Вы находитесь на странице: 1из 4

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄmÉÆæà gÉ樀 ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀ PÉ®ªÀÅ


vÁAwæPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ –
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï£À°è

1
1. Accident C¥ÀWÁvÀ

2. Act C¢ü¤AiÀĪÀÄ

3. Adequate Distance ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀÆgÀ

4. Approved Special Instructions C£ÀĪÉÆâvÀ «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

5. Authorised Officer C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁj

6. Authority to Proceed ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀ C¢üPÁgÀ

7. Automatic Fare Collection System ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ zsÀgÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉ «zsÁ£À

8. Automatic Mode ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ «zsÁ£À

9. Automatic Train Operation ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ gÉÊ®ÄUÁr ZÁ®£É

10. Automatic Train Protection ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ gÉÊ®ÄUÁr gÀPÀëuÉ

11. Automatic Train Supervision ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ gÉÊ®ÄUÁr ªÉÄðéZÁgÀuÉ


12. Auxiliary Systems Controller ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæPÀ

13. Berth ±ÀAiÀÄ£À¸ÀܼÀ

14. Bore well PÉƼÀªÉ ¨Á«


15. Cab Signal zÀȶÖUÉÆÃZÀgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ

16. Caution Order JZÀj


Ñ PÉ DzÉñÀ

17. Cavity ¥ÉƼÀÄî


18. Certificate of Competency zÀPÀv
ë ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

19. Chief Controlling Officer ªÀÄÄRå¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁj

20. Coded Manual Mode ¸ÀAPÉÃvÀ ¸À»vÀ PÉʬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀzÀÞw

21. Compressed air ¸ÀAPÀÄavÀ UÁ½


22. Continuous Automatic Train Control ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ gÉÊ®ÄUÁr ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜ
System
23. Cross passage CqÀØ ªÀiÁUÀð
24. Curtain wall ¥ÀgÀzÉ UÉÆÃqÉ
25. Cut Out Mode gÉÊ®ÄUÁr ¤AiÀÄAvÀæt ºÁUÀÆ ¸ÀAPÉÃvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «¥sÀ®vÉAiÀÄ
¸ÀAzÀ¨ðsÀ zÀ°è C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀĪÀ PÁAiÀiÁðZÀgÀt «zsÁ£À
26. Dewatering ¤ÃgÀÄ SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
27. Emergency vÀÄvÀÄð ¥Àj¹Üw

28. Emergency evacuation vÀÄvÀÄð ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀÄ«PÉ


29. Emergency Stop Plunger/Switch JªÀÄdð¤ì ¸ÁÖ¥ï ¥ÀA è dgï – vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ
gÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ ¤AvÀĺÉÆÃUÀ®Ä C¼ÀªÀr¹zÀ G¥ÀPÀgÀt
30. Excavation CUÉvÀ
31. Existing structure C¹ÛvÀézÀ°ègÀĪÀ PÀlÖqÀ
32. Exploration ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É
33. Exploratory hole ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÁävÀPÀ gÀAzsÀæ
34. Explosive ¸ÉÆáÃlPÀ
35. Facing and Trailing Points NqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁUÀð¢AzÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄĪÀ gÉÊ®ÄUÀ½UÉ
£ÉÃgÀªÁV ¨ÉÃgÉqÉ wgÀÄV¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀ ºÉÆgÀ¼ÀÄUÀA©UÀ¼ÀÄ
36. Fixed Signal ¹ÜgÀ ¸ÀAPÉÃvÀ

37. Fouling Mark G®èAWÀ£É UÀÄgÀÄvÀÄ

38. Fragment vÀÄtÄPÀÄ

2
39. Geological survey ¨sÀÆ«eÁÕ£À ¸À«ÄÃPÉë
40. Geology ¨sÀÆ«eÁÕ£À
41. Ground water CAvÀdð®
42. Hard Rock UÀnÖ §AqÉ
43. Headway PÁ¯ÁªÀPÁ±À – JgÀqÀÄ C£ÀÄPÀæªÀÄ gÉÊ®ÄUÁrUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À DAvÀgÀ
44. Inspection Car (Tower Wagon) ¥Àj²Ã®£Á ªÁºÀ£À

45. Inspection Route ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁUÀð

46. Irrevocable Emergency Brake C¥ÀjªÀvÀð¤ÃAiÀÄ vÀÄvÀÄð ¨ÉæÃPï

47. Isolation ¥ÀævÉåÃPÀvÉ

48. Last Station PÉÆ£ÉAiÀÄ ¤¯ÁÝt

49. Local Control ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt

50. Monitoring ¤UÁªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ


51. Moving Train ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÉÊ®ÄUÁr

52. Normal Traffic Direction ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAZÁgÀ ¢PÀÄÌ

53. Obstruction CqÀZu


À É

54. Open well vÉgÉzÀ ¨Á«


55. Operations Control Centre PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ¤AiÀÄAvÀæt PÉÃAzÀæ
56. Over break ºÉZÀÄѪÀj
57. Permanent support ±Á±ÀévÀ DzsÁgÀ
58. Permission to Approach ¸À«Äæ¸À®Ä C£ÀĪÀÄw

59. Platform Screen Doors ¥Áèmï ¥sÁgÀA vÉgÉ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ

60. Platform Supervisor Booth ¥Áèmï ¥sÁgÀA ¥ÀgÀåªÉÃPÀëPÀgÀ PÉÆoÀr

61. Point and Trap Indicators ºÉÆgÀ¼ÀÄUÀA© ªÀÄvÀÄÛ mÁæ¥ï UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ
G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
62. Power Block «zÀÄåvï ¤®ÄUÀqÉ

63. Proceed Code ZÀ°¸À®Ä ¸ÀAPÉÃvÀ

64. Receiving Sub-Station ¹éÃPÀgÀt G¥À«zÀÄåvï PÉÃAzÀæ

65. Rectifier ¢¶ÖPÁj

66. Restricted Manual Mode ¥Àj«ÄvÀ ºÀ¸ÀZ


Û Á°vÀ «zsÁ£À (MAzÀÄ ZÁ®£À «zsÁ£À)

67. Rock blasting §AqÉAiÀÄ ¸ÉÆáÃl


68. Rolling Stock Supervisor ºÀ½§ArUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀPÀ

69. Running Line NqÁlzÀ ªÀiÁUÀð

70. Running Train ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀÀ gÉÊ®Ä

71. Secure a Train gÉÊ®ÄUÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ

72. Short Circuting Device µÁmïð ¸ÀQðmï G¥ÀPÀgÀt

73. Shunting gÉÊ®ÄUÁrAiÀÄ PÀA© (ºÀ½) §zÀ¯ÁªÀuÉ

74. Signal ¸ÀAPÉÃvÀ

75. Signal Engineer ¸ÀAPÉÃvÀ C©üAiÀÄAvÀgÀÄ

76. Signal Supervisor ¸ÀAPÉÃvÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀ

3
77. Soft Rock ªÀÄÈzÀÄ §AqÉ
78. Stabilisation ¹ÜjÃPÀgÀt
79. Station Control Room ¤¯ÁÝt ¤AiÀÄAvÀæt PÉÆoÀr

80. Station Controller ¤¯ÁÝt ¤AiÀÄAvÀæPÀ

81. Station Limitations ¤¯ÁÝt ¥Àj«ÄwUÀ¼ÀÄ

82. Station Section ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÉPÀ£


ë ï

83. Supply Control Post ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¤AiÀÄAvÀæPÀ ¸ÁÜ£À

84. Survey ¸À«ÄÃPÉë


85. Target Distance vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀ UÀÄjAiÀÄ zÀÆgÀ

86. Target Speed vÀ®Ä¥À¨ÉÃPÁzÀ UÀÄjAiÀÄ ªÉÃUÀ

87. Temporary Earth vÁvÁÌ°PÀ ¨sÀƸÀA¥ÀPÀð

88. Temporary support vÁvÁÌ°PÀ DzsÁgÀ


89. Terminal Station PÉÆ£ÉAiÀÄ ¤¯ÁÝt

90. Test Track ¥ÀjÃPÁë ºÀ½

91. Third Rail ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ gÉ樀 ºÀ½ - gÉÊ®ÄUÁrUÉ ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvï


¥ÀæªÁºÀPÁÌV eÉÆÃr¸À¯ÁzÀ «±ÉõÀ ºÀ½
92. Track Circuit ªÀiÁUÀðzÀ MAzÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä
MzÀV¹gÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
93. Track Supervisor ºÀ½ §ArUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀPÀ

94. Traction ªÀÄÆgÀ£Éà gÉ樀 ºÀ½UÉ MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ


¥ÀjªÀiÁt
95. Traction Feeder Braker ªÀÄÆgÀ£Éà gÉ樀 ºÀ½ ¸ÁzsÀ£ÀPÉÌ «zÀÄåvï ¥ÀæªÁºÀzÀ ¸ÀgÀ§gÁd£ÀÄß
¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£É
96. Trail Assembly ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ eÉÆÃqÀuÉ
97. Train Integrated Management System gÉÊ®ÄUÁr C£ÀÄPÀ°vÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀåªÀ¸ÉÜ - mÁæPÀ£ ë ï, «zÀÄåZÀÒQÛ,
¨ÉæÃPï, ºÀªÁ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÄmÉÆæà gÉÊ®ÄUÁrUÀ¼À ZÀ®£ÉUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼À ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt
¥Á®£ÉUÁV ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ
98. Trench PÀAzÀPÀ
99. Tunnel ¸ÀÄgÀAUÀ
100. Tunnel Ventilation Section ¸ÀÄgÀAUÀ UÁ°¨É¼ÀPÀÄ ¸ÀAZÁgÀ «¨sÁUÀ

101. Underground structure ¨sÀÆUÀvÀ PÀlÖqÀ


102. Unforeseeable ¤jÃQë¸À¯ÁUÀzÀ
103. Unstable ground C¹ÜgÀªÁzÀ
104. Ventilation ªÁvÁAiÀÄ£À
105. Works Train PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÁV eÉÆÃr¸À¯ÁzÀ gÉÊ®ÄUÁr