Вы находитесь на странице: 1из 40

ɈɄɉ94 220

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ
ɧɚɦɟɞиɰɢɧɫɤɨɟɢɡɞɟɥɢɟ
Ⱥɩɩɚɪɚɬɪɚɞɢɨɜɢɡɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ(]6HQVRUɫ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ

ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ________________

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɊɷɣɟɧɫɄɨɅɬɞɄɨɪɟɹ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦȽɈɋɌɊ
ɪ ȽɈɋɌɊɆɗɄȽɈɋɌɊɆɗɄ
ȽɈɋɌɊɆɗɄ
EzSensor 2.0, 1.5 1.0.

EzSensor.

zSensor
-
VATECH

zSenso -
.

CEI
,

. ,

VATECH EzSensor.

) EzSensor

MDD 93/ 42/ EEC )


www.vatechrussia.com
« » « » « »

www.vatechrussia.com/index.php/info/rukovodstva/item/2-ustanovka-ezsensor
ʽ̛̣̣̖̦̖̐̌̏
ʧ̣̌̏̌ϭ͘ʦ̛̖̖̦̖̏̔͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
1.1 ʽ̴̨̛̛̛̛̪̭̦̖̬̌̏̐̌̌̚ ...................................................................................................................... 6
ϭ͘Ϯʶ̴̨̨̨̛̛̥̪̦̖̦̯̼̬̏̐̌̌̚͘ ............................................................................................................... 7
ʧ̣̌̏̌Ϯ͘˄̴̨̡̨̛̛̭̯̦̬̌̏̌̏̐̌̌̚͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
Ϯ͘ϭˋ̨̨̨̨̛̛̯̦̱̙̦̭̖̣̯̪̖̬̖̭̪̣̦̖̥̔̌̽̔̽̏̌̚ .................................................................................. 9
Ϯ͘Ϯˁ̶̴̶̡̛̛̛̛̪̖̌ ................................................................................................................................. 9
Ϯ͘Ϯ͘ϭˁ̶̴̶̡̛̛̛̛̪̖̌ʿʶ . ..................................................................................................................... 9
2.2.2 ˄̴̨̡̨̛̛̭̯̦̬̜̖̬̬̌̏̌̔̌̏̌̏̐̌̌̚nj^ĞŶƐŽƌ.............................................................................10
2.3 ˁ̨̡̨̡̛̛̛̖̦̖̦̖̖̣̱̭̯̦̬̜̖̬̔̌̍́̌̏̌̔̌̏̌ ...................................................................................12
ʧ̣̌̏̌ϯ͘˄̸̨̡̨̨̨̨̛̭̯̦̪̬̬̥̥̦̖̭̪̖̖̦̌̏̌̐̌̐̍́͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϯ͘ϭ˄̨̡̨̭̯̦̪̬̬̥̥̼̌̏̌̐̌njĞŶƚ-i.......................................................................................................14
ϯ͘Ϯʤ̶̶̡̛̛̛̛̛̯̣̖̦̏̌́̚njĞŶƚ-i. ........................................................................................................18
ϯ͘Ϯ͘ϭʤ̶̶̡̛̛̛̛̛̯̣̖̦̏̌́̚njĞŶƚ-/̨̨̭̪̥̺̽̀h^-̸̡̣̀̌͘..........................................................20
3.3 ʤ̶̶̡̨̛̛̛̛̛̯̣̖̦̪̬̬̥̥̼̏̌́̐̌̚njŽĚŝ .......................................................................................21
ϯ͘ϰʿ̸̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̯̪̣̱̖̦̬̙̖̦̜̭̪̥̺̔̐̏̌̀̍̌̽̀̚nj^ĞŶƐŽƌ .....................................................23
ϯ͘ϱʯ̡̪̱̭̌njĞŶƚ-i .................................................................................................................................24
ϯ͘ϱ͘ϭˀ̶̶̛̛̛̖̭̯̬̪̖̦̯̐̌́̌̌ ..............................................................................................................24
ϯ͘ϱ͘Ϯʿ̸̨̨̛̛̛̣̱̖̦̖̬̙̖̦̍̌́̚ .........................................................................................................25
ϯ͘ϱ͘ϯʿ̨̨̨̛̛̬̭̥̯̬̬̙̖̦̍̌́̚ ...........................................................................................................26
ʧ̣̌̏̌ϰ͘˃̵̸̡̨̨̛̛̛̖̦̖̭̖̭̣̱̙̦̖̍̏̌͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
ϰ͘ϭʦ̨̨̛̱̣̦̼̜̭̥̯̬̌̽̚ .........................................................................................................................27
ϰ͘Ϯʿ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̖̬̖̭̖̭̣̱̙̦̖̔̍̏̌ ......................................................................................................27
ϰ͘ϯˋ̡̛̭̯̌ ...............................................................................................................................................27
ʧ̣̌̏̌ϱ͘ʧ̛̬̦̯̌̌́͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϭ͘ˁ̨̨̡̨̛̛̛̖̯̦̼̖̦̯̬̼̏̔̔̔̌͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖Ϯ͘ˀ̸̶̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̱̭̯̪̬̭̖̯̱̬̖̥̖̦̭̪̏̔̏̌̏̾̚͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϯ͘ʶ̨̨̨̡̛̼̹̔̍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖ϰ͘˄̨̨̡̛̭̯̬̦̖̦̖̦̖̪̣̌̌̔͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
ʧ̣̌̏̌ϭ͘ʦ̛̖̖̦̖̏̔
ϭ͘ϭ ʽ̴̨̛̛̛̛̪̭̦̖̬̌̏̐̌̌̚
ʦ̴̨̛̛̬̐̌̚ nj^ĞŶƐŽƌ – ̨̯̾ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̖̏ ̛̬̖̹̖̦̖ ̣̔́ ̨̨̛̦̯̬̬̣̦̜̌̌̽ ̴̨̛̛̬̖̦̯̖̦̬̐̐̌ ̏
̨̨̨̛̛̭̯̥̯̣̌̐͘
ʿ̨̖̬̖̔̏̌́ ̵̨̨̛̯̖̦̣̐́ DK^͕ ̨̛̭̪̣̱̖̥̽̌́̚ ̏ ̴̨̛̛̬̖͕̏̐̌̚ ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̵̨̨̨̪̬̖̭̦̖̏̔
̸̡̨̖̭̯̌̏ ̨̛̛̬̙̖̦̍̌́̚͘ ˑ̸̨̨̛̬̦̥̦̼̜̐ ̛̜̦͕̔̌̚ ̨̨̭̦̦̦̼̜̏̌ ̦̌ ̨̛̛̦̯̥̌̌ ̨̨̨̬̯̜̏ ̨̨̛̪̣̭̯
̸̸̴̶̨̡̨̡̨̨̛̛̖̣̖͕̖̭̪̖̖̯̥̬̯̪̖̦̯̏̌̍̏̌̌̌͘
ʦ̴̨̛̛̬̐̌̚ nj^ĞŶƐŽƌ – ̨̯̾ ̶̴̨̛̬̏̌́ ̴̸̨̡̛̬̖̦̯̖̦̬̖̭̐̐̌̌́ ̛̭̭̯̖̥͕̌ ̨̬̬̯̦̦̌̌̍̌̌́̚
̶̨̛̭̪̖̣̦̌̽ ̣̔́ ̴̨̛̛̬̖̦̯̖̦̬̐̐̌  ̨̱̍̏̚  ̛̦̱̯̬̏  ̨̨̨̬̯̜̏  ̨̨̛̪̣̭̯͘  ˁ̛̭̯̖̥̌  ̖̣̖̯̔̌
̴̸̨̡̛̛̬̖̦̯̖̦̬̖̭̖̐̐̌  ̡̛̛̭̦̥͕ ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̏̔̏ ̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̭̥̯̬̯̌̏̌̽ ̦̌ ̛̭̪̣̖̖̔
̵̨̨̨̨̡̨̛̣̭̬̦̯̦̪̖̬̭̦̣̦̥̥̪̯̖̬̖̍̌́̽̌̌̽̽̀͘
ʦ̴̨̛̛̬̐̌̚ nj^ĞŶƐŽƌ ̨̛̭̖̦̖̯̭̔́́ ̭ /D W ̨̛̭̥̖̭̯̥̼̥̏ ̨̪̖̬̭̦̣̦̼̥̌̽ ̡̨̨̥̪̯̖̬̥̽̀ ̭
̨̨̪̥̺̽̀h^̡̖̣̌̍́;-Ϳ͘ʿ̨̡̨̨̖̬̭̦̣̦̼̜̥̪̯̖̬̭̦̺̖̦̌̽̽̀̌ʽˁtŝŶĚŽǁƐyW͕t
ŝŶĚŽǁƐ  ϳ͕ tŝŶĚŽǁƐ ϴ͕ ̌  ̡̯̙̖̌ ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̛̛̪̯̦̖̌ ̣̔́ ̴̨̛̛̬̏̐̌̌̚ ̸̖̬̖̚ h^ ̨̪̬̯
̛̛̖̬̭̏ Ϯ͘Ϭ͘ ʦ̴̨̛̛̬̐̌̚ nj^ĞŶƐŽƌ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̭ ̨̪̬̬̥̥̦̼̥̐̌ ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̥̍ njĞŶƚ-ŝ ̛̛̣ ̭
̨̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̥̪̬̣̙̖̦̥͕̪̭̦̬̱̭̯̖̔̐́̌̌̏̏̔̏͘
ˁ̴̨̨̛̛̬̥̏̐̌̚nj^ĞŶƐŽƌ̨̡̨̨̨̨̪̭̯̣̖̯̭̖̬̙̯̖̣͕̯̬̼̜̥̙̖̯̼̯̱̭̯̦̣̖̦̌̏́́̔̌̽̍̽̌̏
̨̨̨̛̛̛̦̭̯̖̦̱̣̣̱̬̱̱̦̖̪̙̦̱̪̖̬̙̦̭̯̌̀̍̀̔̐̀̔̏̀̏̽͘
ʦ̴̨̛̛̬̐̌̚nj^ĞŶƐŽƌ̨̛̛̛̛̣̖̯̭̣̖̱̺̥̪̬̖̥̱̺̖̭̯̥̍̌̔̌̔̀̏̌͗
ͻ ʿ̵̸̸̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̭̦̖̖̭̯̬̙̖̦̭̖̯̭̪̣̦̯̖̦̣̏̔̌̏̍̌́̌̽̏̌́̐̚̚̚DK^
ͻ ˄̨̦̼̜̔̍ ̨̭̖̦̭̬ ̸̨̨̨̛̬̦̥̦̜̾̐ ̴̨̬̥̼ ̨̛̖̣̦̔̌̽ ̵̨̨̛̪̯̔̔ ̣̔́ ̨̨̨̛̦̯̬̬̣̦̌̌̽̐
̡̨̛̛̭̦̬̦̌̏̌́
ͻ ʻ̵̸̨̨̨̛̛̛̛̛̖̥̥̦̥̣̦̣̱̖̦̍̔̌̌̽̌́̔̌́̚̚
ͻ ʪ̸̨̨̣̖̖̦̐̏
ͻ ˄̸̵̨̛̖̦̪̬̪̖̬̖̖̦̦̼̦̔̍̔̌̔̌̌ʿʶ̨̨̭̪̥̺̽̀h^Ϯ͘Ϭ

˃̶̛̣̌̍̌ϭ
ˁ̶̴̶̡̛̛̛̪̖̌́
ʪ̦̦̼̖̌
nj^ĞŶƐŽƌϭ͘Ϭ nj^ĞŶƐŽƌϭ͘ϱ nj^ĞŶƐŽƌϮ͘Ϭ

ʻ̡̨̛̹̱̥̦̼̜̚ ʻ̡̨̛̹̱̥̦̼̜̚ ʻ̡̨̛̹̱̥̦̼̜̚


ʺ̡̨̛̯̖̬̣̖̯̖̯̬̌̌̔̌ ̛̛̬̦̼̜̐̍̔ CMOS ̛̛̬̦̼̜̐̍̔ CMOS ̛̛̬̦̼̜̐̍̔ CMOS

1.03 x 1.45 x 0.19 1.14 x 1.52 x 0.19 1.24 x 1.69 x 0.19


ʧ̛̬̯̼̌̍̌ ̜̥̔̀̌ ̜̥̔̀̌ ̜̥̔̀̌
;ˌdžʪdž˃Ϳ ;26.1 x 36.8 x 4.95 ;29.2 x 38.7 x 4.95 ;31.5 x 42.8 x 4.95
̥̥Ϳ ̥̥Ϳ ̥̥Ϳ

ˀ̡̛̥̖̬̪̭̖̣̌́̚ 0.035 ̥̥ 0.035 ̥̥ 0.035 ̥̥

744 x 1030
572 x 858 ̡̛̪̭̖̣̖̜ 686 x 944 ̡̛̪̭̖̣̖̜
ʯ̨̨̡̛̦̪̬̼̯̌́ ̡̛̪̭̖̣̖̜
;20.02 x 30.03 ̥̥Ϳ ;24.01 x 33.04 ̥̥)
;26.04 x 36.05 ̥̥Ϳ

ʪ̸̡̨̛̛̛̛̦̥̖̭̜̪̦̌̔̌̌̚ 4096 4096 4096

ʽ̨̡̛̛̯̦̹̖̦̖̭̦̣̹̱̥̱̐̌̌ >37̔ʥ >37 ̔ʥ >37 ̔ʥ


6
1.

2.

3. SB 3 SB 2.0 )

4.

5.

6.
EzSensor

7.
-i
-
8.
-

USB- 2 .

7
-

8
-

: IV 3.0 .

CD- -

9
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ˄̴̨̡̨̛̛̭̯̦̬̜̖̬̬̌̏̌̔̌̏̌̏̐̌̌̚nj^ĞŶƐŽƌ

ʪ̦̦̼̜̌ ̹̌̐ ̵̨̨̛̦̖̥̍̔ ̣̔́ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̨̛̪̬̬̍̌ nj^ĞŶƐŽƌ͘ ʶ̸̨̨̛̣̬̦̼̖̌̍̏ ̦̦̼̖̔̌


̨̛̣̪̬̬̔́̍̌nj^ĞŶƐŽƌ̨̨̱̱̯̱̭̯̦̣̖̦̼̥̖̭̯̖̭̬̜̖̬̥̍̔̌̏̏̔̌̏͘

ˌ̌̐ϭ

ʦ̭̯̯̖̌̏̽ ˄̸̨̨̭̯̦̦̼̜̌̏ ̡̛̭̔ ̭


̛̬̜̖̬̥̔̌̏̌ ̣̔́ ̨̛̪̬̬̍̌ zSensor
̏ CD- ZOM. ˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̨̣̙̦̔̌
̸̦̯̭̌̌̽́ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌͘ ʫ̛̭̣ ̦̖
̸̛̦̣̭͕̦̙̥̯̖̌̌̌̽̌ʿ̡̱̭хʦ̨̛̼̪̣̦̯̽
̛ ̛̛̦̪̹̯̖̌D:\EzSensor\seƚƵƉ͘exe

ˌ̌̐Ϯ

ʿ̨̛̯̭́̏́ ̛̱̭̯̦̣̺̌̌̏̏̌̀̌́
̨̪̬̬̥̥̐̌̌ ̣̔́ “E-too Inƚraoral
Deƚecƚor Sofƚǁare” ʻ̛̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱
“Nexƚ”.

ˌ̌̐ϯ

ʦ̛̼̖̬̯̖̍ ̨̪̬̬̥̥̱͕̐̌ ̡̨̨̯̬̱̀


̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̛̱̭̯̦̯͕̯̖̥̌̏̽̌̚
̡̨̡̛̦̙̥̯̖̦̪̱̌͞EĞdžƚ͟.

10
“Finish” .

-N1.5,

11
zSensor

SB .

12
ˌ̌̐ϯ

ʿ̨̨̛̛̭̖̦̯̖̔̔ hSB ̡̖̣̌̍̽ ̡ ̨̪̬̯̱ hSB 2.0 ̡̨̥̪̯̖̬̽̀̌͘

ˌ̌̐ϰ

ʿ̨̭̣̖ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔́ hSB ̡̖̣̌̍́ ̡ ̨̪̬̯̱ hSB 2.0 ̡̨̥̪̯̖̬̽̀̌, ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍ «ʻ̨̜̖̦̌̔
̨̨̦̖̏ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ͩ͘ ʫ̛̭̣ ̨̯̾ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍ ̦̖ ̨̪̣̖̯̭́̏́́, ̨̨̛̛̯̭̖̦̯̖̔ hSB ̡̖̣̌̍̽ ̛
̨̛̛̛̪̬̭̖̦̯̖̔ ̨̖̐ ̨̨̦̌̏̚. ʦ̛̼̖̬̯̖̍ «˄̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ̛̚ ̡̛̭̪̭̌ ̛̛̣ ̡̨̨̱̦̦̌̌̐̚ ̥̖̭̯̌ͩ ̛ ̛̦̙̥̯̖̌
̡̨̡̦̪̱ “Nexƚ”.

ˌ̌̐ϱ

ʦ̛̼̖̬̯̖̍ ̸̡̛̣̯ͨ̏̀̽ ̨̯̾ ̨̥̖̭̯ ̏ ̨̡̛̪̭». ʻ̛̙̥̯̖̌ «ʻ̛̜̯̌ͩ ̛ ̛̼̖̬̯̖̏̍ ̡̪̪̱̌ “EzSensor100”,
“EzSensor
150” ̛̛̣ “EzSensor 200”, ̛̯̖̥̦̙̥̯̖̌̌̚ ̡̨̡̦̪̱ “Nexƚ”.

ˌ̌̐ϲ

ʫ̛̭̣ ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̡̨̦ «˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̨̨̨̛̬̱̦̍̔̏̌́», ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ ͨʦ̭̖ ̨̨̨̛̬̦̪̬̣̙̯̌̏̔̽».

ˌ̌̐ϳ

˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̬̜̖̬̔̌̏̌ ̖̬̹̖̦̌̏̌̚ ̨̱̭̪̖̹̦. ʻ̛̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ “Finish”.

ˌ̌̐ϴ

ʿ̨̛̯̖̬̙̖̦̖̔̏̔ ̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̬̜̖̬̔̌̏̌ ̏ ̸̛̭̪̖̯̖̬̖̔ ̨̱̭̯̬̜̭̯̏͘


ˁ̨̨̪̭̍ ̨̛̪̯̖̬̙̖̦̔̏̔́: ʻ̨̡̛̭̯̬̜̌ ї ʿ̦̖̣̌̽ ̛̱̪̬̣̖̦̌̏́ ї ˁ̛̭̯̖̥̌ ̛
̨̨̖̪̭̦̭̯̍̌̽̚їˁ̛̭̯̖̥̌їʪ̸̨̛̭̪̖̯̖̬̱̭̯̬̜̭̯̏
ʦ̛̼̖̬̯̖̍ “Vaƚech HDS Driver” ̨̪̔ /ŵĂŐŝnŐ Devices. ʦ̼ ̛̛̱̯̖̏̔ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍
ͨʽ̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̨̨̦̬̥̣̦̌̽ͩ.

13
ʧ̣̌̏̌ϯ͘˄̸̨̡̨̨̨̨̛̭̯̦̪̬̬̥̥̦̖̭̪̖̖̦̌̏̌̐̌̐̍́
ϯ͘ϭ˄̨̡̨̭̯̦̪̬̬̥̥̼̌̏̌̐̌njĞŶƚͲŝ
ˌ̌̐ϭ

ʦ̡̛̛̛̭̯̯̖̭̣̌̏̽̔h^-̴̡̣̖̹̱.

ˌ̌̐Ϯ

ʯ̛̪̱̭̯̯̖̌ ̨̪̬̬̥̥̱̐̌ ΀^ĞƚƵƉ͘ĞdžĞ΁ ̛̚


̡̛̪̪̌΀^ĞƚƵƉ΁̨̡̛̣̱̭̯̦̔́̌̏njĞŶƚ-i.

ˌ̌̐ϯ

ʿ̨̛̯̭́̏́ ̨̡̨̦ ̨̼̬̏̍̌ ̛̬̦̯̏̌̌̌


̨̡̨̛̱̭̯̦̪̬̬̥̥̼̌̏̐̌͘
ʪ̨̡̛̛̣̱̭̯̦̦̭̖̬̖̬͕̼̖̬̯̖́̌̏̌̏̏̍
̡̨̡̦̪̱΀^ĞƌǀĞƌ΁͘

ˌ̌̐ϰ

ʽ̡̨̦ ̨̼̬̏̍̌ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̏


̛̭̭̯̖̥̼͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̼̬̏̍̌ EzServer,
ConsƵlƚDaƚa ̛ IŵƉlanƚ DB͕ ̛̦̙̥̯̖̌
̡̨̡̦̪̱ ΀EzServer΁.

14
Nex .

EzServer
(ConsultData ImplantDB)

co le e , Nex

[Custom] [Next].

15
ˌ̌̐ϳ

ʦ ̸̭̣̱̖͕̌ ̛̖̭̣ ̼̬̦̏̍̌ ̛̬̖̙̥


̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̼̍̌̚ ̨̛̥̪̣̦̯̯̌̌̏
΀ƵƐƚŽŵ΁̛͕̼̖̬̯̖̏̍ ̨̛̛̦̥̖̦̦̖̌̏̌
̨̨̛̛̪̬̯̖̣͕̏̔́̚ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ̵̨̛̯̯̖
̨̡̨̡̛̛̛̱̭̯̦̯̦̙̥̯̖̦̪̱̌̏̽̌΀EĞdžƚ΁
̨̨̛̣̪̬̣̙̖̦̔́̔́͘

ˌ̌̐ϴ

ʦ̛̖̬̦̯̖̭̽ ̡ ϭ ̹̱̌̐ ΀ƐĞƚƵƉ͘ĞdžĞ΁ ̛


̛̼̖̬̯̖̏̍ ̨̡̱̭̯̦̱̌̏ ̨̪̬̬̥̥̼̐̌
EzĞŶƚ-ŝ̡̨̡͕̦̙̦̪̱̌̌̏΀njĚĞŶƚ-ŝ΁͘

ˌ̌̐ϵ

ʦ ̨̛̪̹̖̥̭́̏̏́ ̨̡̦̖
̶̨̨̨̛̛̣̖̦̦̦̐̚ ̨̛̭̬̹̖̦̐̌́
̛̼̖̬̯̖̏̍ ΀/ ĂĐĐĞƉƚ ƚŚĞ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ
ůŝĐĞŶƐĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ΁ ̛ ̛̦̙̥̯̖̌
̡̨̡̦̪̱΀EĞdžƚ΁.

16
ˌ̌̐ϭϬ

ʦ̨̨̛̛̖̯̖̥̪̣̯̖̣̏̔́̽̏̌́̚
̛ ̛̦̦̖̌̏̌̚ ̡̨̛̛̥̪̦̌͘ ʯ̯̖̥̌
̡̨̡̛̦̙̥̯̖̦̪̱̌΀EĞdžƚ΁.

ˌ̌̐ϭϭ
ʿ̨̭̣̖ ̨̼̬̏̍̌ ̨̨̛̬̭̪̣̙̖̦̌́
̨̪̬̬̥̥̼̐̌ ̦̌ ̡̛̭̖͕̔ ̛̦̙̥̯̖̌
̡̨̡̦̪̱΀Nexƚ΁ ̨̨̛̣̪̬̣̙̖̦̔́̔́.

ˌ̌̐ϭϮ

ʿ̨̭̣̖ ̨̨̱̭̪̖̹̦̐ ̛̖̬̹̖̦̌̏́̚


̨̡̛̱̭̯̦̌̏ ̨̪̬̬̥̥̼̐̌ njĞŶƚ-i
̛̼̖̬̯̖̏̍ ΀zĞƐ͕ / ǁĂŶƚ ƚŽ ƌĞƐƚĂƌƚ ŵLJ
ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŶŽǁ΁ ̛ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱
΀&ŝŶŝƐŚ΁͘ ʯ̯̖̥̌ ̡̨̥̪̯̖̬̽̀
̛̪̖̬̖̬̱̯̭̌̐́̚̚͘

17
EzDent-i

VTLicense.

EzDen -
Nex .

18
VTLicens

Finish

EzDent-i
-i [A

19
-

20
.

Premium .
.

Se .exe
Se EzDent-i.

21
Cons l License Ac iva or .

Ac iva e .

VTLicense

22
-

-i.

7.
-

23
EzDen -i. )’
.


. Добавить”.

24
IO Sensor .

25
.
.

[Rea y]

Двойное нажатие

earch

26
, EzSensor
,
,
.
-
,
VATECH

27
Очистите поверхность визиографа влажной мягкой тканью, смоченной в одном из
перечисленных выше растворов. Осторожно протрите поверхность от одного конца до другого
однонаправленными движениями без давления. Не допускайте проникновения жидкости
внутрь визиографа через соединения USB кабеля или кабеля сенсора.

После очистки поверхности визиографа при необходимости протрите его тканью без
ворса до полной очистки поверхности.

Глава 5. Гарантия

Гарантия на визиограф EzSensor действительна в течение 2 лет с момента продажи.


Если неисправность возникла после истечения гарантийного срока, производитель
оставляет за собой право взимать плату с конечного пользователя за ее устранение.
Любой визиограф, возвращенный на завод через авторизованного VATECH подлежит
ремонту или замене за наш счет в случае, если проверка визиографа выявит заводской брак.
Стоимость работ дилера, транспортировки и хранения визиографа не входит в условия
гарантии.
Гарантия не действительна в случае возникновения повреждений визиографа,
возникших в результате транспортировки, ненадлежащего использования или неправильного
хранения. Гарантия аннулируется если визиограф ремонтировался или обслуживался
неавторизованным персоналом, как этого требует компания VATECH.

28
EzSensor

3.

SB

SB

29
4

VX 70 AnyRay ESX

300 ~ 500 0.12 ~ 0.2 0.1 ~ 0.2 0.18 ~ 0.28

400 ~ 600 0.16 ~ 0.25 0.15 ~ 0.25 0.24 ~ 0.34

: 25 : 20%
: 20%

30
SB.

SB .

3 .
SB.

4 .
.

5 .
SB

6 .
SB .

7 .

8 .

.
: EzSensor.

0. .
EzSensor
.

. “ 00 0 ).d ”
.

3. 00 ( 00).d ” .
.

31
, VATECH

SB
1
.

2 SB
.
.

SB
.
3 ,
.
. SB

SB
.
4 ID 2001 NO; in erface #0 Che
Connec ion)” ,
.
SB

32
.

CE ,
93/42/ 2007/47/
IIb.

:
:
:

) 967-90-55
967-90-
E- : service@ .

33
www

Вам также может понравиться