öËW…ç³Ð]l^èl$a
Ð]lņÆó‡MìS…^èl$r 1) ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ BÐðl*¨…_¯]l ¼Ë$ϯ]l$
A

123. çÜÑ$íÙt MýS$r$…º…ÌZ E¯]l² A¯]l$MýS*Ë™èl †ÇW ç³…í³¯]lç³#μyýl$


1) MýS$r$…º B^éÆý‡ Ýë…{糧éĶæ*˯]l$ 2) Æ>gêÅ…VýS ÑÆý‡$§ýl®…V>
S

´ësìæ…^ólÌê ^èl*^èl$r ç³°^ólíܯ]lç³#μyýl$/¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦÌZ


2) MýS$r$…º Ķæ$fÐ]l*° MýS$r$…º gZMýSÅ…
çÜ¿¶æ$ÅË…§ýlÇ Ð]l$…_ ^ðlyýl$˯]l$ 3) ¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦÌZ gZMýSÅ…
ç³ÇÆý‡„ìS…^èl$r ^ólçÜ$Mö¯]l²ç³#μyýl$
3) MýS$r$…º çÜ¿¶æ$ÅË…§ýlÇ »êVøVýS$˯]l$ 4) G°²MýSË Ñ«§é¯]l…ÌZ
ç³sìæt…^èl$Mö¯]l$r ´ëË$ç³…^èl$Mö¯]l²ç³#μyýl$
4) °Æý‡~Ķæ*«¨M>Æý‡… MýS$r$…º 127. hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œæ çÜÐ]l*ÐólÔ>ËMýS$ Ô>Ô¶æÓ™èl
Ķæ$fÐ]l*°MìS Ð]l*{™èlÐól$ E…yýl$r BàÓ°™èl$Ë$ M>°ÐéÆý‡$
124. çÜÐ]l*f… A…sôæ 1) hÌêÏ MýSÌñæMýStÆŠæ
1) {´ëºËÅ… VýSË {´ë£ýlÑ$MýS {ç³gê 2) Ð]l$…yýlË ç³ÇçÙ™Œæ A«§ýlÅ„ýS$Ë$ A…§ýlÆý‡$
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) hÌêÏ OÐðl§ýlÅ, BÆøVýSÅ A«¨M>Ç Ð]l˜ÍMýS {ç³Ô¶æ² M>§ýl$


4) hÌêÏ çÜçßæM>Æý‡ MóS…{§ýl »êÅ…MýS$ 1) G…§ýl$MýS$ E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í?
A«§ýlÅ„ýS$yýl$ 2) GÌê E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í?
128. C¨ ´ûÆý‡$° ^èlrtç³Æý‡OÐðl$¯]l »ê«§ýlÅ™èl 3) GMýSPyýl E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í?
1) Æ>fÅ… ç³rÏ Ñ«§ólĶæ$™èl MýSÍW E…yýl$r 4) GÐ]lÇ MøçÜ… E™èlμ†¢ ^ólĶæ*Í?
2) AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l ÐéÇMìS çÜàĶæ$ ç³yýl$r 133. çÜçßæM>Æý‡ çÜ…çÜ¦Ë Ð]l¬QÅ íܧ鮅™èl…
3) ò³§ýlªË¯]l$ VúÆý‡Ñ…^èl$r 1) Ìê¿êÆý‡j¯]l
4) çÜ™èlÅÐ]l…™èl$yýl$V> E…yýl$r 2) {ç³gê çÜ…„óSÐ]l$…
129. {ç³gêÝëÓÐ]l$Å Ð]l$¯]l$VýSyýl ©°Oò³ B«§éÆý‡ç³yìl 3) A…§ýlÇ MøçÜ… ™éÐ]l¬, ™èlÐ]l$ MøçÜ…
E…r$…¨ A…§ýlÆý‡$

I
1) ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ 4) Ðésê˯]l$ {´ù™èlÞíßæ…^èl$r
2) Æ>{çÙt糆 134. yé‘‘ AÐ]l$Æý‡¢ÅõܯŒæ AÆý‡¦Ô>{Ý뢰² D

H
3) G°²MýS M>ºyìl¯]l {ç³gê{糆°«§ýl$Ë$ Ñ«§ýl…V> °Æý‡Ó_…^éyýl$.
4) KrÆý‡Ï °Æý‡~Ķæ*Ë$ 1) ç܅糧ýlMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l Ô>ç܈…
130. MìS…¨ ÐésìæÌZ {sêíœMŠæ ¯ólÆý‡… M>°¨
S 2) Ð]l*¯]lÐ]l#yýl$, A™èl° {ÔóæĶæ$çÜ$Þ¯]l$
1) Æøyýl$z¯]l$ Eç³Äñæ*W…^ólrç³#μyýl$ {sêíœMŠæ A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólĶ欯]l¨
íÜVýS²ÌŒæ¯]l$ Ë„ýSÅò³rtMýS Ððlâ¶æÏyýl… 3) G…í³MýS Ô>ç܈…
K
2) Ððl*sêÆý‡$ Ðéçßæ¯éË °È~™èl ÐólVýSÐ]l¬¯]l$ 4) Ñgêq¯]l Ô>ç܈ {ÔóæĶæ$çÜ$Þ
´ësìæ…^èlyýl… (çÜ*PË$ gZ¯]l$ÌZ¯]l$, Æý‡©ª 135. "{ç³Äñæ*f¯]l…'¯]l$ ÒÆý‡$ °Æ>¦ÇÝë¢Æý‡$
{糧ólÔ¶æ…ÌZ¯]l*, Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l) 1) E™èlμ†¢§éÆý‡$yýl$
A

3) Ðéçßæ¯é˯]l$ "°Ëç³MýS*yýl° 2) Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$yýl$


{糧ólÔ>ËÌZ' Ðésìæ° °Ëç³yýl… 3) AÐ]l$ÃMýSç³#§éÆý‡$yýl$
S

4) JMóS ¨Ô¶æÌZ Ððlâ¶æÏÐ]lËíܯ]l ÆøyýlÏ Ò$§ýl, 4) AÆý‡¦Ô>ç܈Ðól™èl¢


Ððl*sêÆý‡$ Ðéçßæ¯éË$ Æð‡…yø ¨Ô¶æÌZ 136. ¨Ó¡Ä¶æ$ Æý‡…VýS BǦMýS Ð]lÅÐ]lçܦMýS$ E§éçßæÆý‡×æ
Ððlâ¶æÏyýl… 1) AyýlÐ]l#Ë$
131. çÜÓ^èleOÐðl$¯]l ç³¼ÏMŠæ Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$/õÜÐ]lËMýS$ 2) ç³Ô¶æ$çÜ…Ð]lÆý‡¦¯]l…
E§éçßæÆý‡×æ 3) ±sìæ çÜÆý‡çœÆ>
1) V>Í 4) ÇĶæ$ÌŒæ GõÜtsŒæ
2) §ólÔ¶æÆý‡„ýS×æ 137. ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢°
3) Æøyýl$z ÌñæMìSP…^èlyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól çÜ*{™èl…
4) OÆð‡ÌôæÓË$ 1) ÐéçÜТ l] Üç *¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ =
132. C¨ BǦMýS Æý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ /
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

«§ýlÆý‡Ë çÜ*_MýS E…¨.


2) ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = «§ýlÆý‡Ë 1) Ô>ç܈ çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨
çÜ*_MýS/¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë 2) Ýë…MóS†MýS ç³Æý‡OÐðl$…¨
gê¡Äñæ*™èlμ†¢ 3) Ð]l*¯]lÐ]l çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨
3) ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = 4) Ð]lçÜ$¢ çÜ…º…«§ýlOÐðl$…¨
¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ† & 141. "Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… Ð]l$°íÙ, A™èl° Ýë…íœ$MýS,
«§ýlÆý‡Ë çÜ*_MýS ¿oVøãMýS ç³ÇçÜÆ>ËMýS$ VýSË çÜ…º…«§é°²
4) ÐéçÜ¢Ð]l çÜ*¦Ë gê¡Äñæ*™èlμ†¢ = «§ýlÆý‡Ë A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólçÜ$¢…¨'' A° °Æý‡Ó_…_¯]l
çÜ*_MýS + ¯éÐ]l$Ð]l*{™èlç³# çÜ*¦Ë ÐéÆý‡$
gê¡Äñæ*™èlμ†¢ 1) gôæÐŒl$Þ

I
138. A{¿¶æMýS… °ËÓÌZÏ Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l…ÌZ E¯]l² 2) çÜ*PË$ »ZÆý‡$z MýSÑ$sîæ & ÑMøtÇĶæ*
hÌêÏ (USA)

H
1) ¯ðlË*ÏÆý‡$ 3) ÐðlïÜÏ
2) _™èl*¢Æý‡$ 4) OÐðl$MóSÌŒæÞ
142. GyýlYÆŠæ yólÌŒæ ""A¯]l$¿¶æÐ]l Ô¶æ…Q$''ÌZ Oò³¯]l$…_
3) {ç³M>Ô¶æ…
S
4) Ð]l$çßæº*»Œæ¯]lVýSÆŠæ Æð‡…yýlÐ]l Ý릯]l…ÌZ E¯]l² A¿¶æÅçܯ]l
139. Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈Ð]l¬¯]lMýS$, ÝëÐ]l*hMýS A¯]l$¿¶æÐ]l…
K
Ô>ç܈Ð]l¬¯]lMýS$ Ð]l$«§ýlÅ VýSË JMýS ™éÆý‡™èlÐ]l$Å… 1) „óS{™èl ç³Æý‡År¯]l
1) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… Ð]lÄñæ*f¯]l 2) §ýl–Ô¶æÅ Ýë…MóS†M>Ë$
MóS…{©MýS–™èlOÐðl$…¨, ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈… ÕÔ¶æ$ 3) MýS¨Ìôæ _{™éË$
A

MóS…{©MýS–™èlOÐðl$…¨ 4) {糧ýlÆý‡Ø¯]lË$
2) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… B^èlÆý‡×ê™èlÃMýSOÐðl$…¨, 143. Ð]l*¯]líÜMýS ^èl˯é™èlÃMýS Æý‡…VýS…ÌZ
E¯]l²™èl…V> E¯]l² Ë„ýSÅ…
S

ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈… íܧ鮅™èlç³Æý‡OÐðl$…¨


3) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… ç³ÇçÜÆ>Ë VýS$Ç…_ 1) çÜÓ¿êÒMýSÆý‡×æ
ÑÐ]lÇçÜ$¢…¨, ÝëÐ]l*hMýS Ô>ç܈… 2) ¯éÅĶæ$ °Æý‡~Ķæ$…
Ð]l*¯]lÐ]l#yìlMìS, çÜÐ]l*gê°MìS VýSË 3) çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$…
çÜ…º…«§é°² ™ðlË$ç³#™èl$…¨ 4) {õ³Æý‡×æ
4) Ýë…íœ$MýS Ô>ç܈… A«§ýlÅĶæ$¯]l 144. ""AÀÆý‡$^èl$˯]l$ ò³…´÷…¨…^èl$Mö¯]l$r''
ç³#ÆøVýS™èlOÐðl$…¨, ÝëÐ]l*hMýSÔ>ç܈… & A¯]l$ Ë„>Å°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l
çÜ*„îSÃMýSÇ…^èlºyìl¯]l A…Ô>˯]l$ MýSÍW çÜμïÙtMýSÆý‡×æ
E…r$…¨ 1) °Æ>®Ç…^èl$r
140. Ýë…íœ$MýSÔ>{çÜ… D çÜÓ¿êÐé°² MýSÍW 2) JMýS Æý‡*ç³Ð]l¬ ¯]l$…_ Ð]l$ÆöMýS Æý‡*´ë°MìS
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

A¯]l$Ð]l¨…^èl$r ™èlMýS$PÐ]l AÐ]lM>Ô¶æÑ$^èl$a¯]l$


3) ÝëÐ]l*hMýS çÜÐ]l$çÜÅËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l 148. òßæÆ>¾ÇtĶæ$¯Œæ ´ëuý‡Å ç³£ýlMýS…ÌZ Ð]lÊyýlÐ]l
^èlÆý‡aËÌZ ´ëÌŸY° B¯]l…¨…^èl$r Ýù´ë¯]l…
4) gê¡Ä¶æ$ ç³™éMýS… Äñæ$yýlË VúÆý‡Ð]l 1) çÜ…íܧýl®™èl
¿êÐé°² ò³…´÷…¨…^èl$Mö¯]l$r 2) çÜ…çÜÆý‡Y…
145. "çÜÐ]l${VýS çÜÓ¿êÐ]l A¿¶æÅçܯ]l {´ë«§é¯]lÅ™èl' 3) {糧ýlÆý‡Ø¯]l
A¯ól¨ D Æý‡MýSOÐðl$¯]l MýSÇMýS$Ë… MýS*Æý‡$μOò³ 4) Ý뫧éÆý‡×îæMýSÆý‡×æ
B«§éÆý‡ç³yìl E…r$…¨ 149. {ç³MýSËμ¯é Ñ«§é¯]l…ÌZ C¨ JMýS {糫§é¯]l
1) HMýSMóS…{©Ä¶æ$ 糧ýl®† çÜ*{™èl… M>§ýl$
2) ĶæÊ°sŒæ 糧ýl®† 1) MýS–™èlÅ çÜ*{™èl…

I
3) OòÜμÆý‡ÌŒæ 糧ýl®† 2) A¯]l$¿¶æÐ]l çÜ*{™èl…
4) M>Ë{MýSÐ]l*¯]l$VýS™èl ÑçÙĶæ*Ë AÐ]l$ÇMýS 3) Ý뫧éÆý‡×æ ¯]l$…_ {ç³™ólÅMýSÐ]l¬¯]lMýS$ A¯]l$

H
146. 1986 gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ {ç³×êãMýSÌZ° çÜ*{™èl…
{糫§é¯]l MýSÇMýS$ËÐŒl$ÌZ Ìôæ° A…Ô¶æ… 4) {ç³Äñæ*f¯]l çÜ*{™èl…
S
1) Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË ç³ÇÆý‡„ýS×æ 150. JMýS ѧéÅǦ JMýS ÑçÙĶæ$…ÌZ JMýS
2) Ýë…íœ$MýS AÐ]lÆø«§ýlM>˯]l$ {ç³™ólÅMýSOÐðl$¯]l ´÷Æý‡´ër$ {糆ÝëÇ
™öËW…^èl$r G…§ýl$MýS$ ^ólĶæ¬^èl$¯é²yø
K
3) ç³Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ ç³ÇÆý‡„ýS×æ ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MìS D Ñ«§ýlOÐðl$¯]l
4) _¯]l² MýS$r$…º ¿êÐ]l¯]l Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… Ðéyýl$§ýl$Æý‡$
147. E糯éÅçÜ ç³§ýl®†ÌZ° JMýS ÌZç³… 1) ÌZç³°Æ>¦Æý‡×æ Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
A

1) çÜÐ]l$Ķæ*°² ´÷§ýl$ç³# ^ólíÜ, íÜ˺‹Ü¯]l$ 2) çÜÐ]l${VýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…


ç³NÇ¢ ^ólĶ欯]l$ 3) °Æ>Ã×ê™èlÃMýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…
S

2) E´ë«§éÅĶæ¬yìl ç³°° çÜ$Ë¿¶æ™èlÆý‡… 4) °Æ>Ã×ê™èlÃMýS, çÜÐ]l${VýS Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l…


^ólĶ欯]l$
3) ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ ѯ]l$rÌZ Õ„ýS×æ°^èl$a¯]l$
4) A¿¶æÅçܯ]lÌZ ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ´ëÌŸY¯]lyé°MìS

www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

sñæsŒæ õ³ç³ÆŠ‡&2 çÜÐ]l*«§é¯éË$


SERIES - A ÝùçÙÌŒæ çÜtyîl‹Ü
91) 4 92) 1 93) 2 94) 3 95) 4 96) 2 97) 1 98) 3
99) 4 100) 2 101) 4 102) 1 103) 3 104) 2 105) 4 106) 2

I
107) 1 108) 3 109) 2 110) 3 111) 1 112) 4 113) 2 114) 3
115) 2 116) 4 117) 1 118) 2 119) 2 120) 3 121) 4 122) 2

H
123) -& 124) 3 125) 1 126) 2 127) 3 128) 1 129) 4 130) 2
131) 2 132) 1 133) 3 134) 4- 135) 2 136) 4 137) 1 138) 1

S
139) 3 140) 3 141) 4 142) 2 143) 1 144) 3 145) 2 146) 1
147) 4 148) 2 149) 3 150) 1

K
S A

www.sakshieducation.com