Вы находитесь на странице: 1из 11

Химия

1.Чандтои аз ин моддахои додашуда моддахои содда мебошанд:


Н2О, Fе, NaCI, O3, алмос , охак? А)1 В)2 С)4
Д)3 Е)5

2.Њиссаи массаи магнийро дар сулфиди магний хисоб кунед?


А) 42,1% В)40,5% С)42,86% Д)43,2% Е)24%

3. 0,4 мол гидроксиди натрий чанд грамм масса дорад?


А)40г В)20г С)24г Д)32г Е)16г

4. Конфигуратсияи электронии ду элемент чунин аст:


2 2 6 2 1 2 2 6 2 4
1S 2S 2Р 3S 3Р ва 1S 2S 2Р 3S 3Р . Формулаи пайвасти ин
элементро нишон дихед:
А) СаСI2 B) AI2S3 C)HgBr2 Д)АICI3
E)ЃеГ3

5.Барои сузиши пурраи 3.4г Н2S чанд литр О2 ( ш.н.) сарф


мешавад?
А)1,12л В)224л С)3,36л Д)4,48л
Е)5,6л

6. Њангоми дар кислотаи сулфати консентронида хал


кардани мис 4,48л дар (ш.н.) хорич шуд. Массаи миси
халшударо хисоб кунед:
А) 6,4 В)12,8 С)3,2 Д)64
Е)16

7. Кадоме аз пайвастхои зерин банди ковалентии ќутбнок


дорад?
А)СI2 B)HCI C)NaCI Д)N2
E)H2

8. Њиссаи массаи нитрогенро дар нитрати аммоний хисоб


кунед:
А)28 В)30 С)35 Д)37,5
Е)38,2

9. Барои хосил кардани 12,2г силикати натрий чанд грамм


оксиди силитсий лозим аст?
А) 4,6г В)3,2г С)6г Д)6,1г Е)18г

10. Њангоми бо об таъсир кардани 2г метали II 1.12л дар


(ш.н.) гидроген хорич шуд. Ин кадом металл аст?
А)Ве В)Мg C)Ca Д)Sr E)Ba
11. Аз 9,4г оксиди калий чанд грамм гидроксиди калий
хосил кардан мумкин аст?
А) 10 В)11,2 С)12 Д)12,4 Е)14

12. Дар вакти баркарор кардани 8г Fе2О3 чанд грамм охан


хосил мешавад?
А) 4г В)5,6г С)6г Д)6,4г Е)7,2г

13. Валентнокии сулфур дар молекулаи SO3 ба чанд баробар


аст?
А)2 В)3 С)4 Д)6 Е)7
14. Дарачаи оксидшавии хромро дар дихромати калий
( К2Сr2O7 ) муайян кунед:
А)+2 В)+7 С)+6 Д)+4 Е)+3

15. Дар 5,6л оксиген дар ( ш.н.) чанд грамм сулфурро


сузонидан мумкин аст?
А) 3,2 В)4 С)4,8 Д)6,4 Е)8

16. Чандтои гидроксидхои зерин хосияти амфотери зохир


мекунад:
АI(OH)3,Мg(OH)2Zn(OH)2.Cи(ОН)2,Сr(OH)3?
A)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

17. Кадоме аз металлхои додашуда хосияти металии кавитар


дорад?
А)AI B)Cи С)Са Д)Ва Е)Нg

18.Дар вакти тачзияи 50г СаСО 3 чанд грамм СаО хосил


мешавад?
А)20 В)22 С)28 Д)25 Е)16

19. Кадоме аз металлхои додашуда аз махлули кислота


гидрогенро фишурда мебарорад?
А) Си В)Аи С)Zn Д)Ag E)Hg

20. Аз 67,2л гидроген дар (ш.н.) чанд мол аммиак хосил


кардан мумкин аст?
А)5мол В)4мол С)3мол Д)2мол
Е)1мол
21.Массаи молекулавии моддаеро, ки дар таркибаш 2,1% -Н,
29,8%-N,68,1%-О дорад муайян кунед:
А)63 В)62 С)54 Д)42 Е)47
22.Дар 150г об 50г намакро хал намуданд. Хиссаи массаи
намакро (бо %) дар махлули хосилшуда хисоб кунед:
А)33,3% В)12,5% С)25% Д)50% Е)3,33%

23.Дар кабатхои электронии фосфор чанд электрони ток


мавчуд аст?
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

24. Реаксияи зеринро баробар кунед ва коэффисиенти назди


оксидкунандаро нишон дихед: Си + Н 2SO4 --------- CиSO4
+ SO2 + H2O: А)1 В)2 С)3 Д)4
Е)5

25.Кадоме аз ин оксидхо: Na2O.CaO.ZnO.BaO хосияти амфотери


дорад. Массаи молекулавии ин оксидро хисоб кунед:
А)81 В)62 С)56 Д)133 Е)137

26. Муодилаи пурраи диссотсатсияи электролитии кислотаи


сулфатро нависед ва заряди анионии хосилшударо нишон
дихед: А)1- В)2- С)3- Д)2+
Е)4-

27.Чандтои намакхои зерин гидролиз мешаванд: NaCI,


К2S,FeSO4,FeCI3,CиВr2,CиCI2?
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

28.Коэффисиенти хароратии реаксия 2 аст. Њангоми аз 20 0С то


500С баланд шудани харорат суръати ин реаксия чанд
маротиба меафзояд?
А)6 В)8 С)9 Д)10 Е)12

29.Барои хосил шудани намаки миёна махлуле,ки 20г


гидроксиди натрий дорад,чанд мол Н2S -ро фуру мебаранд?

А)0, 15 В)0.25 С)0,3 Д)0,45 Е)0,5

30.Дар натичаи ба об ба реаксия дохил шудани 3,5г метали


ишкори 5,6л гидроген (дар ш.н.) хорич шуд. Ин кадом метал
аст?
А)23 В)40 С)52 Д)64 Е)7

31. Дар 200г махлули 2% гидроксиди натрий, чанд грамм


+
ионхои Na мавчуд аст?
А)2г В)2,3г С)4г Д)40г Е)4,4г
32. Муодилаи гидролизи Na2S-ро аз руи зинаи якум нависед
ва массаи намаки хосилшударо нишон дихед:
А)56 В)52 С)32 Д)30 Е)23

33.Њангоми дар кислотаи сулфати консентронида хал


кардани мис 4.48л газ (дар ш.н.) хорич шуд. Массаи миси
халшударо хисоб кунед:
А)6,4 В)12,8 С)3,2 Д)84 Е)16

34.Дарачаи оксидшавии манганро , дар перманганати калий


хисоб кунед:
А)+6 В)+7 С)+5 Д)+2 Е)0

35.Кадоме аз пайвастагихои зерин банди ковалентии кутбнок


дорад?
А)CI2 B) HCI C)NaCI Д)N2 E)H2

36.Барои пурра сузонидани 6г ангишт чанд литр оксиген дар


(ш.н.) зарур аст?
А)4,48л В)5л С)5,6л Д)11,2л Е)22,4л

37.Њиссаи масаи нитрогенро дар нитрати аммоний хисоб


кунед:
А)28 В)30 С)35 Д)37,5 Е)38,2

38.Њангоми электролизи махлули NaCI дар катод кадом


модда чудо мешавад?
А)Р В)Sr C) Н2 Д)O E) Na

39. Њангоми 4 маротиба зиёд кардани фишор суръати


реаксияи 2SO2 + O2 = 2SO3 чанд маротиба меафзояд?
А)64 В)60 С)56 Д)42 Е)40

40. Чандтои оксидхои зерин хосияти асоси зохир мекунад:


СО2, СиО,SO2,CaO, P2O5,Na2O, FeO?
А) 7 В)6 С)5 Д)4 Е)3.

41.Конфигуратсияи электронии кабати берунии атоми элемент


бо формулаи 3S23P6 ифода мешавад. Раќами тартибии ин
элементро нишон дихед.
а)18 b)20 c)13 d)4 e)15
42.Хангоми дисосиатсияи бромиди охан (III) чанд ион хосил
мешавад?
а)1 b)2 c)3 d)4 e)5
43.Муодилаи гидролизи хлориди охани (II)- ро аз рўи зинаи якум
нависед ва массаи молекулавии намаки хосилшударо нишон
дихед.
а)135 b)174 c)18 d)71 e)108,5
44. Аз 67,2л гидроген дар (ш.н.) чанд мол аммиак хосил
кардан мумкин аст?
А)5мол В)4мол С)3мол Д)2мол
Е)1мол

45.Хангоми cўхтани 62г фосфор чанд мол оксиди фосфор ( V )


мешавад?
а)1 b)2 c)3 d)4 e)5
46.Дар ваќти тафсондани 500г карбонати калсий чанд литр
(ш.н.) СО2 хорич мешавад?
а)112 b)86,9 c)33,6 d)44,8 e)11,2
47.Барои пурра баркарор кардани 0,2мол оксиди мис (II) чанд
литр гидроген (ш.н.) лозим аст?
а)1,12 b)2,24 c)3,36 d)4,48 e)5,6
48.Барои хосил кардани 3,2л гидроген (ш.н.) чанд грамм литий
бо об ба реаксия дохил мешавад?
а)1 b)2 c)3 d)4 e)5
49.Муодилаи реаксияи байни алюминий ва хлорро нависед ва
массаи молекулавии намаки хосилшударо њисоб кунед.
а)85 b)122,5 c)133,5 d)27 e)63,5
50.Барои ба реаксия дохил шудани 36г оксиди охани (II) чанд грамм
кислотаи сулфат лозим аст.
а)18 b)28 c)37 d)49 e)56
51. Њангоми таъсири 1,975г метали дувалента ба хлор 3г
хлорид хосил шуд. Формулаи ин хлоридро муайян кунед?
А)СаСI2 B)МgCI2 C)FeCI2 Д)SrCI2 E)BaCI2

52. Агар аз дохили охакоб микдори барзиёди гази карбонатро


гузаронем кадом мода хосил мешавад?
А)СаСО3 В)Са(НСО3)2 С)СаНСО3 Д)Са(ОН)2 Е)СаС2
53. Њангоми электролизи махлули нитрати калий дар анод
кадом модда чудо м/д?
А)О2 В)Н2 С)NO2 Д)К Е)N2O5

54. Аз 200г охаксанг, ки 2,5% гаш дорад, чанд литр дар (ш.н.)
гази карбонат хосил карда шудааст, агра баромади реаксия 90%
бошад?
А)39,31 В)43,68 С)48,53 Д)44,8 Е)48,62

55. Њангоми 4 маротиба зиёд кардани фишор суръати реаксияи


2SO2 + O2 = 2SO3чанд маротиба меафзояд?
А)64 В)60 С)56 Д)42 Е)40

56. Муодилаи реаксияи гидролизи сулфиди натрийро аз руи зинаи


якум нависед ва массаи намаки хосилшударо нишон дихед:
А)56 В)78 С)32 Д)40 Е)23

57.Њангоми диссотсиатсияи сулфати аммоний чанд ион


хосил мешавад?
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

58.Муодилаи пурраи ионии реаксияи гидролизи хлориди


охани ( III)-ро аз руи зинаи якум нависед ва микдори ионхои
тарафи чапи муодиларо нишон дихед:
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

59.Њангоми пурра оксидонидани 13,6г Н2S чанд грамм об


хосил мешавад?
А)3,6 В)4,8 С)5,6 Д)6,4 Е)7,2

60. Муодилаи реаксияи гидролизи фосфати натрийро аз руи


зинаи якум нависед ва массаи намаки хосилшударо нишон
дихед:
А)142 В)164 С)120 Д)40 Е)23
61.Коэффитсиенти хароратии реаксия 2 аст. Агар хароратро аз
200С то 500С баланд кунем , суръати ин реаксия чанд
маротиба меафзояд?
А)2 В)4 С)6 Д) 8 Е)10

62. Њангоми дар кислотаи сулфати консентронида хал


кардани мис 4,48л газ дар (ш.н.) хорич шуд. Массаи миси
халшударо хисоб кунед:
А)6,4 В)12,8 С)3,2 Д)64 Е)16
63. Аз 200г охаксанг , ки 2,5% гаш дорад, чанд литр дар
(ш.н.) гази карбонат хосил кардан мумкин аст?
А)44, 63 В)22,4 С)11,2 Д)56 Е)48,6

64. Њангоми таъсири 9 г метал ба оксиген 17г оксид хосил


шуд. Металлро муайян кунед?
А)Са B)Мg C)FeCI2 Д)Na E)Al

65.Барои нейтрализатсияи 0,1мол ишкори натрий чанд грамм


хлориди гидроген сарф мешавад?
А)3г В)3,5г С)3,65г Д)4г Е)4,2г

66. Њангоми электролизи махлули хлориди калий дар катод


кадом модда чудо м/д?
А)О2 В)Н2 С)NO2 Д)К Е)N2O5

67.Муодилаи бохамтаъсирии оханро бо хлор нависед ва массаи


молекулавии намаки хосилшударо нишон дихед:
А)162,5 В)127 С)915 Д)110 Е)106,5

68.Аз таъсири 13г рух ба кислотаи хлорид чанд литр дар


(ш.н.) гидроген хорич мешавад?
А)1,12л В)2,24л С)3,36л Д)4,48л Е)5,6л

69.Чандтои металлхои зерин хосияти амфотери дорад:


Си,АI.Ca,Zn,Ba, Мg:
А)0 В)1 С)2 Д)3 Е)4

70.Аз 720г оксиди охани (II) чанд грамм охан хосил кардан
мумкин аст?
А)500г В)560г С)580г Д)600г Е)640г

71.Аз 28г охаки ношукуфта чанд грамм охаки шукуфта


хосил кардан мумкин аст?
А)24 В)28 С)30г Д)35 Е)37

72.Кадом аз пайвастагихои зерин банди иони дорад?


А)СI2 B)CO2 C)CH4 Д)CS2 E)КCI

73.Барои ионхои Ва2+ кадоме аз ионхои зерин реагент


мебошад?
А) CI B)OH C)NO3 Д)SO4 E)Br

74. 24,5г кислотаи сулфат чанд молро ташкил медихад?


А)0,1мол В)0,15мол С)0,2мол Д)0,25мол
Е)0,3мол
75.Њиссаи массаи сулфурро дар сулфати мис (II) хисоб
кунед:
А)10% В)20 % С)30% Д)40%
Е)50%

76.Массаи молекулавии моддаеро, ки дар таркибаш 2,1%Н,


29,8%N, 68,1% О дорад, муайян кунед.

А)63 В)62 С)54 Д)42 Е)47

77.Чандтои ин њодисањо ба њодисањои химиявї мансубанд:


сўзиш,кўфтан,њалшавї,оксидонї?

А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

78.11гоксиди карбон (IV) чанд литр (ш.н.) њаљмро ишѓол


мекунад?

А)1,12 В)11,2 С)5,6 Д)22,4 Е)44,8

79.Массаи 1л газ (ш.н.) ба 3,17г баробар аст. Массаи молярии


ин газро муайян кунед.

А)2 В)16 С)32 Д)71 Е)86

80.Барои аз кислотаи хлорид ва руњ њосил кардани 2,24л


(ш.н.) гидроген чанд грамм руњ лозим аст?

А)1,3 В)3,5 С)3,6 Д)6,2 Е)6,5

81.Массаи атомии элементи дувалентаро њисоб кунед, агар


маълум бошад, ки пайвастагии он бо гидроген 5,88% гидроген
дорад.

А)40 В)24 С)83 Д)32 Е)65

82.Дар 150г об 50г намакро њал намуданд. Њиссаи массаи


намакро (бо%) дар мањлули њосилшуда њисоб кунед.

А)33,3% В)12,5% С)25% Д)50% Е)3,33%

83.Барои тайёр кардани 400г мањлули 14% чанд грамм намак


лозим аст?

А)56 В)344 С)14 Д)386 Е)28


84.Дар ќабатњои электронии фосфор чанд электрони тоќ
мављуд аст?

А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

85.Кадоме аз элементњои химиявї чунин конфигуратсияи


электронї дорад:….3S23P64S2? Раќами тартибии ин элементро
нишон дињед.

А)10 В)20 С)13 Д)24 Е)15

86.Кадоме аз ин оксидњо: Na2O, СaO, ZnO,ВаО хосияти амфотерї


дорад? Массаи молекулавии ин оксидро њисоб кунед.

А)81 В)62 С)56 Д)153 Е)137

87.Нишон дињед, ки дар таркиби кадоме моддањои додашуда


банди ковалентии ќутбї мављуд аст?

А)NaCI B)H2 C)CI2 Д)КF Е)Н2О

88.Намуди реаксияи кислотаи хлоридро бо оњан нишон


дињед.

А)мубодила В)пайвастшавї С)љойгирї Д)таљзия


Е)нейтрализатсия

89.Реаксияи зеринро баробар кунед ва коэффисиенти назди


оксидкунандаро нишон дињед.

Си + Н2SO4(К)____ СиSO4 + SO2 + H2O

А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

90. Реаксияњои зеринро ба охир расонед ва муайян кунед, ки


чандтои онхо ба реаксияи чойгири масубанд.
А). 2 КВr + CI2 = B). NaOH + HCI =
Б). 2AI(OH)3 = Г). Pb + N i SO4 =
А). 1 В).2 С).3 Д).4 Е).5
91. Чандтои реаксияхои зерин ба реаксияи мубодила
мансубанд?
А). ВаСI2 + Na2SO4 = ВаSO4 + 2NaCI
Б). Ѓе + СиСI2 = ЃeCI2 + Cи
В). Си(ОН)2 = СиО + Н2О
Г). SO3 + H2O = H2SO4
A).1 В).2 С).3 Д).4 Е)5
92. Хангоми тачзияи 9,8г намаки Бертолее чанд литр (ш.н.)
оксиген хосил мешавад?
А).1,344л В).2,688л С).3,360л Д).4,480л Е).4,562л
93. Зичии озонро нисбат ба гелий хисоб кунед.
А). 4 В).6 С).8 Д).10 Е).12
94. Барои хосил кардани 16г оксиген чанд молл оксиди симоб
зарур аст?
А).1 В).2 С).2,5 Д).3 Е).3,5
95. Хангоми сўхтани 10г намунаи сулфур 5,6л (ш.н.) гази сулфит
хосил шуд.Хиссаи массаи ѓашхоро дар ин намунаи сулфур хисоб
кунед.
А).10% В).16% С).18% Д).20% Е).22%
96. Чандтои моддахои зерин оксид мебошанд: КNO 3, N2O5, CO2,
Na2SO4, KCIO3, P2O3 ?
А).1 В).2 С).3 Д).4 Е).5
97. Дар 11,2л оксиген (ш.н.) чанд грамм фосфорро сўзонидан
мумкин аст?
А).3,1г В).6,4г С).10,5г Д).12.4г
Е).31г
98. Зичии омехтаи озон ва оксигенро, ки 80% оксиген дорад.
Нисбат ба гидроген ёбед.
А).16,1 В).17,6 С).18,2 Д).19,4 Е).20
99. Оксиди олии элементе, ки бо гидроген пайвастагии RH 3
хосил мекунад 56,34% оксиген дорад. Ин элементро нишон
дихед.
А).N B).P C).As Д).Sb E).Bi
100. Барои сўзонидани 8г гидроген , чанд литр хаво зарур аст?
Хиссаи хачми оксиген дар хаво 21% аст.
А).156,92л В).168,45л С)188,22л Д).196,82л
Е).213,33л

Вам также может понравиться