Вы находитесь на странице: 1из 23

Информатор

Водич за упис на Филозофски факултет


Универзитета у Бањој Луци
Први циклус студија

ƒ ƒд и п л о м и ра н и в а с п и тач п р е д ш к о л с к е д ј е ц е

ƒ ƒд и п л о м и ра н и п р о ф е с о р р а з р е д н е н а с та в е

ƒ ƒд и п л о м и ра н и професор филозофије

ƒ ƒд и п л о м и ра н и професор ис торије

ƒ ƒд и п л о м и ра н и психолог

ƒ ƒд и п л о м и ра н и педагог
ИНФОРМАТОР
Водич за упис на Филозофски факултет
Универзитета у Бањој Луци
Први циклус студија

ƒ ƒд и п л о м и ра н и в а с п и тач п р е д ш к о л с к е д ј е ц е

ƒ ƒд и п л о м и ра н и п р о ф е с о р р а з р е д н е н а с та в е

ƒ ƒд и п л о м и ра н и професор филозофије

ƒ ƒд и п л о м и ра н и професор ис торије

ƒ ƒд и п л о м и ра н и психолог

ƒ ƒд и п л о м и ра н и педагог
САДРЖАЈ

I О ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ����������������������������������������������������������������1
Историјат и дјелатности����������������������������������������������������������������1
Визија, мисија и циљеви ��������������������������������������������������������������3
Студијски програми и звања ����������������������������������������������������5
II КАКО СЕ УПИСАТИ НА ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ?����������������������������7
Услови за упис��������������������������������������������������������������������������������������7
Пријава на пријемни испит����������������������������������������������������������7
Резултати пријемног испита (поступак рангирања)�� �� 8
III КАКО СЕ ПРИПРЕМИТИ ЗА ПРИЈЕМНИ
ИСПИТ (САДРЖАЈ И ЛИТЕРАТУРА)? ����������������������������������������������������������10
Програм пријемног (квалификационог) испита��������� 10
Студијски програм филозофијe��������������������������������������������� 10
Студијски програм историјe ��������������������������������������������������� 10
Студијски програм психологијe���������������������������������������������11
Студијски програм педагогије������������������������������������������������11
Студијски програм учитељскoг студија��������������������������� 12
Студијски програм предшколског васпитања������������� 12
IV ТРОШКОВИ ШКОЛАРИНЕ������������������������������������������������������������������������� 14
V ВАЖНИ ДАТУМИ����������������������������������������������������������������������������������������� 16
VI МАЛИ РЈЕЧНИК СТУДИРАЊА����������������������������������������������������������������� 17
I О ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Историјат и дјелатности

Филозофски факултет у Бањој Луци основан је Законом о универзи-


тету, који је Народна скуп­штина Републике Српске усвојила 12. јула
1993. године, а прва генерација студената Филозофског факултета у
Бањој Луци започела је студије школске 1994/95. године. Филозоф-
ски факултет је наставио традицију рада Учитељске школе, основа-
не, 1925. године, Више педагошке школе (1950-1969), те Педагошке
академије (1969-1994). Дакле, Филозофски факултет баштини тради-
цију рада која сеже непуних 100 година у прошлост.

Филозофски факултет је у првој половини свог постојања обухватао


велики број одсјека (15) по чему је у том тренутку био највећи фа-
култет Универзитета у Бањој Луци, а вјероватно и у БиХ. С временом,
из састава Филозофског факултета су произашли нови самостални
факултети: Природно-математички факултет, Факултет физичког
васпитања и спорта, Филолошки факултет, те Факултет политичких
наука.

Након таквих трансформација, Филозофски факултет је сада орга-


низациона јединица Универзитета у Бањој Луци са шест студијских
програма: Филозофија, Педагогија, Психологија, Историја, Учитељски
студиј и Предшколско васпитање. На свим студијским програмима
настава је организована на два циклуса, док на Педагогији и Учи-
тељском студију постоји и трећи циклус студија. У склопу Факултета

1
И Н Ф О Р М АТ О Р
О Ф И Л ОЗ О Ф С К О М Ф А К У Л Т Е Т У
дјелују и подорганизационе јединице: Институт за друштвене и ху-
манистичке науке и Лабораторија за експерименталну психологију
(ЛЕП).

У протеклом периоду функцију декана Филозофског факулте-


та у Бањој Луци обављали су академик проф. др Милан Васић (од
01.09.1994. до 30.09.1999), академик проф. др Драго Бранковић (од
01.10.1999. до 30.09.2015), проф. др Бране Микановић (од 01.10.2015.
до 30.09.2019), проф. др Срђан Душанић (од 01.10.2019. -...).

У сталном радном односу запослено је 73 наставника и сарадника (7


редовних професора, 26 ванредних професора, 15 доцената, 20 ви-
ших асистената и 5 асистената), те 25 административних и помоћних
радника. Укупан број активних студената на свим циклусима сту-
дијских програма варира у зависности од генерације до генерације,
али обично се креће од 1.000 до 1.500.

У протеклом периоду Филозофски факултет је постао препознатљив


по одржавању научног скупа под називом „Бањалучки новембарски
сусрети“, који се у континуитету одржава од 2000. године. Често се
организују и други научни скупови, симпозијуми и округли столови
у оквирима појединих студијских програма. Филозофски факуктет
има богату издавачку дјелатност. Редовно се објављују два часописа
„Радови“ и „Ноема“, те у просјеку око 15 нових књига годишње. Фа-
култет посједује богату властиту библиотеку која располаже са пре-
ко 80.000 књига, коју користе и студенти других факултета.

Наставници и сарадници Филозофског факултета редовно учествују


на регионалним и међународним научним скуповима те у међуна-
родним размјенама. Факултет такође подстиче и суфинансира науч-
ни рад студената те представљање њихових радова на регионалним
научним скуповима. Студентима се такође омогућује мобилност и
студирање одређених фаза студија на неком од међународних уни-

2
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
верзитета са којима Факултет има склопљене споразуме о сарадњи.
У протеклом периоду најинтензивнија размјена наставног особља и
студената се одвијала са Међународним психоаналитичким универ-
зитетом у Берлину.

Посебна пажња се даје организовању додатних ваннаставних ак-


тивности којима се покушава обогатити рад и слободно вријеме
запослених и студената. Често се организују додатна предавања от-
вореног типа на разне занимљиве теме, презентације и изложбе на-
ших умјетничких секција и културно умјетничког друштва, студијске
посјете другим факултетима, хуманитарне и еколошке акције, рек-
реативне и спортске активности, излети, студентски квизови знања,
пројекције и анализе тематских филмова итд.

У стратешком плану развоја факултета су дефинисани визија, мисија


и основни правци развоја у будућем периоду.

Визија, мисија и циљеви

Наша визија је да Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци


буде подстицајан и пријатан амбијент за студирање, са стабилним
студијским програмима које карактеришу иновативни наставни
планови и програми, квалитетан и приступачан наставни кадар, за-
нимљиви ваннаставни садржаји те позитиван имиџ у заједници.

У мисији се поред осталог истиче: „Кроз иновативан наставни про-


цес, продуктиван научно-истраживачки рад и додатне ваннаставне
активности развија се критичко мишљење и постигнуће студената
те стичу примјењива савремена знања, академске и васпитне вјеш-
тине и умијећа, који омогућавају квалитетан рад у пракси и боље
разумијевање друштвене стварности. Образовањем студената,
препознатљивим програмима у заједници, сарадњом са сродним

3
И Н Ф О Р М АТ О Р
О Ф И Л ОЗ О Ф С К О М Ф А К У Л Т Е Т У
домаћим и међународним институцијама, утицајем на друштвене
политике, Филозофски факултет доприноси развоју хуманијег и ду-
ховнијег друштва те побољшању општег квалитета живота.“

Основни циљеви/правци развоја Филозофског факултета су:

ƒƒ Унапређење наставног процеса.


ƒƒ Развој научно-истраживачког рада и продуктивности, те
издавачке дјелатности.
ƒƒ Подстицање и развој ваннаставних активности и секција.
ƒƒ Развој промоције и програма у заједници.
ƒƒ Унапређење материјално-техничких услова за рад.
ƒƒ Подстицање интернационализације факултета, мобилно-
сти студената и запослених.
ƒƒ Унапређење рада подорганизационих јединица и компо-
ненти факултета (библиотеке, Савеза студената, Лаборато-
рије за експерименталну психологију (ЛЕП), Института за
друштвене и хуманистичке науке.
ƒƒ Заговарање унапређења друштвених политика повезаних
са запошљивошћу студената Филозофског факултета.

4
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
Студијски програми и звања

Уписујући се на Филозофски факултет у Бањој Луци, на први циклус


студија, студент се заправо уписује на један од шест студијских про-
грама Филозофског факултета:

1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ


2. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ
3. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ
4. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПЕДАГОГИЈЕ
5. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЧИТЕЉСКОГ СТУДИЈA
6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске (Рје-


шење број: 07.1-4462/07 од 02.07.2007. године) сви студијски програ-
ми Филозофског факултета су лиценцирани и добили дозволу за рад
у оквиру Универзитета у Бањој Луци.

Настава се остварује према наставном плану и програму одгова-


рајућих студијских програма Факултета извођењем предавања
(обавезни и изборни предмети), вјежби, семинара, консултација,
менторског рада, студијске праксе, стручне и педагошке праксе,
стручних екскурзија.

Завршетком студија првог циклуса, који траје три или четири годи-
не, и чијим завршетком се стиче 180 бодова, односно 240 бодова по
Европском систему за пренос бодова (ECTS), лице стиче академску
титулу и одговарајуће академско звање у одређеном научном пољу,
одређене научне области, уз назнаку броја ECTS бодова.

Академска звања која се стичу завршетком првог циклуса студија


на студијским програмима Филозофског факултета Универзитета у
Бањој Луци су сљедећа:

5
И Н Ф О Р М АТ О Р
О Ф И Л ОЗ О Ф С К О М Ф А К У Л Т Е Т У
1. Филозофија: дипломирани професор филозофије са 240
ECTS (четворогодишњи студиј).
2. Историја: дипломирани професор историје са 240 ECTS
(четворогодишњи студиј).
3. Психологија: дипломирани психолог са 180 ECTS (трого-
дишњи студиј).
4. Педагогија: дипломирани педагог са 240 ECTS (четворого-
дишњи студиј).
5. Учитељски студиј: дипломирани професор разредне на-
ставе са 240 ECTS (четворогодишњи студиј).
6. Предшколско васпитање: дипломирани васпитач пред-
школске дјеце са 180 ECTS (трогодишњи студиј).

Након завршеног првог циклуса студија кандидат може наставити


школовање на Филозофском факултету у Бањој Луци уписом другог
циклуса који траје једну годину (60 ECTS) или двије године (120 ECTS)
у зависности од трајања првог циклуса.

6
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
II КАКО СЕ УПИСАТИ НА
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ?

Услови за упис

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци могу уписати сви за-


интересовани кандидати уколико испуне два основна услова за упис:

ƒƒ завршено четверогодишње средње образовање (у складу


са посебним одредбама конкурса), и
ƒƒ положен пријемни / квалификациони испит.

Дакле, кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит


или испит за провјеру склоности и способности, а број примљених
кандидата зависи од рангирања, односно, броја слободних мјеста
предвиђених конкурсом.

Пријава на пријемни испит

Кандидати за упис на први циклус студија, у конкурсом предвиђе-


ном року, подносе попуњену пријаву на конкурс. Уз пријаву прила-
жу сљедећа документа:

1. извод из матичне књиге рођених;


2. оригинална свједочанства о завршеним разредима сре-
дњег образовања и оригинал диплому о положеном ма-
турском, односно завршном испиту;

7
И Н Ф О Р М АТ О Р
К А К О С Е У П И С АТ И Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т ?
3. доказ о уплати за полагање пријемног испита или испита
за провјеру склоности и способности (уплатница у Сту-
дентској служби).
4. Увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци.

Напомене:

Пријавни образац и попуњену уплатницу кандидати преузимају у Сту-


дентској служби Факултета гдје и предају потребну документацију.

Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности


и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе),
обавља Комисија за упис студената организационе јединице Уни-
верзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске
програме Универзитета.

Приликом полагање пријемног испита обавезно је посједовати лич-


ни идентификациони документ (личну карту или пасош).

Резултати пријемног испита


(поступак рангирања)

Резултати пријемног испита (ранг листа) утврђују се на основу збира:

ƒƒ општег успјеха постигнутог у току средњег образовања


(успјех из свих предмета и разреда четворогодишње
средње школе) и
ƒƒ резултата постигнутих на пријемном испиту или ис-
питу за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се


просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње шко-

8
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
ле множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за
провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0
(нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити
највише 100 (стотину) бодова.

У случају истог броја бодова код два или више кандидата, предност
има кандидат са већим бројем бодова остварених на квалификацио-
ном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Резултати пријемног испита (ранг листа) објављују се на оглас-


ној табли и интернет страници Филозофског факултета. Право на
упис имају кандидати који су рангирани у оквирима уписних квота
предвиђених конкурсом.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није


извршио упис, губи право уписа, а умјесто њега право на упис стиче
сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи.

9
И Н Ф О Р М АТ О Р
К А К О С Е У П И С АТ И Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т ?
III КАКО СЕ ПРИПРЕМИТИ ЗА ПРИЈЕМНИ
ИСПИТ (САДРЖАЈ И ЛИТЕРАТУРА)?

Програм пријемног (квалификационог) испита

Пријемни (квалификациони) испит за први циклус студија обухвата


програмске садржаје наставних предмета из одговарајуће средње
школе, који су од значаја као предзнања потребна за успјешно сту-
дирање на првом циклусу Филозофског факултета. Вријеме пола-
гања квалификационог испита утврђује се конкурсом за упис у прву
годину првог циклуса студија.

Студијски програм филозофијe

- Тест из филозофије - максимално 40 бодова


- Тест из српског језика - максимално 10 бодова

Литература:
Филозофија - Уџбеници Филозофије за средњу школу (гимназија –
општи смјер)
Српски језик - Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимна-
зија – општи смјер)

Студијски програм историјe

- Тест из историје - максимално 40 бодова


− Тест из српског језика - максимално 10 бодова

10
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
Литература:
Историја − Уџбеници Историје за средњу школу (гимназија – општи
смјер)
Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимна-
зија – општи смјер)

Студијски програм психологијe

- Тест из психологије - максимално 30 бодова


- Тест когнитивних способности - максимално 20 бодова

(Тестом когнитивних способности у папир-оловка формату провје-


равају се способности логичког резоновања на вербалним, нуме-
ричким или сликовним задацима.)

Литература:
Стојаковић, П. (2013). Психологија за 2 разред гимназије. Источно Са-
рајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Студијски програм педагогије

- Тест педагошке опредјељености,


опште информисаности и културе - максимално 35 бодова
- Тест из српског језика - максимално 15 бодова

Литература:
Хрестоматски избор текстова (скрипта) од аутора:
Nil, A. S. (1979). Слободна деца Самерхила. Београд: БИГЗ. ( 77-218.
стр.)
Pelcer, D. (2002). Дете звано То. Београд: Лагуна. (35-45 и 109-123
стр.)
Влаховић, Б. и Франковић, Д. (1995). Педагошка хрестоматија. Бео-

11
И Н Ф О Р М АТ О Р
К А К О С Е П Р И П Р Е М И Т И З А П Р И Ј Е М Н И И С П И Т (С А Д Р Ж А Ј И Л И Т Е РАТ У РА )?
град: Агена. (34-37 и 441-445 стр.)
Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимна-
зија – општи смјер)

Студијски програм учитељскoг студија

- Тест основних знања и


интересовања за учитељски студиј - максимално 20 бодова
- Tест из српског језика - максимално 20 бодова
- Тест когнитивних способности - максимално 10 бодова

(Тестом когнитивних способности у папир-оловка формату провје-


равају се способности логичког резоновања на вербалним, нуме-
ричким или сликовним задацима.)

Прије тестирања стручне комисије провјеравају физичке, музичке


и говорне способности и резултати тих провјера су елиминаторни.

Литература:
Branković, D. i Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka:
Comesgrafika.
Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимна-
зија – општи смјер)

Студијски програм предшколског васпитања

- Тест из основа педагогије и


опште културе - максимално 30 бодова
- Тест из српског језика - максимално 9 бодова
- Тест говорних способности - максимално 3 бода
- Тест физичких способности - максимално 3 бода
- Тест музичких способности - максимално 5 бодова

12
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
Литература:
Branković, D. i Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka:
Comesgrafika.
Српски језик – Уџбеници за четворогодишње средње школе (гимна-
зија – општи смјер)

Све информације у вези са припремном наставом доступне су на:


051/322 780 или info@ff.unibl.org

13
И Н Ф О Р М АТ О Р
К А К О С Е П Р И П Р Е М И Т И З А П Р И Ј Е М Н И И С П И Т (С А Д Р Ж А Ј И Л И Т Е РАТ У РА )?
IV ТРОШКОВИ ШКОЛАРИНЕ

Трошкови школарине могу да варирају од године до године. Ради


боље оријентације потенцијалних студената, наводимо трошкове
студирања из текуће године.

Упис сваког семестра сви студенти плаћају у износу од 42 КМ на име


административних трошкова уписа семестра. То су и укупни семе-
стрални трошкови за студенте који се финансирају из буџета Репу-
блике Српске.

Редовни студенти који суфинансирају своје школовање плаћају 262


КМ по семестру (220 КМ за школарину и 42 КМ за административне
трошкове). Дакле, за ове студенте цијена школарине за цијелу годи-
ну (оба семестра) износи 524КМ.

Од плаћања школарине ослобођени су (студенти који уплаћују укуп-


но 42 КМ по семестру на име административних трошкова) и:

1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,


2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије
3. Студенти – инвалиди ВРС од 1-5 категорије
4. Студенти са инвалидитетом
5. Студенти – дјеца без оба родитеља

50% трошкова од износа школарине уписа плаћају (152 КМ по се-


местру -110 КМ за школарину и 42 КМ за административне трошкове):

14
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3-6 кате-
горије
2. Студенти из породица са два или више студената првог
циклуса студија на јавним високошколским установама у
Републици Српској

Студенти који су ослобођени плаћања школарине под тачкама


1.,2.,5. и студенти који плаћају 50% трошкова школарине, могу кори-
стити ово право до навршених 26 година живота.

Висина школарине за ванредне студенте првог циклуса студија из-


носи 1.500,00 КМ на годишњем нивоу.

Висина школарине за студенте стране држављане првог циклуса


студија износи 2.000,00 КМ на годишњем нивоу.

15
И Н Ф О Р М АТ О Р
ТРОШКОВИ ШКОЛАРИНЕ
V ВАЖНИ ДАТУМИ

Према Академском календару Универзитета у Бањој Луци упис нове


генерације студената врши се сваке године у два уписна рока.

Први уписни рок (јун-јул)


Конкурс за упис – у првој половини јуна.
Пријава на конкурс – у другој половини јуна.
Полагање пријемног испита – крај јуна/почетак јула.
Упис примљених кандидата – у првој половини јула.

Други уписни рок (август-септембар)


Конкурс за упис – у другој половини августа.
Пријава на конкурс и полагање пријемног испита – крај августа/по-
четак септембра.
Упис примљених кандидата – у другој половини септембра.

НАПОМЕНА: Други уписни рок се организује само за мјеста преоста-


ла након уписа кандидата у првом уписном року.

16
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
VI МАЛИ РЈЕЧНИК СТУДИРАЊА

Академија – назив за највишу научну чeтвeрoгoдишњeг срeдњoшкoлскoг


или умјетничку установу; Платонова oбрaзoвaњa, a кoje вoди дo aкaдeмскe
филозофска школа. титулe oднoснo стручнoг или нaучнoг
звaњa.
академска година – начин мјерења
времена на високошколским устано- диплома – свједочанство о завршеном
вама. Академска година почиње 1. ок- школовању који издаје високошкол-
тобра, а завршава 30. септембра. ска акредитована и лиценцирана
установа.
академско образовање – школовање
потврђено универзитетском дипло- дoдaтaк диплoми (Diploma Supplement) –
мом. jaвнa испрaвa кoja сe издaje и прилaжe
уз диплoму aкрeдитoвaнe или лицeн-
академско звање – звање стечено
цирaнe висoкoшкoлскe устaнoвe рaди
успјешним завршетком студија.
дeтaљниjeг увидa у нивo, прирoду,
алумни – популарни назив за бивше сaдржaj, систeм и прaвилa студирaњa
свршене студенте неког факултета. и пoстигнутe рeзултaтe тoкoм студиja
лицa кojeм je диплoмa издaтa.
апсолвент – студент који је уписао и
овјерио све семестре, одслушао на- ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM)
ставу, али још није дипломирао, од- – eврoпски систeм прeнoсa студиjских
носно није положио све испите. бoдoвa - крeдитa. Студиjски бoдoви -
крeдити сe кoристe зa дeфинисaњe
библиографија – попис књига и члана-
oбимa и зaхтjeвнoсти свaкoг прeд-
ка о некој теми или предмету. мeтa, a oдрeђуjу сe нa бaзи oптимaл-
„Болоња“ – колоквијалан скраћени нoг рaднoг oптeрeћeњa студeнтa
назив за све што се односи на савре- нeoпхoднoг зa сaвлaдaвaњe свaкoг
мени начин организовања универ- прeдмeтa пojeдинaчно.
зитетског образовања прописан Бо-
испитна пријава (писмена и on - line) –
лоњском декларацијом.
обавезно регистровање студената
„Болоњска декларација“ – заједничка у прописаном року прије полагања
декларација европских министара испита.
образовања о реформи високообра-
кaтeдрa – oснoвнa нaстaвнa oд-
зовног система. Потписана у Болоњи
(Италија) 1999. године. нoснo нaучнo-нaстaвнa / умjeтнич-
кo-нaстaвнa jeдиницa фaкултeтa кoja
бруцош – студент прве године факул- пoкривa jeдну грaну или сeгмeнт
тета. унутaр нaучнoг пoљa кoje сe изучaвa
нa фaкултeту.
високо образовање – oбрaзoвaњe
кoje сe рeaлизуje нa висoкoшкoл- колоквиј(ум) – врста предиспита на
скoj устaнoви нaкoн зaвршeткa висококообразовним институцијама.

17
И Н Ф О Р М АТ О Р
М А Л И РЈ Е Ч Н И К С Т УД И РА Њ А
компетенције – подручје у коме нека студентска служба –служба факултета
особа посједује стручно знање и по- која обавља све административне по-
требно искуство. слове које се тичу студената од уписа
до издавања дипломе.
консултације – савјет стручне особе о
неком питању; један од обавезних на- студирати – пажљиво изучавати, по-
чина рада између наставника и студе- сматрати, размишљати, проучавати;
ната високошколских установа. учити, спремати испите на висо-
кошколској установи.
литература – сва дјела којима се аутор
служио приликом израде властитог универзитет – највиша високошкол-
дјела. ска наставна и научна установа која у
свом саставу има више факултета.
ментор – стручни савјетник из реда
наставника факултета у припреми универзијада – међународна студент-
завршног рада (дипломски, мастер, ска такмичења у разним спортским
докторат). дисциплинама.
плагијат – присвајање туђег ауторства упис и овјера семестра – обавезан по-
(преписивањем или са малим измјена- лугодишњи формални дио студирања
ма). Сматра се неетичким дјелом. који се обавља у студентској служби,
два пута годишње (почетком зимског
семестар (зимски и љетњи) – полуго-
и љетњег семестра), а којим се пот-
диште за вријеме студије. Зимски, од
врђује статус активног студента.
октобра до фебруара и љетњи од мар-
та до септембра. услов за упис наредне године студија –
прописани су правилима студирања.
стипендија – новчана подршка сту-
дентима (једнократна, мјесечна, го- факултет – oргaнизaциoнa jeдиницa
дишња). унивeрзитeтa кoja oбaвљa нaстaвну
и нaучнo-нaстaвну дjeлaтнoст у oблa-
студије – савладавање научног про-
сти jeднe или вишe срoдних oднoснo
грама на универзитету.
мeђусoбнo пoвeзaних нaучних дисци-
студиозан – дубоко проучен; научно плинa.
поткован.
филозофијада – годишње окупљање
студент (редован , ванредан) – слушалац филозофских и сродних факултета са
на универзитету или високој шко- циљем размјене искустава, дружења,
ли. Рeдoвaн студeнт je студeнт кojи и организовања заједничких култур-
сe финaнсирa из буџeтa Републике них и спортских манифестација.
Српске или сe сaмoстaлнo финaн-
циклуси студиja (циклуси) прeдстa-
сирa, a чиjи сe стaтус стичe уписoм
нa рeдoвaн студиj; вaнрeдaн студeнт вљajу нивoe, oднoснo грaдирaнe
je студeнт кojи сe сaмoстaлнo финaн- цjeлинe бoлoњскoг висoкo-oбрaзo-
сирa, a чиjи сe стaтус стичe уписoм нa внoг прoцeсa идeнтификоване кao
вaнрeдни студиj. први циклус - дoдиплoмски (baccala-
ureate), други циклус мaгистaрски
студентска организација – системско (master) студиj и трeћи циклус - дoк-
удруживање студената једног факул- тoрски студиj.
тета ради остваривања права и ширег
учествовања у универзитетском жи- завршни рад (дипломски, мастер, док-
торат) – писмени рад који се израђује
воту у току студија.
у сарадњи и под руководством мен-
студентска размјена – организовано тора, брани се усменом и јавном од-
студирање (у одређеном временском браном, након чега се стиче право на
периоду) изван матичног факултета. диплому

18
И Н Ф О Р М АТ О Р
В О Д И Ч З А У П И С Н А Ф И Л ОЗ О Ф С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р В И Ц И К Л У С С Т УД И Ј А
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар војводе Петра Бојовића 1А


Телефон: 051/322-780; 322-790; 323-080; 323-530
Факс: 051/325-811
е-mail: info@ff.unibl.org
www.ff.unibl.org

ДЕКАНАТ, СТРУЧНЕ И ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА:

Проф. др Срђан Душанић (канцеларија бр. 117)

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ:

Проф. др Тања Станковић Јанковић (канцеларија бр. 118)

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ИЗДАВАЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ:

Доц. др Синиша Лакић (канцеларија бр. 118)

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА:

Тијана Јокић, дипл. правник (канцеларија бр. 116)

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА (канцеларија бр. 102)

Божана Стојчевић (Учитељски студиј)


bozana.stojcevic@ff.unibl.org

Сњежана Радоњић (Предшколско васпитање и Педагогија)


snjezana.radonjic@ff.unibl.org

Вукосава Жарић Дакић (Филозофија, Историја и Психологија)


vukosava.dakic@ff.unibl.org

мр Снежана Радинковић (Филозофија, Историја и Психологија)


snezana.radinkovic@ff.unibl.org
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА
FACULTY OF PHILOSOPHY BANJA LUKA

Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука


Tелефон: 051 322780, 322790, 323080, 323530
Fax: 051 325811
e-mail: info@ff.unibl.org
Интернет: ff.unibl.org
Facebook: FilozofskifakultetBanjaluka
Instagram: filozofski_fakultet_banjaluka

Вам также может понравиться