Вы находитесь на странице: 1из 1254

10 Îáùèå ñâåäåíèÿ

20 Äâèãàòåëü

M120 --- M150 30 Ýëåêòðè÷åñêàÿ


ñèñòåìà
T120 --- T190
T120c---T170c
T120cH---T170cH 40 Òðàíñìèññèÿ

XM130, XM150

50 Òîðìîçà

Ñèñòåìà

60
ðóëåâîãî
óïðàâëåíèÿ è
ïåðåäíèé ìîñò

70 Ðàìà è
êîëåñà

Ðóêîâîäñòâî ïî 80 Êàáèíà

ýêñïëóàòàöèè
òðàêòîðîâ

Valtra Inc.
90 Ãèäðàâëèêà

FIN---44200 Suolahti, FINLAND


Phone +358 2045501
Telefax +358 204550387

100
www.valtra.com
Èíñòðóìåíòû
Íîìåð çàêàçà 39 230 412
Àíãëèéñêèé ÿçûê
Êîïèðàéò E 2005, Valtra Inc.
11. Ñòðóêòóðà
10. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

12. Êîíñòðóêöèÿ

13. Îáñëóæèâàíèå

14. Îáùèå òåõíè÷åñêèå


õàðàêòåðèñòèêè

1
2
Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé
Ðóêîâîäñòâî ïî îáñëóæèâàíèþ - ýòî ïðàêòè÷åñêîå ñïðàâî÷íîå ðóêîâîäñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ñîòðóäíèêîâ ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ. Óêàçàíèÿ ïî ðåìîíòó, ïðèâåäåííûå â ðóêîâîäñòâå, îñíîâàíû íà
ìåòîäàõ, èñïîëüçóåìûõ â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ñïåöèàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
âûïóùåííûõ ïðîèçâîäèòåëåì, åñëè òàêîâûå óïîìÿíóòû â ðóêîâîäñòâå. Â ðóêîâîäñòâå òàêæå îïèñàíû
óñòðîéñòâî è ðàáîòà óçëîâ.

Ïîäðîáíûå èíñòðóêöèè ïî îáñëóæèâàíèþ ñîäåðæàòñÿ â Ðóêîâîäñòâå îïåðàòîðà.

Ðóêîâîäñòâî ïî îáñëóæèâàíèþ ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ. Âíîâü âûïóùåííûå ñòðàíèöû äîëæíû ïîäøèâàòüñÿ


â ðóêîâîäñòâî. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ñíà÷àëà èçäàþòñÿ â âèäå Alterations and additions will first appear
as ýêñïëóàòàöèîííûõ áþëëåòåíÿõ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ðàáîòû ìàøèíû ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî ôèðìåííûå çàïàñíûå
÷àñòè ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Valmet. Íåêîòîðûå îïåðàöèè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñïåöèàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Valmet.

Valtra Inc.
Ïîäðàçäåëåíèå ïî îáñëóæèâàíèþ òðàêòîðîâ

3
4
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004 íèöà
11. Ñòðóêòóðà T120-T190
1.5.2006 M120-M150 110 1

Ê Ðóêîâîäñòâó ïî îáñëóæèâàíèþ òðàêòîðîâ Valtra ñåðèé T è Máûëè âûïóùåíû ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

Êàòàëîæíûé íîìåð Äàòà Ñîäåðæàíèå


Ðóêîâîäñòâî ïî 39 230 412 05.2006 Ïåðâîå èçäàíèå
ýêñïëóàòàöèè

5
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 2

6
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 3

Ñòðóêòóðà Ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè


Ðàçäåëåíèå íà áëîêè
Ðóêîâîäñòâî ðàçäåëåíî íà áëîêè (10-100) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòðóêöèåé òðàêòîðà. Áëîêè ïåðå÷èñëåíû íà ïåðâîì
ëèñòå-óêàçàòåëå.

Ïðèìåð. 10. Îáùèå ñâåäåíèÿ


20. Äâèãàòåëü, òîïëèâíàÿ ñèñòåìà è ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
30. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà
40. Òðàíñìèññèÿ
è ò. ä.

Öèôðîâîå îáîçíà÷åíèå êàæäîãî áëîêà ïðèâåäåíî â êëåòêå â âåðõíåì ëåâîì óãëó ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàíèöû (êðîìå òîãî,
åìó ñîîòâåòñòâóåò ïåðâàÿ öèôðà â êîäîâîì îáîçíà÷åíèè).

Êîä Ñòðàíèöà
410 1

50

60

70

80

90

100

Ðàçäåëåíèå íà óçëû èëè ïîäáëîêè


Êàæäûé áëîê çàòåì äåëèòñÿ íà ïîäáëîêè (ñîîòâåòñòâóþò óçëàì òðàêòîðà). Íîìåð è íàçâàíèå êàæäîãî ïîäáëîêà ïðèâîäÿòñÿ â
êëåòêå â âåðõíåì ëåâîì óãëó êàæäîé ñòðàíèöû (åìó ñîîòâåòñòâóþò òàêæå ïåðâûå äâå öèôðû â êîäîâîì îáîçíà÷åíèè).

Ïðèìåð. 41. Ñöåïëåíèå


42. Êîðîáêà ïåðåäà÷
44. Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
45. Êîíå÷íûå ïåðåäà÷è è ò. ä.

7
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 4

Ìîäåëü òðàêòîðà
 âåðõíåé ÷àñòè êàæäîé ñòðàíèöû óêàçàíû ìîäåëè òðàêòîðîâ, êîòîðûõ êàñàåòñÿ èíôîðìàöèÿ íà ýòîé ñòðàíèöå.

Êîäîâîå îáîçíà÷åíèå
Òðåõçíà÷íûå öèôðîâûå êîäîâûå îáîçíà÷åíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îòäåëèòü áëîêè äîêóìåíòà, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçëè÷íûì
óçëàì. Ýòè æå êîäû èñïîëüçóþòñÿ òàêæå â êà÷åñòâå ññûëîê íà ýòîò äîêóìåíò â Íîðìîçàòðàòàõ âðåìåíè. Öèôðîâûå êîäîâûå
îáîçíà÷åíèÿ ïðèâîäÿòñÿ â âåðõíåé ÷àñòè ñòðàíèöû è â êîëîíòèòóëàõ.

Ïðèìåð: Êîä 410


- Áëîê: òðàíñìèññèÿ (4)
- Óçåë: ñöåïëåíèå (41)
- Áëîê äîêóìåíòà: îáùèå ñâåäåíèÿ (410)

Íîìåðà ñòðàíèö
Ïîñëåäîâàòåëüíûå íîìåðà ñòðàíèö âñåõ áëîêîâ äîêóìåíòà ïî îòäåëüíûì óçëàì ïðèâåäåíû â êëåòêå â ïðàâîì âåðõíåì óãëó
ñòðàíèöû. Íóìåðàöèÿ ñòðàíèö êàæäîãî áëîêà äîêóìåíòà íà÷èíàåòñÿ ñ 1.

Ìîäåëü Êîä Ñòðà-


2.1.2004 íèöà
41. Ñöåïëåíèå T120-T190
1.3.2005 M120-M150 410 1

Äàòà
 âåðõíåé ÷àñòè ñòðàíèöû äâå êëåòêè îòâåäåíû äëÿ äàò ïóáëèêàöèè. Åñëè áûëî âûïóùåíî îáíîâëåííîå èçäàíèå äîêóìåíòà, äàòà
âûïóñêà ïðåäûäóùåé âåðñèè ïå÷àòàåòñÿ â âåðõíåé, ïåðå÷åðêíóòîé êëåòêå, à äàòà âûïóñêà òåêóùåé âåðñèè - â íèæíåé êëåòêå.

Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ ê ðóêîâîäñòâó ïî îáñëóæèâàíèþ


Ê ðóêîâîäñòâó ìîãóò äîáàâëÿòüñÿ íîâûå è èçìåíåííûå ñòðàíèöû. Íîâûå ñòðàíèöû íåîáõîäèìî ïîäøèâàòü â ðóêîâîäñòâî â
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîäîì: ïåðâàÿ öèôðà (ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîé öèôðå íà ëèñòå-óêàçàòåëå) óêàçûâàåò íà áëîê:
- äâå ïåðâûõ öèôðû óêàçûâàþò íà óçåë (ïîäáëîê).
- òðåòüñÿ öèôðà óêàçûâàåò íà áëîê äîêóìåíòà äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óçëà.
- íîìåð ñòðàíèöû óêàçûâàåò òî÷íîå ïîëîæåíèå ñòðàíèöû â ðóêîâîäñòâå.

Åñëè â ðóêîâîäñòâå èìåþòñÿ äâå ñòðàíèöû ñ îäèíàêîâûì êîäîì è íîìåðîì ñòðàíèöû, äåéñòâóþùåé ÿâëÿåòñÿ ñòðàíèöà ñ áîëåå
ïîçäíåé äàòîé â êëåòêå äàòû òåêóùåé âåðñèè.

 ñëó÷àå âûïóñêà àáñîëþòíî íîâûõ óêàçàíèé ïî ðåìîíòó ê íèì ïðèëàãàþòñÿ îáúÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòà â äîêóìåíòå, êóäà
äîëæíû áûòü ïîäøèòû ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðàíèöû.

8
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 5

Êîäîâûå îáîçíà÷åíèÿ â Ðóêîâîäñòâå ïî îáñëóæèâàíèþ òðàêòîðîâ Valtra ñåðèé T è M

10. Îáùèå ñâåäåíèÿ


11. Ñòðóêòóðà
110 Ñòðóêòóðà Ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè

12. Êîíñòðóêöèÿ
120 Êîíñòðóêöèÿ òðàêòîðîâ
121 Ðàçìåðû òðàêòîðîâ

13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå


130 Îáùèå óêàçàíèÿ ïî ðåìîíòó, ñìàçî÷íûì ìàòåðèàëàì è ïåðèîäè÷íîñòè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

14. Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè


140 Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ìîìåíòû çàòÿæêè

20. Äâèãàòåëü
21. Äâèãàòåëü
210 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
211 Áëîê öèëèíäðîâ
212 Êàðòåð ìàõîâèêà
213 Ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ è êëàïàííûé ìåõàíèçì
214 Äâèãàòåëü ñ êîëåí÷àòûì âàëîì
215 Óðàâíîâåøèâàþùåå óñòðîéñòâî
216 Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ â ñáîðå
217 Ñèñòåìà ñìàçêè
218 Ñèñòåìà âïóñêà è âûïóñêà
219 Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

22. Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà


220 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
221 Òîïëèâîïîäêà÷èâàþùèé íàñîñ è òîïëèâíûå ôèëüòðû
222 Òîïëèâíûé íàñîñ âûñîêîãî äàâëåíèÿ è òîïëèâíûå ôîðñóíêè

23. Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ


230 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
231 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò íàñîñà ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè

24. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì


240 Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
241 Çàìåíà áëîêà óïðàâëåíèÿ

30. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà


31. Autocontrol 5.3
310 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
311 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà AC 5.3

32. Autocontrol 5.5


320 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
321 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà AC 5.5

33. Autocontrol 6.1


330 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
331 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà AC 6.1

34. Ñëóæåáíûå êîäû


340 Ñëóæåáíûå êîäû ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ Autocontrol
341 Ñëóæåáíûå êîäû ïîäúåìíîãî ìåõàíèçìà

35. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïîäúåìíîãî ìåõàíèçìà


350 Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
351 Ïîèñê íåèñïðàâíîñòåé, êîäû íåèñïðàâíîñòåé

36. Ðàáî÷àÿ ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà


360 Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû

9
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 6

37. Autocontrol 2.4


371 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
372 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà AC 2.4

37. Autocontrol 5.4


376 Tekniset tiedot, rakenne ja toiminta
377 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà AC 5.4

39. Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè


390 Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå è îáñëóæèâàíèè ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû

40. Òðàíñìèññèÿ
41. Ñöåïëåíèå, Ìóôòà òóðáèíû, HiShift
410 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
411 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó ñöåïëåíèÿ
412 Äðóãèå ïðîöåäóðû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

42. Êîðîáêà ïåðåäà÷


420 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
421 Ðàçáîðêà/ñáîðêà òðàêòîðà â óçëå òðàíñìèññèè
422 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó âèëîê ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷
423 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
424 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó äèôôåðåíöèàëà

44. Óçåë óñêîðåííîé ïåðåäà÷è DPS, óçåë ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäíåãî/çàäíåãî õîäà, ìóôòà ïîëíîãî ïðèâîäà
440 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
441 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò óçëà óñêîðåííîé ïåðåäà÷è
442 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò óçëà ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäíåãî/çàäíåãî õîäà
443 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò ìóôòû ïîëíîãî ïðèâîäà

45. Êîíå÷íûå ïåðåäà÷è


450 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
451 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó êîíå÷íûõ ïåðåäà÷

46 Ìåõàíèçì îòáîðà ìîùíîñòè


460 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
462 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó çàäíåãî óçëà ÌÎÌ
463 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó ïåðåäíåãî óçëà ÌÎÌ

50. Òîðìîçíàÿ ñèñòåìà


51. Ðàáî÷èå òîðìîçà
510 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
511 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó ðàáî÷èõ òîðìîçîâ
52. Ñòîÿíî÷íûé òîðìîç
521 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà

60. Ñèñòåìà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ è ïåðåäíèé ìîñò

61. Ñèñòåìà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ


610 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
611 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
612 Ïðèîðèòåòíûé êëàïàí
613 Öèëèíäð ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ

63. Ïíåâìàòè÷åñêàÿ ïîäâåñêà


630 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû

64. Óñèëåííûé ïåðåäíèé ìîñò Carraro (Carraro 20.29 HD è Carraro 20.29 HD SS)
640 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
641 Êàðòåð ìîñòà è êîíñîëüíûå îïîðû
642 Ñòóïèöû
643 Âåäóùèå âàëû
644 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò äèôôåðåíöèàëà è âàëà êîíè÷åñêîé øåñòåðíè
645 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò öèëèíäðà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
646 Ðåãóëèðîâêè

10
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 7

65. Óñèëåííûé ïåðåäíèé ìîñò 730/100 (CS 17 V) Dana DS 17 V


650 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
651 Êàðòåð ïåðåäíåãî ìîñòà è öåíòðàëüíûå êîíñîëüíûå îïîðû
652 Âåäóùèå âàëû
653 Ðåäóêöèîííàÿ ïåðåäà÷à ñòóïèöû
654 Äèôôåðåíöèàë
655 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû (Dana DS 17 V)
656 Ðàáî÷èå èíñòðóêöèè (Dana DS 17 V)

66. Óñèëåííûé ïåðåäíèé ìîñò Dana 730/524 Monolitic, Hi.lock, Dana 730/503 Monolitic
660 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû
662 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò ïëàíåòàðíîãî ðåäóêòîðà
663 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò êàðòåðà ïîâîðîòíîãî êóëàêà
664 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò öèëèíäðà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ
665 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò äèôôåðåíöèàëà (Dana 730/503 Monolitic)
666 Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò äèôôåðåíöèàëà (Dana 730/524 Monolitic, Hi.lock)

67. Óñèëåííûé ïåðåäíèé ìîñò (Dana 733/505, Dana 740/532 & 740/533)

70. Ðàìà è êîëåñà


71. Ðàìà
710 Ðàìà

72. Êîëåñà
720 Êîëåñà

80. Êàáèíà
81. Êàáèíà
810 Êîíñòðóêöèÿ

82. Ïðèáîðíûå ïàíåëè


820 Ïðèáîðíàÿ ïàíåëü Agroline
821 Ïðèáîðíàÿ ïàíåëü Proline
822 Ðàçúåìû ïðèáîðíîé ïàíåëè

83. Êîíäèöèîíåð
830 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
831 Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è âûÿâëåíèå íåèñïðàâíîñòåé

90. Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà


91. Ãèäðàâëèêà (T120-T190, M120-M150)
910 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
911 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó

92. Êëàïàíû âñïîìîãàòåëüíîé ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû è ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà (T120-T190, M120-M150)


920 Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
921 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó

93. Ïåðåäíèé è çàäíèé ïîäúåìíûé ìåõàíèçì (T120-T190, M120-M150)


930 Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
931 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó

94. Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà XM (XM130, XM150)


941Îáúåäèíåííàÿ ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà 90+100
942 Ãèäðàâëèêà XM ïåðåäíåãî ïîãðóç÷èêà
943 Àâòîìàòèêà XM îïîðû ïåðåäíåãî ìîñòà

11
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
1.7.2004
11. Ñòðóêòóðà íèöà
T120-T190
1.5.2005 M120-M150 110 8

95. Ãèäðàâëèêà (T120c-T170c, T120cH-T170cH)


950A Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû (T120c-T170c)
951A Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó (T120c-T170c)
950B Òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû (T120cH-T170cH)
951B Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó (T120cH-T170cH)
96. Êëàïàíû âñïîìîãàòåëüíîé ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû (T120c-T170c, T120cH-T170cH)
960 Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû

97. Ïåðåäíèé è çàäíèé ïîäúåìíûé ìåõàíèçì (T120c-T170c, T120cH-T170cH)


970 Êîíñòðóêöèÿ è ïðèíöèï ðàáîòû
971 Èíñòðóêöèè ïî ðåìîíòó

100. Èíñòðóìåíòû
101. Ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû (ETV)
1010 Ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû (ETV)

102. Èíñòðóìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå íà ìåñòå (ET)


1020 Èíñòðóìåíòû, óñòàíàâëèâàåìûå íà ìåñòå (ET)

103. Ïîðÿäîê ïðîãðàììèðîâàíèÿ


1030 Ïîðÿäîê ïðîãðàììèðîâàíèÿ

12
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
12. Êîíñòðóêöèÿ íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 120 1

Ñåðèÿ T120-T190, êîíñòðóêöèÿ

13
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
12. Êîíñòðóêöèÿ T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 120 2

Ñåðèÿ M120-M150, êîíñòðóêöèÿ

14
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
12. Êîíñòðóêöèÿ íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 121 1

Ñåðèÿ T120-T190, ðàçìåðû

15
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
12. Êîíñòðóêöèÿ íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 121 2

Ðàçìåðû, ìì T 120 T 130 T 140 T 160 T 170 T 180, T190


1. Ñ ïåðåäíèìè 16.9R28 16.9R28 16.9R28 460/85R30 460/85R30 460/85R30
øèíàìè
2. Ñ çàäíèìè øèíàìè 20.8R38 20.8R38 20.8R38 20.8R42 20.8R42 20.8R42
4. Äëèíà 5148 5148 5148 5148 5148 5148
7a. Øèðèíà 2338 2338 2338 2338 2338 2338
5a. Âûñîòà äî êðûøè 2960 2960 2960 3030 3030 3030
5. Âûñîòà äî êîíöà 2900 2900 2900 2965 2965 2910
âûõëîïíîé òðóáû
3. Êîëåñíàÿ áàçà 2748 2748 2748 2748 2748 2748
8. Äîðîæíûé ïðîñâåò 555/5151) 555/5151) 555/5151) 600/5601) 600/5601) 600/5601)
(ïåðåäíÿÿ îñü)
9. Äîðîæíûé ïðîñâåò 535 535 535 600 600 600
(çàäíÿÿ îñü)
1) Ñ ïîäâåñêîé ïåðåäíåãî ìîñòà.
Ðàññòîÿíèå îò ñåðåäèíû çàäíåé îñè äî êðûøè êàáèíû ñîñòàâëÿåò 2093 ìì.

Ìàññû, êã T 120 T 130 T 140


Ñ øèíàìè 16.9R28, 16.9R28, 16.9R28,
20.8R38 20.8R38 20.8R38
Îáùàÿ ìàññà (ñ òîïëèâíûì áàêîì è áåç áàëëàñòíûõ ãðóçîâ) 5530 5530 5650
Ìàññà ïåðåäíåãî ìîñòà (%) 2480 (45) 2480 (45) 2600 (46)
Ìàññà çàäíåãî ìîñòà (%) 3050 (55) 3050 (55) 3050 (54)

Ìàññû, êã T 160 T 170 T 180, T190


Ñ øèíàìè 540/65R30, 540/65R30,
650/65R42, 540/65R30
650/65R42 650/65R42
Îáùàÿ ìàññà
(ñ òîïëèâíûì
áàêîì è áåç 5950 5950 5990
áàëëàñòíûõ
ãðóçîâ)
Ìàññà ïåðåäíåãî
2700 (45) 2700 (45) 2740 (46)
ìîñòà (%)
Ìàññà çàäíåãî
3250 (55) 3250 (55) 3250 (54)
ìîñòà (%)

Øèðèíà êîëåè:
Ïåðåäíèå êîëåñà 6. Øèðèíà êîëåè
14.9-- 28/6, 14.9R28, 380/70R28, 380/85R28, 420/70R28, 420/85R28,
440/65R28, 16.9R28, 16.9-- 28/8, 480/65R28, 480/65R28E1, 480/70R28,
540/65R28, 540/65R28E1 1540, 1635, 1740, 1835, 1940, 2035

äîï. èíôîðìàöèþ ñì. â ðóêîâîäñòâå îïåðàòîðà


Çàäíèå êîëåñà 7. Øèðèíà êîëåè
8.4R38, 18.4-- 38/8, 18.4R42, 460/85R38, 480/70R38, 20.8R38,, 20.8-- 38/10,
520/70R38, 520/85R38, 520/85R42 540/65R38, 580/70R38, 480/80R42
1610, 1715, 1810, 1910, 2010, 2115
äîï. èíôîðìàöèþ ñì. â ðóêîâîäñòâå îïåðàòîðà

Ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà íà ïåðåäíèå è çàäíèå êîëåñà, êã


Íåçàâèñèìî îò îãðàíè÷åíèé, íàêëàäûâàåìûõ øèíàìè, ïðè ñòàíäàðòíîé øèðèíå êîëåè è ìàêñ. ñêîðîñòè.

Ìîäåëü òðàêòîðà T120, T130 T140-T170 T180,T190


Ïåðåäíèå,
ð ä , ìàêñ. 40 êì/÷ 3300
ïîëíûé ïðèâîä ìàêñ. 8 êì/÷ 5500
ïðîìûøëåííàÿ ìàêñ. 4500 4500 4500
ïåðåäíÿÿ îñü 40 êì/÷
ìàêñ. 6200 6200 6200
8 êì/÷
Çàäíèå, ìàêñ. 40 êì/÷ 8000 9000 9000
Îáùàÿ ìàññà, ìàêñ. 40 êì/÷ 9000 11000 11000

16
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
12. Êîíñòðóêöèÿ íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 121 3

Ñåðèÿ M120-M150, ðàçìåðû

17
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
12. Êîíñòðóêöèÿ íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 121 4

Ðàçìåðû, ìì M120 M130 M150


1. Ñ ïåðåäíèìè øèíàìè 16.9R28 16.9R28 16.9R28
2. Ñ çàäíèìè øèíàìè 20.8R38 20.8R38 20.8R38
4. Äëèíà 4898 4898 4898
7a. Øèðèíà 2338 2338 2338
5a. Âûñîòà äî êðûøè 3000 3000 3000
5. Âûñîòà äî êîíöà âûõëîïíîé òðóáû 2930 2930 2930
3. Êîëåñíàÿ áàçà 2559 2559 2559
8. Äîðîæíûé ïðîñâåò (ïåðåäíÿÿ îñü) 530/4901) 530/4901) 530/4901)
9. Äîðîæíûé ïðîñâåò (çàäíÿÿ îñü) 535 535 535
1)Ñ ïîäâåñêîé ïåðåäíåãî ìîñòà.
Ðàññòîÿíèå îò ñåðåäèíû çàäíåé îñè äî êðûøè êàáèíû ñîñòàâëÿåò 2133 ìì.

Ìàññû, êã M120 M130 M150


Ñ øèíàìè 20.8R38 20.8R38 20.8R38
Îáùàÿ ìàññà (ñ òîïëèâíûì áàêîì è áåç áàëëàñòíûõ ãðóçîâ) 5290 2) 5290 2) 5450
Ìàññà ïåðåäíåãî ìîñòà (%) 2320 (44) 2) 2320 (44 2) 2480 (46)
Ìàññà çàäíåãî ìîñòà (%) 2970 (56) 2970 (56) 2970 (54)
2) Ñ ïðîìûøëåííîé ïåðåäíåé îñüþ íà 160 êã áîëüøå, ñòàíäàðòíî äëÿ ìîäåëè M150.

Øèðèíà êîëåè:
Ïåðåäíèå êîëåñà 6. Øèðèíà êîëåè
13.6R28, 14.9R28, 14.9-- 28, 16.9R28, 16.9-- 28, 340/85R28, 380/85R28, 420/70R28,
1530, 1645, 1735, 1840, 1930, 2045, 2135
420/85R28, 440/65R28, 480/65R28, 480/70R28, 540/65R28
230/95R36 1504, 1580, 1602, 1702, 1880, 1980, 2002, 2102
14.9R28, 14.9R28 IND, 16.9R28, 14.9-- 28/14 FOR, 420/85R28, 480/65R28 IND 1840, 1745
Ïðîìûøëåííàÿ ïåðåäíÿÿ îñü 6. Øèðèíà êîëåè
14.9R28*, 14.9-- 28*, 16.9R28, 16.9-- 28, 380/85R28*, 420/70R28*, 420/85R28,
1530, 1625, 1730, 1830*, 1930, 2025, 2130, 2230
480/65R28, 480/70R28, 540/65R28
230/95R36 1500, 1545, 1810, 1855, 1900, 1940, 2210, 2255
500/60-- 26,5 FOR 1890, 1880
14.9R28, 14.9R28 IND, 14.9
14.9-- 28 FOR, 16.9R28, 16.9R28 IND, 16.9
16.9-- 28 FOR,
1870 1890
1870,
420/85R28, 480/65R28 IND, 500/65R28 FOR, 540/65R28, 540/65R28 FOR

Çàäíèå êîëåñà 7. Øèðèíà êîëåè


16.9R38, 18.4R38, 18.4-- 38/8, 420/85R38, 460/85R38 1510, 1610, 1715, 1810, 1910, 2010, 2115
20.8R38, 20.8-- 38/10, 520/70R38, 520/85R38, 540/65R38, 580/70R38 1610, 1715, 1810, 1910, 2010, 2115
600/65R38, 650/65R38 1715, 1810, 1910, 2010, 2115
270/95R48 1500, 1520, 1600, 1620, 1900, 1920, 2000, 2020
680/75R32 1714, 1810
18.4-- 38/14 FOR, 18.4R38, 18.4R38 IND 1650, 1875
600/65-- 34 FOR 1630, 1900
20.8R38, 20.8R38 IND, 20.8-- 38/14 FOR, 520/85R38, 600/65R38 FOR, 600/65R38
1675, 1850
IND, 650/65R38, 650/65R38 FOR

Ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà íà ïåðåäíèå è çàäíèå êîëåñà, êã


Íåçàâèñèìî îò îãðàíè÷åíèé, íàêëàäûâàåìûõ øèíàìè, ïðè ñòàíäàðòíîé øèðèíå êîëåè è ìàêñ. ñêîðîñòè.

Ìîäåëü òðàêòîðà M120-M150


ìàêñ. 40 êì/÷ 3300
ìàêñ. 8 êì/÷ 5500
Ïåðåäíèå, ïîëíûé ïðîìûøëåííàÿ
ìàêñ. 40 êì/÷ 4500
ð ä
ïðèâîä ïåðåäíÿÿ îñü
Ïðîìûøëåííàÿ
ìàêñ. 8 êì/÷ 6200
ïåðåäíÿÿ îñü
Çàäíèå, ìàêñ. 40 êì/÷ 8000
Îáùàÿ ìàññà, ìàêñ. 40 êì/÷ 9000

18
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 1

Îáùèå óêàçàíèÿ ïî ðåìîíòó


Âíåøíèå ìàñëÿíûå óïëîòíåíèÿ
 Ðóêîâîäñòâå ïî îáñëóæèâàíèþ ñîäåðæàòñÿ óêàçàíèÿ ïî çàìåíå âñåõ âíåøíèõ ìàñëÿíûõ óïëîòíåíèé, íàïðèìåð,
ìàñëÿíûõ óïëîòíåíèé âàëà îòáîðà ìîùíîñòè, íà âûõîäíîì âàëå ïðèâîäà ïåðåäíèõ êîëåñ, íà âàëå øåñòåðíè óñèëåííîãî
ïåðåäíåãî ìîñòà è ò. ä.).

Ãåðìåòèê è êëåé
Åñëè äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò íåîáõîäèì ãåðìåòèê èëè êëåé, â ðóêîâîäñòâå áóäåò óêàçàíà ìàðêà ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñðåäñòâà, êîòîðîå ìîæíî ïðèîáðåñòè ó äèëåðîâ ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåêîòîðûå óïëîòíåíèÿ íåîáõîäèìî ñìàçûâàòü ïåðåä
óñòàíîâêîé, ïðîñòðàíñòâî ìåæäó êðîìêàìè óïëîòíåíèÿ äîëæíî áûòü çàïîëíåíî óíèâåðñàëüíîé ñìàçêîé. Åñëè óïëîòíåíèå ïðè
óñòàíîâêå ïðîõîäèò ÷åðåç øëèöû èëè îñòðûå óãëû, ïîä íåãî íåîáõîäèìî ïîäëîæèòü çàùèòíûé ìàòåðèàë, íàïðèìåð, òîíêóþ
ïëàñòèêîâóþ ïëåíêó.

Ìîìåíòû çàòÿæêè è óñòàíîâî÷íûå çíà÷åíèÿ


Âñå íåîáõîäèìûå ìîìåíòû çàòÿæêè è óñòàíîâî÷íûå çíà÷åíèÿ äëÿ êàæäîé îïåðàöèè ïî ðåìîíòó ïðèâåäåíû â êîíöå êàæäîãî
ðàçäåëà ïî ðåìîíòó ïîä çàãîëîâêîì ”Òåõíè÷åñêèå äàííûå”. Íàèáîëåå âàæíûå çíà÷åíèÿ ïðèâîäÿòñÿ òàêæå â óêàçàíèÿõ ïî ðåìîíòó.

Íèæå â Òàáëèöå 1 ïðèâåäåíû ìîìåíòû çàòÿæêè â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ äèàìåòðà áîëòîâ, êà÷åñòâà è õàðàêòåðà ïîâåðõíîñòè. Åñëè
â èíñòðóêöèÿõ ïî ðåìîíòó íå óêàçàíî èíîå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèÿ, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå.

Áåçîïàñíîñòü
Íåîáõîäèìî âñå âðåìÿ ïîìíèòü î ñîáëþäåíèè ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ðåìîíòà èëè îáñëóæèâàíèÿ òðàêòîðà.
Èñïîëüçóéòå èíñòðóìåíòû è ïîäúåìíèêè íàäëåæàùèì îáðàçîì. Ïðè ñíÿòèè óçëîâ èëè ïîëíîì ðàçáîðå òðàêòîðà êàæäàÿ ÷àñòü
äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíà íà ïîäúåìíèê òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ðèñê íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. Ðàáîòà ïîä ïîäíÿòûìè
÷àñòÿìè òðàêòîðà íå äîïóñêàåòñÿ, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà ýòîãî íåëüçÿ èçáåæàòü. Ïðè ïîñòàíîâêå íà ïîäúåìíèê íåîáõîäèìî âñåãäà
ïðîâåðÿòü ðàñïîëîæåíèå öåíòðà òÿæåñòè ïîäíèìàåìîé ÷àñòè òðàêòîðà. Íàïðèìåð, ìåæäó ïåðåäíåé îñüþ è äâèãàòåëåì
îáÿçàòåëüíî äîëæíû âñòàâëåíû êëèíüÿ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âèáðàöèþ îñè ïðè ðàçáîðå ïåðåäíåé ðàìû òðàêòîðà.

Ïîèñê è óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé


Ñëåäóþùèé ïîðÿäîê äåéñòâèé â ñî÷åòàíèè ñ èíôîðìàöèåé, ñîäåðæàùåéñÿ â ðóêîâîäñòâå ïî ðåìîíòó, ìîæåò áûòü ïîëåçåí ïðè
âîçíèêíîâåíèè íåèñïðàâíîñòåé. ×òîáû íàéòè è óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, íåîáõîäèìî ïðîñòî âûïîëíèòü íåñêîëüêî äåéñòâèé,
êîòîðûå ëîãè÷íûì îáðàçîì âçàèìîñâÿçàíû.

à) Îïðåäåëèòå ïðîáëåìó
á) Ñîñòàâüòå ïåðå÷åíü âîçìîæíûõ ïðè÷èí
â) Äèôôåðåíöèðóéòå ïðè÷èíû
ã) Îñóùåñòâèòå ïðîâåðêè â ëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, ÷òîáû îïðåäåëèòü íàñòîÿùóþ ïðè÷èíó
ä) Îöåíèòå ïðèáëèçèòåëüíûé îñòàâøèéñÿ ñðîê ñëóæáû äåòàëè è ñðàâíèòå åãî ñ çàòðàòàìè íà ðåìîíò è ñòîèìîñòüþ çàïàñíûõ
÷àñòåé
å) Îñóùåñòâèòå íåîáõîäèìûé ðåìîíò
æ) Ñíîâà ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå äåòàëåé è èõ ðàáîòó

19
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 2

Îáðàùåíèå ñ òÿæåëûìè óçëàìè Ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû


Åñëè íå óêàçàíî èíîå, ñíÿòèå òàêèõ óçëîâ äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ×òîáû îáåñïå÷èòü äîëãèé ñðîê ñëóæáû ìàøèíû, íåîáõîäèìî
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðåäâèæíîãî ïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ. íå äîïóñêàòü êîíòàêòà åå ðàáî÷èõ ÷àñòåé ñ ãðÿçüþ è
Âñå ñòðîïû äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû ïàðàëëåëüíî è ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè. Íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü
ìàêñèìàëüíî áëèçêî ïî âåðòèêàëè ê ïîäíèìàåìîìó ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Äëÿ
îáúåêòîì. Îäíàêî åñëè ãðóçîïîäúåìíîñòü ñòðîï çíà÷èòåëüíî ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîïàäàíèÿ ãðÿçè â ïîäàâàåìûé âîçäóõ,
ïðåâûøàåò âåñ ãðóçà, äîïóñêàåòñÿ èõ ðàñïîëîæåíèå â âèäå òîïëèâî è ñìàçêó ìàøèíà îñíàùåíà çàêðûòûìè îòäåëåíèÿìè,
òðåóãîëüíèêà. Åñëè ïðè ïîäúåìå óçëà óãîë ìåæäó íåñóùèìè óïëîòíåíèÿìè è ôèëüòðàìè. Ñíèìàòü ýòè çàùèòíûå óñòðîéñòâà
ýëåìåíòàìè è ïîäíèìàåìûì îáúåêòîì ñîñòàâëÿåò ìåíåå çàïðåùàåòñÿ.
90°, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå äîïóñòèìàÿ
íàãðóçêà íà ðûì-áîëò óìåíüøàåòñÿ. Ïðè îòñîåäèíåíèè òðóáîïðîâîäîâ ãèäðàâëè÷åñêîé,
òîïëèâíîé ñèñòåì è ñèñòåìû ñìàçêè î÷èñòèòå ìåñòî
îòñîåäèíåíèÿ è áëèçëåæàùóþ çîíó. Êàê òîëüêî òðóáîïðîâîä
áûë îòñîåäèíåí, íåìåäëåííî çàêðîéòå îòâåðñòèå êðûøêîé
èëè çàãëóøêîé, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîïàäàíèå ïîñòîðîííèõ
ïðåäìåòîâ.

Ýòè æå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðè


ñíÿòèè êðûøåê äîñòóïà è ñìîòðîâûõ îêîí.

Î÷èñòèòå è îñìîòðèòå âñå äåòàëè. Óáåäèòåñü, ÷òî âî âñåõ


ïðîõîäàõ è îòâåðñòèÿõ íåò ãðÿçè. Íàêðîéòå âñå äåòàëè, ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü ïîïàäàíèå ãðÿçè. Ïåðåä ñáîðêîé óáåäèòåñü â
Oikein Correct Vrin Mauvais
Neteisingai ÷èñòîòå âñåõ äåòàëåé. Íå âûíèìàéòå íîâûå äåòàëè èç óïàêîâêè
Rtt Teisingai Fel äî ìîìåíòà èõ óñòàíîâêè.
Ïðàâèëüíî Íåïðàâèëüíî
Richtig Falsch
Giusto Sbagliato Ñáîðêà
Ïðè ñáîðêå ìàøèíû âûïîëíÿéòå âñå äåéñòâèÿ â óêàçàííîì
ïîðÿäêå. Íèêîãäà íå ïðèñòóïàéòå ê ñáîðêå îäíîé ÷àñòè, íå
çàâåðøèâ ñáîðêó äðóãîé. Âûïîëíèòå âñå íåîáõîäèìûå
íàñòðîéêè. Âñåãäà ïðîâåðÿéòå, êàê âûïîëíåíà ðàáîòà, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ, ÷òî íè÷åãî íå áûëî ïðîïóùåíî. Ïîâòîðíî
B ïðîâåðüòå ðàçëè÷íûå íàñòðîéêè ïåðåä ââîäîì ìàøèíû â
ýêñïëóàòàöèþ.

Âíèìàíèå! Ïåðåä óñòàíîâêîé íîâûõ äåòàëåé óäàëèòå ñî âñåõ


C îáðàáîòàííûõ ïîâåðõíîñòåé àíòèêîððîçèéíûé ñëîé (îáû÷íî
ïëåíî÷íîå ïîêðûòèå).

Ñìàçêà
D Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïîëíèòå íîâûå èëè îòðåìîí-
òèðîâàííûå êîìïîíåíòû íóæíûì êîëè÷åñòâîì ñìàçêè
ðåêîìåíäîâàííîãî òèïà è êëàññà ÷èñòîòû (ñì. ðàçäåë ïî
îáñëóæèâàíèþ â ”Ðóêîâîäñòâå îïåðàòîðà”).

Ðåãóëèðîâî÷íûå ïðîêëàäêè
A
Ïðè ñíÿòèè ðåãóëèðîâî÷íûõ ïðîêëàäîê, ñêðåïèòå èõ è
çàôèêñèðóéòå èõ ìåñòîíàõîæäåíèå. Äåðæèòå ïðîêëàäêè â
÷èñòîì ìåñòå è íå ñãèáàéòå èõ ïåðåä óñòàíîâêîé íà ìåñòî.
Êîâàíûé äåðæàòåëü ðûì-áîëòà Ïðîêëàäêè
A. Ãðóç Óáåäèòåñü, ÷òî îòâåðñòèÿ â ïðîêëàäêàõ ñîâïàäàþò ñ
B. Ãðóçîïîäú ìíàÿ ñåðüãà ìàñëÿíûìè êàíàëàìè ñèñòåìû ñìàçêè â ñîïðÿæåííûõ
C. Ïëàñòèíà êðåïëåíèÿ ñåðüãè (òîëùèíà 3 ìì) äåòàëÿõ. Åñëè ïðîêëàäêè íåîáõîäèìî èçãîòîâèòü íà ìåñòå,
D. Âòóëêà èñïîëüçóéòå ìàòåðèàë òðåáóåìîãî òèïà è òîëùèíû.
Óáåäèòåñü, ÷òî îòâåðñòèÿ ñäåëàíû â íóæíûõ ìåñòàõ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîâàíûé ðûì-áîëò ìîæåò êðåïèòüñÿ, êàê
Íåïðàâèëüíî ñäåëàííûå îòâåðñòèÿ â ïðîêëàäêàõ ìîãóò
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå âûøå. Âòóëêà D â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì ïîâðåæäåíèÿì.
ìîæåò áûòü ïðèâàðåíà ê ïëàñòèíå.
Ðåçèíîâûå ìàíæåòíûå óïëîòíåíèÿ
Âíèìàíèå! Åñëè íå óäàåòñÿ ñíÿòü êàêóþ-ëèáî äåòàëü,
Ïåðåä óñòàíîâêîé ñìàæüòå êðîìêè ðåçèíîâîãî ìàíæåòíîãî
óáåäèòåñü, ÷òî âñå ãàéêè è áîëòû áûëè îòâåðíóòû è íèêàêàÿ
óïëîòíåíèÿ ìàñëîì. Íå íàíîñèòå íà ýòè óïëîòíåíèÿ
ñîñåäíÿÿ äåòàëü íå ïðåïÿòñòâóåò.
êîíñèñòåíòíóþ ñìàçêó, êðîìå óïëîòíåíèé ñìàçî÷íîé
ñèñòåìû.

20
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 3

1
Ïðàâèëüíûé è íåïðàâèëüíûé ñïîñîá óñòàíîâêè è ñãèáàíèÿ
ñòîïîðíûõ ëàïîê.
Îñíîâíûå ÷àñòè ìàíæåòíîãî óïëîòíåíèÿ:
1. Îáîéìà
2. Óïëîòíÿþùèé ýëåìåíò Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñàìîïðîèçâîëüíîãî îòâîðà÷èâàíèÿ
3. Êîëüöåâàÿ ïðóæèíà ãàåê è áîëòîâ èñïîëüçóþòñÿ ñòîïîðíûå øàéáû, ëåïåñòêîâûå
øàéáû è øïëèíòû, à òàêæå ñêðåïëÿþùèå âåùåñòâà òèïà
Íà ðèñóíêå, ïðèâåäåííîì âûøå, ïîêàçàíà ñòðóêòóðà ïðîñòîãî Loctite.
ìàíæåòíîãî óïëîòíåíèÿ. Íà ðàçðåçå âèäíû ïÿòêà (4) è íîñîê
(5) - îíè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàçëè÷åíèÿ ñòîðîí îäíîýëå- ×òîáû ïëîñêèå ôèêñàòîðû ðàáîòàëè ýôôåêòèâíî, èõ
ìåíòíîãî óïëîòíåíèÿ. Çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, íîñîê íåîáõîäèìî ïðàâèëüíî óñòàíîâèòü. Çàãíèòå îäèí êîíåö
îäíîêðîìî÷íîãî óïëîòíåíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñòîðîíå ñìàçêè. ôèêñàòîðà çà êðàé äåòàëè. Çàãíèòå âòîðîé êîíåö çà êðàé ãàéêè
Íåêîòîðûå óïëîòíåíèÿ èìåþò òàêæå âòîðóþ âñïîìî- èëè ãîëîâêè áîëòà. Â îòäåëåíèÿõ, ãäå íàõîäÿòñÿ äâèæóùèåñÿ
ãàòåëüíóþ êðîìêó, íå èìåþùóþ ïðóæèíû. ÷àñòè, âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå íîâûå ôèêñàòîðû. Ïðè
óñòàíîâêå ñòîïîðíûõ øàéá íà àëþìèíèåâûå êîæóõè
Êàáåëè è ïðîâîäà íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü ìåæäó ñòîïîðíîé øàéáîé è êîæóõîì
Ïðè ñíÿòèè èëè îòñîåäèíåíèè íåñêîëüêèõ êàáåëåé èëè ïëîñêóþ øàéáó.
ïðîâîäîâ ïîìåòüòå êàæäûé èç íèõ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì
ïðàâèëüíî ïîäñîåäèíèòü èõ. Âíèìàíèå!
1) Íèêîãäà íå óñòàíàâëèâàéòå ñòîïîðíûå øàéáû (Grower,
Áëîêèðîâî÷íûå óñòðîéñòâà âåíòèëÿòîð, ïðóæèíà, è ò. ä.) ïîä ãàéêó èëè áîëò, êîòîðûå
çàòÿãèâàþòñÿ îïðåäåëåííûì ìîìåíòîì.
2) Âñåãäà òùàòåëüíî î÷èùàéòå âñå äåòàëè îò ñìàçêè, ïðåæäå
÷åì íàíåñòè ñêðåïëÿþùåå âåùåñòâî òèïà Loctite.

Âòóëêè è çàïðåññîâêà
Íå óñòàíàâëèâàéòå âòóëêè ñ ïîìîùüþ îäíîãî ìîëîòêà.
Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ óñòàíîâêè è
ìîëîòîê èëè, åñëè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, ïðåññ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåññà óáåäèòåñü, ÷òî íàæèì


ïðîèçâîäèòñÿ òî÷íî ïî ëèíèè îòâåðñòèÿ. Åñëè â êîëüöå
èìååòñÿ îòâåðñòèå äëÿ ìàñëà, åãî íåîáõîäèìî âûðîâíÿòü ñ
îòâåðñòèåì ïîäà÷è ìàñëà â ñîïðÿæåííîé äåòàëè. Ïðè
çàïðåññîâêè îäíîé äåòàëè â äðóãóþ ñìàæüòå ïîâåðõíîñòè
ñîïðÿæåíèÿ. Êîíè÷åñêèå äåòàëè íåîáõîäèìî ñîåäèíÿòü áåç
ïðèìåíåíèÿ ñìàçêè. Ïåðåä ñáîðêîé óáåäèòåñü, ÷òî êîíóñû
ñóõèå è íå èìåþò çàäèðîâ è çàóñåíèö.

Ââîðà÷èâàíèå áîëòîâ â íåñêâîçíûå îòâåðñòèÿ


Èñïîëüçóéòå áîëòû óêàçàííîé äëèíû. Ñëèøêîì äëèííûé áîëò
Ïðàâèëüíîå è íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå ñòîïîðîâ
ìîæåò óïåðåòüñÿ â äíî îòâåðñòèÿ äî òîãî, êàê ãîëîâêè
êîñíåòñÿ äåòàëè, êîòîðóþ äîëæíû óäåðæèâàòü. Ýòî ìîæåò
âûçâàòü ïîâðåæäåíèÿ ðåçüáû. Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ñëèøêîì
êîðîòêèé áîëò, äëèíû ðåçüáû ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäîñòàòî÷íî
äëÿ íàäåæíîé ôèêñàöèè äåòàëè.

21
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 4

Òàáëèöà ïåðåâîäà íåñòàíäàðòíûõ ìåð è âåñîâ


Âåëè÷èíû è åäèíèöû Êîýôôèöèåíòû ïåðåñ÷åòà
Îáùèå ðàçìåðû è ðàçìåðû äåòàëåé - ìèëëèìåòðû (ìì) 100 ìì=3,94 äþéìîâ
1 äþéì=25,4 ìì

Íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, íàïðèìåð, äèàìåòð ïîâîðîòà -


ìåòðû (ì) 1 ì=3,28 ôóòà
1 ôóò=0,305 ì

Ðàññòîÿíèå ïðîáåãà - êèëîìåòðû 1 êì=0,62 ìèëè


1 ìèëÿ=1,61 êì

Ìàññà òðàêòîðà, íàãðóçêà íà êîëåñà - êèëîãðàììû (êã) 1 êã=2,2 ôóíòà


1 ôóíò=0,454 êã

Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ - êèëîìåòðû â ÷àñ (êì/÷) 1 êì/÷=0,62 ìèëü/÷


1 ìèëÿ/÷mph=1,61 êì/÷

Òÿãîâîå óñèëèå - êèëîíüþòîíû (êÍ) 1 êÍ=224,8 ôóíòà


1 ôóíò=4,448 Í

Ìîùíîñòü (îïðåäåëÿåòñÿ òàêèìè òåðìèíàìè, êàê


ìîùíîñòü êîëåí÷àòîãî âàëà ìîùíîñòü ìåõàíèçìà pto, 1 êÂò=1,34 ë.ñ.
ìîùíîñòü, ïåðåäàâàåìàÿ ðåìíåì, ìîùíîñòü íà ñöåïíîì 1 ë.ñ.=0,746 êÂò
óñòðîéñòâå, ÷òî îçíà÷àåò ìåñòî èçìåðåíèÿ) êèëîâàòòû (êÂò)

Êðóòÿùèé ìîìåíò äâèãàòåëÿ - íüþòîí-ìåòðû (Íì) 1 Íì=0,74 ôóò-ôóíò-ñèëà


1 ôóò-ôóíò-ñèëà=1,356 Íì

Ìàññîâîå ïîòðåáëåíèå òîïëèâà - êèëîãðàììû â ÷àñ (êã/÷) 1 êã/÷=2,2 ôóíò/÷


îáúåìíîå - ëèòðû â ÷àñ (ë/÷) 1 ôóíò=0,454 êã
1 ë/÷=0,22 ãàëëîí/÷
1 ãàëëîí=4,54 ë

Ýêîíîìèÿ òîïëèâà (óäåëüíûé ðàñõîä òîïëèâà) 304 ã/êÂò÷=0,5 ôóíò/ë.ñ. ÷


ãðàììû íà êèëîâàòò-÷àñû (ã/êÂò÷)

Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ - ëèòðû (ë) 1 ë=61,02 êóá. äþéì


100 êóá. äþéì=1,639 ë

Ãèäðàâëè÷åñêèé íàñîñ, 1 ÌÏà=145 ôóíò/äþéì


äàâëåíèå - ìåãàïàñêàëü (ÌÏà) 1000 ôóíò/äþéì=6,9 ÌÏà
ïîäà÷à - ìèëëèëèòðû â ñåêóíäó (ìë/ñ) 100 ml/s=1,32 ãàëëîí/ìèí
1 ãàëëîí/ìèí=75,77 ìë/ñ
Äàâëåíèå â øèíàõ - êèëîïàñêàëü (êÏà) 100 êÏà=14,5 ôóíò/äþéì
1 ôóíò/äþéì=6,9 êÏà

Ïëîùàäü: àêðû - ãåêòàð Äëÿ ïåðåñ÷åòà óìíîæèòü íà


0,404686

Îáúåì: áóøåëü - ëèòð Äëÿ ïåðåñ÷åòà óìíîæèòü íà


39,3687

Êîëè÷åñòâî: ôóíò íà àêð - êèëîãðàìì íà ãåêòàð Óìíîæèòü íà 1,12085

Îáúåì Óìíîæèòü íà
êâàäðàòíûé ôóò - êóáè÷åñêèé ìåòð 0,002360

22
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 5

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Valtra


Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Íàíåñèòå íà øòóöåðà ñèñòåìû ñìàçêè êîíñè-
Âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ îïåðàöèé òåõíè÷åñêîãî ñòåíòíóþ ñìàçêó
îáñëóæèâàíèÿ â óêàçàííîå âðåìÿ íåîáõîäèìî äëÿ - Ïåðåä íàíåñåíèåì ñìàçêè èç øïðèöà î÷èñòèòå øòóöåðà.
îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû òðàêòîðà. Ñòîèìîñòü
- Ââîäèòå ñìàçêó â øòóöåð äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íåçíà÷èòåëüíà ïî ñðàâíåíèþ ñî
âûäàâèòñÿ íàðóæó (åñëè íå óêàçàíî èíîå).
ñòîèìîñòüþ ðåìîíòà â ðåçóëüòàòå íåäîñòàòî÷íîãî - Âûòðèòå ëèøíþþ ñìàçêó, âûäàâèâøóþñÿ íàðóæó èç
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Íàèáîëåå âàæíûå îïåðàöèè
øòóöåðà.
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âû âûïîëíÿåòå ñàìîñòîÿòåëüíî
- Ïî âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòå ñìàçî÷íûå ðàáîòû ñ
- ýòî ñìàçûâàíèå, à òàêæå ðàçëè÷íûå ïðîâåðêè è íàñòðîéêè. íåíàãðóæåííûìè ïîäøèïíèêàìè è ñîåäèíåíèÿìè è
Óêàçàííàÿ ïåðèîäè÷íîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ óñòàíîâèâ ïîäøèïíèêè â ðàçëè÷íûå ïîëîæåíèÿ.
îòíîñèòñÿ ê îáû÷íûì óñëîâèÿì ðàáîòû.  áîëåå òÿæåëûõ
óñëîâèÿõ òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü
÷àùå. Ïåðèîäè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ
Ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
íóëåâîãî çíà÷åíèÿ ñ÷åò÷èêà ÷àñîâ ðàáîòû. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
Íåîáõîäèìûå îïåðàöèè: òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ïðîâîäèìîå ÷åðåç êàæäûå
- Ñìàçûâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì 500 ÷, äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ, êîãäà ñ÷åò÷èê áóäåò ïîêàçûâàòü
- Äîðîæíîå èñïûòàíèå òðàêòîðà. Âî âðåìÿ äîðîæíîãî 500 ÷, 1000 ÷, è ò. ä., äàæå åñëè ýòè æå îïåðàöèè âûïîëíÿëèñü
èñïûòàíèÿ ïðîâåðüòå ðàáîòó âñåõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è âî âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 50 ÷àñîâ ðàáîòû. Íàïðèìåð, âî
ïðèáîðîâ. Ïîñëå äîðîæíîãî èñïûòàíèÿ óáåäèòåñü â âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 1000 ÷àñîâ ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ
îòñóòñòâèè óòå÷åê, ïðîâåðüòå ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ è òàêæå îïåðàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ åæåäíåâíîãî,
òîïëèâíóþ ñèñòåìó. åæåíåäåëüíîãî è 500-÷àñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

- Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðàáîò äâèãàòåëü íóæíî çàãëóøèòü. Òåõíè÷åñêèé îñìîòð (ïîñëå 100 ÷àñîâ)
- ×òîáû îáåñïå÷èòü íåïîäâèæíîñòü òðàêòîðà, âêëþ÷èòå
ñòîÿíî÷íûé òîðìîç. Åñëè òðàêòîð óñòàíîâëåí íå íà Âàø äèëåð ïðîâîäèò áåñïëàòíûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð
ãîðèçîíòàëüíîé ïëîùàäêå, íåîáõîäèìî çàáëîêèðîâàòü (çà èñêëþ÷åíèåì ñòîèìîñòè ìàñëà è ôèëüòðîâ) âñåõ íîâûõ
êîëåñà. òðàêòîðîâ ïîñëå 100 ÷àñîâ ðàáîòû.
- Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò âûìîéòå òðàêòîð - òåõíè÷åñêîå Ïðèìåíÿåòñÿ ñëåäóþùèé ïîðÿäîê îáñëóæèâàíèÿ:
îáñëóæèâàíèå ìîæíî áóäåò ïðîâåñòè ïðîùå è áûñòðåå.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè ìûòüå ìàøèíû íå äîïóñêàéòå 20 Äâèãàòåëü:
ïîïàäàíèÿ âîäû â ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. - Çàìåíà ìîòîðíîãî ìàñëà è ôèëüòðà
- Ïðè ïðîâåäåíèè âñåõ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó - Çàìåíà ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè, ïðîâåðêà
îáñëóæèâàíèþ âñåãäà ñîáëþäàéòå ìàêñèìàëüíóþ òîïëèâíîé ñèñòåìû
÷èñòîòó. Òùàòåëüíî ïðîòðèòå êðûøêè è çàãëóøêè çàëèâíûõ - Çàìåíà òîïëèâíîãî ôèëüòðà
ãîðëîâèí è áëèçëåæàùèå ÷àñòè òðàêòîðà ïåðåä çàëèâêîé
òîïëèâà èëè ìàñëà. Áîëüøèå êîëè÷åñòâà ãðÿçè (íàïð., 40 Êîðîáêà ïåðåäà÷:
ñèëüíî çàãðÿçíåííûå ôèëüòðû), âîçìîæíî, óêàçûâàþò íà - Çàìåíà íàïîðíûõ ôèëüòðîâ è ôèëüòðà âîçâðàòíîãî êîíòóðà
íåèñïðàâíîñòü, êîòîðàÿ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû
äîðîãîñòîÿùèé ðåìîíò, åñëè åå âîâðåìÿ íå óñòðàíèòü.
- Ïðè âûïîëíåíèè ïðîâåðîê òðàêòîð äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà 60 Ïåðåäíèé ìîñò è ñèñòåìà ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ:
ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè. - Çàìåíà ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå
- Óðîâåíü ìàñëà íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü óòðîì, êîãäà - Çàìåíà ìàñëà â ñòóïèöàõ
ìàñëî õîëîäíîå è óñïåëî ñòå÷ü â íèæíþþ ÷àñòü
îáñëåäóåìîãî óçëà.
- Ïðè çàìåíå ìàñëà íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ñëèâàåìîå ñ
òðàêòîðà ìàñëî ìîæåò áûòü î÷åíü ãîðÿ÷èì. Íåîáõîäèìî
îñòîðîæíî îáðàùàòüñÿ ñ îòðàáîòàííûì ìàñëî è
ìàñëÿíûìè ôèëüòðàìè è ñîáëþäàòü ïðàâèëà
èõóòèëèçàöèè.
- Íå ïðèêàñàéòåñü ê âûïóñêíîìó êîëëåêòîðó,
òóðáîíàãíåòàòåëþ è äðóãèì ãîðÿ÷èì óçëàì äâèãàòåëÿ.
- Äåðæèòå ïîâåðõíîñòè äâèãàòåëÿ â ÷èñòîòå, ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ.
- Ïðè äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè òîïëèâî, ñìàçî÷íîå ìàñëî
è îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå êîæè.
- Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
çàìåíèòå âñå çàùèòíûå êðûøêè è ò. ä.

23
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 T120-T190 130 6
Ðåêîìåíäóåìîå òîïëèâî è ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû
Âñå îáúåìû äàíû ñ ó÷åòîì ôèëüòðîâ.
Ñòàíäàðò Îáúåì ïðè
×àñòü ìàøèíû Êëàññ Valtra Êëàññ SAE
API çàìåíå (ëèòðîâ)
Äâèãàòåëü Valtra 10W-30: -20°C...+30°C CG-4
19
- T180, T190 Engine E 15W-40: -10°C...+40°C CH-4
Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà è Valtra HT 60: -30°C...+30°C 45 (55 ìàêñ.)
GL-4 (G2-98)
òðàíñìèññèÿ Transmission HT 100: -10°C...+40°C (äîï. ìàêñ. 65)
Ïðîìûøëåííàÿ ïåðåäíÿÿ îñü
7
- äèôôåðåíöèàë
Valtra Axle 80W-90 GL-5 (LS)
- ðåäóêöèîííàÿ ïåðåäà÷à
2x1,5
ñòóïèöû
Ïåðåäíèé ìåõàíèçì
(äîï îáîðóäîâàíèå)
(äîï.
- T180, T190 Shell Donax TX 2,2
Òîïëèâíûé áàê 165
Äèçåëüíîå òîïëèâî,
òîïëèâî ñîîòâåòñòâóþùåå íîðìå EN 590
- Äîïîëíèòåëüíûé òîïëèâíûé áàê 170
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
ä âîäà + àíòèôðèç (ñòàíäàðò ASTM D3306-86a
D3306 86a èëè BS
- T180, T190 6580:1985) 31
Áà÷îê òîðìîçíîé æèäêîñòè Òîðìîçíàÿ æèäêîñòüSAE J1703 0,3
Îìûâàòåëü âåòðîâîãî ñòåêëà Æèäêîñòü îìûâàòåëÿ 11

Ñòàíäàðò Îáúåì ïðè


×àñòü ìàøèíû Êëàññ Valtra Êëàññ SAE
API çàìåíå (ëèòðîâ)
Äâèãàòåëü Valtra 10W-30: -20°C...+30°C CG-4
19
- T120-T170 Engine E 15W-40: -10°C...+40°C CH-4
Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà è Valtra HT 60: -30°C...+30°C 45 (55 ìàêñ.)
GL-4 (G2-98)
òðàíñìèññèÿ Transmission HT 100: -10°C...+40°C (äîï. ìàêñ. 65)
Óñèëåííûé ïåðåäíèé ìîñò
- äèôôåðåíöèàë 8
- ðåäóêöèîííàÿ ïåðåäà÷à
2x1
ñòóïèöû
- äèôôåðåíöèàë, ïðîìûøëåííàÿ Valtra Axle 80W-90 GL-5 (LS)
6
îñü (ñòàíäàðòíî íà T140-T170)
- ðåäóêöèîííàÿ ïåðåäà÷à
ñòóïèöû, ïðîì. îñü (ñòàíäàðòíî 2x1,5
íà T140-T170)
Ïåðåäíèé ìåõàíèçì
(äîï îáîðóäîâàíèå)
(äîï.
- T120-T170 Shell Donax TX 2,2
Òîïëèâíûé áàê 165
Äèçåëüíîå òîïëèâî
- Äîïîëíèòåëüíûé òîïëèâíûé áàê 170
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
ä
- T120, T130 âîäà + àíòèôðèç (ñòàíäàðò ASTM D3306-86a
D3306 86a èëè 28
- T140 BS 6580:1985)) 30
- T160, T170 27
Áà÷îê òîðìîçíîé æèäêîñòè Òîðìîçíàÿ æèäêîñòüSAE J1703 0,3
Îìûâàòåëü âåòðîâîãî ñòåêëà Æèäêîñòü îìûâàòåëÿ 11

24
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
2.1.2004 íèöà
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
1.9.2004
2.1.2004 M120-M150 130 7

Âñå îáúåìû äàíû ñ ó÷åòîì ôèëüòðîâ.


Ñòàíäàðò Îáúåì ïðè
×àñòü ìàøèíû Êëàññ Valtra Êëàññ SAE
API çàìåíå (ëèòðîâ)
Äâèãàòåëü Valtra 10W-30: -20°C...+30°C CG-4
15
- M120-M150 Engine E 15W-40: -10°C...+40°C CH-4
Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñèñòåìà è Valtra HT 60: -30°C...+30°C 45 (55 ìàêñ.)
GL-4 (G2-98)
òðàíñìèññèÿ Transmission HT 100: -10°C...+40°C (äîï. ìàêñ. 65)
Óñèëåííûé ïåðåäíèé ìîñò
- äèôôåðåíöèàë 8
- ðåäóêöèîííàÿ ïåðåäà÷à
2x1
ñòóïèöû
ïðîìûøëåííàÿ ïåðåäíÿÿ îñü Valtra Axle 80W-90 GL-5 (LS)
(ñòàíäàðòíî íà M150) 7
- äèôôåðåíöèàë
- ðåäóêöèîííàÿ ïåðåäà÷à
2x1,5
ñòóïèöû
Ïåðåäíèé ìåõàíèçì
(äîï îáîðóäîâàíèå)
(äîï.
- M120-M150 Shell Donax TX 2,2
Òîïëèâíûé áàê 165
Äèçåëüíîå òîïëèâî,
òîïëèâî ñîîòâåòñòâóþùåå íîðìå EN 590
- Äîïîëíèòåëüíûé òîïëèâíûé áàê 170
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
ä âîäà + àíòèôðèç (ñòàíäàðò ASTM D3306-86a
D3306 86a èëè
- M120-M150 BS 6580:1985) 22
Áà÷îê òîðìîçíîé æèäêîñòè Òîðìîçíàÿ æèäêîñòüSAE J1703 0,3
Îìûâàòåëü âåòðîâîãî ñòåêëà Æèäêîñòü îìûâàòåëÿ 11
ãèäðàâëè÷åñêàÿ ìóôòà
(àëüòåðíàòèâíîå îáîðóäîâàíèå) Ìàñëî äëÿ àâòîìàòè÷åñêèõ êîðîáîê ïåðåäà÷ âñåõ òèïîâ 8,4
- M120 HiTrol, M130 HiTrol

25
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 8

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ìàñëà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà


Ïðè çàïóñêå òðàêòîðà â òåïëîì ãàðàæå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìàñëî äëÿ áîëåå òåïëûõ óñëîâèé.

HT 60

10W-30

15W-40 / HT100

80W-90

-30°C -20°C -10°C 0°C +10°C +20°C +30°C +40°C

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â òðàíñìèññèè è ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå ñèíòåòè÷åñêîãî áèîìàñëà, ñîîòâåòñòâóþùåãî íîðìå


OECD 301 A-F.

Òðåáîâàíèÿ ïî êà÷åñòâó òîïëèâà


Õàðàêòåðèñòèêà Òðåáîâàíèÿ Ñòàíäàðò èñïûòàíèé
Óäåëüíûé âåñ +15°C, ISO 12185 0,82...0,86 êã/ë ASTM D 4052, EN
Âÿçêîñòü +40°C, 445, ISO 31041 1,2...4,5 ìì2/ñ ASTM D
Ñåðíèñòîñòü ìàêñ. 0,2 p-% ASTM D 4294, ISO 8754
Öåòàíîâîå ÷èñëî 4737 ìèí. 51 ASTM D
Ñîäåðæàíèå âîäû ìàêñ. 200 ìã/êã ASTM D 1744

Òîïëèâî Ñèñòåìà ôèëüòðîâàíèÿ


- Äëÿ ïðîãðåâà äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ëåãêîãî - Ñòàíäàðòíàÿ ñèñòåìà ôèëüòðîâàíèÿ äâèãàòåëÿ îáåñïå-
äèñòèëëÿòíîãî òîïëèâà. Åãî õàðàêòåðèñòèêè íå ÷èâàåò äîñòàòî÷íóþ çàùèòó ñèñòåìû âïðûñêà òîïëèâà îò
ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííûõ äèçåëüíûõ òåõ çàãðÿçíåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü â ñèñòåìå
äâèãàòåëåé, è åãî íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå òîïëèâà. ïîäà÷è òîïëèâà, çà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûé
-  ÷àñòíîñòè, ïðè èñïîëüçîâàíèè íàñîñîâ ðàñïðåäåëåííîãî óõîä.
âïðûñêà òîïëèâî äîëæíî èìåòü äîñòàòî÷íóþ ñìàçî÷íóþ - Óïðàâëåíèå íàñîñîì ðàñïðåäåëåííîãî âïðûñêà îñíîâàíî
ñïîñîáíîñòü, ïîñêîëüêó ýòè íàñîñû íå ñìàçûâàþòñÿ íà âíóòðåííåì äàâëåíèè, êîòîðîå ïàäàåò ïðè çàãðÿçíåíèè
ìàñëîì, êàê îáû÷íûå ìíîãîýëåìåíòíûå íàñîñû. Íå òîïëèâíîé ñèñòåìû. Åñëè óïðàâëÿþùåå äàâëåíèå ïàäàåò
ðåêîìåíäóåòñÿ äîáàâëÿòü â äèçåëüíîå òîïëèâî ìàñëî, ñëèøêîì ñèëüíî, ñíèæàåòñÿ ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ,
ïîñêîëüêó ýòî ñïîñîáñòâóåò ñêîïëåíèþ ñàæè, à åñëè â óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî âûõëîïíûõ ãàçîâ, à çàïóñê
ìàñëå ïðèñóòñòâóåò äàæå íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû, ýòî îêàçûâàåòñÿ çàòðóäíåí. Êðîìå òîãî, íàëè÷èå âîäû â
ïðèâåäåò ê çàãðÿçíåíèþ ôèëüòðà. ñèñòåìå âïðûñêà î÷åíü áûñòðî ïðèâîäèò ê åå
- Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ðàçëè÷íûå òðåáîâàíèÿ íåîáðàòèìûì ïîâðåæäåíèÿì. Ïîýòîìó îáñëóæèâàíèå
ê êà÷åñòâó òîïëèâà, ïðåäúÿâëÿåìûå ìåñòíûì çàêîíî- âëàãîîòäåëèòåëÿ è ôèëüòðîâ íåîáõîäèìî âñåãäà
äàòåëüñòâîì, è ñåçîííûå èçìåíåíèÿ. ïðîâîäèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì.
- Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéåò îðèãèíàëüíûå òîïëèâíûå
Õðàíåíèå òîïëèâà ôèëüòðû ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè Valtra (èëè Sisu Diesel).
Îíè ãàðàíòèðóþò íåîáõîäèìûé óðîâåíü ôèëüòðàöèè,
- Õðàíåíèå è çàëèâêà òîïëèâà äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ òàêèì ïðåäîòâðàùàÿ çàãðÿçíåíèå è ïîâðåæäåíèå òîïëèâíîé
îáðàçîì, ÷òîáû â åìêîñòè ñ òîïëèâîì íå ïîïàëà âîäà èëè ñèñòåìû. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî äåøåâûõ (òàê
ãðÿçü. Åìêîñòè äëÿ õðàíåíèÿ òîïëèâà äîëæíû íàõîäèòüñÿ íàçûâàåìûõ ïèðàòñêèõ) êîìïëåêòîâ ôèëüòðîâ, êà÷åñòâî è
â íàêëîííîì ïîëîæåíèè, òàê ÷òîáû âîäà è ãðÿçü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòîðûõ íèæå,÷åì ó ôèðìåííûõ, ÷òî
ñîáèðàëèñü íà êîíöå, ïðîòèâîïîëîæíîì âñàñûâàþùåé ïîçâîëÿåò ñíèçèòü öåíó. Ïîìèìî ïðî÷åãî, êà÷åñòâî è
òðóáå íàñîñà. Âñàñûâàþùàÿ òðóáà íàñîñà íå äîëæíà êîëè÷åñòâî ôèëüòðîâàëüíîé áóìàãè ÷àñòî íåäîñòàòî÷íî.
êàñàòüñÿ äíà åìêîñòè. Ó ýòèõ ôèëüòðîâ ÷àñòî èìåþòñÿ òàêæå îïàñíûå äåôåêòû â
- Âî èçáåæàíèå ïðîáëåì íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ñëèâàòü ñòðóêòóðå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì
âîäó èç åìêîñòè. Íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå äîïóñêàåòñÿ ïîâðåæäåíèÿì äàæå çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ.
çàïðàâêà òðàêòîðà ñ îäíîâðåìåííûì äîëèâîì òîïëèâà â
åìêîñòü.
- Ïðè ñâîåâðåìåííîé çàëèâêå çèìíåãî òîïëèâà â áàê
ãàðàíòèðóåòñÿ áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà äâèãàòåëÿ â
õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà.

26
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå T120-T190 íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 9

Ñìàçêà
 òðàêòîðàõ Valtra äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òîëüêî Ñìàçêà Valtra Grease Moly
óêàçàííîé íèæå ñìàçêè.  êàæäîé òî÷êå íåîáõîäèì ñâîé òèï
Ïîäõîäèò äëÿ ñìàçûâàíèÿ âñåõ òÿæåëûõ ìàøèí.
ñìàçêè.
Óíèâåðñàëüíàÿ ñìàçêà íà ëèòèåâîé îñíîâå.
-30° ... +130°C
Ñìàçêà Valtra, óíèâåðñàëüíàÿ ñìàçêà
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ñìàçêà, ñìàçêà íà
Óíèâåðñàëüíàÿ ñìàçêà íà ëèòèåâîé îñíîâå. Ïîäõîäèò äëÿ
ëèòèåâîé îñíîâå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â àâòîòðàíñïîðòå.
ñìàçûâàíèÿ âñåõ òÿæåëûõ ìàøèí.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü åå äëÿ ñìàçûâàíèÿ êîëåñíûõ
-30° ... +130°C
ïîäøèïíèêîâ, âîäÿíûõ íàñîñîâ, âàëêîâ ãóñåíè÷íîãî õîäà è ò.
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ñìàçêà, ñìàçêà íà ä. Ñìàçêà ÿâëÿåòñÿ àäãåçèîííîé, çàùèùàåò îò êîððîçèè,
ëèòèåâîé îñíîâå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â àâòîòðàíñïîðòå. ñòîéêàÿ ê âîçäåéñòâèþ âîäû è êîëåáàíèÿì òåìïåðàòóð.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü åå äëÿ ñìàçûâàíèÿ êîëåñíûõ Äèàïàçîí òåìïåðàòóð -30° ... +130°C.
ïîäøèïíèêîâ, âîäÿíûõ íàñîñîâ, âàëêîâ ãóñåíè÷íîãî õîäà è ò.
Èçáåãàéòå êîíòàêòà ñ êîæåé.
ä. Ñìàçêà ÿâëÿåòñÿ àäãåçèîííîé, çàùèùàåò îò êîððîçèè,
ñòîéêàÿ ê âîçäåéñòâèþ âîäû è êîëåáàíèÿì òåìïåðàòóð. Áåðåãèòå îêðóæàþùóþ ñðåäó è âûáðàñûâàéòå ïóñòóþ
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð -30° ... +130°C. òàðó òîëüêî â îòâåäåííûõ ìåñòàõ.
Ñìàçêà Valtra Calsium LF, ñìàçêà Calsium LF
Ïîäõîäèò äëÿ ñìàçûâàíèÿ âñåõ òÿæåëûõ ìàøèí.
Äëèííîâîëîêíèñòàÿ ñìàçêà. Êðàñíîãî öâåòà.
-20° ... +60°C

Calsium LF - äëèííîâîëîêíèñòàÿ âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ñìàçêà


íà êàëüöèåâîé îñíîâå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â àâòîòðàíñïîðòå.
Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñìàçûâàíèÿ øàññè, âîäÿíûõ íàñîñîâ,
øòèôòîâ è ò. ä. Ñìàçêà ÿâëÿåòñÿ àäãåçèîííîé, çàùèùàåò îò
êîððîçèè, ñòîéêàÿ ê âîçäåéñòâèþ âîäû è êîëåáàíèÿì
òåìïåðàòóð. Äèàïàçîí òåìïåðàòóð -20° ... +60°C.

27
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 T120-T170 130 10

Ãðàôèê òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ


Ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷èñëà, ñîîòâåòñòâóþùèå îòäåëüíîìó
ãðàôèêó òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ â ñêîáêàõ.

Åæåäíåâíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå


Êàæäûå 500 ÷àñîâ
1. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìîòîðíîãî ìàñëà.
13 Ñìàçûâàíèå äâåðíûõ ïåòåëü.
2. Ïðîâåðêà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ðåáåð
14. Ïðîâåðêà óðîâíÿ òîðìîçíîé æèäêîñòè.
ðàäèàòîðà è ïåðåäíèõ ðåøåòîê êðûøêè äâèãàòåëÿ.
15. Î÷èñòêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà âåíòèëÿöèè êàáèíû
3. Ïðîâåðêà îòñóòñòâèÿ óòå÷åê ìàñëà è îõëàæäàþùåé
(ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷àùå).
æèäêîñòè.
16. Ïðîâåðêà çàòÿæêè êîëåñíûõ ãàåê.
Åæåíåäåëüíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 17. Çàìåíà ìîòîðíîãî ìàñëà è ôèëüòðà (èëè åæåãîäíî),
â óñëîâèÿõ âûñîêîé çàïûëåííîñòè - êàæäûå 250 ÷àñîâ.
4. Ñìàçûâàíèå òðåõòî÷å÷íîãî ñîåäèíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà 18. Ïðîâåðêà ñâîáîäíîãî õîäà ïåäàëè òîðìîçà.
è áóêñèðîâî÷íîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ (áóêñèðîâî÷íûå 19. Çàìåíà íàïîðíûõ ôèëüòðîâ òðàíñìèññèè è
ïðèñïîñîáëåíèÿ ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç). ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû, à òàêæå ôèëüòðà âîçâðàòíîãî
5. Ñìàçûâàíèå òîðìîçíîãî ìåõàíèçìà (ñìàçêà ïîä âûñîêèì êîíòóðà ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû, èëè åñëè çàãîðåëàñü
äàâëåíèåì). êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ôèëüòðà.
6. Ñìàçûâàíèå øòóöåðîâ ïåðåäíåãî ìîñòà (âñå ìîäåëè) 20. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå è ñòóïèöàõ
è ïîâîðîòíûõ êóëàêîâ ïðîìûøëåííîé îñè. ïåðåäíåãî ìîñòà.
7. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà â òðàíñìèññèè è ãèäðàâëè÷åñêîé
ñèñòåìå. ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
8. Ïðîâåðêà íàòÿæåíèÿ ðåìíÿ/ðåìíåé (çàìåíèòå ðåìíè îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïåðèîäè÷íîñòü.
ïðè íåîáõîäèìîñòè). Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü âñå îïåðàöèè,
9. Ïðîâåðêà ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè òîïëèâíîé ïðèâåäåííûå ðàíåå. Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè
ñèñòåìû è ñòàêàíà îòñòîéíèêà. òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 500 ÷àñîâ ðàáîòû
10. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ýëåêòðîëèòà â áàòàðåå. íåîáõîäèìî òàêæå âûïîëíèòü îïåðàöèè åæåäíåâíîãî è
11. Ñìàçûâàíèå ìàñëåíîê ñîåäèíåíèÿ ïðèâîäíîãî âàëà åæåíåäåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
ïåðåäíåé îñè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
12. Ïðîâåðêà äàâëåíèå â øèíàõ.

16 11
17
12 16 5 15 17 9 17 12 20 20 1 17 2 6

7
4

IND

12 19 16 5 18 19 14 2 6 16 11 8 6 6 20
10 12 20

28
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 T120-T170 130 11

Êàæäûå 1000 ÷àñîâ Êàæäûå 2000 ÷àñîâ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷àùå


21. Çàìåíà ìàñëà â òðàíñìèññèè/ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå è 33. Î÷èñòêà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ.
î÷èñòêà âïóñêíîãî ôèëüòðà. 34. Çàìåíà òîðìîçíîé æèäêîñòè.
22. Çàìåíà ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå è ñòóïèöàõ ïåðåäíåãî 35. Ïðîâåðêà è î÷èñòêà òîïëèâíûõ ôîðñóíîê.
ìîñòà. 36. Ïðîâåðêà/çàìåíà äåìïôåðà êîëåáàíèé äâèãàòåëÿ íà
23. Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà âåíòèëÿöèè êàáèíû è ìîäåëÿõ, ãäå óñòàíîâëåíû ðåçèíîâûå äåìïôåðû
ðåöèðêóëÿöèîííîãî ôèëüòðà. êîëåáàíèé.
24. Çàìåíà òîïëèâíîãî ôèëüòðà è ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé
î÷èñòêè. ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
25. Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà è êîíòðîëüíîãî ôèëüòðà. îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïåðèîäè÷íîñòü.
26. Ñìàçûâàíèå çóá÷àòîãî âåíöà ìàõîâèêà. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü âñå îïåðàöèè,
27. Ïðîâåðêà/ðåãóëèðîâêà ñõîäèìîñòè ïåðåäíèõ êîëåñ. ïðèâåäåííûå ðàíåå. Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè
28. Î÷èñòêà òîïëèâíîãî áàêà. òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 2000 ÷àñîâ ðàáîòû
29. Ðåãóëèðîâêà êëàïàíîâ. íåîáõîäèìî òàêæå âûïîëíèòü îïåðàöèè åæåäíåâíîãî è
30. Çàìåíà ñàïóíà êàðòåðà òðàíñìèññèè. åæåíåäåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáñëó-
31. Ðåãóëèðîâêà ïåäàëè àêñåëåðàòîðà è ïðîâåðêà æèâàíèÿ ïîñëå 500 è 1000 ÷àñîâ.
ðàáîòû óñòðîéñòâà ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ ïîä íàãðóçêîé.
32.Çàòÿæêà ãàåê è áîëòîâ ðàìû.

30 21 23 28 31 26 33 24 27 22 33 22 27 22

21

21

IND

21 31 23 34 33 25 29 27 22 36 27 22
35

29
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 T180-T190 130 12

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷èñëà, ñîîòâåòñòâóþùèå îòäåëüíîìó


ãðàôèêó òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ â ñêîáêàõ.

Åæåäíåâíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Êàæäûå 500 ÷àñîâ


1. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìîòîðíîãî ìàñëà. 12. Ñìàçûâàíèå äâåðíûõ ïåòåëü.
2. Ïðîâåðêà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ðåáåð 13. Ïðîâåðêà óðîâíÿ òîðìîçíîé æèäêîñòè.
ðàäèàòîðà è ïåðåäíèõ ðåøåòîê êðûøêè äâèãàòåëÿ. 14. Î÷èñòêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà âåíòèëÿöèè êàáèíû
3. Ïðîâåðêà îòñóòñòâèÿ óòå÷åê ìàñëà è îõëàæäàþùåé (ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷àùå).
æèäêîñòè. 15. Ïðîâåðêà çàòÿæêè êîëåñíûõ ãàåê.
16. Çàìåíà ìîòîðíîãî ìàñëà è ôèëüòðà (èëè åæåãîäíî),
Åæåíåäåëüíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â óñëîâèÿõ âûñîêîé çàïûëåííîñòè - êàæäûå 250 ÷àñîâ.
17. Ïðîâåðêà ñâîáîäíîãî õîäà ïåäàëè òîðìîçà.
4. Ñìàçûâàíèå òðåõòî÷å÷íîãî ñîåäèíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà
18. Çàìåíà íàïîðíûõ ôèëüòðîâ òðàíñìèññèè è
è áóêñèðîâî÷íîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ (áóêñèðîâî÷íûå
ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû, à òàêæå ôèëüòðà âîçâðàòíîãî
ïðèñïîñîáëåíèÿ ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç).
êîíòóðà ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû, èëè åñëè
5. Ñìàçûâàíèå òîðìîçíîãî ìåõàíèçìà (ñìàçêà ïîä âûñîêèì
çàãîðåëàñü êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ôèëüòðà.
äàâëåíèåì).
19. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå è ñòóïèöàõ
6. Ñìàçûâàíèå øòóöåðîâ ïåðåäíåãî ìîñòà è ïîâîðîòíûõ
ïåðåäíåãî ìîñòà.
êóëàêîâ ïðîìûøëåííîé îñè.
7. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà â òðàíñìèññèè è ãèäðàâëè÷åñêîé ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
ñèñòåìå. îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïåðèîäè÷íîñòü.
8. Ïðîâåðêà íàòÿæåíèÿ ðåìíÿ/ðåìíåé (çàìåíèòå ðåìíè Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü âñå îïåðàöèè,
ïðè íåîáõîäèìîñòè). ïðèâåäåííûå ðàíåå. Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè
9. Ïðîâåðêà ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè òîïëèâíîé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 500 ÷àñîâ ðàáîòû
ñèñòåìû è ñòàêàíà îòñòîéíèêà. íåîáõîäèìî òàêæå âûïîëíèòü îïåðàöèè åæåäíåâíîãî è
10. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ýëåêòðîëèòà â áàòàðåå. åæåíåäåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
11. Ïðîâåðêà äàâëåíèå â øèíàõ.

16
11 15 5 14 16 9 16 19 6 15 19 1 11 16 2

7
4

11 18 15 5 17 18 10 13 2 6 11 6 19 15 8 6

30
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 T180-T190 130 13

Êàæäûå 1000 ÷àñîâ Êàæäûå 2000 ÷àñîâ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷àùå


20. Çàìåíà ìàñëà â òðàíñìèññèè/ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå è 32. Î÷èñòêà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ.
î÷èñòêà âïóñêíîãî ôèëüòðà. 33. Çàìåíà òîðìîçíîé æèäêîñòè.
21. Çàìåíà ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå è ñòóïèöàõ ïåðåäíåãî 34. Ïðîâåðêà è î÷èñòêà òîïëèâíûõ ôîðñóíîê.
ìîñòà.
22. Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà âåíòèëÿöèè êàáèíû è ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
ðåöèðêóëÿöèîííîãî ôèëüòðà. îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïåðèîäè÷íîñòü.
23. Çàìåíà òîïëèâíîãî ôèëüòðà è ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü âñå îïåðàöèè,
î÷èñòêè. ïðèâåäåííûå ðàíåå. Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè
24. Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà è êîíòðîëüíîãî ôèëüòðà. òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 2000 ÷àñîâ ðàáîòû
25. Ñìàçûâàíèå çóá÷àòîãî âåíöà ìàõîâèêà. íåîáõîäèìî òàêæå âûïîëíèòü îïåðàöèè åæåäíåâíîãî è
26. Ïðîâåðêà/ðåãóëèðîâêà ñõîäèìîñòè ïåðåäíèõ êîëåñ. åæåíåäåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáñëó-
27. Î÷èñòêà òîïëèâíîãî áàêà. æèâàíèÿ ïîñëå 500 è 1000 ÷àñîâ.
28. Ðåãóëèðîâêà êëàïàíîâ.
29. Çàìåíà ñàïóíà êàðòåðà òðàíñìèññèè.
30. Ïðîâåðêà ðàáîòû óñòðîéñòâà ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ ïîä
íàãðóçêîé.
31. Çàòÿæêà áîëòîâ è âèíòîâ ðàìû òðàêòîðà.

29 20 22 27 30 25 32 23 21 26 21 32

20

20

20 22 33 32 24 28 26 21
34

31
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 14

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷èñëà, ñîîòâåòñòâóþùèå îòäåëüíîìó 9. Ïðîâåðêà ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè òîïëèâíîé
ãðàôèêó òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ â ñêîáêàõ. ñèñòåìû è ñòàêàíà îòñòîéíèêà
10. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ýëåêòðîëèòà â áàòàðåå
Åæåäíåâíî 11. Ïðîâåðêà äàâëåíèå â øèíàõ

1. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìîòîðíîãî ìàñëà Êàæäûå 500 ÷àñîâ


2. Ïðîâåðêà óðîâíÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ðåáåð
ðàäèàòîðà è ïåðåäíèõ ðåøåòîê êðûøêè äâèãàòåëÿ 12. Ñìàçûâàíèå äâåðíûõ ïåòåëü
3. Ïðîâåðêà îòñóòñòâèÿ óòå÷åê ìàñëà è òîïëèâà. 13. Ïðîâåðêà óðîâíÿ òîðìîçíîé æèäêîñòè
14. Î÷èñòêà âîçäóøíîãî ôèëüòðà âåíòèëÿöèè êàáèíû
Åæåíåäåëüíî (ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷àùå)
15. Ïðîâåðêà çàòÿæêè êîëåñíûõ ãàåê
4. Ñìàçûâàíèå òðåõòî÷å÷íîãî ñîåäèíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà è 16. Çàìåíà ìîòîðíîãî ìàñëà è ôèëüòðà (èëè åæåãîäíî),
áóêñèðîâî÷íîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ (áóêñèðîâî÷íûå â óñëîâèÿõ âûñîêîé çàïûëåííîñòè - êàæäûå 250 ÷àñîâ
ïðèñïîñîáëåíèÿ ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç) 17. Ïðîâåðêà ñâîáîäíîãî õîäà ïåäàëè òîðìîçà
5. Ñìàçûâàíèå òîðìîçíîãî ìåõàíèçìà (ñìàçêà ïîä âûñîêèì 18. Çàìåíà íàïîðíûõ ôèëüòðîâ òðàíñìèññèè è
äàâëåíèåì) ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû, à òàêæå ôèëüòðà âîçâðàòíîãî
6. Ñìàçûâàíèå øòóöåðîâ ïåðåäíåãî ìîñòà (âñå ìîäåëè) êîíòóðà ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìû, èëè åñëè çàãîðåëàñü
è ìàñëåíîê ñîåäèíåíèÿ ïðèâîäíîãî âàëà ïåðåäíåé îñè êîíòðîëüíàÿ ëàìïà ôèëüòðà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 19. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå è ñòóïèöàõ
7. Ïðîâåðêà óðîâíÿ ìàñëà â òðàíñìèññèè è ãèäðàâëè÷åñêîé ïåðåäíåãî ìîñòà
ñèñòåìå
8. Ïðîâåðêà íàòÿæåíèÿ ðåìíÿ/ðåìíåé (çàìåíèòå ðåìíè ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè-
ïðè íåîáõîäèìîñòè) ÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
ïåðèîäè÷íîñòü. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûïî-
ëíÿòü âñå îïåðàöèè, ïðèâåäåííûå ðàíåå.
Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ ïîñëå 500 ÷àñîâ ðàáîòû íåîáõîäèìî
òàêæå âûïîëíèòü îïåðàöèè åæåäíåâíîãî è
åæåíåäåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

16
11 15
16 5 14 9 16 1 19 15 6 11 16 2

7
4

11 18 15 5 17 18 10 13 2 6 11 19 15 6 8

32
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 15

Êàæäûå 1000 ÷àñîâ/åæåãîäíî Êàæäûå 2000 ÷àñîâ èëè êàæäûå äâà ãîäà
20. Çàìåíà ìàñëà â òðàíñìèññèè/ãèäðàâëè÷åñêîé ñèñòåìå è 32. Î÷èñòêà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ
î÷èñòêà âïóñêíîãî ôèëüòðà 33. Çàìåíà òîðìîçíîé æèäêîñòè
21. Çàìåíà ìàñëà â äèôôåðåíöèàëå è ñòóïèöàõ ïåðåäíåãî 34. Ïðîâåðêà è î÷èñòêà òîïëèâíûõ ôîðñóíîê
ìîñòà
22. Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà âåíòèëÿöèè êàáèíû è ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
ðåöèðêóëÿöèîííîãî ôèëüòðà îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïåðèîäè÷íîñòü.
23. Çàìåíà òîïëèâíîãî ôèëüòðà è ôèëüòðà ïðåäâàðèòåëüíîé Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü âñå îïåðàöèè,
î÷èñòêè ïðèâåäåííûå ðàíåå. Íàïðèìåð, ïðè âûïîëíåíèè
24. Çàìåíà âîçäóøíîãî ôèëüòðà è êîíòðîëüíîãî ôèëüòðà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñëå 2000 ÷àñîâ ðàáîòû
25. Ñìàçûâàíèå çóá÷àòîãî âåíöà ìàõîâèêà íåîáõîäèìî òàêæå âûïîëíèòü îïåðàöèè åæåäíåâíîãî è
26. Ïðîâåðêà/ðåãóëèðîâêà ñõîäèìîñòè ïåðåäíèõ êîëåñ åæåíåäåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáñëó-
27. Î÷èñòêà òîïëèâíîãî áàêà æèâàíèÿ ïîñëå 500 è 1000 ÷àñîâ.
28. Ðåãóëèðîâêà êëàïàíîâ
29. Çàìåíà ñàïóíà êàðòåðà òðàíñìèññèè
30. Ðåãóëèðîâêà ïåäàëè àêñåëåðàòîðà è ïðîâåðêà
ðàáîòû óñòðîéñòâà ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ ïîä íàãðóçêîé
31. Çàòÿæêà ãàåê è áîëòîâ ðàìû

24
29 20 22 27 30 25 23 32 26 21 21 26 21

21

21

20 30 22 33 32 27
26 21 28 32 26 21
34

33
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
13. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íèöà
2.1.2004 M120-M150 130 16

34
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
14. Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 140 1

Ìîäåëü òðàêòîðà T120 T130 T140 T160 T170 T180 T190


Òèï äâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ET . . . 66 ET . . . 66ETA . . 66ETA . . 74 ETA . . 74ETA . . 74ETA
Äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà (ÌÏà) . . . . . . . . . . . 16,5:1 . . 16,5:1 . . . 16,5:1 . . . 16,5:1 . . 16,5:1 . . . 16,5:1 . . . 16,5:1
Äàâëåíèå ìàñëà â íîðìå (êÏà) . . . . . . . . . . . . . 250-400 . 250-400 . 250-400 . 250-400 . 250-400 . 250-400 . 250-400
Äàâëåíèå ìàñëà, ìèí. (êÏà) . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . 100 . . . . . 100 . . . . . 100 . . . . 100 . . . . . 100 . . . . . 100
Çàçîð, âïóñêíîé êëàïàí (ìì) . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 . . . . 0,35 . . . . . 0,35 . . . . 0,35 . . . . 0,35 . . . . . 0,35 . . . . 0,35
Çàçîð, âûïóñêíîé êëàïàí (ìì) . . . . . . . . . . . . . . 0,35 . . . . 0,35 . . . . . 0,35 . . . . 0,35 . . . . 0,35 . . . . . 0,35 . . . . 0,35
Äàâëåíèå ñðàáàòûâàíèÿ òîïëèâíîé
ôîðñóíêè (ÌÏà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . 27 . . . . . . 27 . . . . . . 27 . . . . . 27 . . . . . . 27 . . . . . . 27
Ðåãóëèðîâî÷íîå çíà÷åíèå äàâëåíèÿ
ôîðñóíêè (ÌÏà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,8 . . . . 27,8 . . . . . 27,8 . . . . 27,8 . . . . 27,8 . . . . . 27,8 . . . . 27,8
Ïîëîæåíèå óñòàíîâêè ïåðåä âåðõíåé
ì ðòâîé òî÷êîé (ñòàòè÷åñêîå) .................. 5....... 5 .......5 ....... 5....... 5 .......5 ....... 5
×àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ, õîëîñòîé
õîä (îá/ìèí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 . . . . 850 . . . . . 850 . . . . . 850 . . . . 850 . . . . . 850 . . . . . 850
Ìàêñ. ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ (îá/ìèí) . 2400 . . . 2500 . . . . 2000 . . . . 2300 . . . 2300 . . . . 2300 . . . . 2300
Íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè (Â) . . . . 12 . . . . . 12 . . . . . . 12 . . . . . . 12 . . . . . 12 . . . . . . 12 . . . . . . 12
Åìêîñòü (À÷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 . . . . 174 . . . . . 174 . . . . . 174 . . . . 174 . . . . . 174 . . . . . 174
Ñâîáîäíûé õîä ïåäàëè àêñåëåðàòîðà (ìì)
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ÌÎÌ ïðè îá/ìèí. (êÂò)
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü ÌÎÌ ïðè
1000 îá/ìèí. (êÂò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . 82 . . . . . . 89 . . . . . . 99 . . . . . 104 . . . . . 116 . . . . . 129
Ñâîáîäíûé õîä ïåäàëè òîðìîçà (ìì) . . . . . . . 70-80 . . . 70-80 . . . 70-80 . . . 70-80 . . . 70-80 . . . 70-80 . . . 70-80
Ñâîáîäíûé õîä ñòîÿíî÷íîãî òîðìîçà (ìì)
Ñõîäèìîñòü (ìì) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 . . . . . 0-2 . . . . . . 0-2 . . . . . 0-2 . . . . . 0-2 . . . . . . 0-2 . . . . . 0-2
Ïåðåäàòî÷íîå ÷èñëî, ïåðåäíèé ìîñò/çàäíèé
ìîñò, 40 êì/÷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,309 . . . 1,309 . . . - . . . . . . . . 1,327 . . . 1,327 . . . 1,327 . . . 1,327
Ïåðåäàòî÷íîå ÷èñëî, ïåðåäíèé ìîñò/çàäíèé
ìîñò, 50 êì/÷) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,315 . . . 1,315 . . . 1,320 . . . 1,320 . . . 1,320 . . . 1,320 . . . 1,320
Ìàêñ. ðàáî÷åå äàâëåíèå
(ðóëåâîå óïðàâëåíèå, ÌÏà) . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . 14 . . . . . . 14 . . . . . . 14 . . . . . 14 . . . . . . 14 . . . . . . 14
Êîíòóð íèçêîãî äàâëåíèÿ, ìàêñ.
äàâëåíèå (ÌÏà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 . . . . . 1,8 . . . . . . 1,8 . . . . . 1,8 . . . . . 1,8 . . . . . . 1,8 . . . . . 1,8
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà êîíòóðà íèçêîãî
äàâëåíèÿ ïðè ìàêñ. ÷àñòîòå âðàùåíèÿ
äâèãàòåëÿ (ë/ìèí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . 28 . . . . . . 25 . . . . . . 30 . . . . . 30 . . . . . . 30 . . . . . . 30
Êîíòóð âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ìàêñ.
äàâëåíèå (ÌÏà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,6 . . . . 19,6 . . . . . 19,6 . . . . 19,6 . . . . 19,6 . . . . . 19,6 . . . . 19,6
Äàâëåíèå îòêðûòèÿ àìîðòèçèðóþùèõ
êëàïàíîâ íàñîñà of pump (ÌÏà) . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . 23 . . . . . . 23 . . . . . . 23 . . . . . 23 . . . . . . 23 . . . . . . 23
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà êîíòóðà
âûñîêîãî äàâëåíèÿïðè ìàêñ. ÷àñòîòå
âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ (ë/ìèí) . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . . . 91 . . . . . . 82 . . . . . . 87 . . . . . 87 . . . . . . 87 . . . . . . 87
Ãèäðàâëè÷åñêîå òÿãîâîå óñòðîéñòâî,
ìàêñ. ïîäúåìíîå óñèëèå (êÍ) . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . 77 . . . . . . 77 . . . . . . 77 . . . . . 77 . . . . . . 77 . . . . . . 77
Åìêîñòè (ë)
Äâèãàòåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 . . . . . 6,6 ...... 6,6 . . . . . 6,6 ..... 7,4 ...... 7,4 . . . . . 7,4
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . 28 ...... 30 . . . . . . 27 ..... 27 ...... 31 . . . . . . 31
Êîíäèöèîíåð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 . . . . . 1,4 ...... 1,4 . . . . . 1,4 ..... 1,4 ...... 1,4 . . . . . 1,4
Òðàíñìèññèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . 45 ...... 45 . . . . . . 45 ..... 45 ...... 45 . . . . . . 45
Îáúåì çàëèâàåìûõ æèäêîñòåé (ë)
Äèôôåðåíöèàë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . 8 . . . . . . . 6/8 . . . . . 6/8 . . . . . 6/8 . . . . . 6/8 . . . . . 6/8
Òÿãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2x1 . . . . . 2x1 . . . . . 2x1,5 . . . 2x1,5 . . . 2x1,5 . . . . 2x1,5 . . . 2x1,5
Òîïëèâíûé áàê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . 165 . . . . . 165 . . . . . 165 . . . . 165 . . . . . 165 . . . . . 165
Ïåðèîäè÷íîñòü îáñëóæèâàíèÿ (çàìåíû) ôèëüòðîâ (÷)
Ìàñëÿíûé ôèëüòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 . . . . 500 . . . . . 500 . . . . . 500 . . . . 500 . . . . . 500 . . . . . 500
Òîïëèâíûé ôèëüòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Âîçäóøíûé ôèëüòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Êîíòðîëüíûé ôèëüòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Ôèëüòð ïðåäâàðèòåëüíîé î÷èñòêè . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Ðåöèðêóëÿöèîííûé ôèëüòð . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Íàïîðíûå ôèëüòðû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 . . . . 500 . . . . . 500 . . . . . 500 . . . . 500 . . . . . 500 . . . . . 500
Îáðàòíûé ìàñëÿíûé ôèëüòð . . . . . . . . . . . . . . . 500 . . . . 500 . . . . . 500 . . . . . 500 . . . . 500 . . . . . 500 . . . . . 500
Ñàïóí êàðòåðà òðàíñìèññèè . . . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Ìîìåíòû çàòÿæêè (Íì)
Áîëòû è ãàéêè ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . 1) . . . . . . 1) . . . . . . . 1) . . . . . . 1) . . . . . . 1) . . . . . . . 1) . . . . . . 1)
Âèíòû êîðåííîãî ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . 200 . . . . . 200 . . . . . 200 . . . . 200 . . . . . 200 . . . . . 200
Âèíòû øàòóíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40+90° . 40+90° . . 40+90° . . 40+90° . 40+90° ≥ 40+90° . . 40+90°
Âèíòû êàðòåðà ìàõîâèêà (M12/M10) . . . . . . . . 110/60 . 110/60 . . 110/60 . . 110/60 . 110/60 . . 110/60 . . 110/60
Ãàéêà êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000 . . . 1000 . . . . 1000 . . . . 1000
Âèíòû âûïóñêíîãî êîëëåêòîðà . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . 50 . . . . . . 50 . . . . . . 50 . . . . . 50 . . . . . . 50 . . . . . . 50
Âòóëêà òîïëèâíîé ôîðñóíêè . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . 60 . . . . . . 60 . . . . . . 60 . . . . . 60 . . . . . . 60 . . . . . . 60
Êîëåñíêðåïëåíèÿ òîïëèâíûõ ôîðñóíîê
(íà øïèëüêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . 15 . . . . . . 15 . . . . . . 15 . . . . . 15 . . . . . . 15 . . . . . . 15
Êîëåñíûå ãàéêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 . . . . 550 . . . . . 550 . . . . . 550 . . . . 550 . . . . . 550 . . . . . 550
Êîëåñíûé äèñê ñ îáîäîì . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 . . . . 310 . . . . . 310 . . . . . 310 . . . . 310 . . . . . 310 . . . . . 310

1) 80 Íì + 90° + 90°
35
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
14. Îáùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íèöà
T120-T190
2.1.2004 M120-M150 140 2

Òàáëèöà

Òàáëèöà 1. Ìîìåíòû çàòÿæêè, ìåòðè÷åñêàÿ ðåçüáà ïî ñòàíäàðòó ISO


Ìîìåíòû çàòÿæêè, Íì1)
Ðàçì. Êà÷åñòâî, îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè, ìàòåðèàë è ò. ï.
8,8 8,8 8,8 10,9 12,9
ñìàç. äîïóñê ± Ýë.öèíê2) äîïóñê ± Öèíê3) äîïóñê ± ñìàç. äîïóñê ± ñìàç. äîïóñê ±
M4 - - - - -
M5 6,4 0,6 5,7 0,5 - 9 1 11 1
M6 11 1 10 1 12 1,2 15 1,5 18 2
M8 25 2 23 2 30 3 35 4 45 5
M10 50 5 45 5 60 5 70 7 90 10
M12 90 10 80 8 100 10 125 10 151 15
M14 140 15 125 10 160 15 200 20 240 20
M16 220 20 195 20 250 25 300 30 370 40
M18 300 30 270 30 350 35 430 40 510 50
M20 430 40 380 40 480 50 600 60 720 70
M22 570 60 500 50 650 65 800 80 970 100
M24 740 70 660 70 830 80 1030 100 1250 120
M27 1100 100 950 100 1200 120 1500 150 1800 180
M30 1500 150 1300 130 1600 160 2040 200 2500 250

1) 1 Íì =0,102 êã-ñèëà-ì
2) Ýë.öèíê = ýëåêòðîîöèíêîâêà
3) Öèíê = ãîðÿ÷àÿ îöèíêîâêà

Åñëè èñïîëüçóþòñÿ áîëòû íåñòàíäàðòíîãî ðàçìåðà,


èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèÿ, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå, íåëüçÿ.

36
21. Äâèãàòåëü
20. Äâèãàòåëü

22. Òîïëèâíàÿ ñèñòåìà

23. Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ

24. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ


äâèãàòåëåì

37
38
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 1

Ñîäåðæàíèå

Îáùèå ñâåäåíèÿ (êîä 210):


Òåõíè÷åñêèå ñïåöèôèêàöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Òåõíè÷åñêèå äàííûå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ìîìåíòû çàòÿæêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû è ïðèñïîñîáëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Áëîê öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Êàðòåð ìàõîâèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Êëàïàííûé ìåõàíèçì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Êðèâîøèïíî-øàòóííûé ìåõàíèçì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ñèñòåìà ñìàçêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ñèñòåìà âïóñêà è âûïóñêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ðóêîâîäñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ:

Áëîê öèëèíäðîâ (êîä 211)


Èçìåðåíèå ñòåïåíè èçíîñà ãèëüçû öèëèíäðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ñíÿòèå ãèëüçû öèëèíäðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Çàìåíà âòóëîê ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óñòàíîâêà çàãëóøêè â çàäíåé ÷àñòè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Âòóëêè óâåëè÷åííîãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà äëÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óñòàíîâêà çàãëóøêè â çàäíåé ÷àñòè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óñòàíîâêà ãèëüçû öèëèíäðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Êàðòåð ìàõîâèêà (êîä 212):
Óñòàíîâêà êàðòåðà ìàõîâèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Çàìåíà çàäíåãî ìàñëÿíîãî óïëîòíåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ è êëàïàííûé ìåõàíèçì (êîä 213):
Ñíÿòèå ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ñíÿòèå êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Çàìåíà íàïðàâëÿþùèõ âòóëîê êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ïðèòèðêà ñåäëà êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Çàìåíà âñòàâîê ñåäåë êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ïðèòèðêà êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óñòàíîâêà êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óñòàíîâêà ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò êëàïàííîãî ìåõàíèçìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çàìåíà ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà/øåñòåðíè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ðåãóëèðîâêà êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Äâèãàòåëü ñ êîëåí÷àòûì âàëîì (êîä 214):
Ñíÿòèå êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Çàìåíà øåñòåðåí êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Óñòàíîâêà êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ýëåìåíòîâ ðåçèíîâîãî âèáðîãàñèòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Âèñêî-äåìïôåð êðóòèëüíûõ êîëåáàíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Çàìåíà øêèâà êîëåí÷àòîãî âàëà/âèñêî-äåìïôåðà êðóòèëüíûõ êîëåáàíèé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ñíÿòèå ïîðøíåé ñ øàòóíàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çàìåíà øàòóííûõ ïîäøèïíèêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çàìåíà øàòóíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çàìåíà ïîðøíåâûõ êîëåö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ïîðøíåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Óñòàíîâêà ïîðøíÿ ñ øàòóíîì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Çàìåíà çóá÷àòîãî âåíöà ìàõîâèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Óñòàíîâêà ìàõîâèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

39
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 2

Óðàâíîâåøèâàþùåå óñòðîéñòâî (äâèãàòåëè ñåðèè 44) (êîä 215):


Ñíÿòèå è ðàçáîðêà óðàâíîâåøèâàþùåãî óñòðîéñòâà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò óðàâíîâåøèâàþùåãî óñòðîéñòâà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Óñòàíîâêà óðàâíîâåøèâàþùåãî óñòðîéñòâà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Çàìåíà çóá÷àòîãî âåíöà øåñòåðíè êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ â ñáîðå (êîä 216):


Ñíÿòèå êîðïóñà ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Óñòàíîâêà êîðïóñà ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ ñ êîíóñíûìè øàðèêîâûìè ïîäøèïíèêàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ìåõàíèçì îòáîðà ìîùíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ñèñòåìà ñìàçêè (êîä 217):


Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ñíÿòèå è ðàçáîðêà ìàñëÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ñáîðêà è óñòàíîâêà ìàñëÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ôîðñóíêè îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óñòàíîâêà ïðîêëàäêè ïîääîíà êàðòåðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ìàñëîîõëàäèòåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Òðåáîâàíèÿ ïî êà÷åñòâó ñìàçî÷íîãî ìàñëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ñèñòåìà âïóñêà è âûïóñêà (êîä 218):


Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ âîçäóøíîãî ôèëüòðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ âïóñêíûõ è âûïóñêíûõ òðóáîïðîâîäîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ òóðáîíàãíåòàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Óñòàíîâêà òóðáîíàãíåòàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè (êîä 219)

40
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 3

Òåõíè÷åñêèå ñïåöèôèêàöèè
Ìîäåëü T 120 T 130 T 140e
Îáîçíà÷åíèå 66 ET 66 ET 66 ETA
Òèï ×åòûðåõòàêòíûé äèçåëüíûé äâèãàòåëü ñ
íåïîñðåäñòâåííûì âïðûñêîì òîïëèâà
èìååòñÿñ
Òóðáîíàãíåòàòåëü è ïðîìåæóòî÷íûé îõëàäèòåëü èìååòñÿ èìååòñÿ ïðîìåæóòî÷íûì
îõëàäèòåëåì
×èñëî öèëèíäðîâ 6 6 6
Íóìåðàöèÿ öèëèíäðîâ (íà÷èíàÿ ñ ïåðåäíåãî) 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6
Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì 108 108 108
Õîä ïîðøíÿ, ìì 120 120 120
Ðàáî÷èé îáúåì öèëèíäðà, äì3 6,6 6,6 6,6
Ñòåïåíü ñæàòèÿ 16,5:1 16,5:1 16,5:1
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí (ISO 14396) 88/(120/2200) 99/(135/2200) 107/(145/1800)
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí (ISO 14396) 98/(133/2200) 109/(148/2200) 111/(151/1800)
èç ðàìêè íîìåð P11101
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì îá/ìèí (ISO 14396) 505/1400 550/1400 655/1100
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì îá/ìèí (ISO 14396), 505/1400 555/1400 660/1100
èç ðàìêè íîìåð P11101
Ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ áåç íàãðóçêè, îá/ìèí 2400 2400 2000
Íèçêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ õîëîñòîãî õîäà, îá/ìèí 850 850 850

Ìîäåëü T150 T160 T170


Îáîçíà÷åíèå 66 ETA 66 ETA 74 ETA
Òèï ×åòûðåõòàêòíûé äèçåëüíûé äâèãàòåëü ñ íåïîñðåäñòâåííûì âïðûñêîì
òîïëèâà
òóðáîíàãíåòàòåëü, òóðáîíàãíåòàòåëü, òóðáîíàãíåòàòåëü,
Òóðáîíàãíåòàòåëü è ïðîìåæóòî÷íûé îõëàäèòåëü ñ ïðîìåæóòî÷íûì ñ ïðîìåæóòî÷íûì ñ ïðîìåæóòî÷íûì
îõëàäèòåëåì îõëàäèòåëåì îõëàäèòåëåì
×èñëî öèëèíäðîâ 6 6 6
Íóìåðàöèÿ öèëèíäðîâ (íà÷èíàÿ ñ ïåðåäíåãî) 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6
Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì 108 108 108
Õîä ïîðøíÿ, ìì 120 120 134
Ðàáî÷èé îáúåì öèëèíäðà, äì3 6,6 6,6 7,4
Ñòåïåíü ñæàòèÿ 16,5:1 16,5:1 16,5:1
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, 117,5/(160/2100) 125/(170/2100)
DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí (ISO 14396)
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) 117/(159/2200) 125/(170/2200) 132/(179/1800)
îá/ìèí (ISO 14396), èç ðàìêè íîìåð P11101
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, 650/1400 665/1400
Íì îá/ìèí (ISO 14396)
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, 625/1400 655/1400 665/1400
Íì îá/ìèí (ISO 14396), èç ðàìêè íîìåð P11101
Ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ áåç 2300 2300 2300
íàãðóçêè, îá/ìèí
Íèçêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ õîëîñòîãî õîäà, îá/ìèí 850 850 850

Îáîçíà÷åíèÿ òèïîâ äâèãàòåëÿ

66 ETA

Îáîðóäîâàí ïðîìåæóòî÷íûì îõëàäèòåëåì


A = ñ âîçäóõî-âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì
I = ñ âîçäóøíî-âîäÿíûì îõëàæäåíèåì

Äâèãàòåëü ñ òóðáîíàääóâîì
W = äâóõêîíòóðíûé òóðáîíàãíåòàòåëü
T = òóðáîíàãíåòàòåëü îáû÷íîãî òèïà

Áàçîâûé òèï
74 = ðàáî÷èé îáúåì öèëèíäðà, äë
E = ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì
D = íàñîñ ìåõàíè÷åñêîãî âïðûñêà

41
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 4

Òåõíè÷åñêèå ñïåöèôèêàöèè

Ìîäåëü T 180 T 190


Íàèìåíîâàíèå 74 ETA 74 ETA
×åòûðåõòàêòíûé äèçåëüíûé äâèãàòåëü ñ íåïîñðåäñòâåííûì âïðûñêîì
Òèï
òîïëèâà
èìååòñÿñ ïðîìåæóòî÷íûì èìååòñÿñ ïðîìåæóòî÷íûì
Òóðáîíàääóâ
îõëàäèòåëåì îõëàäèòåëåì
×èñëî öèëèíäðîâ 6 6
Íóìåðàöèÿ öèëèíäðîâ (íà÷èíàÿ ñ ïåðåäíåãî) 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6
Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì 108 108
Õîä ïîðøíÿ, ìì 134 134
Ðàáî÷èé îáúåì öèëèíäðà, äì3 7,4 7,4
Ñòåïåíü ñæàòèÿ 16,5:1 16,5:1
128/(174)/2100 1)
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí 128/(174)/2100 3)
139,5/(190)/2100
(ISO 14396) 139,5/(190)/2100 3)
154,5/(210)/2100 2)
135/(184)/2100 1)
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí 135/(184)/2100
155/(211)/2100 3)
(ISO 14396), èç ðàìêè íîìåð P11101 142/(193)/2100 3)
155/(211)/2100 2)
665/1400 1)
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì îá/ìèí 665/1400
750/1400 3)
(ISO 14396) 750/1400 3)
830/1400 2)
660/1400 1)
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì îá/ìèí 660/1400
745/1400 3)
(ISO 14396), èç ðàìêè íîìåð P11101 745/1400 3)
830/1400 2)
Ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ áåç
2300 2300
íàãðóçêè, îá/ìèí
Íèçêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ õîëîñòîãî õîäà, îá/ìèí 850 850

1)Ìîäåëè ñ ñèñòåìîé ”Sigma Power”, ó÷àñòîê ìàëîãî îòáîðà ìîùíîñòè 2)Ìîäåëè ñ ñèñòåìîé ”Sigma Power”, ó÷àñòîê áîëüøîãî
îòáîðà ìîùíîñòè, îòáîð ìîùíîñòè/êðóòÿùèé ìîìåíò âîçìîæåí òîëüêî ñ ìåõàíèçìà îòáîðà ìîùíîñòè, 3) + Äèàïàçîí
îòáèðàåìîé ìîùíîñòè

Òåõíè÷åñêèå ñïåöèôèêàöèè Ì120-Ì150


Ìîäåëü M120e M120 M130 M150
Íàèìåíîâàíèå 44EWA 44EWA 44EWA 44EWA
×åòûðåõòàêòíûé äèçåëüíûé äâèãàòåëü ñ íåïîñðåäñòâåííûì
Òèï
âïðûñêîì òîïëèâà
Òóðáîíàãíåòàòåëü è ïðîìåæóòî÷íûé îõëàäèòåëü èìååòñÿ Âêë. èìååòñÿ èìååòñÿ
×èñëî öèëèíäðîâ 4 4 4 4
Íóìåðàöèÿ öèëèíäðîâ (íà÷èíàÿ ñ ïåðåäíåãî) 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4
Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì 108 108 108 108
Õîä ïîðøíÿ, ìì 120 120 120 120
Ðàáî÷èé îáúåì öèëèíäðà, äì3 4,4 4,4 4,4 4,4
Ñòåïåíü ñæàòèÿ 16,5:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí 84,5/
87/(118/2200) 96/(130/2200) 108/(147/2200)
(ISO 14396) (115/1800)
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, DIN êÂò (ë.ñ.) îá/ìèí
89/(121/1800) 91/(124/2200) 100/(136/2200) 110/(150/2200)
(ISO 14396), èç ðàìêè íîìåð P11101
Ìàêñèìàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì îá/ìèí (ISO 14396) 580/1200 500/1400 510/1400 580/1400
Ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ áåç íàãðóçêè,
2000 2400 2400 2400
îá/ìèí
Íèçêàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ õîëîñòîãî õîäà, îá/ìèí 850 850 850 850

Êëàïàíû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âåðõíåãî ðàñïîëîæåíèÿ - ñ ïðèâîäîì îò øòîêà òîëêàòåëÿ


Êëàïàííûé çàçîð â õîëîäíîì/â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè
-âïóñêíûå êëàïàíû, ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35
-âûïóñêíûå êëàïàíû, ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35

42
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 5

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Áëîê öèëèíäðîâ
Îòâåðñòèÿ ïîä íàïðàâëÿþùèå øòèôòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,250...13,320 ìì
Äèàìåòð ãíåçäà êîðåííîãî ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,000...91,025 ìì
Äèàìåòð ãíåçäà êîðåííîãî ïîäøèïíèêà (ñ ïîäøèïíèêîì 8361 40950) . . . . . . . . . . . . . 92,000...92,025 ìì
Ïîñàäî÷íîå ìåñòî ãèëüçû öèëèíäðà, äèàìåòð:
- â âåðõíåé ÷àñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,514...124,554 ìì
- â íèæíåé ÷àñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,000...123,040 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð âòóëêè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà (ïîñëå óñòàíîâêè) . . . . . . . . . . . . 50,010...50,070 ìì
Âûñîòà áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428,170...428,430 ìì
Ãèëüçû öèëèíäðîâ
Âûñòóïàíèå ãèëüçû öèëèíäðà íàä âåðõíåé ïîâåðõíîñòüþ áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . 0,030...0,080 ìì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ðàçíèöà âûñîòû âûñòóïàíèÿ ðàçíûõ ãèëüç
(ïîä îäíîé ãîëîâêîé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð íàïðàâëÿþùåé ãèëüçû öèëèíäðà:
- â âåðõíåé ÷àñòè ãèëüçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,475...124,500 ìì
- â íèæíåé ÷àñòè ãèëüçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,961...122,986 ìì
Äèàìåòð ãèëüçû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,010...108,032 ìì
Ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ
Âûñîòà ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,800...105,000 ìì
Âûñîòà ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ ïîñëå ðåìîíòíîé øëèôîâêè (ìèíèìàëüíî) . . . . . . . . 104,000 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà (äî óñòàíîâêè) . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000...9,015 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,028...16,039 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ ïîä íàïðàâëÿþùóþ âòóëêó êëàïàíà â ãîëîâêå áëîêà öèëèíäðîâ . . 16,000...16,018
Âûñòóïàíèå âåðõíåé ÷àñòè íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà íàä ïîâåðõíîñòüþ
ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ìì
Ïîëîæåíèå ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ãîëîâêè êëàïàíà íèæå ïîâåðõíîñòè ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ:
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7±0,05 ìì (ìàêñ. 2,20 ìì)
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6±0,05 ìì (ìàêñ. 2,20 ìì)
Óãîë êîíóñà ñåäëà êëàïàíà:
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35°+20’
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°+20’
Øèðèíà ñåäëà êëàïàíà:
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9...3,7 ìì
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3...2,3 ìì
Äèàìåòð âñòàâêè ñåäëà âûïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,070...44,132 ìì
Äèàìåòð âûòî÷åê ïîä âñòàâêè ñåäåë âûïóñêíûõ êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,000...44,025 ìì
Äèàìåòð âñòàâêè ñåäëà âûïóñêíîãî êëàïàíà (ðåìîíòíàÿ çàï÷àñòü 8366 52269) . . . . . . 44,270...44,332 ìì
Äèàìåòð âûòî÷åê ïîä êîëüöà ñåäåë âûïóñêíûõ êëàïàíîâ
(ðåìîíòíàÿ çàï÷àñòü 8366 52269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,200...44,225 ìì
Äèàìåòð âñòàâêè ñåäëà âïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,570...48,632 ìì
Äèàìåòð âûòî÷åê ïîä âñòàâêè ñåäåë âïóñêíûõ êëàïàíîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,500...48,525 ìì
Äèàìåòð âñòàâêè ñåäëà âïóñêíîãî êëàïàíà (ðåìîíòíàÿ çàï÷àñòü 8368 55347) . . . . . . . 48,770...48,832 ìì
Äèàìåòð âûòî÷åê ïîä âñòàâêè ñåäåë âïóñêíûõ êëàïàíîâ
(ðåìîíòíàÿ çàï÷àñòü 8368 55347) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,700...48,725 ìì
Êëàïàíû, êîðîìûñëà è òîëêàòåëè êëàïàíîâ
Ïðè êëàïàííîì çàçîðå 1,0 ìì
- âïóñêíîé êëàïàí îòêðûâàåòñÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°±2°ïåðåä âåðõíåé ìåðòâîé òî÷êîé
- âïóñêíîé êëàïàí çàêðûâàåòñÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16°±2°ïîñëå íèæíåé ìåðòâîé òî÷êè
- âûïóñêíîé êëàïàí îòêðûâàåòñÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39°±2°ïåðåä íèæíåé ìåðòâîé òî÷êîé
- âûïóñêíîé êëàïàí çàêðûâàåòñÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°±2°ïîñëå âåðõíåé ìåðòâîé òî÷êè
Êëàïàííûé çàçîð â õîëîäíîì/â ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 ìì
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 ìì
Óãîë êîíóñà ñåäëà êëàïàíà â ãîëîâêå áëîêà öèëèíäðîâ
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35°+20’
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°+20’
Øèðèíà ñåäëà êëàïàíà â ãîëîâêå áëîêà öèëèíäðîâ
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9...3,7 ìì
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3...2,3 ìì
Óãîë êîíóñà òàðåëêè êëàïàíà:
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35°-20’
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°-20’
Íàðóæíûé äèàìåòð ãîëîâêè êëàïàíà
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ìì
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ìì

43
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 6

Ìàêñèìàëüíàÿ âåëè÷èíà äâèæåíèÿ êëàïàíà


- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 ìì
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,1 ìì
Äèàìåòð ñòåðæíÿ âïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,960...8,975 ìì
Äèàìåòð ñòåðæíÿ âûïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,925...8,940 ìì
Çàçîð ìåæäó ñòåðæíåì âïóñêíîãî êëàïàíà è íàïðàâëÿþùåé âòóëêîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,025...0,055 ìì
- Óðîâåíü áðàêîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 ìì
Çàçîð ìåæäó ñòåðæíåì âûïóñêíîãî êëàïàíà è íàïðàâëÿþùåé âòóëêîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,060...0,090 ìì
- Óðîâåíü áðàêîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà äî óñòàíîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000...9,015 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,028...16,039 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ ïîä íàïðàâëÿþùóþ âòóëêó êëàïàíà â ãîëîâêå áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . 16,000...16,018 ìì
Âûñòóïàíèå âåðõíåé ÷àñòè íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà íàä ïîâåðõíîñòüþ
ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ìì
Ïîëîæåíèå êîíóñà òàðåëêè êëàïàíà íèæå ïîâåðõíîñòè ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ:
- âïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7±0,05 ìì (ìàêñ. 2,20 ìì)
- âûïóñêíîé êëàïàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6±0,05 ìì (ìàêñ. 2,20 ìì)
Äëèíà êëàïàííîé ïðóæèíû â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,8 ìì
Ñèëà ïðóæèíû ïðè åå ñæàòèè íà:
- 48,6 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327±17 Í
- 37,4 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500±23 Í
Äèàìåòð îñè êîðîìûñëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,970...22,990
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ êîðîìûñëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,000...23,021
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ïðîãèá øòîêà òîëêàòåëÿ (â ñâîáîäíîì ïîëîæåíèè) . . . . . . . . . . . . . 0,4 ìì
Äëèíà ïðóæèíû êîðîìûñëà â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ìì
Ñèëà ïðóæèíû ïðè åå ñæàòèè íà 58 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80...100 Í
Íàðóæíûé äèàìåòð òîëêàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,939...29,960 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ òîëêàòåëÿ â áëîêå öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000...30,043 ìì

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé âàë
Äèàìåòð øåéêè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,925...49,950 ìì
Äèàìåòð äðóãèõ øååê ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,885...49,910 ìì
Äèàìåòð øååê ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà 2, 3 è 4-(äâèãàòåëè ñåðèè . . .66/74/84)
................... 49,865...49,890 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð âòóëîê ïîäøèïíèêîâ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà (ïîñëå óñòàíîâêè) . . . . . . 50,010...50,070 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèé ïîäøèïíèêîâ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà (êðîìå. . 1) ..................... 50,000...50,025 ìì
Çàçîð ìåæäó ðàñïðåäåëèòåëüíûì âàëîì è âòóëêîé ïîäøèïíèêà. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,060...0,145 ìì
Çàçîð ìåæäó ðàñïðåäåëèòåëüíûì âàëîì è âòóëêàìè ïîäøèïíèêîâ (êðîìå . .1) ............... 0,090...0,140 ìì
Çàçîð ìåæäó ðàñïðåäåëèòåëüíûì âàëîì è âòóëêàìè
ïîäøèïíèêîâ 2, 3 è 4-(äâèãàòåëè ñåðèè . . . .66/74/84)
.......................................... 0,110...0,160 ìì
Äîïóñòèìûé ïðåäåë ïðè ïðåññîâîé ïîñàäêå âòóëêè ïîäøèïíèêà â áëîêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,025...0,080 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ âòóëêè ïîäøèïíèêà â áëîêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,620...55,650 ìì
Îñåâîé ëþôò ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà ñ ïðîêëàäêîé òîëùèíîé 0,5 ìì ìåæäó
áëîêîì öèëèíäðîâ è êîðïóñîì ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ, à òàêæå
ìåæäó êîðïóñîì ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ è ïåðåäíåé êðûøêîé
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5...1,0 ìì
Âûñîòà êóëà÷êà (ðàññòîÿíèå ìåæäó îñíîâàíèåì êóëà÷êà è åãî âåðøèíîé):
- ó âïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,180...41,430 ìì
- ó âûïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,080...40,330 ìì
Õîä êóëà÷êà:
- ó âïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,38 ìì
- ó âûïóñêíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,28 ìì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ïðîãèá ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà
(ïîëíîå ïîêàçàíèå èíäèêàòîðà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 ìì

Êîëåí÷àòûé âàë
Äèàìåòð øàòóííîé øåéêè:
- ñòàíäàðòíûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,981...68,000 ìì
- 1. ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,25 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,731...67,750 ìì
- 2. ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,481...67,500 ìì
- 3. ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,00 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,981...67,000 ìì
- 4. ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,481...66,500 ìì
Äëèíà øàòóííîé øåéêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000...40,160 ìì
Äèàìåòð øåéêè êîðåííîãî ïîäøèïíèêà:
- ñòàíäàðòíûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,985...85,020 ìì
- 1-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,25 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,735...84,770 ìì
- 2-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,485...84,520 ìì
- 3-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,00 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,985...84,020 ìì
- 4-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,485...83,520 ìì
Äèàìåòð ãíåçäà êîðåííîãî ïîäøèïíèêà (â áëîêå öèëèíäðîâ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,000...91,025 ìì
44
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 7

Òîëùèíà âêëàäûøà êîðåííîãî ïîäøèïíèêà:


- ñòàíäàðòíàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,955...2,965 ìì
- 1-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,25 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,080...3,090 ìì
- 2-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,205...3,215 ìì
- 3-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,00 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,455...3,465 ìì
- 4-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,705...3,715 ìì
- ïîäøèïíèêà 8361 409500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,705...3,715 ìì
Çàçîð êîðåííîãî ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050...0,127 ìì
Äëèíà øåéêè óïîðíîãî ïîäøèïíèêà (áëèæàéøàÿ ê ìàõîâèêó):
- ñòàíäàðòíàÿ (2 ñòàíäàðòíûå óïîðíûå øàéáû) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,000...45,080 ìì
- 1-ãî ðåìîíòíîãî óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà (îäíà ñòàíäàðòíàÿ è îäíà ðåìîíòíàÿ
óïîðíàÿ øàéáà íà 0,1 ìì òîëùå ñòàíäàðòíîé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,100...45,180 ìì
- 2-ãî ðåìîíòíîãî óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà (îäíà ñòàíäàðòíàÿ è îäíà ðåìîíòíàÿ
óïîðíàÿ øàéáà íà 0,2 ìì òîëùå ñòàíäàðòíîé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,200...45,280 ìì
- 3-ãî ðåìîíòíîãî óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà (îäíà ðåìîíòíàÿ óïîðíàÿ øàéáà íà 0,1 ìì
òîëùå ñòàíäàðòíîé è îäíà ðåìîíòíàÿ óïîðíàÿ øàéáà íà 0,2 ìì òîëùå ñòàíäàðòíîé) . . . . . . . 45,300...45,380 ìì
- 4-ãî ðåìîíòíîãî óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà (äâå ðåìîíòíûå óïîðíûå øàéáû
íà 0,2 ìì òîëùå ñòàíäàðòíîé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,400...45,480 ìì
Çàïðåùàåòñÿ øëèôîâàòü äðóãèå øåéêè êîëåí÷àòîãî âàëà äî ìåíüøåãî ðàçìåðà.
Îñåâîå ïåðåìåùåíèå êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,100...0,380 ìì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ îâàëüíîñòü è äðóãèå ôîðìû äåôîðìàöèè øàòóííûõ
èëè êîðåííûõ øååê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 ìì
Äèñáàëàíñ êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàêñ. 1,0 Íñì
Ðàñïîëîæåíèå çóá÷àòîãî âåíöà óðàâíîâåøèâàþùåãî óñòðîéñòâà,
äèàìåòð-(äâèãàòåëè ñåðèè 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,220...150,260 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð çóá÷àòîãî âåíöà óðàâíîâåøèâàþùåãî
óñòðîéñòâà (äâèãàòåëè ñåðèè 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000...150,040 ìì
Ìàõîâèê
Íåïîäâèæíàÿ ïîñàäêà ìåæäó çóá÷àòûì âåíöîì è-ìàõîâèêîì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,425...0,600 ìì
Òåìïåðàòóðà ïîäîãðåâà çóá÷àòîãî âåíöà äî óñòàíîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150...200°Ñ
Äèñáàëàíñ ìàõîâèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàêñ. 1,0 Íñì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå îñåâîå áèåíèå ïîâåðõíîñòè ìóôòû ìàõîâèêà, èçìåðåííîå ïî
âíóòðåííåé êðîìêå ïîâåðõíîñòè ìóôòû ïðè äèàìåòðå 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06:200
Óðàâíîâåøèâàþùåå óñòðîéñòâî-äâèãàòåëè ñåðèè 44
Áîêîâîé çàçîð ìåæäó çóáüÿìè:
- çóá÷àòûé âåíåö êîëåí÷àòîãî âàëà - çóá÷àòîå êîëåñî áàëàíñèðîâî÷íîãî ãðóçà . . . . . . . . . . . . . 0,1...0,3 ìì
- ìåæäó çóá÷àòûìè êîëåñàìè áàëàíñèðîâî÷íûõ ãðóçîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,250 ìì
Îñåâàÿ èãðà áàëàíñèðîâî÷íûõ ãðóçîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1...0,3 ìì
Äèàìåòð âàëà íà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòÿõ ïîäøèïíèêîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,000...36,016 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð âòóëêè ïîäøèïíèêà (ïîñëå óñòàíîâêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,050...36,075 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèé äëÿ âàëîâ â êîðïóñå, çàäíÿÿ ÷àñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,058...36,083 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèé äëÿ âàëîâ â êîðïóñå, ïåðåäíÿÿ ÷àñòü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,958...35,983 ìì
Òîëùèíà ïðîêëàäêè ìåæäó áëîêîì öèëèíäðîâ è-óðàâíîâåøèâàþùèì óñòðîéñòâîì . . . . . . . . . 0,2 ìì
Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ
Áîêîâîé çàçîð ìåæäó çóáüÿìè:
êîëåí÷àòûé âàë --ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,25 ìì
ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ --øåñòåðíÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,25 ìì
ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ --øåñòåðíÿ òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,25 ìì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå áîêîâîå áèåíèå øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 ìì
Ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ (ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ)
- Âàë ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè, äèàìåòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,951...54,970 ìì
- Âíóòðåííèé äèàìåòð âòóëêè ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè (ïîñëå ïîñàäêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,000...55,030 ìì
ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ (ïîäøèïíèê ñêîëüæåíèÿ, âàë äëèíîé 50 ìì)
- âàë ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè, äèàìåòð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,151...55,170 ìì
- âíóòðåííèé äèàìåòð âòóëêè ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè (ïîñëå ïîñàäêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,200...55,230 ìì
âíóòðåííèé äèàìåòð îòâåðñòèÿ ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000...60,030 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ øåñòåðíè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,000...32,025 ìì
Äèàìåòð íà êîíöå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,043...32,059 ìì
Óñòàíîâî÷íûå ìåòêè:
Óñòàíîâî÷íûå ìåòêè íà øåñòåðíÿõ ñîâïàäàþò, êîãäà ïîðøåíü 1-ãî öèëèíäðà íàõîäèòñÿ â âåðõíåé ìåðòâîé òî÷êå
ìåæäó òàêòîì ñæàòèÿ è ðàáî÷èì òàêòîì.
íà øåñòåðíå êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 òî÷êè íà çóáå
Íà ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíå:
- íàïðîòèâ îòìåòêè øåñòåðíè êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îòìåòêà ”0” íà çóáå
- íàïðîòèâ îòìåòêè øåñòåðíè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îòìåòêà ”1” íà çóáå
- íàïðîòèâ îòìåòêè øåñòåðíè òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îäíà òî÷êà íà íàñå÷êå
Íà øåñòåðíå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îäíà òî÷êà íà íàñå÷êå
Íà øåñòåðíå òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îäíà òî÷êà íà çóáå
45
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 8

Øàòóí
Âíóòðåííèé äèàìåòð âòóëêè ïîðøíåâîãî ïàëüöà (çàïðåññîâàííîé â øàòóí) . . . . . . . . . . . . . . . . 40,025...40,040 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð âòóëêè ïîðøíåâîãî ïàëüöà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,080...44,120 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð âòóëêè ïîðøíåâîãî ïàëüöà
(8353 28326, óâåëè÷åííîãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,580...44,620 ìì
Íåïîäâèæíàÿ ïîñàäêà: âòóëêà ìàëîé ãîëîâêè øàòóíà -øàòóí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,057...0,120 ìì
Îòâåðñòèå ìàëîé ãîëîâêè øàòóíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,000...44,025 ìì
Îòâåðñòèå ìàëîé ãîëîâêè øàòóíà (âòóëêà óâåëè÷åííîãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà) . . . . . . . . . . . . . 44,500...44,525 ìì
Îòâåðñòèå áîëüøîé ãîëîâêè øàòóíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,730...71,749 ìì
Òîëùèíà âêëàäûøà ïîäøèïíèêà áîëüøîé ãîëîâêè øàòóíà:
- ñòàíäàðòíàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,835...1,842 ìì
- 1-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,25 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,960...1,967 ìì
- 2-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 0,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,085...2,092 ìì
- 3-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,00 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,335...2,342 ìì
- 4-ãî ðåìîíòíîãî ðàçìåðà, óìåíüøåííîãî íà 1,50 ìì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,585...2,592 ìì
Çàçîð ïîäøèïíèêà áîëüøîé ãîëîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,046...0,098 ìì
Îñåâàÿ èãðà (áîêîâîé çàçîð)-íà áîëüøîé ãîëîâêå íà êîëåí÷àòîì âàëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,200...0,410 ìì
Ðàñïîëîæåíèå âòóëêè ïîðøíåâîãî ïàëüöà ïåðïåíäèêóëÿðíî ïðîäîëüíîé îñè øàòóíà
äîëæíî íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15:100
Ïàðàëëåëüíîñòü âòóëêè ïîðøíåâîãî ïàëüöà è-ïîäøèïíèêà áîëüøîé ãîëîâêè
äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05:100
Âåñîâîé çíàê (áóêâà) â íèæíåé ÷àñòè.
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ðàçíèöà ìàññ øàòóíîâ îäíîãî äâèãàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ã
Ïîëîæåíèå øàòóíîâ; âåñîâîé çíàê ñî ñòîðîíû êëàïàííîãî ìåõàíèçìà
(â äàëüíåé ÷àñòè îò êàìåðû ñãîðàíèÿ â äíèùå ïîðøíÿ)
Ïîðøåíü, êîëüöà è ïàëåö
Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ïîðøíåì è ãîëîâêîé áëîêà öèëèíäðîâ
(èçìåðÿåòñÿ êóñêîì ïðîâîäà ÷åðåç óñòàíîâî÷íîå îòâåðñòèå òîïëèâíîé ôîðñóíêè . . . . . . . . . . 0,900...1,150 ìì
Äèàìåòð ïîðøíÿ:
- 17 ìì îò íèæíåé êðîìêè (äâèãàòåëè ñåðèè 44 è 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,873...107,887 ìì
- 19 ìì îò íèæíåé êðîìêè (äâèãàòåëè ñåðèè 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,883...107,897 ìì
Îòâåðñòèå ïàëüöà â ïîðøíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,003...40,009 ìì
Äèàìåòð ïîðøíåâîãî ïàëüöà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,991...40,000 ìì
Øèðèíà êàíàâîê ïîðøíåâûõ êîëåö:
- 1-ÿ êàíàâêà (êîëüöî ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,560...2,580 ìì
- 2-ÿ êàíàâêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,520...2,540 ìì
- 3-ÿ êàíàâêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,040...4,060 ìì
Áîêîâîé çàçîð ïîðøíåâûõ êîëåö â êàíàâêàõ:
- 1-å êîëüöî-(ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07...0,102 ìì
- 2-å êîëüöî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03...0,062 ìì
- 3-å êîëüöî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,082 ìì
- Óðîâåíü áðàêîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 ìì
Âûñîòà ïîðøíåâîãî êîëüöà (â íàïðàâëåíèè öèëèíäðà):
- 1-å êîëüöî (ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,478...2,490 ìì
- 2-å êîëüöî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,478...2,490 ìì
- 3-å êîëüöî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,975...3,990 ìì
Çàçîð ïîðøíåâîãî êîëüöà (ïîñëå óñòàíîâêè ïîðøíÿ â öèëèíäðå):
- 1-å êîëüöî (ñ êëèíîâèäíûì ñå÷åíèåì) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40...0,55 ìì
- 1-å êîëüöî (ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30...0,45 ìì
- 2-å êîëüöî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60...0,80 ìì
- 3-å êîëüöî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30...0,60 ìì
- óðîâåíü áðàêîâêè 1-ãî è 3-ãî êîëüöà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 ìì
- óðîâåíü áðàêîâêè 2-ãî êîëüöà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 ìì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ðàçíèöà ìàññ ïîðøíåé â îäíîì äâèãàòåëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ã
Ïåðåä óñòàíîâêîé ïîðøíåâîãî ïàëüöà ïîðøåíü äîëæåí áûòü íàãðåò äî 100°Ñ.
Ïîëîæåíèå ïîðøíÿ â öèëèíäðå: êàìåðà ñãîðàíèÿ â äíèùå ïîðøíÿ äîëæíà áûòü îáðàùåíà ê òîïëèâíîé ôîðñóíêå.
Ñèñòåìà ñìàçêè
Äàâëåíèå ìàñëà ïðè íîðìàëüíîé ýêñïëóàòàöèîííîé òåìïåðàòóðå:
- ïðè ÷àñòîòå âðàùåíèÿ íà õîëîñòûõ îáîðîòàõ (ìèí.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 áàð
- ïðè ðàáî÷åé ÷àñòîòå âðàùåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5...5,0 áàð
Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà (äâèãàòåëè áåç ìàñëÿíîãî îõëàæäåíèÿ ïîðøíåé)
Äëèíà ïðóæèíû ìàñëÿíîãî íàãíåòàòåëüíîãî êëàïàíà â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè . . . . . . . . . . . . . . 49,5 ìì
Äëèíà ïîñëå óñòàíîâêè/ñèëà ïðóæèíû ìàñëÿíîãî íàãíåòàòåëüíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . 28,5 ìì/76 Í
Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà (äâèãàòåëè ñ ìàñëÿíûì îõëàæäåíèåì ïîðøíåé)
Äëèíà ïðóæèíû ìàñëÿíîãî íàãíåòàòåëüíîãî êëàïàíà â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè . . . . . . . . . . . . . . 49,8 ìì
Äëèíà ïîñëå óñòàíîâêè/ñèëà ïðóæèíû ìàñëÿíîãî íàãíåòàòåëüíîãî êëàïàíà . . . . . . . . . . . . . . . . 28,5 ìì/127 Í
Ïåðåïóñêíîé êëàïàí -ìàñëÿíîãî ôèëüòðà îòêðûâàåòñÿ ïðè ïåðåïàäå äàâëåíèé . . . . . . . . . . . . . 2±0,5 áàð

46
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 9

Ìàñëÿíûé íàñîñ-äâèãàòåëè ñåðèè 44


Áîêîâîé çàçîð â øåñòåðíÿõ, êîãäà êîëåí÷àòûé âàë ïðèæàò ê
íèæíåé ïîâåðõíîñòè êîðåííûõ ïîäøèïíèêîâ:
- øåñòåðíÿ êîëåí÷àòîãî âàëà - øåñòåðíÿ ìàñëÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,25 ìì
- ìåæäó øåñòåðíÿìè íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16...0,26 ìì
Äèàìåòð âåäóùåãî âàëà ó ïîäøèïíèêîâ â êîðïóñå è êðûøêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,966...17,984 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèé äëÿ âàëà â êîðïóñå è êðûøêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000...18,018 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ âåäîìîé øåñòåðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,060...18,078 ìì
Äèàìåòð íåïîäâèæíîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,028...18,039 ìì
Âûñòóïàíèå òîðöà íåïîäâèæíîãî âàëà íèæå ïîâåðõíîñòè êîðïóñà íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5...1,0 ìì
Òîëùèíà ïðîêëàäêè êðûøêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06...0,08 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð øåñòåðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,486...43,525 ìì
Äèàìåòð ãíåçäà ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,650...43,750 ìì
Òîëùèíà øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000...24,027 ìì
Îñåâîé ëþôò øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03...0,11 ìì
Ãëóáèíà ãíåçäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000...24,043 ìì
×èñëî çóáüåâ íà âåäóùåé øåñòåðíå (äâèãàòåëè ñåðèè 33/44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 øòóê
×èñëî çóáüåâ íà âåäóùåé øåñòåðíå (äâèãàòåëè ñåðèè 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 øòóê

Ìàñëÿíûé íàñîñ, äâèãàòåëè ñåðèè 66 è 74


Áîêîâîé çàçîð â øåñòåðíÿõ, êîãäà êîëåí÷àòûé âàë ïðèæàò ê
íèæíåé ïîâåðõíîñòè êîðåííûõ ïîäøèïíèêîâ:
- øåñòåðíÿ êîëåí÷àòîãî âàëà - øåñòåðíÿ ìàñëÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,25 ìì
- ìåæäó øåñòåðíÿìè íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16...0,26 ìì
Äèàìåòð âåäóùåãî âàëà ó ïîäøèïíèêîâ â êîðïóñå è êðûøêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,966...17,984 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ ïîäøèïíèêà âåäóùåãî âàëà â êîðïóñå è êðûøêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000...18,018 ìì
Äèàìåòð íåïîäâèæíîãî âàëà ó âåäîìîé øåñòåðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,966...17,984 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð ïîäøèïíèêà âåäîìîé øåñòåðíè, âðàùàþùåéñÿ íà íåïîäâèæíîì âàëó . 18,000...18,018 ìì
Äèàìåòð íåïîäâèæíîãî âàëà â êîðïóñå íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,035...20,048 ìì
Âûñòóïàíèå òîðöà íåïîäâèæíîãî âàëà íèæå ïîâåðõíîñòè êîðïóñà íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ìì
Òîëùèíà ïðîêëàäêè êðûøêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06...0,08 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð âåäîìûõ øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,824...55,870 ìì
Äèàìåòð ãíåçäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,000...56,120 ìì
Òîëùèíà øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,000...32,027 ìì
Îñåâîé ëþôò øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03...0,11 ìì
Ãëóáèíà ãíåçäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,000...32,043 ìì
×èñëî çóáüåâ âåäóùèõ øåñòåðåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 øòóê

Íàñîñ ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè-äâèãàòåëè ñåðèè 44


Íàðóæíûé äèàìåòð ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ìì
Äèàìåòð ãíåçäà ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,979...52,009 ìì
Äèàìåòð âàëà ó ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,002...20,015 ìì
Äèàìåòð âàëà ó ðàáî÷åãî êîëåñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,907...15,920 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ ðàáî÷åãî êîëåñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,876...15,894 ìì
Äèàìåòð ñòóïèöû êðûëü÷àòêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàêñ. 0,3 Íñì
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ýêñöåíòðèñèòåò êðûëü÷àòêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,3 ìì
Ïðîãèá ðåìíÿ êðûëü÷àòêè, ïðè íàæàòèè ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10...15 ìì

Íàñîñ ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, äâèãàòåëè ñåðèè 66 è 74


Íàðóæíûé äèàìåòð ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð ãíåçäà ïîäøèïíèêà â êîðïóñå íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,979...52,009 ìì
Äèàìåòð âàëà ó ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,980...19,993 ìì
Äèàìåòð âàëà ó ðàáî÷åãî êîëåñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,907...15,920 ìì
Äèàìåòð îòâåðñòèÿ ðàáî÷åãî êîëåñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,876...15,894 ìì
Äèàìåòð ïàçà óïëîòíåíèÿ â êîðïóñå íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,450...36,489 ìì
Òî÷íîñòü áàëàíñèðîâêè êðûëü÷àòêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàêñ. 0,3 Íñì
Ïðîãèá ðåìíÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10...15 ìì
Íà íàñîñå óñòàíîâëåí óñèëåííûé ïîäøèïíèê
Íàðóæíûé äèàìåòð ïåðåäíåãî ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ìì
Äèàìåòð íàòÿæíîãî øêèâà êðûëü÷àòêè âîäÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,000...95,035 ìì
Íàðóæíûé äèàìåòð ïîäøèïíèêîâ â êîðïóñå íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,991...60,009 ìì

47
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 10

Òóðáîíàãíåòàòåëü
Ôèðìû Schwitzer
S1A S1B S2A S2B
Îñåâîé çàçîð, ìàêñ. 0,14 ìì 0,14 ìì 0,14 ìì 0,14 ìì
Ðàäèàëüíûé çàçîð (êîìïðåññîðíàÿ ñòîðîíà), 0,61 ìì 0,51 ìì 0,82 ìì 0,95 ìì
ìàêñ.
Ìîìåíò çàòÿæêè êîíòðãàéêè ðàáî÷åãî êîëåñà 6,8 Íì 8,1 Íì 10,2 Íì 15,6 Íì
êîìïðåññîðà
Ìîìåíò çàòÿæêè âèíòîâ êîðïóñà êîìïðåññîðà 13,6 Íì 13,6 Íì 13,6 Íì 13,6 Íì
Ìîìåíò çàòÿæêè âèíòîâ êîðïóñà òóðáèíû 21,0 Íì 21,0 Íì 21,0 Íì
Ôèðìû Schwitzer
S100 S200 S300
Îñåâîé çàçîð, ìàêñ. 0,10 ìì 0,10 ìì 0,12 ìì
Ðàäèàëüíûé çàçîð (êîìïðåññîðíàÿ ñòîðîíà), 0,82 ìì 0,88 ìì 0,88 ìì
ìàêñ.
Ìîìåíò çàòÿæêè êîíòðãàéêè ðàáî÷åãî êîëåñà 6,8 Íì 13,6 Íì 20,3 Íì
êîìïðåññîðà
Ìîìåíò çàòÿæêè âèíòîâ êîðïóñà êîìïðåññîðà 13,6 Íì 13,6 Íì 13,6 Íì
Ìîìåíò çàòÿæêè âèíòîâ êîðïóñà òóðáèíû 21,0 Íì 21,0 Íì 21,0 Íì

Ìîìåíòû çàòÿæêè
Îáúåêò Íì
Áîëòû è ãàéêè ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Íì + 90°+90°
Øïèëüêè êðåïëåíèÿ ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ ê áëîêó öèëèíäðîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Âèíòû êîðåííîãî ïîäøèïíèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Áîëòû øàòóíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Íì + 90°
Ãàéêà êîëåí÷àòîãî âàëà, äâèãàòåëè ñåðèè 33/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Ãàéêà êîëåí÷àòîãî âàëà, äâèãàòåëè ñåðèè 66/74/84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
Âèíòû øêèâà êîëåí÷àòîãî âàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Âèíòû øêèâà êîëåí÷àòîãî âàëà, äâèãàòåëè ñåðèè 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Âèíòû ìàõîâèêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Âèíòû ìàõîâèêà, äâèãàòåëè ñåðèè 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Âèíòû êàðòåðà ìàõîâèêà:
- M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
- M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Âèíòû ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè, äâèãàòåëè ñåðèè 33/44/66:
- M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
- M14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Âèíòû ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè (ñ øàðèêîâûì ïîäøèïíèêîì), äâèãàòåëè ñåðèè 66/74/84:
- M14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
- M8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Êëàïàí îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ôèêñèðóþùèå âèíòû ìàñëÿíîãî íàñîñà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ôèòèíã ìàñëîîõëàäèòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Âèíò øêèâà íàñîñà ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, äâèãàòåëè ñåðèè 33/44 . . . . . . . . . . . . . . 80
Ãàéêà øêèâà íàñîñà ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, äâèãàòåëè ñåðèè 66/74 . . . . . . . . . . . . . . 120
Ãàéêà øåñòåðíè íàñîñà ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, äâèãàòåëè ñåðèè 84 . . . . . . . . . . . . . . 180
Âèíò íàòÿæèòåëÿ ðåìíÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Âèíòû âûïóñêíîãî êîëëåêòîðà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ãàéêè êðåïëåíèÿ òîïëèâíûõ ôîðñóíîê (íà øïèëüêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Âòóëêà òîïëèâíîé ôîðñóíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Êîãäà íå óêàçàíû êîíêðåòíûå âåëè÷èíû ìîìåíòà çàòÿæêè, ðóêîâîäñòâóéòåñü âåëè÷èíàìè, óêàçàííûìè â ïðèâåäåííûõ íèæå
òàáëèöàõ.
Ïðè êðåïëåíèè äåòàëåé èç àëþìèíèÿ èñïîëüçóéòå øàéáû.

Ðåçüáà Êëàññ ïðî÷íîñòè


8.8 10.9
M8 25 Íì 35 Íì
M10 50 Íì 75 Íì

48
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 11

Ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû è ïðèñïîñîáëåíèÿ

Èíäåêñ çàêàçà Îïèñàíèå


1. ......... 9104 51500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñúåìíèê ãèëüçû öèëèíäðà
2. ......... 9104 52000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ ïîñàäî÷íîé ïîâåðõíîñòè ãèëüçû öèëèíäðà
3. ......... 9104 52700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öåíòðèðóþùèé èíñòðóìåíò äëÿ êàðòåðà ìàõîâèêà
4. ......... 9104 52600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè çàäíåãî óïëîòíåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà
5. ......... 9103 94600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè ïåðåäíåãî óïëîòíåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà

6. . . . . . . . . . 9052 46620 ................... Âûêîëîòêà äëÿ 40 ìì ÷àøå÷íîé ïðîáêè


7. . . . . . . . . . 9052 46650 ................... Âûêîëîòêà äëÿ 16 ìì ÷àøå÷íîé ïðîáêè
8. . . . . . . . . . 9025 87400 ................... Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè ÷àøå÷íîé ïðîáêè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà
9. . . . . . . . . . 9101 66300 ................... Ïðåññîâîé øòàìï äëÿ ãèëüçû öèëèíäðà
10. . . . . . . . . 9025 79200 ................... Äåðæàòåëü äëÿ öèôåðáëàòíîãî èíäèêàòîðà

11. ........ 9101 66100 ................... Ò-îáðàçíàÿ ðó÷êà äëÿ ôðåçåðíîãî ðåçöà îáðàáîòêè ñåäåë êëàïàíîâ
12. ........ 9101 71100 ................... Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ îáðàáîòêè ñåäåë âûïóñêíûõ êëàïàíîâ
13. ........ 9101 65502 ................... Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ îáðàáîòêè ñåäåë âûïóñêíûõ êëàïàíîâ
14. ........ 9101 65503 ................... Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ îáðàáîòêè ïîëîñòåé äëÿ ñåäåë âûïóñêíûõ êëàïàíîâ
15. ........ 9101 75800 ................... Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ îáðàáîòêè ñåäåë âûïóñêíûõ êëàïàíîâ

16. ........ 9101 65505 ................... Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ ñåäåë âïóñêíûõ êëàïàíîâ
17. ........ 9101 65506 ................... Ôðåçåðíûé ðåçåö äëÿ îáðàáîòêè ïîëîñòåé äëÿ ñåäåë âïóñêíûõ êëàïàíîâ
18. ........ 9101 66200 ................... Ðû÷àæíîå óñòðîéñòâî äëÿ ñæàòèÿ êëàïàííîé ïðóæèíû
19. ........ 9052 47200 ................... Êîíòðãàéêà äëÿ ðû÷àæíîãî óñòðîéñòâà, óêàçàííîãî âûøå
20. ........ 9101 66000 ................... Ôðåçåðíàÿ ãîëîâêà äëÿ ìåñòà ïîñàäêè òîïëèâíîé ôîðñóíêè

21. ........ 9052 46660 ................... Âûêîëîòêà äëÿ 36 ìì ÷àøå÷íîé ïðîáêè


22. ........ 9101 65800 ................... Âûêîëîòêà äëÿ ñíÿòèÿ íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà
23. ........ 9101 65900 ................... Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè íàïðàâëÿþùåé âòóëêè êëàïàíà
24. ........ 9024 55800 ................... Ãàå÷íûé êëþ÷ äëÿ ãàéêè êîëåí÷àòîãî âàëà
25. ........ 9103 94700 ................... Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè øåñòåðåí êîëåí÷àòîãî âàëà

26. . . . . . . . . 9103 41300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè ïîäøèïíèêîâ íàñîñà ïîäà÷è îõëàæäàþùåé
æèäêîñòè
27. . . . . . . . . 9195 18700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Êîíóñíàÿ ìóôòà äëÿ óñòàíîâêè ïîðøíåé
28. . . . . . . . . 9052 46900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ùèïöû äëÿ ïîðøíåâûõ êîëåö
29. . . . . . . . . 9103 94900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè ìàñëîîòðàæàòåëüíîãî êîëüöà, ïåðåäíÿÿ ÷àñòü
êîëåí÷àòîãî âàëà
30. . . . . . . . . 9103 94800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âûêîëîòêà äëÿ 45 ìì ÷àøå÷íîé ïðîáêè

31. . . . . . . . . 9025 98700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Âûêîëîòêà äëÿ óñòàíîâêè âûêîíàïðÿæåííûõ øòèôòîâ â êîðïóñå ìåõàíèçìà
ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ è êàðòåðå ìàõîâèêà
32. . . . . . . . . 9104 53300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñúåìíèê äëÿ ñòóïèöû êîëåí÷àòîãî âàëà
33. . . . . . . . . 9104 05400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öåíòðèðóþùèé èíñòðóìåíò äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè, øèðîêèé êîðïóñ
ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ
34 . . . . . . . . . 9104 34600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öåíòðèðóþùèé øèï äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé øåñòåðíè, óçêèé êîðïóñ ìåõàíèçìà
ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ
35. . . . . . . . . 9103 41000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ óñòàíîâêè óïëîòíåíèÿ âàëà íàñîñà ïîäà÷è
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè

36. . . . . . . . . 9103 41100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ óñòàíîâêè ãèäðàâëè÷åñêîãî óïëîòíåíèÿ íàñîñà ïîäà÷è
îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
37. . . . . . . . . 9052 48900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñúåìíèê äëÿ øåñòåðíè òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ
38. . . . . . . . . 9104 52800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñòåðæåíü äëÿ óñòàíîâêè ìîìåíòà âïðûñêà
39. . . . . . . . . 9104 53700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ñúåìíèê äëÿ òîïëèâíîé ôîðñóíêè

49
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 12

6 7 8
2
1
4

9
11

10
12 15 5

18

13
16

19
25
14 17

24

27 29
22 23
21
20

26 28

32
30 31

33
37

39
34
38

35 36

50
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 13

Îáùèå ñâåäåíèÿ
Äâèãàòåëè ñåðèè 44, 66 è 74 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
äèçåëüíûå äâèãàòåëè ñ ðÿäíûì ðàñïîëîæåíèåì
öèëèíäðîâ,-ñ âîäÿíûì îõëàæäåíèåì-è ÷åòûðüìÿ èëè
øåñòüþ öèëèíäðàìè. Äâèãàòåëè ñ òóðáîíàãíåòàòåëÿìè
îáîðóäîâàíû ”ìîêðûìè”, ñìåííûìè ãèëüçàìè öèëèíäðîâ.

Âñå òèïû äâèãàòåëåé èìåþò ðåáðèñòûé áëîê öèëèíäðîâ


æåñòêîé êîíñòðóêöèè. Êîíñòðóêöèÿ êðèâîøèïíî-øàòóííîãî
ìåõàíèçìà ðàññ÷èòàíà íà ðàáîòó ñ òóðáîíàãíåòàòåëåì.
Ãèëüçû öèëèíäðîâ - ”ìîêðîãî” òèïà, ñ îïîðîé ïîñðåäèíå.
Áîëòû ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ - ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè.

Áëîê öèëèíäðîâ
Áëîê öèëèíäðîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êîðïóñîì äâèãàòåëÿ, íà
êîòîðîì óñòàíàâëèâàþòñÿ îñòàëüíûå óçëû äâèãàòåëÿ.
Ñìåííûå ãèëüçû öèëèíäðîâ ”ìîêðîãî” òèïà èìåþò îïîðó
ïîñðåäèíå, ÷òî óìåíüøàåò âèáðàöèþ è îáåñïå÷èâàåò
íàïðàâëåíèå îñíîâíîé ÷àñòè îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ê
âåðõíåé ÷àñòè ãèëüç.

Óïëîòíåíèå ìåæäó íèæíåé ÷àñòüþ ãèëüç öèëèíäðîâ è


áëîêîì öèëèíäðîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ òðåìÿ-óïëîòíèòåëüíûìè
êîëüöàìè, óñòàíàâëèâàåìûìè â êàíàâêàõ, âûïîëíåííûõ â
ãèëüçàõ. Óïëîòíåíèå â âåðõíåé ÷àñòè îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïðîêëàäêîé ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ.

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé âàë ðàñïîëîæåí â áëîêå öèëèíäðîâ.


Ïåðåäíèé ïîäøèïíèê ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà
óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòäåëüíóþ îïîðíóþ âòóëêó. Ìåñòà
óñòàíîâêè îñòàëüíûõ ïîäøèïíèêîâ ïðîòî÷åíû
íåïîñðåäñòâåííî â áëîêå öèëèíäðîâ. Â äâèãàòåëÿõ ñåðèè
66 è 74–âñå ïîäøèïíèêè óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòäåëüíûå
îïîðíûå âòóëêè. Ñâåðëåíèå â çàäíåé ÷àñòè
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà çàêðûâàåòñÿ ïðîáêîé.

Ïî îáå ñòîðîíû çàäíåãî êîðåííîãî ïîäøèïíèêà


ïðåäóñìîòðåíî ìåñòî äëÿ íàïðàâëÿþùèõ ïðîêëàäîê
ïîäøèïíèêîâ (óïîðíûå ïîäøèïíèêè êîëåí÷àòîãî âàëà).

Êàðòåð ìàõîâèêà
Êàðòåð ìàõîâèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàäíåé ÷àñòè áëîêà
öèëèíäðîâ. Óïëîòíåíèå çàäíåé ÷àñòè êîëåí÷àòîãî âàëà
óñòàíàâëèâàåòñÿ â îòâåðñòèè, âûïîëíåííîì â êàðòåðå.
Íà êàðòåðå ìàõîâèêà ïðåäóñìîòðåíû ìåñòà êðåïëåíèÿ
ñòàðòåðà.

Íèæíÿÿ ïîâåðõíîñòü êàðòåðà ìàõîâèêà îáðàçóåò ñîáîé


óïëîòíÿåìóþ ïîâåðõíîñòü äëÿ ïðîêëàäêè ïîääîíà êàðòåðà
äâèãàòåëÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íèæíÿÿ ïîâåðõíîñòü áëîêà
öèëèíäðîâ äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà îäíîì óðîâíå ñ êàðòåðîì
ìàõîâèêà. Ïðè óñòàíîâêå êàðòåðà ìàõîâèêà åãî ïîëîæåíèå
îïðåäåëÿåòñÿ âûñîêîíàïðÿæåííûìè øòèôòàìè.

Ïîñòàâêà êàðòåðà ìàõîâèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè


ñ òðåáîâàíèÿìè çàêàç÷èêà è ïðåäïîëàãàåìîé îáëàñòüþ
ïðèìåíåíèÿ äâèãàòåëÿ. Ïðè ýòîì íà âñå òèïû äâèãàòåëåé
ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðàçëè÷íûå êàðòåðû ìàõîâèêà.

51
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 14

Ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ Êðèâîøèïíî-øàòóííûé ìåõàíèçì


Äâèãàòåëè ñåðèè 44-èìåþò îäíó ãîëîâêó áëîêà öèëèíäðîâ. Êîëåí÷àòûé âàë èçãîòàâëèâàåòñÿ êîâêîé èç ñïåöèàëüíîé
Äâèãàòåëè ñåðèè 66 è 74-èìåþò äâå ãîëîâêè áëîêîâ ñòàëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé õðîìèñòûé ñïëàâ, à çàòåì
öèëèíäðîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âçàèìîçàìåíÿåìûìè. åãî îïîðíûå è óïëîòíèòåëüíûå ïîâåðõíîñòè ïîäâåðãàþòñÿ
Êàæäûé öèëèíäð èìååò âïóñêíûå è âûïóñêíûå êàíàëû, èíäóêöèîííîìó çàêàëèâàíèþ. Ýòî ïîçâîëÿåò ÷åòûðå ðàçà
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà îáåèõ ñòîðîíàõ ãîëîâêè áëîêà ïåðåøëèôîâûâàòü ïîäøèïíèêè áåç êàêîé-ëèáî òåðìè÷åñêîé
öèëèíäðîâ. Äëÿ óðàâíîâåøèâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè ìåæäó îáðàáîòêè. Çóá÷àòûå êîëåñà ðàñïîëîæåíû â ïåðåäíåé ÷àñòè
ãîðÿ÷èìè âûïóñêíûìè êëàïàíàìè óñòàíàâëèâàåòñÿ îäèí êîëåí÷àòîãî âàëà. Îíè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåññîâîé
õîëîäíûé âïóñêíîé êëàïàí. ïîñàäêîé. Çóá÷àòûå êîëåñà âðàùàþò ïðîìåæóòî÷íîå
çóá÷àòîå êîëåñî è ïðèâîäÿò â äåéñòâèå ìàñëÿíûé íàñîñ.
Áîëòû êðåïëåíèÿ ãîëîâêè áëîêà öèëèíäðîâ ÿâëÿþòñÿ Êðîìå òîãî, â ïåðåäíåé ÷àñòè êîëåí÷àòîãî âàëà
âûñîêîïðî÷íûìè. Îíè çàòÿãèâàþòñÿ äî îïðåäåëåííîé ïðåäóñìîòðåíû øëèöû äëÿ ñòóïèöû-øêèâà êëèíîâîãî
âåëè÷èíû êëþ÷îì óãëîâîé çàòÿæêè. Áîëüøàÿ êîíòàêòíàÿ ðåìíÿ. Ìåæäó ñòóïèöåé è çóá÷àòûì êîëåñîì
ïîâåðõíîñòü îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå ñèëû çàòÿæêè âåñü óñòàíàâëèâàåòñÿ ìàñëîîòðàæàòåëüíîå êîëüöî, à äëÿ çàùèòû
ñðîê ñëóæáû, ïîýòîìó íåîáõîäèìîñòè â ïîâòîðíîì óïëîòíåíèÿ íà ñòóïèöó óñòàíàâëèâàåòñÿ ïûëåçàùèòíûé
çàòÿãèâàíèè íå âîçíèêàåò. ùèòîê.
Óñòàíîâî÷íûå îòâåðñòèÿ òîïëèâíûõ ôîðñóíîê Îïîðà êîëåí÷àòîãî âàëà â áëîêå öèëèíäðîâ
ïðîòà÷èâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ãîëîâêå áëîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êîðåííûå ïîäøèïíèêè, êîòîðûå
öèëèíäðîâ. Íàïðàâëÿþùèå âòóëêè âïóñêíûõ è âûïóñêíûõ ðàñïîëîæåíû ïî îáå ñòîðîíû êàæäîãî öèëèíäðà. Òàêèì
êëàïàíîâ ÿâëÿþòñÿ îäèíàêîâûìè è âçàèìîçàìåíÿåìûìè. îáðàçîì, ÷èñëî êîðåííûõ ïîäøèïíèêîâ íà 1 ïðåâûøàåò
Ïðè óñòàíîâêå êàæäîãî âûïóñêíîãî êëàïàíà èñïîëüçóåòñÿ ÷èñëî öèëèíäðîâ. Ñ îáåèõ ñòîðîí ñàìîãî çàäíåãî
îòäåëüíàÿ âñòàâêà ñåäëà êëàïàíà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà êîðåííîãî ïîäøèïíèêà óñòàíîâëåíû óïîðíûå ïîäøèïíèêè
äâèãàòåëÿõ âûñîêîé ìîùíîñòè äëÿ êàæäîãî âïóñêíîãî êîëåí÷àòîãî âàëà.
êëàïàíà ïðåäóñìîòðåíî ñåäëî.
 çàäíåé ÷àñòè êîëåí÷àòîãî âàëà óñòàíîâëåí ìàõîâèê, íà
êîòîðûé çàïðåññîâàí çóá÷àòûé âåíåö ìàõîâèêà. Êîâàíûé
Êëàïàííûé ìåõàíèçì øàòóí èìååò-äâóòàâðîâîå-ñå÷åíèå.  ìåñòå ïîñàäêè
ïîäøèïíèêà íèæíÿÿ ÷àñòü øàòóíà-èìååò ðàçúåìíóþ
Êëàïàííûé ìåõàíèçì ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå êîíñòðóêöèþ; ÷àøêà ïîäøèïíèêà êðåïèòñÿ äâóìÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíûì âàëîì, ðàñïîëîæåííûì â áëîêå ñïåöèàëüíûìè óäëèíåííûìè âèíòàìè. Â ìåñòå ïîñàäêè
öèëèíäðîâ. Ïðèâîä ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç òîëêàòåëè è øòîêè. âåðõíåãî ïîäøèïíèêà øàòóí-èìååò êëèíîâèäíóþ ôîðìó;
Óñòàíîâêà øåñòåðíè ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà òóäà çàïðåññîâûâàåòñÿ âòóëêà ïîäøèïíèêà ïîðøíåâîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåññîâîé ïîñàäêîé è ôèêñàöèåé øïîíêîé. ïàëüöà.
Ñìàçêà êàæäîãî ïîäøèïíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèíóäèòåëüíîé ïîäà÷åé ìàñëà ÷åðåç ñìàçî÷íûå êàíàâêè, Ïîðøíè èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ëåãêîïëàâêîãî àëþìèíèåâîãî
âûñâåðëåííûå â áëîêå öèëèíäðîâ. ñïëàâà. Â äíèùå ïîðøíÿ ïðåäóñìîòðåíà êàìåðà ñãîðàíèÿ.
Ôîðìà ýòîé êàìåðû ñãîðàíèÿ ïðîåêòèðîâàëàñü äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà òîïëèâîâîçäóøíîé
ñìåñè. Âåðõíåå êîëüöî óñòàíàâëèâàåòñÿ â ÷óãóííîì êîëüöå,
îòëèòîì â ïîðøíå. Êðîìå òîãî, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïðàâèëüíîé ïðèðàáîòêè-íà ïîðøåíü íàíåñåíî ãðàôèòîâîå
ïîêðûòèå.

Íà ïîðøíå èìååòñÿ òðè êîëüöà. Íà âåðõíåå êîëüöî


íàíåñåíî ìîëèáäåíîâîå ïîêðûòèå, îíî èìååò êëèíîâèäíóþ
ôîðìó ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ. Íà íåêîòîðûõ äâèãàòåëÿõ ñ
íåçíà÷èòåëüíûì òóðáîíàääóâîì ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå
âåðõíåãî êîëüöà - ïðÿìîóãîëüíîå. Ñðåäíåå êîëüöî èìååò
êîíóñîâèäíîå ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå. Îíî óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ñïåöèàëüíóþ êàíàâêó. Êîíóñîâèäíîñòü çàáèðàåò çàçîð.
Ìàñëîñáîðíîå êîëüöî ÿâëÿåòñÿ ïîäïðóæèíåííûì, îíî
èìååò äâóõçîííóþ õðîìèðîâàííóþ ÷èñòÿùóþ êðîìêó.

Íåêîòîðûå ÷åòûðåõöèëèíäðîâûå äâèãàòåëè (ñåðèè 44)


îáîðóäîâàíû óðàâíîâåøèâàþùèìè óñòðîéñòâàìè.
Ýêñöåíòðèêîâûå ãðóçèêè, êîòîðûå âðàùàþòñÿ ñ äâîéíîé
÷àñòîòîé âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ, ñãëàæèâàþò ñèëû âèáðàöèè,
ãåíåðèðóåìûå ïðè äâèæåíèè ïîðøíåé è êðèâîøèïíî
øàòóííîãî ìåõàíèçìà.

52
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 15

Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ 1
Ðåäóêòîð ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ ñîñòîèò èç 2 3 4
çàêàëåííûõ çóá÷àòûõ êîëåñ ñî ñïèðàëüíîé ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòüþ. Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ ðàñïîëîæåí â
êîðïóñå, óñòàíàâëèâàåìîì â ïåðåäíåé ÷àñòè äâèãàòåëÿ.
Ìåõàíèçì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò ïðèâîä
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà, òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ è ìàñëÿíîãî íàñîñà.

Åñëè íà äâèãàòåëå óñòàíîâëåí ãèäðàâëè÷åñêèé íàñîñ, òî åãî


ïðèâîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç îäíó èç øåñòåðåí èëè
îòäåëüíûé óçåë ïðèâîäà.

Ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ óñòàíîâëåíà íà îïîðíîé 5


âòóëêå/øàðèêîâîì ïîäøèïíèêå (äâèãàòåëè ñåðèè 66 è 74)
íà âàëó, óñòàíîâëåííîì íà ïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè áëîêà
öèëèíäðîâ. Ïðèìåíÿåòñÿ äâà ðàçìåðà øåñòåðíè è âàëà.

1. Øåñòåðíÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà


2. Ïðîìåæóòî÷íàÿ øåñòåðíÿ
3. Øåñòåðíÿ òîïëèâíîãî íàñîñà âûñîêîãî äàâëåíèÿ
4. Øåñòåðíÿ íàñîñà ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
5. Øåñòåðíè êîëåí÷àòîãî âàëà
6. Øåñòåðíÿ ìàñëÿíîãî íàñîñà

53
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 16

Ñèñòåìà ñìàçêè

7 3

5 6

Ñèñòåìà ñìàçêè (Äâèãàòåëè ñåðèè 66 è 74)


1. Ìàñëÿíûé íàñîñ Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà ðàñïîëîæåí ïîä
2. Êëàïàí ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà ìàñëÿíûì ôèëüòðîì íà ëåâîé ñòîðîíå äâèãàòåëÿ. Êëàïàí
3. Ìàñëÿíûé ôèëüòð ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííîå
4. Òóðáîíàãíåòàòåëü äàâëåíèå ìàñëà, íåçàâèñèìî îò ñêîðîñòè âðàùåíèÿ
5. Ãëàâíûé ñìàçî÷íûé êàíàë äâèãàòåëÿ. Ïðè ðàáî÷èõ ñêîðîñòÿõ âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ
6. Ôîðñóíêè îõëàæäåíèÿ ïîðøíÿ äàâëåíèå ìàñëà íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò 2,5 äî 5 áàð,
7. Äàò÷èê äàâëåíèÿ ìàñëà â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû è êà÷åñòâà ñìàçî÷íîãî
ìàñëà. Ïðè ÷àñòîòå âðàùåíèÿ íà õîëîñòûõ îáîðîòàõ
Äâèãàòåëü îáîðóäîâàí ñèñòåìîé ïðèíóäèòåëüíîé ñìàçêè. äàâëåíèå ìàñëà ñîñòàâëÿåò ìèíèìóì 1,0 áàð.
Ìàñëÿíûé íàñîñ (øåñòåðåí÷àòûé íàñîñ) êðåïèòñÿ ê íèæíåé
ñòîðîíå áëîêà öèëèíäðîâ. Ìàñëî çàñàñûâàåòñÿ íàñîñîì Íà äâèãàòåëÿõ óñòàíîâëåí ïîëíîïðîòî÷íûé ìàñëÿíûé
÷åðåç ñåò÷àòûé ôèëüòð. Ïðîéäÿ ÷åðåç íàñîñ, ìàñëî ôèëüòð. Ê íåìó ïðåäóñìîòðåí ñìåííûé ôèëüòðóþùèé
ïîäàåòñÿ ÷åðåç ìàñëÿíóþ ìàãèñòðàëü íà êëàïàí ýëåìåíò, çàêðåïëåííûé íà ëåâîé ñòîðîíå äâèãàòåëÿ.
ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ìàñëà, à çàòåì ÷åðåç  äíèùå ñìåííîãî ýëåìåíòà ìàñëÿíîãî ôèëüòðà
ìàñëîîõëàäèòåëü íà ìàñëÿíûé ôèëüòð. Ïðîéäÿ ÷åðåç ïðåäóñìîòðåí-ïåðåïóñêíîé êëàïàí, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ôèëüòð, ìàñëî ïîäàåòñÿ â ãëàâíûé ñìàçî÷íûé êàíàë, îòêóäà õîëîäíîãî çàïóñêà äâèãàòåëÿ èëè íà ñëó÷àé çàáèâàíèÿ
ðàçâåòâëÿþòñÿ ìàñëÿíûå ìàãèñòðàëè. ×åðåç ìàñëÿíûå ôèëüòðà.
ìàãèñòðàëè ìàñëî ïîäàåòñÿ íà êîðåííûå ïîäøèïíèêè,
à ÷åðåç êîëåí÷àòûé âàë - íà ïîäøèïíèêè áîëüøèõ ãîëîâîê Íà íåêîòîðûõ òèïàõ äâèãàòåëåé óñòàíîâëåí
øàòóíîâ. ìàñëîîõëàäèòåëü, ðàñïîëîæåííûé ìåæäó áëîêîì
öèëèíäðîâ è ìàñëÿíûì ôèëüòðîì. Âñå ìàñëî,
Çàòåì ìàñëî ñ ãëàâíîãî ñìàçî÷íîãî êàíàëà ïîäàåòñÿ â öèðêóëèðóþùåå ÷åðåç ôèëüòð, ïðîõîäèò òàêæå ÷åðåç
òóðáîíàãíåòàòåëü è êîìïðåññîð, åñëè ïîñëåäíèé ìàñëîîõëàäèòåëü è îõëàæäàåòñÿ îõëàæäàþùåé æèäêîñòüþ
óñòàíîâëåí. Êðîìå òîãî, ñìàçî÷íîå ìàñëî èç ãëàâíîãî äâèãàòåëÿ, öèðêóëèðóþùåé â ìàñëîîõëàäèòåëå.
ñìàçî÷íîãî êàíàëà ïîäàåòñÿ íà ïîäøèïíèêè
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî âàëà è êëàïàííûé ìåõàíèçì.

 äâèãàòåëÿõ áîëüøîé ìîùíîñòè âñåãäà ïðåäóñìîòðåíî


îõëàæäåíèå íèæíèõ ÷àñòåé ïîðøíåé ìàñëÿíîé ñòðóåé â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà äàâëåíèå ìàñëà ïðåâûøàåò 3 áàðà.

54
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 17

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ

4
6

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
1. Ðàäèàòîð Â íåêîòîðûõ äâèãàòåëÿõ-ñåðèè 66 è 74, à òàêæå
2. Íàñîñ ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè â-äâèãàòåëÿõ ñåðèè 84-ïðåäóñìîòðåíî äâà òåðìîñòàòà,
3. Ïåðåïóñêíîé êàíàë îäèí èç êîòîðûõ íàïðàâëÿåò-îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü ïî
4. Òåðìîñòàòû ïåðåïóñêíîìó êàíàëó. Óêàçàííûå òåðìîñòàòû îòíîñÿòñÿ ê
5. Ðàñøèðèòåëüíûé áà÷îê ðàçíûì òèïàì è ðàçëè÷àþòñÿ ïî òåìïåðàòóðå îòêðûòèÿ.
6. Ìàñëîîõëàäèòåëü Êîãäà òåìïåðàòóðà îõëàæäàþùåé æèäêîñòè íèæå
òåìïåðàòóðû îòêðûòèÿ òåðìîñòàòà, îõëàæäàþùàÿ æèäêîñòü
Íàñîñ ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè êðåïèòñÿ íà (À) ïîäàåòñÿ ÷åðåç-ïåðåïóñêíîé êàíàë â íàñîñ ïîäà÷è
ïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè áëîêà öèëèíäðîâ, à âûøå åãî îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. Òåðìîñòàò (1) ìåíüøåãî ðàçìåðà,
óñòàíàâëèâàåòñÿ êîðïóñ òåðìîñòàòà. îäèíàðíîãî äåéñòâèÿ, îòêðûâàåòñÿ ïåðâûì ïðè
òåìïåðàòóðå 79°Ñ, ïðîïóñêàÿ ÷àñòü îõëàæäàþùåé æèäêîñòè
Íà äâèãàòåëÿõ ñåðèè 84-íàñîñ ïîäà÷è îõëàæäàþùåé (Â) â ðàäèàòîð. Ïðè óâåëè÷åíèè íàãðóçêè íà äâèãàòåëü,
æèäêîñòè ñ ðåäóêòîðîì óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïåðåäíåé êîãäà òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò 83°Ñ, îòêðûâàåòñÿ òàêæå è
ïîâåðõíîñòè êîðïóñà ìåõàíèçìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ. âòîðîé òåðìîñòàò (2). Ýòî - òåðìîñòàò äâîéíîãî äåéñòâèÿ,
Êîðïóñ òåðìîñòàòà êðåïèòñÿ â ïåðåäíåé ÷àñòè ãîëîâêè êîòîðûé çàêðûâàåò-ïåðåïóñêíîé êàíàë, êîãäà îòêðûâàåòñÿ è
áëîêà öèëèíäðîâ. íàïðàâëÿåò îõëàæäàþùóþ æèäêîñòü (Ñ) â ðàäèàòîð. Â ýòèõ
ìîäåëÿõ äâèãàòåëåé íå ïðåäóñìîòðåíû îòäåëüíûå-
Âíóòðåííÿÿ öèðêóëÿöèÿ â ñèñòåìå îáåñïå÷èâàåòñÿ òåðìîñòàòû äëÿ çèìíåé ýêñïëóàòàöèè.
÷åðåç-ïåðåïóñêíîé êàíàë. Öèðêóëÿöèÿ ðåãóëèðóåòñÿ ïðè
ïîìîùè-äâóõêîíòóðíîãî òåðìîñòàòà. Ïîäîáíàÿ êîíñòðóêöèÿ
îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííûé íàãðåâ-äâèãàòåëÿ ïðè ëþáûõ
óñëîâèÿõ.
C

1 B 2

55
Ìîäåëü Êîä Ñòðà-
21. Äâèãàòåëü íèöà
T120-T190
3.1.2005 M120-M150 210 18

Ñèñòåìà âïóñêà è âûïóñêà

Ñèñòåìà ôèëüòðàöèè âîçäóõà, âñàñûâàåìîãî â äâèãàòåëü, Òóðáîíàãíåòàòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé-òóðáîêîìïðåññîð,


ñîñòîèò èç-ïðåäâàðèòåëüíîãî î÷èñòèòåëÿ âèõðåâîãî òèïà è ïðèâîäèìûé â äåéñòâèå îòðàáîòàâøèìè ãàçàìè.
áóìàæíîãî ôèëüòðà, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâíûì. Ïîïàäàÿ â Êîìïàêòíîñòü êîíñòðóêöèè òóðáîíàãíåòàòåëÿ îáåñïå÷èâàåò
ïðåäâàðèòåëüíûé î÷èñòèòåëü, âîçäóõ çàâèõðÿåòñÿ. áûñòðóþ ðåàêöèþ äàæå ïðè íèçêîé ÷àñòîòå âðàùåíèÿ.
 ðåçóëüòàòå ýòîãî, áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòîðîííèõ âêëþ÷åíèé Ñìàçêà è îõëàæäåíèå òóðáîíàãíåòàòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ
îñàæäàåòñÿ è ñîáèðàåòñÿ â ïûëåñáîðíèêå- ñèñòåìîé ñìàçêè äâèãàòåëÿ. Äâèãàòåëü EWA-îáîðóäîâàí
ïðåäâàðèòåëüíîãî î÷èñòèòåëÿ âèõðåâîãî òèïà. Áóìàæíûé áàéïàñíûì òóðáîíàãíåòàòåëåì, â êîòîðîì èçáûòî÷íîå
ôèëüòð ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ îäèí èëè äâà ñìåííûõ äàâëåíèå âîçäóõà ðåãóëèðóåòñÿ ïðè ïîìîùè òàê
ôèëüòðóþùèõ ýëåìåíòà. Ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò íàçûâàåìîãî áàéïàñíîãî êàíàëà. Äàâëåíèå íàääóâà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáî