Вы находитесь на странице: 1из 1

ЗАЯВКА

за участие в

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ,


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
на тема:

НАДМОЩИЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ
24 и 25 април 2017 г.

Име и фамилия на автора/авторите: ........................................

Месторабота...........................................

Телeфон за контакти ..............................................................................

Имейл ..........................................................................

ТЕМА НА ДОКЛАДА: ..........................................................................................................

НАПРАВЛЕНИЕ (изберете от поканата): …………………………………….

РЕЗЮМЕ (от 1500 до 1800 знака)


……………………………………………................
………………………………………………………..
……………………………………………................
………………………………………………………..
……………………………………………................
………………………………………………………..

Език на презентацията и на доклада………………………………