Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 12-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 13,284.53 13,020.00 13,059.75 100.31% 138,910.35
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 89,463.01 91,177.00 96,519.70 105.86% 880,972.04


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 354,522.18 358,135.00 380,559.84 106.26% 3,492,592.99
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 26,522.10 32,105.00 37,303.35 116.19% 259,432.46
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 16,593.48 16,338.00 16,765.29 102.62% 133,697.77
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 25,393.70 24,279.50 27,050.80 111.41% 264,485.80
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 2,000.31 2,529.60 2,168.30 85.72% 7,675.92
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 21,555.47 22,600.00 22,806.01 100.91% 267,570.56
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц 2,411.24 1,040.40 1,311.62 126.07% 25,363.67
ДҮН цах м.квтц 551,746.03 561,224.50 597,544.67 106.47% 5,470,701.55
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 39,051.00 36,096.00 43,087.00 119.37% 232,487.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 357,093.00 351,625.00 361,342.00 102.76% 2,214,207.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 560,625.00 511,242.00 556,113.00 108.78% 3,853,311.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 83,998.00 83,220.00 83,648.00 100.51% 537,873.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 86,622.00 84,459.00 84,465.00 100.01% 580,833.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 46,000.00 40,000.00 48,900.00 122.25% 297,250.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 9,708.19 6,601.40 11,773.81 178.35% 49,921.18
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 26,997.97 22,755.00 23,816.30 104.66% 154,805.54
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 17,872.00 17,442.00 17,350.00 99.47% 96,310.69
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 6,726.70 5,250.00 6,369.00 121.31% 38,269.20
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 12,474.00 12,085.00 14,521.70 120.16% 74,055.70
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 8,537.90 11,356.20 9,146.10 80.54% 45,118.60
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 146,815.00 135,160.00 165,338.00 122.33% 716,531.00
ДҮН дул Гкал 1,402,520.76 1,317,291.60 1,425,869.91 108.24% 8,890,972.91
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

373.74 320.00 134.40 42.00% 1,571.34


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 146.30 93.00 232.00 249.46% 1,004.61
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 29.90 20.00 21.59 107.95% 287.99
ДҮН цах м.квтц 549.94 433.00 387.99 89.61% 2,863.94
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 5,896.36 4,087.40 5,960.30 145.82% 48,881.05
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,505.53 2,232.00 3,787.30 169.68% 32,829.43
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 457.98
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 1,524.81
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 43.86 20.00 22.20 111.00% 1,372.25
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 88.08


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% 116.90
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 24.55 25.00 33.28 133.12% 341.12
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 14,161.82 13,072.04 12,706.58 97.20% 140,747.09
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 17,551.95 11,691.93 12,642.17 108.13% 157,594.01
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 980.90 754.94 871.36 115.42% 17,175.98
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,113.38 833.88 709.95 85.14% 18,211.76
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,280.80 1,665.79 2,017.16 121.09% 25,628.26
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 13,794.26 12127.365 11996.688 98.92% 152,120.43
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 824.36 878.25 958.17 109.10% 18,554.55
16 "БӨХӨГ" НЦС цах м.квтц - 1,517.62 1,768.10 116.50% 26,918.14
ДҮН цах м.квтц 59,177.77 48,906.21 53,473.25 109.34% 642,561.84
дул Гкал 1,402,520.76 1,317,291.60 1,425,869.91 108.24% 8,890,972.91
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 611,473.74 610,563.71 651,405.90 106.69% 6,116,127.33

Вам также может понравиться