Вы находитесь на странице: 1из 15

Ôn tiếng anh chuyên nghành

1. Topic daily SCRUM meeting: Some people think that daily SCRUM
meeting is loss of time as well as lean to formalism. Others, however,
believe that it makes the commitments of team members be higher.
Discuss both these views and give your opinion
2. Topic Product Owner: In VietNamese Software Company, Product
Owner is a vital position which is difficult to find out. What problem
does this cause for software field? Suggest some measures that could
be taken to improve IT workforce trainning.
3. Topic KANBAN: A growing number of people feel that KANBAN should
be exploited by tech start up, while others argue that it is hard to
apply efficiently in outsourcing projects. Discuss both views and give
opinion
4. Topic User Stories: User Stories are considered very important role in
SCRUM process. Why it is difficult to breakdown? What factors are
important in achieving a good user story
5. Topic VR: The development of Visual Reality(VR) contributed on many
fields such as education, entertainment, gaming, architecture,etc.
Some IT companies predict this will bring to big projects for
outsourcing in near future. The critical shortage of VR workforce has
been warned recent years. What measures can be taken to tackle this
problem

1 English for IT
40 phút ăn 250 từ
5 phút: Đọc kỹ đề, hiểu và dịch sang tiếng việt và xác định dạng bài
10 phút: Làm dàn bài bằng tiếng việt 4 phần
Ví dụ
Intro 2 câu paraphrase đề nè
Body
+ 1 câu main idea 1 .
+ 2 câu support bằng example, giải thích(because, so
that, if , there is, it be beneficial), result của idea
+ 1 câu main idea 2 .
+ 2 câu support bằng example, giải thích(because, so
that, if , there is, it be beneficial), result của idea

Conclusion 2 câu kết theo dạng bài nè

5 phút: làm mở bài, kết bài

20 phút: làm 2 body

-------Parapharse đơn giản-------

1.Passive(chủ động thành bị động)

2.Word form(Noun -> Verb)

3.Explain( giải thích rõ ra )

2 English for IT
Design pattern cho 4 dạng đề

1. Discussion
2. Option
3. Problem and Solution
4. Two-part question
1. Discussion và Option ln nhé. làm chung cũng đc

It is true that (ý mình ko đồng ý nè copy từ đề). in my opinion,


however, (Ý mình đồng ý => paraphrase)

On the one hand, main idea ý mình méo thích.

- Firstly, bla bla ( sử dụng skills => example, if, instead, there be, it
be, result)
- Secondly, bla bla

On the other hand, I personally believe that ….

- The one reason is that bla bla


- The another reason is that bla bla

In conclusion, although some people think that (ý mình méo ưa), I


believe that (ý mình thích)

3 English for IT
2. Problem and Solution

It is true that (parapharse cái đề). There are various reasons behind
this phenomenon/trend/view and several solutions should be
adopted (by government and individuals) to improve the situation

There are two primary reasons why the ….

- One reason is that


- Furthermore,

Fortunately, several measures could be taken to prevent this


problem

- The first solution would be that


- A second measure would be

in conclusion, it is clear that there are a lot of reasons for …. and


steps need to be taken to tackle this problem

4 English for IT
3. Two-part question

It is true that (parapharse cái đề). There are various reasons behind
this phenomenon/trend/view(câu hỏi 1) but (câu hỏi 2)

On the one hand, there are two primary reasons why the (câu hỏi
1)

- One reason is that


- Furthermore,

On the other hand, (câu hỏi 2)

- Firstly,
- Sencondly,

in conclusion, it is clear that there are a lot of reasons for (câu hỏi
1) and (câu hỏi 2)

5 English for IT
1. Topic daily SCRUM meeting: Some people think that daily SCRUM
meeting is loss of time as well as lean to formalism. Others, however,
believe that it makes the commitments of team members be higher.
Discuss both these views and give your opinion

6 English for IT
Dàn bài
o Intro: Tốn nhiều thời gian cho mỗi thành viên nhưng 1 số
thì nói tăng độ commit => mình chọn commit
o Conclusion và intro có design pattern r thế vào thui
o Body 1
 Nếu mỗi ngày phải daily meeting thì tốn nhiều thời
gian công sức và too formal. Instead of, member
could do other tasks such as bla bla. If có người late
thì mọi người phải chờ họp xong rồi mới bắt đầu làm
việc được
o Body 2
 Tăng độ commitment cho mỗi thành viên đi đúng
direction. Sau mỗi buổi daily meeting thì chắc chắn
member sẽ làm việc năng suất và đúng direction
hơn. Kết quả (This could lead to) that dự án sẽ
thành công nhanh và đúng dự kiến mà không có sự
trễ delay của một thanh viên nào

7 English for IT
2. Topic Product Owner: In VietNamese Software Company, Product
Owner is a vital position which is difficult to find out. What problem
does this cause for software field? Suggest some measures that could
be taken to improve IT workforce trainning.

8 English for IT
Dàn bài
o Conclusion và intro có design pattern r thế vào thui
o Body 1
 Do nhà trường ko chú trọng dạy kiến thức dành cho
dân product owner.
 Hầu hết coder thì có vẻ chưa có soft skill tốt cho lắm
mà hơi trầm tính nên kém trong những kỹ năng
mềm cho dân product owner mà(which is) PO phải là
người sale giỏi
o Body 2
 Nhà trương, ban giám hiệu kết hợp vs công ty giảng
dạy kỹ năng cho PO cho sinh viên từ năm 2,3
 Các công ty nên training cho các coder kỹ năng mềm
về how to influence everyone

9 English for IT
3. Topic KANBAN: A growing number of people feel that KANBAN should
be exploited by tech start up, while others argue that it is hard to
apply efficiently in outsourcing projects. Discuss both views and give
opinion

10 English for IT
Dàn bài
o Conclusion và intro có design pattern r thế vào thui
o Body 1
 KANBAN tốt vì dễ quan sát được công việc qua
board (to do, doing, done)
 Dể sử dụng cho team start up
o Body 2
 khó apply là ko có thời gian release cụ thể mà chừng
nào done thì release cho khách hàng xem => Ko
quản lý được thời gian công việc hoan thành
 Trong khi đó các khách hàng outsourcing rất cần thời
gian deadline cụ thể

11 English for IT
4. Topic User Stories: User Stories are considered very important role in
SCRUM process. Why it is difficult to breakdown? What factors are
important in achieving a good user story

12 English for IT
Dàn bài
o Conclusion và intro có design pattern r thế vào thui
o Body 1
 PO chưa đủ trình độ, kinh nghiệm để chia user
story=> dẫn đến chia sai => sai tiến độ dự án
 Nghiệp vụ chưa rõ ràng => khó chia nhỏ
o Body 2
 PO kinh nghiệm
 Khâu lấy đặc tả người dùng phải rõ ràng, chuẩn xác

13 English for IT
5. Topic VR: The development of Visual Reality(VR) contributed on many
fields such as education, entertainment, gaming, architecture,etc.
Some IT companies predict this will bring to big projects for
outsourcing in near future. The critical shortage of VR workforce has
been warned recent years. What measures can be taken to tackle this
problem

14 English for IT
Dàn bài
o Conclusion và intro có design pattern r thế vào thui
o Body 1
 Công việc nặng nhọc do dành nhiều thời gian
research về công nghệ VR
 Chưa có nhiều dự án VR được viết đến để thu hút
nguồn nhân lực
o Body 2
 Nhà trường khuyến khích động viên sinh viên
research về VR
 Nhà nước và các công ty đầu tư dự án VR thu hút
được nhiều sự chú ý của người dùng

15 English for IT