Вы находитесь на странице: 1из 18

www.sakshieducation.

com

BOOKLET SERIES - B PAPER-I

sñæsŒæ õ³ç³ÆŠ‡&1 {ç³Ô¶æ²ç³{™èl…&çÜÐ]l*«§é¯éË$


1. Ýë…-íœ$-MýS -Ýë…çÜP–†MýS íܧ鮅™é°² {糆-´ë-¨…_-¯]l-Ðé-Æý‡$?
1) -{º*çÜ-ÆŠ‡ 2) -Æø-f-ÆŠ‡Þ 3) -º…yýl*-Æý‡ 4) OÐðlV>-sŒæ-ïÜP
2. A¿¶æÅ-çÜ-¯é-°-MìS C¨ Ð]l$…_ °Æý‡Ó-^èl-¯]l…?
1) Ô>-È-Æý‡-M>-À-Ð]l–-¨® §éÓÆ> {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-ÌZ MýSÍVóS Ô>Ô¶æÓ-™è -Ð]l*-Æý‡$µ
2) -Õ-„ýS §éÓÆ> -{ç³-Ð]l-Æý‡¢-¯]l-ÌZ MýSÍVóS Ð]l*Æý‡$µ
3) -{ç³-Ð]l-Æý‡¢-¯]l-ÌZ H§ól-° Ð]l*Æý‡$µ

I
4) A-¯]l$-¿¶æ-Ð]l… §éÓÆ> {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-ÌZ MýSÍVóS §é§é-ç³# Ô>Ô¶æÓ-™èl- Ð]l*Æý‡$µ
3. A…™èl-Æý‡Y-™èl {õ³Æý‡-×æ §ól°-MìS çÜ…º…««¨…_…-¨?

H
1) -{ç³-Ð]l-Æý‡¢-¯]l-¯]l$ °Ä¶æ$…{†…^ól çܵçÙt-OÐðl$-¯]l ºíßæ-Æý‡Y-™èl M>Æý‡-M>-Ë$
2) A«¨-MýS ºíßæ-Æý‡Y-™èl {-õ³-Æý‡-×æ
3) A--°-Ðé-Æý‡Å… -Ìôæ-§é çÜÐ]l$Ã--†
S
4) -Ð]lÅMìS¢ {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-MýS$ çܵçÙt-OÐðl$-¯]l- ºíßæ-Æý‡Y-™èl ºçßæ$-Ð]l*-¯]l… -Ìôæ-MýS-´ù-Ð]l-yýl…
4. -Ë„>Å-Ë-MýS$ çÜ…º…«¨-…_- MìS…¨ Ðé-M>Å-ÌZÏ çÜ-Ç-M>-°-¨?
K
1) Ë--„ýSÅ… çœ-Í-™é-°² GÌê Ý뫨…^é-ÌZ Ð]l-Ç~-çÜ$¢…¨
2) Ë„ýSÅ-…- ´ë-u>Å…Ô¶æ MóS…{©-MýS-Æý‡-×æ-…, ¨Ô¶æ-¯]l$ çÜ*_-çÜ$¢…¨
3) Ë„ýSÅ-… A¿¶æÅ-çÜ-¯]l çœÍ-™é-Ë-¯]l$ Ð]lÇ~-çÜ$¢…¨
A

4) Ë„ýSÅ… ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë$ ^ólÆý‡$-MøÐéÍÞ¯]l VýSÐ]l*Å--°² çÜ*_-çÜ$¢…¨.


5. ´ëuý‡-Ô>-Ë Ð]l*Æý‡Y-§ýl-Æý‡Ø-MýS-™èlÓ…& Ð]l$…-{™èl-×æ… M>-Æý‡Å-{MýS-Ð]l$… {ç³Äñæ*-f-¯]l… §ól°-™ø Ð]lÅÐ]l-çßæ-ÇÝë¢Æý‡$?
S

1) -Ð]l–-†¢-ç³-Æý‡ çÜÐ]l$-çÜÅ-Ë$ 2) -Ñ-§éÅ-Ñ-çÙ-Ķæ$-MýS çÜÐ]l$-çÜÅ-Ë$


3) -Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-Ë ÑM>-çÜ… 4) -Ð]lÅ-MìS¢-VýS-™èl çÜÐ]l$çÜÅ-Ë$
6. ÑÑ-«§ýl -¯ól-ç³-£éÅ-Ë$¯]l² ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë$-¯]l² Ð]lÊyø ™èlÆý‡-VýS-†-ÌZ E´ë-«§éÅ--Ķæ¬-yýl$ ѧýlÅ-ç³-rÏ A¯]l$MýS*Ë OÐðlQ-Ç-°
ò³…´÷-…¨…^èlyé°MìS {´ù™èlÞ--íßæ…^ól A¯]l$-OÐðl-¯]l ç³Ç-çÜ-Æ>-°² MýSÍ-W…^é-Ë-¯]l$-MýS$…sê-yýl$. D Ë-„>Å-°² -Ýë--
«¨…^èlyýl…ÌZ E´ë--«§éÅ-Ķæ¬yìl-MìS MìS…¨-Ðé-sìæÌZ JMýS Ð]lNÅçßæ… -G-MýS$P-Ð]l-V> ™øyýlµ-yól AÐ]l-M>-Ô¶æ… E…¨?
1) -Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-Ë-MýS$ A«¨-MýS Ý뫧ýl-¯]l ©Æý‡ƒ-M>-Ë Ìê¿ê-Ë-¯]l$ E§éƒ-sìæ…^èl-yýl…
2) ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë °Úëµ-§ýl-¯]l-¯]l$ Ððl$Æý‡$--VýS$-ç³-Æý‡ayé°MìS Ð]lÊÆý‡¢ -ç³#-¯]l-Æý‡¾-Ìê-Ë-¯]l$ Eç³-Äñæ*-W…^èl-yýl…
3) A-«¨MýS °Úëµ--§ýl-¯]l {ç³Ð]l*-×ê-Ë-MýS$ çÜÇ-´ù-Äôæ$ Ñ«§ýl…V> ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë- ç³°-° ´÷VýS-yýl-yýl…
4) Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-Ë {ç³VýS-†, A¿êÅ-çÜ-MýS$-Ë$-V> ò³Ç-VóS çÜÐ]l$-Æý‡¦-™èl-¯]l$ ¯ö-MìSP^ðlç³µ-yýl…
7. -Ð]l*…sìæ-ÝùÞ-È {ç³M>-Æý‡… ÑM>-çÜ Ð]l*Æ>Y-°², A-™èlÃ-¿ê-Ð]l-¯]l HÆ>µ-r$-¯]l$ °Ô¶æa-Ƈ¬…^ól¨?
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

1) -Ð]l$-¯]l-çÜ$Þ 2) -Ô¶æ-È-Æý‡… 3) Ð]l-Äñæ*-f-¯]l$-Ë$ 4) -B-™èlÃ


8. ÕÕ--Ð]l# ÑM>-çÜ §ýlÔ¶æ?
1) -A-yýlz…V> E…r$…¨ 2) -°-Ë$-Ð]l#-V> E…r$…¨
3) -{´ë-VýS$-MîS¢-MýS-Ç…^èl-Ìôæ-…
4) -Õ-Æý‡@- ´ë-§é-À-Ð]l¬-Q…V>, çÜÒ$-ç³ §ýl*Æý‡-çܦ…V> E…r$…¨.
9. 2009 ѧéÅ-çßæ-MýS$P -^èl-rt… {ç³M>-Æý‡… ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë-MýS$ çÜÐ]l$-MýS*-Æý‡a-Ð]l-Ë-íÜ-…-¨?
1) -çÜ-à-Ķæ$-MýS E´ë--«§éÅ-Ķæ¬-yýl$ 2) -Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-Ë$ MøÇ-¯]l E´ë-«§éÅ-Ķæ¬-yýl$
3) -Õ-„ýS-×æ ´÷…¨-¯]l E´ë-«§éÅ-Ķæ¬-yýl$ 4) -G-Ð]l-OÆð‡¯é A„ýS-Æ>-çÜ$Å-yýl$
10. MìS…¨ Ðé--Ç-ÌZ ™öÑ$çólâ¶æÏ Ð]lĶæ$-çÜ$¯]l² ѧéÅ-Æý‡$¦Ë Ýë…íœ$-MýS ÑM>-çÜ…Oò³ A¯]l$-MýS*-Ë {-ç³-¿ê-Ð]l… -
^ólĶæ$yé°MìS GMýS$P-Ð]l AÐ]l-M>-Ô¶æ… E¯]l² E´ë-«§éÅ-Ķæ$ Ð]lNÅçßæ…?

I
1) ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë-MýS$ ™èlÆý‡-VýS-† MýS–™éÅ-Ë çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ÐéÇ ¿êÐé-Ë-¯]l$ õÜÓ^èle-V> Ð]lÅMýS¢ ç³Ç-^ól AÐ]l-M>-Ô>-Ë-¯]l$

H
MýSÍ-W…^èl-yýl…
2) çÜ-çßæ-M>-Æý‡ ¿êÐ]l-Ðól$ V>± ´ùsîæ-™èl-™èlÓ… Ìôæ° Ñ§éÅ-Ǧ MýS–™éÅ-Ë-¯]l$ E-§éƒ-sìæ…^èl-yýl…
3) çÜÐé-Ë$ Ìôæ§é °Æ>-Ô¶æ ç³NÇ-™èl-OÐðl$-¯]l MýS–™éÅ-Ë$ ^ólĶæ$yé°MìS ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë-MýS$ {´ù-™éÞ-à-°²
A…¨…^èlyýl…
S
4) -Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-Ë ¯éĶæ$-MýS-™èlÓ, E´ë-«§éÅ-Ķæ$ ¯éĶæ$-MýS-™èlÓ ™èlÆý‡-VýS-† MýS–™éÅ-Ë -Ð]l$-§ýlÅ çÜÐ]l$-™èl$-ËÅ-™èl-¯]l$ H-Æý‡µ-Æý‡-
K
^èlyýl…
11. ^éÌê-Ð]l-Æý‡-MýS$ Ð]l*¯]l-Ð]l Ë-„ýS-×ê-Ë$ A¯ól-MýS f¯]l$Å-Ð]l#-Ë$ -MýS-Í-íÜ ç³°-^ólĶæ$yýl… §éÓÆ> H-Æý‡µ-yýl-
™é-Ƈ¬. ©°² HÐ]l$…sêÆý‡$?
A

1) -{Mø-Ððl*-gZ-Ð]l¬-Ë$ 2) -º-çßæ$-f-¯]lÅ-™èlÓ…
3) A-{ç³-¿ê-Ð]l-MýS 4) -{ç³-¿ê-Ð]l-MýS
S

12. {ç³fq- °Æý‡Ó-^èl-¯]l…ÌZ ¿êVýS-… M>°-¨?


1) -çÜ–-f-¯é-™èlÃ-MýS…V> E…yýl-VýS-Í-VóS ÝëÐ]l$-Æý‡¦Å…
2) Ð]l¯]l-Æý‡$--Ë-¯]l$ çÜÐ]l$-Æý‡¦…V> Eç³-Äñæ*-W…^èl-VýS-ÍVóS ÝëÐ]l$-Æý‡¦Å…
3) A¯]l$-VýS$-×æÅ-™é ÝëÐ]l$-Æý‡¦Å…
4) çÜ-Ð]l$--çÜÅ-Ë-¯]l$ ç³Ç-çÙP-Ç…^èl VýSÍVóS ÝëÐ]l$-Æý‡¦Å…
13. NCF-2005 {ç³M>-Æý‡-… B…-VýSÏ-¿ê--çÙ- »Z-«§ýl-¯ø-§ólª-Ô¶æ-… ©°² -°-ÇÃ…^èlyýl…?
1) ºçßæ$-¿ê-ÚëÐé§ýl… 2) -B…VýSÏ… Ð]l*{™èl-Ðól$
3) -H-MýS-¿ê-Úë Ðé§ýl-… 4) -¨Ó-¿ê-Úë Ðé§ýl…
14. Ķæ$Ð]lÓ¯]l BÆý‡…¿¶æ §ýlÔ¶æ?
1) OÌñæ…W-MýS ç³Ç×æ-†-MìS §éÇ-¡-õÜ -ò³-Æý‡$-VýS$-§ýl-Ë, àÆøÃ-¯Œl-Ë Ð]l*Æý‡$µ-§ýl-Ô¶æ
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

2) »êÍ-MýS-Ë MýS…sôæ »êË$-Æý‡$ ´÷yýl-Ð]l#-V> MýS°-í³…_ çßæu>-™èl$¢ ò³Æý‡$-VýS$-§ýl-Ë çÜ-…¿¶æ-Ñ…^ól 1 ¯]l$…_ 2 Hâ¶æÏ
M>Ë…
3) MúÐ]l*-Æý‡ §ýlÔ¶æ Ð]l*-¨-Ç-¨
4) »êÍ-MýS-ÌZÏ MýS…sôæ Ð]l¬…§ýl$ »êË$-Æý‡-ÌZ MýSË$-VýS$™èl$…¨
15. º…yýl*-Æý‡ {ç³M>-Æý‡… MìS…¨ ÐésìæÌZ {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯é ¯]lÐ]lÊ-¯é-ÌZ Ð]l¬QÅ-… -M>--°-¨?
1) çÜ…{ç³-§é-Ķæ$-MýS -°-º…«§ýl-¯]l… 2) ç³Ç-Ö-Ë-MýS$-Ë Ë„ýS-×ê-Ë$
3) A¯]l$-MýS-Æý‡-×æ {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l ç³Æý‡Å-Ð]l-Ýë-¯é-Ë$ 4) ¯]lÐ]lÊ-¯é Ë„ýS-×ê-Ë$
16. "{í³-°Þ-ç³-ÌŒæ B‹œ VðSÝët-ÌŒæt OòÜM>-Ë-i-' A¯ól ç³#çÜ¢-M>-°² Æý‡_…_-¯]l ÐéÆý‡$?
1) MýSÆŠ‡t Mø‹œM- > 2) Ð]l*MŠSÞ Ð]lȦ-Ð]l$-Ķæ$-ÆŠ‡
3) M>ÆŠ‡Ï Ķæ$…VŠS 4) K-ÌŒæ¹V>…VŠS&-Mø-òßæÏ-ÆŠ‡

I
17. JMýS {ç³™ólÅ-MýS {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l -ç³#-¯]l-Æ>-Ð]l–-™èl… M>MýS$…yé °Æý‡$--™éÞ-çßæç³Ç-^ól -ç³-Æý‡Å-Ð]l-Ýë-¯é-Ë-¯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$?

H
1) A¯]l$-MýS*-Ë -ç³#-¯]lÆý‡Â˯]l… 2) {糆-MýS*-Ë ç³#¯]lÆý‡Â˯]l…
3) M>Æý‡Å-Ýë-«§ýl-MýS- °º…«§ýl-¯]l-… 4) ÑÆý‡-Ð]l$-×æ-
18. Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-ÌZÏ GÐ]l-Ç-OMðS-¯é JMýS-Ç-MìS A¿¶æÅ-çÜ-¯]l OÐðlMýS-ËÅ… E…sôæ MìS…¨ ѧéÅ-Ǧ MóS…{©-MýS–-™èl çÜ*{™é-ÌZÏ E´ë--«§éÅ-
Ķæ¬-yýl$ ç³Ç-VýS-×ìæ…^éÍÞ…¨?
S
1) A-¿¶æÅ-çÜ-¯]l…ÌZ E-¯]l² OÐðlĶæ$-MìS¢-MýS ¿ôæ§é-Ë$
K
2) A¿¶æÅ-çÜ-¯]l…, À¯]l²-™èlÓ…
3) g- êq¯- l] °Æ>Ã-×æ… 4) Ð]lNÅà-™èlÃ-MýSBÌZ-^èl-¯]l
19. Ò-sìæ-° ¯öMìSP ^ðlõ³µ A¿¶æÅ-çÜ-¯]l ç³Ç-çÜ-Æý‡… MýSÍ-W…^èl-yýl… §éÓÆ> ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë-MýS$ A-¯]l$--MýS*-Ë B™èlÃ-¿ê-Ð]l-¯]l ò³…´÷-
A

…¨…-^èl$MøÐ]lyýl…ÌZ E´ë--«§éÅ-Ķæ¬-yýl$ çÜà-Ķæ$-ç³-yö-^èl$a?


1) °Úëµ-§ýl-¯]l Ë„>Å-Ë-¯]l$ Ý뫨-…^ól -Ð]lÊ-Æý‡¢ ç³#¯]l-Æý‡Â-Ë-¯]l…
S

2) Ýë…-íœ$-MýS ç³Æý‡-çܵ-Æý‡ ^èlÆý‡Å MîSËMýS…V> E…yól »Z«§ýl-¯é MýS–™éÅ-Ë$


3) OÐðlĶæ$-MìS¢-MýS {ç³-VýS-†, Ð]l$-¯]l¯]l-ÖË _…™èl-¯]l
4) JMóS-Ýë¦-Ƈ¬- Ý뫧ýl-¯]l MýSÍ-VóS ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë-™ø A-¿¶æÅ-íÜ…^ól AÐ]l-M>-Ô>-Ë$
20. í³Ä¶æ*-gôæ çÜ…--gêq-¯é-™èlÃ-MýS íܧ馅™èl… {糫§é-¯]l…V> §ól°-MìS çÜ…º…«¨…_-…-¨?
1) çÜ-Ç-M>-° çÜ…fq-Ë-¯]l$ çÜÇ--^ól-õÜ _MìS-™éÞ-™èlÃ-MýS 糧ýl®-™èl$-Ë$
2) gêq¯ól…{¨-Ķæ$ ^èl-Ë-¯é-™èlÃ-MýS ÑM>--çÜ-…ÌZ-° çÜÐ]l$-çÜÅ-Ë$
3) ò³Ç-VóS ÕÕ--Ð]l#--Oò³ ÝëÐ]l*-h-MýS {ç³ç³…^èl {ç³-¿ê-Ð]l…
4) BÌZ-_…^ól Ýë-Ð]l$-Æ>¦Å-À-Ð]l–-¨®
21. ç³#sìæt-¯]l ¯ésìæ-MóS ç³N-Ç¢-V> AÀ-Ð]l–-¨® ^ðl…§ól gêq¯ól…{¨Ä¶æ$…?
1) Ðéçܯ- l] 2) Üç µÆý‡Ø 3) Ñ°-MìS-yìl 4) ^èl*ç³#
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

22. MìS…¨ _-MìS-™éÞ ç³§ýl®-™èl$ÌZÏ {--ç³-Ð]l-Æý‡¢-¯é Ð]l*Æý‡$µ-¯]lMýS$ E§é-çßæ-Æý‡-×æ?


1) C™èl-Æý‡$-Ë {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-¯]l$ Ð]lÅMìS¢ ÑÔóæÏ-íÙ…^èl VýSÍVóSÌê ^ólĶæ$yýl…-
2) -C-™èl-Æý‡$-Ë {-ç³-Ð]l-Æý‡¢-¯]l-¯]l$ Ð]lÅMìS¢ Ð]l*Æý‡$µ ^ólĶæ$-VýS-ÍVóSÌê ^ólĶæ$yýl…
3) çÜÆý‡$ª-»ê-r$-M>-° {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-Ë$, E§ólÓ-V>-Ë-¯]l$ Ð]lÅMìS¢ A¯]l¿¶æÅ-íÜ…^ólÌê ^ólĶæ$yýl…
4) ™èl¯]l »êËÅ {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯]l-Ë-¯]l$ Ð]lÅMýS$¢-Ë$ A-¯ólÓ-íÙ…^ólÌê ^ólĶæ$yýl…
23. Møòßæ-ÌŒæ ºÆŠ‡Y {糆--´ë-¨…_-¯]l H §ýlÔ¶æ-ÌZ ÕÔ¶æ$-Ð]l# -§ö-Ç-MìS ´ù™é-¯]l-¯ól E-§ólª-Զ慙ø "§ö…VýS-™èl-¯]l… ^ólĶæ$yýl… ™èl糚-
-' A° -^ðl-ç³#--™é-yýl$?
1) Ð]l$…_ »ê-Ë$-yýl$ -Ìôæ-§é Ð]l$…_ »êÍ-MýS A¯ól O¯ðl†-MýS-™èl (§ýl-Ô¶æ 3)
2) A«¨-M>-Æý‡…, Ýë…íœ$-MýS {MýSÐ]l*-°², ´ë-sìæ…^ól ±† (§ýl-Ô¶æ 4)
3) Õ„ýS Ñ-«§ól-Ķæ$-™èl (§ýlÔ¶æ 1)

I
4) Ý뫧ýl-¯ø-ç³-Äñæ*-VýS çÜ$Q-Ðé-§ýl-… (§ýl-Ô¶æ 2)

H
24. -í³-ËÏ-ÌZÏ ç³#r$t-MýS-™ø ¿êçÙ-¯]l$ -B-Çj…^ól Eç³-MýS-Æý‡-×æ… E…r$…§ýl° ç³Ç-MýS-˵-¯]l ^ólíÜ-¯]l íܧ鮅™èl MýSÆý‡¢?
1) ^é-ÐŒl$-ïÜP 2) OÐðlV>-sŒæ ïÜP 3) Mø¸ëP 4) í³Ä¶æ*-gñæ
25. -{ç³-gê q-Ë-¼® VýS×æ¯]l-Ë ÑçÜ¢-Æý‡-×æ?
S
1) ï܈ -ç³#-Æý‡$-çÙ$-Ë Ð]l$«§ýlÅ çÜVýS-r$-ÌZ ™ól-yé-Ë-¯]l$ ™ðlË$--ç³#-™èl$…¨
2) 100 ™èlÆý‡$-Ðé-™èl çßæu>-™èl$¢-V> ç³yìl-´ù-™èl$…¨
K
3) çÜ$Ð]l*-Æý‡$ Ý뫧é-Æý‡-×æ Ìôæ§é VýS…r BM>--Æý‡-…
4) ^éÌê-Ð]l$…¨ 80&100 Ð]l$«§ýlÅ E…sê-Æý‡-° ™ðlË$--ç³#-™èl$…¨
26. E--´ë-«§éÅ-Ķæ¬-yýl$ ™èl¯]l ™èlÆý‡-VýS-† VýS¨ÌZ -Ñ-§éÅ-Æý‡$¦-Ë ÝëÐ]l$Æ>¦®Å-°² ºsìæt ç³°- C^éa-yýl$. CMýSP-yýl E´ë-«§éÅ-Ķæ¬-
A

yýl$ ç³Ç-VýS-×ìæ…_…¨?
1) OÐðlĶæ$-MìS¢-MýS ¿ôæ-§é-Ë$ 2) Ý뫧lý ¯- l]
S

3) BçÜ-MýS$¢-Ë$ 4) MýS$r$…º ¯ólç³-«£ýlÅ…


27. MìS…¨ Ð]l$¯ø-Ñ-gêq-¯]lÔ>{--çÜ¢ Æý‡…V>ÌZÏ çÜÆý‡$ª-»ê-r$ çÜÐ]l$-çÜÅ-Ë Ìê…sìæ ™èlMýS$P-Ð]l Ýë¦Æ‡¬-ÌZ VýSË Ð]l*¯]l-íÜ-MýS çÜÐ]l$-
çÜÅ-Ë-¯]l$ °Æ>¦®-Ç…_ ™èlW-¯]l _-MìS-™èlÞ¯]l$ A…¨…--^ól-¨?
1) -Ð]lÊ-Ç¢-Ð]l$-™èlÓ Ð]l$¯ø-Ñ-gêq-¯]l-Ô>-ç܈… 2) {ç³Äñæ*-VýS Ð]l$-¯ø-Ñ-gêq-¯]lÔ>--ç܈…
3) ÑM>-çÜ- Ð]l$¯ø-Ñ-gêq-¯]l-Ô>-ç܈… 4) Ð]l$…{™èl-×æ Ð]l$¯ø-Ñ-gêq-¯]l-Ô>-ç܈…
28. -çÜÖ-†-° ò³…´÷…¨…^ól-¨?
1) ºsîæt Üç- Ö-† 2) Çà-ÆŠ‡Þ-Ë$
3) °ÇÓ-Æ>-Ð]l$ A¿êÅ-çÜ… 4) ^èl¨-Ñ-¯]l ™èl-Æ>Ó™èl ÒOÌñæ-¯]l…™èl çÜÐ]l$Ķæ$… Ððl$-Ë-MýS$Ð]lV> E…yýlr…
29. õÜÓ-béa-ç³N-Ç-™èl C^èle, B-™èlà {ç³Ýë¦-Ð]l-¯]l-Oò³ MóS…{©-MýS-Ç…^ól E--ç³-VýS-Ð]l$…?
1) çÜ…-gêq-¯é-™èlÃ-MýS Ð]l$¯ø-Ñ-gêq-¯]l Ô>-ç܈… 2) -Ð]l*-¯]l-Ð]l-™éÐé§ýl…
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) Ð]l$¯ø -Ñ-ÔóæÏ-çÙ-×æ 4) {ç³Ð]l-Æý‡¢-¯é Ðé§ýl…


30. Õ-Ô¶æ$-Ð]l#--¯]l$ ™ðlËÏ-° G-Ë$-MýS-MýS$ ¿¶æĶæ$-ç³-yól-r-r$Ï çÜ…{-ç³-§é-Ķæ$-MýS °º…«§ýl-¯]l-™ø ^ólÔ>-Æý‡$. -J-MýS-Ðól-â¶æ B ÕÕ-Ð]l# -™ðl-ËÏ-°
MýS$…§ól-Ë$-¯]l$ ^èl*-íÜ MýS*yé ¿¶æĶæ$-ç³-yìl™ól A¨?
1) E©ª-ç³-¯]l& VýS$Ç¢…^èl$-r 2) E©ª-ç³-¯]l& Ñ-¿ôæ-©-MýS-Ç…^èl$-r
3) E©ª-ç³-¯]l &Ý뫧é-Æý‡-×îæ-MýS-Æý‡-×æ… 4) E©ª-ç³-¯]l& Ñ^èl-„ýS-×æ
31. "-Vú-™èl-Ò$ MøMìS-Ë-' V>Ç "©-´ë-Ð]l-ã' {ç³íÜ-§ýl®-OÐðl$-¯]l?
1) MýS£é çÜ…MýS-Ë-¯]l… 2) M>Ð]lÅ çÜ…MýS-Ë-¯]l…
3) ÐéÅçÜ Üç …MýSË- ¯- l] … 4) MýSÑ-™é çÜ…MýS-Ë-¯]l…
32. "-´ù--çÙ-×æ'ÌZ E…¨, "§ýl*-çÙ-×æ-' ÌZ Ìôæ§ýl$
"Ð]l$-Ð]l$-™èl-'-ÌZ- E…¨, "Ð]l$-Ð]l$-M>-Æý‡…'-ÌZ Ìôæ§ýl$

I
"Ð]l$¯]l-'-ÌZ E…¨, "Ð]l*-r-'-ÌZ Ìôæ§ýl$

H
D ´÷yýl$-ç³# MýS£ýl-ÌZ-° MýS-Ñ õ³-Æý‡$?
1) Ð]l$…^èl¯]l 2) ´ù™èl¯- l] 3) Ýù-Ð]l$--¯]l 4) -MóS-™èl-¯]l
33. {´ë-`-¯]l- M>Ð]lÅ -¿ê-çÙ-MýS$ ¯ólsìæ-MîS {´ëÐ]l*×ìæ-MýS…V> ¿êÑ…^ól ÐéÅMýS-Æý‡-×æ {VýS…£ýl…?
1) A--ç³µ-MýS-Ò-Ķæ$-…
S
2) B…{«§ýl-Ô¶æ-ºª _…-™é-Ð]l$-×ìæ 3) »êË ÐéÅMýS-Æý‡-×æ… 4) {´ûÉýl ÐéÅMýS-Æý‡-×æ-…
34. "-íÜ-§é®…™èl ÕÆø-Ð]l$-×ìæ-' A¯ól VýS×ìæ-™èl Ô>ç܈ {VýS…£ýl… Æý‡_…_-…-¨?
K
1) -{º-çßæÃ-VýS$-ç³#¢-yýl$ 2) MøÌŒæ-{º*-MŠS 3) ¿êçÜP-Æ>-^é-Æý‡$Å-yýl$ 4) Ð]l$õßæ-Ô¶æÓ-Æý‡$-yýl$
35. "-± MýS…uý‡…º$ Mú--W-Í…_ ç³r$tMö° Ð]l-^ðla-§ýl-¯]l$-' D ÐéM>Å°² -Ð]lÅ-Ð]l-à-Æý‡ -¿ê-çÙ-ÌZ Æ>õÜ¢?
1) ± MýS…u>-°² MúW-Í…^èl$-Mö-°- ç³r$t-Mö-° Ð]lÝë¢-¯]l$
A

2) ± MýS…uý‡…º$ -ò³-¯]l-Ðól-íÜ ç³r$t-Mö-° Ð]lÝë¢-¯]l$


3) ± MýS…uý‡…º$ Mú--W-Í…-_ ç³r$t-Mö-°Ð]lÝë¢-¯]l$
S

4) ± MýS…uý‡Ð]l¬ MúW-Í…_ ç³r$-t-Mö-° Ð]l^ðla-§ýl-¯]l$


36. Ðólr-V>-yýl$ h…MýS-¯]l$ ^èl*Ô>-yýl$. A™èl-yýl$ §é°² »ê×æ…™ø Mö-sêt-yýl$. D ÐéM>Å-Ë-¯]l$ MýSÍ-í³ JMýS Ðé-MýSÅ…V>
Æ>õÜ¢?
1) Ðólr-V>-yýl$ -h…-MýS-¯]l$ -^èl*-íÜ A™èl-yýl$ »ê×æ…™ø Mösêt-yýl$.
2) Ðólr-V>-yýl$ h…MýS-¯]l$ ^èl*-íÜ A™èl-yýl$ §é°-° »ê×æ…™ø -Mö-sêt-yýl$
3) Ðólr-V>-yýl$ h…MýS-¯]l$ ^èl*-Ô>-yýl$ §é°-° »ê×æ…™ø Mösêt-yýl$
4) Ðólr--V>-yýl$ h…MýS-¯]l$ ^èl*-íÜ »ê×æ…™ø Mösêz-yýl$
37. B¯]l…§Šl Æý‡Ñ-MìS BǦ-MýS ÝëĶæ$…^ól-Ô>-yýl$. D Ðé-MýSÅ…ÌZ-° {MìSĶæ$-¯]l$ ¿¶æÑ-çÙÅ-™éP-Ë…- ÌZ--MìS Ð]l*Ça Æ>õÜ¢?
1) B¯]l…§Šl Æý‡Ñ-MìS BǦ-MýS ÝëĶæ$… ^ólĶæ$-Ìôæ-§ýl$
2) B¯]l…§Šl Æý‡Ñ-MìS BǦ-MýS ÝëĶæ$… -^ðl-Ķæ$Å-yýl$
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) B¯]l…§Šl Æý‡-Ñ-MìS BǦ®MýS ÝëĶæ$… ^ól-çÜ$¢-¯é²-yýl$


4) B¯]l…§Šl Æý‡Ñ-MìS BǦ-MýS ÝëĶæ$… ^ólÝë¢-yýl$
38. "B-Ë$-' A-¯ól-Ð]l*-r JMýS-糚-yýl$ D -A-Æý‡¦…ÌZ ÐéyólÐéÆý‡$?
1) ÕÔ¶æ$-Ðl] # 2) Üï ˆ 3) Æ>×ìæ 4) ™èlÍÏ
39. -"-Vø-Ƈ¬-' Զ溪-… ºçßæ$-Ð]l-^èl-¯]l Æý‡*ç³… Vø™èl$-Ë$. D ºçßæ$-Ð]l-^èl-¯]l Æý‡*ç³-… HÆý‡µyýlsê°MìS VøƇ¬ -Ô¶æ-ºª-… _Ð]l-
Ç Ð]lÆ>~°MìS Ð]l_a-¯]l Eç³-Ñ-¿¶æ-MìS¢?
1) sìæ 2) E 3) † 4) C
40. "--MýS-Ç {Ñ$…W-¯]l ÐðlË-VýS-ç³…yýl$-' D -Ýë-Ððl$-™èl-ÌZ "MýS-Ç-' A…sôæ?
1) ^ólÆ- ‡¬ 2) Ððl¬çÜÍ- 3) H¯]l$-VýS$ 4) `yýl-ç³#-Æý‡$--VýS$
41. A-¯]l…™èl ËMýSÿ-Ð]l$Ã, º*Æý‡$Y-Ë Æ>-Ð]l$-MýS–-Úë~-Æ>-Ð]l# V>Ç "MýS-â¶-{™èl-Ð]l¬-' D ÐéMýSÅ…ÌZ "MýS-â¶æ-{™èl-Ð]l¬-' A¯ól -Ô¶æ-ºª…?

I
1) ï܈ »Z«§ýl-MýS… 2) {† Í…VýS…- 3) ³ç # Í…-VSý … 4) ç³#Æý‡$-çÙ-»Z-«§ýl-MýS…

H
42. "-§ýl$-Æý‡Y-Ð]l¬-' A¯ól 糧é-°-MìS -Ð]l#Å-™èlµ-™èl¢Å-Æý‡¦-…?
1) {ç³Ä¶æ*-çÜ-…™ø ´÷…§ýl-§ýl-W…¨ 2) ^ðlr$Ï ^ólÐ]l$-Ë™ø B-Ð]l-Ç…^ól-¨
3) MóSÏÔ¶æ-Ð]l¬™ø ¯ðlÆý‡$…-VýS-§ýl-W-¯]l-¨ 4) §ýl$Æý‡Y-†-° ´÷…§ýl-gôæõܨ
S
MìS…¨ õ³Æ>-Ë-¯]l$ ^èl§ýl-Ñ 43 ¯]l$…_ 48 {ç³Ô¶æ²-Ë-MýS$ çÜOÆð‡-¯]l çÜÐ]l*-«§é-¯é-Ë$ VýS$Ç¢…^èl…yìl.
Ðéyýl$-MýS-¿ê-çÙ B-Ð]l-Ô¶æÅ-MýS-™èl VýS$Ç…_ A¨ E§ýlÅ Ð]l$Æý‡*ç³…ÌZ Ððl¬§ýl-Ë-Ð]l-yé-°-MìS çÜ$Ð]l*-Æý‡$ JMýS §ýl-Ô>-ºª… -
K
Ð]l¬…§ýl-Æý‡, MýS-¯éÅ-Ô¶æ$-ËP… ï³v-MýS-ÌZ VýS$Æý‡-gê-yýl §é°-MìS VýSsìæt {´ë†-ç³-¨-MýS-¯]l$ ÐólÔ>-Æý‡$. Æð‡…yø MýS*Æý‡$µ ï³v-MSý -ÌZ- B
E§ýlÅ-Ð]l$… Ñf-Ķæ*-°² (MýS-¯éÅ-Ô¶æ$-ËP… ™ðlË$-VýS$ Ýë--íßæ-™èlÅ ^èl-Ç-{™èl-ÌZ Ð]l$çßæ-™èl¢-Æý‡ çœ$r-¯]l-V> Ððl$-糚- ´÷…§ýly- é-°²-
) ÑÐ]l-Ç…^é-Æý‡$. {V>…¤-MýS ¿êÚë-Ðé-§ýl$-Ë-™ø Ðé-§ø-ç³-Ðé-§é-ÌZÏ, Wyýl$--VýS$ Æ>-Ð]l$-Ð]lÊ-Ç¢-™ø- MýSÍ-íÜ- ç³{†-MýS-ÌZÏ, çÜ¿¶æ-
A

ÌZÏ, Ð]l${§é-çÜ$ ÑÔ¶æÓ-Ñ-§éÅ-Ë-Ķæ$…ÌZ ™èlË-Ð]l¬-¯]l-MýS-Ë$-V> °-Ð]l$-VýS$²-Ë-Ķæ*Å-Æý‡$. °Æ>-«§é-Æ>-Ë$--V>, Fà-MýS-͵-™é-


Ë$-V> E¯]l² C†-Ð]l–-™é¢-Ë AË-Ðé-r$-¯]l$, ´ë…yìl-™èlÅ…-Ìôæ-° ÝëÐ]l*-¯]lÅ-Ë-MýS$ A…™èl$-ç³-rt-° {V>…-¤-MýS ¿êçÙ- AË-Ðé-
S

r$-¯]l$ †Æý‡$-VýS$--Ìôæ-° Ðé§ýl-¯é-º-Ë…™ø-¯]l*, A…§ýl-OÐðl$-¯]l Æý‡^èl-¯]l-Ë-™ø-¯]l*- §ýl$Æý‡-¿êÅ-Ýë-Ë$-V> -°-Æý‡*-í³…_ ¯]l*™èl-¯]l


¿êÚë Ýëíßæ-™éÅ-Ë-¯]l$ Ýë¦í³…^é-Æý‡$.
VýS$Æý‡-gê-yýl BÆ>-r-Ð]l$…™é -Ð]l$…_-° ò³…^èl-yýl… MøçÜ…, DçÜ$-ÆøÐ]l$-°-ç³-yìl-Ð]l#-…yól Ð]l$¯]l$-çÙ$-Ë-Mø-çÜ…, Ð]l$¯]l$-çÙ$-
Ë$ DçÜ$Æø-Ð]l$…r* E…sôæ §ólÔ¶æ… GÌê »ê-VýS$ç³yýl$-™èl$…§ýl-° BĶæ$-¯]l Ayýl$-VýS$-™èl$-¯é²-Æý‡$. §ólÔ¶æ… »êVýS$ç³yé-
Ë…sôæ, Cr$-Ð]l…sìæ Ð]l$¯]l$-çÙ$-Ë$ çÜ$Q-ç³-yé-Í, »êVýS$-ç³-yé-Í, A…-§ýl$-Mø-çÜ…, E™èlµ-†¢-° ò³…_ Ñ--§ól-Ö çÜÆý‡$MýS$-
ËMýS$ º§ýl$-Ë$-V>, çÜÓ§ól-Ö çÜÆý‡$-MýS$-Ë$ §ólÔ¶æ…-ÌZ °…´ë-Í.
43. "-ï³-v-MýS' A…sôæ?
1) {VýS…£é-°-MìS Ððl¬-§ýl-sZÏ- Æ>õÜ MýSÑ ^èlÇ-{™èl
2) {VýS…£é-°-MìS Ððl¬-§ýl-sZÏ ´ëuý‡-MýS$-Ë AÀ- {´ë-Ķæ*-Ë$ ™ðlË$-ç³#-™èl* Æ>õÜ A…Ô¶æ…
3) {VýS…£é-°-MìS Ððl¬§ýl-sZÏ §é° -ç³#--r$t ç³NÆøÓ-™èl¢-Æ>-Ë$ ™ðlË$-ç³#-™èl* Æ>õÜ ÑÐ]l-Æý‡-×æ
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

4) {VýS…£é-°-MìS Ððl¬§ýl-sZÏ C^óla MýSv-¯]l 糧é-Ë AÆ>¦®-Ë ç³-sìæt-MýS


44. "™èl-Ë-Ð]l¬-¯]l-MýS-Ë$-' A¯ól gê¡-Ķæ$… D AÆý‡¦…ÌZ Ðéyýl$™èl$¯é²Æý‡$?
1) ™èl¯]l Ô¶æMìS¢ -Ò$-Æý‡$-¯]l-r$Ï 2) ™èl¯]l Ô¶æ-MìS¢ ÌôæMýS$…yé
3) ™èl¯]l ™èlË -Ð]l¬-¯]l$-VýS$-¯]l-r$Ï 4) ™èl¯]l Ô¶æ-MìS¢-MìS ™èlMýS$P-Ð]l
45. "-MýS-¯éÅ-Ô¶æ$-ËP…' ¯ér-MýS -Æý‡-^èl-Ƈ¬-™èl?
1) VýS$Æý‡-gê-yýl A´ëµ-Æ>-Ð]l# 2) _Ë-MýS-Ð]l$-Ç¢ ËMîSÿ-¯]l-Æý‡-íÜ…çßæ…
3) MýS…-§ýl$-MýS*-Ç ÒÆó‡-Ô¶æ-Í…VýS… 4) Wyýl$-VýS$ Æ>Ð]l$-Ð]lÊ-Ç¢
46. -"-C-†-Ð]l–-™èl-¢…' A…sôæ?
1) Æý‡Üç … 2) ÔO æð Í 3) ´ë{™èl 4) ÑçÙ-Ķæ$…
47. VýS$-Æý‡-gê-yýl çÜÓ§ól-Ö çÜÆý‡$-MýS$-Ë-¯]l$ §ólÔ¶æ…ÌZ °…´ë-Ë-¯]lyýl…ÌZ E§ólªÔ¶æÅ…?

I
1) ѧól-Ô¶æ… »êVýS$-ç³-yýl-sê-°-MìS 2) çÜÓ§ól-Ô¶æ… Vöç³µ-¯]l$ ™ðlÍ-Ķæ$-gôæ-Ķæ$-yé-°-MìS

H
3) ѧól-Ö-Ķæ¬-Ë-¯]l$ §ólÓíÜ…^èl-yé-°-MìS 4) çÜÓ§ól-Ô¶æ… »êVýS$-ç³-yýl-sê-°-MìS
48. ´ë…yìl-™èlÅ…Ìôæ° ÝëÐ]l*-¯]l$Å-Ë-MýS$ A…™èl$-ç³-rt-°- ¿ê-çÙ?
1) Ð]l*…yýlÍ- M- Sý 2) {´ëÐ]l*-×æì M- Sý 3) Ðéyýl$-MSý 4) {V>…¤-MSý
S
MìS…¨ 糧éÅ-°² ^èl¨Ñ 49 ¯]l$…_ 54Ð]l {ç³Ô¶æ²-Ë Ð]lÆý‡-MýS$ çÜOÆð‡¯]l çÜÐ]l*-«§é-¯é-Ë-¯]l$ VýS$Ç¢…^èl-…yìl.
±ç܆ ò³MýS$P VýSË$Ã-Í-yý : ¯ólÆý‡µ-Ç ÌZMýS-Ð]l¬ MýSËÃ-çÙ…-º$-V>
K
- ± çÜ$™èl õÜÄ¶æ¬ »êÐ]l-¯]l-Ð]l¬ °-ÇÃ-™èl M>Æý‡Å-«§ýl$-È-×æ §ýl„ýS$--Oyðl
± çÜ$™èl$-yìl-^èl$-a -¯é-Ķæ¬-Ð]l#-¯]l$ °¯]l$² ¿¶æh… _-¯]l VýSËY-MýS$…yìl-¯ól
§é--çÜ$-Ë MîS-í³Þ-™é-Æý‡¦Ð]l¬-Ë$: §éÔ¶æ-Æý‡-¥ MýSÆý‡$-×ê--ç³-Äñæ*-°«©.
A

49. MýSÍà A-¯ól 糧é-°-MìS AÆý‡¦®…?


1) «§ýl-Æý‡Ã… 2) -Ððl*--„ýS… 3) Mø-Ç-MýS 4)-çÜ-…ç³-§ýl
S

50. C-¨ H Ð]l–™èl¢ 糧ýlÅ…?


1) Ð]l$-™ól¢-¿¶æ-… 2) Ô>Æý‡*ª-Ë… 3) E™èlµ-Ë-Ð]l*-Ë- 4) ^èl…ç³-MýS-Ð]l*-Ë
51. "± çÜ$™èl õÜÄ¶æ¬ ¿ê-Ð]l-¯]l-Ð]l¬' A¯ól ´ë§ýl ¿êVýS-…-ÌZ "çÜ$-™èl-' GÐ]l-Æý‡$?
1) ´- ë-Ƈý Ó-† 2) VýS…VýS 3) ËMìSÿ 4) Üï ™èl
52. "± çÜ$™èl$yìl-^èl$a ¯éĶæ¬-Ð]l#-¯]l$-'MýSÑ GÐ]l-Ç-¯]l$-§ólª-Õ…_ ^ðl-º$™èl$¯é²-yýl$?
1) DÔ¶æÓ-Æý‡$-yýl$ 2) }Æ>-Ð]l¬-yýl$ 3) -{º--çßæà 4) Ð]l$¯]lÃ-£ýl$-yýl$
53. Oò³ Ô¶æ™èl-MýS 糧ýlÅ Æý‡^èl-Ƈ¬-™èl?
1) ÐólÐ]l$-¯]l 2) Vøç³-¯]l²- 3) -«§ýl*-Æý‡j-sìæ 4) º§ðlª-¯]l
54. "Dí³Þ-™é-Æý‡¦-Ð]l¬-Ë$' Ñyýl-©-íÜ Æ>õÜ¢?
1) Dí³Þ-™èl +A--Æý‡¦-Ð]l¬-Ë$ 2) Dí³Þ-™Œl + AÆý‡¦®-Ð]l¬-Ë$
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) Dí³Þ-™é-+ AÆý‡¦Ð]l¬-Ë$ 4) Dí³Þ-™èl + BÆý‡¦Ð]l¬-Ë$


55. "-MýS-±-çÜ A¿¶æÅ-çÜ-¯]l -Ýë¦-Ƈ¬-Ë$-' §ýl–íÙt-ÌZ E…^èl$-Mö-° -±-Ð]l# ^ólõÜ Ð]lÊÌêÅ…MýS-¯]l…?
1) °Æý‡…™èl-Æý‡ 2) -çܵ--ïÙt-MýS-Æý‡-×æ
3) Ë„>Å-™lè Ã-MSý 4) ÝëÐ]l$--Æ>¦Å«§é-Ç-™èl
56. {†--´ë-Æý‡ØSÓ Eç³-MýS-Æý‡-×ê-Ë-¯]l$ Eç³-Äñæ*--W…_ »Z«¨…^ól çÜ-…§ýl-Æý‡Â…ÌZ ±Ð]l# -E-ç³-Äñæ*-W-…^ól E-ç³-MýS-Æý‡-×ê-Ë$?
1) Ððl$-Æý‡$-ç³# Art-Ë$ 2) ™øË$ »ŸÐ]l$Ã-Ë$
3) bé-Äæ¶ * _{™é-Ë$ 4) Ð]lÅ…VýSÅ _{™é-Ë$
57. Ð]l¬Q Ķæ$…{™èl…ÌZ «§ýlÓ° ç³#sôæt Oò³¿ê-V>-Ë-¯]l$ H Ð]l$…sê-Æý‡$?
1) {ç³Ä¶æ$-™èl²… 2) hçßæÓ 3) Ý릯l] … 4) MýSÆý‡-×æ…
58. J-MýSP- -VýS$--MýSP-ÌZ JMýS-Ýë-Ç AÆý‡¦-Ð]l…™èl…V> E--^èla-Ç…^èl-VýS-ÍVóS 糧ýl çÜÐ]l¬-§é-Ķæ*-°² H Ð]l$…sê-Æý‡$?

I
1) ç³#Æø-VýS-Ð]l$-¯]l Ðé--\æÃ-Ķæ$ -çÜ-Ñ$-† 2) †Æø-VýS-Ð]l$-¯]l Ðé--\æÃ-Ķæ$ -çÜ-Ñ$-†

H
3) ¯]lĶæ$¯]l-Ñ$-† 4) Ðé-hÃ-†
59. ѧéÅ-Æý‡$¦-Ë çÜ…ç³N-Æý‡~-Ð]lÊ-Ç¢Ð]l$-™éÓ-°² AÀ-Ð]l–-¨® -^ól-õÜ-¨?
1) Ñ-§éÅ- {--ç³-×ê-ã-MýS 2) ÐéÇÛ-MýS {ç³-×ê-ã-MýS
3) ´ë-u‡ý Å {ç³×ê-ãM- Sý
S 4) çÜçßæ-´ë-uý‡Å {--ç³-×ê-ã-MýS
60. °-Äñæ*-f-¯]l 糧ýl®-†-° CÌê MýS*yé í³Ë$-Ýë¢-Æý‡$?
K
1) MýS–™éÅ-§« é-Ƈý ³ç §ýl†-® 2) ^èlÆ>a ³ç §- lý †-®
3) Ð]l*…sìæ-ÝùÞ-Ç ç³§ýl®-† 4) yéËt-¯Œl 糧ýl®-†
61. You are not going out today---? Complete the sentence with the right
A

question tog.
1) aren't you 2) are you
3) don't you 4) do you
S

62. She saw me. The negative form of the sentence is---
1) She don't see me
2) She is not seen me
3) She doesn't see me
4) She didn't see me
63. Choose the appropriate question to get the reply. I am from Delhi.
1) Where you are from?
2) Where are you from?
3) Where do you from?
4) From where do you come?
64. There is a small park---- the top of the hill. Fill in the blank with the
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

correct preposition
1) at 2) to 3) on 4) in
65. Abdulla has bought a story book. The part of speech of the underlined
word is?
1) an adverb 2) a verb 3) a noun 4) an adjective
66. Bittu said to himself. ' I am going to obey my parents.' He realized the
importance of --- parents and started doing things at the right time. Fill in
the blank choosing the suitable word.
1) obedient 2) disobeying
3) obeying 4) obedience
67. Wheat and rice are mere grass seeds. The word 'mere' means?

I
1) cheap 2) only
3) best 4) costly

H
68. It was warm, so I --- my coat (take) Fill in the blank with the correct
form of the word given in the bracket.
1) have taken 2) am taking
3) took
S4) was taking
69. The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be--- (expensive).
(Complete the sentence choosing the suitable alternative)
K
1) the most expensive 2) so expensive
3) most expensive 4) more expensive
70. 'The heading' in writing a letter includes?
A

1) the greeting 2) the writer's address


3) the address of the person to whom you are writing
4) the writer's address and the date
S

71. You can borrow the money---Complete the sentence choosing the
correct answer.
1) however you pay it back as soon as possible
2) while you pay it back as soon as possible
3) If you pay it back as soon as possible
4) unless you pay it back as soon as possible
72. For / I've caused/ I 'm sorry/ any trouble. Identify the correct order of
the words to make a meaningful sentence.
1) I'm sorry I've caused for any trouble
2) I'm sorry for any trouble I've caused
3) I've caused trouble for I'm sorry
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

4) I've caused trouble I'm sorry for any


73. Choose the word with the correct spelling
1) happenned 2) hapenned
3) happened 4) hapened
74. Identify the correct form of the adverb to fill in the blank.
I have told you ---
1) Twice 2) Many many times
3) one time 4) two times
75. Choose the set of words which are in the alphabetical order
1) Celebration, celebrity, center centimeter
2) Celebration, celebrity centimeter, center

I
3) Celebrity, centimeter celebration, center
4) Center, centimeter, celebrity celebration

H
(76-79): Fill in each of the numbered blanks in the following passage with
the most suitable word out of the alternative (below the passage) given
against each number.
S
A lion, an ass and a fox.........(76) ........ hunting and caught a deer.The ass
divided it.......... (77).........three equal parts. This........ (78)........the
lion,........ (79)......felt he was entitled to more than his partners. He rushed
K
at the ass and killed him.
76. 1) go 2) goes 3) went 4) gone
77. 1) in 2) to 3) with 4) into
A

78. 1) angered 2) overjoyed


3) confused 4) frightened
79. 1) which 2) who 3) when 4) where
S

(80-84): Read the passage carefully and answer the questions given below
it.
one day, a woman approached Gandhi with a strange request. Her daughter
was excessively fond of sweets and she wanted Gandhi to persuade the girl
to reduce her intake.
'She won't listen to me. But she will listen to you' said the mother. Gandhi
patted the little girl on her cheek. smiled and asked her mother to come
back three weeks later.
Three weeks later, the woman came back with her little girl, Gandhi the
affectionate soul he was made her sit on his lap. He told her she should
listen to her mother and eat fewer sweets, as too many were bad for her
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

health. The girl promised to cut down on sweets, The mother was relieved
and thanked Gandhi.
But why did not you tell this three weeks ago when I first brought her?
She asked curiously.
'I could n't explained Gandhi smiling
Three weeks ago I too was addicted to sweets'
80. The woman brought her daughter to Gandhi because
1) her daughter wangted to see Gandhi
2) She wanted her daughter to see Gandhi
3) Gandhi wanted to see her daughter.
4) her daughter would't listen to her but she would listen to Gandhi

I
81. One day, a woman approached Gandhi with a strange request. The
strange request was

H
1) to ask Gandhi to eat sweets
2) to help her stop eating sweets
3) to tell her daughter to reduce eating sweets
S
4) to tell her daughter to eat sweets
82. Gandhi asked the woman to come back three weeks later because
1) Gandhi was also addicted to sweets
K
2) Gandhi wanted to teach the woman a lesson
3) Gandhi wanted the girl to learn it by herself
4) Gandhi wanted to find the solution from somebody
A

83. Gandhi told the girl


1) to eat more sweets
2) not to eat any sweets
S

3) to eat fewer sweets


4) to be affectionate to her mother
84. The word 'approached' in this passage means
1) brought to 2) came to
3) told 4) asked
85. Tongue twisters can be used effectively to improve
1) vocabulary 2) pronunciation
3) spelling 4) grammar
86. A structural drill can be useful in remedying the frequently occuring
errors concerned with
1) vocabulary 2) Pronunciation of words
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) subject-verb agreement and tense forms 4) spellings


87. One of the features of the 'Direct method' is
1) class room activities are carried out only in the target language
2) teaching of vocabulary items in the from of word lists
3) transalation of sentences of texts
4) use of mother tongue only by the teacher in the class room
88. The technique 'skimming' in silent reading means
1) reading the passage word by word
2) locating the keywords of the passage
3) reading the whole passage slowly to get the details of the passage
4) reading the whole passage rapidly to get the gist of the passage.

I
89. The test-item, 'matching of sentences with pictures' tests the
1) Writing skill 2) reading skill

H
3) listening skill 4) speaking skill
90. Identify the minimal pair
1) sip-sheep 2) put-but
3) seat-sheet 4) sip-ship
S
91. 370, 514˯]l$ 10 ÔóæçÙ… Ð]l^ólaÌê ¿êW…^ól VýSÇçÙt çÜ…QÅ?
K
1) 14 2) 32 3) 72 4) 12
92. Æð‡…yýl$ MýS$…yýlË ºÆý‡$Ð]l# 5 3/4 MìS.{V>., ÐésìæÌZ JMýS MýS$…yýl ºÆý‡$Ð]l# 2 1/4 MìS.{V>. I™ól Æð‡…yø MýS$…yýl
ºÆý‡$Ð]l#. (MìS.{V>.ÌZÏ)?
A

1) 2 1/4 2) 3 1/2 3) 2 3/4 4) 3 1/4


93. 60, 165 çÜ…QÅË VýSÇçÙt ÝëÐ]l*¯]lÅ ¿êfMýS…?
1) 20 2) 15 3) 60 4) 165
S

94. Æð‡…yýl$ {糫§é¯]l çÜ…QÅË Ð]l$«§ýlÅ ¿ôæ§ýl… 2 I™ól B çÜ…QÅ˯]l$ HÐ]l$° í³Ë$Ý뢅?
1) »ôæíÜ çÜ…QÅË$ 2) ç܅Ķæ¬MýS¢ çÜ…QÅË$
3) ç³Æý‡çܵÆý‡ {糫§é¯]l çÜ…QÅË$ 4) MýSÐ]lË {糫§é¯]l çÜ…QÅË$
1 1
A= B
95. 2 3 I™ól A:B ÑË$Ð]l?
1 1
:
1) 3 2 2) 3:2 3) 2:3 4) 3:1
96. JMýS ^èl™èl$Æý‡{çÜ OÐðlÔ>ËÅ… 4 òßæM>tÆð‡•Ï™ól §é° ¿¶æ$f… ´÷yýlÐ]l# (Ò$rÆý‡ÏÌZ)?
1) 300 2) 400 3) 100 4) 200
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

97. 0.2 + 0.23 ÑË$Ð]l


1) 0.45 2) 0.25 3) 0.45 4) 0.43
98. JMýS ™ørÌZ 3/8 Ð]l…™èl$ Möº¾Ç ^ðlr$Ï, 1/8 Ð]l…™èl$ Ð]l*Ñ$yìl ^ðlr$Ï E…sôæ Ñ$Wͯ]l ^ðlrÏ ¿êVýS…?
1) 4/8 2) 5/8 3) 2/8 4) 3/8
99. 6 MìS.{V>. Ð]l*Ñ$yìl ç³…yýlÏ ÐðlË ’84 I™ól 7 1/2 MìS.{V>. Ð]l*Ñ$yìl ç³…yýlÏ ÐðlË (Æý‡*.ÌZÏ)?
1) 107 2) 106 3) 108 4) 105
100. Æý‡Ð]l$Å Ð]lĶæ$çÜ$ 15 Hâ¶æ$Ï. Ðéâ¶æÏ AÐ]l$à Ð]lĶæ$çÜ$ 40 Hâ¶æ$Ï I™ól ÐéÇ Ð]lĶæ$çÜ$Ë °çÙµ†¢?
1) 3:8 2) 2:8 3) 8:3 4) 5:8
101. MìS…¨ çÜ…QÅÌZÏ AMýSÆý‡×îæĶæ$ çÜ…QÅ?

I
1) 1.5 2) 1.5 3) √4 4) √5

H
102. √2 = 1.414 I™ól √8 ÑË$Ð]l?
1) 6.288 2) 8.148 3) 2.828 4) 2.238
103. JMýS ©.^èl. OÐðlÔ>ËÅ… ´÷yýlÐ]l#Ë$ Ð]lÆý‡$çÜV> 90 ^èl.òÜ….Ò$, 15 òÜ….Ò$. I™ól §é° ÐðlyýlË$µ (òÜ…sîæ
Ò$rÆý‡ÏÌZ)?
S
1) 10 2) 5 3) 9 4) 6
K
104. MýSÒ$à Æó‡Rê _{™èl…ÌZ §ýl™é¢…Ô¶æ ÑË$Ð]lË$ H Ñ«§ýl…V> çÜ*_Ýë¢Æý‡$?
1) Ð]l–™é¢Ë$ 2) {†¿¶æ$gêË$
3) ^èl™èl$Æý‡{ÝëË$ 4) ©Æý‡ƒ ^èl™èl$Æý‡{ÝëË$
A

105. 36 Ð]l$…¨ JMýS ç³°° 12 ÆøkÌZÏ ^ólõÜ¢ A§ól ç³°° 9 Ð]l$…¨ ^ólĶæ$yé°MìS ç³sôæt ÆøkË$?
1) 48 2) 60 3) 24 4) 36
S

106. JMýS Æó‡RêQ…yé°MìS E¯]l² ™èl$¨ ¼…§ýl$Ð]l#Ë çÜ…QÅ?


1) 3 2) 4 3) 1 4) 2
107. 3, 7, 9, x çÜ…QÅË$ A¯]l$´ë™èl…ÌZ E…sôæ 'x' ÑË$Ð]l?
1) 12 2) 63 3) 10 4) 21
108. Æð‡…yýl$ çÜ…QÅËMýS$ "1' ™èlç³µ EÐ]l$Ãyìl M>Æý‡×ê…M>Ë$ ÌôæMýS´ù™ól B çÜ…QÅË$?
1) ç܅Ķæ¬MýS¢ çÜ…QÅË$ 2) çÜÇ çÜ…QÅË$
3) MýSÐ]lË {糫§é¯]l çÜ…QÅË$ 4) ç³Æý‡çܵÆý‡ {糫§é¯]l çÜ…QÅË$
109. MìS…¨ ÐésìæÌZ JMýS ç³NÇ¢ {¿¶æÐ]l$×ê°² çÜ*_…^ól Mø×æ…?
1) 90° 2) 0° 3) 180° 4) 360°
110. JMýS ^èl™èl$Æý‡{çÜ… OÐðlÔ>ËÅ… 1225 ^èl.Ò$. I™ól §é° ^èl$r$tMöË™èl (Ò$rÆý‡ÏÌZ)?
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

1) 140 2) 200 3) 100 4) 120


111. MýSÒ$à Æó‡Rê_{™èl… °Æ>Ã×æ…ÌZ MìS…¨ ÑçÙĶæ$… ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MøÆý‡$?
1) B«§éÆý‡ Æó‡Q 2) MýSÒ$ÃË OÐðlÔ>ËÅ…
3) ÐðlyýlË$µ 4) G™èl$¢
112. JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# Mö¯]l² ÐðlË ’ 640, AÑ$ï]l ÐðlË ’ 680 I™ól Ì꿶æÔ>™èl…?
1) 5 1/4 2) 6 1/2 3) 7 1/4 4) 6 1/4
113. JMýS Mø×æ… MöË™èl 180° I™ól §é°² HÐ]l$° í³Ë$Ý뢅?
1) çÜ…ç³NÆý‡~Mø×æ… 2) çÜÆý‡â¶æ Mø×æ…
3) A˵ Mø×æ… 4) A«¨MýS Mø×æ…
114. 1515 çÜ…ç³NÆý‡~Ð]lÆý‡Y… M>Ð]lyé°MìS MýSË´ëÍÞ¯]l MýS°çÙt «§ýl¯]l çÜ…QÅ?

I
1) 7 2) 8 3) 5 4) 6

H
115. ´ëuý‡Å»Z«§ýl¯]l MøçÜ… ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólíܯ]l »Z«§ýl¯øç³ MýSÆý‡×êË$ GMýS$PÐ]lV> H Ýù´ë¯]l…ÌZ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$?
1) ç³#¯]lÇÓÐ]l$Æý‡Ø 2) Ý뫧éÆý‡×îæMýSÆý‡×æ…
3) ÑçÙĶæ$ ÑÔ¶æ©MýSÆý‡×æ… 4) E´ù§éƒ™èl…
S
116. Ððl¬§ýlsìæ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ VýS×ìæ™èl JÍ…í³Ä¶æ*yŠæ °Æý‡Óíßæ…_¯]l §ólÔ¶æ…?
1) {»ñæhÌŒæ 2) ¯éÆó‡Ó
K
3) Ð]l*ÝùP 4) Æý‡$Ðól$°Ä¶æ*
117. "çÜ…ÔóæÏçÙ×æ' A¯ól Ë„ýSÅ… §ól°MìS ^ðl…¨…¨?
1) gêq¯é™èlÃMýS Æý‡…VýS… 2) E§ólÓVýS ÑM>çÜ Æý‡…VýS…
A

3) ¿êÐéÐólÔ¶æ Æý‡…VýS… 4) Ð]l*¯]líÜMýS ^èl˯é™èlÃMýS Æý‡…VýS…


118. VýS×ìæ™èl Ô>ç܈… H ÑçÙĶæ*°MìS çÜ…º…«¨…_…¨ M>§ýl$?
S

1) ÝëÐ]l*±ÅMýSÆý‡×æ… 2) Ð]lÆý‡~¯é™èlÃMýS…
3) ™éÇPMýS… 4) ÑÔóæÏçÙ×æ…
119. "Eç³fq™èl' H ÑË$Ð]lMýS$ çÜ…º…«¨…_…¨?
1) {MýSÐ]l$Õ„ýS×æ 2) Ýë…çÜP–†MýS
3) ÝëÐ]l*hMýS 4) MýSâê™èlÃMýS
120. MìS…¨ ÐésìæÌZ JMýS °ÇªçÙtOÐðl$¯]l ç³r…, çœÍ™é˯]l$ {糧ýlÇØ…^èlyé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól¨?
1) hÄñæ*»ZÆŠæz 2) ò³VŠæ »ZÆŠæz
3) ¯]lËÏ ºËÏ 4) ´ëϯðlÌŒæ »ZÆŠ‡z
121. "CVýS*Ï'˯]l$ GMýSPyýl ^èl*yö^èl$a?
1) f´ë¯Œæ 2) I‹ÜÌê…yŠæ
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) «§ýl–Ð]l {´ë…™èl… 4) M>ÖÃÆý‡$ ÌZĶæ$


122. D™èl Æ>°ÐéÆý‡$ ±r Ð]l¬°W¯]lç³#µyýl$ ^èl°´ù™éÆý‡$. G…§ýl$MýS…sôæ?
1) CO2 A«¨MýS…V> ¡çÜ$MøÐ]lyýl…™ø 2) ±sìæ ï³yýl¯]l… Ð]lËÏ
3) ±sìæ° A«¨MýS…V> ™éVýSyýl… Ð]lËÏ 4) V>Í ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… Ð]lËÏ
123. ^ðlËÐ]l$Ë$/FrË$ A¯ólÑ?
1) ¿¶æ*Ñ$ ÌZ™èl$ ´÷Æý‡ÌZÏ° ±sìæ Ð]l¯]lÆý‡$Ë$
2) GyéÆý‡$ÌZÏ° JĶæ*íÜ‹ÜÌZ° ±sìæ Ð]l¯]lÆý‡$Ë$
3) ¯ólËOò³ ´÷Æý‡MýS$ ¨VýS$Ð]l#¯]l E…yól ±sìæ Ð]l¯]lÆý‡$Ë$
4) Ð]lÆ>ÛM>Ë…ÌZ° ±sìæ {ç³ÐéàË$

I
124. ÒsìæÌZ A† ò³§ýlª f…™èl$Ð]l#?
1) J…sñæ 2) hÆ>ïœ 3) H¯]l$VýS$ 4) ±Í †Ñ$…VýSË…

H
125. Ë…yýl¯Œæ çÜÒ$ç³…ÌZ° {X°^Œæ VýS$…yé ´ùÄôæ$ Æó‡Rê…Ô¶æ…?
1) 90° 2) 180° S 3) 0° 4) 45°
126. 82 1/2° ™èl*Æý‡$µ Æó‡Rê…Ô¶æ… §ól°MìS A† çÜÒ$ç³…V> ´ù™èl$…¨?
1) ÐéÆý‡×êíÜ 2) M>MìS¯éyýl
3) ÉìlÎÏ 4) Ð]l¬…O»ñæ
K
127. ¨ÌêÓÆ>Ogñæ¯Œæ §ólÐéËĶæ*Ë$ E¯]l² {´ë…™èl…
1) ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ 2) Æ>fÝ릯Œæ
3) çßæÆ>ůé 4) ç³…g껌æ
A

128. {ç³ç³…^èl…ÌZ Æð‡…yø A™èlÅ…™èl ÐólVýSÐ]l…™èlOÐðl$¯]l f…™èl$Ð]l#?


1) _Æý‡$™èlç³#Í 2) MýS–çÙ~h…MýS
S

3) MýS$…§ólË$ 4) QyýlYÐ]l$–VýS…
129. ÝëÓ™èl…{™éů]l…™èlÆý‡…, ç³…^éĶæ$¡Æ>gŒæ Ð]lÅÐ]lçܦ¯]l$ çÜ*_…_¯]l MýSÑ$sîæ?
1) Ð]l*ËPÐŒl$ B¨ÔóæçÙĶæ$Å 2) º¯éÞÈÌêÌŒæ fÐ]lçßæÆŠæ
3) ºËÓ…™èlÆ>ÄŒæ$ Ððl$çßæ™é 4) Ķæ$Ô¶æÓ…™ŒæÆ>ÄŒæ$
130. "ºÍ' ©° õ³Æý‡$?
1) ™öÍ Ðól§ýlM>Ëç³# 糯]l$² 2) Ðól§ýlM>Ë… ¯ésìæ JMýS Íí³
3) JMýS ™ðlVýS Ð]l¬QÅ OòÜ°M>«¨M>Ç 4) ç³NÆý‡Ó ^éÇ{™èlMýS Ķæ¬VýSç³# JMýS Æý‡MýSOÐðl$¯]l ¯]l–™èlÅ…
131. HMýSÕÌê °Æ>Ã×ê°MìS E§éçßæÆý‡×æ?
1) BËÄŒæ$ §ýlÆ>Ógê 2) MýS$™èl$»Œæ Ò$¯éÆŠæ
3) Ýë…` çÜ*¦ç³… 4) Ð]l$àºÍç³#Æý‡… §ólÐéËĶæ*Ë$
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

132. "{†Æý‡™èl²' íܧ鮅™éË$ §ól°MìS ^ðl…§ýl$™éƇ¬?


1) kyéƇ¬f… 2) B§ýlÆý‡ØÐé§ýl…
3) »o§ýl®Ð]l$™èl… 4) Ogñæ¯]l Ð]l$™èl…
133. "^èl{MýS…' G糚yýl$ MýS¯]l$Vö¯é²Æý‡$?
1) ÌZçßæ Ķæ¬VýS… 2) ´ë™èlÆ>† Ķæ¬VýS…
3) ¯]lÒ¯]l ÕÌêĶæ¬VýS… 4) Ð]l$«§ýlÅ ÕÌêĶæ¬VýS…
134. gê¡Ä¶æ$ _çßæ²…Oò³ E…yól "çÜ™èlÅÐól$Ð]l fĶæ$™ól' H Íí³ÌZ Æ>Ô>Æý‡$?
1) çÜ…çÜP–™èl 2) {´ëMýS–†MýS
3) {§éÑyýl 4) §ólÐ]l¯éVýSÇ
135. UNO Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË {ç³MýSr¯]l BÐðl*¨…_¯]l ™ól©?

I
1) 12 AMøtºÆŠæ, 1949 2) 26 f¯]lÐ]lÇ, 1950

H
3) 10 yìlòÜ…ºÆŠæ, 1946 4) 10 yìlòÜ…ºÆŠæ, 1948
136. MóS…{§ýl çÜÐ]l*^éÆý‡ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠæ¯]l$ °Ä¶æ$Ñ$…^ólÐéÆý‡$?
1) ¿êÆý‡™èl Æ>{çÙt糆 2) çÜ${ï³…MøÆý‡$t {糫§é¯]l ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢
S
3) ¿êÆý‡™èl {糫§é¯]lÐ]l$…{† 4) ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæÌZ° Ððl$gêÈt ´ëÈt çÜ¿¶æ$ÅË$
137. JMýS »êË$yýl$ JMýS MýS$…yýl¯]l$ ¯ólË ¯]l$…_ Oò³MìS ¡Ä¶æ*Í. A™èl° MýS§ýlÍMýSÌZ A™èl°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól MîSË$?
K
1) gêÆð‡yýl$ MîSË$ 2) »Ÿ…VýSÆý‡ç³# MîSË$
3) Ð]l$yýl™èlº…§ýl$ MîSË$ 4) º…†W¯ðl² MîSË$
138. §ól° »ê«¨™èl$yìlMìS sêÆ>tÇMŠæ BÐ]l$Ï… Eç³ Äñæ*W…_ {ç³£ýlÐ]l$ _MìS™èlÞ ^ólÝë¢Æý‡$?
A

1) ´ëÐ]l¬ M>r$ 2) MýS$MýSP M>r$


3) MîSrMýS… M>r$ 4) ™ólË$ M>r$
S

139. §ólÔ>°MìS çÜ…º…«¨…_ "MýS$r$…º…' ´ë{™èl?


1) gê†MìS, çÜÐ]l*gê°MìS »ê«§ýlÅ™èl VýSË ´ûÆý‡$Ë$V> í³ËÏ˯]l$ çÜ…íܧýl$®Ë¯]l$ ^ólĶæ$yýl…
2) í³ËÏË Ðól$OÌñæ¯]l iÑ™èl… MøçÜ… «§ýl¯]l…, ¿¶æ*Ð]l¬Ë¯]l$ HÆý‡µÆý‡^èlyýl…
3) í³ËÏ˯]l$ ¿êÑ iÑ™é°MìS çÜ…íܧýl$®Ë¯]l$ ^ólĶæ$yýl…
4) í³ËÏËMýS$ fĶæ${糧ýlOÐðl$¯]l ¿¶æÑ™èl¯]l$ MýSÍW…^èlyýl…
140. 2008 JÍ…í³MŠæÞÌZ AÀ¯]lÐŒæ À…{§é G…§ýl$ÌZ º…V>Æý‡$ ç³™èlMýS… Ý뫨…^éyýl$?
1) OÆð‡íœÌŒæ çÙ*sìæ…VŠæ 2) ^èl§ýlÆý‡…VýS…
3) sñæ°²‹Ü 4) ºÆý‡$Ð]l#Ë$ G™èl¢yýl…
141. "CMóS»ê¯é' A…sôæ?
1) BMýS$Ë™ø AË…MýSÆý‡×æ 2) çœÌêË$, Ñ™èl¢¯éË™ø AË…MýSÆý‡×æ
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

3) çœÌêË$ AÐ]l$ÇMýS 4) ç³#ÚëµË AÐ]l$ÇMýS


142. BàÆ>°² °ËÓ E…^ól A…MýS$Æý‡^èla§ýl… Ðólsìæ MýSËƇ¬MýS Ð]lËÏ HÆý‡µyýl$™èl$…¨?
1) ¯éâ¶æ MóS…{§ýlMýS…, A…yýl MóS…{§ýlMýS… 2) ¨Ó¡Ä¶æ$ MóS…{§ýlMýS…, A…yýlMóS…{§ýlMýS…
3) ¨Ó¡Ä¶æ$ MóS…{§ýlMýS…, ç³#Æý‡$çÙ MóS…{§ýlMýS… 4) A…yýl MóS…{§ýlMýS…, ç³#Æý‡$çÙ MóS…{§ýlMýS…
143. çÜÐ]l¬{§ýl ¡Æý‡{´ë…™èl OÆð‡™èl$Ë$ Òsìæ° ò³…^éË° çÜËà?
1) iyìl Ð]l*Ñ$yìl, ^ðlÆý‡MýS$, Möº¾Ç 2) AÆý‡sìæ, BÇPyŠæÞ, ™ésìæ ^ðlr$Ï
3) çÜÆý‡$VýS$yýl$, iyìl Ð]l*Ñ$yìl, BÇPyŠæÞ 4) çÜÆý‡$VýS$yýl$, ç³çÜ$ç³#, ^ðlÆý‡MýS$
144. JMýS ç³È„ýS ¯éãMýSÌZ° ´ëËMýS$ M>ç³ÆŠæ çÜÌôæ¹sŒæ, ÝùyìlĶæ$… Oòßæ{yéOMðSÞyŠæË Ñ${Ô¶æÐ]l$ {§éÐ]l×ê°²
^ólÇa¯]l糚yýl$ ´ëË$ F§éÆý‡…VýS$ÌZMìS Ð]l*Æ>Ƈ¬. D ^èlÆý‡Å ´ëËÌZ HÑ E¯é²Ä¶æ$° çÜ*_çÜ$¢…¨?
1) Q°f ËÐ]l×êË$ 2) ÑrÑ$¯ŒæË$

I
3) MöÐ]l#ÓË$ 4) Ð]l*…çÜMýS–™èl$¢Ë$

H
145. "Ķæ$§éÆý‡¦Ð]l¬¯]l'MýS$ E§éçßæÆý‡×æ?
1) VýSyìlzgê† Ððl¬MýSPÌZÏ ç³Æ>VýS çÜ…ç³Æý‡P… V>Í §éÓÆ> fÆý‡$VýS$™èl$…¨
2) iÐ]lMýS×æ… iÑ °Æ>Ã×ê™èlÃMýS, {MìSĶæ*™èlÃMýS {ç³Ð]l*×æ…
3) çÜ*Æý‡$Åyýl$ ™èl*Æý‡$µ¯]l E§ýlƇ¬Ýë¢yýl$
S
4) ³ç §éÆ>¦Ë$ Üí †¦ ° ºsìæt 3 Æý‡M>Ë$
K
146. ѧéÅǦÌZ {ç³Ð]lÆý‡¢¯é ç³ÇÐ]lÆý‡¢¯]lË$ ѧéŠǦ, ÑçÙĶæ*Ë Ð]l$«§ýlÅ çÜ™èlÞ…º…«§éË Ð]lËÏ MýSË$VýS$™èl$…¨. C¨
§ól° Ð]lËÏ Ý뫧ýlÅ…?
1) A¿¶æÅçܯé¯]l$¿¶æÐéË$ 2) A¿¶æÅçܯé çœÍ™é˯]l$ Ð]lÊÌêÅ…MýS¯]l… ^ólĶæ$yýl…
A

3) »Z«§ýl¯]l 4) {ç³Õ²…^èlyýl…
147. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ JMóS gê†MìS ^ðl…¨¯]l Æð‡…yýl$ Ððl¬MýSPÌZÏ »êçßæÅ °Æ>Ã×æ…ÌZ° ™ólyé ˯]l$ ç³ÇÖÍ…_
S

M>Æý‡×ê°² H gêq¯é…Ô¶æ… ÌZ »êV> AÐ]lV>çßæ¯]l ^ólçÜ$MýS$…sêÆý‡$?


1) »êçßæÅ çÜÓÆý‡*ç³ Ô>ç܈… 2) A…™èlDzÆ>Ã×æ Ô>ç܈…
3) ^èlÇ{™èl 4) ¿¶æ*Vøâ¶æ Ô>ç܈…
148. {´ë†°«§ýlÅ A¿¶æÅçܯé¯]l$¿¶æÐé°MìS E§éçßæÆý‡×æ?
1) {† ç³ÇÐ]l*×ê™èlÃMýS ¯]lÐ]lʯéË$ 2) „óS{™èl ç³Æý‡År¯]lË$
3) sñæÍÑf¯Œæ 4) {ç³Äñæ*VýSÔ>Ë {ç³Äñæ*V>Ë$
149. 5Ð]l ™èlÆý‡VýS† ѧéÅÆý‡$¦Ë$ „óS{™èlç³Æý‡År¯]lMýS$ ÐðlãÏ Mö°² Ððl¬MýSPË MöÐ]l$ÃË$, f…™èl$ Ð]l#Ë$, Æ>â¶æ$Ï, Ð]l$sìæt
¯]lÐ]lʯé˯]l$ ™ðl^éa Æý‡$. ÐéÆý‡$ Ðésìæ° ´ëuý‡Ô>Ë {ç³Äñæ*VýS Ô>ËÌZ E…^éÆý‡$. D O¯ðlç³#×æÅ…?
1) VýS$Ç¢…^èlyýl…, çßæçÜ¢ Ìêçœ$Ð]l… 2) ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólĶæ$yýl…, ç³sêË$ XĶæ$yýl…
3) °Ðól¨…^èlyýl…, ç³ÇÖÍ…^èlyýl… 4) õÜMýSÇ…^èlyýl…, ¿¶æ{§ýlç³Æý‡^èlyýl…
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com

150. E´ë«§éÅĶæ¬yýl$ 4Ð]l ™èlÆý‡VýS† ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$ ĶæÊ°sŒæ ç³È„ýS °Æý‡Óíßæ…^éË° ¿êÑ…^éyýl$. §é° MøçÜ…
íܧýl®ç³Æý‡^éÍÞ¯]l ¿êÆý‡™èlÓ ç³sìætMýSË$?
1) ç³È„>…Ô>Ë$, ÑçÙĶæ$…, Ë„>ÅË$, {ç³Ð]l*×êË$, Eç³ {ç³Ð]l*×êË$
2) ÑçÙĶæ$…, ç³È„>…Ô>Ë Æý‡MýS…, {ç³Ð]l*×êË$
3) Ë„>ÅË$, ÑçÙĶæ$…, ç³È„>…Ô>Ë Æý‡MýS…, M>v¯]lÅ™é Ýë¦Æ‡¬
4) Ë„>ÅË$, {ç³Ð]l*×êË$, ÑçÙĶæ$…, M>v¯]lÅ™é Ýë¦Æ‡¬

I
H
S
K
A
S

www.sakshieducation.com