Вы находитесь на странице: 1из 3

„ORDONANŢĂ

de recunoaştere în calitate de parte civilă


постановление о признании гражданским истцом

_______________________________ _____ ____________20___


locul emiterii место составления

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală ________________________


Орган уголовного преследования представлен офицера по уголовному преследованию
________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, имя, фамилия
________________________________________________________________________________
examinând materialele cauzei penale nr.________________________________________________
рассмотрев материалы уголовного дела № esenţa cauzei суть дела
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ţinând cont, că prin infracţiune cet.
Принимая во внимание, что преступными действиями гр.
________________________________________________________________________________
numele, prenumele părţii civile ф.и.о. гражданского истца
a suferit un prejudiciu material sau moral în sumă de______________________________________
причинен материальный или моральный ущерб в сумме
în conformitate cu prevederile art.61 CPP,
в соответствие с требованием ст. 61 УПК,

DISPUNE:
Постановил:

1. Recunoaşterea cet. ______________________________________________________________


признать гр. numele, prenumele фамилия, имя
în calitate de parte civilă în cauza penală şi notificarea ei (lui) despre acest fapt.
Гражданским истцом по данному делу о чем ему (ей) объявить

Reprezentant al organului de urmărire penală ____________________________


Офицер по уголовному преследованию semnătura подпись

Ordonanţa mi-a fost adusă la cunoştinţă la _____ _____________20____.


Постановление мне объявлено

Reprezentantul organului de urmărire penală a explicat drepturile şi obligaţiile părţii civile


în cadrul urmăririi penale, prevăzute de articolul 62 C.P.P. şi anume:
Офицером по уголовному преследованию были разъяснены права и обязанности гражданского истца
предусмотренные ст. 62 УПК в процессе расследования уголовного дело

(1) În scopul susţinerii cererii sale, partea civilă dispune de următoarele drepturi:
Гражданский истец в целях поддержания предъявленного им иска имеет право:
1) să facă explicaţii asupra cererii depuse;
давать объяснения по предъявленному иску;
2) să prezinte şi alte materiale în susţinerea cererii sale;
представлять и другие материалы для поддержания своего иска;

Ofiţerul de urmărire penală Partea civilă


Офицер по уголовному преследованию Гражданский истец
3) să formuleze cereri de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală, a
judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;
заявлять отводы лицу, осуществляющему уголовное преследование, судье, прокурору, эксперту,
переводчику, секретарю судебного заседания;
4) să înainteze cereri, în special pentru asigurarea acţiunii civile pornite;
подавать заявления, в частности об обеспечении предъявленного им иска;
5) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală sau a instanţei, să ceară
includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii respective;
возражать против действий органа уголовного преследования или судебной инстанции и требовать
внесения своих возражений в протокол соответствующего действия;
6) să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor la care ea a participat şi să ceară
completarea lor sau includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal respectiv;
знакомиться с протоколами процессуальных действий, произведенных с его участием, и требовать
внесения в них дополнений или своих замечаний;
7) să ia cunoştinţă de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi penale, să
noteze orice date din dosar care se referă la acţiunea civilă;
знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания уголовного преследования,
выписывать из него любые сведения, относящиеся к предъявленному им иску;
8) să participe la şedinţe de judecată, inclusiv la cercetarea materialelor cauzei referitor la
acţiunea sa;
участвовать в судебных заседаниях, в том числе в исследовании материалов, касающихся
предъявленного им иска;
9) să pledeze în dezbateri judiciare referitor la acţiunea sa civilă;
выступать в судебных прениях относительно предъявленного им иска;
10) să fie informată de organul de urmărire penală sau de instanţă despre hotărârile adoptate
care se referă la drepturile şi interesele sale, să primească gratuit, la solicitarea sa, copii de pe aceste
hotărâri, precum şi copie de pe sentinţă, decizie sau de pe o altă hotărâre judecătorească definitivă;
уведомляться органом уголовного преследования или судебной инстанцией о принятии затрагивающих
его права и интересы решений и, по желанию, бесплатно получать копии этих решений, а также копию
приговора, постановления или другого окончательного судебного решения;
11) să depună plângeri împotriva acţiunilor şi hotărârilor organului de urmărire penală,
precum şi să atace hotărârea instanţei referitor la acţiunea civilă;
подавать жалобы на действия и решения органа уголовного преследования, а также обжаловать решение
судебной инстанции в части гражданского иска;
12) să retragă cererea depusă pe cale de atac de ea sau de reprezentantul său;
отозвать жалобу, поданную в порядке обжалования им или его представителем;
13) să facă obiecţii la plângerile altor participanţi la proces, să-şi expună părerea în şedinţa de
judecată referitor la cererile înaintate de alţi participanţi la proces;
подавать возражения на жалобы других участников процесса, высказывать в судебном заседании свои
мнения относительно заявлений, поданных другими участниками процесса;
14) să participe la judecarea cauzei pe cale ordinară de atac;
участвовать в рассмотрении дела судом в обычном порядке обжалования;
15) să facă obiecţii împotriva acţiunilor nelegitime ale celeilalte părţi în proces;
возражать против незаконных действий другой стороны;
16) să aibă reprezentant şi să înceteze împuternicirile lui;
иметь представителя и прекращать его полномочия;
17) să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată;
возражать против действий председательствующего в судебном заседании;
18) să renunţe la acţiunea civilă în orice etapă a procesului penal dacă legea permite;
отказаться от предъявленного иска на любой стадии уголовного судопроизводства в случае, если это не
запрещено законом;
19) să-i fie compensate cheltuielile suportate în cauza penală şi să i se repare prejudiciul
cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală sau ale instanţei;

Ofiţerul de urmărire penală Partea civilă


Офицер по уголовному преследованию Гражданский истец
получать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и ущерба,
причиненного ему незаконными действиями органа уголовного преследования или судебной инстанции;
20) să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală sau de instanţă în calitate
de mijloace de probă sau prezentate de ea însăşi, precum şi bunurile ce îi aparţin şi au fost ridicate
de la persoana care a săvârşit acţiunea interzisă de legea penală, să primească în original
documentele care îi aparţin.
получать обратно имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средств
доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица,
совершившего запрещенное уголовным законом действие, получать принадлежащие ему подлинники
документов.

(2) Partea civilă este obligată:


Гражданский истец обязан:
1) să se prezinte la citarea organului de urmărire penală sau a instanţei judecătoreşti;
являться по вызову органа уголовного преследования или судебной инстанции;
2) să asigure numărul de copii de pe cererea de chemare în judecată pentru toate părţile
civilmente responsabile participante la proces;
обеспечить представление копий иска по числу гражданских ответчиков, участвующих в процессе;
3) să prezinte, la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei, obiecte, documente
şi alte mijloace de probă de care dispune, precum şi mostre pentru cercetare comparativă;
представлять по требованию органа уголовного преследования или судебной инстанции имеющиеся у
него предметы, документы и другие средства доказывания, а также образцы для сравнительного исследования;
4) să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului organului de urmărire penală şi ale
preşedintelui şedinţei de judecată;
подчиняться законным распоряжениям представителя органа уголовного преследования и
председательствующего в судебном заседании;
5) să respecte ordinea stabilită în şedinţa de judecată.
соблюдать установленный в судебном заседании порядок.
(3) Partea civilă are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
Гражданский истец имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом.
(4) Partea civilă poate fi chemată şi ascultată în calitate de martor.
Гражданский истец может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля.
(5) Partea civilă îşi exercită drepturile şi obligaţiile sale personal sau, după caz, prin
reprezentant. Drepturile minorului le exercită reprezentantul lui legal în modul prevăzut de
prezentul cod.
Гражданский истец реализует свои права и исполняет возложенные на него обязанности лично или, в
зависимости от обстоятельств, через представителя. Права несовершеннолетних гражданских истцов
осуществляют их законные представители в порядке, предусмотренном настоящим кодексом.

Ordonanţa a fost adusă la cunoştinţă, drepturile au fost explicate:


Постановление объявлено, права разъяснены.

Partea civilă ____________________________


Гражданский истец semnătura подпись

Ofiţerul de urmărire penală _____________________________


Офицер по уголовному преследованию semnătura подпись

Вам также может понравиться