Вы находитесь на странице: 1из 8

Код на Заплата за 1 Брой Намаление на

Магазин Град
магазин служител служители заплатата

9102 Магазин 1 Варна 860.3563 1 0


1104 Магазин 2 София 1100.1283 5 55.006415
1112 Магазин 7 София 1020.6148 3 0
1115 Магазин 8 София 1200.7841 2 0
9114 Магазин 9 Варна 900.1219 5 45.006095
5110 Магазин 10 Велико Търново 790.2356 7 0
8108 Магазин 11 Бургас 850.6953 5 0
5113 Магазин 12 Велико Търново 800.9548 2 0
9111 Магазин 13 Варна 870.7844 7 0
9103 Магазин 14 Варна 910.5472 2 0
5101 Магазин 15 Велико Търново 654.4147 2 0
8105 Магазин 3 Бургас 830.2315 7 0
8106 Магазин 4 Бургас 890.8526 2 0
9107 Магазин 5 Варна 915.6539 1 0
8109 Магазин 6 Бургас 829.8779 3 0

1200.7841 5%
Закръглена Брой служители по
Нова заплата Сума за заплати Курортен к-с
сума градове

860.3563 860.3563 860.35 Бургас 17


1045.121885 5225.609425 5225.6 Варна 16
1020.6148 3061.8444 3061.84 Велико Търново 11
1200.7841 2401.5682 2401.56 София 10
855.115805 4275.579025 4275.57
790.2356 5531.6492 5531.64
850.6953 4253.4765 4253.47 Брой служители по гр
800.9548 1601.9096 1601.9
870.7844 6095.4908 6095.49 София
910.5472 1821.0944 1821.09
654.4147 1308.8294 1308.82
830.2315 5811.6205 5811.62 Велико Търново
890.8526 1781.7052 1781.7
915.6539 915.6539 915.65
Варна
829.8779 2489.6337 2489.63

Бургас

0 2 4 6 8
рой служители по градове

6 8 10 12 14 16 18
Заплати за месец декември 2019 г.

Код на Магазин Град


магазин
9102 Магазин 1 Варна
1104 Магазин 2 София
1112 Магазин 7 София
1115 Магазин 8 София
9114 Магазин 9 Варна
5110 Магазин 10 Велико Търново
8108 Магазин 11 Бургас
5113 Магазин 12 Велико Търново
9111 Магазин 13 Варна
9103 Магазин 14 Варна
5101 Магазин 15 Велико Търново
8105 Магазин 3 Бургас
8106 Магазин 4 Бургас
9107 Магазин 5 Варна
8109 Магазин 6 Бургас
сец декември 2019 г.

Заплата в лв.

860.3563
1100.1283
1020.6148
1200.7841
900.1219
790.2356
850.6953
800.9548
870.7844
910.5472
654.4147
830.2315
890.8526
915.6539
829.8779
Код на Заплата за 1 Брой Увеличение
Магазин Град
магазин служител служители на заплатата

9114 Магазин 9 Варна 900.12 лв. 5 - лв.


9111 Магазин 13 Варна 870.78 лв. 7 - лв.
9107 Магазин 5 Варна 915.65 лв. 1 91.57 лв.
9103 Магазин 14 Варна 910.55 лв. 2 91.05 лв.
9102 Магазин 1 Варна 860.36 лв. 1 86.04 лв.
Варна Average
8109 Магазин 6 Бургас 829.88 лв. 3 82.99 лв.
8108 Магазин 11 Бургас 850.70 лв. 5 - лв.
8106 Магазин 4 Бургас 890.85 лв. 2 89.09 лв.
8105 Магазин 3 Бургас 830.23 лв. 7 - лв.
Бургас Average
5113 Магазин 12 Велико Търново 800.95 лв. 2 80.10 лв.
5110 Магазин 10 Велико Търново 790.24 лв. 7 - лв.
5101 Магазин 15 Велико Търново 654.41 лв. 2 65.44 лв.
Велико Търново Average
1115 Магазин 8 София 1,200.78 лв. 2 - лв.
1112 Магазин 7 София 1,020.61 лв. 3 - лв.
1104 Магазин 2 София 1,100.13 лв. 5 - лв.
София Average
Grand Average
Закръглена Чрез използване на Subtotal данните да се обобщят
Нова заплата Сума за заплати
сума така, че за всеки град да се изчисли средната сума за
заплати (3 т.)
900.12 лв. 4,500.61 лв. 4,500.61 лв.
870.78 лв. 6,095.49 лв. 6,095.50 лв.
1,007.22 лв. 1,007.22 лв. 1,007.22 лв.
1,001.60 лв. 2,003.20 лв. 2,003.21 лв.
946.39 лв. 946.39 лв. 946.40 лв.
2,910.58 лв.
912.87 лв. 2,738.60 лв. 2,738.60 лв.
850.70 лв. 4,253.48 лв. 4,253.48 лв.
979.94 лв. 1,959.88 лв. 1,959.88 лв.
830.23 лв. 5,811.62 лв. 5,811.63 лв.
3,690.89 лв.
881.05 лв. 1,762.10 лв. 1,762.11 лв.
790.24 лв. 5,531.65 лв. 5,531.65 лв.
719.86 лв. 1,439.71 лв. 1,439.72 лв.
2,911.15 лв.
1,200.78 лв. 2,401.57 лв. 2,401.57 лв.
1,020.61 лв. 3,061.84 лв. 3,061.85 лв.
1,100.13 лв. 5,500.64 лв. 5,500.65 лв.
3,654.68 лв.
3,267.60 лв.
анните да се обобщят
числи средната сума за