Вы находитесь на странице: 1из 4

Datamex Institute of Computer Technology

Periodical test in Pagbasa at Pagsusuri


Name:________________________ Grade/Sec.___________ Date:_________

TEST I.ISULAT SA PATLANG ANG TAMANG SAGOT.

_________1. Ito ay pagsusuri sa kaanyuang gramatikal ,panandang diskurso at iba pang detalye sa
estruktura.

_________2. Ito ay isinasagawa upang makakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa maraming bilang ng


teskto.

_________3. Ito ay mabilisang pagbasa ng isang teskto.

_________4. Ito ay mabilisang pagbasa na ang layunin ay alamin ang kahulugan ng kabuang teskto.

_________5. Ginagamit ang mapanuri okritikal nap ag iisip.

_________6. Tumutukoy ito sa uri ng pagsusuri na kinapapalooban ng paghahambing sa ibat ibang


teskto at akda.

_________7. Naunawaan na ng mambabasa ang kabuang teskto at nakagbibigay ng mga hinuha


impresyon.

_________8. Ang pinakamababang antas ng pagbasa

_________9. Tumutukoy sa muling pagpapahayag ng ideya ng may akda sa ibang pamamaraan at


pananalita.

_________10. Ito ay isang buod ng pananaliksik, tesis o kaya tala ng isang komperensiyon .

TEST II. IBIGAY ANG TAMANG SAGOT.

1-4 Antas ng pagbasa

5-9 Limang hakbang tungo sa sintopikal na pagbasa

10-16 Mga pamamaraan upang maging epektibo ang pagbasa

21-24 Ibat ibang uri ng tesktong impormatibo

25-26 Uri ng tesktong deskriptibo

27-30 Ano ang katotohanan at opinyon


Datamex Institute of Computer Technology
Periodical test in Research I
Name:________________________ Grade/Sec.___________ Date:_________

TEST I. FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT ANSWER.

_____________1. Is a learning process that motivates you in the field of education.

_____________2. Is a process of executing various mental acts for discovering and examining facts and
information to prove the accuracy of your claims.

_____________3. A research type that puts premium or high value on peoples thinking.

_____________4. In an analysis of mans written or spoken knowledge of the world.

_____________5. Makes you worry and pushes you to exert considerable effort in finding solution for it.

TEST II. WRITE THE CORRECT ANSWERS.

1-6 Characteristics of research

7-9 Types of research

10-14 Research types based on purpose

15-16 Research types based on types of data needed

17-24 Characteristics of a qualitative research

25-30 Types of qualitative research

31-35 Guidelines in choosing a research topic

36-42 Research topic to be avoided

48-50 Sources of research topics


Datamex Institute of Computer Technology
Periodical Test SOCIAL SCIENCE
Name:________________________ Grade/Sec.___________ Date:_________

TEST 1.DIRECTION: Answer the following questions.

1. What is society?

2. What is culture?

3. Why culture associates in society?

4. What makes society together?

5. What is modernity?

6. Explain the evolution of culture in our society?

7. What is your role of function in our society?