Вы находитесь на странице: 1из 9

School: Grade Level: II

GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am ESTRELLITA S. VINZON Learning Area: ALL SUBJECTS
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: SEPTEMBER 23 – 27, 2019 (WEEK 7-DAY3) Quarter: 2ND QUARTER

OBJECTIVES
ESP A.P ENGLISH MTB MATH FILIPINO MAPEH ( P. E )
( 7:45-8:15 ) ( 8:15- 8:55 ) ( 9:15- 10:05 ) ( 10:05- 10:55 ) ( 1:00-1:50 ) ( 1:50- 2:40 ) ( 2:40-3:20)
A. Content Naipamamalas ang pag- Naipamamalas ang pag- Demonstrates Demonstrates the ability Demonstrates Naipamamalas ang Demonstrates
Standard unawa sa kahalagahan ng unawa sa kwento ng understanding of the to read grade level words understanding of kakayahan at tatas sa understanding of
pagiging sensitibo sa pinagmulan ng sariling elements of literary and with sufficient accuracy subtraction and pagsasalita at locations, directions,
damdamin at komunidad batay sa expository texts for speed, and expression to multiplication of whole pagpapahayag ng levels, pathways and
pangangailangan ng iba, konsepto ng pagbabago creative interpretation. support comprehension. numbers up to 1000 sariling ideya, planes
pagiging magalang sa kilos at Demonstrates including money kaisipan, karanasan at
at pananalita at pagpapatuloy at understanding of grade damdamin
pagmamalasakit sa kapwa pagpapahalaga sa level appropriate words
kulturang nabuo ng used to communicate
komunidad inter- intrapersonal
experiences , ideas,
thoughts, actions and
feelings.
Demonstrates
understanding of
punctuation marks ,
rhthm, pacing, intonation
and vocal patterns as
guide for fluent reading
and speaking.
B. Performance Naisasagawa ang mga kilos Nabibigyang halaga ang *Uses information derived Reads with sufficient Is able to apply subtraction Naipahahayag ang
Standard at gawaing nagpapakita ng mga bagay na nagbago at from texts in presenting speed, accuracy, and and multiplication of ideya/kaisipan/damda
pagmamalasakit sa kapwa nananatili sa pamumuhay varied oral and written proper expression in whole numbers up to 1000 min/reaksyon nang
sa komunidad activities. reading grade level text including money in may wastong tono,
Naipagmamalaki ang *Independently take turn mathematical problems diin, bilis, antala at
kultura ng sariling in sharing inter and intra and real-life situations. intonasyon Performs movements
komunidad personal experiences , accurately involving
ideas, thoughts, actions locations, directions,
and feelings using levels, pathways and
appropriate words. planes.
*Accurately and fluently
reads aloud literary and
informational texts
appropriate to the grade
level.
C. Learning Nakagagawa ng mabuti sa Nakasusulat ng maikling *Answer Wh- questions Read aloud grade level Solves routine and non- Nagagamit ang mga Engages in fun and
Competency/ kapwa sanaysay tungkol sa mga *Share inter and intra text with an accuracy of 95 routine problems involving salitang kilos sa pag- enjoyable
Objectives EsP2PIIe-10 bagay na nanatili sa personal experiences - 100%. MT2F-IIa-i-1.4 multiplication and addition uusap tungkol sa iba’t physicalactivities
Write the LC code komunidad feelings and emotions or subtraction of whole ibang gawain sa PE2PF-IIa-h-2
for each. AP2KNN-IIe-7 using Mother Tongue numbers including money tahanan, paaralan, at
/English- Describe / talk using appropriate problem pamayanan
about one’s experience solving strategies and F2WG-IIg-h-5
*Read aloud grade 2 level tools.
text M2NS-IIj-45.2
EN2RC-IIIf-h-2.17
En2OL-IIIg-1.16
EN2F-IIIa-b-2.11
II. CONTENT Aralin 7: Ako ay Batang Aralin 4.4- Mga Bagay na Lesson 26: Modyul 16 Analyzing and Solving Kailanan ng Panghalip SKILLS OF RUNNING
Matulungin Nananatili sa Aking “Wonderworks” IKALABING ANIM NA Two-Step Word Problem Panao
Komunidad by Dali Soriano LINGGO Pangangalaga sa
Kapaligiran Wastong
Paraan ng Pagbasa
Pagbabaybay
LEARNING
RESOURCES
A. References K-12 CGp 32 Kto12 C.G p.45 K-12 CGp K-12 CGp K-12 CGp.40 K-12 CGp K-12 CGp18
1. Teacher’s 55-56 39-40 41-43 181-183 91 225-228
143-144
Guide
pages
2. Learner’s 131-135 128-136 190-195 115-116 122-124 95-97 339-341
Materials pages
3. Textbook
pages
4. Additional 1. GMRC 1 (Patnubay ng Araling Panlipunan 1.Lesson Guide in Elem. Music, Art, Physical
Materials from Guro). 1996. pp. 87-96.* 2.2003.pp.94-96,127-134 Math Grade 2 p.177 Education and Health
Learning 2. Edukasyon sa Wastong 2. Lesson Guide in Elem. 2.(Tagalog) DepEd.
Resource (LR) Pag-uugali at Kagandahang Math Grade 2. 2005. pp. Falculita, Rogelio F.
portal Asal 1 (Batayang Aklat). 176-180 et.al.2013. pp. 375.
1997. pp. 129- 3. Lesson Guide in Elem. 303-305. 313-314
Math Grade 2. 2010. pp. Original File Submitted
177-180 and Formatted by
4. Lesson Guide in Elem. DepEd Club Member -
Math Grade 2. 2012. pp. visit depedclub.com
177-180 for more
5. Mathematics Kagamitan
ng Magaaral Tagalog
Grade 2. 2013. pp. 122-
124
B. Other Learning Larawan, tarpapel Larawan, tarpapel Picture, word strips, Mga Kuwento: Pictures, tarpapel, Larawan, tarpapel Tarpapel, larawan
Resource manila paper, pentel Kuwento: “Ating flashcards, activity cards
pens , pocket chart kapaligiran, Mahalin at
,T.G.,L.M. Pagyamanin!”
Akda ni Rianne Pesigan-
Tinana
Diyalogo: “Ang
Magkaibigan” Akda ni:
Rianne Pesigan-Tinana
Venn diagram, mga
larawan ng kargador,
kalabasa na masyadong
malaki kaysa sa karaniwan,
tunay na bagay
III. PROCEDURES
A. Reviewing Ano ang mga halimbawa ng Muling talakayin ang mga Pre- Assessment : “Let’s Basahin nang may wastong 1. Drill – Drill the pupils in Ipagawa ang Tukoy Warm Up Exercise
previous lesson mga gawain na nagpapakita pagbabagong hindi Aim” on L.M. p. 192. paghinto, malakas addition and subtraction of Alam sa T.G pahina 90 1. Jog in place for
or presenting the ng pagiging matulungin sa nagaganap o nanatili sa at may kahusayan ang mga whole numbers using 8counts.
new lesson kapwa? isang komunidad. pangungusap. flashcards. 2. Bend trunk forward
1. Maganda ang tanawin Play “Rolling for 8 counts
sa Lucban, Quezon. Multiplication”. 3. Bend trunk
Think of a multiplication (4 backward for 8 counts
x 5). Then say, I roll this 4. Bend trunk
multiplication to (call one sideward right for 8
of your pupils). He/She will counts.
answer the multiplication.
5. Bend trunk
If his/her answer is
sideward left for 8
correct, he/she will take
counts
turn.
6. Do the jumping jack
for 8 counts.
B. Establishing a Itanong: Naranasan niyo na Mangalap ng iba-ibang Let the pupis sing the song Ipatukoy ang pang-uring Show an illustration of a Ipakita at pag-usapan Show pictures to the
purpose for the bang mapahiya o ideya mula sa mga mag- “He’s Got The Whole ginamit at ang inilarawan boy planting on his ang larawan ng pupils.
lesson pagtawanan sa harap ng aaral kung ano-anong World in His Hand”. nito sa pangungusap vegetable garden. paaralan.
nakararami? Ano ang mga pagbabagong hindi Ask: What does the boy Ano ang ginagawa sa
inyong naramdaman?May nagaganap sa inyong doing? paaralan?
tumulong ba komunidad. Itala sa pisara Is it good to have a Basahin nang may
sa inyo noong mga at pag-usapan. Iugnay sa vegetable garden at tamang ekspresyon at
panahong iyon? aralin. home? Why lakas ng boses. Talk about tha picture
Magagawa mo bang 1. Inay, inay, heto na
sumulat ng isang maikling ako!
sanaysay 2. Para sa iyo ito, Inay!
tungkol dito? 3. Nanguna ako sa
klase!
4. Mabuti kang mag-
aaral, anak.
5. Matagal ko nang
gustong magkaroon
nito, Inay.
C. Presenting Ano ang nararamdaman Ipabasa muli ang “ Mga Ask: In what places do you Basahin muli nang may Present problem on the Basahin ang tulang Read the poem.
examples/ niyo kapag nakakatanggap Bagay na Nananatili sa and your families go? wastong paghinto, board Kasiyahan sa Paaralan Takbo Na Tayo
instances of the kayo ng tumulong mula sa Komunidad” sa LM sa If you go to the provinces malakas Isang araw sa aking ni Rhodora B. Pena
new lesson kapwa? pahina 133-135 what are the things do you at may kahusayan ang mga pag-uwi ( see tarpapel )
Gumawa ng maikling see? (rivers, mountains, pangungusap. Kasiyahan ay hindi ko
salaysay sa inyong papel trees ,seas) 1. Maganda ang tanawin malimi
tungkol sa mga Who made those? sa Lucban, Quezon. Sa paaralang aking
pagbabagong hindi pinanggalingan
nagaganap sa inyong Mataas na marka
komunidad o mga bagay aking nakamtam
na nanatili dito. Siguradong katuwaan,
para kay nanay
Tularan sana ninyo,
aking kamag-aral

D. Discussing new Bumuo ng pangkat na Paano kaya nananatili ang A.Unlocking Difficulties: Ipabaybay ang mga Ask some pupils to restate Do you like the poem?
concepts and mayroong 4-5 bata. Ang mga estruktura ,pagkain, Write the word being sumusunod na salita sa the problem on their own What does the poem
1.Ano ang mensahe ng
practicing new bawat pangkat ay gusali ,parke at iba pa sa named. Choose the words papel: words. tells us? What benefits
tula?
skills #1 magpapakita ng inyong komunidad? that would fit in the box… 1.maganda Call one pupil to underline do we get from
2.Sa inyong palagay,
pagsasadula ng mga gawain see T.G. p. 42. 2. mas mabilis the question. running? What part of
bakit may kasiyahang
ng pagtulong sa kapwa. B.During Reading Activity: 3.pinakamasipag Ask pupils to restate the our body do we use in
nararamdaman ang
Talakayin at pag-usapan Read aloud the poem 4. malamig question in a statement running? Where else
may-akda?
ang ipinakita ng bawat “Wonderworks” by Dali 5.mas malaki form. do we use this part of
3. Sino ang tinutukoy
pangkat. Soriano Use repeated addition: our body?
ng mga salitang may
First Reading : Teacher 3+3+3+3+3+3+3+3 According to the poem
salungguhit?
reads the poem. + 3 = 27 our legs and feet are
4. Alin sa mga ito ang
Second Reading: Teacher or multiplication equation: gifts from God, so
tinutukoy sa isahan?
together with the pupils 9 x 3 = 27 what would you do
dalawahan?
read the poem. Ask the pupils if they have with these gifts?
maramihan?
Third Reading: Pupils read other solution for the
the poem.Refer to T.G. p.. problem. Let them show it.
43. Use the following guide in
analyzing word problem.
1. State the problem in
your own word.
2. Determine what is asked
by underlining it.
3. State the question in
statement form.
4. Solve the problem with
complete solution.
Review your work if it
makes sense.
E. Discussing Gamit ang semantic Post Reading Activities: Ipabasa muli ang mga Gawain 1 Isagawa ang Gawin Look carefully at the
new concepts webbing , isulat sa bilog Comprehension Questions pangungusap na nasa LM, Sagutin ang word problem Natin sa LM pahina picture of the child
and ang mga bagay na nanatili , see L.M. p. 193. pahina 115. at ipakita ang iyong running. (Show
practicing new o hindi nagbabago sa 1.What are the things that 1. Paano ang wastong solusyon. Gumamit ng picture) What can you
skills #2 Ipatukoy ang mga komunidad. amazed the author? paraan ng pagbasa ng angkop na pamamaraan sa say about the position
larawang nagpapakita ng estukt 2.What are the things pangungusap? paghanap ng sagot. of the legs, feet and
ura
pagiging matulungin sa Mga
Bagay created by God? Etc… 2. Saan nagsisimula ang 1.Sa 35 mag-aaral ng arms of the child? Do
na
kapwa. pangal
Hindi unang letra ng salita ng ikalawang baitang, 30 ang you still remember the
Nagba parke
an
bago
sa
pangungusap? may baon para sa recess. correct body
Komun
idad
tulay,d
3. Anong bantas ang Kung binigyan ng guro ang movements for
aan
,kalye ginamit pagkatapos ng bawat isang walang baon running?
bawat pangungusap? ng 3, magkano lahat ang
kanyang ipinamigay
F. Developing Pangkatang Gawain: Gumawa ng 5 Activity A Muling ipabasa ang 1.Si Danny ay nagtitinda ng 1. Maghanay ng mga Let the pupils try this
mastery (leads to Ipakita s pamamagitan ng pangungusap tungkol sa Let the pupils get a partner diyalogong “Ang ice candy tuwing Sabado panghalip panao sa exercise.
Formative awitin ang kahalagahan mga bagay na hindi and share and discuss their Magkaibigan” sa LM, sa plasa. Ang isang ice iba’t ibang kailanan. * Together with the
Assessment 3) ng pagiging matulungin sa nagbabago sa answer to the questions pahina 114-115. candy ay nagkakahalaga ng Ilagay sa talahanayan. group run forward and
kapwa. komunidad. on numbers 8- Ipatukoy ang ginamit na 2. Kung ang dala niya ay Isa- then backward.
Dala Maramihan
10.Encourage pupils to pang-uri at ang 100 piraso at han -wa- * Repeat for three
give reason and express inilalarawan nito. nakapagbenta na siya ng han times.
their feeings on what they 90, magkano pa kaya ang Did you enjoy
considered as their kanyang benta sa mga running? Did you do it
greatest treasure . natitirang ice candy? right?
G. Finding Tumawag ng isang mag Iulat sa klase ang mga Activity B: Palabasin ang mga bata sa Sagutin ang bawat word 2. Sumulat ng Let the pupils read the
practical aaral at magbigay ng nabuong pangungusap. Divide the class into 5 silid-aralan. Pahanapin sila problem at ipakita ang pangungusap batay sa statements . Let them
application of sitwasyon. Tanungin sila groups.Let them make a ng mga halamang nais iyong solusyon. nakatalang run forward slowly if
concepts and kung ano ang gagawin nila survey among members of nilang alagaan at pagawin Kung ang bawat bata sa panghalip panao. the statement tells the
skills in daily kung sila ang nasa the group as their most sila ng pangungusap na ikalawang baitang ay may ako correct idea in
living sitwasyon. common answer for what ginagamitan ng mga baon na 6. Magkano ang kita running. If not, tell
Nagmamadali kang they are thankful for and salitang naglalarawan. kabuuang baon ng 4 na sila them to run backward
naglalakad papuntang what they consider as their Gabayan ng guro ang mga lalaki at 3 babae? ikaw slowly.
paaralan.Hindi mo napansin greatest gift .Let the group bata sa gawaing ito. tayo 1. Running keeps
na nasagi mo pala ang isang present their survey to the (Ipagamit ang mga salitang one’s body fit and
bata at nadapa ito. class. ginagamit sa healthy.
Maagang namalengke ang paghahambing)(optional) 2. Running is an
iyong ina. Hindi pa siya Papag-isipin o ipaguhit sa enjoyable activity that
nakapaglilinis ng bahay. mga bata ang mga develops endurance.
Nauna ka sa iyong mga halamang nais nilang 3. Your fist should be
kamagaral sa pagpasok sa alagaan at pagawin sila ng slightly closed when
paaralan.Napansin mong pangungusap na running.
hindi pa masyadong malinis ginagamitan ng salitang 4. You can focus your
ang inyong silid aralan. naglalarawan kung di eyes in any direction
palalabasin ang mga bata while running.
sa silid -aralan
5. Running can
enhance our mind.
H.Making Paano niyo maipakikita ang Paano mo Read “Remember This “ Paano ang wastong paraan Use the following guide in Ang ako, mo, ikaw, Running is an activity
generalizations pagiging matulungin sa maipapaliwanag ang on L.M. p. 194. ng pagbasa ng analyzing word problem. siya, akin, ko, at niya that develops
and abstractions inyong kapwa? pagbabagong hindi pangungusap? 1. State the problem in ay mga panghalip na endurance. It can also
about the lesson nagaganap sa sariling Basahin ang dapat tandaan your own word. tumutukoy sa iisang enhance the leg’s
komunidad? sa LM, pahina 115 2. Determine what is asked tao. Isahan ang strength and power. It
Pangalagaan at Basahin nang may wastong by underlining it. kailanan nito. Kita at is very useful to do
ipagmalaki ang mgabagay paghinto, 3. State the question in kata ay tumutukoy sa running as an exercise
na nanatili o hindi malakas, at may statement form. dalawang tao. Ang to keep one’s body fit
nagbago sa pagkat ito’y kahusayan ang mga 4. Solve the problem with kailanan nito ay and healthy.
bahaging mahalagang pangungusap. Isinusulat complete solution. dalawahan. Ang ninyo,
kasaysayan ng isang ang unang letra Review your work if it kayo, sila, natin, tayo,
komunidad. nito na nagsisimula sa makes sense. at kanila ay
malaki at may tuldok tumutukoy sa higit sa
pagkatapos ng dalawang tao.
pangungusap. Maramihan ang
kailanan nito.

I. Evaluating Isulat ang Tama kung ang Ihanay ang mga Read the dialogue and Basahin nang may wastong Use the following guide in Pasagutan ang Read the following
learning mga pangungusap ay pangungusap na nagawa answer the following paghinto, malakas analyzing the word Linangin Natin sa and choose the
nagpapakita ng mabuting ng mga bata at isulat ang questions on L.M. p. 195, at may kahusayan ang mga problems below. LM.pahina 95 correct answer.
gawi at Mali kung hindi. mga ito tsart. Patnubayan “Measure my Learning “ . pangungusap. 1. State the problem in 1. Where are you
1.Tumutulong ako sa ang mga bata sa paggawa 1. Maganda ang tanawin your own word. going to focus your
pagaalaga sa aking ng sanaysay base sa mga sa Lucban, Quezon. 2. Determine what is asked Punan ng angkop na direction while
nakababatang kapatid. pangungusap na kanilang 2. Mas mabilis tumakbo by underlining it. panghalip panao ang running?
2.Nagbibigay ako ng tulong nabuo. ang tigre kaysa sa kuneho. 3. State the question in patlang. A. At the side C. In the
sa mga nasalanta ng bagyo 3. Pinakamasipag si Lorna statement form. 1. Matalinong bayani direction you want to
sa abot ng aking makakaya. sa kanilang limang 4. Solve the problem with si Dr. Jose Rizal._____ go
3. Tinutukso ko ang mga magkakapatid. complete solution. ay isang B. At the top D. In the
pulubing nakikita ko sa A. Five boys and 2 girls manggagamot. other direction
kalye. were given P 10.00 each. 2. Naglilinis ng ( see tarpapel )
4.Hindi ako tumutulong sa How much did they bakuran sina Icoy at
paglilinis ng aming silid receive in all? Bentong.
aralan. B. There were 5 ____ ay masisipag na
5. Inalalayan ko ang contestants at the start. bata.
matandang tumatawid sa Three were eliminated. 3. Ako at si Nanay ay
kalsada. The remaining contestants maagang gumising.
will be given 3 questions _____ay magsisimba.
each. How many questions 4. Si Mark ay mabait.
should be prepared? ______ ay mahal ng
kaniyang mga
magulang.
5. Masipag mag-aral si
Zyra. Matataas ang
mga marka _____
J. Additional Sumulat ng isang Make a thank you note to Gawaing Bahay Run.....Run..... Run.....
activities for pangungusap na nagsasabi God for all the things He Ipakita ang iyong solusyon Directions:
application or kung bakit mahalaga ang created and for all the gifts sa pagsagot sa kalagayan From a scattered
remediation pagtulong sa kapwa. and blessings you sa ibaba. 1.Gustong bumili position pupils will:
received .Write it in the ni Sandara ng isang palda 1. At one whistle
box below. na nagkakahalaga ng 150. blow...
Binigyan siya ng kanyang  run in any direction
nanay ng 100. Kung mag- without bumping at
iipon siya ng 10 sa loob ng each other
limang araw, kasya na kaya 2. Two whistle blows...
ito?  run forward towards
2.Si Aliyah ay bumili ng the teacher.
dalawang balot ng puto. Si 3. Three whistle
Van Chester naman ay blows...
tatlo. Magkano ang  Run moderately
ibinayad nila sa tindera around a circle
kung ang bawat balot ay clockwise and
5? counterclockwise
4. Four whistle blows…
 Run forward and
backward in a slow
motion.
How do you feel after
this activity? Are you
feeling better? Did you
enjoy doing the
activity? Did some of
you feel tired?
IV. REMARKS

V. REFLECTION
A..No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B.No. of learners
who require
additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work? No.
of learners who
have caught up
with the lesson
D. No. of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Strategies used that work Stratehiyang dapat gamitin: Strategies used that work Stratehiyang dapat Strategies used that
teaching strategies __Koaborasyon __Koaborasyon well: __Koaborasyon well: gamitin: work well:
worked well? Why __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain ___ Group collaboration __Pangkatang Gawain ___ Group collaboration __Koaborasyon ___ Group
did these work? __ANA / KWL __ANA / KWL ___ Games __ANA / KWL ___ Games __Pangkatang Gawain collaboration
__Fishbone Planner __Fishbone Planner ___ Solving Puzzles/Jigsaw __Fishbone Planner ___ Solving Puzzles/Jigsaw __ANA / KWL ___ Games
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga ___ Answering preliminary __Sanhi at Bunga ___ Answering preliminary __Fishbone Planner ___ Solving
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture activities/exercises __Paint Me A Picture activities/exercises __Sanhi at Bunga Puzzles/Jigsaw
__Event Map __Event Map ___ Carousel __Event Map ___ Carousel __Paint Me A Picture ___ Answering
__Decision Chart __Decision Chart ___ Diads __Decision Chart ___ Diads __Event Map preliminary
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart ___ Think-Pair-Share (TPS) __Data Retrieval Chart ___ Think-Pair-Share (TPS) __Decision Chart activities/exercises
__I –Search __I –Search ___ Rereading of Paragraphs/ __I –Search ___ Rereading of Paragraphs/ __Data Retrieval Chart ___ Carousel
__Discussion __Discussion Poems/Stories __Discussion Poems/Stories __I –Search ___ Diads
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction __Discussion ___ Think-Pair-Share
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama (TPS)
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Rereading of
___ Lecture Method ___ Lecture Method Paragraphs/
Why? Why? Poems/Stories
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Differentiated
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials Instruction
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Role Playing/Drama
___ Group member’s ___ Group member’s ___ Discovery Method
Cooperation in Cooperation in ___ Lecture Method
doing their tasks doing their tasks Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
Cooperation in doing
their tasks
F. What difficulties Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking __ Bullying among pupils Mga Suliraning aking __ Bullying among pupils __Kakulangan sa __ Bullying among
did I encounter naranasan: naranasan: __ Pupils’ behavior/attitude naranasan: __ Pupils’ behavior/attitude makabagong kagamitang pupils
which my principal __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa __ Colorful IMs __Kakulangan sa makabagong __ Colorful IMs panturo. __ Pupils’
or supervisor can kagamitang panturo. makabagong kagamitang __ Unavailable Technology kagamitang panturo. __ Unavailable Technology __Di-magandang pag- behavior/attitude
help me solve? __Di-magandang pag-uugali ng panturo. Equipment (AVR/LCD) __Di-magandang pag-uugali Equipment (AVR/LCD) uugali ng mga bata. __ Colorful IMs
mga bata. __Di-magandang pag-uugali __ Science/ Computer/ ng mga bata. __ Science/ Computer/ __Mapanupil/mapang- __ Unavailable
__Mapanupil/mapang-aping ng mga bata. Internet Lab __Mapanupil/mapang-aping Internet Lab aping mga bata Technology
mga bata __Mapanupil/mapang-aping __ Additional Clerical works mga bata __ Additional Clerical works __Kakulangan sa Equipment
__Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata __Kakulangan sa Kahandaan Kahandaan ng mga bata (AVR/LCD)
mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa lalo na sa pagbabasa. __ Science/ Computer/
__Kakulangan ng guro sa ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa Internet Lab
kaalaman ng makabagong pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong __ Additional Clerical
teknolohiya __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya works
__Kamalayang makadayuhan kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang
teknolohiya __Kamalayang makadayuhan makadayuhan
__Kamalayang
makadayuhan
G. What innovation __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video Planned Innovations: __Pagpapanuod ng video Planned Innovations: __Pagpapanuod ng video Planned Innovations:
or localized presentation presentation __ Localized Videos presentation __ Localized Videos presentation __ Localized Videos
materials did I __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __ Making big books from __Paggamit ng Big Book __ Making big books from __Paggamit ng Big Book __ Making big books
use/discover which __Community Language __Community Language views of the locality __Community Language views of the locality __Community Language from
I wish to share with Learning Learning __ Recycling of plastics to be Learning __ Recycling of plastics to be Learning views of the locality
other teachers? __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” used as Instructional __Ang “Suggestopedia” used as Instructional __Ang “Suggestopedia” __ Recycling of plastics
__ Ang pagkatutong Task __ Ang pagkatutong Task Materials __ Ang pagkatutong Task Materials __ Ang pagkatutong Task to be used as
Based Based __ local poetical composition Based __ local poetical composition Based Instructional Materials
__Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na __ local poetical
material