You are on page 1of 32

80% van de Nederlanders zegt dat het goed tot

uitstekend gaat met hun algemene gezondheid.


Ruim 80% van de Nederlanders heeft ook het gevoel
goed verzekerd te zijn. Maar hoe goed zorgt de
Nederlander eigenlijk verder voor zichzelf?
Zo gezond als... een Zeeuw?
In november 2010 hebben we een onderzoek gedaan naar hoe goed Nederland voor zichzelf
zorgt. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst hebben we 1000 Nederlanders gevraagd
naar hun gewoonten en meningen.

We vroegen ze naar hun algehele welbevinden, en wat ze eraan doen om hun gezondheid te
behouden of te verbeteren. Maar we informeerden ook naar andere zaken, zoals slapen en het
gebit. Zijn er interessante slaapgewoonten, en hoe vaak bezoekt de gemiddelde Nederlander een
tandarts? De resultaten zijn soms verrassend, en vaak ook heel informatief. Want we zijn met z’n allen
best tevreden over onze gezondheid: 80% beoordeelt zijn gezondheid als goed tot uitstekend.

De bevindingen zijn verdeeld in een aantal categorieën: algemeen, balans tussen werk en privé,
sport, eten, tandarts, slapen en verwennen. Daarbinnen bekijken we weer specifiek de verschillen
naar provincie, leefsituatie, geslacht en leeftijd.
Waarom dit onderzoek?
Nederlanders en hun gezondheid. Daar wilden we bij Avéro Achmea meer van weten. Waar bestaat
die gezondheid uit? We onderscheiden de balans tussen werk en privé, maar ook of en hoeveel
men sport, eet en slaapt. En wat te denken van de zorg voor het gebit en dat beetje extra zorg voor
uzelf. Hoe bewust zijn Nederlanders zich eigenlijk van hun eigen gezondheid? Welke afwegingen
maken ze om in balans te blijven? Eten ze gezond, gevarieerd en regelmatig? Verwennen ze zichzelf
wel genoeg? Heel veel vragen waarop we het antwoord niet zomaar weten.

Nederlanders en hun zorgverzekering. Wat is het belang van een zorgverzekering en hoe verdiepen
Nederlanders zich hierin? Zo zijn zorg voor uzelf en zorgverzekeringen nauw met elkaar verbonden.

Het onderzoek ‘Hoe goed zorgt Nederland voor zichzelf?’ leert ons dat veel Nederlanders zich
goed voelen, en zich bovendien verzekerd weten van zorg. Maar ook dat veel Nederlanders bij
de keuze van een zorgverzekering belang hechten aan onafhankelijk advies. Bijvoorbeeld van een
verzekeringsadviseur. Vanwege de persoonlijke benadering en de deskundigheid.

En dat is mooi, want voor Avéro Achmea is dat een bevestiging. We geloven in de meerwaarde van
gespecialiseerde en onafhankelijke verzekeringsadviseurs. De kennis uit het onderzoek kunnen zij
weer gebruiken om Nederlanders nog beter te adviseren op het gebied van hun zorgverzekering.

Amersfoort, december 2010

Jack Hommel
Directievoorzitter Avéro Achmea
Inhoud & Samenvatting
Hoe gaat het met u? 6
Van de Nederlanders geeft 80% aan dat het goed tot uitstekend gaat met de algemene gezondheid. De
meeste Nederlanders zien in het veranderen van hun eetgewoonten en beweegpatroon de oplossing om
(nog) gezonder te worden. Ook ruim 80% van de Nederlanders heeft het gevoel goed verzekerd te zijn.
Toch denkt 40% van de Nederlanders jaarlijks na over de keuze voor hun zorgverzekering!

Opvallend: een kwart van de Nederlanders vindt het prettig als iemand persoonlijk en onafhankelijk advies
geeft over zijn zorgverzekering.

Balans werk-privé 12
Meer dan 80% van de Nederlanders vindt de verhouding werk-privé in balans, ondanks dat ruim de helft
van de Nederlanders de laatste jaren een toegenomen werkdruk ervaart. De meeste Nederlanders geven
aan voldoende tijd voor ontspanning te hebben. Velen zien in tijd voor jezelf nemen dé oplossing om in
balans te blijven. Nederlanders bij wie de verhouding tussen werk en privé niet in balans is, geven vaak
aan zich erbij neer te leggen, omdat ze er niets aan kunnen veranderen.

Opvallend: om de balans tussen werk en privé te hervinden, nemen vooral mannen minder werk aan,
terwijl vrouwen privéafspraken afzeggen.

Sport 16
Ruim een kwart van de Nederlanders sport nooit! De Nederlanders die wel sporten, doen dat meestal
1 keer in de week. Mannen sporten over het algemeen meer dan vrouwen, behalve de Nederlanders die
echt veel sporten: meer vrouwen dan mannen sporten meer dan 3 keer in de week. Een ruime meerderheid
van de Nederlanders vindt dat ze meer zou moeten sporten. We zien het ook als oplossing om de algemene
gezondheid te verbeteren.

Opvallend: hoe ouder men wordt, hoe minder men sport.


Eten 19
We hebben een opvallend gezond voedingspatroon. De ondervraagden gaven aan regelmatig en gevarieerd
te eten, bijna nooit een maaltijd over te slaan en te zorgen dat er een gezonde maaltijd op tafel staat.
Vooral de Zeeuwen vallen hierin op, zo op het eerste gezicht: nog meer dan de rest van Nederland zorgen
zij voor een gezonde voeding. Vrouwen zijn meer bezig met hun voeding dan mannen: ze eten regelmatiger,
gevarieerder en gezonder, en letten meer op de calorieën dan mannen.

Opvallend: 93% van de Nederlanders slaat nooit een hoofdmaaltijd over.

Tandarts 22
Het grootste deel van de bevolking poetst tweemaal per dag de tanden. Ook gaan de meeste Nederlanders
2 keer per jaar naar de tandarts. Met name de ondervraagden uit Flevoland geven aan goed voor hun gebit
te zorgen. Ze bezoeken de tandarts en mondhygiënist het vaakst. Ook geven ze het meest van alle Nederlanders
aan verzekerd te zijn voor hun tanden en ze willen de tandarts zeker in het zorgverzekeringspakket houden.

Opvallend: vrouwen poetsen vaker hun tanden dan mannen.

Slapen 25
Gemiddeld slapen we 7 uur per nacht, terwijl de meeste Nederlanders aangeven 8 uur slaap nodig te
hebben om zich fit te voelen. Ruim 80% van de Nederlandse bevolking gaat voor het slapen gaan nog
even tv-kijken of computeren. Vrouwen hebben meer last van slaapproblemen dan mannen. Tegelijkertijd
geven ze ook aan meer uren slaap nodig te hebben dan mannen om zich fit te voelen. Bovendien slapen
vrouwen meer uren per nacht dan mannen.

Opvallend: Groningers slapen gemiddeld de meeste uren. Zij zeggen dan ook het minst vaak last van
slaapproblemen te hebben.

Verwennen 28
Naast de dagelijkse manieren om goed voor onszelf te zorgen, doen we dat erg weinig door middel van
iets extra’s. Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan zichzelf zelden of nooit te ‘verwennen’ met
een schoonheidsextraatje (zoals een bezoek aan de schoonheidsspecialist, sauna/wellness of masseur).
Waar de Nederlanders zichzelf wél mee verwennen, varieert enorm.

Opvallend: een ruime meerderheid geeft aan dat jezelf ‘verwennen’ dé manier is om ultiem goed voor
jezelf te zorgen.
Gezondheid algemeen
Hoe gaat het met u?
Een groot gedeelte van de Nederlanders (80%) zegt dat het wel goed zit met de gezondheid. Slechts 2%
is er slecht aan toe, en met 18% gaat het matig. Over het algemeen neemt de beoordeling van de eigen
gezondheid met de leeftijd af, hoewel men qua gezondheid even een opleving heeft in de leeftijd van
36 tot 45 jaar. Dat neemt niet weg dat velen zich voornemen iets aan hun gezondheid te doen. Afvallen en
sporten zijn de meest genoemde voornemens. En dat terwijl 87% al zegt gezond te eten.

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid beoordelen?

Als uitstekend

Als zeer goed

Als goed

Als matig

Als zeer slecht

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Beoordeling gezondheid per leeftijdscategorie

100%

Goed tot uitstekend


80%
Matig

Zeer slecht
60%

40%

20%

0%
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 jaar

6
“Meer genieten en niet
te veel tegelijk doen.”

Provincie
Het leven is niet zo goed in het Limburgse land
In Limburg en Flevoland wonen de meeste mensen die zich niet zo best voelen. De Flevolanders zijn ook
degenen die het meeste roken (36%). De meeste tevreden niet-rokers (74%) bevinden zich in Utrecht.

Leefsituatie
Lekker thuis
Thuis wonen bij familie of met anderen lijkt aanleiding te zijn tot een algemeen welbevinden, Een leven
als alleenstaande is niet bevorderlijk voor een goede gezondheid. Opvallend is ook dat alleenstaanden met
thuiswonende kinderen bijzonder vaak blijken te roken.

Percentage rokers per leefsituatie

50%

45%

40%
Alleenstaand
35%
Alleenstaand met thuiswonende kinderen
30%
Alleenstaand met uitwonende kinderen
25%
Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen
20%
Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen
15%
Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen
10%

5% Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie

0% Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis,

vrienden, woongroep)

7
Geslacht
Rust, reinheid en regelmaat?
Om hun gezondheid te verbeteren willen zowel mannen als vrouwen meer bewegen, afvallen en minder
roken. Daarnaast denken mannen aan minder drinken, terwijl vrouwen denken dat meer vrije tijd en
beter met stress en spanning omgaan goed is voor hun gezondheid.

Wat denkt u dat u het beste zou kunnen veranderen


om uw eigen gezondheid te verbeteren?

Gewicht verminderen door beter te eten

Beter met stress/spanning omgaan

Stoppen met roken

Minder alcohol

Meer bewegen/sporten Man

Meer vrije tijd creëren Vrouw

Leeftijd
Niks meer aan doen
90% van de jongeren tot 25 jaar vindt zichzelf gezond. In de hogere leeftijdscategorieën is dat aanzienlijk
minder. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, jongeren denken dat vooral te bereiken door
gezonder te eten. Een kwart van de 56-65-jarigen vindt dat er niets hoeft te veranderen.

“Ik verander niets, omdat ik nu lekker in mijn vel zit.”

8
“Ik heb een hoger
aanvullend
pakket genomen.”

Klachten algemeen
Gaat vanzelf wel over?
Wat doe je als je ergens last van hebt? Het blijkt dat veel mensen (45%) niets doen. Vrouwen (53%)
blijven vaker met klachten rondlopen dan mannen (41%).

Verzekerd voor zorg


Op de hoogte van zorg
60% van de mensen maakt geen jaarlijkse afweging voor de keuze van een zorgverzekering. De meeste
mensen denken dat ze goed verzekerd zijn voor zorg. Hoeveel ze vergoed krijgen, wat er in de verzekering
valt, het is ze allemaal wel duidelijk. En als een behandeling niet in de verzekering valt, dan is dat geen
reden om de behandeling niet te ondergaan, zo blijkt. Wat men, als er toch bezuinigd moet worden, als
eerste uit het pakket zou halen, is kraamzorg, snurken en vaccinaties. Wat moet blijven? Fysio, revalidatie
en tandarts. Veel Nederlanders regelen hun verzekering zelf, toch geeft ruim een kwart aan het prettig
te vinden als iemand hen persoonlijk en onafhankelijk advies geeft over hun zorgverzekering. Een gesprek
met een intermediair zou dan een oplossing kunnen zijn.

9
Leefsituatie
Druk met andere dingen
Een duurdere ziektekostenverzekering betekent niet voor iedereen dat er geswitcht wordt. Alleenstaanden
met uitwonende kinderen en samenwonenden/gehuwden met uitwonende kinderen blijven het liefst
gewoon bij hun huidige verzekering. Samenwonenden met anderen (bijvoorbeeld studenten) houden
zich er allemaal niet zo mee bezig. Zij weten niet zo goed waarvoor ze verzekerd zijn, en voelen zich ook
niet zo goed verzekerd.

Percentage dat aangeeft zeker niet van zorgverzekeraar te veranderen


met het oog op de aanstaande kostenverhoging

Alleenstaand

Alleenstaand met thuiswonende kinderen

Alleenstaand met uitwonende kinderen

Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen

Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen

Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen

Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie

Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis,

vrienden, woongroep)

Geslacht
Het maakt hem niet uit
Als het om zijn gezondheid gaat, kijkt de man niet op de kosten. Meer vrouwen dan mannen hebben
ooit afgezien van behandeling vanwege de kosten. Vrouwen willen, meer dan mannen, zich graag uit-
gebreider verzekeren.

“Niet meer dan acht uur achter


elkaar achter het bureau zitten.”

10
Leeftijd
De leeftijd bepaalt de keuze
Over het algemeen zijn keuzes best voorspelbaar. Veel mensen willen kraamzorg uit het pakket schrappen,
maar dit geldt vooral voor mensen boven de 36. Net als vergoedingen voor vaccinaties voor het buitenland.
Slechts 14% in de leeftijd 18-25 geeft aan dat het uit het pakket mag, en ook in de leeftijd 26-35 kiest
slechts 14% voor vaccinaties eruit. Boven de 36 zegt gemiddeld 45% dat vaccinaties eruit mogen, en dat
daalt weer in de leeftijdsgroep 56-65. Kijken we naar de dingen die iedereen het minst wil schrappen
(fysio, revalidatie en tandarts), dan is de verdeling over de leeftijdscategorieën gelijk.

Wat zou u als eerste schrappen uit uw zorgpakket?

Kraamzorg

Anticonceptiva

Vaccinaties voor

verre reizen

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

Provincie
Voorbereid op de toekomst
In Flevoland en Overijssel houden de mensen bij het afsluiten van een zorgverzekering zoveel mogelijk
rekening met zaken waar zij in de toekomst mogelijk mee te maken krijgen. Limburgers juist niet, die
zijn daar niet zo mee bezig.
Ja, daar probeer ik zoveel mogelijk op in te spelen

Houdt u bij het afsluiten van een zorgverzekering Ja, ik let daar een klein beetje op

rekening met zaken waar u in de toekomst mogelijk Nee, daar ben ik niet zozeer mee bezig

mee te maken krijgt? Nee, daar heb ik nog nooit over nagedacht

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-
Holland Brabant Holland

11
Balans werk-privé
Laat je niet gek maken
Zijn we een beetje in balans? 80% vindt dat werk en privé met elkaar in evenwicht zijn. Al is het wel zo
dat er van een toegenomen werkdruk sprake is, aldus 52% van de Nederlanders.

Hoe we dat merken?


“Ik kom tijd te kort.”
“In mijn privétijd ben ik alsnog vaak met mijn werk bezig.”
“Ik heb een huishouden van Jan Steen.”
“Ik ben vaak te moe voor vrienden en familie als ik thuiskom.”
“Mijn vrouw klaagt dat ik te weinig thuis ben.”

En wat we er zoal aan doen:


“Goed plannen”, “Ik word alcoholist” of “Ik sport veel.”
“Ik probeer veel geld te verdienen, zodat dit in de toekomst anders kan.”
“Uiteindelijk heb ik ontslag genomen.”

“Ik neem regelmatig vrije dagen


of compensatie-uren op.”

Hoe vindt u de verhouding tussen werk en privé doorgaans?


Onder werk verstaan we ook het runnen van het huishouden of school/studeren.

Volledig in balans

Meestal in balans

Een beetje uit balans

Volledig uit balans

12
Lang leve het werk!
Nederlanders klagen dan wel eens over hun werk, maar over het algemeen gaan we er niet met tegenzin
naartoe. Slechts 1% gaat altijd met tegenzin naar het werk, en 3% vaak.

Als ik eerlijk ben ga ik met tegenzin naar mijn werk

Altijd Zelden

Vaak Nooit

Regelmatig Niet van toepassing

Soms

Provincie
Doorpakken of berusten
De verhouding werk en privé zit in Overijssel wel goed, 95% van de respondenten in Overijssel geeft aan
dat deze meestal of volledig in balans is. Dit in tegenstelling tot de mensen in Gelderland, Zeeland en
Flevoland, waar een kwart een disbalans ervaart. Maar wat kunt u doen om het te verbeteren? Groningers,
Noord-Hollanders en Brabanders doen er niet veel aan en leggen zich erbij neer. In Groningen en Drenthe
nemen ze dan minder werk aan, maar in Drenthe maken ze dan ook veel minder privéafspraken. In Zeeland
kent 22% die druk niet, omdat Zeeuwen altijd tijd hebben voor ontspanning.

Verhouding tussen werk en privé per provincie

In balans

Uit balans

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-
Holland Brabant Holland

13
Leefsituatie
Ontspannen als antwoord
Alleenstaanden met uitwonende kinderen zien geen mogelijkheid iets te doen aan een eventuele disbalans
in hun leven. Ze laten het maar zo. Terwijl 88% van de gehuwden/samenwonenden juist aangeeft dat je er
actief iets aan moet doen. Ontspanning zoeken bijvoorbeeld.

Percentage dat zich bij een eventuele


disbalans neerlegt per leefsituatie

Alleenstaand

Alleenstaand met thuiswonende kinderen

Alleenstaand met uitwonende kinderen

Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen

Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen

Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen

Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie

Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis,

vrienden, woongroep)

Geslacht
Minder afspraken, meer in balans
Zou het komen doordat mannen (30%) zich meer vervelen op het werk dan vrouwen (20%)? Mannen
voelen zich beter in balans dan vrouwen (25% tegenover 19%). Om het evenwicht te hervinden, zeggen
beiden afspraken af, vrouwen vaker privé, en mannen vaker een zakelijke afspraak.

14
Leeftijd
Balans komt met de leeftijd?
De 56-65-jarigen hebben duidelijk hun zaken meer op orde dan de jongere generatie. Niemand is daar
volledig uit balans, tegenover 6% van de 26-35-jarigen.

Percentage waarbij de verhouding werk-privé


volledig uit balans is per leeftijdscategorie

6%

4%

2%

0%
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 jaar

“Op het juiste moment


ontspanning zoeken
en relativeren.”

15
Sport
We willen wel sporten...
Hoe is het gesteld met de sportiviteit van de Nederlandse bevolking? 28% blijkt nooit te sporten, 21% werkt
zich 1 keer per week in het zweet, terwijl toch 63% het gevoel heeft dat hij meer zou moeten bewegen om
gezond te blijven.

Ik sport

Gemiddeld één keer per maand

Gemiddeld twee keer per maand

Gemiddeld één keer per week

Gemiddeld twee keer per week

Gemiddeld drie keer per week

Gemiddeld meer dan drie keer per week

Af en toe

Nooit

“Als ik even in een


dipje zit, ga ik fietsen
of skeeleren.”

16
Leefsituatie
Wel denken, niet doen
Met name alleenstaanden met thuiswonende kinderen zijn zich ervan bewust dat ze eigenlijk meer
zouden moeten sporten, maar ze doen het niet. Dat is echter nog helemaal niet slecht als je bedenkt
dat 57% van de alleenstaanden met uitwonende kinderen bijna helemaal nooit sport!

Geslacht
Sportief tussen de seksen
Een kwart van de mannen sport nooit, en bijna een derde van de vrouwen sport nooit. Mannen sporten
over het algemeen iets meer dan vrouwen. Behalve wanneer ze meer dan 3 keer per week sporten, dat
doen vrouwen net iets vaker dan mannen.

Weergave sportfrequentie M
V
in relatie tot geslacht
M
V
M
Gemiddeld één keer per maand
V
Gemiddeld twee keer per maand M
V
Gemiddeld één keer per week
M
Gemiddeld twee keer per week V
M
Gemiddeld drie keer per week V
Gemiddeld meer dan drie keer per week M
V
Af en toe
M
Nooit V

17
Leeftijd
Jong geleerd
Sporten is van alle leeftijden. Maar met 62% het meest van de jongeren van 18-25. In deze groep zegt
slechts 14% niets aan sport te doen (tegen 30% landelijk gemiddeld). Naarmate de leeftijd stijgt,
neemt de sportieve activiteit af. Maar het besef van ‘eigenlijk zou ik’ blijft.

Weergave sportfrequentie in relatie tot leeftijd

Gemiddeld één keer per maand

Gemiddeld twee keer per maand

Gemiddeld één keer per week

Gemiddeld twee keer per week

Gemiddeld drie keer per week

Gemiddeld meer dan drie keer per week

Af en toe

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Nooit

Hebt u het gevoel dat u meer zou moeten


bewegen/sporten om gezond te blijven?

Ja, dat gevoel heb ik vaak

Ja, dat gevoel heb ik wel eens

Ja, dat gevoel heb ik

Nee, dat gevoel heb ik nooit 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65

“Ik neem de trap in


plaats van de lift.”

18
Eten
2 ons groente...
We hebben verschillende vragen gesteld over het eetpatroon van de Nederlander. Of we regelmatig
eten, maaltijden overslaan, gezond eten, met of zonder voedingssupplementen, letten op variatie,
calorieën, en met inachtneming van ‘eetregels’. Conclusie is dat we een opvallend gezond voedingspatroon
zeggen te hebben, waar 2 ons groente en 2 stuks fruit helemaal niet vreemd in zijn.

De volgende stellingen gaan over uw eetpatroon

Altijd Ik heb een regelmatig eetpatroon

Vaak Ik sla wel eens een hoofdmaaltijd over (ontbijt, lunch of avondeten)

Regelmatig Mijn maaltijden zijn doorgaans gezond

Soms Ik gebruik wel eens voedingssupplementen

Zelden Ik let erop dat ik gevarieerd eet

Nooit Ik kijk op de verpakking hoeveel calorieën ik binnen krijg

Ik eet 2 ons groente en 2 stuks fruit per dag

Naar provincie
Zo gezond als een Zeeuw
Kijken we naar de provincies, dan blinken Overijssel en Zeeland uit in regelmaat. Zeeuwen zijn helemaal
goede eters, want 80% slaat er zelden tot nooit een maaltijd over (57% landelijk), terwijl ze doorgaans
gezond én gevarieerd eten.
Altijd Regelmatig Zelden

Ik sla wel eens een hoofdmaaltijd over Vaak Soms Nooit

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-
Brabant Holland Holland

19
Leefsituatie
Chaos in de keuken
Zijn de kinderen het huis uit, dan resulteert dat in een bijzonder regelmatig eetpatroon (91 en 96%).
Wanneer er nog geen sprake is van kinderen, dus bij alleenstaanden of mensen die samenwonen met
vrienden, is de regelmaat het minst. Alleenstaanden met (uitwonende) kinderen eten bijna altijd gezond.
Maar de andere alleenstaanden juist niet, daarvan geeft 22% aan soms, zelden of nooit gezond te eten.

Regelmatig

Onregelmatig Ik heb een regelmatig eetpatroon


Alleenstaand

Alleenstaand met thuiswonende kinderen

Alleenstaand met uitwonende kinderen

Gehuwd/samenwonend met partner zonder kinderen

Gehuwd/samenwonend met partner en thuiswonende kinderen

Gehuwd/samenwonend met uitwonende kinderen

Thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie

Samenwonend met anderen (bijvoorbeeld studentenhuis,

vrienden, woongroep)

“In plaats van chips


eet ik een bak fruit.”

20
“Ik ben 39 kilo afgevallen.”

Geslacht en leeftijd
Vol van vitamines
Vrouwen eten regelmatiger, gezonder én gevarieerder dan mannen. Ook slikken ze meer voedings-
supplementen dan mannen. Waar bijna de helft van de mannen nooit op de verpakking kijkt naar
de hoeveelheid calorieën, doet minder dan een derde van de vrouwen dat nooit. 67% van de 56-65-
jarigen eet meestal gezond, tegen 43% van de 18-25-jarigen.

Ik kijk op de verpakking hoeveel


calorieën ik binnen krijg

Man

Vrouw
Altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit

21
Tandarts
Een stralende lach, wie wil dat niet?
Daarom is aan te raden om verstandig te snoepen en op tijd naar de tandarts te gaan. Na de vragen over
eten gaan we door met vragen over het gebit. Hoe vaak wordt er gepoetst, geflost, gespoeld en gekeken?
En zijn er verschillen te constateren in het land?

Tandarts algemeen
2 keer per dag en 2 keer per jaar
Hoe vaak poetst de Nederlander zijn tanden? Het grootste deel van de bevolking doet dat 2 keer per
dag. 30% doet dat 1 keer per dag of minder. En ook de gang naar de tandarts zit er vrij goed in: 55%
gaat trouw 2 keer per jaar voor een controle. ‘Slechts’ 6% gaat helemaal nooit, maar die zal daar wel
zijn redenen voor hebben. Een tandartsbehandeling uitstellen (of afstellen) is niet ongewoon als de
zorgverzekering de behandeling niet dekt, vindt 18%. We zien dan ook dat 59% van de mensen ervoor
kiest een aanvullende verzekering met tandartsdekking te nemen.

Hoe vaak gaat u naar de tandarts voor controle?

Meer dan twee keer per jaar

Twee keer per jaar

Eén keer per jaar

Eén keer in de twee jaar

Eén keer in de vijf jaar

Alleen als ik klachten heb

Helemaal nooit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bent u aanvullend verzekerd?

Ja, alleen voor tandartskosten

Ja, beperkte aanvullende dekking (geen tandartskosten)

Ja, uitgebreide aanvullende dekking (geen tandartskosten)

Ja, beperkte aanvullende dekking (en tandartskosten)

Ja, uitgebreide aanvullende dekking (en tandartskosten)

Nee, ik heb alleen een basisverzekering

Dat weet ik niet


0% 10% 20% 30% 40%

22
“Elke dag tanden poetsen.”

Provincie
De Flevolander koestert zijn tanden
Limburgers en Overijsselnaars zijn niet van die poetsers, daar poetsen ze 2 keer zo vaak niet als in de rest
van het land. En het percentage een keer of minder poetsen per dag bedraagt er 40% (landelijk 30%). De
Flevolanders zijn beter met hun tanden, want ze bezoeken de tandarts en de mondhygiënist het vaakst.
Ook zijn ze daar beter verzekerd voor hun tanden en wil niemand de tandarts uit het ziektekostenpakket.

Hoe vaak poetst u uw tanden? Meer dan 3x per dag 2x per dag Minder dan 1x per dag

3x per dag 1x per dag Nooit

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord- Noord- Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-
Brabant Holland Holland

23
Leefsituatie
Alleenstaande gebitten
Als je toch nog geen verkering hebt, let je dan meer op je gebit? Daar is geen pijl op te trekken. In vergelijking
tot het landelijk gemiddelde poetsen 2 keer zoveel alleenstaanden meer dan 3 keer per dag hun tanden, maar
ook 2 keer zoveel poetst nooit. Alleenstaanden gaan wel het minst naar de tandarts.

Geslacht en leeftijd
Vrouwen- en oudere tanden
Over het algemeen poetsen vrouwen vaker hun tanden dan mannen. 4 keer zoveel mannen als vrouwen
poetsen nooit hun tanden. Net als in de groep 56-65-jarigen waar 3,5% (ten opzichte van 1,5% landelijk
gemiddelde) nooit zijn tanden poetst. 12% van deze groep gaat dan ook nooit naar de tandarts. Sowieso
blijkt hoe ouder hoe minder naar de tandarts gegaan wordt. Waarschijnlijk komt dit doordat een deel van
de ouderen wellicht een kunstgebit heeft.

Percentage dat nooit naar de tandarts gaat per leeftijdscategorie

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

“Ook al hebben we niet zoveel geld,


we laten altijd een tandheelkundige
behandeling doen. Eigen tanden zijn
veel te belangrijk.”

24
Slapen
Met het goede been uit bed
Sommige mensen kunnen met heel weinig slapen toe, anderen hebben toch echt die 8 uur per nacht
nodig. En een aantal daarvan komt daar nooit aan toe. Wat heeft de Nederlander nodig om zich fit te
voelen, en wat doen we om de slaap te vatten?

Slaappatroon algemeen
Gemiddeld 7 uur
Over het algemeen komt men wel aan de 7 uur slaap per nacht. Dat is slechts een uurtje van het slaapideaal
vandaan. Wat we voorafgaand aan het slapen allemaal doen? Tv-kijken, computeren, lezen.
Maar ook:
“Ik ga de honden uitlaten.”
“Mijn spullen en lunch klaarzetten voor de volgende dag.”
“Met mijn vrouw even napraten.”

Wat doet u regelmatig voordat u gaat slapen?

Tv kijken Kletsen (live, per mail, per sms, etc.)

Muziek luisteren Vrijen

Lezen Douchen of in bad gaan

Mediteren De dag overdenken

Werken of studeren Geen van deze, ik ga gewoon slapen

Sporten of bewegen

Hoeveel uur slaap hebt u gemiddeld per dag nodig om u fit te voelen?

Minder dan 4 uur

4 uur

5 uur

6 uur

7 uur

8 uur

9 uur

Meer dan 9 uur

25
Provincie
Groningers zijn langslapers
In Groningen slaapt 63% 8 uur of meer, tegen 34% landelijk. Drenthe is een goede tweede, met 48% die
8 uur of meer per nacht maakt. Lezen is een goede voorbereiding voor zo’n nacht, aldus de Groninger.
Wat je verder nog kunt doen voor het slapengaan, is muziek luisteren, vrijen, badderen zelfs mediteren.

Hoe lang slaapt u gemiddeld per nacht?


Ik slaap 8 uur of meer

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

“Op tijd rust nemen


is belangrijk.”

26
“Af en toe tussendoor een
dutje doen doet goed.”

Leefsituatie
Geen enkel probleem met slapen
Opvallend is dat alleenstaanden met uitwonende kinderen gemiddeld 6 uur slapen (minder dan het landelijk
gemiddelde van 7 uur). Van de samenwonenden met anderen (studenten) slapen de meesten 8 uur per dag.
Dezelfde groepen hebben de minste slaapproblemen: 40-50% heeft zelden tot nooit slaapproblemen.

Geslacht
Vrouwen hebben meer slaapproblemen dan mannen: 26% van de vrouwen heeft regelmatig tot altijd
slaapproblemen tegen 16% van de mannen. 10% meer mannen dan vrouwen luistert naar muziek voor
het slapengaan. 20% meer vrouwen dan mannen leest voor het slapengaan.

Hebt u wel eens last van slaapproblemen?

Man

Vrouw
Bijna altijd Vaak Regelmatig Soms Zelden Nooit

27
Verwennen
Mag het ietsje meer zijn?
Jezelf af en toe eens in de watten leggen, doen we dat wel? Met onze nuchtere volksaard kan
het natuurlijk zo zijn dat we gewoon goed voor onszelf zorgen. Vanzelfsprekend. Dat zit ‘m in
dingen als voeding, rust en regelmaat. Maar voor jezelf zorgen kan ook wat extra’s zijn. En daar
hebben we naar gevraagd in het onderzoek.

Verwennen/goed zorgen algemeen


Doe maar gewoon
Een ruime meerderheid verwent zichzelf zelden of nooit (75-90%) met een bezoek aan de schoon-
heidsspecialist, masseur, sauna/wellness of pedicure/manicure. Toch zijn dat de meest genoemde voor-
beelden van ‘ultiem goed voor jezelf zorgen’. Dit werd er nog meer genoemd:
“Doorgaan met ademhalen”
“Verwennen met crèmeproducten, rust genomen”
“Alle boeken van Sonja Bakker gekocht en gevolgd met goed blijvend resultaat.”
“Chillen.”
“Grote hond nemen voor meer en langer wandelen.”
“Schreeuwen tegen specialisten.”
“Een infrarood sauna aangeschaft.”
“De boel de boel laten en een dagje eropuit trekken.”
“Scheiding aangevraagd.”
“Gezond eten, bewegen, massage, paardrijden, relaxen, in bad gaan... alles wat zorgt voor ontspanning.”
“Meer bewegen, minder werk aannemen.”
“Mezelf 1 keer per maand trakteren op een dag voor mezelf zonder gezin.”
“Veel slapen is mijn geheim, denk ik. Ik ben nooit ziek.”
“Ik ga op mijn gevoel af.”
“Een nieuwe spiegel gekocht.”
“Een paar uurtjes nietsdoen; een fijne hangmat aangeschaft.”
“Voor een second opinion naar een andere tandarts.”
“4 maanden backpacken in Australië.”
“Een feest afgezegd omdat ik zo moe was.”
“Elke dag tanden poetsen.”
“Me bij een sportschool ingeschreven.”
“Vegetarisch en orthomoleculair eten.”
“Ik ben gitaar gaan spelen.”

28
“Ik zorg eerst voor de anderen dan mezelf,
denk dat ik dat eens moet gaan veranderen.”

Gaat u wel eens naar...


Vaak

Schoonheidsspecialist Regelmatig

Masseur Soms

Sauna/Welness Zelden

Pedicure/manicure Nooit

Provincie
Zelden verwennen
Nederlanders blijken zichzelf niet gauw te verwennen met een ‘schoonheidsextraatje’. Als we kijken
op provincieniveau geeft 100% van de respondenten uit Zeeland aan zelden of nooit naar een masseur
of een schoonheidsspecialist te gaan. In Flevoland geeft juist 92% aan zelden of nooit naar de sauna/
wellness te gaan. De Groningers gaan het minst naar een manicure of pedicure: 95%.

Gaat u wel eens naar de schoonheidsspecialist? (per provincie)

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland Nooit naar schoonheidsspecialist

Zuid-Holland Zelden naar schoonheidsspecialist


0% 20% 40% 60% 80% 100%

29
Geslacht
Man en mondhygiënist
Zowel mannen als vrouwen verwennen zichzelf niet vaak. Maar vrouwen verwennen zichzelf wel een
klein beetje meer dan mannen. Mannen gaan significant minder naar een schoonheidsspecialist, maar
ook minder naar een pedicure/manicure, sauna/wellness en masseur. Ze gaan wel iets vaker naar de
mondhygiënist dan vrouwen.

Verwent u uzelf wel eens?

Man

Vrouw

“Helaas zorg ik
niet ultiem goed
voor mijzelf.”

30
Visie Avéro Achmea
We hadden heel wat vragen, en daar hebben we nu antwoord op. Verrassend is het om te constateren
dat er niet alleen verschillen zijn tussen bijvoorbeeld de levenssituatie, maar ook dat de gebruiken ten
aanzien van gezondheid in bepaalde provincies uiteenlopen.

Over het geheel genomen vinden Nederlanders zich eigenlijk wel gezond. 80% durft zijn of haar eigen
gezondheid als ‘goed’ of zelfs ‘uitstekend’ te bestempelen. Werk en privé zijn grotendeels in balans, we
luisteren goed naar ons lichaam en slapen doorgaans goed. Maar we zijn ook kritisch op onszelf. Want
er mogen nog wel wat pondjes af en iets meer bewegen kan ook geen kwaad. Dat betekent dat we ons
bewust zijn van onze gezondheid en de noodzaak om daarvoor te zorgen.

Ook al voelt de meerderheid zich gezond, iedereen kan ziek worden. En dan is het een prettig idee om
te weten dat je goed verzekerd bent. Gelukkig hebben Nederlanders het gevoel goed verzekerd te zijn.
Misschien wordt er daarom nauwelijks nagedacht over de keuze voor een zorgverzekeraar. Het zal wel
goed zijn, denkt zo’n 60%. En dat kan beter.

Nederlanders vinden zorgverzekeringen ingewikkeld. En als je het gevoel hebt dat het wel goed zit, waarom
zou je je er dan in verdiepen? Daarom moeten we als verzekeraars doorgaan met onze inspanningen
om producten eenvoudiger en transparanter te maken. Daar zijn we bij Avéro Achmea hard mee bezig.
Klanten met een zorgverzekering ontvangen tegenwoordig een persoonlijk zorgoverzicht. Hierin zetten
we alles over de zorgverzekering helder op een rijtje en benoemen alleen de wijzigingen die voor de
verzekerde van toepassing zijn. Dat is wel zo eenvoudig en duidelijk.

En ook het persoonlijk contact blijft ontzettend belangrijk. Een kwart van de Nederlanders geeft aan
het prettig te vinden als iemand ze een persoonlijk en onafhankelijk advies geeft over hun zorgverzekering.
Iemand die de polissen en dekkingen kan doorgronden. Met name onafhankelijke verzekeringsadviseurs
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Om ervoor te zorgen dat de klant werkelijk verzekerd is van
meer zorg.

Verantwoording onderzoek
Aan dit onderzoek hebben ruim duizend mensen deelgenomen. Deze steekproef is representatief naar
leeftijd, geslacht, opleiding, leefsituatie, inkomen en regio. Het blijkt dat een steekproef van duizend
mensen meer dan voldoende is om uitspraken te kunnen doen voor de Nederlandse bevolking.

31
5345A-10-12