Вы находитесь на странице: 1из 16

GENUS

PREMIUM EVO
ǯȒȉȍȁȍȃȐȑȁȍȎȍȜȉȐȎȊȒǿȑǿȕȇȇ
Manual de utilizare

CENTRALA TERMICA MURALA


IN CONDENSATIE

GENUS PREMIUM EVO


24/30/35
GENUS PREMIUM EVO
SYSTEM 12/18/24/30/35
Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – Stimaţi Clienţi,
приобретение котла нашего производства. Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru cumpărarea centralei
Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную produsă de noi.
продукцию. Suntem siguri că v-am furnizat un produs efi cient din punct de vedere
Данное руководство содержит указания и рекомендации в tehnic.
части монтажа, правильной эксплуатации и технического Acest manual a fost realizat pentru a vă informa, cu recomandări
обслуживания котла. (avertizări) şi sfaturi, în legătură cu instalarea centralei, cu folosirea
Внимательно изучите руководство и храните его в доступном corectă ,întreţinerea şi verifi carea acesteia pentru a putea aprecia toate
месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем calităţile produsului.
распоряжении. Păstraţi cu grijă acest manual pentru orice informaţie ulterioară.
С наилучшими пожеланиями, Serviciul nostru tehnic din zonă este activ şi la dispoziţia dvs. pentru
компания «АРИСТОН ТЕРМО ГРУП СпА» toate informatiile. Cu respect

GARANŢIE
ГАРАНТИЯ
Pentru a benefi cia de garanţia integrala este
Гарантия на данное оборудование вступает в силу с
necesar să contactaţi Centrul de Asistenţă Tehnica
момента первого пуска, о чем в гарантийном талоне
ARISTON din zonă în termen de 3 luni de la data
обязательно делается соответствующая отметка.
cumpararii centralei (data facturii).
După punerea in functiune si verifi carea bunei funcţionări
Первый пуск должен осуществляться
a centralei, Centrul de Asistenţă Tehnica ARISTON
специализированной организацией в соответствии
vă va furniza toate informaţiile pentru corecta
с требованиями гарантийного талона и инструкций
utilizare şi pentru a putea benefi cia de garanţia
производителя.
ARISTON THERMO ROMANIA SRL.
Pentru a putea obţine numărul de telefon al Centrului de
Asistenţă Tehnica ARISTON cel mai apropiat,
verificati certificatul de garantie !

auto auto
Функция AUTO Funcţie AUTO
(Система автоматического регулирования) Funcţia AUTO permite optimizarea randamentului centralei termice,
Функция AUTO позволяет оптимизировать КПД котла, сохраняя menţinând în acelaşi timp o temperatură optimă în emiţători şi
оптимальную температуру на выходах и максимальный комфорт un confort maxim pentru utilizator. Astfel, ea este garanţia unei
для пользователя. Она обеспечивает идеальную температуру в temperaturi ideale în locuinţă, oferind şi economii de energie.
жилище наряду с экономией энергии. Principiul său este bazat pe ajustarea automată a temperaturii apei
Принцип состоит в автоматической коррекции температуры la ieşirea din centrala termică, în funcţie de temperatura mediului
воды на выходе из котла в зависимости от температуры воздуха interior.
в помещении.

Маркировка CE Marcaje CE
Знак CE гарантирует соответствие этого аппарата следующим Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele direc-
директивам: tive:
- 2009/142/CEE относительно газового оборудования - 2009/142/CEE cu privire la aparatele pe gaz
- 2004/108/EC относительно электромагнитной совместимости - 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagneti
- 92/42/CEE относительно энергетической отдачи - 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
- 2006/95/EC относительно электрической безопасности - 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.
руководство пользователя manual de utilizare
Настоящее руководство по эксплуатации является Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice
неотъемлемой частью комплекта поставки котла. de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi
Пользователь должен хранить его в доступном месте esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de
вблизи котла, в том числе в случае передачи котла другому către utilizator şi va trebui să însoţească mereu centrala, chiar
владельцу или пользователю и/или при установке котла в şi în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în
другом месте. cazul mutării ei la o altă instalaţie.
Внимательно ознакомьтесь с указаниями и Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările)
предупреждениями, содержащимися в руководстве по incluse în prezentul manual şi în manualul de instalare şi de
эксплуатации, так как в них приводятся важные правила întreţinere deoarece amândouă conţin indicaţii importante
по технике безопасности при монтаже, эксплуатации и privind siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.
техническом обслуживании изделия.
Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde pentru
Данный котел предназначен для отопления помещений и uz casnic.
приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Trebuie sa fie racordat la o instalatie de încalzire si, in functie de
Котел следует подключить к контурам отопления и горячего model, la reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si
водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать capacitatile sale.
техническим характеристикам котла. Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni
в данной инструкции. Производитель не несет ответственности aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare sau
за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей pentru nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.
эксплуатации котла или несоблюдения требований данной Instalatorul trebuie să fie autorizat pentru instalarea aparatelor de
инструкции. încălzire conform prescriptiilor tehnice PT-A1 şi la sfârşitul executării
Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с котлом lucrării trebuie să elibereze clientului certificatul de garantie pentru
должны проводиться в полном соответствии с требованиями montajul aparatului .
нормативных документов и инструкций производителя. În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,
В случае неисправности и/или нарушения нормальной închideti robinetul de gaz si nu încercati sa îl reparati singur, adresati-
работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите va personalului calificat ( numai catre centrul de asistenta tehnica
квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять autorizat ISCIR si agreat de ARISTON THERMO ROMANIA SRL si care
ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные работы, a efectuat punerea in functiune – vezi certificatul de garantie).
должны проводиться квалифицированными специалистами, Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale,
только с использованием оригинальных запасных частей. trebuie sa fie executate doar de tehnicieni calificati. Nerespectarea
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ indicatiilor de mai sus poate compromite siguranta aparatului si
СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА În cazul lucrarilor sau întretinerilor si verificarilor structurilor asezate
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si
При проведении технического обслуживания или любых работ a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa
в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или personalului calificat pentru a verifica eficienta conductelor sau
их принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый dispozitivelor.
кран. În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:
После завершения всех работ, проверьте эффективность - întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul extern în
функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае poziţia „OFF”;
длительного перерыва в эксплуатации котла необходимо: - închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al instalaţiei
- отключить электропитание котла, установив внешний de apă menajeră;
двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ»; - goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de
- перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС; îngheţ.
- если существует вероятность замерзания, то следует слить În cazul dezactivării definitive a centralei adresaţi-vă personalului
воду из контура отопления и ГВС. calificat pentru a efectua această operaţiune.
При окончательном отключении котла поручите эту операцию Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
квалифицированному специалисту. întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor inflamabile în locul în care
выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует este instalată centrala.
проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не
используйте агрессивные моющие средства, инсектициды
или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните
легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором
установлен котел.

Химический состав воды, используемой в качестве


теплоносителя, должен соответствовать требованиям
действующих нормативных документов

3
руководство пользователя manual de utilizare
Правила безопасности Norme de siguranta
Перечень условных обозначений: Legenda simboluri:

Несоблюдение этого предупреждения может привести Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii
к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже leziunilor, în anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
смертельным. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
Несоблюдение этого предупреждения может привести к daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru
повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным, obiecte, plante şi animale.
имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним
животным. Nu efectuaţi operaţii care implică desfacerea aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele
Не производите никаких действий, для которых требуется supraîncălzite sau de răniri datorate prezenţei unor componente
открыть агрегат. care pot tăia.
Удар током - компонеты под напряжением
Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului din
Опасность ожегов и порезов – горячие компоненты и острые
выступы и края. instalaţia sa.
Не производите никаких действий, для которых требуется Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
демонтировать агрегат. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin tuburile (conductele)
Удар током - компонеты под напряжением. desprinse din racorduri.
Затопление – утечка воды из отсоединенных труб. Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz de la
Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из ţevile stricate.
поврежденного газопровода. Nu provocaţi daune la cablul de alimentare electrică.
Бережно обращаться с проводом электропитания.
Удар током – оголенные провода под напряжением Electrocutare provocată de firele descoperite şi aflate sub tensiune
Не оставляйте посторонние предметы на агрегате. Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
Несчастные случаи - падение предметов из-за вибраций Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca urmare a
агрегата. vibraţiilor.
Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii
причине падения предметов из-за вибраций агрегата. din cauza vibraţiilor.
Не залезайте на агрегат. Nu vă urcaţi pe aparat
Опасность падения с агрегата.
Leziuni personale provocate de căderea aparatului.
Повреждение агрегата или находящихся снизу предметов по
причине падения агрегата из-за отсоединения креплений. Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii
Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de fixare.
нестабильные приспособления для чистки агрегата. Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile
Падение или защемление (раскладные лестницы). pentru a efectua curăţarea aparatului.
Производите чистку агрегата только после его отключения, Leziuni personale provocate de cădere (scări duble).
повернув внешний разъединитель в положение OFF Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului fără să opriţi
(ВЫКЛ.). mai întâi centrala şi să aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia
Удар током - компонеты под напряжением.
Для чистки агрегата не используйте растворители, “OFF”.
агрессивные моющие средства или инсектициды. Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune
Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей. Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi
Не используйте агрегат в целях, отличных от его pentru curăţarea aparatului.
использования для нормальных бытовых нужд. Dăunează părţilor dina material plastic sau părţilor lăcuite.
Повреждение агрегата из-за его перегрузки. Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost
Повреждение предметов из-за неправильного обращения. destinat, uz casnic.
Не допускайте к использованию агрегата детей или
Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare.
неопытных лиц.
Повреждение агрегата по причине его неправильного Defectarea obiectelor folosite incorect.
использования. Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalificate să folosească
В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата aparatul.
отключите электропитание, перекройте основной газовый Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.
кран, откройте окна и вызовите техника. În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din
Ожеги, отравление токсичными газами. aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul
В случае появления запаха газа перекройте основной de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
газовый кран, откройте окна и вызовите техника.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами. Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
În cazul în care se simte miros puternic de gaz închideţi
robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicaţii.
Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, или же не имеющими опыта Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii)
или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experienţă
не производится под наблюдением лиц, ответственных за их sau cunoştinţe insuficiente, exceptând cazul în care acestea ar fi pu-
безопасность, или после их обучения правилам пользования tut beneficia de supraveghere sau instruire privind utilizarea apara-
изделием. tului din partea unei persoane responsabile de siguranţa acestora.
Не разрешайте детям играть с машиной. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu
aparatul.

4
руководство пользователя manual de utilizare
ВНИМАНИЕ! ATENŢIE!
Монтаж, ввод в эксплуатацию, регулировки и техническое Instalaţia, prima pornire, reglările de verificare (întreţinere, revizia)
обслуживание должен выполнять квалифицированный trebuie să fie efectuate conform instrucţiunilor şi numai de către
специалист согласно действующим нормам и правилам. personal calificat, autorizat ISCIR si agreat de producator – vezi lista
Неправильный монтаж котла может привести к травмам людей и centrelor de service din certificatul de garantie.
животных и вызвать повреждение имущества. За неправильный O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor şi
монтаж котла изготовитель котла ответственности не несет. lucrurilor şi pentru care firma constructoare nu este responsabilă.

Панель управления Panoul de comenzi

1
24/01/2011 12:25
2 12
44°C 40°C
11
3
10
4
9
5

6 8

Обозначения: Legenda:
1. Дисплей 1. Display
2. Кнопки +/- регуляции температуры БГВ 2. Taste +/- reglarea temperaturii în circuitul menajer
3. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 3. Tasta ON/OFF
4. Манометр 4. Manometru
5. Индикатор пламени на горелке(синий) 5. Flacara detectata Led Albastru
6. Кнопка ESC (отмена) 6. Tasta ESC
7. Поворотный переключатель для 7. “encoder” programmazione
программирования котла и перемещения по 8. Tasta Ok
строкам меню 9. Tasta MODE - selectare modalitate de funcţionare
8. Кнопка OK (меню/ввод – кнопка настройки (vară / iarnă)
параметров и программирования) 10. Tasta RESET
9. Кнопка MODE (выбор режима “летний / зимний”) 11. Tasta AUTO
10. Кнопка RESET (сброс) 12. Taste +/- reglarea temperaturii de încălzire
11. Кнопка AUTO (автоматический режим)
12. Кнопки +/- регуляции температуры отопления

5
руководство пользователя manual de utilizare
Дисплей Display

01/01/2000 00:00

40°C 70°C

Настройка режима отопления Setare mod incalzire

Настройка температуры отопления Setare temperatura incalzire


XX °C
Режим отопления активен Modul incalzire activ

Индикация температуры отопления Setare temperatura incalzire


XX °C
Настройки режима ГВС Setare mod ACM

Настройка температуры ГВС XX °C Setare temperatura ACM

Режим ГВС активен Mod ACM activ

отображение температуры ГВС Setare temperatura ACM


XX °C
Отображение температуры наружного воздуха
Vizualizare temperatură externă
(при подключении внешнего датчика – дополнительный
(cu sonda conectată)
аксессуар) XX °C
Сигнал неисправности
Semanlizare Erori
На дисплее отображается код неисправности и
Displayul arata codul de eroare si descrierea lui
его описание ALERT

Работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме


(активен режим автоматического регулирования Termoreglare activată
температуры - функция AUTO) auto
Активирована функция “Комфорт” (контур ГВС) COMFORT Confort circuit sanitar activa
Подключендатчик солнечного коллектора (опция) Sonda de temperatura solar conectata (optional)
(для отображения на дисплее см. стр. 14) (setare completa display - vezi pagina 14)
Индикатор наличия пламени и модуляции
lacara detectata cu indicarea puterii utilizate
(мощности горелки)
(setare completa display - vezi pagina 14)
(для отображения на дисплее см. стр. 14)
Давление в отопительном контуре Presostat digital
1.3 bar
(для отображения на дисплее см. стр. 14 (setare completa display - vezi pag. 14)
Пояснительный текст и информация Отопление Textul afiseaza modul de functionare
(для отображения на дисплее см. стр. 14) Încălzire (setare completa display - vezi pag. 14)

6
руководство пользователя manual de utilizare
Основные проверки Predispunerea la funcţionare
При установке котла внутри помещения убедитесь, что Dacă centrala este amplasată în interiorul unui apartament, verificaţi
соблюдаются все условия, связанные с поступлением воздуха ca toate dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la aerisirea şi
в помещение и его вентиляцией, предписанные действующим ventilaţia încăperii, să fie respectate.
законодательством. Controlaţi periodic presiunea apei şi verificaţi – când instalaţia este
Регулярно проверяйте давление воды в контуре отопления по rece – ca aceasta să fie cuprinsă între 0,6 şi 1,5 bari.
дисплею и следите, чтобы в холодной системе оно находилось Daca preiunea in instalatia de incalzire este sub valoarea minima,
в диапазоне от 0,6 до 1,5 бар. Если давление ниже минимально displayul va cere procedura de umplere a instalatiei.
заданного значения, на дисплее появится сигнал о необходимости Restabiliti presiunea corecta, utilizand supapa de umplere.
подпитки. Dacă diferenţa de presiune este foarte mare, este posibil ca instalaţia
Восстановите давление, произведя подпитку при помощи крана să piardă apă.
подпитки. În acest caz, apelaţi la ajutorul unui instalator.
Если давление слишком часто падает, значит, в системе имеется
утечка. В этом случае следует вызвать квалифицированного
специалиста для ее устранения.

Первый пуск Procedura de aprindere


Нажмите кнопку ON/OFF на панели Apasati butonul ON/OFF de pe panoul de
управления для включения котла comanda pentru a porni centrala .

На дисплее появится индикатор процедуры Displayul va afisa procedura de initializare


загрузки и тестирования- в виде indicata printr-o bara.
“градусника”

При выполнении настроек на дисплее Odata procedura finalizata, displayul va afisa


отображаются заданные температуры 01/01/2000 00:00 temperaura setata pentru incalzire si apa calda
отопления и ГВС. menajera (configuratia de baza a displayului).
(настройки дисплея: Основные настройки).
Este ceruta deasemenea setarea datei,orei si
Если требуется, то установите дату , время и
язык отображения информации на дисплее.
40°C 70°C limbii. Procedati cum este indicat in paragraful
MENIUL UTILIZATORULUI .
Порядок описан в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Рабочие режимы Selectarea modalităţii de funcţionare


С помощью кнопки (9) MODE (режим) можно выбрать летний или Alegerea modalităţii de funcţionare se efectuează prin tasta (9)
зимний режим работы; символ выбранного режима отобразится MODE:
на дисплее.
Operating mode Display
Режим функционирования Дисплей 01/01/2000 00:00
01/01/2000 00:00
încălzire + apă caldă circuit sanitar
Зимний режим - iarnă 40°C 70°C
Отопление + ГВС 40°C 70°C
24/01/2012 12:00
24/01/2012 12:00

Летний режим numai apă caldă circuit sanitar - vară


40°C
Только ГВС 40°C
24/01/2012 12:00
24/01/2012 12:00
încălzire exclusiv
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
Только отопление 70°C
70°C (excludere recipient)
(бойлер исключен)
Aprinderea arzatorului va fi semnalizata prin ledu 5 de culoare
О наличии пламени на горелке, котел сигнализирует синим albastra.
индикатором 5.

7
руководство пользователя manual de utilizare
Регулирование температуры воды в контуре отопления Reglarea încălzirii
Регуляция температуры воды отопления Reglarea temperaturii apei de încălzire se
выполняется при помощи кнопок 12. 24/01/2012 15:22 efectuează apăsând pe tastele 12.
Установив показания индикатора Apăsând pe tastele + sau - se obţine o
40°C 72°C
между минимальным и максимальным temperatură cuprinsă între 42°C şi 82°C
значениями, можно задать температуру (temperatură înaltă) sau între 20 şi 45°C
воды в диапазоне от 42 до 82 °С (высокая
(temperatură joasă).
температура) - 20 до 45 °C (низкая
температура). Valoarea aleasă este afişată printr-un semnal
Значение заданной температуры будет intermitent pe display.
мигать на дисплее.

Регулирование температуры воды в контуре ГВС Reglare temperaturii în circuitul sanitar


GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO
Можно отрегулировать температуру Temperatura apei menajere poate fi reglată
ГВС при помощи кнопок 2, получается 24/01/2012 15:22
apăsând tastele 2, se obţine o temperatură
температура, варьирующая от 36°C до 60°C. 40°C 70°C
variabilă între 36°C şi 60°C.
Значение заданной температуры будет Valoarea aleasă este afişată printr-un semnal
мигать на дисплее. intermitent pe display.

Регулирование температуры воды в контуре ГВС Reglare temperatură apă caldă menajeră
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM - GENUS PREMIUM EVO SYSTEM
(активна при подсоединении к внешнему (racordată la un recipient extern cu un Kit
бойлеру) 24/01/2012 15:22 ARISTON- opţional)
Можно отрегулировать температуру
40°C 70°C Temperatura apei menajere poate fi reglată
ГВС при помощи кнопок 2, получается
температура, варьирующая от 40°C до 60°C. apăsând tastele 2, se obţine o temperatură
Значение заданной температуры будет variabilă între 40°C şi 60°C.
мигать на дисплее. Valoarea aleasă este afişată printr-un semnal
для исключения режима ГВС выберите intermitent pe display.
режим ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ. Pentru a exclude prepararea de ACM,
selectati modul de operare: Numai incalzire.

Выключение режима отопления Întreruperea încălzirii


Чтобы выключить режим отопления, 01/01/2000 00:00
Pentru a întrerupe încălzirea, apăsaţi tasta
нажмите кнопку MODE; на дисплее MODE; de pe display dispare simbolul . Cu
44°C
перестанет отображаться значок “ ”. Кнопку tasta MODE puteţi activa producţia de apă
MODE можно использовать для активации caldă menajeră sau o puteţi pune în stand-
режима ГВС или для перевода котла в режим by (o puteţi dezactiva).
ожидания (выключение всех режимов). În figura de mai jos, cazanul rămâne în sta-
На рисунке внизу показан процесс перевода re de activitate numai pentru producţia de
котла в режим ГВС; при этом на дисплее
apă caldă menajeră, indicând temperatura
отображается заданная температура воды в
reglată.
контуре ГВС.

Выключение котла Procedura de oprire


Чтобы выключить котел, Pentru a opri cazanul apăsaţi tasta
нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ/ ON/OFF; pe display va apărea numai
ВЫКЛ); на дисплее останется programul ales şi ceasul.
отображение индикаторов таймера- Functia anti-inghet este deja
программатора и времени. Функция activa.
защиты от замерзания при этом
также выключается.
Функция антиамерзания активна
ПОСТОЯННО.

Полное выключение котла осуществляется переводом внешнего Pentru a opri definitiv cazanul, poziţionaţi întrerupătorul electric
двухполюсного выключателя в положение OFF (ВЫКЛ); дисплей extern pe OFF; displayul se va stinge.
при этом гаснет. Închideţi robinetul de gaz.
После отключения котла от сети электропитания закройте Functia anti-inghet nu e activa
газовый кран.

8
руководство пользователя manual de utilizare
Функция КОМФОРТ Functia CONFORT
Котел позволяет регулировать уровень комфорта для получения Centrala permite reglarea nivelului de confort pentru ACM cu ajutorul
ГВС, которая будет увеличена через функцию “КОМФОРТ”. functiei confort. Aceasta functie mentine schimbatorul secundar (sau
Эта функция поддерживает вторичный теплообменник ГВС(или un boiler extern) cald, in perioada cand cazanul este inactiv.
внешний бак) в подогретом состоянии в то время, когда котел не
греет воду. Pentru activarea functiei CONFORT procedati in felul urmator :
- apasati butonul OK pentru a accesa meniul utilizatorului
Для активации функции “КОМФОРТ” выполните следующее: - apasati butonul OK pentru a accesa MENIU
- Нажмите кнопку”ОК” для доступа в меню пользователя - rotiti butonul encoder pentru a selecta “Reglare ACM”
- нажмите “ОК” для входа в Меню котла - apasati butonul OK pentru a accesa submeniul
- поверните рук параметра “Настройки ГВС” - rotiti butonul encoder pentru a selecta Functia Confort
- нажмите “ОК” для входа в подменю - apasati butonul OK , iar displayul va afisa:
- поверните рукоятку и выберите Функция комфорт Dezactivata (setare din fabrica)
- нажмите “ОК”, на дисплее отобразится: temporizata (functia CONFORT activa inca 30 de minute de la ultimul
Недоступно (заводская настройка) consum de apa calda)
Время станд. (функция активна в течение 30 мин. Intotdeauna activa
после последнего водоразбора) - rotiti butonul confort pentru a selecta modul de confort dorit,
Постоянная активация exemplu: Intotdeauna activa
- поверните рукоятку и выберите желаемый режим, - apasati butonul OK , displayul va afisa :
для примера Постоянная активация Functia confort setata la Intotdeauna activa
- нажмите “ОК”, на дисплее появится надпись:
функцию “Комфорт” установить в Постоянная активация Cand Functia Confort este activata, textul CONFORT va aparea pe
display.
Пока функция активна, на дисплее отображается надпись
COMFORT.

24/01/2012 16:03

40°C 70°C
COMFORT

9
руководство пользователя manual de utilizare
Устройства защиты котла Condiţii de oprire a aparatului
Защита котла в случае возникновения неисправностей Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa
осуществляется с помощью постоянных внутренних проверок, electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,
проводимых электронным блоком управления, который dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de
выключает котел при необходимости. В случае выключения котла blocare, pe display-ul panoului de comandă este afişat un cod care
после такой проверки на дисплее отобразится код неисправности, se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.
указывающий на тип и причину выключения.
Se pot verifica două tipuri de opriri.
Существует два типа выключения котла:
Oprire de siguranţă
Защитное выключение
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat
Осуществляется в случае отклонения от нормальной работы,
которое может быть устранено без вмешательства специалиста. după încetarea cauzei care a provocat oprirea.
На дисплее отображается код неисправности и его описание. Displayul va afisa codul de eroare si descrierea acesteia.
“Ошибка 110 - Неисправен датчик NTC подачи” “Eroare 110 - Sonda tur incalzire defecta”

Ɉɲɢɛɤɚ Eroare 110


$/(57
ɇɟɢɫɩɪɚɜɟɧɞɚɬɱɢɤ17&ɩɨɞɚɱɢ ALERT
Sonda tur incalzire defecta

ɉɨɡɜɨɧɢɬɟɜɫɟɪɜɢɫɧɭɸɫɥɭɠɛɭ Contactati centrul de asistenta tehnica

Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala porneşte din nou,


Как только причина неисправности будет устранена, котел снова
reluându-şi funcţionarea obişnuită.
включится и продолжит работу.
При таком выключении можно попытаться восстановить În timp ce cazanul este în oprirea de siguranţă puteţi să îl repuneţi
нормальную работу котла, выключив его и включив снова с în funcţiune, oprind şi repornind aparatul de la tasta ON/OFF de pe
помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ с панели управления. panoul de comandă.
Если на дисплее остается символ неисправности, то выключите Dacă centrala semnalează oprirea de siguranţă şi după restartare,
котел. Убедитесь, что внешний двухполюсный выключатель opriţi centrala. Poziţionaţi întrerupătorul electric extern pe OFF,
находится в положении ВЫКЛ, закройте газовый кран и închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat.
обратитесь к квалифицированному специалисту.
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă insuficientă
Защитное отключение из-за низкого давления воды Dacă apa nu circulă în mod efi cient în circuitul de încălzire, cazanul
При недостаточном давлении воды в контуре отопления котел va semnala oprirea de siguranţă.
производит защитное отключение. Displayul afiseaza: “Eroare - Reumpleti instalatia”.
На дисплее отображается: “Ошибка - Необходимость подпитки”. Verificaţi presiunea pe higrometru şi în caz de necesitate completaţi
Проверьте давление воды по показаниям манометра на панели nivelul de apă deschizând robinetul de sub cazan. Închideţi robinetul

Ɉɲɢɛɤɚ Eroare 108

ALERT
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɨɞɩɢɬɤɢ ALERT
Reumpleti instalatia

управления; при холодной системе значение должно быть от 0,6 imediat ce presiunea se ridică la 1 - 1,5 mbari.
до 1,5 бар. Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă, opriţi centrala,
Если давление незначительно меньше минимального poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi
допустимого, ,robinetul de gaz şi apelaţi un instalator califi cat pentru a verifi ca
для восстановления давления откройте кран в нижней части eventualele pierderi de apă.
котла. Если давление падает часто, возможно, в системе имеется
утечка. Обратитесь к специалисту для ее уcтранения.

10
руководство пользователя manual de utilizare
Аварийное выключение Blocarea funcţionării
При выключении этого типа сброс не происходит автоматически. Această eroare este de tip “nevolatil” , ceea ce înseamnă că nu dispare
На дисплее отображается код неисправности и его описание. nici după eliminarea cauzei care a determinat oprirea centralei.
В этом случае повторный пуск котла необходимо осуществлять Displayul afiseaza codul de eroare si descrierea acesteia.
вручную, нажав кнопку (сброс). În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar va putea fi deblocat
На дисплее отображается: “Идет процесс сброса” и статус prin apăsarea tastei .
выполнения операции “Ошибка устранена”. Displayul afiseaza “Resetare in curs” si atunci “Eroare rezultat”.
Если осуществить повторный пуск не удается, то следует După câteva încercări de deblocare, dacă problema se repetă, este
обратиться к квалифицированному специалисту. necesar să intervină un instalator calificat.

ɂɞɟɬɩɪɨɰɟɫɫɫɛɪɨɫɚ Resetare in curs

Ɉɲɢɛɤɚ Eroare 501


$/(57
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɥɚɦɟɧɢɩɪɢɪɨɡɠɢɝɟ ALERT
Lipsa flacara

ɇɚɠɦɢɬɟɤɧɨɩɤɭ5(6(7 Apasati Butonul reset

Ɉɲɢɛɤɚɭɫɬɪɚɧɟɧɚ Eroare rezultat

ВНИМАНИЕ! Important
Если отключение электропитания котла происходит слишком Dacă oprirea se repetă frecvent, vă recomandăm să apelaţi la un Centru
часто, то обратитесь в сервисный центр. В целях безопасности не de Asistenţă Tehnică autorizat. Din motive de siguranţă, centrala va
нажимайте кнопку RESET (сброс) более 5 раз в течение 15 минут. Если permite în orice caz un număr maxim de 5 încercări de rearmare în 15
выключение котла происходит редко, то это считается нормальным. minute (prin apăsarea tastei RESET ). Dacă centrala se opreşte rar, acest
lucru nu constituie o problemă.

Таблица кодов неисправностей Tabel Erori care duc la Blocarea Funcţionării

Описание Дисплей Display Descriere Text pe display


Перегрев 1 01 Supratemperatura
Отсутствие пламени при розжиге 5 01 Lipsa flacara
1 03
1 04
Недостаточная циркуляция теплоносителя 1 05 Circulaţie insuficientă
1 06
1 07
Необходимость подпитки 1 08 Reumpleti instalatia
Неисправность основной платы 3 05 Eroare placa electronica
неисправность основной платы 3 06 Eroare placa electronica
неисправность основной платы 3 07 Eroare placa electronica

Защита от замерзания Antigel (Anti-îngheţ)


Режим защиты от замерзания включается по сигналу от датчика Centrala este prevăzută cu o protecţie împotriva îngheţului care se bazează
температуры в подающей линии контура отопления и не зависит pe controlul temperaturii de tur a centralei: dacă această temperatura
от других устройств управления, но при этом котел должен быть coboară sub 8°C se activează pompa de recirculare (circulaţia în instalaţia de
подключен к сети электропитания. încălzire) timp de 2 minute.
В случае понижения температуры в контуре отопления ниже 8 °С на 2 După două minute de circulaţie placa electronică verifică următoarele:
минуты включится насос. a - dacă temperatura de tur este > de 8°C, pompa se opreşte;
По истечении двух минут работы насоса, выполнятся следующие b - dacă temperatura de tur este > 3°C şi < de 8°C, pompa se activează pen-
операции:
tru încă 2 minute;
a) если температура в контуре отопления > 8 °С, то насос отключится;
c - dacă temperatura de tur este < de 3°C se aprinde arzătorul (pe mod
б) если температура в контуре отопления от 4 до 8 °С, то насос будет
работать еще две минуты; încălzire la putere minimă) până ce ajunge la temperatura de 33°C.
в) если температура в контуре отопления < 4 °C, то включится Odată atinsă această temperatură arzătorul se stinge şi pompa de recir-
горелка (в режиме отопления) и будет работать на минимальной culare continuă să funcţioneze pentru încă două minute. Este posibilă
мощности до тех пор, пока температура не поднимется до 33 °С, funcţionarea continuă a pompei de recirculare cu ajutorul parametrului
после этого горелка отключится, а насос будет работать в течение P din Meniul de reglări
двух минут. Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare
Режим защиты от замерзания включается только в следующих de funcţionare:
случаях (при нормальном функционировании котла): - dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
- давление в контуре соответствует норме; - dacă centrala este alimentată la curent electric;
- котел подключен к сети электропитания, на панели управления - dacă gazul este furnizat.
подсвечивается индикатор ;
- к котлу осуществляется подача газа.

11
руководство пользователя manual de utilizare

Настройки пользователя Ɇɟɧɸɤɨɬɥɚ Setari utilizator Meniu


Для доступа в меню Pentru a accesa setarile
пользователя нажмите кнопку utilizatorului , apasati butonul
“ОК”, на дисплее отобразится: OK, iar displayul va afisa:

Нажмите кнопку “ОК” для входа в подменю параметра. Apasati butonul ok pentru a accesa meniul si sub meniul.
поверните рукоятку для выбора необходимого раздела меню. Rotiti butonul encoder pentru a schimiba setarile parametrilor .
Поверните рукоятку для выбора значения изменяемого Apasati butonul OK pentru a salva noile setari.
параметра. Apasati butonul ESC pentru iesire, pana cand ecranul normal al
Нажмите “ОК” для сохранения. dsiplayului este restabilit.
Нажмите кнопку “ESC” для возврата к основному виду дисплея.
Можно получить доступ к различным параметрам, для изменения Diferiti parametri pot fi accesati si modificati utilizand butonul OK si
используйте кнопки OK и поворотную рукоятку (см. рис. ниже). butonul encoder ( vezi fig. de dedesubt )

Reglare incalzire

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɨɬɨɩɥɟɧɢɹ Reglare ACM

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢȽȼɋ Reglaj ecran

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɞɢɫɩɥɟɹ
Tasta ESC Ghid

Кнопка ESC ȅįȘȖȩȢ

Tasta OK
Кнопка OK

Encoder
Encoder

Настройки языка Setarea limbii displayului


Для установки нужного языка отображения информации, в меню Pentru a seta limba displayului, accesati meniul utilizatorului si
пользователя выполните следующие шаги: procedati in modul urmator :
- нажмите кнопку “ОК”,на дисплее появится Меню котла - apasati butonul OK , displayul va afisa Meniu
- нажмите кнопку “ОК” для доступа в Меню котла - apasati butonul OK pentru a accesa Meniu
- поверните рукоятку для выбора “Настройки дисплея” - rotiti butonul encoder pentru a select “Reglaj ecran”
- нажмите “ОК” для входа в подменю. - apasati butonul OK pentru a accesa submeniul
- нажмите кнопку”ОК” для доступа в подменю “Язык” - apasati butonul OK pentru a accesa submeniu“Limba”
- нажмите кнопку”ОК” для доступа в подменю “Русский” на - apasati butonul OK pentru a selecta “Română” displayul va afisa
дисплее отобразится “Выберите язык Русский” “Limba selectata Română”
- нажмите кнопку “ESC” для возврата для выхода из меню. - apasati butonul ESC pentru a iesi din meniu .
Setarea orei si a datei
Настройки времени и даты Pentru a seta ora si data , accesati meniul utilizatorului si procedati in
Для установки времени и даты в меню пользователя выполните felul urmator:
следующие шаги: - apasati OK , displayul va afisa Meniu
- нажмите кнопку “ОК”,на дисплее появится Меню котла - apasati OK , pentru a accesa Meniu
- нажмите кнопку “ОК” для доступа в Меню котла - rotiti butonul encoder pentru a selecta “Reglaj ecran”
- поверните рукоятку для выбора “Настройки дисплея” - apasati ok, pentru a accesa “Reglaj ecran”
- нажмите “ОК” для входа в подменю Настройки дисплея - rotiti butonul encoder pentru a selecta “Data si ora”
- нажмите кнопку”ОК” для доступа в подменю “Время и дата” - apasati OK pentru a accesa submeniul
- нажмите кнопку”ОК” для доступа в подменю - apasati OK pentru a activa setarea zilei ( numarul va licari )
- нажмите кнопку”ОК” для настройки дня(цифра мигает) - rotiti butonul encoder pentru a seta ziua
- поворотом рукоятки выставьте нужный день - apasati OK pentru a confirma
- нажмите кнопку”ОК” для подтвеждения - rotiti butonul encoder pentru a selecta luna
- поверните рукоятку для настройки месяца - apasati OK pentru a activa setarea lunii ( numarul va licari)
- нажмите “ОК”(цифра мигает) - rotiti butonul encoder pentru a seta luna
- поворотом рукоятки выставите нужный месяц - apasati OK pentru a confirma
- нажмите кнопку”ОК” для подтвеждения - rotiti butonul encoder pentru a selecta anul
- поворотом рукоятки выберите нужный год - apasati OK pentru a activa setarea anului ( numarul va licari )
- нажмите “ОК” для выбора года(цифра мигает) - rotiti butonul encoder pentru a seta anul
- нажмите кнопку”ОК” для подтвеждения - apasati OK pentru a confirma
- поверните рукоятку для настройки времени - rotiti butonul encoder pentru a selecta anul
- нажмите кнопку”ОК” для настройки часа(цифра мигает) - apasati OK pentru a activa setarea anului ( numarul va licari )
- поворотом рукояттки настройте нужный час - rotiti butonul encoder pentru a seta anul
- нажмите кнопку”ОК” для ввода - apasati OK pentru a confirma
- поверните рукоятку для настройки минут - rotiti butonul encoder pentru a selecta ora
- нажмите кнопку”ОК” для настройки минут(цифры мигают) - apasati OK pentru a activa setarea orei ( numarul va licari )
- поверните рукоятку для выбора нужного значения минут - rotiti butonul encoder pentru a seta ora
- нажмите кнопку”ОК” для подтверждения ввода - apasati OK pentru a confirma
- нажмите кнопку “ESC” для возврата для выхода из меню. - rotiti butonul encoder pentru a selecta minutele
- apasati OK pentru a activa setarea minutelor ( numarul va licari )
- rotiti butonul encoder pentru a seta minutele
- apasati OK pentru a confirma
- apasati butonul ESC pentru a iesi din meniu
12
руководство пользователя manual de utilizare

Меню пользователя - Меню котла User’s - Meniu


Настройки Заданная t отопления Т в зоне 1 Регулировка на панели управления кнопкой 12
отопления Temperatura incalzire Tsetata pentru zona 1 Reglati de pe panoul de control - butonul 12
Reglare Т в зоне 2 Активно только с мультизональным модулем
incalzire Tsetata pentru zona 2 Activa numai cu modulul Multi-zone
Т в зоне 3 Активно только с мультизональным модулем
Tsetata pentru zona 3 Activa numai cu modulul Multi-zone
Настройки Заданная t ГВС Регулировка на панели управления кнопкой 1
ГВС Temperatura reglata pentru ACM Reglati de pe panoul de comanda - butonul 1
Reglare ACM Функция комфорт Недоступно Поверните рукоятку для выбора нужного
Functia Confort (заводская настройка) значения и нажмите”ок”.
Dezactivata На дисплее отобразится COMFORT-см.
(setare din fabrica) страницу 6.
Время станд.
Temporizata rotiti butonul encoder pentru selectie dupa care
apasati OK. Displayul va afisa CONFORT - vezi
Постоянная активация pag.6
Intotdeauna activa
Настройки Язык Поверните рукоятку для выбора нужного языка и нажмите”ок”.
дисплея Limba Rotiti butonul encoder pentru a selecta limba dupa care apasati OK
Reglaj ecran Время и дата См. параграф Установка времени - стр.12
Data si ora Vezi paragraful cu setare orei si a datei - pagina 12
Основная индикация Базовые котла
Ecran initial (заводская настройка) Поверните рукоятку для выбора нужного
Cazan de baza значения и нажмите”OK”.
(setare din fabrica) Rotiti butonul encoder pentru a selecta dupa care
Котла выполнены apasati OK
Cazan complet
Яркость подсветки дисплея Поверните рукоятку для выбора нужного значения и нажмите”ОК”.a
Lumina display stand-by Rotiti butonul encoder dupa care apasati OK
Подсветка Поверните рукоятку для выбора нужного значениявремени(минуты) и
Contrast нажмите”ОК”.
Rotiti butonul encoder pentru a selecta ora (minutele) dupa care apasati OK
Время подсветки экрана Поверните рукоятку для выбора нужного значениявремени(минуты) и
Temporizare ecran initial нажмите”ОК”.
Rotiti butonul encoder pentru a selecta ora(minutele) dupa care apasati OK

13
руководство пользователя manual de utilizare
Основная индикация на дисплее Ecran initial
-заводские настройки-основные настройки котла - setari din fabrica - Cazan de baza
Для установки вида отображаемой на дисплее информации, Pentr a seta Ecranul Initial , accesati Meniul Utilizatorului si procedati
войдите в МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и выполните следующие шаги: dupa cum urmeaza :
- нажмите”ОК”, на дисплее отобразится Меню котла - apasati OK , displayul va afisa Meniu
- нажмите”ОК”для входа в Меню котла - apasati OK , pentru a accesae Meniu
- поверните рукоятку для выбора “ Настройки дисплея” - rotiti butonul encoder pentru a selecta“ Reglaj ecran”
- нажмите”ОК” для входа в “Настройки дисплея” - apasati OK, pentru a accesa “Reglaj ecran”
- поверните рукоятку для выбора “Основная индикация” - rotiti butonul encoder pentru a selecta “Ecran initial”
- нажмите”ОК” для входа в “Основная индикация” - apasati OK, pentru a accesa “Ecran initial”
- поверните рукоятку для выбора “Котла выполнены” - rotiti butonul encoder pentru a selecta “Cazan complet”
- нажмите”ОК” для сохранения настроек - apasati OK pentru memorarea setarii
- нажмите “ESC” для выхода из меню. - apasati butonul ESC pentru a iesi din meniu.

Заводские настройки Настройки выполнены Cazan de baza Cazan complet

40°C 70°C 40°C 70°C


40°C 70°C 0,7 bar
40°C 70°C 0,7 bar

Режим ожидания Stand-by

В базовой конфигурации После настроек дисплея In configuratia de baza a In configuratia completa a


дисплея отображаются: отображается больше cazanului , displayul afiseaza : displayului cazanului, displayul
- дата и время параметров: - ora si data afiseaza:
- установленный режим - дата и время - modul de operare setat - ora si data
работы - установленный режим - functia confort - modul de operare setat
- заданная температура работы - functia AUTO - temperatura setata
- функция COMFORT - заданная температура - functia confort
- функция AUTO - функция COMFORT - Functia AUTO
- функция AUTO - presiunea din instalatie
- давление в системе - text explicativ al operatiei in
отопления curs
- вспомогательный - flacara detectata cu
текст(подсказки) informatia asupra puterii
- наличие пламени и folosite
модуляция горелки - sonda de temperatura solara,
- температура датчика conectata
солнечного коллектора

14
руководство пользователя manual de utilizare

Функция AUTO (автоматический режим) auto Tasta AUTO - Activare Termoreglare auto
В автоматическом режиме функционирование котла осуществляется Funcţia AUTO permite adaptarea funcţionării cazanului la condiţiile
в соответствии с внешними погодными условиями и типом системы, ambientale externe şi la tipul de instalaţie care există.
в которую установлен котел. Permite atingerea rapidă a unei temperaturi de confort, fără a risipi
В этом случае комфортная температура в помещении достигается
inutil bani, energie sau eficienţă; în plus, reduce considerabil uzura
наиболее быстро без лишних затрат денежных средств и энергии при
componentelor.
существенном уменьшении износа оборудования.
Специалисты нашего сервисного центра помогут Вам выбрать Pentru informaţii detaliate cu privire la dispozitivele care pot fi
внешние устройства и настроить их с учетом характеристик Вашей racordate la cazan precum şi la programarea acestuia, în funcţie de
системы. instalaţia pe care o aveţi, apelaţi un instalator calificat.
Температура воды в отопительных приборах контура отопле-
ния обычно поддерживается на максимально высоком уровне În cazanele obişnuite, temperatura apei în elementele de încălzire
(от 70 до 80 оС), что дает возможность эффективно обогревать este reglată la o valoare ridicată (70-80°C) , ceea ce garantează o
помещение в наиболее холодные дни зимы. Для менее холодных încălzire eficientă pe parcursul zilelor foarte friguroase, dar şi o mare
дней (которых зимой и осенью насчитывается достаточно много) risipă de energie în zilele mai puţin reci (de ex toamna sau primăvara).
эта температура становится слишком высокой. Это приводит к Acest lucru determină deci supraîncălzirea localurilor după oprirea
чрезмерно высокой температуре воздуха в помещении даже тогда, termostatului, care duce nu numai la o mare risipă de curent, dar şi
когда термостат отключен, способствуя излишней потере тепла и dăunează mediului înconjurător.
создавая дискомфорт.
Noua funcţie AUTO “preia comanda” cazanului şi alege modalitatea
В блок управления встроена новая функция: автоматический
режим работы котла (функция AUTO). Данная функция активируется optimă de funcţionare în baza condiţiilor mediului, dispozitivelor
простым нажатием кнопки AUTO и позволяет поддерживать в externe conectate, precum şi a performanţelor cerute (decide
помещении заданный уровень комфорта и достигать его настолько constant puterea la care trebuie să funcţioneze cazanul în funcţie de
быстро, насколько это возможно, и с максимальной эффективностью. condiţiile mediului şi temperatura cerută în încăperi).
Наиболее приемлемый режим работы выбирается, исходя из типа
системы отопления, условий окружающей среды и сигналов от
внешних устройств, подключенных к котлу.

24/01/2012 15:38

auto

44°C 38°C

Переход на другой тип газа Schimbare gaz


Котел может функционировать либо на сжиженном, либо на Centralele noastre sunt proiectate atât pentru funcţionarea cu gaz
природном газе (метане). Операции по переходу на другой metan , cât şi cu gaz GPL.
тип газа должен выполнять квалифицированный специалист În cazul în care ar fi necesară transformarea, adresaţi-vă unui tehni-
сервисного центра. cian autorizat al Centrului de Asistenţă Tehnică. (vezi certificatul de
garantie)

Техническое обслуживание Întreţinere


Техническое обслуживание котла должен выполнять Întreţinerea(verificarea, revizia) este obligatorie prin lege şi este
квалифицированный специалист не реже одного раза в год. esenţială pentru siguranţa, buna funcţionare şi durata centralei.
Регулярное техническое обслуживание способствует снижению La fiecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei gazelor arse
затрат на эксплуатацию котла. (combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe
poluante.( conform PT-A1).
Toate aceste operaţiuni sunt înscrise în livretul aparatului.

15
ООО “Аристон Термо Русь”
Россия, 127015, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 14, стр.1, офис 626
Тел. +7 (495) 213 03 00, 213 03 01
Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00
E-mail: service.ru@aristonthermo.com
www.ariston.com.ru

Ariston Thermo Romania srl


Polona Business Center, 68-72 Polona Street,
1st Floor 010505, 1st District, Bucharest
Phone:004021-2319521
Fax : 004021-2319510
e-mail: service.ro@aristonthermo.com
www.ariston.com/ro
420010435100