Вы находитесь на странице: 1из 122

Файл сформирован группой vk.

com/knigi_vikroiki
<<J:.itiп�в-ч�,x�, оо �»
:4,: � Jt ::!t В:Я�¼ frJf Jt,Jrt· М!I� 19: i[-yrp :& tr f:?: Мlв'� zi;;!tщ: *=ts�-1:•••и�m��D�• •w:#AM8
A�•№o �$�•FY'J. �ffl№OOMi *�����­ �о *::р; r,, %1 У 1о о *1i1 J: m №: йл ilit 1т :9°5 =k ;;· i\.: 1Ш � fJ;f
W:Jjr! &Я�•з::���ffL fu1Ji-'f::Jjito =ts Ф * f·NT :1!J3 Jc"r!.f :$, ., ���--�-�00. йЖOO,ffi��--�. � I
J:F � � &JLjf Шf�� tct,: s �;м�, 43J: �!?(Aif� ncff • � -iJr. * =ts �rr rt;t � it i:t- ��ш � 1 �я • J\ й.: �� ffr w� 1t &
-�*�*���v��a ½=ts�oom�, ��*··
FY'.I �: о
00, й*OO�m�MW:Jj№, �� 1 �*ffiTU�. �ш
t'�Jt, ��fk1]�$�, P,��fflt4ii·�Щ�ffl rJ�.ff o �� Jл}Ji, �НJ" t1J 17 JJ'if., 16 Эf, llillR�, д::11r 2.80
t�22л*, 1в3т, Нi��, Jt:-fftз.5o:л.;, 1эs8�4 JC, 1988 � 5 J.J 1:!:\ J\lxo
}! 1±1 )[R"

«J:itИi���J:§�!iII>>
*�1t-1:••g•�����, 1�3�mmиa� *=ts��-+�&•*•���-�m�, #*М
�illl Л11Я, ЛЬ!.�Ш �- ji:1;;�, -& �Л�� t� $ (v.�.,t,:� т 500 #�т �mrt-ti, oo���JilJJ1J rft, i+f.lit!i1.Jt j;.�,
�Й�,�---���Q--��о����*-�, [!f:,C,,?Jij "F!;, {4:3:J� Т � 4 �tr tWti tiHJ� 1� 1� 1j( .3JZ ;fr.J ttt{i�YJ,,
r[, �1f, JL� IШ*F.Бt�-!i'��(:it!'-J 150 �qj, Лlit���j;. Шffl����*��&;fф��№�-, �Ф. m�&�
���, �-��, мш*�, ��т�m••, �J: ����о �����мн-�•%�%�m�. ��­
юw:l!rmE11'�:rta-t•, r��,t.-�, �"tt':J 27 7J
�fflo �#�-�Т�, -&A$№SS��, �-*��№
*' 16Эf, .lli��, ;t{j)-4.00;c, 1988�9}.JltJiRo �tЯI� iS" ��t-!J 22 л*,
R:��, JE·(f)- 3.50 JC,
1988 fl=. 9 У.! tfjJtJx o

�тw 1Ш f± JSBN 7-80022-062-J./TS• 11


<tt:Ы:= �t*�)'<Jm 2i %mi'1) щ: -fft, 3. О О )[i

tmi�,R5.f i�tл
BianZhile .Со111
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
� · 100 ttl
,�о. ft:16�
,.:t::, m.it�I�
�, j� ,ilJ\. 1i,с,, ·lй. § ' & ��
л*�-�тв § с,в{]�
. .

� )Aj$__ ,, ) 7(/.

• 1 •

(
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
p;J � t� �
�¾-*�• ... �moo••IA�, ��-�--��*A&t��itA�8 &8�o ���*�T-W�--���' � 1

q•{Цт-r �� � IЩ!cf� ;t!:I� IЩ�l15f �!:'r-JiRmI�, � �3С�Л�. 1-Е �rfi:i ;f!r� $, � -'f at ftE(,�,, JRJl,,9c Т _t_mJ: � IW��i&:tr№
*
!Jт -f- о Jlt7'�, �, i:\1 xEfl-m ти� йtФ:�;;{Rag�*��t;=нv,JirJ1�1t �t·tt:m�?t �* a<Jfl1t�tF. �т �r- **�.:t::is ... tit tj]1:f .№ Р,
,

.., . �

...,, �
___
. \..
·\
'

,.. i

�\
;

1:.....
1\
·1�
.ti�mrJYiш� 100 i91J
_L тнJ: $ И!i�M�J5Jr tf'ie
_I!
I

�т :±1 #.& i± :±1 #& 1я: �т


t-\:J.it, �l:r.>:Ji�Jt?r22-lti!H 1
it Ji!i, 8 t,И5:�
---· о-�г fn л�1J
�!m,1/r*-15 т� �т
fl:*: J 6 $ !Ж: 7. i5 "У-�: 186 г�
lf)886f 5 � �- 1 !\ос 19884= 5 JJ � 1 l:XffJ,\jJi]
i:p �' 1-2ооооошt JiUft: з. оо :те.
JSBN 7-80022 062- 1 ITS • 11

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


m
«__t�№f *м•�� 100 f1J» R:�*№f �N ,� a1ii и��I�-=t-s, FE�ff $� %':�at__trщ ,ir В&Э& f!Н�§r]Шj�!fI4t iiit Лffj,rf!f,t,�u �; о
1±:iК Ш, �ffJii �:!f 'E1f-Y-J-fi1::��tL&lt, :J#щк �� 00 i:!1� 1J-,Jfflii: ti:ift!!.111 tJ<J � i� o
..
m
JL if. :Ji::,Ш [gj frilJt:�, В;;ЙХS�� Щl о fft.!:l rШt± � ± :х. !З<J j(;f.t IRШ, 1t!!.11'JJШШfl:$:qФJ, ]!;!Ji:i� n0, � t� J!i::JIO*J; о ���� }\ �
�
�2 iJf' Jt 1-1::(:1:: 1t */:!!: 7ft 1t1f ;j( -чz. tftl s inl tJв г%•, }\ 1П х1 №� А, :tt� fU}ffi: :i:' -Ш,;j;tl 1'±\ 7№r а{]' ]!]Шj ag � >1Z·o ��IJ ¾; ::kJL �ы�
� *, 1fift-1'� re 1§ е. вз Jt-J-tJ t3}� ]!1,щ� ШИ, }!:fJp'i:iJ2t �? «J:.�JftJr JщJi� 1 оо f9u>> � l'!3J ·tl,t, .iE :М,117 (rЩJE :iК-Wii�" , :fE�4z: 45
,. , *1it. � �f.f�?i�tш;п1�u��100 flltt�:i::t*�'c., J&ttt -*11f,t., �m,J вf.J:t�№rffY( ;:.t, J(:tp �:ft.Ji%1f �, tt ,@.Jiit *�т1:, �* :;г, 1� �
ш
� � :if, [Щ� 11WИ�� 1f J�ff о P,JrfifEt'�l,k JX;, �;Щ.;(.ftftl� 139'$' �1ft1'-' :@:JJЬ!ffЛ }pjj}1j3&, � -f нt1��,1�,' ;j-7 �л � С..' Jj' &l!!Jt
.
1
·m
Т 4-Jё__tю:i:�ii i1·в'-JffJт 71(-f-" *45 �{]���, �1Rfi �!Jт, R. i'ftf1jjfj, � т� )J 11=1'i o }л:i!Ш, J' *JL� � *��xttf.J § В№�
-=r-� Ju,t, � Ef>JЛ:Jc з:t, Jt:tJ � :±Jf}j; ,t., j� � s{J№Jr!tt"
ii 7 Ш� #��вз!Ji::'itla5'�. 4�45tEf;ill; Y-.!l:�fJ':¾:it�№t-1-*tu� HflW+tt+, f� ij���, 't:�t!J,Jj}Jf�1E*ёf- *'Jh:\t□f.JJ;lrit,
1'3' .:z:.
i;.t;t /.�
..!:; "J..11.
,'w. -=, 7":.
:;'f;. о 4 .=Et
1Р i;Jj L* 13 W
•7·. $ l!Л о
1=1· ,tf.,

*45 щ ±:r�:1i ±�, �;t�, i.I� �А .. ·ttWJ J=J, .:E�j;=JqJ;!;�;IJд�� o


i
1
i

• 1 •
tmi�,R>fi�tд
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
�itзiФ� q:i .:k::&--··----····--·--··--····--
<
···········"······· < 4 ) 30)
:ш��9ш1i& i� it � .� · ···.. ·
ж1ti��*····················· ····················· < 5 )
22.
2з. �йJmiEPФllH5fl **........................ < 31)
--J;:.�5t€Ф���······························ < з2)
Жiti�1J .Ш.-Л�·················· ····················· < 6 ) 2 .4.
• • .. • • • • • •..• • • • • < з з )
1i ;m1Jm 1.i5t &�,� ............................. �··
········· < , ) 25 • iz; ж л� ifP Фi!1-л * ::& • • • • .. •
ж ... .............·· < 34 >
• ... ........... ( 8) 26. j;"if tbl½ � !J:m ........ ·
д!l� �:ш1*�чtl11,J···..····... ... ... •· ............... < 35 >
iл*Иш� 100 f91J 21. -JJ:.iIП' #1� �m ..........
< 28. --J;:.�№1:�� �**!--
···--·--·------·------ ( 36)
1. -JJ:.жlш\:Эf{ffi �JL�--·········--····--·····
;,I
9)
29. -JJ:.:it:i!Ф� _,.�............
.................... С 37 )
2. :t(jt,f& Wiff�)L�···••. •·····.. : .......... < 1 0)

· ........................ < 11) зо . :f;c iI ;<J JI Fi В. � Jx\,.... ... .. .. .. .. . .. .. ....... 38 )
3 . �jk faf ntJLI � · JL�
.. ............,. ·• 31 • -:t(jt faf l1f 5Л i'i6 JJ1 :№f •.. •..
•.. •.. ••......•••• ( 39 )
4. :tz:11. #fi:4 � �)L � •••................. .... 12 )
..Jт..:;о;..т. ;,11;:; ,. ,h' �::. z�/J�Я-· �➔ ••••••••••••·••.•••.••••••. < 13 ·-- < 40 >
(
32. :tz.'fti:iJЛJifW#Jl:jЗf!•···----·--····--····
................ С 41 )
i
3 3 • j( � 7G ;jcm1� �:m-...........
.11ё )
5. ;;1,,. F.J J�' �J

-:t(Ж #fi� {ffi ��W.-••• ••••••••••••••••••• - 14
..J. =.ЖJ:Е f.1/. ,, 'ГJ=ftJt.: •••••••••••••••••••••••••••••..... 15
( )
6. ....... ( 42 )
•t.- ( ) 34. frii tp ИJ � 7�-ii ....................
7. ;;1,,.

·· 35 . fr•�Pt-;fttl�·m ................... < 43 )


-:t(жmm�f�53'Ш······················· ( 16.)
~•••••••

* зв. -JJ:.Ji.X� i:f:t яtт •·····•-•········--·····..···· ( 44)


s.
-:t( :it 1Ш1 :Эf{:Щ f!Ц t! ..
··....······..···..··· ( 17 )
З7 • -:t(-=j/i_ *:Х)( � i.fs· ••• ••.....•••.. • •••..•..••••••••• ( 45)
9.
·
--J;:.��*��11·························· ( 18 )
;:;I�

10 .
11 • *
.--J;:. fi i111 i:f:t ЯI :m-
··..·............·..······· ( 19 ) 38,. -J;;�]GffЬ � �f}t .................................... .. ( 46)
fr!I! ffi i}W�Il. tf. ·.•.............•.······.•.... ( 20 ) ( 47 )
-/..,- .хс.::.!Ь 1,,. iLI:. J�
Rпn+.:El- • ..... • • • .... '
1)J:I •• •• ••• •• •••• ••••
12. 39 .I0. F.J u" 'l k\,

�!i!r!li��O;Efi .................................... ( .4_8)


i • �

<
1 3. �it:ii iw ,� !lf№i ··------··----·····--····-- 21)) 40 .
--J;:.:!i:ii_Ф; !�� ............................................ ( 49 )
� W'j � {W � --- -·- - ·----- ---·· ······ ( 22 Lll"
14. � jf �
15. ���·1fflf1f:1$······························ ( 2.3) (12" -J;;jtf'l�� ...............................
�m < 50 )
< 51)
�JtmiwПi::&�--···----·--·----------··--
-··
16.
< 24) 43 . :tz.'iiii1Jt-@.%flt<Ill1!·--····--···--·--·---
44. -J;;��.л�Ч�� ....................................... ,.. . ( 52)
17 • �� [Ю �� t.9! ::tc3- •••••••••••
•••••••••••••••• ( 25 )

18. • :п � l=J ··1р",jt f=11'Ff •• ••••••••• •


А3 -""'- ;,lb ;!fJ:___:r:r: ';)!! 1;1; •• ••••••••••••• < 26 ) ,15" -JJ:.жш L:f:1fm ....................... ................... ( 53 )
.. .
19. :fr !1! :i! Ф; it- :r�iw •··..� ..•...•. .....
.....•. •·· ( 27 ) 46. -J;;� !Ш]{_щ�* .........,................... ........... (°'54 )
E13ж �-}.? ••• •••••• ........................... . ( 55 )
,:;!:;;,ч=!,-1'
• •• •• •••••....•• ( 28 )
� J:1 jJJ:I Yu f.1/ •••••••• • •
-.н-* .,, 47, ;/3 )(../'J'"" ><
xc.i;;
20 • :;J"J
ЕВ# m 57 1д1ы; J

21. �ii!.�Ф;�if*� ....... .. ............ .. ........ �............ �···· ( -29 ) 48. -:t(-=fir. �Фt�.=е. !Вt� ............. .. .................., ..... ... .... ( 5$ )

.. 2' ..
,,
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
. '

49. j(:if tL f5 t11t f.й ••••••••••••••••••••• •••••• ( 57) .,..,. 1 . ®1 11�·J:1 я;�
76. �.!l!/'\Дt,!Ц . "' ·- •······················ ( 84 )
50. .3(= #7 rµ
ш- · - :ii�.f' .1/. ..f,_
i fJ$ •••••••••••••••••••••••• ( 58 ) .
77 • �Жп�"®!Н::,�-·············· ·······••-•·· ( 85 )
51. .!;z;,M�'1t�i3m••··················· ······ ( 59) 78. �-�Jxt::t\X-;&..·················�········· ( 86)
52. !x.it ifij: X,i � 1 J 1 Htm ·•••••••••••••••••···•·· ( 60) 79. -;!;z:.Ш � 1W:Js:. Ш�··· ····�··················· "( 87 )
53. 3( ... rffj:4-®f a=f=! �t!t-······················· ( 61 ) 80. :!J...·--ш.� *lJ::.ff ::fslt ••••••••••••••• , •••••••••••• ( 88 �
54. 3(*№№�tJ=rntftt•········ ................ ( 62) 81. '-:!J:M **-�Jt.,m•••-••······················ ( 89 у
-r.: • -JJ:.mv����*!-························
b"J < ·вз ) 82. 3(ж �
=-т .. 11h. J:!:. ,.. •••••••••••• •••
·t.c t7' :ш � • •••••·••• С 90 )
56. -:f;I;.й- 7G � tp �f! ...... ,. ..................... ( fЦ ) 83. 3(1[ i@!7f! :Jfh l fl- Jllflf •••••••••••••••••••• •••• ( 91 )

�•�* �Ж•�•nl.. m�....,tl.......·····••..···..·····


57. 3(й1�mм1tJ_!;}m ••· ····················· ( 65 ) 84. :!J:Jй!J.IOI�···.....•·························· ( 92 )
58. ...•....•. .( 66 ) 85. !!15 = ж ?ifI� ю�х� .,, . ,,, ••••••·••···················
-�f';;, - ( 93 )
59. -Jx.� #f#lf.: � i/W·tp •···· ( 67 ) 86. !!15 ---� � 1'] 11ii5l13-···•••••••••••• ••••·••••• ( .94)
60. 3(•� * *т...........................
JL} ( 68) ,· *
87. � -м, W� ········· •••, ···········•••" •······ ( 95 )
61. ш W<.�-
3(�" . : ••••••••••••••••••••••••
. �Шt1.f:� ( 69) 88. №! х,· *-ЮIМ1( '1/•••·•••••••·••••••••••••••••·• ( 96 )
м
3Ж" ),,,,,.
62. ::t 1J tffj:� �tl !;} ti ············ ······ ··· ( 70) 89. !}} Жi! (m 11iiя1'3·················••-•····· ; •.. ( 97)
" Фш1 �М1� *-1/••···············•••- ···· ·
,..
63. �= .ж. � 1§1" 1 ' •
( 71 ) 90. �:i!.Jh�J!!i�·-···························· ( 98)
64. � ж�я. ��t�•······························ ( 72) 91. 31:Ж №ttii13 fпЯ:�·-···········�······· ( 99 )
65. щ �- i а�·········�··•············•···· ( 73) 92. �---�Ч'fl.tx\�7(5{..-•• ··············•·••······· (100)
� ��э:jl � �i� ••••••о••••••••••••·••--••••••••
� -"'" �- � �jf: 'hl:

66. ( 74) 93. .1(-Jl���b1l=№'�··················••·••··· (101)


:t(Ж *� $Ю� ...... ···········•········· 94. }{-ж FJ *�
67. . . ( 75) -t;;jb
r 1WJ llf- Ш••••••••••••••• ••••••••• ••• (102)
.,, ж f::il '§ �. �••••••••••••••••••••••••••••••
\.

9s. -.'-:!J:rtm �ii � 11ii1t� •·················· •· (103)


68. � .з>,: =lb
( 76 )
69. -!J:.Ж m�:tE� ��·-······· •················· ( 77 ) 96. .iz:= � ..... tp' �т·••-•·······••·•······ ..•••••• ( 104)
т:т -�
Ж..r.,'ffi:.
97. 31:� №1tтШ�······························ С 105)
70. 3(с,Ь:,. -!1! ;1Ь
19' ·1, •• i •••••••••••••••••••••••••••
( 78 )
71. 31:ft. �1:JЗ, �'IWf!WJ#�····...........
*
72. j(:lt :ul:ltJ � т.......,..... �-·············
( 79 )
( 80 )
98. �� .i1}fl1f'®f 11ii"1l*3············· ············ < 1'06)
99. �Ж:/t�jI:Ш•····························· (107)
73. -:.f;J...·-Ж�:iiJ..��-····························· ( 8i ) '-:!х са,, "'1:, ' � 111-т
1()(). 1i!
JЩ" Jfj �
'\ ········�··················
(108)
74. 3( й jI т �ЕJЗ �#-� ············•••- ··· ( 82 )
75. �•w��*�··························· ( 83)
�lj���ffj�j��•••••••••••••••••••••••••••••••••
�=tr: �q� ...... ·················••·••·······.....•...... (111)
( l(J�j)

.. :� •
!iKRffii�iд
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
JL�¾ :tИOO &(J:tt1tt, )(.� в"J **" {±� k'El�{:r Н--i;tl!± �13'-14-х, 4i1-fii!z Y: Щ:ffiB� �¾;fв"ll_и�fe §1 с !з'-J /J'\ 'F: У! fTt5}��;tt;J;tm ,ш,
tt J, J/j( w. 1m :tщ f.rr т; ttwti� rt t1:1 m�шfll � c,J�� � � 1t'J л�� , j,3- !'nJ � т: �f% 111 fь� v\дtt,г�i1· .ff:IM � о
•�J{fJ JL"@a,J-Jm ��l№EJ"J� -=t· 11 t-t%z !з'-Jllt!� ��,, rfiJ JL�n.-J·W1*q::Wt вчrt +, J1t1Пim т х �r:re·r :5-t 11XJ.3t+- llY 1'" li•JWJ. f!P ».
Q

:±J (.t.ю; iu 2 � :::h �J4M, з w ~ G � jg iJJ JLJ!M, 7 � ~ tz,� �/.1 � � 1л, J :з � ~ 16 � J.J :1,-- �,Ja fll:l--t a1 � пg JL
G � •JZ.�.:t� � 1� �
aqt� ,�" �ilt. ,�3Jtfi\!z)(.t;J:н<J tЕ1тЧi 1-�Зf Etи¾:tt л1�ц1, �tJJ!J�ii:�-� � ljjJ 1�.J JtA JL its�;,.z Fru tt-�, Jif�дx;i:я: tt J!:ц!j:J,17 � в1� fй
:tгв18�-�о ·rim �if JJ.1,)ttfl JL.ilm "i"itJШJ s"J �,ф;t;�, ,1�ZfP Ш�3i1s��, i& it��{JдrtJ t#:�11&-�r'� !F!-13�11' fld"
t
--·.. 1±1 !± ~ 2 � � JL1J=J: 3д 1- □- W,J в"J JL J.t, Ji!R �fН�, § JJ.fl�� 11 �, Jfli 1t¾ttl {fjc)\.'ff Шо :::h ТШ.$� .&.t,t1f ,�,, f:f if,t(:i{pi.Щ,
мi,� ш}f� f- �' яя, J-� �li1 �f ffii 3f ]']' tЧlitlJ }!. ,; 9,,'. �-fl im iП·!f-X �g Я!ч.� о :в:�� jj Гш' --� � j!}fj rн-Jл' r.& mi= ЕIЭ�Л� . JЩ : rt
� �jдlix itt��tя, ��13� 111-t:g��л -1Ч11if. ��:i:1тrШi*�" . -tt:ooi�-лw, :щtJH· W, �rn�-:w1 ?ё� �я� 7-1 :t., '4t 7fi9.::fii:i1 .f(, � 1J,
ffiI�%L"
.=., з j1 ~ 6 �fJJ JLM: J.3-"i'-П1 W:I ti� J.L jj: tlт�-, :J.fBJ(.f.f-JES<J В JШfJ�jJ, {B_:ili:.f:ftcfio l;sl!Et:/:fif�:i:\JJШf, iJJ�ti:� ��
Я', llitJJ'fi B<J::tкf�" �П: f-i. 1'f #т№л� tf.?, JitJ{:Ё*JЩ" )}J(:i:t�-�fi 3tl!.�1f т:iБfJJ о lil f�-"i"��-WHt-JJt-f-JJ:�, Y-1:iШ;jЧ-:JJiif, uJ
Ш�№йШ-��� -- М8, №•rt�, R���№���m�WM, ���-Шfl№aa,M��•��o ��щ�m�й�
o"J -@.tf.i, �ц: ��R1,5t �til., f� ��JЛ, !tt� 'f�Ji &:k�.±E t!. �JJ. �" � �� Л��� Л-�р �Jt i:1T �s"Jz;JJ �о +i:/f� uJ .:k flГ:J :tj!!z}§ #\;
�- -k@fW'l!El'-Jnв�zili ft4o/J 1!1 �'" f�Sc::h mt 1t�i1:*-��5!Hm L Л[��tffi .%о
· , 7 � ~ 12 � �� Ш1: 5! 1'"�tJPU1t JLli, it �JjJ;fl]�Hл 11 ��1Е{�Ж, 1s 1±:1�j(--f:fl5'51 �-1 i'вJr� х.� Ju 1:�-i�*иtw; ag_ -��1 w: о
*"
➔�
t
D] ltt tf )fge;i\_t �f- ЯU� ;¼f � ftl�-f� ,Q, � 1.ri17t 1t п� � ��Щ�?¼� tt �W J::. ff ii �, �ii!r , �� sg �j JJ-jj' ff) L it � �fJ � >J i'U U-1
� � м�. ш �. № �1п W: �и-:r}J й�·�1ж-� +1, �-:л� JJ, 1:Г -trэ�il tJJ� а� ИJ�, �п: 1'iп ��, #11% 13-� о i3� �.rrffi� *��, ;tt�;F . я:и �, •

,._.J ит
ni '� FR -J!:Ь1;!(1, �11'1) Г.J;:14.2:1+1r;J, '5fii
�- f;f;:{ :::r: 1:-:\":.15tt·1rJJ. �. .т.. J\,,.,.�
..ё1.
""Т" о

�ш .. ·1зj;! ~ 11 �1,q::;JtJJ = JК ,ta-t!ffl �Jtif ,. с �*�f1� iJ;-�@ JJX:JJ.�, ffl�Jtl;m�;:Ё 1t.iJ4;t�" tEИf!�* � _t:rfi�itJ ri�·1titл@ �
. .

fff o � дttE t-J� -"i"!iJmif11i т.№:tf5fUi:9:·ir ��#�Jt-1, lй';JlrJ ��, �}fj, �:Щ17'J 1m 9!tl6'i', :i!�-ff �v-HtJIO bl:fi!Y.� ��5-1 \1� 1-tit JL.
�-�·��o -�, ��, ooм••*•����fi, �-��9•1:.�•w•mь • .
�' ffiJ ;,- z ' tE � � fJ:1 � i�1-я�#c.t a;f • -- щ � i± i': � .f.if x;t � �j :iF 1Щ �i ,� ' t4i is f± � � � � �' :ilJ1" wJЩ :fi 1 Ji � � • s{J 'IW t:�I Н:\ :E9l,
1tit1!' 1 s�r --1·1_':��1i!J!,�, ]!i=f P1·1·��o .,
• 4 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


"'*
-12,

- - - \Щ Ji. /\ -t ,,\. -Jt., -t -t- 7 -t..::. 1 -t;. 7 -t \Щ 7�· -t .:1i. 7
J.:>

J :i.' ,: 1 *
7 7 7 :i: �
*
!J..·•
�,{i 'jf
7 ?' JJ �.1i:- cl,.-
'JJ JJ
/

� 117
?]

,&* 78 87 !Н 103 111 115 119 12 7 137 139 142 144 148 149 .5 155 152 160 154 165 155
Jttt 60 69 76 83 90 94 100' - 106 112 117· 120 123 124 127 135 131 140 131 143 142
,�-;; * 20 22 23.5 24 25 2z 28,5 30 31 32 33 34 ,, с:; 36 36 37 37,5 37,5 39 37.5
М}ffi) + 14 64 66 68 70 71 74 75 77 80 82 83 84 86 87 88 89 91 90 93 94
4-щ� 24 25 25 26 26, 5 27 2 7 ,5 28 28,5 29 29 -� 29 30 29 31 29.5 32 30,5 3;1 31
!&� 48 50 51 52 53 54 55 57 59 60 62 61 6,3 62 65
63, 5" 63 63 67 64
�!Щ 54 56 58 60 61 62 64 66 69 71 74 78 83 81
79 84 82 86 85 88

g�
,1
..
И!) 16.5 17 17 17.5 18 18 18 18,5 19 19,5 20,5 20 21 21 22 21 22 22 23 22,5
!!!!) 27 .5 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38. 38 39.5 40 41 43
41 42 44 4�
;}.� 48 50 52 53 53 54 54 55 55 55 56 56 56 56
56 56 56 56 56 56
�!Щ 15 16 16 17 17 17 18 1.8 18 19 19 18 20 18,5 21 19 21 20 22 21
М!ё� 12.5 12.5 13 13 13 13 13,5 14 14
13 14 14 ]4,5 14, 5 1. 5 14.5 15 14.5 15 14, 5
.
hJ /;!} 24 25 26 27 28 2 8. 5 30 30.5 31. 5 ::!3 34 33 35 31 З8
1 36 36 37. 39 38
J:.,m 18 18 19 20 20,5 21 21 21 22 22 23 23 23 21 24 25 25 26 '25"5 26
�*
1

24 27 30 33 35 37 40 42 45 ,17 49 50 51 50 52 51 53 52 55 53
r -#.t* 4] 48 53 59 64 67 71 76 80 84 88 90 90 92 95 93 98 94 99 96

• 5 •
tmiKR5.fi�tд
Bian2hile .Сот
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
i* i
�ш)
-Jjjtt)
_, №

/

f
)j,fl}J

1.r*
* �00

l
J:.�
!lt l.tj, 1�00

r
t!
.r •
'�
.1
. я;!!Щ

J:.�

�щ
J

• 6 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


x-Jii-Pt,: �#iИж, ¾it� ffitlfFIZ:: � №Ж*I� о :l:f4,P,Jr1f№.R --t?tr!ffl "1i!f, ¾�дi-#-;t<:Л![ �:a¾-Pt,:tf Ш№�i.r о iE-tE�1f
□1�№� -1-, ::&:tf 7(-*n*� §t, *jg�ifttA, 12,{f!Jт JL;.�n о
::¾ J L �Jjj11J йR --t , � �i J: ¾ 1f- лz й<J :$lt 8'-1 о 7(- � IJt М вgJLit 1if.:� � 1f rJr 7(- rщ, � 1lt :tf �� Jl mi, -5:Е �.iл дff mJ � .xJ,il,� fЖ i1i1�
• .1: х-1' � ff{J #;:W � � о 7!i!tl !tlъl Jj{ Q.J, ,ВlR *tЖ: �i' ffi ;.& Ef{J 71( 3f, 7(-1ri:ttl � i:t� о � :J: �т Tiff!R 'ТЕ, �т � ,P,)r �1fj1J � л�� At fЧ'fR �
5f tf л a-g � >� jg � �1JП:fi!ii1l Ir о rШi �ж W � tffHil iМtl 11 ag �3Jt JPJ i* �fi\i-· faJ 1р. 11' tri о
��аса*)= EEl*m•��-0 R�: lъ!Ж8rе$•�-� о
*
.5t = ЕЕ!� ttl м-:� �• в ш о �1:m : m :1: J№-im•��-� о
�тi*= ЕЕ! �,flj!lj}t-f��:1:�Вlti•��o ffli: � т-�$�$ mtl.t-m.! о
т 1* * = ЕЕ! DJ$.etщ ttil:�lf!IIRE� ,) mиrn = ва ;;:l!iИ*-� о
J:�: �-$••�-�-�JБИ8*о *�= �М*В•*�-�о
'Т=Т*: ЕЕ1 . f J!jщ 611:1: �=f Лпо
f
ffil :1:/J!lliJJ!ft �-r&J о
Ii;!J! 00:
** * = lfl тт.;: � т�1!:1f о №rN = � :1:� IВi!-.fflJ о
••= ЕЕ!�••••��-•-◊ ■R: EEIJ:W••�-•�•-�a
зтtШ с�11) = � 1t�m�-Ji1"

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


-,,
-
,.--
/4V-"��
�� r�,\
-�
J--;�

' ' ("' ("" \


. 1'---
;
,
v
....'- з_
)
,,
1 -
.
4,5 10
')'
"" --1ь0- 10 5.5
6 10
5, 5


/ 10 1{)

)s

.__ 1
'J
- �1-6.5
.___ 10 �
11
1.� �/. *�
# х., 7,5
_ 1 О -1--+--'.н :tJ
,,�
.;,i.

k" if<J '7

-*
10 ,31. ��

.J �
*
-*Ч' *
1
,t<..
( 'f _______,
** *
:i(

,____ ___ ___ **


*
* *
j

.
) J
t
_,

• 8 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
2

20 1. 3С�/ШJН®1� JL�
llt��iшш О~ 1 � 3(�)[4-��о Щjf-1'1
16 1 о.в �*•mo �%�-й��o -•n��' шт
i& �№" • � � n-� � -1- о

i--- Лj -
О. 3---j i----- JJ'\ -�-i
5.5 2 2 5,5 1,5
2,5
6
1,5

1,5
Ж-J
4

1


.

...
L')

m:_Jf{ij 8 4щ: МJ� ,tg* № �. 1}�


1.s
l 0~1 .64 35 24 64.
2

��,R�ittд
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
l -------2 2. 5 __ 2 . 31:жWiЩ 1tf � JL�
JftMjй.@: О~ 1 �3(�![�3}:!fl o Ja3fl'1t.fJt�ffio
_t*$�jc.�, ff��W§# o /J, ��о �?r!�o mm!l.t�?Jf JJt
i1J o

2.5
,

wi
1----1-
;&;
1.5
о.5---1 1
1 5. 5 . 1
2 1.5
/ 1.5

l
�,щ 1
я.ч +
1
6 11
1
1
- -
Jl!;J
\
1 .5
,,
О.5 о.5 .f 1.5 11
---------------
,jl
t ,,
11
JI 11
3.5 36 11
•• 11
11


,,.
.,•'

,,
lt- ttr:;-
- , .. �г,щ hi :t ,iui * -f"!Щ
О ~1 64 24 10 68
1

• 10· •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1 ----20--------- 1.5

4 •

J1ti}(5tЩ}jy О ,._, 1 � 3(��4'-�� о J§'3f l'JfJ


17 1i �f.fL о im о , т �� {i1j tit:i1l о J№J ru- tт� � gi!f о


11

___ 12;)
"' - 0.5-,
5.5 ],5
5.5

1.5

1 г
}).;)
6 + ,v
JjiJ 1
4 1,5 "'
� ..
4

13

о
1
•----1-...
-+�
1'

1,5 1.5
JAl!БJ :i3"f;. �:t i'i t!,j
,l;i.
.

О -1 64 35 24 68
5 4

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


llt�щEY: о~ 1 ;# 3(�.�4-�� о №:rfl'l'fllm�t.Ro
16 л ю � @1, @! Jt1" 111! ц " 1'! � �11% � w.i * о iw @! $ � ю�
-----·---- ��:1to

1

17
12

---- -----

1
1
\

1:=±======::::::===,, ft:::::::.:::::..::::..:.::-....:::-_-- --��


+-

*
-

т ;
,-� JJ..� � Л1 r� ,№ �1 1!Ю
,lj�

О "' 1 64 24 10 08
0,5 1.5

• 12 · •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


'

llt�шшo ~ 1�::g:�Jr4f��o fiJJf1'1ir�;щffio


* !Шlff®! Н1 � ®: tmti J}!p □ м �1m *� тт rm �m
о � о о о

9.5

6
1

10

21.5 21.5

4� №) Ш1 #-*
О~ l 64 44
22--- 19 ---

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


L � •• -

!tt�:rX;Шш 1 ~ 2 jJ 3C�I4-��o J§-3f i'"J�шmo ��1]!,


1ru �,щ q; � fIЩJ � t½ 1@.1i0.1fh
о о з?: ��!il: iBc�m
� о

___,№ -----1
2

_,

+ /
�,·,.с
-,
J!.tJ
--6 +1.5
,1
1---- #1 *--------1
---- JJ,!,J ---- l.0
4

,J, 11''
1'

. �
�t!'•·
..,.,
•.► '

.,·�::.

2
tt:,
... 1"
,
_,.:1• � Р/1 121 -it* �м t. �,ь*
0,8 25
1� 2 66 42 13

• 14 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
7 . :tcш:�ii f}$
JJt#)(5:\:;:®:� 1 ~ 2 ;# j(llJi4?-3F�" №3f l'l�1Ilт.ii o IШlfffM o �uЯf9Jiтm��
М-1- о № �,1 iJt � 1m о :Jf � i1_ *-1L 1ffi с Л1 Т � 1Е iлt о
"'
;: 0.5-{

т-i
1

• 1

�I'-"
� , ,,., }Jfj
--1
6

J_
с:--1
х 4 J!/,J
4 4

2
----------
---- 2

11 14
2
1
14
1 13
!
1
21,5
22 1 10 10
1 22

4�- ��IЩ №t *JI) i�-f;:


1-2 68 21 88 50

1 r:
��□ а: 'Л+:­
�,;; \/_J'\1,tJj,Д
BianZhile.Co111
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
J!t!�зйS 1 ~ 2 ;j; JLiI�4-�!fo itfJ:Jf1'1fr=�W.o mm�o
тш п %6zt i& �� о т �6lt� :(aJ rtt;iftо

-�А< 11.s >


____..:;�.:..,.i\1 _ О•5 2
2
2.5 2, 5 5

_)

-.../
6

"'

• 3 -- _
-----19.5--

________....._______ -----------
----19.5 __

---- -------- --------


-+� JµJ� ** :id7*
8"
1 1-2 64 40 12,5

• 16 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
э . 3Cш�*�*tmm
llt�Шш 1 ~ 2 � ft:й$tk4-�� o J§jf r'1�t'l�o !Ш13f{,щ,
{,щ о М: iJЩJ.� � о wJ" №.JЗ'J �щ ;Н� , iТ ll!I ;f.k �ict т о ftl! о i& �$ о }!t Ш ПJ
�i\1(:ggJfВlo

6-5•--+-7.5

5.5 ..-1---�::---+1. 5,
2.5

-1 О.

12. 10.• 5
J J 5. 5
17.5 12.5
5

21

4-i!it. МJ CI) -R* �* it� #1* ili!Щ


1-2 62 2 5.5 21 119 зо.s 23

�},Rffiittд
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki

!·,,
,, '
1------14 -----1

r.,�.
:-.
1----1з --�
,.,
-+� ,�� ..t�* ;jg* •
1-2 54 8 22

'
w 18 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
Jl:t #$( 5:( � JiiZ - 1 ~ 2 ;d:J :v: ж � � 4- ��о � 3.f i'l � ш� tшJ Jf � о
* �jW {Jдij�
6
- '

W;W,1flз, � i:i !& �1$ о filj ПfJfto ts!�JII �®: !НJ� о

5 5,5

5 2.5- 1.5

11.5
31. '5
,�

1
4
!З. 5
• 1·1.5
16
6.5
16
Ll

1

20 20

4� ,'j;J щ ;f<.f;. :ig* ;i,t� ,№* �/Щ r

J .5-2 6,2 _J
26.5 20 9,8 31. 5 _26
24,5 2 4.5 r

�3,;□\'/J"•(l,t'J;..д
а:_ 'Л+.­
�ll

Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
.____ 9 _____. ,
--
. 12 J1t. � � Ш: 1 ~ 2 � 3(нI� 4 �� о №J )§" Jt� 1=!
�ilf" tli�Нltii& •, тm 1Иtl� IIOМi�o

9

- -- 1

.
23 1 12

1
н�

li1H'

��,
,.,\
1,·
1.,

I•► {' 40

'
·ljj

1 '
, 11 24

·�
..
..�1,
�► �.
, .,. 23

l1
15

'
\i
84
4� ».� 00 �*
1.-2 68 40
АО

. • 20 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
llt��Шш 1 ~ 2 �3(Жi!Ф�по ШJfJ'"J�шf.iio :Ю1 □ 1/!�*
:tL t* � !/1l: ;jt Ю5 iF! 11:kt�{l1f i!f � Л111 ®: gmm
о Йl.o о

{-о. 51 Л1
2
6.5
• 1,2 2 .
6


�'tn
ii!:

Jl,1
/
1
2

1,5 '
.�:

12.5 12.5

4№ }µ) 00 :it11 � . :t
66 45
..__._--'....-�-----�-_ -_-_ -_-_- -_ -_ --- ---------...1
1�2 24
_ 60 -----'--
-----,- ----- ---------- ---
-- 60 -------

• 21 •
��,R5.fi�tл
Oian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
l1t fj"( .:i:I:; iш J.rV: l ~ 2 67 JJ :ii ]i � :�, � " W '1# � Jffl �i � t Г
p};j )щ tll. с � fМi fЩlj i& W $ о ff f-3 i Т - ;f.!L i.Н о t;lfj fJjli] �t\J Q f& � $ о

---- 7
1.5

2J
l.8

--- ---45-------1
------19

'- /
---- ---

20
.,
�1

'..·:--,.--

--14 -15--
t,,,.'-"' ,. '
.. J L 9

5
-if* Jj.� � "1� m1 ��

1-2 66 38 5
95

• 2;2 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


�н�@ш1~2���*����0 �*���
� жm о � ш i& ffflf! , WJ fЩtl g1з * �, �
о �т � t1!i m-1- о 27
Е IJ!II О ®:�$о
10

11
'' о
'
''1 '
''' 1
L ---- .r; 1--------. 17,5 1

Jt 4 Ji * 4,5 17,5 1
11
5
....__.,,
1

L�
. 111 1,5
19 23•5
Jt4 &*
1 1 0.5
---- 11

_____ 1s.s. _____ ------18,5-


, t---

4� "f fl! 'flf* Jl.!r t:1


1-2 74 54 35

---16 2,5 -
19-

• 23 •
tmi�Яffii�tд
Oian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
70 О 5
'
..
/'-


.litMШE½ 1 ~ 2 !j; �fк"�Ei4-
�-o �*fl, ЖflW, ��о тш
i2
�JLl o f}f/JJ, /JtP � 1&�1$о
22
23

А '--2
85
1. 5_
�·-
" ....

--
-
�;-5
.
4�5"
\ 3,,, 2,5 1

1----- 15. 5----i 1-----15.5----6

'- /

14

",
"'
1.5

15

4�<. �� �* �tc �
�*
1-2 56 31 72 23 1 1

----18 -----
1в - -

• 24 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1lt i.x� � ЕУ: 1 ~ 2 3; -Jx."iи. $tlc4- !§ 3f 1'1
��о .

�ш�о �m��o m��%�, ����, тn


�] }(щ =tlill:::J � gюя;
о �о
28 18

1.2

tl------ 86---__:..-----lj

i.-------1(""\ ---�j:1.5

3.5 8

33
' 31.

4� М)� ,it-f-. #1* :i,J,l}l


·•

]г- 2 62 47 28 24
�----33 ---...1 1----'--2J----IA.5

• 25 •
��Яffii�tд
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
11:t�mд'L 1 ;._, 2 � �:il$tk�3'f�o 1t*,
JJI JвJ#J\-fsi�o 3f�$J �i.Rc

о 2 2

20.5

.,,
3
19 /
f
lf-# �* )1¼ t7 \ /
1.5 �2
39.5 24.5 12,5 12 2.51.5

• 26 •.

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


19. � :ш�Фшiii*�m
llt;t:i(�шш 1 ~ 2 ;df �·�q:.4-3J"�o 1ro7f 1'ltrд�f11.o J!Ф�,
1-.ё. я� т� � о t$ JJif½ r1g 19!� *t� �т.11 ж;�tн о Ф! JiI, � о, IJt\! □ ±� � *��"
1. 5 6,5

·;;--.. 4.5

1,5 �- 19:::::,.........• -�·


10
6 ],5 о
t-..--#--Л,� --1�-P!III
0.7 3,5 о

23

1-----�з1 .5 -------1
'\
1
О\
2, 5
1,5
20,5
1
26 ---

24

4-�;!.._
!;f� }1.�) 1!1 "1� щ #* '1iiт't
--16
1-� 2 8 .J 76 б8 31
4 о+•

• 27 •
tmi�Яffii�t2
tr Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
�����1~2��������о м* з
f1�1.lli! o �1JE*�o �' МJIJ, T:tl�9&№�
3

Оо �--.. #1 * ----

.•

5.5 9

8.5
" 2 13

1
4 •

21.5 2
21.5

'�
4№- �-1!1
1.5-2 78
�*: #1*.' #1�
36.5 26.5 30
-- 3 -- п

• 28 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


1--------26---------1

llt )f,x�шJfll 1 ~ 2 � �ж�4-3fft -iw3f !'1�


18 �* r'T�fftЛo � Фi, Ф;т_т�щ:� WI-t-о х ШЛИ�� о

---- ----- ---- 4

2
2

'
- -----�·
+
�ll{) &---
Я.tJ .1- 1. 5
6 '

11 •

2
15
О.5 -+� Лt] 1Щ ;t<..* ;t;Ь �

1-2 74 42 27
2 1

• ?О •
!i�,Rffiif;tд
Bian2hile .Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1Н: М� J:k'; ш@: 1 :# � iitf.4-3f�o ftiff r'l.tr=*it.ffio
*
i! ф;' W!i {9!� 1Ш1 � о

5.5 8
о
2
6.5

3
14
\
.
\ 2.5
1
-.1
18

33
32

21

+� JIJ�� -R-tt :irЬ * iтh!Щ


1� 70 48 26 29
r----22----J 23--....J

• 3.0 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


!It�:Д:�)Й: l ~ 2 ;# �jt�ф�!f o
1W 3f i' l iJ 3i *iffi о 1J, 1f � , #4 tm!& о Ф; r.if

Л,#, щ� 0 •
4
2 м::::::::::=:.�::::::::::J,::.:::-:::::��=-�....::.2
5
· :..:
·:_==:::::::::�

18.5

33

--Л.tI--
4
4.5
28

5.5
• 5.5

;i-:Ь it 2
4�� �!щ .:R* 1'11�
1.5-2 78 45 41.5 35 1

.. ') 1 •
��Я>fi�tд
BianZhile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
11t�тш:·1 ~ 2 � �f[t'(�-4t-31!fo �u*
1'l � tflй о � 11 Я:, tf§ ;ffi" ii Ф!, -tw J:I !& �$ о

� iт1]* !Ш!И� � о
20.s

--+--] 1.5 --11.5--+-6

3.5

31
10

r""• �

1
,,,,, �22.5
10.5
'
�.. ' .
'
15 4
2.5
7.5
,1
20

33 32 •
,, 17

�·
►1J1

-+� -R-t. ;j;Ь -it

1-2 49.5 25
t------27------.
27

.• 32. •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


--=�-o. s-, 11t fut :iАш 1 ~ 2 � t: fi� � 4- ��о

-ru-tf l'"J� tft� о iЩ-ta tfJ 3ё � о Фii:iJ Шt ffP о т


� i:r :!k: tт �WвJ о
18-5 19

0.5

2.5
2

,,
19 3.5
3 "
1

- --
1.5 24.5
-----
+
17

27
5 4�- Л,sJ!Щ {t*· R\t: t�-!E
1-2 74 45 30 27

• 33 •
�t□ t:
�.-4 \"'/;
Bian2h
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
11:t ¼J(:i:\�ji Ш: 2. ~ 3 ;# � i!Jr 4-.5} � J§ 3f f1 � ill�
о о

. v �� fpj � JAщm � t.!f t! зIЯ� =$ чt ��


о о о

10·-......
3
10 ____. 3
1
1
15 .5
16
4
25,,5 26,5
; z..5
4,5

�.
/�

---------------
5.5 6,5 4
11 0,5 0,5 11


23

+�. �щ it� **
'�
o.s О.5
2- з, 64 120 56
1------30 ------'4
----30---�--1

• 34 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroikiJl:t�шш 2 ~ 3 ;# 4
3(1i:!! -5f.o

Ш о RS&��Ша mш■•��mo

5.5

2������г-r
1 4

---24 --

25

+� � 111 :it* ��
4
2-3 60 25 1.24
1--------- 32 ----- 1--------- 32-----=----t

• 35 •
��,R5.fi
BianZhile
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1---)fj -О • 5 1----J12 --
2
4,7
1, 5 ·

... --
+
-tlr'j,,..,
11,5
'- /

1----·4
!-!J---�8'-j_
---23,5 2.5
- . _______ __J_

• 1,5
1

21.5 •
23

-f� J!.1 [jj ** Л'1 t


2-3 74 43 22.2

----23.5 �--

• 36, •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


' ---- 'i''"'
,... щ -;"
� - ----
21.5


1--- -------1

5
;

1
2 ------з1 ---

JJt�Шш 2 ~ :#
з :t(]itl(�4'5.F�o

• ФlшPIJmffPo wJ:tfl'J�IШ;щiRo :х�, 1m�1f -+� яt]� ** № /iij fщ{'(:_


-� � ®: �№/ о flE Q ®:�$о
z ... 3 84 46- 27 27
3.5
-----з1--

• 37 •
�t(1Jj
�--4 '"
BianZI
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
=--- .?9•S.__ llt i,x�mFL 2 ~ з :# frit,tlc�◊.W�"
illi-ff 1'1щ t:1�t.Ro, ji Ф�, Ф� JJHt11tJi 1Ji о rшJ
�' f!:В Q 1& �$о


1

1 ]
1 ''
' '1
'
'
; '
r,о'------ oJ
'" 1
!
'· \
18
', '
' i
1
'
-. .. '
1 + •

�...,..__ l... -··--··"'�-'�-


:,-,,
i
--

1. 5

�-----33 ------1
-------- ...._ ,,,.------ ..._

20

-+�- .f"-* �4) � �*


L9 __ ·2 · -3 46 68 29 ,5
3 8,5 1,5

• 38 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


'

,q>jO� jf"... 5 ---,-:1-5 •


,.,., ,;>.)
1 ' //'!'
,,;,
.
----,
1 1 2

"'• '
,..., / 4

�+Т--( \.. �iф 1


1
---Jl
.fJ +1.5 · ,
6

---� --- ..........___ Jlf�


4 4

,,

8 о.в
о
�=----J...�
З3Ji �зJ
I--...L_-----=::::!:/�'!/

1 \
---,..------------'--------------,
1
со. 4.5

hJ �- iщ.�
4� ;it',tt �!Jj
r----~--------# 0t i!!. *125 -----------, 26.5
3~4 51 64.5 26

��
зо□ а:'л
.
/ ,1.r,.l,t
� .....
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
n--" - - .,._. • • -
Jlt fХд�ш з ~ 4 � fxff.
*
fit'( 4-!;f ft" � Ei3 м J§ m $iJ ,
6.5 5

2 2
tiJ illl ЩJ о *! W;} jl] 1\5( �jE о
13

26,,5
26,5

,,,,,,--
--20 23
'
�--- ./

•�3.5
'::::::..8.:::::::.

36 •

,_


* ..
Jf-� :t1-- ,ig *- ��rn) 'f.ttt 2 2
,,.
5 5
З-4 ,?6,5 36 86 140 \ ./ '
-
�--- 25 ---�
25

• 40 �

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


-

7 4.5 4.5

13.5 !l:t ff9(�шш з ~ 4 � 3(Ji 11,5


13.5
1: ◊�11 о §ff l'l�t'L�o �
!::..--
mJIЖ/§�o ��Q�����o. � - ---4-1-

1.5 1.5
26 .v"
26.5

----- 22 ___ 22
2 2

----------•---,г---1----.....--------.

21.s

13

-+# �00 {tf-. ,,i;tf-.

3~4 68 40 13

• 4.L •
��Яffii�tz
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
ш m
з4 . j{ i:p лt � �
J!ti��ш з ~ 4 :# 3t:Ж�Ф��9 J@,-f 1'J�ш�o [IO�Jt, �,fafnt;Л,o
1.9! i:r �;Л, о %J il"� � �;!f-1'- о f! � --Р t& $!� о
г6
1-f-o.s------1
6---4�-�--- �------т---�-�:___::_�--,

+
2
.,.,1�
¾. 1.,,

1 - о+ех 2 }ff,j
4

( �
·О.5

28 28

' / ' /:

40 40
r

55 55

4� }'� [Щ jg:-� /� t.
3~ 4 70 54 24

• 4.2 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


35. Jeш1iчПtiilfд �fl
lt�ff�JШШ 3 ~ 4 ;# :t(]tJi:4;-��o )E:tf /'l�tll�o IЪ1J�flo

"'
@f i=1 $ �тш� � gi!f" М� о , m mtlt #& 1iv �t� о

r
1
/1')
--2 - о. 5 -- Л1z----;

21
---- Л--� -- -------- л.�.4 --- \
4 \ /
,\

1:
1�

5��=========::::!
3
J---__:,___ .,ь=1;:::�1. s,___o�.
3
'f-�?.·;/1
-t
)J.q щ ..,
;if:* ij 1t
3~4 70 52 24
50 50

• 43 �t □ a:'�
� .....
; \/]"'\1,�
Bian2hile .
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
►,

36. 31: ж :;1ё tffi ф И1 tt

D �
63 ;A1tro
JJtE;X:a:�ш.3 ~ 4 �j(JIJ:4"3fi#f" .E::Jf/'J�t.\Lf!o

х!1Ь ,t..,3f ®! о [W � p;(j ,fЩlj fТ � ffl:f{ti] о ** fi"p;(j � �,tfjj f1l о �lll

�-o·.5-j �

1 1
6

N
+
...""'-wtO }JJJ
-+ 1
Jl,1 6 '-

22
)V,]
�)
4 ,1
-J).l
. 12.5 1 1 ..,.
,"{

5,5
,�

1 ,


а-4 в1 25 51
1,5 1.5
2 2

• 44 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
7
llt�iйш 3 ~ 4 ;# �it
*g'!4-��o fij�)Jf, §fl�o

1,f{Wtf№J ��ti��nm:mo т
:;fg � 11 �!"
2

12

№ -
3
_____ -:""-____
4
10 10

-----11.--_

15
+� it* �!щ :iЛ4!
З-4 52 52 134

• 45 •
!i�,Rffii�tл
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1--� - 0, -i 5 1---�· л,; __�
2

2 2
2.5
/ 2
"'• 1

т
l
о ., 1
*� + 1
_L 6

MJ ---L-�--- --...l..------�:_......1-�1---1-----11
4

1
4

7
2 1
1 1.5
1.5

.,
11 �111!1!11t1.'!'
.:t... \",.,
'' ...,•,
'1
'

· t·
,��•.,}\I,
,J
\
\
,'·<,t
1'
1
'►' •
•:\
► ,
L')

t-
� \
\

..,.'11\1
! ... t

., \
\ +� :tt4i
\ Jl.�Ш!
11,;
;ig� д;i:[
'
3~4 70 54 27 132
4
4

• 46 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
39. 3Сш1i ,c,,{LlИlt!
!Et, �� � Ш 3 ~ 4 � � iJ: ]![ � J;f # с j( w1J fF {JJi о Ё ff ·
J'l � tlrffi1€ о fi� "'р , � 11 � i& 1J\ о 1-i. 191� � �t� � tj!f --i'" о
/41 __J
1
j....._,_
2

14

1,5
3
4

15--- 15

10,5 4� .3:"3� 41Jt ;jg*

3-4 70 23 53

• 47 •
��Яffii�tz
Bian2hile .Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
llti�:i:\mш з ~ 4 � !Jэй$t'с 4-�� о 1W3f i'1� f-1Fi.Нo
1W 11� 11, 00 1Y!tl зi� о ш � 3fl-11::ff Х о

!!1

2 1,5
2.5

2, 5

/
L.':>
+ !У�
�-о
6
•5 �!со 6
\

/
Jt ,о/�
4 4

3
-'t� .�� �* �'t
З-4 70 38,5 25

· • 48 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
Jttf,1(5:t.ji}§Z 3 ~ 4 ;# 3(°1i!����o

2
�� - О.5-+----33-------
flf*i'"JiJ_�iIL o IWТfJl, 1tm $i;l·��
15 Мо *@Hfo
l8
j

kr--'-----33 -----г-- Лi ----


2

6 10

1
1 \

**
1
1, ,'
1
1
1
1
1

23

t
+� R* f1 �!\ 1'щ'-!(.

......______ 37 -------i-- 10 ---1 3-4 50 26 37

• 4q .
!i!R5.fi�tл
BianZhile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
JtG�A�M 4 _:, 5 � 3(�it$J[{-��o 1r1fio
JJJ t-iнttJt о ш ш * :5f � i& tmr& " № fИUiJ+ tщ�"

О:.��---· _о. 8

2.5 + 2.5

8
7 1 15.5

J 1'
17-5
3
k .5_
D> 10, 5
10" -10

'°·'1 19

4� }!.� fil ;ig-* ;ft� •


4-5 65 45 118

r---------зо -------1-------29 ------J

,. 50 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


-------26

�-�m�4~5��--�••о Ш*
м
1'1��m a И� u�:tt, fir/Jf"i1 W.J:, BщJ�W- r
$7t ®: �m о :tщ □ , it 3ft il � �t :ffi о

27
• •
---,- 180

-----:---28., 5

.,
i;1 + о.з-�
1.2

15,5
15,5
27

JJ!.J --
4

Jf-14- МJ� �-
"'1
1 л1 !itl ,№* i.t ·tt
4· 68 25 29 9 27
2
0,5

• 51 •
BianZt
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
!i�R5
!1:ti¾� �}Й 4 ~ 5 ;#У:�$
Т
� � я'=!/f о :fh Efi 1Ю 7f i'l ! iЩ :щМ о
�.fl. t<!JJJ (ёj t& � :$ о 2

16-5

18 117
8
1
19
2

20 20

----------
.

1 -• ---------
.

11
11
-9-
•• -
- ---Ь2
13
2"
-- 1- --

-- -9-

"1

24

4# �� �* >itR it'� -
1 ls.
,l

4"' 5 72 36 35 96 24 24

• 52 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
ll:t�5iш 4 ~ 5 :# �if.��3ftf o Ji!Jf
1'1 t11i�ill o iw№IO * h---t-l�ff@ о Fц-Лli&�
2 �--18-----4
1m оk!Щ * ffl � �щ 1W f-+ iIOt)t ft1Jf&o
5
• · 3.5

1----15-� 24

t-------
35--------1 5

4# �* ��

4-5 32.5 142 5-+----- 36 ____...J.--1

• 53 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
6
1.5 1.5
6

11
8. 5 ' -___.,,,,,,
27

2 16.5
25

12 10

-----
14.5
---- 4

1
4

4.5
6{)

42 41

2 4

�# Л..11 Щ1 :t.it f:. #1* ;j,JJ �


-----'---3 1 ·--�--- ---�---31------1
,1 - 5 92 56 37 27

• 54 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki

6,5

.llt��щ� 4. ~ 5 ;jj �jt,tl(


�4'�fr о Ji5jf 11 i1=;#i[t:flo @i
□ ®: �m о � □ ®:�тз ш� �,
о

rru �ЁlcJ№Jl11J\ rшl�!ti�o

31)

0.5
10,5 11.5

12
13,5 14,5

21.5

32 31

"'� JµJ� �* #1* #1�


4-5 84 44 ,5 44 76 1----25--� ,___--22 ---

. �� .
� •t□ а:'Л
�--1 \/J"'\l,I::::,
Bian2hile.C
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
0,5
1

1--;::м-�­
! /. +
0,5
�Ju,
lf:. 1, 5.

,_________r:i -1_-,-::...____ �I

Jf-.* �� № ttJ r.fl 49[[ii) 2

40 80 28 148 33 _____ .{w l--------r_4I + 1 __________;


2 4

• 56 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


.ll:t t�шм s ,..., 6 � :kж��J,f� о J§"3f r'l.JftfJio � S
tL�, --��о •�--�8Мо М�ООМ№, -�-��Ша
Ла1
':,2 -9

.5 2
. 5

$
--г; �1
i1· +

J
�!Lf) - 1
Jl.!iJ
�](;)
�J1-rf-. ______,J48"'-j ____
6
-6 ·
я,t)
---- ----
\ }1-Щ
1D, 4 4
t--­

�1 ��

2 .... ,_:_ - - - - - - ..

; 115-����i
з1---
'1
,
1

+� М)� �*
, Л);Щ
6 5 ~6 70 65 27
2 • 2

• !i7 •
-��R5fi�tд
Bian2hile .Com
м- Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
6--t--7.5

,,
14.5
3

----- Я.t)

--- ---..=--=----
--

1
\
31

-twt }ltJ 1Щ it�!щ ;,_\ *


� � ...J 3 3
L
5-6 80 134 55.5
!>------'--- 34 ----� �----'----33---"'--=----1

• 58 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


,.,,•
о
-=----!- 5 ,...,•
�.5 ""-"" 11:tlf,x�шш: s ~ 6 �
0
1
'"'
'

\ ж ь�� Ш::Jf!'":Js!k
j(-.x._I
?><- � ()
� 1
�1 "'1 / яtз +1
-
illfiio lj'I [шl �' i@,�fmo
6
,Л,w�;ffi, *'И�!lt� fii'i�

-�
:,\1.

и,
ф

.5 1.2 1.2

0_;---1s 18 ----- 1�

I
...,
..-\8,'::,

1
1
с,)

1
,,., +
�lщ
., \
\
\
� '
2
10 т
I
0.5 2,5 2. 5
{ "".

"" 11 i82 1
\
182
о
,..;
1 -'f-� �щ i.C' * �!ъj � )iij

5 ~6 70 65 ~зо 28

• 59 •
��,Rffiif:
Bian2hile. [
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
52. -kшifii��ФJJI�
!l:t ��ш ш 5· ~ Б 2'f. :i:cff. Jt 4-� �" м * r'l $Тл ;w:m о

#il+ �, _t � iЩ 1Ji!tl%� �, f'.И з�:J!J! � � �OOtil


о

�---- 50 -------1

,., 1
6

\
\
1


1 }il,J
в:- •
+ 1,5
1.5

о
0,5
14-- 1 1 ----14

1,5
1
1
1
1
33 1
1

00
с,
16

6
.f (14- Я&)� �* №t
5-6 74 61 30
1.5

• 60 •

..... Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


�-�m�s~6��--·�-o �*r1•
frJ
illf.i1 о �ft � 1i J@ , ft @i Й1 ti m1 {-to fs!l'f;Щ �. � fili rlf jД о
1
.1 -�
,:, �

6. 5,2
2
1. ·\
......
+
-. I
./
+ J1,"i+1
.tl U")
�Jцj \
1 6
•5

�- )J,sJ �
4 '_":(,.•
4

7
2
2 �
1
2 1 �-5 1
1.5
31

.
'Т '<
"i:tft.- Я:tl!J 1(.* Jtj /ifj i<II*
......L.-lt:::::::::.:.:.:.-:..---''L----�----....J..________
55 -- --- --+-------- 55 �------
--IL....L 5.~6 70 65 28.5 14

• 61 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
JJ.-t��:@ш s ~ 6 � 3СЖ�4-�� о J5:Jf 1'l�t'Iii1 о !ЖJ�_щ о №
� !Ш1 о 11!1. т trtJ , t;И t� � $: ,fr1f nt jft о

1 ·1,1 -О � �
Г- 2 , .v
\., """1 r·J
·�

т
�*�
6. 5.

1 --,-.
2

'r
L"::
1
7 / 5--э,-�;;:---- -----'-=j • \
:;-;,- ,-!
1 •
""
"�Jt.�
l
\
Мi+l,5
0,5 \
6

16
2.5

2
] 1,5 J •5
2

---31..:L---' з1---

"""'==::::::::::::=====�s;;:;5��=====::::::�"""""=:::::==:::.::= 55 _______
f·'',�, л.,1 rn -RR }АЩ
и ;�" :f1\! *
5"-'6 70 65 28.5 14

• 62 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


55. Jl:ш V *1й�Иlt!·
llt �.з:\;j�:JiY: s ~ 6 ;# :9: Ji � 4- �:по Ш ,t r'1 � n'I� о 1JOiI � � �tii1. о
1W ЛЩJ Ж� � �;!f f.%»111°, i& �til о

1l----1,q
. 2 __ ---1

2
1-------''------1
1-------50
1•5
2
----- 31 ---

24

,,,.
«>
1D
\
о
-,-;

.if- 'Щ- ��щ 1zR


>. Ji'J.1 1r,,c-ч ;f!!J *
5 ~6 70 65 28.5 14

• 63 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


*
JJ:t Jt�J:\ :iш ш s ~ 6 jj :9: � _ж 4- 5f � м i-11-ё 1m1J � ИfW.,

@! Г-1 � 1fif ti [· JL1 о flil Г-1 f1В � I0J о wJМ'l q:з � iI� �t tt о tJ �� � :(i;J
�t·:iil o

5,5

>-------=--- О +8 х 2 -----1

,
1 •

___!!:!6 + 3

23

10,·5

--
--------- 46 -�----
41¼- �щ 'fl''t:. ig�:f

5-6 64 51 160

• 64 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


Jlt �х�Шш 5 ~ 6 � :kif;g: Y:4-5.F�" §jf I'l�шrt ◊ IЖJff�"
tm " t<t :5t1:E -,щ- я � � Jmtш с taн:::i пв � 1m"

17.5
17.5

.._/

4$} № [:Щ ;jg* +.ь-�


-- ----- -- 2 . ---- ------ 5-6 74 61.5 21

• 65 • �t□
�..,,
,
Вiап;
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
] .5 5,7
1. 5 2.5 3

Jl:t �:i-\;�J� 6 ;# 3(� i'l 4-Я:-%1' с


ffI ff r'l '� tй t.� " fЩ: � 1Ji! , 1W 1,iii i=I "F -� """.. '7:"'""'�-
..;-

f л�m �% �if - 1- о )j{� � -ж� tт -'�- t?i" ·f(н] о �


=
:iLI ' t<! :iL2 � � ж jg о
-------
• 3

j)!,J----­
.J

1�-----------

'1
.
,,
1
9

'
-
---4- -

32

•j
.12

г· .i:'{
.)."r. !..f....
Л-9 fЩ Л� 1j J:. .4) jiJ �it
- f
"'
-&. i,'(,� 4д
в 64 25.5 26 32 112 -
=?it�:if
-
2

• 66 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
,-----:1- о. s--{ --- А ----1
2�

4 3

.,l
1
!

/
.... �
\---'-'-, 1 - .
' +
\

1
i
j'
,,
1-+\---+---л�----'
4
',_______:_,_

1
1
1
/ 1 1
13 13
2,
\
1.5 О.5 �\

1'
\
\

26

,1


31,.5--�
t-
~. �' }ltJ !!] 7,,/; * 1")t
31.5---� &_ 6 58 32
78

• 67 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


�.х� ш м: s ~ 6 � i( й ;§[ -Ф � fr ш * i-1 � шiii
!lt о о иш *
�ffij ���л�жт: mJIJ!i1��$o тми ��*
о о

1
г- : _ 0.5-j
7

�1
2
1.7 ] .5
LC>
LC>

+
"". ц;
-!s'I :\.
6
,. ·,-
2 ::,
' 1_(' + Jj..;J
6

50
0.8 о.в
. �
't\·
2
0.5

0 о.в
t==============!===t'" .8
� !;.�..
r ,'J,: )!}� iI1 it* А�
5 о. 5 0.5 5 5~ 6 7,1 Ci) �6

• 68 •
.. Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
в 1 • 3С шiJi ::& xt it � �
�-���s~в�frйI◊�-0 �-����-&� TMM
111 $Чt t!& о # �1111'·0

�39
'
_==-:,i2.s::::-________. _________12.5. __
---------------- - ---------
------------------------ - ·11
----------------------- -
--- ---------- -------- -- ---
,-

53

1
M·f
55 3-5�
1.5
1.5
----------- з

21
,
М­
"1
----- ,1 ----
Sft,t -R·� ;ig� *[Щ ----- 4 ----

5-6 11 28 104 7

• 69 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


т
1
6.5
1.5
2
\
6 '8,
0.5
+
,
/
)ff.J
6
1
� 1.(,) +1.5

11.f.J
}!.�'
4

' /

25

.ff-t4- J!.4] )1ц h11t i.t*


1 5-6 74 29 67
1
7

• 70 •
'
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
---i8.5 ---<
, �-���5~6��•ж ♦ •-о ·�-� �

тm , Ф� Ш fй о � � � Пt�!!!! ti 1W о m :ii iВJ, ff4 tщИ� � о

28,5

1----+=2

6. 5-+---18.5 :....__ _J
---18.5 ---.fi

5,5
,r '\
\ •
\ 19
19 �

1
12
}!,�)
4
5,5

13,51•

18
19
5,5
4№- �!щ ;f-.* 'Рщ� 1
5-6 76 38 28, 5

• '71 •
� t□ а:.'л+:
�--1 \/]"'\ l,t;�
Bianlhile. Со1
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1

\ \·
,,

1
J,q
2- 2 -- -�
о . ---1
---!-�---
J;.'j
J
:>

5.5
·--..........
·---.....___ 3 .;э- __-:,/1.sт
6
"1;:) 7

1
J
t!)

,,,+•
2
�����
\
1 /
�lt!)

I �
1
l ,,_____ )1.� +3 ---1-.-1
i:li* 6 -t 0.5 6
�с:-�
1
\
1 }',-�

' / '/
1
* 0.5
4

1
'f'Д'Cl 1, 2) � 1
1 J

\
1
,. 1 . �
1
1.2
1
. 1
4!4- )1.� 1Щ -R* Jj :t iЬ* /
1 12

5- 6 7,1 47 29 13 /

1,5 1

• 72 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


65. JJ m�и:im�t �
11:t�з:.\:шш 5 ~ 6 � �jj[J!ф�� o �ijJ-f J'liJ_�t]·o
� МИ f-f, :К � Р>Ч {ИtlJf ��� н&о J§<Jf 3(. о

2• о'. ·---<
'----·11'1'
,>

18.5
}1J;J
6
+ 2 • ;)r

.
1 3 :)"

----+--22.5 �-

15

1 1
1
1 1
14
1

1 +i!i} JISJ� �* /211 i1t] #1-'R Jlf-v


1
0.5 1 6 72 48,5 31 15 28

• 73 •
tmi�Rffii�tn
BianZhile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1I-t ,,,х� Ш м 5 ~ 6 � � jt g! Ф � fl о -Ru 7f l'l fJ-*lr t:Н о
* *
�� ffl5 tт ri irliJ о w-1 f�� л ilfИ :iZI т� � о ш х о

_/
Л1
2
6 1,5 1.s о . -- -.

3
.. ?
�· 5 l,5 1 ',

- -· _J
,'-< 2,4
+ Jvд
-+ 1
1
'iik] L'? 6
+ о.5
---
]!.:�
2 2 0.5
f.Ь i(:
3 0.5

\
23
1
' I
1� 1
2

20

11.5 414- �Etl -R* Нi 1t :ti!Jit


1.5
3 5-6 74 48 29,5 13,5
1,8 1

• 74 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


67 . 3t" � .$ fJ !% ff �)$
Jl.Lл-,л
J:'-\, :te. /� ;)
.�����г
~ 6��*•А�й
(57 У-. .m � * -№�)'] '
7.Г -1§1 с )L!. J'

wg-tл о i� л� � � :Ю5, 1r: Ji1 ti� �т IZY ;т � rт т о


Zi----20----;
#& ti5

17.5

9
14

зi 6 1----11-
1
6. 5 •
.j
1 + .5
7 ......... "
.
5
.... r
1
16
.... ..
1
.

9
...; r
1 27
в'1
5-6 34.5 ,__ 9

• 75 •
��,R)
BianZI
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
17
JJt t:XJ:-'( 5ш В: 5 ~ 6 :# � � � 4;-� ff а Ш III i& � Ю5 о � �* t

tJ$JJ!l!Q �.1д о J§-flj!U�5�o


2,5 3,5

l\5
20
23

/
9 �

35.5
19
16·.5

7
12
9.5 5
,
\ . 20 L')

"
(


4,5
18
+� f- ffiJ �* 22
5 -6 80 28 3.5
20 24

• 76 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


�-�Ш�s-6#�••�•••0 W*��
��� Ж:flJ о fiJ 7( !,t rp $1J, S J&Ji!&° 4t.o W-J {91�f4fffl� o

15

12
23
23
t-----il9---- --- 23 -+-----

---- ----- 0.5


',
\'

+шt ;ilff:. .1i ;f'IJ �� )Щ Я!? а

3 3 3 21--- 5 -в 64 23 84 17:.

!i�Я5.fi�tn
• 7,7 •

OianZhile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
10. :'Sl:ш1rтmi/$
�-�Шms~B#�-��♦ ·-o •*�о -��*

...--:21

_-14 --.......
25 1 Jl.8
\ 25
J

1
4
�,
.1;r,н
а::
8 ----
i 1. 8
(�'·11 �' .�•
.f'
- -·
*! 41.5 41.5

•,.I )

1#1

4'-� #* 1f � J]J.p 'С1 4.5


5-6 66.5 86 31

• 78 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1111�:ц;:@: J� 5 ~ 6 ;# 3( :t $ ;f,k Ф 5l � с _t. ЬЬ 1-JЗ , J§ 3f l'l � !й� с
r =щ* }i, л� m� i1t � 1m Ф fЖ1 f-!1- :J'ffi� о
1

8 4
5

13

15
}/!�
4.5 6 4

13
14 .5
1.5 12
. 1.5
1.5
20.5 57
19.5


25
3 ---------------
25

! 2 2.5

з,1. 5

4-wt Мlrn! }�'р *�* t№iщ it�!


,_
5-6- 74 30.5 37.5 100 144
1----- 36--------! 1----- 36---�--,

• 79 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


�ffiX:i\:;mш s ~ 6 � :k��t'c��.п J§-3f i'l, �t'L�o rS-1fЯ:jji
* �mj )§" j¾
а

W§ ¼о ii 1Т J\/r WэffiiJ о М1 J:1 � %�о

10
JJ.t +
5 2

6,5 3

""
'1<'
----:.--

4-� JIЬJ fъ) it* M>t �t!i*


5~6 74 59 30 37
2
17,5

• 80 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
73. 3{."ж�iПhifEЖ
JJt i1C5:\':ШS s ~ 6 � :-kнt�tk-4-�-� с Ш 1'1�, *�iflo
@У о " 1'1 �., jc tt, tr!J о kt :l$J ti:i11 о

6-5 7.5 7.5 6.5

2
1.5

л�
+

17 17
\
\
..
.. 1 "'
4·, .
- .- - - - 0 .5
о+,:
0.5 О.5
18 19
I
9
\

1
\

31
28 28 1
1

411& '" '':*


}ltJ� ;m.�J, ;!щ* 10

5-6 65 64 38
t---12-5--1 1----12.s--1

• 81 -� ,,
t□
� ....
Biani
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
7 6-5
1.5
17,5
3
18,5

10

10
0,7 6
1,5

[ �
� С 6 1з
�------ 50 ----------1

----26-5--
3 4

35

4'-� 10
)!.�� ,t,..* ::ffl" R it,� ,ю-fp_j
5-6 70 27.5 35 100 176
- 44 ------1
� ------
• 44 ------!

• 82 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


���Й5~6��ж���� о �*
f'l, � ��Ш, IШIJiJб�, Ji§ �щ�w, *.Yl. o

.
0.5
6.5

3 _,,,.
.:---·
3.
о о
;м,� '
t---6, "'-���:::::::J;·1.5
2 ---1

6''1 •.1
r �Jte 1
t----15- ---.,
30 3.5
19 ./

1 1

7
3.5
3.5
I
-t .7
14

15

1.5
-'f-№- )/tJ Ш1 ;t<.. * №� i-.ь·*
6 5-6 78 53 31 38
3_ --11.5 2.4
1.5

�--,t□,1.т..:�.1::;,.
•� 'П::. 'Л+
Bian2hile.Co
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
5.5 0.5
\
\
J0.5
1
1
1 0.5
1
/ о
/ 0.5
·.·;. �.-.:;

#-1 о
:f. \
1
/ \ 1
1
1 ;j ,,
\ 1 1
2 / /

\

,,
I
.I /
--�-6
J!.i� +2.5;----,
1 \
3 5
1
1 15 1
\
\
f
1
1 1
1 /

'�t
�\
1 ,-,
1
1,:, �

;;(,

{ -·�� 1
1

�-, � :m,J, n�mmi5l*3


+
J
1 76.

..... '1 1.5

1
11
4-at f.jJ l1il �* №t ;j,.Ь*
1
5-б 88 43 36.5 33

з.s

• 84 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


!lt�:r\�В!Z 5 ~ 6 � �жtk!f��p;J �ito fiJ3f i'lЯ:X:Мl:i.Ro
л m� � о � * �fti �J!:. O о

10----l- 7

.
20
1 3.5
о: 1.2
1 '
'
;_ __ ,.

-t-
6
13

ЗJ :1
)
55
1/
54
i,
1 ·r
,,.

,1

lf-:¼'- JV;J� t<- * -т-ti ·к


ю-,
1+·L::::-:::::==.....___J__L
5-6 88 75 10 � 37
1----r 4t -----1
1----- Т4!
4
- ---1

• 85 •
��,R5.fit
BianZhile.C
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
-----32-__

о.5 1rl: J,x:i:\.:; :iш f'Z 5 ~ 6 � � � ,f,>,k � � яi � о нu л: 1'l


Х)( t:!Ffil" :if ФFI, :IJQ1&: Jx�o flll r.:1 , � i=! 1lt .f)J � � �;z: r.:1 о
23


1

4 . :.,г

6.5
.
.·� �:.
6,5
1.5

--l
. __./.

2.
.
ь о: .

·:
'
''
1

1,!:i
1

,1--:1•''3
-
1
,1
1

1
1 J;<J '- 6

1
--
25
.J.. 1
J 6
1
24 }J.!.J
1 11

. *
1
1

� 1\ � 1
ii,,(:�
(•' '/ ,1
*
f
\ ...... - -
t 1

*;/1
1

��·
� •
'*
(
.;;.

'-• .
1 8 .5
1r-K, l) �i fil ;;s_* �*
,,�
,. 9

2 r
2
1 ------
J з. 5 ;)
5 - (j :�2 82 56 38

-..... 1 О 3

• 86 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


'

11:t М.::i:\ ш м 7 ~ в � fr 1l -� 4-��\ л&J #\) � rm �tm � тз rru л� tгт:


о о

� B!IJ i:::i, й OOi!i1& о

56
1

t:::::::::::s\'-______.,::1
21
--- 3

1•
. ' ' ...
13 \ 4 · ,о ,_' ,, "
13
> р

20
--"--- 19 --- 1
::.:::--:-

, 20 20 10.5 •,

----22 �---:--- 24
---------
1
1.5
4
-f-# �" IЩffi"-
:t,1f. * М?tз
1.5 7-8 78 39 88

· • 87 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
ll:tt)(��EIZ 7 ~ 8 �3(Ж*�4?��0 1r#i�o

.. 1W 1t i:p � :J'Т �] �!iJ " J§: m ЛI {$ i& � Юз о

-----------

4-Wt JµJ 1Щ �* ;pg4J


7-g 2
78 65 110
6

• 88 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


llt !)(� Ш JiY: 7 ~ 8 � .У:� I � !if �" $ 7f 1'1 tT --t fir1йH"
ffii ЛfiiJf§i о !l.tiJ J\. ,t-9.Иi, Ж tf:f* о wJ fltj!WJ! !z.t1lt �fflffft о

7 4.5 1 \

J 4-5
./

18 1
3 18 1
3
о
, ЯtJ
о 4 JliJ
....... / с 4 1 4
2.5 1.
о 14 11.5 .\
5.5 5.5
--- --- ---
2.5 /
1

4.5

28 28
/
1
1
1
/

'••
1

4-� )!..� [Е) :i&41 �*


,�
J О .5 0.5 ·
7-8 68' 74 60 •
it41 ----1
1--- 4

• 89 •
�KRffiif
Bian2hile .1
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
r

,_____ о+•" -2----1

2 0.5 1

\ ----1.5 1. s-_ .
1.
sr . �i<s'I R --f
rt '
1,\\ 7,5 7

-�t-��
/ 10-�

,;
'�1; 38
/
/
/
2

�t
1
/
'lr,oll /
• / 20
4� �] rnJ :i:e-iE:. .h.з� i-h *
7 __,g 78 69 30 15
6

. • 90 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


sз . * ж �т i� flВ Ф nt tt
1!:t fg(ie; т !i!l 7 ~ 8 � -J;т:. :Ш Jl ���о 1§" 3f r'1-� t'z� о 1J, IЖI �,
1W И� 1ШJ ff-fl-, ?t � f5}-!JJ iif Я: о 110. i'@A1fi �

2

т L:')


3
\

.J
J
J
,....
ID

0.5
3

JJ.!1

1
�11...'"> 6 + 1.5
•i 2.5
}',f� -----

10 -!Е:----1
2 ."
2 - t .-------.,--....,.;-�
о г. 1 1 3 1---:jr,1
2,.
6.S
·!<"

7
1

35

-ir-�,,_,_ii �rg '/�* /� j_:- �щ* '


7~ 8 78 68 32 15

• 91 •
��,Rffii'f
BianZhile.
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
.
mi!i
-

� 7 ~ 8 � !JJ й lf
f,xз:t :lf /'1 ;/:JL iЛ о rЩ ?& � с
--
1ft ЕУ: ���о 1ru f.Т _

�' ■&•o •�•m-���o ш•��tr�M o V\_

(J
3 2.5 0.5
о о о

-
24--
'1 ,

1
1
1
I
1
3
0. 5 f-------1 0.5
5 •
27

13.5
13
1.5
.ff� JµJ� ,R* J.i� #,*
7-8 80 54 з1.5 15

• 92 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


lrt���I& 7 ~ 8 ;#
-��8*fl, fl��Шo O��мili•
�·Jl �3f- о

$о И\Гf mо __ 22

17.5 17.5

7. ---i--11 • ~-___,

>
9 •
24-5

1.5 3

------------
-------------
• •

24

4# �lЬl ;t<.. *. #1-it 2.5 2.s


7-8 90 48-5 13

.. (}� .

��Я>.fi�tл
Bian2hile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
!lt�5tШJ� 7 ~ 8 � J5ittl(.q.�5f.Пo 1Wffl'1, �№i=/'1 0
Фй�, �--о - □, �-��
��СВо

] •5
' ,
1

'
м- -о • 5
1

,
1
1 1

''
1
1.5
1

,'
1
2 2
1
6,5 1
2
2

_J
1

7
\
1 \
1 i •
i

,.,,•
1 1
1
I
,..,., /
l!)
"
+ 2•G
I
1 + +
1
\
6 •

-,2
\ l!)
}� 1
\,
6 / 1
1
'
1

Л.f.J
\
}/J,J
4 4

l,5

1.5
---- 1 15-�
-f� Жi lfi1 ;/<. * .
д1 fёJ :f\11 *
2
7~8 87 48 36 39
1 1 1

• 9-:1 •.

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


:

"·11';
-JIIJ '] '·!:\< ,,,, Ы', ·fJt
11-� fJZA.iiм 7 ~ 8 � � :ii�:I о 1 ?i f,,-,
I ,]<'t 11тl � о

ru- 9:1 ti� tт� о JLJ. 191�, rn!lJ! ll1(Ji!fi' о

Г'�+З�
-+::,
J� r

О•5 .
6
1 •,6 1 ..',т ,13
l/
4
·,
'.

l
� ,1 -
T
5

J_
i ' ,

1
1
� L-

1 ';, \ 10
1 1
'1 1f-- - О· ,
- .�
l �1 ].. 1,1
-4+
,!j,:t
{

2"'s:::,
,1

-
�2
2.� ,;I
1 /
1 ; 0,6
- ---� ___ ......
,,0.5 -1 -----
1
0.5 '
1 yQ .6
\
м \
1' 1

,v.

f
/
1
/
1
1
\
• 1
\ -+� ;�Ш) :i!f * '!lt !11 JiJ;p t1
\
7-8 57 7,1 80 16,5
,}� /5 '
0,5 0.5

• 95 •
!i�,Rffi:
Bian2hil
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1. 5
J6
0.5 2
6
. ...._______

·--л·�
,1 '------ 3 ,.

0.5 О.8 3
..,.•
�.? 5 �+@ \
"'1
+
l -+ о • s
Л!.J �f
L')
0.5 0.5
1 6 6 + 1. 2
l 4. 2
... - $
}!J,J
,1
1 9,2
1. 6. 5 /

* 1
1,1
-�

.f

l\13
14 12.5
3f- ti�
... лti �m -i<- -к /� )1: ?,1,1*
2 ·'1
7-8 78 5·3 31 42

1.5 L

• 96 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


89 . � ж � Ф�тi 5Е ii
.u:t ffJ(:i:t :ii ш 7 ~ в � � if * .fk 4- 5f � йu Эf !'1 � ш�
о о i! Фlfl , r-W f!Л� Jэ
1f �� о МI о, -i::- т� i& �$о

24
f------ 3 5 -----1
,___ li--�
0.5
l
, 2
- ---- -
2 __,
2 ----- 'Рщ * ------=.-1 4 2
1
2

2.5 \
1
• .
LC>
1
,....,

j'
L:">

1 /
+
\
\ 1
. �'"' -1- 1.v-

--------- ---
27 ,Ь),'.J + ---1
6
---- 1 1 Л!,J • � •
6 ! 1
J
\
\ 21.5 /
1------ t-'i !
Jl!:j
4 �
_:;.__�,.1_
4
·\(.
42 О.5 •

�3 7-8 93 47 3 4 .5 33

• 97 iet□ а:.
�--1,1]'
BianZhi
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
11:с fy(Jt ii ш 7 ~ в � !f5 ът :if tk � 5-F ;:ш" �j * l'l flpJ!j :шrm о

�� � ;Jl:J� iiR о J§"3f хо

г-1-о3.3.5�
2,2
Л\
� 2----1
0,5
3


•• /
� ]
1
'�.Lt::t�==::i!�::::;:==tl==--1Hiг--�3:fi
6
1
0,5 �
-

11,5 •
з.5
1.5 -Ь---"'\
t--.J--9 13.5
1.5

-+� Ji-�J � t<- * ){


17' ....
,;;- :id1 *
12
1 7-8 78 51 1 32 42
1
3 2.4
1 •2 1. 5

•· чх
' •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
ff5X��ш 7 ~ 8 � j(Jt�� Ф3F:{;f о rw 3f l'l �шti o
J1t
®! а ... 11Ь а , r � :МJ � � rt а wш $tl!t tt * о о

19

1----f-
1----- ft.i __;;:...__----1

i' О. 5-� \)\\\)�))))\\\�\ 1Ц((Ц{{ 3, 2

6 • 5--1
1
'
' ..
• 2.5 2
6,5 1 1
..
2.5

'·'_) --- f •

- .�,,.,., ,; _J
"'")
о.� ��
..- 1 .5
ф

1 ,._-:,
+

-20 6+2. 5 .

. /
+
jls] .L
6 '
2 �l in

�'(

».�
-�
о\(..
Уо�о 4
'(�у *
1

4
,f
�1◊ -----
1\
- _,...--1 -
. .
о /
\,
2,. 5

\
\ ,-\ •
\
'' <:,
":,.
,, ,.....
. .
о:)
------- ---- - 16 -
-
""
;� (Ц
/

' ( •

11}��� ) 1�(1�1� �l t11�П111)))


.-- 8
. , •fit Я<1 �) ** м ti\ ;j,,!)*
1i
((�(i( .;.1 7"' 8, 87 48 36 39

• � !)
� t□ а:.-·
�--1 \/1' 1
BianZhil1
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
!it �� Ш 1Й 7 ~ 8 ;&
� '!if. tJ<. � 4- м 3f 1'l��о

TTJ\"tfLtfl. o i&ИI, %5'�, ---23


if!J о М1 � 1$ о
Мн _ 0 5
1-----=2 • ---i
1
1. 5
*
.,,_
7-5
г 2 1.5 1
/
9 r 1
1

.,,• .
t!') '
1

-
\
� 1
� + ()
�1.,,
к
\ +
1
"" , _..-JS-- \
1 Я11 + 1 .,,,..,и 1
1
I 6
[2
1
1

___,_____J].tJ,i____
1
1
1 1
1
\
J].!,J \ ,1 �""--
__/

4 4 '�
*·i•
� / 1
1
1 \ 3
;� 1
10 з 1
\ 1

.,
� 1 1 /
,� 8 1
· 1. 5
1
1
(
1
� \
1( J7.5
�,.
1

\14 Jftt J!l1131 ,R-� ;A,t #;i<,:.

7-8 106 57 40.5 37


1

• 100 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


11:t �� :©: � 6 ~
·™· · □��-��□
7� У: iY 1F ;р)с ◊ ��о J:: 1'<}� 3f (] о 19-5

�□ о с••��--◊ �

Щ Я.Jt ffifJo

• 3'6

Э.�
2 HJ\

14
7--+-8

15

23 21

* �- ,;;; �1
'tif�
. .
_,(г�
« Ч,
Jic� l'Щ -1<-,-к :iD-
,,,, '- ,т �
,;,!J J: ,i,Ь 1!1
23--...._:_2
6 _,,., 88 '50.5_ 36 72 38 40
5 5

• 101 •
��,Rffii'f
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
94. х Ш. l=J ffi' ГсJ n>1: 1'-1:1
-4- .xr. :;:11=;-+++- � RiШ ".:8-

JI:� t.x:ct: @м 9 ~ 1 о t1 J,( Нi: � Ж ◊ � � 1f 1W wJ Ж 11J " tiJ Ш гр WJ fИ�


о

tт � tttfяJ, *� t1titя. rm rt +tt�лt И: i& !1Вti1


O
о

',О

г�о.5"1 25 '

3.5
1'
'
'1
1.0 1 1
•'
-i.. 5 1
'
5
...___,,, ,/

\
� \
1/�
1
1� \ <- 13
14 \ г-Jз--j 52
\
\ 'f,i
52 \
\ \
'\

1�
1
l( 1
1 +� i�J (!} �* � /i�
1
1 4.5
9.., 10 80 85 30.5

30

• t02 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
lftJ.Xд�Ш.11 ~ 12�3/:Ж$��3'F� о 1Щ7f /'1�ill�o
:ii Ф�, t4 tn�, � mЧ1i: �1vз о

�-•.s� 17 4
------- --------
1-- -
-

2 1----- 25------J 2
1 \
1 1
1 ! 3
1
/ .... 1
1

0.5
1
1 + 1 1 + !
�111)
1
1 1
____ }!,�+ 1 \
1 1 1
6 1 1

\ 1
30
1


:.к*
1
/ �
Л.t)
L---....: 4 2 4
6 /

�---==,...::;-�-�-;;;;!-!!'!'f,2.5 1
--
1/;,-
'f . \
/
I
/
1

=�::::::::::::::::::=====
!{--- -- - ------------
.
-+-№- �IJI :.к* ·№i �.
.
:id1 *
1 3
11-�2 101 47 36 iz
,

• 103
• Bianlh:
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
;i�,RЯ
�25

-
� '---12,5- 30
Jlt Мz�� ш 11 ~12
9,5_� ...-12 • §._____
2. 1 3 31
1" 9,5
1.5
t}-J;: !itЖ4-�п о J§3f 1. 5 ' ... 7
fl� шiJio lfffi�J! о ' т.
18
1,5-

*"
20 1

2 О • 5 -----..__ $� wx� □ -�' -fJJ .


1 22
1.5/ ttя: IШ@:о 1.5
-
16-5 17 ,5

1 16-:::.------ 16 '1 .
·,

.
1, 5'.._
53

�3
Jf;
.
.

.
.
. .

.
+� �� ,tlf-_ �'*
1] -,}2 85 з5.5 53

• 104 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
.iJ:t #.t:i:t:m:!i!l1.1 ~ 12� �=й$f'k 4-й-� о �u tт �t1ЪJ, mi& �JЩ с

� fft ;Jrti о /Jtll Q �� -@.� 1J] *%о

24
22

28

1
l
55
77

3,5 3,5

4* 74* 111: !Ъ1 Ji!.j•a


З 8,5
11-12 77 108 33
f--- 18-----1 1---15 --1

• 105 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
- ,\9

18,5
:
!
'О ,

6,5
•о ' 4
�� \ {IV�
111 ;_Q. __ __ i

17
49

3 18,5 4,5

12
17
2,5
2,5 4,5 , 2,5
4� Jlf1 1!1 ** �,lj* 5
1
4,5 9,5
11-12 100 59 49 6,5 6,5

• 106 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1

l1t #.ХА ш ш 11 ~ 12 � j( й � I 4-3F � "fu" �� , ◊ J§ .3/l � Q

W[ ffi1tl�*� ◊ ii-ru-/-��t1p mQ
..

3

16 ----- 3
29
- 5
12 -._
------ ---------
1
" •

'1 1. 5' \
!Э-, ,4-5 .
• .7 .5
1,

+ )---- -- --
16.5


', .
49 51,5


.
-------
33
-"f- � ;j,g* �mi
---------- 2 ------
34 -
12 ·-5
2 134 �
14
V 1,
/ .

-��R·ffii�j
BianZhile.Co
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
1-----l З �-1
]3 --1

Jll: ,}';л .r\:: itf Ji 1:� ~ 14� jx,'fl_'§_ ,..------+-.-


3
l<t:::

4-я!ff о Ш7f i'l?J&1Jlftia tfiJНJ iБ:�1


n� � � т � ffiltil
0.2
И: а о

3 2.5

'-
3
23
т; 25

9
1
8. -5 iJf!.
'1
-
1 '1
1
0.5

,, 20
-/

t •
, й
·
, \1 52 52

1
t

Jf-� )'rf? 00 �JЩ ;jg ,�


ii *
13-14 96 90 .93
1--------43 1---�'---43----�

• 108 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


-'
'

''
''

tЛtt +L1tt

"

---- ;'•
А

-�!.R�i�tz
BianZhile.Com
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
tЛit

,
-- '1
%� '
''

··- ---
' t:> OQ �
'
't7 \\ ' '
о ''
/ \

о ', '
1
\
'. ' 1
� � , \ t

''
',
-
\

' '\\
t
\
..... - - .- '
\ /
р ,,
1 I

, ,,.'
,-d 1
1 '- /

' ... - ... ---; ,/


/
\
• '
';- ...
___,
;? (?
I / 1 \ \
�,,1 ,
, {
,
\ \
/ , \
'' 1

Иfб tt �пttt ,, �=-tt , -- J


й:tttt

• 110 •
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
, -- -,
- - ',
, \
, 1
- I
I J
1

'
// � /
' /
/
\ I ,
., I
1
\
' ,
_.,,

'
\
1 1 ,,,:.

С)
/
... ,
\

i / I /
/ + ,,.

'· \, 1 / /
1 i
1
I t
- ' - ....

, ,, , ''
'
'\
''
/ \
1
1 \
1 1
J
1 /
1 1
1
'
\_

,
,


,

,,\

п Q,
- ,,, ,,

.,

• 111 •
��/□,1-r--1
а:'
Bian2h1�e
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki

о

,, .. .. ... ,,-.. о
��- •

• 112 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroikiа
,.
© ,,

о
о

,,
���-=:::-- ::::--�-�--==��

i,H
Bi
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
о

• о

lC) o
о
• о

i'%
l\j o� D·о �с>р
0
�1
оо
о
r::::.'f

• 114 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


...' .. ....
'
,,­
' ..
-·�- ,,
о •
- .. . .._ .... ---...." ..... --
.
� �

'•.
•,
{� , r.,,/
.. .... ...... ,

□-·--. ':
, ' f

,,--- ... -, • ''.


:
----------.' ·"/ � :- - - � - - - . : •'

1
1
r \ 1
1 •
1
t 1
/
1 1

: � : 1
( t , '
.. -.. t � , ,
t
'
# / ,
.. .. __ ,, '
,
,,

,•

• 115 •
/iQtO
�--1,
Bian2
Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki
,

о' о
«) о .
�----О�_�: -,
1

..'
'

G8
.... 'l·

..
':.!:�·
. '. •J1I· :.�
'
1
.


1'1 �

f//jJp fj
о
Q
о
о
••

'\, (!J/J) �

)у о
о
о 1

' '
�,
� � 1

,
1

о ' 1
1
1

( r

• 116 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


.,

.., .. .
,', ',
\
. ,-·..
,- ..'

.....
'f \
\.:,_.,/

:.
•••
о• )})}
\\1\

,---..
i

,
,

.•'
• ,
' ,,
' •'
\
-
,. ...1 ' ' .. --·,' ..... .. ,,..;
, •
/ \

J
, \
''
\

, '
/
,, ,
-� ,

··i.··/·.. . . .
.
• . . .
. .
i . . . •
'j • •
1
. :J[t·j{.�JJi-ll-�'y, "-.\\ \
f

• 1 l7 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki


... -; .. .. -,... :; : ..: .. .. ...-...
v'VW
_, � -; , ..
, ', I',·
t ,. •

,, .. '..
• • 1

.· ..
1 1

,.•........ ' \ ... '


I
• • ,- • t , '


• \
' • • , •• \
, 1

:·,
•• ' ' ',

.. \• '.
11. • • • • ', • ,..·\
,' , ,· .. ,

\ . , �
...... .... '\ .
,.. .. ... ' ......
- . .. ./�
,


'\.

•.',...... .. .. ..- :- ..
I .,_ ., ., '
..
. : : :. : ..·: :·
·. .·:,..... , ,'.

.... '
' -, .. -... ....
·.- .. .-
..

.,
. .. '''

--
'''
' ', ''
'' '' ','. -
' •.,. ...
/
р
!'
р

((

• 118 •

Файл сформирован группой vk.com/knigi_vikroiki