Вы находитесь на странице: 1из 7

https://www.infoniac.ru/news/Kak-sdelat-suveniry-svoimi-rukami.

html
https://www.infoniac.ru/news/Interesnye-podarki-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/orehova-vera/kompozicija-iz-foamirana-nezhnaja-
fantazija.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/orehova-vera/page-2
https://ped-kopilka.ru/blogs/orehova-vera/kompozicija-zemljanichaja-korzinka-
6790.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/orehova-vera/-zhik-milyi-zhik.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/orehova-vera/-podsolnuhi-5345.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog72170/karandashnica-svoimi-rukami.html
https://novamett.ru/iz-shishek/ukrashenie
-----------------------------------------------------------------------------------
-------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ��������� �� ����� �� ��������.?

��� ����������:
� �����
� ����� ������
� ������ �� ������ ��������� ������
� ����� �� ������ 5 ��
� ������ ����

������� � �����������:
� ��������� ����� �� �������.
� ��������� ������ �� ��������� ������ �������
� �������� ������ ���������� � ������������ ������ �����.
� �������� 5 ������� ������ �� ����� � ������� ������ �����, ����� ������� ������
������.
� �������� ������ ��������� � ������, �������� ������������ ��������.
� ��������� ������ � ������ ������ � ������ �� �������� � ������.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ������������ ���������� �� �����.?

��� ����������:
� �����;
� �������;
� ������ ����;
� ����;
� ��������;
� ������������� ���������.

������� � �����������:
� � ������� �������� ����������� ������ �� ����� ������������� ������� �����������
������� �� �������� �����. 5 ��������� � 5 ������ � ��� ���.
� ����������� �������������� ���������� �������, ������ � ����� ������ � ���������-
�������. ��� �������� ������� ������.
� ����������� ����� �������� � ��������� �����, ������� ����������� ���������.
��������� ����� ��������� �������������� ����������. ����� ���� ��������� ��������
������� �������������� ����� �� �����, ��� ��������� ������ ��������� ������.
� ����� ������ �������� �������, ������� �� ������� �� ����������. �����
����������� ��������� � ������ � ����. ����������� ����� � ������ ������������
�������, ������ ���������� � ��������� ����� � ������� ����� ������� � �������.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � .?

��� ����������:
� ��������;
� ��������;
� ������;
� ������
� ������;
� ������������� �����;
� �������;
� ���� ������
���� ���
������� ��������;
� ������������ ��������.

������� � �����������:
� ����� �������� � ������. �������� ���� ���, ���������� �������� �������� �� �����
� �������� �������.
� �� ��� �������� ����������� ������.
� ����� ������������� �����, �����������. ���� ������ ������.
� ����� �������� (������� � �����), �������� �������� ��������� 2.5 ��. ��������
��������.
� ����� ��������, ���������� � ��������, ����������� ����.
� ����� �� ����� ����������� ����������� ���������� �������, �� ��������� � ���-
��������.
� �� ������������ ������ ������ ������ 8-10 �������. ������ ����������� ����������
�������, ��������� �����.
� ����������� �� ������.
� ����� �������� �������� �����, �������� �������� � �����������.
� �������� ���� ��������� ������������� ����������, ��������.
���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"
#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ����� "������ �����".?

��� ����������:
� ������� ����� ������� 2 ��;
� ������� ������;
� ������� ����� ��� ������ ������;
� �������� �����
� ��������� ������;
� ���� ������ ��������
� ���� ���;
� �������.

������� � �����������:
� ����� �������� ����� � �������� ������� ������� 1 ��.
� ���������� �����. ������ ����������� ���������� �������.
� ������� ������ ���������� ����� ��� ������� �������.
� ����������� ����� �� ��� ������. ���� ������-����� ������.
� ����� ������� �����, �������� �� ������� ������ 4 ��.
� ������� ������� �� ����� ������� �������� ������.
� ������� �������, �������� ��� ������ ��������� (����� ������������ �����).
� �������������. ������ ����� � ������ ������� �������� � �������� � ��������
(������ ����� ��������� ����� ���� � �����, � ����� ������� ��������).
� ������ ����������� ���������� ����� ���������.
� �� ���� ����� �������� ��������� ������ (������� �������� 3-4 ��).
� �������� �������� ��� ������.
� � ��������� ����������� ������. ������ ����������� ���������� ������.
� ����� ������� ����� �������� �����, �������� �� ������� 6-7 �� � ������ ������
�������� �������.
� �� ������ ����������� ��������� ������.
� ����������� �����. ������.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ������ "����-������".?

��� ����������:
� ������� ������;
� ���� ���;
� ������;
� ������ ��������,
� �������� ��������;
� �������� �� ��������;
� ������;
� ������������ ��������.;
� ���� �������� ������;
� �������.

������� � �����������:
� ������� ������. ����� ������� ������ � �������� ������ �������, ������� �
�������� �� �������.
� � ������� ������� ������� �������: ���� ���+���� � ����������� 1:2.
� ����� ������, ���� � �� ��������� �������, ����������� ��������� � ����������
���.
� ���� ��������� � ��������, �������� �������� ������ ������ �����.
� ����� �������� �� ��������, ������� ������� ����.
� ����������� "��������" ����� ��� � ����������� ��������� ��������.
� ����� ������, ������, ������ � ����������� �� ���������.
� ����� ��������� �����, ��� ����� ������� ���������� �������.
� ����� ������, ������� ��������� ������� � � �������� ��������� �����. �����������
�� ���������.
� �������� ������������ �������� �������� ����� ������.
� �������� �������� ����� ����� �� ������� �������� 4 ��. ���������� ������� �
�������� ����� ���������� ��������.
� �� �������� �������� �������� ����� ������ ������ � ����������� �� ����� �������.
� � �������� ������� ����������� �������. ��� ������ "����-������" �����.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ������� �� ����� ������ ������.

��� ����������:
� ���� ������ (��� ����� ������);
� ������� ��������;
� ������ ������ ��� ����� �������� ������;
� ����� �����;
� ��������� ������.

������� � �����������:
� ����������� ���� ��� ������ � ������� ���������� ��������� ����� ����� � �����.
� ������ ������� ���������� ��������� ������ �������� (��� ����� � ������ �������).
� �� ��������� ������� �������� ��������� ������.
� ������� ����� �� ������. ������ ��� ����� � ���� ������.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ������� ������.

��� ����������:
� ������ ����;
� ��������;
� ������;
� ������ � �����;
� ���������� �� ��������� ������� � ���������� ����� (��� �������);
� ������ �� �����.

������� � �����������:
� �� ������� ����� ���� ��������� ������ �������. �������� ��������� ������, ���,
��������.
* ���� ��� ����� ����, ������ ������������ ����, ����� ��� �������/���������/�����.
� �������� ������� � �������� ������ (��. �����������). ������� ����� ���� ������
�������, ��� �������� �� �����������, ����� �������� �����.
* ������ ������ �� ����������, ����� ������ � ���������� ������� ������� ���������,
���� ����� ����� ����� ������ �� �����.
� �� ����� ����������� ������, ����� �������� ����� � ����� ����� ������ � ������.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ������� "����".

��� ����������:
� �������� ������ (���� ������);
� ���� (��� �������);
� ��������� ������ (��� ����);
� ��������;
� ������ �������/���� ��� ����� �������;
� �������.
������� � �����������:
� ��������� ��������� ������ � ������ ����� � ����� ������ ���������, ����� ����
�������� ������ ���� ������.
� ����� ����, ��� ������� ������, ������ ������� ������ ������ (�����).
� �������� ������ �� ������� ��� �������.
� ����� ����� ������� �������/���� � ������, ������ ���� ����� �������� �������,
������� ����� �������.
� ������� ����� � ����.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � ������ �� �����.

��� ����������:
� ����� ����;
� ����� ��� ������ ����;
� �����������;
� ��������;
� ������ � ������;
� �������.

������� � �����������:
� ������������ �������� � �������� ������ �� ����� (�������� ����� ����� �
�����������).
� ����� ����� ���������� �������� � ���� � ����� ����� �����.
� ������� ���� ���� ���� ���������� � ��������� ��������� ������ ������ ��������.
� ������� ��������� �� ��� �������� ������ � ������. �� ����, ��� �� ���������
����, �������� ������� ����������, ����� ���� ���� ��������.
� �������� ������ � ���, �������� �������(� �����������).
� ������ 8 ������� ���, ����� ���������� 4 ����������. �������� ������� ����������
� ����.
� �������� ���� ������ ������ ����� ������ ����� � ��������� ���������.
� �������� ������ ������� ����� ������ ����� � ����� ��������� ���������.
� ����������� ������ ���� ������, ������� ������� �����, ����� ��������
�����������. ��������� �������� ������.
� ������� �������� ������ ������. ������.

���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � .

��� ����������:
������� � �����������:���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � .

��� ����������:
������� � �����������:���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � .

��� ����������:
������� � �����������:���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � .

��� ����������:
������� � �����������:���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------
������� ������� �����, �����!
� ���� ���� ����� ������� "���������", � ������� �� ����� �������������
������������ � �������� ����.
������ �� ����� ������ � .

��� ����������:
������� � �����������:���� ��� ����������� ����� �������, ������� � �������� "�����"


#���������
--------------------------------------