Вы находитесь на странице: 1из 157

ы?''-{ э -э :) 9 |' !'5 ?+:]: с., _: }.)+: 3! +; Ёь!-!з;д!1-/.

9''{_РФ$

Рпо6пЁ$д

*ф'
:*д'*"**''

о
Ё
3!
0-
ь
о
о
ц
э
!-

г

нЁтоэо эв взРАЁоь РАвА вхтвАш'вво5

Рв
Р;89@8Ё5;8
Рв]3.{А !вь Аь]'ншо

Бчш!ро рг|зтпа

{
ш
б
а
Ёчш!ро рг!згпа: А9ше6а А16а, Апа Аг6гп6о!, йаг[а [г!з1|па Б[апсо, &ачше! 8|апсо, !заБе! 8цеэо,
6!ог|а &1аг]а (аБа!|его, Апа !ап1е, Ё'з1Бег Регп6п ёет, 6зсаг 66пет, &ачше! 66пе:,
А!пБоа [аггаЁа9а, А6е!а!6а йаг|(п, &ап6п йаг|[п, 5!!у!а \|со16з, 0аг!оз Ф!!уа. !заБе[ Раг6о,
[:1аг!за &е!6 :\4аг!эо! &о116п, йаг1а &ш!а 6е 6ашпа, &ш1Б !6:чше:, [ацэ1о 7агпога

@ Ё6!1ог!а! [6|пшпеп
@ Ац1огез 6е ез[е п!уе!: \4аг(а (г!з1|па 8!апсо, 6!ог!а \1аг1а (аБа!|его.
А!пБоа [аггаба5а, А6е!а!6а йаг|[п, [аг!оэ Ф!!т,а, !за6е! Раг6о, \1аг!за &е!3,
йаг[а &ш!а 6е 6ашпа, йаг!зо! &о!!;{п у &ш1[т \'ё:чше:
0оог6!па6ога 6е! п!уе| 3'] : &ш1Б \/атчоет

!53\: 978-84 -95986-16-0


)ер6з!1о |е6а! : й_5041з _2009
!пргеэо еп [зрайа
Рг!п|е0 !п 5ро!п

( оог6!пас!6п ре6а969!са :

йаг1а ..!озё 6е!а6ег|


(оог6!пас!6п е0!1ог!а! :

\4аг йепёп6е:

||шз1гас!опез:
й!3ше! А!с6п у 0аг!оэ (аза6о

}!эебо 6е сцБ1ег[а:
.!шап !' [агпцбаэ у .)шап.|о |оре:
)!зебо у пачше1ас!6п:
)шап.|о |6ре:

Ро!.о9га[1аэ:
АгсБ!уо [6!пшпеп, 5|ерБапе 8епа!п, .)асоБо :\4ога!еэ у [егпап6о &апоз -]г.

|гпргеэ!6п:
6г6{|саз &66аг. \ама!сагпего (,\4а6г!6)

А9га6ес|гп!еп1оэ:
А1о6аэ [аз регзопаэ уеп1!6а6ез ч0е по5 Бап ароЁа6о эш9егепс!аз, [о|с_тчга[;аь е :)13{е-
пез у 6е папега езрес!а[, а !а 6!гесс!6п 6е1 8а[пеаг!о 6е АгсБепа т' а ,\1аг:а 6е] {агп':еп
(Бас6п !_а9ш[а

-
ь
|п5|!Ёц|о
6е:уап{ез
[з1е гпё1о6о зе Ба геа!!:а6о 6е асцег6о соп е! Р!ап €цгг!сц!аг 6е! !п:т!1ц|о (епап1ез,
еп у!г1ц6 6е! (опуеп!о зцзсг!{о е| 3 6е а3оз1о 6е 2001

[а п:агса с]е! !п51!:!|о 0егтап[ея ь :о 1о9о!!1эо !(-)п рго|)!е(]ас] ехс!ш:!та (]е] !г;::'] ,---.:-'.;

Б6!|ог|а! [6!пшпеп
!озё 0е!ез1!по йш{!э,4. 28028 _ \1а6г!6
1е!ё[опо.: 91 308 51 42
[ах: 91 519 95 09
е-па!!: е6|пцпеп @е6!пшгпеп'ез
шт'уш.е6 !п ш пеп.ез

&езеп'аёо: гоёо: 1оз {егесБо;. \о езг:1 регп1г|ёа [а тергоёшсс|оп Раг.13,1 о т0га1 ]с с:г: _:!:..
!п[огп{г1со. п! ггапзп!г!г,]е п!пчшпа [огп::: ратте а13шпа ёе езга ршБ!!сас!с1п рог сша1сш|е
е|есгг6п!со. рот !огосор1а. 9гаБас1оп. егс.. з!п е! регп!зо ргем1о 1'рог езсг1го ,]е ]о: :1гц]зт:
Рвп8ш
а { Ф .} 0 9Ё 5 5 Р.4 й о ь ра ;* Ё ];{!.:г 9 -* }.] :, 9 в ф 9
'€ '.!

РЁсё5аББд г!?гг

|п!гоёшсс]6п
Рк|5мА ез шп пё{о6о 6е езраЁо! рага ех|гап!егоз ез{гшс|шга0о еп 6 п|уе!ез: о € гп!еп:а (А|),
€опЁ!пйа (А2), Рго9геза (8|), Ауапаа (82), €опзо!|{а (€1) РеЁесс!опа(€ ) , зе90п !оз гечце
у
г!п!еп|оз ёе1 [|1агсо согпйп ецгорео 4е ге{егепс!а у ёе1 Р!оп €цгг!сц|ог ёе! !пзс]|ц[о €е;уопсез.

Ё1 /|!огсо ёе уе[егепсто ецгорео по5 ргорогс!опа цпа базе соп0п рага !а е!а5огас!оп 0е рго9га_
гпаз 0е !еп9шаз, ог!еп{ас!опез сцгг!сц!агез, ех5гпепез, гпапца!ез... еп {о6а Ёшгора. 9езсг!бе 6е
[огпа !п1е9га0ога !о чше |!епеп чше !!емаг а сабо !оз ез1ц6|ап1еэ 6е !еп9шаз соп е! |!п 0е ц1!!!:аг
шпа !еп9ша рага со!'пцп|сагзе, аз[ согпо !оз сопос!п!еп1оз у !аз 6ез1ге:аз чше 0е5еп 6езагго!!аг
рага ро6ег ас[шаг 6е папега е[1саа' у е! соп{ех|о сц!|шга! 6оп0е зе з!т(а !а !еп9ша' Ё1 йогсо ёе
ге[егепс/о 6е[!пе, аз!гп!згпо, п!уе[ез 6е 0огп!п!о !!п901з1!со чше регп!|еп сопргобаг е! рго9гезо 0е
!оз а!шгппоз еп са6а [азе 0е! аргеп6!:а!е' А! о[гесег шпа базе согп0п рага !а 0езсг!рс!6п ехр!|с!{а
6е !оз об!ег!уоз, е! соп|еп:6о у !оз гпё{о6оз, е1 йогсо ёе ге[егепс]а [ауогесе !а |гапзрагепс!а 6е
!оз сшгзоз, !оз рго9гапаз у !аз т!тш!ас!опез, [опеп|ап6о 6е ез|а [оггпа !а соорегас!бп !п1егпас!опа!
еп е! сапро 6е !аз !еп9шаз гпо6егпаз.

Рп|5мА а0па 0![егеп!е5 !епсепс!аз гпе{о6о!о9!саз 6ез6е цпа рег5рес!!уа сопцп!са!!уа, соп !о
сца! зе регз!9ше а!еп6ег а !а 0!уегз!0а0 6е 0|зсеп!ез у 6осеп!ез. Ё! об!е|!мо 9епега! 6е РР!5йА
ез 6о{аг а! езтш6|апге 6е !аз е5{га|е9|а5 у сопос:гп!еп|о5 песе5аг!оз рага 0еэепуо!уег5е еп цп
апб|епге !'т!зрапо еп е! чше сопуег9еп 6![егеп1ез сц!1шгаз а цпо у о{го !а0о 6е! А1!5пт|со.

Рк!5мА Рго9геза (8!) зе сопропе 6е РР|5йА 6е| а!цгппо (|2@ богаз !ес([уаз), Рк|5мА
6е е!егс|с!оз, РР|5йА 6е! рго[езог у 9
€ 6е аш6!с!опез.

Рп|5мА Рго9геза (81, ш:пБга!). Ёп ез|е п!уе! е! ез|ц6!ап!е е5 сара7 6е !п|егасс!опаг еп шпа
уаг!е6а0 6е з!|цас!опе5 у 1агпь!ёп забе еп[геп!агзе а ргоб!егпа5 со1!6!апо5; согге5роп6е а! п!уе!
!п|егпе6!о-Ба!о. Б! а!шгппо аргеп6е а:

! €опргеп6ег !аз !6еаз рг|пс!ра!ез 6е 6еба|еэ ех!еп5о5 еп шп езраЁо! ез{6п6аг.

] )аг у реё!г ор1п!опез регзопа!ез еп шп 0еба!е !п[оггпа!.


. 1опаг !а !п!с!а1!уа, р!ап|еаг чше!аз, ре6!г ас[агас!опез.
] )аг !пз{гшсс!опез 0е|а!!а6аз 6е с6гпо зе [тасе а!9о.

] &езшгп!г у гезропёег 6ета!!а6агпеп|е а рге9шп{а5.

А |гауёз 6е !аз ас|!у!0а6ез ргезеп1а0аз еп !оз 6![егеп|ез 6пб!{оз (регзопа!, р0б!!со, рго{ез!опа! у
е6шса|!уо), зе соп6шсе а! ез|ц0!апге а а6чш!г!г цпа согпре{епс!а согпцп!са|!ма ргор!а 6е зц п!уе!
(|ап{о еп !еп9ша ога! согпо еп !еп9ша езсг!1а)
рага:

| Бхргезагзе соп зепс!!!е: рага 6езсг!б!г у паггаг ехрег!епс!аз, !':есБоз, [':!з{ог!аз у ге|а1оз.
] Ёхргезаг зшз ргор!оз 0езеоз у Басег соп!е1шгаз зо5ге !а геа!!6а0 чше !е го0еа.
! .]цзт![!саг ор!п!опез у ргоропег р!апез.

http://vk.com/espanol_con_amigos
| [п[егас!цаг соп [аб!ап(ез па!!уоз еп з!!цас!опез 6е !а у!6а со|!0!апа.

] Раг|!с!раг еп сопуег5ас!опез чце |га!еп {епаз согг!еп1е5 се |птегёз регзопа!.


] €огпргеп6ег !а 6езсг!рс!6п 0е асоп!ес!п!еп!оз, зеп|!п!еп{о5 у 6езеоз еп саг1а5 регзопа!ез.
! [опргеп6ег !а !6еа рг!пс!ра! 6е рго9гапаз 0е га0!о у |е!ем!з!оп чце {га!ап !егпаэ ас!ца!ез.
ш Бзсг!б!г !ех1о5 5епс!!!оз у б!еп со!"тез!опа6оз зобге |епаз согг!еп1ез о 6е !п|егёз
регзопа!.
Б Бзсг|б!г саг|а5 рег5опа!ез чше 0езсг!беп ехрег!епс!аз е :пргез!опез.
€а0а цп!0а0 с|сас|!са {!епе ац1опогп1а, рего гесо9е соп1еп!6оз
9гагпа!.са|е5, !ёх!соз у [шпс!опа_
!ез 6е цп!0аёез ап|ег!огез (ге|гоа!!гпеп|ас:оп). €а6а ас::у|6а6
ма а1опраЁа0а 0е шпоз !сопоз
чше
пагсап !а 6ез|геаа чше 5е ма а |габа!аг (!еег, езсг!б!г, езсшс[.:а1 Баб!аг), аз[ сопо
!а0!з1г!бшс!6п 0е
с!азе зш9ег!6а рог !оз ац|оге5 6о!о,
раге!а5, 9гцро5 речшеЁоз, 9гшро 6е с!азе), 1агпб|6п арагесе
цп !сопо сцап0о зе гечш!еге шпа ехр!!сас!бп 6е!
рго[езог (з!егпрге рге5еп|е еп е! !!5го 6е! рго{е-
зог) о шп !ше9о.

Рп|5мА 6е| а|шгппо соп5{а 6е 6осе шп!6а6ез п6з 6оз 0е геразо у абагса шпаз 120 !-тогаз !ес!уаз.

€а6а цп|6а6 0!65ст!са зе 0езагго!!а а|еп6!еп0о а:

[ !п!е9гас!6п 6е 6езЁгеаа5: шпа 9гап раг|е 0е !аз афу!0а6е5 е5|6п р!апсеа6аз рага !!емагзе а сабо
еп раге!аз о 9гцро, соп е! [!п 6е рогепс!аг !а !п!егасс!6п, [а согпцп|сас!оп у !а !птегсш!|цга!!6а6.
! Ё!зрапоагпёг!са: зе 6е!а зеп{|г еп !оэ соп|епг6оз сш!!цга!ез чше арагесеп еп |ехто5 у аш6!-
с!опез, |о чше регп!те !'тасег ге[[ех!опаг а! е5|шс|ап|е зобге !а 0!уегз:0аё 6е! езраЁо!, сопо !еп-
9ша у сопо рг:згпа 6е сш!{цгаз.
! 6гагп5[!са: 5е рге5еп1а 6е [огпа !п6цс|!уа у 0е6шсг!ма рага чце !оз ез{ц6!ап|ез сопз1гшуап !аз
ге9!аз 9гагпа!!са!ез баз5п6озе еп зш ехрег|епс!а 6е аргеп6!:а!е о 6ап6о шпа ге9!а 9епега! чше
6еБеп ар!|саг, 6ереп0!еп6о 0е !а {гесцепс!а, гепгаб!!!0а6 о сопр!е1!6а6 0е !оз соп!еп16оз.
] АцЁоеуа!цас!6п: зе зш9!егеп |ап{о ас!!у!6а6ез соп6цсеп1е5 а чше е! езтц6!апсе еуа!0е 5ц рго-
сезо 6е аргеп6!аа!е, согпо ас!!у!са6ез чше ро1епс!еп у ехр!!с!геп !аз ез|га!е9:аз 6е аргеп01:а_
!е у сопшп!сас!бп.

Рк|5мА 6е! рго[езог абагса цпаз 60 !'тогаз !ес|!уа5 у гесо9е:

| РгоршезЁаз, а!1егпа!!уаз у ехр|!сас!опе5 рага !а ехр!отас:бп 6е !аз ас!:ут6а6ез ргезеп!а6аз


еп е! !!бго 6е! а[цппо, ргез|ап6о езрес!а! а|епс!оп а! согпропеп[е сш|[цга! у рга9гп5с|со,
соп е! [!п 6е чше е! езгц6|ап|е а6чш!ега шп аргеп0!:а!е 9!оба!.
] Р!с]таз [отосор!а5!е5, |ап1о 6е ге[шегао 9гагпа[!са! соп')о рага 6езагго!!аг э!|цас!опез согпцп!са-
!!уаз о !агеа5, 6еп|го у [шега 6е! аш!а, рага чше е! ез|ш6!ап!е |опе сопс!епс!а 6е |а 6![егепс!а
6е !оз !п|егезез !п6!у!6ца!ез, 0е зш у!з!оп 0е! пцп6о у, еп соп5есшепс:а, 6е зш аргеп6!:а!е.
1 йаЁег|а! рага !гапзрагепс!аз 6е ароуо рага е! ргосе5о 0е епзеЁап:а/аргепё!:а!е.
] Арёп6!се 6е ргопшпс!ас!6п соп е!егс!с!оз ргас!:соз.
! 1гапзсг!рс!опез 6е !аз ац6!с!опез.

. €|ауез 0е 1оз е|егс1с1оз.

Бчш|ро рг!згпа

4 ! [ооа{го]

http://vk.com/espanol_con_amigos
|пё1сч* сФЁ.рЁенн##оя

€оп[еп|ёоз [цпс!опа|ез €о:Ёеп|ёоз 9гатпаЁ|са!ез €огЁеп|{оз !ёх!соз €опсеп|{оз сц|]цга!ес


. Бхргезаг соЁез|а . &еу|з!6п 6е {!епроз ёе| . !-6х!со ге!ас!опа6о соп . Б! Р.аз1го еп йа6г!6
!аэ
. (оп1аг у 6езсг!Б!г апёс6о_ по6о !п61са|!уо ге!ас!опез зос!а]еэ . Ё ге9а1ео
1аз зоБге ц5о5 у со51цгп- . Ббгпц!аз 6е сопе5та еп
бгез
Ёзрапа
. }аг !пз!гшсс!опе5
у соп5е . (оз1цпбгез езра0о!аз
!оэ рага 6езепуо!уеве еп . €ц!1цга
о[гоз ра[зе: у сш!{шгаз 9е51ца!

€оп!еп|6оз [шпс!опа!ез €ойеп!{оз 9гагпа[!са!ез €от:сег:!ёоз |ёх!соз €оп[еп!{ос сц]1цга|ез


. Ёаб!аг 6е! 5!тшаг . &еу!э!бп 0е . Бхщг!епс!аэ . (г1з|оба!€о16п
раэа6о' раэаёоэ регэопа!ез
цпа асс!6п ап|ег|ог а о{га . Рге!ёг!1о . 8!о9га[1аэ . !-!!ега1цга: .]шап .|оэё й!!!:1з
р!шзсшагпрег[еФо
еп е| разаёо 6е !п6!сас1уо: гпо#о!о91а у . Апёс6о1аэ .8!о9га|в 6е [пг!чше
. €оп|го!аг !а сопцп!сас!6п: ц5о5 . 5цебоз у €впа6оз
реза6![!аз
гере{!1 рге9шп{аг, 6ц6аг, . Ёхргез!опез ёе сшг!оэ16аё . Аг9еп||па: !оз ёезарагес!-
гезшп!:] е1с.
у 5огрге5а 6оз
. Ёхргезаг . Ёхргез1опез 6е {!епро
у рготосаг сшг1о-
з!0а6

(оп[еп|6ов й,:пс|опа!ез €ойеп!6оз €оЁеп!ёоз |ёх!соз


9гатпа1|са!ез €оп!еп!{оз сц![шга!ез
. (опсе6ег
регп1зо . !гпрега|!мо пе9а1!мо ге9ш- . Ёп е! 9}гппаэ!о .1 Реп9 5Ас;!
. €опуепсег, а1гаег !а а!еп- !аг е !гге9ш!аг . !-ёх!со ёе! сшегро: тегбоз . !-|1ега!шга: .!цап &ап6п
с!6п у ап!гпаг а !а асс!6п. . [прга!!то + 6е поу!гп!еп{о согрога!
ргопопбгез 1!глёпе:
Регзша6!г . !прега!!тоэ [оз1!!аа6оз: . |-о 6!!!ггцб!по 6е .!цап !-ц!з
. 9аг !пз[гцсс!опез
. 9аг сопзе!оз, гесогпеп6а-
- |/еп9о 6цегга

с|опез у эо!цс!опез
- |/ап'лоз . ЁзраЁо! 6е Ап6Ёса: шзо

- /у1!го 6е! !прега{!мо


. 9аг 6г6епеэ
. 0[гесег а!9о
. йоэ!гаг 6езасшег6о

€оп[еп!6оз 11:пс!опа|ез €оп!еп!{оэ 9гагпа[|са|ес €о::|еп!{оз !ёх!соз €ог:|еп!6оз сц|[шга|ез


. Бхргезаг 6езеоэ . Ргезеп1е 6е зшБ!шп(!то: . !-ов еэ1ц6!оз . Б шп!уегэ!6а6 езраЁо1а
. Реасс!опаг ап1е цп 6езео по#о1о91а, ге9ш!аг е . Б! з!з!епа е6цса[!уо еп
. Ап!паг а а!9ш!еп !гв9ш!аг &раЁа
- 6/о!6 . !-1|ега[цга: .,!цап Р,ап6п
_ Ёзрего чое .!!гпёпеа
_ 9езео чше
- Фс;!его чае

http://vk.com/espanol_con_amigos
(оп[еп!6оз [шпс!опа|еэ €оп[еп16оз €оп[еп!{оз !ёх!соз
9гагпа[!са|ез €оп[еп!6оз сц|1цга|еэ
. Бхргезаг . Ёц{цго . . !-аз уасас!опез еэсо!агез
ргобаб!!!ёа6 еп рег[ес|о: пог[о!о_ [-а е6цсас!6п
е! ргеэеп|е, еп е! раза0о у 91а у шзо еп ЁзраЁа у €шба
еп е! {ц1цго . €оп[гаэ1е {ш1шго рег1е6о, . !-!1ега{цга: .!ц!!о €ог15:аг
. !-апеп{агзе [ш1шго |прег[ес1о у соп6!-
. &езроп6ег соп зе9шг!ёа0 с!опа! з!пр!е
. \е9аг/а{|гпаг соп ёес!ь!бп . 0зоэ 6е!
рап|с!р!о раза6о
. Ёхргезаг ех1гаЁеаа . йагса6огез 0е
ргобаб!!!-
. &ргезаг ргеосшрас!6п ёаё: а !о гпе/ог, 9о!эц е1с.
. [гапчш!!!:аг . 1Рог + соп6!с!опа||
чоё
. Ёпег чое (прег[есто) +

!п[!п!т!уо согпрце5{о

€оп(еп!6оз [шпс!опа|ез €оп[еп!6оз 9га;па[!са!ез €оп[еп]6оз |ёх]соз €оп[еп!6оз сц!Ёцга|ез


. Ёхргезаг ргоБаб!!!6а0 . @о/а6з + зшб|шп1!мо . [-ёх!со геа!с|опа6о соп . !-о5 п!51ег!о5 ёе! с!пе

. !пё!саг !а ех!э1епс!а 6е . А !о гпе/ог + |пё!са|!уо !!!ега1цга у е! с!пе . (гбп/со ае цпо |пцепе
а!9о о 6е а!9ш!еп . А6!ег!тоз апцпс!аёо 0е 6аБг!е!
у ргопопбгеэ
!пёе[!п!0оз (геу!э|бп) 6агс[а й6гчше:
. |-а !п!егрге1ас!бп 0е !оз
зцеЁоз
. [-аз яшрегз|!с!опез

€оп!еп|6оз {цпс!опа|ез €оп!еп!6оэ 9гатпа[!са|ез €оп[еп!6оз сц!!цга|ез


. !а!огаг ор!паг . !егбоз [6гпш!аэ ёе ор!- . €оп!гаэ[е 0е ехргез!опез:
у у
. Рез1асаг о ёаг !гпропапс!а п!6п т!ро: езраЁо[ 6е [зрапа у е5ра_
а а!9о _ гпе рогесе/ез + а6!е|!- бо! 6е Ап6г!са
. Бхргезаг асшег0о ёез- уо+ чце + зш5!шп1!мо . !-о гпи/ег ёе о9цо ае
у
асцегёо _ гпе рогесе/ез16 + а6уег- (агпеп &!9а!!
. Фг9ап!:аг пшез|газ 5!о+9ие+зшб!шп!!мо
ра!а-
бгаз: аг9шгпеп|аг - ез цп/цпо + 5ц5!ап|!уо
+ чце + эшб!шп[|мо
- ез с/ег|о/еу/ёеп|е +

9ое + |п6!са!|мо
_ ез[б с!ого + 9ие + |п6!_
са1!уо
. Ёз[гцсцга: !о гпбз/гпепоз +

] а6!ег!мо + ез
. Аг9шгпепсас!бп: ог9ап!аа-
| 6огез 6е1 6!чсшгчо
|

. Ргопопбгез зш!е1о: [шп-


с!бп еп[6!!са

6! [зе!э] |шо:сс . Рп!$мА

http://vk.com/espanol_con_amigos
€опЁеп!6оз [цпс!опа|ез €оп1еп|6оз 9гатпаЁ!са!еэ €оп[еп!ёоз |ёх!соэ €оп[еп]6оз сц|[цга|ез
. Бхргезаг сопе5га . йоёо !п6!са!!уо; !гпрега{|- . !-ёх!со ге!ас!опа6о соп . !-а
!а ршб!!с!ёаё еп БзраЁа
. Ёаб!аг 6е! раза6о уо; рге5еп{е ёе зцБ!цп[|уо; га6!о у !а ршБ!|с!6аё
. (опмепсе1 а[гаег !а а[еп- соп6!с!опа! з!пр!е
с!6п у ап!паг а !а асс!бп . @/о!б + зшб!шп|!мо
. Бхргеэаг/рге9цп{аг Рог . йагса0огез 0е
ргобаБ!!!-
эепзас|опез [з!саз ёаё: о !о гпе/оц чш/абз,.
. )аг сопзе!оз/гесопеп6а- . !егбоз [6ггпш!аз ёе ор!-
у
с!опез п|бп 6е! \1ро: ез/езсб +
. Бхргеэаг ёезео а6!е1!мо + чце + !пё!са||
. Ре!!с!тап а9га6есег то/зшб!шп{!то
. Аг9шпеп{ас!6п: ог9ап!аа-
. Ёхргезаг ргобаб!!!ёа0
. !а!огаг у ор!паг 6огез ёе! 6!зсцгэо
. 0г9ап!ааг пце5[га5 ра!аБгаз
. Аг9шпеп1аг

€оп[еп!6оз [цпс!опа|ез €оп!еп!6оз 9га:па[!са|ез €опЁеп!6оз |ёх!соз €опЁеп!6оз сц|[цга|ез


. Реэсг!б!г у 6е{!п!г . 5ег у ез|аг. [-]зоз (геу!з!бп) . !-ёх!со 6е 6езсг!рс!бп . !-а Разаге!а €!Бе!ез,
. !6еп(![!саг о5!е1оз, !ш9агез . 0гас!опез 6е ге!а1!уо. . !-а по6а йа6г!6
у рег5опа5 у 6аг !п[оггпа- €оп1газ1е !пё!са!!уо/эцб- . |-а Разаге!а 6ац6[.
с!бп зесцп6аг!а !шп{!то 8агсе!опа
. Ре6!г !п[огпас!6п зобге ь! . Ап1есе0еп1е . Ё! Фце{аа!
эабе а!9о о сопосе а!9о/а сопос!6о/ёезсопос!6о . Рапап6, 6ца|егпа!а,
а!9ш!еп \!сага9ша, €оз1а &!са
. Ре6!г (а!9о) еэрес![!сапёо . й6п!са йо!1па, а6г1е у
сап1ап[е езрабо!а

€оп[еп!6оз [цпс!опа!ез €оп!еп|ёоз 9га:па[!са|еэ €оп(еп!6оз |ёх!соз €опЁеп!6оз сш![цга|ез


. &е!ас!опаг 6оэ попеп[оз . Резршёэ ёе/ап|ез /е + !п|| . !-ёх!со ге!ас|опаёо соп !аз . Рез/зс!гё 6е Ё! Р0о
еп е! |1егпро п!{1уо е|араз 6е !а м!0а )!п5п!со
. Бхргезаг е! погпеп[о еп . €аопёо/ёезриёз ёе . Б! !€1-':|п9
чце осцгге цпа асс|6п чне/Аоз[о 9ое + !пё!са1!- . |-а зопг!зо е[гизсо 6е .|озё
. Р!!аг е! гпогпеп1о [ц1цго мо/зшб!шп|!мо !-ш!з 5апре6го
. Ап[ез ёе чше + зшБ!шп!|мо
. 0|гоз пехо5 тепрога!е5

| €оп!еп|6оз [цпс!опа!ез €оп[еп!6оз 9гатпа[|са|ез €оп[еп!6оз |ёх!соз €оп!еп|6оз сц|[цга|ез


. Ёхр!!саг е! по1|уо о !а . (оп!шпс!опеэ сацза!ез: . йап[аз у соэ1шпбгез . |-!|цгпо еп !оз Апёез ёе
!

|
рогчце а соц5а ёе (чие), . [м1епза!е, |е!е9гапа, йаг!о !аг9аз !-!оза
|. сашза 6е цпа асс|бп ёе0!ёо о (чие), уо чо9 . Ё! пцп6о !аБога! еп
Ёхр!|саг !а уег0а0ега сацза соггео е!ес1г6п!со, сапа
6е а!0о пе9апёо о[га ёоёо чо9 рце5|о чце !п[огпа! у по1а 8раба
ехо!!сас!6п со[пц рог, по рогчце...,
. .]цэ{![!саг шпа ор!п!бп з!по рогчш9 по е5 чце-.
пе9ап6о о[га ап[ег!ог з!по чае...
. Раг ехр!|сас!опез о 6!эсц!
рагзе рог а!9о
. Бхргезаг [азс!6!о у ге:!9па-
с!бп
. !-апеп1агзе 6е а!9о
. [гапчш!!!ааг сопзо!аг а
у
а!9ш!еп

Рп.$мА. ш!уг!- в'1. РноспБ$А [з!е1е] ! 7

http://vk.com/espanol_con_amigos
€оп[еп!4оз [цпс!опа|ез €опЁеп!ёоз 9га:па1!са|еэ €оп[еп!6оз |ёх|соз €оп[еп!ёоз сш|[цга|ез
. &ргезаг сопзесшепс!а . €опе6огез 6е !а аг9шпеп- . 5а!ш6 у е:1ё|!са . Б! 8а!пеаг!о 6е Агс1'тепа,
у
|!па!!0а6 1ас!6п йцгс!а
. Рге5еп|аг цпа гес!апас!6п . €опзесцепс!а:
рог е5о рог
рог езсг![о (саг(а [огпа!) |о [ап[ц оз[ чш9 ёе аА[
. Аг9шпеп1аг чце' |оп... чце
. |1па!!ёа6: рага
чце а чце
о [}п ёе чс;е

€оп1еп!6оз [цпс!опа!ез €оп!еп!6оз 9гатпаЁ!са|ез €оп1еп!6оз |ёх!соз €опЁеп!{оз сц|Ёцга!ез


. Ёхргезаг ёезео . Рге|ёг!{о . !-аз сопргаэ . €опегс!о
рег[ес1о 6е зцб- !шз1о
. !хргеэаг ех[гапе2а !шп1!мо: пог{о!о9[а у шзо . !-а
реоп:а
. !хргезаг 9га{!1ц6. . 1.9цегег + . Ёогпаз [бгпш!аз 0е сог-
чце + зшб!шп1!- у
Р,еасс|опаг ап1е е! а9гаёе_ уо? {е5[а
с!гп1еп|о . 10цё гого/гпе ех[гапо/|е
. @[гесег ауцёа, цп зеш!с!о + чце + рге5еп-
о цпа !6еа 1е/ргетёг!то рег[ес!о 6е зц5_
. Ёе!!с!саг !шпт!мо!
. Ре6!г 6!эсш!раз .6гоёоз рог + |п[|п!1!уо
. &ес1таааг цпа !пу|1ас!6п о з!пр!е/сопршез1о
цп о[гес!гп|еп|о

€оп1еп!6оз [цпс!опа|ез €оп[еп!6оз 9га:па!!са!ез €оп!еп!ёоз |ёх!соз €опЁеп!6оз сш|!цга!ез


. 9езсг!б!г . !прега|!мо а[!гпа1!мо у . Р|е:аз 6е шп е!ес!го6о- . йаг&е|!п9 у
ршб!1с!6а6
. 9аг !пз[гцсс!опез пе9а1!уо гпёз1!со
. €опуепсег, регзша6!г . 9гас!опез [епрога!ез . йапца! ёе !пз1гшсс!опез
. 0гас!опез [!па!ез . Резсг!рс!бп 0е
регзопаз
. 0гас!опеэ 6е ге!а1|уо
. Фгас!опез сопё!с!опа!ез
. Рег[[газ!з 6е об!!9ас!бп
_ ёебег + !п[!п1(!уо
_ [епег 9ие + |п[!п!|!мо

Ёп е! гпё€о6о зе Бап шза6о !оз 5!9ц:епЁе5 э[гпБо!оз 9г6ясо5:


_г$'
[габа!о !п6!у!ёша!
||н.ь:.,. г-\
\, Ац6|о
[\0пего 6е !а 9гаБас!оп1
!] 1

[габа!о еп раге!аз
@1 сзсгтьп
@ [ёх!со

бй] тгаьа1о еп речшеЁо 9гшро


@ г"-.
в Рго[езог

|г&3-|
ЁЁЁ тгаьа!о еп 9гап 9гшро о [3,,'.. в [агеаз рага геа!!:аг еп са5а
рше51а еп соп0п

8 ! [ос[то] !шо!оЁ . Рп!5мА

http://vk.com/espanol_con_amigos
1!

:.' .1,,'1'.';|:.1!1.}111 ]',,. ] '-:''_г|:!: .


' Бхргезаг сог|е5та
. €оп{аг у 6езсг!б!г апёс6о|аз зобге шзоз у соэ{шпбгез
. 9аг !пз{гцсс!опез у сопзе!оэ рага 6езепмо[уегзе еп о|гоз ра[зез у сш!{шгаз

. | ' ',,;..:. *,.: .",::,::'}.. .

' &еу!з!6п 6е !!епроз 6е! гпо0о !п0!саг!уо

|- огт :,,':'т1 с]с,}:]' ь{] ],{ .' с'! :;

. !-ёх!со ге!ас!опа6о соп !аз ге!ас!опез зос!а!ез

,[ с.з р ; !' с' гц |с!с;'5 0--'| [!т( ! а'д д*;:!


' Б! Р.аз(го еп йа6г:6
" Б! ге9а|ео
, [огпш!аз 0е сог!ез[а еп Бзраба
- о€ з{шпбгез езраЁо!аз
" €ц!{цга 9е5{ша!

http://vk.com/espanol_con_amigos
\о 9ше0а п! гаэ[го
].! ! ]! ]]]]!]! ]! . ]! !! !!!! ! ]!! |]]! !

щ п@АпЁез 6е |еег е|1ехЁо зоБге е| РазЁго, гезропёе а е51а5


рге9шп!аз. 9езршёз, |ее
е! !ех!о со|пргше6а
у Ёцз гезршез[аз.

Ап1еэ 6е !еег 9езршёз ёе |еег


еФое ёь ёе зепапа ез
1
!а е! Раэ{го?
2.
ё5е
роеёеп оогпРгаг оь]е1о5 ае эе9опёа папо?
11.
с|з роз;Б!е аёчо;пг ап1!9оеёаёез уа]!озаз?

еФое зе
роеёе ёе9оэ1аг еп е! Раэ1го?
1з еБэй аБ!ег1о 4огап{е 1оёо е] ёь?
]

{, ё|з оп пегсаёо соБ!ег1о?

1.|.|. в @ АБога, |ее е! Ёех[о:

Б! Раз1го еп йа6г10 ез шп р!п1оге$со


у бш|1!с|озо гпегса0!!|о а1 а1ге |!бге чше }:ау чше
у1з|Ёаг по зо!о рог !оз- оБ]е1оэ сцг1озов
у ап1|9цо$ чце $е рше0еп
' со]пргаг а1|!, з|по рог
|а агпр!!1ш0 0е 1аз са||ев у 0е
ршеэ{оз чше 1о
"'-р'''"...
Ёз15 з|1ца0о еп е| сотаа6п 0е1 йе!о йа0г!0, еп е! саз1|ао
багг1о 0е ог|9еп !ш01о 0е
[атар1ёв. Бп еэ|е гпегса0о соп а1гпа 6е:осо зе
рше0еп епсоп|гаг: ап1!3Ёе0а0ев (сша0гоз
0е {!ттпа, в!\\аз тососб, тпцеБ\ев 0е ёроса,1тав1оз йе!оз..),
оБ!е1оз 0е зе9шп0а гпапо (сап-
0|!ез ап1|3шоз, 1га|ез 9оуе$со5' гора...)' согпропеп1ез е1ес1г6п!сов,
1еБе-оз рег0!0оз еп е1
[1егпро' Бо1паз, реп0|еп1ев, со13ап1ез, саг[ега$,
рго0шс|ов аг[езапоз... Разаз 6е1ап|е 0е
шп ршев[о уаг!ав уесе$ у 0езршёз 0е
пц|пегозо5 егпрш|опез у 0е а13шпоз
ге9а[еоз, уце1уез у 1е 0ес10е5 а со|п-
ргаг.
1агпБ1ёп ез роз!б!е согпег |оз
\\р\соь Батчш\\\оэ у, 1тав еэсцс\аг
гп:]з1са |га0!с1опа1 гпа0г!1еба
ргосе-
0еп|е 6е цп ог9ап!|1о, 1огпаг е1аре-
г!1!уо соп 1ов агп|9оз еп цпа |аБег-
па, [азса о гпез6п 9епш!пов.
Рего рага 0!з{гц1аг 0е ез1е 9га1!
{!сап1е 1ш9аг 0оп0е гпцс}лов гпа0г!
|еЁоз асц0еп !аз гпабапаз 0е! 0о-
гп|п9о, сопйепе |г |егпргапо: зобге
!аз |гез 0е }а |аг0е гпцс[поз 0е 1ов
ршез[оз егпр1е:ап а гесо8ег.
Бз цпа соз[цгпбге |ап агга|3а0а
еп |оз гпа0г|1е[оз чше по 0еБег!аз
рег0ёг|е|а.

10 1 [ё!еа]
0\]оАо
http://vk.com/espanol_con_amigos
1 . Рг|!$мА
1.1.2. м @ 8шзса еп е| (ех[о !аз ра|аБгаз соггезроп6|еп[ез а !аз з|9ш!еп!ез 6е[!п|с!опез.

€агассег1вс|со 4е \4а4г]4.

! А4.!ет1то ар11са4о а цп зепс1гп1еп.о о со5сц1пБге гпшу {}ггпе.

€агасгег{зт!со Рог 5ег ргор!о о г{р|со 4е шп 1ш3аг.

0Б]его т1е.!о о росо (г|1.

5е ар11са а1 1ш9аг 4оп4е }:ау гц!4о соп[шзо 4е 3г1соз, тосез у г|заз.

€6гп|сз.

{_]сепв11!о рага а1шгпБгаг, ргом1с|о 4е асе|се у гпесБа.


6!т\

щ @ {|с,"пёо сотпрга5 а!9о еп е| па5Ёго ршеае5 пе9ос!аг соп е! уеп6е6ог 5ц ргес:о.


А е5!о еп е5раЁо! 5е !е !!агпа "ге9а[ео". €Рог чшё по ог6епа5 е| з!9ш!еп[е ё!5|о9о у аэ[
аргепае5 а ге9а!еаг?
} \/еп6е6ог } €!|еп|е

5;по чше !пс!шзо Регаепо5 6!пего.

!АБ!, шз|е6 чш;еге шпа 6о1а 6е у!по.

36 ешгоз.
Бшепоэ 6[аз, 2чшё чшег[а?

25 ешгоз.

[огп\|ёп пе рогесе о гп[ гпцсАо гпбз гоэопаб|е


е5[е ргес1о. [еп9а.||Ацс|оз 9гас!о5. !А0!6з!

3шепоз 4[аз, чшег|а шп о\}е{о чше е5 4е р1е!'..


(гео чше ез гпагг6п з1гте раго Бе0ег у1по.
у
} 5[, з[. Ёзо ез: шпо 0о[о 4е у]по.
> /@шё !е рогесе еп[опсез 30 ецгоз?

} |\у!е 9ц5[а е5[о. |(ш6п|о сце5[о?


} ]|/1е ро[есе саг|з!гпо. |!епе шп ргес|о {о|а|гпеп|е
4езог||[а4о. |[,'1о роёг[а Аасеггпе а!91п 4езсшеп|о?

@ Ресшег0а чце рага со|пргаг рше0ез цзаг е! рге1ёг!|о [гпрег1ес|о 0е сог|ез[а


|еп4еёог: 3шепоз ё[а1 ечшё чшег/о?
€|]еп[е: Бцепоз 4/о1 чшег|а.'.
]
? рага 0езсг!б|г рше0ез шзаг |аз з13ш!еп1ез ехргез1опев:
о Ёс + а0!е|!мо (9гап0е, саго' боп1|о'..).
. Ёз 4е + погпбге (гпа|ег1а: сг|з1а1, р15з|!со...).
. 5]уое рога + 1п1!п!1!уо (беБец |осаг...).

Рп]5мА . 1\]!уЁ!- в"]' РвосвЁ$А [опсе] ! 11

http://vk.com/espanol_con_amigos
,61)
!гпа9|па
@Ёг^,"га,
[агп!]!а агп!9оз.
чце уа5 а| &аз[го а со|тргаг "гесцегёо5 !|р|соз,, езраЁо|ез
рага
1ш у 5!гпш!а шп 4|5|о9о со!т|о е! 6е |а
р59!па ап[ег!ог еп е! чше ге9а[ее5
е| ргес!о 6е! о6!е[о [|р|со.

в]
.,_€
,,'!|!'[??',

! \
\,

ь**-
.]ддддщ

*
мв €огпо пог|па 6е соЁез]а, по 5е рше6е ге9а[еаг еп сша|чш|ег
раг!е. €9цё за6ез
6е !а соЁез]а еп Бзрайа? 5еЁа|а соп цпа | |а !п[оггпас!6п
соггес!а у со]пеп!а соп [ц
согпраЁего !а чше !е гезц![е зогргеп6еп[е.

| т. \о зе рше6е ге9а|еаг е! ргес!о 6е !а Ба5!|ас!оп еп цп !.тоте!.


2. }оз ап!9аз сшап6о зе 6езр:6еп зе 6ап !а папо.
3. ]е 6езса{ааз рага е5{аг еп са5а.
4. (шап0о !е о[гесеп а!9о 6е сопег о Бебег, по 5е асер{а а !а
рг;гпега.
5. 5! ге 6ап шп ге9а!о, по 0ебез абг!г!о еп е! погпеп1о'
6. €шап6о ге 6!сеп шп р!горо о !е [-тасеп шп сшпр!!6о, !о а9га0есез з!п гп6з.
т' 5! !пу!|аз а 1шз агп!9оз а сепаг, |е |гаеп цпа босе!!а
6е у|по, шп ро5{ге, а!9о рага
р!саг...
8. 5е р!6е реггп!зо рага [шпаг.

н в 5шБгауа !оз уег6оз еп Рге5епЁе 6е !п6!саЁ!мо. €}{ау


уегБоз !гге9ш|агез?

',"'нР1гапз[оггпа:

@[гесег Ф{гетсо @{сесе @{гесепоз


€опосег

9аг

Ёасег

Ропег

1гаег

5а6ег

сошт!ш0А -:;.

12 ш [0осе]
|'-]\]!оАп 1 . Рп!$мА

http://vk.com/espanol_con_amigos
1:з{{т: !'!''г'.. [: },.;,'1 1;: Р'|очс;{т'<'тч7з -';

5а!|г

Рес!г

Б:пре:аг

[о|уег

Реё!г

9огтп!г

[9|еп1!г

щ я@ €огпр!е[а аьога е5[а5 огас:опе3 соп !оз уегБоз согге5Роп6|еп!ез у аргеп6ег65


]п55 со3ЁшгпБгез езраЁо!аз.

0ес!г . 5еп[огзе о 1епёег о 9езРегЁг о 5о!ег


Ре!!г . Асоз[огзе о Ёгпре:ог .
9езРеё!г5е тепег .
1.

2.
з.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

! !!]!]]]]!]!]]!!!!]] ]:'] .о9ч9.1:л9:93


зд в @ |-ее е! з|9ш|еп[е Ёех!о еп е! чше 5е паггап !аз ауепЁшгаз у 6езмеп[шгаз 6е шпа
рго[езога 6е езраЁо| еп |ар6п, ршБ!!саёо еп е! рег|6ё1со Ё! РоБ.

Ёёоё: 26 апоз'

Ргосеёе ёе: €ёсегеэ.


ЁесБо !е|т!о!е: ёезёе3оп!о ёе 2ооо Баз{а паг:о ёе26Ф2'
!|!пегог!о: Р1аёг[ё-3ароп-€Б:па
0шгос!6п: уе!п11оп пезез' сошт:ш0л-|}

Рв!5мА . \!уг!- в1. РвосвЁ$А [1гесе] ] '!3

http://vk.com/espanol_con_amigos
йо[!уо. [-аэ
$апаэ ёе м!фаг у !а эоег{е ёе епсоп1гаг оп 1гаБфо 4е ргоёзога ёе езрапо| еп 5ароп, а0пч0е по заБ{а
паёа 4е..1аропёэ'

@ш6 ё!!о гш [оп]|!о. попеп{ц а0пч0е


роз!егоп п1п9опа 1гаБа у гпе аРоуагоп еп 1о4о
[,1о [ез соз1о а4ар1агзе а еза
поеуа з!1оас|6п, ез1апёо уо еп |.)п {ап !е.1апо у соп {ап роса !п{огиас!оп эоБге ё!'
ра|э
€6по !о [|попс!оз|е. €оп !о 1еп{а аБоггаёо ёе 1гаБ1оэ {епрога!ез еп уегапо.
{ое
йе!!о 6е 1гопзрог}е. Рог эороез1о, е! ау!оп' €аёа уеа 1еп(а иасас!опе9 !Ба а €Б!па а сопосег ё!{егеп{еэ
чое раг_
{еэ ёе!
ра[з.
Рог а!!( пе гпоу(а еп 1гапэрог1ез 1оса!ез

Ё| пе!ог гпопеп}о !е! т!о!е. !_оэ сопраг1| соп !оз ап!9оз Б;се а!!; Б!!оэ гпе 4еэсоБг|егоп е! зо со!1о-
чое чое ра(э
га у 505 соз{опБгез (1ап 4;фгеп1ез а !аз поеэ1гаэ). €оапёо фег'п й|з раёгеэ а у!э!1агпе, фе уегёаёегапеп1е епо-
с!опап1е'

Ё| погпеп|о п6з ре!!9гозо. €оапёо ие !п9гезагоп еп оп Бозр|{а[ 4е 6за[<а 4еБ!ёо а опа !п[есс|6п А![( пе ё; соеп-
{а ёе !о !е]о5
ч0е
ез1аБа ёе саза у ёе !о эо!а
чое
пе эеп1[а еп е5о5 попеп{оэ.
[о з|!цос]6п п6з ех|гобо. }4осБач ёеэёе сопо епсоп1гаг опа 4!гесс1оп еп 0п гпаРа.1аропез а сопо о1!!!:аг е!
соаг{о ёе Бапо. 1апБ!ёп еп [оэ Бабоз
роБ!!соз.1аропезеэ 4опёе по Бау !о9аг рага е! ро4оп
[о соп!6о тп6з гого. !-аэ соп|ёаэ 5оп п(.)у ё]$егеп1ез а !аэ поез1га9
Рего по 10уе п!п90п ргоБ!епа рага аёар1аг-
пе а 505 соэ1огпБгез со!1паг|аз' Ёе 1опаёо посБо аггоа /
резсаёо.
йегес|6 |о репо. 5е ]о гесогп]епёо а 1оёо е! попёо Аргепё; посБ(з!по ёе о1гаэ со!{огаэ зоБге 1оёо а сопо-
у
сеггпе пе-)ог Аёепёз' пе аБг]о !а пеп1е а о1газ {огпаэ 4е
репэап

1гаБа: оБз{6сш1о'
Рш{ог: мег9Ёеп:а, !п|[гп|0а0
2.1.1. пп @ з,ь-ауа [оёоз |оз уег6оз еп раза{о чше
арагесеп еп е1 {ех[о.

э8'м@ €о|оса |оз :пагса6оге5 6е Ё|егпро еп 5ш со!цппа соггезропё|епЁе:

Ёоу ЁзЁ зепопо о Ап}ез о Ап}еоуег о АпосБе о }е речшебо . }!осе цп го1о


'
5|епрге ' Ё| 6!еа ёе !шп|о о А!9шпо уе2 . уо о 1оёоу1о по . [| о|го 6[о
€цопёо о Ёп рг!потего . носе уог|о5 обоз . €о6о уе:

'1.
Асс!6п раза0а еп шп рег!о- Асс!6п ра5а6а еп шп рег!о6о }езсг!рс!6п 0е:
6о 6е т!егпро по 1егп!паоо. 6е т!епро {егп!па0о. . рег5опа5, созаз, !ш9агез...
2. Бхрег!епс!а. . асс!опез [аб!|ца!ез
. с!гсцпз|апс!аз
. р!апез.

!,Ёау гпагса6огез ро!|ма!епЁез?

14| [оа1огое] |,..,|\!оАо 1 . Рп!$мА

http://vk.com/espanol_con_amigos
?..&"!" я@ АБога, с!аз![!са !аз з|9ш!еп[ез [газез зе9йп |а со!шгппа соггезроп{|еп!е 6е|
е|егс!с|о 2.2.

Ф н" Фгпаёо гпшс[''то а(го7 у резса0о.

@ сааа уе7 чше {еп[о уасас1опез, /6о а €[":!па.


@ €шапсо |цегоп гп|з ра6гез а у!з!|аггпе, /ие уег6а6егагпеп1е епос!опап1е.
@ Р!папс!6 е! м!а!е соп !о чце [ел,с а!'тогга6о.

[[*;|; п@ Б!|9е шпа [оггпа уегБа! рага са6а шпа 6е езЁаз [газез. ёЁау а!9шпа 6оп6е зеа
роэ!Б!е шзаг !аз 4оз а|Ёегпа!!уаз?
|. Ёп ЁзраЁа е5!е аЁо зе !'топ созо4о / зе созогоп гп5з 6е 200 000 рег5опа5.
2. Ап!ез, !оз !6мепез зе !пёерепё!аогоп / зе !пёерепё/зоБсл еп !а уе!п1епа; аБога по.
3. Айп по зе г1с ё/зсш!роёо / зе ё!зсш!рб рог |таБег!е 9г!1аёо.
4. \а !'те оргепё!ёо / оргепё[ а за!цёаг согпо !о Басеп еп )ар6п.
5. ё[е !топ |го|оёо / те [га|оьоп а!9шпа уе: ёе цз!е6?
6. Б! аЁо разаёо !'ле зо!тёо / за![ гпцс6о ёе гпагс}'та.
7. Ре6го !е епу!6 цп га]по а йегсеёез рогчше |це / его зш сшгпр!еаЁоз.
8. Ёасе 6оз зегпапа5 чце /??е !!огпб / гпе !'ло !!огпоёо рага за!!г.
9. !йе а!е9го 6е уеЁе! Р:ес!загпеп1е Басе цп гпогпеп[о !тегпоз /-';об!оёо / !эоб!огпоз ёе 11'
-16гп
-
1$"#д [[]|[песшег6а а!9шпаз апёс6о[аэ чше Ёе !тауап зшсе6|6о еп оЁгоз ра1эез а !оз чше
Б_ауа-з м|а!а6о. €шеп!а !аз соз1цтп6ге5 чце гп5з [е зогргеп6|егоп у !о чше Ёе осцгг!6. Рше6ез
Ёогпаг по[аз з|9ш|еп6о !аз Раш[а3 6е !а |есЁцга 2.!.

6!т\

ж* @ {|с".!езЁа !п6|у|6ша!гпеп!е а е5[е сшез[|опаг!о у 6езршё5 согпепи соп !ц со!пра-


[те-его-1цз ге5рце5и5 рага [га!аг 6е ашег|9шаг сш6! зе а4арсаг5 гп5з а |а сц![шга езраЁо|а.

@ э: те !пу!1ап а сепаг а |аэ 22:00 у ||е3аз а @ [п цпа:опа гез!6епс!а| е| 0е уе!ос!-


||тп!{е
1аз 22з2|, з|3п!{!сага{: 0а6 ез 6е 30 &гп7Б. 5] соп0шсеэ а 30 &тп7Б
а. чше |!е3аз а 1!епро сцап6о по Бау 6еп[е еп |а са||е, зег6:
Б.чше егез !гпршп1ша! а. абэшг6о
Б. ас1шаг соп ге5роп5а6! !!6а6
@ з! ез*:{з еп е! гпе[го у а|3ш!еп 1е гп!га,
репэаг{з чше:
цп па|е6цса6о
@ 5! гп!еп1газ сешБ соп шп атп|3о, ез1е !ш3ше1еа
соп цп оБ|е1о регзопа! 1шуо, щпзак{з чше:
а. е5
Б.чше чш!еге ''\13аг" соп1!3о а. е5 шп гпа!е6шса6о
с.чце е5 погпа! чше !а 3еп{е п!ге Б. 1пуа6е 1ш еэрас!о м!й!
с. ез поггпа!
@ з! рге3шп[аэ а цпа рег5опа чше асаБаз 0е
сопосег сц{п1о 3апа, [е сопз]0егаг6: о 5! а!3ш!еп [е ргезеп1а а цпа с!т|са езрайо-
а. !п6!зсге1о |а у ез1а 1е 6а 6оз Безоз:
б.6езсоп6з а. 1е эогргеп6ег6
с. рг6с1!со Б.1е по!ез1аг5
с. !е соггезроп6ег6з 6е !3ша! папега
@ з! еп шпа [!ез[а, шпа рег5опа гесБа:а цп
Бг!п6!з соп а|со1то| рогчце 6езрш6з 1!епе @ 0п 3гшро 6е атп!3оз уа а цп гез1ашгап[е, з!

чше соп6шс|г гпе6!а Бога Баэ1а $ш са5а, са6а цпо ра8а рог зерага6о зе6йп |о чше
зе сотпрог1аг6 согпо: Ба согп!0о у БеБ!6о, ез1о зе сопз|{егаг6:
а. шп а3ша{!ез1аз а. рг6ст!со
Б. шпа регзопа гезропзаБ!е Б. !псоггес1о
с. шпа рег5опа 6езсог{6з с. а1[р|со

Рв!5мА. ш!уЁ| в1. РноснБ$А [0ш!пое] ! 15

http://vk.com/espanol_con_amigos
1]ЁЁ!.13${!Ё?;!..]]! ]! ! ! ! ]]]]! ! ]]]!
щ н @ Ё 6езсопос|гп!еп1о 6е о[газ сш![шгаз рше6е ргоуосаг тпа!еп[еп6!6оз сш!Ёшга!ез
чше ёеБетпоз еу|Ёаг у 5шрегаг рага !о9гаг цп |пауог епЁеп6|гп!еп!о епЁге !оз 6![егеп-
Ёез ра|зез. !-ее е! з!9ш!епЁе аЁ|сц!о арагес|4о еп цп рег|66|со езраЁо!:

:[1'' 4е 1га{п?
[ас ге1ас1опез епгге Раг(з у 1ёБег:|п зе Бап ат1па3га4о рог сш1ра 6е1 у!по. Ёвса $е1папа'
е1ргез16епсе |гап( Ба апц1а4о 1а у!з1са чше теп(а ргет!всо геа||ъас а Ёгапс|а рог 1а пе3ас1та
ёе вцв ап6сг1опе5 а гепцпс1аг а Бог3обаз, Бшг4еоо у с[тагпрабаз еп 1а гпева 4цгап{е 1а сепа
о0с!а1 еп е1 Б,1(вео. [ав ацгог|6'а4ев 4е 1а гер6Б11са |з!:|гп|са ргесеп4{ап |гпропег 1а 1еу зеса.

Ё1 61{1о9о ептге с|у!11аасгопез ароуа(о рог е1 ргез|6епсе !гап1 Ба сБоса6о соп цпа
ё:[егепс!а сц1гцга\ епгге 1оз ёов ра|зез.
Апге с|сцас|6п' &огпа, е| гпез раза4о' о{гес|6 а1 ргез|4епте цп гпеп( зегп|уе_
1а гп!вгпа

3етаг|апо ге3а4о соп а8ца гп|пега1 у 7ц{по5 4е [гцсав. Рего еп Ргапс!а гевц1та !п|гпч1паБ1е
Бг1п6.аг соп а8ца рог 1а есегпа агп|зга4 4е 4оз ра{зев. Ёв цпа сцевс16п 4е совгшгпБгез.

А йуог 4е 1а сацза у1п(со|а, 1оз |гапсесев оБвегуап чце 5ш5 41г|3епсез соп аБвсегп1оз
сцап4о у!ь!гап ра(зез гпшвш1гпапев 4оп4е е1 сопзцгпо 4е БеБ|4аз а1соБ6[|саз езс:{ рго}г|Б|-
ёо рог 1а 1еу а1 !3ша1 чше еп 1г1п.
1-оз ез[цегаоз 41р1огп:{г!соз 5е сопсеп{гап аБога еп епсопсгаг цпа [6ггпц1а 4е согп_
''
ргогп1ворагасо1шс|йаге1ргоБ1егпар1апсеа4о.//^к...:.....

3.1.!. м@ €оп[ез{а а |аз з|9ш!еп[ез рге9шп!аз зоБге е| [ех1о.

@ сФшё 1е зш9!еге е! |11ш!о 6е! ап1сц!о?


@ еФцё [та раза6о соп !аз ге!ас!опез еп1ге Раг[з у ЁБег5п?
@ еФшё зо!цс!оп епсоп!го &огпа?
@ е@шё }'т!ао Ёгапс!а?

-:€л
?.1.2. [,{
- !]аошё сопзе!оз !ез 6аг]аз рага зо!шс|опаг ез[е гпа!еп[еп6|ёо сш![шга!? €отпёп[а|оз
соп [ц согпраЁего.

€!егпр!о: {о, еп зц !ш9от; бг|пёаг|а соп |!сог ёе гпап7апа з!п а!сойо|.

/-;;\
Бхргез|опе5 рага асоп$е!аг щ @ 9,'цё се зш9!еге
ёопёе {шеге5, Аоэ |о
е1 те1с5п А|!1
4ше т!егез"?
/о, еп |ш !ш9ог,

{о * соп6]с!опа!

9е6ег[ап
[епёг(ап чше
!1аБг[о чше
* !п1!п|!!уо

Роёг[оп

16 ! ш\!оАо'| . Рп!5мА
http://vk.com/espanol_con_amigos
[0!ео!вё!з]
-1'й)
?.2.1. $,д]
- ||сааа ра[з зе г|9е рог 5ш ргор|о с66|9о сш|!цга!. !ее !аз Ёаг|е[аз, геасс!опа у соп-
ЁгазЁа Ёц геасс!6п соп !а 6е Ёш сотпраЁего.

щ нв @
г1]
Ёзсцс|':а а [|1апше| йшп0! ]та6!аг 6е зшз ехрег|епс!аз а |о !аг9о у апс1':о ёе|
9|оБо. !-ее !аз [газез у 6ес!6е 6езршёз 6е Ба6ег езсшс|та6о, з| зоп уег6а6егаз
о [а|заз.

!ег0а6его

!. йапце! йцп6! ез р!!ото.

2. Ё11916 ез:а рго[ез16п рогчце !е рагес[а [азс!пап1е, ауеп!цгега у гогп5п|!са.

]]. А зц [ап!|!а !е епсап{6 !а е!есс!6п 6е ез{а рго[ез!оп.


;}. €опосе е! 75о/о 6е |оз ра[зез 0е! гпцп6о чше |!епеп соз1а.

5. [-)п м!а!е езрес!а! ]-та з!6о е! 0е Ёа!т1 соп шп 9гшро 6е !шб!!а0оз.


()' Р!епза чше !оз гпа!еп|еп0|0о5 5е 5црегап соп сопргепз!6п.

7 Б! гпогпеп1о гп6з ре!!9гозо осшгг!6 е! '10 6е ос|цбге ёе 1979 еп е! Рас[[!со.

{]. [аз согп!0а п6з г!са рага ё! Ба з!0о !а !ес['те 6е сагпе!!а.

:). Ёз|а рго[ез!6п !е ]'та [есбо гп6з зо!!6аг!о.


!(). Р!епза чше е! зег !'тцгпапо рше6е а6ар|агзе а 1о6о, ехсер1о а! !'тагпбге.

3.3.|. п@ ЁэсшсБа 6е пшеуо у согпр!е!а |а !п[оггпас!6п.

!. [-/п о!а}е езрес!а!:


2. [)п гпа|еп|епё!ёо сц!тцга| :

3. ['/па соз|шгпбге зогргепёеп[е :

4. гпогпеп[о ре|!5гозо'
{-}п

5. (/па согп!ёа тата.

[0!ес!з!е1е] ] 17

http://vk.com/espanol_con_amigos
щ в6!с6пр]оз!ше9а а зег йа|его со!по йапше!йшп{! у аргеп6е а со:пшп!саЁе ц[!!!:ап{о [а:п_
Ёп

!;
9е51о3' раге|аз, рог [шгпо3, Ёш со:праЁего у Ёй уа!з а герге3еп[аг |аз !гп59е-
пе3 чше оз 6аг5 е| рго[езог у а езсг!Б!г !о
чше гергезеп[ап еп |а саз1ша соггезропё!епЁе.
Б!па|гпеп[о сотпегЁа{ з| ез{оз 9е51о$ зоп з|:п!!агез а !оз 6е шшез{го
ра[з.

http://vk.com/espanol_con_amigos
шшЁ6аы 2

.. '1

г|
Ё|

ь| ,*
|
]
|

Р
Б. '', ! ' ];. ! ! :' ; '!,' |'1''111
' \'!! !'!.''!

€о:тЁеп!с!оз {ь:пс!опа!ез
. Ёаб!аг 0е! раза6о. 5!1цаг шпа асс!6п ап1ег!ог а о[га еп е! раза6о
. €оп!го!аг !а сопцп!сас!6п: гере!!г, рге9шп{аг, 6ц6аг, гезцп!г, е!с.
. Бхргезаг у ргоуосаг сцг!оз!6а6

€оп(еп!6оз 9гапта!!са|ез
. &еу!з|оп 6е раза6оз
. Рге!ёг!1о р!шзсшапрег[ес!о 6е !п6!сат!уо: пог[о!о9[а у ш5о5
. Ёхргез!опез 6е сцг!оз!6а6 у зогргеза
. Ёхргез|опез 6е !!епро

€огт!елт|с|оз |6х!соэ
. Бхрег!епс!аз регзопа!ез
8!о9га[[аз
Апёс6о!аз
5цеЁоз у реза6!|!аз

€оп!еп!6оз сш!!ь:га!ез
. €г!зтоБа! €о16п
!-!1ега1цга: .]цап .]озё й!!16з
8!о9га{1а 6е Бпг!чше 6гапа6оз
Аг9еп|!па: !оз 6езарагес|6оз

http://vk.com/espanol_con_amigos
3швсап0о еп
е| бай| 0е !оэ гесцег0оэ
]! ! !! ! ].]]! !]]]]]! ! ! !]]|]! ]! ]! ]! ]

!ц| в @ &есше:{оз ёе!рзаёо а 1гау6з ёе шпа {о[о. Ёзсл!Бе !оз уефоэ еп |а [огтпа а6есша6а.

шпо сегса 0е гп[. Бв шпа [о|о 0е1р1е1в1осепо.

6т\
1.|.|. $ ||яьога, с!аз![!са !оз уегБоз еп !а со!цгппа согге5роп6!еп[е.

РгеЁг!}о р!шзсшогпре#ес|о

\о [о61о уце!1о о уег!о

1.1.2. ш @ ЁпЁёга[е 6е| з|9п|!!саёо 6е |аз ра|а6газ у ехргез!опез геза|[а6аз. 8шзса ехрге-
з!опез з|п6п!гпаз рага [оёаз |аз чше рше6аз, ш[!||аап6о цп 6!сс!опаг|о гпопо!|п9йе.
Б!егпр|о: !азо: с!пса (рога а|аБе е! ре|о)

20 ! [ме!п1е] []\0А02.Рп!3мА

http://vk.com/espanol_con_amigos
щ я@ Ауй6апоз а сотпр|е!аг е5!е сшаёго:

1о |аб[а еэ{ц0!а6о (ев1ш0!аф аб!ег1о (абг!ф ([:аоег)

т0 (оопеф (пог!г) (гопреф


Ё17о!!а/цзте0 (эа!!г) (евсг!б!г) (0ео!0
\ово1гоэ/ав [аб[апоз (у!у!г) ({ге|г) эа1!з{ео[о (за1!з{аоеф
!ово1гоз/аэ (зег) (мо!теф (0евошбг!ф

Ё!!ов/е!!аэ/шв1е0ез (еэ1аг) (уе0 (ропеф

1.2"1" м@А соп!!пцас|6п [!епез а|9шпоз цзоз 6е| рге!ёг|!о р|шзсшагпре#еёо. Р||аЁе еп !оз
е!егпр|оз. ёРше6ев 6цзсаг еп е! !ех[о ап[ег!ог (!.1.) цп е!егпр!о рага саёа шзо?

. Ёхргезаг шпа асс!6п раза6а ап1ег!ог а о1га асс!6п разаёа !апб!ёп.


Б|етпр|оз: {а гпе |о !'лоб[оп сопса4о' рог е5о по [пе зогргепё!6'
€цап4о |!е9огпоз о со5а, гпБ роёгез уо зе йа6[ап !4о'

. Ёхргезаг цпа асс!6п роз1еЁог а !а ёе! мегБо рг!пс!ра!, рего соп !а !0еа ёе !пгпе6!а:е: о гар!6е: 6е
зш е!есшс!6п
Б!егпр!оз: [е реё[ шп [оиот; у а! га|о уо /пе [о !та6[а !тес|то.
€огпргё цпа [е|еу!5!бп е| |цпе' у е! гпапез уа гпе |о !таб[оп епсге9о4о еп са5а.

. €оп{аг а|9о чше зе |тасе рог рЁгпега уе2 !ц5|о еп е5е гпопеп[о.
Ё|е:пр!оз: !1оз|о а!'лого пцпса !'ооб/о согп]ёо |еп|е/аз а !о гпеп|а.
[х|цпса !'лаб[а сопос!4о о о|9и!еп |оп е4цсаёо у соггес[о.

]щ м ЁРБ..з(сап[ап[е,
цп со[||!а у чш!егез еп1егаЁе 6е |а у|6а 6е Ёш согпраЁего. Бз шп регзопа-
!-!аБозо ас1ог, е[с.) чше осш!!а шп о5сцго раза6о. Бз[а ез Ёш ороЁшп!6аё.
Рге9йп[а!е Ёо6о ачше!!о чше чш|егаз за6ег у [огпа поЁаз. 5огргёпёе[е соп !о чце Ёе уа
соп[ап6о. Рце6ез цЁ!|!:аг ехргез!опе5 со|по:

1[,{о гпе ё!9оз! о . ;йо!ге п!о! . ;Р|оз п[о! о 1[х!о пе !о рше6о сгеег!
;9е уег6оё?
;5!9ше, з|9ше!
. 1Ёз 9еп!о!; о 1@шё сцг|озо! . 1},{шпсо БоБ!о о16о поёо рогес!ёо! ' ;!проз!Б!е!
;@шё 6|тег|!!о!
. ;Фш!его зоБег!о |о!о соп ре|оз у зейо|ез! 1[о 1е !е!ез поёо!


-шР6го:
\(д роршьдп
шгвАсАшт|

5о[ртвп6впо5
а! е6р!еБапо
6о ф6а

http://vk.com/espanol_con_amigos
т'

/а-1т\

$ {|с', |аз по[аз чше !.:аз !о:паёо зоБге !аз у|уепс!аз 6е !ш [а:позо согпраЁег9
ехр!|са а |а с|азе !о чше сгеаз гп5з !п[егезап[е.

[_,!п росо
0е |!1ега{шга
]]]! ]]]! ]! ]]]! ]!! ! ]! ]]! ]]]]! ! ! ]]]
щ| м @ Ачш1Ё!епез шп [ех[о {е| езсг|[ог .!цап .|оз6 й!|!;5з. Рего ап[ез |п!еп[а епсопЁгаг
е| з|9п![!саёо 6е |аз з|9ш!еп[ез ехргез|опез. Ршеёез цзаг е! 6|сс|опаг!о.

|. €ог|аг рог |о запо


2. |о!оегзе !осо
з. €оп|епеу |а гезр!гас!6п
4. Ршга у ёшга
5. Рго р !еёаёе з е з|шре [ас [е п |ез
6. Ресога4о
7. Ёз|аг а ршп[о ёе
8. |!с!-ао у Аесйо ..

2.1.1. н@А!тога,|ее:


речшебо Ба6[а о[6о [":а5!аг пцсБаз уесез 6е !а з!егга 6е :\4а6г!6. А!6шпоз 6е п!з
сопрабегоз !а сопос(ап, у !а 6еп1е соп 6|пего
ргезшп(а 6е 1епег са5а еп (егсе6||!а. }о
6шаг6аБа [геп1е а ез1оз сопеп1аг|оэ !а регр!е.!|6а6 пш6а 6е !оз п!боз сшап6о по еп1|еп-
6еп шпа соза. (-!па з|егга ега шпа Беггап!еп1а 6е 1гаБа.!о. [п саза Ба6|а 6оз, шпа
рага !а
5 па6ега у о1га рага е! Б!егго. Аргеп6( а 5еггаг еп ачше!!а ёроса Бас(а пшсБо
ргоп1о, рше5
6г!со|а.!е, ашпчше еп[опсез по зе !!апаБа аз[. \о зе !!агпаБа 6е п!п9йп
йо6о.5! Ба6(а чше
агге3!аг шпа ршег[а, зе со9[а !а з!егга, эе соЁа6а
рог !о запо у р,'1'. [_|п 6[а, п! ра6ге зе
сопрг6 шпа !езра. }о по {аг6ё еп 6езсшБг!г!е е| 1ар6п 6е !а
3азо!!па, чше 5е епсоп{гаБа
6еба.|о 6е! аэ|еп1о. 5е рагес[а а !оз 1аропез 6е !аз 6о1е|!аз 6е*6азеоза, зо!о
чше а! аБг!г!о
]0 за![а шп о!ог чше а гп( пе уо[у[а !осо. Бп1опсез по эаб(а тБп[а
чше ргор|е6а6ез ез1шре[а_
с!еп[ез. 1о6ау(а по еэ{аба 5е8шго. [п сша!чш!ег сазо, сопп|ч'о орегаБа 6е
езе гпо6о.
Рог а!3шпа га:6п чше аБога по гесшег6о, шп 6[а поз
чше6апоз зо!оз п! ра6ге у уо.
)еБ[а 6е
эег.|ш|!о о а9оз[о. }о аса6аБа 6е 6агпе шпа 6оз!э 6е
3азо!!па у ез1аБа еп е|
зо[5, соп !оз о.!о: сегга6оэ, ргезо 6е шпа епзобас|оп.

15 [п1опсез арагес!о п! ра6ге у 6!.|о:


_ \оз уапо5 а !а з!егга.
_ 2Фшё?
_ Фше по5 уапо5 а !а з|егга 1й у уо а|тога п!зпо, а ра5аг !а 1аг6е.
))сБо у Бес}то. \оз поп1апоз еп )а по1о у 0езршез 6е шпа Бога о аз1 е! ра|за]е 6|о
20 шп сагпБ1о Бгшзсо у зе сопт1(:6 еп шп 6есога6о. \1: ра6ге пе
разе6 рог ачше! езсепа_
г!о 9!3ап1езсо, 6оп6е Ба6[а шпа госа 1егг!б!е
у |е.!апа. |!апа6а !_а йш]ег /\:1шег[а, у пе
!пу1{6 а цпа (оса_(о[а, чше еп [.зраба асаБаБа 6е зег сошегс|а1!:а6а' !-ше3о, сшап6о
епре:6 а а1аг6есег, !п!с|апоз е! ге9геэо' [п ез[о, п! ра6ге 6е1шуо !а по1о еп !а сшпе-
1а у пе р!0!6[п.!агпе еп !а !ш:.
соштгш0я_.!|.

22 ! [ме1п1!0оз} 1*]|{\оАв 2. Рв1$мА


http://vk.com/espanol_con_amigos
25
_ |'ца{е е;': ез{а !ш:. А!-:с-:га гт!зтто г-':о ез с!е 6/а п-т! с!е г:осБе. [з1е еэ е! погпеп1о
с1е пауог !псс.г1!с'|ш:т:бге 6е! с]:а. Рг:е6е разаг сша!чш!ег соза.
\оз чшес1агпоз чш!с1оз, ег': з!!ег-:с!о, со::1еп!е:,;с]о [а гезр!гас!6г1, Рег0 по осшгг|с] па6а.
Ё| зо| сауо шг:озгте{гс-;з п-:6з у е| а1аг6с:сег зе сопу!г|!6 еп пос!-':е ршга у 6шга.

- !а !-:а разас!о е! ре||9го


_6:1с'.; п":!
ра6ге . !аг'т^:ог':оз.

30 Р!о шпа ра1а6а а! рес!а! с1е аггат':чше, гш8!с! е! г-т-то1ог с]е !а !езра ),, сшап6о уа ез1а_
ба п о за р г: г-': 1с'т с1 е т-т-,; с'': ;'т{а гг''т с'; з, айа с] ! о :

Ре::[го с]е гтц-:с[-:оз айоз, сг:аг':6с': [й зеа: !_]па рег5опа !тауог у уо уа :-:о ез{ё

1, разеаг6з рог сз[е ра!за|е гп6з 6е


ег-:1ге ус':зо1гстз, 1ег:с1г;1з [ш ргсэр!с': сос!-:е
!_1|1а \/е7. [з
роз!б!е чше е|1 а13шг:а с'':саз!с]г.; Ра5ее5 а ез[а п!зпа !-:ога у гес!_|ег_
г-!ез ез1е 6[а еп е[ {й т'1'с'т ь'|гт!г-т-:с';з |ш;:[сэ: а !а з!егга' 5! ез аз[ 6е|ёг: е! аш1о_
35 чшо ;)
г-т-':от,|! г:г: !пз[аг'.:1е у рсгп1;]!1есс
а !с''; а[с:г''т[с..; с1г:е зг;сес]а ет-': е! а!ге: з! тез разаг |!

пе8го, езе ра!.]аго т:е9гсэ зегё 1,о.


-
г::-: ра-|агс::

\()1 \: ! 1':[п:: |]1ааг(;; Р0Р!1!аг с!ц' п;с:[с:с|с]ц:{а

-./ып
- ||согпр!е!а
${ е5Ёа |п[оггпас|6п 5е9йп е! [ех!о:

1. |-а ра|обга з!егга з!3п!|!са.' 1.

2.

2. А| абг/т е| |арбп ёе !а 1азо![па


з. Ёуа цпа гогёе ёе! тпе5 ае
4. [а €оса-€о|а е|а 11п ртоёшс[о
5. |-а !п|епс!бп ёе зш раёге ега |уапзтп![!г|е
6. []е теп!ёо 11п гпогпеп|о з!тп!!аг соп тп! ро4ге/гпаёге/!теугпапо..' сшапёо

_/6|п
-
[ф]!-гт;а!е еп е5!а5 |гп59епез. ё€ца|! 6е е!|аз е!е9|г]аз согпо гп6з гергезеп[а!!уа 4е
езЁа ]т|зЁог|а? €Рог чшё?

ооч
1/
о о

_ 1:))
3!! ]|зшьгауа еп е![ехЁо !оэ уегБоз чше ез!5п еп рге!ёг!!о !гпре:{е6о, еп рге!ёг!!о
!г'т6е[|:':|ёо у еп рге!ёг!Ёо р|с:зсь:аптре:{есЁо, соп 6|[егеп[ез со|огез,
у ехр!|са !а га:6п
6е эц шзо.
Ё!егпр!о: |]абта о[ёо /-оаб|аг } .4с-с'/с]тт отт|ет'/с;;' ст с;|:-ст рстзстс1{т'

РвоснБ5А [уе!п1!{гё5] :]'1 2з

http://vk.com/espanol_con_amigos
7

!а 0е
|п ц$|са
]! !]]!! ]]! ]! ! !]]]! ]]]! ]! ! ]]]]].! !
щ м @ Ёз[аз [о[оз 5оп герге5еп1а[|уаз ёе !а у|6а 6е! [а:поэо гпйз|со езраЁо! Бпг|чше
6гапаёоз. €оп !оз 6а!оз чше [е !гапзгп!1еп е5[а3 [о[оз, |пуепЁа зш Б|о9га|в.

3.1.|. н @ А!тога, езсшсБа соп аЁепс|6п у со|прага Ёш уегз!6п соп |а геа|. €огг|9е !оз 6а{оз
[21 чше по со|пс!6ап.

|. 1|бпёе пас!б?.
2. 7'|бпёе сцгзб ез|шё!оз?
з.
4. 2Ёп чпё ез|б !пзр!тоёа зш о0та тпаез|га?
5. 2|бпёе зе гергезеп[б рог рг[тпега 0е2 5ш 6рега"6оуезсаз''?
6, 1€ш6пёо у сбгпо тпшг!б?

Р[!а|е: е1 !ех1о 6е |а ац0|с!6п ез1а еп р|е5еп[е.5е 11агпа:.


рге3еп|е /-а[згбг!со у $е ш5а рага БаБ1аг соп |пауог ехрге- !
з1у!0а6 0е [ес[оз чше зшсе0!егоп еп е1 раза6о.
Р
:
:
Ё|егпр!о: €о|бп 4езсцбуе Атпёу[-са еп !492.

щ в @ АБога Ёе !оса а [|. €шёп1апоз !ш Б|о9гаЁв БазЁа е| гпо]пеп[о, о !а 6е а|9ш!еп а


чш!еп сопо2са5 гпшу Б|еп.

24 ! [ме!п{!сша1го] |'.,ш!оАо 2. Рн!5мА


/'т1
ц| й {|о,зегуа ез[аз у|Ёе[аз у сшёп[апоз е! рг|гпег 6]а ёе со!е9|о 6е йапше!.

4,1.1. п@А]тог+ езсЁБе ез{а ]т|з1оЁа цЁ!|!:ап6о |оз пехоз чце арапесеп еп е! з!9ш!егЁе сца6го.
Ё|егпр|о: Ёга е| рг[гпет ё{а ёе со!е1[о, рог е$о А4апце! зе !еоап|6 ап{ез ёе |о йаб!сца!...

. €опзесцепс!а: рог е5о, рог [ап[о, рог ез1а гаа6п, Рог е51е по1!уо.'.
. €ацза: сопо, рогчце, е5 чце...
. 1!етпро: сцап6о, а! саБо ёо 6езрцёз (6е), ап1ез (6е), еп е5е попеп[о...
. 16еаз саз| соп!гаЁа5: рего, з!п епБаг9о...
. 5|гпш|!апе!6а6: гп1еп!га' а! гп!зпо !!епро...
. 0г9ап|ааг рог раг!е5: Рог цп !а6о... рог о:го Ф6о), рг!пегапеп1е/еп рг!пег !ш9аг... еп зе9шп6о
(ш9а0, {[па!пеп[е/а! [!па!...

сл' н @ Бзсцс]та у согг|9е |а з!9ш|епЁе |п[оггпас|6п.

1. (папёо ез|аба еп !о цп!оеуз!1аё з[егпрте [еп{о гпшс!-ао чпе !еец рего, ро| 5це[[е, росо5 ехбгпепез.

2. ['оз абоз чше разё а!!{ |пе{оп !пшу абцгг!ёоз ро[чце п!1пса раза0а паёа.
3. йтёё гпт;с!-ао |!егпро еп епсоп|[аг |габа!о ёезрпёз ёе |еггп!пау !о сатгеуа.
4. Ёе согпб!а4о ёе етпргезо оаг!аз 0есе5.
5, 6еуггцё[з у уо по5 |!еоббатпоз гпшу гпо|, рего а| |[па| поз епап!о|а/ло;.
6. 'йо!гпоз шп поо!аа9о гпшу |ащо.

7. []цез|та боёа йе шп асоп[ес!гп!еп|о |агп!|[ат !.а се!ебга!ло5 еп 5е3оота.

8. 5!егпрге 5е [т!е Ааб{а сопз!4ега4о шпа ре[зопо росо [отгпа|.

Рв13мА. \]!уЁ!- в1. Рво6нБ$А [уе!п1!с!псо] ] 25


н в 0:те !аз [газез (е |аз со!цгп:таз 6е {оггпа чше (еп9ап зе:.:1!6о.

[{аБ[а согпепаа6о а пеуаг 6езршёз 6е за!!г 6е! !габа!о.


[!а!ё 1'тазса 6ша6а|а]ага рего ез!аБа уа ёезр|ег|о.
€опос[ а 5ап6га сцап6о 1оёау[а ега цпа п!Ёа.
9ес!6[ Басег е! 6ос{ога6о 6езршёз 6е 1еггп!паг !а саггега.
5оп6 е! 6езреЁа6ог сцап6о егап !аз 24:.91.
Рш!гпоз а! рагчше сцап6о БаБ[а агпапес!0о.
Ре9гезё а гп| саза а !аз 10:00 рего по БаБ[а апос]'тес!6о.
йе асоз!ё рогчце ез!аба сапза6о.
!-!агпагоп рог 1е!ё[опо рог е5о уо!у!гпоз а са5а.

-с)
|6ф- |]|яьога, согпр6га!аз соп !аз 6е !шз согпрайегоз.

1=,
-$|] ]]взсо9е цпа ёе |аз [газез соптр|е!а с!е ап!ез у, а раг1!г 6е е||а, !пуёп!а[е шпа
речшейа Б!зЁог!а, рего ап[е5 6е соп[аг!а, ог9ап|эа !шз |6еаз.

Ре$арагес!0оэ
1:э
-
|6ф |!ао,ё
[е зш9!егеп ез[аэ [осоэ? ё|-аз ге|ас!опа5 соп а|9йп асоп[ес!гп!еп!о 6е!
раза6о аг9еп!!по? €огпёп!а!о соп [шз согпрайегоз.

' -., 1
!|! ;о:;: . |" [

]....

..-'----,'.,
. /' --+
жцш н @ А|тога, !ее ез[е !ех[о.
)
\\
[ \ Ёп Аг9епс!па, оп 24 ёе гпаг:о ёе 1976, шп 9о|ре гп!!!саг 6езс;сшу6 а !а епсопсез Ргез!6епса
0опзг!сцс|опа!, йаг(а Ёзге!а йагс[пеа, м!ш6а ёе Рег6п, гп6з сопос!6а согпо !заБе!!са. 0па..!шпса
гп!!!саг гогп6 е! роёег у 1апт6 шпа з!зсегп1г!са е !гпр!асаБ!е
регзесшс!6п у саР|цга ёе гпг!:сап-
гез ро![г!соз, ас|;у;5са5 зос!а!ез у с!шёаёапоз
чше е.]егс[ап зцз ёегесБо5 соп5с||цс!опа!еэ, чше
[цегоп е1!гп!паёоз з!п заБег ат!п Боу зш рагаёего: 1оз 6езарагес|6оз. Рага гп!!ез 6е [агп!!!аэ
аг3епс|паэ, ез|а ра!аБга зе сопу!гг!6 еп з[гпБо!о 6е цпа
рго!оп9а6а у 6о!огоза реэа6:!!а.
оцгапге абоз, эшсез[уоз ё!сса6огез гп![|сагез зерш!сагоп [а пегпог!а 6е гп|!ез 6е аг9епг!-
поз. €оп е! гегогпо 6е !а ёегпосгас!а, еп "] 983, ]оз
3оБ|егпоэ аг9епг|поз по гесопос!егоп !а
гга9её|а чше БаБ!'ап у!у|ёо !оз [агп|!|агез у агп!3оз ёе !аз у[сс|гпаз. ]ап зо!о !а уо: ёе цп
8гшРо ёе гпш.!егеэ, гпа6гез уаБше!аз, зе[э1ао езсшс|таггес!агпап6о заБеге[ 6езс[по 6е зшз [.т{1оз
у п!е!оэ, а!3шпоэ 6е е!!оз а0п з!п пасег, гп!епггаз эе 3еэсаБап.
Ёп гпе6!о 6е! }'':оггог у ёе !а БагБаг!е, е!!аз зе [цегоп !еуапсапао, епсопсгап6о
у гесопо-
с!еп6о. !6п6озе гпш!цо5 сопэе.!оз, !6еаз у {оегаа, сопргеп6!егоп г6р!6агпеп[е
чше ]а |шсБа
!пё!у!ёца! по ёаБа гезц!саёо у 6ес!6!егоп сга6а1аг.,'шпса5 ог9ап1таёагпепсе. [з аз[ согпо е!
у
30 6е аБг!! ёе 1977 Басеп зц рг!гпега араг!с!6п еп !а Р!а:а 6е йауо
чше !ше9о !еэ 6аг[а е! погп_
Бге у разаг|а а зег ёе е!!аз рага з|егпрге.
5ц агпог с1аго у.!шзго [ше ёе цпа уа!епс[а са! чше !оз
ргор;оэ мег6ш9оз зе зогргепё!егоп
у сгеуегоп чше !аз {цегтаз ёе езсаз гпш,!егез зе асаБаг[ап Ргопго; !аз !!агпагоп "!аз [осаз''. !-аз
агпепа2агоп, !аз 9о!реагоп, !аз регз|3и!егоп,
у Баз|а 5есце5сгагоп а а!3шпаз 6е е!!аз; рего
!а !шсБа |п|с!а6а э!3ш!6 сгес!епёо [!ггпе, соБегепсегп епгеу зоБгеу!у!6 а [а гп!згпа ё!ссаёцга.
6цапёо уа еп ёегпосгас!а зе ёес1ё16 Ропег "Ршпго Ё!па!", у соггег !а согс!па 6е [а !гпршп!-
6аё зоБге !оз ёе!!гоз ёе !еза Бцпап|6аё согпес|ао5, !аз йа6геэ по сауегоп еп сгагпраз п! зе
ёе1агоп еп9абаг о согпР(аг соп ]п6егпп[аас|опез, Аогпепа"|ез о гпопцгпепгоз |ез 6:.[егоп а!
у
ра1э у а1 гпцп6о чше !а у!6а по г!епе ргес!о у чше !а ё!3п!6аё по еэ а|г!Бцсо ёе !оэ .''',рс''.

5.2.1. м @ Ре[!пе е5!о5 Ёёггп:по5 соп [шз ргор|аз ра!абгаз. Рше6ез шзаг е| 6!сс|опаг!о.

. 6о!ре п!|!таг . топаг е| ро0ег


. Ас1!у!зтаз 5о(|а!е5 . 5ерш!1аг !а пепог|а
о Рага0его . насег5е е5сцсьаг
. ке1огпо . 6е51аг5е
. А1г|ьш1о . соггег !а согт!па
о [шсБа . саег еп !а 1гапра
. !ег0ц9оз . 0е.!агзе еп9апаг

_/6'п
-
5.2.2. [дд]||яьога чше !епё|з гп5з |п[оггпас|6п, еп[ге Ёо6оз согпеп!а6 е5!е ао!ого5о асоп-
Ёес!:п|еп[о. ё9шё о5 рагесе |а !п|с|а[!уа 6е !аз йа0геэ 6е Р|а:а 6е йауо?

щ н @ Бзсшс]та с6гпо зе сопос!егоп |аз рг!гпегаэ са!огсе йа6гез 6е Р!а:а 6е йауо, у


г4] соп[е5[а а |аз рге9шп!аз чше зе !тасеп а соп1!пшас!6п.

!. 2€пбпёо яц[в!б |а !4еа ёе }ап|отзе? 5. 2@шё ё[а ёе |о зегпапа у а чшё !тоуаз асог-
2. 2Рог чшё ёес!ё!егоп т;п!гзе? ёагоп гецп!гзе? 1Рог чаё?
з. 2€бгпо зе |!агпаба е| 3епега[ чт:е ргез!4{а 6. 2@шё з!гпбо|!за |а р!гбгп!4е чпе /аау еп |а
!а !цп[а Р!!|!саг еп очше| тпогпеп[о? р!ааа?
4. 2Рот чаё е||9|етоп ует;п[узе еп |о Р!аза ёе 7. 1(пбп4о зе 6[етоп о сопосет |п[еупас!опо!-
А4що? тпеп[е?

:= . |\!уг| РвоспЁ$А
!}',,]{ в'1.
[уе!п1!$!е1е] ] 27
н @
гз:
БэсцсБа |а сапс!6п 6е РцБёп 8|а6ез еп |а чше зе ]таБ!а 6е сша!го 6езарагес!6оз
у зейа|а |аз ез[го[аз еп 6оп6е зе 6езсг!Бе а са6а цпо у а !аз регзопаз чше |оз
Бшзсап.

и !г:е а13ш1еп гпе ё!3а з! Бал-т у1зго а п:1 езрозо, ! сц{гтёо уце1уе е1 ёезарагес|ёо,
Ф
й ргеешт-тсаБа [а 0оба. саёа ,'е: чгте 1о тгае е1 репзатт1епто.
ц 5е 11апта Ёгпезго {, г!епе сггагет'тга або:'
Ф
оъ 6с се1а6ог,
с6п-то зе 1е БаБ1а а1 4езарагес!6о,
ггаБа.]а е:-: шп :те3ос1о ёе саггоз' сот: 1а егпос16:т аргегап6о рог ёегтгго.
ц3
\ 11еуаБа озсцга у рал-тса|6л-т с1аго. €|аг:т, €]ага, €1ага !ш1т!о:-тез зе 1|ап-:а :п| гпаёге,
о*!
сал-т-т]за

5а1|6 ал-тосБе у по Ба ге3гева4о,


Ф е11а ез' е11а ез гт:т а1лпа ёе 0!оз.
ц у :-то зё уа чшё репзаг. 11о 5е 111еге со:-т :таё1е.

о Рг:ез езсо а11{е5 11о :тте БаБ1а


раза4о. \' зе !з !'т,т:: []суа]о ёе те:г!3о
и [1еуо сгез ё{аз Ро| ш11 :15!-!11го чгге ез ;'та6а ;п:{з сопгп!3о,
Ф Бшзсалт6о а
Ф т [|те а е:-тггеч;тг:-т-те 1'тоу рог 1а саг6е
п-т1 Бсг:пал-та,

ье 11алпа Ага9гас1а,
у аБог:т ё1сет-т чг:е :'то з:аБелт чш!ёл-т зе 1а |1еу6 4е1 сшагге1.
13ша| чше 1а аБше1а, Аг:ос1-:е еьсшс|-:ё т'аг1:'гз ехр1оз1олтез,
за1|6 4е1 ггаБа]о ра' 1а езсшс1а,
Рагйп' Рага, р:тг/тлт' р)сге'
11еуаБа шг:оз |еапз у ш;та са:п1за с1ага, г1го ёе езсорега;,ёе гет.о1т'сг'
л:о Ба з16о е| г-:оу!о' е1 с!ро езг{ еп 5ш са5а, саггоз асе|ега<-{оь' [:'е:'тоз. чг|гоз'
по заБегт 4с е11а еп !а Р5}'] т-т! еп е1 Бозр|га1. есо 4е Богаз еп 1а са11е,

!ше а13ш1еп лте ё!3а з! Бат'т у1зсо а пт1 Б!]о, гочше ёе Рце1'га5 рог 61озез' р1агоз гогоз,
ез езтцё!а:тге 6с рге_гтеё|с1пта' езсаБап 4агт4о 1а ге1е:-тоуе|а
зе 11а:-тта А3швг1г'т у е!; цп Бшег-т т-т-тшсБас]-то,
Рог е5о тта6|е пт!г6 ра' Ёшега.
;.] уесе5 е5 :егсо сшат':ёо ор!:та. Ас]огт4е т,а.т-т 1оз 4езарагес14оз,
1о [та::-: ёегеп1ёо, ;'то зё чшё [шег:а' Бшзса е| а3ша 1оз гпагогга1ез,
ет-: у ел-:

ра:тга1о:-т с1аго, сат:-:-:|за а |':1\|115'


у рог чшё е5 ч!_1е 5е 4езарагесе:'т'
раз6 апгеат.ег. рог чшё т':о го6оз зогпоз |3ша1еь.
А66п4е уа;-т 1оз 6езарагес!4оз, [ сц{л-тёо уше!уе е1 6езарагсс16о,
Бшвса ег-: е1 а3г:а у ет-т 1оз лтагогга1ез, са6а уе: чг:е 1о ггае е! рег'тза:т1еттго'
у рог чгтё е5 чце 5е 6езарагесеп, с6г-т-то зе 1е БаБ1а а1 ёезарагес1ёо,
рог чшё лто го6оз зо:-т-тоз !3ша1ез. со:-т 1а е:т-тос|6:-т аргеса:т4о
рог ёелтсго.

@ @оь'егуа е5!а5 [о!оз 6е рег5опа5 6еэарагес!ёа5 еп !а гп!5гпа э|!шас!6п у 6езсг!-


6|ёп6о|аз з!9ше |а сапс!6п.
1\:1оп1са ]1/[аг1а 6ап0е1аг1а й!9попе !овё А9ш!1аг 8гасезсо
24 ат]гэв. Р-:1со:эес[ст9о9а е]1 е1 2| ат;о::. ];т;_тс1тат:те с1е н}8|0]1а
$оврт\а\ Р тт\етт о \8ьте.тто:. \тте-:\
аэ !,е::а1;а:ес]с]о е) 18 0е пауо 0е
0еваратес1с[а е| 14 0е 111а\,0 с1е 1076 ]97'] ет: |бтс1о}эа. \о }"тау {е51'п1о}110
''|'1]. 1. 1] ). '')'0 |д | ' ''тп:.1]:с 1]т с1е 5ш 1]а50 р0г ш]1 сашр0 0е
чггтро с1.^ 1топ};гев е11|[0 еп е1 0е1]а[_ 0опсеп{: ас1оп.
|а]11е]110 0е ]а {атп1]та.

2

- !. Аршп!а Ёо6аз |аз ра|аБга5 пцеуа5 чце ьа5 сопос!ао еп е5[а шп:аа6
у 5ш5 5!9п:[!са6оз.
2. ё@цё езЁгцфшгаз 9гагпа!!са!ез 1таз аргеп6!6о?
- !
- 3. ёРага чшё 3|гуе |о чше ьа5 аргепа!ао?
/ 4. ё9цё созаз |таз Бес!то 5о!о у чшё со5а5 Баз |тесБо еп 9гцро?
щ
\,
/!
ь\ 5. €Фцё !п[оггпас|6п |п{егеэапЁе ]таз 6езсцБ!ешо?
-
2в [ме!п1!оо}:о] шш!оАо 2. Рп.$мА

1

€опсе6ег регп|зо
€опуепсег, а|гаег !а а|епс!бп у ап!гпаг а !а асс|оп. Регзша6!г
}аг |пз!гцсс!опез
)аг сопзе|оз, гесогпеп6ас!опез у зо!шс!опез
)аг бг6епез
0[гесег а19о
йоз!гаг 6езасшег0о

!прега1|мо пе9а!!мо ге9ш!аг е !гге9ш!аг


!гпрега{!то + ргопогпбгез
!прега|!моз [оз!!!:а0оз:
|/еп9о
|/агпоз
/лу1!го

Ёп е! 9!гппаз!о
!-ёх!со 6е! сшегро: уегбоз 6е поу!гп!еп|о согрога!

Ё| Ёеп9 5/'тш!
!-||ега|шга; ]шап &агпоп .,!!пёпе:
0е .!шап !-ш!з 6шегга
|-о б///ггцб/по
[зраЁо! 6е Апёг!са: шзо 6е! !прега1!мо
|гп ре га[!уа|пе п1е
!]!!!]]!]!]!]!!]!!!]]!]]!!!]!!!]|
шц н @ Ачш1!|епез ё|[егепЁез :пепза!ез; ге!ас!6па!оз соп |о чше сотпшп|сап.

гпепза!е 6езршёз
о[г !а зеЁа!.

1. !п!го6ц:са !аз гпопе6аз.


2. Рш!зе е! рго6шс!о чше чш!еге.
3. &е!!ге е[ ргоёшс{о.

Бпу[е еэ{е [ах а пцез1га


езсце!а 0е Багсе!опа !о
ап!е5 ро5!ь!е, 9гас!аз.
ё5|111? , уосо!е. уеп9а,
ршез... 6опе шпо.

!еп а пцез!га езсце!а.


Аргеп6е зи:аА!|!еп ёоз
5е]папа5. ![!з[сапоз! ,ш|
![.,!оезрегез гп5з, меп уа!

|.о . а. €опсе6ег реггп!зо


2.. . 5. 9аг сопзе]оз о гесогпеп6ас!опез
!.о
!|,. о . с. оаг ]пз1гцсс!опез
!|. о
. {. Ф[гесег а|9о
$.с
!.о
. е. оаг 6гёепез
$.о . !. €опуепсег, регзшаё!г

|.'.|. м @ А|':ога, соп Ёш согпрайего, репза6 66п6е |та6ё!з у!з[о :пепза!ез рагес!6оз.
Б|егпр!о: Ё| пйгпеуо ос1о б 1е о[з|о еп е| оа3бп ёе! тпе|уо,1у [б?

30 ! [ге!п1а] шш!0Ао 3. Рв!вмА


8ц$чце
у соп|раге
]!]]]]]]!!!]!!!!!!]!!!!! !]] ]!]!!!!
-6й)
сБ' [!!
- |[со-о |':аз м!зЁо, е! !гпрегаЁ|то
с!6п о [цпс|опез зе ар!|сап еп !а
[|епе гпцсБаз [шпс|опез еп езраЁо!. €Фш6 !цп-
рш6!!с!6аё?

2.1.1. м @ !ее !оз апшпс!оз чше [!епез а соп[|пцас16п у, соп [ц сотпраЁего, 6ес|6е:

@ сФшё 1!ро 0е !п[огпас!бп 6ап?


0 ад 9шё |!ро 0е с1!еп1е зе 0|г|9еп?
@ асгеез чше 5оп ог!9|па!ез? ёРог чшё?

ео!раРв
в6Б!в яиш6
цицб

!'6а в0вбвпвп
6 п!п!вя 8впп

Рага сопуелсег, ц5агпоз !гпрегаЁ!то:


€6тпртеве ез|е сос1е.

Рага а!гаег |а а!епс|6п у ап|спаг о !а осс!6п, а0егп5з 6е! !гпрега|!мо, бау о|газ ехргез!о-
пе5 чше ауш6ап а сопуепсег:

- Ё оэгпе/ Ё69а !пе са5о + !гпрега1!уо + (!'тогпбге/пш!ег/зеЁог/зеЁога).


Ё69агпе са8о' со1пруе е5|е сосАе, !тоупбуе,ез е| гпе!от

- [|!!га/!|1!ге + !п[оггпас!6п Рага сопуепсег.


*|!го, ез|е сос!те |[епе о!ге асопё!с!опаёо.
- |еп9о + (!прега|!мо).
|еп9а, согпрга|е ез|е сосАе.
- |агпоз + (!гпрега1!мо).
|агпов, сбгпрга|е!о.
Рага а!гоег |о осепс'6п зо6ге цп ёеса||е о цпа Рапе ёе |а ]п{оггпос]6п, ц5агпо5:

- Р[!асе/Р[/езе 9це...
Р|!еве ц17е е5|е сосАе ез е| т]п!со 4е со|ог раз|е|.

:= 3мА . [\!уг| в1. РносвЁ5А [1ге!п{аушпо] !31


:|.'1.7.
а@ 5еЁа!а у езсг!Бе |оз !гпрега[|уоз ёе |оз апцпс|оз у 6| !а рег5опа у е! !п!!п|[!шо.

1.
|!| |,
;! Бп 1оз гпепза!ез 0е1 рг|пс!р1о у еп 1оз".^
1\.
2. апцпс!оз |аз епсоп|га0о е[ 1гпрега|!мо ;
*.
|:| еп {оггпа а1[ггпа||уа у пе9а11ма. Р1]а1е ;
3. сбгпо сагпб[а !а [оггпа.

!:прега1|шо пе9а[!уо
!-аэ {огпав 0е[ !прега1!мо пе9а1[мо воп 0[{огеп1ев 0е !аз 0е! [прега1!мо а{!гпа{!уо еп !аз рег_
$опа$ 1й у тоэо|гоэ/аэ.
уегбоз еп -Ав уегБоз еп -ЁР уегБоз еп _!Р
т0 [а5!а по [аб!ез оопе по сопа$ езсгпбе по евог|баэ
!.-.]з1е0 [таб!е по [":аб!е оопа по оопа езсг!ба по евсг!ба
\/озо1гоз/аэ [аб!а0 по }'таб!с6|э оопеё по ооп6!э евсг!б!ё по евсг!б5|э
|.)э1е0ев [таб!еп по [аб!еп сопап по оопап еэсг|бап по евог!бап

5! чш!егез аргеп0ег гар10о е1 1гпрега!|мо пе8а|1уо зо1агпеп!е !1епез чше


заБег [а {оггпа 6е1 1гпрега11то а11ггпа1!уо 0е цэ1е0' у аба01г цпа -3 рага
1т], е -!э рага [а рег5опа тоэо1гоз/аз.

_---- 1
!]сгеё
( соп'то
'з + 00 по согпо5
|соп'то + !з + 0озо|гоз) по соп'тб!з

1]з[её тй 9озо[гоз/аз
сгобо/е гпбз по |гоба/е-з по т;обо/ё-!з
уеп4о гпбз по уеп4о-з по уепёо-]з
обго ргоп|о по обго-з по оБгб-]з

ю я@ !-а а9епс!а ёе ршБ!!с!ёа6 "Р[18|@п|с!шАу чш!еге зег 6егпаз!а6о ог!9!па|у !е


!та ре6!4о чше [гапз[оггпе5 е5[а5 [газез сагп6!ап6о |оэ уегБоз а| !гпрегас!то пе9а[!то.
|Ё! гезш!!аёо а уесе5 е5 шп росо ех[гаЁо, рего е!|оз зоп !оз |е[ез!

!" Ёаб!а соп |ш а9епс!а, ез пе!ог 6" [ее соп 9а[аз "@рс!гп6з"
!" €огпе6 5апо соп Ёгш|!за 7" !!а!а0 соп "йаз{ег Раг0"
3. !!уа еп е! сеп1го 6е йа6г|ё |9. Абг!6 !оз о!оз еп Аз!цг!аз
ш" Бзсг|бе а !шз ап!9оз соп р!шгпа "!-!псе" 9" Бп!геп еп е! пагау!!!озо гпцп6о 6е 5ага
в" Ёзсцс['та6 5шепа гп0з!са соп !оз са5со5 "5опас" !8" €огпрага у сопрга еп пше5[га {!еп6а

ж1| п@ !-оз уегБоз чше сагп6!ап зцз уоса|еэ е ) /е у о ) ше еп е| рге5еп[е ёе |па!са!!-


уо [агпБ!ёп |о |тасеп еп е| |гпрегаЁ!уо. €огпр|е[а |оз сца6гоз.

се]гаг уо!уег
т0 с|еггс по по уце!усз
!.-,!з1е0 по с1егге по
!оэо1гоз/аэ сеггоё по сеггё|з уо[уе6 по
[-.]э1е6ез по уше!уап

32Ё [1ге:п1ау0оз] |.-.|ш!оАо з . Рп!3мА


@
0
2.3.!. м[ €о;пр!е[а:

Ре{!г
тй

0эсе6

!озо1гоз/аз

[.!з1е6ез

ъ3.ъ м@ Б!!аЁе еп е| уефо сепег.€Рше6ез согпр!еЁаг !оз оЁгоз уег6оз?

1епег п,р"-п.:
!! а[!ггпа1!уо !
Б;ы;1
! пёоат:уо !
[еп|г
тЁ
| п' т"п9'з !
тй
[.!з!е6
! ^'
т"'9' ! ш5!еа

!озо!гозАз
! ,".9а;. ! уо5о!го5/а5
^'
[.!з!е6ез
н ! ,",,'^ [.]з!еёез
^' !
н
Ропег ! п**1'л г..*."1'" Ёасег
! |
1

а{!ггпат|уо ! пЁ9а*!то !

т0 т|]

[]зсе6 (-]з1е6

!озо!гоз/аз !озо[гоз/аз

[-/з!е6ез
в] ц [.!з!е6ез
ш
г1'**п. ! -р","п.
5а||г
! €опосег
1

пЁзат:уо !
| пе9а!!то
1
[

тш т0
ш5!е6 [.]зсе6

!озо[гоз/аз !озо!гоз/аз

[-]з!е6ез
ш в [-]з!е6ез
ц

2.з.3. п@€огпр|е[а:
[-оз уегБоз чце 5оп !гге9ш!агез зо[о еп 0е! ргезеп!е 6е !пё!са1!уо,
уегБоз еп -асег, -есег, -осег, -шс!г, согпо пасег, рагесег/ сопосег, соп6цс!г [оггпап
!оз уегбоз: 1Ё\ЁР'
:: ::::::::* ::::::::д6к!Ё:;ъ.,'#::: ::: ]:::]::"'::п

[{ге!п1ау1гео] !33
г-

2.зд. м@ Ф!гоз уегБоз |гге9ш!агез:

уе зё по 5ео5 ез16 по
уоуо по усус 5ео по ез]ё по
1ё по тоу6[з заё аз1с6 по
уоуоп по 5еоп по 5еоп ез\ёп по ез1ёп

/г$: ь; ;!
!йЁ].':п"Ё'!}|];;|;;'й; ;;;;;;ь;; ;;; ;;;;;;;1;; ;1';;;ь; ; ;;й;;.
\-7 а ё1. 5!п егп5аг9о, еп е1 !гпрега!!то пе9а1!то уап 0е!ап|е 0е1 уегбо зерага0оз:
у
Б|егпр|о: а[!гтпа[[оо !гпоега[[оо пе9а[!оо
1 .
!гпоега[!оо
|,еобп|а|е > |е |еооп|ез
; А/о

сд' в@ Роп ез[аз [газез еп пе9аЁ|то у сагп6!а |аз ехргез|опез 6е [!егпро


рог о[газ. [!за,
сшап4о рше6аз, |оз ргопо:пбгез оБ!е[о:
|. |а|е е|ге9а|о гпайапа. . ..... .... . шр..!'э!э:.э|..г99.919..ц9.п9|я,.{.4:'з!я.ч.|,ягя,
2. 2Ё| е}егс!с!о? €огге1!ё|о а[-оога. .

з. Ёзрёгагпе а !аз ёоз еп |а рпег|а.


4, 4[а ре!{сш|а?|е|е а оег|а ез|а пос1е а! с!пе Ф4ебп'
5. Ба!е !оз 50 ецгоз а!-аога гп!зтпо.
6. [.еоап|аоз ргоп|о
7. 2[а [а!ёа? (бтпрга!а ез|а |ауёе.
8. [|ёоате е| рага9шаз е| }т;еоез.
9. |йс[';епзе тпайапа соп а9ша [т[а.
|о. ['|бгпа|о о|го ё|а-

2.4.1. |ш
-6п
- 5Аьога,соп [ш согп-
зе ргопшпс!о
райего, р|епза еп |о чше
з1
епёг9|сопеп|е,
чш!егеп согпцп|саг !аз [га-
зез 6е! е!егс!с!о апЁег|ог. роеёе ехрге5ог цпо

$.{
вщ в.@ 1Р*, [й уаз а !тасег шп апшпс!о 6е ршБ!|с!6а6, р!епза еп !аз рге9шп!аз 6е |а
а6|у|6а6 2.1.1. у е!!9е сш |}{о о|у!6ез !оз
рго6шФо. |гпрега[!уоз ,.9"н''1': ![! чше
гпцсБоз сгеа!!уоз ёе ршБ!!с!6а0 зоп "6е:паз!аёо ог|9|па!ез,,!

34 | [1ге!п1ауоша1го] 0\!пАо 3. Рп!8мА


]|.!]]!]]]]]]]!!]]]!]!]!!!!]]]]]]
|ве!а!а1е!
6!т\

]щ @ Ё7гп"!е еп е3!о5 сопзе|оз рага сш|6аг !шз р|ез. 9!зсц!е соп Ёц5 согпраЁегоз чшё
сопзе|оз 6аг]аз рага сш|ёаг оЁга раЁе {е! сшегро. Бзсгбе!оз.

1гшсоз рог9 п!пог 1гшсоз ро го п;по г

!о5 Р!е5

€опБ!о усг!оэ уесез о1 61о 1о

о!тшго 6е1 1ос6п 6е !оз :оро|оз у


по ез16з 6е р!е пцс[:о 1!епро.

5о Б!9!епе. [пр!е:о рог 1о пс-


Ёопо, сер1!!о!оз соп шп сер!!!о
6е сег6о 6ого.
йозо!ёо!оэ ргез!опоп6о !о

р!опто 6е| р!е у Бос!еп6о с]гсш-


!ог !о эоп9ге Бос|о !оэ го6;!!оь.

Ар!1со1е о 6!сг!о !-]по сгепо


Б!6го1оп}е, !пэ!э1!еп6о зоБге !оь
:опоэ п6ь 6шгоз.

Ро/е шпо ре6|сшго со6о чо!п-


:е 61оз.
ъы

щ н @ !аз а !еег шп аЁ1сц!о зоБге е! "ББ[6 5нш|-, ёза6ез чшё ез?

1о6оз забепо5 чше рага {габа!аг гпе!ог о рага Ё\ Реп9 56и| рше6е ауш6апе а сгеаг шп агпб!еп-
ез1ц6!аг еп бшепаз соп6!с!опез песез!!апоэ еэ[аг !е п5з ез(!пц!ап{е у агпоп!озо 6оп6е ез|ш6!аз о
ге!а!а6оз. ё5абез з! !ш езсг!|ог!о ез|5 го0еа6о ёе епег- {габа!аэ. \о !пропа з! ез еп шпа о[!с!па, еп шпа
91а роз[!!ма? Рага е!!о. песез!{аг5з сопосег а!9шпаз |!еп6а о еп |ш са5а. |..)по 6е !оз азрес!оз п6з !прог-
пос!опез ёе Реп9 5Ац!, цпа !ёсп!са пас!6а Басе гп5э [ап[е5 е5 !а ог!еп{ас!6п 6е !а пеза. Ачш1 !е о[гесе-
6е 4000 аЁоз еп €Б!па у чше 5е база еп 6оз рг!пс!- гпоз а19шпаэ поггпа5 б6э!саз.
р!оз [шп6апеп1а!ез: чше зопоз рго0шс1о у ге[!е!о 6е \цпса со|очшез е! езсг!!ог!о 6е [огпа чше !а
1о чше поз го6еа, у чше !о0оз !оз !ш9агеэ у об!е{оз
рше(а еэ|ё 6е{г65 6е |ш еэра16а: !ц а!епс!оп зе 6!г!-
ез16п у!уоз 9гас!аз а шпа епег9[а м!{а! чше зе !!агпа с6:.
9!г5 Бас!а а1г5з у езо зег5 пе9а!!мо рага |ш сопсеп-
{гас!оп. Ёу!са гапб!ёп 5еп|апе гпшу сегса 6е цпа
уеп[апа о [епег!а а !ш езра16а. 5! по ез роз|5!е ет!-
1аг е5!о, роп р!ап!аз еп !а уеп[апа согпо рго|есс!6п.

5! !а пеза 5е епсцеп{га еп|ге !а ршег|а 6е еп{га-


6а у !а уеп[апа, е5{ага5 еп пе6!о 6е шп поу!гп!еп!о
6е епег9[а чше 1е ['таг5 зеп|!г |псопо6о: гогпре!о
со!осап6о шпа р!ап{а, шп б|опбо о шпа ез|ап[ег[а.
Ф!го ршп{о !пропап|е: 6е!а п6з езрас!о мас[о
6е!ап|е чше 6е|г5з 6е т! у по 1е з!еп{ез [геп[е а шпа
езчш!па о со!шппа, п! 6еба!о 6е цпа м!9а 6е! !есБо:
{еп6г6з 6о!огез 6е саБе:а. Рага !егп!па1 ез пе!ог
|епег е! ог6епа6ог у е! |е!ё[опо а !а 6егес['та.

[1ге!п1ауо!псо] !35
з'2'1' м'@ Рге9шп[а а !ш согпраЁего |аз
ра!аБгаэ чце по сопосе9, !агпБ!ёп рше6ез соп-
зц!{аг шп 6!сс!опаг|о о а [ш рго[езог.

-6й)
3'в'!" й
- !!1ц:га,6!|е а !ш согпраЁего чше [е ехр|!чше с6гпо ез зш |ш9аг 6е !га6а|о
о ёе
езЁш6!о' Р|Бй!а!о еп шп раре|
рага 6езршёз, зе9йп е1 Реп9 5Ац!, ге{огпеп6аг!е а!9шпоз
сагп6!оз рага чше [еп9а епег91а езрас|о.
роз!!|та
Ё!егпр|о: Роп е| огёепаёог а! о|го !аёо ", "'"

вш ш @ Бзсшс|та а йаг1а, чше е5 цп росо 9ше!|са, у а 5ш5 атп|9оз. ё9шё !е ра5а а йаг]а?
гь: ё9цё !е 6!сеп зшз агп|9оз?

мЁ ьцЁ[Ё орор оцЁ шо уАс


иш мошт6ш гд А иш г'с'отЁР^РЁцт^?
БсРА!_ьА.

ау с! тБ уАе
А |-А Р]сс!шА А
н^2 моу1м'Ёк)тос сош
нАс€Р иш Росо
ьь [ос ъРреос €ш гсРиА
шдтдс:6ша

6т\
3"3''" [$ {|ат.пё!з а!9йп агп|9о чше!!са а!
. Рага асопзе|аг у ргоропег !6еаз зе цза:
чше з|егпрге |е 6ше|е а!9о? ё@шё !е > 4Рог чшё по + ргелеп|е 4е !п4!са[!оо?
6ес]з еп езоз савоз?
> ;/ з| + ргезеп|е 4е !п4!са|!оо?

шж ш @ € п !ш со:праЁего у |а ауш4а 6е
о
цп 6|сс|опаг|о, ге|ас|опа !аз раЁез ёе|
сшегро |тшгпапо соп !аз ра|аБгаз ёе !а
!|з!а.
. [а с!п1шга
. |а пшса
. [а р|ап1а 6е!
. |а го0!|!а
р!е

' |а БагБ!!!а
. |аз са6егаз
' [оэ сос]с=:з
. [оз [-':оп-тбгоз
. |оз г!йопез
. |оз 1а!опез
. |оз пшз!оз -
[! аБ6огтеп

А!3шп-:оь пйэсц!оз:
. [оз аб6огп|па!еэ
. [оз 9!й1еоэ
. [оэ рес[ога!еэ
. [оз 9егпе1оз
-----
36 ] [1ге!п1ау5е!3]
|...|ш{оАо 3 . Рп|3мА
!.4.1. @ @яьога, |ее !оз уегБоэ 6е! сша6го у рге9шп[а а [ш со]праЁего е| з!9п|||са6о 6е !оз
чце по сопо2са5. Ро66!з сопэш|!аг цп 6!сс!опаг!о.
м.'". . Б;Ё;. й/ . Б'ь|!.|!.""''ь'- -;
[ соп[гоег . Ре|с|ог о [з!!гог . 1ц:пБогзе . РеРе1!г

з.4"2. м @ ЁзЁаз зоп !аз [газез [ауог!!аз ёе цп рго[езог 6е 9|гппаз|а. Ре!ас!опа са6а 9!оБо
соп |а сага6ег|з!!са чце !о 6е[!пе.6апа !а раге!а гп5з г5р!6а.
!.
!ое[че !а еэра[Аа.
(\ессц |ц9 р!егпц9.
г.}о А,оегма9 соп а[т',о\цёа.
{мБц{е. €мр\е?л' е| е3егс\с\о.
}.)о о9 ьо1,(|9.
\-еч6т*еье, *а? 7е9о.3.
Ре!а.1аоз. . |гге9ш!аг!6а6 уос6!!са
к!о х!еп3а9 г6р;ёо.
}6с\а{е. . !егБоз еп -аг
9ц! ёе[ 3{ьпа91о'
. Ре[!ех!уоз
{епеА ао{ёцёо.
. Регзопа |д7
Роп !цз мц^о5 еп !ц с1п{ога.
. !гге9ш!аг!6аё 1о(а!

6:гц] [ц сфетд,' к}о \ф[ез.


\-х]цух'!ц [а р|егпа.
Реэртга рго[опёаьеп{е.
€э*+сц е| Бгцтю.
к}о [оме9.
к)о Бщ6;з [ц БцгБ;![а,
9ц['!а ц !ц аоегёц.
Ре[ща [оэ ь6эсо[оз, Ре[фа{е ёо9 м!по{о9.

_/6'п
- ||льога
[ц! еге5 [й е! рго!езог 6е 9|гппаз!а. 9а |пз1гшсс!опез а Ёш согпраЁего рага Басег
е!егс|с!оз у тег![!са чше |о Басе 6!еп.

ьов!_А} !_А Роь|!_|-А у \'иштАр


|-Ао мАшо9. юи|БАьо4 шо моуА:с вг
сшЁ[|-о оцЁ ос РогЁ:о ндссв од0о.

в[' п в Р[!а[е еп !оз зцз[ап[|уоз 6е ез[оз уегБоэ 6е асс!6п у согпр!еЁа е! сца6го:

|. \1оуег 5. (оп[гаег
1 !-еъ'ап[аг 6. Рере1|г .

3- [з1!гаг Резр|гаг
4. Ре|а|аг

РвосвЁ5А [1ге!п1ауз!е1е] |37


3"5.т. м @ Бзсг|Бе с!псо уегБоз ге!ас|опа6о5 соп |а 9!гппаз!а у р5зазе!оз а [ш согпраЁего
рага чше Бшзчше е| зшз[апЁ|уо согге5Роп6!еп[е.

3",*'5.Р-."
м @ А[ога, согпр|е[аё |аз [газез шзап6о !аз ра!а6газ 6е| сша6го:

!пзр!гос!6п о сопЁгосс!6п о ез[|гогп!еп1о о гпоу!п|еп}оз


ге!о|ос|6п . гере}!с!опеэ . |еуоп[отп!еп!о

4.

.5.

!оз рес1ога!ез у !оз бга:оз.


6. )езршёз 0е 1егп!паг !а 1аб|а 6е е|егс!с:о5, Басегпоз с!псо гп!пш1оз 6е

в! м @ €зЁоз зоп о6!еЁоз чше рше6еп епсоп[гаг5е еп цп 9|гппаз|о. Ре!ас|опа4 !а !п[ог-


|пас!оп.

2. @ з;гме рого гео!!:ог е.!егс1с!оз еп е1 зце!о,зоБге 1оёо !оз


{опозоз оБ6оп!по!ез.

@ ьезршёз ёе 1ц с!озе ёе 9!ппсз|о, !о пе.]ог ез ге!о.|ог1е


еп е1!о.

@ ь'з !1епез ёе ё1{егеп!еРезоу з!гмеп рого |гобо.!ог,


Рог
а.!апр!о, |оз п(зсц!оз ёе !оз 6го:оз.

@ з;г," рсго 1оп[{!сог !сз р!егпоз; ре6о!еоз у ре6о!еоз,


Рего по суоп2о5.
@ везо пцс!то у по з[гте рого..|ш9ог о! {й|6о!, з[по
рого 1го-
Бо]ог 6го:о5 у Рсго ез1!гоп[еп1оз 6е езро!ё о, еп1ге о1гоз.

0 ь'з 11епез ап 1оёоз !оз 9[ппоз[оз, !оз }тоу ёе ё|{егеп1ез


с!озез рагс 1гоБо..!ог 1о6оз !оз п(зсц!оз 6е! сшегро.

@ 19шо! 9це соп !о б!с|с!е1о ез161!со, согге5у сог":ез,Рего


по оуоп2о5.

з"6"1. м @ А|тога, ге|ас!опа6 |оз о6|е[оз соп е5!о5 уег5оз (а!9шпоз [!епеп гп6з 6е шпа
роз!-
Б!]!6аф.
5. (орег
6. 5шб1гзе а .''.'.......

4. €агп!паг еп 8. А4е|егзе еп

38|[1ге!п1ауоо|о] ш\1!оА0 з . Рп[3мА


| _*; ш в 5о|з !гез агп|9оз у ез!6!з еп цп 9!гппаз!о; езсшсБа6 |аз ехр||сас!опез 6е|
рго[езог.

а0щшп@ а
]!епеэ шпа зег!е с|е 6ш6аз у ргоб[егпа5 соп ге5рес[о а [ш ез[а6о [1з|со
у чш!егеэ чше 1е
асопзе.!еп [шз агп!3оз.
. фш!егез [гаБа|аг !оз г-т-:йзсш!оь 6е !сэз б:
. '''' Рага ре{!г соп5е;о ц5а:
1!ег':ез 6егтаэ!а0а Багг!3а ,,.',.'.,-,,*'.
' Ёттр|е:аз а р!ег::а5.
1ег':ег се!ш!!1:з егт !аэ _ 1@шё Аа9о?
' (ша:-;с]о согге5 ш!1
росо, 1ш сога:с]г: т-:о а9ша:':{а. - с0цё гпе асопзе}б!з?
' 1!ег:с'з шпа сс.,г':1гас[шга е|1 !а езра!0а.
- с0цё ез !о гпе}ог?
. 1|ет'тез !а р!е! ш:-: росо па!, со11
8га|1о5::о зо|о _ |аёгпе !4еоз.
еп !а сага, з!т':сэ 1агтб!ёп ег-: !а езра!0а.

а0щшп@ ь ',."-.".""е!агшза:
]е епсап[а 6аг сопзе!оэ, з!егпрге 1!епез |0еаэ, . ' [гпр-ега!1мо
асопэе|а а|а!шгппо а у по
"'.,ёь., "!ап[ег:огез.
Ресшег0а е| |6х!со 6е ]аз ас1!у!0а0ез "|;';;.. :?:,у:,::";ж'.?::;:!1сат[мо?'
"::"-'':"
'
||!:!!ц|:!у9.

а0щшп@ с
]е сае пшу гпа[ е! а|ш:ппо Б;асопэе.!а а {ш а:п|9о, е! а|шгппо а, пе9ап0о 1о0оз !оэ соп_
зе|оз чше |е 66 е! а|шппо б' &есшег0а е! !6х|со 0е |аз ас{|у!6а6ез ап1ег|огеэ.

Рага !по5Ёгаг {езасшег{о шза:


- с9цё 4!сез? - Ёзст]с!'аагпе а тп('
- [\{о !о езсас!тез. - !гпрега|!то пе9а|!то.
- ]\'[о |!епе п! !4еа.

,,[о|оз''.
Ё|егпр[о: Бт+,т1'т}! !:{о зё чпё !'аасег, |еп8о !о$ бгазоз :( : 3к"",'".а'!
]пп!пп!| 2Рог чшё по йасев !еоап|агп!еп|о ае резав? ; :{/ . соп е1 !гпрега!1то
|!ез гп!па|оз |о4оз |оз ё|аз, рог е}егпр!о'
.
д.!ф

аЁггпа1!уо 1оз рго_


Бт|?|!п;| 2@шё ё!сез? !\,/о Аа9аз 4!ез гп!пц|оз, йаз погпбгез уап 0ез_
ое!п|е рог |о ]пепо$. ршёз 0е1 мегбо у
шп10оз а ё|.
[3$; ш @ ЁзсшсБа у геасс!опа.
' соп е1 1гпрега11то
г7)
пе8а11уо з|егпрге
;, о.!" нв АБога, шпо ёе уо5о[го5 ез е! чше |пуеп[а шпаз уап 0е1ап|е.
|пз[гцсс!опез чше !оз 6егп5з 6ебё|з зе9ш!г.

|
.;;-,","-'-:''1"''
:,;. 3Р1]а1е!

}.
' Бп езраЁо!,рага ехрге5аг соп01с1опез роз|б1ез еп е[ {ш1шго ш5а]т1о5:
1{
$ 5'
^. + ргезеп1е 0е [п0!са1[уо
, в'г, ез[гшс[цга ве ьше!е шзаг сцап0о 0агпоз сопзе!оз о гесогпеп0ас!опез.

|уЁ| в 1. РвоспЁ$А [1ге!п1аупоеме] ! 39


-

щ' п@А|тога, ]та: гесогпепёас|опез:

1.

2.
з. 5| оз 0це!еп 1ов г|йопез,
4. 5! с1епе гпа1 е| сше!1о,
5. 5| |1епев гпа1 1оз }:цевоз,

щ Ф@ !о1 |а ауш6а 6е ез1аз [о[оз, езсг!5е а Ёш согпраЁего !аз |пз{гшсс|опе' рага геа|!заг
!оз гпоу!гп!еп[оз |тау еп !оз е|егс!с!оз 6е ез[а
чше [а6]а.

Ё|егпр|о: А0ге |аз р!.егпаз, роп !а т|апо !зча!егёа еп |а с!п|цга, |еоап|а


е! бгазо 4егес/-ао согпр!е-
|агпеп[е.'.

2

ч |. Р|епза у езсг|6е:
,1
-
\, |о гп5з !п[егезап(е 6е ез[а цп!{а6
|о гп5з соп[шзо 6е ез!а шп|6а6
ц |-а ас[!у|6а4 гп5з 6!уеЁ|6а ..

- ] !а ас1|у|6а6 гп5з согпр|!саёа


-
!гпа9[паЁе 9це еге5 е! рго[езог 6е 9!гппаз!а. Ёп ез1а шп|0а0 зе [а 0е0!са0о шпа езре-
/
.!!
Ёа: цпа ||зЁа 6е ра|а6гаэ чше шзаг[аз с|а| а|епс!бп а| !ёх1со; р1епза чше еп е!
* сопз[апЁегпеп[е еп [цз с!азез. п|уе1 еп е1 чше ез|6з |[епез чше агпр11аг
|ш герег1ог1о 0е ра1аБгаз, по зо1о а 1а
ч
^ }:ога 0е гесопосег|аз, ь1по а 1а [ога 0е
ь 3. €Ресшег6а5 Рага чшё з!гше еп |а согпцп!сас!6п
:
:.

сцап0о
ц е| !гпрега(|мо?
шзаг1аз }хаБ1аз о езсг!без.

-
1

40 | [ошагеп|а]
шш!оАо 3. Рн!$мА
[:
!'. "
|; 1

47
1!
-1
-! "й
а{,

Ё
-.?

Ёхргезаг 0езеоз
&еасс[опаг ап{е шп 0езео
Ап!паг а а!9ш!еп

Ргезеп1е 6е зшб!шп{!мо: гпог[о!о9[а, ге9ш!аг е !гге9ш!аг


Ф1о/б
Ёзрего чше
Резео чше
@ш/его чше

!-оз ез|ш6!оз

!-а шп!уегз!6а6 езраЁо[а


Ё! з!з1епа е6шса|!уо еп Бзраба
[-!1ега{цга: .!шап &апбп .!!пёпе:
# ! п $:;*ж5'*.*%н я
.-%
- @ ы н,щ ш 1г ж ец к щ -Ё; $ -ч [ч1! йп
щ $ @гг;асе еп !аз ехргез!опез чше Бау ёеба|о; |аз
шзагпоз со4аз рага 6езеаг|е а!9о а
оЁга5 рег5опаз' 5оп [6ггпш|аз, саз! .!!сйёз,
ч,.!й"'.сеп пог|па|гпепЁе еп з!1шас!опез
;:*::::т111]]:^':::_!: ,ч: с!епез-ей :"' !й.с"..
[газе соп е! соп!ехЁо соггезропё!епсе? !,Рог чшё по ге|ас|опаэ саёа
А|9шпаз
-' !.й""|#,]']
!@ше сшпо!оз
пцсАоз й6з!

|@ше 1е
тоус Б|еп!

Ап!е шп ехагпеп, цпа еп{геу!з!а 6е тгаБа!о


о Бп \ос['тем!е!а.
сша|чш!ег о1го !!ро
6е ргшеба.
А а!9ш!еп чце 5е са5а.
Ап!е цп 61а 6!{[с!! о шп !гаБа!о ёшго.
1 А шпа рег5опа еп[еггпа.
А а!9ш!еп чше сшпр!е айоз.
сошт:ш0я -|!.

421[соагеп1ау0оз]
|...|\]!оАо 4. Рв|5мА
А а!9ш!еп чше 5е уа а 6огп!г. А а!9ш!еп чше уа а зег орега6о, чше уа а !епег
шп [!!о о чше уа а ра5аг рог сша|чш!ег о1га с!г-
А а!9ш|еп чше е5!5 соп!еп0о о уа а согпег.
сцпз1апс!а чше рше6е {епег а!90п г!ез9о.
А а!9ш!еп соп чш!еп ез15з пшу еп[а6а0о.
А а{9ш!еп чше уа а [тасег а{9о {ш6!со.
&езршез{а а цп 6езео ехргеза6о рог о{га
Ап!е шп м!а!е.
рег5опа.
А а!9ш!еп чше уа а епре2аг цпа пшеуа е!ара.
А а!9ш!еп чше за!е а 6!уеп1гзе о чце уа а цпа
[]ез!а.

!:# н @ аназ у|зЁо? Ёп |аз [газез ап!ег|огез Бегпоз цза6о шп [|егпро пцеуо, $е !га!а ае!
рге5еп[е ёе зшБ|шп[|уо. 5цз [оггпаз зоп з!гп!!агез а !аз 6е! ргезеп!е 6е !п6!сас|уо.
€огпр!е!а |а саБ!а соп |аз [оггпаз соггез!эоп6!еп[ез у |о тег5з.

пе|оге5 6еп

сшпр!аз уауа уоу, уо


ра5е5 уеа5

!еп9а5 |]епез ![е9шез

5еа5 аргомес!":е

за!9аз 6!у!ег|аз

зшеЁез

щ| п@А|9шпоз ёе ез!оз шегБоз, з|п егпБаг9о [!епеп га]сез 6!зЁ|пЁаз, ап6[а|оэ ачш1аБа!о:

РгезепЁе 6е зшБ!шп1!шо ге9ш!аг


Ё! ргевеп1о 0о вшб]шп1!мо ге9ш!аг ве {огпа ооп !аз з!9ш!еп1ев 1егп!пас!опов:

[аб!аг сопег у!у|г


1'таб!е сопа у!уа
['таб!еэ оопа5 у!уаз
[таб!е сопа у!уа
['таб!егпоэ сопаг!о$ у!уагпоэ
[:аб!ё!э соп6!э у!у6|э
Баб|еп оопап у|уап

Рог езо вцв {огпав 5оп пшу рагес!0аэ а !аэ 0е! ргеэеп1е 0е !п0!са1!уо,
рогчше эо 1га1а
эо|о 0е оапб!аг !а {егп!пас!бп:
'пе]огав гле!огев . соггё!э согг6!в . ошпр!еэ ошпр!аз

. '. в1' РвоснЁзА


'7
Ё ]_
[ошагеп1ау1гез] ! 43
7

РгезепЁе {е зшБ!шпЁ!уо !гге9ш!аг


!гге9ш!аг!0а0еэ уоо6!!саз:

е>|е е>!
зцебо 5цепе р!епво р!еп$е р|0о р!0а
зцебаз эцебеэ р|епвав р!епвез р!0ев р!6аз
вшеба вцебе р!епза р!епзе р!ёе р|ёа
зобапоэ эобепоэ реп3апо5 реп$епо8 ре0!поз р!6апоз
вой6!в эобё[в репз6[з репз61з ре0(з р!661в
вцебап вцебеп р1епвап р1епвеп р!0еп р10ап

!гге9ш!аг!0а0ез сопзопАп1!оаэ :

!-ов уегбоз чше 1!епеп !гге9ш!аг!0а6еэ оопвопа|п1!оаз еп !а рг|пега рег5опа 0е! в!п9ш!аг 0е!
ргевеп1е 6е |п0!оа1!уо, еп эшб]шп1!уо !аз пап1!епеп оп 1о0ав !аз регэопаз:

эа!9о за|9а 1еп9о 1еп9а сопо2со сопо2са


ва!ез эа!9аэ 1!епеэ 1еп9аэ оопосе5 сопо2са5
за!е эа|9а {!епе {еп9а оопоое сопо2са
за!!поз эа|9агпоэ 1епепоэ [еп9агпоэ сопосепо5 сопо2са!по5
за![з за|96|э 1епё!з 1еп96!э сопооё|э сопо:с5|з
ва[еп эа|9ап 1!епеп |еп9ап оопосеп сопо2сап

!гге9ш!аг!0а0ев ргор!аз:

5ег |таБег 0аг


8оу $еа [е [ауа 0оу с6
еге$ $еа$ баз [ауаэ 0аэ 0ев
е$ 8еа [а [:ауа 0а оё
3опо$ 5еапо$ [тепов [ауапов 0апоэ 0епов
во!в зеА!в |а5ё!в [тауА!з 0а!в 0е!з
$оп $еап [ап [ауап 0ап 0еп

Ф1газ !гге9ш!аг!0а0оз
!г заБег !>у
уоу уауа э6 $ера соп31гшуо оопз1гшуа
уа$ уауа8 забев $ера$ сопэ1гшуез оопз1гшуав
уа уауа вабе $ера оопв{гшуе сопз1гшуа
уапо8 уауапо$ вабепоз $ерапо5 сопз1гш!гпоз сопз1гшуапов
уа!в мауА!з вабё!в эерА!з сопз1гц[з оопз{гшу6!з
уап уауап вабеп 5ерап оопэ1гшуеп ооп81г0уап

п@ €огпр!е[а !а з!9ш!епсе [а5|а 6е уегБоз !гге9ш!агез еп рге5епЁе ёе зш6|шпЁ!то.

Ро6ег Ёп|еп6ег

Фцегег 1гаег

5абег Ререг!г

сошт:ш0я -1|.

44' [сшагеп1а у с!..'а1го] |...]ш!оАо 4. Рн!5мА


Ре6!г 1га6цс|г

!г (оп1аг

}ес|г Ропег

!еп!г (о!9аг

Ёц!г Ф1г

Репзаг (оп6цс!г

!о!аг 5ег

5а!!г 1епег

(опосег (еггаг

Р':]а1е еп е! уегьо 6оггп!г' Фопо уе$, !а$ рег$о- !п0!са{!уо зшб]цп1;уо


па$ по5о1го$/а$, уо$о{го$/а$ 1апь!ёп воп !гге-
9ш!аге$ еп рге$еп1е 0е вшб.]шп1!уо. !-о п!зпо 0цегпо 0цегпа
оошгге соп е! уегбо гпог!г. 0цегпав
ёцегпеэ
0цегпе 0цегпа
0огп!поэ 0цгпапов
0огп[э 0цгпА!з
0цегпеп 0цегпап

Фше 1е
$еа !еуе
н @ |-ее ез!е 6геуе ё!5|о9о:
Фуе, есш5п6о !!епез !оз ехапепез?
' !-ш|з,

> [оз 1еп9о !а 5егпапа чше м|епе.


> с!аз 5!еп ргерага6о?
> Бп [-!(ега|шга у еп [ат[п, э|, е5рего чце гпе за!9ап б!еп.
> е| еп !аз 6егп5з?
> Аз[, аз[...
> еФш!егез чше {е ауцсе соп е! !п9!ёз?
> \о, 9гас!аз. е5а !а !!еуо 5аз(ап!е б!еп' #
> Рцез па6а, с[.:!со, еп|опсе5 чше 1еп9а5 5шег{е. ":
> Ф|а!6 зеа аз[, уа {е соп|агё.

м@ 5шБгауа !оз уег6оз 6е! ё|6!о9о ап[ег|ог чше ез!ёп еп рге5еп[е ёе зшБ!шгЁ!то.
€огпеп[а соп [ц согпраЁего зоп ге9ш!аге$ о !гге9ш!агез
з! а соп[!пшас!6:т, зшБгауа {а:п_
у,
6!ё,п |аз езЁгцс1цгаз еп !аз чше 5е епсцепЁгап ез[оз уег6оз; тег5з чше !о6аз з!гшеп рга
ехрге5аг 6езеоз о е5Регап2аз. 5оп сша!го, !огпа по[а 4е е|!аз а сопЁ|пшас!6п:
'1.
@ое + тег6о еп зш6.!шп1!мо 3.

2. 4.

''Ё
:*

. \{у[| в]' РвоснЁ5А [сшагеп1а
*
::'{
$* ,{
Бхргезаг {езеоз
\оггпа]гпеп!е ехрге5агпоз ёезеоз соп е5!а5 [оггпаз:

[ о"" |епва, ,це[|е'


. @ие уег5о еп зшб!шпг!мо
{ @ше |е !о разез б!еп
+

( @,'" аргооесАе.

Ф]а!6 гпа11апа [та9а бшеп |!егпро'


. @!а|6 + зц5!шп1!уо Ф]й6 по5 |очше !а |осег{а.
Ф!о!й 0еп8а Ау[ау|а.

шо{а: еп !еп9ша!е рорш!аг зе !п|егса!а а уесе5


чше: Ф!а!б чше по !!аеоа.

€шап6о !п[го6цс1гпоз ]а [гаэе соп цп уегБо рг!пс!ра!


@шегет; ёе5еаг, езрегаг...), роп6гегпоз е!
уегбо зцБог6!па6о еп зш6!шп!!мо з! е! зш!е!о ез 6!|егеп!е, еп |п1|п!1!уо з! ез
у е! гп!згпо зш!есо.
Ё[!асе:

Ёзрего ч!1е 0ауа$. Ёзрего 1г'


(аггпеп ёезеа
чше сап[ев. (агтпеп ёезеа сап[ат'
@шегегпоз чце по5 евсу!б6!в. |аегегпоз евст]б!уов'

еа' м@1гапз[оггпа ез[аз [газез:


!. Р1айапа ||ооегб ....9.|я!я '

2. !цап ез{б соп[еп|о Бярегр..чч.е 8. Ёз|агпоз ечш!оосаёо.з 9,!я.|я


з. |-|е?агс!п гпа5 |а[ае 9чегёця.сче
. 9. 5а!ётё ргопго .€яРегч.яче
4. Рпё!з |[егпро . .€яРегяпр.ч.ччр.. 19. [,о !тагё!з !пе9о ..фч1.9г9.9ц9.
5. |г6з а оег|е .!!о.16 \1. |епёгб е| |шпез..9.!я|6..
6. 7!епез гааб п ..0.е5ер .чуе \2. ъ |о реё!гё гпбз |агёе .€ярегся.я'че.........

щ п@ Р!епза цп росо у езсг|бе [ге5 со3а5 чше 6езеаз


рага Ё|, у оЁга3 Ёге5 чце 6езеаз
рага о[газ рег5опа3.

0 |-\и.'.,'г.'ъ|Р ! ]

Ёзрего чше е! ехапеп чше {!епез пабапа 1е за!3а Б!еп у чше сопз!6аз е! ассезо а еза цп!уегз!6а0. @|а!5 чше
пе рше6аз !!агпаг ргоп1о у пе ё!3аз чше уа ез15з 1гагп!т'ап6о !а па1г[сц!а'
тайь;оп е5рего чце ез1ёз п6з 1гапчш!!о чше |а (1т!п":а уе77 у чце !оз пегу!оз по 1е.]ше3шеп шпа гпа!а раза6а;
уа забез чое !о п5з !гпрог1ап1е е5 пап1епег !а са!гпа у !а сопсеп1гас!6п.
бе п1, росо 1е рше6о соп{аг; зо|о чце еп1ге8!ё Басе цпоз 61аз п! ргоуес1о с|е тез!з а! рго[езог, рего айп по
Бе гес|Б!6о ге5рце51а, у чше роз!б|епеп1е пе орегаг5п е! пез чше у!епе 6е !а го6!!!а, уа эаБез: п! раз!6п
рог е! {(:бо!.
Рего Бау п5з; з! {о6о за|е Б!еп у епс(;еп1го 1гаБа.|о еп а!3шпа аса6егп!а, у йа(а 1егп!па !а саггега е51е апо,
по5 сопР!.агепоз шп р|з!1о у е! або чше м!епе по5 са5апо5. 2!шё те рагесе? [з1о з( чше ез цпа по{!с!а.

46 ! [ошагеп1ау5е!8]
0ш]оАо 4. Рп!5мА
2.4.1. я@ !гпа9|па |а гезршез!а 6е! агп!9о а йаг!о у езсг|Бе!а, ехрге55пао!е, рог 5црше5-
!9 Бшепоз 6езеоз рага 5ц [ц!цго.

} Ёпм!аг а|пога $ |\ипсш:а-ъ € |


"'

[щ а@ ! а|тога, €рог чшё по езсг|6ез о[гоз 6геуе9 соггео3 а агп|9оз чше ез(6п еп !аз
з![шас|опез чше рше6ез |еег а соп!|пцас!6п у |ез ехРге5а5 шп 6езео?
( ( ('| ( (
( ( ( { ( г /'|" {
' Ёоу ез п[ сшпр!еоЁоз'
' |у1! 1ог6п1ц!о }то пцег1о'
' йе со5о, рог {!п, соп [оу1ег'
' |А1 [егпопо 5е уо ёе уосос!опез о €цБо'
' Ёз1о 1ог6е пе ехоп!по ёе! свгпё 6е соп6цс!г'
' йоЁопо епР1е7о цп пцеуо 1гоБо.]о'
' |у\ог|о }:с 1еп[6о цп п1Ёо е51о попопо'

|у\оЁопо
'[еп9о е!
ё5о6ез? &ог1о у уо ехо(т|еп
уопо5 о со5огпо5. 6е !о11п.

[оу о! 6еп1!з1о;
1еп9о шп ёо!ог 6е
пце!оз }тогг16!е.

,. :| в1. РвоспЁ$А [сшагеп1ау3!е1е] ! 47

,,/
Ёасег
со0 ов
нБпп! ;, ! ]!ппп]п!пп! ]! п!;]:!п;ш'п
в,ж ш 8,,"гёаёего о !а!зо? Ап!ез 0е !еег е| [ех:Ф ёес!6е з! еэЁаз а[|ггпас!опез зоБге
|оз езЁц6!оз цп|уегз![аг|оз еп БзраЁа 5оп соггесаз у ё!зсшЁе соп Ёш5 согпрайегоз сц5-
!ез зоп зшз |;пргез|опез.
\/ег0а6его

!. [.,|па 6е !аз саггегаз гп6з паз![!са6аз ез !а 6е йе6|с!па.

2. 1_]п ез!ц6!ап!е 6е }егес[о епсоп{гаг5 |га5а!о |6с!!гпеп1е а!


[еггп|паг 5ц5 е51цс|о5.

!3. Ёау шп!уегз:0а6е5 чше Репепесеп а !а 19!ез!а €а|6!!са.

.;}. 5о!о ех!5|еп сеп|го5 шп!уегз!|аг!оз р0б|!соз.

1!. [-]па 0е !аз саггега5 соп гп6з [ш1цго ез !а 6е !пмезт!9ас!6п у


1ёсп!саз 6е [\4егса0о.

(). [-/п сгё6!1о ечш!ма!е а 10 [тогаз 6е с!азе.

н @ !ее е! !ех!о у согпргшеБа [ц5 ге5рше3[а5:

[п [зраба, ['':ау 1 26$ 031 а!шппоз па{г!сш!а6оз еп !аз шп!уегз!_


6а6ез р(6!!саз у 142 409 еп |аз рг!ма6аэ. 676 в47 ]6мепез ез1ш_
6|ап !|сепс!а1шга5 у о1гоз 355 ]04 ез1;{п па{г!сш!а6оз еп 6!р!о_
па1шгаз. 6епега|пеп1е, !аэ !!сепс|а1шгаз сопз[ап 6е 500 сгё6!1оз
_]!1е6!с!па, 450 сгё6|1оз_, ез 6ес!г, 6е
3000 Богаз 6е с!азе. [оз
сгё6!1оз эе гераг[еп рог !6ша[ еп 6оз с!с!оз, 6е 1а[ [огпа
чш9 еп
шпа ||сепс|а1шга, зе 6е6е сшг5аг рг!пего о-
у зе9шп6о с!с!о, соп 150 ц!
сгё6!1оз еп са6а с!с!о. Рага оБ1епег шпа 6!р!огпа1шга, еп сап5!о, Ф
(,
баз1а соп 2000 Богаз 6е с!азе (200 сгё6|1оз). Ф

п
[оз еэ1ш6!оз чше п:|з а|шгппоз а8гшрап зоп !а !!сепс!а1шга 6е Ф

}егесБо (соп е! 707о), йа6!з1ег!о (6,90/о) у !а !!сепс!а{шга еп *


ъ
А6п!п!з1гас!6п у !!гесс!6п 6е [гпргезаэ (6,2о|о). Б! пйгпего 6е }
Ф

а!шппоз па1г!сш!а6оз еп ез1ш6|оз соп6шсеп[ез а !а о61епс!6п !* Ф

э!пш116пеа 6е 6оз 1!1ш!ас!опез оЁс!а!ез (111ш|оз 6оБ!ез) ашпеп_


!а цп 26о|о гезрес1о а| сшгзо ап1ег|ог. Ёп1ге еэ1аз 1!1ш!ас!опез, !а
)
чше 1!епе пауог пйпего 0е ез1ш_
6!ап1ез ез !а 6е А6гп!п!з1гас!6п у !!гесс!6п 6е Бпргезаз )егесБо (9134). Ёп ['зраба, Бау гп6э
у
6е 103 000 або3а6оз со!е9|а6оз рага шпа ро6!ас!6п 6е 46 гп!|!опез 6е БаБ!1ап1е:, п!еп1гаэ
чше
еп А!епап!а _ра(з соп шпа 6е 30 п!!!опез 6е
роБ!ас!6п БаБ!1ап1ез- е.!егсеп 60 000 або9а6Бз.
6е !аз саггегаз п6з по6егпаз у ргопе1е6огаз ез !а 6е !пмез1!3ас:6,пу 1ёсп!саз 6е йе-гса6о,
[-]па

чше е5 6е зе9шп6о с!с!о у зе рше6е сшг5аг еп !а [-|п!уегз!6а6 6е Б5гсе!опа у еп !а 6е :\4шгс!а.

[п [зраЁа, !праг[еп ез1ш6!оз шп!уегз!1аг!оз 54 сеп1гоз, 6е 1оз сша!ез 10 зоп


рг!ма6оз.
А6еп;{з, эр Рше_6еп епсоп1гаг 6![егеп1ез шп|уегз|6а6ез
чше рег!епесеп а !а !3!ез!а
!а 6е 5а!апапса, Роп1![!с!а 6е (оп:!!аз, }ешз1о
у \амагга.

||
Ё.:
ь ъ ...*./
!
з.1.2. м @ 8шзса соггезроп6епс!а еп е! [ех!о рага саёа шпа ёе |аз з|9ш!еп[еэ ра!аБгаз:

'1габа!аг: е!егсег '€оп {ц|цго


' Роггпаг раг1е '!пзсг1|оз (2)
'?ёпег ' |пз|!|ц{о 1\ас|опа] 0е 0гпр!ео
')|у|0!г ' Бв эц11с1еп|е соп
'€огпропегзе 0е ')аг
'€опзе9ш!г ' Бз1ц01ов шп|мегз11аг|оз (3)

/ап\
вщ @ ]}лч,] Ё!епез цп е5чцег|а 6е| з!з[егпа е6шсаЁ!уо еп в5райа. Б!а6ога, |шп1о а !оз
со;праЁего5 6е Ёш гп|згпа пас!опа!!6а6, е| езчшегпа ёе езсшё!оз ёе Ёш ра1з у соп|р5га-
!о соп е! езрайо|. !езршёз шаз а ехр!!с6гзе!о а !цз согпраЁегоз еп !а р!:агга у а ге5-
ропёег а 5ц3 рге9шп!а5.

РкЁг5со|_Ак
(3 - 6 абоз)

Р}'Ё'ч н @
гв]
БзсшсБа а цп 9гшРо ёе ез[ш6|ап1ез чше ор|пап 5оьге |а шп|уегз!6а6. €огпр!е!а
!аз со!шгппаз соп !аз сца!|6а6ез роз|!!таз у пе9а(|маз чше 6езЁасап.

4оа[;]цёез Ро9{{!\.,ц5 4оа|;]цёез пе3а{;шаз

'.': . \]уЁ!- в1. РносвЁ$А [сшагеп1аупшеме] ! 49


3'3'1' в @ Ёзсшс!та 6е пшеуо у езсг!Бе |оз 6езеоз
чше [оггпш|ап е5[а5 рег5опа3.

|[еп9а! 1Ап!гпо!
! ]]]]! ]! ! !!]]!]! | ! ]]!]! ! !]! ]! ! ]!
цщ в @ Б|!асе а}тога еп |аз [ог:паз чше ш5а|по5 рага геасс!опаг а |оз Бшепоз ёезеоз. Рог
г9] шпа раЁ9 ро6егпоз ап|:паг а !а регзопа соп 5ц 6езео; рог оЁга,
ро6егпоз асег-
саг а |а рег5опа а |а геа||6аё у ропег!е |оз
р!еэ еп е| зше|о; !, Ро| й!Ё!тпо, ро6е-
]по5 соп3Ёа[аг |о 6!сБо (геасс|6п пешЁга). БзсцсБа |аз з|9ш!еп[ез геасс|опез
а !оз
ёезеоз.

4'1'1' н@ Ёзсшс1та 6е пшеуо у с!аз|!!са !аз геасс|опез зе9йп соггезроп6ап а шпо ш оЁго
9гцро.

Асегсаг а е5а рег5опа


а !а геа|!Ёа6

50 ! [о!пошеп1а] |.-]г\!оА0 4. Рв!$мА


_/6гп
4'1'Р' - 5!ч-рага Ёш5 зо!шс|опез соп |аз 6е Ёш согпраЁего у со!пргце6а соп !а з!9ш!еп[е
ф4]
|п[огпас!6п.

Реасс|опаг апЁе шп {е$ео


Ап|гпаг а !а регзопа
. €оп пе9ас|бп еп е! 0езео
Ё|етпр!о: йе !-аап !ёо [ата! !оз ехбгпепез, 7о}а!б по зшзрепёа соёаз!
7агпросо е5 рага |ап|о. |\'|о 1!3аз е5с5 со5с5.
[\+|о {е роп9аз аз|.
7с! з!егпрге !3ша! 4е ор|!гп!;|а (!гоп!со)'
. €оп а[:гпас!бп еп е! 6езео
Б!егпр!о: 1Ф!а!б артшебе е! ехагпеп!
[а оегбз сотпо з(. 1Рего сбгпо по 0а5 с + !п{!п11!уо/
(0шф з(, йогпбге, (чпе) з|.

Асегсаг а е9а рег5опа а !а геа!|6а6


Б|егпр!о: Ё! ехагпеп з!ёо тпшу ё!|{с!!.1Ёзрего чце пцел|{о рто|езог поз артаебе
/'аа
а [оёоз!
Рего.'' 1с6гпо 0а а + |п{|п1||уо/ 5[, з|, зе9шго (1г6п!со).
Рего... 1з! + (по) + {ш|шго 0е !п0|са||уо/ 5( з{.. (!г6п!со).
|!епе о|га со$а чае Аасег!
1[\+/о
17б [[!раз еп со[огез! (!п|оггпа|).
12[ чаё гпбз?! ;76 а\с!паз7 (1п|оггпа!).
Реасс!6п пешЁга (сопз[а1аг !о ё!с|то)
Б|егпр|о: Рог |аооц 7ц!]е по5 ё$а чше з[! 1\,/оз 7асе гппс|та [а|а...

1!1огпбге! {6тпо |о забез! 1А оег з! ев оег4аё!


1Ф}а|6 |е о!3а! 1{а ге ё!3о!

цщ в@ Ёзсг|6е, еп ез[аз [аг!е!аз, !ге5 а5рес[оз роз!Ё!тоз у Ёгез пе9а[|тоз эо6ге Ёц


езсше!а о шп|уегз|6а6 еп Ёш ра|з.

!!
) '
///) ,,- '
') ''/'
/./

-_-ый)
4'2'1' [ф
- 5с'п1рага у со]пепЁа [ш5 ге5рце5и5 соп !аз 6е Ёшз согпраЁего5
у ехрге5а [ш5
6езеоз рага зо|шс!опаг |оз а5рес[о5 пе9а!!шоз. 1шз согпраЁегоз геасс!опаг5п
а [ц5
ёезеоз' 5| !таБё|з е5[а6о еп а|9шпа езсце!а о шп!уегз!ёа6 {е ЁзраЁа,
роёё|з соп|рагаг
5ц5 сагафег1э[|сас соп !аз ёе тшез[го
ра[з.

. \|уЁ[ в1. РвосвЁзА


!0псиол|ауапо}251
_6п)
--
Б]5ь" й!п|зсга 6е Ё6шсас!6п рге5еп!а шпа пцеуа !еу еп е! Раг|агпеп!о. !-ее |аз
рго-
рше5[а5 е !гпа9!па |аз геасс|опез 6е !оз 6|рш[аёоз !еп!еп6о еп сшеп[а чше, зе9йп зш
!ёео!о9[а, шпо5 ехргезаг5п езре(ап2а' о[го9 е5сер[|с|згпо о!го5 зег5п соп[гаг|оз.
у

!_с Ёёшсос!6п 5есцп6ог!о зег6 о6!|9о1ог|о [оз1о !оз ё!ес|ос}то


сЁоз.
Ро6г6 с!озез ёе 1п91ёзу {гопсёз соп рго{езогез по1!уоз ёез6е
ргеезсо1ог.
Ёп !с |.-/п[уегз[6о6 зо!о !то6г6 1ге!п1с ез1ц6!оп1ез рог ош|о.
} 6оз сопуосо1ог!сз ёе ехвктеп рог оз|9по1шго.
1о6оз !оз сеп1гоз р(6!!соз соп1ог6п соп зо!о5 6е огёепоёогез.
!_оз !!Бгоз зег<!п 9гс1ш!1о5 рого 1о6оз !оз ез1ц6[сп1ез.
|оёоз !оз ез1ц6[оп1ез 6е !оз п66ц!оз рго{ез1опо]ез гео!]=аг6п
рг6с1!соз ро9о6оз еп епрге5а5.

А!9шпаз 6е |аз геасс!опез 6е !оз 6|рш[а_


6оз ро6г[ап зег:
_ !Ф!а16 :еа
роз!6!е!
- |[.,{о !!епе о!га со5а чше }'тасег!
_ !А уег з! ез уег6а6!
- 51 з[, 5е9цго.

2
1а}
" 5ейа!а сш5|ез 6е ез!оз уег6оз зоп ге9ш!агез еп е! рге5еп[е 6е зшБ!шп!!то.
ч ! Аг-тс!аг ! (ог:-:ег
! 5а!;г
,-\ [] оп' ! наь!аг !]
ч
!еп'тег
! м;а1аг ! ое1аг ! Ёаьег
! Ро6ег ! 5а!саг ! Ёзтш6!аг
\ ! т_аег г] :г ! !-!еуаг
- : ! 5аьег ] €оп6г:с!г ! !о!аг
. ! Рогтег ] }гас!шс!г [1 Ре6!г

/
3 2. Ре |оз уег6оз чше Ё!епез агт16а' €сц6|ез !е гезц!Ёап гп5з 6!!]с!!ез 6е гесог6аг? ЁзсгЁе!оз
апо[а 1атпБ!ёп |а рг!гпега рег5опа 6е! ргезеп[е 6е зшБ!шп[|уо ёе са6а шпо ёе е||оз.
у

ц
Ёп ез[а шп!6а6 Баз аргеп6!ёо гпшс!таз ехргез!опе5 чше ц5а|поз еп езраЁо!
рага ёезеаг а!9о
ч
^ а о[га5 рег5опа5, езсг|5е !аз чше зеап з!гп!|аге5 еп !ш :а|огпа 6шзса !аз е9ш|ша!еп:ез
у рй
ь !аз 6егп5з.
\ ё€6гпо ехр!!саг[аз а а!9ш|еп 6е !ш !еп9ша рог чшё шзагпоз еп езраЁо| е| зшБ|шпЁ|шо
рага
ехРге5аг 6езеоз?
-

;1 1

52 [о!псшеп1а у 0ов] |,..]ш!оАо 4. Рв!5мА


!1
..
-}т

ь'.''

1
1+
ь

Ёхргезаг ргобаб!!!0а6 еп е! ргезеп|е, еп е! раза0о у еп е[ [ш!шго


!-апеп|агзе
&езроп6ег соп зе9шг!6а0
\е9аг/а[!гпаг соп 0ес!з!бп
Бхргезаг ех{габе:а
Ёхргеэаг ргеосшрас!оп
[гапчш!!!:аг

[ш|шго рег[ес|о. гпог[о!о9[а у шзо


€оп|газ{е [ш1шго рег[ес|о, [ш1шго !прег[ес|о у соп6!с!опа! з!пр!е
[_.]зоз 6е! раг|!с!р!о раза6о

Р1агса6огез 0е ргобаб!!!6аё: о !о гпе/оц чш/тб, етс'


1Рог чшё + соп6!с!опа!!
[епег чше (!прег[есто) + !п[!п!1!уо сопрше51о

!-а е6шсас!бп

!-аз уасас!опез езсо!агез еп Ёзраба у (шба


!-!1ега{шга: .!ш!!о (ог|5:аг
1[е1е 10
а эабег!
!!|!!]!!]]]!]!]!!!!]!]!]!!!]!]!!
щ н @ @Бзегуа !аз ||шз[гас!опез у ге!ас!6па!аз соп |аз з|Ёшас!опез 6езсг![аз. !ше9о,
г10] е5сцсьа ез!оз 6|5!о9оз е |6еп[!Ёка!оз соп |а з![цас|6п соггезроп6!еп[е.

5!йлсс;с;п . ,__'
!-а сБ!са !е рге9шп|а а! с[т!со з! зшз ра6гез ез:5п уа7е ^",
масас!опез; е! сБ|со !е 0!се чше |о6ам[а по, чце 5е уап
паЁапа у [":асе зшроз!с!опез зобге !о чше !'таг5п зшз ра6гез
цпа уе7 !!е9а6оз а! 6езг!по.

5!*д,ос!6п Р Р!Ё|о9о |1
Ёаб!ап 6е !а 6!|!сш!1а6 6е с!гсш!аг рог !а сар!са| 6е ЁзрБЁа
6!сеп чше з!егпрге ез|6 еп о5газ у по сгееп чше е! або
чше м!епе !аз !егп:пеп.

51|цас16п €
[-а сб!са чш!еге соп[!ггпас!оп 6е! м!а!е -*чн#
3агсе!опа, у е! с!'т!со, рог [а ['тога чше е5, 5цропе чше уа
ез!6 а!!|.

51п'ас16п Р о]6!'''|1
!-а с[!са бшзса зшз !!ауез, !е рге9шп|а а! с[_т!со, у ез|е-по
за5е па6а.

в' м @ Рог раге!аз, |ее6 а|тога |а Ёгапзсг|рс|6п у зеЁа|а{ з! е! уег6о еп пе9г|Ёа поз
!п[оггпа 6е цпа асс!6п з!Ёцаёа еп е| рава6о о еп е! [ц!цго.
:' йаг!за: ёЁаз у!з{о п!з !!ауеэ?
!! ,* [ц!з: \о, по !аз !":е у!з1о, рего !аз н Р!|аг: йоп!са за[|а !'тоу а !аз 0оз у гпе6!а
еп сша!чш|ег з!|!о, 6е €!':агпаг|[п, еуег0а6?
=- *Ра6!о:
!согпо з!епрге! !Бгез шп 6езаз|ге! 5|, а !аз 6оз у гге1п1а у с!псо ехас-
[апеп!е. }а па0{6 ||еоа6о а
3агсе!опа рогчце зоп !аз 0!е:.

6\
4'
- |]) }{шг|а:
/!з1 ^
!Ёз !псге[б!е! А4а6г!0 з!егпрге е516 еп
Апа: {5е ['тап !со уа |ш5 ра6гез 6е уаса-
оБгаз, у с!аго, е! |г5[!со ез!5 !проз!б|е.
с!опез?
Ра!огпа: 51,0!сеп чце рага е! аЁо чше м!епе /) %".:'', \о,
|таБг5п Ёеггп|па6о, ёте !о сгеез? {о0ау[а по, 5е !г5п гпаЁапа
з6ба6о. А ез|а Бога, гпаЁапа. уа зе
]:|цг!а: |5[ !'тогпбге!, !зе9шг[з!гпо!
|':аБг5п 6аЁаёо еп !а р!ауа, рог-
чше !ез епсап|а е! гпаг'

54 ! [о!псшеп1а у о!а1го] |_.]ш!оАв 5. Рп!3мА


Бш[шго рег[есЁо
Бп !ов 0!6[о9оз 0е !а аш0!с!бп 1!епев шп пцеуо 1!епро уегба!: е! {ц|цго реЁес1о.
Ёз1е 1!епро $е ц8а рага:
1. Ёаб!аг 0е шпа асс!6п {ш1шга, рего чше ез1аг6 аоаба0а еп шп 1!епро {ш1шго 0е! чше
[аб!апоз (е! обо чое т[епе, побопо з6Бо4о ..).
!\4апапа зббаёо а е5|а5 !-оогаз, Аабгё |!е9аёо а Раг[з'

2. 11асег [!р61еэ!в вобге цп гпопеп1о раза0о.


Ргобаб!егпеп[е, !аобгб зо|!1о саг4е у ро[ е5о по йа !!е9а4о.

Б! {ш1цго рег{ес1о ве {огпа соп е!{ц1цго !прег{ео1о 0е! уегбо }табег е!


у ра(!о!р!о рава0о 0е!
уегбо: БоБгё ез[ц4!о4о, БоБг6з соп]4о'..
Ёабгё
ЁабгАв
Ё!абгА
+ раг{!о!р!о -аёо /-!ёо
па0гепо3
Ёабгё!з
Ба5гАп

н @ €огпр!е[а
ёе|[ш!цго
е| сша6го соп |аз [оггпаз н @ Бзсг!6е соп !а [оггпа 6е!
ре#есо. [ц[шго ре:{ес[о.

ё!/е|]о/цз;е! е||оз/е|1оз/оз+еёез
1. АБг!г (уо)
|. [еуоп?огзе
2. Рогпрег (уозо!гоз)
2. 1с
...

3. [!еуог 3. Бзсг|Б|г (1ш). ...

4. @цегег
4. Ропег (е!!оз)
5. 5еп!!г

6. Ёпре:ог 5. Ёасег (ё!)

7 ' Ёз!от б. !о!уег (позо|газ)

8. 1епег
т. !ег (шзге6)
9. Ро6ег
]0. €оз}ог 8. €шБг|г (ё|).

м @ Ра6!о ез15 репзапёо еп |о чше БаБг6 сопзе9ш!6о [тасег а сог[о


р|а:о о а гпеё!о р!а=о, рего по !е 9шз!ап !а5 гпа!егп6Ё!саз; ауйёа!о.
'1.
РаБ!о: €обгагё 90 ешгоз а 1а зегпапа, о 5еа чше а {|па1 0е гпез... {

тй: 4 {.ля! .ё.е'пеэ '!з.в0гр'э'.с.р.ёг.ч'4р 360 ечгря,

2 Ба6!о: Ёз{ц0!агё сца[го [огаз а! 0[а, о зеа чше а1 0е |а вегпапа.


тс: 4] {';ля| (е !я яепц(!'9
3 Ра6|о: А[оггагё 100 ешгоз са0а 0оз пе5е5, о 5еа чце а| аЁо...
1й: А! оЁо
сошт:ш0д.-.!.

\]!уЁ| в1' РноснЁ5А


4. Ёа6!о: €огпргагё 0оз €) а 1а зегпапа,о 5еа чше а 1ов |ге5 гпе5е5...
1й: .4.|.чч 1ге:.пэ:.ер-

5. ЁаБ|о: Ап0агё |о0оз 1оз 0огп|п9оз 0|е: [|16гпе{го5, о 5еа чше а !ов сша[го
1й: А !оз сцо1го пе5е5

ш' п@АБога, езсг!Бе е! согпеп[аг!о [|па! БцЁшго !:прег[есЁо


6е !оз гезш|Ёаёоз чше [епёг5з 4езршёз 6е
]табег ]тесБо е5!е сцг5о 6е езраЁо!. Бп еврабо! 1опепоэ е! {ц{цго !гпреЁес{о
(сопегё)у е!{ш|шго реЁес1о (АоБгё соп[6о)
рага [таб[аг 0е созаэ чцо по забепоэ ооп
эе9шг!0а0, оо8а$ 9це $цропепо5.

о Ё!|ц{цго !гпреЁес{о з!гме рага |таб!аг


0е соэав ч1_,е 5(.!ропепо$ еп е! рге-
веп1е.
> 5оп |аз с!псо,2сабп4о о!епе ш /тегтпапа?
> 1{о зс/, оеп1у6 гпбз |ог4е. (=€гео чт;е
о!епе тп6з |аг4е).

. Б! {ц{цго реЁос|о э!гмо рага [таб!аг 0е


оо5а5 чше $шропепо5 еп о! рава0о
оегса 0е! ргевеп1е.
> 5ол |аз с[псо,2спбп4о !та оеп|11о п; !тег-
тпапа?
> [х{о зё, йа6го6 оеп1ёо а |аз |уез о а |аз
сца[[о. (=(гео чше !та оеп!4о а |аз |гез о
6;п
|1_щ-# $ $с',1е5Ёа а !аз рге9шп[аз; по ез[5з
а !аз сша|го).

ёА чоё Аоса ёАау 496п ёРог чшё


}по !!е9оёо 0оз[}< ог6епоёог [сп уеп[ёо 1огёе 1оёоз
!16се? !оз ез1цё!оп]ез?

}тес[о !_|зо !оз сРог чшё' п!го


Рто ёРог чвё по
е!егс1с|оз? е! 6[сс[опог[о
[о уеп!6о о
1о6о е! 1!епро2
с1озе?

ёА чоё Аого ёРог чоё


зе }то осоз1о6о !е ёце!е !а со6ет.о
1ш сопроЁего? о 1ш сопроЁесо?

ёРос чоё
Ёз1с поЁопо [е
ез16 ёогп!6о
е1 рго{езог? рег6!6о п[ согре1о,
ё!о }тоз у!з1о2

56 ![о!псшеп1ауэе!з]
!{

!|}
!|| $ , л-/'
[асас]опе$
рог шп 1цбо
!! ! ] ]!]]!!! ]]!!!!! ]]!! ! ]!! ! ]]]]]!

]щ в @ |-ее ез[а поЁ|с!а:

5егпапа Б[апса: $е1папа еп Б1апсо


[оз ра4гез чш|егеп уасас!опез гпа5 сог|а5 у гпе|ог 41всг|Бц!6аз у гпе)огаз еп [оз [погаг!оэ 4е 1ов а1цгп-
поз. Ёасе аРепа$ цп п}е5, 1оо евсо|агез !цу|егоп 20 6/аэ 4е уасас1опез 4е |.,1ау16а4. Ёоу уце1уеп а
{епег уасас|опеэ 4е 1пу1егпо у 4епгго 4е гпез у гпе4|о теп4г6п 1аз уасас1опеэ 4е 5егпапа 5ап!а.

[аз уасас|опев 4е 1оз езсо1агез 4е уегапо а шп 1пе5. 5!п егпБаг3о, [а сшеьг!6п 4е 1оз Богаг|оь еп|геп_
езрабо1ев зоп 4егпав|а4о 1аг3ав у 1оз з|п4!сагоз 4е рго|евогез ор1пап га 1оз !псегевез 4е ра4гез, а1шгппов
еьг{п гпшу гпа1 41зсг|Бц|4аз, ас{ чце е5|о по зег/а роз1Б1е еп Б'зраба у рго|езогез. Бзгоз й[г!гпоь р!еп-
со|по 5ш Богаг1о 4е с1азе. Ёз{а ез уа чце 1аз сегпрегагшгав 4е уегапо 5ап чше 1ов ра4гез чш|егеп сопуег_
1а ор1п16п 4е 1оз гергевепсапсеэ ёе по реггп!с1г1ап а 1ов ргоЁсогез п! а с1г е1 со1е3!о еп "шп арагсагп|епго
[оз раёгев 4е а1шгппоз чше Бап 1ов а1шгппоз 4езагго11аг 5ц5 .агеа5. 4е п|боз''.
зо||с|га4о а! ]у1|п|всег|о 4е Б4цса- Рог о{га рагге, 1ов ргоЁзогез
с|6п цпа ге|оггпа 4е1 са1еп4аг|о' са|пРосо езг{п 4е асцег4о соп [ш
шпа 4|зсг1Бцс|6п гп{з гас]опа1. 1а 41зсг!Бшс|6п 6е 1аз уасас|опез
[оз 4асоз 4е 1оз осгоз ра1зев 4е а 1о 1аг3о 4е1 сшгзо. 5е96п е11ов:

Бшгора 1ез 4ап |а гап6п: пце5|го5 "зег{а сопуеп|еп|е цпа ге|оггпа


езсо1агез воп 1ов чше гп{з уасас!о_ 4е1 са]еп4аг|о у шп сагпБ1о еп
г'тез евсо1агеэ г!епеп' гп|епггаз чше 1оз Богаг!оз. [оз со1е9!ов 4еБе-
е1 п6:пего 4е Богаз 4е с1азе чше рог 1а посБе, ав(
г1ап аБг!г Базга
гес1Беп а1 або ез гпшу з1гп||аг а1 4е 1оз езгц41апгез ро4г(ап |г а
,шз согпрабегов 4е 1а {-/Ё. езсц4|аг а 1а Б|Б|!осеса о рагг!с1-
[а €опЁ4егас!6п 4е Аос!ас|опез раг еп асс!т|4а4ез ехггаезсо1агез
ёе Ра4геэ 4е Ацгппов 4е €азт|11а у чше ве геа1|ааг(ап 4езршёз 4е 1ав
[е6п чш|еге асог{аг 1аз уасас!опез с1азез''.

д ^ ^
с.^.*...- '---.-_=---_3' -

2.1.1. я@ Резроп6е уег6ааего о [а|зо у !шз3!!!са еп е! !ех[о Ёц ге5рце5Ёа.

!ег0а0его

!. Б! рег|о0!з1а а[!ггпа чце !а5 уасас!опе5 6е !оз езсо!аге5 е5рапо!е5 5оп гпцу
ех[еп5а5.

2. !-оз езсо!аге5 е5рапо!ез 1!епеп гпбз уасас!опе5 у гпепо5 1'тогаз 0е с!азе чше е!
ге5|о се !оз езсо!агез ешгорео5.

]]. Б! й!п!зтег!о 6е Ёёшсас!6п чш!еге чце !а5 уасас!опез 6е уегапо 5еап се цп гпе5.

.}. !-о5
рго{езогез р!еп5ап чце 1епег с!а5е еп уегапо по е5 ро5!1!уо рага !оз а!цппоз.

5. [оз раоге5 сгееп ч0е по 5ег[а бшепо абг!г !оз со!е9!оз !таз1а рог !а посБе.

(). Ра6геэ,
рго[езогез у а!шгппоз по 5е ропеп 0е асшег6о еп е5!е 1епа.

2.1.2. м@ 8цзса соп Ёш согпраЁего о[го []!ш|о рага !а по[|с!а у гезшгп|6!а еп 6оз !]пеаз.

::а!БмА. \!у[!- в1' РносвЁ8А [с!по!еп1ауэ!е1е1 ]57


_/6гп
2'1'з' -
06$1тза а 1ц со:праЁего 6оз 6е |аз рге9шпЁаз ёе а6а|о,
!ег![!саё |аз гезршез[а3 еп е! Ёех[о:
ё|:е |таг5 оЁгаз 6оз.

о 1 рег!оё!з1о !|опо о шп 1|ро ёе уссос|опез езсо[оге5: ..5епопо


8|опсо", ёрог чоё?
@ !-с по1!с1о Р:оБ|о ёе сцо1го 1!роз 6е уосос[опе5 ёсц6!ез
, зоп?
@ Ёп е! 1ех1о }поу шпо ёе{|псс|6л !г6п|со 6е "со|е91о,,, ёсц6! ез?
о ё(ш6 сопБ!оз зе ёе6ег|оп }тосег зе96п !оз
рго{езогез?

2'1'4' @ А[ога, 6шзса еп е| 1ехЁо ра|а6газ ге|ас|опаааз соп |а е4шсас|6п;


ш
||з!а с|псо
аЁаёе а еза
ра!а6газ гп5з чше сопо2са5. €огпрага [ш |!зЁа соп !а ёе [ш согпрайего.

2'1'5' 5ейа|а еп е| !ехЁо 1о6оз !оз уег6оз


Ф@
[оггпа уегБа| |':аз зеЁа!а{о? €Ресшег6аз
чце по 5еап рге5еп!е о раза6о. ,!,9ц6
зш по:п6ге? €Рог чшё зе ш[!!!:а еп е| !ех[о?
ёРага чшё з|гте?
6;т\
2'1'6' Ё8
Ё'9'п сц5| 6е !аэ ор|п!опез
шзап6о е| сопё!с|опа| з|гпр|е.
6е! !ех!о ез15з ёе асшегёо? Аг9шгпеп!а !ш
розЁшга

€!егпр!о: (гео чше !оз со!е9!оз |епёт[ап


чпе абг!г рог !а пос!те...

1[ауа
рог !!ов!
]! ! ]]!]! ! ! ]]! . ]! | !! ]! ]! ! ]! ]]!! ]!
€оп6!с!опа| $!:пр!е
Ё| соп6|с!опа| з!гпр|е !агпб]ёп з!:уе:

' Рага |агпеп!агпоз рог а|9о


чше 1':а раза6о у чше ро61апоз бабег еу!|а6о, рего аБога ез
0епаз|а6о !аг0е.
1Рог чиё + соп6!с!опа!!

Ё!егпр|о: 7Рог чшё по ев|цё1ат|а езрайо! еп е!


[пз|![с;то!

Рага |агпеп!агпоз |агпб|ёп


ро6епоз шзаг:
7елег (гпрег[ес|о) 9ие + !п|!п!т!мо сопршез{о
*о гпе/се/|е... ра5а рог + |п{|п|с1мо согпрце51'о
Б!етпр!о: 17еп|а чае !та6ег ев!шё]аёо езрайо! еп е!
|пз|!|ц|о!
Ёзо ппе ра$а роу !ообеу е!е91ёо *апсёз по езрайо!
у еп е! !пз|!|ц|о.

' Рага ]та6!аг 6е созаз чце 5цропе]по5 еп шп


раза0о чце уа ез|6 сегга6о.
Б!егпр|о: > Ауег о1по йетгпапа,2оег4а4? 1А чпё /тога
|т; о!по?
> /{'о зё, оепёу1а а !аз |гез о а !аз сца|го.

58![с!псшеп1ауоопо]
(-.]ш!оАо 5 . Рп!$мА
шш м @1 Ауег 1т|зо цп 61а е5[црепао у ёес|6|з[е!з !г а |оз Р|соз
6е Ёшгора. Рего оз 0|у|ё|з!е|з еп 6оз 9гцро5 у оз рег6!зЁе!з, у,
а6егп6з, !!оу!6 гпцс|т|з!гпо. Ёоу оз !агпепс5!з 6е е|!о. |.|за !аз
а|5с.пса5 ез[гцс!шгаз роз|6|ез.

:.....[зп[с.п95..9.ч.?..ь909г..я.ц!!ёо'1о.4ря..лчл}р.ч.ёе.!я.ея.с.че!я.....

2....'.....'...'....Ёэр.пря..р.ч90.Р.9.г.п909гл99..5.?Р9г.9с9,..................

3. .. .... ..... . .....|Рр.г .ч-цё по 1[е.уяг.[оп9.5 чл'Р|9п9!

|о.
1тг)
щшд -[:Ё!|) 5_м,.а е5!о5 ё|6ш|оз у езсг!Бе 6!ез |6еаз, 6|е: зшроз!с!опез 6е !о чше |та роё|6о
ра5аг. Р5за!е [ц |!з1а а! согпрайего ёе |а 6егесБа, ё! Баг5 !о гп!згпо. 9е |а !!зса чше Ёе
Бап раза6о, Богга !аз гп5з |пуегоз]гп|!ез у 6езршёз ехр!!са а !а с!азе [цз га:опез.

#*к.ж м в Бзсшс|та а [ш рго[езог, [е 6аг5 !аз |пз[гшсс!опез 6е !а а6!у!ёа6.

эз 5мА. ш[уЁ| в1. РвоснБ5А [о|псоеп1аупшеме]559


[-

]ц| @аР|епза аБога еп а!9йп 41а 4езаз[го5о


1{]

еп !ш м|ёа, езсг!Бе |о чше Ёе зшсеё|6


гп|згпо !!етпро, !агпёпЁа[е. у, а|
6,-;\,
{
! ш @ {7з''цго чце е| 6[а еп чце {е ёаБап |аз уасас!опез езсо|аге5 ега цп ё!а !е||з
ега [!егпро рага !агпеп[ас!опез у по
-€чш|:5з сшап6о .".:ьт", е! 6о!е!]п 6е по!аз?- ё1!епез
а!9йп гесшег6о езрес|а! 6е а!9йп #!па| ёе
сшгзо? ате16з 6егпаз!а6аз уасас|опез?
6!т''
3.5.1. @ {|м:.а е| 9г5{!со соп !ш со;праЁего. ё9цё оз !|агпа !а аЁепс!6п? €Ёз[5 !ш ра1з? 5|
по е5 а3]' сш6п!апоз зц з|з!егпа ёе-уасас!опез
у ё!поз з! сгеез чше |оз езсо!агез 0еБег[ап
[епег гп6з уасас!опе5 о гпепоз? 5! ез[5 сш
ра|з, ]таз шпа уа|огас!6п 6е| 9г5!|со со!пра-
гап6о |оэ 6|з!!п1оз ра|зез.

|ц!йтпего {е {(аз {е с|азе


{е Богаз {е с!азе
]чц!йгпего
рог айо еп Бпэейап:а 5есцп4аг!а айо еп ЁпзеЁап:а
рог 5есцп{аг!а

8ё!3|са 182 86!9!са


Р!пагпагса Р1пагпагса
А1етпап|а А1етпап|а

6гес]а 6гес!а
Ёзра6а Ёзраба
Ргапс|а 180 Ргапс]а
!г]апёа 180 ]г|апёа
!са!;а |Ёа!;а

!-шхе:пБшг3о 216 |-шхегпБшг3о


Ра[зез 8а.!оз 2оо Ра[эез 8а.!оз 1о67
Рог[ш3а| РоЁш9а! '1
050
Ре|по !]п!ёо Ре]по [.]п]ёо

Рце0е 9це $[
о рцеое чше по
[ :н ш п : ш ф !;: Б[ ш ы п п * ш п й ш и ш ш ш ш ; ; ш ш : ! н
кш в @ 0па ез1цё!апЁе 6е цпа езсше!а ёе езрайо!рага ех!гап!егоз }тасе шпа зег|е 6е рге-
гтт: 9шп[аз а &ачше!, рго[езога 6е езраЁо!, 5оьге е! [шЁцго ёе !аз шп!уегз|6а6ез.
Ёэсшс!та у ёес|6е чшё с|ро 6е рго6аБ!!!6а6 |тау еп |аз зшроз|с!опез 6е Рачше|.
Ауй6а!е соп е! сшаёго ёе аБа|о.

А|го йеё!о 8о!о


00"/" 50% 2о%
1. Ёп цп {о!ого, !а цп]уегз]*оё з;ег6 !по!егпе!.
5е|ес91о1а:-егп9з рго[езоц с!1:зе
у |огог1о.
2. [.аз Б]Б!]о*есоз ез[аг6п еп !п!егпе[.

3. !1оБг6 цпо {оггпа 4]{егепуе 4е Босег !оз


ех6гпепез.

4. Рочое! зег6 рго{езого ёе езрайо! рог


|п!егпе!.

60 ! [зевеп1а|
_/6'п
4.1.2, - 5ау
ЁЁ! уозоЁгоз? €Ёз!5!з 6е асцег6о соп Р.ачше|? ё9езарагесег5 !а шп!уегз!6а6 согпо
!ш9аг [[з!со? 5! ез аз|, ёчшё а5ресо5 6е !а у!6а 6е шп шп|уегз!Ёаг!о зе регёег1ап?

Рага Басег зшроз1с!опез, а6егп5з 6е !оз 1!епроз уег5а!ез у!з1оз ап|ег!оггпеп{е ([ш{цго !прег[ес|о,
[ц1цго рег[ес|о, соп6!с!опа!), рше0ез шзаг:

. РгоБа6!!!ёаё а!са:
€гео оце
,| 1

- /т4е рогесе оше


|
+ !п6!са!!уо
5е9шго чше
РгоБа6!!!6а6 гпеё!а: '
_ 5шроп9о чше '|

- /|!е /гпо9!п' ч," |+ !п6!са|!уо


_ 5[ зе9шгогп"',"
]

РгоБаб!!!ёа6 Ба!а:

- Фц]:б 1 .
:п0:са[пуо
_А !о
'"1.'|+
/а-?,

нщ $ {|яьога уа|по5 а зег з|псего5 у а ргас!!саг е!соп6!с|опа!. Резроп6е а ]аз з|9ш!еп-


[е5 рге9шп[а5 соп з] о по. 9езршёз, ог6ёпа!аз 6е !а гп5з !гпрас!ап[е рага [: а !а гпепоз
у Бшзса а шп со!праЁего чше !еп9а ор|п|опез з!гп||агез а |аз [шуаз; 6е!еп6егё|$ уце5-
[газ ор!п!опез (з] о по) ап[е е! гез!о 6е! 9гшро.

ё1е !г[аз а у|у|г а о|го ра[5 _пшу !е!апо у 0:[егеп1е- рог агпог,
гепшпс!ап0о а |ш5 е5|ца!оз о саггега?

2" {(агпб!аг[аз а}_:ога 6е ез1ш6!оз/6е рго[ез!бп?

3. ёАсер1аг[аз шп |габа!о пшу б|еп ра9а6о, рего з!п роз!Б!!!6а6


6е уасас!опез еп с!псо аЁоз?
Ф. ё1е !г1аз аБога п!зпо а цпа !з|а 6ез!ег|а {( зо!о 0е уасас!опез
0цгап{е зе!з гпезез?

|оз рге9шп1оз п6з |прос1оп1ез рого п[ зоп:

!оз рге9шп1о5 пепо5 !прос|сп1ез рого п[ зоп:

. Рага гезроп6ег соп эе9шг!6аё рше6ез шзаг:


_ (Ёзсоу) зе9шго/о'
- 5е9шг[з!гпо. _ 5/п п/п9шпо ёцёо.

Рага пе9аг соп 6ес!з!6п рше6ез шзаг:

- /]огпбз! - ]9цё ё]сез! - ]|']/ Аоб!ог!

. Рага а[!ггпаг соп 6ес!з]6п рше0ез шзаг:


_ !Рог зшршезсо!
- ]11огпбге, с!ого!
- ]5!, з/!

ээ]!5мА. !\!уЁ| в1 РвоспЁ$А !6'|


[зезеп1аушпо]
жж м @ Бзсшс!та6_у- |тасе6 соп|е!штаз зоБге !оз |ш9агез 6опёе езЁ5п |аз
рег$опа5 чше
'''' *!1"}:::::"-|.:,::.:^т !аз !осоз ,";;; Ё[а:а:'9'
|

ехропеё".а.Б"а
ршёз 6е ||е9аг а шп асшегао,'Ёгпего, у ёез-
ушез!га |т|р6!ез!з
а !а с|азе.

|.

2.

3.

4.

).
6.

з'т'
!ь] А]
4'
[;[] $;сш5!ез ёе ез[оз агпб!еп!ез рше6еп зег ![р!соз ёе уцез1го
ра|з? {,€ш6|е5 по о3
рагесеп ![р|соз 6е ЁзраЁа?,!Рог чшё?

62! [5е3еп1ауоо$]
5 . Рп]5мА
'\1оА0
/б;\
щц щ {|льога, гп!га6 ез!аз [о1оз у шза6 |оз 6|[егепЁез
9га6оз 6е рго6а6|||ёа6. ё|г[а!з 6е
уасас|опез а шп !ш9аг азР €6гпо зег]а ушез!го !ш9аг йеа| рага р"'". шпаз уасас|опез
!по!у!6а6!ез? €огпеп[а6|о а| ге5[о ае !а с|азе.

цщ в Р1 [п{оггпа!гпепЁе [га!агпоз 6е !гапчш!!|:аг а а!9ш!еп чше гпше5!га ргеосшрас|6п о


ех1гаЁеза Басегпоз зшроз!с|опез.
у

. Рага ехрге5аг ех!гаЁеаа рше0ез шзаг:

- !Фцё гого! - !Фце ех[гойо!

. Рага ехрге5аг ргеосшрас!бп


рше0ез шзаг:
_ е9цё розогб? _ ё[е/!ез !тобгб розоёо о!9о?

Рага !гапчш!!1ааг рше0е5 ц5аг:


/|\о |е ргеосшреэ!
- - !Бо!у!, !по розогб паёц |тогпбге/гпш/ег!
у ро6егпоз аЁа6!г зшроз!с!опез:
_ !['!о |е ргеосшрез!, ез|огб еп цп а|о5со.

- !БоА!, по розогб по4о, о !о гпе/ог зе !'то епсоп|гоёо соп о!9ш/еп


еп е! сагп/по.

4'5'1'
_ _6л
ф,0] 5в'рге5а ргеосцрас!6п о 1гапчш|!!:а а [ш согпраЁего Бас|еп6о зшроз|с|опез. [.|за
!аз ехргез!опез 6е [т!р6сез!з.

о\ |.[з[6|э езрегопёо о оп агп!3о еп |о роег[о 4е! с]пе Раго уег !оп[оз опа
,,ре!!,,,

Рего по т!епе у е5 ]пцу ршп!оа!. Ёхргезо ех!гайе=о.


2-!)па огп19о оз Бо !пу!?о]о о сепог о 5с, со5о. !-!е96}з о 5|! са5о/ по ез16.
рего
[гопчо1|1ю а !о согпрабего.

3.[о огп!9о по [е Бо езсг!!о п!п90п е-гпо!! 4ез4е !о ёе езро-


чое ез16з еп езсце!а
Бо|. ;|1осе ёоз зегпопоз! Ёхргезо
ргеосорас!6п.
4-|]уез еп оп ораг[опеп[о соп о!гоз сопрайегоз !о согп!ёо
у чое Ааз ргерогоёо
уо по ез16 еп !о сос!по' Ёхргезо ех!гоБе=о.
5-[о сопройего Бцзсо РаБо!о еп Ёзройо. !1о |ёо а цпо еп!геу!з!о Басе цпо
о\
5е!папа, рего по !е !!огпоп. [гопош]

сошт:ш0д -|}

Рп!3мА . ш!у[| в 1. РноснБ5А


[зезеп1ау1гез] ] 63
о. | . Ёз16ш езрегоп4о а оп огп!9о еп !о ,,ре!!,,,