Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр


2020 оны өссөн
2019 он 2020 оны 02-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,211.46 12,647.60 12,757.17 100.87% 26,369.64
ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 82,755.98 83,246.00 83,968.05 100.87% 181,122.00


3 "ДЦС-4" ТӨХК цах м.квтц 300,084.40 312,816.92 314,824.84 100.64% 698,013.49
4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 22,849.22 33,472.00 33,779.30 100.92% 67,400.40
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 14,080.69 14,314.00 15,073.42 105.31% 31,811.94
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 22,548.00 22,409.50 21,285.20 94.98% 46,807.10
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 1,800.32 1,881.60 2,221.26 118.05% 4,497.52
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 19,614.94 21,422.00 21,767.71 101.61% 43,662.46
9 "УХАА-ХУДАГ" ЦС цах м.квтц 2,758.34 3,023.00 3,035.60 100.42% 7,559.11
ДҮН цах м.квтц 478,703.34 505,232.62 508,712.55 9.24 1,107,243.66
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 32,433.00 33,250.00 35,966.00 108.17% 80,091.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 296,254.00 305,559.00 312,866.00 102.39% 690,256.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 459,942.00 467,850.00 475,058.00 101.54% 1,047,763.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 75,638.00 83,213.00 83,446.00 100.28% 177,371.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 74,442.00 75,030.00 75,244.00 100.29% 164,580.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 37,700.00 37,000.00 42,000.00 113.51% 93,800.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 7,845.52 8,000.00 11,641.23 145.52% 24,989.24
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 21,885.01 21,904.30 22,996.17 104.98% 49,257.80
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 12,280.27 12,650.00 11,711.80 92.58% 26,947.44
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 5,694.30 5,500.00 5,453.70 99.16% 12,090.90
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 10,277.30 11,350.00 11,433.03 100.73% 25,954.70
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 8,405.90 9,940.60 7,235.80 72.79% 16,691.50
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 117,267.00 128,723.00 138,609.00 107.68% 306,896.00
ДҮН дул Гкал 1,160,064.30 1,199,969.90 1,233,660.73 102.81% 2,716,688.58
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

248.66 250.00 351.30 140.52% 823.67


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 210.44 217.00 154.00 70.97% 355.40
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 32.15 25.30 28.64 113.20% 50.34
ДҮН цах м.квтц 491.25 492.30 533.94 108.46% 1,229.41
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 3,614.74 3,886.00 4,429.56 113.99% 9,764.80
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 3,040.75 2,760.00 2,757.84 99.92% 5,480.64
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 2.92 10.00 0.84 8.40% 5.94
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -


7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 24.41 23.54 24.40 103.65% 60.70
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 7,298.94 12,664.88 10,891.39 86.00% 20,963.71
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 9,025.28 11,565.19 13,158.90 113.78% 24,557.54
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,538.96 1,159.28 1,421.82 122.65% 2,594.86
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,679.46 1,261.22 1,396.28 110.71% 2,539.15
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц 2,464.57 2,646.46 2,434.64 92.00% 4,725.90
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц 5,391.47 13,459.32 14,288.27 106.16% 24,737.26
15 СҮМБЭР НЦС цах м.квтц 1,580.19 1,268.59 1,502.74 118.46% 2,937.77
16 БӨХӨГ НЦС цах м.квтц 2,517.99 2,709.69 2,431.00 89.72% 4,604.51
ДҮН цах м.квтц 38,179.67 53,414.17 54,737.69 102.48% 2,716,688.58
дул Гкал 1,160,064.30 1,199,969.90 1,233,660.73 102.81% 2,716,688.58
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 517,374.27 559,139.09 563,984.18 100.87% 3,825,161.65

Вам также может понравиться