Вы находитесь на странице: 1из 7

Код на Заплата за 1 Брой Намаление на

Магазин Град
магазин служител служители заплатата

9102 860.3563 1
1104 1100.1283 5
1112 1020.6148 3
1115 1200.7841 2
9114 900.1219 5
5110 790.2356 7
8108 850.6953 5
5113 800.9548 2
9111 870.7844 7
9103 910.5472 2
5101 654.4147 2
8105 830.2315 7
8106 890.8526 2
9107 915.6539 1
8109 829.8779 3

5%
Закръглена Брой служители по
Нова заплата Сума за заплати Курортен к-с
сума градове

Бургас
Варна
Велико Търново
София
Заплати за месец декември 2019 г.

Код на Магазин Град


магазин
9102 Магазин 1 Варна
1104 Магазин 2 София
1112 Магазин 7 София
1115 Магазин 8 София
9114 Магазин 9 Варна
5110 Магазин 10 Велико Търново
8108 Магазин 11 Бургас
5113 Магазин 12 Велико Търново
9111 Магазин 13 Варна
9103 Магазин 14 Варна
5101 Магазин 15 Велико Търново
8105 Магазин 3 Бургас
8106 Магазин 4 Бургас
9107 Магазин 5 Варна
8109 Магазин 6 Бургас
сец декември 2019 г.

Заплата в лв.

860.3563
1100.1283
1020.6148
1200.7841
900.1219
790.2356
850.6953
800.9548
870.7844
910.5472
654.4147
830.2315
890.8526
915.6539
829.8779
Код на Заплата за 1 Брой Увеличение
Магазин Град
магазин служител служители на заплатата

9102 Магазин 1 Варна 860.36 лв. 1 86.04 лв.


1104 Магазин 2 София 1,100.13 лв. 5 - лв.
1112 Магазин 7 София 1,020.61 лв. 3 - лв.
1115 Магазин 8 София 1,200.78 лв. 2 - лв.
9114 Магазин 9 Варна 900.12 лв. 5 - лв.
5110 Магазин 10 Велико Търново 790.24 лв. 7 - лв.
8108 Магазин 11 Бургас 850.70 лв. 5 - лв.
5113 Магазин 12 Велико Търново 800.95 лв. 2 80.10 лв.
9111 Магазин 13 Варна 870.78 лв. 7 - лв.
9103 Магазин 14 Варна 910.55 лв. 2 91.05 лв.
5101 Магазин 15 Велико Търново 654.41 лв. 2 65.44 лв.
8105 Магазин 3 Бургас 830.23 лв. 7 - лв.
8106 Магазин 4 Бургас 890.85 лв. 2 89.09 лв.
9107 Магазин 5 Варна 915.65 лв. 1 91.57 лв.
8109 Магазин 6 Бургас 829.88 лв. 3 82.99 лв.
Сума за Закръглена Чрез използване на Subtotal данните да се обобщят
Нова заплата
заплати сума така, че за всеки град да се изчисли средната сума за
заплати (3 т.)
946.39 лв. 946.39 лв. 946.40 лв.
1,100.13 лв. 5,500.64 лв. 5,500.65 лв.
1,020.61 лв. 3,061.84 лв. 3,061.85 лв.
1,200.78 лв. 2,401.57 лв. 2,401.57 лв.
900.12 лв. 4,500.61 лв. 4,500.61 лв.
790.24 лв. 5,531.65 лв. 5,531.65 лв.
850.70 лв. 4,253.48 лв. 4,253.48 лв.
881.05 лв. 1,762.10 лв. 1,762.11 лв.
870.78 лв. 6,095.49 лв. 6,095.50 лв.
1,001.60 лв. 2,003.20 лв. 2,003.21 лв.
719.86 лв. 1,439.71 лв. 1,439.72 лв.
830.23 лв. 5,811.62 лв. 5,811.63 лв.
979.94 лв. 1,959.88 лв. 1,959.88 лв.
1,007.22 лв. 1,007.22 лв. 1,007.22 лв.
912.87 лв. 2,738.60 лв. 2,738.60 лв.
а се обобщят
дната сума за