Вы находитесь на странице: 1из 5

POLIŢĂ/ПОЛИС Seria BF Nr.

011/2018
de asigurare complexă de bunuri a persoanei fizice
комплексного страхования имущества физического лица
Asiguratul
Страхователь Nume, prenume/Фамилия, имя Cod fiscal(IDNP)/Фискальный код IDNO
Adresa ___________________________Telefonul, e-mail: 069713322
Asiguratului _______________________________________________________телефон, e-mail: peterefros@gmail.com
Адрес
Cтрахователя
BC ”VICTORIABANK” S.A. 1 0 0 2 6 0 0 0 0 1 3 3 8
Beneficiar
Выгодоприобритатель
Nume, prenume/Фамилия, имя Cod fiscal(IDNP)/Фискальный код IDNO

Limitele răspunderii (Suma asigurată), lei Prima


Лимит ответственности(Страховая сумма), лей de Riscurile asigurate
Bifează Застрахованные риски
asigurare
o Страховая
variantă премия
Răspunderea Asigurarea de
 Bunuri civilă faţă de accidente
Отметьте Imobil*
один Недвижи- casnice* terţe persoane* (suma agregată)
вариант мость* Домашнее Ответственность Страхование от
имущество* перд третьими несчастных случаев
лицами* (агрегатная сумма)
Incendiu, explozie, acţiunea apei, riscuri
□ 300 000 20 000 20 000 20 000 500
naturale, căderea obiectelor zburătoare,
□ 500 000 30 000 20 000 30 000 800 acţiuni ilegale ale terţelor persoane, furtul,
decesul, invaliditatea şi vătămări
□ 800 000 50 000 20 000 50 000 1100 (traumatisme), ca urmare a accidentului
/пожар, взрыв, повреждение водой,
□ 1200 000 80 000 20 000 80 000 1600 природные риски, падение летающих
объектов, противоправные действия
□ 2000 000 100 000 20 000 100 000 2500 третьих лиц, кража, смерть,
инвалидность и травмы в результате
□ 3000 000 200 000 50 000 120 000 4500 несчастного случая
*Franşiza-constituie 500 lei din paguba parţială pentru fiecare caz asigurat, pentru cutremur de pămînt 1% din suma asigurată, iar pentru daună totală 10% din suma asigurată.
*Франшиза состовляет 500 лей от частичного ущерба по каждому страоховому случаю, в случае землетрясения 1% от страховой суммы, а при полной гибели 10% от страховой
суммы.
Imobil/Недвижимость Nr. cadastral**/ Кадастровый номер** Locul amplasării/Место размещения

□ Apartament/Квартира

□ Casă/Дом
**În lipsa nr. cadastral este obligatorie examinarea şi fotografierea obiectului asigurat./ **При отсутствии кадастрового №, необходим осмотр и фотографирование объекта.

Lista membrilor de familie a Asiguratului la asigurarea de accidente, care locuiesc împreună cu Asiguratul сu vîrsta pînă la 70ani
/Список членов семьи Страхователя, для страхования от несчастного случая, проживающие вместе со Страхователем в возрасте до 70 лет
Numele, prenumele/ Фамилия, имя Data naşterii Numele, prenumele/ Фамилия, имя Data naşterii
Дата рождения Дата рождения

În Poliţă nu se admit corectări/В Полисе не допускаются исправления.


Prezenta Poliţă se eliberează pe termen de 12 luni, conform perioadei de asigurare, cu valabilitatea începînd nu înainte de
următoarea zi, de la data incasării integrale a primei de asigurare, semnării Poliţei şi contractului de asigurare. / Настоящий Полис
выдаётся на период 12 месяцев, согласно срока страхования, начинающего своё действие, не ранее следующего дня после полной оплаты премии, подписания
Полиса и договора страхования.
Perioada de asigurare/Срок страхования de la/с 07.03. 2018, 00:00 pînă la/дo 06.03.2019, 24:00
Cu Condiţiile de asigurare am luat cunoştinţă şi sunt de acord.
С Условиями страхования ознакомлен и согласен. Intermediarul: BAR ”DESTINE ASIG” SRL
Data/Дата 06.03.2018 Посредник

1
Semnătura Asiguratului____________________________ Semnătura Asigurătorului_________________________L.Ş.
Подпись Страхователя Подпись Страховщика
CONTRACT nr.011/2018
de asigurare complexă de bunuri a persoanei fizice
06.03.2018
Societatea de Asigurări-Reasigurări ”MOLDCARGO”S.A., în persoana g) Să acorde Asigurătorului posibilitatea de a examina bunurile
Directorului General dl Ştirbu Vladimir, care activează în baza Statutului, în continuare deteriorate în scopul constatării circumstanţelor şi mărimii pagubei pentru
“ASIGURĂTOR”, pe de o parte şi , în continuare “ASIGURAT”, pe de altă parte, au întocmirea actelor de asigurare corespunzătoare şi determinarea
semnat prezentul contract cu următorul conţinut: despăgubirii de asigurare;
h) Să participe la măsurile de reducere a pagubei şi de salvare a
1. NOŢIUNI GENERALE
bunurilor asigurate;
1.1. În conformitate cu prezentul contract Asigurătorul îşi asumă obligaţiile de asigurare a i) În caz de distrugere, pierdere sau deteriorare a bunurilor asigurate,
intereselor patrimoniale ale Asiguratului, ca urmare a deteriorării/distrugerii bunurilor se prezinte Asigurătorului toate documentele disponibile, necesare pentru
asigurate sau corelate cu răspunderea pe care Asiguratul o poartă faţă de persoanele determinarea cauzelor distrugerii sau deteriorării bunurilor şi constatarea
fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor în perioada de valabilitate a întinderii pagubei;
contractului, legate de posesia, dispoziţia, folosinţa bunurilor asigurate sau corelate cu j) Să transmită Asigurătorului toate documentele şi va întreprinde
Persoana asigurată sau a Beneficiarului asigurării, cu viaţa, sănătatea şi capacitatea lor măsurile necesare pentru a garanta Asigurătorului exercitarea dreptului de
de muncă. acţiune în regres faţă de persoanele vinovate;
1.2. Condiţiile şi principiile de asigurare, neprevăzute în prezentul contract, sunt 3.4. Asigurătorul are dreptul:
reglementate de “Condiţiile asigurare complexă de bunuri a persoanei fizice” ale a) Să estimeze veridicitatea datelor reflectate în cererea de asigurare.
Asigurătorului, în continuare „Condiţii”, care sunt parte componentă a prezentului contract, b) Să controleze îndeplinirea de către Asigurat a cerinţelor şi prevederilor
Legea RM “Cu privire la asigurări”, alte acte şi norme legislative în vigoare ale Republicii Contractului de asigurare.
Moldova, care determină condiţiile şi modul de încheiere a contractelor de asigurare. c) Să verifice starea obiectului asigurat, modul în care este întreţinut
1.3. În cazul apariţiei contradicţiilor între clauzele specificate în prezentul contract şi ale bunul asigurat, precum şi corespunderea datelor prezentate de Asigurat, la
Condiţiilor, se vor aplica prevederile prezentului contract. încheierea contractului de asigurare;
d) Să participe la acţiunile de salvare şi păstrare a bunurilor asigurate, să
1.4. Poliţa de asigurare este parte integrantă a prezentului contract.
ofere recomandări în scris, privind reducerea pagubei, acestea fiind
1.5. Beneficiar la prezentul contract, secțiunea imobil, este Banca Comercială obligatorii pentru Asigurat;
”VICTORIABANK”SA, cu sediul în mun. Chișinău, str., 31 August 1989, nr 141, e) Să determine de sine stătător cauzele şi circumstanţele cazului
având codul fical 1002600001338, reprezentată prin dl/dna Rusu Eugenia. asigurat;
2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE f) În caz de necesitate să depună cerere în instanţele competente
referitor la prezentarea documentelor şi informaţiilor corespunzătoare, care
2.1. În baza prezentului contract se asigură bunurile, care aparţin Asiguratului cu drept de
confirmă cauzele survenirii cazului asigurat;
posesie, folosinţă şi administrare, amplasate pe adresa indicată în poliţă. Bunurile casnice g) Să delegheze în orice timp medicul său, pentru examinarea stării
sunt acoperite prin asigurare fără prezentarea obligatorie a listei şi menţionarea lor în sănătăţii Persoanei asigurate accidentate;
poliţa de asigurare. h) Să ceară examinarea persoanei asigurate accidentate şi să solicite
3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR cercetarea medicală de către medicul desemnat sau efectuarea autopsiei
3.1. Asiguratul, în baza prezentului contract de asigurare are dreptul: persoanei decedate (asigurate , după caz) sau expertiză medico-legală;
i) Să ceară probe concludente cu privire la împrejurările şi cauzele
a) Să ia cunoştinţă cu Condiţii de asigurare. producerii cazului asigurat sau să-l cerceteze independent;
b) Să încheie contract de asigurare în calitate de Contractant în favoarea terţelor j) Să expedieze în măsura necesităţii solicitări în instituţiile medicale,
persoane. comisiile de expertiză şi alte organe competente, care dispun de date
c) Să dovedească o altă estimare a bunului supus asigurării decât cea a despre cazul asigurat;
Asigurătorului. k) Să amâne soluţionarea şi achitarea sumei asigurate în cazul intentării
d) Să înainteze reclamaţii de despăgubire la producerea cazului asigurat. unui proces penal privind decesul persoanei asigurate (sau pricinuirea ei a
e) Să beneficieze de despăgubire de asigurare sau sume asigurate în conformitate cu leziunilor corporale), până în momentul luării deciziei de către organele
prevederile prezentului contract de asigurare şi Condiţii. competente respective.
f) Să solicite, în cazul pierderii contractului de asigurare, duplicatul acestuia; 3.5. În cazul în care Asiguratul încalcă regulile şi normele securităţii
g) Să iniţieze procedura de reziliere a contractului. antiincendiare, de păstrare a încăperilor şi bunurilor,alte norme similare
3.2. Asiguratul este obligat: stabilite de legislaţie şi alte acte normative sau dacă asemenea încălcări se
a) Să informeze Asigurătorul, la momentul încheierii contractului de asigurare şi /sau produc cu ştirea Asiguratului, atunci Asigurătorul are dreptul să suspende
în perioada de valabilitate a contractului, despre toate circumstanţele esenţiale referitoare acţiunea contractului până la lichidarea încălcărilor depistate.
la riscul asigurat sau modificarea împrejurărilor care îl influenţează. Se consideră a avea 3.6. De asemenea, Asigurătorul are dreptul:
importanţă acele împrejurări periculoase, care ar putea influenţa decizia Asigurătorului a) Să facă concesii, să regularizeze sau să apere oricare pretenţii din
privind încheierea contractului de asigurare. Asiguratul trebuie, de asemenea, să numele Asiguratului.
răspundă la toate întrebările adresate de reprezentanţii Asigurătorului referitor la bunurile b) Să întreprindă acţiuni legale împotriva altei persoane din numele
asigurate. Asiguratului pentru a primi recompensă pentru orice plată făcută de
b) Să acorde Asigurătorului posibilitatea de a verifica circumstanţele aferente Asigurător în legătură cu reclamaţia depusă. Asigurătorul va face aceasta
asigurării în baza prezentelor Condiţii. din contul cheltuielilor proprii, şi poate să păstreze orice sumă astfel primită.
c) Să respecte cerinţele Condiţiilor de asigurare şi ale prezentului contract. c) Să solicite asistenţa Asiguratului completă în urmărirea în justiţie sau
d) Să garanteze întreţinerea corespunzătoare a bunurilor şi să întreprindă acţiuni regularizarea oricăror astfel de acţiuni.
dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau pentru a limita pagubele d) Să achite despăgubirea de asigurare în bani sau să-i ofere
cauzate de producerea acestuia. Asiguratului, cu acordul acestuia, obiecte analogice celor deteriorate
e) Să achite prima de asigurare în cuantumul calculat şi în termenele stabilite. (distruse).
f) Să asigure păstrarea documentelor perfectate de către părţile implicate în relaţiile e) Să nu achite pe deplin despăgubirea de asigurare în cazul când
contractuale. Asiguratul nu şi-a asigurat proprietatea la valoarea ei deplină.
3.7. Asigurătorul este obligat:
g) Să informeze în scris Asigurătorul despre faptul pierderii poliţei sau a contractului
de asigurare remise. a) Să familiarizeze Asiguratul cu Condiţii de asigurare.
b) Să elibereze Asiguratului Poliţa de asigurare după încasarea primei de
3.3. La survenirea cazului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) Să întreprindă, în virtutea circumstanţelor, toate măsurile pentru diminuarea pagubei şi asigurare.
c) Să păstreze în taină şi să nu divulge informaţiile parvenite la
salvarea bunurilor asigurate;
b) În decurs de 48 ore(exceptând zilele de odihnă şi sărbătoare), de la producerea încheierea şi executarea contractului de asigurare.
d) Să trimită, la locul şi în timpul coordonat cu Asiguratul, reprezentantul
cazului asigurat să informeze în scris Asigurătorul;
c) Să efectueze acţiuni necesare redobândirii bunurilor furate, inclusiv declararea său pentru cercetarea bunurilor deteriorate (distruse).
e) În limitele a 24 ore după primirea declaraţiei vizând producerea cazului
furtului la organul de drept, iar în cazul în care acestea au fost găsite, sa înştiinţeze
Asigurătorul maxim în 2 zile lucrătoare, indiferent dacă acest moment este anterior sau asigurat, cu excepţia zilelor de odihnă şi de sărbătoare.
f) Să întocmească procesul-verbal despre deteriorarea (distrugerea)
ulterior plăţii despăgubirii;
d) Să restituie Asigurătorului în termen de 15 zile despăgubirea încasată sau diferenţa Bunurilor asigurate cu participarea Asiguratului sau a reprezentantului său
legitim, iar în cazurile corespunzătoare, cu participarea persoanei culpabile.
dintre aceasta şi costul reparaţiei/înlocuirii părţilor avariate/incomplete, dacă bunurile
furate au fost găsite ulterior plăţii despăgubirii; g) Să plătească, în limita sumei asigurate stabilite în contractul/poliţă de
asigurare, despăgubiri de asigurare pentru pierderi sau deteriorări ale
e) Să păstreze toate bunurile rămase după producerea cazului asigurat, atât cele
deteriorate, cât şi cele nedeteriorate, în starea, în care au rămas după producerea cazului bunurilor produse în decursul perioadei de asigurare, cauzate de oricare din
cazurile de asigurare enumerate în prezentele Condiţii.
asigurat, până la sosirea reprezentantului Asigurătorului, dacă aceasta nu contravine
intereselor de securitate sau reducerii pagubei; 4. LIMITELE RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI ŞI EXCEPŢII DE LA
f) Să prezinte Asigurătorului, la cerere, bunurile deteriorate, precum şi părţile, CAZURILE DE ASIGURARE
accesoriile, detaliile şi rămăşiţele acestora; 4.1. Asigurătorul poartă răspundere numai în mărimea pagubei reale dar nu
mai mult decât limita maximală a răspunderii de asigurare conform
prezentului contract.

2
4.2. În toate cazurile nu este dispusă compensării paguba rezultată din: 6.5. Să anexeze obligatoriu documentele (originale sau copii autentificate),
care confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul prejudiciului,
 orice tip de acţiuni militare şi consecinţele acestora;
conforme legislaţiei în vigoare:
 acte teroriste; a) Poliţa de asigurare sau Contractul de asigurare;
 tulburări civile, greve, revolte; b) documente de la organele de stat ce atestă survenirea şi cauzele
evenimentului asigurat;
 confiscări, rechiziţii, întreruperea procesului de muncă, arestări; c) actele care confirmă existenţa interesului de asigurare al Asiguratului,
 distrugerea sau deteriorarea bunurilor din ordinul instanţelor militare sau civile; care autentifică dreptul lui de proprietate (deţinere, folosire) asupra bunului
asigurat sau stabileşte mărimea răspunderii lui în faţa proprietarului în caz
 naţionalizare forţată; de distrugere sau deteriorare a bunului;
 declararea stării excepţionale sau speciale, revoltă, lovitură de stat, răscoală, revoluţie; d) planul reparaţiei şi devizul de cheltuieli, coordonate în prealabil cu
experţii Asigurătorului şi cu executorul lucrărilor, necesare argumentării
 acţiunea energiei nucleare de orice formă; mărimii despăgubirii de asigurare;
 acţiuni premeditate sau neglijenţă gravă a Asiguratului sau angajaţilor săi, care au fost e) alte documente referitoare la circumstanţele cazului de asigurare şi
dovedite de Asigurător prin deciziile, concluziile sau alte acte ale instanţelor prejudiciul real (documentele de plată, contractele pentru lucrări şi servicii,
corespunzătoare (instanţele de judecată, organele de anchetă, serviciu de pompieri, bonurile de lucru cumulative etc.) solicitate de Asigurător.
centru de expertiză etc); 6.6. La producerea riscului asigurat auxiliar “Accident”, Asiguratul
(Beneficiarul asigurării: persoana asigurată) este obligat:
 nerespectarea de către Asigurat a instrucţiunilor stabilite de producătorul bunurilor, de
a) Să consulte medicul specialist în oricare instituţie medico – sanitară
acte normative ale organelor, autorităţilor statului sau prin acte internaţionale în vigoare,
publică, acreditată de către Ministerului sănătăţii să presteze servicii
de păstrare, exploatare şi deservire a obiectului asigurat, şi utilizarea acestui obiect, în
medicale;
alte scopuri decât cele predestinate.
b) Să informeze Asigurătorul despre producerea riscului asigurat îndată
 autoaprindere, fermentare, putrefacţie, învechire, coroziune şi alte fenomene naturale ce s-a aflat despre aceasta sau în decurs de 30 zile calendaristice din data
caracteristice proprietăţilor bunurilor; accidentului dacă în cazuri independente de voinţa păgubitului: stare gravă a
 neîndeplinirea de către Asigurat a punctelor 3.2 şi 3.3. ale prezentului contract. sănătăţii, incapacitatea fiziologică, lipsa reţelei de telecomunicaţii sau alte
circumstanţe care fac imposibilă înştiinţarea Asigurătorului privind suportarea
4.3. Contractul de asigurare poate fi reziliat înainte de termen de către Asigurător sau accidentului, cât de curând posibil.
Asiguratului în modul prevăzut Condiţiile sau legislaţia în vigoare. c) În cazul în care producerea riscului asigurat s-a soldat cu decesul
4.4. Despăgubirea de asigurare nu se plăteşte sau se plăteşte parţial, dacă Asiguratul Asiguratului, decesul va fi anunţat în decurs de 30 zile, chiar dacă
(sau oricare din reprezentanţii şi/sau angajaţii săi): accidentul a fost anunţat anterior.
6.7. Pentru a realiza procedura de despăgubire de asigurare de riscuri
 N-a întreprins măsurile coordonate în scris cu Asigurătorul, destinate preîntâmpinării principale şi/sau de riscuri auxiliare, dacă acestea au fost contractate,
pagubelor şi reducerii gradului de risc; Asiguratul sau beneficiarul asigurări:persoana asigurată va depune
 A întreprins sau a comis intenţionat sau din neglijenţă gravă acţiuni (inacţiuni), care au Asigurătorului Cerere de despăgubire la care va anexa documentele:
condus la producerea pagubei;  Buletinul de identitate al persoanei asigurate şi/sau copia acestuia;
 Nu a respectat instrucţiunile stabilite de producătorul bunurilor, de acte normative ale  Contractul (Poliţa nominală) de asigurare;
organelor, autorităţilor statului sau prin acte internaţionale în vigoare, de păstrare,  Certificatul medical sau extrasul medical, remis de instituţiile medicale
exploatare şi deservire a obiectului asigurat, şi dacă a utilizat acest obiect, în alte scopuri prestatoare de servicii de îngrijiri medicale, după caz;
decât cele predestinate.  Procesul - verbal despre accidentul de muncă, după caz;
 Concluzia organelor de drept, după caz;
 Nu a comunicat şi/sau a prezentat Asigurătorului informaţie incorectă (premeditat  Copia certificatului medical de deces sau a Actului de necropsie, în
falsificată sau incompletă) despre obiect şi condiţiile de păstrare, solicitate de către cazul decesului persoanei asigurate;
Asigurător;
 Copia certificatului expertizei medico –legale, după caz;
 Nu a înştiinţat în scris Asigurătorul despre modificarea gradului de risc;  Buletinul de identitate al Beneficiarului asigurării, în cazul decesului
 N-a întreprins măsurile raţional posibile pentru preîntâmpinarea sau reducerea pagubei; persoanei asigurate;
 Certificatul de moştenitor, eliberat în modul stabilit de lege, în cazul
 N-a înştiinţat în scris Asigurătorul despre producerea pagubei, din acest motiv nu a fost decesului persoanei asigurate;
posibilă determinarea cauzei şi mărimii pagubei; 6.8. La producerea riscului asigurat pe protecţia de asigurare de riscuri
 Nu a prezentat Asigurătorului cererea, documentele şi informaţia solicitată, conform auxiliare „Răspunderea civilă a proprietarului sau a locatarului”, dacă
punctului 12.5. al Condiţiilor de asigurare; contractul de asigurare încheiat nu prevede altfel, Asiguratul, în decurs de
30 zile după stabilirea de către organele competente a survenirii răspunderii,
 A împiedicat Asigurătorul sau reprezentanţii săi la determinarea circumstanţelor cazului în conformitate cu înscrisurile Contractului încheiat şi Poliţei de asigurare
asigurat şi a mărimii pagubei; remise:
 A indus intenţionat în eroare Asigurătorul sau reprezentanţii şi/sau angajaţii săi la  informează Asigurătorul (telefonic sau e-mail) privind producerea
determinarea sumei de asigurare, a cauzelor şi/sau mărimii pagubei; evenimentului asigurat, identificând numele şi prenumele său, seria şi
 A încasat despăgubirea de asigurare integrală de la persoana culpabilă de provocarea numărul poliţei de asigurare;
ei;  depune Cererea de despăgubire către Asigurător (formular standard)
în care detaliat descrie faptul producerii cazului asigurat;
 S-a dezis de drepturile la acţiune de regres faţă de persoanele vinovate sau
exercitarea acestor drepturi a devenit imposibilă din vina Asiguratului. În caz dacă prezintă Hotărârea de judecată privind obligaţia de despăgubire a
despăgubirea de asigurare a fost plătită, Asiguratul este obligat să restituie Asigurătorului păgubitului şi alte documente oficiale, care confirmă obligaţia de
suma despăgubirii plătite. despăgubire;

5. PRIMA DE ASIGURARE ŞI SUMA DE ASIGURARE 7. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ A DESPĂGUBIRILOR DE


ASIGURARE
5.1.1. Suma de asigurare sau limita maximă a răspunderii de asigurare, este determinată
7.1. Asigurătorul, în corespundere cu obligaţiile survenite, acordă
în poliţa de asigurare eliberată.
Asiguratului sau Beneficiarului asigurării despăgubiri financiare, în natură
5.1.2. Prima de asigurare pe prezentul contract, este indicată în poliţa de asigurare sau mixte, în limitele sumei asigurate pe riscurile principale sau riscurile
(corespunzător variantei selectate în poliţa de asigurare). auxiliare după caz, stipulate în polita de asigurare încheiată.
7.2. Despăgubirile financiare prevăd plăţi în bani, în monedă naţională,
calculate în corespundere cu prevederile prezentelor Condiţii de asigurare.
6. ACŢIUNILE ASIGURATULUI LA SURVENIREA RISCULUI ASIGURAT 7.3. Drept caz asigurat la producerea riscului principal “furtul bunului
6.1. La producerea riscului asigurat principal deteriorare sau distrugerea asigurat” sau “deteriorarea/distrugerea bunului asigurat” se consideră
bunului asigurat Asiguratul (Beneficiarul asigurării: persoana asigurată) este micşorarea valorii bunurilor în rezultatul distrugerii şi/sau nimicirea valorii
obligat: acestora în cazul distrugerii totale, sau pierderea acestora în urma acţiunilor
6.2. Să declare în organele competente despre cazul dat de asigurare: ilicite ale terţilor, după caz.
a) în caz de incendiu –serviciului antiincendiar; 7.4. Mărimea pagubei este determinată de către Asigurător în baza
b) în caz de avarii şi alte defecţiuni – organelor serviciilor de avarie; expertizei efectuate, ţinându-se cont de valoarea bunurilor deteriorate la
c) în caz de răpire, furturi, spargeri etc. – organelor de ordine legală şi să pretindă momentul încheierii contractului de asigurare.
întocmirea proceselor - verbale despre cauzele, circumstanţele cazului asigurat şi 7.5. Fiecare din părţi este în drept să dispună de efectuarea expertizei
paguba pricinuită. Comunicarea întârziată despre survenirea evenimentului, care are independente. Expertiza se efectuează din contul părţii care a dispus-o.
semnele unui caz asigurat, îi dă Asigurătorului dreptul de a refuza plata despăgubirii de 7.6. Despăgubirea de asigurare se stabileşte prin acordul comun al
asigurare numai în cazul când prin neexecutare, interesele Asigurătorului sînt afectate în Asiguratorului si Asiguratului şi nu poate depăşi valoarea bunurilor la data
mod serios; producerii evenimentului asigurat şi nici cuantumul prejudiciului real
6.3. Să depună o cerere scrisă vizând plata despăgubirii de asigurare în suportat. Despăgubirea de asigurare pentru un bun mobil nu poate depăşi
care să indice: limita răspunderii pentru bunuri casnice, prevăzută în poliţa de asigurare.
a) tipul bunurilor deteriorate sau distruse (răpite), numărul şi Poliţei de asigurare; 7.7. Dauna suportată se determină:
b) locul, data, timpul, cauzele sau circumstanţele producerii cazului asigurat, precum şi a) În cazul furtului bunului asigurat - în corespundere cu valoarea bunului
căror organe li s-a comunicat despre caz; asigurat la momentul încheierii contractului.
c) locul de aflare a bunurilor deteriorate şi mărimea aproximativă a pagubei. b) În cazul distrugerii bunurilor asigurate - reieşind din valoarea
6.4. Să furnizeze Asigurătorului toată informaţia necesară despre paguba produsă, acestora, cu reţinerea costului pieselor, componentelor rămase, bune pentru
procesele-verbale întocmite de către organele abilitate, precum şi alte documente, după folosinţă în continuare, în baza preţurilor valabile la data încheierii
caz, necesare pentru identificarea cazului asigurat şi stabilirea mărimii pagubei cum ar fi: contractului.
explicaţii, conturi, facturi.

3
c) În cazul deteriorării bunurilor – reieşind din cheltuielile necesare pentru restaurarea asigurată sau despăgubirile de asigurare se achită persoanelor calificate în
lor, prin aplicarea preţurilor şi tarifelor valabile la momentul producerii cazului asigurat. baza contractului de asigurare drept Asigurat sau Beneficiar sau
7.8. Cheltuielile de restaurare includ: moştenitorului legal în lipsa înscrisului privind beneficiarul.
a) Cheltuielile necesare pentru materialele şi piesele de rezervă, necesare pentru 7.20. Asigurătorul plăteşte sume asigurate sau despăgubiri de
restaurarea bunurilor deteriorate; asigurare doar în conformitate cu Ordinul de despăgubire.
b) Cheltuielile necesare pentru retribuirea lucrului de restaurare. 7.21. Termenul de luare a deciziei privind plata sumei asigurate sau
7.9. Despăgubirea de asigurare se plăteşte în limitele sumei asigurate. Totodată, suma despăgubirii de asigurare constituie 1 (una) lună din data depunerii Cererii
asigurată, din momentul survenirii cazului asigurat, se reduce cu mărimea despăgubirii de de despăgubire suplinită cu setul de documente menţionate în Condiţii de
asigurare plătite. asigurare.
7.10. Fără acordul Asigurătorului, Asiguratul nu are dreptul să refuze bunurile rămase 7.22. Termenul de plată a sumei asigurate sau a despăgubirii de asigurare
după producerea cazului asigurat, chiar şi a celor deteriorate. constituie 1 (una) lună din data luării deciziei privind plata sumei asigurate
7.11. Plata despăgubirii de asigurare se efectuează în decursul a 30 de zile după sau despăgubirii de asigurare.
constatarea propriu-zisă a cazului asigurat, confirmarea acestui fapt şi determinarea 7.23. În cazul despăgubirii de accidente a unui minor, suma supusă
mărimii despăgubirii în baza documentelor corespunzătoare. achitării poate fi ridicată de către părintele (tutela) acestui minor asigurat.
7.12. Data plăţii despăgubirii se consideră ziua transferării banilor de pe contul de 7.24. Asigurătorul, în cazul producerii evenimentului asigurat auxiliar
decontare al Asigurătorului sau data achitării din casieria Asigurătorului. „Răspunderea civilă a proprietarului sau a locatarului”, dacă contractul de
7.13. Asigurătorul are dreptul să amâne plata despăgubirii de asigurare în caz dacă: asigurare încheiat nu prevede altfel, în cazul calificării evenimentului produs
a) Survin îndoieli justificate referitor la dreptul Asiguratului de a primi despăgubirea de drept caz asigurat, despăgubeşte:
asigurare. Despăgubirea nu se va achita până la momentul prezentării dovezilor a) daunele cauzate terţelor persoane în urma survenirii cazului asigurat
justificative. principal ;
b) În urma producerii evenimentului de asigurare a fost intentat un dosar penal ori b) cheltuielile pentru ţinerea dosarelor în instanţele judiciare cu privire la
este înaintată o cerere în judecată. Decizia de achitare sau refuzul achitării despăgubirii cazurile asigurate;
este adoptată după ce Asigurătorul primeşte decizia irevocabilă a instanţei de judecată ori c) cheltuielile pentru implicarea experţilor independenţi;
decizia organelor de anchetă penală privind clasarea sau suspendarea dosarului. d) cheltuielile necesare şi raţionale pentru clarificarea prealabilă a
c) În cazul în care Asiguratului i-au fost restituite bunurile răpite, acesta este obligat să circumstanţelor survenirii cazului asigurat, a gradului de vinovăţie a
restituie Asigurătorului despăgubirea de asigurare încasată, cu reţinerea cheltuielilor Asiguratului (Persoanei asigurate).
legate de reparaţia şi restabilirea bunurilor răpite. Dacă Asiguratul refuză să restituie
Asigurătorului despăgubirea de asigurare, toate drepturile asupra acestor bunuri le preia
Asigurătorul. 8. CONDIŢIILE DE REZILIERE ŞI ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE
7.14. Asigurătorul este în drept să reducă până la 50% mărimea despăgubirii de ASIGURARE
asigurare, dacă Asiguratul, după survenirea cazului asigurat, nu a asigurat integritatea 8.1. Contractul de asigurare se reziliază:
tuturor sau a unei părţi din bunurile salvate (păstrate integral sau deteriorate parţial);
7.15. Asigurătorul este în drept să refuze deplin sau parţial asiguratului despăgubirea de 8.1.1. Dacă Asiguratul nu achită prima de asigurare integral în termenele
asigurare în asigurările de bunuri în cazul: stabilite în contract.
a) producerii de pagube ca urmare a unor acţiuni intenţionate ale Asiguratului sau ale 8.1.2. Dacă Asiguratul pierde dreptul de proprietate asupra obiectelor
Beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitarea producerii evenimentului asigurat, asigurate.
cu excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănătăţii,
8.1.3. În alte cazuri prevăzute de contractul de asigurare sau legislaţia în
onoarei şi demnităţii;
vigoare.
b) producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de Asigurat
sau Beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat; 8.2. Acţiunea Contractului de asigurare încetează:
c) comunicării intenţionate de informaţii false către Asigurător sau necomunicării 8.2.1. La expirarea termenului indicat în prezentul contract.
datelor, cunoscute de Asigurat, ce vizează interesele de asigurare dacă circumstanţele
tăinuite se află în raport de cauzalitate cu producerea evenimentului asigurat; 8.2.2. La achitarea despăgubirii de asigurare în mărimea sumei de asigurare
d) unor alte evenimente prevăzute de legislaţie. depline, din ziua decontării definitive.
7.16. Asigurătorul poate refuza parţial sau integral şi în cazurile când Asiguratul: 8.2.3. În alte cazuri prevăzute de contractul de asigurare sau legislaţia în
a) N-a întreprins măsurile coordonate cu Asigurătorul de preîntâmpinare a producerii vigoare.
pagubelor şi reducerii gradului de risc.
b) Nu a respectat instrucţiunile de păstrare, exploatare şi deservire a bunului asigurat 8.3. Contractul de asigurare poate fi reziliat înainte de termen la cererea
sau utilizare a acestuia în alte scopuri decât cele predestinate. Asiguratului sau Asigurătorului. Despre intenţia de reziliere a contractului,
c) Nu a înştiinţat Asigurătorul despre modificarea gradului de risc; părţile sunt obligate să se înştiinţeze reciproc în scris, cu nu mai puţin de 15
d) Nu a înştiinţat Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat, din acest zile până la data rezilierii contractului.
motiv nu a fost posibilă determinarea cauzei şi mărimii pagubei; 8.4. În cazul rezilierii contractului de asigurare, prima de asigurare pentru
e) Nu a prezentat Asigurătorului cererea de despăgubire, documentele aferente perioada neexpirată a contractului de asigurare se restituie Asiguratului
şi/sau informaţia solicitată, conform prezentelor Condiţii de asigurare; integral, dacă:
f) A indus premeditat în eroare Asigurătorul şi nu a permis reprezentanţilor săi să
 Asigurătorul a încălcat condiţiile prezentului contract;
determine circumstanţele producerii cazului asigurat şi a mărimii pagubei suportate;
g) A încasat despăgubirea de asigurare integrală de la persoana culpabilă de  Contractul este întrerupt din iniţiativa Asigurătorului fără ca Asiguratul
provocarea ei. În caz dacă despăgubirea de asigurare a fost plătită, Asiguratul este să fi încălcat condiţiile prezentului contract.
obligat să restituie Asigurătorului suma despăgubirii plătite. 8.5. În alte cazuri de reziliere a contractului de asigurare, prima de asigurare
h) S-a dezis de drepturile de acţiune în regres faţă de persoanele vinovate s-au se restituie cu reţinerea a 35% cheltuieli de gestiune din prima de asigurare
exercitarea acestor drepturi a devenit imposibilă din vina sa. spre returnare pentru termenul de asigurare neexpirat.
7.17. În cazul despăgubirii prejudiciului pentru asigurarea „Răspunderea civilă a
proprietarului sau a locatarului”: 9. TERMENUL DE ASIGURARE A CONTRACTULUI
a) Asigurătorul plăteşte nemijlocit celui păgubit despăgubire (care nu poate fi urmărita 9.1. Prezentul contract este încheiat pe perioada de asigurare indicată în
de creditorii asiguratului) in măsura în care acesta nu a fost despăgubit de Asigurat.
b) Despăgubirea se plăteşte Asiguratului in cazul în care acesta dovedeşte că l-a Poliţa de asigurare.
despăgubit pe cel păgubit dacă Asiguratorul nu are dreptul la acţiune de regres fata de
asigurat. 9.2. Asigurătorul poartă răspundere pe contractul de asigurare în limitele
7.18. Asigurătorul, în cazul producerii evenimentului asigurat auxiliar „Accident”, şi, termenului prevăzut de contract.
anume: 10. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR
a) suportarea vătămărilor corporale a Asiguratului sau a beneficiarilor asigurării, în 10.1. Toate pretenţiile şi litigiile survenite între Asigurător şi Asigurat sunt
corespundere cu prejudiciul evaluat în baza Tabelei indemnizaţiilor de asigurare în
soluţionate pe cale negociabilă.
asigurări de persoane, achită Asiguratului sau beneficiarului asigurări despăgubiri de
asigurare în limita sumei asigurate stipulate în poliţa de asigurare încheiata. 10.2. În cazul eşuării tratativelor între părţi, toate pretenţiile şi litigiile dintre
b) suportării dezabilităţii/invalidităţii din accident Asigurătorul, în corespundere cu Asigurător şi Asigurat sunt examinate în conformitate cu legislaţia în vigoare
prejudiciul evaluat în baza „Tabelei gradelor de dezabilitate/invaliditate” sau Gradului de a Republicii Moldova.
pierdere a capacităţii muncii stabilit de CEMV (după caz), achită Asiguratului despăgubiri 10.3. Pretenţiile pot fi înaintate în limitele termenului de prescripţie, stabilit de
de asigurare în limita sumei asigurate stipulate în poliţa de asigurare încheiata. legislaţia Republicii Moldova, din momentul survenirii dreptului la acţiune în
7.19. În cazul decesului din accident a persoanei asigurate Asigurătorul, în corespundere regres.
cu Contractul de asigurare despăgubeşte Beneficiarul desemnat sau moştenitorul legal în
limita sumei asigurate stipulate în poliţa de asigurare încheiata sau soldului acestea.Suma

11. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ASIGURĂTORUL: ASIGURATUL:
SAR ”MOLDCARGO” SA EFROS PETRU
Mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 97, _____________________________________
c/f 1002600005819
IBAN: MD92MO2224ASV12403267100 _____________________________________
BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale" S.A.,
______________________________________
Tel.(+373 22) 245567, Fax 233723

4
_____________________________ ____________________________