Вы находитесь на странице: 1из 76

ביבא לת תטיסרבינוא תויונמאל הטלוקפה ילאירזע דוד ש"ע תולכירדאל רפסה תיב

שולש השמ תיב

תוינרדומל תרוסמ ןיב

'ץיבורדנסכלא רוא

"לארשי ץראב תולכירדאב םוקמו ןמז ייוטיב" רנימסה תרגסמב הדובע

רניברג יתא ר"ד תייחנהב

2001 רבמטפס ,א"סשת'ה לולא

ןכות

דומע

3

אובמ

.1

4

ויתודלותו ותמקה תוביסנ שולש השמ תיב :'א קרפ

.2

10

רתאה רואית שולש השמ תיב :'ב קרפ

.3

15

חותינ שולש השמ תיב :'ג קרפ

.4

37

םוכיס

.5

41

תונומת חפסנ

.6

74

היפרגוילביב

.7

2

אובמ

1914 תנשב ונבנ םיתבה ינש .ביבא לת לש התישארמ םימואת םיתב דמצמ דחא אוה וז הדובע תקסוע וב רתאה ויחא לש רוכבה ונב היהש ,וקרמ ונייחא רובע ינשהו ,השמ רוכבה ונב רובע דחאה שולש והילא ףסוי ידי לע .שולש םייח םהרבא ,לודגה

ויה ,יתבס לש היבא היה תיבה לעבש רחאמ ,תישאר :םימעט ינשמ רקיעב ,שולש השמ תיבב דקמתת הדובעה םיתבב רבודמש רחאמ ,תינשו ;םואתה תיבה לש הלאמ רתוי םישיגנ הז תיבל םיעגונה םיינושארה תורוקמה .ןוידל ולעויש תויזכרמה תולאשה לע תונעל ידכ םהמ דחאב ןוידה קיפסי ,האלמ םהיטרפב תוהזהש םימואת

השיפתה סיסב לע ,תיבה תיינב תעב שולש והילא ףסוי תא ושמישש םינושה תורוקמה תא ןוחבל האב הדובעה תיב יכ הארת הדובעה .הרצונ וב םוקמבו ןמזב תובר היולת איהו ,קיר ללחב תלעופ הניא תיתוברת הריצי לכ יכ ןשארבו הפוריא תוצראמ ואבויש תונונגסו הינב תוטיש םע תוימוקמ הינב תורוסמ וכותב סנכמ שולש השמ ,שולש והילא ףסוי ,וננכתמ לש ותוישיאב םג אלא שולש השמ תיבב קר אל יוטיב ידיל אב הז בוליש .הינמרג ברקב םירוגמל הינבה לש תונויסנהו םיטבלה תא וכרד גיצהל תלוכיה ןמ תעבונ תיבה לש ותובישח .וייח ןונגסבו תומכסומ חוכמ המייקתהש תיממעה הינבה דחוימבו הרבעש האמה תישאר לש ינוריעה ידוהיה בושיה .יעוצקמה ילכירדאה ןונכתל ליבקמב ,תויתרבח

רמוחה ףוסיא ססבתה ,תירקחמה תורפסב םיקיודמ יתלבו םיטעומ םירוכזאל הכוז שולש השמ תיבש רחאמ תיבה תא וריכהש החפשמ ינב םע ומייקתה תוחיש .םיינושאר תורוקמל הינפ לע הנושארבו שארב הדובעל רחא םינוש םינויכראב שופיח םייקתהו ,(שולש השמ לש וידלי ,שולש ןרהאו 'ץיבורדנסכלא האל םע דחוימב) .םיפסונ םיטנוולר םירתא לשו תיבה לש ימוליצ דועית הללכש חטש תדובע התשענ ,ליבקמב .דרשש ירוקמ רמוח תומגמו םיעינמ לע רוא תכפוש רשאו הפוקתל תעגונה תירקחמ תורפסב ןויעל םוקמ םג שדקוה ךכל רבעמ .שולש השמ תיבב םירכינה

םוחנ 'רדא ,רוא רב ןונמא 'רדא ,ךירדיו הלוש ,קורמופ יקיו ,שולש ןרהא ,'ץיבורדנסכלא האלל הנותנ יתדות .םנמזמ יל ושידקהש לע ,ס"ז ןונמא סדנהמו ןמחל

3

ויתודלותו ותמקה תוביסנ שולש השמ תיב :'א קרפ

1 .1914 תנשב שולש והילא ףסוי הנבש םימואת םיתב דמצמ דחא אוה שולש השמ תיב

םויה דע ןכוש תיבה

2 .קדצ הוונ תנוכשל תירוטסיהה ביבא לת ןיבש רפתב ,ביבא לתב יבערשו םולבניליל ,סניפ תובוחרה שגפמב

3 .ביבא לת ןיבל קדצ הוונ ןיב דירפהש "דחאמה שרגמה" ןמ קלח התיה תיבה הנבנ הילע המדאה

םקוה תיבה

ימולצתמ בטיה שחמומ רבדה .הנוכשה לש תינופצה םיתבה תרושב ןכשו קדצ הוונ לש יונבה ףצרה לש וכשמהכ 22.11.1917 םימיב ינמרגה אבצה ידי לעו 4.1.1918-ו 19.11.1917 םימיב יטירבה אבצה ידי לע ומלוצש ריוואה

4 .תיבה לש ונל םירכומה םינושארה םימולצתה םג םהש ,12.1.1918-ו

.(שולש םייח םהרבא ,ודוד תיבכ שמיש ינשה תיבה) "םימואת םיתב" ינשמ דחאכ שולש השמ תיב םקוה ,רומאכ ןרהא לש ינשה ונב היה שולש והילא ףסוי .(1934-1870) שולש והילא ףסוי ידי לע ונבנו וננכות םיתבה ינש

5 .ועוצקמב םיפסכ ןפלחו ףרוצ ,ופי לש תידרפס-תידוהיה הליהקה ידבכנמ ,שולש

םינומשה תונש עצמאל ךומסב

תיברמ ומקוה ןהילע תועקרק ,ופי לש הנופצב תועקרק שוכרל שולש ןרהא לחה הרשע עשתה האמה לש

6 .ופיל ץוחמ תונושארה תוידוהיה תונוכשה

ידי לע ונגרואש םיאושינ) לאיומ םהרבא תב החרפל הרשע עבש ליגב ויאושינ .תוריבב ידוהי רפס תיבב םייתנש ,םירדעמ ,תודווזמ) םינוש םיטירפב רחסמב קוסעל הנפ אוהו וידומיל ףצר תא ועטק (הלכהו ןתחה תוחפשמ

7 .(דועו תושרחמ

דמל ןכמ רחאלו ופיב הרות דומלתב ךנחתה שולש והילא ףסוי

:הינבה תכאלמב ןיינעתהל ויבא לש ןיעקרקמה יקסע ותוא ואיבה ,ליבקמב

תיללכ הדידמ רדסש ,ומש שקרק ,ונריעב דיחי היהש ינמרא לכירדא םע חונמה יבא רשקתה ןמז ותואב" תא יתוולב .לאיומו גילזמא םע תופתושבש וזל ןהו ונל קר תכישה המדאל ןה תוינכת ךרע ,ונתמדאל יבל דאמ ךשמנ םינכשה ןיבל וניניבש םילובגה ול תוארהל ידכב ,הלק העשל ומויב םוי ידמ לכירדאה ימצעב יתיסינש דע .הדוקנו הדוקנ טרפו טרפ לכב לכירדאה תודובעל לכתסמ יתייהו תאזה הדובעה ירחא ינא' :ול רמא ,יבא ידימ ותרוכשמ תא לבקל ואבב לכירדאהש ,ינרוכז .הפי ידיב התלעש ,תינכת ךורעל ךשמב יתוא הוולש ךנב תא יתדמל םג הנהו המדאה תא דודמלו תוינכת הז םוכס דעב ךורעל ,ךתא יתינתה םג םנמאו 'בוט לכירדא תויהל לכויש ינחטבומ םלתשהל רפס תיבל והחלשת םאו הדובעה ןמז לכ ,ירבעה בושיה תלעותל דוחיבו הבורמ תלעות יל ואיבה ,תוילכירדאה תוכלהב יתשכרש תוטעמה יתועידי

1

.3-1 תונומת .4 הנומת 29 לש חטש ללכו ,"הלואג" תרבח ידי לע 1912-ב הנקנ "דחאמה שרגמה" .5 הנומת ;19 'מע ,ן"שת ,לאימרכ ;85 'מע ,א"סשת ,רגיבו טיבש .קדצ הוונל דלישטור תורדש תליחת ןיב םנוד .7-6 תונומת ;70-68 ,55 'מע ,םש ,לאימרכ ןכו ,92-91 ,15 ,9-8 'מע ,ב"נשת ,רדק האמה לש םיעבראה תונש תישארב ץראל התלע החפשמה .הירי'גלא לש ינופצה הפוחבש (ןארהוו) ןארוא ריעהמ שולש תחפשמ לש האצומ ,שולש םהרבא ,החפשמה יבא ופיב ודקפתה ותרגסמב ,1849 תנשמ ינשה ירויפיטנומ דקפמב תאצמנ ופיב התבישי לע הנושאר תודע .הרשע עשתה יבאל ,ןרהא ,ינשה ונב תא ךפה רבדה .1865 תנשב ותפוח ברע רטפנ ףסוי ונב .1858 תנשב רטפנ שולש םהרבא .ןרהאו ףסוי םהינבו החמש ותשא .38 'מע ,ו"נשת ,םר ןכו 24-19 'מע ,א"נשת ,שולש .א .לעופב החפשמה 33- 'מע ,םש ,שולש .א ;94 ,20-19 'מע ,א"צרת ,שולש .א.י .לארשי הנחמו ןרהא תנוכש ,ףסוי הנחמ ,הדוהי הנחמ ,םולש הוונ ,קדצ הוונ ןה הלא

3

2

4

5

6

.32

.94-90 'מע ,םש ,שולש .א.י

7

4

8 ".םישדח םינינב תמקהל יצרמו יתוחכ לכב רסמתהל יתלחתהש

םיחאה" םשב הרבח ,שולש םייח םהרבא ,רוכבה ויחא םע דחי שולש והילא ףסוי םיקה ,וז תוניינעתהמ קלחכ חתפ ,ליבקמב .ןינב תונלבקבו תועקרק תשיכרב ,(טלמב רקיעבו) הינב ירמוחב רחסמב הקסע הרבחה ."שולש םיחאה" לש תשורחה תיב רתוי רחואמ חמצ ונממ ,תופצרמל תשורח תיב רוכבה ויחא םע שולש והילא ףסוי

שולש והילא ףסוי תא איבה םוחתב ישעמה קוסיעה יכ ,הארנ

9 .ןוטבמ םיימורט םיטנמלא רקיעב רצייש "שולש

תוינכת ירודיס לש םירכומ םימגד ךמס לע ,ןנכתמ םג אלא םירמוח לש קפסו ןלבק קר אל תובר םימעפ שמשל :ןינבה הנוב תושירד יפ לע וא הינב

ירמח ,ונל שי המדא ,יתרהרה .בושיה תא לידגהל ידכ םינינב תמקה ד"ע םולחל יתלחתה 1896 תנשב" םנמאו ?ןינבה הדש לע לועפל ילבמ ,םיידי קובחב תבשל לכונ דציכו תושעל לוכי ינא תוינכת םגו ןינב

םינווכב תוינכת ךרוע יתייה ומויב םוי ידמ .שממ תואיצמ םא יכ םולח תקזחב דוע הז היה אל ןמז רובעכ

תדובעב םבל תמושת לכב ןינעתהל וליחתה יחאו יבאש דע ,רחא וא הז שרגמל ןמיאתמו םינוש

יתנמזה ,ימצעב יתישעש תיבב ןכומה ןמ יל ויה בורל תוינכת .םלפודמ אל לכירדאל יתייהנ ןמזה ךשמב יתייהש שרגמ לכ .הפוריאמ יתאבה המדא תדידמל םירישכמ םגו ל"וחמ םינוש םיתב ןינבל םיגולטק .ויתוחור עבראל וילובגב ןמוסמ אוהשכ וילעב ידיל ורסמלו שרגמה תא םדוקמ דודמל התיה יתבוח רכומ הלא םגש דע ,יתורעה יפל ךכ רחא הנבו תינכת וזיא יפלו ןינבה ינפא רבד לע ידמע ץעיתמ היה הנוקה םויב דורט יתויה תבסמ .םהינינב רבד לע ימע ןודל ילא ואב ןכ םג ונתמדא לע אל םיתב םינוב ויהש תוינכת ךרוע ,תוצע םהל ןתונ ,םהירבד עמוש יתייה ,יתיבל תולילב םישנאה ילא ונפ םיבורמה יקסעב ".יתויחמומו יתונויסנ יפל ,ןינבה הלעיש םוכסה תא םהל ןייצמו

ןינבה

הינבהו ןונכתה ןפוא לע רוא ךופשל ידכ םהב שי ,שולש והילא ףסוי לש ותרשכה לע םירבדה םידיעמשמ רתוי םיללח רודיס יפל ,לבוקמ םגד יפל בור יפ לע ונבנ םירוגמה יתב .תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב םירוגמ יתב לש ,תמייקה תינבתה תא לעופה לא איצוהל היה ןנכתמ-ןלבקה לש ודיקפת .שרגמה לש וידמימל םאתהבו יתרוסמ וז ךרדב ומקוהש םיתבה .הינב תוקינכטו םירמוח לש םצמוצמ רחבמב שומיש ךותו ,תומיוסמה חטשה תולבגמב .םילבוקמ "לע יקוח" סיסב לע הנתשמ יתדוקנ םושייל התכז רשא ,תחוור תיללח השיפת לע ויה םיססובמ לש "םילמה רצוא"מ קלח הוויה אלא ,תיעוצקמ תילכירדא תוברעתה ,ךכ םושמ ,ךירצה אל ילכירדאה "ןויער"ה

10 .םוקמה ינב לש תיבחרמה תוסרפתהה

לעב םדאכ ותרדגהב) לכירדאה דיקפת תא םידקה ,שולש והילא ףסוי ידי לע םשויש ןבומב ,ןנכתמ-ןלבקה דיקפת ותומד .לארשי ץראב םירוגמל הינבב (הינבהו ןונכתה םוחתב םיוסמ גוסמ תרכומו תילמרופ תיעוצקמ הרשכה דעוימ היהש ילכירדא ןונכתמ וייח תפוקתב יעוצקמה ןונכתה םוחת רבעש יתוהמה יונישה לע לכמ רתוי הדיעמ

.95 'מע ,םש ,שולש .א.י 9 תיב הכז וז הפוקתב .שולש םיחאה לש םסיג ,אירול היעשי ידיב תשורחה תיב להונ הנושארה םלועה תמחלמ רחאל .53 'מע ,םש ,שולש .א .רתויב לודגה וגושגשל תשורחה .85 'מע ,ט"נשת ,'א קלח ,סקופ

10

8

5

ןונכתל ,שולש והילא ףסויכ "הכאלמ ילעב" לש םהידיב תיטרפה הינבה תא ריתוה רשאו ,רוביצ ינינבל רקיעב תינאמ'תועה הירפמיאה לש הנוטלש תפוקת יהלש עקר לע .םיפתושמו םייטרפ םירוגמ יתב םג ללכש ילכירדא לש הטישב ,תילמרופ תיעוצקמ הרשכה אלל םג "לעופב לכירדא"ל ךופהל שולש והילא ףסוי לש וחוכב היה יושירה תכרעמב םייקתהל לוכי וניאו טעמכש הרשכה ןפוא היעטו יוסינ לש ךרדב הדימלו הדובעב תוסנתה

11 .םויכ תלעופה תילמרופה

הנבמל רישי רשק רושק סניפ בוחרב "םימואתה םיתבה" לש םתיינב תוביסנל רשאב החפשמב לבוקמה רופיסה

12 .הפוקת התואב החפשמה ייח ולהנתה ויפ לע ,יתלומחה

לע בצינ תיבה) קדצ הוונב םהיבא תיבב (תוחפשמ ילעבו םיאושנ רבכ ויה רשא) שולש ןרהא לש וינב תשולש תיבה ןמ אצי ןושאר ."שולש םיחאה" לש תשורחה תיב לעפ הז תיבל דומצ .(32 שולש בוחרב םויה דע ולית

וררוגתה םירשעה האמה לש תונושארה םינשה דע

.1905 תנש תוביבסב הארנכ קדצ הוונב 10 חקור בוחרב תיבב ררוגתהל רבעש ,שולש םייח םהרבא ,רוכבה חאה

13 .םהיבא תיבמ בקעיו והילא ףסוי שולש ןרהא לש םירחאה וינב ינש םג ואצי ביבא לת תמקה םע

דחא לכ

והילא ףסוי תיב דלישטור תורדשב ,הז דצל הז ,ומקוה םיתבה .ותיב תא השדחה תירבעה הנוכשב םיקה םהמ

.11 דלישטור תורדשב שולש בקעי תיבו ,9 דלישטור תורדשב שולש

ול םיקהל טלחוה ,םיאושינה תובקעב .יקצינדמ לחרל ,השמ ,שולש והילא ףסוי לש רוכבה ונב אשינ 1913 תנשב

14 ."שולש םיחא"ל תכייש התיהש המדא לע תיב

בטומ יכ עבקנ ,ונממ לודגה ודוד ןב ינפל ולשמ תיב השמל קינעהל האנ הז היה אלש םושמו ,ומצע לשמ תיבל םיתבכ ונבי םיתבה ינש יכ דוע םכסוה ,ןיע תורצ עונמל ידכ .המדא התוא לע ,ליבקמב םישדח םיתב ינש םיקהל םישרגמהש רחאמ .(ןינבה יטרפ לכב האלמ תוהז םע ,והנשמ לש יאר תנומתכ יונב דחאה ,רמולכ) םימואת הלרגה ךרעת הינבה םות םע קרו ,םיתבה ינש ונבי הליחת יכ דוע טלחוה ,םלדוגב םינוש ויה הינבל םידעוימה

15 .םהמ דחא לכ לש וילעב תוהז תא עבקתש

הכז םרט ,וקרמ ,שולש םייח םהרבא לש רוכבה ונבש רחאמ

.30 סניפ בוחרבש תיבב ררוגתהל סנכנש אוהו ,השמ הכז הלרגהב

,שולש וקרמ לש ויבא) שולש םייח םהרבא ,ותמלשהל ךומסב רבכ ,ררוגתהל רבע ,32 סניפ בוחרב ,ינשה תיבב

איה תיתחפשמה הרבסה ,ןונכתה תלאשל רשאב

16 .רקיעו רבד לכל ותיבל ךפה תיבהו ,(רוקמב תיבה הנבנ ורובע

11

לש םתרשכהלו החטשב ומקויש םינבמה יפואל רשאב ופי תייריע לש התושידא תא ראתמ שולש והילא ףסוי .147 'מע ,םש ,שולש .א.י .הנבש הנבמה חטש יפל םלשל היה הנובה לעש סמב רקיעב ופי תייריע הניינעתה ,וירבד יפל .םהימיקמ

12

.א 13

ןמ ואצי םרטב םהיבא רושיאל וקקזנ םיחאה לכ ,רמולכ ,"דחוימ תיבב ותחפשמ םע דחא לכ ונרג יבא תושרב" יכ רפסמ שולש והילא ףסוי .104-103 'מע ,םש ,שולש .א.י .תיבה .ויבא תיבב תוכורא םינש דוע ררוגתהל ךישמה ויאושינ רחאלש ,ויבא ומכ אלש תאזו 15 .תפסונ הינבל אלו ןג תמקהל לצונ חטשה "ףדוע" רשאכ ,םיינשה ןיבמ לודגה שרגמב ןכושה תיבה תא לבקל היה רומא הכוזה ויה אלש ,יכזו וקרמ הינב םע דחוימב ,הידלימ קלח םע דחי תיבב ררוגתהל ,הנירש ,ותשא הכישמה 1925-ב שולש םייח םהרבא לש ותומ רחאל .תוחפשמ ילעב

16

14

.46 'מע ,םש ,שולש

6

,םלדוג תאו םירדחה םוקימ תא ,ויניע תואר יפ לע ,עבק אוהו ,ינטנופס ןפואב תיבה תא ןנכת שולש השמ יכ

17 .ודוד לש ותיב הנבמ לע םג ךילשהש ןפואב

םיתבה דחא לש תילכירדא תינכת ונידיב שי ,ןונכתה ךילהתל רשאב תיתחפשמה הסריגה תא תמאל השקש םגה

18 .הנוש רואב םירבדה תא דימעהל היושע רשא ,(שולש השמ תיב)

תטטרושמ תינכתב .תיבה תינכתכ התוהזל םיעייסמ התכירע ןמזו הנכות "'דחאמה' שרגמב שולש ףסויו םהרבא סיסבכ םג השמש וז תינכת יכ קיסהל ןתינ תרתוכה ןמ ;30 סניפ בוחרב םויכ ןכושה תיבה לש הסינכה תמוק קר

והילא ףסוי ידיב המותח תינכתה .(טטרושמה תיבה לש יאר תינכת איה ותינכתש םגה) "םואתה ויחא" תיינבל

19 .ופי התכירע םוקמו 1.12.1913 התכירע ךיראת םיניוצמ ,לאמש דצמ ,תיתחתב .שולש

תללוכ ,ףסונב

לש בושיח עיפומ ,ךפוהמב ,הנוילעה תינמיה הניפב .הינב תודימ ,100-ל 1 לש הדימ הנקב הכורעה ,תינכתה

תקלחמב הלגתה הקתעה יכ הדבועהו תינכתה תכירע ןפוא .רתוי רחואמ טוברשכ הארנ רשא ,הינבה חטש התיהש יפכ יושיר יכרצל הנכוהש תינכתב רבודמ יכ הנקסמל ליבוהל םייושע ביבא לת תייריע לש רומישה

לש וקותינ ףא לע יכ ךכ לע דיעמ רבדה

20 .התישארמ רבכ ,ביבא לתב םקוהש שדח תיב לכב תושעל הבוח

הניחבה ןמ תיבה שפתנ ,קדצ הוונל תיזיפה ותורבחתהו תע התואב ביבא לת לש היונבה הביבסה ןמ שרגמה

21 .השדחה תידוהיה הנוכשה ןמ קלחכ - ךכל רבעמ םגו תילמרופה

םיחאהל םיתבה ינש לש תינכת" - התרתוכ

יבג לע ,םלוא .תחא המוקל קרו ךא סחייתמ םיחטשה בושיחו תיבה לש תיתמוק דח הסריג הגיצמ תינכתה םייקה) תירוחאה ותיזחב תוגרדמ רדח לש "תלגרוסמ" יתלב תפסות ההוזמ אל די הטברש "רדוסמ"ה טוטרשה ןב תיב תונבל היה ינושארה ןונכתהש ףא לע יכ קיסהל ןתינ ךכ םושמו ,(םויה ולית לע דמועה תיבב הז ומוקימב ,הינבה ךלהמב ףא וא ןונכתה ךלהמב יוניש לח ,ביבא לת לש םינושארה היתב תיברמל המודב ,תחא המוק רופיכ םויב הז תיבב םלועל האב רשא ,שולש השמ לש ותב ,'ץיבורדנסכלא האל .הינש המוק ול ףיסוהל טלחוהו ,1917 תנש רבמבונמ ריוואה ימוליצמ .תחא המוק ןב תיבב הדלונ יכ תנעוט ,(1914 רבמטפס) ה"ערת תנש לש הלוע המוד הנומת .תומוק יתש ינב םיתבה ינש ויה רבכ ןמז ותואב יכ הלוע ,םימואתה םיתבה ינש םיעיפומ םהב

17

.3 'מע ,1992 ,ביבא לת תיריע לש רומישה תקלחמ ,30 סניפ בוחרב תיבה דועית קית ןכו ,122 'מע ,םש ,שולש .א .8 הנומת 19 םותחל שולש והילא ףסוי גהנ בורלש ףא לע .תויניטל תויתואב םלוכ םיבותכ הדימה הנקו םוקמה ,ךיראתה ןכו ,שולש והילא ףסוי לש ותמיתח בקעי ויחא תמיתחל דומצב ,(9 הנומת) תיב תזוחא ימיקמ לש ףתושמ תוברע בתכ לע םג (J.E. Chelouche) ולש המוד המיתח אוצמל ןתינ ,תירבעב .(תוירבע תויתואב איה ותמיתחש) .189-188 'מע ,ה"משת ,ץכ 21 ,ךכב ."דחאמה שרגמה" תומדאב לופיטה תא ומצע לע תחקל ביבא לת דעו םיכסה ,הלואג תרבח ידי לע ותיינק רחאל הנשכ ,1913 תנשב תיב לש ותיינב התנתה הלא תונקתמ תחא .הנוכשה לש הינבה תונקת יפ לע תונבל וב םינובה תא בייחש רבד ,ביבא לתל חטשה חפוס ,השעמל .193 'מע ,ו"צרת בונאיורד .דעוה רושיאל תרדוסמ תינכת תשגהב

20

18

7

22 .1919 תנש תליחתב וא 1918 תנש ףוסב םלוצ רשא םדא הבוגמ תיבה לש ונל רכומה ןושארה םוליצה ןמ םג דעומל דואמ ךומסש ירה ,תחא המוק ןב תיבכ הליחתב הנבנ תיבהש ןכתיש םגה יכ קיסהל ןתינ הלא םירבדמ תיבכ הליחת יבלש-וד היה תיבה לש הינבה וא ןונכתה ךילהתש ירה ,ךכ וא ךכ .הינשה המוקה ול הפסונ ותיינב .ינושארה ןונכתה ךותמ דבועש יתמוק וד תיבכ ןכמ רחאלו ,יתמוק דח

23 .רבעה תלחנ רבכ ביבא לת יתב תיינב לש ןושארה לגה היה - 1914 - הינבה תנשב יכ רוכזל בושח

התואב

,עקרקה ךרעב הדח הילע הלח ,ליבקמב .ןושארה הניערגל רבעמ ,הנוכשב םיפסונ םיתב םיקהל ולחה הפוקת

הל ךומסב תופסונ תוידוהי תונוכשו ("ביבא לת"ל המש תא התניש 1910 תנשבש) "תיב תזוחא" תמקהש םושמ

24 .ופיל ץוחמ תידוהי תובשיתהל יביטקרטא םוקמכ ,תוכומסה תומדאל שוקיב הרצי ("ןימינב תלחנ" ןוגכ)

רבדה

םהמ 32 רשא ,תיב תזוחא לש היתב בור) הנוכשה לש םימייקה המוקה יתבל תפסונ המוק תפסוהל זא רבכ ליבוה

25 .(םיפער גג םע המוק יתבכ ונבנ ,שולש והילא ףסוי ידי לע ונבנ

ירוקמה ןונכתה ןיבש לדבההש ןכתי ,ךכ םושמ

םימקוממ םה םא םג ,םיתבה יכ היאר ךותמו עקרקה ךרע תיילע תא לצנל ןוצרה ןמ עבנ חטשב עוציבה ןיבל תיבה היה אל ,וז הניחבמ .הנממ דרפנ יתלב קלח ווהיו ביבא לת לש היתב ןיב הרהמ דע ועלבי ,קדצ הוונ הצקב

.הבורקה תידוהיה הביבסב ומקש םיפסונ םיתבל סחיב ןפוד אצוי

תיבה לש "םיירוביצ"ה םירדחה םימקוממ הסינכה תמוקב רשאכ ,תחא החפשמל תיבכ ןנכות שולש השמ תיב לחרו השמ תיבב וררוגתה הליחת .םייטרפה םירדחה הינשה המוקב וליאו ,(הדובע ירדחו לכוא רדח ,ןולס) דבוכה זכרמ .הלוכ החפשמה תא העזעז 1922 תנשב לחר לש תימואתפה התריטפ .ןרהא םנבו האל םתב ,שולש הניישו דוד ףסוי) רגובמ גוז ררוגתהל סנכנ שולש השמ תיבב .שולש והילא ףסוי בסה תיבל הרזחב ענ יתחפשמה רכינ קלח .הנוילעה המוקב ררוגתהל ורבע ונבו ותב ,שולש השמ וליאו ,הסינכה תמוקב הנשמ יריידכ (ץיוורוה המוקב ררוגתהל ורבע ךרעל 1924 תנש ביבס .9 דלישטור תורדשב םתבסו םבס תיבב םידליה ינש וליב םנמזמ תיבל) דלישטור תורדשבש םתיב בחרוה ליבקמבש םושמ הארנכ ,החרפ ,ותשאו שולש והילא ףסוי םג הינשה ררוגתהל ורבע םמעו ,םתיבל שולש החרפו והילא ףסוי ורזח ןכמ רחאל הנשכ .(תומוק יתשו ינמי ףגא ופסונ .ץיוורוה גוזה ינב תא סניפ בוחרבש תיבב םיריתומ םהשכ ,וידלי ינשו השמ םג תיבב

לע הרימש ךות ,ותחפשמ ינבו השמ ידי לע ולוכ תיבה שיוא בוש .ןילרב הנינל תינשב השמ אשינ 1928 תנשב ,שולש השמ לש ודרשמ ןכש הסינכה תמוקב .תיטרפ הנוילע המוקל תירוביצ הסינכ תמוק ןיב תירוקמה הקולחה

22

.10 הנומת .47 'מע ,ד"משת ,רגיב .50-48 'מע ,םש ,רגיב 25 .54 'מע ,םש ,שולש .א ;92 'מע ,ד"משת ,זפרה ;235 'מע ,םש ,רגיבו טיבש

24

23

8

לחה .תיבה ינב לש הנישה ירדח ומקומ הנוילעה המוקב .ןולסהו לכואה רדח ,ןילרב הנינ לש םייניעה תאפרמ ףנוה ,לארשי ץראב הירגלוב לש דובכה לוסנוקכ שולש השמ ןהיכ םהב םימיב ,1940 תנשל דעו 1932 תנשמ

26 .ירגלובה לגדה תיבה תיזחבש תספרמב

ררוגתהל רבעו ,ל'גנא םירמל 1943 תנשב אשינ ןרהא .תיבה תא התביזעל ואיבה 1936 תנשב האל לש היאושינ םשו ,1946 תנשב באה תיבב ררוגתהל גוזה רזח םירוהה תורצפה תובקעב .25 ינמחנ בוחרב רדח תרידב המע תנשל דע ןילרב הנינו שולש השמ םע דחי תיבב ררוגתהל וכישמה םהיתונבו םירמ ,ןרהא .ויתונב יתש ודלונ רפסה תיב ."םיננר" םשב הקיסומל רפס תיב לועפל לחה םוקמבו ,תיבה תא החפשמה הרכמ הנש התואב .1961

27 .םייסנכמל תשורח תיב וב ליעפהש ,'ץיבוקרב םייח הנק תיבה תאו ,םימי ךיראה אל

.1995-1992 םינשב תיבה לש ורומישו וצופיש תא הדדוע םינומשה תונש ףוסב רוזאה

לש תשדוחמה ותחירפ תוירוקמה ויתותיזח

השימחכ) םיהובגה םיימינפה םיללחה לוצינ ךותו ,רכה ילבל הנוש תיבה םינפ םלוא ,תונקיידב טעמכ ורזחוש בש ורומיש תובקעב .תוירוקמה םייתשה םוקמב םירוגמ תומוק שולש וב ומקוה (המוק לכב הבוג יצחו רטמ .םירוגמ תיבכ שמשל תיבה

28

.131-129 'מע ,םש ,שולש .א .הביבסה לש התורדרדתהל עייס רבדה .םהיבשותמ ונקורתהו םינטק הכאלמ יתבל ובסוהש ,הביבסב םיבר םירוגמ יתבל המודב .ס"ז ןונמא סדנהמה םע ףותישב ,ןמחל םוחנ לכירדאה לש ודרשמ ידי לע התשענ רומישה תדובע

26

27

28

9

רתאה רואית שולש השמ תיב :'ב קרפ

"םיירוביצ" םיללח הבו הסינכ תמוק ןיב הדרפה ךות ,תחא החפשמל תיבכ הליחתב שמיש שולש השמ תיב 12.5-כ) תיעוביר טעמכ תינבתב יונב תיבה .תומוקה תינכתב וז הדרפה הרכינ אל ,תאז םע .תיטרפ הנוילע המוקל יצחו רטמ ןיב לש הבוגב היונב רדגב ונממ תדרפומו ,רטמב בוחרל סחיב תהבגומ הסינכה תמוק .(רטמ 13.5 לע רדחל הליבומה - תידדצה ותסינכ וליאו ,סניפ בוחרל הנופ תישארה ותסינכש ךכ םקוממ תיבה .םירטמ ינשל

תיבה

ימרג ינש .(ןג ןכש םש ,תירוחאה ותיזחב דבלמ) וידדצמ דחא לכמ שרגמה וקמ םירטמ ינשכ לש קחרמב בצינ ןימימ דחאה םיליבומ םה .הל םידומצו תיבה תיזחל םיליבקמ תוגרדמ שמח םינומה םיימדקה תוגרדמה תגשומ וז השגדה .תיזחב הסינכה חתפ םוקימ תא השיגדמו תיבה ינפל תבצינה תמדקמ המיבל לאמשמ ינשהו השולשל הקולחה תא קזחמ תיזחבש "עקש"ה רשאכ ,הסינכה רוזאב ןינבה וקב המינפ הגיסנ תועצמאב םג םג םעפ אל השמיש וז המיב .תיבה ךותל רקבמה תא "ךשומ" וליאכו םיירטמיס םידדצ ינשו זכרמ םיקלח .סניפ בוחרב ןהו םולבניליל בוחרב ןה םיבשהו םירבועה לע החונ תיפצת הרשפאש םושמ ,הבישי םוקמכ

29 .(וז יפלכ וז םימואתה םיתבה ינש לש תוידדצה תוסינכה תונופ הז ןפואב) יבערש בוחרל הנופ תוגרדמה

30 .תירטמיס תיזח איה ,הסינכה חתפ בצינ הזכרמב רשא ,תיחרזמה תיזחה

לכב ןולח םקוממ הנושארה המוקב

תונולחה ינש לעמ תויזיז תוספרמ יתש תוספרמ שולש תומקוממ הנוילעה המוקב ;הסינכה חתפ ידצמ דחא תיזחב תחאה תומקוממ תופסונ תויזיז תוספרמ .הסינכה חתפ לעמ תוריק השולש ןיב "הדוכל"ה תיזכרמ תספרמו

.תימורדה תיזחב הינשהו תינופצה

ךילהתמ קלחכ םקוהש ,שדח ןינב םוקמב דמוע םויכ) היונב רדג ףקומ ןג םייקתה תיבה לש יברעמה ודצב

31 .(רומישה

32 .ןגה סלפמב ותישארש תוגרדמ

םרגב התיה הילא העגההש ,הסינכה תמוקב החותפ ןג תספרמ ךרד התשענ תיבה לא ונממ השיגה

זכרמבש בחרה ןורדסמב רבע ,תימדקה הסינכה תמיבמ חתמנש לולסמ ידי לע םיינשל ,השעמל ,קלוח תיבה םג המצע לע תרזוח המוד המיכס .םירדחה לא םיחתפ וחתפנ הז ןורדסממ .תירוחאה תספרמב םייתסהו תיבה תוגרדמה םרגב איה וז המוקל העגהה .יזכרמה ןורדסמה ןמ איה םירדחה לא הסינכה רשאכ הינשה המוקב דצב ,תיבה יתכריב וזכור (םיתוריש ,היטבמא ,חבטמ) םינושה תורישה ירדח .תיבה לש יברעמה וקלחב םקוממה .תוגרדמה רדח ,רומאכ ,םקומ ,יזכרמה ןורדסמה לש ינשה ורבעמ ,םלומ .ינופצה

10

29

.3 הנומת .11 הנומת .12 הנומת 32 .13 הנומת

31

30

שומישה תניחבמ .ןבא תחנה תמגודב חיטה ץרחנ תיבה תותיזחב .חיט וסוכ רשא רכרוכ ינבאמ הנבנ תיבה םיחאה" לש תשורחה תיבב ,הארנה לככ ,אוה םרוקמש ןוטבמ םינוש םיטנמלא לש םקלח טלוב ,םירמוחב הכימת תולוזנוק ,הסינכ ירעש ,םיבוכרכ ,ץוח יפוקשמ ,םירטועמ ןוטב יקולב וללכ הלא םיטנמלא ."שולש ןוטב יקולב לש תורוש שולש וילעמ ,רכרוכ ינבא לש דסמל תקלחנ תיבה רדג .דועו תופצרמ ,תוגרדמ ,תוספרמב

33 .ןוטבמ םיימורט םיטנמלאמ ורצונש תוכבש םהילעמו םירטועמ

34 .תונולחה ןמ קלח יגרוסבו תוספרמה תוקעמב ,תוימינפה תוגרדמה תוקעמב תובר לוזרפ תודובע ושענ תיבב רדח הקעמ דעסמו םיסירתה ,תונולחה תורגסמ ,תותלדה ,םיימינפה םיפוקשמה לכ תא וללכ ץע תודובע

השענ ןכ

35 .םידוהי הכאלמ ילעב ידי לע קלחו ופימ םיברע םירגנ ידי לע ועצוב ץעה תודובעמ קלח .תוגרדמה

גג היה גגה .גגב סרח יפערבו (תוגרדמה רדחבש רורוואה יחתפבו תונולחב ,הסינכה תותלדב) תיכוכזב שומיש

גגל תחתמש ללחה לא

דבלמ ,גגה חטש תיברמ תא וסיכ םיפערה

37 .לצונ אל ויתחתמש ללחה ךא ,תיבה יתכרימ תשגל היה ןתינ םיפערה

36 .הינשה המוקה תרקת חטש תיברמ יבג לע םקוה רשא ,םיעופיש העברא לעב םיפער

התשענ וילא האיציהו ,חותפה גגל ליבוה תוגרדמה רדח .הסיבכ תיילתל לצונ רשא ,תוגרדמה רדח לעמש קלחה

ךרד רדח רשא ,זגפמ תיבה עגפנ 1948 תנשב

38 ."לצב תפיכ" ןיעכב הפוחמה ץבא תוחולו חפ יושע ןתיב ךרד

קלחכ גגה לש ומוקישל דע .םיפערה גג סרהל םרג ךא ,תיבה תוריקב עוגפל ילבמ ץצופתהו הינשה המוקה תרקת

39 .גגה תמוק ףקיה לכב םינבלמ הקעמ גגה לע הנבנ ךכ םשלו ,חוטש גגה היה רומישה ךילהתמ

,ורצויש םיימורטה םיטנמלאב וב השענש בחרנה שומישב רקיעב הביבסה יתבל סחיב טלב שולש השמ תיב הלא םיטנמלאב ינוג ברה שומישה לע םילמ רפסמ דחייל יואר ."שולש םיחאה" לש תשורחה תיבב ,םלוככ םבור שומישה תורוקמל רשאב רתוי טרופמ ןויד .תונושה ויתותיזחב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ דחוימב תיבב .אבה קרפב הבחרהב אבוי םירבדה תועמשמבו הלא םיטנמלאב

םיפדצ ירבש ,םי לוח םע בברוע טלמה .טלמה היה "שולש םיחאה" לש םלעפמ תא שמישש ירקיעה םלגה רמוח

33

.14 הנומת .15 הנומת 35 םירגנה לש םתרצות .םידוהי ידיב הינשה המוקה לש ץעה תודובעו ,םיברע ידיב ושענ הנושארה המוקב ץעה תודובע ,שולש ןרהא לש וירבדל .הפילחהל ךרוצ היהו רצק ןמז ךותב הבקרנ םידוהיה םירגנה לש וז וליאו ,תובר םינש דוע דמעמ הקיזחה םיברעה גג םקוה הרקתה לעמ .סבגב ורשוקש םיקד ץע ילגרס וסרפנ םהיניב רשא ,תובע ץע תורוקמ הבכרוה הינשה המוקה תרקת ,שולש ןרהא ירבדל .32 שולש בוחרב שולש ןרהא תיבב םויה דע תוארל ןתינ המוד הטישב היונבה הרקת .םיפער ,גגהמ התשענ וילא השיגה .הנסחאל שמישש ,ןטק "םירתס" רדח םקומ הינשה המוקה לש הצחרהו םיתורישה ירדחל לעמ יכ ,רפסמ שולש ןרהא רזעהל ךרוצ היה וכרד תדרל ידכ ךא ,םיתורישה רדח דילש ןורדסמל רדחה תפצרמ ליבוה המוד חתפ .גגה תפצרב ןקתוהש תלדב רוגס חתפ ךרד .םלוסב .שולש השמ תיב לש ורומישמ קלחכ רזחוש אלו ,םימואתה םיתבה ינשמ דחא ףאב דרש אל ןתיבה .16 הנומת

38

39

37

36

34

11

40 .ןוטב רוציל ידכ תונטק םינבאו

.דחאכ םיינבמו םיירוטיע ,םינוש םיטנמלא לש בחר ןווגמ רוצייב ותוא לצנל תשורחה תיבל ורשפא תולבגומ ףלאמ טוריפ תשורחה תיב תוליעפ תונש ךרואל םיגיצמ "שולש םיחאה" לש תמוסרפה תועדומו םיבתכמה תוריינ

יתלב טעמכ בוציע תולוכיו הציחלב בר קזוח ןוטבה לש תוירקיעה ויתונוכת

:1914 תנשמ תשורחה תיב לש םיבתכמ ריינב ,המגודל ,יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,ןווגמ ותוא לש

עבצ ילעב טנמצ תוחול טנמצ ינבאו םינבל ,תויפצרמ ינימ לכ לש תשרח תיב ;ופי שולש םיחאה" * תוגרדמ םיחתפלו תונולחל תורגסמ תוצחמ * םינבא * תורונצ םינוש םיעבצ ילעבו דחא תונלבק קילורדיה דיס בצחמ ינבא לזרב יספו תורוק םיכפושו םימ לש לזרב תורונצ תוכרדמ

"םיתב ןינבל

41

השמ תיבב םישמשמ ,"שולש םיחאה" לש תשורחה תיבב ורצוי רשא ,מ"ס 20x20 ןלדוגש ,תופצרמ יגוס ינש

תוינועבצה תופצרמה ןה הלא) םיקלח ןהינפ רשאו טלמו טנמגיפ לש תבורעת תויושעה ,םינפ תופצרמ שולש

42 ;("םייחרזמ"כ תועטב םיתעל םיבשחנ ןהירוטיעש ,םיירטמואיגה םימגדה תולעב תורכומה

טלמ תופצרמו

תופצרמל

(ץוחו םינפ) תוגרדמה ימרג .ןהב תעבטומה הלעה תמגוד יפ לע ,ןהילושב םודאו רוחש םיעבצה ופסוה הלא .תספסוחמ העבטה תמגוד םע ןה םג ,ןוטב תוקוצי תוימורט תוגרדממ םיבכרומ

43 .תיבל ץוחמ בורל וחנוה רשא (תואמגוד יפ לע ,םינוש םיעקש םייושע ,רמולכ) םיספסוחמ ןהינפש

44 .םילולח ןוטב יקולב לש םיגוס ינשב שומיש השענ שולש השמ תיבב

רדגה תמקהל שמיש ןושארה גוסה

דחא לע .תונטק םינבאו םיפדצ ירבש ,םי לוח ,טלממ בכרומה ןוטבמ םייביסמ םיקולב םה הלא .תיפקיהה םזכרמבשכ וקצונ םה .ןבא תותיס תמגוד תעבטומ (מ"ס 27 קולב לכ יבוע) הלא םיבע םיקולב לש םהידצמ

45 .(מ"ס 14 לש רטוקב םהמ דחא לכ ,םירוח ינש ושענ מ"ס 50 וינפ בחורש קולבב) םילוגע םירוח

רשא ,םירוחה

תא רפשלו םכרד תוחלה רבעמ תא ןיטקהל ידכ וא קולב לכב טלמה תומכ תא םצמצל ידכ ,הארנה לככ ,ורצונ טלמ לש תבורעתב (11-ו 9 םולבניליל בוחרב םיתבב ןוגכ) הביבסב םירחא םינינבב ואלומ ,םהלש דודיבה רשוכ

,ףסונב .שולש השמ תיב לש היונבה רדגב םג המשוי וז הטיש

46 .םיקולבה ןיב רושקל הרטמב ,םיפדצ ירבשו

.17 הנומת 41 .56 'מע ,םש ,שולש .א .18 הנומתב תאצמנ שולש השמ תיבל הסינכה ללחב תומקוממה הז גוסמ תופצרמל המגוד .105 'מע ,םש ,זפרה 43 ואר .תוגרדמה רדחל ירוחאה הסינכה חתפ ינפל םג תומוד תופצרמ ויה רבעב .תימדקה הסינכה תמיבב םויכ תועיפומ ןה שולש השמ תיבב .19 הנומת .20 הנומת .21 הנומת 46 ךבדנ לכב האלה ךכו ,ןותחתה קולבב םירוחהמ דחא לעמ קוידב אצמנ ןוילעה קולבב םירוחהמ דחא ובש בצמ רצונ ,םיכבדנב החנהב .22 הנומת Sweeney, 1994, ואר הז ןינעב .ריקכ תיכנאה םתוחישקל ףיסומ טלמב םייולימש ,םיקולבה ןיב םייכנא "ריווא תורוניצ" םירצונ ,הז ןפואב .ךבדנו עצמאמ לחה יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,תוריק תריציל םתחנה ינפואו ןוטב יקולב וקצונ ןהב תונוש תוינבת לש רואית איבמ יניווס .pp. 204-220 ןוטב יקולב תועצמאב תוריק תיינבל תונוש תוטיש ןוחבל טייר דיול קנרפ לכירדאה םג םירשעה תונשב הסינ ראשה ןיב .הרשע עשתה האמה .םיאנבה דצמ תילמינימ תונמוימ הכירצמה תשעותמ הינב תטיש רוציל הנווכ ךותמ ,םירטועמ

45

44

42

40

12

47 .תפסונ םיקולב תרוש הילע החנוה םרטב טלמ לש הבכש םיקולב תרוש לכ לע החרמנ

48 .ינוציחה ורוטיעבו ינבמה ודיקפתב הנוש ןוטבה יקולב לש ינשה גוסה

םהינפ בחורו ךרואש םיקולבב רבודמה

תוניפב ברעו יתש תינבתב וחנוה הלא םיקולב .(מ"ס 40 קר אוה םקלח בחור יכ םא) רדגה יקולב לש הזל המוד אלא ,ןבא תותיס תמגוד תוקחל אב וניא הלא םיקולב לש םרוטיע .תיזחב תומוקה יתש לש הרקתה וקב ןכו ,תיבה ךירצה ,תוריק ןיב תולעמ 135 לש שגפמב תרצונ תיבה תוניפמ תחא לכש רחאמ .טשפומ יחמצ םגדכ הארנ תוקחל אב הלא םיקולבב שומישה .םיינבלמ םניאש םייתניפ םיקולב לש דחוימ גוס תקיצי ,הארנכ לככ ,רבדה םינבא תוחנומ הנבמה תוניפב רשאכ ,(לארשי ץראב הטושפה תירפכה הינבב וליפא) ןבאב תלבוקמ הינב תרוצ 90 לש טסיהב ןבא לכ ,(תיזג ינבא) תיבה יונב ןהמ םינבאה ראשל סחיב רתוי הבר בל תמושתב תותתוסמו תוקזח הינב חיטבהלו רתוי םיבר תוביציו קזוח תיבל קינעהל הדעונ וז הינב תטיש .היתחתמש ןבאל סחיב תולעמ תיבה תוריק דועב ,ןוטבה יקולב וספת תיזגה ינבא לש ןמוקמ תאשכ ,המוד ןורקע לעפוה ןאכ .םירשי תוריקב .תוטושפ רכרוכ ינבאמ םייונב

ןה םג תוקוצי ,הטזור והצקבש יחמצ לועבגב תורטועמ תולוזנוק ידי לע תוכמתנ תיבה תיזחבש תויזיזה תוספרמה ורדחוהש םיסלר תועצמאב תכמתנ תספרמה תפצר יכו ,תיביטקורטסנוק הניא ןוטבה תלוזנוק יכ ,הארנ .ןוטב

49 .ריקל

50 .םתוא הריתסמ הז ןפואבו

.תימורדהו תינופצה תותיזחב תויזיזה

תוספרמב אוצמל ןתינ םירתסנ םניאש םיסלר ידי לע תספרמב הכימתל המגוד

ןותחתה םדצמ םיסלרה תא תפטועו ןוטבב םיקוציה לזרב תוטומ תועצמאב ריקל המותר המצע הלוזנוקה

תותיס תוקחמה תורוצב םיקוצי םיטנמלאה תיברמ .שולש השמ תיבב דואמ בר םיפסונ ןוטב יטנמלאב שומישה ןבא" םע דחא םיגוס ינשמ ןוטב יקוצי תותלדו תונולח יפוקשמ וצבוש תיבה תותיזחב .ןבאב םימוד םיטירפ

51 .השאר ןבא אלל ,רתוי בחר ,דחאו "השאר

52 .דומע סיסב

ייומד םיטנמלא תונולחה יפוקשמל תחתמ םידומצ הנושארה המוקב

,ןוטבמ םיטנמלאמ הרצונש תרגסמ ןיעמב רטועמ תוגרדמה רדח תיזחב עובקה לוגעה רורוואה רוח

47

יפלכ הרומיגש ,טלמ לש הבכש החנוה ,הסינכה רעש תונמוא תא תוביכרמה תוילוח ןיב ןכו ,רדגבש םיקולבה ןיב יכ רוריבב הארנ 23 הנומתב .יקנ וניא תיבה .24 הנומת .14 'מע ,1991 ,ביבא לת תיריע לש רומישה תקלחמ ,32 סניפ בוחרב תיבה דועית קית תולוזנוקה לש וזל ההז התינבתש הלוזנוקב רבודמ .אקסולג רנבא לש תופצרמל תשורחה תיבב הנשה ץרמ שדוחב המלוצ הנומתה .25 הנומת .ולש תשורחה תיבל הלוזנוקה האבוה ןכיהמ רפסל עדי אל אקסולג רנבא .רוריבב םיארנ לזרבמ םותירה תוטומ .שולש השמ תיבב .11 הנומת 52 םהרבא תיבב .םייעוביר םיעקש ינש םיעובק "סיסב" טנמלא לכב .םימואתה םיתבה ינש ןיב ידיחיה לדבהה םג ןומט הלא םיטנמלאב .26 הנומת ינש שולש השמ תיבב .תנווכמ "תועט"כ הארנש המב ,(דחא ףוקשמב דבלמ) םיפוקשמה לכב תולעמ םישולשכב טסומ דחא עוביר שולש םייח .םיהז םייעוביר םיעקש םה םיעקשה

51

50

49

48

13