Вы находитесь на странице: 1из 3

S.Cîrlig, S. Curasevici, A.

Buzu
OPTIMIZAREA ASISTENŢEI ANESTEZICE
Revistă ştiinţifico-practică LA PACIENŢI IMPUȘI OPERAŢII TIP BRICHER

Результаты и обсуждение использовании бупивакаина. Выявлено


Существенные различия возраста, веса увеличение длительности моторного блока у
тела и роста в исследуемых группах не пациентов, которым вводились местные
выявлены. Возраст выше 60 лет у анестетики в комбинации с морфином.
большинства пациентов обусловило у многих, Общеизвестно что, эндокринная система
наличие сопутствующей патологии. В отвечает на болевое раздражение повышением
результате обследования анамнеза , глюкозы в крови. Изучая концентрацию глюкозы
клинических и параклинических данных, с в крови, мы выявили у пациентов с
целью определения соматического статуса у моноанестезией значительный рост
исследуемого контингента, у всех пациентов глюкозы(1, ,5 раза). У больных получивших
выявлены сопутствующие заболевания с комбинированную анестезию, отмечался более
значительными нарушениями жизненных низкий уровень глюкозы в крови (в 1,2 раза).
функций. У 1/3 пациентов выявлено 2-3 Интра и в постоператорном периоде
нозоологические формы. Более частыми были отмечено 12 случаев гипотонии на 20% от
заболевания 2 сердечно сосудистой системы исходных цифр. Все пациенты были из групп
и 1 хроническая почечная недостаточность. которым вводился морфин. У двух пациентов из
Анестезио-логический риск соответствовал 111 1 группы анальгезия была поверхностной, из-за
-IV классу по ASA. чего вводились анальгетики внутривенно.
Анестезия оценивалась по длительности Выводы
сенсорной и моторной блокады. Длительность Перидуральная анестезия с
сенсорного блока отличалась в зависимости от использованием комбинации местных
использованного анестетика. Данные анестетиков и морфиномиметиков расширяет
показывают что, длительность сенсорного показания к хирургическому вмешательству и
блока было в 1,5 раза больше у пациентов, может быть использована пациентам с
которым вводился бупивакаин. Эпидуральное высоким анестезиологическим риском.
введение морфиномиметиков уменьшило в 2 Морфиномиметики введенные
- 4 раза время наступления анальгезии. перидурально, потенцируют сенсорный и
Опиоиды приводили к увеличению моторный блок. Введение морфина вызывает
длительности сенсорного блока у больных артериальную гипотонию чаще, чем
которым вводился лидокаин. фентанил. Перидуральная анестезия с
Изучая свойства моторного блок а, местными анестетиками уменьшает
выявлено что, у больных подверженых эндокринный ответ лишь частично.
анестезии лидокаином , полный моторный
блок наступал на 3 мин. Позже чем при ‰
S.Cîrlig, S. Curasevici, A. Buzu, Institutul Oncologic din Moldova, Laboratorul Oncologie Generală şi ATI

OPTIMIZAREA ASISTENŢEI ANESTEZICE LA PACIENŢI IMPUŞI


OPERAŢII TIP BRICHER

The article presents the results carried out on patients with urinary bladder cancer,
who underwent Bricker operation. A new method of combined anesthesia (intravenous
and peridural) has been proposed by the team of anesthetic department in order to
provide patients with adequate intra- and postoperative protection.
Key words: urinary bladder cancer, Bricker operation, epidural anesthesia.

In cadrul patologiei tumorale a tractului urinar, ori mai frecvente la bărbaţi de cât la femei (raportul
tumorile vezicale sunt cele mai frecvente, bărbaţi/femei fiind de 2,7/1), menţionându-se
reprezentând aproximativ 50%. Sunt de circa trei faptul că această afecţiune are o incidenţă mult

59
S.Cîrlig, S. Curasevici, A. Buzu
OPTIMIZAREA ASISTENŢEI ANESTEZICE
Revistă ştiinţifico-practică LA PACIENŢI IMPUȘI OPERAŢII TIP BRICHER

mai ridicată la albi decât la negri. Vârsta medie în spinării, limfatice, trunchiurile nervilor rahidieni
momentul diagnosticului este de 65 de ani, etapa formate din unirea celor 2 rădăcini ale fiecărui
în care circa 85% din tumori sunt localizate strict nerv.
la vezica urinată, iar 15% prezintă deja extenzie Anestezicul injectat în spaţiul peridural nu
limfoganglionară sau metastaze la distanţă. realizează un contact direct cu trunchiurile
Hematuria. Reprezintă semnul cel mai nervoase, deoarece acestea sunt acoperite de
frecvent, dominant, prezent la 85-90% din pia mater, arahnoidă, prelungirile durale
pacienţicu cancer vezical. Are în general, perinervoase.
caracterele hematuriei provocate de tumori; In spaţiul epidural, există în 80% din cazuri o
variabilă ca intensitate, capricioasă ca orar, presiune mai mică decât cea atmosferică.
uneori fără marcă de organ, dar adesea însoţită Valoarea acestei presiuni este de minus 1-18 mm.
de semne şi simptome care atrag atenţia Hg toracic şi 1,8 - 2 mm Hg lombar.
asupra vezicii urinare. Caracteristicile Din această cauză, soluţia injectată peridural
hematuriei provocate de tumorile vezicale, ca toracic se extinde către zona cervicală şi nu către
de altfel întreaga simptomatologie a acestora, cea lombară şi sacrală.
sunt condiţionate de infiltraţie şi de complicaţii. După introducerea în spaţiul peridural a
Într-un număr important de cazuri, hematuria lichidului analgezic, acesta suferă mai multe
constitue semnulcare conduce la diagnostic şi procese importante: difuziune în interiorul spaţiului
poate rămâne singurul pe toată perioada peridural, difuziune în spaţiul paravertebral,
evoluţiei clinice. Piuria. Se întâlneşte ca semn difuziune către LCR prin dura mater, fixare pe
izolat dar prezenţa ei trădează tumori infiltrative. trunchiurile nervoase şi absorbţia în sângele
Polakiuria, dizuria, durerea pelviană, cistita venos din plexul paravertebral şi de aici în
tumorală, sânt la fel simptome caracteristice circulaţie.
tumorilor vezicale. Absorbţia plasmática. Doza maximă de
Constituie modalitatea terapeutică principală Lidocaină recomandată: 200 mg fără adrenalină
a tumorilor vezicale, adaptat stadiului, gradului, (Europa) şi 300 mg în SUA nu poate obţine
numărului, mărimii tumorilor, potenţialului evolutiv anestezie de plex brahial şi nici bloc extradural
récidivant şi infiltrativ etc.. adaptat deci unei întregi chirurgical.
serii de parametri obiectivi. Tratamentul chirurgical Lidocaină cu adrenalină 500 mg. Este o
cuprinde: recomandare ilogică care s-a făcut în 1957 şi nu
1. Electrorezecţia transuretrală reprezintă corespunde astăzi (Scott D. B., 1989).
modalitatea iniţială şi foarte adesea principală, de Concentraţia plasmática toxică este de 5mg/
tratament a tuturor tumorilor vezicale. Electro- ml s-nge venos. Studii efectuate pe voluntari nu
rezecţia endoscopică se efectuează până la ţesut au fost suficient de concludente.
sănătos, în profunzime şi lăţime. Lidocaină pe cale lombară, soluţie 1,5% cu
2. Cistectomia totala tip Brikker. adrenalină 1/200000, doză unică de 4-5,6 mg/kg,
realizează concentraţie plasmática de 3,1 u.g/ml
2. Anestezia epidurala (Mazze R.I., 1966).
Anestezia peridurală (extradurală, epidurala) După 200 mg, concentraţia plasmática
este o tehnică de anestezie regională, realizată venoasă medie : 1,5 |ag/ml, după 600 mg se
prin introducerea analgezicului în spaţiul virtual ajunge la 4 u.g/ml (Covino B.G., Scott D.B,1985).
dintre dura mater şi canalul osos rahidian. Absorbţia este egală ca viteză , indiferent
Este o anestezie tronculară , spre deosebire de calea utilizării: cervicală, toracică lombară.
de rahianestezia care este o anestezie radiculară În anestezia peridurală continuă, o cantitate de
(Dogliotti A. M. 1930, 1931). Lidocaină de 300 mg, fără adrenalină realizează o
Spaţiul peridural este un spaţiu virtual, concentraţie sanguină de 3 u,g/ml, dar fiecare 100
cuprins între cele 2 foiţe ale durei mater craniene. mg lidocaină suplimentară poate creşte
Are o capacitate de cea 50 - 90 ml. In interior se concentraţia plasmática cu până la 1 ug/ml.
găsesc următoarele: grăsime semilichidă, plex Efectele anesteziei peridurale. Au origine
venos avalvular (plex Batson), arterele măduvei dublă:

60
S.Cîrlig, S. Curasevici, A. Buzu
OPTIMIZAREA ASISTENŢEI ANESTEZICE
Revistă ştiinţifico-practică LA PACIENŢI IMPUȘI OPERAŢII TIP BRICHER

- prin modificări fiziopatologice (simpa- intestinului şi uterului, pe fondai de blocaj a


tectomiea preganglionară), venodilataţie; structurilor colinergice, histaminergice,
- prin efectul pe care îl are analgezicul serotoninergice şi adrenergice. Autorii
absorbit în sânge. Hipotensiunea arterială depinde concluzionează că în musculatura netedă a
de gradul până unde se extinde simpatectomia, intestinului la iepure sînt structuri speciale, prin
că şi de starea pacientului, efectele intermediul cărora derivaţii izotioureici îşi
hemodinamice sînt variabile. manifestă acţiunea. In legătură cu faptul, că la
În peridurală lombară care se extinde până la schimbarea în structura chimică a lanţului de
T/5-6, se notează uşoară hipotensiune (sub 20% hidrocarburi efectul stimulant a compuşilor
din valoarea preanestetică), uşoară tendinţă la asupra funcţiei motorie a intestinului şi uterului
bradicardie, prelungirea timpului de circulaţie. se păstrează acţiunea responsabilă o manifestă
Debitul cardiac scade (debitul/bătae şi grupa amidinică, Deacea presupune autorul că
debitul/minut) la valori nepericuloase. Acest efect în intestin şi uter ar fi prezenţi aşa numiţii
se datoreşte mai multor cauze: scăderea receptori amidinici. Deoarece derivaţii
întoarcerii izotioureici în ultimul timp datorită noilor
venoase prin imobilizarea sângelui în masa proprietăţi avantajoase descrise, recent, capătă
musculară, acţiunea anestezicului resorbit în o utilizare tot mai largă în practica medicală, iar
sânge asupra miocardului, starea volemiei. succintele rezultate obţinute anterior în
O compensare parţială poate rezulta din descrierea mecanismului de acţiune nu permit
vazopresorul care se adaugă anestezicului local întru-totul de a le lămuri, a apărut ca scop
şi care poate în oarecare măsură realiza o efectuarea unor cercetări speciale în studierea
absorbţie lentă cu o concentraţie relativ mică a aprofundată a modului de acţiune şi posibilelor
anestezicului în sânge. mecanisme de acţiune a compuşilor izotioureici
Difeturul în doza de 5mg/kg, la fel ca şi şi alchilizotioureici asupra activităţii contractile
izoturonul pe fundalul blocării selective a a-1 a organelor cu musculatură neted.
adrenoreceptorilor, creşte semnificativ presiunea
arterială. Rezultatele acestor cercetări au
CONCLUZIE
evidenţiat, că acţiunea antihipotensivâ a
izoturonului şi difeturului nu este blocată de 1. Utilizarea derivatilor izotiureici in anestezia
antagoniştii selectivi ai cti-adrenoreceptorilor peridurala la operatia Brikker, optimizeaza
(prazosin), fapt ce demonstrează că efectul decursul anesteziei si perioadei postoperatorii.
vasoconstrictor al acestor substanţe nu se 2. Bolnavii cu cancer al vezicii urinare
realizează prin stimularea receptorilor prezintă statut somatic agravat prin incidenţă
a-1-adrenergici postsinaptici dar, posibil, sporită a maladiilor cardiovasculare şi
printr-un alt mecanism de acţiune . bronhopulmonare coexistente.
O analiză comparativă a derivaţilor
izotioureici asupra funcţiei motorie a organelor 3. Factorii de risc în evoluţia actului chirurgical
cu musculatură netedă a fost făcută de anestezic prezintă insuficienta renala cronica
Muhin E. A.(1967). După opinia lui E.A.Muhin şi preoperatorie.
colab., (1983), mecanismul acţiunii musculo- 4. Bolnavii cu neoplasme ale vezicii urinare
trope a izoturonului nu este datorată influenţei supusi operatiei Brikker necesită investigarea cît
sale asupra sistemului colinergic sau adrenergic mai amplă a parametrilor capacităţilor reziduale
şi nici nu depinde de acţiunea sa asupra a funcţiei cardio-respiratorii.
sistemului histaminergic sau serotoninergic.
Rezultatele obţinute de autori confirmă datele 5. Perturbările în hemostazie la bolnavi cu
autorilor de mai sus. Cercetările efectuate a 6 cancer vezicii urinare necesită tratament complex
derivaţii izotioureici (etiron, propilon, alilizotiuron, în preoperator şi profilaxie a trombozelor intra- şi
butilizotiuron, amilizotiuron, AET) au demonstrat postoperator.
că toţi compuşii stimulează într-o măsură mai
mare sau mai mică activitatea contractilă a ‰

61