Вы находитесь на странице: 1из 11

RAPORT STATISTIC

privind măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea


unui loc de muncă, realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
ale Republicii Moldova în ianuarie – iunie 2018

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
o мерах занятости и социальной защиты лиц, находящиеся в поиске работы,
реализованных агентствами занятости населения
Республики Молдова за январь – июнь 2018
STRUCTURA ŞOMERILOR
СТРУКТУРА БЕЗРАБОТНЫХ
1. 1. Numărul şomerilor înregistraţi conform studiilor, vârstei şi formelor de proprietate
Численность зарегистрированных безработных по видам образования, возрастным категориям и формам собственности

Nr. Indicatori Înregistraţi Plasaţi în câmpul muncii


crt. Показатели Зарегистрированы Трудоустроены


Total Femei Total Femei
всего женщин всего женщин
A B 1 2 3 4
01. Şomeri - total 16742 7686 7933 3816
Безработные - всего
din care au lucrat: 7400 3148 5912 2723
из них работали:
02. în profesii de muncitori
по профессиям рабочих

03. specialişti 2863 1574 2021 1093


на должностях служащих
Din rândul 01: 6166 2851 3624 1789
Из строки 01:
04. proveniţi din muncă
потерявшие работу

05. au revenit pe piaţa muncii după o întrerupere 4097 1871 1592 800
вернувшиеся на рынок труда после перерыва
06. pentru prima dată sunt în căutarea unui loc de muncă 6479 2964 2717 1227
впервые ищущие работу
07. din rândul 06, fără profesii 5255 2469 X X
из строки 06, без професий
Din rândul 01: 1454 728 279 120
Из строки 01:
08. persoane cu studii primare
лица с начальным образованием
09. persoane cu studii gimnaziale (9 clase) 6942 3185 3463 1661
лица с гимназическим образованием (9классов)
10. persoane cu studii liceale şi medii de cultură generală (11-12 clase) 2681 1231 1372 681
лица с лицейским и общим образованием
(11-12 классов)
11. persoane cu studii secundare profesionale 3364 1162 1636 618
лица с начальным профессиональным образованием
12. persoane cu studii medii de specialitate 998 560 459 256
(colegii şi fostele tehnicumuri)
лица со среднем специальном образованием (колледжи и
бывшие техникумы )
13. persoane cu studii superioare 1303 820 724 480
лица с высшим образованием
Din rândul 01 – după categorii de vârstă 2358 1138 1446 711
Из строки 01 – по возрасту
14.
16 – 24 ani / лет
15. 25 – 29 ani / лет 2050 980 1015 474
16. 30 – 49 ani / лет 8351 4088 3947 2060
17. 50 – 65 ani / лет 3983 1480 1525 571
18. Din rândul 01 au activat: 1674 631 1042 360
Из строки 01 были заняты:
agricultură
сельское хозяйство
19. industrie 1917 1005 2529 1335
промышленность
20. Din rândul 19: 1860 990 2492 1329
Из строки 19
- industria prelucrătoare
- обрабатывающая промышленность
21. construcţii 526 77 667 54
строительство
22. comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 1563 776 1011 552
2
оптовая и розничная торговля
23. transporturi, depozitare şi comunicaţii 432 132 250 69
транспорт, складское хозяйство и связь
24. tranzacţii imobiliare 7 4 3 3
операции с недвижным имуществом
25. administraţie publică; asistenţă socială obligatorie 966 408 346 223
государственное управление и оборона; обязательное социальное
страхование
26. învăţământ 814 494 300 213
образование
27. sănătate şi asistenţă socială 409 277 286 229
здравоохранение и социальные услуги
28. hoteluri şi restaurante 0 0 0 0
гостиницы и рестораны
29. alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 1547 722 1004 556
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
30. Alte tipuri de activităţi 408 196 495 222
Прочие услуги
31. Din rândul 01 – pe forme de proprietate: 3445 1688 1673 879
из 01 стр. по формам собственности:
proprietate publică
публичная собственность
32. proprietate privată 5494 2387 4814 2312
частная собственность
33. alte forme de proprietate 1324 647 1446 625
другие формы собственности

1.2 Motivele aflării în şomaj


Причины безработицы
Nr. Indicatori Înregistraţi Plasaţi în câmpul
сrt.. Показатели Зарегистрированы muncii
Трудоустроены
№ Total Femei Total Femei
всего женщин всего женщин
A B 1 2 3 4
01. Numărul şomerilor – total 16742 7686 7933 3816
Число безработных – всего
02. Din care: из них: 7962 3681 4000 1963
Persoane demisionate
Лица в отставке
03. Persoane сoncediate 720 428 372 232
Уволенные лица
04. Persoane a căror contract individual de muncă a încetat în circumstanţe ce nu 1581 613 844 394
depind de voinţa părţilor
Лица,чей индивидуальный трудовой договор был прекращен по
обстоятельствам не зависсящим от воли сторон
05. Tineri care au satisfăcut serviciul militar sau de alternativă 30 1 17 0
Уволенные из вооруженных сил

06. Absolvenţi ai gimnaziilor (9 clase), liceelor şi şcolilor de cultură generală (11 – 138 65 182 91
12 clase)
Выпускники гимназий (9 классов) лицеев и общеобразовательных школ (11
– 12 классов)
07. Absolvenţi ai şcolilor secundare profesionale 51 27 33 14
Выпускники профессиональных училищ

08. Absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate (colegii) 11 5 5 2


Выпускники со среднем специальном образованием
09. Absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior 28 18 18 13
Выпускники с высшим образованием

10. Persoane eliberate din locul de detenţie sau din instituţia de reabilitare socială 141 16 40 11
Лица, освобожденные из мест лишения свободы или из учреждений
социальной реабилитации

11. Persoane ce au încetat să muncească renunţând la licenţă pentru desfăşurarea 1 0 0 0


unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă
Лица, прекратившие трудовую деятельность, отказавшись от лицензии на

3
осуществление предпринимательской деятельности или от деятельности на
основе патента
12. Persoane care au încetat să muncească peste hotare în condiţiile încheierii 675 176 312 91
preliminare a unui contract individul de asigurări sociale de stat
Лица прекратившие трудовую деятельность за рубежом на условиях
предварительного заключения индивидуального договора государственного
социального страхования
13. Invalizi 323 133 147 79
Инвалиды
14. Veterani 28 3 13 2
Ветераны
15. Alte categorii 15316 7242 7166 3513
Другие категории

1. 3. Evoluţia numărului şomerilor


Движение численности безработных

Nr. Indicatori TOTAL Din col 1: Из 1 кол.:


сrt. Показатели Femei Tineri Locuitori
Всего молодежь rurali
№ Женщин 16 – 29 Жители сел.
ani / лет мест.
A B 1 2 3 4
01. Aflaţi în evidenţă la începutul anului 22386 10973 4640 15627
Состояли на учете на начало года
02. Înregistraţi de la începutul anului 16742 7686 4408 10293
Зарегистрированы с начала года
03. Plasaţi în câmpul muncii de la începutul anului 7933 3816 2460 4649
Трудоустроены с начала года
04. Ieşiţi din evidenţă de la începutul anului 14243 6465 3444 9666
Сняты с учета с начала года
05. Stau în evidenţă la finele perioadei de raportare 16953 8378 3144 11605
Состоят на учете в конце отчетного периода

06. Vizite efectuate de şomeri la agenţia de ocupare a 141184 70549 28098 92595
forţei de muncă, de la începutul anului
Количество посещений безработными агентства
занятости, с начала года
07. Din rândul 04: 2438 1191 686 1756
Из 04 строки:
S-au plasat în câmpul muncii de sinestătător
Трудоустроились самостоятельно
08. Au pierdut legătura cu agenţia sau au refuzat 9034 X X X
serviciul agenţiei
Потеряли связь с агентством или отказались от ее
услуг
09. S-au restabilit la locul precedent de lucru, 2 X X X
Вернулись на прежнее рабочее место

10. S-au pensionat 461 X X X


Вышли на пенсию
11. Au plecat în concediu de maternitate 137 X X X
Вышли в декретном отпуске
12. Alte motive 2170 X X X
Прочие причины

1.4 Repartizarea persoanelor după durata şomajului

4
Распределение по продолжительности безработицы
Nr. Numărul şomerilor Durata şomajului
crt. înregistraţi de la Продолжительность безработицы
Indicatori începutul anului,
№ Показатели inclusiv cei aflaţi în până la 6 luni 6 – 12 12 – 24 peste 24 luni
evidenţă la до 6 месяцев luni/месяцев luni/месяцев более 24
începutul anului месяцев
A B 1 2 3 4 5
01. Total, Всего
din care, из них 39128 22302 9634 5233 1959

02. Femei
18659 10117 4929 2628 985
Женщины
03. Bărbaţi
20469 12185 4705 2605 974
Мужчины
04. 16 – 24 ani /лет 4886 3248 1345 237 56
05. Femei
2425 1506 778 107 34
Женщины
06. Bărbaţi
2461 1742 567 130 22
Мужчины
07. 25 – 29 ani /лет 4162 2761 911 368 122
08. Femei
2132 1330 508 225 69
Женщины
09. Bărbaţi
2030 1431 403 143 53
Мужчины
10. 30 – 49 ani /лет 19383 11157 4699 2557 970
11. Femei
10021 5382 2603 1473 563
Женщины
12. Bărbaţi
9362 5775 2096 1084 407
Мужчины
13. 50 – 65 ani /лет 10693 5136 2675 2071 811
14. Femei
4079 1899 1038 823 319
Женщины
15. Bărbaţi
6614 3237 1637 1248 492
Мужчины

II. ACCESUL LA MĂSURI ACTIVE DE STIMULARE A OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ


ДОСТУП К АКТИВНЫМ МЕРАМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
2.1.Servicii de mediere a muncii
Посреднические услуги при трудоустройстве
Nr. Indicatori Înregistrate Din care: Из них: plasate în câmpul
crt. Показатели Зарегистрированы muncii peste hotare
plasate în câmpul
№ muncii Трудоустроены за
Трудоустроены рубежом
Total Femei Total Femei
Всего Женщины Всего Женщины

A B 1 2 3 4 5 6
01. Persoane aflate în căutarea 15278 6983 8377 3852 180 25
unui loc de muncă, care au
beneficiat de servicii de
mediere a muncii
Лица, , которые
пользовались
посредническими услугами
02. din care: - cu statut de şomer 13546 6539 7933 3816 175 25
из них: - со статусом
безработного
2. 3. Administrarea locurilor de muncă libere (de la începutul anului)
Управление вакантными местами (с начала года)
Nr. Indicatori Total de la În trimestrul de

5
crt. Показатели începutul anului raportare
Всего с начала В отчетном
№ года квартале
A B 1 2
01. Numărul unităţilor economice, care au prezentat ofertele de locuri de
muncă 3551 2191
Число предприятий предложившие вакантные места
02. Numărul locurilor libere de muncă înregistrate
26831 14604
Число зарегистрированных рабочих мест
Din care:
03. Из них:
7890 4317
- pentru slujbaşi
для служащих
04. - pentru muncitori
для рабочих 18941 10287

Din rândul 05, conform formelor de proprietate:


05. Из строки 05, по формам собственности:
6609 3821
- proprietatea publică
публичная собственность
06. - proprietatea privată
частная собственность 15880 9130

10. - alte forme de proprietate


другие формы собственности 4342 1653

2.4 Servicii de informare şi consiliere profesională


Услуги по информированию и профессиональному консультированию
Nr. Indicatori TOTAL Din col. 1
crt. Показатели Из 1 кол.
Всего Femei Plasaţi în Înmatriculaţi la
câmpul cursuri de
№ женщины muncii formare
Трудоуст profesională
роены Зачислены на
курсах
A B 1 2 3 4
0.1 Beneficiari de servicii de informare şi consiliere 50091 23225 6959 853
profesională din care:
0.2 Persoane cu statut de şomer, care au beneficiat de 34707 16621 6748 853
servicii de informare şi consiliere profesional.
Лица со статусом безработного, обхваченные
услугами по профессиональной ориентации

2. 7. Formarea profesională a şomerilor


Профессиональная подготовка безработных
Urmau pregătirea profesională la început anului

total

Nr. Indicatori Au absolvit cursurile Plasaţi în câmpul


crt. Показатели Окончили обучение muncii
Total Din care:
всегоÎnmatriculaţi la cursuri,

Из них: Трудоустроены
Всего

Продолжили профессиональное

Зачислены на курсы,

6
обучение на начало года
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
01. Total persoane 941 853 1180 864 248 68 749 379
Всего человек

Din care: Из них: 630 570 815 585 174 56 498 260
02. Femei женщины

2.5. Organizarea lucrărilor publice


Организация общественных работ
Nr. Indicatori TOTAL Din col. 1
crt. Показатели Из 1 кол.
Всего Femei Locuitori rurali

женщин Жители
сельской
мест.
A B 1 2 3
01. Numărul unităţilor unde au fost organizate lucrări 306 X X
publice
Количество хозяйственных единиц, где были
организованы общественные работы
02. Şomeri ocupaţi la lucrări publice 1100 286 919
Численность безработных, занятых на
общественных работах
Din rândul 02: Из строки 02: 1096 285 915
03.
Beneficiari de indemnizaţii lunare
Получающие ежемесячное пособие

III. ACCESUL LA MĂSURI PASIVE DE PROTECŢIE SOCIALĂ A ŞOMERILOR


ДОСТУП К ПАСИВНЫМ МЕРАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗРАБОТНЫХ
3.1. Structura beneficiarilor de ajutor de şomaj
Структура безработных получающих пособие по безработице
Nr. Indicatori Din col.1
crt. Показатели TOTAL Из 1 кол.
femei locuitori
№ Всего женщин rurali
Жители
сел. ест.
A B 1 2 3
01. Numărul beneficiarilor de ajutor de şomaj 2572 1351 1410
Число получающих пособие по безработице
Din care numărul beneficiarilor al căror contract individual de muncă a fost
desfăcut în următoarele circumstanţe:
Из них число получающих пособие трудовой договор с которыми был
расторгнут по следующим причинам:
Deces al angajatorului (persoană fizică), declarare a acestuia decedat sau dispărut 4 2 3
02. fără urmă prin hotărâre a instanţei de judecată
смерть работодателя - физического лица, признание его умершим или
безвестно отсутствующим решением судебной инстанции
03. Lichidare a unităţii sau încetarea a activităţii angajatorului persoană fizică 147 118 82
ликвидация предприятия либо прекращения деятельности работодателя –
физического лица
04. Reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate 534 295 17
сокращение численности или штата работников предприятия
05. Retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a 2 2 0
unităţii
отзыв компетентными органами лицензии (разрешения) на осуществление
деятельности предприятия
06. Expirare a termenului contractului individual de muncă pe o durată determinată – 326 143 211
7
de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor în care raporturile de muncă
continuă şi nici una din părţi nu a cerut încetarea lor
истечение срока действия срочного индивид. трудового договора - со дня,
указанного в договоре, за исключением случаев, когда трудовые отношения
фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
07. Finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru 65 30 53
perioada îndeplinirii unei anumite lucrări
завершение работы, предусмотренной индивид. трудового договором,
заключенным на время выполнения определенной работы
08. Încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea 264 116 234
lucrărilor sezoniere
завершение сезона в случае заключения индивидуального трудового договора
для выполнения сезонных работ

09. Forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de 78 22 76
muncă
форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке,
исключающие продолжение трудовых отношений
10. Constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii 13 6 3
prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical
установления факта несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе по состоянию здоровья согласно медицинскому
заключению
11. Constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii 0 0 0
prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărâre a comisiei de
atestare
установления факта несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной решением аттестационной комисии
12. Schimbare a proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor 0 0 0
săi, a contabilului-şef)
смена собственника предприятия (в отношении руководителя предприятия,
его заместителя и главного бухгалтера)
13. Restabilirea la locul de muncă, conform hotărârii instanţei de judecată, a persoanei 0 0 0
care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă permutarea sau transferul
salariatului la o altă muncă nu sunt posibile
восстановление на работе по решению судебной инстанции лица, ранее
выполнявшего эту работу, если перемещение или перевод работника на
другую работу невозможны
14. Refuz al salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, 2 1 1
conform certificatului medical
отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья на
основании медицинского заключения;
15. Refuz al salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii 13 7 2
în această localitate
отказ работника от перевода в другой населенный пункт, в связи с
перемещением предприятия в эту местность
16. Au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat în evidenţă la agenţie ca şomeri 1124 609 571
cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, nu au
putut fi angajaţi în câmpul muncii
в случае отставки, если активно искали работу, состоят на учете в агентстве
как безработные не менее 3 календарных месяцев и в отсутствии подходящей
работы не смогли трудоустроиться
17. Au încetat să muncească renunţând la licenţă (autorizaţie) pentru 0 0 0
desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă
прекратили трудовую деятельность, отказавшись от лицензии
(разрешения) на осуществление предпринимательской деятельности
18. Au încetat să muncească peste hotare în condiţiile încheierii anticipate a 0 0 0
unui contract individual de asigurări sociale de stat
прекратили трудовую деятельность за рубежом на условиях
предварительного заключения индивид. договора государственного
социального страхования
19. Şomeri cu statut special ( Dubăsari) 288 123 288
Безработные со специальным статусом
20. Din rândul 01: Из строки 01: 36 20 3
Au beneficiat de indemnizaţie de incapacitate temporară de muncă
Поллучали пособие по временной нетрудоспособности
21. Au beneficiat de indemnizaţie de maternitate 11 11 9
Поллучали пособие по материнству

8
3.3. Evoluţia numărului beneficiarilor de ajutor de şomaj şi a numărului beneficiarilor de alocaţii de
integrare sau reintegrare profesională
Движение численности безработных получающих пособия по безработице и по трудоустройству
Nr. Indicatori Ajutor de şomaj Alocaţii
crt. Показатели Пособия по безработице

TOTAL Din col.1, Из 1 кол. пособия


№ Сu stagiu de cotizare по
Всего Имеющие страховой стаж трудоуст
ройству

1–5 5 – 10 Peste
ani / ani/лет Больше
лет 10
ani / лет
A B 1 2 3 4 5
01. Au beneficiat de ajutor de şomaj sau alocaţie la 1504 211 192 1101 727
începutul anului
Получали пособия на начало года
02. Au intrat în plată pe parcursul perioadei de raportare 1068 206 158 704 570
Получали пособия в течении отчетного периода
03. A încetat plata ajutoarelor de şomaj sau alocaţiilor pe 1186 245 164 777 734
parcursul perioadei de raportare
Прекратилась выплата пособий в течении
отчетного периода
04. Beneficiază de ajutor de şomaj sau de alocaţie la finele 1386 172 186 1028 563
perioadei de raportare
Получают пособия на конец отчетного периода
05. Şomeri cărora li s-a suspendat plata ajutorului de 314 X X X 323
şomaj sau a alocaţiilor
Безработные, у которых приостановлена выплата
пособий
06. Şomeri cărora li s-a restabilit plata ajutoarelor de şomaj 169 X X X 111
sau a alocaţiilor
Безработные которым восстановили выплату
пособий

3. 4. Durata primirii ajutoarelor de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională


Продолжительность выплаты пособий по безработице и по трудоустройству

Nr. Indicatori Аlocaţii


crt. Показатели Аjutor de şomaj
Пособия по трудоустойству
№ Пособия по безработице

Total Femei Total Femei


Всего женщин Всего женщин
A B 1 2 3 4
01. Numărul de persoane ieşite din plată 1186 673 734 558
Численность лиц, у которых прекратилась
выплата пособий

9
Din care au primit : 220 142 187 133
Из них получили :
02.
- până la 3 luni
до 3 месяцев

03. - de la 3 până la 6 luni 393 216 180 130


от 3 до 6 месяцев

04. - de la 6 până la 9 luni 18/2 119 367 295


от 6 до 9 месяцев

05. - de la 9 până la 12 luni 391 196 X X


от 9 до 12 месяцев

3. 2. Structura beneficiarilor de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională


Структура безработных получающих пособие по трудоустройству
Nr. Indicatori TOTAL Din col. 1
crt. Показатели Из 1 кол.
Всего

№ Femei locuitori
rurali
женщин Жители
сельской
мест.
A B 1 2 3
Numărul beneficiarilor 1297 982 886
Число получающих пособие
01. Din care:
Из них:
02. Persoane cărora le-a expirat perioada de invaliditate 8 2 5
Лица, у которых истек период инвалидности
03. Persoane cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului 945 944 663
Лица, у которых истек срок ухода за детьми
04. Persoane cărora le-a expirat perioada de îngrijire de un 2 2 2
membru de familie invalid de gr.I, copil invalid, persoană
înaintată în vârstă
Лица, у которых истек срок ухода инвалидом 1 гр.,
ребенком-инвалидом, лицом преклонного возраста
05. Persoane ce nu s-au putut angaja după eliberarea din detenţie 224 25 122
sau dintr-o instituţie de reabilitare socială
Лица, которые не смогли трудоустроиться после
освобождения из пенитенциарных учреждений или из
учреждений социальной реабилитации;
06. Nu s-au putut angaja după trecerea în rezervă după 106 0 82
satisfacerea serviciului militar în termen, serviciului militar cu
termen redus sau serviciului de alternativă
Лица, которые не смогли трудоустроиться после
увольнения в резерв со срочной военной, сокращенной
военной или альтернативной службы;
07. Sunt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat 3 2 3
de autorităţile competente şi nu s-au putut angaja
Лица, которые являются жертвами торговли людьми со
статусом, подтвержденным компетентными органами и
не смогли трудоустроиться
08. Şomeri cu statut special ( Dubăsari) 9 7 9

10
11