Вы находитесь на странице: 1из 9

PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016

ELECTROENERGETICA

Assessing Losses of Power and Electrical Energy in Unbalanced Medium


Voltage Distribution Networks
Toader C.1, Golovanov N.1, Porumb R. 1, Trishtiu I.1,
Bulac C.1, Mandish Al.1, M. Tirshu2
1
University Polytechnic of Bucharest, Bucharest, Romania
2
Institute of Power Engineering of Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Republic of
Moldova

Abstract. The work is dedicated to calculating electricity losses related to power lines average voltage
overhead or underground, which in terms of construction can be three-phase (three or four wire) in
unbalanced sinusoidal harmonic, determining energy efficiency indicators (such as positive and
negative factors of unbalance) thereof. It examines a case study and argues the results.
Keywords: indicators of unbalance of electricity, power and energy loss calculation.

Evaluarea pierderilor de putere şi energie electrică în reţele electrice de distribuţie


de medie tensiune dezechilibrate
Toader C.1, Golovanov N.1, Porumb R.1, Triştiu I.1,
Bulac C.1, Mandiş Al.1, Tîrşu M.2
1
Universitatea Politehnica Bucureşti, Bucureşti, România
2
Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: Lucrarea este dedicată calculului pierderilor de putere şi energie electrică aferente liniilor electrice de
medie tensiune, care din punct de vedere constructiv pot fi aeriene sau subterane, iar din punct de vedere
funcţional pot fi trifazate sau monofazate, în regim armonic sinusoidal nesimetric, determinându-se indicatori de
eficienţă energetică (ca de exemplu factori de nesimetrie negativă şi pozitivă) ale acestora. Se analizează un
studiu de caz şi se argumentează rezultatele obţinute.
Cuvinte-cheie: indicatori de nesimetrie a curenţilor electrici, calculul pierderilor de putere şi energie
electrică.

Оценка потерь мощности и электрической энергии в несбалансированных


распределительных сетях среднего напряжения
Тоадер К.1, Голованов Н.1, Порумб Р.1, Триштиу И.1,
Булак К. 1, Мандиш А. 1, Тыршу М. 2
1
Политехнический Университет Бухарест, Бухарест, Румыния
2
Институт Энергетики Академии Наук Молдовы, Кишинев, Республика Молдова
Аннотация. Работа посвящена расчётам потерь мощности и электрической энергии на
распределительных линиях электропередачи средней мощности, которые с точки зрения конструкции
могут быть воздушного и подземного исполнения, а функционально – трёхфазные либо однофазные, в
несимметричном синусоидальном гармоническом режиме, определяя показатели энергоэффективности
(к примеру, показатели положительной и отрицательной асимметрии). Анализируется тематическое
исследование, и аргументируются полученные результаты.
Ключевые слова: показатели несимметричности электрических токов, расчёт потерь мощности и
электрической энергии.

Sistemele de energie electrică sunt sistemele de tensiuni şi curenţi electrici îşi pierd
considerate, la proiectare, ca fiind echilibrate şi simetria.
încărcate simetric. Apariţia dezechilibrelor sau a încărcării
În aceste regimuri toate elementele nesimetrice determină regimuri în care curenţii
componente – generatoare, transformatoare, linii electrici şi tensiunile de secvenţă pozitivă,
şi utilizatori - prezintă parametri de circuit negativă şi zero pot determina creşterea
identici pe fiecare fază, iar sistemele de tensiuni pierderilor şi chiar daune în funcţionarea unor
şi de curenţi electrici, în orice secţiune, sunt echipamente.
simetrice. Dacă unul dintre elementele reţelei sau Preocupările pentru limitarea efectelor induse
ale utilizatorului se dezechilibrează, regimul de nesimetrii s-au concretizat în normative pentru
devine nesimetric (sau dezechilibrat), iar operatorii de transport şi de distribuţie a energiei
electrice.

46
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

Pentru evaluarea nesimetriei curbelor de componentelor simetrice (teorema lui Fortescue)


tensiune sau de curent electric se foloseşte teoria pe baza datelor obţinute din măsurări din care să
Fortescue a componentelor simetrice. Această rezulte valorile mărimilor urmărite pe fiecare
teorie se poate aplica numai mărimilor fază sau între faze. Măsurarea componentelor
sinusoidale; în practică mărimile nesimetrice se simetrice (pozitivă, negativă şi zero) este
referă la armonica fundamentală. realizabilă, în mod obişnuit, prin montaje
Se considera ca fiind relevantă numai adecvate ale aparatelor de măsurare specializate.
componenta de secvenţă negativă a mărimilor Simetrizarea reţelelor se poate realiza fie pe
trifazate. Evaluarea utilizată în Europa pe baza cale naturală, fie pe cale artificială. Simetrizarea
teoriei Fortescue conduce la valori substanţial pe cale naturală presupune încărcarea echilibrată
diferite faţă de evaluarea pe baza indicatorilor a fazelor cu receptoare monofazate care să
IEEE. realizeze simetria.
Dacă funcţionarea acestor receptoare este
1.DEZECHILIBRUL REŢELEI reciproc independentă, echilibrarea dispare când
ELECTRICE – DEFINIŢII unul din receptoare iese din funcţiune sau îşi
Consecinţa cea mai defavorabilă a schimbă regimul de funcţionare din considerente
dezechilibrului de tensiune este circulaţia unor tehnologice; este cazul cuptoarelor industriale
componente de curent electric (negativă şi zero) monofazate sau bifazate (de inducţie) sau al
ce produc pierderi suplimentare, cupluri parazite tracţiunii electrice.
la motoare electrice de tensiune alternativă, Simetrizarea naturală este eficientă numai
creşterea uzurii etc. acolo unde regimul receptoarelor monofazate
Cauzele care produc dezechilibrul sistemului este relativ uniform, cum este cazul cartierelor de
trifazat pot fi: locuinţe şi străzilor, stadioanelor, halelor
 Temporare – în general, apar datorită industriale etc. Puterile acestor receptoare sunt
influenţei defectelor asupra reţelei, care se pot relativ mici.
produce între două sau mai multe conductoare Simetrizarea artificială se realizează cu
cu sau fără punere la pământ; aceste defecte echipamente specifice, special concepute, care se
determină apariţia unor variaţii ale tensiunii şi conectează împreună cu receptoarele
curentului electric, diferite pe cele trei faze şi dezechilibrate de puteri mari pentru a forma
dispar odată cu defectul; receptoare echivalente echilibrate.
 Permanente – dezechilibrul fazelor este
provocat de cauze de natură constructivă
2. NESIMETRII ALE TENSIUNILOR ŞI
(liniile electrice nu sunt perfect simetrice
CURENŢILOR ELECTRICI ÎN REŢELE
geometric sau în reţelele de joasă tensiune, o
ELECTRICE
parte din utilizatori sunt monofazaţi şi se
alimentează din reţele trifazate etc.). O reţea trifazată, compusă din linii,
Propagarea sistemelor de secvenţă zero generatoare şi receptoare, poate fi reprezentată
(homopolară) este limitată de transformatoarele într-o schemă echivalentă prin impedanţele
cu conexiune în triunghi. Propagarea tensiunilor respective. Aşa cum s-a menţionat mai sus, în
de succesiune negativă (inversă) dintr-o reţea de cazul în care impedanţele pe cele trei faze ale
tensiune inferioară către una de tensiune reţelei sunt identice, adică au acelaşi modul şi
superioară se face cu atenuare puternică în acelaşi argument, reţeaua se numeşte echilibrată.
funcţie de puterea de scurtcircuit a sistemului de Dacă cel puţin una din impedanţele complexe
tensiune ridicată, în timp ce propagarea dintr-o diferă de celelalte, reţeaua respectivă se
reţea spre alta de tensiune inferioară se face cu o dezechilibrează.
atenuare care depinde de prezenţa maşinilor Într-un sistem trifazat echilibrat, alimentat cu
rotative trifazate, care au un puternic efect de un sistem de tensiuni simetric, curenţii electrici
reechilibrare. care iau naştere în diversele elemente, precum şi
Simetrizarea curenţilor electrici are drept căderile de tensiune corespunzătoare, formează
efect principal scăderea pierderilor tehnice din sisteme trifazate simetrice.
reţelele electrice atât ale utilizatorilor, cât şi ale Cu excepţia scurtcircuitului trifazat, celelalte
SEN. tipuri de defecte între conductoarele reţelei, cu şi
Calculul indicatorilor caracteristici ai fără legătură cu pământul, conduc la variaţii de
mărimilor nesimetrice în cazul regimurilor tensiune trecătoare nesimetrice în reţea, mai mult
nesimetrice, se poate face cu ajutorul teoriei sau mai puţin pronunţate. Pentru studiul unor

47
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

astfel de scurtcircuite se utilizează teoria investiţii au condus la apariţia şi dezvoltarea aşa


componentelor simetrice. Aplicarea metodei numitului sistem mixt de distribuţie trifazat-
componentelor simetrice presupune calculul a monofazat. Astfel de sisteme se întâlnesc în
trei componente independente (de succesiune America de Nord (sistemul mixt cu neutrul
pozitivă, negativă şi zero), fără legături între ele, distribuit cu conductor neutru), în Australia
în afara condiţiilor de la locul de scurtcircuit. (Sistemul mixt fără conductor neutru). Acest
Fiecare dintre aceste componente are propria mod de realizare a sistemului de distribuţie poate
impedanţă. Tipul de nesimetrie sau de induce importante nesimetrii ale mărimilor
dezechilibru din reţea poate fi reprezentat printr- electrice în sistemul trifazat de alimentare).
o interconectare între reţele echivalente de În funcţie de structura defectului care
diferite succesiuni. conduce la nesimetrie pot fi
Dezechilibrul impedanţelor, provocat de  nesimetrii longitudinale, apărute ca urmare
unele cauze de natură constructivă sau a întreruperii unei faze;
dezechilibru provocat de repartiţia neuniformă a  nesimetrii transversale, apărute în urma
sarcinii pe cele trei faze ale reţelei de alimentare, unor scurtcircuite între faze sau fază-pământ;
conduce la apariţia unor regimuri nesimetrice  nesimetrii simple sau multiple, în funcţie de
permanente, care sunt caracterizate prin apariţia numărul de impedanţe sau admitanţe care
unor componente de secvenţă negativă/zero a intervin;
tensiunilor şi a curenţilor electrici în reţeaua  nesimetrii, cauzate de componentele de
respectivă. secvenţă zero şi negative.
În general, din punct de vedere constructiv,
liniile electrice aeriene de înaltă tensiune nu sunt
„echilibrate”. În cazul dispunerii celor trei 3. MĂRIMI CARACTERISTICE ŞI
conductoare ale unui circuit după vârfurile unui NIVELURI ADMISIBILE
triunghi echilateral, apare necesară o În general, nesimetria unui sistem de tensiuni
supraînălţare suplimentară a stâlpilor de (sau de curenţi electrici) se evaluează cu
susţinere şi o transpunere repetată a indicatori care exprimă procentual raportul dintre
conductoarelor pentru a simetriza aceste circuite, componenta de secvenţă negativă (inversă) şi/sau
ceea ce uneori nu se poate realiza total. Chiar şi zero (homopolară) pe de o parte şi componenta
în aceste condiţii rezultă un dezechilibru al de secvenţă pozitivă (directă), pe de altă parte.
impedanţelor. În cazul dispunerii pe orizontală a Astfel se poate defini [1]:
celor trei conductoare, conductorul central  factorul de nesimetrie negativă ca fiind:
prezintă – la curenţi electrici de secvenţă A ,
pozitivă/negativă – o impedanţa inferioară cu 6- k 
ns (1)
A
10% faţă de cea a celorlalte conductoare. În −
în care: A este valoarea efectivă a componentei
această situaţie, căderea de tensiune este mai
de secvenţă negativă a tensiunii sau a curentului
mică, ceea ce atrage o uşoară nesimetrie la
electric; A+ - componenta de secvenţă pozitivă.
bornele utilizatorilor.
 factorul de nesimetrie zero este
Dezechilibrul sarcinii poate fi provocat, spre
exemplu, de receptoarele cu construcţie A0 ,
k ns0  (2)
nesimetrică care, conectate la reţelele trifazate, A
0
absorb curenţi electrici diferiţi pe cele trei faze. în care A este componenta de secvenţă zero a
Această situaţie conduce la o nesimetrie a tensiunii sau a curentului electric.
sistemului de tensiuni. Probabilitatea de apariţie În normative şi reglementări se fac precizări
a dezechilibrului pe cele trei faze este mai mare numai asupra nivelurilor admisibile de
în cazul reţelelor cu utilizatori monofazaţi sau nesimetrie referitoare la tensiune. Astfel, în SR
bifazaţi (tracţiune electrică, sudare, instalaţii EN 50160/2012 [2] se consideră că o reţea
electrotermice monofazate sau bifazate, electrică se poate considera practic echilibrată
echipamente electrocasnice etc.). dacă factorul de nesimetrie negativă nu
În acelaşi timp, în zonele rurale şi chiar în depăşeşte valoarea de 2%, considerată ca limită
zonele urbane periferice, alimentarea sarcinilor de compatibilitate
reduse şi dispersate determină un tranzit de În nodul de sistem în care se conectează o
putere prin liniile electrice mult inferior faţă de substaţie de alimentare a tracţiunii electrice
capacitatea acestora. În aceste condiţii, feroviare, factorul de nesimetrie negativă de
preocupările de reducere a cheltuielilor de tensiune poate ajunge până la 3%.

48
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

Uneori, pentru estimarea factorului de 4. CALCULUL PIERDERILOR DE


nesimetrie negativă de tensiune raportarea se ENERGIE ELECTRICĂ ÎN REŢELELE
face la tensiunea nominală, considerându-se că ELECTRICE ÎN REGIM ARMONIC
aceasta este suficient de apropiată de NESIMETRIC
componenta de succesiune pozitivă.
4.1. Introducere
Nivelurile de planificare, utilizate în mod
practic pentru evaluarea nesimetriei în reţeaua Este cunoscut faptul partea tehnică a
electrică, pentru dezechilibrul de tensiune sunt pierderilor de putere şi energie electrică are două
egale sau mai mici faţă de nivelurile de subclase: reală şi teoretică.
compatibilitate şi trebuie să permită coordonarea Componenta tehnică teoretică a pierderilor de
dezechilibrelor de tensiune între diferitele energie se poate optimiza, în sensul minimizării
niveluri de tensiune. ei. În acest fel, pierderile de energie electrică pot
În tabelul 1 [3] sunt indicate valorile de fi considerate ca un indicator ce caracterizează
planificare recomandate pentru diferite niveluri funcţionarea reţelei electrice respective [4].
de tensiune. 4.2. Informaţii necesare privind liniile
Tabelul 1 electrice (LE)
Valori indicative ale nivelurilor de planificare Pentru calculul pierderilor de energie dintr-un
pentru nesimetria de tensiune (factorul de PT este necesar să se cunoască topologia sau
nesimetrie negativă) pentru reţele de MT, IT, schema electrică monofilară (fig. 1) [5];
FIT În figura 1 au fost utilizate notaţiile:
Nivelul de tensiune Nivelul de  s este aria secţiunii transversale a
planificare Ln conductoarelor active;
 l - lungimea liniei;
kV %
 ρ - rezistivitatea materialului conductoarelor
MT 1,8
liniei electrice;
IT 1,4
 X0 - reactanţa specifică longitudinală a
FIT 0,8
conductoarelor liniei;
Nota 1 – Valorile indicate asigură ca  B0 - susceptanţa transversală a liniei;
emisiile utilizatorilor de la JT şi ale  G0 - conductanţa transversală a liniei.
instalaţiilor nesimetrice să permită Parametrii liniei electrice, cu n circuite,
realizarea nivelului de compatibilitate de rezultă:
2% a sistemelor de JT. Pentru reţelele de
 Rezistenţa şi reactanţa longitudinală a
MT la care se utilizează un nivel de
liniei
compatibilitate de 3% (1,5 ori nivelul de
 l X l
compatibilitate de 2%), nivelul de RL  ; XL  0 ; (3)
planificarea poate fi ales de 1,5 ori ns n
valoarea indicată în acest tabel (adică  Conductanţa şi susceptanţa
valoarea de 2,7). transversală a liniei
GL  n  G0  l ; BL  n  B0  L (4)
Nota 2 – Valorile indicate în tabel iau în
considerare un factor de transfer egal cu 4.3. Graficul de sarcină al utilizatorului
0,9 de la MT la JT şi de 0,95 la transferul Prin ipoteză se admite că sistemul de achiziţie
de la IT la MT, cu un exponent egal cu are o interfaţă ce poate achiziţiona datele de la
1,4 în legea de însumare. Alocarea este medie tensiune şi deci este posibilă obţinerea
bazată pe o egală împărţire a contribuţiei informaţiilor privind mărimile:
dezechilibrului la fiecare nivel de U − tensiunea liniei,
tensiune. I – curentul electric absorbit de utilizatorii
de energie electrică,
Nota 3 – Valorile din tabel nu au rolul de P - puterea activă aferentă utilizatorului,
a controla nesimetria care apare datorită Wa - energia activă aferentă utilizatorului la
unor evenimente necontrolabile sau intervale de timp egale Δt,
excepţionale precum funcţionarea Q - puterea reactivă a utilizatorului,
necorespunzătoare a unor echipamente, Wr - energia reactivă în aceleaşi intervale de
scurtcircuite, operaţii de comutare etc. timp Δt.

49
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

intrare ieşire
1 l, s 2
a)
I1 R0l X0l I2

U1 U2
G0l B0l
3 3

b)
Figura 1 − Schema unei linii electrice:
a) schema monofilară; b) schema echivalentă pe fază.

Datele obţinute permit construcţia graficelor  Pierderile de energie electrică activă


de sarcină, atât pentru fiecare fază în parte, cât şi ∆WaL
pe ansamblul sistemului trifazat. WaL   P0 L  RL   I A2  k A2  I B2  k B2  I C2  kC2    t f (10)
Indicatorii curbelor de sarcina cei mai utilizaţi
sunt [6]: în care: IA, IB, IC sunt curenţii electrici medii de
− puterea aparentă medie Smed funcţionare ai liniei;
Wa2  Wr2 kA , kB , kC − factorii de formă ai graficelor de
S med  ; (5) sarcină pentru fiecare fază.
tf
Considerând tensiunile de alimentare
− factorul de umplere ku: simetrice, iar curenţii electrici nesimetrici,
S ipoteza valabilă în sistemele de distribuţie,
ku  med ; (6)
SM curenţii electrici de secvenţă sunt [7]:
− factorul de formă al graficului de sarcină  Pozitivă
k 2f 2
4  
1 
I 
 2
     I m2  2   I u  I v  cos  uv   (11)
1 a  3  mF u , vF  3 
k a 2
f , (7)
ku  negativă
în care: SM este puterea aparentă maximă, 3
1  2  
a - factor de regresie cuprins în domeniul I 
 2
     I m2  2   I u  I v  cos  uv 
 3  mF  3 
 (12)
a  [0,15; 0,30] iar tf - timpul de funcţionare al
u , vF

utilizatorului.
Unghiurile φuv aparţin mulţimii:
uv  AB ; BC ; CA  ; u, v  F (13)
4.4.Pierderi de putere şi energie electrică
ale liniilor electrice de fără conductor neutru unde F este mulţimea fazelor liniei, iar
4.4.1. Pierderi de putere şi energie unghiurile φuv sunt:
activă ale liniilor electrice trifazate fără
conductor neutru AB  A  B ; BC  B  C ;
(14)
CA  C  A .
În cazul liniilor electrice trifazate fără
conductor neutru, în construcţie simetrică, sunt
valabile relaţiile [7]: Utilizând factorii de nesimetrie, relaţia (8)
devine:
 Pierderile de putere activă ∆PL
PL  P0 L  RL   I A2  I B2  I C2  (8)
PL  P0 L  RL  1   k I   x
2

 
,
în care  3 U n  I  
2 (15)
x  
P0 L  GoL  U 2
n (9)  Un 

50
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

unde factorii k I se definesc cu relaţii cunoscute


Alegând ca variabilă mărimea I , derivatele
ţinând seama de relaţiile (11) şi (12). funcţiilor din relaţiile (20) se anulează astfel:
Mărimile U+ = Un şi I+ sunt componentele de
- pentru ΔPL , I = 0;
succesiune pozitivă ale tensiunii şi respectiv ale
- pentru WaL, I = 0.
curentului electric, aceasta din urmă fiind
În ipoteza că tensiunea reţelei Un = const. în
definită cu relaţia (12).
locul factorului de încărcare în curent electric
Dacă se defineşte factorul de formă k 2f cu definit în relaţia (19), prin amplificarea acesteia
relaţia : cu tensiunea reţelei se poate defini un factor de
încărcare în puteri aparente:

k 2f 
I A2  k A2  I B2  k B2  I C2  kC2
, S
I A2  I B2  I C2
(16) S  . (21)
Sn
Variaţiile expresiilor din (20) în funcţie de
atunci relaţia (10) care după înlocuire cu factorii factorul de încărcare al puterii aparente, S, sunt
de nesimetrie ( k I ) şi de expresiile prezentate în figura 2.
componentelor de succesiune pozitivă din (11) 4.4.2. Pierderi de putere şi energie reactivă
conduce la forma: la liniilor electrice trifazate fără
conductor neutru
  3 U n  I   
2
 .
2
  1   k I    k f   t f
 2
WaL  P0 L  RL 
U   (17) Pornind de la relaţiile de definiţie ale
  n  
+ mărimilor asociate liniilor electrice trifazate fără
Se notează cu S mărimea [2, 6]
conductor neutru, în construcţie simetrică,
expresiile pierderilor de putere reactivă şi de
S   3 Un  I  , (18) energie reactivă rezultă.
 Pierderile de putere reactivă QL
care defineşte puterea aparentă de succesiune
pozitivă.

QL  Q0 L  X fL  I A2  I B2  I C2 ,  (22)
Dacă se introduce factorul de încărcare al în care
curentului electric I definit de [5]: Q0 L  B0 L  U n2 ; (23)

I  Pierderile de energie electrică reactivă
I  , (19) ∆WrL
In
  I A2  k A2  I B2  kB2    (24)
atunci relaţiile (15) şi (17) devin: W   Q  X 
rL 0L fL  2 2  t
 f
   I C  kC  
2
PL  P0 L  PL  1   kI   ;
2

 
(20)

WaL  P0 L  PL  k 2f   I2  1   k I2    t f . 
PL kI0 > 0; kI0 = 0; WL kI0 > 0; kI0 = 0;
kI− > 0 kI− = 0 kI− > 0 kI− = 0

nesimetric nesimetric
simetric simetric
P0L P0Ltf

S S
a) b)
Figura. 2 – Pierderi de putere PL (a) şi de energie WL (b) în funcţie de factorul
de încărcare în puteri aparente S .

51
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA
Utilizând factorii de nesimetrie, relaţia (22)
devine:
 
2

 
WrL  Q0 L  Q fL  k 2f   I2  1   k I    t f (27)

QL  Q0 L  X fL  1   k I     I  
2 2
(25) Variaţiile expresiilor din (25) şi (27) în funcţie
 
de factorul de încărcare al puterii aparente, S, sunt
prezentate în figura 3.
Dacă se defineşte factorul de formă k 2f cu relaţia Relaţiile obţinute sunt exemplificate în studiul de
(16), atunci relaţia (24) care după înlocuire cu la caz prezentat la paragraful 5 al lucrării.
forma:

QL kI0 > 0; kI0 = 0; WrL kI0 > 0; kI0 = 0;


kI− > 0 kI− = 0 kI− > 0 kI− = 0

nesimetric nesimetric
simetric simetric
Q0L

S S
a) b)
Figura. 3 – Pierderi de putere QL (a) şi de energie WrL (b) în funcţie de factorul
de încărcare în puteri aparente S .

evidenţiată încărcarea dezechilibrată a liniei pentru


5. STUDIU DE CAZ PENTRU O LINIE care s-a efectuat această analiză.
ELECTRICĂ DE MEDIE TENSIUNE
Tabelul 3.
Încărcările pentru un tronson de reţea electrică
Utilizând modelul matematic prezentat anterior,
dezechilibrată
s-a realizat o aplicaţie numerică pentru determinarea
pierderilor de putere şi respectiv de energie pentru o IA IB IC I-
linie electrică aeriană simplu circuit (n = 1) de 20 kV A A A A A
cu caracteristicile indicate în tabelul 2. 100 50 86.6 76.38 28.87
Tabelul 2.
Caracteristici ale conductoarelor pentru Tabelul 4.
o linie aeriană de 20 kV Încărcările simetrice pentru un tronson de
U n R0 reţea electrică echilibrată
l γ s Xo R X
n
I+ I-
k cir k Sm/m m Ω/k Ω/k
V c m m2 m2 m m Ω Ω A A
2 1 1 15 0.2 0.3 3.1 5.5 76.38 0
0 5 35 0 1 72 5 8
În Tabelul 5 sunt redate pierderile de putere în
Folosind relaţiile prezentate anterior au rezultat
regimuri simetrice şi nesimetrice.
valorile numerice din tabelele 3 şi 4, în care este

Tabelul 5.
Pierderi de putere şi energie pentru linia de 20 kV prezentată în regim simetric şi nesimetric

I+ I- kI- ΔPL ΔQL tf kf ΔWaL ΔWrL Wa CPT cazul


A A % kW kVAr ore kWh kVArh kWh % -
76.38 28.87 37.8 63.0 111.6 8760 1.05 613 978 23177 2.65 nesimetric
76.38 0 0 55.1 97.7 8760 1.05 536 855 23177 2.31 simetric

52
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

Datele din tabelul 5 pun în evidenţa implicit pierderi de putere activă şi energie
următoarele: electrică minime;
- în cazul real (regim nesimetric) pierderile - măsuri tarifare adecvate pentru o mai buna
de energie activă în procente sunt de 2.65%; aplatizare a graficelor de sarcina care, în
- în situaţia compensării nesimetriei de regim simetric (şi nesimetric), conduce la
kI=37.8% (realizarea regimului simetric) pierderi de putere şi energie mai mici.
pierderile de energie activă procentuale ajung la În cazul unor nesimetrii care depăşesc
2,31%. valorile admise pot fi utilizate instalaţii
specializate de simetrizare. La utilizarea acestora
6. CONCLUZII este necesar a lua în consideraţie[9]:
Nesimetriile din reţelele electrice pot - amplasarea eficientă a instalaţiilor de
determina: simetrizare;
 încălziri datorate pierderilor suplimentare în - dimensionarea tehnico-economică a
maşinile electrice rotative de tensiune instalaţiilor de simetrizare şi compensare a
alternativă; nesimetriilor;
 cupluri parazite în maşinile rotative ce se Toate aceste elemente sunt cunoscute şi
manifestă prin vibraţii; concretizate prin toate normativele în vigoare
 alimentarea convertoarelor alternativ – care trebuie completate cu studii pentru grafice
continuu (punţi redresoare) cu tensiuni tip de sarcină ce vor putea permite elaborarea
nesimetrice conduce la apariţia de unor noi reglementări în domeniul tarifelor de
componente continue în spectrul armonic; energie electrică convingătoare pentru utilizator
 funcţionarea protecţiilor de distanţă este de necesitatea ridicării eficienţei distribuţiei şi
perturbată de asemenea de prezenţa utilizării energiei electrice.
tensiunilor de secvenţă negativă.
În sistemele electroenergetice trifazate, Bibliografie
nesimetria tensiunilor şi a curenţilor electrici, [1] Albert Hermina ş.a., Calitatea energiei electrice.
este o importantă sursă de pierderi suplimentare Contribuţii. Rezultate. Perspective, Editura AGIR,
de putere şi energie electrică. Bucureşti, 2013.
[2] Caracteristici ale tensiunii în reţele electrice
Aceste abateri de la regimul normal de
publice de distribuţie, SR EN 50160:2011.
funcţionare (simetric şi sinusoidal), trebuie să fie [3] Normă tehnică energetică privind limitarea
identificate prin măsurători adecvate prevăzute regimului datorat conectării instalaţiilor nesimetrice
de norme. în reţelele electrice de transport şi de distribuţie,
Dacă abaterile parametrilor caracteristici ANRE 2014.
depăşesc valorile acceptate de reglementările în [4] Czarnecki L. S., Power Related Phenomena in
vigoare, este necesar să se prevadă măsuri de Three-Phase Unbalanced System, IEEE Transactions
corecţie corespunzătoare. on Power Delivery, Vol. 10, No.3, July 1995, pg.
Modelul teoretic dezvoltat este util prin 1168.1176.
elaborarea detaliată a unor măsuri tehnico- [5] Blackburn C.F., Evans R. D., Symmetrical
components for Power Systems Engineering, Marcel
organizatorice, puncte de vedere financiare care
Dekker Inc., New York 1993.
să valideze şi să justifice strategia rentabilizării [6] Iordănescu I. ş.a., Instalaţii electroenergetice şi
distribuţiei energiei electrice [8]. elemente de audit industrial, Editura N’Ergo,
Dintre măsurile care pot fi adoptate pentru Bucureşti, 2008.
limitarea nesimetrie pot fi indicate: [7] Georgescu Gh., Gavrilaş M., Rădăşanu D.,
- alegerea parametrilor liniilor (secţiune şi Calculul şi reducerea pierderilor de putere şi energie
perditanţă) astfel încât să fie asigurat în reţelele electrice, Publisher Spectrum, Iaşi, 1997.
necesarul utilizatorilor cu minim de pierderi [8] Ferrero A., Leva S., Morando A., A systematic,
(putere şi energie); mathematically and practically sound approach to the
- asigurarea regimului de încărcare simetric şi energy balance in three-wire three-phase systems,
L'Energia Elettrica, vol.81, 2004.
echilibrat care permite, la acelaşi tranzit de
[9] Golovanov N., Postolache P., Toader C., Eficienţa
energie electrică, randamente ridicate, şi calitatea energiei electrice, AGIR Publishing
House, Bucharest, 2007.

53
PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE 3 (32) 2016
ELECTROENERGETICA

Despre autori.
Profesor dr.ing. la catedra Profesor dr.ing la Universita-
Sisteme Electroenergetice, tea Politehnica din Bucureşti.
facultatea Energetică, Cursuri şi dezvoltarea de noi
Universitatea Politehnica din cursuri în ceea ce priveşte
Bucureşti, specialist în resursele regenerabile de
domeniul utilizării eficiente a energie (RR), producție
energiei electrice şi în distribuită (DG), DG
domeniul calităţii energiei Integrarea în sistemele distri-
electrice, autor, prim autor sau buție electrice tradiţionale,
coautor la un număr de peste calitatea energiei electrice şi
30 cărţi sau tratate. Are peste de eficienţă energetică.
100 lucrări ştiinţifice publicate E-mail: raduporumb@yahoo.com
în reviste de specialitate din
ţară şi străinătate.

Articolul a fost prezentat la Conferinţa ”Energetica Moldovei 2016”

54