You are on page 1of 2

c ?

 ?
 


PRESS STATEMENT FROM GMA-7:

"c à flags à nscasà of


GMA-7, sàood àall aong Asa's bsà ogas as
à cd à "Hg ly Condd" aad fo
Bsà Ns Poga aà à 15à Asan TV
Aads.

"T Kaso nscasà bog à o à conày's


only aad à s ya aà à annal nà, c
as ld cnàly aà à Pan Pacfc Hoàl n
Sngao.

"T aads bog à àogà à bsà ogas


fo all o Asa, ncldng Sngao, Hong
Kong, Taan, C na, Jaan and Malaysa. c '
"Magndanao Massac" coag as agansà
nàs fo Inda 's CNN-IBN, CNN-Sngao ,
Malaysa 's Al Jaza-Engls and Sngao 's
CNBC Asa Pacfc fo Bsà Ns Poga.

"Anc od by là-aadd boadcasà jonalsàs and GMA Ns llas Ml Tangco and M 
En
z, c s aong a nb of P ln ogas and àalnàs nonaàd n à Asan TV
Aads.

"Asd fo c GMA-7 cd f oà nonaàons: 


 
 osàd by Rc ad
Gàz, fo à Bsà Naàal Hsàoy o Wldlf Poga o Doc-Daa caàgoy; "Ondoy's
Waà " fo 


 osàd by Jggy Mancad, Ma Pldo and R a Sanàos, fo à 
Bsà Pblc Affas Poga caàgoy; Dngdong Danàs fo Bsà Daa Pfoanc by an Acào n
a Ladng Rol fo s foanc n  

 Mc al V fo Bsà Cody Pfoanc by
an Acào Acàss fo s foanc n 
  and 
 fo Bsà Cody
Poga.

Kaso aàà ob Dngdong Danàs as a snào of à Lfsàyl Poga, Bsà Tal S o, and
Bsà Sngl Daa Tlo Poga aads.

T Asan Tlson Aads, accodng ào às bsà, s "à Asan àlson ndsày's osà
sgnfcanà and clbaàd nà, cognzng cllnc n ogang, odcàon and
foanc."

"T s ya's aads aààacàd clos ào 1,000 nàs fo 15 conàs, ncldng Asàala, P lns,
Inda, Hong Kong, Banglads , C na, Taan, Indonsa, Sngao, Jaan Malaysa, Rblc of
Koa, N Zaland, S Lan a, and T aland."

!
"#
$
% !
&
 
'
& '
  
'
 % !
! 
$ %'
()  
%*(

%
+ !+$
,  ' - '$ *( '
    
 %
 
'


!* 
 ' ! 
 %' %
!
 '!*


Pages: ÷ 

Related Articles

0 Nielsen TV Audience Management names GMA Network's 24 Oras as viewers' top choice from November 8 to
11 Nob 12, 2010 06:13 PM
0 GMA-7's 24 Oras is top primetime news program in Mega Manila, according to latest AGB ratings
data Nob 10, 2010 08:31 PM
0 AGB Nielsen data show 24 Oras as the most trusted newscast among Mega Manila households, says
report Mac 15, 2010 10:28 PM
0 24 Oras Weekend premieres this Sunday, February 21 Fbay 20, 2010 03:36 PM
0 Newscast "24 Oras" leads against rival from January 4 to 29 Fbay 8, 2010 08:14 PM

© 

 
 
    !
© 
! "