Вы находитесь на странице: 1из 166

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Â. Ï. Ñëàäêåâè÷

ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Êóðñ ëåêöèé

Киев 2001
1
ÁÁÊ 65.290-2ÿ73
Ñ47

Ðåöåíçåíòû: Â. È. Êàðñåêèí, ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîô.


À. Ñ. Àôîíèí, ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîô.
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð È. Â. Õðîíþê

Îäîáðåíî Ó÷åíûì ñîâåòîì Ìåæðåãèîíàëüíîé Àêàäåìèè


óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (ïðîòîêîë ¹ 7 îò 31.08.2000)

Ñëàäêåâè÷ Â. Ï.
Ñ47 Ìîòèâàöèîííûé ìåíåäæìåíò: Êóðñ ëåêöèé. — Ê.: ÌÀÓÏ,
2001. — 168 ñ.: èë. — Áèáëèîãð.: ñ. 160–163.

ISBN 966-608-083-4
 ïðåäëàãàåìîì êóðñå ëåêöèé èçëîæåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû ìîòèâàöèîí-
íîãî ìåíåäæìåíòà, îáîñíîâàíî ìåñòî ìîòèâàöèè â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ. Ðàñ-
êðûòî ñîäåðæàíèå ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà è ïðèâåäåíû ìîòèâàöèîííûå
õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè. Ðàññìîòðåíû ñîâðåìåííûå ìîòèâàöèîííûå òåîðèè
è èõ ïðèìåíåíèå â ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ, ìåòîäû è ôîðìû îïëàòû òðóäà è
ìîòèâàöèè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ è êîëëåêòèâîâ.
Äëÿ ñòóäåíòîâ óïðàâëåí÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âñåõ ôîðì îáó÷åíèÿ, ïðåïî-
äàâàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ìåíåäæåðîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé.
ÁÁÊ 65.290-2ÿ73

© Â. Ï. Ñëàäêåâè÷, 2001
© Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Àêàäåìèÿ
ISBN 966-608-083-4 óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ), 2001

2
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Óïðàâëåíèå ìîòèâàöèåé ïåðñîíàëà — âàæíåéøàÿ çàäà÷à ñîâðå-
ìåííûõ ìåíåäæåðîâ, îò óñïåøíîãî ðåøåíèÿ êîòîðîé çàâèñèò ýôôåê-
òèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿåìûõ èìè îðãàíèçàöèé. Öåëü ïðåäëà-
ãàåìîãî êóðñà ëåêöèé — îçíàêîìèòü ñ îñíîâàìè òåîðèè è ïðàêòèêè
ìîòèâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà, ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó ðó-
êîâîäèòåëåé óìåíèé è íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ è êîëëåêòèâîâ.
Êóðñ ëåêöèé îõâàòûâàåò øåñòü òåì, ïðèâîäÿòñÿ ïîíÿòèÿ ñóùíîñòè
ìîòèâàöèè â óïðàâëåíèè, îïèñûâàþòñÿ åå ýâîëþöèÿ è âèäû, ñâÿçè ñ
äðóãèìè ôóíêöèÿìè óïðàâëåíèÿ; ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ìîòèâà-
öèîííîãî ïðîöåññà, èññëåäóåòñÿ ñòðóêòóðà ìîòèâàöèîííîé ñôåðû
ëè÷íîñòè, â òîì ÷èñëå ñòèìóëû, íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè, èíòåðåñû,
óáåæäåíèÿ; ðàññìàòðèâàþòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûå, ñîäåðæàòåëüíûå è
ïðîöåññóàëüíûå ìîòèâàöèîííûå òåîðèè, äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî èõ
ïðàêòè÷åñêîìó èñïîëüçîâàíèþ â óïðàâëåíèè; îïèñûâàþòñÿ ìåòîäû
ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà â óïðàâëåíèè, èõ âèäû, îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, âëèÿíèå ñîäåðæàíèÿ çàäàíèé è óñ-
ëîâèé ðàáîòû íà ìîòèâàöèþ ïåðñîíàëà; ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû
âçàèìîñâÿçè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ è èõ ìîòèâàöèè — ñîñòàâëÿ-
þùèå ñèñòåìû îðãàíèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû, ñòðóêòóðà îïëàòû òðó-
äà, ñîâðåìåííûå ñèñòåìû è âèäû îïëàòû òðóäà ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé
ïåðñîíàëà; çàòðàãèâàþòñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ìîòèâàöèåé êîëëåê-
òèâîâ.

3
ÒÅÌÀ 1
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ

1.1. Ïîíÿòèå ìîòèâàöèè


è åå íåîáõîäèìîñòü â óïðàâëåíèè

 ëèòåðàòóðå èìååòñÿ ìíîæåñòâî îïðåäåëåíèé ìîòèâàöèè, ðàñêðû-


âàþùèõ åå ñóùíîñòü ñ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí. Ìîòèâàöèÿ â îáùåì ïî-
íèìàíèè — ýòî ñîâîêóïíîñòü äâèæóùèõ ñèë, ïîáóæäàþùèõ ÷åëîâå-
êà ê âûïîëíåíèþ îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé [13]; â çàâèñèìîñòè îò
ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà — ýòî ïðîöåññ ñîçíàòåëüíîãî âûáîðà èì òîãî
èëè èíîãî òèïà äåéñòâèé, îïðåäåëÿåìûõ êîìïëåêñíûì âîçäåéñòâèåì
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ (ñîîòâåòñòâåííî ñòèìóëîâ è ìîòè-
âîâ); â óïðàâëåíèè — ýòî ôóíêöèÿ ðóêîâîäñòâà, êîòîðàÿ ñîñòîèò â
ôîðìèðîâàíèè ó ðàáîòíèêîâ ñòèìóëîâ ê òðóäó (ïîáóäèòü èõ ðàáîòàòü
ñ ïîëíîé îòäà÷åé), à òàêæå â äîëãîâðåìåííîì âîçäåéñòâèè íà ðàáîò-
íèêà â öåëÿõ èçìåíåíèÿ ïî çàäàííûì ïàðàìåòðàì ñòðóêòóðû åãî öåí-
íîñòíûõ îðèåíòàöèé è èíòåðåñîâ, ôîðìèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìîòèâàöèîííîãî ÿäðà è ðàçâèòèÿ íà ýòîé îñíîâå òðóäîâîãî ïîòåí-
öèàëà [64].
Êàê îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ìåíåäæìåíòà ìîòèâàöèÿ ñâÿçàíà ñ ïðî-
öåññîì ïîáóæäåíèÿ ïîä÷èíåííûõ ê äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç ôîðìèðîâà-
íèå ìîòèâîâ ïîâåäåíèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ëè÷íûõ öåëåé è öåëåé îð-
ãàíèçàöèè. Â ïðîöåññå ìîòèâàöèè ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â
îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âçàèìîçàâèñèìûõ êàòåãîðèé: ïî-
òðåáíîñòè ëþäåé — èõ èíòåðåñû — ìîòèâû äåÿòåëüíîñòè — äåé-
ñòâèÿ.
Çàäà÷è, êîòîðûå ìîæåò ðåøàòü ðóêîâîäñòâî ñ ïîìîùüþ ìîòèâàöèè:
• ïðèçíàíèå òðóäà ñîòðóäíèêîâ, äîáèâøèõñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòà-
òîâ, â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ñòèìóëèðîâàíèÿ èõ òâîð÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè;
• äåìîíñòðàöèÿ îäîáðèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ôèðìû ê âûñîêèì
ðåçóëüòàòàì òðóäà ñîòðóäíèêîâ;

4
• ïîïóëÿðèçàöèÿ ïîëó÷èâøèõ ïðèçíàíèå ðåçóëüòàòîâ òðóäà ñî-
òðóäíèêîâ;
• ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì ïðèçíàíèÿ çàñëóã;
• óëó÷øåíèå ìîðàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðàáîòíèêîâ ÷åðåç ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ôîðìó ïðèçíàíèÿ;
• îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà ïîâûøåíèÿ òðóäîâîé àêòèâíîñòè ñîòðóä-
íèêîâ.
Óìåëîå èñïîëüçîâàíèå ìîòèâàöèè ïîìîãàåò ðóêîâîäèòåëÿì ðàçðà-
áàòûâàòü ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû
ïîä÷èíåííûõ íà îñíîâå îò÷åòëèâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ
èõ ïîâåäåíèÿ.

1.2. Ñâÿçü ìîòèâàöèè ñ äðóãèìè


ôóíêöèÿìè óïðàâëåíèÿ

Ìîòèâàöèÿ — îäíà èç ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ.


Ïîíÿòèå “ôóíêöèÿ” (îò ëàò. functio) îçíà÷àåò “ñîâåðøåíèå, èñ-
ïîëíåíèå”.  ñîâðåìåííîì çíà÷åíèè ôóíêöèÿ óïðàâëåíèÿ — ýòî
îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûé ñïåöèàëèçèðîâàííûé è îáîñîáëåí-
íûé ó÷àñòîê óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîäåðæà-
íèå — ïåðå÷åíü äåéñòâèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ ýòîé ôóíêöèè;
ïðîöåññ ðåàëèçàöèè — ëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-
åìûõ â ðàìêàõ ôóíêöèè äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà åå âûïîëíåíèå;
ñòðóêòóðà — ôîðìàëüíî âçàèìîñâÿçàííûå äåéñòâèÿ, ñîñòàâëÿþùèå
ôóíêöèþ.
 ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè àíàëèçà ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ìîæ-
íî ðàçâèâàòü, ñîêðàùàòü èëè èñêëþ÷àòü èç ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ.
Ôóíêöèÿ ìîòèâàöèè — îäíà èç îñíîâíûõ ôóíêöèé óïðàâëå-
íèÿ — çàêëþ÷àåòñÿ â ïîáóæäåíèè ïåðñîíàëà ê ýôôåêòèâíîé, äîáðî-
ñîâåñòíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé îðãàíèçàöèè, ò. å. â
îïðåäåëåíèè ïîòðåáíîñòåé ïåðñîíàëà, ðàçðàáîòêå ñèñòåì âîçíàãðàæ-
äåíèÿ çà âûïîëíÿåìóþ ðàáîòó, èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷íûõ ôîðì îïëà-
òû òðóäà, ïðèìåíåíèè ñòèìóëîâ ê ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ
ñóáúåêòîâ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìåíåäæåð äîëæåí ïîíèìàòü,
÷òî íè ïðåêðàñíî ñîñòàâëåííûå ïëàíû, íè ñîâåðøåííàÿ ñòðóêòóðà
îðãàíèçàöèè ñàìè ïî ñåáå íå ïîáóæäàþò ëþäåé ê ðàáîòå. Ôóíêöèÿ
ìîòèâàöèè ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü âûñîêîêà÷åñòâåííîå è äîáðîñîâåñò-
íîå âûïîëíåíèå ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

5
Ôóíêöèÿ ìîòèâàöèè òåñíî ñâÿçàíà ñ äðóãèìè îñíîâíûìè ôóíêöè-
ÿìè óïðàâëåíèÿ — ïëàíèðîâàíèåì, îðãàíèçàöèåé, êîíòðîëåì è îöåí-
êîé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ôóíêöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè öåëåé îðãà-
íèçàöèè (äîëãî-, ñðåäíå- è êðàòêîñðî÷íûõ) è ðàçðàáîòêå ìåð ïî èõ
äîñòèæåíèþ. Ñ ïîìîùüþ ïëàíèðîâàíèÿ ðóêîâîäñòâî îáåñïå÷èâàåò
åäèíîå íàïðàâëåíèå óñèëèé âñåõ ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè.  ðàìêàõ ïëà-
íèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ðàñïðåäåëåíèå îãðàíè÷åííûõ ðåñóðñîâ
ôèðìû, ïðèñïîñîáëåíèå ê âíåøíåé ñðåäå, êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé ïîä-
ðàçäåëåíèé, èñïîëüçîâàíèå èõ ñèëüíûõ ñòîðîí è êîìïåíñàöèÿ ñëàáûõ,
ó÷åò ïðîøëîãî îïûòà äåÿòåëüíîñòè ôèðìû.
Ïðîöåññ âûðàáîòêè è ïîñòàíîâêè öåëåé êàê âàæíûé ýëåìåíò ïëà-
íèðîâàíèÿ ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òîáû äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ áûëè îñ-
ìûñëåííûìè è ìîòèâèðîâàííûìè. Äëÿ ýòîãî âàæíî ñòàâèòü ïåðåä
ïåðñîíàëîì öåëè: íàïðÿæåííûå, íî ðåàëüíûå, äîñòèæèìûå, êîíêðåò-
íûå, âûãîäíûå, áåçîïàñíûå è ñïðàâåäëèâûå. Ïðèâëå÷åíèå ïîä÷èíåí-
íûõ ê ïðîöåññó âûðàáîòêè öåëåé ïîáóæäàåò èõ ê áîëåå äîáðîñîâåñò-
íîé ðàáîòå.
Ôóíêöèÿ îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå ñòðîéíîé ñè-
ñòåìû ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé. Ó ýòîé ôóíêöèè äâà àñïåêòà:
• ñîçäàíèå (ïðîåêòèðîâàíèå) îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ôèðìû;
• îðãàíèçàöèÿ ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ýëåìåíòîâ ôèðìû
(óðîâíåé óïðàâëåíèÿ, ïîäðàçäåëåíèé, äîëæíîñòíûõ ëèö, ðóêîâî-
äèòåëåé è ïîä÷èíåííûõ).
 ðàìêàõ ïðîåêòèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ïðåäïðèÿ-
òèÿ îïðåäåëÿþò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàþò
îðãàíû óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþò äåïàðòàìåíòèçàöèþ, ïðèíèìàþò ðå-
øåíèÿ î âèäå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû, êîëè÷åñòâå óðîâíåé óïðàâ-
ëåíèÿ, íîðìàõ óïðàâëÿåìîñòè, ñòåïåíè öåíòðàëèçàöèè â óïðàâëåíèè, à
òàêæå ðàçðàáàòûâàþò ðåãëàìåíòèðóþùèå äîêóìåíòû. Âñå ïåðå÷èñ-
ëåííûå ýëåìåíòû ïðîåêòèðîâàíèÿ ñóùåñòâåííî âëèÿþò íà ìîòèâàöèþ
ìåíåäæåðîâ è ðàáîòíèêîâ ôèðìû, îïðåäåëÿþò ïðèåìëåìûå äëÿ ðó-
êîâîäñòâà ôîðìû ïîâåäåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè
ïåðñîíàëà.
Ðàññìîòðèì, íàïðèìåð, âëèÿíèå íà ìîòèâàöèþ ðàáîòíèêîâ òîëüêî
îäíîãî ýëåìåíòà ïðîåêòèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè — êîëè÷åñòâà óðîâ-
íåé óïðàâëåíèÿ.
Ïðè âûñîêîé (ãëóáîêîé) ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ (áîëüøîì êîëè-
÷åñòâå óðîâíåé óïðàâëåíèÿ) äëÿ îðãàíèçàöèè õàðàêòåðíû ðàçâèòàÿ
èåðàðõèÿ ñèñòåìû âëàñòè; ìåäëåííîå, íî îáîñíîâàííîå è ñêîîðäèíè-

6
ðîâàííîå ðåøåíèå âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì; îòäàëåííîñòü âûñøåãî
ðóêîâîäñòâà îò èñïîëíèòåëåé; ïàññèâíîñòü è èíåðöèîííîñòü ìûøëå-
íèÿ è äåéñòâèé ïåðñîíàëà; îðãàíèçàöèîííûé ñåïàðàòèçì ðàáîòíèêîâ
îòäåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé; îùóùåíèå ñîòðóäíèêàìè ÷óâñòâà çàùè-
ùåííîñòè.
Ñîâåðøåííî èíàÿ ìîòèâàöèÿ ó ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèè, èìåþùåé íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî óðîâíåé óïðàâëåíèÿ (ìåë-
êóþ èëè ïëîñêóþ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó). Â òàêîé îðãàíèçàöèè
ëåã÷å ôîðìèðóþòñÿ âåðòèêàëüíûå êîììóíèêàöèè; âûñøåå ðóêîâîä-
ñòâî íàõîäèòñÿ áëèæå ê ëèíåéíûì ïîäðàçäåëåíèÿì. Çíà÷èòåëüíàÿ
íàãðóçêà ìåíåäæåðîâ, íåâîçìîæíîñòü óñëåäèòü çà âñåìè ïîä÷èíåííû-
ìè âûíóæäàåò èõ ñåðüåçíî îòíîñèòüñÿ ê ïîäáîðó ðàáîòíèêîâ, äåëåãè-
ðîâàòü èì çàäà÷è è ïîëíîìî÷èÿ. Ïåðñîíàë ìîòèâèðîâàí íà ïðîÿâëå-
íèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, èíèöèàòèâû; â áîëüøåé ñòåïåíè ðåàëèçóþòñÿ
ïîòðåáíîñòè ëþäåé â óâàæåíèè, ñàìîâûðàæåíèè, â ìåíüøåé — ÷óâ-
ñòâî çàùèùåííîñòè, ïðè÷àñòíîñòè, ïîòîìó ÷òî ðàáîòíèêè âûíóæäåíû
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî ìíîãèì âîçíèêàþùèì ïðî-
áëåìàì.
Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ è îöåíêè ñîñòîèò â ñîïîñòàâëåíèè ðåàëüíî
äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ ñ çàïëàíèðîâàííûìè, íàáëþäåíèè çà ïðîèñ-
õîäÿùèìè â óïðàâëÿåìîì îáúåêòå ïðîöåññàìè, ñðàâíåíèè åãî ïàðà-
ìåòðîâ ñ çàäàííîé ïðîãðàììîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, âûÿâëåíèè îòêëî-
íåíèé è âûïîëíåíèè êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé.
Ñâÿçü ôóíêöèé ìîòèâàöèè è êîíòðîëÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ íà âñåõ
ýòàïàõ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è ïîä÷èíåííûìè, íî îñîáåííî — íà ïðåäâà-
ðèòåëüíîì è çàêëþ÷èòåëüíîì. Ïðåäâàðèòåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ åùå äî íà÷àëà âûïîëíåíèÿ çàäà÷è è ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó
÷åòêèõ íîðì, ñòàíäàðòîâ è òðåáîâàíèé, ðåãëàìåíòèðóþùèõ äîêóìåí-
òîâ; ïîñòàíîâêó êîíêðåòíûõ öåëåé è çàäà÷ èñïîëíèòåëÿì; ðàçðàáîò-
êó ñèñòåì âîçíàãðàæäåíèÿ; ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå; ïîäáîð ñïå-
öèàëèñòîâ. Ñ ïîìîùüþ ïåðå÷èñëåííûõ ñðåäñòâ äåÿòåëüíîñòè ëþäåé
ïðèäàåòñÿ îïðåäåëåííîå ñîäåðæàíèå, îïðåäåëÿþòñÿ ÷åòêèå îðèåíòè-
ðû è ñòàíäàðòû èõ ïîâåäåíèÿ, çà ñëåäîâàíèå êîòîðûì îíè áóäóò âîç-
íàãðàæäåíû.
Îöåíêà ðóêîâîäèòåëåì ïðîöåññà âûïîëíåíèÿ ïåðñîíàëîì ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷è òàêæå îêàçûâàåò íà ëþäåé ìîòèâèðóþùåå âîçäåé-
ñòâèå. Èíòåðåñ ðóêîâîäèòåëÿ ê òîìó, ÷òî äåëàåò ðàáîòíèê, ïîõâàëà, çà-
ìå÷àíèå, ïîìîùü è äðóãèå ôîðìû óïðàâëåí÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ
ñòèìóëèðóþò ïîä÷èíåííîãî ê ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííî-
ñòåé.

7
 íàèáîëüøåé ìåðå ñòèìóëèðóåò ëþäåé çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï
êîíòðîëÿ, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî ðàáîòû è
ñòåïåíü ïîîùðåíèÿ èëè íàêàçàíèÿ.
Ôóíêöèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñîñòîèò â âûáîðå àëüòåðíàòèâû, îä-
íîãî âàðèàíòà äåéñòâèé èç íåñêîëüêèõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷ è äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ öåëåé. Ýòî îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ.
Ñâÿçü ôóíêöèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ìîòèâàöèè ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè
ðàññìîòðåíèè ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
• êàê áûñòðî è ñâîåâðåìåííî ïðèíèìàþòñÿ â îðãàíèçàöèè ðåøå-
íèÿ ïî âîçíèêàþùèì ïðîáëåìàì;
• âûïîëíèìû ëè, çàêîííû è ïðàâîìî÷íû ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ
(â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîòèâàöèÿ ïîä÷èíåííûõ íà èõ âûïîëíåíèå
çíà÷èòåëüíî îñëàáëåíà);
• ñîáëþäàåòñÿ ëè ñïðàâåäëèâîñòü â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
(îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ ðåøåíèé ïî ïðîáëåìàì ïåðñîíàëà);
• ïðèâëåêàþòñÿ ëè ïîä÷èíåííûå ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé.
Âëèÿíèå ñòåïåíè ïðèâëå÷åíèÿ ïîä÷èíåííûõ ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé
íà èõ ìîòèâàöèþ ðàññìîòðèì îòäåëüíî, òàê êàê îíî íåîäíîçíà÷íî.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ðåøåíèé óäîâëåòâîðÿåò ïî-
òðåáíîñòü ïåðñîíàëà â ïðèíàäëåæíîñòè, ïðè÷àñòíîñòè ê îðãàíèçàöèè,
óìåíüøàåò âîçìîæíîñòü êîíôëèêòîâ, ñïëà÷èâàåò êîëëåêòèâ è ïîâû-
øàåò ïðîäóêòèâíîñòü ðàáîòû â öåëîì. Íî íàðÿäó ñ ïîëîæèòåëüíûìè
ìîìåíòàìè ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ è íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå äå-
ìîòèâèðóþùå âîçäåéñòâóþò íà ðàáîòíèêîâ:
• ìîæåò âîçíèêíóòü óãðîçà ñåðüåçíîãî ïîäðûâà ôîðìàëüíûõ
ïîëíîìî÷èé ìåíåäæåðà (åñëè êîëëåêòèâ óçíàåò, ÷òî ìåíåäæåð
ïðèíÿë íåýôôåêòèâíîå ðåøåíèå, è ïðåäëîæèò áîëåå ýôôåêòèâ-
íîå);
• ïîä÷èíåííûå ìîãóò ïðåæäåâðåìåííî óçíàòü î íåïðèÿòíûõ äëÿ
íèõ ñîáûòèÿõ (ïðåäñòîÿùåì ñîêðàùåíèè øòàòîâ, óâîëüíåíèè
è ò. ï.);
• ìîæåò ïðîèçîéòè óòå÷êà èíôîðìàöèè â êîíêóðèðóþùèå ôèðìû;
• ìàëîîáðàçîâàííûå, ðàâíîäóøíûå è áåçûíèöèàòèâíûå ñîòðóä-
íèêè íå ïîéìóò òàêèõ äåéñòâèé ìåíåäæåðîâ.
Ïîýòîìó ìåíåäæåðû äîëæíû ïðèâëåêàòü ïîä÷èíåííûõ ê ïðèíÿòèþ
ðåøåíèé òîëüêî â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ.

8
1.3. Êëàññèôèêàöèÿ ìîòèâàöèè

Ìîòèâàöèþ êëàññèôèöèðóþò ïî íåñêîëüêèì ïðèçíàêàì (ðèñ. 1.1).

Ìîòèâàöèÿ

ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ïî èñïîëüçóåìûì ïî èñòî÷íèêàì ïî íàïðàâëåííîñòè


ïîòðåáíîñòåé ñïîñîáàì âîçíèêíîâåíèÿ íà äîñòèæåíèå öåëåé

• ìàòåðèàëüíàÿ • íîðìàòèâíàÿ • âíóòðåííÿÿ • ïîëîæèòåëüíàÿ


• òðóäîâàÿ • ïðèíóäèòåëüíàÿ • âíåøíÿÿ • îòðèöàòåëüíàÿ
• ñòàòóñíàÿ • ñòèìóëèðóþùàÿ

Ðèñ. 1.1. Êëàññèôèêàöèÿ ïîòðåáíîñòåé

 çàâèñèìîñòè îò îñíîâíûõ ãðóïï ïîòðåáíîñòåé ðàçëè÷àþò ìî-


òèâàöèþ ìàòåðèàëüíóþ, òðóäîâóþ è ñòàòóñíóþ [27].
Ìàòåðèàëüíàÿ ìîòèâàöèÿ — ñòðåìëåíèå ê äîñòàòêó, áîëåå âûñî-
êîìó óðîâíþ æèçíè — çàâèñèò îò óðîâíÿ ëè÷íîãî äîõîäà, åãî ñòðóê-
òóðû, äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ â îðãàíèçàöèè è îáùåñòâå, äåéñòâåí-
íîñòè ñèñòåìû ìàòåðèàëüíûõ ñòèìóëîâ, ïðèìåíÿåìûõ â îðãàíèçàöèè.
Òðóäîâàÿ ìîòèâàöèÿ ïîðîæäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòîé, åå
ñîäåðæàíèåì, óñëîâèÿìè, îðãàíèçàöèåé òðóäîâîãî ïðîöåññà, ðåæèìîì
òðóäà. Ýòî âíóòðåííÿÿ ìîòèâàöèÿ ÷åëîâåêà, ñîâîêóïíîñòü åãî âíóò-
ðåííèõ äâèæóùèõ ñèë ïîâåäåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé êàê òàêîâîé.
Áåçóñëîâíî, êàæäûé ðàáîòíèê èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü â ñîäåðæà-
òåëüíîé, èíòåðåñíîé, ïîëåçíîé ðàáîòå, çàèíòåðåñîâàí â îïðåäåëåííî-
ñòè ïåðñïåêòèâ äîëæíîñòíîãî ðîñòà, ÷óâñòâóåò ñàìîóâàæåíèå, åñëè
ðåçóëüòàòû åãî òðóäà îöåíèâàþòñÿ âûñîêî. Â öåëîì òðóäîâàÿ ìîòè-
âàöèÿ ñâÿçàíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñ ñîäåðæàòåëüíîñòüþ, ïîëåçíîñòüþ
íåïîñðåäñòâåííî òðóäà, à ñ äðóãîé — ñ ñàìîâûðàæåíèåì, ñàìîðåàëè-
çàöèåé ðàáîòíèêà.
Ñòàòóñíàÿ ìîòèâàöèÿ ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííåé äâèæóùåé ñèëîé ïî-
âåäåíèÿ ÷åëîâåêà, ñâÿçàííîãî ñ åãî ñòðåìëåíèåì çàíÿòü áîëåå âûñî-
êóþ äîëæíîñòü, âûïîëíÿòü áîëåå ñëîæíóþ è îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó,
ðàáîòàòü â ïðåñòèæíûõ, ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ñôåðàõ îðãàíèçàöèè.
Êðîìå òîãî, ÷åëîâåêó ìîæåò áûòü ñâîéñòâåííî ñòðåìëåíèå ê ëèäåð-

9
ñòâó â êîëëåêòèâå, áîëåå âûñîêîìó íåîôèöèàëüíîìó ñòàòóñó, à òàêæå
ñòðåìëåíèå ñòàòü ïðèçíàííûì ñïåöèàëèñòîì, ïîëüçîâàòüñÿ àâòîðèòå-
òîì.
Ïî èñïîëüçóåìûì ñïîñîáàì ðàçëè÷àþò ìîòèâàöèþ íîðìàòèâíóþ,
ïðèíóäèòåëüíóþ è ñòèìóëèðîâàíèå.
Íîðìàòèâíàÿ ìîòèâàöèÿ — ýòî ïîáóæäåíèå ÷åëîâåêà ê îïðåäå-
ëåííîìó ïîâåäåíèþ ïîñðåäñòâîì èäåéíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåé-
ñòâèÿ: óáåæäåíèÿ, âíóøåíèÿ, èíôîðìèðîâàíèÿ, ïñèõîëîãè÷åñêîãî çàðà-
æåíèÿ è ò. ï.
Ïðèíóäèòåëüíàÿ ìîòèâàöèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèè âëà-
ñòè è óãðîçå íåóäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðàáîòíèêà â ñëó÷àå íå-
âûïîëíåíèÿ èì ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèé.
Ñòèìóëèðîâàíèå — âîçäåéñòâèå íå íà ëè÷íîñòü êàê òàêîâóþ,
à íà âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà ñ ïîìîùüþ áëàã — ñòèìóëîâ, ïîáóæäà-
þùèõ ðàáîòíèêà ê îïðåäåëåííîìó ïîâåäåíèþ.
Ïåðâûå äâà âèäà ìîòèâàöèè ïðÿìûå, òàê êàê ïðåäïîëàãàþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà ïîä÷èíåííûõ, òðåòèé — êîñâåííûé, òàê
êàê â åãî îñíîâå ëåæèò âîçäåéñòâèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ — ñòèìóëîâ.
Ïî èñòî÷íèêàì âîçíèêíîâåíèÿ ìîòèâîâ ðàçëè÷àþò ìîòèâàöèþ
âíóòðåííþþ è âíåøíþþ.
Âíóòðåííÿÿ ìîòèâàöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê, ðåøàÿ
çàäà÷ó, ôîðìèðóåò ìîòèâû. Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü ñòðåìëåíèå
ê äîñòèæåíèþ îïðåäåëåííîé öåëè, çàâåðøåíèþ ðàáîòû, ïîçíàíèþ,
æåëàíèå áîðîòüñÿ, ñòðàõ.
Íà îñíîâå âíóòðåííåé ìîòèâàöèè ëþäè äåéñòâóþò ñïîêîéíåå; îíè
äîáðîñîâåñòíåå âûïîëíÿþò ðàáîòó, çàòðà÷èâàþò ìåíüøå ñèë, ëó÷øå
ïîíèìàþò çàäàíèÿ è îâëàäåâàþò çíàíèÿìè. Âíóòðåííåå ïîáóæäåíèå
ê äåéñòâèþ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì âçàèìîäåéñòâèÿ ñëîæíîé ñîâîêóï-
íîñòè èçìåíÿþùèõñÿ ïîòðåáíîñòåé, ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëü äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìîòèâàöèè äîëæåí îïðåäåëèòü ýòè ïîòðåáíîñòè è íàéòè
ñïîñîáû èõ óäîâëåòâîðåíèÿ.
Ïðè âíåøíåé ìîòèâàöèè âîçäåéñòâèå íà ñóáúåêò ïðîèñõîäèò èç-
âíå, íàïðèìåð ÷åðåç îïëàòó çà ðàáîòó, ðàñïîðÿæåíèÿ, ïðàâèëà ïîâåäå-
íèÿ è ò. ä.
Âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ ìîòèâàöèè ÷åòêî íå ðàçãðàíè÷åíû, ïîñêîëü-
êó â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ ìîòèâû ìîãóò âîçíèêàòü êàê ïî âíóòðåííèì,
òàê è ïî âíåøíèì ïðè÷èíàì. Ðóêîâîäèòåëÿì î÷åíü âàæíî çíàòü î
íàëè÷èè ýòèõ äâóõ âèäîâ ìîòèâàöèè, òàê êàê ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü
ìîæíî, òîëüêî îïèðàÿñü íà âíåøíþþ ìîòèâàöèþ, íî ïðè ýòîì ïðèíè-

10
ìàòü âî âíèìàíèå è âîçìîæíîå âîçíèêíîâåíèå îïðåäåëåííûõ âíóò-
ðåííèõ ìîòèâîâ.
Ïî íàïðàâëåííîñòè íà äîñòèæåíèå öåëåé ôèðìû ðàçëè÷àþò
ìîòèâàöèþ ïîëîæèòåëüíóþ, ñïîñîáñòâóþùóþ ýôôåêòèâíîìó äîñòè-
æåíèþ öåëåé, è îòðèöàòåëüíóþ, ïðåïÿòñòâóþùóþ ýòîìó.
Ê îñíîâíûì âèäàì ïîëîæèòåëüíîé ìîòèâàöèè îòíîñÿòñÿ ìàòå-
ðèàëüíîå ïîîùðåíèå â âèäå ïåðñîíàëüíûõ íàäáàâîê ê îêëàäàì è
ïðåìèé, ïîâûøåíèå àâòîðèòåòà ðàáîòíèêà è äîâåðèÿ ê íåìó â êîëëåê-
òèâå, ïîðó÷åíèå îñîáî âàæíîé ðàáîòû è ò. ï. Îòðèöàòåëüíàÿ ìî-
òèâàöèÿ — ýòî ïðåæäå âñåãî ìàòåðèàëüíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôíûå
ñàíêöèè), ñíèæåíèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà â êîëëåêòèâå, ïñèõîëîãè÷åñ-
êàÿ èçîëÿöèÿ ðàáîòíèêà, ñîçäàíèå àòìîñôåðû íåòåðïèìîñòè, ïîíèæå-
íèå â äîëæíîñòè. Ñèñòåìà øòðàôíûõ ñàíêöèé äîëæíà áûòü íåïðå-
ðûâíîé, íå èìåòü “çàïðåòíûõ çîí”, ïîñëåäñòâèÿ ñàíêöèé äîëæíû
äîâîäèòüñÿ äî âñåõ ðàáîòíèêîâ è áûòü ïîíÿòíû.

1.4. Ñëîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé

Ïåðå÷èñëèì îñíîâíûå ôàêòîðû, óñëîæíÿþùèå ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ


ìîòèâàöèåé ïîä÷èíåííûõ.
1. Íåî÷åâèäíîñòü ìîòèâîâ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà. Ìîæíî òîëüêî
ïðåäïîëàãàòü, äîãàäûâàòüñÿ î âîçäåéñòâóþùèõ ìîòèâàõ, íî èõ òðóä-
íî âûÿâèòü. Íåîáõîäèìî äëèòåëüíîå âðåìÿ íàáëþäàòü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû äîñòîâåðíî âûÿñíèòü âåäóùèå, äâèæóùèå ìîòèâû ïîâåäåíèÿ ÷åëî-
âåêà.
2. Èçìåí÷èâîñòü ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà. Ñîäåðæàíèå è õàðàê-
òåð ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà çàâèñÿò îò òîãî, êàêèå ïîòðåáíîñòè
èíèöèèðîâàëè åãî. Îäíàêî ýòè ïîòðåáíîñòè íàõîäÿòñÿ â ñëîæíîì
äèíàìè÷åñêîì âçàèìîäåéñòâèè.  çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóà-
öèè ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà èçìåíÿþòñÿ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðåä-
âèäåííîé ðåàêöèè ðàáîòíèêîâ íà ìîòèâèðóþùåå âîçäåéñòâèå ñî ñòî-
ðîíû ðóêîâîäñòâà.
3. Ðàçëè÷èÿ ìîòèâàöèîííûõ ñòðóêòóð ðàáîòíèêîâ. Ñèëà ìîòèâîâ,
èõ óñòîé÷èâîñòü, ñòðóêòóðèðîâàííîñòü óíèêàëüíû äëÿ êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà è ïî-ðàçíîìó âîçäåéñòâóþò íà åãî ïîâåäåíèå. Òî, ÷òî ýôôåê-
òèâíî äëÿ ìîòèâàöèè îäíèõ ëþäåé, îêàçûâàåòñÿ íåýôôåêòèâíî äëÿ
äðóãèõ. Ýòî äåëàåò ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé ñëàáî ïðåäñêà-
çóåìûì.

11
4. Íàëè÷èå ìíîæåñòâà ïóòåé è ñïîñîáîâ óäîâëåòâîðåíèÿ êàæäîé
îòäåëüíîé ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà.
5. Âçàèìîçàâèñèìîñòü ðàáîò â îðãàíèçàöèÿõ, íåäîñòàòî÷íàÿ èí-
ôîðìèðîâàííîñòü î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, ÷àñòûå ïåðåìå-
íû â ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòÿõ âñëåäñòâèå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíî-
ëîãèè.
6. Ê ñîæàëåíèþ, âî ìíîãèõ îòå÷åñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ ëþäè, èõ
ïîòðåáíîñòè, ìîòèâû, èíòåðåñû íàõîäÿòñÿ íå íà ïåðâîì ìåñòå ó ðóêî-
âîäñòâà. Äëÿ íèõ ó ìåíåäæåðîâ ÷àñòî íå îñòàåòñÿ âðåìåíè.

1.5. Ýâîëþöèÿ ìîòèâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà

Ïðîáëåìà ìîòèâàöèè ëþäåé ê òðóäó âñåãäà áûëà àêòóàëüíîé. Ïî-


ïûòêè íàéòè ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè ðàáîòû ëþäåé ïî-
ñðåäñòâîì èõ ìîòèâàöèè ïðåäïðèíèìàëèñü ñ äðåâíèõ âðåìåí. Åùå
îêîëî 2 òûñ. ëåò äî í. ý. öàðü Âàâèëîíà Õàììóðàïè çàêîíîäàòåëüíî
óñòàíîâèë äëÿ íåêîòîðûõ ïîääàííûõ óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû.
À âîçìîæíîñòü ñòèìóëèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîò-
íèêîâ ñïóñòÿ òûñÿ÷ó ëåò äîêàçàë ïðàâèâøèé òàì æå Íàâóõîäîíîñîð II.
Çà 400 ëåò äî í. ý. ïåðñèäñêèé öàðü Êèð âûäâèãàë èäåè î íåîáõîäè-
ìîñòè èññëåäîâàíèÿ ïðè÷èí ìîòèâàöèè ëþäåé.
Êàê âèäèì, ðóêîâîäèòåëè, â òîì ÷èñëå âûñøèå, îñîçíàííî èëè íåî-
ñîçíàííî ïûòàëèñü îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèþ ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ.
 äðåâíèå âðåìåíà äëÿ ýòîãî ñëóæèëè íàêàçàíèÿ, à äëÿ èçáðàí-
íûõ — íàãðàäû.
Ñïîñîáû ìîòèâàöèè âñåãäà áûëè ñâÿçàíû ñ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåñòâåííûìè óñëîâèÿìè, ïîòðåáíîñòÿìè, êóëüòóðîé, òðà-
äèöèÿìè, ðåëèãèåé.
Áîëåå èíòåíñèâíîå îñìûñëåíèå ïðîáëåì ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ
íà÷àëîñü â ïåðèîä çàðîæäåíèÿ êàïèòàëèçìà.  1776 ã. ïðåäñòàâèòåëü
êëàññè÷åñêîé ïîëèòýêîíîìèè À. Ñìèò ïèñàë, ÷òî îñíîâíûìè ìîòèâàìè
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ, ñòðåìëåíèå
ê ìàêñèìàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäå, åñòåñòâåííîå æåëàíèå óëó÷-
øèòü ñîáñòâåííîå ïîëîæåíèå.
Àâòîðîì ðåôîðìàòîðñêèõ èäåé â îáëàñòè ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ
áûë àíãëèéñêèé ôàáðèêàíò Ðîáåðò Îóýí (1771–1858). Íà ñâîåé òåê-
ñòèëüíîé ôàáðèêå â ã. Ëåíàðêå (Øîòëàíäèÿ) îí óñïåøíî ðåøàë

12
ïðîáëåìû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ìîòèâàöèè äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷åò
óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà, ðàçðàáîòêè ñèñòåìû îòêðûòîé è ñïðàâåäëè-
âîé îöåíêè ðàáîòû, îáåñïå÷åíèÿ ïðèëè÷íîãî æèëüÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ è
èõ ñåìåé.
Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè è ïðàêòèêè ìîòèâàöèè òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè âíåñëè ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íîé øêîëû óïðàâëåíèÿ
Ô. Òåéëîð, Ô. Ãèëáðåòò è Ë. Ãèëáðåòò, Ã. Ýìåðñîí. Ô. Òåéëîð èçó÷èë
îñîáåííîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ íà íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ è ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé íèçêîé ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííàÿ ñèñòåìà ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ. Ô. Òåéëîð ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó
ìàòåðèàëüíûõ ñòèìóëîâ, îñíîâíûì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âîçíàãðàæäå-
íèå, êîòîðîå äëÿ òîãî ÷òîáû îêàçûâàòü íàäëåæàùèé ýôôåêò, äîëæíî
ñëåäîâàòü ñðàçó çà âûïîëíåíèåì ðàáîòû [45].
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ó ðàáîòíèêîâ ñîñòîÿíèÿ ïîñòîÿííîãî îæèäàíèÿ
âîçíàãðàæäåíèÿ Ô. Òåéëîð èñïîëüçîâàë ïðîãðåññèâíóþ ñèñòåìó îï-
ëàòû òðóäà, â îñíîâå êîòîðîé ëåæàëè îïðåäåëåííûå ïðèíöèïû: ïëàòà
÷åëîâåêó, à íå ìåñòó; óñòàíîâëåíèå ðàñöåíîê íà îñíîâå òî÷íîãî çíà-
íèÿ, à íå äîãàäîê; åäèíîîáðàçèå ðàñöåíîê. Áëàãîäàðÿ ââåäåíèþ ýòîé
ñèñòåìû ïîâûñèëèñü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è êàê ñëåäñòâèå —
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ó ðàáî÷èõ ïîÿâèëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü â èíòåí-
ñèâíîé ðàáîòå, ñîòðóäíè÷åñòâå ñ àäìèíèñòðàöèåé è ò. ï.
Íî Ô. Òåéëîð íå ñâîäèë âîçíàãðàæäåíèå òîëüêî ê äåíåæíûì
âûïëàòàì, à ðàññìàòðèâàë åãî äîâîëüíî øèðîêî, îòíîñÿ ê âîçíàãðàæ-
äåíèÿì ðàçëè÷íûå ñîöèàëüíûå óñòóïêè ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé —
îðãàíèçàöèþ ðàáî÷èõ ñòîëîâûõ, äåòñêèõ ñàäîâ, âå÷åðíèõ êóðñîâ
è ò. ï. Âñå ýòî ñ÷èòàëîñü “ñðåäñòâîì äëÿ ñîçäàíèÿ áîëåå óìåëûõ è
èíòåëëåêòóàëüíûõ ðàáî÷èõ”, êîòîðîå âûçûâàåò ó íèõ “äîáðîå ÷óâñòâî
ê õîçÿåâàì” [45].
Îäíàêî Ô. Òåéëîð ðàññìàòðèâàë ðàáîòíèêîâ íå êàê ëþäåé, ëè÷íî-
ñòåé, à êàê íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷. Îí íå ñìîã ïîíÿòü, ïî÷åìó òðóäíî çàñòàâèòü ðàáî÷åãî
óâåëè÷èòü âûðàáîòêó, äàæå çíà÷èòåëüíî ïîâûñèâ åãî çàðàáîòîê.
Ô. Òåéëîð ïîëàãàë, ÷òî ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îäíîãî ðà-
áîòíèêà ñòàâèò â ïîëîæåíèå îòñòàþùèõ äðóãèõ, êîòîðûå òàêæå äîë-
æíû ñòðåìèòüñÿ ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. Îí íå ó÷èòûâàë,
÷òî â ðåçóëüòàòå òàêîãî ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ðàñöåíêè
ñíèçÿò è ðàáîòíèêè îñòàíóòñÿ ñ ïðåæíèì çàðàáîòêîì, íî çà áîëåå

13
èíòåíñèâíûé òðóä. Åñòåñòâåííî, êîëëåêòèâ íå ñòàíåò æàëîâàòü ïîäîá-
íûõ ïåðåäîâèêîâ, è ðàáîòíèêè ïðåäïî÷òóò íîðìàëüíûå ÷åëîâå÷åñêèå
îòíîøåíèÿ âûñîêèì çàðàáîòêàì. Íî Ô. Òåéëîð ëèøü óñîâåðøåíñòâî-
âàë îïåðàöèè è âíåäðèë ñèñòåìó ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, â òî
âðåìÿ êàê ðåøåíèå ïðîáëåìû ëåæàëî â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå-
÷åñêèìè âçàèìîîòíîøåíèÿìè.
Äëÿ áîëåå óñïåøíîãî, ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé íå-
îáõîäèìî áûëî èçó÷àòü ÷åëîâåêà, åãî ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè,
àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñòè. Íà÷àëà ôîðìèðîâàòüñÿ “ïîâåäåí÷åñêàÿ
øêîëà”, êîòîðàÿ èññëåäîâàëà ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ñðåäå è çàâèñèìîñòü åãî ìîòèâàöèè îò ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íà÷àëî ýòîìó íàïðàâëåíèþ ïîëîæèë
îäèí èç îñíîâàòåëåé ïîâåäåí÷åñêîé øêîëû Ý. Ìåéî, ïñèõîëîã-êëèíè-
öèñò. Â 1927–1932 ãã. îí ñ êîëëåãàìè ïðîâîäèë íà çàâîäàõ êîìïàíèè
“Âåñòåðí Ýëåêòðèê” â Õîóòîðíå ýêñïåðèìåíòû â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
âîçìîæíîñòåé ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Ýêñïåðèìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî ìîòèâû òðóäîâîãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé
îïðåäåëÿþòñÿ íå òîëüêî äåéñòâóþùåé íà ïðåäïðèÿòèè ñèñòåìîé ìà-
òåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, íî è ìíîãèìè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êèìè ôàêòîðàìè. Ó÷åíûå ñòàëè ïðèäàâàòü áîëüøîå çíà÷åíèå ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì ìîòèâàì ïîâåäåíèÿ ëþäåé â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà,
ïðîáëåìàì ãðóïïîâûõ îòíîøåíèé, ãðóïïîâûì íîðìàì, êîììóíèêàöèîí-
íûì áàðüåðàì, íåôîðìàëüíûì îðãàíèçàöèÿì, ãóìàíèçàöèè âçàèìîîò-
íîøåíèé àäìèíèñòðàöèè è ðàáîòíèêîâ.
Äàëüíåéøåå ôîðìèðîâàíèå íàó÷íûõ ïîäõîäîâ ê ïðîáëåìå ìîòè-
âàöèè îáîãàòèëîñü ðÿäîì ñîäåðæàòåëüíûõ è ïðîöåññíûõ ìîòèâàöè-
îííûõ òåîðèé, àâòîðàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ À. Ìàñëîó, Ô. Ãåðöáåðã,
Ä. Ìàê-Ãðåãîð, Ä. Ìàê-Êëåëàíä, Â. Âðóì è äð. [33].
Ñîâðåìåííûå âçãëÿäû íà ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé ñâÿçà-
íû ñ òåîðèÿìè “îáîãàùåíèÿ òðóäà”, “ãóìàíèçàöèè òðóäà”, “êà÷åñòâà
òðóäîâîé æèçíè”, “ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêîâ”.
Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîçäàíèå è ðàçâèòèå òåîðèè ìîòèâàöèè âíå-
ñëè óêðàèíñêèå ó÷åíûå Í. Âîëüñêèé, Ã. Öåõàíîâåöêèé, Í. Òóãàí-Áàðà-
íîâñêèé è äð. [27].

14
Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ
1. Ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå ìîòèâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà.
2. Ðîëü ôóíêöèè ìîòèâàöèè â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ.
3. Ñâÿçè ôóíêöèè ìîòèâàöèè ñ äðóãèìè ôóíêöèÿìè óïðàâëåíèÿ.
4. Âèäû ìîòèâàöèè.
5. Ðàçëè÷èÿ ìåæäó âíóòðåííåé è âíåøíåé ìîòèâàöèåé.
6. Ôàêòîðû, óñëîæíÿþùèå ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé ïîä÷èíåííûõ.
7. Âêëàä ïðåäñòàâèòåëåé øêîëû íàó÷íîãî óïðàâëåíèÿ â ðàçâèòèå ìîòèâà-
öèè ðàáîòíèêîâ.
8. Âçãëÿäû ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ øêîë ìåíåäæìåíòà íà ìîòèâàöèþ
ïåðñîíàëà.
9. Âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè ìîòèâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà óêðàèíñêèõ ó÷å-
íûõ.

15
ÒÅÌÀ 2
ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÏÐÎÖÅÑÑ

2.1. Ñîäåðæàíèåìîòèâàöèîííîãî
ïðîöåññà

Ñòðóêòóðíî ïðîöåññ ìîòèâàöèè îõâàòûâàåò íåñêîëüêî ïîñëåäîâà-


òåëüíûõ ñòàäèé (ðèñ. 2.1).

1. Âîçíèêíîâåíèå ïîòðåáíîñòè

2. Ïîèñê ïóòåé óñòðàíåíèÿ ïîòðåáíîñòè


Ðåçóëüòàò:
• óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè; 3. Îïðåäåëåíèå öåëåé (íàïðàâëåíèÿ) äåéñòâèÿ
• ÷àñòè÷íîå
óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè;
4. Îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
• íåóäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè

5. Ïîëó÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ
çà âûïîëíåííûå äåéñòâèÿ

6. Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè

Ðèñ. 2.1. Ñîäåðæàíèå ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà

1. Âîçíèêíîâåíèå ïîòðåáíîñòè. Ïîòðåáíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ êàê


îùóùåíèå òîãî, ÷òî ÷åëîâåêó ÷åãî-òî íå õâàòàåò è îí äîëæåí íàéòè
âîçìîæíîñòü è ïðåäïðèíÿòü îïðåäåëåííûå øàãè äëÿ óñòðàíåíèÿ
(óäîâëåòâîðåíèÿ) ïîòðåáíîñòè.
2. Ïîèñê ïóòåé óñòðàíåíèÿ ïîòðåáíîñòè. ×åëîâåê îñîçíàåò
íåîáõîäèìîñòü íàéòè âîçìîæíîñòè óñòðàíèòü ïîòðåáíîñòü: óäîâëåò-
âîðèòü, ïîäàâèòü èëè íå çàìå÷àòü.

16
3. Îïðåäåëåíèå öåëåé (íàïðàâëåíèÿ) äåéñòâèÿ. ×åëîâåê îïðå-
äåëÿåò, ÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè.
Íà ýòîé ñòàäèè ÷åëîâåê ñîãëàñóåò íåñêîëüêî ìîìåíòîâ:
• ÷òî îí áóäåò èìåòü ïîñëå óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè;
• ÷òî îí äîëæåí ñäåëàòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ æåëàåìîãî;
• íàñêîëüêî äîñòèæèìî æåëàåìîå;
• íàñêîëüêî òî, ÷òî ìîæíî ïîëó÷èòü, óäîâëåòâîðèò ïîòðåáíîñòü.
4. Îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé. ×åëîâåê çàòðà÷èâàåò óñèëèÿ íà òî,
÷òî â êîíå÷íîì ñ÷åòå äîëæíî ïîìî÷ü åìó óñòðàíèòü ïîòðåáíîñòü.
Òàê êàê ïðîöåññ ðàáîòû îêàçûâàåò îáðàòíîå âëèÿíèå íà ìîòèâàöèþ,
òî íà ýòîé ñòàäèè öåëè ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ.
5. Ïîëó÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûïîëíåííûå äåéñòâèÿ. Âû-
ïîëíèâ îïðåäåëåííóþ ðàáîòó, ÷åëîâåê ëèáî íåïîñðåäñòâåííî ïîëó÷à-
åò òî, ÷òî ìîæåò èñïîëüçîâàòü äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîòðåáíîñòè, ëèáî òî,
÷òî ìîæåò îáìåíÿòü íà æåëàåìûé îáúåêò. Íà ýòîé ñòàäèè âûÿñíÿåò-
ñÿ, íàñêîëüêî âûïîëíåííûå äåéñòâèÿ ïðèâåëè ê æåëàåìîìó ðåçóëüòà-
òó. Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî ïðîèñõîäèò ëèáî îñëàáëåíèå ìîòèâàöèè
ê äåéñòâèþ, ëèáî åå ñîõðàíåíèå, ëèáî óñèëåíèå.
6. Óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè. Â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè
ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ, âûçâàííîãî ïîòðåáíîñòüþ, ÷åëîâåê èëè óñïîêàè-
âàåòñÿ (åñëè ïîòðåáíîñòü óäîâëåòâîðåíà), èëè ïðîäîëæàåò èñêàòü âîç-
ìîæíîñòè äëÿ åå óäîâëåòâîðåíèÿ.

2.2. Ïîòðåáíîñòè êàê îñíîâà ìîòèâàöèè

Ïîòðåáíîñòè ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè. Èìåííî


îíè ïîáóæäàþò ÷åëîâåêà äåéñòâîâàòü îïðåäåëåííûì îáðàçîì è â îï-
ðåäåëåííîì íàïðàâëåíèè.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî îïðåäåëåíèé ïîíÿòèÿ “ïîòðåáíîñòü”:
• ýòî íóæäà â ÷åì-òî îáúåêòèâíî íåîáõîäèìîì äëÿ ïîääåðæà-
íèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ îðãàíèçìà, ëè÷íîñòè è ñîöè-
àëüíîé ãðóïïû;
• íàïðàâëåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé äëÿ
ïîääåðæàíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè; ãëóáèííûå íåîñîçíàííûå óñ-
òàíîâêè ÷åëîâåêà íà ñàìîñîõðàíåíèå è îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåí-
íîé áèîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé öåëîñòíîñòè;
• îñíîâíûå ðåøàþùèå ñèëû àêòèâíîñòè èíäèâèäà âî âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì;

17
• ñîñòîÿíèå èíäèâèäà, âûçâàííîå èñïûòûâàåìîé èì íóæäîé â
îáúåêòàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
è ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêîì åãî àêòèâíîñòè.
×åëîâåê èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü òîãäà, êîãäà ôèçèîëîãè÷åñêè èëè
ïñèõîëîãè÷åñêè îùóùàåò íåäîñòàòîê ÷åãî-ëèáî. Ïîòðåáíîñòè íåâîç-
ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî íàáëþäàòü èëè èçìåðÿòü. Îá èõ ñóùåñòâî-
âàíèè ìîæíî ñóäèòü ëèøü ïî ïîâåäåíèþ ëþäåé. Îíè ÿâëÿþòñÿ ìî-
òèâîì ê äåéñòâèþ. Êîãäà ïîòðåáíîñòü îùóùàåòñÿ ÷åëîâåêîì, îíà
ïîáóæäàåò â íåì ñîñòîÿíèå óñòðåìëåííîñòè.
Ïîáóæäåíèå — ýòî îùóùåíèå íåäîñòàòêà â ÷åì-ëèáî, èìåþùåå
îïðåäåëåííóþ íàïðàâëåííîñòü. Îíî ÿâëÿåòñÿ ïîâåäåí÷åñêèì ïðîÿâ-
ëåíèåì ïîòðåáíîñòè è ñêîíöåíòðèðîâàíî íà äîñòèæåíèè öåëè. Êîãäà
÷åëîâåê äîñòèãàåò öåëè, åãî ïîòðåáíîñòü îêàçûâàåòñÿ óäîâëåòâîðåí-
íîé, ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðåííîé èëè íåóäîâëåòâîðåííîé. Òàêîé òèï
ïîâåäåíèÿ ïîêàçàí íà ðèñ. 2.2.

Ïîòðåáíîñòü
Ïîáóæäåíèÿ Ïîâåäåíèå
(íåäîñòàòîê Öåëü
èëè ìîòèâû (äåéñòâèÿ)
÷åãî-ëèáî)

Ðåçóëüòàò:
• óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè;
• ÷àñòè÷íîå óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè;
• íåóäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè

Ðèñ. 2.2. Ìîäåëü ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ ÷åðåç ïîòðåáíîñòè

Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè âëèÿåò íà ïîâåäåíèå


÷åëîâåêà â ñõîäíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ëþäè ñòðåìÿòñÿ ïîâòîðèòü ïî-
âåäåíèå, êîòîðîå àññîöèèðóåòñÿ ó íèõ ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîòðåáíî-
ñòè, è èçáåãàòü ïîâåäåíèÿ, êîòîðîå àññîöèèðóåòñÿ ó íèõ ñ íåäîñòàòî÷-
íûì óäîâëåòâîðåíèåì.
Ïîñêîëüêó ïîòðåáíîñòè âûçûâàþò ó ÷åëîâåêà ñòðåìëåíèå ê èõ
óäîâëåòâîðåíèþ, òî ìåíåäæåðû äîëæíû ñîçäàâàòü òàêèå ñèòóàöèè,
ïðè êîòîðûõ áû ëþäè îùóùàëè, ÷òî ìîãóò óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñ-
òè ñ ïîìîùüþ ïîâåäåíèÿ, ïðèâîäÿùåãî ê äîñòèæåíèþ öåëåé îðãàíè-
çàöèè.
Ïîñêîëüêó ïðîöåññ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé öåëåíàïðàâëåííóþ äåÿòåëüíîñòü, îíè ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì àê-

18
òèâíîñòè ëè÷íîñòè. Ñóáúåêòèâíî îñîçíàâàÿ öåëü êàê ïîòðåáíîñòü, ÷å-
ëîâåê óáåæäàåòñÿ, ÷òî óäîâëåòâîðèòü ïîñëåäíþþ ìîæíî ëèøü ïî-
ñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ öåëè.
Ïîòðåáíîñòè îáíàðóæèâàþòñÿ â ìîòèâàõ, âëå÷åíèÿõ, æåëàíèÿõ, ïî-
áóæäàþùèõ ÷åëîâåêà ê äåÿòåëüíîñòè.
Ìîòèâ — ïðåèìóùåñòâåííî îñîçíàííîå âíóòðåííåå ïîáóæäåíèå
ëè÷íîñòè ê îïðåäåëåííîìó ïîâåäåíèþ, íàïðàâëåííîìó íà óäîâëåòâî-
ðåíèå ïîòðåáíîñòåé.
Âëå÷åíèå — ïðåõîäÿùåå ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, âûðàæàþùåå
íåîñîçíàííóþ èëè íåäîñòàòî÷íî îñîçíàííóþ ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà.
Æåëàíèå — îòðàæàþùàÿ ïîòðåáíîñòü ìûñëü î âîçìîæíîñòè îá-
ëàäàòü ÷åì-ëèáî èëè îñóùåñòâèòü ÷òî-ëèáî. Æåëàíèå êàê ìîòèâ äå-
ÿòåëüíîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâîé îñîçíàííîñòüþ
ïîòðåáíîñòè. Ïðè ýòîì îñîçíàþòñÿ íå òîëüêî åå îáúåêòû, íî è âîç-
ìîæíûå ïóòè óäîâëåòâîðåíèÿ.
Ïîòðåáíîñòè êàê âíóòðåííèå ïñèõè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ðåãóëèðóþò
ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, îïðåäåëÿþò íàïðàâëåííîñòü åãî ìûøëåíèÿ,
÷óâñòâ è âîëè. Óäîâëåòâîðÿÿ ïîòðåáíîñòè è äîñòèãàÿ öåëè, ÷åëîâåê
òåì ñàìûì ñîçäàåò íîâûå îáúåêòû, íîâûå óñëîâèÿ ñðåäû, êîòîðûå ïî-
ðîæäàþò è íîâûå ïîòðåáíîñòè.
Íå òîëüêî ìûøëåíèå, íî è âîëÿ àêòèâèçèðóåòñÿ ïîòðåáíîñòÿìè.
Áëàãîäàðÿ âîëåâîìó óñèëèþ, öåëåíàïðàâëåííîñòè, íàñòîé÷èâîñòè,
óïîðñòâó ÷åëîâåê ïðåîäîëåâàåò òðóäíîñòè è ïðåïÿòñòâèÿ, ïîÿâëÿþùè-
åñÿ íà ïóòè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé.
Ïîòðåáíîñòè ìîãóò áûòü îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îïðåäåëåííûõ
ïñèõè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé, ïåðåæèâàíèé, ÷óâñòâ ÷åëîâåêà.  çàâèñèìîñòè
îò òîãî, óäîâëåòâîðÿþòñÿ èëè íå óäîâëåòâîðÿþòñÿ ïîòðåáíîñòè, ÷åëî-
âåê ïåðåæèâàåò ñîñòîÿíèå íàïðÿæåíèÿ èëè ñïîêîéñòâèÿ, ðàäîñòü èëè
ãîðå, ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåííîñòè èëè íåóäîâëåòâîðåííîñòè.
Âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà ñîñòîèò òàêæå â
òîì, ÷òî ëþáàÿ èç íèõ ïðèîáðåòàåò êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå â çàâèñè-
ìîñòè îò óñëîâèé è ñïîñîáîâ åå óäîâëåòâîðåíèÿ. Âíóòðåííåå ñîñòî-
ÿíèå ïîòðåáíîñòè îðãàíèçìà â ÷åì-òî ñèãíàëèçèðóåò ëèøü î íåîáõî-
äèìîñòè èçìåíèòü ýòî ñîñòîÿíèå, ò. å. óäîâëåòâîðèòü îðãàíèçì. ×òî
æå êàñàåòñÿ êîíêðåòíîé ïîòðåáíîñòè, òî îíà ôîðìèðóåòñÿ ïîä âîç-
äåéñòâèåì âíåøíèõ óñëîâèé, ò. å. ôàêòîðîâ, êîòîðûå îáóñëîâëèâàþò
íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà. Ïîñêîëüêó ïîòðåáíî-
ñòè ÷åëîâåêà õàðàêòåðèçóþòñÿ ïðåäìåòíûì ñîäåðæàíèåì, îïðåäåëÿå-
ìûì óñëîâèÿìè æèçíè, òî ëþáàÿ ïîòðåáíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî

19
îñîáîé ôîðìîé îòðàæåíèÿ óñëîâèé æèçíè: ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ, âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè, òðàäèöèé è ò. ï.
 ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà òà èëè èíàÿ ïîòðåáíîñòü ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ
ñèòóàòèâíî, ò. å. òîëüêî â êîíêðåòíûé ìîìåíò, íå îòðàæàÿ òåì ñàìûì
êàêóþ-òî óñòîé÷èâóþ ñòðóêòóðó ïîòðåáíîñòåé. Íàïðèìåð, ïîâåäå-
íèå âûïóñêíèêà øêîëû, èñïûòûâàþùåãî ïîòðåáíîñòü â èíôîðìàöèè
î âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, õàðàêòåðèçóåòñÿ ðåçêèì ïîâûøåíèåì
àêòèâíîñòè â îáùåíèè ñ òåìè, êòî ìîæåò äàòü åìó òàêóþ èíôîðìà-
öèþ. Ïîñëå òîãî êàê ýòà èíôîðìàöèÿ ïîëó÷åíà, ò. å. ïîòðåáíîñòü
óäîâëåòâîðåíà, àêòèâíîñòü â ïîäîáíûõ êîíòàêòàõ ñíèæàåòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, êàê ñèñòåìà ïîòðåáíîñòåé, òàê è ñèòóàòèâíûå ïî-
òðåáíîñòè, ñòàíîâÿñü èñòî÷íèêîì àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè, ðåãóëèðóþò ïî-
âåäåíèå ÷åëîâåêà. Îáëàäàÿ íåêîòîðîé óñòîé÷èâîñòüþ, ñòàáèëüíîñòüþ,
ñèñòåìà ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà îäíîâðåìåííî ïëàñòè÷íà: îíà ìîæåò
ìåíÿòüñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ñîöèàëüíûõ óñëîâèé èëè öåëåíàïðàâëåí-
íîãî âîçäåéñòâèÿ — âîñïèòàíèÿ.

2.3. Êëàññèôèêàöèÿ ïîòðåáíîñòåé

Ïîòðåáíîñòè ëþäåé êëàññèôèöèðóþò ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì


(ðèñ. 2.3).

ïî ïðîèñõîæäåíèþ ïî ïðèðîäå ïî õàðàêòåðó ïðåäìåòà


• åñòåñòâåííûå • ïåðâè÷íûå • ìàòåðèàëüíûå
• êóëüòóðíûå • âòîðè÷íûå • äóõîâíûå

Ïîòðåáíîñòè

ïî ñòåïåíè âàæíîñòè ïî ñòåïåíè îñîçíàíèÿ ïî îòíåñåííîñòè


äëÿ ÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì êî âíóòðåííåé èëè âíåøíåé
ñôåðå ðàçâèòèÿ
• äîìèíèðóþùèå • îñîçíàííûå
• âòîðîñòåïåííûå • íåîñîçíàííûå • èíäèâèäóàëüíûå
• ñîöèàëüíûå
• ñìåøàííûå (èíäèâèäó-
àëüíî-ñîöèàëüíûå)

Ðèñ. 2.3. Êëàññèôèêàöèÿ ïîòðåáíîñòåé

20
Ïî ïðîèñõîæäåíèþ ïîòðåáíîñòè áûâàþò åñòåñòâåííûìè è êóëü-
òóðíûìè.
 åñòåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòÿõ âûðàæàåòñÿ çàâèñèìîñòü ÷åëîâå-
êà îò óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ åãî æèç-
íè. Êàæäûé ÷åëîâåê èñïûòûâàåò åñòåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè â ïèùå,
ïèòüå, îáùåíèè ñ ïðîòèâîïîëîæíûì ïîëîì, çàùèòå îò õîëîäà, æàðû
è ò. ä. Åñëè êàêàÿ-ëèáî èç ýòèõ ïîòðåáíîñòåé íå áóäåò óäîâëåòâîðå-
íà â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè, ÷åëîâåê ìîæåò ïîãèáíóòü. Åñòå-
ñòâåííûå ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà èìåþò îáùåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèé
õàðàêòåð.
Êóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè îòðàæàþò çàâèñèìîñòü àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÷åëîâåêà îò ïðîäóêòîâ ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû, èõ êîðíè
íàõîäÿòñÿ â èñòîêàõ ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè.
Ê îáúåêòàì êóëüòóðíûõ ïîòðåáíîñòåé îòíîñÿòñÿ ïðåäìåòû, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâîì óäîâëåòâîðåíèÿ êàêîé-ëèáî åñòåñòâåííîé
ïîòðåáíîñòè â óñëîâèÿõ òîé èëè èíîé èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ
êóëüòóðû (íàïðèìåð, âèëêà è ëîæêà, ïàëî÷êè äëÿ åäû) ëèáî íåîáõî-
äèìû äëÿ êóëüòóðíîãî è òðóäîâîãî îáùåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, îá-
ùåñòâåííîé æèçíè ÷åëîâåêà.
 çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âîñïèòàíèÿ
è óñâîåíèÿ ïðèíÿòûõ îáû÷àåâ è òðàäèöèé ÷åëîâåê ïðèîáðåòàåò ðàç-
ëè÷íûå êóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè.
Ïî ïðèðîäå ðàçëè÷àþò ïîòðåáíîñòè ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå.
Ïåðâè÷íûå ïîòðåáíîñòè ÿâëÿþòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèìè è, êàê ïðàâè-
ëî, âðîæäåííûìè (íàïðèìåð, ïîòðåáíîñòè â ïèùå, âîäå, âîçäóõå, ñíå,
ñåêñå).
Âòîðè÷íûå — ïñèõîëîãè÷åñêèå (íàïðèìåð, ïîòðåáíîñòè â óñïåõå,
óâàæåíèè, ïðèâÿçàííîñòè, âëàñòè, ïðèíàäëåæíîñòè êîìó-ëèáî èëè ÷åìó-
ëèáî). Ïåðâè÷íûå ïîòðåáíîñòè çàëîæåíû ãåíåòè÷åñêè, à âòîðè÷íûå
îáû÷íî îñîçíàþòñÿ ñ îïûòîì. Ïîñêîëüêó ëþäè ïðèîáðåòàþò ðàçëè÷-
íûé îïûò, èõ âòîðè÷íûå ïîòðåáíîñòè ðàçëè÷àþòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè,
÷åì ïåðâè÷íûå.
Ðàçëè÷àþò òàêèå âòîðè÷íûå ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ
â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ó áîëüøèíñòâà ëþäåé:
• äîìèíàíòíîñòü — ñòðåìëåíèå êîíòðîëèðîâàòü, âëèÿòü, íàïðàâ-
ëÿòü ïîâåäåíèå ñëîâîì èëè ïðèêàçîì, ñòðåìëåíèå îòâåðãàòü
ïîïûòêè ñáëèæåíèÿ;
• àãðåññèÿ — ñòðåìëåíèå ñëîâîì èëè äåéñòâèåì îïîçîðèòü, îñó-
äèòü, ïðîêëÿñòü, óíèçèòü;

21
• ïîèñê äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé — ñòðåìëåíèå ê äðóæáå, ëþáâè,
ñèìïàòèÿ ê äðóãèì, æåëàíèå ñáëèçèòü ëþäåé;
• àâòîíîìèÿ — áåãñòâî îò âñÿ÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé, æåëàíèå îñâî-
áîäèòüñÿ îò îïåêè, ðåæèìà, ïîðÿäêà, ðåãëàìåíòàöèè;
• ïàññèâíîå ïîâèíîâåíèå — ñòðåìëåíèå ê ïàññèâíîìó ïîä÷èíå-
íèþ ñèëå, îæèäàíèå ñîâåòà, ïîìîùè;
• ïîòðåáíîñòü â óâàæåíèè ñî ñòîðîíû äðóãèõ;
• ïîòðåáíîñòü â äîñòèæåíèè — æåëàíèå ïðåîäîëåòü, ïîáîðîòü,
îïåðåäèòü äðóãèõ, ñäåëàòü ÷òî-òî áûñòðåå è ëó÷øå, äîñòè÷ü
âûñøåãî óðîâíÿ â êàêîì-ëèáî äåëå;
• ïîòðåáíîñòü áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ — æåëàíèå çàâîåâàòü
âíèìàíèå äðóãèõ, óäèâëÿòü èõ ëè÷íûìè äîñòèæåíèÿìè è êà÷å-
ñòâàìè;
• ïîòðåáíîñòü â èãðå — ñòðåìëåíèå ê ðàçâëå÷åíèÿì, ïðåäïî÷òå-
íèå èãðû äðóãîé äåÿòåëüíîñòè;
• ýãîèçì — ñòðåìëåíèå ñòàâèòü ñâîè èíòåðåñû ïðåâûøå âñåãî,
áûòü äîâîëüíûì ñîáîé; ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê óíèæåíèÿì;
• ñîöèàëüíîñòü — èãíîðèðîâàíèå ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ âî èìÿ
èíòåðåñîâ ãðóïïû, áëàãîðîäñòâî, óñòóï÷èâîñòü;
• ïîòðåáíîñòü â ñàìîçàùèòå — ñòðåìëåíèå ê îòñòàèâàíèþ ñâî-
èõ ïðàâ, çàùèòå èìèäæà;
• ïîòðåáíîñòü â ïîðÿäêå — òåíäåíöèÿ ê óïîðÿäî÷èâàíèþ, àêêó-
ðàòíîñòè, òî÷íîñòè;
• ïîòðåáíîñòü èçáåãàíèÿ îïàñíîñòè — æåëàíèå èñêëþ÷èòü îïàñ-
íîñòü, ñòðåìëåíèå ê îñòîðîæíîñòè, óêëîíåíèþ îò áîðüáû;
• ïîòðåáíîñòü â ïðåîäîëåíèè ïîðàæåíèé — æåëàíèå êîìïåíñè-
ðîâàòü ïðîøëûå íåóäà÷è, ïîòåðè.
Ïî õàðàêòåðó ïðåäìåòà ïîòðåáíîñòè áûâàþò ìàòåðèàëüíûå è
äóõîâíûå.
 ìàòåðèàëüíûõ ïîòðåáíîñòÿõ ïðîÿâëÿåòñÿ çàâèñèìîñòü ÷åëîâå-
êà îò ïðåäìåòîâ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû (ïîòðåáíîñòü â ïèùå, îäåæ-
äå, æèëèùå, ïðåäìåòàõ áûòà è ò. ä.), â äóõîâíûõ — îò ïðîäóêòîâ
îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ (îíè âûðàæàþòñÿ â óñâîåíèè äóõîâíîé
êóëüòóðû).
×åëîâåê èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòè ïîäåëèòüñÿ ñ äðóãèìè ìûñëÿìè
è ÷óâñòâàìè, ÷èòàòü ãàçåòû, êíèãè è æóðíàëû, ñìîòðåòü êèíîôèëüìû è
ñïåêòàêëè, ñëóøàòü ìóçûêó è ò. ä. Ñëåäóåò îñîáî âûäåëèòü äóõîâíóþ
ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà â îáùåíèè.

22
Äóõîâíûå è ìàòåðèàëüíûå ïîòðåáíîñòè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû.
Ïî ñòåïåíè îñîçíàíèÿ ÷åëîâåêîì ïîòðåáíîñòè ìîãóò áûòü îñîç-
íàííûìè è íåîñîçíàííûìè.  ïåðâîì ñëó÷àå ÷åëîâåê çíàåò, ÷åãî õî-
÷åò, è äóìàåò íàä òåì, êàê ýòîãî äîáèòüñÿ. Âî âòîðîì ñëó÷àå ïîòðåá-
íîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ êàê âëå÷åíèÿ. Ïðè ýòîì ÷åëîâåê ëèøü îùóùàåò,
÷óâñòâóåò, ÷òî åìó ÷åãî-òî íåäîñòàåò, îí èñïûòûâàåò áåñïðè÷èííîå
áåñïîêîéñòâî, íàïðÿæåííîñòü, íî íå ïðåäñòàâëÿåò, ÷òî íóæíî ñäåëàòü
äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ. Óñèëåíèå ïîòðåáíîñòè óâåëè÷èâàåò âåðîÿò-
íîñòü åå îñîçíàíèÿ, ïîíèìàíèÿ òîãî, êàê åå ìîæíî óäîâëåòâîðèòü.
Ïî ñòåïåíè âàæíîñòè äëÿ ÷åëîâåêà ðàçëè÷àþò ïîòðåáíîñòè äî-
ìèíèðóþùèå è âòîðîñòåïåííûå. Ïåðâûå ìîãóò ïîäàâëÿòü âñå îñ-
òàëüíûå è â ýòîé ñâÿçè îïðåäåëÿòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîâåäåíèÿ
è äåÿòåëüíîñòè.
Ïî îòíåñåííîñòè ïîòðåáíîñòåé êî âíóòðåííåé èëè âíåøíåé
ñôåðå ðàçâèòèÿ èõ êëàññèôèöèðóþò íà èíäèâèäóàëüíûå, ñîöèàëüíûå
è ñìåøàííûå (èíäèâèäóàëüíî-ñîöèàëüíûå).
Íåñìîòðÿ íà ðàçíîîáðàçèå ïîòðåáíîñòè èìåþò îáùèå ñâîéñòâà :
• îíè âñåãäà ïðåäìåòíû, ò. å. íàïðàâëåíû íà íå÷òî êîíêðåòíîå;
• èì ïðèñóùå ìíîãîîáðàçèå è ñïîñîáíîñòü ê ðàçâèòèþ;
• áîëüøèíñòâî èç íèõ öèêëè÷íû, ò. å. ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþò
ñíîâà (î÷åíü òðóäíî íàçâàòü ïîòðåáíîñòü, êîòîðóþ ìîæíî óäîâ-
ëåòâîðèòü ðàç è íàâñåãäà);
• áîëüøèíñòâî ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé óäîâëåòâîðÿþò òîëüêî ñ ïî-
ìîùüþ îïðåäåëåííûõ ïðåäìåòîâ.

2.4. Ïîíÿòèå î ìîòèâàõ äåÿòåëüíîñòè

Äëÿ óñïåøíîãî ðóêîâîäñòâà ëþäüìè ìåíåäæåð äîëæåí õîòÿ áû


â îáùèõ ÷åðòàõ çíàòü æåëàíèÿ ïîä÷èíåííûõ, îñíîâíûå ìîòèâû èõ ïî-
âåäåíèÿ, âçàèìîîòíîøåíèÿ, ðû÷àãè âîçäåéñòâèÿ è âîçìîæíûå ðåçóëü-
òàòû.  ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî çíà÷åíèé ïîíÿòèÿ “ìîòèâ”
(îò ëàò. movere — ïðèâîäèòü â äâèæåíèå, òîëêàòü):
• ýòî ïðåèìóùåñòâåííî îñîçíàííûå âíóòðåííèå ïîáóæäåíèÿ ëè÷-
íîñòè ê äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñ óäîâëåòâîðåíèåì îïðåäå-
ëåííûõ ïîòðåáíîñòåé;
• ñîâîêóïíîñòü âíåøíèõ è âíóòðåííèõ óñëîâèé, âûçûâàþùèõ àê-
òèâíîñòü ÷åëîâåêà è îïðåäåëÿþùèõ åå íàïðàâëåííîñòü;
• îñîçíàâàåìûå ïðè÷èíû âûáîðà äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ ÷åëîâåêà.

23
Ìîòèâû è ïîòðåáíîñòè
Ìîòèâû âîçíèêàþò, ðàçâèâàþòñÿ è ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ïî-
òðåáíîñòåé, îäíàêî îíè îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíû, òàê êàê ïî-
òðåáíîñòè òî÷íî íå îïðåäåëÿþò ñîâîêóïíîñòü ìîòèâîâ, èõ ñèëó è óñ-
òîé÷èâîñòü. Ïðè îäíîé è òîé æå ïîòðåáíîñòè ó ðàçíûõ ëþäåé ìîãóò
âîçíèêàòü ðàçëè÷íûå ìîòèâû (íàïðèìåð, åñòåñòâåííàÿ ïîòðåáíîñòü
â ïèùå ïðèñóùà âñåì, íî ëþäè ïîêóïàþò ðàçíûå ïðîäóêòû).
Åñëè ïîòðåáíîñòè ñîñòàâëÿþò ñóùíîñòü, “ìåõàíèçì” âñåõ âèäîâ
÷åëîâå÷åñêîé àêòèâíîñòè, òî ìîòèâû ÿâëÿþòñÿ êîíêðåòíûìè ïðîÿâëå-
íèÿìè ýòîé ñóùíîñòè.
Ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà — ýòî èñïûòûâàåìàÿ èì íóæäà â ÷åì-ëèáî,
ìîòèâû, ò. å. åãî ïîáóæäåíèÿ â ñâÿçè ñ ýòîé íóæäîé. Ìîòèâû ïîÿâëÿ-
þòñÿ ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ ïîòðåáíîñòÿìè è ïðîõîäÿò îïðåäåëåí-
íûå ñòàäèè, àíàëîãè÷íûå ñòàäèÿì ôîðìèðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòåé.
Ñâÿçü ïîòðåáíîñòåé è ìîòèâîâ ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå â òîì, ÷òî ïî-
òðåáíîñòè ðåàëèçóþòñÿ â ïîâåäåíèè è äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì
ìîòèâîâ.
Ìîòèâ ïîðîæäàåòñÿ îïðåäåëåííîé ïîòðåáíîñòüþ, ÿâëÿþùåéñÿ êî-
íå÷íîé ïðè÷èíîé ÷åëîâå÷åñêèõ äåéñòâèé. Õîòÿ ìîòèâ âûðàæàåò ãîòîâ-
íîñòü ê äåéñòâèþ, ïîáóæäàåò ê íåìó, îí ìîæåò è íå ïåðåðàñòè â äåé-
ñòâèå èëè â ïîâåäåíèå.  ýòîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò áîðüáà ìîòèâîâ,
â êîòîðîé ïîáåæäàåò è àêòóàëèçèðóåòñÿ íàèáîëåå ñèëüíûé èç íèõ.
Ñëîæíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðàâèëî, îòâå÷àþò íå îäíîìó,
à íåñêîëüêèì âçàèìîäåéñòâóþùèì ìîòèâàì, îáðàçóþùèì ðàçâåòâëåí-
íóþ ñèñòåìó ìîòèâàöèè äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ ÷åëîâåêà (íàïðèìåð,
ïîòðåáíîñòü â ó÷åáå ÷åëîâåê ðåàëèçóåò â ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòî-
ðóþ âûáèðàåò ïîä âëèÿíèåì ñôîðìèðîâàâøèõñÿ ìîòèâîâ). Â ïðîöåñ-
ñå âîçíèêíîâåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ îíè îêàçûâàþò âçàèìíîå âëèÿíèå.
Ðàçâèâàÿñü è óêðåïëÿÿñü, ìîòèâû ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ ïîòðåá-
íîñòè.  ñâîþ î÷åðåäü, ðàçâèòèå ïîòðåáíîñòåé ñïîñîáñòâóåò áîëåå
ýôôåêòèâíîìó ôîðìèðîâàíèþ ìîòèâàöèè, âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ
íîâûõ ìîòèâîâ.

Ìîòèâû è íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè


Ìîòèâû ñâÿçàíû òàêæå ñ íàïðàâëåííîñòüþ ëè÷íîñòè, ò. å., ïî ñóùå-
ñòâó, ñ ñîâîêóïíîñòüþ åå âàæíåéøèõ æèçíåííûõ öåëåé. Îäíàêî íà-
ïðàâëåííîñòü — ïîíÿòèå áîëåå øèðîêîå, ÷åì ìîòèâ. Íàïðàâëåííîñòü
âëèÿåò íà âîçíèêíîâåíèå ìîòèâîâ, õîòÿ è ìîòèâû ñïîñîáñòâóþò

24
ôîðìèðîâàíèþ íàïðàâëåííîñòè. Ñèñòåìà óñòîé÷èâûõ ìîòèâîâ ìîæåò
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñôîðìèðîâàâøåéñÿ íàïðàâëåííîñòè. Åñëè íà-
ïðàâëåííîñòü âûðàæàåò óñòðåìëåííîñòü ê öåëè, òî ìîòèâàìè îïðåäå-
ëÿåòñÿ åå ïîñòàíîâêà (íàïðèìåð, ïðîôåññèîíàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü
÷åëîâåêà — ñòðåìëåíèå îâëàäåòü òîé èëè èíîé ïðîôåññèåé — âîç-
íèêàåò ïîä âëèÿíèåì ñîâîêóïíîñòè ìîòèâîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîïóëÿðíî-
ñòüþ, ïðåñòèæíîñòüþ, äîõîäíîñòüþ ýòîé ïðîôåññèè).
Ðàññìàòðèâàÿ ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà, àíàëèçèðóÿ åãî ïîñòóïêè, íåîá-
õîäèìî ñòðåìèòüñÿ âûÿñíèòü ìîòèâû. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî
ñóäèòü, ñëó÷àåí èëè çàêîíîìåðåí äëÿ íåãî òîò èëè èíîé ïîñòóïîê,
ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå îäíèõ ÷åðò ëè÷íîñòè è ïîîùðèòü ðàç-
âèòèå äðóãèõ.

2.5. Êëàññèôèêàöèÿ ìîòèâîâ

Ìîòèâû êëàññèôèöèðóþò ïî ãðóïïàì (ðèñ. 2.4).

ïî èñòî÷íèêó
ïî ñâÿçè ñ îáùåñòâåí- ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè
âîçíèêíîâåíèÿ,
íûìè ïîòðåáíîñòÿìè
îáóñëîâëåííîñòè • îáùåñòâåííî-
• èäåéíûå ïîëèòè÷åñòêèå
• ñîöèàëüíûå
• ïîëèòè÷åñêèå • ïðîôåññèîíàëüíûå
• êîëëåêòèâèñòñêèå
• íðàâñòâåííûå • ó÷åáíî-
• äåÿòåëüíîñòíûå
• ýñòåòè÷åñêèå ïîçíàâàòåëüíûå
• ïîîùðèòåëüíûå

ïî ïðîÿâëåíèþ
ïî âðåìåíè ïðîÿâëåíèÿ
â ïîâåäåíèè
• ïîñòîÿííûå
• ðåàëüíûå
• äëèòåëüíûå Ìîòèâû (àêòóàëüíûå)
• êðàòêîâðåìåííûå
• ïîòåíöèàëüíûå
(íåàêòóàëè-
çèðîâàííûå)

ïî ñòåïåíè îñîçíàííîñòè ïî ñèëå ïðîÿâëåíèÿ


• îñîçíàííûå • ñèëüíûå
• íåîñîçíàííûå • óìåðåííûå
• ñëàáûå

Ðèñ. 2.4. Êëàññèôèêàöèÿ ìîòèâîâ

25
 ïåðâóþ ãðóïïó âõîäÿò ìîòèâû, ñâÿçàííûå ñ âàæíåéøèìè îáùå-
ñòâåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ëè÷íîñòè ïî êðèòåðèþ èõ ñîäåðæàíèÿ.
 ýòîì ñëó÷àå ðàçëè÷àþò ìîòèâû èäåéíûå (ñâÿçàííûå ñ ìèðîâîç-
çðåíèåì), ïîëèòè÷åñêèå (îáóñëîâëåííûå ïîçèöèåé ëè÷íîñòè ïî îò-
íîøåíèþ ê ïîëèòèêå), íðàâñòâåííûå (îñíîâàííûå íà íðàâñòâåííûõ
íîðìàõ è ïðèíöèïàõ) è ýñòåòè÷åñêèå (îòðàæàþùèå ïîòðåáíîñòü
â ïðåêðàñíîì).
Ïî èñòî÷íèêó âîçíèêíîâåíèÿ, îáóñëîâëåííîñòè (à òàêæå ïî îñî-
áåííîñòè ðåãóëÿöèè) ðàçëè÷àþò ìîòèâû ñîöèàëüíûå (ïàòðèîòè÷åñêèå),
êîëëåêòèâèñòñêèå, äåÿòåëüíîñòíûå (äåÿòåëüíîñòíî-ïðîöåññóàëüíûå)
è ïîîùðèòåëüíûå (ñòèìóëüíî-ïîîùðèòåëüíûå). Èñòî÷íèêîì âîçíèêíî-
âåíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ìîòèâîâ ÿâëÿåòñÿ ñòðàíà, ãäå ðîäèëñÿ è æèâåò
÷åëîâåê. Êîëëåêòèâèñòñêèå ìîòèâû, èìåÿ èñòî÷íèêîì êîëëåêòèâ,
âîçíèêàþò âñëåäñòâèå ãîòîâíîñòè ÷åëîâåêà ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ïî-
âåäåíèè èíòåðåñàìè êîíêðåòíîãî êîëëåêòèâà, ê êîòîðîìó îí ïðèíàä-
ëåæèò. Îñîçíàíèå ëè÷íîñòüþ îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä êîëëåêòèâîì ïî-
áóæäàåò òàêîå ïîâåäåíèå, êîòîðîå ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
åãî æèçíè, âçàèìîîòíîøåíèÿìè â íåì, îáùåñòâåííûì ìíåíèåì è òðà-
äèöèÿìè, åãî ìèêðîêëèìàòîì. Äåÿòåëüíîñòíûå ìîòèâû âîçíèêàþò
íà îñíîâå êîíêðåòíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Îíè ÿâëÿþòñÿ ñëåä-
ñòâèåì îñîáåííîñòåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, óñëîâèé êîíêðåòíîãî
òðóäà. Èñòî÷íèê âîçíèêíîâåíèÿ ïîîùðèòåëüíîé ìîòèâàöèè — â ìà-
òåðèàëüíîì è ìîðàëüíîì ñòèìóëèðîâàíèè, âîçíàãðàæäåíèè, ïîëó÷àå-
ìîì ÷åëîâåêîì â âèäå çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðåìèé, íàäáàâîê èëè ïî-
õâàë.
 îòäåëüíóþ ãðóïïó îáúåäèíÿþòñÿ ìîòèâû ïî âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå, ïðîôåññèîíàëüíûå, ó÷åáíî-
ïîçíàâàòåëüíûå.
Ïî âðåìåíè ïðîÿâëåíèÿ ðàçëè÷àþò ìîòèâû ïîñòîÿííûå, äëè-
òåëüíûå è êðàòêîâðåìåííûå. Ïåðâûå äåéñòâóþò íà ïðîòÿæåíèè
âñåé æèçíè ÷åëîâåêà (íàïðèìåð, ñâÿçàííûå ñ óäîâëåòâîðåíèåì åñòå-
ñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé), âòîðûå — â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò (íàïðèìåð,
ñâÿçàííûå ñ ïîçíàâàòåëüíîé ïîòðåáíîñòüþ ëè÷íîñòè), òðåòüè — â òå-
÷åíèå îãðàíè÷åííîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà (íàïðèìåð, â ñâÿçè ñ ïî-
çíàíèåì íîâîãî).
Ïî ñèëå ïðîÿâëåíèÿ ìîòèâû ïîäðàçäåëÿþò íà ñèëüíûå, ñîñòàâëÿ-
þùèå îñîáî äåéñòâåííóþ ìîòèâàöèþ, óìåðåííûå, õàðàêòåðèçóþùèå-
ñÿ ñðåäíåé ñèëîé èõ ïðîÿâëåíèÿ, è ñëàáûå, íåñóùåñòâåííî âëèÿþùèå
íà äåÿòåëüíîñòü, õîòÿ è ïîáóæäàþùèå åå.

26
Ïî ïðîÿâëåíèþ â ïîâåäåíèè ðàçëè÷àþò ìîòèâû ðåàëüíûå (àêòó-
àëüíûå) è ïîòåíöèàëüíûå. Ðåàëüíûìè (àêòóàëüíûìè) íàçûâàþòñÿ
ìîòèâû, ïîáóæäàþùèå ïîâåäåíèå è äåÿòåëüíîñòü. Ïîä ïîòåíöèàëü-
íûìè ïîíèìàþò ìîòèâû, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ ó ëè÷íîñòè, íî íå ïðîÿâ-
ëÿþùèåñÿ â äàííûé ìîìåíò ïî äâóì ïðè÷èíàì: èëè ÷åëîâåê ãîòîâèòñÿ
ê áóäóùåé äåÿòåëüíîñòè, èëè îí åþ çàíèìàëñÿ ðàíåå, íî ïåðåêëþ÷èë-
ñÿ íà äðóãóþ.
Ïî ñòåïåíè îñîçíàííîñòè ìîòèâû áûâàþò îñîçíàííûìè è íå-
îñîçíàííûìè (ïîñëåäíèå îáû÷íî íàçûâàþò ïîáóæäåíèÿìè). Ñóùå-
ñòâóþò ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ íà ïðîáëåìó îñîçíàííîñòè ìîòèâîâ
÷åëîâåêîì. Ïðèâåäåì íåêîòîðûå èç íèõ. Íàïðèìåð, À. Ëåîíòüåâ ïî-
ëàãàåò, ÷òî ìîòèâû àêòóàëüíî íå îñîçíàþòñÿ [29]. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
À. Ïåòðîâñêîãî, ìîòèâû äàëåêî íå ïîëíîñòüþ îñîçíàþòñÿ ÷åëîâåêîì
[47]. Ñîãëàñíî Ç. Ôðåéäó, ëþäè íå îòäàþò ñåáå ïîëíîãî îò÷åòà îá
èñòîêàõ ñîáñòâåííîé ìîòèâàöèè [65]. Èç ïðèâåäåííûõ ðàññóæäåíèé
î÷åâèäíû óòâåðæäåíèÿ î ñóùåñòâîâàíèè íåîñîçíàâàåìûõ ìîòèâîâ.
Êàê ïðàâèëî, äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ïîáóæäàåòñÿ íå åäèíñòâåí-
íûì, à ìíîãèìè ìîòèâàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàçëè÷íûõ âçàèìîîòíî-
øåíèÿõ.
 îñíîâå òîãî èëè èíîãî ïîñòóïêà ìîæåò áûòü áîðüáà ìîòèâîâ;
îíè ìîãóò óñèëèâàòü èëè îñëàáëÿòü äðóã äðóãà; ñðåäè íèõ ìîæíî âû-
äåëèòü îñíîâíîé, ïîä÷èíÿþùèé ñåáå äðóãèå.
Ìîòèâû âûïîëíÿþò òðè îñíîâíûå ôóíêöèè: ïîáóæäàþùóþ, íà-
ïðàâëÿþùóþ è ðåãóëèðóþùóþ.
Ïîáóæäàþùàÿ ôóíêöèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìîòèâû îáóñëîâëèâà-
þò ïîñòóïêè ëè÷íîñòè, åå ïîâåäåíèå è äåÿòåëüíîñòü. Ðåàëèçàöèÿ ëè÷-
íîñòè çàâèñèò ïðåæäå âñåãî îò ñèëû ìîòèâîâ, èõ àêòóàëèçàöèè, ò. å.
ïðåâðàùåíèÿ â îñíîâíûå èìïóëüñû ïñèõîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè, äå-
òåðìèíèðóþùèå ïîâåäåíèå.
Íàïðàâëÿþùàÿ ôóíêöèÿ ñîñòîèò â âûáîðå è îñóùåñòâëåíèè îïðå-
äåëåííîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ, äåÿòåëüíîñòè. Ýòà ôóíêöèÿ çàâèñèò îò óñ-
òîé÷èâîñòè ìîòèâàöèè, èåðàðõèè, ìíîæåñòâåííîñòè è ñèëû ìîòèâîâ.
Ðåãóëèðóþùàÿ ôóíêöèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîâåäåíèå è äåÿòåëü-
íîñòü â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé ìîòèâàöèè íîñÿò ëèáî ëè÷íûé
õàðàêòåð, ëèáî íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ èíòåðåñîâ êîëëåêòèâà,
ôèðìû.

27
2.6. Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè

Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè — ýòî èåðàðõè÷åñêàÿ ñèñòåìà


ìîòèâîâ ëè÷íîñòè. Ñòðóêòóðà ìîòèâàöèîííîé ñôåðû î÷åíü ñëîæíàÿ.
Ïðè ýòîì ìîòèâàöèÿ âûñòðàèâàåòñÿ â îïðåäåëåííóþ èåðàðõèþ íå
òîëüêî âíóòðè êàæäîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, íî è ïðîèñõîäèò ðàíæè-
ðîâàíèå ìîòèâàöèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà, êàê è äðóãèå ñòðóêòóðíûå îáðàçîâàíèÿ ëè÷-
íîñòè, ïðîÿâëÿåòñÿ âî ìíîæåñòâå êà÷åñòâ. Îò îñîáåííîñòåé ïðåîáëà-
äàþùèõ ìîòèâîâ çàâèñèò, êàêèå èìåííî ñâîéñòâà è êà÷åñòâà ëè÷íîñòè
áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ ëåã÷å, áûñòðåå, à êàêèå — ñ áîëüøèìè òðóäíî-
ñòÿìè, ìåäëåííåå.
Ïîñêîëüêó íàèáîëåå îáùàÿ ñòðóêòóðà ëè÷íîñòè ñîñòîèò èç ñîâî-
êóïíîñòåé êà÷åñòâ ëè÷íîñòè, ïðîÿâëÿþùèõñÿ â îòíîøåíèè ê ñåáå, îá-
ùåñòâó è âûïîëíÿåìîé äåÿòåëüíîñòè, â ìîòèâàöèîííî-ïîòðåáíîñòíîé
ñôåðå ñîîòâåòñòâåííî ñóùåñòâóþò òðè âèäà íàïðàâëåííîñòè ëè÷íî-
ñòè: ëè÷íàÿ, êîëëåêòèâíàÿ è äåëîâàÿ. Âîçìîæíîå ïðåîáëàäàíèå îä-
íîé èç íèõ ïðîÿâëÿåòñÿ â îòâå÷àþùåé ýòîé íàïðàâëåííîñòè ãðóïïå
êà÷åñòâ.
 ìîòèâàöèîííîé ñôåðå îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò ñîöèàëüíûå ìî-
òèâû, ñóùåñòâåííî âëèÿþùèå íà äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà â îðãàíèçà-
öèè (ñòðåìëåíèå çàâîåâàòü âûñîêèé àâòîðèòåò, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî
äîñòîèíñòâà), à òàêæå ìîòèâ ñàìîâûðàæåíèÿ, ñàìîàêòóàëèçàöèè, çà-
êëþ÷àþùèéñÿ â ñòðåìëåíèè ëè÷íîñòè ïðîÿâèòü è ðàçâèòü ñâîè ñïî-
ñîáíîñòè, óìåíèÿ, êà÷åñòâà.  èåðàðõèè ìîòèâîâ ëè÷íîñòè ýòè è äðóãèå
ìîòèâû ìîãóò ïî-ðàçíîìó ñîîòíîñèòüñÿ, âçàèìîäåéñòâîâàòü, áûòü âå-
äóùèìè èëè ïîä÷èíåííûìè. Ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëü, ñòðåìÿñü ïîíÿòü
òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà, ïî ñóòè, äîëæåí ðàçîáðàòüñÿ â ñòðóêòóðå
åãî ìîòèâîâ, â îñîáåííîñòÿõ ïîñòðîåíèÿ åãî ìîòèâàöèîííîé ñôåðû.
Ïîìèìî òîãî, ÷òî ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà ÷åëîâåêà èìååò ñëîæíîå
ñòðîåíèå, îíà èìååò òàêæå î÷åíü ñëîæíóþ, òîíêóþ äèíàìèêó.
Ê âàæíåéøèì õàðàêòåðèñòèêàì ìîòèâàöèîííîé ñôåðû ëè÷íî-
ñòè îòíîñÿòñÿ ìíîæåñòâåííîñòü, ñòðóêòóðíîñòü, èåðàðõè÷íîñòü, ñèëà,
óñòîé÷èâîñòü ìîòèâîâ, èõ îïðåäåëåííîñòü è äèíàìè÷íîñòü.
Ìíîæåñòâåííîñòü ìîòèâîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì óâåëè÷åíèÿ íå
òîëüêî êîëè÷åñòâà ïîòðåáíîñòåé ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, íî òàêæå
ñðåäñòâ è ïðåäìåòîâ èõ óäîâëåòâîðåíèÿ. Ýòî ñâîéñòâî ìîòèâîâ ïðî-
ÿâëÿåòñÿ òàêæå â òîì, ÷òî ðåàëèçàöèÿ îäíîé è òîé æå ïîòðåáíîñòè

28
ñâÿçàíà îáû÷íî ñ ñîâîêóïíîñòüþ íå òîëüêî îäíîðîäíûõ, íî è ðàçíî-
ðîäíûõ ìîòèâîâ. Ìíîæåñòâåííîñòü îòðàæàåò ïðåæäå âñåãî ðàçâè-
òîñòü ñîäåðæàíèÿ ìîòèâàöèè, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïîëîæèòåëüíîå
óñòîé÷èâîå îòíîøåíèå ê äåÿòåëüíîñòè. Îíà ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå äî-
ñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ìîòèâîâ, èçìåðÿåìûõ ñ ïîìîùüþ êîëè÷åñòâåí-
íûõ è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé.
Ñòðóêòóðíîñòü ìîòèâàöèè îöåíèâàåòñÿ ïî íàëè÷èþ îïðåäåëåí-
íûõ åå âèäîâ èñõîäÿ èç æåëàòåëüíîñòè, à èíîãäà è íåîáõîäèìîñòè
îïðåäåëåííûõ âèäîâ ìîòèâîâ.
Èåðàðõè÷íîñòü ìîòèâàöèè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îöåíêè
“ãëàâåíñòâîâàíèÿ” ðàçëè÷íûõ ãðóïï ìîòèâîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðå-
äåëåííûì ïîðÿäêîì ñîïîä÷èíåííîñòè, ðàíæèðîâàíèÿ.
Ñèëà ìîòèâàöèè êàê ïîêàçàòåëü íåïðåîäîëèìîãî ñòðåìëåíèÿ ëè÷-
íîñòè îöåíèâàåòñÿ ïî ñòåïåíè è ãëóáèíå îñîçíàíèÿ (ïîíèìàíèÿ, “ïðè-
ñâîåíèÿ”, “ïðèíÿòèÿ”) ïîòðåáíîñòè è ìîòèâà, ïî åãî èíòåíñèâíîñòè.
Óñòîé÷èâîñòü ìîòèâîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â äëèòåëüíîì ñîõðàíåíèè
äåéñòâåííîñòè ìîòèâàöèè (ïî êðàéíåé ìåðå áîëüøèíñòâà ñîñòàâëÿþ-
ùèõ ìîòèâîâ). Êðîìå òîãî, óñòîé÷èâûå ìîòèâû íå èñ÷åçàþò ïî ìåðå
èõ ðåàëèçàöèè â äåÿòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, õîðîøèé çàðàáîòîê êàê
ìîòèâ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íå èñ÷åçàåò ïðè åæåìåñÿ÷íîì ïîëó÷å-
íèè âûñîêîé çàðàáîòíîé ïëàòû; ñòðåìëåíèå çàñëóæèòü ïîîùðåíèå íå
èñ÷åçàåò ïðè ïîëó÷åíèè î÷åðåäíîé áëàãîäàðíîñòè; ïðèíÿòèå ðóêîâîä-
ñòâîì ìíåíèé è ïðåäëîæåíèé ïîä÷èíåííûõ íå îñëàáëÿåò ñòðåìëåíèé
ïîñëåäíèõ ê íîâûì òâîð÷åñêèì ïîèñêàì, ÷àùå äàæå ñïîñîáñòâóåò íî-
âûì ïîèñêàì. Îáû÷íî ìîòèâû ïðåòåðïåâàþò ëèøü íåêîòîðûå èçìåíå-
íèÿ — óñèëèâàþòñÿ èëè îñëàáåâàþò, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çà-
âèñèò îò îñîáåííîñòåé äåÿòåëüíîñòè, åå îðãàíèçàöèè.
Îïðåäåëåííîñòü, ñâîåîáðàçèå ìîòèâàöèîííîé ñôåðû êàæäîãî
÷åëîâåêà îçíà÷àåò, ÷òî ìîòèâàöèîííûå ñôåðû ëè÷íîñòåé ðàçëè÷àþò-
ñÿ ñîäåðæàíèåì è ñòðóêòóðîé ìîòèâàöèè, èåðàðõèåé, ñèëîé è óñòîé÷è-
âîñòüþ ìîòèâîâ.
Äèíàìè÷íîñòü ìîòèâàöèîííîé ñôåðû ïðîÿâëÿåòñÿ â èçìåíåíèè
ñèëû êàê îòäåëüíûõ ìîòèâîâ, òàê è ìîòèâàöèè â öåëîì. Äèíàìèêà ìî-
òèâîâ ìîæåò áûòü ïîëîæèòåëüíîé èëè îòðèöàòåëüíîé îòíîñèòåëüíî
äåÿòåëüíîñòè; ñòðåìëåíèå âûïîëíèòü êàêóþ-ëèáî çàäà÷ó ìîæåò îñëà-
áåâàòü, óãàñàòü èëè óêðåïëÿòüñÿ, óñèëèâàòüñÿ. Äèíàìè÷íîñòü ìîòèâàöè-
îííîé ñôåðû ëè÷íîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ è â èçìåíåíèè ñòðóêòóðû ìîòèâà-
öèè, èåðàðõèè îñíîâíûõ ãðóïï ìîòèâîâ.

29
Îöåíêà îñîáåííîñòåé ìîòèâàöèîííîé ñôåðû èìååò âàæíîå çíà÷å-
íèå äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè. Èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçûâàþò, ÷òî äëÿ óñòîé÷èâîé, âûñîêîýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ÷å-
ëîâåêà íåîáõîäèìû òàêèå ôàêòîðû:
• ðàçâèòîñòü ìîòèâîâ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè (èõ ìíîæå-
ñòâåííîñòü), îáåñïå÷èâàþùàÿ ïîëîæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê íåé;
• äîñòàòî÷íàÿ ñèëà ìîòèâîâ;
• óñòîé÷èâîñòü ìîòèâîâ;
• îïðåäåëåííàÿ ñòðóêòóðà ìîòèâàöèè;
• îïðåäåëåííàÿ èåðàðõèÿ ìîòèâîâ.
Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà õàðàêòåðèçóåò ëè÷íîñòü ëèøü ñ îäíîé ñòî-
ðîíû. Íàðÿäó ñ íåé ðàçëè÷àþò è äðóãèå ñôåðû: ýìîöèîíàëüíóþ, âîëå-
âóþ, èíòåëëåêòóàëüíóþ. Âñå îíè âàæíû è âçàèìîçàâèñèìû. Íàïðèìåð,
çàâèñèìîñòü ìîòèâàöèîííîé ñôåðû îò èíòåëëåêòóàëüíîé âûðàæàåòñÿ
â òîì, ÷òî ïåðâàÿ ôîðìèðóåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè âòîðîé.
Ýìîöèîíàëüíàÿ ñôåðà âëèÿåò íà ìîòèâàöèþ ñ ýíåðãåòè÷åñêîé ñòîðî-
íû. Îò åå îñîáåííîñòåé çàâèñèò âíåøíÿÿ âûðàæåííîñòü ìîòèâàöèè, åå
äèíàìèêà â ïðîöåññå ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. Îò îñîáåííîñòåé
âîëåâîé ñôåðû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò óñòîé÷èâîñòü ìîòèâà-
öèîííîé.  ñâîþ î÷åðåäü, ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà òàêæå âëèÿåò íà íèõ.
Åå âîçäåéñòâèå íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñôåðó ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîçíàâà-
òåëüíûõ ïðîöåññàõ, îïðåäåëÿÿ èçáèðàòåëüíîñòü âîñïðèÿòèÿ, îñîáåííî-
ñòè ïàìÿòè, âîîáðàæåíèÿ, ìûøëåíèÿ è ðå÷è ÷åëîâåêà. Ìîòèâàöèÿ âëè-
ÿåò è íà ýìîöèè, çàäàâàÿ èõ õàðàêòåðèñòèêè. Íàïðèìåð, îäíè è òå æå
ÿâëåíèÿ âûçûâàþò ó îäíèõ ëþäåé ðàäîñòü, à ó äðóãèõ — ãíåâ è âîç-
ìóùåíèå.
Âîëÿ êàê ñïîñîáíîñòü óïðàâëÿòü ñâîèì ïîâåäåíèåì òàêæå ïðîíè-
çàíà ìîòèâàìè, êîòîðûå âõîäÿò â âîëåâîå äåéñòâèå êàê îäíî èç åãî
âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ. Òàêèì îáðàçîì, ñîõðàíÿÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü, ìîòèâàöèÿ òåñíî ñâÿçàíà ñ äðóãèìè ñôåðàìè ëè÷íîñòè.

2.7. Ñòèìóëû, ñòèìóëèðîâàíèå

Ñòèìóëû (îò ëàò. stimulus — îñòðîêîíå÷íàÿ ïàëêà, êîòîðîé ïîäãî-


íÿëè æèâîòíûõ) èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå â ìîòèâàöèîííîì ïðîöåññå.
Ñòèìóëû — ýòî âíåøíèå ðàçäðàæèòåëè, ñïîñîáñòâóþùèå ïîâû-
øåíèþ èíòåíñèâíîñòè îïðåäåëåííûõ ìîòèâîâ â äåéñòâèÿõ ÷åëîâåêà.

30
Ñòèìóëàìè ÿâëÿþòñÿ âîçíàãðàæäåíèå, ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå, óïðàâ-
ëåí÷åñêîå âîçäåéñòâèå ðóêîâîäèòåëÿ, ñòðàõ, îòâåòñòâåííîñòü, ñòðåìëå-
íèå ê ñàìîâûðàæåíèþ è ìíîãèå äðóãèå. Òàêèì îáðàçîì, ñòèìóëû —
ýòî áëàãà (ïðåäìåòû, öåííîñòè è ò. ï.), êîòîðûå ìîãóò óäîâëåòâîðèòü
ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà ïðè âûïîëíåíèè èì îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé.
Îòëè÷èå ñòèìóëîâ îò ìîòèâîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñòèìó-
ëû õàðàêòåðèçóþò îïðåäåëåííûå áëàãà, à ìîòèâû — ñòðåìëåíèå ÷åëî-
âåêà ïîëó÷èòü èõ.
Òà èëè èíàÿ ôîðìà ñòèìóëÿöèè òðóäà òîëüêî òîãäà ñòàíîâèòñÿ
ïîáóäèòåëüíîé ñèëîé, êîãäà ïðåâðàùàåòñÿ â ìîòèâ, ò. å. êîãäà ïðè-
íèìàåòñÿ ëè÷íîñòüþ, îòâå÷àåò êàêîé-ëèáî ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà.
Íàïðèìåð, ÷òîáû äåíåæíàÿ ïðåìèÿ ñòàëà ìîòèâîì ïîâåäåíèÿ è äåÿ-
òåëüíîñòè ðàáîòíèêà, íåîáõîäèìî îñîçíàòü åå êàê ñïðàâåäëèâîå âîç-
íàãðàæäåíèå çà òðóä. Òîãäà ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà çàñëóæèòü ïðåìèþ
(êàê ìîòèâ äåÿòåëüíîñòè) ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
òðóäà. Äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå íå íàäåþòñÿ ïîëó÷èòü ýòî ïîîù-
ðåíèå èç-çà íèçêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè èëè ëè÷íîé íå-
äèñöèïëèíèðîâàííîñòè, äåíåæíàÿ ïðåìèÿ íå ñòàíîâèòñÿ ìîòèâîì,
îñòàâàÿñü íà óðîâíå ñòèìóëà, ïîòîìó ÷òî îíà íå ïðèíÿòà èìè êàê ïî-
áóæäåíèå (íå ñòàëà ìîòèâîì).
Ñòèìóë ìîæåò íå ïåðåðàñòè â ìîòèâ è â òîì ñëó÷àå, åñëè òðåáóåò
îò ÷åëîâåêà íåâîçìîæíûõ èëè íåïðèåìëåìûõ äåéñòâèé. Âñëåäñòâèå
ýòîãî îí áóäåò îòáðîøåí, îòâåðãíóò. Íàïðèìåð, ïðåäëîæåíèå áðèãàäå
ñòðîèòåëåé áîëüøîé ñóììû äåíåã çà ñîîðóæåíèå ñëîæíîãî îáúåêòà
íå ñòàíåò äëÿ íèõ ìîòèâîì äåéñòâèé, åñëè îíè íå èìåþò íåîáõîäèìîé
äëÿ ýòîãî êâàëèôèêàöèè èëè ó íèõ íåò íåîáõîäèìîé òåõíèêè è îáî-
ðóäîâàíèÿ.
Ñòèìóëèðîâàíèå ìîæíî îïðåäåëèòü òàê:
• ýòî ïðîöåññ èñïîëüçîâàíèÿ êîíêðåòíûõ ñòèìóëîâ äëÿ ïîëüçû
÷åëîâåêà è îðãàíèçàöèè;
• âîçäåéñòâèå íà òðóäîâîå ïîâåäåíèå ðàáîòíèêà ÷åðåç ñîçäàíèå
ëè÷íîñòíî çíà÷èìûõ óñëîâèé, ïîáóæäàþùèõ åãî äåéñòâîâàòü
îïðåäåëåííûì îáðàçîì;
• âëèÿíèå, ïîáóæäåíèå, âíåøíåå ïîäòàëêèâàíèå ê îïðåäåëåííûì
äåéñòâèÿì.
Ñòèìóëàìè ìîãóò áûòü îòäåëüíûå ïðåäìåòû, äåéñòâèÿ äðóãèõ
ëþäåé, îáåùàíèÿ, íîñèòåëè îáÿçàòåëüñòâ è âîçìîæíîñòåé, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå âîçìîæíîñòè è ìíîãîå äðóãîå, ÷òî ïðåäëàãàåòñÿ ÷åëîâåêó

31
â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà åãî äåéñòâèÿ èëè ÷òî îí æåëàë áû ïîëó-
÷èòü â ðåçóëüòàòå îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé.
Ñ ïîìîùüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîçäàþòñÿ áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ðàáîòíèêà, à ñ
äðóãîé — îáåñïå÷èâàåòñÿ òðóäîâîå ïîâåäåíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ óñ-
ïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ò. å. îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâîå-
îáðàçíûé îáìåí äåÿòåëüíîñòüþ.
 ïðîöåññå ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ ñòèìóëèðîâàíèå âûïîëíÿåò íå-
ñêîëüêî ôóíêöèé :
• ýêîíîìè÷åñêóþ, òàê êàê ýôôåêòèâíîå ñòèìóëèðîâàíèå ðàáîò-
íèêà ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà, ò. å. ðåøåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷;
• ñîöèàëüíóþ, ïîñêîëüêó, ïîëó÷àÿ äîõîäû, ðàáîòíèê îáåñïå÷èâà-
åò ñåáå îïðåäåëåííûé êîìïëåêñ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
áëàã, çàíèìàåò îïðåäåëåííîå ìåñòî â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå
êîëëåêòèâà è îáùåñòâà â öåëîì;
• ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ, òàê êàê ñòèìóëèðîâàíèå âëèÿåò
íà ôîðìèðîâàíèå âíóòðåííåãî ìèðà ðàáîòíèêà — åãî ïîòðåá-
íîñòåé è öåííîñòåé, îðèåíòàöèé è óñòàíîâîê, ìîòèâîâ òðóäîâî-
ãî ïîâåäåíèÿ è îòíîøåíèÿ ê òðóäó;
• íðàâñòâåííî-âîñïèòàòåëüíóþ — ÷åðåç ôîðìèðîâàíèå íðàâ-
ñòâåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè ðàáîòíèêà.
Ðàññìîòðåííûå ôóíêöèè ñòèìóëèðîâàíèÿ êîìïëåêñíî âîçäåéñòâó-
þò íà òðóäîâîå ïîâåäåíèå è ìîòèâàöèþ ðàáîòíèêîâ.
Ñòèìóëèðîâàíèå — òîëüêî îäíî èç ñðåäñòâ ìîòèâèðîâàíèÿ, ïðè-
÷åì îíî òåì ðåæå ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ëþäü-
ìè, ÷åì âûøå óðîâåíü ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé â îðãàíèçàöèè. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî â ðåçóëüòàòå âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ êàê îäíîãî èç
ìåòîäîâ ìîòèâèðîâàíèÿ ëþäåé ðàáîòíèêè ïðîÿâëÿþò çàèíòåðåñîâàí-
íîå ó÷àñòèå â äåëàõ îðãàíèçàöèè, íå äîæèäàÿñü èëè âîîáùå íå ïîëó-
÷àÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòèìóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ.

2.8. Êëàññèôèêàöèÿ ñòèìóëîâ

Êëàññèôèöèðóþò ñòèìóëû ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì (ðèñ. 2.5).


Ïî ñóáúåêòàì èíòåðåñîâ ðàçëè÷àþò òðè ãðóïïû òåñíî âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ñòèìóëîâ: îáùåñòâåííûå, êîëëåêòèâíûå è èíäèâèäóàëüíûå.

32
Ñòèìóëû

ïî ñóáúåêòàì ïî âèäó ïîòðåáíîñòè ïî ñïîñîáó


èíòåðåñîâ âîçäåéñòâèÿ
ìàòåðèàëüíûå
• îáùåñòâåííûå • äåíåæíûå • ïîîùðåíèå
• êîëëåêòèâíûå • íåäåíåæíûå • ïðèíóæäåíèå
• èíäèâèäóàëüíûå
íåìàòåðèàëüíûå
• ñîöèàëüíûå
• ìîðàëüíûå
• òâîð÷åñêèå
• ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèå
• ñàìîóòâåðæäåíèÿ

Ðèñ. 2.5. Êëàññèôèêàöèÿ ñòèìóëîâ

 îñíîâå îáùåñòâåííîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ëåæàò èíòåðåñû îá-


ùåñòâà (îáùåãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû), ïðèçâàííûå ïîîùðÿòü òå
èëè èíûå âèäû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè.
Êîëëåêòèâíûå ñòèìóëû ñâÿçàíû ñ âîçäåéñòâèåì íà ðàçìåð äî-
õîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ïîäðàçäåëåíèé, öåëåâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
ãðóïï. Ñ ðàçâèòèåì ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé êîëëåêòèâíûìè ñòèìóëàìè
âñå â áîëüøåé ñòåïåíè ñòàíîâÿòñÿ öåíû è ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñòðóêòóðà èíäèâèäóàëüíûõ ñòèìóëîâ â öåëîì ñîâïàäàåò ñî
ñòðóêòóðîé ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ ñòèìóëîâ, êîòîðóþ ðàñ-
ñìîòðèì äàëåå. Ýòî íå ñëó÷àéíî, ïîñêîëüêó èíòåðåñû ðàáîòíèêà —
ýòî îñîçíàííûå èì ïîòðåáíîñòè. Ëè÷íûå ñòèìóëû òåñíî ïåðåïëåòå-
íû ñ êîëëåêòèâíûìè è îáùåñòâåííûìè, ÷òî îòðàæàåò âçàèìîäåéñòâèå
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíòåðåñîâ.
 çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà óäîâëåòâîðåíèå êàêèõ ïîòðåáíîñòåé
ðàáîòíèêà íàïðàâëåíû ñòèìóëû, èõ äåëÿò íà ìàòåðèàëüíûå è íåìàòå-
ðèàëüíûå.
Ìàòåðèàëüíûå ñòèìóëû îñíîâàíû íà èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñàõ
ðàáîòíèêîâ; â ýòîé ñâÿçè ðàçëè÷àþò ñòèìóëû äåíåæíûå è íåäåíåæ-
íûå. Ê äåíåæíûì ñòèìóëàì îòíîñÿòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà è òàðèôíûå
ñòàâêè, âîçíàãðàæäåíèå çà ðåçóëüòàòû, ïðåìèè èç äîõîäà èëè ïðèáûëè,
êîìïåíñàöèè, êðåäèòû íà ïîêóïêó äîðîãèõ âåùåé, ññóäû íà ñòðîèòåëü-

33
ñòâî æèëüÿ è äðóãèå, ê íåäåíåæíûì — óñëîâèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íà ïðåäïðèÿòèè, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ, ïðåäîñòàâëå-
íèå æèëüÿ, ïóòåâîê íà îòäûõ è ëå÷åíèå, îðãàíèçàöèÿ òðóäà è äð.
Ê íåìàòåðèàëüíûì ñòèìóëàì îòíîñÿòñÿ âîçäåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ñîöèàëüíûìè, ìîðàëüíûìè, òâîð÷åñêèìè è äðóãèìè ïîòðåáíîñòÿìè
ðàáîòíèêà.
Ñîöèàëüíûå ñòèìóëû ñâÿçàíû ñî ñòðåìëåíèåì ëþäåé ó÷àñòâî-
âàòü â óïðàâëåíèè, ïðîäâèãàòüñÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå, çàíèìàòüñÿ
ïðåñòèæíûì òðóäîì. Îíè î÷åíü çíà÷èìû äëÿ èíèöèàòèâíûõ, îòâåò-
ñòâåííûõ, ÷åñòîëþáèâûõ ñîòðóäíèêîâ.
Ìîðàëüíûå ñòèìóëû ñâÿçàíû ñ ïîòðåáíîñòÿìè ÷åëîâåêà â ïðè-
çíàíèè è óâàæåíèè, íðàâñòâåííîì îäîáðåíèè. Îíè ïðîÿâëÿþòñÿ â òà-
êèõ ôîðìàõ, êàê îöåíêà ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåì, óñòíàÿ è ïèñüìåííàÿ
áëàãîäàðíîñòü, ïî÷åòíûå çâàíèÿ, ó÷åíûå ñòåïåíè, äèïëîìû, ïóáëèêàöèè
â ïðåññå, ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû è äð. Ðîëü è çíà÷èìîñòü ìî-
ðàëüíûõ ñòèìóëîâ èçìåíÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìîðàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ îáùåñòâà â öåëîì è êîíêðåòíîãî êîëëåêòèâà â ÷àñòíîñòè.
Òâîð÷åñêèå ñòèìóëû ðàññ÷èòàíû íà óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñ-
òåé ðàáîòíèêà â òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ïî-
ðó÷åíèå ðàáîòíèêàì ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ òâîð÷åñêèõ çàäàíèé,
ñàìîñòîÿòåëüíûé õàðàêòåð ðàáîòû, âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïëà-
íèðîâàòü ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ çàäàíèé, ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíîì îá-
ñóæäåíèè ïðîáëåì ïîäðàçäåëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ñòèìóëû ñâÿçàíû ñ ïîòðåáíîñòüþ
â îáùåíèè. Êîëëåãè ïî ðàáîòå íå òîëüêî ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòàìè îá-
ùåíèÿ, íî è â îáùåì âûïîëíÿþò ôóíêöèþ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, ñîçäàâàÿ ñîîòâåòñòâåííî áëàãîïðèÿòíûé èëè
íåãàòèâíûé ìîðàëüíûé êëèìàò â êîëëåêòèâå.
Ñòèìóëû ñàìîóòâåðæäåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê âíóòðåííèì äâèæóùèì
ñèëàì ÷åëîâåêà, ïîáóæäàþùèì åãî ê äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé áåç ïðÿìîãî âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ. Ýòî ñàìûå ñèëüíûå ñòèìó-
ëû èç èçâåñòíûõ, îäíàêî îíè ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî ó íàèáîëåå ðàçâè-
òûõ, ÷åñòîëþáèâûõ, öåëåóñòðåìëåííûõ ëþäåé.
Ïî ñïîñîáó âîçäåéñòâèÿ íà ïîä÷èíåííûõ ñòèìóëû ïîäðàçäåëÿþò
íà ïîîùðåíèå è ïðèíóæäåíèå. Èíûìè ñëîâàìè, íàðÿäó ñ ïîîùðåíè-
ÿìè è ïîääåðæêîé îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòè ñòèìóëû ìîãóò áëîêè-
ðîâàòü åå. Ê ïðèíóæäåíèþ îòíîñÿòñÿ çàìå÷àíèå, âûãîâîð, ñòðîãèé âû-
ãîâîð, ëèøåíèå ïðåìèé, ïîíèæåíèå â äîëæíîñòè, ïåðåíåñåíèå îòïóñêà,
ðàçëè÷íûå ôîðìû êîëëåêòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, óâîëüíåíèå.

34
2.9. Ìîòèâàöèîííûå
õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè

Ê ìîòèâàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì ëè÷íîñòè îòíîñÿòñÿ íàïðàâ-


ëåííîñòü, óñòàíîâêè, èíòåðåñû, ñêëîííîñòè, óáåæäåíèÿ, èäåàëû, åå ïðè-
òÿçàíèÿ è îæèäàíèÿ.
Íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè — ýòî ñîâîêóïíîñòü óñòîé÷èâûõ ìî-
òèâîâ, îðèåíòèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ëè÷íîñòè è îòíîñèòåëüíî íåçàâè-
ñèìûõ îò ñêëàäûâàþùèõñÿ ñèòóàöèé.
Íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ åå èíòåðåñàìè, ñêëîí-
íîñòÿìè, óáåæäåíèÿìè, èäåàëàìè, â êîòîðûõ âûðàæàåòñÿ ìèðîâîççðå-
íèå ÷åëîâåêà; îíà ñîçäàåò óñòîé÷èâóþ îðèåíòàöèþ ïîâåäåíèÿ ÷åëî-
âåêà íåçàâèñèìî îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè, îáóñëîâëèâàåò åãî öåëè
è ìîòèâû.
Ðàçëè÷àþò òðè òèïà íàïðàâëåííîñòè ëè÷íîñòè, êîòîðûå îäíîâðå-
ìåííî â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïðèñóùè áîëüøèíñòâó ëþäåé: íà âçà-
èìîäåéñòâèå; íà çàäà÷ó; íà ñåáÿ.
Íàïðàâëåííîñòü íà âçàèìîäåéñòâèå (îáùåíèå) îçíà÷àåò, ÷òî ÷å-
ëîâåê ñòðåìèòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó, æåëàåò ïîääåðæèâàòü ñ êîëëåãàìè
õîðîøèå îòíîøåíèÿ, ñîâìåñòíî ðåøàòü êîíêðåòíûå ïðîáëåìû íåçà-
âèñèìî îò èõ ñîäåðæàíèÿ, öåëåé äåÿòåëüíîñòè è ñîáñòâåííîé ðîëè,
ò. å. ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå.
Íàïðàâëåííîñòü íà çàäà÷ó (äåëîâàÿ íàïðàâëåííîñòü) ïðåäïîëà-
ãàåò, ÷òî ÷åëîâåê äåëàåò óïîð íà äîñòèæåíèå öåëè, íàïðèìåð, óñïåø-
íîå ðåøåíèå ñòîÿùåé ïåðåä íèì ïðîáëåìû, ïîëó÷åíèå ðåàëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ, îâëàäåíèå íîâûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, äîêàçàòåëüñòâî
ñâîåé ïðàâîòû, çíà÷èìîñòè è ò. ï.
Íàïðàâëåííîñòü íà ñåáÿ (ëè÷íàÿ íàïðàâëåííîñòü) ñîñòîèò â
ñòðåìëåíèè ëþäåé ðåøàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîáñòâåííûå ïðîáëåìû,
äîáèâàòüñÿ ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ïðåñòèæà ïî âîçìîæíîñòè çà ñ÷åò
äðóãèõ. Â êîëëåêòèâå òàêèå ëèöà ïûòàþòñÿ ïåðåëîæèòü ðàáîòó íà
äðóãèõ, à â ñëó÷àå èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñîçäàþò âèäèìîñòü
ðàáîòû.
Çíàíèå íàïðàâëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîìîãàåò ðóêîâîäèòåëÿì íàé-
òè ê íèì ïðàâèëüíûé ïîäõîä è çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ïðîöåññ èõ
ìîòèâàöèè.
Óñòàíîâêè ëè÷íîñòè ìîæíî îïðåäåëèòü òàê:
• ýòî îáóñëîâëåííàÿ ïðîøëûì îïûòîì ãîòîâíîñòü ðåàãèðîâàòü
íà âîñïðèíèìàåìóþ ñèòóàöèþ;

35
• âîçíèêàþùåå ïðè ïîñòàíîâêå çàäà÷è íåîñîçíàâàåìîå ñîñòîÿ-
íèå ãîòîâíîñòè, îáóñëîâëèâàþùåå íàïðàâëåííîñòü ðàçëè÷íûõ
ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ;
• ñóáúåêòèâíûå îðèåíòàöèè ëè÷íîñòåé êàê ÷ëåíîâ ãðóïïû íà òå
èëè èíûå öåííîñòè, ïðåäïèñûâàþùèå îïðåäåëåííûå ñïîñîáû
ïîâåäåíèÿ.
Óñòàíîâêè âûïîëíÿþò òàêèå ôóíêöèè â äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè:
• îïðåäåëÿþò óñòîé÷èâûé, ïîñëåäîâàòåëüíûé, öåëåíàïðàâëåííûé
õàðàêòåð îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþòñÿ ìåõàíèçìîì
åå ñòàáèëèçàöèè, ïîçâîëÿþò ñîõðàíèòü íàïðàâëåííîñòü äåÿòåëü-
íîñòè â íåïðåðûâíî èçìåíÿþùèõñÿ ñèòóàöèÿõ;
• îñâîáîæäàþò ÷åëîâåêà îò íåîáõîäèìîñòè ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
è ïðîèçâîëüíî êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ äåÿòåëüíîñòè â ñòàí-
äàðòíûõ, ðàíåå âñòðå÷àâøèõñÿ ñèòóàöèÿõ;
• ìîãóò òîðìîçèòü è çàòðóäíÿòü ïðîöåññ ïðèñïîñîáëåíèÿ ðàáîò-
íèêà ê íîâûì ñèòóàöèÿì.
Óñòàíîâêè ëè÷íîñòè ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî ïðè èçìåíåíèè óñëîâèé
äåÿòåëüíîñòè.
Ðàçëè÷àþò òðè òèïà óñòàíîâîê äåÿòåëüíîñòè ëè÷íîñòè : ñìûñ-
ëîâûå, öåëåâûå è îïåðàöèîííûå.
Ñìûñëîâûå óñòàíîâêè âûðàæàþò ïðîÿâëÿþùååñÿ â äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà îòíîøåíèå ê îáúåêòàì, èìåþùèì ëè÷íîñòíûé ñìûñë. Îíè
ñîäåðæàò òàêèå àñïåêòû: èíôîðìàöèîííûé (âçãëÿäû ÷åëîâåêà íà îê-
ðóæàþùèé ìèð), ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûé (ñèìïàòèè è àíòèïàòèè îò-
íîñèòåëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ), ïîâåäåí÷åñêèé (ãîòîâíîñòü äåéñòâî-
âàòü îòíîñèòåëüíî îáúåêòà, èìåþùåãî ëè÷íîñòíûé ñìûñë). ×åðåç
ñìûñëîâûå óñòàíîâêè ÷åëîâåê ïðèîáùàåòñÿ ê ñèñòåìå íîðì è öåííî-
ñòåé òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îíè ïîçâîëÿþò ïðàâèëüíî
äåéñòâîâàòü â íàïðÿæåííûõ ñèòóàöèÿõ, ñïîñîáñòâóþò ñàìîóòâåðæäå-
íèþ ëè÷íîñòè. Ñìûñëîâûå óñòàíîâêè âûðàæàþòñÿ â ñòðåìëåíèè ÷åëî-
âåêà ïðèâåñòè â ñèñòåìó ñîäåðæàùèåñÿ â íèõ ëè÷íîñòíûå ñìûñëû
çíàíèé, íîðì, öåííîñòåé. Ñî âðåìåíåì îíè ñòàíîâÿòñÿ ÷åðòàìè õàðàê-
òåðà ëè÷íîñòè.
Öåëåâûå óñòàíîâêè ïîðîæäàþòñÿ öåëüþ; îíè îïðåäåëÿþò óñòîé-
÷èâûé õàðàêòåð âûïîëíÿåìûõ äåéñòâèé.  ñëó÷àå ïðåðûâàíèÿ äåé-
ñòâèÿ öåëåâûå óñòàíîâêè ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå äèíàìè÷åñêèõ òåíäåí-
öèé ê çàâåðøåíèþ ïðåðâàííîãî äåéñòâèÿ èç-çà ñîõðàíÿþùåãîñÿ
ìîòèâàöèîííîãî íàïðÿæåíèÿ ÷åëîâåêà.

36
Îïåðàöèîííûå óñòàíîâêè ïðîÿâëÿþòñÿ â õîäå ðåøåíèÿ çàäà÷è íà
îñíîâå ó÷åòà óñëîâèé ñèòóàöèè è èõ âåðîÿòíîñòíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ,
îïèðàþùåãîñÿ íà ïðîøëûé îïûò ïîâåäåíèÿ â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ.
Îáíàðóæèâàþòñÿ òàêèå óñòàíîâêè â ñòåðåîòèïíîñòè ìûøëåíèÿ, êîí-
ôîðìíîñòè ëè÷íîñòè, â îáùåì íàñòðîå îðãàíèçìà íà âûïîëíåíèå çà-
äà÷è.
Èíòåðåñû ëè÷íîñòè — ýòî ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ïîçíàâà-
òåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà. Ó ÷åëîâåêà èíòåðåñû îáíàðóæèâàþò-
ñÿ â æåëàíèè ãëóáæå ïîçíàòü çíà÷èìûå îáúåêòû, ïîíÿòü èõ.
Ðîëü èíòåðåñîâ â ìîòèâàöèè î÷åíü âåëèêà, òàê êàê îíè ïîáóæäàþò
ðàáîòíèêà ê äåÿòåëüíîñòè, îòâå÷àþùåé åãî ïîòðåáíîñòÿì, òåì ñàìûì
çàñòàâëÿÿ ëè÷íîñòü àêòèâíî èñêàòü ïóòè è ñïîñîáû óäîâëåòâîðåíèÿ
âîçíèêøåé “æàæäû çíàíèÿ è ïîíèìàíèÿ”.
Óäîâëåòâîðåíèå èíòåðåñà ê îáúåêòó, îáëàäàþùåìó óñòîé÷èâîé
çíà÷èìîñòüþ, êàê ïðàâèëî, íå ïðèâîäèò ê óãàñàíèþ èíòåðåñà, à ìîæåò
îáîãàòèòü è óãëóáèòü åãî, âûçâàòü âîçíèêíîâåíèå íîâûõ èíòåðåñîâ.
Èíòåðåñû ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûì ïîáóäèòåëüíûì “ìåõàíèçìîì” ïî-
çíàíèÿ. Êëàññèôèöèðóþò èíòåðåñû ïî ñîäåðæàíèþ öåëè, øèðîòå
è ñòåïåíè óñòîé÷èâîñòè (ðèñ. 2.6).

Èíòåðåñû

ïî ñîäåðæàíèþ ïî öåëè ïî øèðîòå ïî ñòåïåíè


óñòîé÷èâîñòè
• ëè÷íûå • íåïîñðåäñò- • óçêèå (ñêîíöåí-
• îáùåñòâåííûå âåííûå òðèðîâàííûå) • óñòîé÷èâûå
• ïðîôåññèîíàëüíûå • îïîñðåäî- • øèðîêèå (ìíî- • íåóñòîé÷èâûå
• ó÷åáíûå âàííûå ãîôîêóñíûå)
• äåëîâûå

Ðèñ. 2.6. Êëàññèôèêàöèÿ èíòåðåñîâ

Ïî ñîäåðæàíèþ èíòåðåñû ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà ëè÷íûå, îáùåñòâåí-


íûå, ïðîôåññèîíàëüíûå, ó÷åáíûå, äåëîâûå è äð.
 çàâèñèìîñòè îò öåëè èíòåðåñû ïîäðàçäåëÿþò íà íåïîñðåäñòâåí-
íûå è îïîñðåäîâàííûå. Íåïîñðåäñòâåííûå èíòåðåñû âûçûâàþòñÿ
ýìîöèîíàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ çíà÷èìîãî îáúåêòà, à îïîñðåäî-
âàííûå âîçíèêàþò òîãäà, êîãäà ðåàëüíîå çíà÷åíèå îáúåêòà è åãî çíà-
÷èìîñòü äëÿ ëè÷íîñòè ñîâïàäàþò. Äàëåêî íå âñå êîìïîíåíòû òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè ýìîöèîíàëüíî ïðèâëåêàòåëüíû: åñòü òðóäíàÿ,

37
ãðÿçíàÿ, ìîíîòîííàÿ, íåèíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Ïîýòîìó âñåãäà àêòóàëü-
íîé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à ôîðìèðîâàíèÿ îïîñðåäîâàííûõ èíòåðåñîâ, êî-
òîðûå èãðàþò âåäóùóþ ðîëü â ñîçíàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîöåññà
òðóäà.
Èíòåðåñû ðàçëè÷àþò òàêæå ïî øèðîòå. Ó îäíèõ ëþäåé îíè êîí-
öåíòðèðóþòñÿ â îäíîé îáëàñòè, ó äðóãèõ îêàçûâàþòñÿ ðàñïðåäåëåí-
íûìè ìåæäó ìíîãèìè îáúåêòàìè, êîòîðûå èìåþò äëÿ íèõ óñòîé÷èâóþ
çíà÷èìîñòü. Ðàçáðîñàííîñòü èíòåðåñîâ íåðåäêî ðàñöåíèâàþò êàê îò-
ðèöàòåëüíóþ ÷åðòó ëè÷íîñòè, îäíàêî îøèáî÷íî òðàêòîâàòü èõ øèðî-
òó êàê íåäîñòàòîê. Êàê ïîêàçûâàþò íàáëþäåíèÿ, ãàðìîíè÷íîå ðàçâè-
òèå ëè÷íîñòè ïðåäïîëàãàåò øèðîòó, à íå óçîñòü èíòåðåñîâ. Öåííîé
îñîáåííîñòüþ ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ áèôîêàëüíîñòü (èëè
ìíîãîôîêóñíîñòü) èíòåðåñîâ, êîãäà ñîäåðæàòåëüíûå èíòåðåñû ðàñïî-
ëàãàþòñÿ â äâóõ (à èíîãäà â òðåõ) íå ñâÿçàííûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíî-
ñòè. Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå èíòåðåñîâ îñîáåííî áëàãîïðèÿòíî äëÿ
ñìåíû âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øèì ñðåäñòâîì âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ çàòðà÷åííîé ýíåðãèè.
Èíòåðåñû ïîäðàçäåëÿþòñÿ òàêæå ïî ñòåïåíè èõ óñòîé÷èâîñòè.
Óñòîé÷èâîñòü èíòåðåñà âûðàæàåòñÿ â äëèòåëüíîñòè ñîõðàíåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî èíòåíñèâíîãî èíòåðåñà. Óñòîé÷èâûå èíòåðåñû íàèáîëåå
ïîëíî âûÿâëÿþò îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè ëè÷íîñòè è â ñèëó ýòîãî ñòà-
íîâÿòñÿ ñóùåñòâåííûìè ÷åðòàìè åå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñêëàäà. Òàêîé
èíòåðåñ ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîáóæäàþùèõñÿ ñïîñîáíîñòÿõ ÷åëîâåêà.
Îäíàêî âûâîä î íàëè÷èè ó ÷åëîâåêà óñòîé÷èâîãî èíòåðåñà òðåáóåò
ãëóáîêîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà. Âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ ó ðàáîò-
íèêà èíòåðåñà, äàæå äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâî âûðàæåííûå, ìîãóò ââî-
äèòü ðóêîâîäèòåëÿ â çàáëóæäåíèå. Îá óñòîé÷èâîñòè èíòåðåñà ñëåäóåò
ñóäèòü ïî êîñâåííûì äàííûì; ïðè ýòîì ñóùåñòâåííî âàæíî ïðåîäî-
ëåòü òðóäíîñòè â îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ñàìà ïî ñåáå
íå âûçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîãî èíòåðåñà, íî ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ èíòåðåñóþùåé ÷åëîâåêà
äåÿòåëüíîñòè.
Íåêîòîðàÿ íåóñòîé÷èâîñòü èíòåðåñîâ — âîçðàñòíàÿ îñîáåííîñòü
ìîëîäûõ, íà÷èíàþùèõ ðàáîòíèêîâ. Ó íèõ èíòåðåñû ÷àñòî ïðèíèìàþò
õàðàêòåð êðàòêîâðåìåííûõ óâëå÷åíèé. Áåðÿñü ñ èíòåðåñîì çà îäíî
äåëî, îíè, íå âíèêíóâ â íåãî, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ çàãîðàþòñÿ íîâûì
èíòåðåñîì ê äðóãîìó äåëó. Èíòåðåñ ìîëîäåæè ê ðàçëè÷íûì çàíÿòè-
ÿì ñâÿçàí ñ èíòåíñèâíûì ïîèñêîì ïðèçâàíèÿ; îí ïîìîãàåò ïðîÿâ-
ëÿòü è îáíàðóæèâàòü ñïîñîáíîñòè ìîëîäûõ ëþäåé.

38
Ñêëîííîñòè — èçáèðàòåëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè íà çàíÿ-
òèå îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îñíîâíîé ñêëîííîñòüþ ÷åëîâåêà
ÿâëÿþòñÿ åãî ãëóáîêèå óñòîé÷èâûå ïîòðåáíîñòè â òîé èëè èíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, à òàêæå ñòðåìëåíèå ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâÿçàííûå ñ îïðå-
äåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ óìåíèÿ è íàâûêè.
Óáåæäåíèÿ — îñîçíàííàÿ ïîòðåáíîñòü ëè÷íîñòè, ïîáóæäàþùàÿ
åå äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åå öåííîñòíûìè îðèåíòàöèÿìè. Ñî-
äåðæàíèå ïîòðåáíîñòåé â ôîðìå óáåæäåíèé îáðàçóåò óïîðÿäî÷åí-
íóþ ñèñòåìó âçãëÿäîâ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèðîâîççðåíèå ÷åëîâåêà,
ÿâëÿÿñü ðåãóëÿòîðîì åãî ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ. Óáåæäåíèÿ ëè÷íîñ-
òè âûðàæàþòñÿ â åå ñóáúåêòèâíîì îòíîøåíèè ê ñîáñòâåííûì ïîñòóï-
êàì; îíè ñâÿçàíû ñ ãëóáîêîé è îáîñíîâàííîé óâåðåííîñòüþ â èñòèí-
íîñòè çíàíèé, ïðèíöèïîâ è èäåàëîâ, êîòîðûìè îíà ðóêîâîäñòâóåòñÿ.
Óáåæäåíèÿ îñíîâûâàþòñÿ íà çíàíèÿõ ïðåæäå âñåãî ìèðîâîççðåí÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå, áóäó÷è òåñíî ïåðåïëåòåííûìè ñ âîëåé, ñî-
ñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå ìîòèâîâ äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðóþò óñòàíîâêè
ëè÷íîñòè.
Èäåàëû — ÷óâñòâåííûå è óìîçðèòåëüíûå îáðàçû, à òàêæå ñïîñî-
áû èõ ïîñòðîåíèÿ è îïåðèðîâàíèÿ èìè, äóõîâíûå öåííîñòè è îðèåí-
òàöèè ÷åëîâåêà. Èäåàëû ÿâëÿþòñÿ àêòèâíûì íà÷àëîì æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ÷åëîâåêà.
Ïðèòÿçàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðèâû÷íûé, îáîñíîâûâàþùèé ïî-
âåäåíèå ÷åëîâåêà óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ åãî ïîòðåáíîñòåé. Íà áàçå
îäíîé ïîòðåáíîñòè ìîãóò ñôîðìèðîâàòüñÿ ðàçëè÷íûå ïðèòÿçàíèÿ. Òàê,
îäèí ÷åëîâåê ïîòðåáíîñòü â ïèùå ìîæåò óäîâëåòâîðèòü, ñúåâ áóòåð-
áðîä, ó äðóãîãî æå ÷åëîâåêà íîðìàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå â ïèùå
ïðåäïîëàãàåò èçûñêàííûé îáåä â äîðîãîì ðåñòîðàíå.
Îæèäàíèÿ êîíêðåòèçèðóþò ïðèòÿçàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ðåàëüíîé
ñèòóàöèè, îïðåäåëåííîìó ïîâåäåíèþ è ñàìîîöåíêå ðàáîòíèêà. Îñíî-
âûâàÿñü íà ïðèìåðíî îäèíàêîâûõ ïðèòÿçàíèÿõ, îæèäàíèÿ ìîãóò ñóùå-
ñòâåííî ðàçëè÷àòüñÿ. Íàïðèìåð, â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà
îæèäàíèÿ ðàáîòíèêîâ çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì â îáû÷íîå âðåìÿ.
Ïðè ðàçíûõ óðîâíÿõ ïðèòÿçàíèé îæèäàíèÿ ðàáîòíèêîâ ñóùåñòâåí-
íî ðàçëè÷àþòñÿ. Òàê, îæèäàíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ çà ïðèìåðíî îäè-
íàêîâûé òðóä ó àìåðèêàíñêîãî è óêðàèíñêîãî ñïåöèàëèñòà ñåãîäíÿ
ïî÷òè íåñîïîñòàâèìû.
 ïðîöåññå ìîòèâàöèè î÷åíü âàæíî ó÷èòûâàòü ðàçíûé óðîâåíü
ïðèòÿçàíèé è îæèäàíèé ðàáîòíèêîâ. Òàê, äëÿ îäíîãî ðàáîòíèêà,

39
ïðèâûêøåãî ê íåáîëüøèì çàðàáîòêàì, óñòàíîâëåíèå ìåñÿ÷íîãî îêëà-
äà â 300 ãðí áóäåò äåéñòâåííûì ñòèìóëîì, ìîòèâèðóþùèì äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä. Ó äðóãîãî æå, ðàíåå âûñîêîîïëà÷èâàåìîãî ñîòðóäíè-
êà, òàêîé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû âûçîâåò íåäîâîëüñòâî è ñòàíåò
äåìîòèâèðóþùèì ôàêòîðîì.
Óðîâåíü ïðèòÿçàíèé ÷åëîâåêà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, êàêèå öåëè îí
âûáèðàåò äëÿ äîñòèæåíèÿ — òðóäíûå èëè ëåãêèå. ×åëîâåê ñòðåìèò-
ñÿ ïåðåæèòü óäà÷ó (ò. å. óäîâëåòâîðèòü âîçíèêøóþ ïîòðåáíîñòü íàè-
ëó÷øèì ñïîñîáîì) è èçáåæàòü íåóäà÷è (íåóäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíî-
ñòè), ïîýòîìó ÷àùå âñåãî îí îïðåäåëÿåò óðîâåíü ñâîèõ ïðèòÿçàíèé
ãäå-òî ìåæäó ÷åðåñ÷óð òðóäíûìè è ÷åðåñ÷óð ëåãêèìè çàäà÷àìè è öå-
ëÿìè, ÷òîáû ñîõðàíèòü äëÿ ñåáÿ îïðåäåëåííóþ ïåðñïåêòèâó. Ïðè ýòîì
ðàáîòíèêè ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðèòÿçàíèé âûáèðàþò òðóäíûå, ïîðîé
íåðåàëüíûå öåëè, à òå, ó êîòîðûõ óðîâåíü ïðèòÿçàíèé çàíèæåí, âûáè-
ðàþò ëåãêîäîñòèæèìûå öåëè è ÷àñòî óäîâëåòâîðÿþòñÿ ÷àñòè÷íûì
ðåçóëüòàòîì.
Ôîðìèðîâàíèå óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî ïðåä-
âîñõèùåíèåì óñïåõà èëè íåóäà÷è, íî òàêæå ó÷åòîì è îöåíêîé ïðî-
øëûõ óñïåõîâ èëè íåóäà÷.
Çíàíèå óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé ðàáîòíèêà ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèå âîç-
ìîæíîñòè ëó÷øå ïîíÿòü ìîòèâàöèþ åãî ïîâåäåíèÿ è îñóùåñòâëÿòü
íàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå, ôîðìèðóþùåå ëó÷øèå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè.
 îäíèõ ñëó÷àÿõ ñóùåñòâåííî âàæíîé äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñòàíîâèò-
ñÿ çàäà÷à ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé ðàáîòíèêà, òàê êàê îí íå-
âûñîêî îöåíèâàåò ñåáÿ è ñâîè âîçìîæíîñòè, ÷òî ñîçäàåò ó íåãî îùó-
ùåíèå ñîáñòâåííîé óùåðáíîñòè, ïðèâîäèò ê óñòîé÷èâîé ïîòåðå
óâåðåííîñòè â ñåáå. Ïîâòîðÿþùèåñÿ íåóäà÷è ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé
îáùåãî ñíèæåíèÿ ñàìîîöåíêè, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ òÿæåëûìè ýìî-
öèîíàëüíûìè ïåðåæèâàíèÿìè, êîíôëèêòàìè; â òàêîé ñèòóàöèè ðàáîò-
íèê ìîæåò “ìàõíóòü íà ñåáÿ ðóêîé”. Ðóêîâîäèòåëü, êîòîðûé ïîñòîÿí-
íî íåâûñîêî è, êàçàëîñü áû, îáúåêòèâíî îöåíèâàåò åãî âîçìîæíîñòè,
äîïóñêàåò ïðè ýòîì ñåðüåçíóþ îøèáêó, íå ó÷èòûâàÿ ïñèõîëîãèþ ïîä-
÷èíåííîãî, ïðèìèðèâøåãîñÿ ñ ïîäîáíûì ïîëîæåíèåì. Ëþäÿì ñ çàíè-
æåííûì óðîâíåì ïðèòÿçàíèé ñëåäóåò ïîìîãàòü îáðåñòè âåðó â ñåáÿ,
ïîääåðæèâàòü, îáîäðÿòü èõ, îòìå÷àòü äàæå íåçíà÷èòåëüíûå óñïåõè.
Ïóòè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðèòÿçàíèé ðàçëè÷íû; îíè çàâèñÿò îò îñî-
áåííîñòåé ëè÷íîñòè ðàáîòíèêà, ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ðóêîâîäèòåëÿ
è ìíîãèõ äðóãèõ ôàêòîðîâ. Òàêèìè ïóòÿìè ìîãóò áûòü ïðÿìàÿ ïî-

40
ìîùü ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëÿ è ðàáî÷åãî êîëëåêòèâà, à òàêæå ðàç-
ëè÷íûå ïðèåìû ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâû äëÿ ëè÷íîñòè. Ýòè ïåðñïåê-
òèâû ìîãóò áûòü âûÿâëåíû ïåðâîíà÷àëüíî â äðóãîé îáëàñòè, íå ñâÿ-
çàííîé ñ òîé, â êîòîðîé îáíàðóæèëèñü íåóäà÷è, ñ ïîñëåäóþùèì
ïåðåêëþ÷åíèåì ñîçäàííîé òàêèì îáðàçîì àêòèâíîñòè â ñôåðó, ãäå
íàäî ïîâûñèòü óðîâåíü ïðèòÿçàíèé ðàáîòíèêà è âîññòàíîâèòü ñíèçèâ-
øóþñÿ ñàìîîöåíêó.
 äðóãèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ âàæíî íåñêîëüêî ñíèçèòü
óðîâåíü ïðèòÿçàíèé ðàáîòíèêîâ, îñîáåííî òîãäà, êîãäà îíè ñòàâÿò ïå-
ðåä ñîáîé ñëèøêîì ñëîæíûå çàäà÷è, èõ ñàìîîöåíêà íåîïðàâäàííî
çàâûøåíà, îíè çàçíàþòñÿ, ó íèõ âîçíèêàåò ñâîåîáðàçíûé “êîìïëåêñ
ïðåâîñõîäñòâà” è ò. ï. Íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïîäîáíîé çàäà÷è
îáúÿñíÿåòñÿ íå òîëüêî òåì, ÷òî ðàáîòíèêà ñ íåîïðàâäàííî çàâûøåí-
íûì óðîâíåì ïðèòÿçàíèé ïëîõî âîñïðèíèìàåò êîëëåêòèâ, íî è òåì,
÷òî åãî çàâûøåííàÿ ñàìîîöåíêà, ìíîãîêðàòíî âñòóïàÿ â ïðîòèâîðå-
÷èå ñ ðåàëüíûìè íåóäà÷àìè, ïîðîæäàåò îñòðûå ýìîöèîíàëüíûå êîí-
ôëèêòû. Ïðè ýòîì ðàáîòíèê, ïûòàÿñü èãíîðèðîâàòü ëè÷íûå íåóäà÷è,
÷àñòî ïðîÿâëÿåò óïðÿìñòâî, îáèæàåòñÿ, âåäåò ñåáÿ íåàäåêâàòíî, ñòðå-
ìèòñÿ îáúÿñíèòü ñâîè íåóäà÷è ÷üèì-òî ïðîòèâîäåéñòâèåì, ñòàíîâèòñÿ
ïîäîçðèòåëüíûì, îçëîáëåííûì, àãðåññèâíûì. Ïðè ÷àñòîì ïîâòîðåíèè
ïîäîáíûå ïñèõè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ìîãóò áûòü çàêðåïëåíû â êà÷åñòâå
óñòîé÷èâûõ ÷åðò ëè÷íîñòè.  ðàáîòå ñ òàêèìè ëþäüìè íóæíî àðãó-
ìåíòèðîâàííî ïîêàçûâàòü, ÷òî èõ ïðèòÿçàíèÿ äîëæíû áûòü áîëåå
îáîñíîâàííûìè è ïîäêðåïëÿòüñÿ ðåàëüíûìè äîñòèæåíèÿìè â òðóäå.
Íà óðîâåíü ïðèòÿçàíèé ÷åëîâåêà âëèÿåò òàêæå íàëè÷èå èíôîðìà-
öèè î ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî
ïîêà ÷åëîâåê çíàåò ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, óðîâåíü åãî ïðè-
òÿçàíèé áîëåå ðåàëüíûé, ìîòèâàöèÿ äåÿòåëüíîñòè öåëåíàïðàâëåííà,
îñìûñëåííà. Êàê òîëüêî ðàáîòíèê ïåðåñòàåò ïîëó÷àòü òàêóþ èíôîð-
ìàöèþ, îí íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü ñëåïóþ è ñëó÷àéíóþ àêòèâíîñòü.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ñîäåðæàíèå ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà.
2. Ïî÷åìó ïîòðåáíîñòè íàçûâàþò îñíîâîé ìîòèâàöèè?
3. Êëàññèôèêàöèÿ ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà.
4. Îáùèå ñâîéñòâà ïîòðåáíîñòåé.
5. Ìîòèâû êàê èñòî÷íèêè àêòèâíîñòè ëè÷íîñòè.

41
6. Âèäû ìîòèâîâ.
7. Ôóíêöèè ìîòèâîâ.
8. Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè, åå ñòðóêòóðà è õàðàêòåðèñòèêà.
9. Ðîëü ñòèìóëîâ è ñòèìóëèðîâàíèÿ â ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ.
10. Âèäû ñòèìóëîâ.
11. Ðàçëè÷èå ìåæäó ìîòèâàìè è ñòèìóëàìè.
12. Ìîòèâàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè: íàïðàâëåííîñòü, èíòåðåñû,
ñêëîííîñòè, óáåæäåíèÿ, èäåàëû.
13. Âëèÿíèå ïðèòÿçàíèÿ è îæèäàíèÿ ëè÷íîñòè íà ïðîÿâëåíèå åå ïîòðåá-
íîñòåé.
14. Âëèÿíèå èíòåðåñîâ íà óðîâåíü ìîòèâàöèè. Âèäû èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà.

42
ÒÅÌÀ 3
ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÎÐÈÈ

Ðàçëè÷àþò òðè ãðóïïû ìîòèâàöèîííûõ òåîðèé:


• ïåðâîíà÷àëüíûå, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò ñïåöèôè÷åñêàÿ “ìî-
äåëü” ðàáîòíèêà-÷åëîâåêà;
• ñîäåðæàòåëüíûå, àíàëèçèðóþùèå ñòðóêòóðó ïîòðåáíîñòåé è
ìîòèâîâ ëè÷íîñòè è èõ ïðîÿâëåíèÿ;
• ïðîöåññóàëüíûå, èçó÷àþùèå âëèÿíèå íà ìîòèâàöèþ âíåøíèõ
ôàêòîðîâ.

3.1. Ïåðâîíà÷àëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè

“ÕY-òåîðèÿ” Ä. Ìàê-Ãðåãîðà
Ýòî îäíà èç íàèáîëåå ïðîñòûõ è øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ òåî-
ðèé ìîòèâàöèè òðóäà.  åå îñíîâå ëåæèò ñïåöèôè÷åñêàÿ “ìîäåëü”
÷åëîâåêà. Ýòó êîíöåïöèþ ðàçðàáîòàë ïðîôåññîð Ìè÷èãàíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà Ä. Ìàê-Ãðåãîð. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâå ïðîòèâîïîëîæíûå
òåîðèè — “Õ” è “Y”, ïîýòîìó íàçûâàåòñÿ “ÕY-òåîðèåé”.

Òåîðèÿ “Õ”
Ýòó òåîðèþ ðàçðàáîòàë Ô. Òåéëîð (â 20-å ãîäû ÕÕ ñò.), à çàòåì
ðàçâèë è äîïîëíèë Ä. Ìàê-Ãðåãîð (â 60-å ãîäû ÕÕ ñò.) [55]. Îíà îò-
ðàæàåò âçãëÿäû íà ðàáîòíèêîâ ïðåäñòàâèòåëåé òåõíîêðàòè÷åñêîãî
ìåíåäæìåíòà.
Îñíîâíûìè â ýòîé òåîðèè ÿâëÿþòñÿ òàêèå ïîëîæåíèÿ:
• â ìîòèâàõ ÷åëîâåêà ïðåîáëàäàþò áèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè;
• äëÿ îáû÷íîãî ÷åëîâåêà õàðàêòåðíà íåëþáîâü ê ðàáîòå, ïîýòî-
ìó òðóä íåîáõîäèìî íîðìèðîâàòü è ëó÷øèì ìåòîäîì åãî îðãà-
íèçàöèè ÿâëÿåòñÿ êîíâåéåðíûé;

43
• áîëüøèíñòâî ëþäåé ìîæíî çàñòàâèòü çàòðà÷èâàòü óñèëèÿ è
îñóùåñòâëÿòü íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ â öåëÿõ ïðîèçâîäñòâà
òîëüêî ïóòåì ïðèíóæäåíèÿ;
• ñðåäíèé ÷åëîâåê ïðåäïî÷èòàåò, ÷òîáû èì óïðàâëÿëè, ñòàðàåòñÿ
íå áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè, èìååò îòíîñèòåëüíî íèçêèå
àìáèöèè è æåëàåò íàõîäèòüñÿ â áåçîïàñíîé ñèòóàöèè;
• íåîáõîäèì ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà ðàáîòíèêàìè ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, òåîðèÿ “Õ” ðàññìàòðèâàåò ÷åëîâåêà êàê ïëîõîãî,
íåäîáðîñîâåñòíîãî è áåçûíèöèàòèâíîãî ðàáîòíèêà ñ çàäàòêàìè ðàá-
ñêîé ïñèõîëîãèè. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíóæäåíèÿ êàê
îñíîâíîãî ìîòèâèðóþùåãî ñòèìóëà è ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ —
êàê âñïîìîãàòåëüíîãî. Êîíå÷íî æå, âñòðå÷àþòñÿ ëþäè, îòâå÷àþùèå
ìîäåëè òåîðèè “Õ”, íî èõ äîëÿ ñðåäè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
ñòðàíû ìîæåò áûòü ðàçíîé.

Òåîðèÿ “ Y ”
Òåîðèÿ “Y”, òàêæå ðàçðàáîòàííàÿ â 60-å ãîäû ÕÕ ñò., ÿâëÿåòñÿ äî-
ïîëíåíèåì òåîðèè “Õ”. Îíà îòðàæàåò âçãëÿäû íà ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïîâåäåí÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà [55].
Ê îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì òåîðèè “Y” îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå:
• â ìîòèâàõ ëþäåé ïðåîáëàäàþò ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè è æå-
ëàíèå õîðîøî ðàáîòàòü;
• ôèçè÷åñêèå è ýìîöèîíàëüíûå óñèëèÿ íà ðàáîòå äëÿ ÷åëîâåêà
òàê æå åñòåñòâåííû, êàê âî âðåìÿ èãðû èëè íà îòäûõå;
• íåæåëàíèå ðàáîòàòü íå ÿâëÿåòñÿ íàñëåäñòâåííîé ÷åðòîé; â çà-
âèñèìîñòè îò óñëîâèé òðóäà ÷åëîâåê ìîæåò âîñïðèíèìàòü ðà-
áîòó êàê èñòî÷íèê óäîâëåòâîðåíèÿ èëè êàê íàêàçàíèå;
• âíåøíèé êîíòðîëü è óãðîçà íàêàçàíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè
ñòèìóëàìè ïîáóæäåíèÿ ÷åëîâåêà ê äåÿòåëüíîñòè äëÿ äîñòèæå-
íèÿ îðãàíèçàöèåé ñâîèõ öåëåé;
• îòâåòñòâåííîñòü è âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ îòíîñèòåëüíî öå-
ëåé îðãàíèçàöèè çàâèñÿò îò âîçíàãðàæäåíèÿ, ïîëó÷àåìîãî çà
ðåçóëüòàòû òðóäà; íàèáîëåå âàæíî âîçíàãðàæäåíèå, ñâÿçàííîå
ñ óäîâëåòâîðåíèåì ïîòðåáíîñòåé â ñàìîâûðàæåíèè;
• âîñïèòàííûé ÷åëîâåê îõîòíî áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü
è ñòðåìèòñÿ ê ýòîìó;

44
• ìíîãèå ëþäè ãîòîâû ïðèìåíÿòü ñâîè çíàíèÿ è îïûò, îäíàêî èí-
äóñòðèàëüíîå îáùåñòâî ñëàáî èñïîëüçóåò èíòåëëåêòóàëüíûé
ïîòåíöèàë ÷åëîâåêà.
Ìîäåëü òåîðèè “Y” îïèñûâàåò ïåðåäîâóþ, òâîð÷åñêè àêòèâíóþ
÷àñòü îáùåñòâà. Ñòèìóëû ïîáóæäåíèÿ ê òðóäó â ýòîé òåîðèè ðàñïî-
ëàãàþòñÿ â òàêîì ïîðÿäêå: ñàìîóòâåðæäåíèå, ìîðàëüíîå è ìàòåðèàëü-
íîå ïîîùðåíèå, ïðèíóæäåíèå. Óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ, ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ýòîé òåîðèè, íåâåëèê — 15–20 % ÷èñëåííîñòè êîëëåêòèâà.
×àùå âñåãî îíè èíäèâèäóàëèñòû è íå ìîãóò ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü
ñâîè òàëàíòû â ñîöèàëüíîé ãðóïïå.

Ñîâðåìåííàÿ ðàñøèðåííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ


òåîðèè “Y” Ä . Ìàê-Ãðåãîðà
Íåìåöêèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ Â. Çèãåðò è Ë. Ëàíã
ïðåäëîæèëè ñîâðåìåííûé ðàñøèðåííûé âàðèàíò òåîðèè “Y” [23].
Îíà âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
• ëþáûå îðãàíèçàöèîííûå äåéñòâèÿ äîëæíû áûòü îñìûñëåííû.
Ïðåæäå âñåãî ýòî îòíîñèòñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ, òðåáóþùåìó ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ïîâåäåíèÿ îò äðóãèõ;
• áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîëó÷àþò îò ðàáîòû óäîâëåòâîðåíèå,
ðàäîñòü, ÷óâñòâóþò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîé òðóä, åñëè ðåàëè-
çîâàíà èõ ïîòðåáíîñòü â ëè÷íîé ïðè÷àñòíîñòè ê ðåçóëüòàòàì
äåÿòåëüíîñòè, ê ðàáîòå ñ ëþäüìè (êëèåíòàìè, ïîñåòèòåëÿìè,
ïîñòàâùèêàìè). Ëþäè õîòÿò, ÷òîáû èõ äåÿòåëüíîñòü áûëà ïî-
ëåçíîé;
• êàæäûé ñîòðóäíèê æåëàåò äîêàçàòü ñâîþ çíà÷èìîñòü è âàæ-
íîñòü ñâîåãî ðàáî÷åãî ìåñòà; æåëàåò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðå-
øåíèè âîïðîñîâ, â êîòîðûõ êîìïåòåíòåí;
• ïî÷òè êàæäûé ðàáîòíèê èìååò ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ, êàê
óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè; æåëàåò ðåàëèçîâàòü
ñâîè öåëè, íå áîèòñÿ ñàíêöèé, ðàññ÷èòûâàÿ íà ïîíèìàíèå ñî
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà; î÷åíü îñòðî ïåðåæèâàåò, åñëè åãî íàêà-
çûâàþò çà èíèöèàòèâó;
• êàæäûé ðàáîòíèê ñòðåìèòñÿ ê óñïåõó è ïðèëàãàåò äëÿ ýòîãî
çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ. Íî óñïåõ áåç åãî ïðèçíàíèÿ ïðèâîäèò ê
ðàçî÷àðîâàíèþ, òàê êàê õîðîøî ðàáîòàþùèé ñïåöèàëèñò ðàñ-
ñ÷èòûâàåò íà ïðèçíàíèå è ïîîùðåíèå, ïðè÷åì íå òîëüêî ìàòå-
ðèàëüíîå, íî è ìîðàëüíîå;

45
• ïîä÷èíåííûå îöåíèâàþò ñâîþ çíà÷èìîñòü â ãëàçàõ ðóêîâîäñòâà
ïî ñâîåâðåìåííîñòè è ïîëíîòå ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè. Åñëè
äîñòóï ê èíôîðìàöèè çàòðóäíåí, îíà ïðèõîäèò ñ îïîçäàíèåì
è íå â ïîëíîì îáúåìå, òî ó ðàáîòíèêîâ âîçíèêàåò ÷óâñòâî óíè-
æåííîñòè, ïîñêîëüêó ñ èõ ìíåíèåì íå ñ÷èòàþòñÿ;
• ðàáîòíèêè èñïûòûâàþò íåäîâîëüñòâî, åñëè ðåøåíèÿ îá èçìåíå-
íèÿõ â èõ ðàáîòå (äàæå ïîçèòèâíûå) ïðèíèìàþòñÿ áåç èõ âåäîìà;
• êàæäûé ðàáîòíèê æåëàåò çíàòü, êàê îöåíèâàåòñÿ åãî ðàáîòà,
åãî îòíîøåíèå ê âûïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êðèòåðèè
îöåíêè òðóäà, èíà÷å åìó òðóäíî ñâîåâðåìåííî âíîñèòü êîððåê-
òèâû â ñâîþ ðàáîòó;
• âíåøíèé êîíòðîëü (ñî ñòîðîíû) íåïðèÿòåí ÷åëîâåêó, ïîýòîìó
î÷åíü âàæåí ñàìîêîíòðîëü; ìíîãîå çàâèñèò îò îðãàíèçàöèè
êîíòðîëÿ;
• áîëüøèíñòâî ëþäåé ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ, ïîçâî-
ëÿþùèå èì ðàçâèâàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíî;
• åñëè ïîä÷èíåííûì ïðåäîñòàâëåíà ñâîáîäà âûáîðà äåéñòâèé,
îíè ðàáîòàþò ñ ïîëíîé îòäà÷åé.
Ýòè âàæíåéøèå ïîëîæåíèÿ, ïîäòâåðæäåííûå ïðàêòèêîé, íåîáõîäè-
ìî ó÷èòûâàòü â ðàáîòå ïî óïðàâëåíèþ ìîòèâàöèåé ïåðñîíàëà.

Òåîðèÿ “Z”
Ýòó òåîðèþ â 1981 ã. ðàçðàáîòàë àìåðèêàíñêèé ïðîôåññîð Ó. Îó÷è
íà îñíîâå ÿïîíñêîãî îïûòà óïðàâëåíèÿ â äîïîëíåíèå ê òåîðèÿì “Õ”
è “Y” Ä. Ìàê-Ãðåãîðà [50]. Îñíîâíàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ýòîé òåî-
ðèè — îáîñíîâàíèå êîëëåêòèâèñòñêèõ ïðèíöèïîâ ìîòèâàöèè. Ñîãëàñ-
íî òåîðèè “Z”, ìîòèâàöèÿ ðàáîòíèêîâ äîëæíà èñõîäèòü èç öåííîñòåé
“ïðîèçâîäñòâåííîãî êëàíà”, ò. å. ïðåäïðèÿòèÿ êàê îäíîé áîëüøîé ñå-
ìüè. Ýòè öåííîñòè íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ó ñîòðóäíèêîâ ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé äîâåðèÿ,
ñîëèäàðíîñòè, ïðåäàííîñòè êîëëåêòèâó è îáùèì öåëÿì.
Îñíîâíûå èäåè òåîðèè “Z” çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì:
• â ìîòèâàõ ëþäåé ñî÷åòàþòñÿ ñîöèàëüíûå è áèîëîãè÷åñêèå ïî-
òðåáíîñòè;
• ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ðàáîòàòü â ãðóïïå è ïðèíèìàòü ãðóïïîâûå
ðåøåíèÿ;
• äîëæíà ñóùåñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðå-
çóëüòàòû òðóäà;

46
• ïðåäïî÷òèòåëüíåå íåôîðìàëüíûé êîíòðîëü çà ðåçóëüòàòàìè
òðóäà íà îñíîâå ÷åòêèõ ìåòîäîâ è êðèòåðèåâ îöåíêè;
• íà ïðåäïðèÿòèè äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñòîÿííàÿ ðîòàöèÿ
êàäðîâ è äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî ïîñòîÿííîå ñàìîîáðàçî-
âàíèå;
• ïðåäïî÷òèòåëüíåå ìåäëåííàÿ ñëóæåáíàÿ êàðüåðà ñ ïðîäâèæå-
íèåì ëþäåé ïî äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà;
• àäìèíèñòðàöèÿ ïðîÿâëÿåò ïîñòîÿííóþ çàáîòó î ðàáîòíèêå è
îáåñïå÷èâàåò åìó äîëãîñðî÷íûé èëè ïîæèçíåííûé íàåì;
• ÷åëîâåê — îñíîâà ëþáîãî êîëëåêòèâà; èìåííî îí îáåñïå÷è-
âàåò óñïåøíóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ.
Òåîðèÿ “Z” îïèñûâàåò õîðîøåãî ðàáîòíèêà, ïðåäïî÷èòàþùåãî
ðàáîòàòü â ãðóïïå è èìåòü ñòàáèëüíûå öåëè äåÿòåëüíîñòè íà äëèòåëü-
íóþ ïåðñïåêòèâó. Âî ìíîãîì åé ñîîòâåòñòâóþò ÿïîíñêèå ðàáîòíè-
êè êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé, îäíàêî òàêèå ðàáîòíèêè åñòü
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ íà êðóïíûõ ñòàáèëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ýòîé òåîðèè îïðåäåëÿåòñÿ óäåëüíûì âå-
ñîì òàêèõ ëþäåé â êîëëåêòèâå.
Ñòèìóëû ïîáóæäåíèÿ ê òðóäó äëÿ ðàáîòíèêîâ, îïèñûâàåìûõ òåîðè-
åé “Z”, ýôôåêòèâíû â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: ìàòåðèàëüíîå ïî-
îùðåíèå, ìîðàëüíîå ïîîùðåíèå.
 öåëîì ïåðâîíà÷àëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè, äàþùèå îáùóþ êàð-
òèíó ÷åëîâåêà-ðàáîòíèêà, ïðè èõ òâîð÷åñêîì èñïîëüçîâàíèè ñëóæàò
âàæíûì îðèåíòèðîì ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìîòèâàöèè
òðóäà. Áîëåå äåòàëüíûå ãèïîòåçû è âûâîäû î ñòðóêòóðå è ñîîòíîøå-
íèè èíäèâèäóàëüíûõ ìîòèâîâ, èõ çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè ðàñêðûòû
â ñîäåðæàòåëüíûõ è ïðîöåññóàëüíûõ òåîðèÿõ ìîòèâàöèè.

3.2. Ñîäåðæàòåëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè

Òåîðèÿ èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé À. Ìàñëîó


Øèðîêî èçâåñòíóþ ñåãîäíÿ òåîðèþ èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé â
1943 ã. ðàçðàáîòàë àìåðèêàíñêèé âðà÷-ïñèõîëîã À. Ìàñëîó [33].
Ýòà òåîðèÿ ñîäåðæèò òàêèå èäåè:
• ÷åëîâåê ïîñòîÿííî èñïûòûâàåò îïðåäåëåííûé íàáîð ñèëüíî
âûðàæåííûõ ïîòðåáíîñòåé, êîòîðûå îáúåäèíÿþòñÿ â ãðóïïû
è îáðàçóþò èåðàðõèþ;

47
• ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå íå óäîâëåòâîðåíû, ïîáóæäàþò ÷åëîâåêà
ê äåéñòâèÿì; óäîâëåòâîðåííûå ïîòðåáíîñòè íå ìîòèâèðóþò
ëþäåé;
• îáû÷íî ÷åëîâåê îùóùàåò îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî ïîòðåáíî-
ñòåé, íàõîäÿùèõñÿ â êîìïëåêñíîì âçàèìîäåéñòâèè; åñëè îäíà
ïîòðåáíîñòü óäîâëåòâîðÿåòñÿ, íà åå ìåñòî âñòàåò äðóãàÿ;
• ïîòðåáíîñòè áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ òðåáóþò ïåðâîñòåïåííîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ, à ïîòðåáíîñòè áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ íà÷èíà-
þò àêòèâíî âëèÿòü íà ÷åëîâåêà ïîñëå òîãî, êàê â îáùåì óäîâ-
ëåòâîðåíû ïîòðåáíîñòè áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ;
• ïîòðåáíîñòè áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ ìîãóò áûòü óäîâëåòâî-
ðåíû áî′ëüøèì êîëè÷åñòâîì ñïîñîáîâ, ÷åì ïîòðåáíîñòè áîëåå
íèçêîãî óðîâíÿ.
Ñîãëàñíî òåîðèè À. Ìàñëîó, ñóùåñòâóåò ïÿòü ãðóïï ïîòðåáíîñòåé
(ðèñ. 3.1).
1. Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè — â ïèùå, âîäå, âîçäóõå, óáå-
æèùå, ñåêñå, ò. å. òå, êîòîðûå ÷åëîâåê äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ ñâîåãî îðãàíèçìà â æèçíåäåÿòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Òàêèå
ïîòðåáíîñòè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñâÿçàíû ñ ôèçèîëîãèåé ÷åëîâåêà.
Ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò â îñíîâíîì äëÿ òîãî, ÷òîáû óäîâëåòâî-
ðÿòü ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè, ìàëî èíòåðåñóþòñÿ ñîäåðæàíèåì
ðàáîòû. Îíè êîíöåíòðèðóþò âíèìàíèå íà îïëàòå, óñëîâèÿõ òðóäà,
óäîáñòâå íà ðàáî÷åì ìåñòå, âîçìîæíîñòè èçáåãàòü óñòàëîñòè è ò. ï.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ òàêèìè ëþäüìè íåîáõîäèìî, ÷òîáû íåáîëüøàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà îáåñïå÷èâàëà èì âûæèâàíèå è ðàáî÷èå óñëîâèÿ íå
ñëèøêîì óñëîæíÿëè æèçíü.
2. Ïîòðåáíîñòè â çàùèùåííîñòè è áåçîïàñíîñòè ñâÿçàíû ñî
ñòðåìëåíèåì è æåëàíèåì ÷åëîâåêà íàõîäèòüñÿ â ñòàáèëüíîì è áåçî-
ïàñíîì ñîñòîÿíèè, çàùèùàþùåì îò ñòðàõà, áîëè, áîëåçíåé è äðóãèõ
ñòðàäàíèé, êîòîðûå ìîæåò ïðèíåñòè åìó æèçíü.
Ëþäè, èñïûòûâàþùèå ïîäîáíûå ïîòðåáíîñòè, ñòðåìÿòñÿ èçáåãàòü
âîëíèòåëüíûõ ñèòóàöèé; îíè ëþáÿò ïîðÿäîê, ÷åòêèå ïðàâèëà, ÿñíûå
ñòðóêòóðû. Òàêèå ëþäè îöåíèâàþò ñâîþ ðàáîòó ïðåæäå âñåãî ñ òî÷-
êè çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èì ñòàáèëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â íàñòîÿùåì
è áóäóùåì. Äëÿ íèõ âàæíû ãàðàíòèè ñòàáèëüíîé ðàáîòû, ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îíè ñòðåìÿòñÿ çàñòðàõî-
âàòüñÿ â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå îò âîçìîæíûõ íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ñîáûòèé è èçìåíåíèé ñ ïîìîùüþ îáó÷åíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.

48
Ñàìîâû-
ðàæåíèå
Ïðèçíàíèå
è óâàæåíèå
Ïðèíàäëåæíîñòü
è ïðè÷àñòíîñòü
Çàùèùåííîñòü
è áåçîïàñíîñòü
Ôèçèîëîãè÷åñêèå
ïîòðåáíîñòè

Ðèñ. 3.1. Èåðàðõèÿ ïîòðåáíîñòåé ïî À. Ìàñëîó

Ëþäè ñ îáîñòðåííîé ïîòðåáíîñòüþ áåçîïàñíîñòè ñòðåìÿòñÿ èçáå-


ãàòü ðèñêà, âíóòðåííå ïðîòèâÿòñÿ èçìåíåíèÿì è ïðåîáðàçîâàíèÿì.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ òàêèìè ëþäüìè ñëåäóåò ñîçäàâàòü ÿñíóþ è íàäåæ-
íóþ ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïðèìåíÿòü ïîíÿòíûå è ñïðà-
âåäëèâûå ïðàâèëà ðåãóëèðîâàíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè, îïëà÷èâàòü òðóä
âûøå ïðîæèòî÷íîãî óðîâíÿ, íå ïðèâëåêàòü èõ ê ïðèíÿòèþ ðèñêîâàí-
íûõ ðåøåíèé è ñîâåðøåíèþ ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé.
3. Ïîòðåáíîñòè â ïðèíàäëåæíîñòè è ïðè÷àñòíîñòè. ×åëîâåê
ñòðåìèòñÿ ê ó÷àñòèþ â ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ; îí õî÷åò äðóæáû, ëþá-
âè, à òàêæå áûòü ÷ëåíîì êàêèõ-òî îáúåäèíåíèé, ó÷àñòâîâàòü â îáùå-
ñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ò. ï. Âñå ýòè ñòðåìëåíèÿ ñîñòàâëÿþò ãðóï-
ïó ïîòðåáíîñòåé ïðèíàäëåæíîñòè è ïðè÷àñòíîñòè. Åñëè äëÿ ÷åëîâåêà
ýòè ïîòðåáíîñòè ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè, îí ðàññìàòðèâàåò ñâîþ ðàáîòó
êàê ïðèíàäëåæíîñòü ê êîëëåêòèâó, âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü õîðîøèå
è äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè.
Ïî îòíîøåíèþ ê òàêèì ðàáîòíèêàì ðóêîâîäñòâî äîëæíî îñóùåñò-
âëÿòüñÿ â ôîðìå äðóæåñêîãî ïàðòíåðñòâà. Äëÿ íèõ íàäî ñîçäàâàòü
óñëîâèÿ äëÿ îáùåíèÿ íà ðàáîòå. Õîðîøèå ðåçóëüòàòû äàþò ãðóïïî-
âàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè òðóäà è ãðóïïîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûõîäÿùèå
çà ðàáî÷èå ðàìêè, íàïîìèíàíèÿ ðàáîòíèêàì î òîì, êàê èõ öåíÿò êîë-
ëåãè ïî ðàáîòå.
4. Ïîòðåáíîñòè â ïðèçíàíèè è óâàæåíèè îòðàæàþò æåëàíèå ëþ-
äåé áûòü êîìïåòåíòíûìè, ñèëüíûìè, ñïîñîáíûìè, óâåðåííûìè â ñåáå,
à òàêæå âèäåòü, ÷òî îêðóæàþùèå ïðèçíàþò èõ òàêîâûìè è óâàæàþò
çà ýòî.

49
Ëþäè, èñïûòûâàþùèå ñèëüíîå âëèÿíèå äàííîé ïîòðåáíîñòè, ñòðå-
ìÿòñÿ ê ëèäåðñêîìó ïîëîæåíèþ ëèáî ê ïîëîæåíèþ ïðèçíàííîãî àâ-
òîðèòåòà ïðè ðåøåíèè çàäà÷. Óïðàâëÿÿ òàêèìè ëþäüìè, íàäî èñïîëü-
çîâàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ, ïðèçíàâàòü èõ
çàñëóãè. Äëÿ ýòîãî ìîãóò áûòü ïîëåçíû ïðèñâîåíèå òèòóëîâ è çâàíèé,
îñâåùåíèå â ïðåññå è óïîìèíàíèå ðóêîâîäñòâîì â ïóáëè÷íûõ âûñòóï-
ëåíèÿõ èõ çàñëóã, âðó÷åíèå ðàçëè÷íûõ íàãðàä è ò. ï.
5. Ïîòðåáíîñòè â ñàìîâûðàæåíèè ïðîÿâëÿþòñÿ â ñòðåìëåíèè
÷åëîâåêà ê íàèáîëåå ïîëíîìó èñïîëüçîâàíèþ ñâîèõ çíàíèé, ñïîñîá-
íîñòåé è óìåíèé äëÿ ñàìîóòâåðæäåíèÿ â áèçíåñå, ìåíåäæìåíòå, ïîëè-
òèêå è ò. ï.
Äàííûå ïîòðåáíîñòè â ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äðóãèå, íîñÿò
èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð. Ýòî ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà â òâîð÷åñòâå
â øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ëþäè ñ ýòîé ïîòðåáíîñòüþ îòêðûòû
ê âîñïðèÿòèþ ñåáÿ è îêðóæåíèÿ, îíè ñîçèäàòåëüíû è íåçàâèñèìû.
Ïðè óïðàâëåíèè òàêèìè ëþäüìè íàäî ñòðåìèòüñÿ äàâàòü èì îðè-
ãèíàëüíûå çàäàíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü èõ ñïî-
ñîáíîñòè, ïðåäîñòàâëÿòü ñâîáîäó â âûáîðå ñðåäñòâ ðåøåíèÿ çàäà÷
è ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå, òðåáóþùåé èçîáðåòàòåëüíîñòè è ñîçèäàòåëü-
íîñòè.
Èç òåîðèè èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé À. Ìàñëîó ìîæíî âûäåëèòü
íåñêîëüêî ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî óïðàâëåíèþ ìîòèâàöèåé
ïîä÷èíåííûõ.
1. Ïðåæäå âñåãî ðóêîâîäèòåëè äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê óäîâëåòâî-
ðåíèþ òåõ ïîòðåáíîñòåé ïîä÷èíåííûõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà íèçêèõ
óðîâíÿõ èåðàðõèè, íàïðèìåð â õîðîøåé îïëàòå è áåçîïàñíîñòè òðóäà,
ñòàáèëüíîñòè ðàáî÷åãî ìåñòà. Ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ýòè ïîòðåáíîñòè
óäîâëåòâîðåíû, ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëåå âûñîêèå ñòèìóëû: âûðà-
æåíèå ñîöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ, ïðèñâîåíèå ïî÷åòíûõ çâàíèé, ïðåäî-
ñòàâëåíèå àâòîìàøèí è ò. ï. Áåç ó÷åòà òàêîé çàâèñèìîñòè íåâîçìîæ-
íî äîáèòüñÿ óñïåõà. Áîëüøîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå èìåþò âûâîäû
À. Ìàñëîó î äèíàìèêå ïîòðåáíîñòåé, ñîãëàñíî êîòîðûì ïî ìåðå óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé áîëåå íèçêèõ óðîâíåé ïðîèñõîäèò àêòóàëè-
çàöèÿ ïîòðåáíîñòåé âñå áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé. Íà ïðàêòèêå ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî åñëè ñîòðóäíèê â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøå âñåãî îçà-
áî÷åí, íàïðèìåð, ñîõðàíåíèåì ðàáîòû, òî ïîñëå îáðåòåíèÿ óâåðåííî-
ñòè â ñòàáèëüíîñòè ðàáî÷åãî ìåñòà ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà âîçðàñ-
òàíèå ó íåãî ñîöèàëüíûõ, à çàòåì è äðóãèõ ïîòðåáíîñòåé áîëåå

50
âûñîêèõ óðîâíåé. Ïîòðåáíîñòè âûñøèõ óðîâíåé ìîãóò ñëóæèòü ëó÷-
øèìè ìîòèâèðóþùèìè ôàêòîðàìè, ÷åì ïîòðåáíîñòè íèçøèõ óðîâíåé.
2. Òåîðèÿ À. Ìàñëîó íå ó÷èòûâàåò èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé â ïî-
òðåáíîñòÿõ ëþäåé, íî ðóêîâîäèòåëè äîëæíû çíàòü, ÷òî ìíîãèå ñèòó-
àöèîííûå ôàêòîðû (âîçðàñò, ïîë, îïûò, íàöèîíàëüíîñòü, ñîäåðæàíèå
ðàáîòû, ïîëîæåíèå â îðãàíèçàöèè è ò. ï.) ïðèâîäÿò ê ðàçëè÷íûì ïðî-
ÿâëåíèÿì ïîòðåáíîñòåé ïîä÷èíåííûõ. Ó ðàçíûõ ëþäåé ðàçíûå ïî-
òðåáíîñòè, è åñëè ðóêîâîäèòåëü õî÷åò ýôôåêòèâíî ñòèìóëèðîâàòü
ïîä÷èíåííûõ, îí äîëæåí ó÷èòûâàòü ýòè ðàçëè÷èÿ.
3. Äëÿ ìîòèâàöèè êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà ðóêîâîäèòåëü äîëæåí
ïðåäîñòàâèòü åìó âîçìîæíîñòü óäîâëåòâîðèòü åãî ïîòðåáíîñòè èìåí-
íî òàê, ÷òîáû ýòî ñïîñîáñòâîâàëî äîñòèæåíèþ öåëåé îðãàíèçàöèè.

Òåîðèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ, ñâÿçè è ðîñòà Ê. Àëüäåðôåðà


Òåîðèþ ïîòðåáíîñòåé ñóùåñòâîâàíèÿ, ñâÿçè è ðîñòà (èëè ERG —
Existence, Relations, Growth) ðàçðàáîòàë â 1972 ã. àìåðèêàíñêèé ó÷å-
íûé Ê. Àëüäåðôåð [19]. Îí ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó óòî÷íèòü è òâîð÷å-
ñêè ðàçâèòü òåîðèþ èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé À. Ìàñëîó. Îòìå÷àÿ íå-
äîñòàòî÷íóþ ÷åòêîñòü ðàçëè÷åíèÿ íåêîòîðûõ ãðóïï ïîòðåáíîñòåé
â òåîðèè À. Ìàñëîó, îí âûäåëèë íå ïÿòü, à òðè êëàññà (ãðóïïû) ïî-
òðåáíîñòåé: ñóùåñòâîâàíèÿ, ñâÿçè è ðîñòà.
Ïîòðåáíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ ñîäåðæàò äâå ãðóïïû ïîòðåáíîñ-
òåé ïèðàìèäû À. Ìàñëîó: â áåçîïàñíîñòè è ôèçèîëîãè÷åñêèå.
Ïîòðåáíîñòè ñâÿçè îòðàæàþò ñîöèàëüíóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà, åãî
ñòðåìëåíèå áûòü ÷ëåíîì ñåìüè, èìåòü êîëëåã, äðóçåé, âðàãîâ, íà÷àëüíè-
êîâ è ïîä÷èíåííûõ. Ïîýòîìó ê ãðóïïå ïîòðåáíîñòåé ñâÿçè îòíîñÿòñÿ
ïîòðåáíîñòè â ïðèíàäëåæíîñòè ê ñîöèàëüíîé ãðóïïå, ïðèçíàíèè è óâà-
æåíèè, ñâÿçàííûå ñî ñòðåìëåíèåì ÷åëîâåêà çàíèìàòü îïðåäåëåííîå
ïîëîæåíèå â îêðóæàþùåì ìèðå, à òàêæå òó ÷àñòü ïîòðåáíîñòåé â áå-
çîïàñíîñòè ïèðàìèäû À. Ìàñëîó, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ ãðóïïîâîé áåçî-
ïàñíîñòüþ.
Ïîòðåáíîñòè ðîñòà àíàëîãè÷íû ïîòðåáíîñòÿì â ñàìîâûðàæåíèè
ïèðàìèäû À. Ìàñëîó è âêëþ÷àþò â ñåáÿ òàêæå ïîòðåáíîñòè ãðóïïû
ïðèçíàíèÿ è ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñî ñòðåìëåíèåì ê ðàçâèòèþ
óâåðåííîñòè, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ò. ï. (ðèñ. 3.2).
Ýòè òðè ãðóïïû ïîòðåáíîñòåé, êàê è â òåîðèè À. Ìàñëîó, ðàñïîëî-
æåíû ïî èåðàðõèè. Îäíàêî ìåæäó íèìè åñòü îäíî ïðèíöèïèàëüíîå

51
Ñàìîâûðàæåíèå
Ðîñò

Ïðèçíàíèå è ñàìîóòâåðæäåíèå

Ïðèíàäëåæíîñòü è ïðè÷àñòíîñòü Ñâÿçü

Áåçîïàñíîñòü

Ñóùåñòâîâàíèå
Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè

Ðèñ. 3.2. Ñîîòíîøåíèå èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé òåîðèé


À. Ìàñëîó è Ê. Àëüäåðôåðà

ðàçëè÷èå: ñîãëàñíî À. Ìàñëîó, äâèæåíèå îò ïîòðåáíîñòè ê ïîòðåá-


íîñòè ïðîèñõîäèò òîëüêî ñíèçó ââåðõ (óäîâëåòâîðèë ïîòðåáíîñòü
íèæíåãî óðîâíÿ — ïåðåøåë ê ñëåäóþùåé è ò. ä.). Ê. Àëüäåðôåð
ïîëàãàåò, ÷òî ýòî “äâèæåíèå” èäåò â îáå ñòîðîíû (íàâåðõ, åñëè íå
óäîâëåòâîðåíà ïîòðåáíîñòü íèæíåãî óðîâíÿ, è âíèç, åñëè íå óäîâëåò-
âîðÿåòñÿ ïîòðåáíîñòü áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ). Ïðè ýòîì Ê. Àëüäåð-
ôåð ñ÷èòàåò, ÷òî â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè âåðõíåãî
óðîâíÿ óñèëèâàåòñÿ ñòåïåíü äåéñòâèÿ ïîòðåáíîñòè áîëåå íèçêîãî
óðîâíÿ, ÷òî ïåðåêëþ÷àåò âíèìàíèå ÷åëîâåêà íà ýòîò óðîâåíü. Íàïðè-
ìåð, åñëè ÷åëîâåê íèêàê íå ñìîã óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ðîñòà,
ó íåãî îïÿòü “âêëþ÷àþòñÿ” ïîòðåáíîñòè ñâÿçè, è ýòî âûçûâàåò ïðî-
öåññ ðåãðåññèè ñ âåðõíåãî óðîâíÿ ïîòðåáíîñòåé íà íèæíèé.
 ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé Ê. Àëüäåðôåðà èåðàðõèÿ ïîòðåáíîñòåé
îòðàæàåò âîñõîæäåíèå îò áîëåå êîíêðåòíûõ ïîòðåáíîñòåé ê ìåíåå
êîíêðåòíûì. Êàæäûé ðàç, êîãäà ïîòðåáíîñòü íå óäîâëåòâîðÿåòñÿ, ïðî-
èñõîäèò ïåðåêëþ÷åíèå íà áîëåå êîíêðåòíóþ ïîòðåáíîñòü, è ýòîò ïðî-
öåññ îïðåäåëÿåò íàëè÷èå îáðàòíîãî äâèæåíèÿ ñâåðõó âíèç.
Ïðîöåññ äâèæåíèÿ ââåðõ ïî óðîâíÿì ïîòðåáíîñòåé Ê. Àëüäåðôåð
íàçûâàåò óäîâëåòâîðåíèåì ïîòðåáíîñòåé, à ïðîöåññ äâèæåíèÿ âíèç —
ôðóñòðàöèåé, ò. å. ïîðàæåíèåì â ñòðåìëåíèè óäîâëåòâîðèòü ïîòðåá-
íîñòü.
Íàëè÷èå äâóõ íàïðàâëåíèé “äâèæåíèÿ” â óäîâëåòâîðåíèè ïîòðåá-
íîñòåé îòêðûâàåò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ìîòèâèðîâàíèÿ ëþ-
äåé â îðãàíèçàöèè. Íàïðèìåð, åñëè ó îðãàíèçàöèè íåò äîñòàòî÷íûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà â ðîñòå, òî

52
îí, ðàçî÷àðîâàâøèñü, ìîæåò ñ ïîâûøåííûì èíòåðåñîì ïåðåêëþ÷èòüñÿ
íà ïîòðåáíîñòü ñâÿçè.  äàííîì ñëó÷àå îðãàíèçàöèÿ, âîçìîæíî, ïðåäî-
ñòàâèò åìó âîçìîæíîñòè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ýòîé ïîòðåáíîñòè, óâåëè-
÷èâàÿ òåì ñàìûì ñâîé ïîòåíöèàë ìîòèâèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà.
Òåîðèÿ Ê. Àëüäåðôåðà, ÿâëÿÿñü îòíîñèòåëüíî ìîëîäîé, íå èìååò
äîñòàòî÷íîãî ýìïèðè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ åå ïðàâèëüíîñòè, îäíà-
êî îíà ïîëåçíà äëÿ ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ, òàê êàê îòêðûâàåò äëÿ ìå-
íåäæåðîâ ïåðñïåêòèâû ïîèñêà ýôôåêòèâíûõ ôîðì ìîòèâèðîâàíèÿ,
ñîîòíîñÿùèõñÿ ñ áîëåå íèçêèì óðîâíåì ïîòðåáíîñòåé, åñëè íåò âîç-
ìîæíîñòè óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé.

Òåîðèÿ ïðèîáðåòåííûõ ïîòðåáíîñòåé


Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà
Çàìåòíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó ïðîáëåìû ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ âíå-
ñëà òåîðèÿ ïðèîáðåòåííûõ ïîòðåáíîñòåé Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà (1962 ã.)
[13]. Íå îòðèöàÿ çíà÷èìîñòè ïðåäûäóùèõ òåîðèé è èõ âûâîäîâ î
âàæíîñòè áèîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ “áàçèñíûõ” ïîòðåáíîñòåé â ìîòè-
âàöèè ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêîâ, Ä. Ìàê-Êëåëëàíä ïîïûòàëñÿ âûÿâèòü
íàèáîëåå âàæíûå ñðåäè “âòîðè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé”, êîòîðûå àêòóàëè-
çèðóþòñÿ ïðè óñëîâèè äîñòàòî÷íîé ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè.
Ïî óòâåðæäåíèþ Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà, ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åò ðàáîòíèêó âîçìîæíîñòè ðåàëèçîâàòü òðè ïîòðåáíîñòè âûñøåãî
óðîâíÿ: äîñòèæåíèÿ, ñîó÷àñòèÿ, âî âëàñòè. Ä. Ìàê-Êëåëëàíä ðàññìàò-
ðèâàåò èõ êàê ïðèîáðåòåííûå ïîä âëèÿíèåì æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
îïûòà è îáó÷åíèÿ.
Ïîòðåáíîñòè äîñòèæåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â ñòðåìëåíèè ÷åëîâåêà
äîñòè÷ü ñòîÿùèõ ïåðåä íèì öåëåé ýôôåêòèâíåå, ÷åì îí äåëàë ýòî ðà-
íåå. Ëþäè ñ âûñîêèì óðîâíåì ïîòðåáíîñòè äîñòèæåíèÿ âåäóò ñåáÿ òàê:
• îíè ãîòîâû áðàòüñÿ çà ðàáîòó, íåñóùóþ ýëåìåíòû âûçîâà, ÷òî
ïîçâîëÿåò èì ñàìîñòîÿòåëüíî ñòàâèòü öåëè;
• èì òðóäíî çàíèìàòüñÿ ðàáîòîé, êîòîðàÿ äîñòàòî÷íî áûñòðî íå
äàåò ÿñíîãî è îùóòèìîãî ðåçóëüòàòà; îíè ìîãóò ïîñòîÿííî è
ñ ýíòóçèàçìîì çàíèìàòüñÿ ðåøåíèåì çàäà÷è, íî ïðè ýòîì èì
íåîáõîäèì ðåçóëüòàò;
• êà÷åñòâî èõ ðàáîòû íå îáÿçàòåëüíî ÿâëÿåòñÿ íàèâûñøèì;
• îíè ìíîãî è îõîòíî ðàáîòàþò, íî íå ëþáÿò äåëèòüñÿ ðàáîòîé
ñ äðóãèìè; ñîâìåñòíî ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò óñòðàèâàåò èõ ãî-
ðàçäî ìåíüøå, ÷åì ïîëó÷åííûé ñàìîñòîÿòåëüíî;

53
• èì íðàâèòñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, îòâå÷àòü çà âûïîëíåíèå çàäà÷;
îíè óâëåêàþòñÿ ðåøåíèåì çàäà÷ è ëåãêî áåðóò íà ñåáÿ ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Íà îñíîâå èññëåäîâàíèé Ä. Ìàê-Êëåëëàíä ïðèøåë ê âûâîäó î òîì,
÷òî ïîòðåáíîñòü äîñòèæåíèÿ ìîæíî îòíåñòè ê õàðàêòåðèñòèêå íå
òîëüêî îòäåëüíûõ ëþäåé, íî è îòäåëüíûõ îáùåñòâ. Îáùåñòâà, ãäå
âûñîêà ïîòðåáíîñòü äîñòèæåíèÿ, îáû÷íî èìåþò âûñîêîðàçâèòóþ ýêî-
íîìèêó.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàëè÷èå ó ðàáîòíèêîâ âûñîêîé ïîòðåáíîñòè äîñòè-
æåíèÿ âëèÿåò íà èõ àêòèâíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü. Ïîýòîìó ïîëåçíî
îöåíèâàòü óðîâåíü ýòîé ïîòðåáíîñòè ó ðàáîòíèêîâ ïðè ïðèåìå â
îðãàíèçàöèþ, ïðîäâèæåíèè ïî ñëóæáå, à òàêæå äëÿ ïðèâåäåíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ýòîé ïîòðåáíîñòüþ õàðàêòåðà è ñîäåðæàíèÿ èõ ðàáîòû.
Ñëåäóåò ðåãóëèðîâàòü óðîâåíü ïîòðåáíîñòè äîñòèæåíèÿ ïîñðåäñò-
âîì ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè ðàáîòû. Â ïðîöåññå ðàáîòû æåëà-
òåëüíî ðåãóëÿðíî îñóùåñòâëÿòü îáðàòíóþ ñâÿçü, ðàçáèðàòü ïðèìåðû
óñïåøíîãî äîñòèæåíèÿ öåëåé. Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó äëÿ ëþäåé ñ
âûñîêîé ïîòðåáíîñòüþ äîñòèæåíèÿ õàðàêòåðíà çàâûøåííàÿ ñàìî-
îöåíêà è îíè íå ñêëîííû ñòàâèòü òðóäíûå öåëè, íóæíî ïûòàòüñÿ êîð-
ðåêòèðîâàòü èõ ñàìîîöåíêó. Ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ ïðèâîäèò
ëþäåé ê óñïåõó ïðè ðåøåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä íèìè çàäà÷. Îäíàêî
çà÷àñòóþ èìåííî ëþäè ñ âûñîêîé ïîòðåáíîñòüþ äîñòèæåíèÿ íå çà-
íèìàþò âûñøèõ óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòåé, òàê êàê íå ñïîñîáíû ïðè-
íèìàòü ðèñêîâàííûå ðåøåíèÿ è ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé âûñîêèå öåëè.
Êðîìå òîãî, åñëè ÷åëîâåê ðàáîòàåò â áîëüøîé îðãàíèçàöèè, âûñîêàÿ
ïîòðåáíîñòü äîñòèæåíèÿ ìîæåò ñîçäàâàòü ìíîãî ïðîáëåì è åìó ëè÷-
íî, è ñîñëóæèâöàì.
Ïîòðåáíîñòü ñîó÷àñòèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ñòðåìëåíèå ê äðóæåñ-
êèì îòíîøåíèÿì ñ îêðóæàþùèìè. Äëÿ ðàáîòíèêîâ ñ âûñîêîé ïîòðåá-
íîñòüþ ñîó÷àñòèÿ õàðàêòåðíî ñëåäóþùåå:
• îíè ñòàðàþòñÿ óñòàíàâëèâàòü è ïîääåðæèâàòü õîðîøèå îòíî-
øåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè, ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü îò íèõ îäîáðåíèå
è ïîääåðæêó, îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî î íèõ äóìàþò äðóãèå;
• ïðåäïî÷èòàþò çàíèìàòü â îðãàíèçàöèè òàêèå ïîçèöèè è âûïîë-
íÿòü òàêóþ ðàáîòó, êîòîðûå ïîçâîëÿëè áû èì àêòèâíî âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñ êîëëåãàìè è êëèåíòàìè;
• äëÿ íèõ î÷åíü âàæíî, ÷òîáû îíè áûëè íóæíû êîìó-òî, ÷òîáû
äðóçüÿ è êîëëåãè íå áûëè áåçðàçëè÷íû ê íèì è èõ äåéñòâèÿì.

54
Äëÿ óñïåøíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû òàêèõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà íåîá-
õîäèìî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ îíè ðåãóëÿðíî ïîëó÷àëè áû
èíôîðìàöèþ î ðåàêöèè îêðóæàþùèõ íà èõ äåéñòâèÿ. Íóæíî òàêæå
ïðåäîñòàâèòü èì âîçìîæíîñòü àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ øèðîêèì
êðóãîì ëþäåé. Ðóêîâîäñòâî îðãàíèçàöèè, ïðèíèìàÿ íîâûõ ðàáîòíè-
êîâ, äîëæíî îöåíèâàòü óðîâåíü ðàçâèòèÿ ó íèõ ýòîé ïîòðåáíîñòè.
Ïîòðåáíîñòü âî âëàñòè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ
êîíòðîëèðîâàòü ðåñóðñû è ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â åãî îêðóæåíèè.
Îñíîâíîé íàïðàâëåííîñòüþ ýòîé ïîòðåáíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå
êîíòðîëèðîâàòü äåéñòâèÿ ëþäåé, âëèÿòü íà èõ ïîâåäåíèå, áðàòü íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà èõ äåéñòâèÿ.
Ïîòðåáíîñòü âëàñòâîâàíèÿ èìååò äâà ïîëþñà: ñòðåìëåíèå èìåòü
êàê ìîæíî áîëüøå âëàñòè, êîíòðîëèðîâàòü âñå è âñåõ è, â ïðîòèâî-
ïîëîæíîñòü ýòîìó, ñòðåìëåíèå ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò êàêèõ-ëèáî
ïðèòÿçàíèé íà âëàñòü.
Ëþäè ñ âûñîêîé ìîòèâàöèåé âëàñòâîâàíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå
íåïåðåñåêàþùèåñÿ ãðóïïû. Ïåðâóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò ëèöà, ñòðåìÿ-
ùèåñÿ ê âëàñòè ðàäè âëàñòâîâàíèÿ, âîçìîæíîñòè êîìàíäîâàòü. Èíòå-
ðåñû îðãàíèçàöèè äëÿ íèõ ÷àñòî îòõîäÿò íà âòîðîé ïëàí è äàæå òå-
ðÿþò ñìûñë. Êî âòîðîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ëèöà, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ
ê âëàñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ åå ïîìîùüþ áîëåå ýôôåêòèâíî ðåøàòü
çàäà÷è îðãàíèçàöèè.
Ä. Ìàê-Êëåëëàíä ñ÷èòàåò, ÷òî èç òðåõ ðàññìàòðèâàåìûõ â åãî êîí-
öåïöèè ïîòðåáíîñòåé (â äîñòèæåíèè, ñîó÷àñòèè è âëàñòâîâàíèè) äëÿ
óñïåõà ìåíåäæåðà íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìååò ðàçâèòàÿ ïîòðåáíîñòü
âëàñòâîâàíèÿ âòîðîãî òèïà.
Ïîòðåáíîñòè äîñòèæåíèÿ, ñîó÷àñòèÿ è âëàñòâîâàíèÿ â êîíöåïöèè
Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà íå èñêëþ÷àþò äðóã äðóãà è íå ðàñïîëîæåíû èåðàð-
õè÷åñêè, à âçàèìîñâÿçàíû. Íàïðèìåð, åñëè ÷åëîâåê çàíèìàåò ðóêîâî-
äÿùóþ äîëæíîñòü è èìååò âûñîêóþ ïîòðåáíîñòü âëàñòâîâàíèÿ, òî äëÿ
åãî ýôôåêòèâíîé ðàáîòû íåîáõîäèìà ñëàáàÿ âûðàæåííîñòü ïîòðåá-
íîñòè â ñîó÷àñòèè. Êîìáèíàöèÿ ñèëüíûõ ïîòðåáíîñòåé â äîñòèæåíèè
è âëàñòâîâàíèè ìîæåò ïåðåîðèåíòèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ìåíåäæåðà
òîëüêî íà äîñòèæåíèå ëè÷íûõ èíòåðåñîâ.
Íåëüçÿ äåëàòü îäíîçíà÷íûõ âûâîäîâ î âçàèìíîì âîçäåéñòâèè
òðåõ ðàññìàòðèâàåìûõ ïîòðåáíîñòåé, íî ó÷èòûâàòü èõ âçàèìîâëèÿíèå
ïðè àíàëèçå ìîòèâàöèè ëþäåé íåîáõîäèìî.

55
Òåîðèÿ äâóõ ôàêòîðîâ Ô. Ãåðöáåðãà
Ýòó òåîðèþ ðàçðàáîòàë Ô. Ãåðöáåðã ñ êîëëåãàìè íà îñíîâå ïðî-
âåäåííûõ â êîíöå 50-õ ãîäîâ ÕÕ â. èññëåäîâàíèé äâóõñîò èíæåíåðîâ
è êîíòîðñêèõ ñëóæàùèõ êðóïíîé ëàêîêðàñî÷íîé ôèðìû [8]. Öåëüþ
èññëåäîâàíèé áûëî âûÿñíèòü ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå íà ðàáîòíèêîâ
ìîòèâèðóþùåå è äåìîòèâèðóþùåå âîçäåéñòâèå, âëèÿþùèå íà èõ ÷óâ-
ñòâî óäîâëåòâîðåííîñòè. Ñëóæàùèì áûëè çàäàíû äâà âîïðîñà: “Ìî-
æåòå ëè âû ïîäðîáíî îïèñàòü, êîãäà ïîñëå âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé
íà ðàáîòå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îñîáåííî õîðîøî?” è “Ìîæåòå ëè âû
ïîäðîáíî îïèñàòü, êîãäà ïîñëå âûïîëíåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îñîáåííî ïëîõî?”
 ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé áûëè îïðåäåëåíû äâå ãðóïïû ôàêòî-
ðîâ, ïî-ðàçíîìó âëèÿþùèõ íà ìîòèâàöèþ òðóäà.
Ãèãèåíè÷åñêèå ôàêòîðû, èëè ôàêòîðû “çäîðîâüÿ”, ñâÿçàíû ñ îêðó-
æàþùåé ñðåäîé, â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà. Ê íèì îòíîñÿòñÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà, áåçîïàñíîñòü è óñëîâèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå (øóì,
îñâåùåííîñòü, êîìôîðò è ò. ï.), ñòàòóñ, ïðàâèëà, ðàñïîðÿäîê, ðåæèì ðà-
áîòû, êà÷åñòâî êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà, îòíîøåíèÿ ñ êîë-
ëåãàìè è ïîä÷èíåííûìè. Ñàìè ïî ñåáå îíè íå âûçûâàþò óäîâëåòâî-
ðåííîñòè ó ðàáîòíèêîâ, íî èõ óõóäøåíèå èëè îòñóòñòâèå ïîðîæäàåò
íåóäîâëåòâîðåííîñòü òðóäîì è äåìîòèâàöèþ.
Ìîòèâèðóþùèå ôàêòîðû ñâÿçàíû ñ õàðàêòåðîì è ñóùíîñòüþ
ðàáîòû. Îíè íåïîñðåäñòâåííî âûçûâàþò óäîâëåòâîðåííîñòü òðóäîì,
âûñîêèé óðîâåíü ìîòèâàöèè è òðóäîâûõ äîñòèæåíèé, ÿâëÿþòñÿ ñòèìó-
ëÿòîðàìè ýôôåêòèâíîãî òðóäà. Ê ìîòèâèðóþùèì ôàêòîðàì îòíîñÿò-
ñÿ äîñòèæåíèå öåëåé, âîçìîæíîñòü óñïåõà è ïðèçíàíèÿ, èíòåðåñíîå
ñîäåðæàíèå òðóäà, âûñîêàÿ ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåí-
íîñòè, ïðîôåññèîíàëüíî-äîëæíîñòíîé ðîñò, âîçìîæíîñòü ëè÷íîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè.
Òåîðèÿ ìîòèâàöèè Ô. Ãåðöáåðãà èìååò ìíîãî îáùåãî ñ òåîðèåé
À. Ìàñëîó. Ãèãèåíè÷åñêèå ôàêòîðû Ô. Ãåðöáåðãà ñîîòâåòñòâóþò ôè-
çèîëîãè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì, ïîòðåáíîñòÿì â áåçîïàñíîñòè è óâåðåí-
íîñòè â áóäóùåì, à åãî ìîòèâàöèîííûå ôàêòîðû ñðàâíèìû ñ ïîòðåá-
íîñòÿìè âûñøèõ óðîâíåé À. Ìàñëîó: â óâàæåíèè è ñàìîâûðàæåíèè.
Íî â îäíîì ïóíêòå ýòè òåîðèè ðàñõîäÿòñÿ. À. Ìàñëîó ðàññìàòðèâàë
ãèãèåíè÷åñêèå ôàêòîðû êàê íå÷òî âûçûâàþùåå òó èëè èíóþ ëèíèþ
ïîâåäåíèÿ (åñëè ìåíåäæåð ïðåäîñòàâëÿåò ðàáî÷åìó âîçìîæíîñòü
óäîâëåòâîðèòü îäíó èç òàêèõ ïîòðåáíîñòåé, òîò áóäåò ðàáîòàòü ëó÷øå).

56
Ô. Ãåðöáåðã, íàïðîòèâ, ñ÷èòàåò, ÷òî ðàáîòíèê íà÷èíàåò îáðàùàòü âíè-
ìàíèå íà ãèãèåíè÷åñêèå ôàêòîðû òîëüêî òîãäà, êîãäà èõ ðåàëèçàöèÿ
êàæåòñÿ åìó íåàäåêâàòíîé èëè íåñïðàâåäëèâîé.
Îáîáùàÿ ðåçóëüòàòû ñâîèõ èññëåäîâàíèé, Ô. Ãåðöáåðã ñäåëàë íåñ-
êîëüêî âûâîäîâ:
• îòñóòñòâèå ãèãèåíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âåäåò ê íåóäîâëåòâîðåííî-
ñòè òðóäîì;
• íàëè÷èå ìîòèâèðóþùèõ ôàêòîðîâ ìîæåò ëèøü ÷àñòè÷íî êîì-
ïåíñèðîâàòü îòñóòñòâèå ôàêòîðîâ ãèãèåíû;
• â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ íàëè÷èå ãèãèåíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ âîñïðè-
íèìàåòñÿ êàê åñòåñòâåííîå è íå îêàçûâàåò ìîòèâàöèîííîãî
âîçäåéñòâèÿ;
• íàèáîëüøåå ïîëîæèòåëüíîå ìîòèâàöèîííîå âîçäåéñòâèå äîñ-
òèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìîòèâèðóþùèõ ôàêòîðîâ ïðè íàëè÷èè
ôàêòîðîâ ãèãèåíû.
Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ìåíåäæåðàì
ïî ïðèìåíåíèþ äâóõôàêòîðíîé òåîðèè Ô. Ãåðöáåðãà:
1. Íåîáõîäèìî ñîñòàâèòü ïåðå÷åíü ãèãèåíè÷åñêèõ è îñîáåííî
ìîòèâèðóþùèõ ôàêòîðîâ è ïîçâîëèòü ïîä÷èíåííûì ñàìîñòîÿòåëüíî
îïðåäåëèòü íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûå.
2. Ðóêîâîäèòåëè äîëæíû äèôôåðåíöèðîâàííî è îñòîðîæíî ïîä-
õîäèòü ê èñïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ ñòèìóëîâ è â òîì ñëó÷àå, êîãäà
ïîòðåáíîñòè íèçøåãî óðîâíÿ â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè óäîâëåòâîðåíû,
íå äåëàòü ñòàâêó íà ãèãèåíè÷åñêèå ôàêòîðû êàê îñíîâíûå.
3. Ìåíåäæåðàì íå ñëåäóåò òðàòèòü âðåìÿ è ñðåäñòâà íà èñïîëüçî-
âàíèå ìîòèâèðóþùèõ ôàêòîðîâ äî òåõ ïîð, ïîêà íå óäîâëåòâîðåíû
ãèãèåíè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ñîòðóäíèêîâ.
4. Ìîòèâèðóþùèå ôàêòîðû ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ïðè òàêèõ
óñëîâèÿõ:
• åñëè ðàáîòíèêè ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþò èíôîðìàöèþ î ïîçèòèâ-
íûõ è íåãàòèâíûõ ðåçóëüòàòàõ ñâîåé ðàáîòû;
• åñëè èì ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà ñîáñòâåííîé ñàìîîöåíêè
è óâàæåíèÿ (ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðîñòà);
• åñëè ðàáîòíèêàì ïîçâîëåíî ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿòü ðàñïè-
ñàíèå ñâîåé ðàáîòû;
• åñëè ïîä÷èíåííûå íåñóò îïðåäåëåííóþ ìàòåðèàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü;

57
• åñëè îíè ìîãóò îòêðûòî è ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè âñåõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ;
• åñëè ïîä÷èíåííûå îò÷èòûâàþòñÿ çà ðàáîòó íà äîâåðåííîì èì
ó÷àñòêå.

3.3. Ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè

Òåîðèÿ îæèäàíèé
Òåîðèÿ îæèäàíèé êîðíÿìè óõîäèò â 30-å ãîäû XX ñò.  çíà÷èòåëü-
íîé ñòåïåíè îíà ñâÿçàíà ñ ðàáîòàìè Ê. Ëåâèíà, îäíàêî îñíîâíûì åå
ðàçðàáîò÷èêîì ïðèìåíèòåëüíî ê ìîòèâàöèè è ïîâåäåíèþ ÷åëîâåêà
â îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ Â. Âðóì [11; 13].
Òåîðèÿ îæèäàíèé îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî íàëè÷èå àêòèâíîé ïî-
òðåáíîñòè — íå åäèíñòâåííîå íåîáõîäèìîå óñëîâèå ìîòèâàöèè ÷å-
ëîâåêà íà äîñòèæåíèå îïðåäåëåííîé öåëè. ×åëîâåê äîëæåí òàêæå
íàäåÿòüñÿ, ÷òî âûáðàííûé èì âàðèàíò ïîâåäåíèÿ äåéñòâèòåëüíî ïðè-
âåäåò ê óäîâëåòâîðåíèþ èëè ïðèîáðåòåíèþ æåëàåìîãî. Òàêèì îáðà-
çîì, îæèäàíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îöåíêó ëè÷íîñòüþ âåðîÿò-
íîñòè îïðåäåëåííîãî ñîáûòèÿ. Íàïðèìåð, áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ
ñïðàâåäëèâî îæèäàþò, ÷òî óñïåøíîå îêîí÷àíèå êîëëåäæà ïîçâîëèò
èì ïîëó÷èòü õîðîøóþ ðàáîòó è, ðàáîòàÿ ñ ïîëíîé îòäà÷åé, îíè ñìî-
ãóò ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå.
Ìîäåëü ìîòèâàöèè ïî Â. Âðóìó ïðèâåäåíà íà ðèñ. 3.3.

Îæèäàíèå òîãî, Îæèäàíèå òîãî,


Îæèäàåìàÿ
÷òî óñèëèÿ äàäóò ÷òî ðåçóëüòàòû
öåííîñòü
æåëàåìûå × ïîâëåêóò çà ñîáîé × = Ìîòèâàöèÿ
âîçíàãðàæäåíèÿ
ðåçóëüòàòû âîçíàãðàæäåíèå
Ç→Ð Ç→Â Âàëåíòíîñòü

Ðèñ. 3.3. Ìîäåëü ìîòèâàöèè ïî Â. Âðóìó

Èç ðèñ. 3.3 âèäíî, ÷òî ìîòèâàöèþ ÷åëîâåêà ê òðóäó îïðåäåëÿþò


òðè âçàèìîñâÿçàííûõ ôàêòîðà.
1. Îæèäàíèÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà îò çàòðà÷åííûõ äîïîë-
íèòåëüíûõ óñèëèé (çàòðàòû → ðåçóëüòàò).

58
Íàïðèìåð, òîðãîâûé àãåíò ìîæåò îæèäàòü, ÷òî åñëè îí îáçâîíèò çà
íåäåëþ íà 10 ÷åëîâåê áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, îáúåì ïðîäàæ óâåëè÷èòñÿ
íà 15 %. Ìåíåäæåð ìîæåò îæèäàòü, ÷òî åñëè îí çàòðàòèò äîïîëíè-
òåëüíûå óñèëèÿ è íàïèøåò êâàðòàëüíûé îò÷åò â ñðîê, òî ïîëó÷èò âû-
ñîêóþ îöåíêó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ðàáî÷èé íà çàâîäå ìîæåò îæèäàòü,
÷òî åñëè îí áóäåò ïðîèçâîäèòü ïðîäóêöèþ âûñîêîãî êà÷åñòâà ñ ìè-
íèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì îòõîäîâ ñûðüÿ, åìó ïîâûñÿò ðàçðÿä.
Êîíå÷íî, âî âñåõ ïðèâåäåííûõ ïðèìåðàõ ëþäè ìîãóò è íå ðàññ÷è-
òûâàòü, ÷òî èõ äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ ïðèâåäóò ê æåëàåìûì ðåçóëü-
òàòàì. Ñîãëàñíî òåîðèè îæèäàíèÿ, åñëè ðàáîòíèêè ÷óâñòâóþò, ÷òî íåò
ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó çàòðà÷èâàåìûìè óñèëèÿìè è äîñòèãàåìûìè ðå-
çóëüòàòàìè, òî ìîòèâàöèÿ îñëàáåâàåò. Âçàèìîñâÿçè “çàòðàòû — ðå-
çóëüòàò” ìîæåò è íå áûòü èç-çà íåïðàâèëüíîé ñàìîîöåíêè ðàáîòíè-
êà, åãî ïëîõîé ïîäãîòîâêè èëè íåïðàâèëüíîãî îáó÷åíèÿ ëèáî èç-çà
òîãî, ÷òî ðàáîòíèêó íå äàëè äîñòàòî÷íî ïðàâ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷è.
2. Îæèäàíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ çà ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò (ðå-
çóëüòàò → âîçíàãðàæäåíèå).
Ïðîäîëæàÿ ðàññìàòðèâàòü ïðèâåäåííûå ïðèìåðû, îòìåòèì, ÷òî ïðè
óâåëè÷åíèè îáúåìà ïðîäàæ íà 15 % òîðãîâûé àãåíò ìîæåò îæèäàòü
ïîëó÷åíèÿ îïðåäåëåííîãî ïðîöåíòà ïðåìèè. Ìåíåäæåð ìîæåò îæè-
äàòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðåäïðèíÿòûõ èì óñèëèé åãî äåÿòåëüíîñòü áó-
äåò âûñîêî îöåíåíà ðóêîâîäñòâîì, îí ïîëó÷èò ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæ-
áå è ó íåãî ïîÿâÿòñÿ ñâÿçàííûå ñ ýòèì ëüãîòû è ïðèâèëåãèè. Ðàáî÷èé
ìîæåò îæèäàòü, ÷òî, ïîâûñèâ ñâîé ðàçðÿä, îí áóäåò ïîëó÷àòü áîëåå
âûñîêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó èëè ñòàíåò áðèãàäèðîì.
Åñëè íå ïðîñëåæèâàåòñÿ ÷åòêàÿ ñâÿçü ìåæäó äîñòèãíóòûìè ðå-
çóëüòàòàìè è æåëàåìûì âîçíàãðàæäåíèåì, ìîòèâàöèÿ òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè îñëàáåâàåò. Íàïðèìåð, åñëè òîðãîâûé àãåíò óâåðåí, ÷òî äî-
ïîëíèòåëüíûå çâîíêè ïðèâåäóò ê óâåëè÷åíèþ îáúåìà ïðîäàæ íà 15 %,
íî âåðîÿòíîñòü àäåêâàòíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà ýòî ìàëà, îí ìîæåò
è íå çâîíèòü. Àíàëîãè÷íî, åñëè ðàáîòíèê óâåðåí, ÷òî äîñòèãíóòûå ðå-
çóëüòàòû áóäóò âîçíàãðàæäåíû, íî ïðè ðàçóìíîé çàòðàòå óñèëèé åìó
ýòèõ ðåçóëüòàòîâ âñå ðàâíî íå äîñòè÷ü, òî ìîòèâàöèÿ áóäåò ñëàáîé.
3. Âàëåíòíîñòü, èëè îæèäàåìàÿ öåííîñòü âîçíàãðàæäåíèÿ.
Âàëåíòíîñòü — ýòî ñòåïåíü ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåàëüíî ïîëó÷à-
åìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, åãî ñîîòâåòñòâèå îæèäàåìîìó. Ïîñêîëüêó
ó ðàçëè÷íûõ ëþäåé ïîòðåáíîñòè è ïîæåëàíèÿ îòíîñèòåëüíî âîçíà-
ãðàæäåíèÿ ðàçëè÷àþòñÿ, òî êîíêðåòíîå âîçíàãðàæäåíèå, ïðåäëàãà-

59
åìîå çà äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû, ìîæåò è íå èìåòü äëÿ íèõ öåííîñòè.
Íàïðèìåð, ìåíåäæåð çà âûïîëíåííóþ ðàáîòó ðàññ÷èòûâàë íà ïðîä-
âèæåíèå ïî ñëóæáå, à ïîëó÷èë íåçíà÷èòåëüíóþ ïðèáàâêó ê çàðïëàòå.
 ýòîì ñëó÷àå âàëåíòíîñòü ïîëó÷àåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ íå ñëèøêîì
âåëèêà, è ìîòèâàöèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ìåíåäæåðà áóäåò îñëàáå-
âàòü.
Åñëè õîòÿ áû îäèí èç òðåõ ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ íåçíà÷èòåëü-
íî âëèÿåò íà ìîòèâàöèþ, òî ìîòèâàöèÿ áóäåò ñëàáîé, ðåçóëüòàòû òðó-
äà — íèçêèìè.
Ñîîòíîøåíèå óêàçàííûõ ôàêòîðîâ ìîæíî âûðàçèòü ñëåäóþùåé
ôîðìóëîé:
Ìîòèâàöèÿ = (Ç – Ð) × Ð × âàëåíòíîñòü.

Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ìåíåäæåðàì


ïî ïðèìåíåíèþ òåîðèè îæèäàíèé:
1. Ïîñêîëüêó ëþäè èìåþò ðàçëè÷íûå ïîòðåáíîñòè, òî îíè ïî-ðàç-
íîìó îöåíèâàþò âîçíàãðàæäåíèå. Ñëåäîâàòåëüíî, ðóêîâîäñòâî îðãàíè-
çàöèè äîëæíî ñîïîñòàâèòü ïðåäëàãàåìîå âîçíàãðàæäåíèå ñ ïîòðåáíî-
ñòÿìè ñîòðóäíèêîâ è ïðèâåñòè èõ â ñîîòâåòñòâèå. ×àñòî ðàáîòíèêè
ïîëó÷àþò âîçíàãðàæäåíèå äî òîãî, êàê ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
îöåíèòü åãî. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èõ äåìîòèâàöèè.
2. Äëÿ ýôôåêòèâíîé ìîòèâàöèè ìåíåäæåð äîëæåí óñòàíîâèòü
òâåðäîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè è âîçíà-
ãðàæäåíèåì. Âîçíàãðàæäàòü ïîä÷èíåííûõ ñëåäóåò òîëüêî çà ýôôåê-
òèâíóþ ðàáîòó.
3. Ìåíåäæåðû äîëæíû ñôîðìèðîâàòü âûñîêèé, íî ðåàëèñòè÷íûé
óðîâåíü ðåçóëüòàòîâ, îæèäàåìûé îò ïîä÷èíåííûõ, è âíóøèòü èì, ÷òî
îíè ìîãóò äîñòè÷ü èõ, åñëè ïðèëîæàò óñèëèå. Åñëè óðîâåíü îæèäàíèé
ðóêîâîäèòåëÿ âûñîê, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïîä÷èíåííûõ, âåðîÿòíî, áó-
äåò îòëè÷íîé. Åñëè óðîâåíü åãî îæèäàíèé íå ñëèøêîì âûñîê, òî ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü ñêîðåå âñåãî áóäåò íèçêîé.
4. Ðàáîòíèêè ñóìåþò äîñòè÷ü óðîâíÿ ðåçóëüòàòèâíîñòè, òðåáóåìî-
ãî äëÿ ïîëó÷åíèÿ îùóòèìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, åñëè äåëåãèðîâàííûé
èì óðîâåíü ïîëíîìî÷èé, èõ ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè äîñòàòî÷íû
äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåííîé çàäà÷è.
5. Íåîáõîäèìî îêàçûâàòü ïîìîùü ïîä÷èíåííûì â îñîçíàíèè èìè
ðåàëüíîñòè çàäàíèé è ïóòåé èõ âûïîëíåíèÿ, öåííîñòè ïîëó÷àåìîãî çà

60
ýòî âîçíàãðàæäåíèÿ. Òàêàÿ ïîìîùü ïîâûøàåò òðóäîâûå óñèëèÿ ðà-
áîòíèêîâ.
Îöåíèâàÿ òåîðèþ îæèäàíèÿ Â. Âðóìà, ïðèõîäèì ê òàêèì îáùèì
âûâîäàì: åå öåííîñòü ñîñòîèò ïðåæäå âñåãî â äîêàçàòåëüñòâå òîãî,
÷òî â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâîâ ðàáîòíèêè íå òîëüêî ñîîòíî-
ñÿò öåëè îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå çàäàíèÿ ñ ñîáñòâåííûìè ïî-
òðåáíîñòÿìè è îïðåäåëÿþò èõ ëè÷íóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü, íî è îöåíè-
âàþò ñðåäñòâà, èíñòðóìåíòû è âåðîÿòíîñòü äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé.
Âîò ïî÷åìó íåäîñòàòî÷íî òîëüêî ïðåäëîæèòü ñîòðóäíèêàì ñèëüíûå
ñòèìóëû, âàæíî óêàçàòü èì ñðåäñòâà è âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ
öåëåé.

Òåîðèÿ ñïðàâåäëèâîñòè (ðàâåíñòâà)


Ýòó òåîðèþ â 60-å ãîäû ÕÕ ñò. ðàçðàáîòàë àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé
Ñ. Àäàìñ ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ èì â êîìïàíèè
“Äæåíåðàë Ýëåêòðèê” [19].
Îñíîâíàÿ èäåÿ òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè ñîñòîèò â òîì, ÷òî â ïðî-
öåññå ðàáîòû ÷åëîâåê ñðàâíèâàåò îöåíêó ñâîèõ äåéñòâèé ñ îöåíêîé
àíàëîãè÷íûõ äåéñòâèé êîëëåã è íà ýòîé îñíîâå ïðèõîäèò ê âûâîäó î
ñïðàâåäëèâîñòè îïëàòû åãî òðóäà. Íåñïðàâåäëèâîñòü ìîæåò ñóùåñò-
âîâàòü â ôîðìå íåäîïëàòû (îíà ïåðåíîñèòñÿ îñòðåå è âûçûâàåò âîç-
ìóùåíèå) è ïåðåïëàòû (îùóùàåòñÿ ðåæå, ó íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà
ïðè ýòîì âîçíèêàåò ÷óâñòâî âèíû èëè çàâèñèìîñòè).
Ñðàâíåíèå ñîáñòâåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ñ âîçíàãðàæäåíèåì êîë-
ëåã íîñèò ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð, òàê êàê áàçèðóåòñÿ íà ñîáñòâåííîé
íåïîëíîé è íåòî÷íîé èíôîðìàöèè, à èíîãäà è íà ñëóõàõ.
Ïðè îáíàðóæåíèè íåñïðàâåäëèâîñòè ó ðàáîòíèêà âîçíèêàåò ïñèõî-
ëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå. Ñòðåìÿñü èçáàâèòüñÿ îò íåãî, îí ìîæåò äåé-
ñòâîâàòü òàê:
• ñíèçèòü èíòåíñèâíîñòü è êà÷åñòâî ðàáîòû;
• òðåáîâàòü óâåëè÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ, ïîâûøåíèÿ îïëàòû, ïðî-
äâèæåíèÿ ïî ñëóæáå, óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà;
• òðåáîâàòü êîìïåíñèðîâàòü íåäîïëàòó ïðîäóêöèåé;
• ïåðåîöåíèòü ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè, ïîòåðÿòü óâåðåííîñòü
â ñåáå, ÷óâñòâî ïåðñïåêòèâû;
• ïîïûòàòüñÿ çàñòàâèòü êîëëåã ðàáîòàòü áîëüøå, òàê êàê îíè
áîëüøå ïîëó÷àþò;

61
• ïîâëèÿòü íà ðóêîâîäñòâî, ÷òîáû îíî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñïðà-
âåäëèâîñòè óìåíüøèëî âîçíàãðàæäåíèå êîëëåãàì;
• èçìåíèòü äëÿ ñåáÿ îáúåêò ñðàâíåíèÿ, ðåøèâ, ÷òî êîëëåãà íàõî-
äèòñÿ â îñîáûõ óñëîâèÿõ (èìååò ëè÷íûå ñâÿçè ñ ðóêîâîäñòâîì
èëè îñîáûå êà÷åñòâà è ñïîñîáíîñòè);
• ïåðåéòè â äðóãîå ïîäðàçäåëåíèå èëè óâîëèòüñÿ.
Êàê âèäèì, áîëüøèíñòâî âîçìîæíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêà ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ñïðàâåäëèâîñòè èìååò îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ
îðãàíèçàöèè.
Âûâîäû èç òåîðèè ðàâåíñòâà äëÿ ïðàêòèêè
óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé ëþäåé:
1. Ìåíåäæåðû äîëæíû ñèñòåìàòè÷åñêè íàáëþäàòü çà âîñïðèÿòè-
åì ñîòðóäíèêàìè ñîîòíîøåíèÿ èõ âêëàäà è âîçíàãðàæäåíèÿ è ïðå-
äîòâðàùàòü âîçíèêíîâåíèå ó íèõ ÷óâñòâà íåñïðàâåäëèâîñòè.
2. Ñëåäóåò ïî âîçìîæíîñòè óâåëè÷èâàòü îïëàòó òðóäà, ÷òîáû ó ðà-
áîòíèêîâ íå ïîÿâèëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî èì íåäîïëà÷èâàþò, òàê êàê
ýòî ñíèæàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è âûçûâàåò íåóäîâëåòâîðåííîñòü,
ïðè÷åì ñíèæåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òåì âûøå, ÷åì áîëüøå ðàáîò-
íèêîâ îäíîãî óðîâíÿ íåãàòèâíî îöåíèâàþò ñâîå ïîëîæåíèå.
3. Êðèòåðèè èçìåðåíèÿ âêëàäà ïîä÷èíåííûõ â îáùóþ ðàáîòó è èõ
âîçíàãðàæäåíèÿ íåîáõîäèìî èçëîæèòü â ïîíÿòíîé ôîðìå è ñîîá-
ùèòü âñåì äî íà÷àëà ðàáîòû. Ðàáîòíèêè äîëæíû çíàòü, êòî, çà ÷òî
è â êàêîì ðàçìåðå ïîëó÷àåò âîçíàãðàæäåíèå è êàêèå ôàêòîðû îïðå-
äåëÿþò ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ.
4. Ðàáîòíèêîâ áîëüøå èíòåðåñóåò íå àáñîëþòíûé óðîâåíü èõ âîç-
íàãðàæäåíèÿ, à òî, êàê èõ âîçíàãðàæäåíèå ñîîòíîñèòñÿ ñ âîçíàãðàæ-
äåíèÿìè êîëëåã. Ýòî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè îãðàíè÷åííîñòè ðå-
ñóðñîâ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ìåíåäæåðû äîëæíû ðàñïðåäåëèòü
èõ òàê, ÷òîáû ïîîùðèòü ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ.
5. Ðàçëè÷èå â äîõîäàõ ñòèìóëèðóåò ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè ó ðàáîòíèêîâ, ñïîñîáíûõ äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ âûøå ñðåäíèõ.
Îäíàêî ýòî ïðîèñõîäèò ëèøü ïðè óñëîâèè òî÷íîãî èçìåðåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ òðóäà.
6. Ñîîòíîøåíèå îïëàòû è çàòðàò òðóäà ñëåäóåò ìåíÿòü ïðåæäå
âñåãî äëÿ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ìîãóò ñðàâíèâàòü ñâîå ïîëîæåíèå
ñ ïîëîæåíèåì êîëëåã.
7. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ðàáîòíèêà äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü
åãî ñàìîîöåíêå. Çàíèæåíèå èëè çàâûøåíèå (õîòÿ è â ðàçíîé ñòåïå-
íè) íåãàòèâíî âëèÿåò íà ìîòèâàöèþ.

62
Ìíîãèå çàïàäíûå è îòå÷åñòâåííûå êîìïàíèè ïûòàþòñÿ ðåøèòü
ïðîáëåìó âîçíèêíîâåíèÿ ó ñîòðóäíèêîâ ÷óâñòâà íåñïðàâåäëèâîé
îöåíêè èõ òðóäà, ñîõðàíÿÿ ñóììû âûïëàò â òàéíå. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî
íå òîëüêî òðóäíî ñäåëàòü òåõíè÷åñêè (ëþäè ïîäîçðåâàþò íåñïðàâåä-
ëèâîñòü òàì, ãäå åå íåò). Ñîõðàíÿÿ ðàçìåðû çàðàáîòêîâ ñîòðóäíèêîâ
â òàéíå, êîìïàíèÿ ðèñêóåò ïîòåðÿòü ïîëîæèòåëüíîå ìîòèâàöèîííîå
âîçäåéñòâèå ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ñâÿçàííîå ñ ïðîäâèæåíè-
åì ïî ñëóæáå.
Íà îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ äåñÿòèëåòèÿìè ãîñïîäñòâîâàëà
óðàâíèëîâêà â îïëàòå òðóäà, è âûäà÷à çàðàáîòíîé ïëàòû ïî âåäîìî-
ñòè, èç êîòîðîé êàæäûé ìîã óçíàòü ðàçìåð çàðïëàòû ñîñëóæèâöà, ïðè-
âîäèëà ê ñíèæåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, òàê êàê ðàçìåð âîç-
íàãðàæäåíèÿ êðàéíå íåçíà÷èòåëüíî çàâèñåë îò ðåçóëüòàòîâ òðóäà.
Äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðåøåíèå ïðîáëåìû ìîæåò áûòü
òàêèì: ñîçäàíèå ÷åòêîé, ïðîñòîé è ïîíÿòíîé âñåì ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà è ñîõðàíåíèå ðàçìåðîâ ñóììàðíîãî çàðàáîòêà êàæäîãî ñî-
òðóäíèêà â òàéíå. Ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì âûäà÷è çàðà-
áîòíîé ïëàòû ëè÷íî êàæäîìó ïî ðàñ÷åòíûì êàññîâûì îðäåðàì; ïðè
ýòîì îáùèé ðàçìåð çàðàáîòêà ðàáîòíèêà èçâåñòåí òîëüêî åìó, äè-
ðåêòîðó è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ïðåäïðèÿòèÿ.

Òåîðèÿ ïîñòàíîâêè öåëåé


Ýòó òåîðèþ â 1966 ã. ðàçðàáîòàë Ý. Ëîê. Åãî ïåðâûì îñíîâîïî-
ëàãàþùèì òðóäîì ïî òåîðèè ïîñòàíîâêè öåëåé ñ÷èòàåòñÿ îïóáëèêî-
âàííàÿ â 1968 ã. ñòàòüÿ “Î òåîðèè ìîòèâèðîâàíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèè
öåëÿìè”. Êîðíè ýòîé òåîðèè â îïðåäåëåííîì ñìûñëå óõîäÿò â ðàçðà-
áîòêè Ô. Òåéëîðà (20-å ãîäû XX ñò.), Ï. Äðàêåðà (50-å ãîäû), Ä. Ìàê-
Ãðåãîðà (60-å ãîäû). Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó ýòîé òåîðèè
âíåñëè ó÷åíûå Ò. Ðàåí è Ã. Ëàòýì [8].
Òåîðèÿ ïîñòàíîâêè öåëåé èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ïîâåäåíèå ÷åëîâå-
êà îïðåäåëÿåòñÿ öåëÿìè, êîòîðûå îí ñòàâèò ïåðåä ñîáîé è ðàäè äî-
ñòèæåíèÿ êîòîðûõ ñîâåðøàåò îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ.
 îáùåì âèäå ìîäåëü, îïèñûâàþùàÿ ïðîöåññ ïîñòàíîâêè öåëåé,
âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì. ×åëîâåê ñ ó÷åòîì ñâîåãî ýìîöèîíàëü-
íîãî ñîñòîÿíèÿ îñîçíàåò è îöåíèâàåò ïðîèñõîäÿùèå âîêðóã íåãî
ñîáûòèÿ. Íà îñíîâå ýòîãî îí îïðåäåëÿåò äëÿ ñåáÿ öåëè, ê êîòîðûì
íàìåðåí ñòðåìèòüñÿ, âûïîëíÿåò îïðåäåëåííóþ ðàáîòó, äîñòèãàåò íà-
ìå÷åííîãî ðåçóëüòàòà è ïîëó÷àåò îò ýòîãî óäîâëåòâîðåíèå (ðèñ. 3.4).

63
Îñîçíàíèå Îïðåäåëåíèå
îêðóæåíèÿ öåëè, çàäàþùåé Óäîâëåòâî-
Îñóùåñòâëåíèå
ñ ó÷åòîì íàïðàâëåíèå ðåííîñòü
äåéñòâèé
ýìîöèîíàëüíîãî è èíòåíñèâíîñòü ðåçóëüòàòîì
ñîñòîÿíèÿ äåéñòâèé

Ðèñ. 3.4. Ìîäåëü ïðîöåññà ìîòèâàöèè ïîñðåäñòâîì ïîñòàíîâêè öåëåé

Ðàññìàòðèâàåìàÿ òåîðèÿ óòâåðæäàåò, ÷òî ãîòîâíîñòü ÷åëîâåêà çà-


òðà÷èâàòü îïðåäåëåííûå óñèëèÿ, âûïîëíÿòü ðàáîòó íà îïðåäåëåííîì
óðîâíå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò ÷åòûðåõ õàðàêòåðèñòèê
öåëåé: ñëîæíîñòè, ñïåöèôè÷íîñòè, ïðèåìëåìîñòè, ïðèâåðæåííîñòè èì.
Ñëîæíîñòü öåëè îòðàæàåò ñòåïåíü ïðîôåññèîíàëèçìà è óðîâåíü
èñïîëíåíèÿ, íåîáõîäèìûé äëÿ åå äîñòèæåíèÿ. Ñóùåñòâóåò íåïîñðåä-
ñòâåííàÿ ñâÿçü ìåæäó ñëîæíîñòüþ öåëè è âûïîëíåíèåì ðàáîòû ïî åå
äîñòèæåíèþ. ×åì ñëîæíåå öåëè, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ÷åëîâåê,
òåì ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ îí ìîæåò äîñòè÷ü. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò
ñëó÷àé, êîãäà ñòàâÿòñÿ íåðåàëüíûå, ñëîæíûå öåëè. Ðàáîòíèêè ìîãóò
ïðîñòî èãíîðèðîâàòü ñëèøêîì ñëîæíûå öåëè. Ïîýòîìó óñëîæíåíèå
öåëåé äàåò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò òîëüêî òîãäà, êîãäà îíè ðåàëüíû.
Ñïåöèôè÷íîñòü öåëè îòðàæàåò åå êîëè÷åñòâåííóþ ÿñíîñòü, òî÷-
íîñòü è îïðåäåëåííîñòü. Ýêñïåðèìåíòàëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî áîëåå
êîíêðåòíûå è îïðåäåëåííûå öåëè âåäóò ê ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì, ëó÷øå-
ìó èñïîëíåíèþ ðàáîòû, ÷åì òå, êîòîðûå èìåþò øèðîêèé ñìûñë, íå÷åò-
êî îïðåäåëåííîå ñîäåðæàíèå è ãðàíèöû. ×åëîâåê, èìåþùèé ñëèøêîì
øèðîêèå ïî ñìûñëó è ñîäåðæàíèþ öåëè, ðàáîòàåò òàê æå, êàê òîò, êòî
ñîâåðøåííî íå èìååò ïåðåä ñîáîé öåëåé. Íî íåëüçÿ è ñëèøêîì ñó-
æàòü öåëè, èáî òîãäà âíå ïîëÿ çðåíèÿ è âíèìàíèÿ ÷åëîâåêà îñòàíóò-
ñÿ âàæíûå ñòîðîíû îñóùåñòâëÿåìîé èì äåÿòåëüíîñòè.
Ïðèåìëåìîñòü öåëè îòðàæàåò ñòåïåíü, äî êîòîðîé ÷åëîâåê âîñ-
ïðèíèìàåò åå êàê ñîáñòâåííóþ. Åñëè ÷åëîâåê èìåííî òàê âîñïðèíè-
ìàåò ïîñòàâëåííóþ ïåðåä íèì öåëü, ñëîæíîñòü è ñïåöèôè÷íîñòü äëÿ
íåãî íå èìåþò áîëüøîãî çíà÷åíèÿ. Ïðèåìëåìîñòü öåëè äëÿ ÷åëîâå-
êà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò åå äîñòèæèìîñòè è âûãîäíîñòè. Åñëè ïîòåí-
öèàëüíûå âûãîäû îò äîñòèæåíèÿ öåëè íå î÷åâèäíû, îíà ìîæåò áûòü
íå ïðèíÿòà. Ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëè, ôîðìóëèðóÿ öåëè ïåðåä ïîä÷è-
íåííûìè, äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü èõ êàê äîñòèæèìûå, âûãîäíûå, ñïðà-
âåäëèâûå è áåçîïàñíûå.

64
Ïðèâåðæåííîñòü öåëè îòðàæàåò ãîòîâíîñòü çàòðà÷èâàòü óñèëèÿ
îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ äëÿ åå äîñòèæåíèÿ. Ýòî î÷åíü âàæíàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà, îñîáåííî íà ñòàäèè âûïîëíåíèÿ ðàáîòû. Îíà ìîæåò ñòàòü
ðåøàþùåé, åñëè âûïîëíèòü ðàáîòó íàìíîãî òðóäíåå, ÷åì ýòî êàçà-
ëîñü ïðè ïîñòàíîâêå öåëåé. Åñëè âñå ëåãêî ïîëó÷àåòñÿ, ïðèâåðæåí-
íîñòü öåëè ó ðàáîòíèêà âîçðàñòàåò, à ïðè ïîÿâëåíèè òðóäíîñòåé ñíè-
æàåòñÿ. Ðóêîâîäñòâî äîëæíî ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü
ïðèâåðæåííîñòè öåëè ó ðàáîòíèêîâ è ïðåäïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå
ìåðû äëÿ åå ïîääåðæàíèÿ.
Ïîñëåäíèì øàãîì ïðîöåññà ìîòèâàöèè â òåîðèè ïîñòàíîâêè öåëåé
ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáîòíèêà ðåçóëüòàòîì. Îí íå òîëüêî
çàâåðøàåò öåïî÷êó ïðîöåññà ìîòèâàöèè, íî è ÿâëÿåòñÿ èñõîäíûì äëÿ
ñëåäóþùåãî åå öèêëà.
Åñëè ïîëó÷åí ïîçèòèâíûé ðåçóëüòàò, ÷åëîâåê ïîëó÷àåò óäîâëåòâî-
ðåíèå, à åñëè íåãàòèâíûé — ðàññòðàèâàåòñÿ. Òåîðèÿ ïîñòàíîâêè öå-
ëåé óòâåðæäàåò, ÷òî óäîâëåòâîðåííîñòü èëè ðàññòðîéñòâî ÷åëîâåêà
îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ âçàèìîñâÿçàííûìè ïðîöåññàìè: âíóòðåííèìè ïî
îòíîøåíèþ ê íåìó è âíåøíèìè. Âíóòðåííèå ïðîöåññû â îñíîâíîì
ñâÿçàíû ñ òåì, êàê ñàì ÷åëîâåê îöåíèâàåò ïîëó÷åííûé èì ðåçóëüòàò
â ñðàâíåíèè ñ ïîñòàâëåííîé öåëüþ, à âíåøíèå ïðîöåññû — ñ îöåíêîé
èñïîëíåíèÿ îêðóæåíèåì. Ïîçèòèâíàÿ ðåàêöèÿ îêðóæåíèÿ (áëàãîäàð-
íîñòü ðóêîâîäñòâà, ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå, ïîâûøåíèå îïëàòû, ïî-
õâàëû êîëëåã è ò. ï.) âûçûâàåò óäîâëåòâîðåíèå, íåãàòèâíàÿ ïðèâîäèò
ê íåóäîâëåòâîðåííîñòè.
Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ
òåîðèè ïîñòàíîâêè öåëåé:
1. Ýòà òåîðèÿ íå äîëæíà îäèíàêîâî ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ âñåõ ëþäåé.
Ó ðàçíûõ ãðóïï ëþäåé, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ïîëó, âîçðàñòó, îáðàçîâà-
íèþ, ïðîôèëþ äåÿòåëüíîñòè è ò. ï., ñòåïåíü öåëåâîé îðèåíòàöèè ðàç-
ëè÷íà. Íàïðèìåð, ÿñíîñòü, òî÷íîñòü è îïðåäåëåííîñòü öåëè îáû÷íî
âàæíû äëÿ ëþäåé ñ áîëåå íèçêèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, íåáîëüøèì
îïûòîì ðàáîòû. Äëÿ ëþäåé ñ âûñîêèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ãîðàçäî
÷àùå áîëåå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â öåëè âûçîâà, íåîïðåäåëåííî-
ñòè, îñòàâëÿþùèõ ïðîñòîð äëÿ òâîð÷åñêîãî òðóäà.
2. Ðóêîâîäñòâî ïðè ïîñòàíîâêå öåëåé äîëæíî îáåñïå÷èòü øèðî-
êîå ó÷àñòèå ïîä÷èíåííûõ, èñïîëíèòåëåé â èõ îáñóæäåíèè, èáî ó÷àñòèå
â ïîñòàíîâêå öåëè ïðèâîäèò ê óäîâëåòâîðåííîñòè. Îäíàêî íå î÷åâèä-
íî, ÷òî ýòî ïîçèòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà óðîâíå è êà÷åñòâå èñïîëíåíèÿ.

65
3. Íåîáõîäèìî ýôôåêòèâíî ñî÷åòàòü ïîñòàíîâêó öåëåé ïåðåä îò-
äåëüíûìè ðàáîòíèêàìè è ãðóïïàìè. Åñëè öåëè èíäèâèäóàëüíû, âîçíè-
êàåò êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ÷ëåíàìè ãðóïïû, ÷òî àêòèâèçèðóåò äåÿòåëü-
íîñòü êàæäîãî èç íèõ, íî îñëàáëÿåò ýôôåêò ñèíåðãèè îò ãðóïïîâîé
ðàáîòû. Ïîñòàíîâêà öåëåé ïåðåä ãðóïïàìè ïîðîæäàåò ìåæãðóïïîâóþ
êîíêóðåíöèþ, íî ñíèæàåò èíäèâèäóàëüíóþ îòäà÷ó ðàáîòíèêîâ.
4. Íåîáõîäèìî ðàçóìíî ñî÷åòàòü ñòèìóëèðîâàíèå çà ïîëó÷åííûé
êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ñî ñòèìóëèðîâàíèåì çà êà÷åñòâåííîå èñïîëíåíèå
êîíêðåòíîé òåêóùåé ðàáîòû. Â êàêîé ïðîïîðöèè ýòî äåëàåòñÿ, çàâè-
ñèò îò èíäèâèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê óïðàâëÿåìûõ ëþäåé è õàðàêòå-
ðèñòèê ñèòóàöèè, â êîòîðîé îíè âûïîëíÿþò ñâîè äåéñòâèÿ.
5. Ïðîöåññ ïîñòàíîâêè öåëåé ìîæíî ñâåñòè ê ñëåäóþùåìó:
• íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, â êàêîé ìåðå îðãàíèçàöèÿ è ðàáîòà-
þùèå â íåé ëþäè ãîòîâû ê ðåàëèçàöèè ïðîöåññà ïîñòàíîâêè
öåëåé;
• åñëè ó îðãàíèçàöèè èìååòñÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ãîòîâíîñòü, íåîáõî-
äèìî ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ðåà-
ëèçàöèè ïðîöåññà ïîñòàíîâêè öåëåé;
• ïîñòàíîâêà öåëåé äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîä÷åðêèâàíèåì èõ
ñëîæíîñòè è ñïåöèôè÷íîñòè ñ ó÷åòîì ïðèåìëåìîñòè öåëåé è
ïðèâåðæåííîñòè èì;
• íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ïðîìåæóòî÷íûé àíàëèç öåëåé è îòêîð-
ðåêòèðîâàòü èõ;
• íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü äîñòèæåíèå öåëåé, îáîáùèòü
ðåçóëüòàòû ïðåäûäóùèõ ýòàïîâ è âûðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè ïî
äàëüíåéøåìó îñóùåñòâëåíèþ ïðîöåññà ïîñòàíîâêè öåëåé.

Òåîðèÿ Ë. Ïîðòåðà — Ý . Ëîóëåðà


 1968 ã. Ë. Ïîðòåð è Ý. Ëîóëåð ðàçðàáîòàëè êîìïëåêñíóþ ïðî-
öåññóàëüíóþ òåîðèþ ìîòèâàöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ýëåìåíòû òåîðèè
îæèäàíèé è òåîðèè ñïðàâåäëèâîñòè [19]. Ìîäåëü ýòèõ àâòîðîâ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû çàâèñÿò îò çàòðà÷åííûõ ñî-
òðóäíèêîì óñèëèé, åãî ñïîñîáíîñòåé, à òàêæå ñîçíàíèÿ èì ñâîåé ðîëè
ïðèâåäåíà íà ðèñ. 3.5. Óðîâåíü çàòðà÷åííûõ óñèëèé îïðåäåëÿåòñÿ
öåííîñòüþ âîçíàãðàæäåíèÿ è ñòåïåíüþ óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ïðèëî-
æåííûå óñèëèÿ äåéñòâèòåëüíî ïîâëåêóò çà ñîáîé âïîëíå îïðåäåëåí-
íûé óðîâåíü âîçíàãðàæäåíèÿ. Â ìîäåëè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòíîøå-
íèå ìåæäó âîçíàãðàæäåíèåì è ðåçóëüòàòàìè.

66
Äëÿ òîãî ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü ìåõàíèçì ìîòèâàöèè ïî ìîäåëè
Ë. Ïîðòåðà — Ý. Ëîóëåðà, ðàññìîòðèì åå ïî ýëåìåíòàì. Öèôðî-
âûå îáîçíà÷åíèÿ â ñêîáêàõ ñîîòâåòñòâóþò íóìåðàöèè ýëåìåíòîâ íà
ðèñ. 3.5.

Âîçíàãðàæäåíèÿ, âîñ-
ïðèíèìàåìûå
Öåííîñòü êàê ñïðàâåäëèâûå
Ñïîñîáíîñòè 9
âîçíàãðàæ- è õàðàêòåð
äåíèÿ
1 4

Âíóòðåííèå
âîçíàãðàæäå-
Ðåçóëüòàòû íèÿ
Çàòðà÷åííûå (âûïîëíåííàÿ 7
óñèëèÿ ðàáîòà)
3 6

Óäîâëåòâî-
ðåíèå
Îöåíêà 10
Îñîçíàíèå Âíåøíèå
âåðîÿòíîñòè ðàáîòíèêîì âîçíàãðàæ-
ñâÿçè óñèëèÿ ñâîåé ðîëè äåíèÿ
è âîçíàãðàæ- 5 8
äåíèÿ 2

Ðèñ. 3.5. Ìîäåëü Ë. Ïîðòåðà — Ý . Ëîóëåðà

Èòàê, ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå ñîòðóäíèêîì, çàâèñÿò îò òðåõ ïåðå-


ìåííûõ: çàòðà÷åííûõ óñèëèé (3), ñïîñîáíîñòåé è õàðàêòåðà ÷åëîâå-
êà (4) è îñîçíàíèÿ èì ñâîåé ðîëè â ïðîöåññå òðóäà (5).
Óðîâåíü çàòðà÷åííûõ óñèëèé, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñèò îò öåííîñòè
âîçíàãðàæäåíèÿ (1) è òîãî, íàñêîëüêî ÷åëîâåê âåðèò â ñóùåñòâîâàíèå
ïðî÷íîé ñâÿçè ìåæäó çàòðàòàìè óñèëèé è âîçìîæíûì âîçíàãðàæäå-
íèåì (2).
Äîñòèæåíèå òðåáóåìûõ ðåçóëüòàòîâ (6) ìîæåò ïîâëå÷ü âíóòðåííèå
âîçíàãðàæäåíèÿ (7), òàêèå êàê ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ îò âûïîëíåí-
íîé ðàáîòû, óâåðåííîñòü â ñâîåé êîìïåòåíòíîñòè è ñàìîóâàæåíèå,
à òàêæå âíåøíèå âîçíàãðàæäåíèÿ (8) — ïîõâàëó ðóêîâîäèòåëÿ, ïðå-
ìèþ, ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå.

67
Øòðèõîâàÿ ëèíèÿ ìåæäó ðåçóëüòàòèâíîñòüþ (6) è âíåøíèìè âîç-
íàãðàæäåíèÿìè (8) îçíà÷àåò, ÷òî âîçìîæíà ñâÿçü ìåæäó ðåçóëüòàòèâ-
íîñòüþ êàêîãî-ëèáî ñîòðóäíèêà è âûäàâàåìûìè åìó âîçíàãðàæäåíè-
ÿìè. Ýòè âîçíàãðàæäåíèÿ îòðàæàþò âîçìîæíîñòè, îïðåäåëÿåìûå
ðóêîâîäèòåëåì äëÿ êîíêðåòíîãî ñîòðóäíèêà è îðãàíèçàöèè â öåëîì.
Øòðèõîâàÿ ëèíèÿ ìåæäó ðåçóëüòàòèâíîñòüþ (6) è âîçíàãðàæäåíè-
ÿìè, âîñïðèíèìàåìûìè êàê ñïðàâåäëèâûå (9), ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþäè
èìåþò ñîáñòâåííîå ìíåíèå îòíîñèòåëüíî ïîëó÷àåìîãî âîçíàãðà-
æäåíèÿ.
Óäîâëåòâîðåíèå (10) — ýòî ðåçóëüòàò âíåøíèõ è âíóòðåííèõ âîç-
íàãðàæäåíèé ñ ó÷åòîì èõ ñïðàâåäëèâîñòè (9). Óäîâëåòâîðåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ìåðîé ðåàëüíîé öåííîñòè âîçíàãðàæäåíèÿ (1). Ýòà îöåíêà áóäåò
âëèÿòü íà âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêîì áóäóùèõ ñèòóàöèé.
Îäèí èç íàèáîëåå âàæíûõ âûâîäîâ òåîðèè Ë. Ïîðòåðà — Ý. Ëîó-
ëåðà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðåçóëüòàòèâíûé òðóä âåäåò ê óäîâëåòâîðåíèþ
ðàáîòíèêîâ. Ýòî ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíî òî÷êå çðåíèÿ áîëüøèíñòâà
ìåíåäæåðîâ è ðàííèõ òåîðèé ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé, ïîëàãàâøèõ,
÷òî óäîâëåòâîðåíèå ñïîñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ
â òðóäå, èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, áîëåå äîâîëüíûå ðàáî÷èå òðóäÿòñÿ
ëó÷øå.
Ñïðàâåäëèâîñòü òî÷êè çðåíèÿ Ë. Ïîðòåðà è Ý. Ëîóëåðà î òîì, ÷òî
âûñîêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ïîëíîãî óäîâëåòâîðå-
íèÿ, à íå ñëåäñòâèåì åãî, ïîäòâåðæäàþò èññëåäîâàíèÿ.
Òåîðèÿ Ë. Ïîðòåðà — Ý. Ëîóëåðà âíåñëà çíà÷èòåëüíûé âêëàä
â ïîíèìàíèå ìîòèâàöèè. Îíà ïîêàçàëà, ÷òî ìîòèâàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ
ïðîñòûì ýëåìåíòîì â öåïè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé. Îíà ïî-
êàçûâàåò òàêæå, íàñêîëüêî âàæíî îáúåäèíèòü òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê óñè-
ëèÿ, ñïîñîáíîñòè, ðåçóëüòàòû, âîçíàãðàæäåíèå, óäîâëåòâîðåíèå è âîñ-
ïðèÿòèå â åäèíóþ òåîðèþ ìîòèâàöèè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî òîëüêî ïðè íàëè÷èè îïðåäåëåííûõ óñëîâèé ïî-
âûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ñòèìóëèðóåò ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà. Ïåðâîå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ëþäè äîëæíû ïðèäàâàòü çà-
ðàáîòíîé ïëàòå áîëüøîå çíà÷åíèå. Âòîðîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ëþäè äîëæíû âåðèòü â ñóùåñòâîâàíèå ÷åòêîé ñâÿçè ìåæäó çàðàáîò-
íîé ïëàòîé è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ è â òî, ÷òî ïîâûøåíèå ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà îáÿçàòåëüíî ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ çàðàáîòíîé
ïëàòû.
Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ïåðñîíàëà æåëàòåëüíî íàëè÷èå ñâÿçè ìåæäó
çàðàáîòíîé ïëàòîé è äîñòèãàåìûìè òðóäîâûìè ðåçóëüòàòàìè. Îäíà-

68
êî èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ìåíåäæåðû ÷àñòî îöåíèâàþò çàòðà-
÷åííûå ðàáîòíèêîì óñèëèÿ èñõîäÿ èç åãî ñòàæà è âðåìåíè, ïðîâåäåí-
íîãî íà ðàáîòå, à âîâñå íå èç äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ.
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ìåæäó çàðàáîòíîé ïëàòîé è äîñòèãàåìû-
ìè òðóäîâûìè ðåçóëüòàòàìè Ý. Ëîóëåð ïðåäëîæèë ðàçäåëèòü çàðà-
áîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêà íà òðè ÷àñòè. Îäíà åå ÷àñòü âûïëà÷èâàåòñÿ
çà âûïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, è âñå, êòî âûïîëíÿåò â
îðãàíèçàöèè àíàëîãè÷íûå îáÿçàííîñòè, äîëæíû ïîëó÷àòü çà ýòî îäè-
íàêîâîå âîçíàãðàæäåíèå. Âòîðàÿ ÷àñòü îïðåäåëÿåòñÿ âûñëóãîé ëåò
è ôàêòîðàìè ñòîèìîñòè æèçíè. Âñå ñîòðóäíèêè ôèðìû ïîëó÷àþò ýòó
÷àñòü çàðàáîòíîé ïëàòû, íî åå ðàçìåð àâòîìàòè÷åñêè ðåãóëèðóåòñÿ.
Ðàçìåð òðåòüåé ÷àñòè çàðàáîòíîé ïëàòû âàðüèðóåòñÿ äëÿ êàæäîãî
ðàáîòíèêà è çàâèñèò îò äîñòèãíóòûõ èì ðåçóëüòàòîâ â ïðåäøåñòâóþ-
ùèé ïåðèîä. Äëÿ ïëîõîãî ðàáîòíèêà îí äîëæåí áûòü ìèíèìàëüíûì,
äëÿ õîðîøåãî — ìàêñèìàëüíûì: ïðèìåðíî êàê ïåðâûå äâå ÷àñòè
âìåñòå âçÿòûå. Ðàçìåð òðåòüåé ÷àñòè çàðàáîòíîé ïëàòû ìîæåò ìå-
íÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ, äîñòèãíóòûõ ðàáîòíèêîì â ïðåä-
øåñòâóþùèé ïåðèîä.
Îêëàä (ïåðâûå äâå åãî ÷àñòè) ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ òîëüêî â ñâÿ-
çè ñ èçìåíåíèåì ìàñøòàáîâ îòâåòñòâåííîñòè, âîçëàãàåìîé íà ðàáîò-
íèêà, âûñëóãîé ëåò è ïîâûøåíèåì ñòîèìîñòè æèçíè. Ðåàëüíî çàñëó-
æåííàÿ è çàðàáîòàííàÿ ÷åëîâåêîì ÷àñòü çàðàáîòíîé ïëàòû (òðåòüÿ)
ìîæåò èçìåíÿòüñÿ è âåñüìà ðåçêî. Ïîýòîìó åñëè ðåçóëüòàòèâíîñòü
òðóäà ðàáîòíèêà ñíèæàåòñÿ, òî óìåíüøàåòñÿ è çàðàáîòíàÿ ïëàòà
âñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ åå ïåðåìåííîé ÷àñòè. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ â îïëàòå.

Òåîðèÿ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè Á. Ñêèííåðà


Òåîðèþ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè â 1938 ã. ðàçðàáîòàë Á. Ñêèííåð. Îíà
âíåñëà îïðåäåëåííûé âêëàä â èçó÷åíèå ìåõàíèçìà ïîáóæäåíèé ÷åëî-
âåêà ê òðóäó. Ýòà òåîðèÿ îòðàæàåò âàæíûé àñïåêò ìîòèâàöèè: åå çà-
âèñèìîñòü îò ïðîøëîãî îïûòà ëþäåé.
Ñîãëàñíî òåîðèè Á. Ñêèííåðà, ïîâåäåíèå ëþäåé îáóñëîâëåíî ïî-
ñëåäñòâèÿìè èõ äåéñòâèé â ïîäîáíîé ñèòóàöèè â ïðîøëîì. Ñîòðóäíè-
êè èçâëåêàþò óðîêè èç èìåþùåãîñÿ ó íèõ îïûòà è ñòàðàþòñÿ áðàòü
òàêèå çàäàíèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ðàíüøå äàâàëî ïîçèòèâíûå ðå-
çóëüòàòû, è èçáåãàòü çàäàíèé, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîâëåêëî çà ñîáîé
íåãàòèâíûå ðåçóëüòàòû.

69
Ñõåìàòè÷åñêè ìåõàíèçì ïîâåäåíèÿ, ñîãëàñíî Á. Ñêèííåðó, ìîæíî
èçîáðàçèòü òàê:
Ñòèìóëû → ïîâåäåíèå → ïîñëåäñòâèÿ → áóäóùåå ïîâåäåíèå.
Ñîãëàñíî ýòîé ìîäåëè íàëè÷èå ñòèìóëîâ âûçûâàåò îïðåäåëåí-
íîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà. Åñëè ïîñëåäñòâèÿ ïîâåäåíèÿ ïîëîæèòåëüíû,
òî ðàáîòíèê áóäåò àíàëîãè÷íî âåñòè ñåáÿ â òàêîé æå ñèòóàöèè â áó-
äóùåì, ò. å. åãî ïîâåäåíèå ïîâòîðèòñÿ. Åñëè æå ïîñëåäñòâèÿ îòðèöà-
òåëüíû, òî â äàëüíåéøåì îí ëèáî íå áóäåò ðåàãèðîâàòü íà ïîäîáíûå
ñòèìóëû, ëèáî èçìåíèò õàðàêòåð ñâîåãî ïîâåäåíèÿ. Ìíîãîêðàòíûå
ïîâòîðåíèÿ îäíèõ è òåõ æå ðåçóëüòàòîâ ïðèâîäÿò ê ôîðìèðîâàíèþ
ó ÷åëîâåêà îïðåäåëåííîé ïîâåäåí÷åñêîé óñòàíîâêè.
Ïðèìåíÿÿ òåîðèþ Á. Ñêèííåðà íà ïðàêòèêå, ðóêîâîäèòåëü äîëæåí
ïðåäâèäåòü, êàê âëèÿþò íà ñîòðóäíèêîâ ïîñëåäñòâèÿ âûïîëíåíèÿ äàí-
íûõ èì çàäàíèé, è ñòàâèòü ïåðåä íèìè âïîëíå äîñòèæèìûå öåëè, ðåà-
ëèçàöèÿ êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ó íèõ ïîçèòèâíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé
ýôôåêò.
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû äëÿ ìåíåäæåðîâ (ñîãëàñíî òåîðèè óñèëå-
íèÿ ìîòèâàöèè Á. Ñêèííåðà):
1. Íå âîçíàãðàæäàéòå âñåõ îäèíàêîâî. Âîçíàãðàæäåíèå ëèøü â
òîì ñëó÷àå äàåò ïîçèòèâíûé ýôôåêò, åñëè îíî çàâèñèò íåïîñðåäñòâåí-
íî îò äåÿòåëüíîñòè ïîä÷èíåííîãî. Îäèíàêîâîå äëÿ âñåõ âîçíàãðàæ-
äåíèå ïîîùðÿåò ïëîõóþ èëè ñðåäíþþ ðàáîòó.
2. Íåïîëó÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì âîç-
äåéñòâèÿ íà ïîä÷èíåííûõ. Ìåíåäæåðû ìîãóò âëèÿòü íà ïîä÷èíåííûõ
ñîòðóäíèêîâ êàê äåéñòâèåì, òàê è áåçäåéñòâèåì. Íàïðèìåð, åñëè ÷åëî-
âåê, çàñëóæèâàþùèé ïîõâàëû, íå ïîëó÷èò åå, òî â ñëåäóþùèé ðàç îí
áóäåò ðàáîòàòü õóæå.
3. Îáúÿñíèòå ñîòðóäíèêàì, ÷òî îíè äîëæíû ñäåëàòü, ÷òîáû èõ ïî-
îùðèëè. ×åòêîå îïðåäåëåíèå ñòàíäàðòîâ äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò ñî-
òðóäíèêàì ñâîåâðåìåííî è ïðàâèëüíî îðèåíòèðîâàòü ñîáñòâåííîå
ïîâåäåíèå íà ïîëó÷åíèå âîçíàãðàæäåíèÿ è óëó÷øèòü äîñòèæåíèÿ.
4. Ïîêàæèòå ëþäÿì, ÷òî èìåííî îíè äåëàþò íåïðàâèëüíî. Åñëè
ñîòðóäíèê ëèøåí âîçíàãðàæäåíèÿ áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúÿñíåíèé,
ýòî âûçûâàåò ó íåãî íåäîóìåíèå è îáèäó. Êðîìå òîãî, â ýòîì ñëó÷àå
îí íå ñìîæåò ñâîåâðåìåííî èñïðàâèòü îøèáêó.
5. Íå íàêàçûâàéòå ïîä÷èíåííûõ â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ ñîòðóäíè-
êîâ, îñîáåííî õîðîøî èì çíàêîìûõ. Ïóáëè÷íûé âûãîâîð — ýôôåê-

70
òèâíîå ñðåäñòâî âîçäåéñòâèÿ íà ïîä÷èíåííûõ, íî ýòî óíèæàåò èõ äî-
ñòîèíñòâî è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé îáèäû íà ìåíåäæåðà íå òîëüêî
ïîñòðàäàâøåãî, íî è äðóãèõ ÷ëåíîâ ãðóïïû.
6. Ïðè âîçíàãðàæäåíèè ñîòðóäíèêîâ áóäüòå ÷åñòíû è ñïðàâåäëè-
âû. Ïîñëåäñòâèÿ ëþáîãî ïîâåäåíèÿ äîëæíû áûòü àäåêâàòíû åìó.
Ëþäè äîëæíû ïîëó÷àòü òàêîå âîçíàãðàæäåíèå, êîòîðîå çàñëóæèëè.
Êàê íåçàñëóæåííîå âîçíàãðàæäåíèå, òàê è çàðàáîòàííîå, íî íå ïîëó-
÷åííîå ðàáîòíèêîì, ñíèæàþò åãî ìîòèâàöèþ è â öåëîì ïîäðûâàþò
äîâåðèå ê ìåíåäæåðó.
Òåîðèÿ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè Á. Ñêèííåðà ïîäâåðãàåòñÿ êðèòèêå ïî
ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì. Åå óïðåêàþò çà óïðîùåííîñòü è èãíîðèðîâà-
íèå âíóòðåííèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñòèìóëîâ, èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåí-
íîñòåé ëþäåé, âëèÿíèÿ êîëëåêòèâà, çà ñõåìàòèçàöèþ ïîâåäåíèÿ ÷åëî-
âåêà ïóòåì ñâåäåíèÿ åãî ê ïðèíöèïó “ñòèìóë — ðåàêöèÿ”. Îäíàêî
â ñèñòåìå ñ äðóãèìè ïîäõîäàìè òåîðèÿ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè ïîëåçíà
â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå, îñîáåííî îòíîñèòåëüíî ðàáîòíèêîâ, ó êîòî-
ðûõ äîìèíèðóþò ìàòåðèàëüíûå ïîòðåáíîñòè.

3.4. Êîíöåïöèÿ ïàðòèñèïàòèâíîãî


óïðàâëåíèÿ

Êîíöåïöèÿ ïàðòèñèïàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ (îò àíãë. partici pant —


ó÷àñòíèê) ïðåäïîëàãàåò ïðèâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ê óïðàâëåíèþ îðãà-
íèçàöèåé. Îíà áàçèðóåòñÿ íà ïðåäïîñûëêå, ÷òî åñëè ðàáîòíèê çàèí-
òåðåñîâàííî ó÷àñòâóåò âî âíóòðèôèðìåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷àåò
îò ñâîåãî òðóäà óäîâëåòâîðåíèå, òî îí ðàáîòàåò áîëåå ïðîèçâîäè-
òåëüíî è êà÷åñòâåííî.
Ðàçëè÷àþò òðè ñòåïåíè ó÷àñòèÿ: âûäâèæåíèå ïðåäëîæåíèé, âû-
ðàáîòêà àëüòåðíàòèâû, âûáîð îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ.
Âûäâèæåíèå ïðåäëîæåíèé íå òðåáóåò âíåñåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ èç-
ìåíåíèé â òðàäèöèîííóþ îðãàíèçàöèþ è ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðóêî-
âîäèòåëåì.
Âûðàáîòêà àëüòåðíàòèâû ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå â îðãàíèçàöèè
âðåìåííûõ èëè ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ è êîìèññèé, êîòîðûì ïîðó÷àåò-
ñÿ âûïîëíÿòü ýòó ðàáîòó. Ïðèìåðàìè òàêèõ îáðàçîâàíèé ÿâëÿþòñÿ
êîíôëèêòíûå êîìèññèè íà îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, êîìèòåòû ïî
íàáîðó êàäðîâ â ðàáî÷èå ãðóïïû íà àìåðèêàíñêèõ ôèðìàõ, êðóæêè
êà÷åñòâà â ÿïîíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ.

71
Âûáîð îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ó÷àñòèå â óï-
ðàâëåíèè îðãàíèçóåòñÿ â ôîðìå ðàáîòû ñïåöèàëüíûõ ñîâåòîâ :
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî õà-
ðàêòåðà. Ðåøåíèÿ òàêèõ ñîâåòîâ ìîãóò áûòü îáÿçàòåëüíû äëÿ ðóêîâî-
äèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïðè êîòîðûõ ñîçäàþòñÿ. Â ñîñòàâ ýòèõ ñîâåòîâ
âõîäÿò, êàê ïðàâèëî, ëèöà ñî ñëåäóþùåãî çà óðîâíåì ðóêîâîäèòåëÿ
áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ èåðàðõèè â îðãàíèçàöèè.
Ñîâåòû ìîãóò âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè :
• íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäðàç-
äåëåíèé, ïîä÷èíåííûõ ðóêîâîäèòåëþ, ê êîòîðîìó îòíîñèòñÿ
ýòîò ñîâåò;
• îòâå÷àòü çà èíòåãðàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â íåì, ñ äåÿòåëüíîñòüþ âûøåñòîÿùèõ óðîâíåé óïðàâëå-
íèÿ;
• îïðåäåëÿòü ïîëèòèêó (ïðàâèëà è ïðîöåäóðû) ïîä÷èíåííûõ èì
ïîäðàçäåëåíèé, ñîâìåñòèìóþ ñ äâóìÿ äðóãèìè óðîâíÿìè.
Ïàðòèñèïàòèâíîå óïðàâëåíèå ïîçâîëÿåò ñâÿçàòü ìîòèâû, ñòèìóëû
è ïîòðåáíîñòè ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â ãðóïïàõ, íà îñíîâå ðàçíîîáðàç-
íûõ ôîðì ñàìîóïðàâëåíèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. Ó÷àñòèå â óïðàâ-
ëåíèè ìîòèâèðóåò ÷åëîâåêà ê ëó÷øåìó âûïîëíåíèþ ðàáîòû, ÷òî âëèÿ-
åò íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è êà÷åñòâî. Îòêðûâàÿ ðàáîòíèêó
äîñòóï ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì åãî äåÿòåëüíîñòè â îðãàíè-
çàöèè, ïàðòèñèïàòèâíîå óïðàâëåíèå, âî-ïåðâûõ, ìîòèâèðóåò åãî ê ëó÷øå-
ìó âûïîëíåíèþ ñâîåé ðàáîòû, à âî-âòîðûõ — ñïîñîáñòâóåò áîëüøåé
îòäà÷å, áîëüøåìó âêëàäó îòäåëüíîãî ðàáîòíèêà â æèçíü îðãàíèçà-
öèè. Òàêèì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ ïàðòèñèïàòèâíîìó óïðàâëåíèþ ïîëíåå
çàäåéñòâóåòñÿ ïîòåíöèàë ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ îðãàíèçàöèè.
Ïàðòèñèïàòèâíîå óïðàâëåíèå ìîæíî óñïåøíî èñïîëüçîâàòü íà
ïåðåäîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå èìåþòñÿ òðàäèöèè è âûñîêà äîëÿ òâîð-
÷åñêèõ, òðóäîëþáèâûõ, èñïîëíèòåëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â
ðóñëå òåîðèè “Y” è ãäå ìîæíî ãîâîðèòü î ëîãè÷åñêîé ñâÿçè ìåæäó
ñàìîóïðàâëåíèåì è ìîòèâàöèåé ðàáîòíèêà.
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ-áàíêðîòàõ, ãäå âåëèêà äîëÿ îòñòàëûõ ðàáîòíèêîâ,
íàðóøàþùèõ òðóäîâóþ äèñöèïëèíó, ðàáîòàþùèõ ñ áðàêîì è ìàëî-
ïðîèçâîäèòåëüíî, ïîñòîÿííî èùóùèõ âîçìîæíîñòü âûíåñòè ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿ âñå, ÷òî ïëîõî ëåæèò, ïðèìåíåíèå êîíöåïöèè ïàðòèñèïàòèâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïðèâåäåò ê êðàõó.  ýòîì ñëó÷àå ïðåäïî÷òèòåëüíåå
èñïîëüçîâàòü òåîðèþ “Õ”.

72
Ïàðòèñèïàòèâíîå óïðàâëåíèå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî ïî ñëåäó-
þùèì íàïðàâëåíèÿì :
• ðàáîòíèêè ïîëó÷àþò ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ðåøå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê èì îñóùåñòâëÿòü òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî âûïîëíåíèþ ïëàíîâîãî çàäàíèÿ (íàïðèìåð, âíåäðèòü
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû èëè èñïîëüçîâàòü îïðåäåëåííóþ òåõíî-
ëîãèþ ðåøåíèÿ çàäà÷);
• íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ïðèâëåêàåò èõ ê ïðèíÿòèþ
ãðóïïîâûõ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ïðîèçâîäñòâà (îòíîñèòåëüíî
ïðîåêòîâ ïëàíîâûõ çàäàíèé, èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, ôîðì îï-
ëàòû òðóäà è ò. ä.);
• ðàáîòíèêàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî îïåðàöèîííîãî êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ ëè÷íàÿ èëè ãðóïïîâàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü çà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò (ëè÷íîå êëåéìî êà÷åñòâà,
áðèãàäíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà, ñäà÷à ïðîäóêöèè ñ ïåðâîãî
ïðåäúÿâëåíèÿ è äð.);
• ðàáîòíèêè ïðèíèìàþò ëè÷íîå è ãðóïïîâîå ó÷àñòèå â èííîâàöè-
îííîé, èçîáðåòàòåëüñêîé è ðàöèîíàëèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè âîçíàãðàæäåíèÿ çà âíåäðåíèå èííî-
âàöèé;
• ïðîèçâîäñòâåííûå è ôóíêöèîíàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ (ó÷àñòêè,
áðèãàäû, ñëóæáû, îòäåëû) ñîçäàþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé ðà-
áîòíèêîâ. Ýòèì äîñòèãàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðåâðàùåíèÿ íåôîð-
ìàëüíûõ ãðóïï â ôîðìàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ.
Íà ïðàêòèêå âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ ïàðòèñèïàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
èñïîëüçóþòñÿ â îïðåäåëåííîé êîìáèíàöèè, òàê êàê îíè î÷åíü òåñíî
âçàèìîñâÿçàíû è õîðîøî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.
 Óêðàèíå ïðèìåíåíèå ïàðòèñèïàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñòàíåò âîç-
ìîæíûì òîëüêî ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ îáùåé êóëüòóðû è ìîðàëè ðà-
áîòíèêîâ, à òàêæå èñ÷åðïàíèåì ðåçåðâîâ ÷èñòî àâòîðèòàðíîãî ñòèëÿ
óïðàâëåíèÿ.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ðàçëè÷èÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ, ñîäåðæàòåëüíûõ è ïðîöåññóàëüíûõ òåîðèé
ìîòèâàöèè.
2. Ñîäåðæàíèå òåîðèé “X” è “Y” Ä. Ìàê-Ãðåãîðà. ×üè âçãëÿäû íà ìîòèâà-
öèþ ðàáîòíèêîâ îíè ðàñêðûâàþò?
3. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè ïîä÷èíåííûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè “Z” Ó. Îó÷è.

73
4. Ñîäåðæàòåëüíûå ìîòèâàöèîííûå òåîðèè. Êàêèå ñòîðîíû ìîòèâàöèè ïîä-
÷èíåííûõ îíè ðàñêðûâàþò?
5. Îñíîâíûå èäåè òåîðèè èåðàðõèè ïîòðåáíîñòåé À. Ìàñëîó.
6. Îñîáåííîñòè òåîðèè ñóùåñòâîâàíèÿ, ñâÿçè è ðîñòà Ê. Àëüäåðôåðà.
7. Ïîòðåáíîñòè ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé Ä. Ìàê-Êëåëëàíäà.
8. Ïðàêòè÷åñêèå âûâîäû ïî ìîòèâàöèè ïîä÷èíåííûõ ñîãëàñíî äâóõôàêòîð-
íîé òåîðèè Ô. Ãåðöáåðãà.
9. Ïðîöåññóàëüíûå ìîòèâàöèîííûå òåîðèè. Èõ îñîáåííîñòè.
10. Ïðèìåíåíèå ïîëîæåíèé òåîðèè îæèäàíèé Â. Âðóìà äëÿ ïðàêòè÷åñêîé
ìîòèâàöèè ïîä÷èíåííûõ.
11. Òåîðèÿ ðàâåíñòâà (ñïðàâåäëèâîñòè) Ñ. Àäàìñà î ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ.
12. Ñîäåðæàíèå òåîðèè ïîñòàíîâêè öåëåé.
13. Èñïîëüçîâàíèè ìîäåëè Ë. Ïîðòåðà — Ý. Ëîóëåðà äëÿ ìîòèâàöèè ïåðñî-
íàëà.
14. Êîíöåïöèÿ ïàðòèñèïàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

74
ÒÅÌÀ 4
ÌÅÒÎÄÛ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ
 ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

4.1. Ïîíÿòèå î ìåòîäàõ ìîòèâàöèè

Ìåòîäû ìîòèâàöèè — ýòî ñïîñîáû óïðàâëåí÷åñêèõ âîçäåéñòâèé


íà ïåðñîíàë äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé îðãàíèçàöèè. Ýòè ìåòîäû îñíîâà-
íû íà äåéñòâèè çàêîíîâ è çàêîíîìåðíîñòåé óïðàâëåíèÿ; îíè ïðåäïî-
ëàãàþò èñïîëüçîâàíèå óïðàâëåí÷åñêèì àïïàðàòîì ôèðìû ðàçëè÷íûõ
ïðèåìîâ âëèÿíèÿ íà ïåðñîíàë äëÿ àêòèâèçàöèè åãî äåÿòåëüíîñòè.
Ìîòèâàöèîííûå ìåòîäû êëàññèôèöèðóþò ïî îáúåêòàì ìîòèâàöèè,
èñïîëüçóåìûì ñòèìóëàì, âèäàì ïîòðåáíîñòåé, íàïðàâëåííîñòè è ò. ä.
(òàáë. 4.1). Ðóêîâîäèòåëÿì ñëåäóåò ïðèìåíÿòü èõ â ïðàêòè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè íå êàê ðàçðîçíåííûå è ñàìîñòîÿòåëüíûå ñïîñîáû ìîòèâà-
öèè, à êàê öåëîñòíóþ ñèñòåìó.
Ýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè ðàñêðûòû â òåìå 5, ìåòîäû ìî-
òèâàöèè êîëëåêòèâî⠗ â òåìå 6. Çäåñü æå ðàññìîòðèì ìåòîäû ìî-
òèâàöèè íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, íåýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû
ìîòèâàöèè è ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ïîä÷è-
íåííûõ.

4.2. Íåýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè

Ê íåýêîíîìè÷åñêèì ìåòîäàì ìîòèâàöèè îòíîñÿòñÿ îðãàíèçàöèîí-


íûå è ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå.
Îðãàíèçàöèîííûå ìåòîäû ïðåäïîëàãàþò ïðåæäå âñåãî ïðèâëå÷å-
íèå ðàáîòíèêîâ ê ó÷àñòèþ â äåëàõ îðãàíèçàöèè, ò. å. èì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïðàâî ãîëîñà ïðè ðåøåíèè ðÿäà ïðîáëåì (êàê ïðàâèëî, ñîöè-
àëüíîãî õàðàêòåðà).
Âàæíóþ ðîëü èãðàåò ìîòèâàöèÿ ïåðñïåêòèâîé ïðèîáðåñòè íîâûå
çíàíèÿ è íàâûêè. Îíà äåëàåò ðàáîòíèêîâ áîëåå íåçàâèñèìûìè, ñàìî-
ñòîÿòåëüíûìè, ïðèäàåò èì óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå.
Ìîòèâàöèÿ îáîãàùåíèåì ñîäåðæàíèÿ òðóäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðå-
äîñòàâëåíèè ëþäÿì áîëåå ñîäåðæàòåëüíîé, âàæíîé, èíòåðåñíîé, ñîöè-
àëüíî çíà÷èìîé ðàáîòû, ñîîòâåòñòâóþùåé èõ ëè÷íîñòíûì èíòåðåñàì

75
Òàáëèöà 4.1
Êëàññèôèêàöèÿ ìåòîäîâ ìîòèâàöèè

Ïðèçíàê Ìåòîä ìîòèâàöèè


Îáúåêò ìîòèâàöèè Êîëëåêòèâ
Îòäåëüíûå ñîòðóäíèêè
Îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå æåíùèí
Íà÷èíàþùèå ñîòðóäíèêè
Îïûòíûå ñîòðóäíèêè
Ñòèìóëû Ýêîíîìè÷åñêèå (ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ)
• çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
• ïðåìèè;
• äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå;
• ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, ññóäû;
• ó÷àñòèå â ïðèáûëè
Íåýêîíîìè÷åñêèå
à) îðãàíèçàöèîííûå:
• ó÷àñòèå â äåëàõ îðãàíèçàöèè;
• ìîòèâàöèÿ ïåðñïåêòèâîé;
• äåëåãèðîâàíèå çàäà÷ è ïîëíîìî÷èé;
• ìîòèâàöèÿ îáîãàùåíèåì ñîäåðæàíèÿ òðóäà
á) ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå:
• ïîõâàëà;
• îäîáðåíèå;
• ïîääåðæêà;
• ïîðèöàíèå;
• ïðèçíàíèå çàñëóã;
• óâàæåíèå è äîâåðèå
Âèä ïîòðåáíîñòè Óäîâëåòâîðåíèå ôèçèîëîãè÷åñêèõ
(ñîãëàñíî òåîðèè ïîòðåáíîñòåé ïîä÷èíåííûõ
À. Ìàñëîó) Ïîòðåáíîñòü â çàùèùåííîñòè è áåçîïàñíîñòè
Ïðè÷àñòíîñòü è ïðèíàäëåæíîñòü
Óâàæåíèå è ïðèçíàíèå
Ñàìîâûðàæåíèå
Íàïðàâëåííîñòü Ïîëîæèòåëüíîå ïîäêðåïëåíèå
(ñîãëàñíî òåîðèè Îòðèöàòåëüíîå ïîäêðåïëåíèå
ïîäêðåïëåíèÿ) Ãàøåíèå äåéñòâèé
Íàêàçàíèå

è ñêëîííîñòÿì, ñ øèðîêèìè ïåðñïåêòèâàìè äîëæíîñòíîãî è ïðîôåñ-


ñèîíàëüíîãî ðîñòà, à òàêæå ïîçâîëÿþùåé ïðîÿâëÿòü èõ òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè, îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü íàä ðåñóðñàìè è óñëîâèÿìè ñîá-
ñòâåííîãî òðóäà (êîãäà êàæäûé ïî âîçìîæíîñòè äîëæåí áûòü ñàì
ñåáå øåôîì).

76
Ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè ñîäåðæàò ñëåäó-
þùèå îñíîâíûå ýëåìåíòû.
1. Ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ ëþäè èñïûòûâàëè áû ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ ãîðäîñòü çà òî, ÷òî ëó÷øå äðóãèõ ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ïî-
ðó÷åííîé ðàáîòîé, ïðè÷àñòíîñòü ê íåé, ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà åå
ðåçóëüòàòû; îùóùàëè áû öåííîñòü ðåçóëüòàòîâ, êîíêðåòíóþ èõ âàæ-
íîñòü. Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàáîòà ïðèíîñèëà óäîâëåòâîðåíèå, çàäàíèå
äîëæíî ñîäåðæàòü èçâåñòíóþ äîëþ ðèñêà è âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ
óñïåõà.
2. Ïðèñóòñòâèå âûçîâà, îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòåé êàæäîìó íà
ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå ïîêàçàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ðåàëèçîâàòü ñåáÿ
â òðóäå, äîêàçàòü, ÷òî îí ìîæåò ÷òî-òî ñäåëàòü (ïðè÷åì ýòî “÷òî-òî”
äîëæíî ïîëó÷èòü èìÿ ñâîåãî ñîçäàòåëÿ: íàïðèìåð, îòëè÷èâøèåñÿ ðà-
áîòíèêè ïîëó÷àþò ïðàâî ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû, â ðàçðàáîòêå êîòî-
ðûõ îíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå; ýòî ïîçâîëÿåò èì îùóòèòü ñâîþ çíà÷è-
ìîñòü).
3. Ïðèçíàíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü ëè÷íûì è ïóáëè÷íûì. Ñóòü
ëè÷íîãî ïðèçíàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îá îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ ðàáîò-
íèêàõ óïîìèíàþò â ñïåöèàëüíûõ äîêëàäàõ âûñøåìó ðóêîâîäñòâó
îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿþò åìó, ïåðñîíàëüíî ïîçäðàâëÿþò ïî ñëó÷àþ
ïðàçäíèêîâ è ñåìåéíûõ äàò.  íàøåé ñòðàíå ëè÷íîå ïðèçíàíèå åùå
íå ïîëó÷èëî øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàê ìåòîä ìîòèâàöèè ðàáîò-
íèêîâ; áîëåå ðàñïðîñòðàíåíî ïóáëè÷íîå ïðèçíàíèå.
Çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ïðîäîëæè-
òåëüíóþ è áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó, íîâàòîðñòâî â òðóäå è äðóãèå äîñòè-
æåíèÿ ðàáîòíèêàì ìîãóò îáúÿâëÿòüñÿ áëàãîäàðíîñòè èëè îíè íàãðàæ-
äàþòñÿ öåííûì ïîäàðêîì. Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà ìîãóò
áûòü ïðåäóñìîòðåíû è äðóãèå ïîîùðåíèÿ, íàïðèìåð ïî÷åòíûå çâàíèÿ
ñâîåé îðãàíèçàöèè.
Çà îñîáûå òðóäîâûå çàñëóãè ðàáîòíèêîâ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ê íà-
ãðàæäåíèþ îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, íàãðóäíûìè çíàêàìè, ïðèñâîåíèþ
ïî÷åòíûõ çâàíèé.
Ïîîùðåíèå ïðèçâàíî ñòèìóëèðîâàòü íå òîëüêî êîíêðåòíîãî
ñóáúåêòà, íî è äðóãèõ, à äëÿ ýòîãî îíî äîëæíî âîñïðèíèìàòüñÿ êîë-
ëåêòèâîì êàê ñïðàâåäëèâîå. Ïðè ýòîì äîïóñêàåòñÿ ñîåäèíåíèå íå-
ñêîëüêèõ ìåð ïîîùðåíèé, íàïðèìåð ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî
ñòèìóëèðîâàíèÿ.

77
Ðàáîòíèêàì, óñïåøíî è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿþùèì òðóäîâûå
îáÿçàííîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëüãîòû â ñôåðå ñî-
öèàëüíî-êóëüòóðíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ïðè ïðîäâèæåíèè, ò. å. ïåðåâî-
äå íà áîëåå êâàëèôèöèðîâàííóþ ðàáîòó èëè íà âûñøóþ äîëæíîñòü
(ïðè íàëè÷èè âàêàíñèé, íåîáõîäèìîé ïîäãîòîâêè, äåëîâûõ è ëè÷íûõ
êà÷åñòâ).
Ïðåäñòàâèòåëè âûñøåãî çâåíà óïðàâëåíèÿ îáÿçàòåëüíî äîëæíû
ëè÷íî ó÷àñòâîâàòü â ïîîùðåíèè ñîòðóäíèêîâ, ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü
ïîäðàçäåëåíèÿ, õîòÿ áû ïî òåëåôîíó êîíòàêòèðîâàòü ñ ïåðåäîâèêà-
ìè. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ñèñòåìà ïîîùðåíèÿ áóäåò ýôôåêòèâíîé.
4. Ïîñòàíîâêà âûñîêèõ öåëåé, êîòîðûå âîîäóøåâëÿþò ëþäåé íà
ýôôåêòèâíûé òðóä.
5. Àòìîñôåðà âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, äîâåðèÿ, ïîîùðåíèÿ ðàçóìíî-
ãî ðèñêà è òåðïèìîñòè ê îøèáêàì è íåóäà÷àì; âíèìàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà è êîëëåã.
6. Ïðîäâèæåíèå â äîëæíîñòè, îáúåäèíÿþùåå âñå ðàññìîòðåííûå
ìåòîäû ìîòèâàöèè. Îíî äàåò áîëåå âûñîêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó (ýêî-
íîìè÷åñêèé ìîòèâ), èíòåðåñíóþ è ñîäåðæàòåëüíóþ ðàáîòó (îðãàíèçà-
öèîííûé ìîòèâ), à òàêæå îòðàæàåò ïðèçíàíèå çàñëóã è àâòîðèòåòà
ëè÷íîñòè ïóòåì ïåðåâîäà â áîëåå âûñîêóþ ñòàòóñíóþ ãðóïïó (ìîðàëü-
íûé ìîòèâ). Â òî æå âðåìÿ ýòîò ìåòîä ìîòèâàöèè ÿâëÿåòñÿ âíóòðåí-
íå îãðàíè÷åííûì: â îðãàíèçàöèè íå òàê ìíîãî äîëæíîñòåé âûñîêîãî
ðàíãà, òåì áîëåå ñâîáîäíûõ; íå âñå ëþäè ñïîñîáíû ðóêîâîäèòü è íå
âñå ê ýòîìó ñòðåìÿòñÿ; ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå òðåáóåò ïîâûøåííûõ
çàòðàò íà ïåðåïîäãîòîâêó.
7. Ïîõâàëà ïðè çàâåðøåíèè ðàáîòû áîëüøîãî îáúåìà, îñâîåíèè
íîâûõ ìåòîäîâ òðóäà èëè íîâîé ïðîäóêöèè, âíåäðåíèè ðàöèîíàëèçà-
òîðñêîãî ïðåäëîæåíèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, õâàëèòü íóæíî òîãäà, êîã-
äà äåëî çàêîí÷åíî, êîãäà íà ÷åì-òî ìîæíî ïîñòàâèòü òî÷êó è ïðèñòó-
ïèòü ê íîâîé ðàáîòå.
8. Îäîáðåíèå â õîäå ðàáîòû, åñëè äåëî èäåò íà ëàä. Â ýòîì ñëó-
÷àå óìåñòíû òàêèå ñëîâà: “ïðàâèëüíî, ïðîäîëæàéòå”, “ïîêàæèòå ýòîò
ïðèåì êîëëåãå, ïîòîì ìíå ðàññêàæåòå, êàê ýòî óäàëîñü”. Îäîáðåíèå
ìîæíî ñî÷åòàòü ñ ðåêîìåíäàöèÿìè, äàæå ñ êðèòèêîé: “çäåñü è çäåñü
âñå ïîëó÷àåòñÿ ïðàâèëüíî, à â ýòîé îïåðàöèè äîïóñêàåòå îøèáêó”.
Ïðè ýòîì ìîæíî îäîáðèòü ñòàðàíèå, ïðèëåæàíèå è ðåêîìåíäîâàòü
äðóãîå ñðåäñòâî âûïîëíåíèÿ ðàáîòû.
9. Ïîääåðæêà, êîãäà ðàáîòíèê ñîìíåâàåòñÿ, íå óâåðåí, íå ìîæåò
îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì öåëåé, çàäà÷, ñïîñîáîâ ïîâåäåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ.  ýòîò ìîìåíò ïîääåðæêà êðàéíå íåîáõîäèìà. ×åëîâåê îñî-

78
áåííî íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå ïðè îñâîåíèè íîâîãî äåëà. Îñíîâíàÿ
öåëü ïîääåðæêè — óñòðàíèòü ñîìíåíèå, íåóâåðåííîñòü, êîëåáàíèÿ.
Ýòîò ìåòîä ëó÷øå èñïîëüçîâàòü, êîãäà ðàáîòíèê íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿ-
íèè ðàñòåðÿííîñòè, ïîäàâëåííîñòè â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíûõ íåóäà÷,
ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ, êîãäà ÷åëîâåê èìååò è íåîáõîäèìûå çíàíèÿ,
è óìåíèå, à ðàáîòà íå ïîëó÷àåòñÿ (êàê ãîâîðÿò, íå êëåèòñÿ).
10. Ïîðèöàíèå. Ýòî ñëîâà, îáðàùåííûå ê ñîâåñòè ÷åëîâåêà.
Èñïîëüçóÿ ïîðèöàíèå, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè ïðà-
âèëàìè:
• ïåðåä òåì êàê ïðèáåãíóòü ê êðèòè÷åñêîé îöåíêå ðåçóëüòàòà
ðàáîòû èëè ïðîñòóïêà, ñëåäóåò òùàòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ â îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ, ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, ðàçãðàíè÷èòü ïðè÷èíû
ëè÷íîãî ïîðÿäêà è îáúåêòèâíûå, íå çàâèñÿùèå îò ðàáîòíèêà.
Ïîðèöàòü ìîæíî òîëüêî çà óïóùåíèå, íåäîðàáîòêó, ïðîìàõè,
ñâÿçàííûå ñ îòíîøåíèåì ê äåëó, ïðèâû÷êàìè, ñ òàêèìè èíäèâè-
äóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè, êàê íåâíèìàòåëüíîñòü, íåíàáëþäà-
òåëüíîñòü, çàáûâ÷èâîñòü, ëåíîñòü, òîðîïëèâîñòü, íåðàñòîðîïíîñòü
è ò. ï.;
• íåîáõîäèìî óêàçàòü ïîä÷èíåííîìó íà ïðè÷èíó, ïðèâåäøóþ
ê íåäîñòàòêàì â ðàáîòå èëè ïðîñòóïêó. Ïîðîé ïîä÷èíåííûé
ñðàçó æå îòâåðãàåò äîâîäû ðóêîâîäèòåëÿ.  ýòîì ñëó÷àå íàäî
áûòü ãîòîâûì ê ïîâòîðåíèþ è ðàçúÿñíåíèþ äîâîäîâ, ÷òîáû ðà-
áîòíèê óáåäèëñÿ â ñâîåé íåïðàâîòå;
• íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò ãîðÿ÷èòüñÿ ïðè ïîðèöàíèè è êðè-
òèêå ïîä÷èíåííîãî, íåîáõîäèìî èçáåãàòü ñðàâíåíèé è ýïèòåòîâ,
êîòîðûå ìîãóò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê îáèäíûå, îñêîðáèòåëüíûå.
Ïîäîáíûå âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà ìàëî ïîìîãàþò âîñïðèÿ-
òèþ äåëîâîé ñòîðîíû ïîðèöàíèÿ, íî ìîãóò âûçâàòü àãðåññèâ-
íóþ ðåàêöèþ, îòêðûòûé ïðîòåñò ñî ñòîðîíû ïîä÷èíåííîãî;
• â ïîðèöàíèè äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ ïîçèòèâíàÿ ïðîãðàììà. Ñëå-
äóåò íå òîëüêî óêàçàòü ïîä÷èíåííîìó íà íåäîñòàòêè è èõ ïðè-
÷èíû, íî è ïðåäëîæèòü âûõîä, íàó÷èòü, êàê èçáåãàòü â äàëüíåé-
øåì ïîâòîðåíèÿ ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ;
• åñëè ïîä÷èíåííûé î÷åíü áîëåçíåííî âîñïðèíèìàåò êðèòèêó,
ñèëüíî ïåðåæèâàåò ïî ïîâîäó çàìå÷àíèé è â ðåçóëüòàòå íà-
÷èíàåò äåëàòü åùå áîëüøå óïóùåíèé, íåîáõîäèìî ñîåäèíèòü
ïîðèöàíèå ñ êàêîé-ëèáî ôîðìîé ïîîùðåíèÿ — ïîääåðæêîé,
îáîäðåíèåì. Ïîä÷èíåííûé äîëæåí âèäåòü âûõîä èç ñîçäàâøå-
ãîñÿ ñëîæíîãî ïîëîæåíèÿ.

79
Áîëüøîå çíà÷åíèå â îðãàíèçàöèè ïîâñåäíåâíîãî ìîðàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ äîëæíî áûòü îòâåäåíî íàèáîëåå àâòî-
ðèòåòíûì ÷ëåíàì êîëëåêòèâà. Ïîõâàëà, îäîáðåíèå, ïîääåðæêà ìîãóò
èñõîäèòü íå òîëüêî îò ðóêîâîäèòåëÿ. Êîãäà ïðèõîäèòñÿ âûíîñèòü
ðàáîòíèêó ïîðèöàíèå, ïðåäóïðåæäåíèå, æåëàòåëüíî îïèðàòüñÿ íà ïîä-
äåðæêó è èíèöèàòèâó àâòîðèòåòíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà. Òîãäà ýôôåêò
ñòèìóëà áóäåò ñèëüíûì: âåäü ïîðèöàþò, êðèòèêóþò êîëëåãè, äðóçüÿ.

4.3. Ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ


îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé
ïåðñîíàëà ôèðìû

Ðóêîâîäèòåëü äîëæåí òùàòåëüíî íàáëþäàòü çà ïîä÷èíåííûìè,


÷òîáû ðåøèòü, êàêèå àêòèâíûå ïîòðåáíîñòè äâèæóò èìè. Òàê êàê
ñî âðåìåíåì ýòè ïîòðåáíîñòè ìåíÿþòñÿ, òî íåëüçÿ ðàññ÷èòûâàòü,
÷òî ìîòèâàöèÿ, êîòîðàÿ ñðàáîòàëà îäèí ðàç, áóäåò ýôôåêòèâíà âñå
âðåìÿ.
Ïðèâåäåì îñíîâíûå ìåòîäû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìåíåäæåðû ìî-
ãóò óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ïîä÷èíåííûõ âî âðåìÿ òðóäîâîãî
ïðîöåññà.
Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè:
• ïðåäîñòàâëÿòü ðàáîòíèêàì íåâûñîêóþ îïëàòó òðóäà, îáåñïå÷è-
âàþùóþ âûæèâàíèå;
• ïðåäëàãàòü ëþäÿì õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû ñ òî÷êè çðåíèÿ îñ-
âåùåííîñòè, óðîâíÿ øóìà, òåìïåðàòóðû è ò. ï.
Ïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè è çàùèùåííîñòè:
• ñîçäàòü ÿñíóþ è íàäåæíóþ ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ;
• ïðèìåíÿòü ÷åòêèå è ñïðàâåäëèâûå ïðàâèëà ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ;
• îïëà÷èâàòü òðóä âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;
• íå ïðèâëåêàòü ïîä÷èíåííûõ ê ïðèíÿòèþ ðèñêîâàííûõ ðåøåíèé
è ñîâåðøåíèþ ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé;
• îáåñïå÷èâàòü ãàðàíòèè ñòàáèëüíîé ðàáîòû, ìåäèöèíñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ, ïîëó÷åíèÿ ïåíñèé;
• îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ è îáðàçîâàíèÿ äëÿ ñîçäà-
íèÿ ñòàáèëüíîñòè â ðàáîòå.

80
Ïîòðåáíîñòè â ïðè÷àñòíîñòè è ïðèíàäëåæíîñòè:
• èñïîëüçîâàòü ýëåìåíòû ôèðìåííîãî ñòèëÿ è êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðû (óíèôîðìà, çíàìÿ, ãèìí ôèðìû, ðèòóàëû, òðàäèöèè, îá-
ðÿäû);
• ïðåäîñòàâëÿòü ñîòðóäíèêàì òàêóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà
áû èì îáùàòüñÿ;
• ñîçäàâàòü íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ äóõ åäèíîãî êîëëåêòèâà, êîìàíäû;
• êîíñòðóêòèâíî ðàáîòàòü ñ âîçíèêøèìè íåôîðìàëüíûìè ãðóï-
ïàìè, íå ïðåïÿòñòâîâàòü èõ ñóùåñòâîâàíèþ, åñëè îíè íå íàíîñÿò
îðãàíèçàöèè óùåðáà;
• ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ÷ëåíîâ îðãàíè-
çàöèè âíå åå ðàìîê;
• ïåðèîäè÷åñêè íàïîìèíàòü ñîòðóäíèêàì, îñîáåííî çàíèìàþùèì
íåâûñîêèå äîëæíîñòè, ÷òî ðóêîâîäñòâî è êîëëåãè èõ öåíÿò.
Ïîòðåáíîñòè â óâàæåíèè è ïðèçíàíèè:
• ïðåäëàãàòü ïîä÷èíåííûì áîëåå ñîäåðæàòåëüíóþ, èíòåðåñíóþ,
îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó;
• îòíîñèòüñÿ ê ñîòðóäíèêàì è ïîä÷èíåííûì ñ óâàæåíèåì;
• âûñîêî îöåíèâàòü ïðîÿâëåííóþ èíèöèàòèâó, òâîð÷åñêîå îòíî-
øåíèå ê äåëó, èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû âûðàæåíèÿ ïðè-
çíàíèÿ çàñëóã ïîä÷èíåííûõ;
• ïðèâëåêàòü ïîä÷èíåííûõ ê ôîðìóëèðîâàíèþ öåëåé îðãàíèçà-
öèè è âûðàáîòêå ðåøåíèé, ïðèñëóøèâàòüñÿ ê èõ ìíåíèþ;
• äåëåãèðîâàòü ïîä÷èíåííûì äîïîëíèòåëüíûå çàäà÷è è ïîëíîìî-
÷èÿ;
• ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ ïîä÷èíåííûõ ïî ñëóæåáíîé ëåñò-
íèöå, îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ è ïåðåïîäãîòîâêè,
êîòîðûå ïîâûøàþò óðîâåíü èõ ïðîôåññèîíàëèçìà;
• îáåñïå÷èâàòü äîñòîéíûå, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ íà ðàáîòå, àäåê-
âàòíóþ îïëàòó òðóäà, âíåøíèå ñèìâîëû ñëóæåáíîãî ñòàòóñà
(íàçâàíèÿ äîëæíîñòåé, òèòóëû, çâàíèÿ).
Ïîòðåáíîñòè ïîä÷èíåííûõ â ñàìîâûðàæåíèè:
• îáåñïå÷èâàòü ïîä÷èíåííûì âîçìîæíîñòè äëÿ îáó÷åíèÿ è ðàç-
âèòèÿ, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàòü èõ ïî-
òåíöèàë;
• ïîðó÷àòü ïîä÷èíåííûì ñëîæíóþ è âàæíóþ ðàáîòó, òðåáóþùóþ
îò íèõ ïîëíîé îòäà÷è, ïðåäîñòàâëÿòü áî′ëüøóþ ñâîáîäó â âûáî-
ðå ñðåäñòâ ðåøåíèÿ çàäà÷;

81
• ïîîùðÿòü è ðàçâèâàòü ó ïîä÷èíåííûõ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè,
ïðèâëåêàòü èõ ê ðàáîòå, òðåáóþùåé èçîáðåòàòåëüíîñòè è ñîçè-
äàòåëüíîñòè;
• ïðèâëåêàòü ïîä÷èíåííûõ ê îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îðãà-
íèçàöèè.

4.4. Ïîäêðåïëåíèå, ãàøåíèå è íàêàçàíèå


êàê ìåòîäû ìîòèâàöèè

Ñîãëàñíî òåîðèè ïîäêðåïëåíèÿ äëÿ ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ ëþäåé


ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêèå ìåòîäû, êàê ïîëîæèòåëüíîå è îòðèöàòåëü-
íîå ïîäêðåïëåíèå, ãàøåíèå è íàêàçàíèå.
Ìåòîä ïîëîæèòåëüíîãî ïîäêðåïëåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîîù-
ðÿþòñÿ äåéñòâèÿ, èìåþùèå ïîçèòèâíóþ íàïðàâëåííîñòü. Ïîëîæèòåëü-
íîå ïîäêðåïëåíèå íàïðàâëåíî íà ïðèâëå÷åíèå ïåðñîíàëà â îðãàíèçà-
öèþ, ñîõðàíåíèå ñîñòàâà ñîòðóäíèêîâ, óïðàâëåíèå èçäåðæêàìè íà
îïëàòó òðóäà.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ îòðèöàòåëüíîãî ïîäêðåïëåíèÿ ïî-
îùðÿåòñÿ îòñóòñòâèå äåéñòâèé ñ íåãàòèâíîé íàïðàâëåííîñòüþ, íàïðè-
ìåð ïðîãóëîâ.
Ìåæäó ïîëîæèòåëüíûì è îòðèöàòåëüíûì ïîäêðåïëåíèåì ñóùå-
ñòâóåò îïðåäåëåííàÿ àñèììåòðèÿ. Îòðèöàòåëüíîå ïîäêðåïëåíèå ìî-
æåò âûçâàòü íå òîëüêî æåëàòåëüíûå, íî è íåïðåäñêàçóåìûå íåãàòèâ-
íûå ðåàêöèè, à ïîëîæèòåëüíîå — òîëüêî ïîçèòèâíûå.
Âåëè÷èíà ïîäêðåïëåíèÿ äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíîé, ÷òîáû ïîñòî-
ÿííî ïîääåðæèâàòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîäîëæåíèè íóæíîé äå-
ÿòåëüíîñòè è ïðè ýòîì íå èñòîùàòü ðåñóðñû îðãàíèçàöèè. Âàæíà íå
ñòîëüêî îíà ñàìà, ñêîëüêî ôîðìà, ñïîñîá, ðåæèì ïîäêðåïëåíèÿ.
Ïîäêðåïëåíèå ìîæåò áûòü íåïðåðûâíûì, ïåðèîäè÷åñêèì, ôèêñèðî-
âàííûì (ðåãóëÿðíûì), ýïèçîäè÷åñêèì (íåîæèäàííûì) è âàðèàáåëüíûì
(êîìáèíèðîâàííûì).
Íåïðåðûâíîå ïîäêðåïëåíèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî îíî ñëåäóåò çà
êàæäûì äåéñòâèåì. Ïðè ïîñòîÿííîì ïðèìåíåíèè ýòîò ìåòîä ìîòèâà-
öèè î÷åíü ðåçóëüòàòèâåí, íî ïðèâîäèò ê ðàííåìó óäîâëåòâîðåíèþ ïî-
òðåáíîñòåé è ãàøåíèþ ïîâåäåíèÿ èëè ê åãî áûñòðîìó èçìåíåíèþ,
êîãäà ñòèìóëû ïðåêðàùàþòñÿ.
Ïåðèîäè÷åñêîå ïîäêðåïëåíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìîòèâàöèÿ ñëåäó-
åò íå çà âñåìè ðåçóëüòàòàìè, à ÷åðåç ñòðîãî îïðåäåëåííîå èõ êîëè÷å-

82
ñòâî. Îíî äàåò õîðîøèé ñòàáèëüíûé ýôôåêò â óñëîâèÿõ ÷àñòî è ðå-
ãóëÿðíî ïîâòîðÿþùèõñÿ äåéñòâèé.
Ïîäêðåïëåíèå ñ ôèêñèðîâàííûì èíòåðâàëîì îçíà÷àåò, ÷òî ñòè-
ìóëèðîâàíèå ïðîèñõîäèò çà ïåðâûì ðåçóëüòàòîì ïî èñòå÷åíèè îïðå-
äåëåííîãî âðåìåíè. Îíî ïðèâîäèò ê óñòîé÷èâîé ðåàêöèè: áûñòðîé
è ñèëüíîé íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñòèìóëèðóþùèì âîçäåéñòâèåì,
ìåäëåííîé è ñëàáîé — ïîñëå íåãî.
Ýïèçîäè÷åñêîå ïîäêðåïëåíèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ñòèìóëèðóþùåå
äåéñòâèå ñëåäóåò çà ïåðâûì ðåçóëüòàòîì ïî èñòå÷åíèè ñëó÷àéíîãî
îòðåçêà âðåìåíè. Çà íèì ñëåäóåò ñèëüíàÿ, ïîñòîÿííàÿ, óñòîé÷èâàÿ
ê ãàøåíèþ ðåàêöèÿ.
Èíîãäà öåëåñîîáðàçíî ïîäêðåïëåíèå “àâàíñîì”, îáÿçóþùåå ÷åëî-
âåêà ðàáîòàòü ëó÷øå.
Ìåòîä ãàøåíèÿ, ò. å. îòñóòñòâèå ïîäêðåïëåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ
è ïîëîæèòåëüíûõ äåéñòâèé, ñîñòîèò â èõ èãíîðèðîâàíèè (òîãäà îíè
ñàìè ïî ñåáå çàòóõàþò).
Ìåòîä íàêàçàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì âîçäåéñòâèåì ñ öåëüþ èç-
ìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ, íàïðàâëåííûì íà ïðåñå÷åíèå íåãàòèâíûõ äåé-
ñòâèé, íåäîïóùåíèå èõ â áóäóùåì è äîñòèæåíèå ïîëîæèòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ.
Íàêàçàíèå ìîæåò èìåòü âèä ìàòåðèàëüíîãî âçûñêàíèÿ (ñàíêöèé,
øòðàôîâ), ñíèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà â êîëëåêòèâå, ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé èçîëÿöèè ðàáîòíèêà, ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû íåòåðïèìîñòè, ïîíèæå-
íèÿ â äîëæíîñòè è ò. ï.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ ìåòîäà íàêàçàíèÿ:
1. Íåëüçÿ íàêàçûâàòü, íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè âîçáóæäåíèÿ.
2. Íàêàçàíèå äîëæíî áûòü ñâîåâðåìåííûì è íåìåäëåííî ïðèâî-
äèòüñÿ â èñïîëíåíèå.
3. Ðàáîòíèê äîëæåí çíàòü, çà ÷òî åãî íàêàçûâàþò.
4. Çà ïðîñòóïîê îäíîãî ÷åëîâåêà íåëüçÿ íàêàçûâàòü êîëëåêòèâ.
5. Çà îäèí ïðîñòóïîê ÷åëîâåê äîëæåí áûòü íàêàçàí îäèí ðàç.
6. Ìåðà íàêàçàíèÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü ñïåöèôèêó ñîâåðøåííîãî
äåéñòâèÿ, õàðàêòåð, ïîë, âîçðàñò, îïûò ðàáîòû ñîòðóäíèêà.

83
4.5. Óïðàâëåíèå âîçíàãðàæäåíèåì ðàáîòíèêîâ

Âîçíàãðàæäåíèå — ýòî òî, ÷òî ÷åëîâåê ñ÷èòàåò äëÿ ñåáÿ öåííûì.


 óïðàâëåíèè âîçíàãðàæäåíèå ïðèìåíÿåòñÿ ñ íåñêîëüêèìè öåëÿìè.
1. Ïðèâëå÷åíèå ëó÷øåãî ïåðñîíàëà â îðãàíèçàöèþ. Ôèðìû êîí-
êóðèðóþò íà ðûíêå òðóäà, ñòðåìÿñü ïðèâëå÷ü ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ
(â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ýôôåêòèâíîé ìîòèâàöèè).
2. Ñîõðàíåíèå ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ â îðãàíèçàöèè. Êîãäà âîçíà-
ãðàæäåíèå â îðãàíèçàöèè íå ñîîòâåòñòâóåò òîìó, ÷òî ïðåäëàãàåò ðû-
íîê òðóäà, ñîòðóäíèêè ìîãóò íà÷àòü óâîëüíÿòüñÿ. ×òîáû íå äîïóñòèòü
ýòîãî (âåäü íà îáó÷åíèå è ðàçâèòèå ñîòðóäíèêîâ ïîòðà÷åíû äåíüãè),
ðóêîâîäñòâî äîëæíî îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ñèñòåìó ìî-
òèâàöèè.
3. Ñòèìóëèðîâàíèå ïðîèçâîäèòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Âîçíàãðàæäå-
íèå äîëæíî îðèåíòèðîâàòü ðàáîòíèêîâ íà äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå
äëÿ îðãàíèçàöèè: ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òâîð÷åñòâî, èíèöèàòèâó, ïðåäàí-
íîñòü ôèðìå.
4. Êîíòðîëü çà èçäåðæêàìè íà ðàáî÷óþ ñèëó. Ïðè íèçêîì âîçíà-
ãðàæäåíèè ðàáîòíèêè áóäóò óâîëüíÿòüñÿ, ïðè íåîáîñíîâàííî âûñîêîì
ôèðìà ìîæåò îáàíêðîòèòüñÿ.
Äëÿ ïîáóæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ ê áîëåå ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè
ìåíåäæåðû èñïîëüçóþò äâà îñíîâíûõ òèïà âîçíàãðàæäåíèÿ — âíóò-
ðåííèé è âíåøíèé.
Âíóòðåííåå âîçíàãðàæäåíèå îáåñïå÷èâàåò (èëè íå îáåñïå÷èâàåò)
ñîäåðæàíèå ðàáîòû. Åãî ñîñòàâëÿþùèìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
• ÷óâñòâî äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà;
• ÷óâñòâî ñîäåðæàòåëüíîñòè è çíà÷èìîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû,
ñàìîóâàæåíèå;
• äðóæáà è îáùåíèå, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå ðàáîòû;
• ïðèåìëåìûå óñëîâèÿ ðàáîòû è òî÷íàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è.
Âíåøíåå âîçíàãðàæäåíèå âîçíèêàåò íå îò ñàìîé ðàáîòû, à äàåòñÿ
îðãàíèçàöèåé. Îíî ìîæåò ïðèîáðåòàòü òàêèå ôîðìû:
• ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû;
• ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå;
• ïðåäîñòàâëåíèå ñèìâîëîâ ñëóæåáíîãî ñòàòóñà è ïðåñòèæà;
• ïîõâàëà è ïðèçíàíèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà;
• äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû.

84
Ðåêîìåíäàöèè ïî óïðàâëåíèþ âîçíàãðàæäåíèÿìè:
1. Âîçíàãðàæäåíèå äîëæíî áûòü êîíêðåòíûì, îïèðàþùèìñÿ íà
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå èíôîðìàöèîííîå ñîäåðæàíèå. Ëþäè äîëæ-
íû òî÷íî çíàòü, çà ÷òî îíè (èëè èõ êîëëåãè) ïîîùðåíû.
2. Âîçíàãðàæäàÿ ðàáîòíèêà, íóæíî ó÷èòûâàòü åãî ëè÷íîñòíûå
îñîáåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûå ïîòðåáíîñòè, èíòåðåñû.
3. Âîçíàãðàæäåíèå äîëæíî áûòü áåçîòëàãàòåëüíûì, íå îòêëà-
äûâàòüñÿ ê ìîìåíòó ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðàáîòû çà ìåñÿö (êâàðòàë, ïî-
ëóãîäèå, ãîä), èíà÷å òåðÿåòñÿ îñòðîòà ìîìåíòà (íàïðèìåð, ïðåçèäåíò
êîìïàíèè IBM Òîìàñ Óîòñîí-ñòàðøèé ïðÿìî íà ìåñòå âûïèñûâàë
÷åêè ëó÷øèì ðàáîòíèêàì çà äîñòèæåíèÿ, êîòîðûå îí îáíàðóæèâàë,
èñïîëíÿÿ ðîëü “áëóæäàþùåãî ìåíåäæåðà” âî âðåìÿ îáõîäîâ ñâîèõ
ïðåäïðèÿòèé).
4. Âîçíàãðàæäåíèå äîëæíî áûòü ðåàëüíî äîñòèãàåìûì, íóæíî
âîçíàãðàæäàòü ïîä÷èíåííûõ è çà íåáîëüøèå óñïåõè.
5. Âûñøåå ðóêîâîäñòâî ôèðìû äîëæíî àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â ñèñòåìå âîçíàãðàæäåíèÿ ïåðñîíàëà. Òîãäà ïîîùðåíèå áóäåò áîëåå
çíà÷èìûì äëÿ ðàáîòíèêîâ.
6. Ëó÷øå ïðèìåíÿòü íåîæèäàííûå è íåðåãóëÿðíûå âîçíàãðàæäå-
íèÿ. Îíè îêàçûâàþò áîëüøåå âîçäåéñòâèå, ÷åì îæèäàåìûå, òàê êàê
ÿâëÿþòñÿ ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì.
7. Èíîãäà ìàëûå âîçíàãðàæäåíèÿ ÷àñòî îêàçûâàþòñÿ áîëåå ýô-
ôåêòèâíûìè, ÷åì áîëüøèå: áîëüøèå ïðåìèè äàþòñÿ íåìíîãèì ëþäÿì,
îíè îáåñêóðàæèâàþò äðóãèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå îáèæåíû, òàê êàê
ñ÷èòàþò, ÷òî òîæå çàñëóæèâàþò ïîîùðåíèÿ.
8. Íàäî âîçíàãðàæäàòü ñîòðóäíèêîâ òàê, ÷òîáû ýòî çàïîìíèëîñü
íàäîëãî.

4.6. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè


îðãàíèçàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ æåíùèí

Îïûòíûå ìåíåäæåðû ïðåêðàñíî çíàþò, ÷òî æåíùèíû êàê ðàáîò-


íèêè âî ìíîãîì îòëè÷àþòñÿ îò ìóæ÷èí, è ðóêîâîäèòü èìè íàäî èíà÷å.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî íà ìîòèâàöèþ îðãàíèçàöèîííîãî ïî-
âåäåíèÿ æåíùèí âëèÿþò äâå ãðóïïû ôàêòîðîâ: ñîöèîêóëüòóðíûå;
ïîëîâûå, áèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå.

85
Ñîöèîêóëüòóðíûå ôàêòîðû — ýòî ïðèíÿòûå â îáùåñòâå ñòàíäàð-
òû ïîâåäåíèÿ, ñëîæèâøèåñÿ ðîëåâûå ñòåðåîòèïû îòíîñèòåëüíî ìóæ-
÷èíû è æåíùèíû, òðàäèöèè, ïðåæäå âñåãî ñåìåéíûå, âëèÿþùèå íà
ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, óñòàíîâîê è îæèäàíèé æåí-
ùèí. Ðîëü ýòèõ ôàêòîðîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî æåíùèí ñ äåòñòâà îðèåíòèðóþòñÿ íà ñðàâíèòåëüíî ñêðîìíûé
îáùåñòâåííûé ñòàòóñ, öåííîñòè ñåìüè è ëè÷íîé æèçíè, âîñïèòàíèå
äåòåé è ïîìîùü ìóæó. Îáùåñòâî, îêðóæàþùèå òàêæå îæèäàþò
îò æåíùèíû âûïîëíåíèÿ ïðåæäå âñåãî ïåðå÷èñëåííûõ ñîöèàëüíûõ
ðîëåé.
Ïîëîâûå, áèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, âîçäåéñòâó-
þùèå íà ìîòèâàöèþ îðãàíèçàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ æåíùèíû, ïðîÿâ-
ëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè åå íàñòðîåíèÿ è ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ â öå-
ëîì îò ôèçèîëîãè÷åñêèõ öèêëîâ, â îáðåìåíåííîñòè åñòåñòâåííûìè
çàáîòàìè î ñåìüå, ðîæäåíèè è âîñïèòàíèè äåòåé, ìåíüøåé ýìîöèî-
íàëüíîé óðàâíîâåøåííîñòè è áåñïðèñòðàñòíîñòè, áîëåå ñèëüíîé, ÷åì
ó ìóæ÷èíû, îêðàøåííîñòè ðàáî÷èõ îòíîøåíèé â ëè÷íîñòíûå òîíà
è âîñïðèÿòèè ñîòðóäíèêîâ ÷åðåç ïðèçìó ñèìïàòèé è àíòèïàòèé.
Ðàññìîòðèì çíà÷åíèå ðàçðàáîòàííûõ À. Ìàñëîó îñíîâíûõ ìîòè-
âîâ ïîâåäåíèÿ äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí.
1. Óäîâëåòâîðåíèå ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé (â ïèùå,
âîçäóõå, ñíå, òåïëå) èìååò îäèíàêîâîå çíà÷åíèå è äëÿ ìóæ÷èíû, è äëÿ
æåíùèíû.
2. Îáåñïå÷åíèå çàùèùåííîñòè è áåçîïàñíîñòè. Çäåñü óæå ïðî-
ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷èÿ. Íàïðèìåð, â îäèíàêîâîé ëè ñòåïåíè äëÿ âñåõ
ðàáîòàþùèõ æåíùèí âàæíî ñîõðàíåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà? Îêàçû-
âàåòñÿ, íåò. Âñåõ ðàáîòàþùèõ æåíùèí ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà äâå
êàòåãîðèè:
à) íåçàâèñèìûå, ò. å. ðàáîòàþùèå íå èç-çà ýêîíîìè÷åñêîé íåîá-
õîäèìîñòè, à ñêîðåå äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü ñâîè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå çíàíèÿ. Äëÿ íèõ ñîõðàíåíèå ðàáî÷åãî ìåñòà ìåíåå
âàæíî;
á) çàâèñèìûå, êîòîðûå âíîñÿò ñóùåñòâåííûé èëè äàæå åäèíñòâåí-
íûé âêëàä â ñîáñòâåííûé áþäæåò èëè â áþäæåò ñåìüè.
Íåçàìóæíèì æåíùèíàì, à òàêæå òåì, ÷åé çàðàáîòîê æèçíåííî âà-
æåí äëÿ ñåìüè â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé áåçðàáîòèöû ñðåäè æåíùèí
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïïàõ, óâåðåííîñòü â çàâò-
ðàøíåì äíå îñîáåííî íåîáõîäèìà. Ñòðàõ ïåðåä ïîòåðåé ðàáî÷åãî
ìåñòà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ó íèõ ðàçâèòèþ ÷óâñòâà ïîêîðíîñòè. Îíè

86
áóäóò ìîë÷à òåðïåòü îáèäû, ðàáîòàòü ñ ïåðåíàïðÿæåíèåì. Òàêîå ïî-
âåäåíèå æåíùèí-ïîä÷èíåííûõ ìîæåò ïîðàäîâàòü ðàçâå ÷òî íåäàëå-
êèõ ðóêîâîäèòåëåé, òàê êàê âåäåò ê íàêîïëåíèþ îòðèöàòåëüíîãî ïñè-
õè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ÷òî ñî âðåìåíåì ìîæåò ñòàòü îïàñíûì.
3. Ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà ê êîíòàêòàì, ïðèíàäëåæíîñòè ê òîé
èëè èíîé ãðóïïå îáåñïå÷èâàåò ÷óâñòâî çàùèùåííîñòè è ñîöèàëüíîå
ïðèçíàíèå. Ïî ýòîìó ïðèçíàêó ðàçëè÷àþò äâå êàòåãîðèè æåíùèí:
à) ñîöèàëüíî çàùèùåííûå, åñëè îíè ñ÷àñòëèâû â áðàêå, ïðèäàþò
ìåíüøåå çíà÷åíèå ñâîèì îòíîøåíèÿì ñ êîëëåãàìè;
á) åñëè æåíùèíà æèâåò îäíà, äëÿ íåå áîëåå çíà÷èòåëüíóþ ðîëü
èãðàþò ïðîôåññèÿ, äîñóã. Ñòðåìëåíèå ê êîíòàêòàì ñ äðóãèìè
ëþäüìè, äàþùåå ÷åëîâåêó îùóùåíèå íóæíîñòè, ïðèçíàíèÿ, ïðè
îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîæåò çàìåòíî ñêàçàòüñÿ íà
åãî ïîâåäåíèè íà ðàáî÷åì ìåñòå.
4. Ïîòðåáíîñòü â óâàæåíèè, ïðèçíàíèè ïî-ðàçíîìó ïðîÿâëÿåòñÿ
ó ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé æåíùèí:
à) æåíùèíà, óäà÷íî âûøåäøàÿ çàìóæ, ìîæåò âîîáùå íå îùóùàòü
ïîòðåáíîñòè âûäåëÿòüñÿ â ðàáîòå ñðåäè êîëëåã. Íî îíà æå
ìîæåò ñòðàñòíî ñòðåìèòüñÿ ê ïîâûøåíèþ ñâîåé êâàëèôèêàöèè,
÷òîáû íà ðàáîòå ïðèçíàâàëè åå ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. Èíîãäà òà-
êàÿ æåíùèíà áóäåò ïðîñòî ïûòàòüñÿ äîêàçàòü ñâîåìó ìóæó, ÷òî
è îíà â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü õîðîøóþ êàðüåðó, ïðèîáðåñòè ñîá-
ñòâåííûé ñòàòóñ;
á) íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà íåðåäêî ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû íà ðà-
áîòå äîáèòüñÿ äîëæíîãî ïðèçíàíèÿ, îñîáåííî åñëè îíà ñ÷èòà-
åò îòñóòñòâèå ìóæà ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì. Îíà î÷åíü ïåðå-
æèâàåò, åñëè åé ýòî íå óäàåòñÿ;
â) íåìîëîäûå æåíùèíû. Ðóêîâîäèòåëè ÷àñòî îáâèíÿþò òàêèõ ðà-
áîòíèêîâ â òîì, ÷òî îíè ÿçâèòåëüíû, çëîáíû, ñêëîííû ê èíòðè-
ãàì è ò. ä. ×àñòî ïðè÷èíà ïîäîáíîãî ïîâåäåíèÿ êðîåòñÿ â òîì,
÷òî ìóæ÷èíû-ðóêîâîäèòåëè ïðåäïî÷èòàþò áîëåå ìîëîäûõ ñî-
òðóäíèö, à íåìîëîäûì äàþò ìåíåå âàæíóþ ðàáîòó, õîòÿ ïðå-
ñòèæíàÿ ðàáîòà, âîçìîæíî, áûëà äëÿ íèõ åäèíñòâåííîé íàäåæ-
äîé íà ïðèîáðåòåíèå ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà è ïðèçíàíèÿ.
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû ïî-ðàçíîìó îòíîñÿòñÿ ê ïîòðåáíîñòè óâàæå-
íèÿ è ïðèçíàíèÿ: äëÿ ìóæ÷èí ýòî áîëåå çíà÷èìî (ïðèçíàíèå íåîá-
õîäèìî èì, êàê âîçäóõ). Åñëè â êîëëåêòèâå, ãäå ðàáîòàþò è ìóæ÷èíû,
è æåíùèíû, æåíùèíû äîáèëèñü áîëüøåãî, à òåì áîëåå, åñëè îíè ðó-
êîâîäÿò, ìóæ÷èíû, ÷óâñòâóþò ñåáÿ î÷åíü íåóâåðåííî â ïñèõîëîãè÷å-
ñêîì ïëàíå.

87
5. Ïîòðåáíîñòü â ñàìîâûðàæåíèè. Æåíùèíû, ÿâëÿþùèåñÿ ìà-
òåðÿìè ïî ïðèçâàíèþ, âðÿä ëè áóäóò äîáèâàòüñÿ ïîëíîé ðåàëèçàöèè
íà ðàáîòå. Òå èç íèõ, êòî íå ìîæåò èëè ïîêà íå ìîæåò èëè íå õî÷åò
èìåòü äåòåé, èñïûòûâàþò ïîòðåáíîñòü â ñàìîâûðàæåíèè â êàêîé-ëèáî
äðóãîé îáëàñòè, âîçìîæíî, íà ðàáîòå (òî æå êàñàåòñÿ æåíùèí, ó êî-
òîðûõ âçðîñëûå, îòäåëüíî æèâóùèå äåòè).
Ïîäâîäÿ èòîãè, íàäî îòìåòèòü, ÷òî â ìîòèâàöèè ìåæäó ìóæ÷èíàìè
è æåíùèíàìè äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóþò ðàçëè÷èÿ.
Êàê âèäèì, ðåàëèçàöèÿ ïîòðåáíîñòåé áîëåå âûñîêèõ óðîâíåé
(ñîãëàñíî ïèðàìèäå À. Ìàñëîó) ìåíåå äîñòóïíà æåíùèíàì, è ïîýòî-
ìó ó íèõ áûñòðåå íàñòóïàåò ðàçî÷àðîâàíèå. Òå èç íèõ, êòî â ñèëó âîñ-
ïèòàíèÿ íå â ñîñòîÿíèè “îòâîåâàòü” ïðàâî íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ ïî-
òðåáíîñòåé, ìîãóò ïðèéòè ê îñîçíàíèþ ñâîåãî áåññèëèÿ, ïîèñêàì
ñîëèäàðíîãî ïàðòíåðà èëè ñòðåìèòüñÿ óéòè îò íåðàçðåøèìûõ ïðî-
áëåì. Èç-çà ýòîãî îíè ÷àñòî íå âûõîäÿò íà ðàáîòó ïî áîëåçíè è
äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óñïåøíî ðóêîâîäèòü æåíùèíàìè, íóæíî ïîíèìàòü
îñîáóþ ñèòóàöèþ, â êîòîðîé îíè íàõîäÿòñÿ, èõ áèîëîãè÷åñêèå îñîáåí-
íîñòè. Åñëè æåíùèíà ïî÷óâñòâóåò, ÷òî íà÷àëüíèê àêòèâíî ñòðåìèòñÿ
ïîìî÷ü åé ðåàëèçîâàòü åå îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè, îíà áóäåò ðàáîòàòü
ñ ïîëíîé îòäà÷åé, íè â ÷åì íå óñòóïàÿ ìóæ÷èíàì.

4.7. Ìîòèâàöèÿ íà÷èíàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ

Ìîòèâàöèÿ íà÷èíàþùèõ ðàáîòíèêîâ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâè-


ñèò îò èõ óñïåøíîé àäàïòàöèè â íîâîé îðãàíèçàöèè, óñâîåíèÿ è ïðè-
íÿòèÿ èìè õàðàêòåðíûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ñèñòåìû öåííîñòåé, ïðàâèë,
íîðì è ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ.
Ïîýòîìó ïåðâîé ñòóïåíüþ çàäåéñòâîâàíèÿ íà÷èíàþùåãî ñïåöè-
àëèñòà ÿâëÿåòñÿ åãî ââåäåíèå â äîëæíîñòü, öåëü êîòîðîãî — óñêî-
ðèòü îñâîåíèå íîâè÷êîì ðàáîòû, ñîêðàòèòü ïåðèîä åãî àäàïòàöèè â
êîëëåêòèâå, ïîìî÷ü óñòàíîâèòü êîíòàêòû ñ îêðóæàþùèìè. Òàêèå ïðî-
öåäóðû ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó îùóòèòü, ÷òî åãî æäàëè, ê åãî ïðèõîäó
ãîòîâèëèñü. Îíè ïîçâîëÿþò òàêæå èçáåæàòü íà ïåðâûõ ïîðàõ ìíîãèõ
îøèáîê, âûçâàííûõ ñëàáûì çíàíèåì îðãàíèçàöèè è åå îñîáåííîñòåé,
óìåíüøèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ áîÿçíü ïðîâàëà è òåì ñàìûì ñíèçèòü
âåðîÿòíîñòü ðàçî÷àðîâàíèÿ è äîñðî÷íîãî óõîäà, ñôîðìèðîâàòü ïîçè-
òèâíîå îòíîøåíèå ê íîâûì îáÿçàííîñòÿì è îêðóæåíèþ.

88
Ââåäåíèå â äîëæíîñòü íîâûõ ñîòðóäíèêîâ ïðîâîäÿò ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíîãî êóðñà îðèåíòàöèè: îáùåé — èíôîðìèðîâàíèå îá
îðãàíèçàöèè â öåëîì è ñïåöèàëüíîé — èíôîðìèðîâàíèå î ïîäðàç-
äåëåíèÿõ.
Îáùóþ îðèåíòàöèþ îáû÷íî ïðîâîäÿò ñîòðóäíèêè êàäðîâîé
ñëóæáû, êîòîðûå çíàêîìÿò íîâè÷êîâ ñ îðãàíèçàöèåé, åå ïîëèòèêîé,
óñëîâèÿìè òðóäà, ïðàâèëàìè, îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ðàáîòå. Ïðè
ýòîì â çàðóáåæíûõ ôèðìàõ íîâè÷êàì ñîîáùàþò òàêèå ñâåäåíèÿ:
• îá îðãàíèçàöèè â öåëîì — âèäû äåÿòåëüíîñòè, ñòðóêòóðà, ðóêî-
âîäñòâî, ïðîäóêöèÿ, ïîòðåáèòåëè, òðàäèöèè, ïðèîðèòåòû, ïðîáëå-
ìû, òåíäåíöèè, íîðìû, ñòàíäàðòû, ïðîöåäóðû, âíóòðåííèå îòíî-
øåíèÿ;
• îá îïëàòå òðóäà — íîðìû è ñïîñîáû îïëàòû, îïëàòû çà ðàáîòó
â âûõîäíûå äíè è ñâåðõóðî÷íóþ, óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ è ïð.;
• î ðåæèìå òðóäà è îòäûõà — ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îòïóñ-
êîâ è îòãóëîâ;
• î äîïîëíèòåëüíûõ ëüãîòàõ — ñòðàõîâàíèå, âûõîäíûå ïîñîáèÿ,
âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ, íàëè÷èå ñòîëîâûõ, áóôåòîâ, îçäîðîâè-
òåëüíûõ öåíòðîâ;
• îá îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè — ðèñê è îïàñíîñòü,
ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ðàáîòû, ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ìå-
ñòà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îçäîðîâèòåëüíûå è ñïîðòèâ-
íûå öåíòðû, âîçìîæíîñòè çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ïîâå-
äåíèå ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ è ñïîñîáû îïîâåùåíèÿ î íèõ,
òðåáîâàíèÿ ê çäîðîâüþ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ åãî îõðàíîé
(íàïðèìåð, êóðåíèå);
• î âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ óïðàâëåíèåì ïåðñîíàëîì — óñëîâèÿ
íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü, ïåðåìåùåíèÿ, óâîëüíåíèÿ, èñïûòà-
òåëüíûé ñðîê, ïðàâà è îáÿçàííîñòè, îòíîøåíèÿ ñ íåïîñðåä-
ñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è äðóãèìè ìåíåäæåðàìè, îöåíêà ðà-
áîòû, äèñöèïëèíà, ïîîùðåíèÿ è âçûñêàíèÿ;
• îá îòíîøåíèÿõ ñ ïðîôñîþçàìè;
• î ðåøåíèè áûòîâûõ ïðîáëåì — êîìíàòû îòäûõà, óñëîâèÿ ïàð-
êîâêè ìàøèí è ïð.;
• îá ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè îðãàíèçàöèè — ñòîèìîñòü îáî-
ðóäîâàíèÿ, ïðèáûëü, óáûòêè îò ïðîãóëîâ, îïîçäàíèé è íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ.
Ñïåöèàëüíóþ îðèåíòàöèþ íîâîãî ñîòðóäíèêà îñóùåñòâëÿåò ðó-
êîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ; ê íåé îòíîñèòñÿ äîâåäåíèå äî åãî ñâåäå-
íèÿ òàêîé èíôîðìàöèè è îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé:

89
• öåëè, òåõíîëîãèè è îñîáåííîñòè ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ;
• âíóòðåííèå è âíåøíèå îòíîøåíèÿ è ñâÿçè;
• ïåðñîíàëüíûå îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü; ïðåäïèñàíèÿ, êà-
ñàþùèåñÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòû; îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû, íîðìà-
òèâû îöåíêè; ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ðàñïîðÿäîê ðàáî÷åãî äíÿ,
ñâåðõóðî÷íûå ðàáîòû, çàìåíû;
• êîíêðåòíûå âîïðîñû: ãäå è ÷òî âçÿòü, ó êîãî ïðîñèòü ïîìîùè;
• ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè ïîæàðàõ è àâàðèÿõ; ïðàâèëà òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû; îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, ïåðåðûâîâ, ïðè-
åìà ïèùè; ïîðÿäîê ëè÷íûõ òåëåôîííûõ ðàçãîâîðîâ;
• îñìîòð ïîäðàçäåëåíèÿ, êîìíàò îòäûõà, äóøåâûõ, ìåñò äëÿ êóðå-
íèÿ, ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíûõ ñëóæá;
• çíàêîìñòâî ñ íîâûìè êîëëåãàìè.
Ïðè èíäèâèäóàëüíîì ââåäåíèè â äîëæíîñòü íåïîñðåäñòâåííûé ðó-
êîâîäèòåëü ïîçäðàâëÿåò íîâîãî ñîòðóäíèêà ñ íà÷àëîì ðàáîòû, ïðåä-
ñòàâëÿåò åãî êîëëåêòèâó (ðàññêàçûâàåò áèîãðàôèþ, îñîáî îòìå÷àÿ
äîñòîèíñòâà), çíàêîìèò ñ ïîäðàçäåëåíèåì è îáñòàíîâêîé â íåì, ïîä-
ðîáíî ïåðå÷èñëÿåò òðåáîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå è íåïèñàíûå), ñîîáùàåò
î òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü, è î íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûõ îøèáêàõ â ðàáîòå, î áóäóùèõ êîëëåãàõ (îñîáåííî òåõ, ó êîãî
òðóäíûé õàðàêòåð, à òàêæå òåõ, íà êîãî âñåãäà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ,
ó êîãî ìîæíî ïðîñèòü ñîâåòà).
Êàæäûé íà÷èíàþùèé ñîòðóäíèê äîëæåí çíàòü îáùèå ïðàâèëà,
òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòå, ñòàíäàðòû åå âûïîëíåíèÿ, ïðîöåäóðû ïîäà÷è
æàëîá; äåéñòâèÿ â ñëó÷àå îïîçäàíèÿ èëè áîëåçíè, ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè âçÿòü îòãóë, îòïðîñèòüñÿ; êàê ïðèíÿòî îäåâàòüñÿ, êàêîå ïîâåäåíèå
ñ÷èòàåòñÿ íåïðèåìëåìûì è ò. ä.
Ðóêîâîäèòåëü êîíòðîëèðóåò ïåðâûå øàãè íîâîãî ñîòðóäíèêà, âû-
ÿâëÿåò ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû åãî ïîäãîòîâêè, îïðåäåëÿåò ðåàëü-
íóþ ïîòðåáíîñòü â äîïîëíèòåëüíîì îáó÷åíèè, îêàçûâàåò âñåñòîðîí-
íþþ ïîìîùü â àäàïòàöèè.
Äëÿ ýôôåêòèâíîé ìîòèâàöèè íîâîãî ñîòðóäíèêà íóæíî îáåñïå-
÷èòü óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå èì ïðîöåññà ïðîôåññèîíàëüíîé, ïñèõî-
ôèçèîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àäàïòàöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â àêòèâíîì îñâîåíèè
ïðîôåññèè, åå ñïåöèôèêè, íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ, ïðèåìîâ, ñïîñîáîâ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (äëÿ íà÷àëà â ñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ). Íà÷èíàåò-
ñÿ àäàïòàöèÿ ñ òîãî, ÷òî ïîñëå âûÿñíåíèÿ îïûòà, çíàíèé è õàðàêòåðà

90
íîâè÷êà äëÿ íåãî îïðåäåëÿþò íàèáîëåå ïðèåìëåìóþ ôîðìó ïîäãî-
òîâêè, íàïðèìåð íàïðàâëÿþò íà êóðñû èëè ïðèêðåïëÿþò íàñòàâíèêà.
Ñëîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé àäàïòàöèè çàâèñèò îò øèðîòû è
ðàçíîîáðàçèÿ äåÿòåëüíîñòè, èíòåðåñà ê íåé, ñîäåðæàíèÿ òðóäà, âëè-
ÿíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäû, èíäèâèäóàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ êà-
÷åñòâ ëè÷íîñòè.
Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ê óñëîâèÿì òðóäà, ðåæèìó ðà-
áîòû è îòäûõà íå ïðåäñòàâëÿåò îñîáîé ñëîæíîñòè. Îíà ïðîèñõîäèò
äîñòàòî÷íî áûñòðî è â áîëüøåé ìåðå çàâèñèò îò çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà,
åãî åñòåñòâåííûõ ðåàêöèé, õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ óñëîâèé. Òåì íå ìå-
íåå áîëüøèíñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïðîèñõîäèò â ïåðâûå äíè ðàáî-
òû èìåííî èç-çà îòñóòñòâèÿ òàêîé àäàïòàöèè.
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ê êîëëåêòèâó è åãî íîð-
ìàì, ê ðóêîâîäñòâó è êîëëåãàì, ê ýêîíîìè÷åñêèì ðåàëèÿì ìîæåò áûòü
ñâÿçàíà ñ áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè. ×åëîâåê ìîæåò ïåðåæèòü ðàçî÷à-
ðîâàíèå èç-çà îáìàíóòûõ îæèäàíèé áûñòðîãî óñïåõà, îáóñëîâëåííûõ
íåäîîöåíêîé òðóäíîñòåé, âàæíîñòè æèâîãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ,
ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà è ïåðåîöåíêîé çíà÷åíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé
è èíñòðóêöèé.
Íà ìîòèâàöèþ íà÷èíàþùèõ ñîòðóäíèêîâ âëèÿåò òàêæå àäàïòàöèÿ
ðàáîòû ê ÷åëîâåêó. Îíà ïðåäïîëàãàåò îðãàíèçàöèþ ðàáî÷èõ ìåñò
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ýðãîíîìèêè, ãèáêîå ðåãóëèðîâàíèå
ðèòìà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, ðàñïðåäåëåíèå òðóäî-
âûõ ôóíêöèé è êîíêðåòíûõ çàäàíèé èñõîäÿ èç ëè÷íûõ îñîáåííîñòåé
è ñïîñîáíîñòåé ðàáîòíèêîâ, èíäèâèäóàëèçàöèþ ñèñòåìû ñòèìóëèðî-
âàíèÿ.
Áîëüøèíñòâî ëþäåé â ïåðâûå äíè ðàáîòû áîëüøå âñåãî îïàñàþò-
ñÿ íå ñïðàâèòüñÿ ñ íîâîé äîëæíîñòüþ, îáíàðóæèòü íåäîñòàòîê îïûòà
è çíàíèé, ïîêàçàòü íåêîìïåòåíòíîñòü, íå íàéòè îáùåãî ÿçûêà ñ ðóêî-
âîäèòåëåì è êîëëåãàìè è èõ ðàñïîëîæåíèÿ, íå áûòü âîñïðèíÿòûì
â öåëîì è â èòîãå ïîòåðÿòü ðàáîòó èëè ïåðñïåêòèâû ïðîäâèæåíèÿ.
Åñëè ÷åëîâåê ñèëüíî ìîòèâèðîâàí íà ÷ëåíñòâî â îðãàíèçàöèè, îí
ñòàðàåòñÿ ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè âõîæäåíèÿ è àäàïòèðîâàòüñÿ ê îðãà-
íèçàöèîííîìó îêðóæåíèþ. Åñëè ìîòèâàöèÿ âõîæäåíèÿ íå î÷åíü âû-
ñîêàÿ, òî îí ìîæåò ïðåêðàòèòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ è àäàïòàöèè è óâî-
ëèòüñÿ èç îðãàíèçàöèè.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óäåðæàòü âõîäÿùåãî â îðãàíèçàöèþ ïîëåçíîãî
åé íîâîãî ñîòðóäíèêà, ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïðèåìû: ìåðû äîëãî-

91
ñðî÷íîé ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè, âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû çàðàáîò-
íîé ïëàòû; îáåùàíèÿ ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíòåðåñíûõ ìåñò ðàáîòû; ïðåäîñòàâëåíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè âîç-
ìîæíîñòåé îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ, æèëüÿ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ è äð.
Ïðè âõîæäåíèè ÷åëîâåêà â îðãàíèçàöèþ ê îòðèöàòåëüíûì ðåçóëü-
òàòàì ìîæåò ïðèâåñòè íåäîãðóçêà íà ðàáîòå, ïîñòàíîâêà óïðîùåííûõ
çàäà÷ è ëåãêèõ çàäàíèé. Ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðèâåñòè
òàêæå ïîñòàíîâêà î÷åíü ñëîæíûõ çàäà÷ è ïåðåãðóçêà. Æåëàòåëüíî,
÷òîáû íà íà÷àëüíîì ýòàïå âõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà â îðãàíèçàöèþ åãî
íàãðóçêà áûëà îïòèìàëüíîé.
Áëàãîïðèÿòíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè
â ðàáîòå â îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå òàêèõ ñèòóàöèé è ïîñòà-
íîâêà òàêèõ çàäà÷, êîòîðûå íîâûé ñîòðóäíèê ìîæåò ðåøèòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî, â íèõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ýëåìåíòû âûçîâà è íåîáû÷íîñòè,
à òàêæå âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ èõ íîâûìè äëÿ íà÷èíàþùåãî ìåòîäà-
ìè.  ýòîì ñëó÷àå ó íîâîãî ðàáîòíèêà ïðîÿâëÿåòñÿ ïîâûøåííûé èíòå-
ðåñ ê îðãàíèçàöèè, óäîâëåòâîðåíèå îò ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ê ñèëüíûì ñðåäñòâàì, ñïîñîáñòâóþùèì ìîòèâàöèè íîâûõ ñîòðóä-
íèêîâ è óñïåøíîé èõ àäàïòàöèè, îòíîñÿòñÿ áåñåäû ñ ðóêîâîäñòâîì,
ðàçúÿñíåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè. Òàêèå âñòðå÷è è óêàçàíèÿ ïðèäàþò íî-
âè÷êó ÷óâñòâî óâåðåííîñòè, ñíèæàþò îùóùåíèå ïîòåðÿííîñòè è íå-
íóæíîñòè, ðåçêî ïîâûøàþò ÷óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ê äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè.
Ñ óñèëåíèåì ìîòèâàöèè íîâîãî ñîòðóäíèêà ñâÿçàíî âîñïèòàíèå
ó íåãî ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè çà äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè è îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî îòíîøåíèþ ê íåé. Ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì âîñïèòàíèÿ
íîâîãî ñîòðóäíèêà ÿâëÿþòñÿ çàìåòíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ â íåãî è
çàòðàòû âðåìåíè íà íà÷àëüíîì ýòàïå.  ýòîì ñëó÷àå íîâûé ñîòðóäíèê
íà÷èíàåò îùóùàòü, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ìíîãî âêëàäûâàåò â íåãî, è îí
äîëæåí åé ïëàòèòü òåì æå. Ïîÿâëÿþòñÿ ÷óâñòâà äîëãà è âèíû ïåðåä
îðãàíèçàöèåé, åñëè îí íåäîñòàòî÷íî îòâåòñòâåííî è ðåçóëüòàòèâíî
ïîäõîäèò ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Îñóùåñòâëÿÿ ïîäîáíîå âîñïèòàíèå
íîâîãî ðàáîòíèêà, ðóêîâîäèòåëè äîëæíû ïîä÷åðêèâàòü, ÷òî îæèäàþò
îò íåãî äîáðîñîâåñòíîé è íàïðÿæåííîé ðàáîòû è ëîÿëüíîñòè îòíî-
ñèòåëüíî îðãàíèçàöèè.
Ìîòèâàöèþ íîâûõ ñîòðóäíèêîâ äîñòàòî÷íî çàìåòíî óñèëèâàåò
ïðèâëå÷åíèå èõ ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, îáñóæäåíèþ ïðîáëåì ñîâìåñò-
íî ñ êîëëåãàìè è ðóêîâîäñòâîì: ó íà÷èíàþùèõ ðàáîòíèêîâ ðåàëèçó-
åòñÿ ïîòðåáíîñòü â ïðè÷àñòíîñòè, ïðèíàäëåæíîñòè.

92
4.8. Ñîäåðæàíèå ðàáîòû è ìîòèâàöèÿ

Ïûòàÿñü ïîâëèÿòü íà ïîâåäåíèå ðàáîòíèêîâ, ìåíåäæåðû èñïîëüçó-


þò è ñîäåðæàòåëüíûå, è ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè. Ïðè ýòîì
îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ÷åòêîìó ðàçëè÷èþ âíåøíèõ (ïëàòà çà
òðóä, ñèìâîëû ñòàòóñà è ïðåñòèæà) è âíóòðåííèõ âîçíàãðàæäåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ñîäåðæàíèåì òðóäîâîãî ïðîöåññà (ïðèìåíåíèå íàâûêîâ,
÷óâñòâî äîñòèæåíèÿ, óäîâëåòâîðåíèå îò âûïîëíåííîãî ïîðó÷åíèÿ).
Åùå Ô. Òåéëîð öåíòðàëüíûì ýëåìåíòîì ñâîåé äîêòðèíû íàó÷íîãî
ìåíåäæìåíòà ñ÷èòàë òùàòåëüíóþ (íà îñíîâå àíàëèçà ðàáî÷åãî ïðî-
öåññà) ðàçðàáîòêó íàèëó÷øåãî ñïîñîáà âûïîëíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ýëå-
ìåíòîâ ðó÷íîãî òðóäà [59]. Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûé íàáîð çàäàíèé (îáû÷íî ðàçäåëÿÿ îñíîâíîå çàäàíèå íà
íåñêîëüêî ÷àñòåé), êîòîðûå ðàáî÷èå ìîãóò áûñòðî îñâîèòü. Òàêàÿ
“ïðîñòàÿ” ðàáîòà ìíîãèì êàæåòñÿ ñêó÷íîé, íå ïðèíîñèò óäîâëåòâî-
ðåíèÿ.
Èç-çà îãðàíè÷åííîñòè ìåõàíèñòè÷åñêèõ ìîäåëåé ó÷åíûå íà÷àëè
èñêàòü ñïîñîáû èñòî÷íèêîâ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ ìîòèâàöèè, ïî-
âûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ñîòðóäíèêîâ â ïðîöåññå òðóäà. Èäåÿ
òàêèõ èññëåäîâàíèé ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìåíåäæìåíò äîëæåí ïðåä-
ëîæèòü ðàáîòíèêàì íå òîëüêî âíåøíåå, íî è âíóòðåííåå âîçíàãðà-
æäåíèå.
Íåêîòîðûå ó÷åíûå (íàïðèìåð, Äæ. Õýêìåí è Äæ. Îëäõåì â ïðåä-
ëîæåííîé â 1980 ã. ìîäåëè îáîãàùåíèÿ òðóäà [8]) âûñêàçàëè ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî èçìåíåíèå ìåíåäæìåíòîì õàðàêòåðèñòèê ðàáî÷åãî
ïðîöåññà ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ ðàáîòíèêîâ è ñòåïåíü èõ
óäîâëåòâîðåíèÿ òðóäîì (ðèñ. 4.1).
Áûëà âûäâèíóòà èäåÿ, ñîñòîÿùàÿ â òîì, ÷òî äîñòèæåíèå âûñîêîé
ìîòèâàöèè ê âûïîëíåíèþ ðàáî÷èõ çàäàíèé ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì îïðå-
äåëåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé :
• îñîçíàíèÿ ñìûñëà, ò. å. âîñïðèÿòèÿ öåííîñòè ðàáîòû. Åñëè ðà-
áîòíèêè ñ÷èòàþò ðàáîòó òðèâèàëüíîé è áåñöåëüíîé, èõ ìîòèâà-
öèÿ íàõîäèòñÿ íà íèçêîì óðîâíå;
• îùóùàåìîé îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîöåññà òðóäà
è êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè;
• îñâåäîìëåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ — îáðàòíîé ñâÿçè, ñèãíà-
ëèçèðóþùåé ðàáîòíèêàì îá óðîâíå èñïîëíåíèÿ çàäàíèÿ. Ïðè
îòñóòñòâèè òàêîé ñâÿçè ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè ñîòðóäíèêîâ
çà êà÷åñòâî òðóäà ñíèæàåòñÿ.

93
Êðèòè÷åñêè âàæíûå Ëè÷íûå
Áàçîâûé îáúåì ïñèõîëîãè÷åñêèå è ïðîèçâîäñòâåííûå
ðàáîò ñîñòîÿíèÿ ðåçóëüòàòû òðóäà

Íàáîð íàâûêîâ Îùóùàåìàÿ Âûñîêàÿ ñòåïåíü


Îïðåäåëåííîñòü ñìûñëîâàÿ âíóòðåííåé ìîòèâàöèè
çàäàíèé çíà÷èìîñòü òðóäà
Çíà÷èìîñòü çàäàíèé Âûñîêîêà÷åñòâåííîå
Îòâåòñòâåííîñòü âûïîëíåíèå ðàáîò
çà ðåçóëüòàòû òðóäà
Âûñîêàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü
Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ðàáîòîé
Çíàíèå ðåàëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ Íèçêèé óðîâåíü ïðîãóëîâ
ïðîèçâîäñòâåííîé è òåêó÷åñòè êàäðîâ
Îáðàòíàÿ ñâÿçü äåÿòåëüíîñòè

Ñòåïåíü ñòðåìëåíèÿ ðàáîòíèêà


ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó

Ðèñ. 4.1. Ñîäåðæàíèå ðàáîòû è ìîòèâàöèÿ òðóäà

 ñâîþ î÷åðåäü, ïñèõîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ðàáîòíèêîâ îïðåäåëÿ-


þòñÿ îñíîâíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè çàäàíèÿ :
• ðàçíîîáðàçèåì ïðîöåññà òðóäà, ò. å. ñòåïåíüþ, â êîòîðîé âû-
ïîëíåíèå çàäàíèÿ òðåáóåò ðàçëè÷íûõ íàâûêîâ è îïûòà;
• çàêîí÷åííîñòüþ çàäàíèÿ, ò. å. âûïîëíåíèåì åãî îò íà÷àëà äî
êîíöà;
• çíà÷èìîñòüþ çàäàíèÿ, ò. å. ñòåïåíüþ âàæíîñòè åãî âûïîëíå-
íèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè èëè îáùåñòâà;
• àâòîíîìèåé, ò. å. ñòåïåíüþ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè, êîòîðîé
îáëàäàåò ñîòðóäíèê ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ñïîñîáå âûïîë-
íåíèÿ çàäàíèÿ;
• îáðàòíîé ñâÿçüþ ìåæäó ðàáîòíèêîì è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ
çàäàíèÿ.
Àâòîðû ìîäåëè îáîãàùåíèÿ òðóäà ïðåäëàãàþò òàêèå ìåòîäû óñè-
ëåíèÿ ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ.
1. Ñîâìåùåíèå ðàáîò. Âìåñòî òîãî ÷òîáû äðîáèòü ðàáî÷åå çà-
äàíèå íà ìåëêèå îïåðàöèè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ô. Òåé-
ëîðà), ñîòðóäíèêè ìîãóò ñîâìåùàòü íåñêîëüêî âèäîâ ðàáîò, ÷òî ïî-

94
çâîëÿåò èì èñïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ íàâûêè è âûïîëíÿòü áîëüøóþ
÷àñòü çàäàíèÿ. Íàïðèìåð, ïðèåìùèê çàêàçîâ ìîæåò ñîâìåùàòü ïðèåì
çàÿâîê êëèåíòîâ, îðãàíèçàöèþ äîñòàâêè è âûïèñêó ñîïðîâîäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ.
2. Ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñíûõ ðàáî÷èõ ãðóïï, âûïîëíÿþùèõ
ïîëíûé öèêë îïåðàöèé. Ýòî ïîçâîëÿåò âîçëîæèòü íà íèõ áîëüøóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå çàäàíèÿ è èñïîëüçîâàòü ïðåèìóùå-
ñòâà âíóòðåííåãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà. Íàïðèìåð, åñëè èçãîòîâëåíèå
ïðîäóêòà ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå ñáîðî÷íîé ëèíèè, íà êîòîðîé
ðàáî÷èå âûïîëíÿþò èñêëþ÷èòåëüíî çàêðåïëåííûå çà íèìè îïåðàöèè,
âîçìîæíà ðåîðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è âîçëîæåíèå îòâåòñòâåííî-
ñòè çà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò íà îñîáûå ðàáî÷èå ãðóïïû, ÷ëåíû êîòîðûõ
ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïðåäåëÿþò çàäàíèÿ è îñóùåñòâëÿþò ïîëíûé öèêë
îïåðàöèé.
3. Óñòàíîâëåíèå îòíîøåíèé ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Ýòî ïîçâîëÿåò
ðàáîòíèêàì çíàêîìèòüñÿ ñ îæèäàíèÿìè ëþäåé (âíóòðè îðãàíèçàöèè è
çà åå ïðåäåëàìè), èñïîëüçóþùèõ ðåçóëüòàòû èõ òðóäà, îñîçíàòü åãî
çíà÷åíèå äëÿ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè â öåëîì. Åñëè âìåñòî òîãî ÷òî-
áû âûïîëíÿòü îòäåëüíûå îïåðàöèè ïðè èçãîòîâëåíèè òîâàðà, ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïåðåîðèåíòèðóåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâî êîíå÷íîé ïðîäóêöèè äëÿ
íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîòðåáèòåëåé, îíà ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü óñòà-
íîâèòü ñ íèìè áîëåå òåñíûå îòíîøåíèÿ è ëó÷øå îñîçíàòü ïîòðåáíî-
ñòè êëèåíòîâ.
4. Âåðòèêàëüíàÿ íàãðóçêà. Ïîçâîëÿåò ðàáî÷èì âçÿòü íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü, êîòîðóþ òðàäèöèîííî íåñóò ìàñòåðà (ðåøåíèå îïåðà-
òèâíûõ ïðîáëåì, ïëàíèðîâàíèå òðóäà), ðàñøèðÿåò ñòåïåíü èõ àâòîíîì-
íîñòè. Íàïðèìåð, íà ðàáî÷åãî ìîæíî âîçëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðîâåðêó êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà ïîñòóïàþùèõ ìàòåðèàëîâ è èíôîð-
ìàöèþ î âîçíèêàþùèõ ïðè ýòîì ïðîáëåìàõ. Åñòåñòâåííî, ðàáî÷èì
ïðèäåòñÿ çàòðà÷èâàòü áîëüøå óñèëèé ïðè ðàáîòå ñ çàêàçàìè.
5. Îòêðûòûå êàíàëû îáðàòíîé ñâÿçè. Ýòè ñâÿçè ãàðàíòèðóþò
ñîòðóäíèêàì ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î êà÷åñòâå ñâîåé ðàáîòû îò
âíóòðåííèõ èëè âíåøíèõ ïîòðåáèòåëåé. Íàïðèìåð, â íåêîòîðûõ îðãà-
íèçàöèÿõ ïðàêòèêóåòñÿ ïðèãëàøàòü ðàáîòíèêîâ íà âñòðå÷è ñ ïîòðå-
áèòåëÿìè, ãäå êëèåíòû âûñêàçûâàþò ñâîå ìíåíèå îá óðîâíå ïðåäî-
ñòàâëåííûõ óñëóã. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü êà÷åñòâî èñïîëíÿåìûõ
çàäàíèé è óñòàíîâèòü áîëåå òåñíûå êîíòàêòû ñ ïîêóïàòåëÿìè. Áîëåå
òîãî, îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå äîñòèæåíèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè
ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâóåò íà èõ ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, ñïî-

95
ñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà òðóäà è âîçíèêíîâåíèþ ÷óâñòâà óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ðàáîòîé.
6. Îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ðà-
áîòíèêîâ. Êîíå÷íî, íå âñå ðàáîòíèêè ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷àòü ñëîæíûå
çàäàíèÿ, ñ âûçîâîì, íåîáõîäèìîñòüþ òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê èõ ðåøå-
íèÿì. Îäíè ðàáîòíèêè íå æåëàþò íè÷åãî, êðîìå ðàáîòû, óäîâëåòâî-
ðÿþùåé òîëüêî ïîòðåáíîñòè íèçøåãî óðîâíÿ, äðóãèå ñòðåìÿòñÿ äî-
áèòüñÿ áîëüøåãî. Âñå ýòî äîëæíû ó÷èòûâàòü ìåíåäæåðû â ñâîåé
ðàáîòå.

4.9. Óñëîâèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå


è ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà

Íà ðàáî÷åì ìåñòå ÷åëîâåê ïðîâîäèò òðåòü ñâîåé ñîçíàòåëüíîé


æèçíè. Îò îðãàíèçàöèè óñëîâèé òðóäà çàâèñÿò çäîðîâüå, ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî — ýòî îñíàùåííàÿ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
ïðîñòðàíñòâåííàÿ çîíà, â êîòîðîé ðàáîòíèêè ñîâåðøàþò òðóäîâóþ äå-
ÿòåëüíîñòü.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà — ýòî ñîâîêóïíîñòü ìåðîïðèÿòèé
ïî îñíàùåíèþ ðàáî÷åãî ìåñòà ñðåäñòâàìè è ïðåäìåòàìè òðóäà è èõ
ðàçìåùåíèþ â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå.
Óñëîâèÿ òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå — ýòî ñîâîêóïíîñòü ýëå-
ìåíòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû, âëèÿþùèõ íà çäîðîâüå è ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà. Áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ òðóäà ñïîñîáñòâóþò
ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó, òâîð÷åñòâó ðàáîòíèêîâ, ïîâûøåíèþ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà, à íåáëàãîïðèÿòíûå âûçûâàþò ïåðåíàïðÿæåíèå,
ïåðåóòîìëåíèå, ïðîôåññèîíàëüíûå çàáîëåâàíèÿ è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè,
ñíèæàþò êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,
ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ çàòðàò, à ñëåäîâàòåëüíî, ê ýêîíîìè÷åñêèì
ïîòåðÿì.
Ê óñëîâèÿì íà ðàáî÷åì ìåñòå ïðåäúÿâëÿþòñÿ îïðåäåëåííûå
òðåáîâàíèÿ : èíôîðìàöèîííûå, ýêîíîìè÷åñêèå, ôèçèîëîãè÷åñêèå,
ýðãîíîìè÷åñêèå, òåõíè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷å-
ñêèå è ýñòåòè÷åñêèå.
Èíôîðìàöèîííûå òðåáîâàíèÿ îõâàòûâàþò êîìïëåêñ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ðàáî÷åãî ìåñòà:

96
• îïðåäåëåíèå îáúåìîâ è ñòðóêòóðû èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ îáðà-
áàòûâàåòñÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå, ñîçäàåòñÿ è ïåðåäàåòñÿ íà äðó-
ãèå ðàáî÷èå ìåñòà;
• ïðîåêòèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, â ñèñòåìó êîòîðûõ
âõîäèò ðàáî÷åå ìåñòî.
Èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîòíè-
êàìè èõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.
Ýêîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäïîëàãàþò îðãàíèçàöèþ ðàáî÷å-
ãî ìåñòà ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè íà åãî ñîäåðæàíèå, íî äîñòà-
òî÷íûìè äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðàáîòíèêà. Öåëåñîîá-
ðàçíî òàêæå îöåíèâàòü ðàáî÷åå ìåñòî ïî êðèòåðèþ îïòèìàëüíîñòè,
ò. å. ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêà äîëæíà ïðåâûøàòü çà-
òðàòû íà ñîäåðæàíèå åãî ðàáî÷åãî ìåñòà.
Ôèçèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ñâÿçàíû ñ ðàçëè÷íûìè íàãðóçêàìè
íà îðãàíèçì ðàáîòíèêà, âîçíèêàþùèìè â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ èì
ôèçè÷åñêîé èëè óìñòâåííîé ðàáîòû è îïðåäåëÿþùèìè åå òÿæåñòü.
Ñîãëàñíî ýòèì òðåáîâàíèÿì, íóæíî íîðìèðîâàòü ñòåïåíü òÿæåñòè è
ìîíîòîííîñòè ðàáîò. Ïðè ðàáîòå, òðåáóþùåé áîëüøîãî âíèìàíèÿ è
íàïðÿæåíèÿ, íåîáõîäèìû ïåðåðûâû íà 5 ìèíóò ÷åðåç êàæäûå 45 ìè-
íóò, à ïðè ïîñòîÿííîé ñèäÿ÷åé ðàáîòå — íà 5–10 ìèíóò ÷åðåç êàæäûå
2 ÷àñà. Íîðìû âðåìåíè íà îòäûõ çàâèñÿò îò ñòåïåíè óòîìëÿåìîñòè
ðàáîòíèêà ïðè âûïîëíåíèè îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò; îíè îñíîâûâàþò-
ñÿ íà ñïåöèàëüíûõ íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèÿõ è âûðàæàþòñÿ â ïðîöåí-
òàõ ê ðàáî÷åìó âðåìåíè.
Ýðãîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì îïòèìàëüíûõ
óñëîâèé òðóäà, êîòîðûå äåëàþò åãî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì è íà-
äåæíûì, îáåñïå÷èâàþò ÷åëîâåêó íåîáõîäèìûå óäîáñòâà, ñîõðàíÿþò
åãî òðóäîñïîñîáíîñòü, çäîðîâüå è ñèëû. Âñå, ÷òî îêðóæàåò ðàáîòàþ-
ùåãî ÷åëîâåêà, ñîçäàâàÿ åìó îïðåäåëåííóþ ðàáî÷óþ ñðåäó (ìåáåëü,
ïîìåùåíèå, îáîðóäîâàíèå, ìàøèíû, ìåõàíèçìû è äðóãèå îðóäèÿ òðó-
äà), äîëæíî îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ýðãîíîìèêè — íàóêè î ôóíêöèî-
íàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ ÷åëîâåêà â òðóäîâûõ ïðîöåññàõ — è áûòü
ìàêñèìàëüíî ïðèñïîñîáëåííûì ê ÷åëîâåêó, åãî ôèçè÷åñêîé, ôèçèî-
ëîãè÷åñêîé è ýñòåòè÷åñêîé ïðèðîäå.
Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàþò ñîáëþäåíèå íîðì íå-
îáõîäèìîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ðàáîòû:
ò. å. ïëîùàäè, íà êîòîðóþ óñòàíàâëèâàþò íåîáõîäèìóþ ìåáåëü è îáî-
ðóäîâàíèå, ìåñòà ðàáîòû ðàáîòíèêà, à òàêæå ïëîùàäè ïðîõîäîâ ê ñòî-
ëó, îáîðóäîâàíèþ, äðóãèì ðàáî÷èì ìåñòàì.

97
Îðèåíòèðîì äëÿ îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà ìîãóò áûòü òàêèå òåõíè÷åñêèå íîðìû:
• äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ — 25–55 ì2;
• çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ — 12–35 ì2;
• ðóêîâîäèòåëÿ áîëüøîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ —
12–35 ì2;
• ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà, åãî çàìåñòèòåëÿ, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà —
8–24 ì2;
• ñïåöèàëèñòà — 4–8 ì2;
• ñòàðøåãî äåëîïðîèçâîäèòåëÿ — 5–7 ì2;
• ìëàäøåãî äåëîïðîèçâîäèòåëÿ — 3–4 ì2.
Îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê îïðåäåëåíèþ ñôåðû
êîìïåòåíöèè êàæäîãî ðàáîòíèêà íà êîíêðåòíîì ðàáî÷åì ìåñòå, åãî
ïðàâ, îáÿçàííîñòåé, ïîä÷èíåííîñòè, âåðòèêàëüíûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ
ñâÿçåé ñ äðóãèìè ðàáî÷èìè ìåñòàìè, ôîðìàìè è ìåòîäàìè ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîãî òðóäà. Ýòè âîïðîñû ðåøàþòñÿ ñ ïîìîùüþ
ðàçðàáîòêè ïîëîæåíèé î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ àïïàðàòà
óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé ðàáîòíèêîâ.
Ê ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì îòíîñÿòñÿ ñîñòîÿíèå
âîçäóõà â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, øóì, âèáðàöèÿ îáîðóäîâà-
íèÿ, îñâåùåííîñòü ðàáî÷èõ ìåñò è ò. ä. Èõ ïàðàìåòðû íîðìèðóþòñÿ
íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèé ñàíèòàðíûõ ñëóæá. Òàêèìè ïàðàìåòðàìè
ÿâëÿþòñÿ âëàæíîñòü, ÷èñòîòà, òåìïåðàòóðà â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìå-
ùåíèÿõ, îñâåùåííîñòü ðàáî÷èõ ìåñò, óðîâåíü âèáðàöèè, îáåñïå÷åí-
íîñòü êàíàëèçàöèåé, îòîïëåíèåì, âåíòèëÿöèåé, âîäîé, áûòîâûìè ïîìå-
ùåíèÿìè, ìåäïóíêòàìè.
Âàæíûì ýëåìåíòîì óñëîâèé òðóäà ÿâëÿåòñÿ îñâåùåííîñòü. Ëó÷-
øå âñåãî, åñëè ñâåò ïàäàåò ñâåðõó èëè ñ ëåâîé ñòîðîíû (â ñâåòëîì
ïîìåùåíèè äîïóñêàåòñÿ è ñ ïðàâîé). Èñòî÷íèê îñâåùåíèÿ íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â ïîëå çðåíèÿ ðàáîòíèêà. Îí äîëæåí îáåñïå÷èâàòü îäè-
íàêîâóþ ÿðêîñòü îñâåùåíèÿ âî âñåì ïîìåùåíèè, ïîýòîìó íóæíî ó÷è-
òûâàòü îòðàæàþùèå ýôôåêòû. Äëÿ çàùèòû îò ïðÿìûõ ëó÷åé è áëèêîâ
íåîáõîäèìû ñâåòîðàññåèâàþùèå øòîðû è æàëþçè, à ïîâåðõíîñòè
ñòåí è ìåáåëè äîëæíû ìèíèìàëüíî ïîãëîùàòü ñâåò.
Øóì íà ðàáî÷åì ìåñòå âðåäíî âîçäåéñòâóåò íà ëþáóþ óìñòâåí-
íóþ è ôèçè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ðàáîòíèêè â óñëîâèÿõ øóìà áûñò-
ðåå óñòàþò, òðàòÿò íà 20 % áîëüøå ýíåðãèè è áîëåå ðàçäðàæèòåëüíû,
÷åì â óñëîâèÿõ òèøèíû. Âûñîêî÷àñòîòíûé è áåñïîðÿäî÷íî ìåíÿþ-
ùèéñÿ øóì ñèëüíåå óòîìëÿåò è ðàçäðàæàåò, ÷åì íèçêî÷àñòîòíûé
è ïåðèîäè÷åñêè èçìåíÿþùèéñÿ.

98
Ìóçûêà îáëåã÷àåò âûïîëíåíèå ïðîñòûõ ïîâòîðÿþùèõñÿ çàäàíèé è
ñïîñîáñòâóåò îðãàíèçàöèè òðóäîâîãî ïðîöåññà, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò
íà îáùåå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ëþäåé: ñíèæàåò óòîìëÿåìîñòü,
ïîâûøàåò íàñòðîåíèå, óëó÷øàåò âçàèìîîòíîøåíèÿ. Íî íà ðàáîòíèêîâ
óìñòâåííîãî òðóäà, òðåáóþùåãî ñîñðåäîòî÷åííîñòè, ìóçûêà ÷àñòî
âëèÿåò îòðèöàòåëüíî.
Òåìïåðàòóðà âîçäóõà òàêæå ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü ïåðñîíàëà. Îïòèìàëüíîé ñ÷èòàåòñÿ òåìïåðàòóðà ïîìåùåíèÿ
18–20 °Ñ. Ïðè 25 °Ñ áûñòðåå íàñòóïàåò ôèçè÷åñêîå óòîìëåíèå, ïðè
30 °Ñ óõóäøàåòñÿ óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, çàìåäëÿåòñÿ ðåàêöèÿ, ïî-
ÿâëÿþòñÿ îøèáêè. Ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû òàêæå îòðèöàòåëüíî ñêà-
çûâàåòñÿ íà ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ïðè âûïîëíåíèè ëåãêèõ ôèçè÷åñêèõ
ðàáîò íîðìàëüíîé ñ÷èòàåòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà 17–22 °Ñ, íà òÿæå-
ëûõ ðàáîòàõ — ïðèìåðíî íà 4–5 °Ñ íèæå.
Îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü âîçäóõà ïîääåðæèâàþò
ñ ïîìîùüþ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, êîòîðîå, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ,
ïîâûøàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà 15 %.
Ýñòåòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê âíåøíåìó îôîðìëåíèþ
ðàáî÷åé ñðåäû (âíåøíèé âèä ïîìåùåíèé è ñðåäñòâ òðóäà, öâåòîâàÿ
ãàììà, ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå è ò. ï.).
Íà ìîòèâàöèþ ñîòðóäíèêîâ ñóùåñòâåííî âëèÿåò òàêæå îêðàñêà
ïîìåùåíèé: áîäðèò èëè îñëàáëÿåò íàïðÿæåíèå ïðè îäíîîáðàçíîé
ðàáîòå, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò ýñòåòè÷åñêóþ ïðèâÿçêó öâåòîâ ê àðõè-
òåêòóðíûì ôîðìàì. Ñ ïîìîùüþ îïòèìàëüíîé îêðàñêè ðàáî÷åãî ìå-
ñòà ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ìîæíî íà 20–25 %. Äëÿ
ýòîãî íàäî çíàòü, êàê ðàçëè÷íûå öâåòà âëèÿþò íà ïñèõèêó ëþäåé:
• îðàíæåâî-æåëòûé ñîçäàåò áîäðîå, ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå;
• çåëåíûé — ðîâíîå è ñïîêîéíîå íàñòðîåíèå;
• êðàñíûé âîçáóæäàåò;
• æåëòûé, êîðè÷íåâûé ñîçäàþò îùóùåíèå òåïëà;
• ãîëóáîé, òåìíî-ñèíèé, ôèîëåòîâûé ñîçäàþò âïå÷àòëåíèå ïðî-
õëàäû, íî óòîìëÿþò ãëàçà;
• ñâåòëàÿ îêðàñêà îáåñïå÷èâàåò îùóùåíèå ïðîñòîðà, ÷èñòîòû, îä-
íàêî òðåáóåò óõîäà;
• òåìíàÿ îêðàñêà çðèòåëüíî óìåíüøàåò ïîìåùåíèå.
Ïîýòîìó ïðè ðàáîòå, òðåáóþùåé ñîñðåäîòî÷åíèÿ, ñâÿçàííîé ñ ïî-
âûøåííûìè ôèçè÷åñêèìè èëè óìñòâåííûìè íàãðóçêàìè, ïðåäïî÷òè-
òåëüíåå ñâåòëûå, óñïîêàèâàþùèå òîíà: ñàëàòîâûé, áåæåâûé, çåëåíûé,
ãîëóáîé. Ïðè ìîíîòîííîé, îäíîîáðàçíîé ðàáîòå æåëàòåëüíû áîëåå

99
ÿðêèå, ñî÷íûå, áîäðÿùèå öâåòà: æåëòûé, æåëòî-çåëåíûé, îðàíæåâûé.
Îíè ñòèìóëèðóþò àêòèâíîñòü ëþäåé. Äëÿ êîìíàò îòäûõà ñëåäóåò èñ-
ïîëüçîâàòü öâåòà, ðàñïîëàãàþùèå ÷åëîâåêà ê ïîêîþ: çåëåíûé, ãîëóáîé,
îòòåíêè êîðè÷íåâîãî.
Ïî âîçìîæíîñòè ñëåäóåò èçáåãàòü ðåçêèõ êîíòðàñòîâ â öâåòå, ïðè-
ìåíÿòü îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî öâåòîâ, òàê êàê ìíîãîöâåòíîñòü ðàñ-
ñåèâàåò âíèìàíèå, à îäíîöâåòíîñòü óòîìëÿåò ðàáîòíèêîâ.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Êëàññèôèêàöèÿ ìåòîäîâ ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ.
2. Àâòîðèòåò ìåíåäæåðà êàê îñíîâà åãî ìîòèâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà.
3. Ðàçëè÷èÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è íåýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ ìîòèâàöèè ðàáîò-
íèêîâ.
4. Âèäû âîçíàãðàæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî åãî ïðèìåíåíèþ äëÿ ìîòèâà-
öèè ðàáîòíèêîâ.
5. Ëè÷íîñòíûå è îðãàíèçàöèîííûå èñòî÷íèêè âëàñòè, èñïîëüçóåìûå ìåíå-
äæåðàìè ïðè ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà.
6. Ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ ïåðâè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé ïîä÷èíåííûõ, èñïîëü-
çóåìûå â óïðàâëåíèè.
7. Êàê ðóêîâîäñòâî ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòåé
ïîä÷èíåííûõ â ïðè÷àñòíîñòè è ïðèíàäëåæíîñòè?
8. Ìåòîäû ìåíåäæåðîâ, îáåñïå÷èâàþùèå óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé
ïîä÷èíåííûõ â óâàæåíèè è ïðèçíàíèè.
9. Êàê ïîìî÷ü ïîä÷èíåííûì ñàìîâûðàçèòüñÿ íà ðàáîòå?
10. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîâ ìîòèâàöèè: ïîäêðåïëåíèå, ãàøåíèå, íàêàçàíèå.
11. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè îðãàíèçàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ æåíùèí.
12. Îðãàíèçàöèÿ ìîòèâàöèè íà÷èíàþùèõ ñîòðóäíèêîâ.
13. Ìåòîäû óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ ïðè ìîäåëè îáîãàùåíèÿ òðóäà.
14. Âëèÿíèå óñëîâèé íà ðàáî÷åì ìåñòå íà ìîòèâàöèþ ïåðñîíàëà.

100
ÒÅÌÀ 5
ÎÏËÀÒÀ ÒÐÓÄÀ
È ÌÎÒÈÂÀÖÈß

5.1. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè


îïëàòû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè

 Çàêîíå Óêðàèíû “Îá îïëàòå òðóäà”, ââåäåííîì â äåéñòâèå â ìàå


1995 ã., ïðèâîäèòñÿ òàêîå îïðåäåëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû: “Çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà — ýòî âîçíàãðàæäåíèå, ðàññ÷èòàííîå, êàê ïðàâèëî, â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì äîãîâîðîì
ñîáñòâåííèê èëè óïîëíîìî÷åííûé èì îðãàí âûïëà÷èâàåò ðàáîòíèêó
çà âûïîëíåííóþ èì ðàáîòó” [61].
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïîëíÿåò íåñêîëüêî âàæíûõ ôóíêöèé : ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà, âîñïðîèçâîäñòâåííóþ
è ñîöèàëüíóþ. Îïðåäåëåíèå ñòåïåíè âçàèìîñâÿçè è ïðîïîðöèîíàëü-
íîñòè ýòèõ ôóíêöèé — âàæíîå óñëîâèå ìîòèâàöèè âûñîêîïðîèçâîäè-
òåëüíîãî òðóäà.
 îñíîâå îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà ëåæàò íåñêîëüêî ïðèíöèïîâ,
êîòîðûå çàâèñÿò, â ÷àñòíîñòè, îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â îáåñïå÷åíèè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû,
óðîâíÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè:
• ìàêñèìàëüíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ â âîïðîñàõ îð-
ãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà;
• ó÷åò ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííîé ãîñó-
äàðñòâîì;
• îïëàòà ïî êîíå÷íûì ðåçóëüòàòàì ïðîèçâîäñòâà è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì çàòðà÷åííîãî òðóäà;
• âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû â äåíåæíûõ çíàêàõ, áàíêîâñêèìè ÷å-
êàìè, ÷åðåç ñáåðåãàòåëüíûé áàíê èëè íàòóðîé;
• îïåðåæàþùèå òåìïû ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïî
ñðàâíåíèþ ñ òåìïàìè óâåëè÷åíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû;
• ïîîùðåíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, òðóäà, ðàáîò è óñëóã;
• îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíûõ ñîîòíîøåíèé â îïëàòå òðóäà îò-
äåëüíûõ ïðîôåññèé, êàòåãîðèé è ãðóïï, à òàêæå â îïëàòå ñëîæ-
íîãî è ïðîñòîãî, óìñòâåííîãî è ôèçè÷åñêîãî òðóäà;

101
• âûáîð ðàöèîíàëüíîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà (ñäåëüíîé, ïîâðå-
ìåííîé) äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ;
• âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòàþùèì ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
çà ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííóþ ðàáîòó;
• àíàëèç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî àíàëîãè÷íûì ïðåäïðèÿòè-
ÿì îòðàñëè, ðåãèîíà è ïëàíèðîâàíèå åå ïîâûøåíèÿ;
• àíàëèç äèíàìèêè ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû è îòäåëüíûõ
åå êîìïîíåíòîâ (îêëàäîâ, òàðèôíûõ ñòàâîê, âîçíàãðàæäåíèé,
ïðåìèé);
• îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîãî óäåëüíîãî âåñà çàðàáîòíîé ïëàòû
â ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè;
• îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ
ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâåííûõ è âíóòðèôèðìåííûõ ãàðàíòèé òðóäà;
• èíäåêñàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìïàìè èí-
ôëÿöèè.

5.2. Îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå


ñèñòåìû îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà

Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà ñîñòîèò èç òàêèõ îñíîâíûõ


ýëåìåíòîâ: òàðèôíîé ñèñòåìû, ôîðì è ñèñòåì çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïðåìèðîâàíèÿ [25].

Òàðèôíàÿ ñèñòåìà
Ýòî ñîâîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ äèôôåðåíöèðó-
åòñÿ îïëàòà òðóäà ðàçëè÷íûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ ñ ó÷åòîì ñëîæíîñòè
è óñëîâèé òðóäà, îñîáåííîñòåé îòäåëüíûõ îòðàñëåé è ïðîèçâîäñòâ,
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ìåñòíîñòè. Òàðèôíàÿ ñèñòåìà ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ åäèíîãî ïîäõîäà ê îïëàòå òðóäà â ñòðàíå
è ñîñòîèò èç òàêèõ ýëåìåíòîâ:
• òàðèôíûõ ñåòîê;
• òàðèôíûõ ñòàâîê ðàáî÷èõ;
• òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûõ ñïðàâî÷íèêîâ õàðàêòåðèñòèê ðàáîò
è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ;
• ñõåì äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëó-
æàùèõ;
• êâàëèôèêàöèîííîãî ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ.

102
Òàðèôíàÿ ñèñòåìà äîïîëíÿåòñÿ òàêæå ðàçëè÷íûìè íàäáàâêàìè
è äîïëàòàìè ê òàðèôíûì ñòàâêàì è äîëæíîñòíûì îêëàäàì, óñòàíàâëè-
âàåìûì äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòû.
Òàðèôíàÿ ñåòêà — ýòî øêàëà, îïðåäåëÿþùàÿ ñîîòíîøåíèå ðàç-
ìåðîâ òàðèôíûõ ñòàâîê â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè (ðàçðÿäà)
è ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò. Êàæäûé ðàçðÿä òàðèôíîé ñåòêè
èìååò îïðåäåëåííûé êîýôôèöèåíò, êîòîðûé ïîêàçûâàåò, âî ñêîëüêî
ðàç îïëàòà òðóäà ðàáî÷åãî òîãî èëè èíîãî ðàçðÿäà ïðåâûøàåò îïëà-
òó òðóäà ðàáî÷åãî I ðàçðÿäà.
Ñåé÷àñ â áîëüøèíñòâå îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè äåéñòâóåò øåñòè-
ðàçðÿäíàÿ ñåòêà. Òàðèôíàÿ ñòàâêà âûñøåãî ðàçðÿäà ïðåâûøàåò ñòàâ-
êó I ðàçðÿäà â 1,6 ðàçà.  ãîðíîé, ìåòàëëóðãè÷åñêîé, öåìåíòíîé è äðó-
ãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè äåéñòâóþò ñåìè-âîñüìèðàçðÿäíûå
ñåòêè, íà ïîäçåìíûõ ðàáîòàõ â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè — âîñüìè-
ðàçðÿäíàÿ.
Ñîîòíîøåíèå ìåæäó íèçøèì è âûñøèì ðàçðÿäàìè îòðàæàåò ðàç-
ëè÷èÿ â ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò è ñîçäàåò ó ðàáî÷èõ ìàòåðè-
àëüíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè.
Òàðèôíàÿ ñòàâêà îïðåäåëÿåò ðàçìåð îïëàòû òðóäà ðàçëè÷íûõ
ãðóïï ðàáî÷èõ çà åäèíèöó âðåìåíè (÷àñ, äåíü, ìåñÿö). Åñëè ðàáîòû
íîðìèðóþòñÿ ïî íîðìàì âðåìåíè, òî ïðèìåíÿþòñÿ ÷àñîâûå òàðèôíûå
ñòàâêè (äëÿ îïëàòû òðóäà ðàáî÷èõ, íàïðèìåð, â ìàøèíîñòðîåíèè, ñòðî-
èòåëüñòâå, íà ëåñîçàãîòîâêàõ). Åñëè ðàáîòû íîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå
ñìåííûõ íîðì âûðàáîòêè, èñïîëüçóþò äíåâíûå òàðèôíûå ñòàâêè (íà-
ïðèìåð, â óãîëüíîé è ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè). Äëÿ âîäè-
òåëåé, ðàáî÷èõ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé è íåêîòîðûõ äðóãèõ îòðàñëåé
ïðèìåíÿþò ìåñÿ÷íûå òàðèôíûå ñòàâêè.
Ðàçìåð òàðèôíûõ ñòàâîê ðàáî÷èõ I ðàçðÿäà îïðåäåëÿþò óìíîæå-
íèåì óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâîì ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîò-
íîé ïëàòû íà ñîîòâåòñòâóþùèé êîýôôèöèåíò, ñòàâêà áîëåå âûñîêèõ
ðàçðÿäî⠗ óìíîæåíèåì ðàçìåðà ñòàâêè I ðàçðÿäà íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé òàðèôíûé êîýôôèöèåíò.
 òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííîì ñïðàâî÷íèêå ñîäåðæèòñÿ ïåðå-
÷åíü õàðàêòåðèñòèê ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ ðàáî÷èìè ðàçëè÷íûõ ïðîèç-
âîäñòâ, è òðåáîâàíèé â îáëàñòè òåõíè÷åñêèõ è îáùèõ çíàíèé, à òàêæå
ïðîèçâîäñòâåííûõ íàâûêîâ, êîòîðûì äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ðà-
áîòíèê íà êîíêðåòíîì ðàáî÷åì ìåñòå.  ýòîì ñïðàâî÷íèêå óêàçàíî
òàêæå êîëè÷åñòâî òàðèôíûõ ñòàâîê ïî êàæäîé ïðîôåññèè è ñïåöè-
àëüíîñòè, ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñëîæíîñòè ðàáîò è ïðèñâîåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ.

103
Ñõåìû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ
è ñëóæàùèõ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ïî ïðåäïðèÿ-
òèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëåé ñ óêàçàíèåì ìåñÿ÷íîãî äîëæíîñòíî-
ãî îêëàäà èëè êîýôôèöèåíòà. Îíè äîïîëíÿþòñÿ òàðèôíî-êâàëèôèêà-
öèîííûìè ñïðàâî÷íèêàìè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò åäèíûå òðåáîâàíèÿ
ê óðîâíþ êâàëèôèêàöèè è êðóãó îáÿçàííîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñëó-
æàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ. Îáÿçàòåëüíûå ðàçäåëû ñïðàâî÷íèêî⠗
“Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè”, “Äîëæåí çíàòü”, “Êâàëèôèêàöèîííûå
òðåáîâàíèÿ”.
 ïðåäåëàõ îäíîé äîëæíîñòè â ñõåìå äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ñëó-
æàùèõ è ñïåöèàëèñòîâ ìîæåò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ “âèëêà” — ìèíè-
ìàëüíûé è ìàêñèìàëüíûé ðàçìåðû îêëàäà.

Ôîðìû è ñèñòåìû îïëàòû òðóäà


Ñóùåñòâóþò äâå îñíîâíûõ ôîðìû îïëàòû òðóäà : ñäåëüíàÿ, ïðè
êîòîðîé çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî óðîâíþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, è ïîâðåìåííàÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ íà÷èñ-
ëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.
Ïîâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà — ýòî ôîðìà îïëàòû òðóäà, ïðè êî-
òîðîé ðàçìåð çàðàáîòêà ðàáî÷åãî çàâèñèò îò åãî òàðèôíîãî ðàçðÿ-
äà è êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííîãî âðåìåíè. Òàêàÿ ôîðìà îïëàòû ìîæåò
âûðàæàòüñÿ â âèäå äíåâíîé, íåäåëüíîé èëè ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Îáû÷íî ïîâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðèìåíÿåòñÿ íà ïðîèç-
âîäñòâàõ, ãäå ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò êà÷åñòâî ïðîäóêöèè; êîëè÷åñòâî
ïðîèçâåäåííîé â åäèíèöó âðåìåíè ïðîäóêöèè íå çàâèñèò îò èíäèâè-
äóàëüíûõ óñèëèé ðàáî÷åãî (íà àâòîìàòèçèðîâàííîì ïðîèçâîäñòâå,
êîíâåéåðå); íåâîçìîæíî èëè î÷åíü òðóäíî òî÷íî íîðìèðîâàòü òðóä,
îïðåäåëèòü íîðìû âðåìåíè è âûðàáîòêè.
Îïëàòà òðóäà áûâàåò ïðîñòàÿ ïîâðåìåííàÿ è ïîâðåìåííî-ïðåìè-
àëüíàÿ.
Ïðîñòàÿ ïîâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà ÷àùå âñåãî ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ îïëàòû òðóäà âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ, òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ è ñëóæàùèõ, êîãäà îïëàòà òðóäà íå ñâÿçûâàåòñÿ ñ êîíå÷íûì ðå-
çóëüòàòîì è íåïîñðåäñòâåííî íå âëèÿåò íà êà÷åñòâî ïðîäóêöèè è
óñëóã (â ÷àñòíîñòè, äëÿ êëàäîâùèêîâ, òàáåëüùèêîâ, êàññèðîâ, ó÷åò÷èêîâ,
êóðüåðîâ, âàõòåðîâ, ëèôòåðîâ è äð.).
Ïðîñòàÿ ïîâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ïî÷àñîâóþ,
ïîäåííóþ è ïîìåñÿ÷íóþ.

104
Ïî÷àñîâàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷åãî-ïîâðåìåíùèêà (Ç) îïðåäå-
ëÿåòñÿ óìíîæåíèåì ÷àñîâîé òàðèôíîé ñòàâêè (Ñò. ÷) íà ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííîå âðåìÿ (Fô):
Ç = Ñò. ÷ Fô.
Ïðè ïîäåííîé îïëàòå òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð äíåâíîé ñòàâêè,
à çàðàáîòîê çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííûõ äíåé.
Ïîìåñÿ÷íàÿ ôàêòè÷åñêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷åãî-ïîâðåìåí-
ùèêà (Çô) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå

Çô = Çí ,

ãäå Çí — óñòàíîâëåííûé ðàáîòíèêó ìåñÿ÷íûé äîëæíîñòíîé îêëàä
(çàðàáîòíàÿ ïëàòà íîðìàòèâíàÿ), ãðí.; Òô , Òí — ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáîòû çà ìåñÿö ñîîòâåòñòâåííî ôàêòè÷åñêàÿ è íîðìàòèâíàÿ, ÷.
Ïðîñòàÿ ïîâðåìåííàÿ îïëàòà ýôôåêòèâíà â ñòàáèëüíûõ óñëîâèÿõ
ïðîèçâîäñòâà ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì ðàáîòû è äèñöèïëèíîé òðóäà.
Ïîâðåìåííî-ïðåìèàëüíàÿ îïëàòà òðóäà ïðèìåíÿåòñÿ òîãäà, êîã-
äà óñëîâèÿ ïðîèçâîäñòâà è êâàëèôèêàöèÿ ðàáî÷èõ-ïîâðåìåíùèêîâ
ðàçëè÷àþòñÿ ñóùåñòâåííî è íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íå òîëüêî äèô-
ôåðåíöèàöèþ â êâàëèôèêàöèè òðóäà, íî òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèå è
ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî çà ñ÷åò äîïîëíèòåëü-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (Çä), êîòîðàÿ çàâèñèò îò ñîâîêóïíîñòè äîïëàò è
âûïëàò çà ðåçóëüòàòû è ñëîæíîñòü òðóäà:
Çä = Çí (Ä è + Ä ñ + Ä ì + Ä á + Ä ê + Ä í),
ãäå Ä è — äîïëàòà çà èíòåíñèâíîñòü òðóäà, %; Ä ñ — äîïëàòà çà ñî-
âìåùåíèå ïðîôåññèé, %; Ä ì — äîïëàòà çà ìíîãîñìåííûé ðåæèì,
ðàáîòó â âå÷åðíåå è íî÷íîå âðåìÿ, %; Ä á — äîïëàòà áðèãàäèðàì è
çâåíüåâûì, %; Ä ê — äîïëàòà çà êëàññíîñòü (íàïðèìåð, âîäèòåëÿì, ìà-
øèíèñòêàì), %; Ä í — äîïëàòà çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, %.
 èòîãå ôîðìóëà, ïî êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ ïîâðåìåííî-ïðåìèàëü-
íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà (Çï. ïð ), ïðèîáðåòàåò òàêîé âèä:

 Êïð 
Çï.ïð = Çí 1 + ,
 100 
ãäå Êïð — êîýôôèöèåíò ïðåìèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿåìûé ñ ó÷åòîì âñåõ
âèäîâ íàäáàâîê è äîïëàò, %.

105
Ïîâðåìåííî-ïðåìèàëüíàÿ îïëàòà òðóäà ïîçâîëÿåò òåñíåå óâÿçàòü
ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû ñ êîíêðåòíûìè çàäà÷àìè äàííîãî ðàáî÷å-
ãî ìåñòà, áðèãàäû (ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ, ýêîíî-
ìèè ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ è òîïëèâà, áåðåæíîìó îáðàùåíèþ ñ èíñòðó-
ìåíòàìè è ò. ä.). Ïðè òàêîé ñèñòåìå ïîìèìî îñíîâíîãî òàðèôíîãî
çàðàáîòêà ðàáî÷èé ïîëó÷àåò ïðåìèþ çà äîñòèæåíèå âûñîêèõ ïîêà-
çàòåëåé. Íàïðèìåð, ðàáî÷èå, ðåìîíòèðóþùèå îáîðóäîâàíèå, ïðåìè-
ðóþòñÿ çà áåçàâàðèéíóþ ðàáîòó ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, âûïîëíåíèå
ãðàôèêîâ ðåìîíòà.
Äëÿ ðàáî÷èõ-ïîâðåìåíùèêîâ â çàâèñèìîñòè îò èõ ñïåöèàëüíîñòè è
õàðàêòåðà ïðîèçâîäñòâà ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû ïðåìèè â ðàçìåðå
10, 15, 20 è 25 % òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà). Òåì, êòî çàíÿò íà êîí-
âåéåðàõ, ïîòî÷íûõ ëèíèÿõ, ïðîèçâîäñòâå îáîðîííîé ïðîäóêöèè, à òàê-
æå ðåìîíòîì òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðàçìåðû ïðåìèé ñ ðàç-
ðåøåíèÿ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ìîãóò áûòü óâåëè÷åíû äî 30 %
òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà).
Ïðîèçâîäñòâåííûå ðàáî÷èå-ïîâðåìåíùèêè, çàíÿòûå íà ðàáîòàõ
â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ è íà îïûòíûõ ïðîèçâîäñòâàõ, à òàêæå íà èñ-
ïûòàíèè è äîâîäêå ìàøèí è äðóãèõ èçäåëèé, ìîãóò ïðåìèðîâàòüñÿ
â ðàçìåðå äî 40 % òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà).
Ïðèìåíåíèå ïîâðåìåííî-ïðåìèàëüíîé îïëàòû òðóäà òðåáóåò ÷åò-
êîãî îïðåäåëåíèÿ îáúåìà ðàáîò è îáÿçàííîñòåé ðàáî÷åãî, óñòàíîâëå-
íèÿ íîðì îáñëóæèâàíèÿ, ó÷åòà ïîêàçàòåëåé ðàáîòû ïîâðåìåíùèêà.
Çà ïðîèçâîäñòâåííûå óïóùåíèÿ è íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû
ðóêîâîäèòåëè èìåþò ïðàâî ïîëíîñòüþ ëèøàòü ðàáîòíèêîâ ïðåìèè
èëè ñíèæàòü åå ðàçìåð.
Äëÿ íåêîòîðûõ ðàáî÷èõ-ïîâðåìåíùèêîâ âìåñòî òàðèôíûõ ñòàâîê
óñòàíàâëèâàþò òâåðäûå ìåñÿ÷íûå îêëàäû. Ê ýòîé êàòåãîðèè îòíîñÿò-
ñÿ ðàáî÷èå, âûïîëíÿþùèå âñïîìîãàòåëüíûå ðàáîòû, íåïîñðåäñòâåííî
íå âëèÿþùèå íà ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâà (íàïðèìåð, ðàáî÷èå ñêëà-
äîâ, óáîðùèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, ðàçäàò÷èêè èíñòðóìåí-
òîâ, âåñîâùèêè, êëàäîâùèêè è äð.).
Ïîñëåäñòâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâðåìåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû òàêîâû:
• ðàáî÷èå èìåþò ãàðàíòèðîâàííûé äîõîä, íå çàâèñÿùèé îò âîç-
ìîæíîãî ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà;
• ðàáî÷èå íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïîâûñèòü ñâîé çàðàáîòîê ïó-
òåì óâåëè÷åíèÿ ëè÷íîé äîëè ó÷àñòèÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðî-
öåññå (èõ èíäèâèäóàëüíûå óñèëèÿ íå ñòèìóëèðóþòñÿ).

106
Ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà ðàñïðîñòðàíåíà â îòðàñëÿõ ïðîìûøëåí-
íîñòè, ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ãäå
ðàçðàáîòàíû íîðìàòèâû çàòðàò òðóäà è çàðàáîòíîé ïëàòû ïî âèäàì
ðàáîò è ìîæíî òî÷íî ðàññ÷èòàòü îáúåì ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè
è ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã. Òàêàÿ ñèñòåìà îïëàòû óñòàíàâëèâàåò íåïî-
ñðåäñòâåííóþ ñâÿçü çàðàáîòíîé ïëàòû ñ êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè
ïðîèçâîäñòâà è ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ òðóäî-
âûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.
Ñäåëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó ïðèìåíÿþò, êàê ïðàâèëî, íà ðàáî-
òàõ ñ âûñîêîé äîëåé ðó÷íîãî òðóäà, ãäå òðóä ìîæíî íîðìèðîâàòü
(ñ äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ îïðåäåëèòü íîðìû âðåìåíè è âûðàáîòêè).
Õîðîøî ïîñòàâëåííîå íîðìèðîâàíèå è òî÷íûé ó÷åò âûðàáîòêè, à òàê-
æå êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè — âàæíåéøèå óñëîâèÿ ïðèìå-
íåíèÿ ñäåëüíîé îïëàòû òðóäà.
Îñíîâíûì äîêóìåíòîì äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ó÷åòà è îïëàòû òðóäà
ðàáî÷èõ (áðèãàäû, çâåíà, ðàáî÷åãî) ÿâëÿåòñÿ ñäåëüíûé íàðÿä. Îí ñî-
äåðæèò ïåðå÷åíü, ñîñòàâ è ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò ñ óêàçàíèåì óñëî-
âèé ïðîèçâîäñòâà, ïîëíîãî è ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà âûïîëíåííûõ ðà-
áîò, íîðì çàòðàò âðåìåíè è ðàñöåíîê íà åäèíèöó ðàáîò, à òàêæå âåñü
èõ îáúåì. Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ñäåëüíîãî íàðÿäà ïðèâîäèòñÿ òà-
áåëü îòðàáîòàííîãî âðåìåíè. Ñäåëüíûé íàðÿä ñîñòàâëÿåò ìàñòåð ïðè
ó÷àñòèè íîðìèðîâùèêà è âûäàåò ðàáî÷èì ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ è ïðèåìêè ðàáîòû ñäåëüíûé íàðÿä çàêðûâàåòñÿ,
â íåì ïîäñ÷èòûâàþòñÿ íîðìàòèâíîå âðåìÿ è ñóììà çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Çàòåì ñäåëüíûé íàðÿä ñäàåòñÿ â áóõãàëòåðèþ äëÿ ðàñ÷åòà çàðà-
áîòíîé ïëàòû.
Ðàçíîâèäíîñòÿìè ñäåëüíîé îïëàòû òðóäà ÿâëÿþòñÿ ïðÿìàÿ èí-
äèâèäóàëüíàÿ ñäåëüíàÿ, ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ, ñäåëüíî-ïðîãðåññèâíàÿ,
êîëëåêòèâíàÿ (áðèãàäíàÿ) ñäåëüíàÿ, êîñâåííàÿ ñäåëüíàÿ è àêêîðäíàÿ.
Ïðè ïðÿìîé èíäèâèäóàëüíîé ñäåëüíîé îïëàòå òðóäà çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ðàáî÷åãî (Ç ñä) çàâèñèò íåïîñðåäñòâåííî îò êîëè÷åñòâà
ïðîèçâåäåííûõ èì èçäåëèé èëè âûïîëíåííûõ îïåðàöèé è îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïî ôîðìóëå
Çñä = Ðñä Nïð. ô,
ãäå Ðñä — ñäåëüíàÿ ðàñöåíêà çà åäèíèöó ïðîäóêöèè èëè ðàáîòû, ãðí.;
Nïð. ô — ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè èëè âû-
ïîëíåííîé ðàáîòû çà óñòàíîâëåííûé ïåðèîä.

107
Ñäåëüíàÿ ðàñöåíêà îïëàòû òðóäà (Ðñä) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå
Ñò
Ðñä = , èëè Ðñä = Ñ ò. ÷ Íâð ,
Òâ
ãäå Ñò — òàðèôíàÿ ñòàâêà ðàçðÿäà çà ñìåíó, ãðí.; Í⠗ íîðìà âû-
ðàáîòêè, åä.; Ñò.÷ — ÷àñîâàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà, ãðí.; Íâð — íîðìà âðå-
ìåíè, ÷.
Ñäåëüíàÿ ðàñöåíêà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç òàðèôíîé ñòàâêè ðà-
áîòû, à íå èç òàðèôíîé ñòàâêè ðàçðÿäà, óñòàíîâëåííîãî ðàáî÷åìó.
Ïðè ñäåëüíî-ïðåìèàëüíîé îïëàòå òðóäà çàðàáîòîê ðàáî÷åãî
(Çñä. ïð) ïî îñíîâíûì ñäåëüíûì ðàñöåíêàì äîïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëüíûìè
ïðåìèÿìè; åãî ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå
 ′ 
Êïð
Çñä.ïð = Çñä 1 + ,
 100 
ãäå Ê′ïð — êîýôôèöèåíò ïðåìèðîâàíèÿ çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå
ñìåííîãî çàäàíèÿ, %.
Ðàçìåð ïðåìèè îáû÷íî óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ ê çàðàáîòêó,
îïðåäåëåííîìó ïî ñäåëüíûì ðàñöåíêàì, â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííî-
ñòåé ïðîèçâîäñòâà è õàðàêòåðà âûïîëíåííîé ðàáîòû. Ïðåìèè ïîâû-
øàþò çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáî÷åãî â óëó÷øåíèè êîëè÷åñòâåííûõ
è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäñòâà (òàáë. 5.1).

Òàáëèöà 5.1
Ïðèìåð øêàëû ïðåìèðîâàíèÿ

Ðàçìåð ïðåìèè, ïðîöåíò ê ñäåëüíîé


Óñëîâèå
Åäèíèöà çàðïëàòå â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíå-
ïðåìèðîâàíèÿ
íèÿ òåõíè÷åñêè îáîñíîâàííîé íîðìû

Çà âûïîëíåíèå Ïðîöåíò îò òåõíè÷å-


ìåñÿ÷íûõ ñêè îáîñíîâàííîé
ïðîèçâîäñòâåíûõ íîðìû 100 90 80 70 Íå ìåíåå 60
çàäàíèé
Ïðîöåíò ïðåìèè 26 24 22 18 16

 ïîñëåäíèå ãîäû òðóä âñå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ îïëà÷è-


âàåòñÿ ïî ñäåëüíî-ïðåìèàëüíîé ñèñòåìå. Ðàçëè÷àþò èíäèâèäóàëüíóþ
è êîëëåêòèâíóþ ñäåëüíî-ïðåìèàëüíóþ îïëàòó òðóäà.

108
Ñäåëüíî-ïðîãðåññèâíàÿ îïëàòà òðóäà ââîäèòñÿ îáû÷íî íà ðå-
øàþùèõ ó÷àñòêàõ, ÿâëÿþùèõñÿ “óçêèì ìåñòîì”, ïðè îñîáîé íåîáõîäè-
ìîñòè ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ â óâåëè÷åíèè âûðà-
áîòêè. Ïðè ýòîé ñèñòåìå çàðàáîòîê ðàáî÷åãî çà âûïîëíåíèå íîðìû
âûðàáîòêè îïðåäåëÿåòñÿ êàê è ïðè ïðÿìîé ñäåëüíîé îïëàòå. Ïðè ïå-
ðåâûïîëíåíèè óñòàíîâëåííîé íîðìû ïðîãðåññèâíî óâåëè÷èâàþòñÿ
äîïëàòû ê îñíîâíîé ñäåëüíîé ðàñöåíêå. Íà÷èñëÿþòñÿ ïðîãðåññèâíûå
äîïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì ìåñÿ÷íîé ðàáîòû. Ïðè âû÷èñëåíèè çàðàáîò-
íîé ïëàòû ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ.
Ïðè ñäåëüíî-ïðîãðåññèâíîé îïëàòå òðóäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà
(Çñä.ïðîã) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå

 Êó 
Çñä.ïðîã = Çñä + Pñä 1 + ( )
 N âûð. ô − N âûð.ïë ,
 100 
ãäå Ê ó — êîýôôèöèåíò óâåëè÷åíèÿ ñäåëüíîé ðàñöåíêè ïðè ïåðå-
âûïîëíåíèè ñìåííîãî çàäàíèÿ, %; Nâûð.ïë — âûðàáîòêà ïëàíîâàÿ
(ñìåííîå çàäàíèå), åä.
Ðàñ÷åò ñäåëüíî-ïðîãðåññèâíîé îïëàòû ñëîæåí è òðåáóåò áîëüøîé
âû÷èñëèòåëüíîé ðàáîòû. Íåäîñòàòîê ýòîé ñèñòåìû ñîñòîèò â òîì, ÷òî
çàðàáîòîê ðàáî÷åãî óâåëè÷èâàåòñÿ áûñòðåå, ÷åì ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ýòîé ñèñòåìå îïëà÷èâàåòñÿ òðóä íåçíà÷è-
òåëüíîãî êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ êîëëåêòèâíàÿ ñäåëüíàÿ
(áðèãàäíàÿ) îïëàòà òðóäà, à â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííî-
ñòè (óãîëüíîé, ãîðíîðóäíîé, ëåñíîé) îíà ñòàëà îñíîâíîé. Íàïðèìåð, íà
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ ïî ýòîé ñèñòåìå îïëà÷èâàåòñÿ òðóä áîëü-
øèíñòâà ðàáî÷èõ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõîâ. Ðàñøèðåíèå
ïðèìåíåíèÿ òàêîé ôîðìû îïëàòû òðóäà ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ìåõàíè-
çàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, âíåäðåíèåì íîâåéøèõ ñîâðåìåí-
íûõ àãðåãàòîâ è ìàøèí, ðàçâèòèåì êîíâåéåðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðè
ýòîì ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû êàæäîãî îòäåëüíîãî ðàáîòíèêà ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì îáúåìà êîíå÷íîé ïðîäóêöèè (ðàáîòû), ïðîèçâå-
äåííîé êîëëåêòèâîì; êîëè÷åñòâà ÷àñîâ, îòðàáîòàííûõ îòäåëüíûì ðà-
áîòíèêîì; åãî êâàëèôèêàöèè.
Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî êîëëåêòèâíîé ñäåëüíîé îïëàòû òðóäà
ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà çàèíòåðåñîâûâàåò âñåõ ðàáî÷èõ áðèãàäû â êî-

109
íå÷íûõ ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ó íèõ ÷óâñòâà
êîëëåêòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå äåëî, âçàèìîïîìîùè
â ðàáîòå.
Êîñâåííàÿ ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà ïðèìåíÿåòñÿ â îñíîâíîì äëÿ
îïëàòû òðóäà âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ. Ïðè ýòîé ñèñòåìå ðàçìåð
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷åãî çàâèñèò îò âûðàáîòêè íà îáñëóæèâàåìîì
èì ó÷àñòêå ïðîèçâîäñòâà.
 óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè êîñâåííàÿ ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáî÷èõ î÷èñòíûõ çàáîåâ, â ìåòàëëóðãèè — äëÿ äå-
æóðíûõ ñëåñàðåé, îáñëóæèâàþùèõ ìåòàëëóðãè÷åñêèå àãðåãàòû, â ìà-
øèíîñòðîåíèè — äëÿ íàëàä÷èêîâ, â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè —
äëÿ çàðÿä÷èö óòî÷íûõ áàðàáàíîâ, ëåíòî÷íèö è äðóãèõ ðàáî÷èõ.
Óäåëüíûé âåñ ðàáî÷èõ, îïëà÷èâàåìûõ ïî ýòîé ñèñòåìå, ñðàâíèòåëü-
íî íåáîëüøîé.
Àêêîðäíàÿ îïëàòà òðóäà ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì
ïðÿìîé ñäåëüíîé ñèñòåìû ïðèìåíèòåëüíî ê óêðóïíåííûì âèäàì ðà-
áîò (íàïðèìåð, èçãîòîâëåíèþ èçäåëèÿ â ïðîìûøëåííîñòè, êîìïëåêñó
ðàáîò èëè ÷àñòè çäàíèÿ â ñòðîèòåëüñòâå). Òàêàÿ ñèñòåìà íàèáîëåå
ýôôåêòèâíà ïðè áðèãàäíîé ôîðìå îðãàíèçàöèè òðóäà. Ñäåëüíàÿ
ðàñöåíêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âñþ ðàáîòó ñ îïðåäåëåíèåì ñðîêà åå âû-
ïîëíåíèÿ (èíîãäà áåç îãðàíè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ).
Àêêîðäíàÿ îïëàòà ââîäèòñÿ äëÿ îòäåëüíûõ ãðóïï ðàáî÷èõ ñ öåëüþ
óñèëåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ïîâûøåíèè ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà è ñîêðàùåíèè ñðîêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Ðàçìåð
àêêîðäíîé îïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå äåéñòâóþùèõ íîðì âðåìå-
íè (âûðàáîòêè) è ðàñöåíîê, à ïðè èõ îòñóòñòâèè — â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàìè è ðàñöåíêàìè íà àíàëîãè÷íûå ðàáîòû. Îñíîâíûì äîêó-
ìåíòîì â ïëàíèðîâàíèè è ó÷åòå çàðàáîòíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ àêêîðä-
íûé íàðÿä, êîòîðûé ñõîäåí ñî ñäåëüíûì, à íîðìàòèâíóþ áàçó ñîñòàâ-
ëÿþò êàëüêóëÿöèè çàòðàò òðóäà è çàðàáîòíîé ïëàòû íà óêðóïíåííûé
âèä ðàáîòû. Íà ñóììó çàðàáîòêà ïî àêêîðäíîìó íàðÿäó ìîæåò íà-
÷èñëÿòüñÿ ïðåìèÿ, êîòîðàÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü ìàêñèìàëüíîãî ðàç-
ìåðà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ýòîãî âèäà ðàáîò â Ïîëîæåíèè î ïðåìè-
ðîâàíèè ðàáî÷èõ ïðåäïðèÿòèÿ. Ðàçìåðû ïðåìèè îïðåäåëÿþòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ àêêîðäíîãî çàäàíèÿ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà (âêëþ÷àÿ ïðåìèè) ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ðà-
áî÷èìè ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèñâîåííûìè ðàçðÿäàìè.

110
Íåäîñòàòêè (íåäîäåëêè), äîïóùåííûå â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ àê-
êîðäíûõ ðàáîò, ðàáî÷èå óñòðàíÿþò áåç äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû.
Ýôôåêòèâíîñòü àêêîðäíîé ñèñòåìû îïðåäåëÿåòñÿ ñîêðàùåíèåì
îáúåìà ðàáîòû íîðìèðîâùèêîâ íà ñîñòàâëåíèå è çàêðûòèå íàðÿäîâ,
óïðîùåíèåì ôóíêöèé ìàñòåðà, êîòîðûé âûäàåò áðèãàäå çàêîí÷åííûé
îáúåì ðàáîò è ïðèíèìàåò ïðàêòè÷åñêè ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ, à òàêæå
ñîêðàùåíèåì çàòðàò âðåìåíè áóõãàëòåðîâ è ýêîíîìèñòîâ. Êðîìå òîãî,
àêêîðäíàÿ ñèñòåìà ïîääåðæèâàåò êîëëåêòèâèçì â áðèãàäå, ñïîñîá-
ñòâóåò ñîêðàùåíèþ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè, ýêîíîìèè ìàòåðèàëü-
íûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Ïðåèìóùåñòâîì ñäåëüíîé îïëàòû òðóäà ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííàÿ ñâÿçü ìåæäó ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû è ðàçìåðàìè âîçíàãðàæ-
äåíèÿ. Äëÿ îðãàíèçàöèè èñïîëüçîâàíèå ýòîé ñèñòåìû îçíà÷àåò, ÷òî
îäíà èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ åå èçäåðæåê — çàòðàòû íà ðàáî-
÷óþ ñèëó — ñòàíîâÿòñÿ âåëè÷èíîé ïåðåìåííîé, ò. å. èçìåíÿþòñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, à ýòî ñíèæàåò óðîâåíü ôèíàíñî-
âîãî ðèñêà.
Ñäåëüíàÿ ôîðìà îïëàòû ñòèìóëèðóåò ðàáîòíèêà ê óâåëè÷åíèþ
îáúåìîâ ïðîèçâîäèìîé èì ïðîäóêöèè. Åñëè êîìïàíèÿ çàèíòåðåñîâà-
íà â ýòîì, ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà — ëó÷øåå ñðåäñòâî äëÿ äîñòèæå-
íèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Êðîìå òîãî, ýòîò ìåòîä îïëàòû ïîíÿòåí ðà-
áîòíèêàì è öåíèòñÿ èìè çà îáúåêòèâíîñòü.
 òî æå âðåìÿ ñäåëüíàÿ ñèñòåìà ïðè âñåé åå âíåøíåé ïðîñòîòå
è ïðèâëåêàòåëüíîñòè èìååò íåäîñòàòêè.
Êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ èíäóñòðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà,
êà÷åñòâî è ñäåëüíàÿ îïëàòà ïðàêòè÷åñêè íåñîâìåñòèìû. Êàê òîëüêî
ðàáîòíèê íà÷èíàåò ïîëó÷àòü âîçíàãðàæäåíèå çà åäèíèöó ïðîèçâîäè-
ìîé èì ïðîäóêöèè, îí ñîñðåäîòî÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà åå êîëè-
÷åñòâå. ×òîáû äîáèòüñÿ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà, ðóêîâîäñòâó
ïðèõîäèòñÿ ñîçäàâàòü îòäåëû òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûå çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èâàþò èçäåðæêè, íî, êàê ïðàâèëî, íå äîñòèãàþò öåëè.
Èñïîëüçîâàíèå ñäåëüíîé îïëàòû ÷àñòî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ
íàïðÿæåííîé ñèòóàöèè â îðãàíèçàöèè, ïîñêîëüêó ðàáî÷èå-ñäåëüùèêè
îêàçûâàþò ñèëüíîå äàâëåíèå íà áðèãàäèðîâ è ìàñòåðîâ, çàíÿòûõ ïðè-
åìêîé ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè. Ïîýòîìó ñäåëüíàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåò-
ñÿ äîðîãîé, òàê êàê ñîäåðæèò äîïîëíèòåëüíûå ïðÿìûå è êîñâåííûå
èçäåðæêè.
Èçâåñòíû ñëó÷àè óìûøëåííîãî îãðàíè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà ðàáî÷èìè-ñäåëüùèêàìè, äîáèâàþùèìèñÿ ïîâûøåíèÿ ðàñöåíîê.

111
Êðîìå òîãî, ñäåëüíàÿ ñèñòåìà óâÿçûâàåò çàðàáîòîê ðàáîòíèêà èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñ åãî èíäèâèäóàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè, îñòàâëÿÿ áåç âíè-
ìàíèÿ ðàáîòó ïîäðàçäåëåíèÿ è îðãàíèçàöèè â öåëîì, ÷òî îòðèöàòåëü-
íî ñêàçûâàåòñÿ íà êîëëåêòèâíîé ìîòèâàöèè è ãðóïïîâîé ðàáîòå.
Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ñäåëüíîé îïëàòû òðóäà îãðàíè÷åíà âèäàìè
äåÿòåëüíîñòè, ïðè êîòîðûõ ÷åëîâåê òðóäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî è ïðî-
èçâîäèò îäíîðîäíóþ ïðîäóêöèþ. Â ñîâðåìåííîì âûñîêîìåõàíèçèðî-
âàííîì ïðîèçâîäñòâå, èñïîëüçóþùåì íå ñòîëüêî ôèçè÷åñêèé, ñêîëüêî
èíòåëëåêòóàëüíûé òðóä, òàêèõ ó÷àñòêîâ î÷åíü ìàëî.

5.3. Îñîáåííîñòè îïëàòû òðóäà ìåíåäæåðîâ

Äëÿ ìåíåäæåðîâ, îñîáåííî âûñøåãî çâåíà, òðóäíî îïðåäåëèòü


êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû èõ äåÿòåëüíîñòè, à ñëåäîâàòåëüíî, îñíîâàíèÿ
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ äîëæíû áûòü äðóãèìè ïî
ñðàâíåíèþ ñ ðÿäîâûìè ðàáîòíèêàìè.
Ðåøàþùåé äëÿ ìåíåäæåðîâ ÿâëÿåòñÿ íå ïîñòîÿííàÿ, à ïåðåìåííàÿ
÷àñòü âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðè÷åì ÷åì âûøå äîëæíîñòü, òåì ìåíüøå äîëÿ
òâåðäîãî îêëàäà.
Ðàçìåð îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ñ èõ âîçðàñòîì íå äîëæåí óâåëè-
÷èâàòüñÿ, òàê êàê â íà÷àëå êàðüåðû îïëàòà, îòâåòñòâåííîñòü è ïîòðåá-
íîñòü óâåëè÷èâàþòñÿ áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè.
Ñóùåñòâóþò òàêèå ôîðìû ïåðåìåííîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ìåíåäæåðîâ:
• áîíóñ íàëè÷íîñòüþ èëè àêöèÿìè çà ðåçóëüòàòû ðàáîòû, ñîñòàâ-
ëÿþùèé îïðåäåëåííûé ïðîöåíò îò ïðèáûëè;
• îòëîæåííûå äî îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà â áóäóùåì ïðåìèàëü-
íûå âûïëàòû, îáåñïå÷èâàþùèå äîëãîñðî÷íóþ çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü ìåíåäæåðà â ïðèáûëüíîñòè;
• îïöèîí íà àêöèè — ïðàâî â îïðåäåëåííûé ìîìåíò â áóäóùåì
êóïèòü àêöèè ïî èõ öåíå, äåéñòâîâàâøåé â ìîìåíò åãî ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ;
• ïàêåò àêöèé â êà÷åñòâå âîçíàãðàæäåíèÿ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñ-
òè çà 3–5 ëåò. Íåäîñòàòîê ýòîé ôîðìû ñîñòîèò â òîì, ÷òî íà
êóðñ àêöèé ìîãóò âëèÿòü âíåøíèå ôàêòîðû;
• ïðàâà íà ó÷àñòèå â ïðèðîñòå ñòîèìîñòè îñíîâíîãî êàïèòàëà è
“ôàíòîìíûå” àêöèè.  ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá îòëîæåí-
íûõ âûïëàòàõ (òàíòüåìàõ), îñíîâàííûõ íà óâåëè÷åíèè öåíû àê-

112
öèé, ÷àñòè÷íî èñïîëüçóåìûõ â ñâÿçè ñ ñèñòåìîé îïöèîíîâ, ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü ðóêîâîäèòåëåé ñðåäñòâàìè äëÿ ïîêóïêè àêöèé.
Âî âòîðîì ñëó÷àå èìåþòñÿ â âèäó âûïëàòû, íà÷èñëÿåìûå â àê-
öèÿõ, íàëè÷íîñòüþ, ðàâíîé èõ ñòîèìîñòè â äàííûé ìîìåíò.

5.4. Ñòðóêòóðà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêà

 ñòðóêòóðå îïëàòû òðóäà îòðàæåíû åå ñîñòàâëÿþùèå, ñòàòüè ñå-


áåñòîèìîñòè è ïðèáûëè, óäåëüíûé âåñ êîíêðåòíîãî ýëåìåíòà â îáùåì
ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ñòðóêòóðà îïëàòû òðóäà çàâèñèò îò îòðàñëè áèçíåñà, òèïà ïðåäïðè-
ÿòèÿ, õàðàêòåðà îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêà è â îáùåì ñîñòîèò èç ñëåäó-
þùèõ ýëåìåíòîâ:
• îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû;
• äîïîëíèòåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû;
• ïîîùðèòåëüíûõ è êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò.
Îñíîâíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà çàâèñèò îò ðåçóëüòàòîâ òðóäà ðà-
áîòíèêà è îïðåäåëÿåòñÿ òàðèôíûìè ñòàâêàìè, ðàñöåíêàìè ïî ðàç-
ðÿäàì, äîëæíîñòíûìè îêëàäàìè, à òàêæå íàäáàâêàìè è äîïëàòàìè
â ðàçìåðàõ, íå ïðåâûøàþùèõ óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.
Ôîíä îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû îáðàçóþò òàêèå ýëåìåíòû:
• çàðàáîòíàÿ ïëàòà, íà÷èñëÿåìàÿ çà âûïîëíåííóþ ðàáîòó (îòðà-
áîòàííîå âðåìÿ) ïî íàðÿäíûì ðàñöåíêàì, òàðèôíûì ñòàâêàì,
äîëæíîñòíûì îêëàäàì èëè ñðåäíåìó çàðàáîòêó íåçàâèñèìî îò
ôîðì è ñèñòåì îïëàòû òðóäà, ïðèíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè;
• îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, íå âõîäÿùèõ â øòàò ïðåäïðèÿòèÿ, çà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî äîãîâîðó ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàê-
òåðà, âêëþ÷àÿ äîãîâîð ïîäðÿäà, ïðè óñëîâèè, ÷òî çà âûïîëíåí-
íóþ ðàáîòó ñ ðàáîòíèêàìè ðàññ÷èòûâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî
ïðåäïðèÿòèå;
• îïëàòà åæåãîäíûõ è äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé çà íåèñïîëüçî-
âàííûé îòïóñê;
• îïëàòà ðàáî÷åãî âðåìåíè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ïðèâëåêàþòñÿ ê
âûïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ãðàæäàíñêèõ îáÿçàííîñòåé,
åñëè ýòè îáÿçàííîñòè âûïîëíÿþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

113
• îïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå (íåðàáî÷èå) äíè,
ñâåðõóðî÷íîå âðåìÿ ïî ðàñöåíêàì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäà-
òåëüíûìè àêòàìè;
• äîïëàòà çà âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà (çà ðàáîòó â òÿæåëûõ, âðåä-
íûõ, îñîáî âðåäíûõ óñëîâèÿõ òðóäà, â ìíîãîñìåííîì ðåæèìå,
â íî÷íîå âðåìÿ) è äðóãèå äîïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ìåòîä íà÷èñëåíèÿ îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû çàâèñèò îò ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà.
Äîïîëíèòåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà — ýòî âîçíàãðàæäåíèå çà
ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó, òðóäîâûå óñïåõè, èçîáðåòàòåëüíîñòü è îñîáûå
óñëîâèÿ òðóäà. Äîïîëíèòåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà çàâèñèò îò ðåçóëü-
òàòîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ; îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ
â âèäå ïðåìèé, âîçíàãðàæäåíèé, äðóãèõ ïîîùðèòåëüíûõ è êîìïåíñà-
öèîííûõ âûïëàò, à òàêæå íàäáàâîê è äîïëàò, íå ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Äîïîëíèòåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà èìååò òàêèå
ôîðìû:
• äîïëàòû çà íåáëàãîïðèÿòíûå è âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà;
• äîïëàòû çà ðàáîòó ïî òåõíè÷åñêè îáîñíîâàííûì íîðìàì;
• íàäáàâêè çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé è âûïîëíåíèå äîïîëíè-
òåëüíûõ îáÿçàííîñòåé;
• äîïëàòû çà ðàáîòó â âå÷åðíþþ è íî÷íóþ ñìåíû;
• äîïëàòû áðèãàäèðàì è çâåíüåâûì çà ðóêîâîäñòâî;
• íàäáàâêè çà êëàññíîñòü;
• íàäáàâêè çà ó÷åíûå ñòåïåíè è çâàíèÿ, ïî÷åòíûå çâàíèÿ, óñòàíîâ-
ëåííûå ãîñóäàðñòâîì;
• ïåðñîíàëüíûå íàäáàâêè ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì çà êâà-
ëèôèêàöèþ;
• äîïëàòû çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü;
• äîïëàòû çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó, ðàáîòó â âûõîäíûå è ïðàçä-
íè÷íûå äíè;
• äîïëàòû çà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé;
• íàäáàâêè è äîïëàòû çà ó÷àñòèå â ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ, à òàêæå çà ïðîæèâàíèå â çîíå ðàäèîàêòèâíîãî
çàãðÿçíåíèÿ.
Ïåðå÷èñëåííûå íàäáàâêè, äîïëàòû è êîìïåíñàöèè ÷àùå âñåãî íà-
÷èñëÿþòñÿ â âèäå îïðåäåëåííûõ óñòàíîâëåííûõ ãîñóäàðñòâîì èëè
ïðåäïðèÿòèåì ïðîöåíòîâ ê îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòå.

114
Ñóùåñòâóþò òàêæå è äðóãèå ïîîùðèòåëüíûå è êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû:
1. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, êîòîðàÿ âûïëà÷èâàåòñÿ èç ôîíäà ìà-
òåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ çà ñ÷åò ïðèáûëè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è áëàã äëÿ ðàáîòíèêîâ çà ñ÷åò ïðåäïðè-
ÿòèÿ â òàêèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ èëè ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ:
• ñìåðòü ñîòðóäíèêà èëè åãî áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ;
• ñâàäüáà ñîòðóäíèêà èëè åãî áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà;
• äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ëåêàðñòâ èëè ïëàòíîãî ëå÷åíèÿ ñîòðóäíèêà;
• ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ (ïîæàð, àâàðèÿ, òðàâìà, ãèáåëü èìó-
ùåñòâà);
• ê î÷åðåäíîìó îòïóñêó äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïóòåâêè;
• äëÿ çàâåðøåíèÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû (êíèãè, äèññåðòàöèè, õóäî-
æåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ).
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ñî-
òðóäíèêà ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ÿâëÿ-
åòñÿ ýïèçîäè÷åñêîé ôîðìîé îïëàòû òðóäà.
2. Âîçíàãðàæäåíèå çà êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, êîòîðîå âûïëà÷è-
âàåòñÿ çà âûïîëíåíèå ãîäîâûõ èëè êâàðòàëüíûõ ïëàíîâ îò-
äåëüíûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè èëè ïðåäïðèÿòèÿ â
öåëîì. Âîçíàãðàæäåíèå ñòèìóëèðóåò ãðóïïîâûå èíòåðåñû, ïî-
îùðÿåò êîëëåêòèâ ê äîñòèæåíèþ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ïðîèç-
âîäñòâà; ÷àùå âñåãî ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî êîýôôèöèåíòó òðóäî-
âîãî ó÷àñòèÿ èëè âêëàäà.
Íà ïðàêòèêå âîçíàãðàæäåíèå ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ çà ñëåäóþùèå
ðåçóëüòàòû:
• óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà;
• ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà (âûðàáîòêè);
• ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã;
• ñâîåâðåìåííûé èëè äîñðî÷íûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ;
• âíåäðåíèå èçîáðåòåíèé è ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé;
• ýêîíîìèþ ðåñóðñîâ (ìàòåðèàëüíûõ, òåõíè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ,
ýíåðãåòè÷åñêèõ).
3. Òðóäîâûå è ñîöèàëüíûå ëüãîòû ðàáîòíèêàì — îïëàòà äîïîë-
íèòåëüíî ïðåäîñòàâëåííûõ ïî ðåøåíèþ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà
(ñâåðõ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì) îòïóñêîâ òåì èç
íèõ (â òîì ÷èñëå æåíùèíàì), êîòîðûå âîñïèòûâàþò äåòåé; ñòî-
èìîñòè ïóòåâîê íà ëå÷åíèå è îòäûõ èëè êîìïåíñàöèé, âûäàííûõ
âìåñòî ïóòåâîê; ñòîèìîñòè ýêñêóðñèé è ïóòåøåñòâèé.

115
4. Äðóãèå çàòðàòû, íîñÿùèå èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð, — îïëà-
òà êâàðòèðíîé ïëàòû è íàéìà æèëèùà, ïðîäîâîëüñòâåííûõ è
ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, ïðîäóêòîâûõ çàêàçîâ, ïðîåçäíûõ áèëå-
òîâ, àáîíåìåíòîâ â ãðóïïû çäîðîâüÿ, ïîäïèñêè íà ãàçåòû è æóð-
íàëû, ïðîòåçèðîâàíèÿ, âñåõ âèäîâ ñòðàõîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ, äî-
ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ëè÷íîãî òðàíñïîðòà è äð.
Èòàê, çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà çàâèñèò îò åãî êâàëèôèêàöèè,
ñëîæíîñòè è ðåçóëüòàòîâ òðóäà; îíà ñîñòîèò èç îñíîâíîé è äîïîëíè-
òåëüíîé, à òàêæå ïîîùðèòåëüíûõ è êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò.

5.5. Ïðåìèðîâàíèå, ëüãîòû


è ïðèâèëåãèè ðàáîòíèêîâ

Ïðåìèðîâàíèå òðóäà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîé ôîðìîé âîçíàã-


ðàæäåíèÿ, âûïëà÷èâàåìîãî ðàáîòíèêó â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèåì â öåëîì èëè åãî êîíêðåòíûì ïîäðàçäåëåíèåì îïðåäåëåííûõ
ðåçóëüòàòîâ, à òàêæå ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíîãî âêëàäà ðàáîòíèêà
â êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû. Ñèñòåìà ïðåìèðîâàíèåì îáåñïå÷èâàåò çàèí-
òåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêîâ â ðåçóëüòàòàõ òðóäà, ñîáëþäåíèå ïëàíî-
âûõ ïðîïîðöèé, ðàáîòó â çàäàííîì ðåæèìå.
Êëàññèôèêàöèÿ ïðåìèé ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì ïðåäñòàâëåíà
íà ðèñ. 5.1.
Ïðåìèðîâàíèå ìîæåò èìåòü îáùèé õàðàêòåð (çà äîñòèãíóòûå ðå-
çóëüòàòû ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, öåõà, ó÷àñòêà) è ÷àñòíûé (çà ñîçäàíèå
è âíåäðåíèå íîâîé òåõíèêè, ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè è ò. ä.).
Ïî íàïðàâëåííîñòè ñóùåñòâóþò èíäèâèäóàëüíîå ïðåìèðîâàíèå,
îòìå÷àþùåå îñîáóþ ðîëü îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé (âûñøåãî ðóêîâîä-
ñòâà, íîâàòîðîâ, èçîáðåòàòåëåé), è êîëëåêòèâíîå, íàïðàâëåííîå íà
ìîòèâàöèþ ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Âèäû ïðåìèðîâàíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ïî èñòî÷íèêàì.
Ïðåìèðîâàíèå èç âûðó÷êè ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ðàáîòíèê èëè
ïîäðàçäåëåíèå ïîëó÷àåò îïðåäåëåííóþ äîëþ âîçíàãðàæäåíèÿ ïðè
äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî, çàðàíåå óñòàíîâëåííîãî îáúåìà âûðó÷êè
(ðåàëèçàöèè, ïðîäàæè, ñáûòà ïðîäóêöèè) â âèäå íåêîòîðîãî ïðîöåíòà
ñ âûðó÷êè èëè àáñîëþòíîãî ðàçìåðà ïðåìèè.
Ïðåìèðîâàíèå èç äîõîäà ïîçâîëÿåò ñîãëàñîâàòü ïîëó÷åíèå âîç-
íàãðàæäåíèÿ ñ äîñòèæåíèåì îïðåäåëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëü-

116
Ïðåìèðîâàíèå

ïî õàðàêòåðó ïî íàïðàâëåííîñòè ïî èñòî÷íèêàì ïî êàòåãîðèÿì ïåðñîíàëà


• îáùèé • èíäèâèäóàëü- • èç âûðó÷êè • ðàáî÷èå
• ÷àñòíûé íûé • äîõîäà • óïðàâëåí÷åñêèé
• êîëëåêòèâíûé • ïðèáûëè ïåðñîíàë (ñëóæàùèå)

ïî ïðè÷èíàì ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ ïî ñðîêàì


• çà ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà • ðàçîâîå
• çà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè • åæåìåñÿ÷íîå
• çà äîñòèæåíèå âàæíûõ öåëåé ïðåäïðèÿòèÿ, • åæåêâàðòàëüíîå
ïîäðàçäåëåíèÿ • â êîíöå ãîäà
• çà ëè÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå äîñòèæåíèÿ

Ðèñ. 5.1. Êëàññèôèêàöèÿ ïðåìèðîâàíèÿ

òàòà (âàëîâîãî, õîçðàñ÷åòíîãî èëè ÷èñòîãî äîõîäà) â âèäå çàðàíåå


óñòàíîâëåííîãî ïðîöåíòà ñ äîõîäà èëè àáñîëþòíîãî ðàçìåðà ïðå-
ìèè. Ïðåìèðîâàíèå èç äîõîäà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ôîðìîé ïîîùðåíèÿ
â áðèãàäíîì è êîëëåêòèâíîì ïîäðÿäå.
Ïðåìèðîâàíèå èç ïðèáûëè ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ðàáîòíèê èëè
ïîäðàçäåëåíèå ïîëó÷àþò îïðåäåëåííóþ äîëþ âîçíàãðàæäåíèÿ ïðè
äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî ðàçìåðà ïðèáûëè (âàëîâîé, ÷èñòîé) â
âèäå ôèêñèðîâàííîãî ïðîöåíòà ñ ïðèáûëè èëè àáñîëþòíîãî ðàçìå-
ðà ïðåìèè â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ. Ïðåìè-
ðîâàíèå èç ïðèáûëè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå òîíêèì èíñòðóìåíòîì ïîîù-
ðåíèÿ, ïîñêîëüêó ÷åòêî îðèåíòèðóåò íà äîñòèæåíèå îñíîâíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèòåðèÿ — ïðèáûëè.
Ôîðìû è ðàçìåðû ïðåìèðîâàíèÿ çàâèñÿò îò êàòåãîðèè ïåðñîíàëà
ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðàáî÷èå ïðåìèðóþòñÿ çà âûïîëíåíèå çàäàííîãî îáúåìà ðàáîò,
îáåñïå÷åíèå òðåáóåìîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è êóëüòóðó ïðîèçâîä-
ñòâà â âèäå ðàñ÷åòíîãî ïðîöåíòà ê ÷àñîâîé òàðèôíîé ñòàâêå îò ôàê-
òè÷åñêè îòðàáîòàííîãî âðåìåíè, ò. å. èì íà÷èñëÿåòñÿ ïðåìèÿ íà îñ-
íîâíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.
 íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà óäåëüíûé âåñ ïðåìèé â îá-
ùåì çàðàáîòêå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50 %. Ïîâûøåíèå äîëè ïðå-

117
ìèé ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî îíè ïåðåñòàíóò âûïîëíÿòü ñòèìóëè-
ðóþùóþ ôóíêöèþ è ïðåâðàòÿòñÿ â ñîñòàâëÿþùóþ çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ðàçìåð ïðåìèé îïðåäåëÿåò ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ èñõîäÿ èç
áàëàíñîâîé ïðèáûëè; èíîãäà ðàñ÷åòíûé ïðîöåíò ïðåìèé ðåçåðâèðóåò-
ñÿ â ôîíäå îïëàòû òðóäà. Ôàêòè÷åñêè ïðåìèðîâàíèå ðàáî÷èõ íàïðàâ-
ëåíî íà äîñòèæåíèå ãðóïïîâûõ ðåçóëüòàòîâ áðèãàä, ó÷àñòêîâ è öåõîâ
è íå âñåãäà ñâÿçàíî ñ êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ïðåäïðèÿòèÿ.
Óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë (ñëóæàùèå) ïðåìèðóåòñÿ â îñíîâíîì
çà ïðåâûøåíèå ïëàíîâûõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ èç ïðèáûëè òðåìÿ
ñïîñîáàìè:
• âûïëàòà îïðåäåëåííîãî ïðîöåíòà îò îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëà-
òû (äîëæíîñòíîãî îêëàäà, ìåñÿ÷íîé ñòàâêè îïëàòû);
• ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòè ÷èñòîé ïðèáûëè (ôîíäà ìàòåðèàëüíîãî
ïîîùðåíèÿ) ìåæäó ñëóæàùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîýôôèöèåí-
òîì òðóäîâîãî âêëàäà;
• âûïëàòà çàðàíåå ñîãëàñîâàííîãî ïðîöåíòà îò ÷èñòîãî äîõîäà
(ôîíäà îïëàòû òðóäà) çà êàæäûé ïðîöåíò ïðåâûøåíèÿ êîíå÷-
íîãî ðåçóëüòàòà.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïðåìèè âêëþ÷àåòñÿ â ïîëîæåíèå îá îïëàòå
òðóäà (ïðåìèðîâàíèè) è èçâåñòåí çàðàíåå.
Ïðè íåâûïîëíåíèè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé è ðàçëè÷íûõ íàðóøåíèÿõ
ðàçìåð ïðåìèè ñíèæàåòñÿ, òàê êàê ïîîùðåíèå áðàêà è íåýôôåêòèâíî-
ãî òðóäà îòäåëüíûõ ðàáîòíèêîâ ïðèâåäåò ê ðåçêîìó óõóäøåíèþ êëè-
ìàòà â êîëëåêòèâå.
Ïî ïðè÷èíàì ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷àþò ïðåìèðîâàíèå:
• çà ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà;
• óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè;
• äîñòèæåíèå âàæíûõ öåëåé ïðåäïðèÿòèÿ, ïîäðàçäåëåíèÿ;
• óëó÷øåíèå îòäåëüíûõ ñòîðîí äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
• ëè÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå äîñòèæåíèÿ ðàáîòíèêîâ;
• äðóãèå.
Ïî ñðîêàì ïðåìèðîâàíèå ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ðàçîâîå, åæåìåñÿ÷-
íîå, åæåêâàðòàëüíîå è â êîíöå ãîäà.
 îðãàíèçàöèè ïðåìèðîâàíèÿ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè è çà-
äà÷è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåò åãî ýôôåêòèâíîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü.
Ïðè îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ïðåìèðîâàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè íåîáõî-
äèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå ýëåìåíòû:
• èñòî÷íèê ñðåäñòâ äëÿ ïðåìèðîâàíèÿ;

118
• êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ;
• óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ;
• ðàçìåðû ïðåìèé ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ;
• ñðîêè ïðåìèðîâàíèÿ;
• êðóã ïðåìèðóåìûõ;
• ïðîèçâîäñòâåííûå óïóùåíèÿ, çà êîòîðûå ðàáîòíèêè ìîãóò áûòü
ëèøåíû ïðåìèè ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî.
Âàæíåéøèì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè ïðåìèðîâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå ðåàëüíî ïîëó÷àåìîãî ýôôåêòà â ðåçóëü-
òàòå äåéñòâèÿ òîé èëè èíîé ñèñòåìû ïðåìèðîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíûõ
ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ â ñâÿçè ñ âûïëàòîé ïðåìèé.
Ìàòåðèàëüíûå ëüãîòû è ïðèâèëåãèè ðàáîòíèêàì — ýòî ýëå-
ìåíòû âîçíàãðàæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ôîðìàìè íàëè÷íîé îïëàòû. Èìåÿ
äëÿ ðàáîòíèêîâ öåííîñòü, ïîääàþùóþñÿ êîëè÷åñòâåííîìó âûðàæåíèþ,
îíè ìîãóò áûòü ìàòåðèàëüíûìè è íåìàòåðèàëüíûìè.
Ëüãîòû è ïðèâèëåãèè ïðèìåíÿþòñÿ ðóêîâîäñòâîì â òàêèõ öåëÿõ:
• ìîòèâèðîâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ è ïîâûøåíèÿ èõ îòâåòñòâåííîñòè
ïåðåä ôèðìîé;
• äåìîíñòðàöèè çàáîòû êîìïàíèè î ïîòðåáíîñòÿõ ðàáîòíèêîâ;
• ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîòíèêàì äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ;
• îáëåã÷åíèÿ íàëîãîâîãî áðåìåíè ðàáîòíèêîâ.
Ïåðå÷èñëèì îñíîâíûå òèïû ëüãîò è ïðèâèëåãèé.
1. Ïåíñèîííûå ñõåìû. Ýòîò òèï ëüãîò íàèáîëåå âàæåí äëÿ ðàáîò-
íèêîâ. Ëüãîòû èíîãäà ïðåäïî÷òèòåëüíåå êàê îòëîæåííûå ïëàòåæè,
ïîòîìó ÷òî ôèíàíñèðóþòñÿ èç âêëàäîâ, äàþùèõ ïðàâî íà ãàðàíòèðî-
âàííûé äîõîä ðàáîòíèêàì èëè èõ èæäèâåíöàì ïðè âûõîäå íà ïåíñèþ
ëèáî â ñëó÷àå ñìåðòè.
2. Ëüãîòû, ïîâûøàþùèå èíäèâèäóàëüíóþ ëè÷íóþ áåçîïàñíîñòü
â ñëó÷àå áîëåçíåé, ïðîèñøåñòâèé èëè ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ.
3. Ëüãîòû, ñïîñîáñòâóþùèå ðåàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ ëè÷íûõ ïî-
òðåáíîñòåé è îòâåòñòâåííîñòè, íàïðèìåð çàáîòà î äåòÿõ, êîíñóëüòèðî-
âàíèå ïî ñîêðàùåíèþ øòàòîâ, ôèíàíñîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå, ñîäåé-
ñòâèå îçäîðîâëåíèþ è îòäûõó.
4. Ôèíàíñîâîå ñîäåéñòâèå è ïîìîùü — êðåäèòû äëÿ ïîêóïêè
äîìà, ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
5. Ïðåäîñòàâëåíèå ìàøèí è áåíçèíà. Ìíîãèå êîìïàíèè äèôôå-
ðåíöèðóþò ìåíåäæåðîâ ïî èõ ñòàòóñó è äîëæíîñòè, ïðåäîñòàâëÿÿ èì
ìàøèíû ðàçíîé ñòåïåíè ïðåñòèæíîñòè.

119
6. Äðóãèå ëüãîòû, ïðèçâàííûå ïîâûñèòü óðîâåíü æèçíè ðàáîòíè-
êîâ: ñóáñèäèè íà îáåäû, ñêèäêè íà îäåæäó, âîçìåùåíèå òåëåôîííûõ
çàòðàò, ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòíûõ êàðòî÷åê.

5.6. Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû


îïëàòû òðóäà

Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ñèñòåì çàðàáîòíîé ïëàòû ñîñòîèò èç


äâóõ ÷àñòåé: áàçîâîé (íåèçìåííîé) è äîïîëíèòåëüíîé (ïåðåìåííîé,
çàâèñÿùåé îò ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ), îáåñïå÷èâàþùåé ñòèìóëèðîâàíèå
ðàáîòíèêîâ.
 ðàìêàõ ñèñòåìû êîíòðîëèðóåìîé äíåâíîé âûðàáîòêè ÷àñîâàÿ
òàðèôíàÿ ñòàâêà ïåðåñìàòðèâàåòñÿ îäèí ðàç â êâàðòàë èëè ïîëóãî-
äèå, èçìåíÿÿñü â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíåíèÿ íîðì, ñòåïåíè èñïîëüçî-
âàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû, ñîâìå-
ùåíèÿ ïðîôåññèé. Êàæäûé èç ýòèõ ôàêòîðîâ îöåíèâàåòñÿ îòäåëüíî,
à çàòåì èíòåãðèðóåòñÿ â îáùóþ îöåíêó, âëèÿþùóþ íà òàðèôíóþ
ñòàâêó.
Îñíîâîé ñèñòåìû îïëàòû â çàâèñèìîñòè îò ïîâûøåíèÿ óðîâ-
íÿ êâàëèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî íàáðàííûõ óñëîâíûõ “åäèíèö
êâàëèôèêàöèè”, êîòîðûõ ìîæåò áûòü äî 90. Ïðè îñâîåíèè ðàáîòíè-
êîì íîâîé ñïåöèàëüíîñòè êîëè÷åñòâî åäèíèö óâåëè÷èâàåòñÿ. Ïî ìíå-
íèþ ñïåöèàëèñòîâ, ñðåäíèé ðàáîòíèê ìîæåò îñâîèòü 5 “åäèíèö êâàëè-
ôèêàöèè”, çàòðàòèâ íà êàæäóþ 7,5 ìåñÿöà.
Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ñèñòåìû ïëàòû çà çíàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âîçíàã-
ðàæäåíèå çà îâëàäåíèå äîïîëíèòåëüíûìè íàâûêàìè è çíàíèÿìè, à íå
âêëàä â äîñòèæåíèå öåëåé îðãàíèçàöèè.  ýòîì ñëó÷àå âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè ìîãóò ïîëó÷àòü áîëüøå, ÷åì èõ ðóêîâîäèòå-
ëè. Ïðè ýòîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäíî îïðåäåëèòü, êàêèå èìåííî çíà-
íèÿ ñëåäóåò ïîîùðÿòü.
Ïëàòà çà êîìïåòåíöèþ ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöè-
àëèñòîâ, êîãäà íàðÿäó ñî çíàíèÿìè óðîâåíü êîìïåòåíöèè ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ â êîíêóðåíòíîé áîðüáå. Íî òàêàÿ ñè-
ñòåìà íå ó÷èòûâàåò ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ïîýòîìó äîëæíà äîïîëíÿòü-
ñÿ äðóãèìè, â êîòîðûõ ïëàòà çà çíàíèÿ èëè êîìïåòåíöèþ îïðåäåëÿåò
áàçîâûé îêëàä. Ó÷èòûâàÿ êâàëèôèêàöèþ, ôèðìû îñóùåñòâëÿþò îïëàòó
ïî ðàçðÿäó íå ðàáîòû, à ðàáîòíèêà è ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ñòàâÿò â çàâèñèìîñòü íå ñòîëüêî îò âûðàáîòêè, ñêîëüêî îò êâàëèôèêà-

120
öèè. Îâëàäåâ íîâîé ñïåöèàëüíîñòüþ èëè ïîâûñèâ êâàëèôèêàöèþ,
ðàáîòíèê ïîëó÷àåò ïðèáàâêó ê çàðàáîòíîé ïëàòå.
 ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé Õåëñè, çàðàáîòîê ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñ-
òåé: ïåðâàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííîé ÷àñîâîé ñòàâêîé (èñõîäÿ èç
ïðîøëûõ óñëîâèé ðàáîòû, â ÷åì è ñîñòîèò îñíîâíîé íåäîñòàòîê ýòîé
ñèñòåìû) è ôàêòè÷åñêè çàòðà÷åííûì ðàáî÷èì âðåìåíåì; âòîðóþ ñî-
ñòàâëÿåò ñäåëüíûé ïðèðàáîòîê èëè ïðåìèÿ çà òî, ÷òî ôàêòè÷åñêèå
çàòðàòû òðóäà îêàçàëèñü ìåíüøå íîðìàòèâíûõ. Ðàçìåð çàðàáîòêà
îïðåäåëÿåòñÿ òàðèôíîé ñòàâêîé, ñýêîíîìëåííûì âðåìåíåì è êîýô-
ôèöèåíòîì, ïîêàçûâàþùèì, êàêàÿ äîëÿ ñýêîíîìëåííîãî âðåìåíè îï-
ëà÷èâàåòñÿ (îò 0,3 äî 0,7, íî ÷àùå âñåãî 0,5).  ðåçóëüòàòå ñíèæàþò-
ñÿ èçäåðæêè íà ðàáî÷óþ ñèëó [11].
 ñèñòåìå Áåäî êàæäàÿ ìèíóòà ðàáî÷åãî âðåìåíè íàçûâàåòñÿ
“òî÷êîé”. Ïîìèìî îñíîâíîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèê ïîëó÷àåò
âîçíàãðàæäåíèå, êîòîðîå ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 0,75 êî-
ëè÷åñòâà òî÷åê, çàïîëíåííûõ ðàáîòíèêîì çà ÷àñ, íà 1/60 ïî÷àñîâîé
îïëàòû [11].
 ñèñòåìå Ðîóýíà íà âûïîëíåíèå ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ îïðå-
äåëåííàÿ íîðìà âðåìåíè, íî åñëè ðàáîòíèê íå âûïîëíèë íîðìó, ãà-
ðàíòèðóåòñÿ ïîâðåìåííàÿ ñòàâêà. Âîçíàãðàæäåíèå ñîñòàâëÿåò äîëþ
ïîâðåìåííîé ñòàâêè, ðàâíóþ äîëå ñýêîíîìëåííîãî âðåìåíè. Åãî ðàç-
ìåð çàâèñèò îò óðîâíÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îïðåäå-
ëÿåìîãî ðàçíîñòüþ ìåæäó ôàêòè÷åñêèì è íîðìàòèâíûì âðåìåíåì, îò-
íåñåííîé ê íîðìàòèâíîìó âðåìåíè. Òàêèì îáðàçîì, ýòî ïî÷àñîâàÿ
îïëàòà çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ ïëþñ ïðîöåíò îò íåå [11].
Ñèñòåìà Áàðòà ñ âèáðèðóþùèì ðàñïðåäåëåíèåì íå ãàðàíòè-
ðóåò ñîõðàíåíèÿ òàðèôíîãî çàðàáîòêà ïðè íåâûïîëíåíèè íîðìû.
Ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèçâåäåíèåì òàðèôíîé
ñòàâêè íà êâàäðàòíûé êîðåíü èç ïðîèçâåäåíèÿ êâàäðàòíîãî è ôàêòè-
÷åñêîãî âðåìåíè [11].
 ñèñòåìå Ñêàíëîíà îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ïðåìèðîâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñíèæåíèå çàðïëàòîåìêîñòè ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ýêîíîìèè çàðàáîò-
íîé ïëàòû ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðìàòèâíûì çíà÷åíèåì (ñîîòâåòñòâóþùèå
êîýôôèöèåíòû ÷àùå âñåãî ðàññ÷èòûâàþòñÿ çà 3, 6 èëè 12 ìåñÿöåâ
èñòåêøåãî ãîäà). Åñëè ðàñõîäû íà çàðàáîòíóþ ïëàòó îêàçàëèñü íèæå
íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ, ôîðìèðóåòñÿ ïðåìèàëüíûé ôîíä â ðàçìåðå
75 % ýêîíîìèè, èç êîòîðîãî 20 % íàïðàâëÿþòñÿ â ðåçåðâ äëÿ âûïëàò
â òðóäíûå ïåðèîäû. Åñëè òàêîâûõ íå áûâàåò, òî ðåçåðâ ðàñïðåäåëÿ-
åòñÿ â êîíöå ãîäà [11].

121
Ïðè ïðÿìîé ñäåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå ñ ãàðàíòèðîâàííîé
ïîâðåìåííîé ñòàâêîé îïëàòà ïî òàðèôó çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ
ïðèìåíÿåòñÿ òîãäà, êîãäà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íå äîñòèãàåò
óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ. Ïðè åãî ïðåâûøåíèè çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî-
âûøàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîâûøåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
 ðÿäå ñëó÷àåâ ââîäèòñÿ ïðîãðåññèâíàÿ çàâèñèìîñòü îïëàòû îò ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â âèäå ñèñòåìû “âûñîêîãî íîðìî-÷àñà” èëè
“âûñîêîé ñäåëüíîé ñòàâêè”, è òðóä ðàáî÷åãî îïëà÷èâàåòñÿ ïðîïîð-
öèîíàëüíî êîëè÷åñòâó èçãîòîâëåííîé ïðîäóêöèè èëè êîýôôèöèåíòó
âûïîëíåíèÿ íîðì ïî ïîâûøåííîé òàðèôíîé ñòàâêå (êîýôôèöèåíò
ïðåâûøåíèÿ — 1,25–1,33).
Ñäåëüíî-ðåãðåññèâíàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà ïðåäïîëàãàåò,
÷òî çàðàáîòêè óâåëè÷èâàþòñÿ ìåäëåííåå, ÷åì ïîâûøàåòñÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü òðóäà. Òàêàÿ îïëàòà ïðèìåíÿåòñÿ íà ðàáîòàõ ñ âûñîêîé
äîëåé ðó÷íîãî òðóäà, êîãäà òðóäíî èëè íåâîçìîæíî ðàññ÷èòàòü íîð-
ìû. Ýòà ñèñòåìà îñíîâàíà íà îïûòå ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò, ïîýòîìó íå
ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé. Ïðè íåé ãàðàíòèðóåòñÿ ïîâðåìåííàÿ îïëàòà ïî òà-
ðèôíîé ñòàâêå, åñëè âûðàáîòêà íå äîñòèãëà îãîâîðåííîãî ìèíèìóìà.
 ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé Òåéëîðà ñ äèôôåðåíöèðîâàííîé
ñäåëüíîé ñòàâêîé ïðè íåâûïîëíåíèè íîðì ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 0,8,
ïðè âûïîëíåíèè è ïåðåâûïîëíåíèè — 1,1–1,3 [11].
 ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé Ìåððèêà, ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèÿ
äî 60 % ðàáîòíèêó ãðîçèò óâîëüíåíèå, ïðè âûðàáîòêå â ðàçìåðå
61–83 % çàäàíèÿ îí ïîëó÷àåò ñòàâêó, â ðàçìåðå 81–100 % —
1,1 ñòàâêè, áîëåå 100 % — 1,2 ñòàâêè [11].
Ñèñòåìà Ãàíòòà ïðåäïîëàãàåò êîìáèíèðîâàíèå ïåðåìåííîé è
ñäåëüíîé îïëàò, ïðèìåíÿåìûõ â çàâèñèìîñòè îò äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèÿ ìåíåå ÷åì íà
100 % ïðèìåíÿåòñÿ ïîâðåìåííàÿ îïëàòà ïî íèçêèì ñòàâêàì, ïðè ïåðå-
âûïîëíåíèè — ñäåëüíàÿ îïëàòà ïî ïîâûøåííîé ðàñöåíêå [11].
Ýìïèðè÷åñêèå ñèñòåìû çàðàáîòíîé ïëàòû (Ýìåðñîíà, Áèãå-
ëîó, Êíàïïåëÿ è äð.) ðàçëè÷àþòñÿ êîýôôèöèåíòàìè êîððåêòèðîâêè
ñòàâêè ïðè ïîâûøåíèè óðîâíÿ âûïîëíåíèÿ íîðì. Ïðè èçìåíåíèè ïî-
ñëåäíåé îò 67 äî 100 % îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî òàðèôíûì ñòàâêàì,
ïîâûøàþùèìñÿ äî 20–25 %. Êîýôôèöèåíòû îïðåäåëÿþòñÿ ýìïèðè-
÷åñêè, íî îáû÷íî çà êàæäûé ïðîöåíò ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè óâå-
ëè÷èâàþòñÿ íà 1–1,25 %. Ðàñ÷åòû â òàêèõ ñèñòåìàõ îñóùåñòâëÿþòñÿ
îáû÷íî íà îñíîâå îòêëîíåíèÿ ñðåäíåíåäåëüíûõ èëè ñðåäíåìåñÿ÷íûõ
ïîêàçàòåëåé. Íàïðèìåð, ïðè ñèñòåìå Ýìåðñîíà äëÿ ýòîãî óñòàíàâëè-

122
âàþòñÿ íîðìàòèâû è ðåãèñòðèðóåòñÿ ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
çàäàíèÿ [11].
Ó÷àñòèå â ñîáñòâåííîñòè ìîæåò îáåñïå÷èâàòüñÿ ïóòåì ïðîäàæè
ðàáîòíèêàì îïöèîíîâ íà ïîêóïêó àêöèé ïî òâåðäûì öåíàì. Àêöèè
áåñïëàòíûå, ïîýòîìó èõ ïåðåäà÷à ðàáîòíèêàì âûãîäíà ôèðìå è â
òî æå âðåìÿ ïðèâÿçûâàåò ðàáîòíèêîâ ê íåé. Ïåðåäà÷à àêöèîíåðíîé
ñîáñòâåííîñòè ðàáî÷èì è ñëóæàùèì â öåëîì ñïîñîáñòâóåò ïîâûøå-
íèþ êà÷åñòâà òðóäà, óäîâëåòâîðåííîñòè èì, ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà ïðèìåðíî íà 1,5 %.
Ó÷àñòèå â ïðèáûëè ïðèìåíÿåòñÿ ñ êîíöà XIX â. è ñîñòîèò â ðàñ-
ïðåäåëåíèè åå äîïîëíèòåëüíîé âåëè÷èíû; ïðè ýòîì äî 75 % åå ìî-
æåò äîñòàâàòüñÿ ïåðñîíàëó. Òàêèå âûïëàòû îñóùåñòâëÿþòñÿ îáû÷íî
åæåìåñÿ÷íî, ÷òîáû ëþäè ìîãëè íàãëÿäíî âèäåòü êîíêðåòíûå ðåçóëü-
òàòû ñâîèõ óñèëèé. Ïðèáûëè ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ êàê â ñîñòàâå îá-
ùåé çàðàáîòíîé ïëàòû, òàê è âèäå äîïîëíåíèÿ ê ïðåìèè. Ñèñòåìà ó÷à-
ñòèÿ â ïðèáûëè îãðàíè÷åíà òåì, ÷òî íå âñå ôàêòîðû åå óâåëè÷åíèÿ
çàâèñÿò îò ðàáîòíèêà; ðàáîòíèêàì êðóïíûõ îðãàíèçàöèé òðóäíî îöå-
íèòü ñîáñòâåííûé âêëàä â îáùèå ðåçóëüòàòû, à êðîìå òîãî, ñóùåñòâó-
åò ðèñê ïîòåðÿòü äîõîä. Òàê ÷òî ó÷àñòèå â ïðèáûëè ìîæåò ïðåâðà-
òèòüñÿ ⠓ó÷àñòèå â óáûòêàõ”.

5.7. Âèäû îïëàòû òðóäà òîðãîâûõ àãåíòîâ

Ñóùåñòâóþò òðè îñíîâíûõ âèäà îïëàòû òðóäà òîðãîâûõ àãåíòîâ:


ñèñòåìà êîìèññèîííûõ, ñèñòåìà îêëàäà è ñìåøàííàÿ ñèñòåìà îïëàòû
(îêëàä è êîìèññèîííûå).

Ñèñòåìà êîìèññèîííûõ âûïëàò


Ïðè ýòîé ñèñòåìå ñîòðóäíèê ïîëó÷àåò äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå,
ðàçìåð êîòîðîãî çàâèñèò îò ðåçóëüòàòîâ åãî òðóäà (îáúåìà ïðîäàæ
èëè ïîëó÷åííîé ïðèáûëè). Òàêàÿ ñèñòåìà îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ â òîð-
ãîâëå áåç ïîñðåäíèêîâ, ïðè ïðîäàæå ìåáåëè â ðîçíèöó, òîðãîâëå íå-
äâèæèìîñòüþ, â ñòðàõîâîì áèçíåñå, òîðãîâëå öåííûìè áóìàãàìè è ò. ä.
Ñèñòåìà êîìèññèîííûõ âûïëàò ðàçðàáàòûâàåòñÿ â òàêîì ïîðÿäêå.
1. Óñòàíàâëèâàåòñÿ áàçîâàÿ åäèíèöà, ñëóæàùàÿ îñíîâîé äëÿ âû-
ïëàòû êîìèññèîííûõ. Åþ ìîæåò áûòü åäèíèöà ïðîäàííîé ïðîäóêöèè,
îáúåì ïðîäàæ â äåíåæíîì âûðàæåíèè èëè âàëîâàÿ ïðèáûëü.

123
2. Îïðåäåëÿåòñÿ ñòàâêà êîìèññèîííûõ âûïëàò, êîòîðàÿ âûðàæàåò-
ñÿ â ïðîöåíòàõ îò âàëîâîé ïðèáûëè èëè âûðó÷êè îò ïðîäàæ.
Ñòàâêè êîìèññèîííûõ âûïëàò ìîãóò áûòü òðåõ âèäîâ:
• ïðîãðåññèâíûå, óâåëè÷èâàþùèåñÿ ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ îáúåìà
ïðîäàæ (ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îïëàòû òðóäà íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâ-
íûõ ðàáîòíèêîâ);
• ôèêñèðîâàííûå íà îïðåäåëåííîì óðîâíå;
• ðåãðåññèâíûå, ïðè êîòîðûõ ïðîöåíò êîìèññèîííûõ ñíèæàåòñÿ
ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðîäàæ.
Íàïðèìåð, çà ïðîäàæó 2000 åäèíèö ïðîäóêöèè ðåãðåññèâíàÿ ñòàâêà
ñîñòàâëÿåò 5 % îáùåé ñóììû, 2000–3000 — 4 %, áîëåå 3000 — 3 %.
Ðåãðåññèâíûå ñòàâêè èñïîëüçóþòñÿ òîãäà, êîãäà âåëèêà âåðîÿò-
íîñòü ñëó÷àéíûõ óäà÷ òîðãîâûõ àãåíòîâ (ñëó÷àéíûõ ïðîäàæ) áåç îñî-
áûõ óñèëèé ñ èõ ñòîðîíû.
3. Óñòàíàâëèâàåòñÿ, ïðè êàêîì óñëîâèè ñëåäóåò íà÷àòü âûïëàòó
êîìèññèîííûõ (íàïðèìåð, â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ êàêîãî-ëèáî óðîâíÿ
ïðîäàæ).
4. Îïðåäåëÿåòñÿ âðåìÿ âûïëàòû êîìèññèîííûõ:
• ñðàçó ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàêàçà;
• ïîñëå îòãðóçêè òîâàðà;
• ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïëàòåæà.
Êîìèññèîííûå ëó÷øå âûïëà÷èâàòü òîëüêî ïîñëå îòãðóçêè çàêà-
çàííîãî òîâàðà.  ýòîì ñëó÷àå òîðãîâûå àãåíòû, äîáèâøèñü îò êëèåí-
òà çàêàçà íà òîâàð, áóäóò ñëåäèòü è çà îòãðóçêîé òîâàðà, ÷òîáû ãà-
ðàíòèðîâàòü ïîëó÷åíèå ñâîèõ êîìèññèîííûõ. ×àñòü êîìèññèîííûõ
ìîæíî âûïëà÷èâàòü è â âèäå àâàíñà (ïîòîì åãî âû÷èòàþò èç âûïëà-
÷åííûõ êîìèññèîííûõ).
Ïðåèìóùåñòâà îïëàòû òðóäà â âèäå êîìèññèîííûõ:
• äîõîä òîðãîâîãî àãåíòà ïðÿìî çàâèñèò îò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
åãî òðóäà;
• çàðàáîòêè òîðãîâîãî àãåíòà ìîãóò áûòü íåîãðàíè÷åííî âûñîêè
(íàèáîëåå ïðåóñïåâàþùèå òîðãîâûå àãåíòû â ÑØÀ çàðàáàòû-
âàþò çà ãîä äî 1,5 ìëí äîë.);
• òîðãîâîìó àãåíòó ëåãêî ñîïîñòàâèòü ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà
è çàðàáîòêè;
• êîìïàíèÿ íåñåò ðàñõîäû (â âèäå âûïëàòû êîìèññèîííûõ) òîëü-
êî ïîñëå ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè;
• òîðãîâûé àãåíò èìååò ìàêñèìóì ñâîáîäû è ñòèìóëû äëÿ ðå-
çóëüòàòèâíîé ðàáîòû.

124
Íåäîñòàòêè ñèñòåìû êîìèññèîííûõ âûïëàò:
• òîðãîâûé àãåíò íå èñïûòûâàåò ÷óâñòâà ïðåäàííîñòè ôèðìå
(îí ñ÷èòàåò, ÷òî çàðàáàòûâàåò ñàìîñòîÿòåëüíî);
• òîðãîâûå àãåíòû çà÷àñòóþ íå óâåðåíû è îáåñïîêîåíû áóäóùè-
ìè äîõîäàìè;
• êîãäà äåëà ôèðìû èäóò íå î÷åíü õîðîøî, óâåëè÷èâàåòñÿ òåêó-
÷åñòü êàäðîâ;
• òîðãîâûå àãåíòû çàíèìàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðîäàæåé òîâà-
ðîâ;
• ÷àñòî òîðãîâûå àãåíòû ñòàðàþòñÿ ïðîäàòü áîëüøå òîâàðà, ÷åì
íóæíî ïîòðåáèòåëÿì (èç-çà ýòîãî ó ïîòðåáèòåëåé îáðàçóþòñÿ
áîëüøèå òîâàðíûå çàïàñû, ÷òî âûçûâàåò èõ íåäîâîëüñòâî);
• òîðãîâûå àãåíòû âîçðàæàþò ïðîòèâ ëþáûõ èçìåíåíèé â èõ çî-
íàõ îáñëóæèâàíèÿ.

Ñèñòåìà îêëàäà
Ïðè òàêîé ñèñòåìå òîðãîâûé àãåíò ïîëó÷àåò îïðåäåëåííóþ äåíåæ-
íóþ ñóììó ÷åðåç îïðåäåëåííûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè (ðàç â íåäåëþ,
ðàç â äâå íåäåëè, ðàç â ìåñÿö è ò. ä.). Ñèñòåìà îêëàäà ïðèìåíÿåòñÿ
ïîòîìó, ÷òî ìíîãèì òîðãîâûì àãåíòàì íå íðàâèòñÿ ðàáîòàòü â óñëîâè-
ÿõ íåîïðåäåëåííîñòè è çíà÷èòåëüíûõ êîëåáàíèé â óðîâíå äîõîäîâ.
Îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ ôèðì, êîòîðûå ðàáîòàþò íåðîâíî, â óñëî-
âèÿõ çíà÷èòåëüíûõ êîëåáàíèé íà ðûíêå ñáûòà, ãäå ïðîäàæè íîñÿò ïå-
ðèîäè÷åñêèé èëè ñåçîííûé õàðàêòåð.
Îïëàòà â âèäå îêëàäà ïðèìåíÿåòñÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ:
• êîãäà òîðãîâûå àãåíòû íåîïûòíû è íå ìîãóò çà ñ÷åò êîìèññè-
îííûõ îáåñïå÷èòü ñåáå íîðìàëüíûé óðîâåíü æèçíè;
• êîãäà ïðîäàåòñÿ î÷åíü äîðîãàÿ ïðîäóêöèÿ, ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìû äëèòåëüíûå ïåðåãîâîðû ïåðåä ïðîäàæåé;
• ïðè ïðîäàæå òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, îñóùåñòâëÿåìîé êîìàí-
äîé â ñîñòàâå ñïåöèàëèñòà ïî ìàðêåòèíãó, èíæåíåðà-òåõíîëîãà
è ïðåäñòàâèòåëÿ âûñøåãî óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ. Êàæäûé èç íèõ
âíîñèò îïðåäåëåííûé âêëàä â äîñòèæåíèå êîíå÷íîãî ðåçóëü-
òàòà — ïðîäàæó, è íåëüçÿ ñòàâèòü óñïåõ ñäåëêè â çàñëóãó òîëü-
êî òîðãîâîìó àãåíòó;
• åñëè íà óñïåõ ðåàëèçàöèè òîâàðà ñóùåñòâåííî ïîâëèÿëè ðåê-
ëàìà, ïî÷òîâûå îáðàùåíèÿ, ñòèìóëèðîâàíèå ñáûòà;

125
• êîãäà òîðãîâûé ïåðñîíàë çàíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, íå ñâÿçàí-
íîé íåïîñðåäñòâåííî ñî ñáûòîì: îáñëóæèâàíèåì ïîêóïàòåëåé;
ðàçìåùåíèåì òîâàðîâ íà âèòðèíàõ ìàãàçèíîâ; ôîðìèðîâàíèåì
àññîðòèìåíòà òîâàðîâ.
Ïðåèìóùåñòâà ñèñòåìû îêëàäà:
• ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ïîëîæåíèÿ òîðãîâûõ àãåíòîâ;
• ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïî ñáûòó;
• ïîçâîëÿåò òîðãîâûì àãåíòàì ëåãêî ïåðåìåùàòüñÿ â ðàçëè÷íûå
çîíû îáñëóæèâàíèÿ.
Íåäîñòàòêè ñèñòåìû îêëàäîâ:
• íå ïðåäîñòàâëÿåò ôèíàíñîâûõ ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà â ñôåðå ñáûòà;
• ñïîñîáñòâóåò íåñïðàâåäëèâîìó ðàñïðåäåëåíèþ äîõîäîâ, óðàâ-
íèëîâêå â îïëàòå (ëó÷øèå òîðãîâûå àãåíòû ïîëó÷àþò òàêóþ æå
çàðàáîòíóþ ïëàòó, êàê è õóäøèå);
• ïîðîæäàåò âûñîêóþ òåêó÷åñòü êàäðîâ ñðåäè âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîäàæàì.

Ñìåøàííàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà


Ïðè ýòîé ñèñòåìå ñîòðóäíèê ïîëó÷àåò íåêîòîðóþ ôèêñèðîâàííóþ
ñóììó è äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû â âèäå êîìèññèîííûõ èëè ïðåìèé,
ïðÿìî çàâèñÿùèå îò åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ôèêñèðîâàííàÿ
÷àñòü (îêëàä) îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü ïîëîæåíèÿ òîðãîâûõ àãåíòîâ,
à êîìèññèîííûå èëè ïðåìèè ìîòèâèðóþò èõ ê óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ
ïðîäàæ.
Ñîîòíîøåíèå îêëàäà è êîìèññèîííûõ (ïðåìèé) çàâèñèò îò îòðàñ-
ëè, â êîòîðîé ðàáîòàåò ôèðìà, îñòðîòû êîíêóðåíöèè è õàðàêòåðà
çàäà÷ ñáûòà. Óäà÷íûì ñ÷èòàåòñÿ ñîîòíîøåíèå 70–80 % (îêëàäà)
ê 20–30 % (êîìèññèîííûõ).
Ïðèìåíÿþò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ñìåøàííîé îïëàòû òðóäà:
• îêëàä è êîìèññèîííûå âûïëàòû;
• îêëàä è ïðåìèàëüíûå âûïëàòû (ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ çà âû-
ïîëíåíèå êîíêðåòíûõ çàäàíèé);
• îêëàä, êîìèññèîííûå è ïðåìèàëüíûå.

126
5.8. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ òîðãîâûõ àãåíòîâ

Òîðãîâûå àãåíòû ðàñõîäóþò çíà÷èòåëüíûå ñóììû íà ïîåçäêè, òåëå-


ôîííûå ïåðåãîâîðû, ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå. Ýòè ðàñõîäû íåèçáåæíû,
ïîýòîìó ôèðìà äîëæíà èõ âîçìåùàòü, ïðè÷åì êàê ìîæíî áûñòðåå
(òàê êàê ÷àùå âñåãî òîðãîâûå àãåíòû ïîêðûâàþò èõ èç ñîáñòâåííûõ
äåíåã).
Ñèñòåìà âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ äîëæíà îáëàäàòü òàêèìè ñâîéñò-
âàìè:
• áûòü ñïðàâåäëèâîé îòíîñèòåëüíî òîðãîâîãî àãåíòà è ôèðìû;
• îòðàæàòü ðàçëè÷èÿ ñòîèìîñòè æèçíè â ðàçíûõ ðàéîíàõ è ðàç-
ëè÷èÿ â çàòðàòàõ ïðè îáñëóæèâàíèè ðàçëè÷íûõ êëèåíòîâ;
• áûòü ãèáêîé, áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ óñëîâèé íà
ðûíêå ñáûòà (â òîì ÷èñëå èíôëÿöèþ);
• áûòü ïîíÿòíîé äëÿ òîðãîâîãî àãåíòà (ò. å. îí äîëæåí çíàòü,
êàêèå ðàñõîäû åìó âîçìåñòÿò).

Âèäû âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ


òîðãîâûì àãåíòàì
1. Îãðàíè÷åííîå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ôèêñèðîâàííûå ðàçìåðû ðàñõîäîâ â äåíü, íåäåëþ èëè ïî
îïðåäåëåííûì ñòàòüÿì, ïðåâûøåíèå êîòîðûõ íå áóäåò âîçìåùàòüñÿ
òîðãîâîìó àãåíòó.
Ê ëèìèòèðóåìûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ îòíîñÿòñÿ ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå,
ñòîèìîñòü ïðîåçäà îäíîãî êèëîìåòðà è íåêîòîðûå äðóãèå.
Äîñòîèíñòâî ðàññìàòðèâàåìîãî ìåòîäà âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ
ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ïîçâîëÿåò èçáåæàòü áîëüøèõ ðàñõîäîâ ñî ñòî-
ðîíû òîðãîâûõ àãåíòîâ, ïðåäâèäåòü ýòè ðàñõîäû è çàðàíåå ïëàíè-
ðîâàòü èõ. Íåäîñòàòêè ìåòîäà ñîñòîÿò â òîì, ÷òî òîðãîâûé àãåíò,
ñòðåìÿñü ñîêðàòèòü ðàñõîäû, ìîæåò òåðÿòü ïîêóïàòåëåé, ìåíüøå ïðî-
äàâàòü; îí ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óÿçâëåííûì èç-çà íåäîâåðèÿ ðó-
êîâîäñòâà.
2. Íåîãðàíè÷åííîå âîçìåùåíèå ðàñõîäî⠗ íàèáîëåå ðàñïðîñò-
ðàíåííûé ìåòîä. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî äëÿ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ
òîðãîâûé àãåíò äîëæåí ïðåäñòàâèòü îò÷åòíûå äîêóìåíòû: êâèòàíöèè,
ñ÷åòà, áèëåòû è ò. ä. Ýòèì óñòðàíÿþòñÿ íåäîñòàòêè ìåòîäà îãðàíè÷åí-
íîãî âîçìåùåíèÿ äîõîäîâ.

127
Íåäîñòàòêè ýòîãî ìåòîäà ñîñòîÿò â òîì, ÷òî íóæíî ñëåäèòü çà
ñ÷åòàìè ðàñõîäîâ òîðãîâûõ àãåíòîâ (÷òîáû îíè íå “ðàçäóâàëè” èõ),
òðóäíî ïðîãíîçèðîâàòü áóäóùèå ðàñõîäû.
3. Ñìåøàííàÿ ñèñòåìà âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ îáåñïå÷èâàåò è
ãèáêîñòü, è âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ. Ñóòü åå ñîñòîèò
â òîì, ÷òî ÷àñòü ðàñõîäîâ âîçìåùàåòñÿ â ïîëíîé ìåðå, à ÷àñòü —
îãðàíè÷åííî, íàïðèìåð îãðàíè÷èâàþòñÿ ðàñõîäû íà ïèòàíèå è ïðîæè-
âàíèå, ëèáî ñóììû ðàñõîäîâ ñòàâÿòñÿ â çàâèñèìîñòü îò îáúåìà ïðî-
äàæ (3 % ÷èñòîé âûðó÷êè).

5.9. Îðãàíèçàöèÿ âûäà÷è çàðàáîòíîé ïëàòû

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêàì âûäàåòñÿ â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â


êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå. Îáû÷íî çà ïåðâóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà (ñ 1-ãî
ïî 15-å ÷èñëî âêëþ÷èòåëüíî) â ïåðèîä ñ 16-ãî ïî 20-å ÷èñëî ýòîãî
æå ìåñÿöà âûäàåòñÿ àâàíñ. Åãî ðàçìåð, êàê ïðàâèëî, óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â âèäå ïðîöåíòà îò ôàêòè÷åñêîãî çàðàáîòêà çà ïðåäûäóùèé ìåñÿö,
îïëàòû ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííîé ðàáîòû ïî ñäåëüíûì ðàñöåíêàì èëè
çàâèñèò îò ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîãî âðåìåíè â óêàçàííûé ïåðèîä.
Èç àâàíñà äåëàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå óäåðæàíèÿ.
Çà âòîðóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà çàðàáîòíàÿ ïëàòà îáû÷íî âûäàåòñÿ
ñ 1-ãî ïî 5-å ÷èñëî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà.
Åñëè ïî ãðàôèêó âûäà÷à çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèõîäèòñÿ íà âûõîä-
íîé èëè ïðàçäíè÷íûé äåíü, îíà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íàêàíóíå.
Äåíüãè äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ óâîëüíÿåìûìè èëè óõîäÿùèìè â îòïóñê,
à òàêæå ðàáîòíèêàì íåñïèñî÷íîãî ñîñòàâà âûäàþòñÿ íåçàâèñèìî
îò ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ îñòàëüíûõ.
Àâàíñ è çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûäàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ äíåé, âêëþ÷àÿ
äåíü ïîëó÷åíèÿ äåíåã â áàíêå.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè.
2. Îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå ñèñòåìû îðãàíèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû.
3. Îñîáåííîñòè òàðèôíîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà.
4. Ñèñòåìû è ôîðìû îïëàòû òðóäà.
5. Îñîáåííîñòè ïîâðåìåííîé îïëàòû òðóäà.

128
6. Ñðàâíèòå ïðîñòóþ ïîâðåìåííóþ è ïîâðåìåííî-ïðåìèàëüíóþ îïëàòû
òðóäà.
7. Îñîáåííîñòè ðàçëè÷íûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà.
8. Ñðàâíèòå âèäû ñäåëüíîé îïëàòû òðóäà.
9. Àêêîðäíàÿ îïëàòà òðóäà.
10. Ïîñëåäñòâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâðåìåííîé è ñäåëüíîé îïëàò òðóäà.
11. Îñîáåííîñòè îïëàòû òðóäà ìåíåäæåðîâ.
12. Îñíîâíûå ýëåìåíòû ñòðóêòóðû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêà.
13. Âèäû ïðåìèé, âûïëà÷èâàåìûõ ðàáîòíèêàì.
14. Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà.
15. Îñíîâíûå âèäû îïëàòû òðóäà òîðãîâûõ àãåíòîâ.

129
ÒÅÌÀ 6
ÌÎÒÈÂÀÖÈß
ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ

6.1. Ñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿ êîëëåêòèâîâ,


ñòàäèè èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ

Êëàññèôèêàöèÿ êîëëåêòèâîâ
Êîëëåêòèâû êëàññèôèöèðóþò ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì (òàáë. 6.1).
Ïî õàðàêòåðó âíóòðåííèõ ñâÿçåé ðàçëè÷àþò êîëëåêòèâû ôîð-
ìàëüíûå è íåôîðìàëüíûå.
Ôîðìàëüíûå êîëëåêòèâû ñîçäàþòñÿ ïî âíåøíèì ïðè÷èíàì: â
ðåçóëüòàòå îðãàíèçàöèîííîãî ïðîöåññà, ïî âîëå ðóêîâîäñòâà, äëÿ
âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ çàäà÷. Îíè ìîãóò áûòü îáðàçîâàíû äëÿ
âûïîëíåíèÿ ðåãóëÿðíîé ôóíêöèè (íàïðèìåð, îòäåë ïëàíèðîâàíèÿ) èëè
ðåøåíèÿ îïðåäåëåííîé öåëåâîé çàäà÷è (íàïðèìåð, êîìèññèÿ ïî ðàç-
ðàáîòêå êàêîãî-ëèáî ïðîåêòà).
Ôîðìàëüíûå êîëëåêòèâû îáû÷íî âûäåëÿþòñÿ êàê ñòðóêòóðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ â îðãàíèçàöèè. Îíè èìåþò ðóêîâîäèòåëÿ, ÷åòêî îïðå-
äåëåííóþ ñòðóêòóðó ðîëåé, äîëæíîñòåé è ïîçèöèé âíóòðè ãðóïïû,
à òàêæå ôîðìàëüíî çàêðåïëåííûå çà íèìè ôóíêöèè è çàäà÷è.
Ôîðìàëüíûå êîëëåêòèâû îáåñïå÷èâàþò åäèíñòâî äåéñòâèé âñåõ
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé îðãàíèçàöèè, ñâÿçü ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé ñ åå
îáùèìè öåëÿìè. Â îñíîâå èõ âûäåëåíèÿ ëåæèò öåëåñîîáðàçíîñòü îá-
ùåñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà.
 íåôîðìàëüíûõ êîëëåêòèâàõ îòíîøåíèÿ ñêëàäûâàþòñÿ ñïîíòàí-
íî. Èõ ó÷àñòíèêè âñòóïàþò â ðåãóëÿðíîå âçàèìîäåéñòâèå ïî èíòåðå-
ñàì äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ öåëåé.
Íåôîðìàëüíûå êîëëåêòèâû ñîçäàþòñÿ íå ðóêîâîäñòâîì ïóòåì
ðàñïîðÿæåíèé è ôîðìàëüíûõ ïîñòàíîâëåíèé, à ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ âçàèìíûìè ñèìïàòèÿìè, îáùèìè èíòåðåñàìè,
óâëå÷åíèÿìè, ïðèâû÷êàìè è ò. ï. Òàêèå ãðóïïû ñóùåñòâóþò âî âñåõ
îðãàíèçàöèÿõ, õîòÿ îíè è íå ïðåäñòàâëåíû â ñòðóêòóðíûõ ñõåìàõ.
 íåôîðìàëüíûõ êîëëåêòèâàõ îáû÷íî äåéñòâóþò íåïèñàíûå ïðà-
âèëà è íîðìû ïîâåäåíèÿ. Â íèõ ñêëàäûâàåòñÿ îïðåäåëåííîå ðàñïðå-

130
Òàáëèöà 6.1
Êëàññèôèêàöèÿ êîëëåêòèâîâ

Ïðèçíàê Âèäû
Õàðàêòåð âíóòðåííèõ ñâÿçåé Ôîðìàëüíûå
Íåôîðìàëüíûå

Ñîñòàâ Îäíîðîäíûå (ãîìîãåííûå)


Ðàçíîðîäíûå (ãåòåðîãåííûå)

Ñïîñîá êîìïëåêòîâàíèÿ Ïîñòîÿííûå


Âðåìåííûå

Çàäà÷è Ãðóïïû ðóêîâîäñòâà


Ôóíêöèîíàëüíûå
Ïðîèçâîäñòâåííûå
Êîìèòåòû

Ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû Ðàáî÷èå ãðóïïû


Ïñåâäîêîìàíäû
Ïîòåíöèàëüíûå êîìàíäû
Íàñòîÿùèå êîìàíäû
Âûñîêîýôôåêòèâíûå êîìàíäû

Ñòåïåíü ìîòèâàöèè íà ðàáîòó Ãðóïïû “Õ”


Ãðóïïû “Y”
Ãðóïïû “Z”

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü Äîëãîâðåìåííûå
äåÿòåëüíîñòè Ñî ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
äåÿòåëüíîñòè
Êðàòêîâðåìåííûå

Ñòàáèëüíîñòü ñîñòàâà Ïîñòîÿííûå


Ñìåøàííûå

Òèï îðãàíèçàöèîííûõ ñâÿçåé Ïåðâè÷íûå


Ïðîìåæóòî÷íûå (âòîðè÷íûå)
Îñíîâíûå

Ñòàäèÿ ðàçâèòèÿ Ôîðìèðóþùèåñÿ


Ñëîæèâøèåñÿ
Íàõîäÿùèåñÿ â ñòàäèè ðåîðãàíèçàöèè

äåëåíèå ðîëåé è ïîçèöèé. Îáû÷íî ýòè êîëëåêòèâû èìåþò ÿâíîãî èëè


íåÿâíîãî ëèäåðà. ×àñòî íåôîðìàëüíûé êîëëåêòèâ âëèÿåò íà ñâîåãî
÷ëåíà íàìíîãî ñèëüíåå, ÷åì ôîðìàëüíàÿ ñòðóêòóðà.

131
Ïî ñîñòàâó êîëëåêòèâû áûâàþò îäíîðîäíûå (ãîìîãåííûå) è ðàç-
íîðîäíûå (ãåòåðîãåííûå). Ýòè ðàçëè÷èÿ ìîãóò êàñàòüñÿ ïîëà, âîçðàñòà,
ïðîôåññèè, ñòàòóñà, óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ è ò. ä.
Ðàçíîðîäíûå êîëëåêòèâû áîëåå ýôôåêòèâíû ïðè ðåøåíèè ñëîæ-
íûõ ïðîáëåì; îíè ýôôåêòèâíû òàêæå ïðè èíòåíñèâíîé òâîð÷åñêîé
ðàáîòå (ìîçãîâîé àòàêå). Îäíîðîäíûå êîëëåêòèâû ýôôåêòèâíåå ðå-
øàþò ïðîñòûå çàäà÷è. ×åì áîëüøå ñõîäñòâî ìåæäó ÷ëåíàìè êîëëåê-
òèâà, òåì çíà÷èòåëüíåå èõ âçàèìîâëèÿíèå, áûñòðåå âûðàáàòûâàåòñÿ
÷óâñòâî îáùíîñòè. Îäíàêî â îäíîðîäíûõ êîëëåêòèâàõ îñòðåå âíóò-
ðåííÿÿ êîíêóðåíöèÿ, ïîýòîìó îíè áîëåå êîíôëèêòíû.
Ýôôåêòèâíûé êîëëåêòèâ äîëæåí ñîñòîÿòü èç íåïîõîæèõ ëè÷-
íîñòåé.
Ïî ñïîñîáàì êîìïëåêòîâàíèÿ ðàçëè÷àþò êîëëåêòèâû ïîñòîÿííûå
è âðåìåííûå.
Ïîñòîÿííûå êîëëåêòèâû (õîòÿ îòäåëüíûå èõ ÷ëåíû ìîãóò ïðèõî-
äèòü è óõîäèòü) ïðèäàþò îðãàíèçàöèè óñòîé÷èâîñòü. Ïðèìåðîì òàêèõ
êîìàíä ìîãóò áûòü áðèãàäû, îòäåëû, íåáîëüøèå ïîäðàçäåëåíèÿ, íàõî-
äÿùèåñÿ â øòàòíîé ñòðóêòóðå îðãàíèçàöèè.
Âðåìåííûå êîëëåêòèâû ñîçäàþò äëÿ ðàáîòû íàä êîíêðåòíûì ïðî-
åêòîì èëè ïðîáëåìîé, íàïðèìåð â öåëÿõ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãèè, ðåñòðóêòóðèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ; äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõ-
íîëîãèé. Ïî çàâåðøåíèè çàäàíèé îíè ðàñôîðìèðîâûâàþòñÿ. Òàêèå
ãðóïïû ÷àñòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè:
• îãðàíè÷åííîñòüþ âðåìåíè âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, ïîýòîìó ÷ëåíû
ãðóïïû, âåðîÿòíî, “îäíèì ãëàçîì” ñëåäÿò çà âûïîëíåíèåì ðàáî-
òû, à äðóãèì èùóò ñëåäóþùåå çàäàíèå;
• ðàçëè÷íûìè òåõíè÷åñêèìè íàâûêàìè: ìåíåå êîìïåòåíòíûå â
òåõíè÷åñêèõ âîïðîñàõ ñîòðóäíèêè ìîãóò áûòü ïàññèâíûìè;
• íåîáõîäèìîñòüþ ñîâìåùåíèÿ.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ÷ëåíû
âðåìåííîé ãðóïïû çàíèìàþòñÿ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà òîëüêî
÷àñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè;
• ïîëèòè÷åñêèìè è, âîçìîæíî, ëè÷íûìè èíòåðåñàìè. ×ëåíû ãðóï-
ïû ìîãóò íàõîäèòüñÿ â íåé ñêîðåå êàê ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà
èëè äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ôóíêöèè, à íå êàê ïðîôåñ-
ñèîíàëû.
Ïî âûïîëíÿåìûì çàäà÷àì êîëëåêòèâû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ãðóïïû
ðóêîâîäñòâà, ôóíêöèîíàëüíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ãðóïïû, êîìèòåòû.
Ãðóïïà ðóêîâîäñòâà (êîìàíäíàÿ ãðóïïà) ñîñòîèò èç ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) è åãî íåïîñðåäñòâåííûõ ïîä÷èíåííûõ,

132
êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, òàêæå ìîãóò áûòü ðóêîâîäèòåëÿìè (íàïðè-
ìåð, äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ è åãî çàìåñòèòåëè; çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó è íåïîñðåäñòâåííî ïîä÷èíåííûå
åìó íà÷àëüíèêè îòäåëîâ, ñëóæá è öåõîâ).
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðóïïà îáúåäèíÿåò ðóêîâîäèòåëÿ è ñïåöèàëèñòîâ
ôóíêöèîíàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (ñëóæáû, îòäåëà, áþðî, ãðóïïû), êî-
òîðûå ðåàëèçóþò îáùóþ ôóíêöèþ óïðàâëåíèÿ è èìåþò áëèçêèå ïðî-
ôåññèîíàëüíûå öåëè è èíòåðåñû. Íàïðèìåð, îòäåë êà÷åñòâà çàèíòåðå-
ñîâàí â ñîêðàùåíèè ïðîöåíòà áðàêà è ïðèåìêå ïðîäóêöèè ñ ïåðâîãî
ïðåäúÿâëåíèÿ.
 ñîñòàâ ïðîèçâîäñòâåííîé ãðóïïû âõîäÿò ðóêîâîäèòåëü è ðàáî-
÷èå, èçãîòîâëÿþùèå îïðåäåëåííûé âèä äåòàëåé (ðàáîò). ×ëåíû ïðîèç-
âîäñòâåííîé ãðóïïû ñîâìåñòíî ðàáîòàþò íàä îäíèì çàäàíèåì; ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó íèìè ñâÿçàíû ñ ðàçäåëåíèåì âèäîâ ðàáîò â çàâèñèìîñòè
îò êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ.
Êîìèòåò — ýòî ãðóïïà ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîé ðóêîâîäñòâî äåëå-
ãèðóåò ïîëíîìî÷èÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ êàêîãî-ëèáî ïðîåêòà èëè çàäà-
íèÿ. Èíîãäà êîìèòåòû íàçûâàþò ñîâåòàìè, êîìèññèÿìè, öåëåâûìè
ãðóïïàìè, ïðàâëåíèåì. Îíè îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ ôîðìàëüíûõ ñòðóê-
òóð ãðóïïîâûì ïðèíÿòèåì ðåøåíèé, ÷òî èíîãäà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì äîñòèæåíèÿ öåëåé.
Ïî ñòåïåíè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êîëëåêòèâû äåëÿòñÿ íà ðà-
áî÷èå ãðóïïû, ïñåâäîêîìàíäû, ïîòåíöèàëüíûå, íàñòîÿùèå è âûñîêîýô-
ôåêòèâíûå êîìàíäû.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîëàãàåòñÿ íà îáùèé ðåçóëüòàò îòäåëüíûõ óñèëèé
åå ÷ëåíîâ. ×ëåíû òàêèõ ãðóïï âçàèìîäåéñòâóþò ïðåèìóùåñòâåííî â
öåëÿõ îáìåíà èíôîðìàöèåé è îïûòîì. Â íèõ íå ñóùåñòâóåò êàêîãî-
ëèáî äàâëåíèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ åäèíûõ öåëåé èëè ÷åòêèõ çàäà÷
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîýòîìó âçàèìîäåéñòâèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû íî-
ñÿò ñëó÷àéíûé õàðàêòåð, èáî íå ïîäêðåïëÿþòñÿ ñîâìåñòíîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ çà ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû.
Ê ïñåâäîêîìàíäàì îòíîñÿòñÿ ãðóïïû, ÷ëåíû êîòîðûõ íå ñóìåëè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè, äà è íå
ïðèëàãàëè ê ýòîìó óñèëèé. Îíè íå ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ïîñòàíîâêå
îáùèõ öåëåé èëè êîíêðåòíûõ çàäà÷, õîòÿ ñàìè ñîòðóäíèêè èëè èõ
ðóêîâîäèòåëè ìîãóò íàçûâàòü òàêóþ ãðóïïó êîìàíäîé.
×ëåíû ïîòåíöèàëüíûõ êîìàíä èñïûòûâàþò ïîòðåáíîñòü â ýô-
ôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, à çíà÷èò, ñòðåìÿòñÿ ê äîñòèæåíèþ âûñîêèõ

133
ðåçóëüòàòîâ â òðóäå. Íàïðèìåð, îíè îñîçíàþò íåîáõîäèìîñòü åäèíîé
÷åòêîé öåëè (ïîêà åå íåò, ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè êîìàíäû) èëè èìåþò êîíêðåòíûå çàäà÷è, îäíàêî íå ñó-
ìåëè âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ ñîòðóäíè÷åñòâà.
Íà ïóòè ê âûñîêèì ðåçóëüòàòàì âîçíèêàþò ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ,
ïðåîäîëåòü êîòîðûå óäàåòñÿ íå âñåãäà.
Íàñòîÿùèå êîìàíäû — íåáîëüøèå ãðóïïû, ÷ëåíû êîòîðûõ îáëà-
äàþò âçàèìîäîïîëíÿþùèìè íàâûêàìè è óìåíèÿìè, èìåþò îáùèå öåëè,
çàäà÷è è âûðàáîòàëè ýôôåêòèâíûå ìåòîäû ñîâìåñòíîãî òðóäà. Îíè
çíàþò, êàê óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè îðãàíèçàöèè è íóæäû ó÷àñò-
íèêîâ ãðóïïû; âîçìîæíîñòè êîìàíäû ïðåâûøàþò îæèäàíèÿ ìåíåäæ-
ìåíòà.
Âûñîêîýôôåêòèâíûå êîìàíäû — ãðóïïû, óäîâëåòâîðÿþùèå âñåì
òðåáîâàíèÿì ê íàñòîÿùèì êîìàíäàì è ñïîñîáñòâóþùèå èíäèâèäóàëü-
íîìó ðàçâèòèþ èõ ó÷àñòíèêîâ. Äåìîíñòðèðóåìûå èìè ðåçóëüòàòû
ïðåâîñõîäÿò îæèäàíèÿ îêðóæàþùèõ, è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îíè ìî-
ãóò ñëóæèòü îáðàçöîì äëÿ äðóãèõ êîìàíä.
Ïî ñòåïåíè ìîòèâàöèè íà ðàáîòó êîëëåêòèâû äåëÿòñÿ íà ãðóï-
ïû “X”, “Y” è “Z”.
Ãðóïïà “X” íå ìîòèâèðîâàíà íà ðàáîòó. Ñîñòàâ åå îáû÷íî ðàçíî-
ðîäåí ïî âîçðàñòó, ïîëó, íàöèîíàëüíîñòè, ñîñòîèò èç íèçêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ñ “ñîâêîâîé” ïñèõîëîãèåé è ÷åòêî âûðàæåí-
íîé óñòàíîâêîé íà ìèíèìàëüíóþ îòäà÷ó è áåçäåÿòåëüíîñòü. Èíîãäà
ýòî ìîæåò áûòü èíòåëëåêòóàëüíàÿ ãðóïïà, ðàññìàòðèâàþùàÿ ðàáîòó
êàê êëóá, ãäå ìîæíî ïðîâîäèòü âðåìÿ â ïðèÿòíîì îáùåñòâå, çàíèìàòü-
ñÿ êîìïüþòåðíûìè èãðàìè, áåñåäàìè, ÷òåíèåì ëèòåðàòóðû è ò. ï.
Ýôôåêòèâíîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü òàêîé ãðóïïû íèçêèå.
Ìîòèâèðîâàòü ðàáîòó ÷ëåíîâ ãðóïïû “X” ìîæåò àâòîðèòàðíûé ðó-
êîâîäèòåëü çà ñ÷åò öåíòðàëèçàöèè â ñâîèõ ðóêàõ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ,
ïðèìåíåíèÿ äèðåêòèâíîãî ñòèëÿ, ÷åòêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ, à
òàêæå æåñòêîãî íàêàçàíèÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ ãðóïïû, íå âûïîëíÿþ-
ùèõ çàäàíèÿ è íàðóøàþùèõ òðóäîâóþ äèñöèïëèíó. Íèçêîêâàëèôè-
öèðîâàííûå èñïîëíèòåëüíûå ÷ëåíû òàêîé ãðóïïû íóæäàþòñÿ â îáó-
÷åíèè.
Ãðóïïå “X” íåëüçÿ ïîðó÷àòü ñëîæíûå ðàáîòû, òðåáóþùèå âûñî-
êîãî êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ.
Ãðóïïà “Y” ÷àñòè÷íî ìîòèâèðîâàíà íà ðàáîòó. Êàê ïðàâèëî, òàêèå
ãðóïïû ñîçäàþòñÿ áåç ó÷åòà ïðîôåññèîíàëüíîé è ïîëîâîçðàñòíîé

134
ñòðóêòóðû, ñ ðàçäåëåíèåì ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ
â ìèêðîãðóïïàõ, ñ áîëüøèì óäåëüíûì âåñîì ëþäåé, íå èìåþùèõ óðîâ-
íÿ çíàíèé è óìåíèé, äîñòàòî÷íûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çà-
äà÷.  ãðóïïàõ “Y” ìíîãî òðóäîëþáèâûõ è èñïîëíèòåëüíûõ ðàáîòíè-
êîâ, íî íåò ÷åòêî ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
äîìèíèðóåò óðàâíèëîâêà â îïëàòå òðóäà ïåðåäîâûõ è îòñòàëûõ ðà-
áîòíèêîâ.  êîëëåêòèâå ìîãóò ÷àñòî âîçíèêàòü êîíôëèêòû, èíòðèãè
è ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó îòäåëüíûìè ìèêðîãðóïïàìè è ëè÷íîñòÿìè.
Äëÿ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè òàêîé ãðóïïû ðóêîâîäèòåëü äîëæåí
ñäåëàòü ñëåäóþùåå:
• âûÿâèòü íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ è íàçíà÷èòü èõ íà äîëæíîñòè
áðèãàäèðîâ, ìàñòåðîâ, ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòîâ;
• ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü öåëåâûå çàäà÷è è ðàñïðåäåëèòü ôóíê-
öèè óïðàâëåíèÿ ñ ÷àñòè÷íîé ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé ðóêîâîäè-
òåëÿì ìèêðîãðóïï èëè íåôîðìàëüíûì ëèäåðàì;
• èñïîëüçîâàòü ïðåèìóùåñòâåííî äåìîêðàòè÷åñêèé òèï óïðàâëå-
íèÿ;
• ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü âîçíàãðàæäåíèå çà ðåçóëüòàòû òðóäà
è íàêàçàíèå çà ñðûâû âûïîëíåíèÿ çàäàíèé;
• ïîñòîÿííî çàáîòèòüñÿ î ïîääåðæàíèè â êîëëåêòèâå õîðîøåãî
êëèìàòà.
Ãðóïïà “Z” ïîëíîñòüþ ìîòèâèðîâàíà íà ðàáîòó, èìååò âûñîêèé
óðîâåíü êâàëèôèêàöèè è îòíîñèòåëüíî îäíîðîäíûé ñîñòàâ ïî âîçðà-
ñòó, îáðàçîâàíèþ, èíòåðåñàì è ìîòèâàöèè. Âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ
ëåãêî ïðåîäîëåâàþòñÿ è ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â êîëëåêòèâå î÷åíü
õîðîøèé. Êàê ïðàâèëî, ãðóïïà “Z” ñîñòîèò èç ïåðåäîâûõ ðàáîòíèêîâ,
ìîòèâèðîâàííûõ ñàìîóòâåðæäåíèåì è âûñîêèì óðîâíåì ìîðàëüíîãî
ïîîùðåíèÿ.
 ãðóïïå “Z” ïðåîáëàäàþò äåìîêðàòè÷íûé èëè ëèáåðàëüíûé ñòè-
ëè ðóêîâîäñòâà. Ïîýòîìó ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ìîæåò ïåðåäàòü ÷àñòü
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ìèêðîãðóïïû; àêòèâíî ïîäêëþ÷àòü ÷ëåíîâ ãðóï-
ïû ê ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, äåëàÿ àêöåíò íà êîëëåãèàëüíîñòü,
à íå íà åäèíîíà÷àëèå; àêòèâíî ïðèìåíÿòü âîçíàãðàæäåíèå çà äîñòèã-
íóòûå âûñîêèå ðåçóëüòàòû è êà÷åñòâî òðóäà.
Âçàèìîñâÿçü ñòåïåíè ìîòèâàöèè ðàçëè÷íûõ ãðóïï è ñïîñîáû âîç-
äåéñòâèÿ íà íèõ ïîêàçàíà íà ðèñ. 6.1.

135
Ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ
íà ãðóïïó Ìàêñèìàëüíàÿ

Äåöåíòðàëèçàöèÿ
ôóíêöèé
Ïåðåäà÷à Ì
Ãðóïïà “Z”,
ïîëíîìî÷èé î
ïîëíîñòüþ
ò
Ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ìîòèâèðîâàííàÿ
è
ðåøåíèé íà ðàáîòó
â
Ðàñïðåäåëåíèå à
ôóíêöèé ö
è
×àñòè÷íàÿ ïåðåäà÷à ÿ
ïîëíîìî÷èé
Âîçíàãðàæäåíèå ã
è íàêàçàíèå Ãðóïïà “Y”, ÷àñòè÷íî ð
ìîòèâèðîâàííàÿ ó
Öåíòðàëèçàöèÿ
íà ðàáîòó ï
ôóíêöèé
ï
Äèðåêòèâíûé ñòèëü û

Ïðåèìóùåñòâåííî Ãðóïïà “Õ”, íå ìîòèâèðîâàííàÿ


íàêàçàíèå íà ðàáîòó

Ìèíèìàëüíàÿ
Ðèñ. 6.1. Âçàèìîñâÿçü ñòåïåíè ìîòèâàöèè ðàçëè÷íûõ ãðóïï
è ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ íà íèõ

Ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâîâ
Ïðîáëåìàì ôîðìèðîâàíèÿ êîëëåêòèâîâ óäåëÿåòñÿ ìíîãî âíèìà-
íèÿ â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ. Àâòîðû âûñ-
êàçûâàþò ñõîäíûå òî÷êè çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåõàíèçìà ôîðìè-
ðîâàíèÿ ãðóïï. Òàê, íåìåöêèå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ
Â. Çèãåðò è Ë. Ëàíã ñ÷èòàþò, ÷òî îðãàíèçàöèÿ â ñâîåì ðàçâèòèè ïðî-
õîäèò íåñêîëüêî ôàç [23]:
• “ïèîíåðíóþ”, êîòîðàÿ ìîæåò ïåðåðàñòè â ôàçó áóðíîãî ðîñòà
(ñ íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè);
• îðãàíèçàöèè è êîíñîëèäàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíà
ôàçîé áþðîêðàòèçàöèè (òàêæå ñ íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè);
• èíòåãðàöèè è ðîñòà.

136
À. Åãîðøèí âûäåëÿåò òàêèå ýòàïû ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâîâ [19]: ïðè-
òèðêà, ïåðåâîðîò, ðåçóëüòàòèâíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü, ìàñòåðñòâî, ñòàðå-
íèå è ñìåðòü.
Ðîññèéñêèé èññëåäîâàòåëü Â. Äàâûäîâ îïèñûâàåò ÷åòûðå ñòàäèè
ðàçâèòèÿ ãðóïïû [55]:
• ôîðìèðîâàíèÿ, êîãäà ÷ëåíû ãðóïïû çíàêîìÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì,
ñ îðãàíèçàöèåé è óñëîâèÿìè ðàáîòû;
• ïñèõîëîãè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè, êîãäà ÷ëåíû ãðóïïû ïûòàþòñÿ
ëó÷øå óçíàòü äðóã äðóãà, âûÿâèòü îáùíîñòü è ðàçëè÷èå ïîçè-
öèé, ñîïåðíè÷àþò çà ëèäåðñòâî è âëèÿíèå;
• íîðìàëèçàöèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ óñòàíîâëåíèåì îáùèõ
ìíåíèé, ðîëåâûõ îæèäàíèé, íîðì è ïîçèöèé, ñòàáèëèçàöèåé
âíóòðèãðóïïîâûõ îòíîøåíèé;
• äåÿòåëüíîñòè, êîãäà ãðóïïà ïðèñòóïàåò ê âûïîëíåíèþ çàäàíèé,
åå ó÷àñòíèêè ëó÷øå ïîíèìàþò äðóã äðóãà, ó÷àòñÿ ó÷èòûâàòü è
ïðåäâèäåòü ïîâåäåíèå ïàðòíåðîâ.
Áîëåå ïîäðîáíîãî ðàññìîòðåíèÿ çàñëóæèâàåò òî÷êà çðåíèÿ À. Øåã-
äû [7]. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî âñå ðàáî÷èå ãðóïïû ïðîõîäÿò ïðèìåðíî îäíè
è òå æå ñòàäèè ãðóïïîâîãî ïðîöåññà. ×åì áîëåå ðàçâèòà ãðóïïà, òåì
ýôôåêòèâíåå åå äåÿòåëüíîñòü. Ïîýòîìó ìåíåäæåð äîëæåí õîðîøî
çíàòü ðàçëè÷íûå ñòàäèè ðàçâèòèÿ ãðóïï è ïðèëàãàòü íåîáõîäèìûå
óñèëèÿ, ÷òîáû ýòî ðàçâèòèå íå îñòàíîâèëîñü â ñàìîì íà÷àëå.
1. Èñõîäíîé ñòàäèåé ðàçâèòèÿ ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ åå ôîðìèðîâàíèå,
ò. å. îáðàçîâàíèå åäèíîãî öåëîãî èç ïðàêòè÷åñêè ÷óæèõ äðóã äðóãó
ëþäåé. Ïîíà÷àëó îíè âåäóò ñåáÿ îñòîðîæíî, ðîáêî: êàæäûé ñòðåìèòñÿ
íàéòè ðîëü, êîòîðàÿ îáåñïå÷èëà áû åìó ñîõðàíåíèå èíäèâèäóàëüíîñ-
òè, íî â òî æå âðåìÿ êàê-òî ñîîòâåòñòâîâàëà òðåáîâàíèÿì åäèíîãî
öåëîãî. Ëþäè ñòðåìÿòñÿ äåéñòâîâàòü, íå ðàçäðàæàÿ äðóã äðóãà, èçáå-
ãàþò âîçìîæíûõ ùåêîòëèâûõ òåì; êàæäûé îïàñàåòñÿ, ÷òîáû äðóãèå
íå ñîñòàâèëè î íåì íåâåðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ è ñàì ñòàðàåòñÿ íå
îñêîðáëÿòü äðóãèõ. Òàêîãî æå ïîâåäåíèÿ êàæäûé æäåò è îò äðóãèõ
÷ëåíîâ ãðóïïû.  ãðóïïå âîçíèêàåò ñâîåîáðàçíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé
öåéòíîò.
Ñîñòîÿíèå ñâîåîáðàçíîé “íåâåñîìîñòè” óñòðàíÿåò ÷åëîâåê, íå-
ìíîãèì áîëåå àêòèâíûé, ÷åì äðóãèå, êîòîðûé âíîñèò èíèöèàòèâó è
ñòðåìèòñÿ êàê-òî íàïðàâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ãðóïïû.
Ãðóïïîâîé ïàðàäîêñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîäîáíîãî àêòèâèñòà çà
åãî ñïèíîé îñóæäàþò è êðèòèêóþò, à ê òåì, êòî ïîëíîñòüþ ñàìîóñòðà-
íÿåòñÿ, îòíîñÿòñÿ äîâîëüíî äîáðîæåëàòåëüíî, ïîòîìó ÷òî îíè íå äî-

137
ñòàâëÿþò õëîïîò. Òàêîå ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ ãðóïïîâûì ïîçèöèîííûì
íåãàòèâèçìîì. Åãî íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî
âîçäåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû ìåíåäæåðà. Åñòåñòâåííûì ôàêòîðîì, îáúå-
äèíÿþùèì ÷ëåíîâ ãðóïïû, ÿâëÿåòñÿ çàäàííàÿ ðàáîòà è åå èñïîëíåíèå.
Ïåðâûì çàäàíèåì äëÿ ãðóïïû äîëæíà áûòü ðàáîòà, êîòîðàÿ âñåì
íàâåðíÿêà äîñòàòî÷íî çíàêîìà è ïðîñòà. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû âñå
ìîãëè ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå è âäîõíîâëÿþùàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîòè-
âèðîâàëà âñåõ.
2. Âòîðàÿ ñòàäèÿ ðàçâèòèÿ ãðóïïû îáû÷íî íàñòóïàåò òîãäà, êîãäà
ãðóïïà ðàáîòàåò íàä çàäàíèÿìè, êîòîðûå ïðåäïîëàãàþò òðóäîâîé
âêëàä âñåõ åå ÷ëåíîâ. Íà ýòîì ýòàïå âîçíèêàþò êîíêðåòíûå ïðîáëå-
ìû. Èõ èñòî÷íèêàìè ìîãóò áûòü ðàçäåëåíèå òðóäà, âíåøíèå óñëîâèÿ,
òåõíèêà è ðàáî÷èå ïðèíàäëåæíîñòè.
 òàêîé ñèòóàöèè ðîëü ãðóïïû ðåçêî âîçðàñòàåò, èíäèâèä ïîë-
íîñòüþ ïîä÷èíÿåòñÿ ãðóïïå. Ìíåíèå îòäåëüíûõ ðàáîòíèêîâ íå ó÷è-
òûâàåòñÿ àáñîëþòíî — èõ äàæå íå ñëóøàþò. Çà÷àñòóþ ê êîíå÷íîìó
ðåçóëüòàòó ñòðåìÿòñÿ, íå îáäóìàâ õàðàêòåðà çàäàíèÿ. Ðåøåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà îñíîâå ãîëîñîâàíèÿ, à êîíå÷íûé ðåçóëü-
òàò îïðåäåëÿåòñÿ óñðåäíåííûì ìíåíèåì.
3. Íà òðåòüåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ — óïðî÷åíèÿ — ãðóïïà âûñòóïàåò
êàê êîìàíäà. Åå ÷ëåíû óæå èìåþò îïðåäåëåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î äðóãèõ ðàáîòíèêàõ è ñïîñîáàõ ðàáîòû. Êàæäûé çíàåò ñâîå ìåñòî
(ðîëü), ïðîÿâèëèñü àêòèâíûå è ïàññèâíûå ÷ëåíû ãðóïïû.
Àòìîñôåðà äåÿòåëüíîñòè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàñêîâàííàÿ, ïî-
ñêîëüêó âñå óæå çíàþò äðóã äðóãà, è çà ñ÷åò ðàñêîâàííîñòè äåéñòâóåò
æåñòêàÿ ñèñòåìà íîðì. Êîìó-òî èç ÷ëåíîâ ãðóïïû ðàçðåøàåòñÿ ðóêî-
âîäèòü, äðóãîìó — îòïóñêàòü øóòêè, íî è òî, è äðóãîå ïîçâîëÿåòñÿ íå
êàæäîìó. Ôîðìèðóåòñÿ âíóòðèãðóïïîâàÿ íåôîðìàëüíàÿ èåðàðõè÷åñ-
êàÿ ñòðóêòóðà îòíîøåíèé.
Ïðîáëåìû íà ýòîé ñòàäèè ñâÿçàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî
ìíîãèå ñîãëàøàþòñÿ íà êîìïðîìèññ ìåæäó èíäèâèäóàëüíîñòüþ è
ñâîáîäîé, èñõîäÿ èç ÷åãî ìíîãèå ÷ëåíû ãðóïïû ñòðåìÿòñÿ çàùèòèòüñÿ
ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ:
• îòñòóïëåíèÿ — ìîë÷àíèÿ è îòõîäà îò äåÿòåëüíîñòè ãðóïïû,
îòñóòñòâèÿ óâëå÷åííîñòè, âûñîêîìåðèÿ, óãëóáëåííîñòè â äðóãèå
çàáîòû;
• ïóãàþùåé èíôîðìàöèè — êðèòè÷åñêîãî íàñòðîÿ, ññûëîê íà
ñîáñòâåííîå ïðåâîñõîäñòâî, óãðîæàþùèõ âûðàæåíèé; ïðèâåäå-
íèÿ êîëëåã â çàìåøàòåëüñòâî;

138
• ïðèâåäåíèÿ äðóãèõ â ñîñòîÿíèå íåóâåðåííîñòè íåîæèäàííûìè
îòâåòàìè;
• æåñòêîãî ôîðìàëèçìà — ôîðìàëüíîé âåæëèâîñòè, áóêâîåä-
ñòâà, óñòàíîâëåíèÿ íîðì, ñëåæåíèÿ çà ïîâåäåíèåì äðóãèõ;
• ïîïûòîê îáîëüùåíèÿ, êàïðèçíè÷àíüÿ;
• ïðåâðàùåíèÿ äåëà â øóòêó;
• ðàçãîâîð÷èâîñòè, óâîäÿùåé îò òåìû — òðåïàíèÿ, áåñåä, ðàññêà-
çîâ î ñîáñòâåííûõ ïåðåæèâàíèÿõ;
• ïðîáóæäåíèÿ ÷óâñòâà âèíû, ëîæíîé ñêðîìíîñòè, íàìåêîâ íà òî,
÷òî ãðóïïà èëè åå ÷ëåíû â ÷åì-òî âèíîâàòû.
Óñòðàíåíèå ïîäîáíûõ ñðåäñòâ çàùèòû â ãðóïïå äîëæíî áûòü
ïðåäìåòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ìåíåäæåðîâ íà âñåõ ñòàäèÿõ
ãðóïïîâîãî ïðîöåññà.
4. Íà ýòîé ñòàäèè ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ ãðóïïîâùèíà: êðèòèêàíû íà-
õîäÿò äðóã äðóãà è òåõ, êòî èõ ïîääåðæèâàåò.  òàêèõ ñëó÷àÿõ æåëà-
íèå ÷ëåíîâ ãðóïïû ñîòðóäíè÷àòü ðåçêî ïàäàåò. Ìåæäó ïîäãðóïïàìè
ðîæäàåòñÿ êîíêóðåíöèÿ è áîðüáà çà âëàñòü. Ãðóïïîâùèíà íå îáÿçà-
òåëüíî ïðîÿâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ðàáîòû, íî ïîñëå åå îêîí÷àíèÿ è ðàñ-
ñðåäîòî÷åíèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû îäèíàêîâî ìûñëÿùèå èùóò îáùåñòâà
äðóã äðóãà.
Ïîðîæäåíèþ ãðóïïîâùèíû ìîæíî âîñïðåïÿòñòâîâàòü, îáñóæäàÿ
ïðîáëåìû è ñòðåìÿñü íàéòè èõ ïðè÷èíû. Ýòîãî ìîæíî äîñòè÷ü ëèáî
÷èñòî âíåøíèì âîçäåéñòâèåì, ëèáî âûíóæäàÿ ãðóïïó ïîñòîÿííî êâà-
ëèôèöèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðàâäà, ñàìîíàáëþäåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ãðóïïà ïðè-
çíàåò ëèøü ñâîè õîðîøèå ñòîðîíû, óáåäèòñÿ â ñîáñòâåííîì âåëèêî-
ëåïèè. Ýòó ïðîáëåìó ïðèçâàí ðåøàòü ìåíåäæåð.
5. Ïÿòóþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ ãðóïïû ìîæíî îïðåäåëèòü êàê “ñ÷àñò-
ëèâàÿ ñåìüÿ”; åé ïðèñóùà äåìîíñòðàöèÿ ñîãëàñèÿ ëþáîé öåíîé. ×ëå-
íû ãðóïïû ñòðåìÿòñÿ ê âûðàâíèâàíèþ ðàçëè÷èé â àêòèâíîñòè è ïðè-
çíàþò öåííîñòü êàæäîãî ÷ëåíà ãðóïïû ñ òî÷êè çðåíèÿ åäèíîãî
öåëîãî. Àòìîñôåðà â ãðóïïå äîâîëüíî òåïëàÿ, äðóæåñêàÿ è áåçîïàñ-
íàÿ, åå ÷ëåíû ãîðäÿòñÿ ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòüþ ê íåé.
Íà ýòîé ñòàäèè ïðîáëåìîé ìîæåò ñòàòü ñàìîóâåðåííîñòü è ïðèòîê
íîâûõ ÷ëåíîâ.
6. Ñî âðåìåíåì ãðóïïà òåðÿåò ãèáêîñòü, ýôôåêòèâíîñòü è ñëåäóþ-
ùåé ñòàäèåé â åå ðàçâèòèè ÿâëÿåòñÿ êðèçèñ, âûçûâàåìûé îáû÷íî êà-
êèì-ëèáî âíåøíèì ôàêòîðîì.

139
 ýòîì ñëó÷àå êàæóùååñÿ ðàâíîâåñèå íàðóøàåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ
“çäðàâîìûñëÿùèå”, ñîìíåâàþùèåñÿ, êîòîðûå íà÷èíàþò îñîçíàâàòü,
÷òî îäíîãî äðóæåëþáèÿ íåäîñòàòî÷íî, íóæíî âûðàæàòü è äðóãèå
÷óâñòâà.
 ãðóïïó ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü ïîñòîðîííèõ, ïîääåðæèâàòü êîí-
òàêòû ñ âíåøíèì ìèðîì. Æåñòêîñòü è îáîñîáëåííîñòü íà÷èíàþò
ñëèøêîì ìåøàòü. Ãðóïïà íà êîðîòêîå âðåìÿ ðàñïàäàåòñÿ. Åñëè ãðóï-
ïà ðàñïàäàåòñÿ îêîí÷àòåëüíî, ïðèõîäèòñÿ ñîçäàâàòü íîâóþ.

6.2. Ìîòèâàöèîííûé àñïåêò âçàèìîäåéñòâèÿ


÷åëîâåêà è êîëëåêòèâà

Âçàèìîäåéñòâèå ÷åëîâåêà è êîëëåêòèâà èìååò äâóñòîðîííèé õà-


ðàêòåð: ÷åëîâåê ñâîèìè äåéñòâèÿìè ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ ãðóïïîâûõ
çàäà÷, íî è êîëëåêòèâ ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà ìîòèâàöèþ ÷åëîâåêà,
ïîìîãàÿ óäîâëåòâîðÿòü åãî ïîòðåáíîñòè â áåçîïàñíîñòè, ïðè÷àñòíîñ-
òè, óâàæåíèè, ñàìîâûðàæåíèè è äð. Â êîëëåêòèâàõ ñ õîðîøèìè
âçàèìîîòíîøåíèÿìè, àêòèâíîé âíóòðèãðóïïîâîé æèçíüþ ëþäè èìåþò
ëó÷øåå çäîðîâüå è ìîðàëü, áîëåå çàùèùåíû îò âíåøíèõ âîçäåé-
ñòâèé è ðàáîòàþò ýôôåêòèâíåå, ÷åì òå, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â èçîëèðî-
âàííîì ïîëîæåíèè, âûïîëíÿþò ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó.
Íî êîëëåêòèâ íå òîëüêî ïîìîãàåò ÷åëîâåêó ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà. Îí ìåíÿåò åãî ïîâåäåíèå, ìîòèâà-
öèîííóþ ñôåðó, ñïîñîáñòâóÿ âûäâèæåíèþ íà ïåðâûé ïëàí óäîâëåòâî-
ðåíèå èíûõ ïîòðåáíîñòåé, ìîòèâîâ, èíòåðåñîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìè,
êîòîðûå áûëè ó ÷åëîâåêà ðàíüøå.
Ìîòèâàöèîííûé àñïåêò âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è êîëëåêòèâà
ïðîÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì.
1. Ïîä âëèÿíèåì êîëëåêòèâà èçìåíÿþòñÿ òàêèå õàðàêòåðèñòèêè
÷åëîâåêà, êàê âîñïðèÿòèå, ìîòèâàöèÿ, ñôåðà âíèìàíèÿ, ñèñòåìà îöåíîê
è ò. ä. ×åëîâåê ðàñøèðÿåò ñôåðó ñâîåãî âíèìàíèÿ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ
âíèìàíèÿ ê èíòåðåñàì äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà.
2. Æèçíü ÷åëîâåêà çàâèñèò îò äåéñòâèé åãî êîëëåã, è ýòî ïðèâîäèò
ê ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì åãî âçãëÿäîâ íà ñåáÿ, îêðóæàþùèõ, ñâîå
ìåñòî â êîëëåêòèâå.
3.  êîëëåêòèâå ÷åëîâåê ïîëó÷àåò îïðåäåëåííûé îòíîñèòåëüíûé
“âåñ”. Êîëëåêòèâ íå òîëüêî ðàñïðåäåëÿåò çàäàíèÿ è ðîëè, íî è îïðå-

140
äåëÿåò îòíîñèòåëüíóþ ïîçèöèþ êàæäîãî. Åãî ó÷àñòíèêè ìîãóò äåëàòü
îäèíàêîâóþ ðàáîòó, íî èìåòü ïðè ýòîì ðàçíûé “âåñ” â êîëëåêòèâå.
4. Êîëëåêòèâ ïîìîãàåò ÷åëîâåêó îáðåñòè íîâîå âèäåíèå ñâîåãî
“ÿ”. ×åëîâåê íà÷èíàåò îáúåäèíÿòü ñåáÿ ñ ãðóïïîé, è ýòî ïðèâîäèò ê
ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì â åãî âîñïðèÿòèè, ïîíèìàíèè ñâîåãî ìåñ-
òà è ïðåäíàçíà÷åíèÿ â æèçíè.
5. Íàõîäÿñü â êîëëåêòèâå, ó÷àñòâóÿ â îáñóæäåíèÿõ è â âûðàáîòêå
ðåøåíèé, ÷åëîâåê ìîæåò ãåíåðèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ è èäåè, êîòîðûå
ó íåãî íèêîãäà áû íå âîçíèêàëè ïðè îñìûñëåíèè ïðîáëåìû â îäè-
íî÷êó. Ýôôåêò âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà ìåòîäà “ìîçãîâîé àòàêè”,
êîòîðûé ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ãðóïïîé, çíà÷è-
òåëüíî àêòèâèçèðóåò åãî ìûñëèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè, ïîâûøàåò òâîð-
÷åñêèé ïîòåíöèàë.
6. Çàìå÷åíî, ÷òî â êîëëåêòèâå ÷åëîâåê áîëåå ñêëîíåí ïðèíèìàòü
ðèñêîâàííûå ðåøåíèÿ, ÷åì â ñèòóàöèè, êîãäà äåéñòâóåò îäèí.  ðÿäå
ñëó÷àåâ ýòà îñîáåííîñòü èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ èñ-
òî÷íèêîì áîëåå äåéñòâåííîãî è àêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé â ãðóï-
ïîâîì îêðóæåíèè.
7. Åùå â 20-õ ãîäàõ ÕÕ ñò. â ÑØÀ íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííûõ
èññëåäîâàíèé áûëè ñäåëàíû âûâîäû î òîì, ÷òî â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ
ëþäåé (â ñîñòàâå ãðóïïû) ó ÷åëîâåêà óâåëè÷èâàåòñÿ ñêîðîñòü è óõóä-
øàåòñÿ êà÷åñòâî âûïîëíÿåìîé ðàáîòû [51].
 çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà êîëëåêòèâà åãî âëèÿíèå íà îòäåëüíî-
ãî ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü è ïîëîæèòåëüíûì, è îòðèöàòåëüíûì. Ñïëî-
÷åííûé, íî íå íàñòðîåííûé íà êîíñòðóêòèâíîå ïîâåäåíèå êîëëåêòèâ
ìîæåò ðàçëàãàþùå âîçäåéñòâîâàòü íà ÷åëîâåêà, âûíóæäàòü åãî ê àí-
òèñîöèàëüíîìó ïîâåäåíèþ. ×åëîâåê òàêæå ïûòàåòñÿ âîçäåéñòâîâàòü
íà ãðóïïó, äåëàòü åå áîëåå óäîáíîé äëÿ ñåáÿ. Ðåçóëüòàò òàêîãî âîç-
äåéñòâèÿ çàâèñèò îò ñèëû îáåèõ ñòîðîí è ìîæåò ïðèîáðåñòè õàðàê-
òåð êîîïåðàöèè, ñëèÿíèÿ èëè êîíôëèêòà.
 ñëó÷àå êîîïåðàöèè ìåæäó ÷ëåíîì ãðóïïû è êîëëåêòèâîì óñòà-
íàâëèâàþòñÿ äîâåðèòåëüíûå è äîáðîæåëàòåëüíûå îòíîøåíèÿ, ÷òî
áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò íà ìîòèâàöèþ è ðàáîòíèêà, è ãðóïïû. ×åëîâåê
ðàññìàòðèâàåò öåëè ãðóïïû êàê íåïðîòèâîðå÷àùèå ñîáñòâåííûì, îí
ãîòîâ ê ïîèñêó ïóòåé óëó÷øåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ, ïåðåîñìûñëåíèþ
ñâîèõ ïîçèöèé, âîñïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ãðóïïû è ãîòîâ ïîääåðæèâàòü
îòíîøåíèÿ ñ íåé íà âçàèìîâûãîäíîé îñíîâå.
Ïðè ñëèÿíèè ÷åëîâåêà ñ ãðóïïîé êàæäàÿ èç ñòîðîí ðàññìàòðèâàåò
äðóãóþ êàê îðãàíè÷åñêè åäèíóþ ñ íåé ñîñòàâëÿþùóþ. ×åëîâåê ñòðîèò

141
ñâîè öåëè èñõîäÿ èç öåëåé ãðóïïû, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîä÷èíÿåò
ñîáñòâåííûå èíòåðåñû ãðóïïîâûì, èäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ ñ êîëëåêòè-
âîì.  ýòîì ñëó÷àå ãðóïïà áåðåò íà ñåáÿ çàáîòó î ÷åëîâåêå, ðàññìàò-
ðèâàåò åãî ïðîáëåìû è òðóäíîñòè êàê ñâîè, ñòàðàåòñÿ îêàçàòü åìó
ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷, íî è ëè÷-
íûõ ïðîáëåì.
 ñëó÷àå êîíôëèêòà íàáëþäàþòñÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèå èíòåðåñîâ
÷åëîâåêà è êîëëåêòèâà è áîðüáà ìåæäó íèìè çà ðàçðåøåíèå ýòîãî
ïðîòèâîðå÷èÿ â ñâîþ ïîëüçó.
Åñëè êîíôëèêò ïîðîæäåí îðãàíèçàöèîííûìè ôàêòîðàìè (ðàçëè-
÷èåì âî âçãëÿäàõ íà öåëè, ñòðóêòóðó, âçàèìîîòíîøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå
ðîëåé â ãðóïïå è ò. ï.), åãî îòíîñèòåëüíî ëåãêî ðàçðåøèòü, è îí äàæå
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåêîòîðûì áëàãîïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì:
• ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ ãðóïïû íà äîñòèæåíèå öåëåé; ãðóïïà áóäåò
âûâåäåíà èç óñòîé÷èâîãî ïàññèâíîãî ñîñòîÿíèÿ, ïîëó÷èò äîïîë-
íèòåëüíóþ ýíåðãèþ ê äåéñòâèþ;
• ñïîñîáñòâîâàòü ëó÷øåìó ïîíèìàíèþ îòíîøåíèé è ïîçèöèé â
ãðóïïå, óÿñíåíèþ ðàáîòíèêàìè èõ ðîëè è ìåñòà â ãðóïïå, áîëåå
÷åòêîìó ïîíèìàíèþ çàäà÷ è õàðàêòåðà äåÿòåëüíîñòè ãðóïïû;
• àêòèâèçèðîâàòü ïîèñê íîâûõ ïóòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãðóïïû,
íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ çàäà÷, ãåíåðèðîâàíèþ íîâûõ èäåé,
êàñàþùèõñÿ îòíîøåíèé ìåæäó åå ÷ëåíàìè.
Åñëè êîíôëèêò ìåæäó ÷åëîâåêîì è êîëëåêòèâîì ïîðîæäåí ýìî-
öèîíàëüíûìè ôàêòîðàìè (íåäîâåðèåì, óãðîçàìè, ñòðàõîì, çàâèñòüþ,
íåíàâèñòüþ, çëîáîé), îí ñëàáî ïîääàåòñÿ óñòðàíåíèþ è äîëæåí ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ êàê íåæåëàòåëüíàÿ è îòðèöàòåëüíàÿ ôîðìà âçàèìî-
îòíîøåíèé.

6.3. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè êîëëåêòèâîâ

Èåðàðõèÿ ìîòèâîâ ãðóïïû


Êàæäîìó ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííà îïðåäåëåííàÿ ìîòèâàöèîííàÿ
ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ïðèâîäèò ê âïîëíå îïðåäå-
ëåííûì äåéñòâèÿì. Òî, ÷òî ìû ãîâîðèëè îá îòäåëüíûõ ëþäÿõ, ïðèìå-
íèìî è äëÿ ìîòèâàöèè ãðóïï, íî íå â ïîëíîé ìåðå.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ìîòèâàöèÿ íå ìîæåò áûòü ìåõàíè÷åñêè ïåðåíå-
ñåíà íà ìîòèâàöèþ ãðóïï. Ãðóïïû èíîãäà ðåàãèðóþò èíà÷å, ÷åì èõ
÷ëåíû.

142
Íà ìîòèâàöèîííóþ ñòðóêòóðó ãðóïïû âëèÿþò âèä äåÿòåëüíîñòè,
ñòåïåíü åå ñïëî÷åííîñòè èëè ðàçîáùåííîñòè, íàöåëåííîñòü íà ðàáî-
òó, ìîðàëü, ñîìíåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàñïàäó, ñâÿçü ñ ïðè-
÷èíàìè, ïðèâåäøèìè ê îáðàçîâàíèþ ãðóïïû, îáúåäèíÿþùèå åå ìî-
òèâû.
Òîò, êòî ðàáîòàåò ñ êîëëåêòèâàìè è óïðàâëÿåò èìè, äîëæåí çíàòü
èñòîêè èõ ìîòèâàöèè è óìåòü ñòèìóëèðîâàòü ìîòèâû. Ìîòèâû ãðóïïû
ðàíæèðóþòñÿ ïî ñòåïåíè èíòåíñèâíîñòè (ðèñ. 6.2).

Áîëüøå
Ñ
è
ë
à Ã
Ñòðåìëåíèå ð
V
ê îáùåé ñ ó
öåëè ï ï
ë ï
î î
Ãîðäîñòü çà êîëëåêòèâ,
IV ÷ â
“ãðóïïîâîé ýãîèçì”,
å à
áîéöîâñêèé äóõ,
í ÿ
ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå
è
ÿ ì
Ãðóïïîâîé äóõ, ãðóïïîâàÿ íåíàâèñòü, III î
ãðóïïîâûå ñêëîííîñòè, ïîêëîíåíèå èäîëàì, ã ð
ñîëèäàðíîñòü ð à
ó ë
Ñîâìåñòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ íà ýìîöèîíàëüíîé II ï ü
îñíîâå ï
û
Ñîâïàäåíèå èíòåðåñîâ, äàâëåíèå, âòîðè÷íûå ìîòèâû I
Ìåíüøå
Ðèñ. 6.2. Èåðàðõèÿ ìîòèâîâ ãðóïïû

Êàê âèäíî èç ïèðàìèäû ìîòèâîâ ãðóïïû, ãðóïïîâîå ñïëî÷åíèå óñè-


ëèâàåòñÿ ñ ïåðâîé ñòóïåíè äî ïÿòîé.

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ìîòèâàöèþ ãðóïï


×òîáû óñïåøíî ðóêîâîäèòü ãðóïïàìè, íåîáõîäèìî õîðîøî ðàçáè-
ðàòüñÿ â ôàêòîðàõ, âëèÿþùèõ íà èõ ìîòèâàöèþ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ñëå-
äóþùèå:

143
1. Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ãðóïïû. Îïòèìàëüíûé ðàçìåð ãðóïïû —
5–9 ÷åëîâåê.  ìàëåíüêèõ ãðóïïàõ (äâà – ÷åòûðå ÷åëîâåêà) âîçíèêà-
åò áîëüøå ñëîæíîñòåé ñ äîñòèæåíèåì ñîãëàñèÿ, ìíîãî âðåìåíè óõî-
äèò íà âûÿñíåíèå îòíîøåíèé è òî÷åê çðåíèÿ. Îòíîøåíèÿ ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè ìàëûõ ãðóïï ÷àñòî áûâàþò íàïðÿæåííûìè. Êðîìå òîãî,
íà ìîòèâàöèþ ó÷àñòíèêîâ íåáîëüøîé ãðóïïû ìîæåò âëèÿòü îáåñïîêî-
åííîñòü ñëèøêîì î÷åâèäíîé ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ çà ïðè-
íèìàåìûå ðåøåíèÿ.
 áîëüøèõ ãðóïïàõ (8–12 ÷åëîâåê) òåîðåòè÷åñêè óâåëè÷èâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî âûñêàçûâàåìûõ òî÷åê çðåíèÿ è âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Îäíàêî èç-çà òîãî, ÷òî â áîëüøîé ãðóïïå íå-
âîçìîæíî óäåëèòü äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ êàæäîìó,
ðàáîòíèêè âåäóò ñåáÿ áîëåå ñäåðæàííî, çàìêíóòî, ÷àñòü èç íèõ îòñòðà-
íÿåòñÿ îò àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ãðóïïû, ïðåäïî÷èòàåò “îòñèäåòü-
ñÿ çà ñïèíàìè äðóãèõ”.
Äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ãðóïïû îñëàáëÿåò ìîòèâàöèþ åå
ó÷àñòíèêîâ, óñèëèâàåò òåíäåíöèþ ê ðàçäåëåíèþ ãðóïïû íà ÷àñòè, ïîÿâ-
ëåíèþ íåñîãëàñóþùèõñÿ öåëåé, ðàñïàäó.
Ïðè ÷åòíîì êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ìîæåò íàáëþäàòüñÿ
áîëüøå íàïðÿæåííîñòè ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèé (50 % — çà, 50 % —
ïðîòèâ), íî âñå-òàêè ýòî áîëåå ñïëî÷åííûé è äðóæíûé êîëëåêòèâ
ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïîé, ãäå íå÷åòíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ.
2. Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ãðóïïû ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà åå ìî-
òèâàöèþ è ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëà, âîçðàñòà, ïðî-
ôåññèè, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ ÷ëåíîâ.
Ëþäè áîëåå îõîòíî áóäóò ðàáîòàòü ñ êîëëåãàìè, èìåþùèìè îäèíàêî-
âûå ñ íèìè äîõîäû, óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìó âçãëÿäîâ íà æèçíü,
íàöèîíàëüíîñòü. Â òî æå âðåìÿ ëó÷øåìó ðåøåíèþ ïðîáëåì ñïîñîá-
ñòâóåò íàëè÷èå â ãðóïïå ëþäåé ðàçíîãî ïîëà, âîçðàñòà, ïðîôåññèé,
æèçíåííîãî îïûòà, òî÷åê çðåíèÿ íà ðàññìàòðèâàåìóþ ïðîáëåìó.
3. Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïîëîæåíèå ÷ëåíîâ ãðóïïû òàêæå
âëèÿåò íà ìîòèâàöèþ ãðóïïû:
• ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà ãðóïïû äîëæíî áûòü ïîñòîÿííîå ðàáî÷åå
ìåñòî. ×åëîâåê äîëæåí çíàòü: ýòî åãî ñòîë, ñòàíîê, ðàáî÷åå
ìåñòî. Îòñóòñòâèå ÿñíîñòè â ýòîì âîïðîñå ïîðîæäàåò ìíî-
æåñòâî ïðîáëåì è êîíôëèêòîâ â ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ
â ãðóïïå;
• ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà ãðóïïû äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî ìíîãî
ëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà (â êîòîðîì íàõîäèòñÿ òîëüêî åãî òåëî).

144
×ðåçìåðíàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ áëèçîñòü â ðàçìåùåíèè ðàáîò-
íèêîâ ìîæåò ïîðîæäàòü ìíîæåñòâî ïðîáëåì, òàê êàê ëþäüìè
íå âîñïðèíèìàåòñÿ áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå ê íèì äðóãèõ ëþäåé
áåç ó÷åòà âîçðàñòà, ïîëà, îáùèõ ñèìïàòèé;
• âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ðàáî÷èõ ìåñò ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðàçâèòèþ ôîðìàëüíûõ, îôèöèàëüíûõ îòíîøåíèé (åñëè ðàáî÷èå
ìåñòà îòãîðîæåíû äðóã îò äðóãà) èëè ñïëî÷åíèþ ãðóïïû, ðàçâè-
òèþ èíèöèàòèâû (åñëè ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû èìååò ðàáî÷åå ìå-
ñòî â îáùåì ïðîñòðàíñòâå ñðåäè ïîä÷èíåííûõ).
4. Ãðóïïîâûå íîðìû — íåïèñàíûå çàêîíû è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ,
êîòîðûå ïîñòåïåííî ñêëàäûâàþòñÿ â ëþáîì êîëëåêòèâå. Îáû÷íî îíè
îòíîñÿòñÿ ê òåì ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå íå ðåãëàìåíòèðóþòñÿ
àäìèíèñòðàöèåé è íîñÿò óñòîé÷èâûé õàðàêòåð. Èõ íàïðàâëåííîñòü
çàâèñèò îò ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ñâîèì ïî-
ëîæåíèåì — óñëîâèÿìè ðàáîòû, îïëàòîé òðóäà, îòíîøåíèÿìè ñ ðóêî-
âîäñòâîì — è ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü èëè ïðåïÿòñòâîâàòü äîñòèæåíèþ
öåëåé îðãàíèçàöèè.
Ïîä÷èíåíèå ãðóïïîâûì íîðìàì ïîääåðæèâàåòñÿ ãðóïïîâûìè ñàíê-
öèÿìè — îò ñðåäñòâ ìîðàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ äî ïðèìåíåíèÿ ôèçè-
÷åñêîé ñèëû (â êðàéíåì ñëó÷àå).
Ìîòèâàöèÿ ãðóïïû, ýôôåêòèâíîñòü åå äåÿòåëüíîñòè çàâèñÿò îò ñòå-
ïåíè ïðèíÿòèÿ åå ÷ëåíàìè ñëîæèâøèõñÿ ãðóïïîâûõ íîðì, ïîñêîëüêó
÷òîáû íàõîäèòüñÿ è ðàáîòàòü â ãðóïïå, ëþäè äî êàêîé-òî ñòåïåíè
äîëæíû áûòü êîíôîðìèñòàìè, ò. å. ïîäàâëÿòü ëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ
â óãîäó ìíåíèþ ãðóïïû.
Ìåíåäæåð äîëæåí çíàòü, ÷òî ñòåïåíü êîíôîðìèçìà ÷åëîâåêà
â ãðóïïå çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ:
• õàðàêòåðà ðåøàåìûõ çàäà÷. Åñëè çàäà÷è ÷åòêî íå îïðåäåëåíû,
íå èìåþò îäíîçíà÷íîãî îòâåòà, íå ñòðóêòóðèðîâàíû, òî îíè çà-
ñòàâëÿþò ÷åëîâåêà, ðåøàþùåãî èõ, áîëüøå ïîääàâàòüñÿ âëèÿ-
íèþ ãðóïïû;
• ñòåïåíè ñïëî÷åííîñòè, åäèíîäóøèÿ ãðóïïû. Áîëåå ñïëî÷åííàÿ
ãðóïïà ñèëüíåå âëèÿåò íà ÷åëîâåêà, çàñòàâëÿåò åãî ïðîÿâëÿòü
êîíôîðìèçì. ×åëîâåêó ëåã÷å ñîãëàñèòüñÿ, åñëè êòî-òî åùå â
ãðóïïå èìååò îñîáîå ìíåíèå;
• êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ãðóïïû.  íåáîëüøîé ãðóïïå åäèíîäóøèå
ñèëüíî âîçäåéñòâóåò íà ìíåíèå îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà. Äàëü-
íåéøåå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè ãðóïïû îñëàáëÿåò ñòåïåíü êîí-
ôîðìèçìà åå ó÷àñòíèêîâ;

145
• ÷àñòîòû êîíòàêòîâ ãðóïïû ñ ðóêîâîäñòâîì. Åñëè íà÷àëüíèê
÷àñòî ïðèâëåêàåò ãðóïïó ê ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, êàæäûé
ðàáîòíèê áóäåò ïðîÿâëÿòü áîëüøóþ ñòåïåíü êîíôîðìèçìà.
5. Ñïëî÷åííîñòü ãðóïïû — õàðàêòåðèñòèêà åäèíñòâà åå ÷ëåíîâ,
ñîãëàñîâàííîñòè èõ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðî÷íîñòè âçàèìîîò-
íîøåíèé. Ó÷àñòíèêè ñïëî÷åííîé ãðóïïû õîðîøî ìîòèâèðîâàíû íà
êîëëåêòèâíóþ ðàáîòó. Ýòî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè
âñåé îðãàíèçàöèè, íî òîëüêî åñëè öåëè ãðóïïû è îðãàíèçàöèè ñîãëà-
ñóþòñÿ.
 ñïëî÷åííîé ãðóïïå ïîâûøàþòñÿ íàñòðîåíèå è óäîâëåòâîðåí-
íîñòü ëþäåé ñâîåé ðàáîòîé, óëó÷øàþòñÿ ðåçóëüòàòû òðóäà, ïðîÿâëÿåò-
ñÿ ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.
Íî åñëè äðóæíûé ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ íåäîñòàòî÷íî çàãðóæàòü
ðàáîòîé è ñëàáî ìîòèâèðîâàòü íà ðàáîòó, òî îí íà÷íåò ðàçëàãàòüñÿ.
Ìíîãî âðåìåíè ëþäè áóäóò çàòðà÷èâàòü íà áåñïîëåçíûå äëÿ ðàáîòû
ðàçãîâîðû, ïåðåêóðû, ÷àåïèòèÿ. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò îòâëåêàòü îò ðà-
áîòû äðóãèõ, ñîçäàâàÿ â êîëëåêòèâå àòìîñôåðó áåçäåëüÿ è ðàññëàá-
ëåííîñòè.
Åñëè öåëè äðóæíîé, ñïëî÷åííîé ãðóïïû è âñåé îðãàíèçàöèè íå ñî-
ãëàñóþòñÿ, ãðóïïà ìîæåò íà÷àòü ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñåáÿ è îðãàíè-
çàöèþ, ïðîÿâëÿòü îðãàíèçàöèîííûé ñåïàðàòèçì, èìåþùèé òàêèå
ïðèçíàêè:
• ãðóïïà çàìûêàåòñÿ â ñåáå, ñëàáî è íåâåðíî ðåàãèðóåò íà âíå-
øíèå ñèãíàëû, îòðèöàåò êðèòèêó;
• ó åå ÷ëåíîâ âîçíèêàåò ÷óâñòâî íåóÿçâèìîñòè è íåïîáåäèìîñòè
â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
• ñêëàäûâàåòñÿ àòìîñôåðà êîíôîðìèçìà, ñòðåìëåíèå ïîä÷èíèòü
âñåõ ìíåíèþ áîëüøèíñòâà, íåæåëàíèå ñëóøàòü è îáñóæäàòü
èíûå ìíåíèÿ è òî÷êè çðåíèÿ;
• ãðóïïà ïåðåñòàåò âîñïðèíèìàòü è ðàññìàòðèâàòü ìíåíèÿ èçâíå,
åñëè îíè íå ñîâïàäàþò ñ åå ìíåíèåì.
6. Ñòàòóñû è ðîëè ÷ëåíîâ ãðóïïû. Ñòàòóñ — ýòî ïîëîæåíèå,
çàíèìàåìîå ÷åëîâåêîì â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé ãðóïïû, êîë-
ëåêòèâà. Îíî ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ îïûòîì, îáðàçîâàíèåì, èíôîðìèðî-
âàííîñòüþ, âîçðàñòîì, çàíèìàåìîé äîëæíîñòüþ, ñïîñîáíîñòÿìè, ðàñïî-
ëîæåíèåì ðàáî÷åãî ìåñòà.  çàâèñèìîñòè îò öåííîñòåé è íîðì ãðóïïû
ýòè ôàêòîðû ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ èëè ïîíèæåíèþ ñòàòóñà.
Ëþäè çà÷àñòóþ îöåíèâàþò ñòàòóñ äðóãèõ íå íà îñíîâàíèè òùà-
òåëüíîãî àíàëèçà ñïîñîáíîñòåé, à ñ ïîìîùüþ âíåøíèõ ñèìâîëîâ:

146
ðàçìåðîâ êàáèíåòà, íàçâàíèÿ äîëæíîñòè, íàëè÷èÿ ñåêðåòàðÿ, êîëè÷å-
ñòâà îðãòåõíèêè â êàáèíåòå.
Ïîëó÷åíèå çíà÷èòåëüíîãî ñòàòóñà â îðãàíèçàöèè ñàìî ïî ñåáå
ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøèì ìîòèâèðóþùèì ñòèìóëîì äëÿ ÷åñòîëþáèâûõ,
æåëàþùèõ âûäâèíóòüñÿ ñîòðóäíèêîâ. Îäíàæäû ïðåäîñòàâèâ ðàáîò-
íèêó îïðåäåëåííûé ñòàòóñ, åãî òðóäíî áóäåò îòíÿòü èëè ïîíèçèòü áåç
óãðîçû äåìîòèâàöèè ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ëþäè â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ ñîïðîòèâëÿþòñÿ ïåðåìåíàì â îðãàíèçàöèè, òàê êàê ýòî ãðîçèò ïî-
íèæåíèåì èëè ïîòåðåé ñ òàêèì òðóäîì çàðàáîòàííîãî ñòàòóñà.
Äëÿ îáùåé ìîòèâàöèè ìåíåäæåð äîëæåí óìåëî âîçäåéñòâîâàòü
íà ñòàòóñíîå ïîëîæåíèå ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû: íå äîïóñêàòü çíà÷èòåëü-
íûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ôîðìàëüíûì èëè íåôîðìàëüíûì ñòàòóñîì ïîä-
÷èíåííûõ; “ïðèäåðæèâàòü” ñëèøêîì àêòèâíûõ, äîìèíèðóþùèõ ÷ëåíîâ
ãðóïïû; ïûòàòüñÿ ïîâûñèòü ñòàòóñ ñêðîìíûõ, íî öåííûõ ñîòðóäíèêîâ;
ó÷èòûâàòü, ÷òî íà ìîòèâàöèþ è ïîâåäåíèå ðàáîòíèêîâ âëèÿåò èõ ñòà-
òóñ â ïðåæíèõ ãðóïïàõ, à òàêæå îæèäàíèå âåðîÿòíîãî ñòàòóñà â äðó-
ãèõ ãðóïïàõ; çíàòü, ÷òî ñëèøêîì áîëüøîå âíèìàíèå, óäåëÿåìîå ñòà-
òóñó â îðãàíèçàöèè, ìîæåò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà îáùåíèè è
ñîòðóäíè÷åñòâå ðàáîòíèêîâ ãðóïïû.
Ðîëü — ýòî øàáëîí ïîâåäåíèÿ, ïðåäïèñûâàåìûé îïðåäåëåííîìó
ñòàòóñó èëè îæèäàåìûé îò íåãî. Ñòàòóñû è ðîëè î÷åíü æåñòêî îïðå-
äåëÿþò ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ãðóïïå, åùå áîëåå æåñòêî, ÷åì ãðóïïî-
âûå íîðìû.
 íîðìàëüíî ðàáîòàþùåé ãðóïïå åå ÷ëåíû îáû÷íî èãðàþò äâà
òèïà ðîëåé:
• öåëåâûå, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
• ïîääåðæèâàþùèå, íàïðàâëåííûå íà ïîääåðæàíèå õîðîøèõ âçà-
èìîîòíîøåíèé, àêòèâèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ãðóïïå.
Ïî âîçìîæíîñòè ñëåäóåò èçáåãàòü ñîçäàíèÿ äîëæíîñòåé ñ êîíô-
ëèêòóþùèìè ðîëÿìè.
Áîëüøèíñòâî àâòîêðàòè÷íûõ ìåíåäæåðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî äëÿ ìîòè-
âàöèè ãðóïïû áîëüøå âíèìàíèÿ íàäî îáðàùàòü íà âûïîëíåíèå ïîä-
÷èíåííûìè öåëåâûõ ðîëåé, ò. å. äåëàòü óïîð íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü è èãíîðèðîâàòü ñîöèàëüíûå àñïåêòû. Ó äåìîêðàòè-
÷åñêè íàñòðîåííûõ ìåíåäæåðîâ èíàÿ òî÷êà çðåíèÿ. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî
ðàáîòíèêàì íóæíî âûïîëíÿòü è öåëåâûå, è ïîääåðæèâàþùèå ðîëè,
ò. å. â ñâîåé ðàáîòå áîëüøå âíèìàíèÿ îáðàùàòü íà ñîöèàëüíûå
àñïåêòû.

147
Ìîòèâû âñòóïëåíèÿ ëþäåé
â íåôîðìàëüíûå ãðóïïû
Ìíîãî÷èñëåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ ïîçâîëÿþò âûäåëèòü íàèáîëåå âàæíûå ìîòèâû âñòóïëåíèÿ ëþäåé
â íåôîðìàëüíûå ãðóïïû.
1. Ìîòèâ ïðèíàäëåæíîñòè. Îòðàæàåò íàñóùíóþ ïîòðåáíîñòü
ëþáîãî ÷åëîâåêà âõîäèòü â îïðåäåëåííóþ ñîöèàëüíóþ ãðóïïó äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ â îáùåíèè, áåñåäå, ñèìïàòèÿõ
è ò. ä. Èíîãäà ÷åëîâåê îêàçûâàåòñÿ èçîëèðîâàííûì îò ñâîåé îáû÷íîé
ãðóïïû íà îòäûõå, â êîìàíäèðîâêå, íà ñòàæèðîâêå. Ïðè ýòîì îí ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ íåóþòíî, ïîêà íå íàõîäèò íîâûõ äðóçåé è ïàðòíåðîâ.
2. Ìîòèâ ïîìîùè. Ôîðìàëüíàÿ ñòðóêòóðà îãðàíè÷èâàåò âîçìîæ-
íîñòè ñîòðóäíèêà â ïîëó÷åíèè ïîìîùè ââèäó çàíÿòîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ, áîÿçíè ñîòðóäíèêà îêàçàòüñÿ íåñîñòîÿòåëüíûì, âîçìîæíîé êðèòè-
êè ñî ñòîðîíû ñòàðøèõ. Ïîýòîìó ëþäè ïðåäïî÷èòàþò îáðàùàòüñÿ çà
ïîìîùüþ ê ñâîèì êîëëåãàì, îïûòíûì ñîòðóäíèêàì. Â ðåçóëüòàòå îêà-
çàíèÿ ïîìîùè äàþùèé åå ïðèîáðåòàåò ïðåñòèæ, à ïîëó÷àþùèé —
êîíêðåòíóþ èíñòðóêöèþ ê äåéñòâèþ èëè ñîâåò ïî íîðìå ïîâåäåíèÿ,
ðåêîìåíäóåìîé îäåæäå è ò. ï.
3. Ìîòèâ çàùèòû — îäíà èç äðåâíåéøèõ ïðè÷èí, ïîáóæäàþùàÿ
ëþäåé îáúåäèíÿòüñÿ â ãðóïïû äëÿ çàùèòû îò âðàæäåáíûõ ïðîÿâëå-
íèé âíåøíåãî îêðóæåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîòðåáíîñòü â çàùèòå
îò ôèçè÷åñêîé îïàñíîñòè ñíèæàåòñÿ, íî óâåëè÷èâàåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü ñîöèàëüíîé çàùèòû â ñâÿçè ñ æåñòêèìè óñëîâèÿìè ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè, êîíêóðåíöèåé, ðîñòîì áåçðàáîòèöû. Îáû÷íûé ÷åëîâåê èñ-
ïûòûâàåò ïîñòîÿííîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ, áîëåå ñòàðøèõ ïî ïîëîæåíèþ è âîçðàñòó êîëëåã, áóõãàëòå-
ðèè è ôèíàíñîâûõ ïîäðàçäåëåíèé ââèäó çàäåðæêè çàðïëàòû è äð.
Åãî åñòåñòâåííîå æåëàíèå — îáúåäèíèòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, èñïû-
òûâàþùèìè ïîäîáíûé äèñêîìôîðò, äëÿ îêàçàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ.
4. Ìîòèâ îáùåíèÿ.  ôîðìàëüíîé îðãàíèçàöèè ïîä÷èíåííûé íå
âëàäååò âñåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé, òàê êàê ðóêîâîäñòâî ÷àñòî
íàìåðåííî ñêðûâàåò åå. Ýòî âûíóæäàåò ðàáîòíèêà îáðàùàòüñÿ ê íå-
ôîðìàëüíûì èñòî÷íèêàì èíôîðìàöèè (ñëóõàì, ñïëåòíÿì). Êðîìå òîãî,
ñóùåñòâóåò åñòåñòâåííàÿ ïîòðåáíîñòü â äîáðîæåëàòåëüíîì ÷åëî-
âå÷åñêîì îáùåíèè ñ êîëëåãàìè, îáìåíå èíôîðìàöèåé, êîíñóëüòàöèÿõ
è ñîâåòàõ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò àêòèâíîìó ó÷àñòèþ ðàáîòíèêîâ â íåôîð-
ìàëüíûõ êîììóíèêàöèÿõ.

148
5. Ìîòèâ ñèìïàòèè. Ëþäè ÷àñòî ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê íåôîðìàëü-
íûì ãðóïïàì äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü áëèæå ê òåì, êîìó îíè ñèìïàòèçè-
ðóþò. Ñèìïàòèè è àíòèïàòèè ìåæäó ëþäüìè íîñÿò â îñíîâíîì èíäè-
âèäóàëüíûé õàðàêòåð.
Íà óñòàíîâëåíèå äðóæåñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè çíà÷èòåëü-
íî âëèÿþò íåñêîëüêî ìîìåíòîâ. Ïðåæäå âñåãî ýòî ëè÷íîñòíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè âçàèìîäåéñòâóþùèõ. Ëþäè ëþáÿò òåõ, êîìó íðàâÿòñÿ
ñõîæèå ÿâëåíèÿ, âåùè, ïðîöåññû, êòî èìååò òó æå íàöèîíàëüíîñòü, ðàñó,
îáðàçîâàíèå, ñèñòåìó âçãëÿäîâ íà æèçíü è ò. ï. Ïîòåíöèàëüíî ëþäè
ñî ñõîæèìè ëè÷íîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè èìåþò áîëüøå øàíñîâ
óñòàíîâèòü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
Íà óñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå äðóæåñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè
ñóùåñòâåííî âëèÿþò òàêæå èõ òåððèòîðèàëüíàÿ áëèçîñòü. ×åì áëèæå
ðàñïîëàãàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà ÷ëåíîâ ãðóïïû, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî îíè óñòàíîâÿò äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Ýòî æå îòíîñèòñÿ è
ê áëèçîñòè ðàñïîëîæåíèÿ èõ ìåñò æèòåëüñòâà.
Óñòàíîâëåíèå äðóæåñêèõ îòíîøåíèé íåïîñðåäñòâåííî çàâèñèò è
îò ÷àñòîòû âñòðå÷, à òàêæå îò îæèäàíèÿ, ÷òî ýòè âñòðå÷è áóäóò äîñòà-
òî÷íî ÷àñòû.
Ðåêîìåíäàöèè ìåíåäæåðàì
ïî óñèëåíèþ ìîòèâàöèè ãðóïïû:
1. Ïîäáèðàéòå â ãðóïïó ëþäåé, áëèçêèõ ïî äóõó, âêóñàì, ïðåäïî÷-
òåíèÿì, âçãëÿäàì, òàê êàê ëþäè èñïûòûâàþò âëå÷åíèå ê òåì, êòî èìå-
åò îäèíàêîâûå ñ íèìè èëè áëèçêèå íàöèîíàëüíîñòü, ñèñòåìó âçãëÿäîâ
íà æèçíü è ò. ï. Ëþäè ñî ñõîæèìè õàðàêòåðèñòèêàìè èìåþò áîëüøå
øàíñîâ óñòàíîâèòü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
2. Ðàñïîëàãàéòå ÷ëåíîâ ãðóïïû áëèæå äðóã ê äðóãó â òåððèòîðè-
àëüíîì îòíîøåíèè. ×åì áëèæå ðàñïîëîæåíû ðàáî÷èå ìåñòà ëþäåé,
òåì âûøå âåðîÿòíîñòü áîëüøåãî èõ ñïëî÷åíèÿ.
Âåðîÿòíîñòü îáùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè çàâèñèò îò ðàññòîÿíèÿ, íà
êîòîðîì îíè ðàáîòàþò äðóã îò äðóãà (ðèñ. 6.3).
Åñëè ëþäè ðàáîòàþò íà ðàññòîÿíèè 10 ì äðóã îò äðóãà, òî âåðîÿò-
íîñòü èõ îáùåíèÿ õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ ðàâíà 8–9 % ïðîòèâ 25 %
ïðè ðàññòîÿíèè â 5 ì.
3. Ïî÷àùå ñîáèðàéòå ãðóïïó âìåñòå, ðàçâèâàéòå ó åå ÷ëåíîâ ÷óâ-
ñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ê ãðóïïå, àêòèâíî ïðèâëåêàéòå èõ ê îáùåãðóï-
ïîâûì ìåðîïðèÿòèÿì.

149
Âåðîÿòíîñòü
îáùåíèÿ, %

25

5 10 Ðàññòîÿíèå ìåæäó
ðàáî÷èìè ìåñòàìè, ì

Ðèñ. 6.3. Çàâèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè îáùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè


îò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó èõ ðàáî÷èìè ìåñòàìè

4. Øèðîêî ïðàêòèêóéòå ó÷àñòèå âñåõ ÷ëåíîâ ãðóïïû â ïðèíÿòèè


ðåøåíèé, òàê êàê âîçìîæíîñòü âëèÿíèÿ íà îáùåãðóïïîâûå ïðîöåññû
ðàçâèâàåò ó ÷ëåíîâ ãðóïïû ïîëîæèòåëüíîå âîñïðèÿòèå êîëëåêòèâà.
5. Ñòàâüòå ïåðåä ãðóïïîé îáùèå öåëè — äîñòèæèìûå, êîíêðåòíûå,
âîçíàãðàæäàåìûå, ñîâïàäàþùèå ñ ëè÷íûìè èíòåðåñàìè êàæäîãî.
Ïîääåðæèâàéòå âåðó â ðåàëüíîñòü ñòîÿùèõ ïåðåä ãðóïïîé öåëåé.
Åñëè ÷ëåíû ãðóïïû ðàçîáùåíû ðåøåíèåì èíäèâèäóàëüíûõ çàäà÷,
ãðóïïîâàÿ ìîòèâàöèÿ áóäåò óìåíüøàòüñÿ.
6. Óêðåïëÿéòå äîâåðèå ÷ëåíîâ ãðóïïû äðóã ê äðóãó, ïîçàáîòüòåñü,
÷òîáû ïðèíàäëåæíîñòü ê ãðóïïå äîñòàâëÿëà èì ðàäîñòü è îòâå÷àëà èõ
ñòðåìëåíèþ ê ïðåñòèæó.
7. Ðàçâèâàéòå çäîðîâûé êîëëåêòèâèçì, âçàèìíîå äîâåðèå è ñîëè-
äàðíîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ñòðåìëåíèå ê ïîèñêó êîìïðîìèññîâ.
Íå äîïóñêàéòå ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè â îòíîøåíèÿõ,
ïðè âîçíèêíîâåíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé êîíñòðóêòèâíî ïîäõîäèòå
ê èõ ðàçðåøåíèþ.
8. Çàùèùàéòå è îáîäðÿéòå “òèõèõ” ÷ëåíîâ êîìàíäû, ñäåðæèâàé-
òå ñòðåìëåíèå ÷ðåçìåðíî àêòèâíûõ ñîòðóäíèêîâ ê äîìèíèðîâàíèþ
è ïðèòåñíåíèþ áîëåå ñêðîìíûõ, óùåìëåíèþ èõ ëè÷íîãî äîñòîèíñòâà.
Ðåêîìåíäàöèè ìåíåäæåðàì ïî èçìåíåíèþ ìîòèâàöèè
íåëîÿëüíîé íåôîðìàëüíîé ãðóïïû:
Ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïîïûòàòüñÿ ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó ïðåä-
ñòàâèòåëåé íåëîÿëüíîé ãðóïïû:

150
• ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû, ðàçúÿñíèòü ñâîþ ïîçèöèþ;
• â îáìåí íà ñîòðóäíè÷åñòâî ïðåäëîæèòü áîëåå îïëà÷èâàåìóþ
ðàáîòó, ïîâûøåíèå â äîëæíîñòè, äðóãèå ëüãîòû.
Åñëè ýòè ìåðû îêàçàëèñü íåäåéñòâåííûìè, ìåíåäæåð ìîæåò ïðè-
ìåíèòü ñëåäóþùåå.
1. Óïðàâëÿÿ íåëîÿëüíîé ãðóïïîé, èñïîëüçîâàòü ïðèíöèï “ðàçäå-
ëÿé è âëàñòâóé”, ðàçäåëèâ ãðóïïó ïî ìåñòó è âðåìåíè ðàáîòû; óñëî-
âèÿì âûïîëíåíèÿ çàäà÷; âîçíàãðàæäåíèþ, îöåíêå ðàáîòû; îòíîøåíèþ
ðóêîâîäñòâà.
2. Äåìîíñòðèðîâàòü ãðóïïå áåñïåðñïåêòèâíîñòü åå äåÿòåëüíîñòè.
Óñòàíîâèòü æåñòêèé êîíòðîëü è ôèêñèðîâàòü âñå íàðóøåíèÿ ïîä÷è-
íåííûõ. Äàòü ïîíÿòü ÷ëåíàì ãðóïïû î íåãàòèâíîì îòíîøåíèè ê èõ
íåôîðìàëüíîìó ëèäåðó.
3. Ïîêàçàòü ãðóïïå íåâîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé. Äëÿ ýòîãî äàâàòü ðàáîòíèêàì ñëîæíûå, íåóäîáíûå, íåâûãîäíûå,
íåêîíêðåòíûå, íåîäíîçíà÷íî òðàêòóåìûå çàäà÷è, êîòîðûå ñîçäàþò
äëÿ íèõ òóïèêîâûå ñèòóàöèè; íå îáåñïå÷èâàòü âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ
âûïîëíåíèÿ çàäàíèé; îïðåäåëÿòü æåñòêèå ñðîêè âûïîëíåíèÿ çàäà÷;
óìàëÿòü èõ çàñëóãè è ò. ï.
4. Àññîöèèðîâàòü ÷óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ê ãðóïïå ñ íåäîâîëü-
ñòâîì, óñòàëîñòüþ, óùåðáíîñòüþ.
5. Îáðàçîâàòü “ðàñêîëüíè÷åñêèå” ãðóïïêè, ñòèìóëèðîâàòü ïåðå-
áåæ÷èêîâ, ëó÷øå âñåãî ïðåâðàòèòü ëèäåðà ãðóïïû â ïåðåáåæ÷èêà
(“êóïèòü”, ïîîáåùàòü, çàâåðáîâàòü è ò. ä.).
6. Ïîñòàðàòüñÿ çàêîííî èçáàâèòüñÿ îò íàèáîëåå íåëîÿëüíûõ ÷ëå-
íîâ ãðóïïû, îñîáåííî îò åå äåñòðóêòèâíîãî íåôîðìàëüíîãî ëèäåðà.
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè:
• ñ ïðèìåíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåð. Äëÿ ýòîãî ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ðàçíûå ñðåäñòâà: óâîëüíåíèå äåñòðóêòèâíîãî ëèäå-
ðà èëè ïåðåâîä åãî íà äðóãîå ìåñòî ðàáîòû; èçìåíåíèå åãî
ñîöèàëüíîé ðîëè çà ñ÷åò ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ôóíêöèé èëè ÷å-
ðåç âêëþ÷åíèå â ãðóïïó åãî ñîïåðíèêîâ; èçîëÿöèþ ëèäåðà; ïå-
ðåâîä íà äðóãèå ó÷àñòêè ðàáîòû ëþäåé, îñîáåííî áëèçêèõ ê
äåñòðóêòèâíîìó ëèäåðó; çàãðóçêîé ëèäåðà ðàáîòîé, çàòðóäíÿþ-
ùåé íåôîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ, è ò. ä. Àäìèíèñòðàòèâíîå óñò-
ðàíåíèå äåñòðóêòèâíîãî ëèäåðà îöåíèâàåòñÿ êàê õèðóðãè÷å-
ñêîå âìåøàòåëüñòâî; ÷àñòî åãî íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü áåç
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà; îíî ìîæåò áûòü âîñïðèíÿòî ïîä-
÷èíåííûìè êàê íåñïðàâåäëèâîå è âûçâàòü ÿâíûé èëè ñêðûòûé
ïðîòåñò ñ èõ ñòîðîíû;

151
• ñ ïîìîùüþ èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà è íàïðàâëåííîñòè äåñòðóê-
òèâíîãî ëèäåðñòâà, ïðèìåíåíèÿ ñïîñîáíîñòåé è àâòîðèòåòà ëè-
äåðà ñ ïîëüçîé äëÿ îðãàíèçàöèè. Ýòîãî ìîæíî äîñòèãíóòü ñ
ïîìîùüþ èíäèâèäóàëüíûõ áåñåä, “ïðèáëèæåíèÿ” ëèäåðà ê ðó-
êîâîäñòâó, ïðîÿâëåíèÿ ê íåìó îñîáîãî âíèìàíèÿ, íàçíà÷åíèÿ
åãî íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü è ò. ï. Òàêîé ñïîñîá ýôôåêòè-
âåí ëèøü òîãäà, êîãäà íåôîðìàëüíûé ëèäåð ãîòîâ èçìåíèòüñÿ
è ïîä÷èíèòü ñâîþ àêòèâíîñòü öåëÿì îðãàíèçàöèè;
• ñ ïîìîùüþ ïåðåõâàòà îñíîâíûõ ôóíêöèé äåñòðóêòèâíîãî íå-
ôîðìàëüíîãî ëèäåðà ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, ðåàëèçàöèè
ðóêîâîäèòåëåì âàæíûõ ïîòðåáíîñòåé ãðóïïû, êîòîðûå ïûòàëñÿ
óäîâëåòâîðèòü íåôîðìàëüíûé ëèäåð. Íàïðèìåð, åñëè íåôîð-
ìàëüíàÿ ãðóïïà âîçíèêëà â ðåçóëüòàòå äåôèöèòà ïåðåäà÷è èí-
ôîðìàöèè è ýòî ïðèâåëî ê âîçðàñòàíèþ ðîëè íåôîðìàëüíîãî
ëèäåðà, ðàñïóñêàþùåãî ñëóõè è ñïëåòíè, òî òàêîå ëèäåðñòâî
ìîæíî óñòðàíèòü çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ âíèìàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ê íåôîðìàëüíîìó îáùåíèþ ñ ëþäüìè, ñâîåâðåìåííîìó è ïîë-
íîìó èíôîðìèðîâàíèþ ñîòðóäíèêîâ;
• ñ ïîìîùüþ ïîäðûâà ðåïóòàöèè ëèäåðà, åãî êîìïðîìåòàöèè
â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ è ãëàçàõ åãî ïîñëåäîâàòåëåé, âñåãî êîë-
ëåêòèâà. Ýòî ìîæíî äîñòèãíóòü çà ñ÷åò êîððåêòíîãî, íî ïîñòî-
ÿííîãî ïîêàçà íà ñîáðàíèÿõ íèçêîé ïðîôåññèîíàëüíîé êîì-
ïåòåíòíîñòè ëèäåðà, åãî ñîìíèòåëüíûõ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ,
áåñïåðñïåêòèâíîñòè èëè îïàñíîñòè äåéñòâèé, ê êîòîðûì îí ïî-
áóæäàåò, è ò. ï.

6.4. Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà


êàê îñíîâà ìîòèâàöèè
êîëëåêòèâà ôèðìû

Ïîíÿòèå è ñòðóêòóðà
îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû
Âàæíûì ìîòèâèðóþùèì óñëîâèåì ñïëî÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííàÿ êóëü-
òóðà — íàáîð íàèáîëåå âàæíûõ ïðåäïîëîæåíèé, ïðèíèìàåìûõ
÷ëåíàìè îðãàíèçàöèè è ïîëó÷àþùèõ âûðàæåíèå â çàÿâëÿåìûõ îðãà-

152
íèçàöèåé öåííîñòÿõ, êîòîðûå çàäàþò ëþäÿì îðèåíòèðû èõ ïîâåäåíèÿ
è äåéñòâèé.
Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà ñîñòîèò èç øåñòè ñîñòàâëÿþùèõ:
1) ôèëîñîôèè, çàäàþùåé ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è åå
îòíîøåíèÿ ê ñîòðóäíèêàì è êëèåíòàì;
2) äîìèíèðóþùèõ öåííîñòåé, íà êîòîðûõ áàçèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
è êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê öåëÿì åå ñóùåñòâîâàíèÿ ëèáî ñðåä-
ñòâàì èõ äîñòèæåíèÿ;
3) íîðì, ðàçäåëÿåìûõ ñîòðóäíèêàìè îðãàíèçàöèè è îïðåäåëÿþ-
ùèõ ïðèíöèïû âçàèìîîòíîøåíèé â êîëëåêòèâå;
4) ïðàâèë, ïî êîòîðûì âåäåòñÿ “èãðà” â îðãàíèçàöèè;
5) êëèìàòà, ñóùåñòâóþùåãî â îðãàíèçàöèè è ïðîÿâëÿþùåãîñÿ â
òîì, êàêîâà àòìîñôåðà â îðãàíèçàöèè è êàê ÷ëåíû êîëëåêòèâà
âçàèìîäåéñòâóþò ñ âíåøíèì ìèðîì;
6) ïîâåäåí÷åñêèõ ðèòóàëîâ, âûðàæàåìûõ â ïðîâåäåíèè â îðãàíè-
çàöèè îïðåäåëåííûõ öåðåìîíèé, èñïîëüçîâàíèè îïðåäåëåííûõ
âûðàæåíèé, çíàêîâ è ò. ï.

Ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû


1. Êîíêðåòíàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà êîëëåêòèâà ìîæåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ õàðàêòåðèñòèê:
• öåííîñòåé (êàê íàáîðà îðèåíòèðîâ â òîì, ÷òî õîðîøî è ÷òî
ïëîõî) è íîðì (êàê íàáîðà ïðåäïîëîæåíèé è îæèäàíèé îòíî-
ñèòåëüíî îïðåäåëåííîãî òèïà ïîâåäåíèÿ);
• âåðû âî ÷òî-òî è îòíîøåíèÿ ê ÷åìó-òî — âåðû â ðóêîâîä-
ñòâî, óñïåõ, ñâîè ñèëû, âî âçàèìîïîìîùü, â ñïðàâåäëèâîñòü
è ò. ï.; îòíîøåíèÿ ê êîëëåãàì, êëèåíòàì è êîíêóðåíòàì, çëó è
íàñèëèþ, àãðåññèè è ò. ï.; âëèÿíèå ðåëèãèè è ìîðàëè;
• îñîçíàíèÿ ñåáÿ è ñâîåãî ìåñòà â îðãàíèçàöèè — îäíè êóëü-
òóðû öåíÿò ñîêðûòèå ðàáîòíèêîì ñâîèõ âíóòðåííèõ íàñòðîåíèé,
äðóãèå ïîîùðÿþò èõ âíåøíåå ïðîÿâëåíèå; â îäíèõ ñëó÷àÿõ íå-
çàâèñèìîñòü è òâîð÷åñòâî ïðîÿâëÿþòñÿ ÷åðåç ñîòðóäíè÷åñòâî,
à â äðóãèõ — ÷åðåç èíäèâèäóàëèçì;
• òðóäîâîé ýòèêè è ìîòèâèðîâàíèÿ — îòíîøåíèÿ ê ðàáîòå
è îòâåòñòâåííîñòè çà íåå; ðàçäåëåíèÿ è çàìåùåíèÿ ðàáîòû;
÷èñòîòû ðàáî÷åãî ìåñòà; êà÷åñòâà ðàáîòû; ïðèâû÷åê, ñâÿçàí-
íûõ ñ ðàáîòîé; îöåíêè ðàáîòû è âîçíàãðàæäåíèÿ; îòíîøåíèé

153
“÷åëîâåê — ìàøèíà”; èíäèâèäóàëüíîé è ãðóïïîâîé ðàáîòû; ïðî-
äâèæåíèÿ ïî ñëóæáå;
• ïðîöåññà ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêà — áåçäóìíîãî èëè
îñîçíàííîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîòû; ïîëàãàþòñÿ â îðãàíèçàöèè
íà èíòåëëåêò èëè ñèëó; ïðîöåäóð èíôîðìèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ;
ïðèçíàíèÿ èëè îòêàçà îò âàæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ëîãèêè â ðàñ-
ñóæäåíèÿõ è äåéñòâèÿõ; ïîäõîäîâ ê îáúÿñíåíèþ ïðè÷èí;
• âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè — â çàâèñèìîñòè îò âîç-
ðàñòà è ïîëà, ñòàòóñà è âëàñòè, ìóäðîñòè è èíòåëëåêòà, îïûòà
è çíàíèé, ðàíãà è ïðîòîêîëà, ðåëèãèè è ãðàæäàíñòâà; ñòåïåíè
ôîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé, ïîëó÷àåìîé ïîääåðæêè, ïóòåé ðàçðå-
øåíèÿ êîíôëèêòîâ;
• êîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû è ÿçûêà îáùåíèÿ — èñïîëüçî-
âàíèÿ óñòíîé, ïèñüìåííîé, íåâåðáàëüíîé êîììóíèêàöèè, “òåëå-
ôîííîãî ïðàâà” è îòêðûòîñòè êîììóíèêàöèé; æàðãîíà, àááðå-
âèàòóð, æåñòèêóëÿöèè;
• îñîçíàíèÿ âðåìåíè, îòíîøåíèÿ ê íåìó è åãî èñïîëüçîâà-
íèÿ — ñòåïåíè òî÷íîñòè è îòíîñèòåëüíîñòè âðåìåíè ó ðàáîò-
íèêîâ; ñîáëþäåíèÿ âðåìåííîãî ðàñïîðÿäêà è ïîîùðåíèé çà
ýòî; ìîíîõðîìàòè÷åñêîãî èëè ïîëèõðîìàòè÷åñêîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âðåìåíè;
• âíåøíåãî âèäà, îäåæäû è ïðåäñòàâëåíèÿ ñåáÿ íà ðàáîòå —
ðàçíîîáðàçèÿ óíèôîðì è ñïåöîäåæäû, äåëîâûõ ñòèëåé;
• òîãî, ÷òî è êàê åäÿò ëþäè, ïðèâû÷åê è òðàäèöèé â ýòîé îá-
ëàñòè — îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå íàëè-
÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ýòîãî íà ïðåäïðèÿ-
òèè; ïðèíîñÿò ëþäè åäó ñ ñîáîé èëè ïîñåùàþò êàôåòåðèé âíóò-
ðè èëè âíå îðãàíèçàöèè; äîòàöèè ïèòàíèÿ; ïåðèîäè÷íîñòè è
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïèòàíèÿ; ðàáîòíèêè ðàçíûõ óðîâíåé åäÿò
âìåñòå èëè îòäåëüíî è ò. ï.
Îñîçíàíèå è ðàçäåëåíèå êîëëåêòèâîì ïåðå÷èñëåííûõ ýëåìåíòîâ
îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû äåëàåò äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ áîëåå îñ-
ìûñëåííûìè, çíà÷èòåëüíûìè è ìîòèâèðîâàííûìè.
2. Ðåàêöèÿ ðóêîâîäñòâà íà êðèòè÷åñêèå ñèòóàöèè, âîçíèêàþ-
ùèå â êîëëåêòèâå. Åñëè â îðãàíèçàöèè âîçíèêàþò êðèòè÷åñêèå ñèòó-
àöèè, ñîòðóäíèêè èñïûòûâàþò îáîñòðåííîå ÷óâñòâî áåñïîêîéñòâà.
Ïîýòîìó òî, êàê ðóêîâîäñòâî ïîäõîäèò ê ðàçðåøåíèþ êðèçèñíîé ñè-
òóàöèè, ÷åìó ïðè ýòîì îòäàåòñÿ ïðåäïî÷òåíèå, â äàëüíåéøåì ïðîÿâëÿ-

154
åòñÿ â ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû öåííîñòåé è âåðîâàíèé ïåðñîíàëà, åãî
ìîòèâàöèè.
3. Îòíîøåíèå ê ðàáîòå è ñòèëü ïîâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé.
 ñèëó òîãî ÷òî ðóêîâîäèòåëè çàíèìàþò îñîáîå ïîëîæåíèå â îð-
ãàíèçàöèè è íà íèõ îáðàùåíî âíèìàíèå ñîòðóäíèêîâ, ñòèëü èõ ïîâå-
äåíèÿ, èõ îòíîøåíèå ê ðàáîòå ïðèîáðåòàþò õàðàêòåð ýòàëîíà äëÿ ïî-
âåäåíèÿ â îðãàíèçàöèè. Ðàáîòíèêè ñîçíàòåëüíî èëè íåîñîçíàííî
ïîäñòðàèâàþòñÿ ïîä ðèòì ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ, äóáëèðóþò åãî ïîä-
õîä ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé è òåì ñàìûì êàê áû ôîðìè-
ðóþò óñòîé÷èâûå íîðìû ïîâåäåíèÿ â êîëëåêòèâå.
4. Êðèòåðèàëüíàÿ áàçà ïîîùðåíèÿ è íàêàçàíèÿ ñîòðóäíèêîâ.
Íà ôîðìèðîâàíèå îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû, à ÷åðåç ýòîò ïðîöåññ —
è íà ìîòèâàöèþ ñîòðóäíèêîâ ñóùåñòâåííî âëèÿþò êðèòåðèè ïîîùðå-
íèÿ ïåðñîíàëà. ×ëåíû îðãàíèçàöèè, îñîçíàâ, çà ÷òî îíè ïîëó÷àþò âîç-
íàãðàæäåíèå ëèáî íàêàçàíèå, äîñòàòî÷íî áûñòðî ôîðìèðóþò ïðåä-
ñòàâëåíèå, ÷òî õîðîøî, à ÷òî ïëîõî â îðãàíèçàöèè. Óñâîèâ ýòî, îíè
ñòàíîâÿòñÿ íîñèòåëÿìè îïðåäåëåííûõ öåííîñòåé, çàêðåïëÿÿ òåì ñà-
ìûì îïðåäåëåííóþ îðãàíèçàöèîííóþ êóëüòóðó.
5. Êðèòåðèàëüíàÿ áàçà îòáîðà, íàçíà÷åíèÿ, ïðîäâèæåíèÿ è
óâîëüíåíèÿ èç îðãàíèçàöèè. Êàê è â ñëó÷àå ñ ïîîùðåíèåì, êðèòåðèè,
èñïîëüçóåìûå ðóêîâîäñòâîì ïðè îòáîðå íà ðàáîòó â îðãàíèçàöèþ,
ïðîäâèæåíèè ñîòðóäíèêîâ è èõ óâîëüíåíèè, ñóùåñòâåííî âëèÿþò íà
öåííîñòè, êîòîðûå áóäóò ðàçäåëÿòüñÿ ñîòðóäíèêàìè îðãàíèçàöèè è,
ñëåäîâàòåëüíî, âëèÿòü íà èõ ìîòèâàöèþ.
Êî âòîðè÷íûì ôàêòîðàì îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû, êîòîðûå
âëèÿþò íà ìîòèâàöèþ êîëëåêòèâà, îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå:
1. Ñòðóêòóðà îðãàíèçàöèè. Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê ñêîíñòðó-
èðîâàíà îðãàíèçàöèÿ, êàê ðàñïðåäåëÿþòñÿ çàäà÷è è ôóíêöèè ìåæäó
åå ïîäðàçäåëåíèÿìè è îòäåëüíûìè ñîòðóäíèêàìè, íàñêîëüêî øèðîêî
ïðàêòèêóåòñÿ äåëåãèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé, ó ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè ñêëà-
äûâàåòñÿ îïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå, â êàêîé ìåðå îíè ïîëüçóþòñÿ
äîâåðèåì ó ðóêîâîäñòâà, íàñêîëüêî â îðãàíèçàöèè ïðèñóòñòâóåò äóõ
ñâîáîäû è öåíèòñÿ èíèöèàòèâà ñîòðóäíèêîâ.
2. Ñèñòåìà ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è îðãàíèçàöèîííûå ïðî-
öåäóðû. Â îðãàíèçàöèè ïîâåäåíèå ñîòðóäíèêîâ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
ðàçëè÷íûìè ïðîöåäóðàìè è íîðìàìè. Ëþäè âçàèìîäåéñòâóþò îïðå-
äåëåííûì îáðàçîì è ïî îïðåäåëåííûì ñõåìàì, çàïîëíÿþò îïðå-
äåëåííûå öèðêóëÿðû è ôîðìû îò÷åòíîñòè, ñ îïðåäåëåííîé ïåðè-
îäè÷íîñòüþ è â îïðåäåëåííîé ôîðìå îò÷èòûâàþòñÿ î ïðîäåëàííîé

155
ðàáîòå. Âñå ýòè ïðîöåäóðíûå ìîìåíòû â ñèëó ðåãóëÿðíîñòè è ïîâòî-
ðÿåìîñòè ñîçäàþò îïðåäåëåííûé êëèìàò â êîëëåêòèâå, êîòîðûé ãëó-
áîêî ïðîíèêàåò â ïîâåäåíèå åãî ÷ëåíîâ.
3. Âíåøíèé è âíóòðåííèé äèçàéí è îôîðìëåíèå ïîìåùåíèÿ,
â êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ, ïðèíöèïû ðàçìåùåíèÿ ñîòðóä-
íèêîâ, ñòèëü äåêîðèðîâàíèÿ è ìíîãîå äðóãîå ñîçäàþò ó ÷ëåíîâ îðãà-
íèçàöèè îïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå î åå ñòèëå, îá èõ ïîçèöèè
â îðãàíèçàöèè è â êîíå÷íîì ñ÷åòå — î ïðèñóùèõ îðãàíèçàöèè öåí-
íîñòíûõ îðèåíòèðàõ.
4. Ìèôû è èñòîðèè î âàæíûõ ñîáûòèÿõ è ëèöàõ, èãðàâøèõ è
èãðàþùèõ êëþ÷åâóþ ðîëü â æèçíè îðãàíèçàöèè. Áûòóþùèå â êîëëåê-
òèâå ëåãåíäû è ðàññêàçû, êàê ñîçäàâàëàñü îðãàíèçàöèÿ, êàêèå çíà÷è-
òåëüíûå ñîáûòèÿ áûëè â åå èñòîðèè, êòî èç ëþäåé è êàê ïîâëèÿë íà
åå ðàçâèòèå, ñïîñîáñòâóþò òîìó, ÷òî ñèñòåìà óñòîé÷èâûõ ïðåäñòàâëå-
íèé î äóõå îðãàíèçàöèè ñîõðàíÿåòñÿ âî âðåìåíè è äîâîäèòñÿ äî
êîëëåêòèâà â ÿðêîé ýìîöèîíàëüíîé ôîðìå.
5. Ôîðìàëèçîâàííûå ïîëîæåíèÿ î ôèëîñîôèè è ñìûñëå ñóùå-
ñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, ñôîðìóëèðîâàííûå â âèäå ïðèíöèïîâ åå ðà-
áîòû, íàáîðà öåííîñòåé, çàïîâåäåé, êîòîðûì íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü,
÷òîáû ñîõðàíÿòü è ïîääåðæèâàòü äóõ îðãàíèçàöèè (åñëè îíè äîëæ-
íûì îáðàçîì äîâîäÿòñÿ äî âñåõ åå ÷ëåíîâ), ñïîñîáñòâóþò ìîòèâàöèè
êîëëåêòèâà.
Ðåêîìåíäàöèè ìåíåäæåðàì ïî ýôôåêòèâíîìó
óïðàâëåíèþ îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðîé:
1. Îáðàùàéòå îñîáîå âíèìàíèå íà íåìàòåðèàëüíûå, âíåøíå íå
âîñïðèíèìàåìûå ñòîðîíû îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû. Ãëóáîêî óêî-
ðåíèâøèåñÿ â ñîçíàíèè ðàáîòíèêîâ ïðåäïîëîæåíèÿ è öåííîñòíûå
îðèåíòèðû ìîãóò ïîòðåáîâàòü îïðåäåëåííûõ èçìåíåíèé â ñèñòåìå
è ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ.
2. Ñêåïòè÷åñêè îòíîñèòåñü ê ïðåäëîæåíèÿì, ïðèçûâàþùèì ê áû-
ñòðûì è çíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì â îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðå ôèð-
ìû, òàê êàê îíè ïðèâîäÿò ê äåìîòèâàöèè êîëëåêòèâà.
3. Ñòàðàéòåñü ïîíÿòü è ó÷èòûâàòü çíà÷èìîñòü âàæíûõ îðãàíèçàöè-
îííûõ ñèìâîëîâ (íàçâàíèÿ êîìïàíèè, ëîãîòèïà, ëîçóíãîâ, ýëåìåíòîâ
ôèðìåííîãî ñòèëÿ).
4. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê èñòîðèÿì, ðàññêàçûâàåìûì â îðãàíèçàöèè,
àíàëèçèðóéòå, êòî èõ ãåðîè è ÷òî ýòè èñòîðèè îòðàæàþò â îðãàíèçà-
öèîííîé êóëüòóðå, êàê îíè âëèÿþò íà ìîòèâàöèþ ïåðñîíàëà.

156
5. Ïåðèîäè÷åñêè èñïîëüçóéòå îðãàíèçàöèîííûå îáðÿäû äëÿ ïåðå-
äà÷è ñ èõ ïîìîùüþ áàçîâûõ èäåàëîâ è óñèëåíèÿ êóëüòóðû êîëëåêòèâà.
6. Ïðîâîäèòå â æèçíü âàæíûå öåííîñòè îðãàíèçàöèîííîé êóëüòó-
ðû ñ ïîìîùüþ ïóáëè÷íûõ çàÿâëåíèé, âûñòóïëåíèé, ëè÷íûõ ïîñòóïêîâ.
Äëÿ ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà î÷åíü âàæíî âèäåòü ëè÷íûé ïðèìåð ðóêî-
âîäñòâà â ïîääåðæàíèè îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû.

6.5. Ìîòèâàöèÿ êîëëåêòèâà


ïðè îðãàíèçàöèè íîâîââåäåíèé

Îðãàíèçàöèÿ íîâîââåäåíèé, èçìåíåíèé ìîæåò âñòðåòèòü çíà÷èòåëü-


íîå ñîïðîòèâëåíèå ñî ñòîðîíû êîëëåêòèâà. Îáû÷íî ñèëà ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ çàâèñèò îò ñòåïåíè ðàçðóøåíèÿ ñëîæèâøèõñÿ æèçíåííûõ óñòî-
åâ, òðàäèöèé, ïðèâû÷åê, ïðèíöèïîâ è íîðì; ñêîðîñòè è èíòåíñèâíîñòè
ïðîöåññà íîâîââåäåíèé; õàðàêòåðà è ìàñøòàáîâ óãðîçû âëàñòè; ïîíè-
ìàíèÿ íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèé, ïðè÷àñòíîñòè ê íèì ëþäåé, äîâå-
ðèÿ ê èíèöèàòîðàì è ðóêîâîäèòåëÿì.
Ñîïðîòèâëåíèå ïåðåìåíàì óñèëèâàåòñÿ, åñëè îíè íå îáîñíîâàíû è
íå îáúÿñíåíû, ñëèøêîì ðàäèêàëüíû, íåáëàãîïðèÿòíî âîçäåéñòâóþò íà
ëþäåé, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ èìåþùåãîñÿ ó íèõ îïûòà, êîãäà ïðåäû-
äóùèå ïåðåìåíû íå ïðèâåëè ê ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòàì.
Óñèëåíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ ñïîñîáñòâóþò è òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà,
êàê ñòàáèëüíîñòü êîììåð÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïîçâîëÿâøàÿ äîëãîå
âðåìÿ “ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ”, çàêîñòåíåëîñòü, ðóòèíà, íåäîñòàòî÷íàÿ
êâàëèôèêàöèÿ è âûñîêàÿ òåêó÷åñòü êàäðîâ, íåçäîðîâàÿ âíóòðåííÿÿ
àòìîñôåðà, ãîñïîäñòâî àâòîðèòàðíûõ ìåòîäîâ ðóêîâîäñòâà.
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ôîðìû ñîïðîòèâëåíèÿ èçìåíåíèÿì.
Ïàññèâíîå ñîïðîòèâëåíèå âûðàæàåòñÿ â ñîêðûòèè èëè èãíîðèðî-
âàíèè èíôîðìàöèè è ðåøåíèé, îòêëàäûâàíèè èõ ïðèíÿòèÿ è èñïîëíå-
íèÿ, îãðàíè÷åíèé äåÿòåëüíîñòè èíèöèàòîðîâ, èíòðèãàõ, íàïðàâëåííûõ
íà ðàñêîë â êîëëåêòèâå.
Àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â âûäà÷å íåäîñòî-
âåðíîé èíôîðìàöèè, íàìåðåííî îøèáî÷íûõ ðàñïîðÿæåíèé, íàðó-
øåíèè èíñòðóêöèé, ïîðÿäêà äåéñòâèé, îòâëå÷åíèè ðåñóðñîâ íà äðóãèå
öåëè.
Îñíîâíûå ìîòèâû ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåîáðàçîâàíèÿì ïîäðàçäå-
ëÿþòñÿ íà ãðóïïû.

157
Ýêîíîìè÷åñêèå ìîòèâû ñâÿçàíû ñ ïîòåíöèàëüíîé óãðîçîé ïîòåðè
äîõîäà èëè åãî èñòî÷íèêîâ âñëåäñòâèå áåçðàáîòèöû, ñîêðàùåíèÿ ðà-
áî÷åãî äíÿ, èíòåíñèôèêàöèè òðóäà, ëèøåíèÿ ëüãîò.
Ê îðãàíèçàöèîííûì ìîòèâàì îòíîñèòñÿ íåæåëàíèå íàðóøàòü ñëî-
æèâøóþñÿ ñèñòåìó îòíîøåíèé, èíòåðåñîâ, ðàññòàíîâêó ñèë, ïîñêîëüêó
áîëüøèíñòâî èçìåíåíèé âñåãäà ïðîèñõîäèò â ÷üþ-òî ïîëüçó è ïîä-
ðûâàåò èíòåðåñû äðóãèõ.
Ëè÷íîñòíûå ìîòèâû ñâÿçàíû ïðåèìóùåñòâåííî ñ ïñèõîëîãè÷åñêè-
ìè îñîáåííîñòÿìè è ïðèâû÷êàìè ëþäåé: íåæåëàíèåì íàðóøàòü îáû÷-
íûé õîä ñîáûòèé, èíåðöèîííîñòüþ, ñòðàõîì ïåðåä íîâûì, íåâåäîìûì.
Íà îïàñíîñòè è óãðîçû ëþäè, êàê ïðàâèëî, ðåàãèðóþò ïîòåðåé ãèáêîñòè
ìûøëåíèÿ, è ïî ìåðå ðàçâèòèÿ íîâîââåäåíèé îíè ìîãóò ñòàíîâèòüñÿ
âñå áîëåå àãðåññèâíûìè è êîñíûìè. Â ïðîöåññå ïåðåìåí íåèçáåæíî
âîçíèêàåò óãðîçà äîëæíîñòè, ëè÷íîé âëàñòè, ñòàòóñó, ïîëîæåíèþ
â îðãàíèçàöèè, óâàæåíèþ ðóêîâîäñòâà è êîëëåã, áóäóùåé êàðüåðå.
Ëè÷íîå ñîïðîòèâëåíèå ìîæåò îñíîâûâàòüñÿ íà îñîçíàíèè ñîá-
ñòâåííîé íåêîìïåòåíòíîñòè, íåâåðèè â ñîáñòâåííûå ñèëû, íåñïîñîáíî-
ñòè îñâîèòü íîâûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, íåæåëàíèè ïðåîäîëåâàòü òðóä-
íîñòè, áðàòü íà ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíî
äóìàòü è ðàáîòàòü.
Íàêîíåö, âûäåëÿåòñÿ ãðóïïà ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ìîòèâîâ
ñîïðîòèâëåíèÿ: îòñóòñòâèå ó ëþäåé óáåæäåíèÿ â íåîáõîäèìîñòè ïðå-
îáðàçîâàíèé, âî ìíîãîì îáóñëîâëåííîå ñëàáîé èíôîðìèðîâàííîñòüþ
îá èõ öåëÿõ, îæèäàåìûõ âûãîäàõ è âîçìîæíûõ ïîòåðÿõ; íåäîâîëü-
ñòâî ìåòîäàìè èõ îñóùåñòâëåíèÿ (íàâÿçàííîñòüþ, âíåçàïíîñòüþ);
íåäîâåðèå ê èíèöèàòîðàì ïåðåìåí; ñòðåìëåíèå ñîõðàíèòü “ñòàðûå
äîáðûå” ïîðÿäêè; óâåðåííîñòü, ÷òî ïåðåìåíû ïðîèñõîäÿò èñêëþ÷è-
òåëüíî â èíòåðåñàõ ðóêîâîäñòâà.
Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî äëÿ ìîòèâàöèè êîëëåêòèâà ïðè îðãàíèçà-
öèè íîâîââåäåíèé íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ :
• ñîçäàíèå “ñòàðòîâîé ïëîùàäêè” èçìåíåíèé â âèäå òùàòåëüíî-
ãî è âñåñòîðîííåãî îáîñíîâàíèÿ ïîòðåáíîñòè â íèõ, îïðåäåëå-
íèÿ âåðîÿòíûõ ïîñëåäñòâèé, øèðîêîå èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ
îðãàíèçàöèè î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ;
• âûÿâëåíèå ãðóïï, êîòîðûå îêàæóò ñîïðîòèâëåíèå, è ãðóïï, íà êî-
òîðûå ìîæíî îïåðåòüñÿ;
• âîâëå÷åíèå ëþäåé â äèñêóññèè, ïîîùðåíèå êðèòèêè, ïîääåðæêà
àêòèâèñòîâ, íåéòðàëèçàöèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ;

158
• ñîçäàíèå îñîáîé ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ äëÿ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà; ëþäè äîëæíû áûòü çàèíòåðåñîâàíû â ïåðåìåíàõ,
èìåòü âîçìîæíîñòü èçâëå÷ü èç íèõ ëè÷íóþ âûãîäó;
• ïðèâëå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ ê àêòèâíîìó òâîð÷åñòâó, ó÷àñòèþ â
ïðåîáðàçîâàíèÿõ, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî ìîðàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêîãî êëèìàòà, óñëîâèé äëÿ ïîääåðæêè ïåðåìåí îñíîâíû-
ìè “öåíòðàìè âëàñòè” è øèðîêèìè ìàññàìè;
• ïðîâåäåíèå (ïðè íåîáõîäèìîñòè) ïåðåãîâîðîâ è çàêëþ÷åíèå
ñîãëàøåíèé ñ íàèáîëåå âëèÿòåëüíûìè ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà, íå-
ôîðìàëüíûìè ëèäåðàìè, ïðèâëå÷åíèå èõ íà ñâîþ ñòîðîíó;
• ñêðûòîå (ïóòåì ìàíèïóëèðîâàíèÿ) èëè ÿâíîå ïðèíóæäåíèå íå-
ñãîâîð÷èâûõ, åñëè ïî-äðóãîìó íåâîçìîæíî äîáèòüñÿ èõ ñîãëà-
ñèÿ ó÷àñòâîâàòü â ïðåîáðàçîâàíèÿõ, õîòÿ ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì.

Âîïðîñû äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ


1. Âèäû êîëëåêòèâîâ.
2. Îñíîâíûå ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êîëëåêòèâîâ.
3. ×òî ìîãóò ñäåëàòü ìåíåäæåðû äëÿ ìîòèâàöèè êîëëåêòèâîâ íà êàæäîé
ñòàäèè èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ?
4. Èåðàðõèè ìîòèâîâ ãðóïïû.
5. Ìîòèâàöèîííûé àñïåêò âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è êîëëåêòèâà.
6. Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ìîòèâàöèþ ãðóïï.
7. ×òî äîëæåí ñäåëàòü ìåíåäæåð äëÿ óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè ãðóïïû?
8. Ìîòèâû âñòóïëåíèÿ ëþäåé â íåôîðìàëüíûå ãðóïïû.
9. Êàê îñëàáèòü ìîòèâàöèþ íåëîÿëüíîé íåôîðìàëüíîé ãðóïïû?
10. Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà êàê îñíîâà ìîòèâàöèè êîëëåêòèâà ôèðìû.
11. Ìåòîäû óñèëåíèÿ ìîòèâàöèè êîëëåêòèâà ïðè îðãàíèçàöèè íîâîââåäåíèé.
12. Êëàññèôèêàöèÿ êîëëåêòèâîâ ïî ñòåïåíè ìîòèâàöèè ëþäåé íà ðàáîòó.
13. Îòíîøåíèÿ ìåíåäæåðà ñ íåôîðìàëüíûìè ëèäåðàìè ñðåäè ïîä÷èíåííûõ.
14. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè îäíîðîäíûõ è ðàçíîðîäíûõ êîëëåêòèâîâ. Èõ
ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà.

159
ÑÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÎÉ
È ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

1. Àáðàìîâ Â. Ì. Ìîòèâàö³ÿ ³ ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ â óìîâàõ ïåðåõîäó äî


ðèíêó. — Îäåñà, 1995.
2. Àêèìîâà Í. Â. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â ïðîìûøëåííîñòè: ïðîáëåìû
èçìåðåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ. — Ê., 1991.
3. Àíäðèåíêî Â. Ô., Äàíþê Â. Ì. Ýêîíîìè÷åñêîå ñòèìóëèðîâàíèå òðóäîâîé
àêòèâíîñòè. — Ê., 1991.
4. Àñååâ Â. Ã. Ìîòèâàöèÿ ïîâåäåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. — Ì., 1976.
5. Àôîíèí À. Ñ. Îñíîâû ìîòèâàöèè òðóäà: îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå
àñïåêòû: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ê., 1994.
6. Àôîíèí À. Ñ. Òðóäîâîå ïîâåäåíèå (ñîöèîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç). —
Ê., 1991.
7. Áàòêàåâà È. À. Îðãàíèçàöèÿ îïëàòû òðóäà â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ê ðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêå. — Ì., 1994.
8. Áîääè Ä., Ïåéòîí Ð. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà. — ÑÏá., 1999.
9. Âàéñáóðä Â. À. Îðãàíèçàöèÿ îïëàòû òðóäà â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ýêîíî-
ìèêîé. — Ñàìàðà, 1996.
10. Âåñíèí Â. Ð. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà. — Ì., 1996.
11. Âåñíèí Â. Ð. Ïðàêòè÷åñêèé ìåíåäæìåíò ïåðñîíàëà. — Ì., 1998.
12. Âèëþíàñ Â. Ê. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû ìîòèâàöèè ÷åëîâåêà. — Ì.,
1990.
13. Âèõàíñêèé Î. Ñ., Íàóìîâ À. È. Ìåíåäæìåíò: ÷åëîâåê, ñòðàòåãèÿ, îðãàíèçà-
öèÿ, ïðîöåññ: Ó÷åáíèê. — Ì., 1995.
14. Ãåð÷èêîâà È. Í. Ìåíåäæìåíò: Ó÷åáíèê. — Ì., 1994.
15. Ãóñèíà Â. Ì. Î ìîäåëÿõ ìåõàíèçìà ìîòèâàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â
óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. — Ê., 1996.
16. Äåññëåð Ã. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóä.: Ïåð. ñ
àíãë. / Ïîä îáù. ðåä. Þ. Â. Øëåìîâà. — Ì., 1997.
17. Äðóêåð Ï. Óïðàâëåíèå, íàöåëåííîå íà ðåçóëüòàòû: Ïåð. ñ àíãë. — Ì.,
1994.
18. Äðóêåð Ï. Ýôôåêòèâíûé óïðàâëÿþùèé. — Ì., 1994.
19. Åãîðøèí À. Ï. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì. — Í. Íîâãîðîä, 1997.
20. Æóêîâ Ë. È., Ïåðñèêîâ Â. Â. Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå ïî òðóäó è çàðàáîòíîé
ïëàòå. — Ì., 1990.
21. Çàíþê Ñ. Ñ. Ìîòèâàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³. — Ëóöüê, 1998.
22. Çäðàâîìûñëîâ À. Ã. Ïîòðåáíîñòè. Èíòåðåñû. Öåííîñòè. — Ì., 1986.
23. Çèãåðò Â., Ëàíã Ë. Ðóêîâîäèòü áåç êîíôëèêòîâ. — Ì., 1990.
24. Èçìåíåíèå ìîòèâàöèè òðóäà â íîâûõ óñëîâèÿõ. — Ì., 1992.

160
25. Êàëèíà À. Â. Îðãàíèçàöèÿ è îïëàòà òðóäà â óñëîâèÿõ ðûíêà (àñïåêò ýô-
ôåêòèâíîñòè): Ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîáèå. — Ê., 1997.
26. Êîâàëåâà Ã. Ìîòèâû ïîâåäåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. — Ì., 1988.
27. Êîëîò À. Ì. Ìîòèâàö³ÿ, ñòèìóëþâàííÿ ³ îö³íêà ïåðñîíàëó. — Ê., 1998.
28. Êðè÷åâñêèé Ð. Ë. Åñëè âû — ðóêîâîäèòåëü: ýëåìåíòû ïñèõîëîãèè ìåíåä-
æìåíòà â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå. — Ì., 1996.
29. Ëåîíòüåâ À. Í. Ïîòðåáíîñòè, ìîòèâû è ýìîöèè. — Ì., 1971.
30. Ëåóøåâ À. Â., Æèäåëåâà Â. Â. Îðãàíèçàöèÿ îïëàòû òðóäà çà ðóáåæîì. —
Ñûêòûâêàð, 1994.
31. Ëóê À. Í. Ìîòèâàöèÿ íàó÷íîãî òâîð÷åñòâà: Îáçîð àìåðèêàíñêîé è çàïàä-
íîåâðîïåéñêîé ëèòåðàòóðû. — Ì., 1980.
32. Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ç. Ï. Ðóìÿíöåâà, Í. À. Ñî-
ëîìàòèí, Ð. Ç. Àêáåðäèí è äð. — Ì., 1995.
33. Ìåñêîí Ì, Àëüáåðò Ì., Õåäîóðè Ô. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà: Ïåð. ñ
àíãë. — Ì., 1992.
34. ̳ðîøíè÷åíêî Î. Â. Ìîòèâàö³ÿ ïðàö³. — Äîíåöüê, 1988.
35. Ìîðîçîâà Ë. Ë. Òðóä è çàðàáîòíàÿ ïëàòà: Ïðàêòè÷. ðóêîâîäñòâî. — Ì.,
1997.
36. Ìîñêâè÷åâ Ñ. Ã. Èñïîëüçîâàíèå ôàêòîðà ìîòèâàöèè â óïðàâëåíèè: Ó÷åá.
ïîñîáèå. — Ê., 1990.
37. Ìîñêâè÷åâ Ñ. Ã. Î ëè÷íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è ìîòèâàöèè åãî äåÿòåëüíîñ-
òè: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ê., 1991.
38. Ìîòèâàöèè è ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà â ñôåðå òðóäà: Ñá. íàó÷. òð. ÍÈÈÒðó-
äà. — Ê., 1990.
39. Ìîòèâàö³éí³ îñíîâè åôåêòèâíî¿ ïðàö³ â óìîâàõ ðèíêîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿
åêîíîì³êè: Çá. íàóê. ïð. — Ê., 1996.
40. Ìîòèâàöèîííûé ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ òðóäîâîé àêòèâíîñòè: Ñá. ñò. /
Ïîä ðåä. Ì. È. Âàåéêîâà, Ò. ß. ×åòâåðíèíîé. — Ì., 1989.
41. Ìîòèâàöèÿ è ýìîöèîíàëüíûé ñòðåññ // Ìàòåð. ñîâèíôîðì ñèìïîçèóìà:
 2 ÷. — Ì., 1987.
42. Ìîòèâàöèÿ ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè: Ñá. íàó÷. òð. / Ïîä îáù. ðåä.
Þ. Í. Êóëþòêèíà, Ã. Ñ. Ñóõîáñêîé. — Ë., 1972.
43. Ìîòèâàöèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ì., 1989.
44. Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: Ìåæâóç. ñá. íàó÷. òð. — Íîâîñèáèðñê,
1993.
45. Íàóêà óïðàâëÿòè: ç ³ñòî𳿠ìåíåäæìåíòó: Õðåñòîìàò³ÿ / Óïîð. ². Î. Ñëå-
íîâ. — Ê., 1993.
46. Íþòòåì Þ. Ìîòèâàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü // Ýêñïåðèìåíò. ïñèõîëîãèÿ. —
Ì., 1975. — Âûï. 5.
47. Îáùàÿ ïñèõîëîãèÿ / Ïîä ðåä. À. Â. Ïåòðîâñêîãî. — Ì., 1970.

161
48. Îñíîâè ïñèõîëî㳿: ϳäðó÷. / Çà çàã. ðåä. Î. Â. Êèðè÷óêà, Â. À. Ðîìåí-
öÿ. — Ê., 1995.
49. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âóçîâ / Ïîä ðåä. Â. Ñ. Âåðëî-
êè, È. Ä. Ìèõàéëîâà. — Õàðüêîâ, 1996.
50. Îó÷è Ó. Ìåòîäû îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà: ÿïîíñêèé è àìåðèêàíñêèé
ïîäõîäû: Ñîêð. ïåð. ñ àíãë. — Ì., 1984.
51. ΒØîíåññè Äæ. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ôèðìîé. — Ì., 1979.
52. Ïàòðóøåâ Â. Ä., Êàëìàêàí Í. À. Óäîâëåòâîðåííîñòü òðóäîì: ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû. — Ì., 1993.
53. Ïðîñêóðÿêîâ Â. Ì., Ëóïàíîâ Ê. Þ. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è îïëàòà òðó-
äà. — Ì., 1986.
54. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ìîòèâàöèè ó÷åáíîé è òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè. — Íîâîñèáèðñê, 1985.
55. Ïóãà÷åâ Â. Ï. Ðóêîâîäñòâî ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè: Ó÷åáíèê. — Ì.,
1998.
56. Ðåãóëèðîâàíèå çàðàáîòíîé ïëàòû â íîâûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ. —
Ê., 1990.
57. Ñîâðåìåííûé áèçíåñ: Ó÷åáíèê:  2 ò.: Ïåð. ñ àíãë. / Ä. Ðå÷ìåí, Ì. Ìåñ-
êîí, Ê. Áîóâè, Ä. Òèëë. — Ì., 1995.
58. Ñóäàêîâ Ê. Â. Áèîëîãè÷åñêèå ìîòèâàöèè. — Ì., 1971.
59. Òåéëîð Ô. Ïðèíöèïû íàó÷íîãî ìåíåäæìåíòà. — Ì., 1991.
60. Òèõîíîâè÷ Â. Î. Ìîòèâè òðóäîâî¿ àêòèâíîñò³ îñîáè: Òåîðåòè÷í³ ïðîáëå-
ìè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ. — Ê., 1972.
61. Òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî Óêðàèíû // Ïðàâî è ïðàêòèêà. — 1998. —
¹ 7.
62. Òóëåíêîâ Í. Â. Ââåäåíèå â òåîðèþ è ïðàêòèêó ìåíåäæìåíòà: Ó÷åá. ïîñî-
áèå. — Ê., 1998.
63. Óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèåé: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóä. âóçîâ / Ïîä ðåä.
À. Ã. Ïîðøíåâà è äð. — Ì., 1998.
64. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. À. ß. Êèáà-
íîâà. — Ì., 1997.
65. Ôðåéä Ç. Îñíîâíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè â ïñèõîàíàëèçå. — Ì.,
1923.
66. Ôóëåð Ä. Óïðàâëÿé èëè ïîä÷èíÿéñÿ! Ïðîâåðåííàÿ òåõíèêà ýôôåêòèâíî-
ãî ðóêîâîäñòâà. — Ì., 1992.
67. Õåêõàóçåí Õ. Ìîòèâàöèÿ è äåÿòåëüíîñòü. — Ì., 1986.
68. Õì³ëü Ô. ². Ìåíåäæìåíò: ϳäðó÷. — Ê., 1995.
69. ×åðâ³íñüêà Ë. Ï. Îñíîâè ìîòèâàö³¿ â ìåíåäæìåíò³. — Ñóìè, 1997.
70. ×åðíÿâñêèé À. Ä. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ê., 1998.
71. Øåãäà À. Â. Îñíîâû ìåíåäæìåíòà: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ê., 1998.

162
72. Ùåðáàê Ô. Í. Ñòèìóëû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè: Ìåòîäîëîãè÷. àñïåêò. —
Ë., 1976.
73. Ù¸êèí Ã. Â. Ñîöèàëüíàÿ òåîðèÿ è êàäðîâàÿ ïîëèòèêà: Ìîíîãð. — Ê.,
2000.
74. Þäæèí Ð. Ñòî îäèí ïóòü ïî ïîâûøåíèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà âà-
øèõ ðàáîòíèêîâ // Îôèñ Àäìèíèñòðýéøí ýíä àóòîìýéøí. — 1985. —
Ñåíò.
75. ßêîáñîí Ï. Ì. Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ìîòèâàöèè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâå-
êà. — Ì., 1969.

163
Ñîäåðæàíèå

Ââåäåíèå ....................................................................................................... 3
Òåìà 1. Ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå ìîòèâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà
1.1. Ïîíÿòèå ìîòèâàöèè è åå íåîáõîäèìîñòü â óïðàâëåíèè ................... 4
1.2. Ñâÿçü ìîòèâàöèè ñ äðóãèìè ôóíêöèÿìè óïðàâëåíèÿ ........................ 5
1.3. Êëàññèôèêàöèÿ ìîòèâàöèè ............................................................... 9
1.4. Ñëîæíîñòü óïðàâëåíèÿ ìîòèâàöèåé ................................................ 11
1.5. Ýâîëþöèÿ ìîòèâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà ...................................... 12
Òåìà 2. Ìîòèâàöèîííûé ïðîöåññ
2.1. Ñîäåðæàíèå ìîòèâàöèîííîãî ïðîöåññà ......................................... 16
2.2. Ïîòðåáíîñòè êàê îñíîâà ìîòèâàöèè ............................................... 17
2.3. Êëàññèôèêàöèÿ ïîòðåáíîñòåé ......................................................... 20
2.4. Ïîíÿòèå î ìîòèâàõ äåÿòåëüíîñòè ................................................... 23
2.5. Êëàññèôèêàöèÿ ìîòèâîâ ................................................................. 25
2.6. Ìîòèâàöèîííàÿ ñôåðà ëè÷íîñòè ..................................................... 28
2.7. Ñòèìóëû, ñòèìóëèðîâàíèå ................................................................ 30
2.8. Êëàññèôèêàöèÿ ñòèìóëîâ ................................................................ 32
2.9. Ìîòèâàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ëè÷íîñòè ..................................... 35
Òåìà 3. Ìîòèâàöèîííûå òåîðèè
3.1. Ïåðâîíà÷àëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè ................................................ 43
3.2. Ñîäåðæàòåëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè ............................................... 47
3.3. Ïðîöåññóàëüíûå òåîðèè ìîòèâàöèè ................................................ 58
3.4. Êîíöåïöèÿ ïàðòèñèïàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ...................................... 71
Òåìà 4. Ìåòîäû ìîòèâàöèè â óïðàâëåíèè
4.1. Ïîíÿòèå î ìåòîäàõ ìîòèâàöèè ....................................................... 75
4.2. Íåýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû ìîòèâàöèè ............................................. 75
4.3. Ìåòîäû óäîâëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé
ïåðñîíàëà ôèðìû ........................................................................... 80
4.4. Ïîäêðåïëåíèå, ãàøåíèå è íàêàçàíèå êàê ìåòîäû
ìîòèâàöèè ........................................................................................ 82
4.5. Óïðàâëåíèå âîçíàãðàæäåíèåì ðàáîòíèêîâ ..................................... 84
4.6. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè îðãàíèçàöèîííîãî
ïîâåäåíèÿ æåíùèí .......................................................................... 85
4.7. Ìîòèâàöèÿ íà÷èíàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ ........................................... 88
4.8. Ñîäåðæàíèå ðàáîòû è ìîòèâàöèÿ ................................................... 93
4.9. Óñëîâèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå è ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà ....................... 96
Òåìà 5. Îïëàòà òðóäà è ìîòèâàöèÿ
5.1. Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè ................ 101
5.2. Îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå ñèñòåìû îðãàíèçàöèè
îïëàòû òðóäà ................................................................................. 102

164
5.3. Îñîáåííîñòè îïëàòû òðóäà ìåíåäæåðîâ ...................................... 112
5.4. Ñòðóêòóðà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêà .............................................. 113
5.5. Ïðåìèðîâàíèå, ëüãîòû è ïðèâèëåãèè ðàáîòíèêîâ ......................... 116
5.6. Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ............................................ 120
5.7. Âèäû îïëàòû òðóäà òîðãîâûõ àãåíòîâ .......................................... 123
5.8. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ òîðãîâûõ àãåíòîâ ..................................... 127
5.9. Îðãàíèçàöèÿ âûäà÷è çàðàáîòíîé ïëàòû ....................................... 128
Òåìà 6. Ìîòèâàöèÿ êîëëåêòèâîâ
6.1. Ñóùíîñòü è êëàññèôèêàöèÿ êîëëåêòèâîâ, ñòàäèè
èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ....................................................... 130
6.2. Ìîòèâàöèîííûé àñïåêò âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà
è êîëëåêòèâà ................................................................................. 140
6.3. Îñîáåííîñòè ìîòèâàöèè êîëëåêòèâîâ ........................................... 142
6.4. Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà êàê îñíîâà ìîòèâàöèè
êîëëåêòèâà ôèðìû ........................................................................ 152
6.5. Ìîòèâàöèÿ êîëëåêòèâà ïðè îðãàíèçàöèè íîâîââåäåíèé ............... 157
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé è ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû .................... 160

165
Ó ïðîïîíîâàíîìó êóðñ³ ëåêö³é âèêëàäåíî îñíîâí³ ïðîáëåìè ìîòèâàö³éíîãî ìåíå-
äæìåíòó, îáãðóíòîâàíî ì³ñöå ìîòèâàö³¿ â ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ. Ðîçêðèòî çì³ñò ìîòè-
âàö³éíîãî ïðîöåñó ³ íàâåäåíî ìîòèâàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñòîñò³. Ðîçãëÿíóòî
ñó÷àñí³ ìîòèâàö³éí³ òåî𳿠òà ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ïðàêòèö³ óïðàâë³ííÿ, ìåòîäè é ôîðìè
îïëàòè ïðàö³ òà ìîòèâàö³¿ ð³çíèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â ³ êîëåêòèâ³â.
Äëÿ ñòóäåíò³â óïðàâë³íñüêèõ ñïåö³àëüíîñòåé óñ³õ ôîðì íàâ÷àííÿ, âèêëàäà÷³â âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ìåíåäæåð³â ³ ï³äïðèºìö³â.

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ
Ñëàäêåâè÷ Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷
ÌÎÒÈÂÀÖ²ÉÍÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
Êóðñ ëåêö³é
(Ðîñ. ìîâîþ)

Ðåäàêòîð Ñ. À. Àòäàºâà
Êîðåêòîðè: Ñ. À. Äîöåíêî, ². Â. Òî÷àíåíêî
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà À. Â. Öåáðåíêî
Îôîðìëåííÿ îáêëàäèíêè Î. À. Ëèííèê

Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ÄÊ ¹ 8 â³ä 23.02.2000

ϳäï. äî äðóêó 12.03.01. Ôîðìàò 60 × 84/16. Ïàï³ð îôñåòíèé. Äðóê îôñåòíèé.


Óì. äðóê. àðê. 9,8. Îáë.-âèä. àðê. 9,1. Òèðàæ 8000 ïð. Çàì. ¹ 1-55
̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (ÌÀÓÏ)
03039 Êè¿â-39, âóë. Ôðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ
Àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî çàêðèòîãî òèïó “Êíèãà”
04655 ÌÑÏ Êè¿â-53, âóë. Àðòåìà, 25

166