Вы находитесь на странице: 1из 12

Time : 3 hours Maximum Marks : 250

05/I Chemistry 1
”‹ ‹·ø· : 3 W‹ÌpÊW‹Ÿ‹· W‹ƒ–‹u AÌP‹W‹Ÿ‹·: 250

SECTION—A / Àª›W‹>—A
1.(a) Define eigen function and radial wave function. Draw radial probability
distribution curves for n=3, l=0; n=3, l=1 and n=3, l=2 for hydrogen atom.
What information does these provide? [20 Marks]
FeÉ£ï ¥sÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÉÃrAiÀįï C¯É ¥sÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÀàw¹
Û . ºÉÊqÉÆæÃd£ï ¥ÀgÀªÀiÁtÄ
n=3, l=0; n=3, l=1 ªÀÄvÀÄÛ n=3, l=2 UÁV gÉÃrAiÀÄ¯ï ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÁ «vÀgÀuÉ
ªÀPÀægÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹. F ªÀiÁ»wAiÀÄÄ K£À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ?

1.(b) Draw molecular orbital diagram for carbon monoxide molecule. Write
molecular orbital configuration, give the value of bond order and interpret
the magnetic character for O 2+ ,O 2- and NO [15 Marks]
PÁ§ð£ï ªÉÆ£ÁPÉìöÊqï CtÄ«£À DtÂéPÀ PÀPÀëPÀ £ÀPÁ±É gÀa¹. EzÀgÀ DtÂéPÀ PÀPÁë
«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß, §AzsÀ PÀæªÀÄzÀ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß §gɬÄj ªÀÄvÀÄÛ O 2+ ,O 2- ªÀÄvÀÄÛ NO CtÄUÀ¼À
PÁAwÃAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹.

1.(c) Define degeneracy of energy levels. How many orbitals are there in each of
the s, p, d and f subshells of a shell with n=5? Explain the features of
principal quantum number and angular momentum quantum number. What
is the relation of l to n? [15 Marks]
±ÀQÛªÀÄlÖUÀ¼À rÃd£Àgɹ (PÀĹvÀvÉ) ¤gÀƦ¹. n=5 gÉÆA¢UÉ MAzÀÄ PÉÆñÀzÀ ¥Àæw
J¸ï,¦,r ªÀÄvÀÄÛ J¥sï G¥ÀPÉÆñÀUÀ¼À°è JµÀÄÖ PÀPÀëPÀUÀ½ªÉ? ¥ÀæzsÁ£À PÁéAlªÀiï ¸ÀASÉå
ªÀÄvÀÄÛ PÉÆäÃAiÀÄ DªÉÃUÀ PÁéAlªÀiï ¸ÀASÉåUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. n £ÉÆA¢UÉ l £À
¸ÀA§AzsÀªÉãÀÄ?
2.(a) Define enthalpy of formation, enthalpy of combustion and enthalpy of
neutralisation. Calculate the bond energy of C-H bond, given the enthalpy of
combustion of methane (CH4), graphite and hydrogen are 889 KJ 395 KJ
and 288 KJ respectively. While the enthalpy of sublimation of graphite is
715 KJ and the enthalpy of dissociation of hydrogen molecule is 436 KJ.
[20 Marks]
gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ JAvÁ°à, zÀºÀ£À JAvÁ°à ªÀÄvÀÄÛ vÀl¹ÜÃPÀgÀt JAvÁ°àUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¹.
C-H §AzsÀzÀ §AzsÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß F PɼÀV£À ªÀiÁ»w DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É w½¹. (CH4)
«ÄÃxÉãï, UÁæ¥sÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ïUÀ¼À zÀºÀ£À JAvÁ°àAiÀÄÄ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV 889 KJ,
395 KJ ªÀÄvÀÄÛ 288 KJ EzÉ. UÁæ¥sÉÊn£À GvÀàvÀ£À JAvÁ°àAiÀÄÄ 715 KJ ªÀÄvÀÄÛ
ºÉÊqÉÆæÃd£ï CtÄ«£À «¨sÀd£Á JAvÁ°à436 KJ EgÀĪÀÅzÀÄ.

2.(b) State with explanation whether the following statements are TRUE or
FALSE [15 Marks]
F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÉÄà vÀ¥Éàà JA§ÄzÀ£ÀÄß «ªÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ¤gÀƦ¹.

(i) ChCl3 is polar while CCl4 is non-polar.


ChCl3 zsÀÄæ«ÃAiÀÄ, DzÀgÉ CCl4 zsÀÄæ«ÃAiÀĪÀ®è.
(ii) Sodium Chloride conducts electricity in the fused state or in aqueous solution
but not in the solid state.
¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï d°ÃAiÀÄ zÁæªÀtzÀ°è CxÀªÁ zÀ櫸ÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è
«zÀÄåzÁéºÀPÀ DzÀgÉ WÀ£À ¹ÜwAiÀÄ®è®è.
(iii) Melting points of Covalent molecular compounds are higher than those of
ionic solids.
CAiÀiÁ¤PÀ WÀ£ÀUÀ¼À zÀæªÀ£À ©AzÀÄ«VAvÀ®Æ ¸ÀºÀªÉïɤìAiÀÄ DtÂéPÀ
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À zÀæªÀ£À ©AzÀÄ C¢üPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
(iv) Table salt and table sugar dissolve in water differently.
CqÀÄUÉ G¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ¸ÀPÀÌgÉ ¤Ãj£À°è «©ü£ÀߪÁV «°Ã£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.
(v) AlF3 is predominantly ionic while AlCl3 shows covalent
characteristics.
AlCl3 AiÀÄÄ ¸ÀºÀªÉïɤìAiÀÄ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÁUÀ AlF3 AiÀÄÄ
¥À槮ªÁzÀ DAiÀiÁ¤Pï DVzÉ.
2.(c) State third law of thermodynamics. Mention the substances exception to
this law. The free energy change of a reaction at 298 K is found to be 18.0
KJ. Calculate the free energy at 350 K, if the enthalpy change for the
reaction is +88 KJ and assume that DH is independent of temperature.
[15 Marks]
GµÀÚZÀ®£À±Á¸ÀÛçzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹. F ¤AiÀĪÀÄPÉÌ A-±‹- ›-®‹- ‹-”‹·§-W‹-Ÿ‹-Æ‹·∞
w½¹. 298 K vÁ¥ÀzÀ°è ªÀÄÄPÀÛ ±ÀQÛAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ 18.0 KJ. 350 K £À°è ªÀÄÄPÀÛ
±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉPÀ̪ÀiÁr. F QæAiÉÄAiÀÄ JAvÁ°à §zÀ¯ÁªÀuÉ +88 KJ ªÀÄvÀÄÛ DH
vÁ¥ÁªÀ®A©AiÀÄ®è JAzÀÄ ¨sÁ«¹.

3.(a) Obtain an expression for Bragg’s law of X-Ray diffraction. Explain its
application in the crystal structure using rotating crystal technique and
powder method. [25 Marks]
JPÀìgÉà «ªÀvÀð£É PÀÄjvÀAvÉ ¨ÁæöåUï£À ¤AiÀĪÀÄzÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqɬÄj. ±‹ƒ-ª‹≈- ‹·-|-®‹
¸ÀánPÀ vÀAvÀæ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀÆtð «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀánPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è CzÀgÀ
C£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¹.

3.(b) Describe the point defects and its types. [25 Marks]
©AzÀÄ zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À §UÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.

4.(a) Derive the rate expression for bimolecular reaction according to collision
theory. [25 Marks]
¸ÀAWÀlÖ£Á ¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢éDtÂéPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÉ QæAiÀiÁzÀgÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß
¥ÀqɬÄj.

4.(b) Hydrolysis of ethyl acetate by NaOH using equal concentration of the


reactants was studied by titrating 25 ml of the reaction mixture at different
time intervals against standard acid. From the data given below, establish
that this is a second order reaction.

t minutes 0 5 15 25
ml of acid used 16.00 10.24 6.13 4.32
[25 Marks]

D•ÊÁ«Ö A‘-pʇ-pÖÆ‹ g∆-À-ª‹-g-ÆÊ-ø·Æ‹·∞ (NaOH) ”Ê„‡wø·Ì ÷ÊÁv›≈-PÊ’$ÁvÖØÌ®‹ ƒøfi-PÊrÌpÖ-W‹-Ÿ‹ ”‹- ‹fiÆ‹


”›Ì©≈‡-P‹-√‹-|- ‹Æ‹·∞ üŸ‹-‘, Œ–‹r B ‹·…®‹ À√‹·-®‹ú- ›X ÀºÆ‹∞  Ê‡ŸÊ-W‹Ÿ‹ AÌÒ‹-√‹-®‹»… √›”›-ø·-ØP‹ Q≈¡·ø·
À·Õ‹≈-|®‹ 25 ml Æ‹·∞ pÊÁq≈‡-P‹-√‹-|-WÊ„-⁄-”‹·-À-PÊ-¿·Ì®‹ Aª‹¬-‘-”‹-«›-¿·Ò‹·. ªÉÄÃ¯É Ø‡v‹-«›®‹  ‹fi◊-£-¿·Ì®‹,
C®‹· JÌ®‹· ©Ã£‡ø· P‹≈ ‹·®‹ √›”›-ø·-ØP‹ Q≈¡· GÌü·-®›X ”›ó-‘.
SECTION—B / Àª›W‹>—B

5.(a) Describe the Debye-Huckel limiting law equation for dilute solutions of
strong electrolytes. Explain how it can be verified experimentally?
[20 Marks]
¥À槮 «zÀÄå¢é¨sÁdPÀUÀ¼À zÀħð® zÁæªÀtUÀ½UÁV rèÉÊ-ºÀÄPÀ¯ï °«ÄnAUï ¤AiÀĪÀÄzÀ
¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. CzÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ºÉÃUÉ vÁ¼É£ÉÆÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ
«ªÀj¹.

5.(b) State and derive Beer-Lambert’s law for light absorption by solutions.
Describe its limitations. [15 Marks]
©Ãgï-¯ÁA§mïð ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß zÁæªÀtUÀ¼À ¨É¼ÀPÀÄ »ÃjPÉ PÀÄjvÀAvÉ ¤µÀàwÛ¹ ªÀÄvÀÄÛ
¤gÀƦ¹. CzÀgÀ Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.

5.(c) Discuss the general classification of fuel cells. Further, discuss


classification of fuel cells based on temperature ranges, the type of fuel
used and the type of electrolyte used. [15 Marks]
EAzsÀ£À PÉÆñÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀVÃðPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¹ £ÀAvÀgÀ vÁ¥À ªÁå¦ÛUÀ¼ÀÄ,
§¼À¸À¯ÁzÀ EAzsÀ£ÀzÀ §UÉ ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄå¢é¨sÁdPÀUÀ¼À£ÁßzsÀj¹ EAzsÀ£À PÉÆñÀUÀ¼À
ªÀVÃðPÀgÀtªÀ£ÀÄß a‹bÏ-‘.

6.(a) The emf of the following cell at 250C is 0.788 volts


Ag|0.052M KI in AgI|NH4NO3 salt bridge|0.052M AgNO3|Ag
The degree of dissociation of KI and AgNO3 in the above solution is 90%.
Calculate the solubility in gram mol/liter of silver iodide in pure water.
[15 Marks]
0
25 C vÁ¥ÀzÀ°è F PɼÀV£À«zÀÄåvïPÉÆÌñÀzÀ «¨sÀªÀ 0.788 ªÉÇïïÖUÀ¼ÀÄ
Ag|0.052M KI in AgI|NH4NO3 salt bridge|0.052M AgNO3|Ag
KI ªÀÄvÀÄÛ AgNO3 F zÁæªÀtzÀ°è «¨sÀd£ÉAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÄlÖªÀÅ ªÉÄð£À zÁæªÀtzÀ°è
90%. ±ÀÄzÀÞ¤Ãj£À°è ¨É½î CAiÉÆÃqÉÊqï£À «°Ã£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÁæªÀiïªÉÆïï/°Ãlgï£À°è
¯ÉPÀ̪ÀiÁr.
6.(b) Explain the causes for high and low quantum efficiency in case of
photochemical reactions.
Discuss the causes of high quantum yield by taking the example of
decomposition of hydrogen iodide and hydrogen chlorine reaction
Discuss the cause of low quantum yield by taking the example of
dimerization of anthracene and combination of hydrogen bromine.
[35 Marks]
zÀÄåwgÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¢üPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ PÁéAlªÀiï zÀPÀëvÉUÉ
PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. C¢üPÀ PÁéAlªÀiï E¼ÀĪÀjUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÊqÉÆæÃd£ï CAiÀiÁqÉÊqï
«¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï-PÉÆèÃj£ï  ‹-Ò‹Ï-ÆÊ-W‹-Ÿ‹ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ «ªÀj¹.
PÀrªÉÄ PÁéAlªÀiï E¼ÀĪÀjAiÀÄ£ÀÄß DAxÀæ¹Ã£ï£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ¨ÉÆæëģï£À
¸ÀAAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ zÀéAiÀiÁtÄPÀgÀtzÀ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ «ªÀj¹.

7.(a) Describe crystal field and valence bond approach to explain magnetic
behaviour of transition metal complex. [25 Marks]
¸ÀánPÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÀvÀðPÀ ¯ÉÆúÀ ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ ”‹ÌP‹≈- ‹·-|-®‹ PÁAwÃAiÀÄ
ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ  Ê‡-«Ê-ÆÖ’ §AzsÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.

7.(b) Discuss the 18 electron rule. Apply this rule to calculate the effective
atomic number of the metal in each of the following complexes. [25 Marks]
18 E¯ÉPÁÖç£ï ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ZÀað¹. EzÀgÀ C£ÀéAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆúÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj
¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PɼÀV£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼À°è JµÉÖAzÀÄ ¯ÉQ̹.
(i) [(C 2 H 4 )Fe(CO) 3 ]
(ii) [(h 5 - C 5 H 5 )(h1 - C 5 H 5 )Fe(CO) 2 ]

8.(a) Discuss the property of ammonia as non-aqueous solvent. Explain acid-base


and precipitation reactions in liquid ammonia. Mention the advantages and
disadvantages of liquid ammonia as solvent. [25 Marks]
d°ÃAiÀÄgÀ»vÀ zÁæªÀPÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ CªÉÆäAiÀiÁzÀ ®PÀët JA§ÄzÀ£ÀÄß ZÀað¹. zÀæªÀ
CªÉÆäAiÀiÁzÀ°è DªÀÄè-¨ÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ J-Ò‹§-√‹-®‹ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. zÁæªÀPÀªÁV
zÀæªÀ CªÉÆäAiÀiÁzÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.

8.(b) What are Lanthanides? How do they occur in nature? What are the problems
in the separation of Lanthanides? Discuss the ion exchange method for the
separation of lanthanides. [25 Marks]
¯ÁåAxÀ£ÉÊqïUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è CªÀÅ ºÉÃUÉ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ? ¯ÁåAxÀ£ÉÊqïUÀ¼À
¥ÀævÉåÃPÀ£ÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÉãÀÄ? ¯ÁåAxÀ£ÉÊqïUÀ¼À ¥ÀævÉåÃPÀ£ÀzÀ CAiÀiÁ£ÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ
«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¹.
Time : 3 hours Maximum Marks : 250
”‹ ‹·ø· : 3 W‹ÌpÊW‹Ÿ‹· W‹ƒ–‹u AÌP‹W‹Ÿ‹·: 250
05/II-Chemistry 2
SECTION—A / Àª›W‹>—A

1.(a) Arrange the following in decreasing order of their reactivity towards an


electrophilic reagent (e.g. H+) [15 Marks]
F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J¯ÉPÉÆÖç¦ü°PïPÁgÀPÀzÀvÀÛ («zÀÄåvïPÁAQëPÁgÀPÀ) (GzÁ. H+) CªÀÅUÀ¼À
¥ÀæwQæAiÀÄvÉUÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV E½PÉ PÀæªÀÄzÀ°è eÉÆÃr¹.
CH 2 = CHN + (CH 3 ) 3 , CH 2 = CH 2 , CH 2 = CHCH 3
CH 2 = CHOCH 3 , CH 2 = CHBr, CH 2 = CHNO 2

1.(b) Name the products X, Y and Z in the following sequence of reaction. Identify
the type of pericyclic reactions involved. [15 Marks]
F PɼÀV£À QæAiÉÄAiÀÄ ±ÉæÃtÂAiÀÄ°è X, Y ªÀÄvÀÄÛ Z UÀ¼À GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. EzÀgÀ°è
M¼ÀUÉƼÀî¯ÁzÀ ¥Éj¸ÉÊQèPï «zsÀzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹.

1.(c) During the Perkin reaction between benzaldehyde and acetic anhydride in
presence of sodium acetate, some amount of styrene is formed along with
cinnamic acid. Give reason. [20 Marks]
¨ÉAeÁ°ØºÉÊqï ªÀÄvÀÄÛ C¹nPï C£ïºÉÊqÉæöÊqÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï C¹mÉÃmï
¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¥ÀPÉð£ï QæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¹£Á«ÄPï DªÀÄèzÉÆA¢UÉ ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ¸ÉÖöÊj£ï
GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÁgÀt PÉÆr.

2.(a) Predict the products in the following reactions on the basis of Woodward
Hoffmann rule. [10 Marks]
ªÀÅqïªÀqïð ºÁ¥sïªÀÄ£ï ¤AiÀĪÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É F PɼÀV£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ
GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
2.(b) Account for the following [15 Marks]
EzÀPÉÌ PÁgÀt w½¹
3-Hydroxybenzaldehyde undergoes Cannizzaro reaction where as
2-Hydroxybenzaldehyde & 4-Hydroxybenzaldehyde does not undergo
Cannizzaro’s reaction
3-ºÉÊqÁæQì¨ÉAeÁ°ØºÉÊqÀÄ PÁå¤ßgÀhiÁgÉÆà QæAiÉÄUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ.DzÀgÉ 2-ºÉÊqÁæQì¨ÉAeÁ°ØºÉÊqÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ 4-ºÉÊqÁæQì¨ÉAeÁ°ØºÉÊqÀÄ PÁå¤ßgÀhiÁgÉÆà QæAiÉÄUÉ M¼À¥ÀqÀzÀÄ.

2.(c) How are Carbanian Ion and Carbocations are generated? Which of the
following shall give the most stable Carbonium Ion and Why? [25 Marks]
PÁ¨ÉÃð¤AiÀÄ£ï CAiÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÁ¨ÉÆÃðPÉõÀ£ïìUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ? F
PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¹ÜgÀ PÁ¨ÉÆÃð¤AiÀÄA CAiÀiÁ£ï£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
KPÉ?
(i) CH 3CH 2OH (ii) CH 3CHOHCH 3 (iii) C 6H 5CHOHCH 3

3.(a) Name the following reaction and write mechanism [10 Marks]
F PɼÀV£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj.

3.(b) What are suprafacial and antarafacial modes of cycloadditions? What are
stereochemical outcomes of such cycloaddition reactions? [20 Marks]
¸ÉÊPÉÆèøÀAPÀ®£ÀzÀ ¸ÀÄ¥Áæ¥sÉöAiÀÄ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀ¥sÉöAiÀÄ¯ï §UÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ?
ZÀQæÃAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£À QæAiÉÄUÀ¼À ¹ÖÃjAiÉÆÃgÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ?
3.(c) Identify the product in the following reactions [20 Marks]
F PɼÀV£À QæAiÉÄUÀ¼À°è §gÀĪÀ GvÀà£ÀߪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

(i)

O O
(ii) i. NaOEt
CH3CH2COOC2H5+C2H5O—C —C — OC2H5
ii. H3O+

(iii)

(iv)

4.(a) Explain the following name reactions with suitable examples [25 Marks]
F PɼÀV£À ºÉ¸Àj£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÄPÀÛ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.
i) Claisen Condensation ii) Dieckmann Reaction
PÉèöʸÀ£ï ¸ÁAzÀæ£À rÃPïªÀÄ£ï ¥ÀæwQæAiÉÄ

4.(b) What are “Free radicals”? How are they generated? Explain their stability
and reactivity. [25 Marks]
“ªÀÄÄPÀÛ gÁårPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ” JAzÀgÉãÀÄ? CªÀÅ ºÉÃUÉ GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ? CªÀÅUÀ¼À ¹ÜgÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwQæAiÀiÁvÀäPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹.
SECTION—B / Àª›W‹>—B

5.(a) What are the monomer units involved in the formation of Nylon 6,6 and
PVC? Explain how these are prepared and explain the mechanism.
[12 Marks]
£ÉʯÁ£ï 6,6 ªÀÄvÀÄÛ PVC gÀÆ¥ÀÄ vÀ¼ÉAiÀÄÄ«PÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ ªÀiÁ£ÉÆêÀÄgï
WÀlPÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.

5.(b) Write general account of silicones giving their classification preparation,


properties, structure and applications. [13 Marks]
¹°PÉÆãïUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ CªÀÅUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt, vÀAiÀiÁjPÉ, ®PÀëtUÀ¼ÀÄ,
¸ÀégÀÆ¥ÀgÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C£ÀéAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.

5.(c) Write a brief note on various types of organic photochemical reactions with
examples. [25 Marks]
DUÁåð¤Pï zÀÄåwgÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À ««zsÀ §UÉUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ
¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¹.

6.(a) What is Wagner-Meerwein rearrangement? How the concept of non-classical


carbocation theory was used to explain the mechanism of Wagner-Meerwein
rearrangement? Illustrate taking suitable examples. [13 Marks]
 ›¬W‹∞-√Ö&À·‡√Ö-À-øfi-ÆÖ ¥ÀÄ£ÀgïeÉÆÃqÀuÉ JAzÀgÉãÀÄ? ªÁåUÀßgï-«ÄÃgï«AiÀiÁ£ï
¥ÀÄ£ÀgïeÉÆÃqÀuÉAiÀÄ QæAiÀiÁ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À®Ä ±Á¹ÛçÃAiÀĪÀ®èzÀ PÁ¨ÉÆðPÉõÀ£ï
¹zÁÞAvÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ?
6.(b) What is Birch reduction? Explain the mechanism involved. How this
reaction is useful in organic transformations? Illustrate taking suitable
examples. [12 Marks]
§Zïð E½PÉ JAzÀgÉãÀÄ? EzÀgÀ°è M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ QæAiÀiÁ«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. DAVPÀ
¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è F QæAiÉÄ ºÉÃUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÀÄvÀÛzÉ? ¸ÀÆPÀÛ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ
¸Àà¶ÖÃPÀj¹.

6.(c) Explain the term Spin-Spin coupling. Why does a peak for particular set of
protons split into a multiplet? Explain examples. [25 Marks]
¨sÀæªÀÄt-¨sÀæªÀÄt AiÀÄÄUÀä£À ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. ¤¢ðµÀÖ UÀtzÀ ¥ÉÆæÃmÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°Ö¥Éèmï
DV ¹Ã¼ÀĪÀÅzÉÃPÉ? GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.

7.(a) Discuss the experimental technique for the determination of molecular


weight by viscosity method. [10 Marks]
DtÂéPÀ vÀÆPÀzÀ ¤zsÁðgÀPÁÌV ¹ßUÀÞvÁ «zsÁ£ÀzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ vÀAvÀæ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀað¹.

7.(b) Explain the mechanism of Friedel crafts alkylation and acylation? In the
preparation of n-butyl benzene from benzene whether the Friedel crafts
alkylation or the acylation technique is preferred? Justify your answer and
outline the steps involved. [15 Marks]
µ≈‡v‹-«Ö-P›≈¥Ör$’ B«ÊR$Á-«Ê‡-–‹ÆÖ  ‹·Ò‹·§ B”ÊÁ-«Ê‡-–‹-Ø∞Æ‹ Q≈øfiÀ-Æ›¬-”‹- ‹Æ‹·∞ À ‹-ƒ‘. ∏ÊÌi‡-Ø-ØÌ®‹
n-ü·¬pÊÁ«Ö ∏ÊÌi‡ÆÖ Ò‹øfi-ƒ-PÊ-ø·»… µ≈‡qÉ«Ö P›≈¥Ör B«ÊR$Á-«Ê‡-–‹-ÆÖ/-A-”ÊÁ-«Ê‡-–‹ÆÖ Ò‹Ò‹Ã
AÆ‹Ã-ø·- ›-W‹·- ‹‚®Ê‡? Ø ‹·æ EÒ‹§-√‹- ‹Æ‹·∞ JŸ‹-WÊ„-Ÿ‹·¤ ‹ ÷‹ÌÒ‹-W‹Ÿ‹ √‹„±‹‚-√ʇ-TÊ-W‹-ŸÊ„Ì©WÊ ”‹ ‹·-¶Ï-‘.

7.(c) Give an account of preparation, properties, applications and structure of


Phosphonitric chlorides (Phosphazenes) [10 Marks]
¥sÁ¸ÉÆá£ÉÊnæPï PÉÆèÃgÉÊqïUÀ¼À (¥sÁ¸ÉÆájhÄ£ïì) ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄ«PÉ, ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
gÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ ¤Ãr.

7.(d) What are Ziegler Natta catalysts? Explain their application in coordination
polymerization with an example. [15 Marks]
gÉhÄÊUÀègï£ÀmÁÖ ªÉÃUÀªÀzs
ªÉÃUÀªÀzsÀðPÀUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ? ¸ÀºÀ AiÉÆÃd£Á ¥Á°ªÀÄjÃPÀgÀtzÀ°è CªÀÅUÀ¼À
C£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.

8. What is meant by the term “Chemical Shift”. Describe with examples, the
various factors that control the magnitude of chemical shift. [50 Marks]
‘gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥À®èl’JA§ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥À®èlzÀ ¥ÀjªÀiÁt
(§ÈºÀvï)ªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ««zsÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆÃzÁºÀgÀtªÁV «ªÀj¹.