Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр


2020 оны өссөн
2019 он 2020 оны 01-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 13,520.32 13,520.30 13,612.46 100.68% 13,612.46
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 94,904.56 96,675.00 97,153.95 100.50% 97,153.95


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 349,612.60 363,683.01 383,188.65 105.36% 383,188.65
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 25,883.01 33,538.00 33,621.00 100.25% 33,621.00
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 16,593.98 16,422.00 16,738.53 101.93% 16,738.53
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 25,861.00 25,180.30 25,521.90 101.36% 25,521.90
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 1,528.77 2,083.20 2,276.26 109.27% 2,276.26
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 21,665.69 21,694.00 21,894.75 100.93% 21,894.75
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц 3,924.95 5,106.70 4,523.51 88.58% 4,523.51
ДҮН цах м.квтц 553,494.87 577,902.51 598,531.01 103.57% 598,531.01
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 39,004.00 39,619.00 44,125.00 111.37% 44,125.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 344,429.00 352,156.00 377,390.00 107.17% 377,390.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 542,198.00 547,727.00 572,705.00 104.56% 572,705.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 95,656.00 93,617.00 93,925.00 100.33% 93,925.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 88,403.00 89,332.00 89,336.00 100.00% 89,336.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 45,700.00 45,300.00 51,800.00 114.35% 51,800.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 9,158.21 9,300.00 13,348.01 143.53% 13,348.01
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 26,087.87 26,127.80 26,261.63 100.51% 26,261.63
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 14,052.04 15,600.00 15,235.64 97.66% 15,235.64
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 6,645.60 6,700.00 6,637.20 99.06% 6,637.20
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 12,649.00 12,080.00 14,521.70 120.21% 14,521.70
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 8,405.90 12,256.00 9,455.70 77.15% 9,455.70
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 140,852.00 164,881.00 168,287.00 102.07% 168,287.00
ДҮН дул Гкал 1,373,240.62 1,414,695.80 1,483,027.88 104.83% 1,483,027.88
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

237.27 300.00 472.37 157.46% 472.37


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 240.43 250.00 201.40 80.56% 201.40
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 33.07 21.24 21.70 102.17% 21.70
ДҮН цах м.квтц 510.77 571.24 695.47 121.75% 695.47
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 5,045.31 4,500.00 5,335.24 118.56% 5,335.24
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 3,976.09 2,232.00 2,722.80 121.99% 2,722.80
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 6.02 10.00 5.10 51.00% 5.10
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 25.92 27.80 36.30 130.58% 36.30
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 13,969.30 12,974.16 10,072.33 77.63% 10,072.33
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 15,804.98 16,678.73 11,398.64 68.34% 11,398.64
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,199.04 889.06 1,173.03 131.94% 1,173.03
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,351.22 987.83 1,142.87 115.70% 1,142.87
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,442.89 2,603.21 2,291.26 88.02% 2,291.26
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 12,838.98 10222.732 10448.988 102.21% 10448.988
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц - 1,073.42 1,435.04 133.69% 1,435.04
16 "БӨХӨГ" НЦС цах м.квтц - 2,222.28 2,173.51 97.81% 2,173.51
ДҮН цах м.квтц 56,659.75 54,421.22 48,235.10 88.63% 48,235.10
дул Гкал 1,373,240.62 1,414,695.80 1,483,027.88 104.83% 1,483,027.88
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 610,665.39 632,894.97 647,461.58 102.30% 647,461.58

Вам также может понравиться