Вы находитесь на странице: 1из 188

BG

БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 2-8


Инструкция за употреба и поддръжка HR ELEKTRIČNE GRIJALICE VODE 93-98
Upute za uporabu i održavanje

EN ELECTRIC WATER HEATER 9-14


Instructions for use and maintenance AL BOJLERIT ELEKTRIK 99-105
Instruksioni për shfrytězimin

RU ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 15-21


Инструкция по употреблению обслужванию UA ВОДОНАГРІВАЧ ПОБУТОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 106-112
Керівництво з установки й експлуатації

ES CALENTADOR DE AQUA ELÉCTRICO 22-28


Instrucciones de uso y mantenimiento SI ELEKTRIČNI GRELNIK VODE 113-118
Navodila za uporabo in vzdrževanje

PT CALENTADOR DE AQUA ELÉCTRICO 29-35


Manual de instalação e uso SE ELEKTRISK VARMVATTENBEREDARE 119-124
Monterings- och bruksanvisning

DE ELEKTRISCHER WARMWASSER-SPEICHER 36-42


Istruzioni di uso e manutenzione LT ELEKTRINIS VANDENS ŠILDYTUVAS 125-130
Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija

IT SCALDABAGNI ELECTTRICI 43-49


Gebrauchsanleitung und pflege EE ELEKTRILINE VEESOOJENDAJA 131-136
Paigaldus ja kasutusjuhend

DK ELEKTRISK VANDVARMER 50-55


Monterings- og betjeningsvejledning LV ELEKTRISKAIS ŪDENS SILDĪTĀJS 137-142
Lietošanas un apkopes

HU ELEKTROMOS MELEGVÍZTÁROLÓ 56-61


Szerelési és kezelési útmutató NO E LEKTRISK VARMTVANNSBEREDER 143-148
Instruksjoner for bruk og vedlikehold

RO BOILER ELECTRIC 62-67


Instrucţiuni de utilizare și întreinţinere GR ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΘΕΡΜΟΣΊΦΩΝΟ 149-155
Οδηγίες χρήσεις και συντήρησης

PL POGRZEWACZE ELEKTRYCZNE 68-74


Instrukcja instalacji, użytkowania i obsługi FL SÄHKÖVASTUSTEHO 156-161
Käyttö- ja huolto-ohje

CZ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY 75-80


Návod k použití a údržbě MK КОТЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ 162-168
Упатство за употреба и одржување

SK ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY 81-86


Návod k obsluhe a údržbe FR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 169-175
Instruction d’installation et de fonctionnement

RS ELEKTRIČNI BOJLER 87-92


Uputstvi za upotrebu i održavanje NL ELEKTRISCHE BOILER 176-182
Instructies voor gebruik en onderhoud

is a registered trade mark of Tesy ltd. www.tesy.com


Уважаеми клиенти, 6. Вътрешно покритие - GC-стъкло-керамика
BG Екипът на TESY сърдечно Ви честити новата покупка.
Надяваме се, че новият Ви уред ще допринесе за За модели без топлообменник (серпентина)
подобряване на комфорта във Вашия дом. 7. Дневно потребление на електроенергия - виж
Настоящото техническо описание и инструкция за Приложение I
експлоатация има за цел да Ви запознае с изделиeтo 8. Обявен товарен профил - виж Приложение I
и условията за неговото правилно монтиране и
експлоатация. Инструкцията е предназначена и 9. Количеството на смесена вода при 40°C V40 в литри
за правоспособните техници, които ще монтират - виж Приложение I
първоначално уреда, демонтират и ремонтират в
10. Максимална температура на термостата - виж
случай на повреда.
Приложение I
Моля, имайте предвид, че спазването на указанията
11. Фабрично зададени температурни настройки - виж
в настоящата инструкция е преди всичко в интерес
Приложение I
на купувача. Заедно с това е и едно от гаранционните
условия, посочени в гаранционната карта, за да 12. Енергийна ефективност при подгряване на водата -
може купувачът да ползва безплатно гаранционно виж Приложение I
обслужване. Производителят не отговаря за повреди
в уреда, причинени в резултат на експлоатация и/ За модели с топлообменник (серпентина)
или монтаж, които не съответстват на указанията и 13. Топлоакумулиращ обем в литри - виж Приложение II
инструкциите в това ръководство.
14. Топлинни загуби при нулев товар - виж Приложение
Електрическият бойлер отговаря на изискванията на II
EN 60335-1, EN 60335-2-21.
III. ВАЖНИ ПРАВИЛА
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Уредът е предназначен да обезпечава с гореща вода
•нормална
•Бойлерътпожарна
да се монтира само в помещения с
обезопасеност.
битови обекти, имащи водопроводна мрежа с налягане
не повече от 6 bars (0.6 MPa). Той е предназначен •пълен
•Не включвайте
с вода.
бойлера без да сте се убедили, че е
за експлоатация само в в закрити и отопляеми
помещения, в които температурата не пада под 4°C и
не е предназначен да работи в непрекъснато проточен
•електрическата
•Свързването намрежа
бойлера към водопроводната и
(при модели без шнур с щепсел)
режим. да се извършва от правоспособни ВиК и Ел. техници.
Уредът е предназначен да работи в региони с Правоспособен техник е лице, което има съответните
твърдост на водата до 10°dH. В случай, че бъде компетенции съгласно нормативната уредба на
монтиран в регион с „по-твърда” вода е възможно съответната държава.
много бързото натрупване на варовикови отлагания,
които предизвикват характерен шум при загряване,
•мрежа
•При дасвързване на бойлера към електрическата
се внимава за правилното свързване на
а и бързо повреждане на ел.част. За региони с по защитния проводник (при модели без шнур с щепсел).
твърди води се препоръчва почистване на уреда от
натрупаните варовикови отлагания всяка година, както
и използването на мощности на нагревателя до 2 kW.
•да•При вероятност температурата в помещението
спадне под 0°С, бойлерът трябва да се източи
(следвайте процедурата описана в т.V, подточка 2
II. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ „Свързване на бойлера към водопроводната мрежа”).
При модели с възможност за настройка, може да
1. Номинална вместимост, литри - виж табелката върху се използва режим против замръзване, като се
уреда спазват условията в параграф VII (настройване на
2. Номинално напрежение - виж табелката върху температурата)
уреда
3. Номинална мощност - виж табелката върху уреда
•е •нормално
При експлоатация (режим на нагряване на водата),
да капе вода от отвора за източване на
предпазния клапан. Същият трябва да бъде оставен
4. Номинално налягане - виж табелката върху уреда открит към атмосферата. Трябва да бъдат взети
предварителни мерки за отвеждане или събиране на
Това не е водопроводно налягане. То е обявено за изтеклото количество за избягване на щети, като не
уреда и се отнася до изискванията на трябва да се нарушават изискванията описани в т.2 от
стандартите за безопасност. параграф V

5. Тип на бойлера - затворен акумулиращ


водонагревател, с топлоизолация
•от•Посвистене
време на загряване от уреда може да има шум
(завираща вода). Това е нормално и не

2 Инструкция за употреба и поддръжка


индикира повреда. Шумът се засилва с времето и
причината е натрупаният варовик.
••От неръждаема стомана BG
Вертикалните бойлери могат да бъдат с вграден
•да•Забъдеда бъде премахнат шума е необходимо уредът
почистен. Тази услуга не е предмет на
топлообменник (серпентина). Входът и изходът
на серпентината са разположени странично и
гаранционно обслужване. представляват тръби с резба G ¾ “.

•предпазният
•За безопасната работа на бойлера, възвратно-
клапан редовно да се почиства и
2. На фланеца е монтиран електрически нагревател.
При бойлерите със стъкло-керамично покритие е
преглежда дали функционира нормално /да не е монтиран и магнезиев протектор.
блокиран/, като за районите със силно варовита вода
да се почиства от натрупания варовик. Тази услуга не е Електрическият нагревател служи за нагряване на
предмет на гаранционното обслужване. водата в резервоара и се управлява от термостата,
който автоматично поддържа определена температура.
Забраняват се всякакви промени и преустройства Уредът разполага с вградено устройство за защита
в конструкцията и електрическата схема на от прегряване (термоизключвател), което изключва
бойлера. При констатиране на такива гаранцията за нагревателя от електрическата мрежа, когато
уреда отпада. Като промени и преустройства се температурата на водата достигне твърде високи
разбира всяко премахване на вложени от производителя стойности.
елементи, вграждане на допълнителни компоненти в
бойлера, замяна на елементи с аналогични неодобрени от 3. Възвратно-предпазният клапан предотвратява
производителя. пълното изпразване на уреда при спиране на
подаването на студена вода от водопроводната
•топлообменник.
•Настоящата инструкция се отнася и за бойлери с мрежа. Той защитава уреда от повишаване на
налягането във водосъдържателя до стойност
по-висока от допустимата при режим на загряване
•окомплектовани
•Ако захранващият шнур (при моделите
с такъв) е повреден, той трябва да
(при повишаване на температурата водата
се разширява и налягането се повишава), чрез
бъде заменен от сервизен представител или лице с изпускане на излишъка през дренажния отвор.
подобна квалификация, за да се избегне всякакъв риск.

•деца
•Тозинауред е предназначен да бъде използван от
8 и над 8 годишна възраст и хора с намалени
Възвратно-предпазният клапан не може да
защити уреда при подавано от водопровода
налягане по-високо от обявеното за уреда.
физически, чувствителни или умствени способности,
или хора с липса на опит и познания, ако са под
нaблюдение или инструктирани в съответствие V. МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ
с безопасната употребата на уреда и разбират
опасностите, които могат да възникнат
Всички технически и електромонтажни работи
••Децата не трябва да си играят с уреда трябва да се изпълнят от правоспособни
техници. Правоспособен техник е лице, което има
•се•Почистването и обслужването на уреда не трябва да
извършва от деца, които не са под надзор
съответните компетенции съгласно нормативната
уредба на съответната държава.

IV. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ


Уредът се състои от корпус, фланец в долната си част 1. Монтаж
/при бойлери за вертикален монтаж/ или в страни / Препоръчва се монтирането на уреда да е максимално
при бойлери за хоризонтален монтаж/, предпазен близко до местата за използване на топла вода, за
пластмасов панел и възвратно-предпазен клапан. да се намалят топлинните загуби в тръбопровода.
При монтаж в баня той трябва да бъде монтиран на
1. Корпусът се състои от стоманен рeзервоар такова място, че да не бъде обливан с вода от душ
(водосъдържател) и кожух (външна обвивка) с или душ-слушалка. При монтаж към стена - уредът се
топлоизолация между тях от екологично чист окачва за носещaтa планкa монтиранa към корпуса му.
високоплътен пенополиуретан, и две тръби с резба Окачването става на две куки (min. Ø 10 mm) закрепени
G ½ “ за подаване на студена вода (със син пръстен) и надеждно към стената (не са включени в комплекта
изпускане на топла (с червен пръстен). за окачване). Конструкцията на носещата планка,
при бойлери за вертикален монтаж е универсална и
Вътрешният резервоар в зависимост от модела може
позволява разстоянието между куките да бъде от 220
да бъде два вида:
до 300 мм - фиг. 1a. При бойлерите за хоризонтален
•керамично
•От чернаили
стомана, защитена със специално стъкло-
емайлово покритие
монтаж разстоянията между куките са различни за
различните обеми и са посочени в таблица 1 към фиг.
1b.

Български
Инструкция за употреба и поддръжка 3
BG За избягване причиняването на вреди на При бойлерите за вертикален монтаж
потребителя и на трети лица в случаи на предпазният клапан трябва да бъде свързан към
неизправност в системата за снабдяване с топла входящата тръба при свален пластмасов панел на уреда.
вода е необходимо уреда да се монтира в помещения След като е монтиран той трябва да бъде в позиция,
имащи подова хидроизолация и дренаж в както е показано на фиг.2.
канализацията. В никакъв случаи не слагайте под
уреда предмети, които не са водоустойчиви. При Възвратно-предпазният клапан и тръбопровода
монтиране на уреда в помещения без подова от него към бойлера трябва да бъдат защитени
хидроизолация е необходимо да се направи защитна от замръзване. При дрениране с маркуч – свободният му
вана под него с дренаж към канализацията. край трябва винаги да е отворен към атмосферата (да
не е потопен). Маркуча също трябва да е осигурен срещу
Забележка: защитната вана не влиза в замръзване.
комплекта и се избира/закупува от потребителя.
За да напълните уреда с вода, първо отворете само
2. Свързване на бойлера към водопроводната крана за топла вода на смесителната батерия след него.
мрежа След това отворете крана за студена вода преди него.
Фиг.4: a - за вертикален; b - хоризонтален монтаж Уредът е напълнен, когато от смесителната батерия
потече непрекъсната струя вода. Затворете крана за
Където: 1-Входяща тръба; 2 – предпазен клапан; топла вода.
3-редуцир вентил (при налягане във водопровода
над 0.6 MPa); 4- спирателен кран; 5 – фуния с връзка Когато се налага изпразване на бойлера е
към канализацията; 6-маркуч; 7 – кран за източване на задължително първо да прекъснете електрическото
бойлера захранване към него. Спрете подаването на вода към
уреда. Отворете крана за топла вода на смесителната
При свързването на бойлера към водопроводната батерия. Отворете крана 7 (фиг. 4а и 4b) за да източите
мрежа трябва да се имат предвид указателните водата от бойлера. Ако в инсталацията не е инсталиран
цветни знаци /пръстени/ на тръбите: син - за студена такъв, бойлерът може да бъде източен, както следва:
/входящата/ вода, червен - за гореща / изходящата/
вода. •лостче
•при модели окомплектовани с предпазен клапан с
– повдигнете лостчето и водата ще изтече през
Задължително е монтирането на възвратно- дренажния отвор на клапана
предпазния клапан, с който е закупен бойлерът. Той
се поставя на входа за студена вода, в съответствие
със стрелката на корпуса му, която указва посоката на
•бойлерът
•при модели окомплектовани с клапан без лостче -
може да бъде източен директно от входящата
входящата вода. му тръба, като предварително бъде разкачен от
водопровода.
Изключение: Ако местните регулации (норми)
изискват използването на друг предпазен клапан При свалянето на фланеца е нормално да изтекат
или устройство (отговарящ на EN 1487 или EN 1489), няколко литра вода останали във водосъдържателя.
то той трябва да бъде закупен допълнително. За
устройства, отговарящи на EN 1487, максималното При източване трябва да се вземат мерки за
обявено работно налягане трябва да бъде 0.7 MPa. предотвратяване на щети от изтичащата вода.
За други предпазни клапани, налягането на които
са калибрирани, трябва да бъде с 0.1 MPa под В случай, че налягането във водопроводната мрежа
маркираното на табелката на уреда. В тези случаи надвишава посочената стойност в параграф I по-горе,
възвратно предпазният клапан, доставен с уреда, не то е необходимо да се монтира редуцир вентил, в
трябва да се използва. противен случай бойлерът няма да бъде експлоатиран
правилно. Производителят не поема отговорност за
Не се допуска друга спирателна арматура между
произтеклите проблеми от неправилна експлоатация
възвратно-предпазния клапан (предпазното
на уреда.
устройство) и уреда.
3. Свързване към електрическата мрежа.
Наличието на други (стари) възвратно-предпазни
клапани може да доведе до повреда на вашия уред и
Преди да включите електрическото захранване,
те трябва да се премахнат.
уверете се че уредът е пълен с вода.

Не се допуска навиването на клапана към резби с 3.1. При моделите, снабдени със захранващ шнур в
дължина над 10 мм., в противен случай това може комплект с щепсел, свързването става, като той бъде
да доведе до повредата на вашия клапан, което е опасно за включен в контакт.
вашия уред.

4 Инструкция за употреба и поддръжка


Пояснение към фиг.3:
Контактът трябва да бъде правилно свързан към T2 – термоизключвател; T1 – терморегулатор; S – ключ; BG
отделен токов кръг, осигурен с предпазител. Той R – нагревател; SL1, SL2, SL3 – сигнална лампа; F –
трябва да бъде заземен. фланец; АТ – аноден тестер (само при модели с такъв);
AP – аноден протектор;
3.2. Водонагреватели, окомплектовани със захранващ
шнур без щепсел
VI. АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА - МАГНЕЗИЕВ
Уредът трябва да бъде свързан към отделен токов АНОД (ПРИ БОЙЛЕРИ С ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ
кръг от стационарната електрическата инсталация, СЪС СТЪКЛО-КЕРАМИЧНО ИЛИ ЕМАЙЛОВО
осигурен с предпазител с обявен номинален ток 16А ПОКРИТИЕ)
(20A за мощност >3700W). Свързването трябва да е
постоянно – без щепселни съединения. Токовият кръг Магнезиевият аноден протектор допълнително
трябва да бъде осигурен с предпазител и с вградено защитава вътрешната повърхност на водосъдържателя
устройство, което осигурява разединяване на всички от корозия. Той е износващ се елемент, който
полюси в условията на свръхнапрежение категория III. подлежи на периодична подмяна, която е за сметка на
потребителя. С оглед на дългосрочната и безаварийна
Свързването на проводниците на захранващия шнур на експлоатация на Вашия бойлер производителят
уреда трябва да бъде изпълнено както следва: препоръчва периодичен преглед на състоянието на

•фазовия
•Проводник с кафяв цвят на изолацията – към
проводник от електрическата инсталация (L)
магнезиевия анод от правоспособен техник и подмяна
при необходимост, като това може да стане по време на
периодичната профилактика на уреда. За извършване
•неутралния
•Проводникпроводник
със син цвят на изолацията – към
от електрическата инсталация
на подмяната се обърнете към оторизиран сервиз или
правоспособен техник!
(N)

•защитния
•Проводник с жълто-зелен цвят на изолацията – към
проводник от електрическата инсталация (
VII. РАБОТА С УРЕДА
1. Включване на уреда
) Преди първоначално включване на уреда се уверете,
че бойлерът е включен правилно в електрическата
3.3. Водонагревател без захранващ шнур мрежа и е пълен с вода. Включването на бойлера се
Уредът трябва да бъде свързан към отделен токов кръг осъществява посредством устройството вградено в
от стационарната електрическата инсталация, осигурен инсталацията, описана в подточка 3.2 от параграф V
с предпазител с обявен номинален ток 16А (20A за или свързване на щепсела с контакта (ако модела е с
мощност > 3700W). Свързването се осъществява с шнур с щепсел).
медни едножилни (твърди) проводници - кабел 3 x
2,5 mm2 за обща мощност 3000W (кабел 3 x 4.0 mm² за 2. Бойлери с електромеханично управление
мощност > 3700W).
Фиг. 2 където:
В електрическия контур за захранване на уреда
1 - Терморегулатор
трябва да бъде вградено устройство, което осигурява
разединяване на всички полюси в условията на 2 - Ключ мощност
свръхнапрежение категория III.
3 - Светлинни индикатори
За да се монтира захранващия електрически
проводник към бойлера е необходимо да се свали 4 - Аноден тестер
пластмасовия капак (фиг.2). Терморегулатор (1) и светлинен индикатор
Свързването на захранващите проводници трябва да „загряване / готов за употреба“
е в съответствие с маркировките на клемите, както Настройка на температурата се осигурява чрез врътка
следва: терморегулатор (1). Тази настройка позволява плавно
••фазовия към означение A или А1 или L или L1 задаване на желаната температура.

••неутралния към означение N (B или B1 или N1) На фиг.2 е показана посоката на въртене на врътките.

•проводник
•Задължително е свързването на защитният e ПЕСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – При този режим
към винтовото съединение, означено със водата в уреда ще е с температура приблизително 60°С.
знак . По този начин се намаляват топлинните загуби.

След монтаж, пластмасовият капак се поставя отново!

Български
Инструкция за употреба и поддръжка 5
Светлинен индикатор „загряване / готов за употреба“
BG - показва състояние/режима, в който се намира Анодният тестер отчита коректно
уреда: свети в червено при нагряване на водата и състоянието на анодния протектор при
свети в синьо при достигане на указаната от термостата температури на водата в уреда над 50°C. Затова, преди
температура на водата. Не свети, когато ключът да натиснете бутон 4 (TEST), се уверете, че водата в
мощност е в изключено състояние. уреда е загрята и не е източвано количество с вкарване
на студена вода преди това. Термостата да е настроен
Ключ мощност (2) и светлинни индикатори на максимална температура.
Ключ мощност с една степен:
3. Защита по температура (важи за всички модели)
0 – изключено положение;
Уредът е оборудван със специално устройство
I – включено положение; (термоизключвател) за защита от прегряване на
Светлинен индикатор мощност I свети при включена I водата, което изключва нагревателя от електрическата
степен на ключа. мрежа, когато температурата достигне твърде високи
стойности.
Ключ мощност с две степени:
След задействане това устройство не се
0 – изключено положение;
самовъзстановява и уредът няма да работи.
I, II – включено положение; Обърнете се към оторизиран сервиз за отстраняване на
проблема.
Избор на степен на мощност за загряване:
Обявена мощност Включена Включена
(маркирана на табелката (I) степен (II) степен VIII. МОДЕЛИ С ТОПЛООБМЕННИК (СЕРПЕНТИНА)
на уреда) –ФИГ.1B, ФИГ.1C, ФИГ.1D И ТАБЛ.1, 2 И 3
1200 W 600 W 1200 W Това са уреди с вграден топлообменик и са
1600 W 800 W 1600 W предназанчени за свързване към отоплителна система
2400 W 1200 W 2400 W с максималната температура на топлоносителя - 80°C.
При I степен на ключа светлинен индикатор мощност Управлението на потока през топлообменика е въпрос
I свети. на решение на конкретната инсталация, като избора на
управлението трябва да се направи при проектирането
При II степен на ключа освен светлинен индикатор й (примерно: външен термостат измерващ
мощност I, свети и светлинен индикатор мощност II. температурата във водосъдържателя и управляващ
циркулационна помпа или магнитен вентил).
Аноден тестер (4) – (при модели с вграден такъв).
Това устройство служи за идентифициране на текущото Бойлерите с топлообменник дават възможност за
състояние на магнезиевия анод и информира за нагряване на водата както следва метода:
необходимостта му от подмяна. Анодния тестер е
осигурен с бутон “TEST” и светлинна индикация до него 1. Чрез топлообменник (серпентина) - основен начин
(фиг.2). Състоянието на анодният протектор можете да на подгряване на водата
проверите като натиснете бутон 4 ( )
2. Чрез помощен електрически нагревател с
Когато светлиният индикатор до него свети автоматично управление, вградени в уреда -
премигвайки в ЗЕЛЕН цвят това означава, че използва се когато има нужда от допълнително
АНОДНИЯТ ПРОТЕКТОР функционира нормално и загряване на водата или при ремонт на системата
защитава от корозия вашият уред. Когато светлинният към топлообменика (серпентината). Свързването
индикатор свети премигвайки в ЧЕРВЕН цвят това към електрическата инсталация и работата с уреда са
означава, че АНОДНИЯТ ПРОТЕКТОР е износен и следва посочени в предходните параграфи.
да бъде подменен.
Монтаж
Освен по-горе описания начин на монтаж, особеното
Подмяната на анодният протектор се извършва при тези модели, е че е необходимо топлообменника
от правоспособен техник. да се свърже към отоплителната инсталация.
Свързването става, като се спазят посоките на
стрелките от фиг.1b, 1c, 1d. Препоръчваме Ви да
монтирате спирателни вентили на входа и изхода
на топлообменника. При спирането на потока на
топлоносителя чрез долният (спирателен) вентил ще
избегнете нежеланата му циркулация в периодите,
когато използвате само електрически нагревател.

6 Инструкция за употреба и поддръжка


При демонтаж на вашият бойлер с топлообменник е Технически характеристики:
необходимо двата вентила да бъдат затворени. Тип GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
BG
10047 12047 15047
Задължително е да бъдат използвани Площ на серпентина S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
диелектрични втулки при свързване на
топлообменника към инсталация с медни тръби. Площ на серпентина S2 (m²) 0.3 0.3 0.3

Обем на серпентина S1 (l) 2.4 2.4 2.4


За ограничаване на корозията, в инсталацията Обем на серпентина S2 (l) 1.4 1.4 1.4
трябва да бъдат използвани тръби с ограничена
дифузия на газове. Работно налягане на 0.6 0.6 0.6
серпентина S1 (MPa)
Модели с един топлообменник и гилза за Работно налягане на 0.6 0.6 0.6
термосензор серпентина S2 (MPa)
Максимална температура на 80 80 80
Инсталирането на уреда е за сметка на купувача и топлоносителя (°C)
трябва да се извърши от квалифициран
инсталатор в съответствие с основната инструкция и IX. ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА
настоящото приложение към нея. При нормална работа на бойлера, под въздействието
на високата температура на повърхността на
Технически характеристики: нагревателя се отлага варовик /т.н.котлен камък/. Това
Тип GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S влошава топлообмена между нагревателя и водата.
8047 10047 12047 15047 Температурата на повърхността на нагревателя
Площ на серпентина (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7 и в зоната около него се повишава. Появява се
характерен шум /на завираща вода/. Терморегулатора
Обем на серпентина (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
започва да включва и изключва по-често. Възможно
Работно налягане на 0.6 0.6 0.6 0.6 е „лъжливо” задействане на температурната
серпентина (MPa) защита. Поради това производителят на този уред
Максимална температура 80 80 80 80 препоръчва профилактика на всеки две години на
на топлоносителя (°C) Вашият бойлер от оторизиран сервизен център или
сервизна база, като услугата е за сметка на клиента.
При модели с възможност за монтаж на гилзата за Тази профилактика трябва да включва почистване
термосензора, доставена с уреда, трябва да се монтира и преглед на анодния протектор (при бойлери със
към извода означен с „TS“. Резбата трябва да бъде стъклокерамично покритие), който при необходимост
уплътнена. да се замени с нов.
Модели с два топлообменника и гилза за За да почистите уреда използвайте влажна кърпа. Не
термосензор използвайте абразивни или съдържащи разтворител
Тези модели дават възможност за свързване към два почистващи вещества.
външни топлинни източника – слънчев колектор и
локално или централно водно топлоснабдяване. Производителят не носи отговорност за всички
последици, вследствие неспазване на настоящата
Маркировки на серпентините: инструкция.

•вход•S1 наи стрелка насочена към извода на серпентината –


серпентина S1
Указания за опазване на околната среда

•навън
•S1 и–стрелка насочена от извода на серпентината
изход на серпентина S1
Старите електроуреди съдържат ценни материали
и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с
битовата смет! Молим Ви да съдействате с активния
си принос за опазване на ресурсите и околната
•вход
•S2 наи стрелка насочена към извода на серпентината –
серпентина S2
среда и да предоставите уреда в организираните
изкупвателни пунктове(ако има такива).

•изход
•S2 инастрелка насочена от извода на серпентината –
серпентина S2
Към водосъдържателя има заварена муфа с вътрешна
резба ½” за монтаж на термосонда - означена с „TS”.
В комплектацията на уреда има месингова гилза за
термосонда, която следва да бъде навита към тази
муфа.

Български
Инструкция за употреба и поддръжка 7
BG ОПИСАНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I ОПИСАНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ II
(1) наименование или търговска марка (2) (1) наименование или търговска марка на
идентификатор на модела (3) обявеният доставчика (2) идентификатор на модела на
товаровпрофил, изразен чрез съответното буквено доставчика (3) класът на енергийна ефективност,
означение и типично използване, в съответствие с определен в съответствие с приложение II точка 2 (4)
посоченото в таблица3 от приложение VII (4) класът на топлинните загуби при нулев товар във W, закръглен до
енергийна ефективност при подгряване на вода на най-близкото цяло число (5) водният обем в литри,
съответния модел, определен в съответствие с закръглени до най-близкото цяло число (6)
приложение II точка 1 (5) енергийна ефективност при топлоакумулиращ обем V в литри, закръглен до първия
подгряване на вода в проценти, закръглена до най- знак след десетичната запетая (7) топлинните загуби
близкото цяло число (6) годишно електропотребление в при нулев товар S във W, закръглени до първия знак след
kWh, изразено на база крайна енергия , и/или годишното десетичната запетая (8) всички специални предпазни
потребление на гориво в GJ, изразено на база горна мерки за сглобяване, монтаж и поддръжка са описани в
топлина на изгаряне (GCV), закръглени до най- близкото ръководството за експлоатация и монтаж. Прочетете и
цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение следвайте инструкциите за работа и монтаж. (9) Всички
VIII, точка 4 (7) термостатни температурни настройки данни, които се включват в информацията за продукта
на водоподгревателя във вида, в който се предлага на се определя чрез прилагане на спецификациите на
пазара (8) дневно потребление на електроенергия Q elec в съответните европейски директиви. Различията в
kWh, закръглено до третия знак след десетичната информация за продукта, изброени другаде могат да
запетая (9) обявеният товарен профил, посочен чрез доведат до различни условия на изпитване. Само
съответното буквено означение съгласно таблица 1 от данните, които се съдържат в тази продуктова
настоящото приложение (10) количеството на информация е приложима и валидна.
смесената вода при 40°C V40 в литри, закръглено към
най-близкото цяло число (11) Максимална температура
на термостата (12) Режимът „продукт готов за работа“
са стандартните експлоатационни условия,
стандартната настройка или режим, фабрично зададени
от производителя да бъдат активни непосредствено
след инсталиране на уреда, подходящи за нормална
употреба от крайния потребител в съответствие с
цикъла на водочерпене, за който продуктът е
проектиран и пуснат на пазара. (13) енергийна
ефективност при подгряване на вода в проценти,
закръглен до първия знак след десетичната запетая (14)
всички специални предпазни мерки за сглобяване, монтаж
и поддръжка са описани в ръководството за
експлоатация и монтаж. Прочетете и следвайте
инструкциите за работа и монтаж.(15) Всички данни,
които се включват в информацията за продукта се
определя чрез прилагане на спецификациите на
съответните европейски директиви. Различията в
информация за продукта, изброени другаде могат да
доведат до различни условия на изпитване. Само
данните, които се съдържат в тази продуктова
информация е приложима и валидна.

8 Инструкция за употреба и поддръжка


Dear Clients, 5. Water heater type - closed type accumulating water
The TESY team would like to congratulate you on your new heater, with thermal insulation EN
purchase. We hope that your new appliance shall bring
more comfort to your home. 6. Inner coating - for models: GC-glass-ceramics

This technical description and instructions manual was For models without heat exchanger (coil)
prepared in order to acquaint you with the product 7. Daily energy consumption – see Annex I
and the conditions of proper installation and use. These
instructions were also intended for use by qualified 8. Rated load profile - see Annex I
technicians, who shall perform the initial installation, or
9. Quantity of mixed water at 40°C V40 litres - see Annex I
disassembly and repairs in the event of a breakdown.
10. Maximum temperature of the thermostat - see Annex I
The observance of the instructions contained herein is
in the interest of the buyer and represents one of the 11. Default temperature settings - see Annex I
warranty conditions, outlined in the warranty card.
12. Energy efficiency during water heating - see Annex I
Please consider that following the current instructions
will primarily be of interest to the consumer, but along For models with heat exchanger (coil)
with this, it is also one of the warranty conditions, pointed 13. Storage volume in litres - see Annex II
out in the warranty card, so that the consumer can
benefit from the free warranty services. The producer is 14. Standing loss - see Annex II
not responsible for damages in the appliance that have
appeared as a result of operation and/or installation not III. IMPORTANT RULES
corresponding to the instructions here. •with•Thenormal
water heater must only be mounted in premises
fire resistance.
The electric water heater complies with the requirements
of EN 60335-1, EN 60335-2-21. •established
•Do not switch on the water heater unless you
it was filled with water.
I. INTENDED USE
The appliance is intended to supply hot water to
•perform
•Qualified P&P specialists and Electricians must only
the connecting of the water heater to the water
household sites equipped with a piping system working at and electric mains. A qualified technician is a person who
pressure below 6 bar (0,6 Mpa). has the competence according the regulations of the
It is designed to operate only in closed and heated premises country in question.
where the temperature is not lower than 4°C and it is not
designed to operate in a continuous protracted regime.
•care•Upon connecting the water heater to the electric mains
must be taken to connect the safety lead.
The appliance is designed to operate in regions where the
water hardness is not more than 10°dH. In case that it is
•fall•Ifbelow
the probability exists for the premise’s temperature to
0°C, the water heater must be drained (observe
installed in a region where the water is harder it is possible the procedure outlined in section V, subsection 2 ‘’Water
that limestone precipitation accumulate very fast. This heater’s piping connection”).
can cause a specific noise during heating, as well as fast
damaging of the electrical part. For regions with harder
water yearly cleaning of the limestone precipitation in the
•drops
•During operation – regime of heating the water – water
through the drainage opening of the protection
appliance is recommended, as well as usage of not more valve are usual.
than 2 kW of heating power.
•atmosphere.
•The protection valve should be left open to the
Measures should be taken to lead and collect
II. TECHNICAL PARAMETERS
the leakages in order to prevent damages, ensuring that
1. Nominal volume V, liters - see the appliance’s rating this is in conformation with the requirements described in
plate p. 2 in paragraph V.
2. Nominal voltage - see the appliance’s rating plate •protected
•The valvefromandfreezing.
the elements linked to it must be
3. Nominal power consumption - see the appliance’s
rating plate •hissing
•Duringnoisethe(the
heating the appliance could produce a
boiling water). This is common and
4. Nominal pressure - see the appliance’s rating plate does not indicate any damage. The noise gets higher
with the time and the reason for this is the accumulation
This is not the water mains pressure. This is the pressure
of limestone. To remove the noise the appliance must
that is announced for the appliance and refers to the
be cleaned from limestone. This type of cleaning is not
requirements of the safety standards.
covered by the warranty.

English
Instructions for use and maintenance 9
EN •safety
•In order to secure the water heater’s safe operation, the
return-valve must undergo regular cleaning and
The electric heater is used for heating the water in the tank
and is managed by the thermostat, which automatically
inspections for normal functioning /the valve must not be maintains the set temperature. The thermostat has a built
obstructed/, and for the regions with highly calcareous in overheating safety device, which switches of power to
water it must be cleaned from the accumulated lime scale. the heater when the water temperature reaches excessive
This service is not provided under warranty maintenance. values.

All alterations and modifications to the water heater’s 3. The safety-return valve prevents the appliance’s
construction and electrical circuitry are forbidden. If such complete emptying in the event the cold water supply
alterations or modifications are established during is interrupted. The valve protects the appliance from
inspection, the appliance’s warranty shall be null and void. pressure increases higher than the allowed value during
Alterations and modifications shall mean each instances of heating (pressure increases upon an increase of
removal of elements incorporated by the manufacturer, building temperature), via release of excess pressure during the
in of additional components into the water heater, replacement of drainage opening.
elements by similar elements unapproved by the manufacturer.
The safety-return valve cannot protect the appliance in
•equipped
•These instructions shall also apply to water heaters
with a heat exchanger.
the event of water mains pressure in excess of the
acceptable pressure stated for the appliance.

•damaged,
•If the power supply cord (of models that have one) is
it must be replaced by a service representative
V. MOUNTING AND SWITCHING ON
or a person with similar qualification, to avoid any risk.

•8 •years
This appliance can be used by children aged from
and above and persons with reduced physical,
Qualified technicians must perform all technical and
electrical assembly works. A qualified technician is a
person who has the competence according the regulations of the
sensory or mental capabilities or lack of experience country in question.
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. 1. Mounting

••Children shall not play with the appliance. We recommend the mounting of the device at close
proximity to locations where hot water is used, in order to
•children
•Cleaning and user maintenance shall not be made by
without supervision.
reduce heat losses during transportation. In the event the
device is mounted in a bathroom, the selected location
must exclude the possibility of water spray contact from
IV. DESCRIPTION AND PRINCIPLE OF WORK the showerhead or portable showerhead attachment.
The appliance consists of a body, flange at the bottom
The appliance is affixed to a wall via the mounting
side /for water heaters intended for vertical mounting/
brackets attached to the unit’s body (if the brackets are
or at the sides /for water heaters intended for horizontal
not attached to the unit’s body, they must be affixed in
mounting/, protective plastic panel safety-return valve.
place via the provided bolts). Two hooks are used for
1. The body consists of a steel reservoir (water tank) suspending the appliance (min. Ø 10 mm) set firmly in the
and housing (outer shell) with thermal insulation placed wall (not included in the mounting set). The mounting
in-between made of ecologically clean high density bracket’s construction designed for water heaters
polyurethane foam, and two pipes with thread G ½“ for intended for vertical mounting is universal and allows a
cold water supply (marked by a blue ring) and hot water distance between the hooks of 220 to 310 mm (fig. 1a).
outlet pipe (marked by a red ring). For water heaters intended for horizontal mounting, the
distances between the hooks vary for the different models
The inner tank may be of two types depending on the
and are specified in the table 1 to Fig. 1b.
model:
•glass-ceramics
•Made of steelcoating
protected form corrosion by a special
In order to prevent injury to user and third persons in
••Made of stainless steel the event of faults in the system for providing hot
water, the appliance must be mounted in premises outfitted
The vertical water heaters may be outfitted with a built
with floor hydro insulation and plumbing drainage. Don’t
in heat exchange unit (boiler tube). The boiler tube’s
place objects, which are not waterproof under the appliance
entrance and exit are located at the sides and represent
under any circumstances. In the event of mounting the
pipes with thread G ¾ “.
appliance in premises not outfitted with floor hydro
2. The flange is outfitted with: electric heater and insulation, a protective tub with a plumbing drainage must
thermostat. The water heaters with glass-ceramics coating be placed under the appliance.
are outfitted with a magnesium protector.

10 Instructions for use and maintenance


Notice: the set does not include a protective tub and Opening the cold-water stopcock of the water supply
the user must select the same. piping network and opening the hot-water stopcock of EN
the water-mixing faucet carries out the filling of the water
2. Water heater connection to the pipe network heater with water. After the filling is complete, a constant
Fig. 4: a) - for vertical; b) - for horizontal installation stream of water must begin to flow from the water-mixing
faucet. Now you can close the hot water stopcock.
Where: 1 - Inlet pipe; 2 - Safety valve; 3 - reducing valve (for
In the event you must empty the water heater, first you
water main pressure > 0,6 MPa); 4 - Stop valve; 5 - Funnel
must cut off its power supply. The inflow of water from the
connected to the sewer network; 6 – Hose; 7 - Drain water
water mains must first be terminated and the hot water
tap
tap of the mixing-faucet must be opened. The water tap
Upon connecting the water heater to the water mains you 7 (fig 4a and 4 b) must be opened to drain the water from
must consider the indicative color markings /rings/ affixed water tank. If there is no such tap build in the pipe line,
to the pipes: blue for cold / incoming/ water, red for hot / than the water can be drain as follow:
outgoing/ water.
•drain
•Models equipped with safety valve with lever - You can
the water from the water heater by lifting the safety
The mounting of the safety return-valve supplied with the
water heater is obligatory. The safety return-valve must be return-valve’s lever. Water will drain from the safety return-
mounted on the cold water supply pipe, in observance of valve’s drainage opening
the direction arrow stamped on its body, indicating the
incoming water’s direction. Additional stopcocks must
•water
•Models equipped with safety valve without lever -
can be drain directly from inlet pipe of water tank
not be mounted between the safety return-valve and the after when you disconnect it from water main .
water heater.
In the event of removing the flange, the discharge of
Exception: If the local regulations (norms) require the several liters of water, which remain in the water tank, is
usage of another protection valve or mechanism (in normal.
accordance with EN 1487 or EN 1489), then it must
be bought additionally. For mechanisms operating in Measures must be undertaken to prevent damage from
accordance with EN 1487 the announced operational discharging water during draining.
pressure must be no more than 0.7 MPa. For other
protection valves, the pressure at which they are In case that the pressure in the water mains is over the
calibrated must be 0.1 MPa lower than the one marked on value pointed out in the above paragraph I, then it is
the appliance’s sign. In these cases the safety valve which necessary to assemble a pressure reduce valve, otherwise
the appliance is supplied with should not be used. the water heater would not function properly. The
Manufacturer does not assume any liability for problems
The presence of other /old/ safety return-valves may lead arising out of the appliance’s improper use.
to a breakdown of your appliance and they must be
removed. 3. Water heater connection to the electrical network.

Make sure the appliance is full of water prior to switching


Other type of stopping armature is not allowed between
on the electrical mains power.
the protection return valve (the protective device) and the
appliance.
3.1. Models with power cord with a plug are connected by
inserting the plug into a contact. They are switched off the
The attaching of the safety return-valve to threads longer power supply by drawing the plug out of the contact.
than 10 mm is not allowed, otherwise this may damage
the valve and poses danger for your appliance. The wall-plug must be properly connected to a separate
electrical circle that is provided with a protector. It must be
With boilers for vertical assembly, the safety valve has to earthed.
be connected to the ingoing pipe with the safety plastic
panel of the appliance being taken off. After it has been assembled The appliance has to be connected to a separate electricity
it should be in position as shown on Fig. 2. circuit of the stationary electrical wiring. The connecting
has to be constant- with no plug contacts. The circuit has
to be supplied with a safety fuse (16A) and with inbuilt
The safety valve and the pipe between the valve and the device to ensure disconnection of all pole pieces in the
water heater must be protected from freezing. During conditions of over-voltage from category III.
hose draining - its free end must be always open to the
The connecting of the conductors of the supply cord of
atmosphere (not to be immersed). Make sure that the hose is also
the appliance has to be carried out as follows:
protected from freezing.
•conductor
•conductorof the
with brown insulation – to the phase
electrical wiring (L)

English
Instructions for use and maintenance 11
EN •conductor
•conductorof the
with blue insulation- to the neutral
wiring (N)
2. Water heaters with electromechanical control

•conductor
•conductorof the
Fig. 2 shows:
with yellow-green insulation – to the safety
wiring ( ) 1 - Thermal regulator
2 - Power switch
3.2. Models without power cord
3 - Indicator lights
The appliance has to be connected to a separate electricity 4 - Anode tester
circuit of the stationary electrical wiring. The circuit has
to be supplied with a safety fuse 16A (20A for power Thermal regulator (1) and indicator light for „heating
> 3700W). Copper single core (rigid – non stranded) up / ready to use“
conductor shall be used for the connection – cable 3 x 2.5 Setting of the temperature is provided by a knob for
mm² (cable 3 x 2.5 mm² for power > 3700W). the thermal regulator (1). This setting allows for gradual
The electrical circuit supplying the appliance must have an adjustment to the desired temperature.
in-built device ensuring the splitting of all terminal poles Fig.2 displays the rotation direction of the knobs.
under conditions of super-voltage of category III.
To install the power supply wire to the boiler, remove the
e ENERGY SAVING – in this mode the water in the
appliance is at a temperature of approximately 60°С. Thus
plastic cover (Fig.2).
thermal loss is reduced.
Connect the power wires in compliance with the marks on
Indicator light “heating up / ready to use“ - indicates
the terminals, as follows:
the status/operation mode of the appliance: the light is
••the phase - to mark A, A1, L or L1; red while the water is heated and it is blue when the water

••the neutral - to N (B or B1 or N1) has reached the temperature as set by the thermostat. The
light is off when the power switch is in off position.
•screw
•Thejoint
safety wire must be obligatory connected to the
marked with .
Power switch (2) and indicator lights
Single-level power switch:
After the installation, put the plastic cover back in its place!
0 – power is off;
Explanations to Fig. 3:
T2 - thermal switch; T1 - thermal regulator; S - switch; I – power is on;
R - heater; SL1, SL2, SL3 - light indicator; F - flange; АТ -
The power indicator light for I is on when the switch is
anode tester (only for models that have one); AP - anode
turned on at level I.
protector;
Power switch with two levels:
VI. RUST PROTECTION MAGNESIUM ANODE (FOR
WATER HEATERS WITH WATER TANKS COVERED BY 0 – power is off;
GLASS-CERAMICS COATING)
I, II – power is on;
The magnesium anode protects the water tank’s inner Selection of levels of heating power:
surface from corrosion. The anode’s term of use is up to
Rated power Switched to Switched to
five years. The anode element is an element undergoing (as marked on the nameplate level (I) level (II)
wear and tear and is subject to periodic replacement. of the appliance )
In view of the long-term and accident free use of your 1200 W 600 W 1200 W
water heater, the manufacturer recommends periodic
1600 W 800 W 1600 W
inspections of the magnesium anode’s condition by a
qualified technician and replacement whenever required, 2400 W 1200 W 2400 W
and this could be performed during the appliance’s At level I of the switch, the power indicator light I is on.
technical preventive maintenance. For replacements,
please contact the authorized service stations! At level II of the switch both power indicator lights I and
II are on.
VII. OPERATION
Anode tester (4)- (with models, having an integrated
1. Switch on tester).
Before switching on the appliance for first time, make sure This facility serves for the identification of the current
that the boiler is properly connected to the power supply state of magnesium anode and indicates the need for its
network and full with water. The boiler is switched on by a replacement. The anode tester is secured with button 4 and
switch integrated into the installation, described in item 3.2 light indication 5 next to it (Fig.2). The state of the anode
of Section V, or upon connecting the plug to the electrical protector can be controlled by pressing button 4 ( )
contact (in the case of an extension cable with plug).

12 Instructions for use and maintenance


When the illuminating indicator, besides it is lit in a Mounting
blinking GREEN color, this means that the ANODE In addition to the mounting manner outlined above,
EN
PROTECTOR functions in a normal, usual mode and especially for the latter models, it shall be required to
protects your appliance from corrosion. When the connect the heat exchanger to the heating installation.
illuminating indicator is lit with a blinking RED color, The connections are to be carried out in observance
this means that the ANODE PROTECTOR is worn out and of the direction indicated by the arrows on Fig. 1b, 1c,
should be replaced. 1d. We recommend you mount stopcocks at the heat
exchanger’s entry and exit points. By stopping the flow of
The changing of the anode protector is done by a the thermophore via the lower (stopcock) you shall avoid
qualified technician. the unnecessary circulation of the thermophore during
periods of use only of the electric heating element.
The anode tester is able to read correctly the state of the Upon disassembly of you water heater equipped with a
anode protector only when the temperature of the water heat exchanger you must close both stopcocks.
in the tank is higher 60°C. For this reason, before pushing button
4 (TEST), make sure that the water in the tank is heated enough The usage of dielectric bushings for connecting the heat
and that no quantity has been drained out of it with cold water exchanger to an installation of copper pipes is obligatory.
having been poured into it before that. The thermostat should
be set to the maximum temperature.
For ensuring minimal corrosion, pipes with a limited
diffusion of gasses must be used in the installation.
3. Protection according to the temperature (valid for
all models)
Models with a single heat exchanger and a thermal
The appliance is equipped with a special facility (thermal sensor pocket
circuit-breaker) for protection against over-heating of the
water, which is switching off the heater from the electricity Appliance installation is responsibility of the customer
network, when the temperature reaches too high values. hence a qualified installation technician has to perform it
in accordance with the main user guide and the present appendix
thereto.
When this device operates, it does not self-reset and the
appliance will not work. Please call an authorized service
Technical parameters:
for solving the problem.
Type GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
8047 10047 12047 15047
VIII. MODELS EQUIPPED WITH A HEAT EXCHANGER Surface of the serpentine (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
(SERPENTINE TUBE) - FIG.1B, FIG.1C, FIG.1D AND
TABLES 1, 2 AND 3 Volume of the serpentine (l) 2.16 3.23 3.23 3.23

These are appliances with inbuilt heat exchanger and are Operational pressure of the 0.6 0.6 0.6 0.6
intended to be connected to the heating system with serpentine (MPa)
maximum temperature of the heat carrier of 80°C. The Maximum temperature of the 80 80 80 80
control over the flow through the heat exchanger is a heat carrier (°C)
matter of solution for the particular installation, whereby
the choice should be made at its design (e.g. external For models with a possibility for installation of the thermal
thermostat that measures the temperature in the water sensor pocket, delivered along with the appliance, it has to
tank and operates a circulation pump or a magnet valve). be installed where the „TS“ lead-in is. The thread needs to
be tightened.
Water heaters with a heat exchanger provide the
opportunity for the water to be heated in two ways: Models with two heat exchangers and a thermal sensor
pocket
1. by means of a heat exchanger (coil) – a primary way of These models allow for connection to two external heat
heating the water, sources – a solar panel and local or central water heating
supply.
2. by means of an auxiliary electrical heating element
with automatic operation, built in the appliance – it is used Serpentine markings:
only when additional heating of the water is needed or in
case of repairs to the system of the heat exchanger (coil).
•inlet•S1ofandserpentine
an arrow pointing at the serpentine lead-in –
S1
The proper way of connecting the appliance to the electric
network and how to work with it has been specified in the
previous paragraphs.
•lead-in
•S1 and– outlet
an arrow pointing outwards from the serpentine
of serpentine S1

•of•serpentine
S2 and an arrow pointing at the serpentine lead – inlet
S2
English
Instructions for use and maintenance 13
EN •lead-in
•S2 and– outlet
an arrow pointing outwards from the serpentine
of serpentine S2
DESCRIPTION TO ANNEX I
There is a connexion with internal thread of ½” welded (1) supplier‘s name or trade mark
to the water tank for the purposes of installing thermal (2) supplier‘s model identifier (3) the declared load
probe – marked with ‘TS”. The appliance is fitted with brass profile, expressed by the appropriate letter and typical usage in
pocket for a thermal probe which should be screwed into accordance with Table 3 of Annex VII (4) the water heating
the aforesaid connexion. energy efficiency class of the model, determined in accordance
with point 1 of Annex II (5) the water heating energy efficiency in
Technical parameters: %, rounded to the nearest integer (6) the annual electricity
Type GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S consumption in kWh in terms of final energy and/or the annual
10047 12047 15047 fuel consumption in GJ in terms of GCV, rounded to the nearest
Surface of serpentine S1 (m²) 0.5 0.5 0.5 integer and calculated in accordance with point 4 of Annex VIII
(7) the thermostat temperature settings of the water heater, as
Surface of serpentine S2 (m²) 0.3 0.3 0.3 placed on the market (8) the daily electricity consumption Q elec
Volume of serpentine S1 (l) 2.4 2.4 2.4 in kWh, rounded to three decimal places (9) the declared load
profile, expressed by the appropriate letter in accordance with
Volume of serpentine S2 (l) 1.4 1.4 1.4 Table 1 of this Annex (10) the mixed water at 40 °C V40 in litres,
Operational pressure of 0.6 0.6 0.6 rounded to the nearest integer;(11) maximum temperature of
serpentine S1 (MPa) the thermostat (12) ‘out of the box-mode’ is the standard
operating condition, setting or mode set by the manufacturer at
Operational pressure of serpen- 0.6 0.6 0.6
factory level, to be active immediately after the appliance
tine S2 (MPa)
installation, suitable for normal use by the end-user according to
Maximum temperature of heat 80 80 80 the water tapping pattern for which the product has been
carrier (°C) designed and placed on the market (13) the water heating
energy efficiency in %, rounded to one decimal place (14) All
IX. PERIODIC MAINTENANCE
specific precautions for assembly, installation and maintenance
Under normal use of the heater, under the influence are described in the operating and installation instructions. Read
of high temperature, lime scale /the so-called lime and follow the operating and installation instructions. (15) All of
scale layer/ is deposited upon the heating element’s the data that is included in the product information was
surface. This worsens the heat exchange between the determined by applying the specifications of the relevant
heating element and water. The heating element’s European directives. Differences to product information listed
surface temperature increases along /of boiling elsewhere may result in different test conditions. Only the data
water/. The thermoregulator begins to switch on and that is contained in this product information is applicable and
off more frequently. A ‘’deceptive” activation of the valid.
thermal protection is possible. Due to these facts, the
manufacturer recommends preventive maintenance of
your water heater every two years by an authorized service
center or service base. This protective maintenance must DESCRIPTION TO ANNEX II
include cleaning and inspection of the anode protector (1) supplier‘s name or trade mark
(for water heaters with glass-ceramic coating), which shall (2) supplier‘s model identifier (3) the energy efficiency
be replace with a new one if need arises. class of the model, determined in accordance with point 2 of
In order to clean the appliances use a damp cloth. Do not Annex II (4) the standing loss in W, rounded to the nearest
clean with abrasive or solvent content detergents. Do not integer (5) the storage volume in litres, rounded to the nearest
pour water over the appliance. integer (6) the storage volume V in litres, rounded to one decimal
place (7) the standing loss S in W, rounded to one decimal place
The manufacturer does not bare the responsibility (8) all specific precautions for assembly, installation and
for all consequences caused by not obeying the maintenance are described in the operating and installation
instructions, given hereby. instructions. Read and follow the operating and installation
instructions. (9) all of the data that is included in the product
Instructions for protecting the environment information was determined by applying the specifications of
the relevant European directives. Differences to product
Old electric appliances contain precious materials and
thus should not be thrown together with the household
information listed elsewhere may result in different test
litter. We kindly ask you make your active contribution conditions. Only the data that is contained in this product
for protecting the resources and the environment by information is applicable and valid.
handing over the appliance in the authorized buy-back
stations (if such exist).

14 Instructions for use and maintenance


Уважаемые клиенты, 5. Тип бойлера - закрытый аккумулирующий
Коллектив TESY сердечно поздравляет Вас с новой водонагреватель, с теплоизоляцией RU
покупкой. Надеемся, что этот прибор повысит комфорт
Вашего дома. 6. Внутреннее покрытие, модели: GC - стеклокерамика

Настоящая инструкция ознакомит Вас с изделием и Для моделей без теплообменника (серпентина)
условиями его правильного монтажа и эксплуатации.
7. Ежедневное потребление электроэнергии – см.
Инструкция предназначена также для технических
приложение I
специалистов, которые будут выполнять
первоначальный монтаж устройства, его демонтаж и 8. Объявленный профиль нагрузки- см. Приложение I
ремонт в случае неполадок.
9. Количество смешанной воды при 40 °C V40 в литрах
Соблюдение настоящей инструкции необходимо в
– см. приложение I
интересах покупателя, а также является одним из
условий, указанных в гарантии. 10. Максимальная температура термостата – см.
Прошу вас, имейте ввиду, что соблюдение указаний Приложение I
в настоящей инструкции прежде всего в интересе 11. Заводские настройки температуры – см.
покупателя, но вместе с этим одно из условий гарантий, Приложение I
указанных в карте гарантии, чтобы покупатель мог бы
пользовать бесплатно гарантийное обслуживание. 12. Энергоэффективность в режиме нагрева воды – см.
Производитель не несет ответственость для приложение I
увреждений прибора и возможных увреждений,
Для моделей с теплообменником (серпентином)
причиненных в результате эксплуатации и/или
установки, которые не соответствуют на указания и 13. Теплоаккумулирующий объем в литрах – см.
инструкции в этом руководстве. Приложение II
Электрический бойлер отвечает требованиям EN
14. Тепловые потери при нулевой нагрузки – см.
60335-1, EN 60335-2-21.
Приложение II
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ III. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА
Устройство предназначено для обеспечения горячей
водой бытовых объектов, а также водопроводной сети •с нормальной
•Бойлер следует устанавливать только в помещениях
пожарной безопасностью.
с давлением не более 6 атм. (0,6 Mpa).
Он предназначен для эксплуатации только в закрытых •наполнен
•Не включайте
водой.
бойлер не убедившись, что он
и отапливаемых помещениях, в которых температура
не опускается под 4°C и не предназначен работать в
непрерывном проточном режиме.
•электрической
•Подключениесети
бойлера к водопроводной и
осуществляется только
Прибор предназначен для работы в районах с квалифицированными техническими лицами.
жесткостью воды до 10°dH. В случае установки в Квалифицированный (компетентный) техник - это лицо,
районе с более „жесткой водой”, возможно очень у которого есть соответную компетентность согласно
быстрое накопление накипи, которое вызывает нормативным правил соответного государства.
характерный шум при нагревании, а так же и быстрое
повреждение электрических частей. Для районов
•необходимо
•При подключении бойлера в электрическую сеть
обратить внимание на правильное
с более жесткой водой рекомендуется очистка подключение защитного проводника.
прибора от накопленной накипи каждый год, а также
использование нагревателя мощностью до 2kW. •помещении
•Если есть понижится
вероянтость, что температура в
ниже 0°С, из бойлера нужно
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ слить воду слeдующим образом (придерживайтесь
процедуры описанной в т. V, подпункт 2 “Соединение
1. Номинальный объем V, литры см. табличку на
бойлера к водопроводной сети” ).
устройстве
2. Номинальное напряжение - см. табличку на •– •нормально
При эксплуатации – (режим нагревания воды)
чтобы капала вода из дренажного
устройстве
отверстия клапана. Он же должен оставаться открытым
3. Номинальная мощность - см. табличку на устройстве к атмосфере. Необходимо принять меры для удаления
или сбора вытекшего колличества во избежания
4. Номинальное давление - см. табличку на устройстве ущерба, не нарушая при этом требования, описанные
в т.2 параграф V. Клапан и связанные к нему элементы
Это не давление водопроводной сети. Оно должны быть защищеными от замораживания.
относится к прибору и соответствует
требованиям стандартов безопасности. •свистящий
•Во времяшум
нагревания прибора можете услышать
(вода кипятит). Это нормально и
Русский
Инструкция по употреблению обслужванию 15
не является неисправностью. Шум усиливается со Вертикальные бойлеры могут иметь встроенный
RU временем и из-за накопления известняка. Чтобы теплообменник (змеевик). Вход и выход из змеевика
устранить шум, необходимо почистить прибор. Эта расположен по бокам и представляет собой трубы с
услуга не покрывается гарантией. резьбой G ¾ “.

•регулярно
•Для безопасной работы бойлера необходимо
проверять работу (на предмет
2. На фланце монтирован электрический нагреватель..
Бойлеры со стеклокерамическим покрытием содержат
блокирования) и очищать возвратно- также и магниевый анод.
предохранительный клапан, а в районах с жесткой
водой очищать его от накипи. Эта услуга не входит в ТЭН служит для нагревания воды в резервуаре и
гарантийное обслуживание. управляется термостатом, который автоматически
поддерживает определенную температуру. Прибор
Любые изменения и переустройство в конструкции располагает встроенным устройством для защиты от
и электрической схеме бойлера запрещены. При их перегрева (термовыключатель), который выключает
констатациях гарантия теряет свое действие. Под нагреватель из электрической сети, когда температура
изменениями и переустройством подразумевается любое воды достигает слишком высоких величин.
удаление заводских элементов, установка в бойлере
дополнительных компонентов, замена элементов 3. Возвратно-предохранительный клапан
аналогичными, но не одобренными производителем. предотвращает утечку горячей воды из бойлера при
остановке подачи холодной воды из водопроводной
•теплообменником.
•Настоящая инструкция относится и к бойлерам с сети. Он защищает устройство от повышения давления
в водном резервуаре до отметок, превышающих
допустимые в режиме нагревания (при повышении
•таковым)
•Если шнур питания (в моделях, оснащенных
поврежден, он должен быть заменен
температуры вода расширяется) путем выпуска
через дренажное отверстие
представителем сервиса или лицом с подобной
квалификацией во избежание любого риска. Возвратно-предохранительный клапан не может
•• Этот прибор может быть использован детьми
8-ми и старше 8-ми летнего возраста и людьми с
защитить устройство в случае водопроводной
подачи под давлением, превышающим объявленное
ограниченными физическими, чувствительными давление устройства.
или умственными способностями, или людьми с
отсутствием опыта и познаний, в случае если они под V. МОНТАЖ И ПУСК
нaблюдением или их инструктировали в соответствии
с безопасным употреблением прибора и они понимают Все технические и электромонтажные работы
опасности, которые могли бы возникнуть. должны выполняться квалифицированными

••Детям нельзя играть с прибором техническими специалистами. Квалифицированный


(компетентный) техник - это лицо, у которого есть
•выполняться
•Уборка и обслуживание прибора не должно
детьми, которые не контролируются.
соответную компетентность согласно нормативным
правилам соответного государства.

IV. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 1. Монтаж


Устройство состоит из корпуса, фланца в нижней Рекомендуется монтировать бойлер в максимальной
части /бойлеры для вертикального монтажа/ или близости к месту использования горячей воды, чтобы
в боковой части /бойлеры для горизонтального сократить потери тепла воды в трубопроводе. При
монтажа/, предохранительной пластмассовой панели и монтаже в ванной комнате бойлер устанавливается
возвратно-предохранительного клапана. в таком месте, куда не попадает вода из душа или
душевого распылителя.
1. Корпус состоит из стального резервуара
(емкость для воды) и кожуха (внешняя обшивка) с Бойлер монтируется с помощью планки
теплоизоляцией между ними, из экологически чистого прикрепленной к его корпусу (если она не закреплена,
высокоплотного пенополиуретана, и двух труб с это следует выполнить с помощью прилагаемых
резьбой G ½ “ для подачи холодной воды (с синим болтов). Монтаж осуществляется с помощью двух
кольцом) и для горячей воды (с красным кольцом). крючков (min. Ø 10 mm), прочно закрепленных на стене
(не входят в комплект). Конструкция несущей планки у
Внутренний резервуар в зависимости от модели может
бойлеров для вертикального монтажа универсальна, и
быть двух видов:
позволяет установить расстояние между крючками от
•стеклокерамическим
•Из черной стали, защищенной специальным
антикоррозийным покрытием
220 до 300 мм (фиг.1а). У бойлеров для горизонтального
монтажа расстояния между крючками различные для

••Из нержавеющей стали различных моделей, и указаны в таблице 1 (фиг. 1b).

16 Инструкция по употреблению обслужванию


В целях безопасности потребителя и третьих
Возвратно предохранительный клапан и
RU
лиц в случае неполадок в системе подачи
трубопровод от него к водонагревателю должны
горячей воды необходимо устанавливать бойлер в
быть защищенными от замораживания. При дренаже со
помещениях, имеющих напольную гидроизоляцию и
шлангом – его свободный конец должен всегда быть
канализационный дренаж. Запрещается
открытым к атмосфере (Не погруженный). Шланг тоже
устанавливать бойлер на неводоустойчивые
должен быть защищен против замораживания.
предметы. При монтаже устройства в помещениях
без напольной гидроизоляции необходимо под
бойлером установить защитную ванну с Для заполнения бойлера водой необходимо открыть
канализационным дренажом. кран для подачи холодной воды из водопроводной
сети и кран для горячей воды смесителя. После
Примечание: защитная ванна не входит в наполнения бойлера водой из смесителя потечет
комплект и обеспечивается потребителем. постоянная струя воды, после чего можно закрыть
кран для горячей воды.
2. Подключение бойлера к водопроводной сети
Если необходимо слить из бойлера воду, прежде всего,
Фиг. 4a – для вертикального; Фиг. 4b- горизонтального необходимо выключить его из электросети. Остановите
монтажа подачу воды к прибору. Откройте кран для теплой
Где: 1 - Входящая труба; 2 - предохранительный воды смесительной батерии. Откройте кран 7 (фиг. 4а
клапан; 3 - редуцирующий вентиль (при давлении в и 4b) для того, чтобы вытекла вода из бойлера. Если
водопроводе выше 0,7 MPa); 4 - останавливающий кран; в установке он не монтирован, то из бойлера можно
5 - воронка связанная к канализации; 6 – шланг; 7 – вылеть воду следующим образом:
кран для выливания воды из бойлера
При подключении бойлера к водопроводной сети
•клапаном
•моделисукомплектованные предохранительным
рычагом – поднемите рычаг и вода вытечет
необходимо обратить внимание на указательные знаки через дренажное отверстие клапана;
- кольца труб: синие - для холодной / поступающей/
воды, красное для горячей /вытекающей/ воды.
•клапаном
•моделибез
укомплектованные предохранительным
рычага - в бойлера можно вылить
Монтаж возвратно-предохранительного клапана, воду прямо из входяшей из него трубы, которая
прилагаемого к бойлеру, является обязательным. предварительно должна быть отсоединена от
Он монтируется на входе для холодной воды, в водопровода.
соответствии с расположением стрелки на его При снятии фланца обычно вытекает несколько литров
корпусе, указывающей направление входящей воды. воды, оставшейся в резервуаре.
Не допускается наличие другой останавливающей
арматуры между клапаном и устройством. При сливе воды необходимо предпринять меры по
Исключение: Если местные регуляции (нормы) предотвращению ущерба от вытекающей воды.
требуют использование другого предохранительного
клапана или устройства (отвечающее на EN 1487 В случае, когда давление в водопроводной сети
или EN 1489), его нужно купить дополнительно. Для превышает указанную величину в параграфе I выше,
устройств, отвечающих на EN 1487 максимальное то необходимо установить редуцирующий клапан,
объявленное рабочее давление должно быть 0.7 в противном случае невозможно эксплуатировать
MPa. Для других предохранительных клапанов, чье правильно водонагреватель. Производитель не
давление калиброванное, должно быть 0.1 MPa ниже несет ответственность за проблемы, обусловленные
указанного на табличке прибора. В этих случаях нельзя неправильной эксплуатацией устройства.
использовать возвратно предохранительный клапана,
который входит в комплект поставки. 3. Подключение к электрической сети.
Наличие других /старых/ возвратно-
предохранительных клапанов может привести к Перед подачей электрического питания необходимо
повреждению бойлера, вот почему они должны быть убедиться, что водонагреватель наполнен водой.
удалены.
3.1. В моделях, оснащенных шнуром питания в
Не допускается использование никакой другой комплекте со штепселем подключение осуществляется
запорной арматуры между возвратно его включением в розетку. Отсоединение из
предохранительным клапаном (предохранительным электрической сети происходит выключением
устройством) и прибором. штепселя из розетки.

Не допускается закручивание клапана к резьбе Контакт должен быть правильно подключен к


длиной более 10 мм, иначе это может привести к отдельной цепи, которая обеспечена
повреждению клапана и выходу бойлера из строя. предохранителем. Он должен быть заземлен.

Русский
Инструкция по употреблению обслужванию 17
3.2. Водонагреватели укомплектованный с шнуром Пояснение к фиг.3:
RU питания без вилки T2 – термовыключатель; T1 – терморегулятор; S – ключ;
R – нагреватель; SL1, SL2, SL3 – сигнальная лампа;
Прибор должен быть подключен к отдельной цепи F – фланец; АТ – анодный тестер (только в моделях с
стационарной электрической инсталляции снабжен таковым); AP – анодный протектор
предохранителем с объявленным номинальным
электричеством 16А (20A для мощности > 3700W).
VI. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА - МАГНИЕВЫЙ
Связь должна быть постоянной – без штепсельных
АНОД (ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С РЕЗЕРВУАРОМ
соединений. Схема должна быть снабжена
СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ)
предохранителем и с встроенным устройством,
которое обеспечивает разъединение всех полюсов в Магниевый анод защищает внутреннюю поверхность
условиях сверхнапряжения категория III. резервуара от коррозии. Это изнашивающийся
Связь проводников кабеля питания прибора должна элемент, который подлежит периодической замене.
быть исполнена как следует: В целях долгосрочной и безаварийной эксплуатации
вашего водонагревателя производитель рекомендует
•проводнику
•Проводникэлектрической
коричневого цвета изоляции – к фазному
инсталяции (L)
периодически осуществлять проверку состояния
магниевого анода квалифицированным техническим

•проводнику
•Проводник синего цвета изоляции – к нейтральному
электрической инсталяции (N)
лицом, и осуществлять его замену в случае
необходимости. Замена может проводиться и во время
периодической профилактики устройства.
•защитному
•Проводникпроводнику
желто-зеленого цвета изоляции – к
электрической инсталяции VII. РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ
( )
1. Включение устройства
3.3. Водонагреватель с шнуром питания Перед первоначальным включением устройства
убедитесь в том, что водонагреватель включен
Прибор должен быть подключен к отдельной цепи правильно в электрическую сеть и наполнен водой.
стационарной электрической инсталляции снабжен Включение водонагреватель осуществляется
предохранителем с объявленным номинальным посредством переключателя, встроенного в установку,
током 16А (20A для мощности > 3700W). Связь описанного в подпункте 3.2 пункта V или связыванием
осуществляется медными твердыми) проводниками с штепселя с контактом (если модель с шнуром с
одной жилой, (кабель 3x2,5 mm² для общей мощности штепселем).
3000W (кабель 3x4.0 mm² для мощности > 3700W).
В электрической цепи электропитания должно 2. Водонагреватели с электромеханическим
быть интегрировано устройство, обеспечивающее управлением
разъединение всех полюсов в условиях
Фиг. 2 где:
сверхнапряжения категории III.
1 - Терморегулятор
Для установки электрического проводника питания
к бойлеру необходимо снять пластмассовую крышку 2 - Ключ мощности
(фиг.2).
3 - Световые индикаторы
Соединение питающих проводов должно быть в
соответствии с маркировками электрических зажимов, 4 - Анодный тестер
как следует: Терморегулятор (1) и световой индикатор
•или•фазное
L1
напряжение к обозначению A или А1 или L „зажигание / готов к употреблению “
Настройка температуры обеспечивается через ручку
••нейтральный к обозначению N (B или B1 или N1) терморегулятора (1). Эта настройка позволяет плавно
задавать желаемую температуру.
•соединению,
•Объязательно связать защитный к винтовому
обозначенному знаком . На фиг.2 указано направление вращения ручек.

После монтажа, пластмассовая крышка e ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – В этом режиме водата в


устанавливается вновь! приборе – с температурой приблизительно 60°С. Таким
способом уменьшаются тепловые потери.

18 Инструкция по употреблению обслужванию


Светлинный индикатор „зажигание / готов к употреблению“
- показывает состояние/режим, в котором находится Анодный тестер отчитывает коректно RU
прибор: светит в красном при нагревании воды и светит состояние анодного протектора при
в синем при достижении указанной термостатом температуре воды в приборе больше 60°C. Поэтому
температуры воды. Не светит, когда ключ мощности в прежде чем нажать кнопку 4 (TEST), убедитесь, что вода в
выключенном состоянии. приборе нагревается и не вытекало никакого количества
и не наливали холодную воду перед этим. Термостат
Ключ мощности (2) и световые индикаторы должен` быть установлен на максимальную
Ключ мощности с одной степенью: температуру.
0 – выключенное положение;
3. Защита по температуре (действительно для всех
I – включенное положение; моделей)
Световой индикатор мощности I светит при Устройство оснащено специальным устройством
включенной I степени ключа. (термовыключатель) для защиты от перегрева воды,
которое выключает нагреватель из электрической
Ключ мощности с двумя степенями: сети, когда температура достигнет слишком высоких
0 – выключенное положение; величин.

I, II – включенное положение; После активации, это устройство не


самовосстанавливается и прибор не будет
Выбор степени для мощности нагрявания:
работать. Обратитесь к оторизированному сервису для
Объявленная мощность Включенная Включенная устранения проблемы.
(отмечена на табличке (І) (ІІ)
прибора) степень степень
1200 W 600 W 1200 W VIII. МОДЕЛИ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
1600 W 800 W 1600 W (ЗМЕЕВИКОМ) - ФИГ.1B, ФИГ.1C, ФИГ.1D И ТАБЛ.1,
2И3
2400 W 1200 W 2400 W
Это приборы с встроенным теплообменником и они
При I степени ключа светлинный индикатор мощности предназанчены для подключения к системе отопления
I светит. с максимальной температурой теплоносителя - 80°C.
При II степени ключа кроме светового индикатора Управление потоком через теплообменик – вопрос
мощности I, светит и светлинный индикатор мощности решения конкретной инсталляции, при котором
II. выбор управления должен быть сделан при ее
проектировании (например: внешний термостат
Анодный тестер (4) – (в моделях со встроенным который измеряет температуру в резервуаре для воды
тестером). и управляющий циркуляционный насос или магнитный
Это устройство служит для идентификации текущего клапан).
состояния магниевого анода и информирует о Водонагреватели с теплообменником дают
необходимости его замены. Анодный тестер оснащен возможность нагрева воды следуя метода:
кнопкой 4 и световой индикацией 5 около него (fig. 2).
Состояние анодного протектора можете проверить, 1. Через теплообменник (серпентин) - основной
нажав на кнопку 4 ( ) способ нагрева воды
Когда световой индикатор около него светится мигая
2. Через вспомогательный электрический
ЗЕЛЕНЬІМ цветом означает, что АНОДНЬІЙ ПРОТЕКТОР
нагреватель с автоматическим управлением,
функционирует нормально и защищает от коррозии
встроенным в прибором - используется когда нужен
ваше устройство. Когда световой индикатор светится
дополнительный нагрев воды или при ремонте
мигая КРАСНЬІМ светом, это означает, что АНОДНЬІЙ
системы к теплообменику (серпентину). Правильный
ПРОТЕКТОР изношен и следует заменить его.
способ подключения прибора к электрической сети и
использование прибора было указано в предыдущих
Замена анодного протектора осуществляется пунктах.
правоспособным техником.

Русский
Инструкция по употреблению обслужванию 19
RU
Монтаж •наружу
•S1 и стрелка направленная от вывода серпантина
– выход серпатина S1
Кроме описанного выше метода монтажа, особенность
этих моделей состоит в том, что теплообменник
необходимо подключить в отопительную систему. При
•вход
•S2 серпантина
и стрелка направленная к выводу серпантина –
S2
подключении необходимо соблюдать направление
стрелок (фиг.1b, 1c, 1d.). •наружу
•S2 и стрелка направленная от вывода серпантина
– выход серпатина S2
Рекомендуем монтировать запирающие вентили на
входе и выходе теплообменника. При остановке потока К резервуару есть приваренная муфта с внутренней
теплоносителя с помощью нижнего (запирающего) резьбой ½” для установки термозонды - обозначенной
вентиля предотвращается нежелательная циркуляция с ‘TS”. В комплекте прибора есть гильза из латуни для
воды в теплоносителе в периоды, когда используется термозонды, которую должно привинтить к этой
только электрический нагреватель. муфте.

При демонтаже водонагревателя с теплообменником Технические характеристики:


необходимо закрыть оба вентиля. Тип GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
10047 12047 15047
Обязательно надо использовать диэлектрические Площадь серпантина S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
лайнеры при связыванием теплообменника к
инсталяции с с медными трубами. Площадь серпантина S2 (m²) 0.3 0.3 0.3

Объем серпантина S1 (l) 2.4 2.4 2.4


Для ограничивания коррозии, в инсталяции надо Объем серпантина S2 (l) 1.4 1.4 1.4
использовать трубы с ограниченной диффузией
газов. Рабочее давление серпантина 0.6 0.6 0.6
S1 (MPa)
Модели с одним теплообменником и гильзой для Рабочее давление серпантина 0.6 0.6 0.6
термосенсора S2 (MPa)
Максимална температура на 80 80 80
Установка прибора – за счет покупателя и это топлоносителя(°C)
должно быть выполнено квалифицированным
специалистом в съответствии с основной инструкции и IX. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
настоящего приложения к ней. При нормальной работе бойлера, под воздействием
высоких температур, на поверхности нагревательного
Технические характеристики: элемента образуется накипь. Это ухудшает теплообмен
Тип GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S между нагревателем и водой. Температура
8047 10047 12047 15047 поверхности нагревателя и в зоне около него
Площадь серпантина (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7 начинает повышаться. Слышен характерный шум /
закипающей воды/. Терморегулятор начинает чаще
Объем серпантина (l) 2.16 3.23 3.23 3.23 включаться и выключаться. Возможно также и ‚‘ложное”
Рабочее давление 0.6 0.6 0.6 0.6 включение температурной защиты. По этой причине
серпантина (MPa) производитель рекомендует раз в два года проводить
Максимальная температура 80 80 80 80
профилактику вашего бойлера в сервисном центре
теплоносителя (°C) Чтобы очистите прибор, используйте влажную тряпку.
В моделях с возможностью установки гильзы для Не используйте абразивные чистящие средства или
термосенсора, поставленной с прибором, надо содержащие растворители. Не надо заливать прибор
установить к выходу, обозначенным с „TS“. Резьба водой.
должна быть уплотненной.
Производитель не несет ответственность за
Модели с двумя теплообменниками и гильза для последствия при несоблюдении настоящей
термосенсора инструкции.
Эти модели дают возможность для подключения к
двум внешними тепловым источникам – солнечный Указания по защите окружающей среды
коллектор и локальное или центральное отопление Старые электроприборы представляют собой
воды. совокупность технических материалов и поэтому не
могут быть утилизированы с бытовыми отходами!
Маркировки серпантин: Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно
поддержать нас в деле экономии ресурсов и защиты
•вход
•S1 серпантина
и стрелка направленная к выводу серпантина –
S1
окружающей среды и сдать этот прибор в приемный
пункт утилизации.

20 Инструкция по употреблению обслужванию


ОПИСАНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ I ОПИСАНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ II
RU
(1) имя или торговая марка на поставщика (1) имя или торговая марка на поставщика
(2) идентификатор модели поставщика (3) (2) идентификатор модели поставщика (3) класс
объявлeнный профиль нагрузки, выражен через энергийной эффективности, определеный в
соответствующие означения буквами и типичное соответствием с приложением II пункт 2 (4) Тепловые
использование, в соответствие с указаном в таблице 3 потери при нулевой нагрузке в W, округленные до
приложения VII (4) класс энергийной эффективности при ближайшего целого числа (5) Объем воды в литрах,
подогреве воды соответной модели, определеный в округленный до ближайшего целого числа (6)
соответствие с приложением II пункт 1 (5) энергийн теплоаккумулирующей объем V в литрах, округленный до
эяффективности при подогреве воды в процентах, первого знак после десятичной точки (7) Тепловые потери
округленная до ближайшего целого числа с вычислением при нулевой нагрузке S в W, округленные до первого знака
согласно указанного в приложение VІІІ, пункт 4 (6) после десятичной точки (8) все специальные
потребление электроэнергии в год в kWh, выраженное на предохранительные меры соединений, монтажа и
базе крайней энергии, и/или годовое потребление топлива обслуживания описаны в руководстве по эксплуатации и
в GJ, выражено на базе верхнего тепла сгорания (GCV), монтажа. Прочитайте и следуйте инструкциям при
округленное до ближайшего целого числа (7) работе и монтаже. (9) Все данные, которые включаются в
терморегулирующие настройки температуры информации для продукта, определяются через
подгревателя воды в виде, в котором он предлагается на приложения спецификаций соответствующих
рынке (8) ежедневное потребление электроэнергии Q elec в европейских директив. Различия в информации о
kWh, округленное до третьего знака после десятичной продукте, перечисленные в другом месте могут привести
точки (9) объявлeнный профиль нагрузки, выражен через к разным условиям испытания. Только данные, которые
соответствующие означения буквами согласно таблицы указаны в этой продуктовой информации являются
1 настоящого приложения (10) количество смешенной приложимыми и действительными.
ноды при 40 0 C V 40 в литрах, округленное до ближайшего
целого числа (11) Максимальная температура
термостата (12) Режим „продукт готов к работе“ – это
стандартные эксплуатационные условия, стандартная
настройка или режим, заводской указанны изготовителем
так, чтобы были активными непосредственно после
установки прибора, подходящие для нормального
использования конечным пользователем в соответствие
с циклом пользования воды, для которого проектировали
продукт е и отправили его на рынке.
(13) энергоэффективность при подогреве воды в
процентах, округленная до первого знак после десятичной
точки (14) все специальные предохранительные меры
соединения, монтажа и обслуживания описаны в
руководстве по эксплуатации и монтажу. Прочитайте и
следуйте инструкциии для работы и монтажа. (15) Все
данные, которые включаются в информацию о продукте,
определяются через приложения спецификаций
соответствующих европейских директив. Различия в
информации о продукте, перечисленные в другом месте
могут привести к разным условиям испытания. Только
данные, которые указаны в этой продуктовой
информации являются приложимыми и
действительными.

Русский
Инструкция по употреблению обслужванию 21
Estimados clientes, Para los modelos sin intercambiador de calor (serpentín)
ES El equipo de TESY cordialmente le felicita su nueva
compra. Esperamos que el nuevo aparato aporte para la 7. Consumo diario de electricidad - ver Anexo I
mejora del confort de su casa. 8. Perfil de carga admisible - ver Anexo I
La descripción técnica presente e instrucción de manejo 9. Cantidad de agua mezclada a 40 ° C V40 en litros - ver
tiene como objetivo presentarle el producto y las Anexo I
condiciones de su montaje correcto y funcionamiento. La
10. Temperatura máxima del termostato - ver Anexo I
instrucción está dedicada a los técnicos de capacidad legal
que inicialmente van a montar el aparato, luego desmontar 11. Ajustes de temperatura por defecto - ver Anexo I
y montar de nuevo en caso de deterioro. El respeto de las 12. Eficiencia energética durante el calentamiento del agua
indicaciones de la presente instrucción presenta un interés - ver Anexo I
para el comprador y es una de las condiciones de garantía,
marcadas en la tarjeta de garantía. Para los modelos con intercambiador de calor
(serpentín)
Por favor, tener en cuenta que guardar las instrucciones
en este manual es sobre todo en el interés del cliente pero 13. Volumen de almacenamiento en litros - ver Anexo II
también es uno de los requisitos de garantía, indicados
14. Pérdidas de calor en carga cero- ver Anexo II
en la tarjeta, así que el cliente pueda obtener servicio de
garantía sin pagar. El fabricante no se hace responsable de III. IMPORTANTES REGLAS
los daños en el aparato y los daños causados por el uso o
ensamblaje no conforme a las indicaciones e instrucciones •con•Eluna
calentador debe montarse solamente en recintos
seguridad de incendios normal. No conecte el
de este manual. El calentador eléctrico responde a los termosifón sin estar seguro de que está lleno de agua.
requerimientos de EN 60335-1, EN 60335-2-21.

I. FINALIDAD
•de•Laaguaconexión del termosifón a la red de conducción
y eléctrica (en modelos sin cordón con
tomacorriente) que se realice de técnicos de fontanería y
El aparato tiene como fin suministrar con agua caliente
canalización capacitados.
•hay•Durante
objetos de casa que tengan una red de conducción de
agua con una presión de no más de 6 bar (0,6 MPa). la conexión del calentador a la red eléctrica
que tener cuidado en la conexión correcta del
Está diseñado para utilización solamente en espacios conductor de protección (en lo modelos sin cordón con
cerrados y calentados, donde la temperatura no descienda tomacorriente). Técnico calificado es una persona que
por debajo de 4˚C y no está diseñado para operar en flujo tiene facultades que le confiere la normativa vigente del
continuo. estado correspondiente.
El aparato está diseñado para funcionar en regiones con
dureza del agua hasta 10 °dH. En caso de que se instala
•congelación
•Si se preve(bajo
que se van a alcanzar temperaturas de
o C) en el lugar donde está instalado,
en un área con agua más dura, es posible acumulación purgue completamente el calentador (siguiendo las
muy rápida de depósitos de calcio que causan ruido instrucciones en punto V-2 “Conexión hidráulica del
característico al calentar y un rápido deterioro de la parte calentador”).
eléctrica. En las regiones con agua dura se recomienda
limpiar el aparato de la acumulación cada año, y uso de
•que•Eneloperación – (modo de calentar el agua) - es normal
agua gotea desde la abertura de drenaje de la
energía del calentador hasta 2 kW. válvula de seguridad. Ésta debe dejarse abierta a la
atmósfera. Se deben tomar medidas por el retiro o cobro
II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de las cantidades del encurrimiento para evitar daños no
1. Capacidad nominal, litros – mire la etiqueta sobre el violando los requisitos descritos en punto 2, parágrafo V.
aparato
•protegidos
•La válvuladey congelación.
sus componentes relacionados deben ser
2. Tensión nominal - mire la etiqueta sobre el aparato
3. Capacidad nominal - mire la etiqueta sobre el aparato •(agua
•Al calentar el aparato puede ser oido ruido
hirviendo). Esto es normal y no indica un mal
4. Presión nominal - mire la etiqueta sobre el aparato funcionamiento. El ruido aumenta con el tiempo y la razón
es la acumulacion de piedra caliza. Para eliminar el ruido,
Ésta no es la presión de la red de suministro de agua. Es el aparatos necesita ser limpiado. Este servicio no está
la anunciada para el aparato y se refiere a los requisitos cubierto por la garantía.
de las normas de seguridad.
•protección
•Para la función segura del calentador la válvula de
reflexiva se limpia regularmente y revisa si
5. Tipo de termo eléctrico - un calentador de agua
funciona correctamente / que no sea bloqueado /, como
cerrado de acumulación con aislamiento de calor
en las zonas de agua intensamente calcárea se debe
6. Cobertura interna – para modelos: GC-de vidrio y limpiar de la caliza amontonada. Este servicio no es un
cerámica; objeto de manutención de garantía.

22 Instrucciones de uso y mantenimiento


El calentador eléctrico sirve de calentar el agua en el
Se prohíbe toda clase de cambios y reformas en la tanque y se maneja con el termostato que mantiene ES
construcción y el esquema eléctrico del termo eléctrico. En automáticamente una temperatura determinada. El
caso de presencia de tales, la garantía del aparato se anula. aparato dispone de un mecanismo incorporado para
Bajo cambios y reformas se entiende cada eliminación de asegurar protección de recalentación (termodesconector),
elementos puestos por el productor, incorporación de que desconecta el calentador de la red de calentación,
componentes adicionales en el calentador, canje de elementos cuando la temperatura del agua alcance unas cifras
análogamente no aprobados por el productor. bastante altas.

•calentadores
•La presenteconinstrucción se refiere también a
cambiador de calor.
3. La válvula de protección reflexiva elimina el
vaciamiento completo del aparato cuando para el dar del

•contienen
•Si el cordón alimentador (en los modelos que lo
empaquetado) es estropeado, éste debe
agua fría de la red de conducción de agua. Éste protege
el aparato del aumento de la presión en el contenedor de
agua hasta una cifra más alta que la aceptable a régimen
ser cambiado por un servicio representativo o por una de calentar (cuando aumente la temperatura el agua
persona con tal calificación, para evitar toda clase de incrementa y la tensión aumenta), dejando caer el exceso
riesgos. por la apertura de drenaje.
•seguro
•Los niños deben estar bajo vigilancia para que esté
de que no juegan con el aparato. Este aparato está La válvula de protección reflexiva no puede proteger el
diseñado para usarlo niños que tienen 8 y más de 8 años, aparato cuando la conducción de agua viene una presión
personas con minusvalías físicas o mentales o personas sin más alta que la determinada para el aparato.
conocimientos y experiencia, en caso de que estén bajo
vigilancia o después de instrucciones sobre un uso seguro V. MONTAJE Y CONEXIÓN
del aparato y que entienden bien los peligros que pueden
surgir Todas las operaciones técnicas y electromecánicas deben
••Niños no deben jugar con el aparto. ser realizadas por técnicos de capacidad legal. Técnico
calificado es una persona que tiene facultades que le confiere la
•la•limpieza
Niños, que no están bajo vigilancia, no deben efectuar
y el mantenimiento del calentador
normativa vigente del estado correspondiente.

1. Montaje
IV. DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIÓN
Se recomienda que el montaje del aparato sea
El aparato se compone de cuerpo, cadena en su parte baja máximamente cerca de los lugares de uso de agua caliente
(en los termos elécticos de montaje vertical) o en ambos para que decrezcan las pérdidas de calor en la conducción
lados (en termos elécticos de montaje horizontal), un de agua. En caso de montaje en cuarto de baño él debe
panel de plástico de protección y una válvula protectora ser montado en tal lugar en que no sea mojado por agua
de retroceso. de ducha o ducha auricular.
1. El cuerpo se compone de un tanque de acero El aparato se cuelga a las placas que llevan montadas a su
(contenedor de agua) y una caja (envoltura externa) con cuerpo (si ellos no son repuestas a él, deben ser montadas
aislamiento de calor entre ellos de un penó poliuretano con los tornillos aplicados). El colgamiento se hace en
ecológicamente puro y de alta densidad, y dos tubos con dos ganchos (min. F 10 mm) repuestas sólidamente a la
tallado G ½ “ para dar agua fría (de anillo azul) y soltar pared (no están incluidas en el paquete de colgar). La
agua caliente (de anillo rojo). construcción de la placa que lleva de los termosifones de
montaje vertical es universal y permite que la distancia
Eltanque interno puede ser de dos tipos en dependencia entre los ganchos sea de 220 a 300 mm. - fig. 1a. En los
del modelo: termosifones de montaje horizontal las distancias entre los
•cobertura
•De aceroespecial
negro protegido de corosión por una
de vidrio y cerámica.
ganchos son diferentes para los distintos modelos y están
mostradas en la tabla 1. de fig. 1b.

••De un acero no oxidable Para evitar daños para el cliente y para terceras
Los termosifones verticales pueden disponer de un personas en caso de deterioro del sistema de
cambiador de calor (serpentina). La entrada y la salida provisión de agua caliente es necesario que el aparato se
de la serpentina están posicionadas lateralmente y monte en recintos donde haya un hidroaislamiento de suelo
representan tubos de tallado G ¾ “. y drenaje en la canalización. De ningún modo no ponga
debajo del aparato objetos que no son resistentes a agua. En
2. En la cadena hay un calentador eléctrico montado. En el montaje del aparato en recintos sin hidroaislamiento de
los termosifones con una cobertura de vidrio y cerámica suelo es necesario que se haga un baño de protección debajo
hay también un protector de magnesio montado. de éste con un drenaje hacia la canalización.

Español Instrucciones de uso y mantenimiento 23


Observación: el baño de protección no está incluida
ES en el paquete y se escoge del consumidor. La válvula de seguridad de retroceso y la tubería del
aparato al calentador deben ser protegidos de
2. Conexión del termosifón a la red de conducción de congelación. Al hacer drenaje con manguera – el extremo libre
agua debe estar siempre abierto a la atmósfera (no inmerso). La
Fig. 4a para un montaje vertical ; Fig. 4b para un montaje manguera también deberá estar protegida contra congelación.
horizontal
El rellenar el termosifón de agua se hace cuando abre el
Donde: 1. Tubo de entrada. 2. Válvula de protección
grifo de dar agua fría de la red de conducción de agua
3. Grifo de reducción (en caso de una presión en la
hacia él como también en grifo de agua caliente de la pila
conducción de aguas de más de 0.6 MPa), 4. Una grúa
mezcladora. Después de que el mezclador llene, debe
espiral 5. Embudo con una conexión de enchufe a la
correr un chorro constante de agua. Ya puede cerrar el
canalización 6. Manga de riego 7. Grifo para descargar el
grifo de agua caliente.
agua
Cuando se necesita un vaciamiento del calentador es
Cuando se conecta el termosifón a la red de conducción obligatorio que primero interrumpa la alimentación
de agua hay que tener en cuenta los signos de color eléctrica hacia él. Parе la alimentación del agua al
indicadores (anillos) en los tubos: azul – para agua fría /de calentador. Abra el grifo de agua caliente de la batería
entrada/, rojo – para el agua caliente /de salida/. mezcladora. Abra el grifo 7 (Fig.4a y 4b) para descargar
Es obligatorio que se monte la clapa de protección el agua del calentador. En caso de que falte un grifo
reflexiva con la cual el termosifón ha sido comprado. Ella semejante en la instalación, descargue el agua del
se pone en la entrada del agua fría conforme la flecha de calentador de manera siguiente:
su cuerpo, que muestra la dirección del agua de entrada.
No se admite otra armadura de parar entre la válvula y el
•levante
•modelos equipados con una válvula de palanca –
la palanca de la válvula y el agua va a corer por la
aparato. abertura de drenaje.
Excepción: Si las regulaciones locales requieren usar
otra válvula de seguridad o dispositivo (que cumplen la
•agua
•modelos equpados con una válvula sin palanca – el
puede descargarse directamente del tubo para
normas EN 1487 o EN 1489) estos deben comprarse por entrada de agua, desconectándo previamente el
separado. Para dispositivos que cumplen la norma EN calentador de las tuberías de agua.
1487, la presión máxima de trabajo anunciada debe ser
Cuando se quita la cadena es normal que fluyan unos litros
de 0,7 MPa. Para otras válvulas de seguridad, la presión al
de agua, restados en el contenedor de agua.
que están calibrado debe ser con 0,1 MPa menor que el
marcado en la placa de aparato. En estos casos, la válvula
Cuando se extrae, deben adoptarse unas medidas de
de retroceso, que se suministra con el aparato, no debe ser
prevención de daños por el agua que se derrama.
utilizada.
Si la presión en la red de agua supera a las cantidades
La presencia de otras /viejas/ válvulas de protección indicadas en el párrafo 1 mas arriba, es necesaria la
reflexiva puede provocar un deterioro de su aparato y instalación de válvula de reducción de presión, de
ellas deben ser eliminadas. lo contrario el calentador de agua no funcionará
correctamente. El productor no asume la responsabilidad
de los problemas causados por el uso incorrecto del
No se admiten otros grifos de cierre entre la válvula de aparato.
seguridad (dispositivo de seguridad) y el aparato.
3. Conexión a la red eléctrica.

No se permite el enrollamiento de la válvula a tallados con Antes de conectar la alimentación eléctrica, asegúrese de
longitud de más de 10 mm., en caso contrario esto puede que el aparato está lleno de agua.
causar deterioro de su válvula y será peligroso para su aparato.
3.1. En los modelos provistos de cordón de alimentación
en un paquete con un tomacorriente, la conexión se
realiza si se conecta en el enchufe. El desconectar de la red
En los termosifones de montaje vertical la valvula de
eléctrica se realiza desconectando en tomacorrientes del
proteccion debe estar conectada al tubo de entrada si el
enchufe.
panel de plastic del aparato esta quitado. Despues de su montaje,
este debe adopter la posicion,marcada en la figura 2.
La toma debe estar conectada a un circuito separado
provisto de un mecanismo de seguridad. Se debe estar
conectado a tierra.

24 Instrucciones de uso y mantenimiento


3.2. Calentadores de agua equipados con cable de VI. PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN – ÁNODO
alimentaciόn sin clavija de enchufe DE MAGNESIO (EN CASO DE CALENTADORES DE ES
CONTENIDO DE AGUA CON UNA COBERTURA DE
El aparato debe conectarse a un circuito eléctrico VIDRIO Y CERÁMICA)
individual de la instalaciόn eléctrica fija, equipado con un
dispositivo de seguridad con corriente eléctrica nominal El ánodo de magnesio protege la superficie interna del
de 16А (20А para potencia > 3700W). La conexiόn debe contenedor de agua contra corrosión. Él aparece como
ser constane – sin clavija de enchufe. El circuito eléctrico un elemento que se gasta y que está sometido a una
debe ser equipado con un dispositivo de seguridad y con inspección periódica. Teniendo en cuenta la explotación
un mecanismo incorporado que asegura separaciόn de sin plazo ni averías de su calentador el productor
todos los polos en caso de sobretensiόn tipo III. recomienda una inspección periódica del estado del
ánodo de magnesio por un técnico autorizado como
Los cables de alimentaciόn del aparato deben conectarse también repuesto en caso de necesidad y si proceda
de la manera siguiente: durante la revisión periódica del aparato. Para realizar el

•fase•Cable conductor de aislamiento marrόn - al cable de


de la instalaciόn eléctirca (L).
recambio, contacte a los servicios autorizados!

VII. OPERACIÓN CON EL APARATO


•de•Cable conductor de aislamiento azul - al cable neutro
la instalaciόn eléctirca (N).
1. Conexión del aparato
Antes de conectar el aparato por primera vez asegúrese de
•cable
•Cableprotector
conductor de aislamiento amarillo-verde - al
de la instalaciόn eléctirca ( )
que el termosifón ha sido conectado correctamente en la
red eléctrica y de que está lleno de agua. La conexión del
calentador se realiza mediante el reconector incorporado
en la instalación, descrito en subpunto 3.2 de punto V o
3.3. Calentador de agua sin cable de alimentaciόn conexión del tomacorriente con el enchufe (si el modelo
El aparato debe conectarse a un circuito eléctrico tiene un cable con tomacorriente).
individual de la instalaciόn eléctrica fija, equipado con un
dispositivo de seguridad con corriente eléctrica nominal 2. Calentadores de agua con control electromecánico
de 16A (20A para potencia > 3700W). La conexiόn se
realiza por cables de cobre con un hilo (sόlidos) – cable Fig. 2 donde:
3x2,5 mm² para potencia total de 3000W ( cable 3x4.0mm²
para potencia > 3700W). 1 - Termorregulador

En el contorno eléctrico de alimentación del aparato debe 2 - Interruptor de potencia


ser incorporado un mecanismo que asegure separación
de todos los polos en las condiciones de categoría de 3 - Indicadores de luz
supertensión III.
4 - Tester de ánodo
Para que sea montado el conductor eléctrico al calentador
Termorregulador (1) e indicador de luz „calentamiento
es necesario que se quite la tapa de plástico (fig. 2).
/ listo para usar“
Conectar los cables de alimentación de manera siguiente:
Ajuste de la temperatura se proporciona por una perilla
•L •ocable
L1.
correspondiente a fase conecte a señal A o А1 o termorregulador (1). Este ajuste permite establecer
gradualmente la temperatura deseada.

•B1•cable correspondiente a neutro conecte a señal N (B o La Figura 2 muestra la dirección de giro de las perillas.
o N1).
e AHORRO DE ENRGÍA – En este modo el agua en el
•tornillo,
• señalado con signo .
Es obligatoria la conexión el protector con el enlace de dispositivo tendrá una temperatura de aproximadamente
60°C. De esta manera se reducen las pérdidas de calor.

Después de montaje la tapa de plástico se pone de nuevo! El indicador de luz „calentamiento / listo para usar“
- muestra el estado / modo en el que está el
Aclaraciones de la fig 3: dispositivo: se ilumina en rojo cuando se calienta el agua y
T2 – desconectador de termo, T1 – regulador de termo; se ilumina en azul cuando se alcanza la temperatura del
S – interruptor ; R – calentador; SL1, SL2, SL3 – luz señal; agua, indicada por el termostato. El indicador de luz no se
F – elemento de conexión; АТ – testero de ánodo (sólo par ilumina cuando el interruptor de potencia está apagado.
los modelos que lo tengan); AP – protector de ánodo;

Español Instrucciones de uso y mantenimiento 25


Interruptor de potencia (2) e indicadores de luz 3. Protección por temperatura (válida para todos los
ES Interruptor con un nivel de regulación de potencia: modelos)
El aparato está provisto de un mecanismo especial
0 – posición de apagado; (desconector de termo) para proteger de recalentación del
I – posición de encendido; agua, que excluye el calentador de la red eléctrica, cuando
la temperatura alcance unas cifras muy altas.
El indicador de luz I se ilumina cuando el interruptor está
colocado en el nivel de regulación de potencia I.
Después de la activación, el dispositivo no se regenera y
Interruptor con dos niveles de regulación de potencia: el aparato no funcionará. Póngase en contacto con un
0 – posición de apagado; centro de servicio autorizado para solución del problema.

I, II – posición de encendido;
VIII. MODELOS CON CAMBIADOR DE CALOR
Elegir el nivel de potencia de calentamiento: (SERPENTINA) – FIG.1B, FIG.1C, FIG.1D Y TABLA 1,
Potencia admisible Encendido Encendido 2Y3
(indicada en la placa (І) nivel de (ІІ) nivel de
de identificación en el potencia potencia Estos son dispositivos con un intercambiador de calor
dispositivo) incorporado y están destinados a ser conectados al
1200 W 600 W 1200 W sistema de calefacción con temperatura máxima del
1600 W 800 W 1600 W portador de calor de 80°C. El control sobre el flujo a través
del intercambiador de calor es una cuestión de solución
2400 W 1200 W 2400 W
para la instalación en particular, por lo cual la elección
Para el nivel de regulación de potencia del interruptor I se debe hacerse en su diseño (por ejemplo un termostato
ilumina el indicador de luz de potencia I. externo que mide la temperatura en el tanque de agua y
opera una bomba de circulación o una válvula magnética).
Para el nivel de regulación de potencia II además del
indicador de luz de potencia I, se ilumina el indicador de Los calentadores de agua con un intercambiador de calor
luz de potencia II. permiten que el agua se caliente de dos maneras:

Téster de ánodo (4) – (en modelos con un tal 1. A través de un intercambiador de calor (serpentín) – la
incorporado). manera principal de calentamiento de agua
Este aparato sirve para identificar el estado corriente del
ánodo de magnesio e informa sobre su necesidad de 2. A través de un elemento de calentamiento eléctrico
recambio. El téster de ánodo está asegurado con un botón auxiliar con funcionamiento automático, incorporado
4 y una indicación de luz 5 a su lado (fig. 2). El estado del en el dispositivo - sólo se utiliza cuando se necesita
protector de ánodo puede ver apretando el botón 4 ( ) calentamiento adicional del agua o en caso de
reparaciones en el sistema del intercambiador de calor
Cuando el indicador de luz a su lado alumbra, (serpentín). La forma correcta de conectar el aparato a la
parpadeando en color VERDE, esto significa que el red eléctrica y la manera de operar con el dispositivo han
PROTECTOR DE ÁNODO funciona de forma normal y sido especificadas en los párrafos anteriores. .
protege de corrosión su aparato. Cuando el indicador de
luz alumbra temblequeando en color ROJO, esto significa Montaje
que el PROTECTOR DE ANODO ha sido gastado ya y debe Además de la manera de montaje descrita más arriba,
ser recambiado. lo particular en estos modelos es que es necesario que
el cambiador de calor sea conectado a la instalación
de calefacción. La conexión se realiza siguiendo las
El recambio del protector de ánodo se realiza de un direcciones de las flechas de la fig. 1b, 1c, 1d.
técnico autorizado.
Le recomendamos que monte unas válvulas de parar en la
entrada y la salida del cambiador de calor. En caso de parar
Tester ánodo señala correctamente el estado del ánodo la corriente del portante de calor mediante la válvula (de
protector al ser la temperatura en el dispositivo superior parar) baja va a evitar circulación no deseada del portante
a 60°C. Por eso antes de apretar el botόn (4) TEST, asegurarse de calor en los periodos cuando usa sólo un calentador
que la agua en el calentador ha sido calentada y no ha entrado eléctrico.
agua fría antes. El termostato debe ser ajustado a temperatura
En caso de desmontaje de su calentador con un
máxima.
cambiador de calor es necesario que amabas válvulas sean
cerradas.

26 Instrucciones de uso y mantenimiento


El tanque de agua tiene soldado un manguito con roscado
Es imperativo el uso de casquillos dieléctricos para interno ½ „para la instalación de un termopar - indicado ES
conectar el intercambio térmico con la instalación de por ‚TS“. En el conjunto del dispositivo hay un bolsillo de
tubos de cobre. latón para termopar, que debe ser enroscado al manguito.
Características técnicas:
Para limitar la corrosion, utilice tubos de difusión limitada Tipo GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
de gases en la instalación. 10047 12047 15047
Superficie del serpentín S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
Modelos con un intercambiador de calor y un bolsillo Superficie del serpentín S2 (m²) 0.3 0.3 0.3
para termosensor
Volumen del serpentín S1 (l) 2.4 2.4 2.4
La instalación del dispositivo está por cuenta del Volumen del serpentín S2 (l) 1.4 1.4 1.4
comprador y deberá ser realizada por un especialista
calificado, de acuerdo con la instrucción principal y el presente Presión de trabajo del serpentín 0.6 0.6 0.6
S1(MPa)
anexo.
Presión de trabajo del serpentín 0.6 0.6 0.6
Características técnicas: S2(MPa)
Tipo GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S Temperatura máxima del 80 80 80
8047 10047 12047 15047 portador de calor (°C)
Superficie del serpentín 0.45 0.7 0.7 0.7
(m²) IX. MANTENIMIENTO PERIÓDICO
Volumen del serpentín (l) 2.16 3.23 3.23 3.23 En caso de función normal del calentador bajo la
influencia de la alta temperatura de la superficie del
Presión de trabajo del 0.6 0.6 0.6 0.6 calentador se difiere caliza /o sea piedra de caldera/.
serpentín (MPa)
Esto empeora el cambio de calor entre el calentador y
Temperatura máxima del 80 80 80 80 el agua. La temperatura de la superficie del calentador
portador de calor (°C) y en la zona alrededor de éste aumenta. Se oye un
En los modelos con posibilidad de montar el bolsillo para ruido típico /de agua hirviente/. El regulador de termo
termosensor, suministrado con el dispositivo, él debe ser comienza a conectar y desconectar más a menudo. Es
montado al terminal indicado por „TS“. La rosca debe ser posible que haya una activación “falsa” de la protección
sellada. de temperatura. Por eso el productor de este aparato
recomienda revisión de su calentador de agua a cada dos
Modelos con dos intercambiadores de calor y un años por un centro de servicios autorizado o por una base
bolsillo para termosensor de servicios. Esta revisión debe incluir limpieza y revisa
Estos modelos permiten la conexión a dos fuentes de calor del protector de ánodo (en los calentadores con una
externas – un colector solar y un suministro de calefacción cobertura de vidrio y cerámica), que en caso de necesidad
y de agua local o central. sea cambiado por otro nuevo.

Indicaciones en los intercambiadores de calor: Para limpiar el aparato utilice un paño húmedo. No
use limpiadores abrasivos o aquellos que contienen
•entrada
•S1 y flecha dirigida hacia el terminal del serpentín –
del serpentín S1
disolventes. No riegue el aparato con agua.

•hacia
•S1 yfuera
flecha dirigida desde el terminal del serpentín
– salida del serpentín S1
El productor no lleva ninguna responsabilidad de
todas las consecuencias derivadas de no respetar la
presente instrucción.
•entrada
•S2 y flecha dirigida hacia el terminal del serpentín –
del serpentín S2 Advertencia para la proteccion del medio ambiente

•salida
•S2 ydelflecha dirigida desde el terminal del serpentín –
serpentín S2
¡Los aparatoes eléctricos desechables son materiales
que no son parte de la basura domestica! Por ello
pedimos para que nos ayude a contribuir activamente
en el ahorro de recursos y en la protección del medio
ambiente entregando este aparato en los puntos de
recogida existentes!.

Español Instrucciones de uso y mantenimiento 27


ES
DESCRIPCIÓN DEL ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL ANEXO II
(1) nombre o marca comercial del proveedor; (1) nombre o marca comercial del proveedor
(2) identificador del modelo del proveedor; (3) el perfil (2) identificador del modelo del proveedor (3) la clase de
de carga declarado, expresado mediante la letra correspondiente eficiencia energética del modelo, determinada de conformidad
y el uso típico de conformidad con el cuadro 3 del anexo VII; (4) la con el punto 2 del anexo II; (4) la pérdida estática en W,
clase de eficiencia energética de calentamiento de agua del redondeada al número entero más próximo (5) la capacidad en
modelo, determinada de conformidad con el punto 1 del anexo litros, redondeada al número entero más próximo (6) a
II; (5) la eficiencia energética de calentamiento de agua en %, capacidad V en litros, redondeada a una cifra decimal (7) a
redondeada al número entero más próximo (6) el consumo pérdida constante S en W, redondeada a una cifra decimal (8)
anual de electricidad en kWh en términos de la energía final y/o Todas las precauciones específicas relativas al montaje,
el consumo anual de combustible en GJ en términos de GCV, instalación y mantenimiento están explicadas en las
redondeado al número entero más próximo y calculado de instrucciones de uso y de instalación.Es imprescindible leer y
conformidad con el punto 4 del anexo VIII (7) los ajustes de seguir las indicaciones recogidas en las instrucciones de uso y de
temperatura del termostato del calentador de agua en el instalación. (9) Todos los datos incluidos en las informaciones de
momento de su comercialización por el proveedor; (8) el los productos se han determinado aplicando las especificaciones
consumo eléctrico diario Q elec en kWh, redondeado a tres cifras de las directivas europeas. Las diferencias en las condiciones de
decimales; (9) el perfil de carga declarado, expresado con la letra comprobación pueden dar lugar a divergencias respecto a las
adecuada con arreglo al cuadro 1 del presente anexo (10) el informaciones de los productos recogidas en otros lugares. Los
agua mixta a 40 °C V40 en litros, redondeada al entero más únicos datos válidos y determinantes son los que figuran en
próximo;(11) Temperatura máxima del termostato (12) El modo estas informaciones de los productos.
«listo para usar» es la condición de funcionamiento estándar, la
configuración o modo fijados por el fabricante en la fábrica, que
se activa inmediatamente después de la instalación del aparato,
apto para el uso normal por el usuario final de acuerdo con el
patrón de captación de agua para el que el producto se ha
diseñado y comercializado. (13) la eficiencia energética de
calentamiento de agua en %, redondeada a una cifra decimal
(14) Todas las precauciones específicas relativas al montaje,
instalación y mantenimiento están explicadas en las
instrucciones de uso y de instalación.Es imprescindible leer y
seguir las indicaciones recogidas en las instrucciones de uso y de
instalación. (15) Todos los datos incluidos en las informaciones
de los productos se han determinado aplicando las
especificaciones de las directivas europeas. Las diferencias en las
condiciones de comprobación pueden dar lugar a divergencias
respecto a las informaciones de los productos recogidas en otros
lugares. Los únicos datos válidos y determinantes son los que
figuran en estas informaciones de los productos.

28 Instrucciones de uso y mantenimiento


Estimados Clientes, 5. Tipo de termoacumulador - termoacumulador fechado
A equipa TESY congratula-se com a sua nova compra. com isolamento térmico; PT
Esperamos que o seu novo aparelho traga mais conforto
ao seu lar. 6. Revestimento interior para modelos: GC – vitro
cerâmico
As descrições técnicas e o manual de instruções foram
preparadas de forma a dar-lhe a conhecer o produto, Para modelos sem permutador de calor (serpentina)
a sua instalação e uso. Estas instruções devem ser 7. Consumo diário de energia elétrica – consulte Anexo I
seguidas também por técnicos especializados, para fazer
a montagem, desmontagem e reparação em caso de 8. Perfil de carga nominal - consulte Anexo I
avaria. A observação das instruções aqui contidas são do
9. Quantidade de água mista em 40°C V40 em litros -
interesse do comprador e representam uma das condições
consulte Anexo I
de garantia, resumidas na mesma.
10. Temperatura máxima do termóstato - consulte Anexo I
É importante ter em conta que a observância das
indicações do presente manual de instruções é antes de 11. Configurações de fábrica da temperatura - consulte
mais no interesse do utente e ao mesmo tempo faz parte Anexo I
das condições de garantia indicadas no certificado de
garantia, para que o utente possa beneficiar da assistência 12. Eficiência energética durante o aquecimento da água -
técnica gratuita. O fabricante não se responsabiliza por consulte Anexo I
avarias no aparelho ou por eventuais danos causados Para modelos com permutador de calor (serpentina)
devido a uma exploração e/ou montagem não conformes
às indicações e às instruções do presente manual. 13. Volume de armazenamento em litros - consulte Anexo II
O termoacumulador cumpre as normas EN 60335-1, EN 14. Perdas térmicas em carga zerada - consulte Anexo II
60335-2-21.
III. REGRAS IMPORTANTES
I. MODO DE USO •as•regras
O termoacumulador deve ser montado em acordo com
normais de resistência ao fogo.
O aparelho fornece água quente em casas com
canalização de alta pressão, abaixo de 6 bar (0,6 MPa).
O aparelho destina-se somente a ser utilizado em locais
•água.
•Não ligar o termoacumulador sem que esteja cheio de
fechados e aquecidos em que a temperatura não fica
inferior a 4° C e não se destina a trabalhar em regime de
passagem contínua.
•técnicos
•As ligações de água e eléctricas devem ser feitas por
especializados. Um técnico habilitado é uma
pessoa que possui as respectivas competências de acordo
O aparelho destina-se a trabalhar em regiões com dureza com os actos normativos do respectivo país.
da água até 10°dH. Se estiver montado numa região
onde a água é «mais dura» corre-se o risco de aparecer
rapidamente uma acumulação de calcário que provocará
•deve-se
•Quandoter ligar o termoacumulador à rede eléctrica,
cuidados ao ligar o fio terra.
um ruído característico ao aquecer e por conseguinte
a deterioração das partes eléctricas. Nas regiões com •оС•Nao esquentador
possibilidade de temperatura deixa debaixo do zero
deve vazar (seguem o procedimento
águas mais duras recomenda-se efectuar uma limpeza do
aparelho para eliminar o calcário acumulado, bem como descrito no p. V alĺnea 2 “Ligaçăo do esquentador com a
utilizar potências do aquecedor até 2 kW. rede de canalizaçăo “ ).

II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


•aquecimento
•Durante o funcionamento normal – (regime de
de água) – é normal aparecerem alguns
1. Volume nominal, V litros - ver figuras abaixo; pingos de água do orifício de drenagem da válvula de
segurança. A última deve estar aberta para a atmosfera.
2. Voltagem nominal - ver figuras abaixo; Devem ser tomadas as medidas de esvaziamento ou
recolha da quantidade gotejada para evitar danos
3. Potência nominal de consumo - ver figuras abaixo; sempre cumprindo as exigências descritas no ponto 2 do
4. Pressão nominal - ver figuras abaixo; parágrafo V. A válvula e os elementos ligados a ela devem
ser protegidos contra congelamento.

Esta não é a pressão da rede de distribuição de água. É •ruído


•Durante o aquecimento do aparelho pode haver um
específico (a água que está a ferver). Isto é normal
a pressão indicada para o aparelho e refere-se às
exigências das normas de segurança. e não significa que existe alguma avaria. Com o tempo
o ruído torna-se mais intenso e a razão é o calcário
acumulado. Para eliminar o ruído é necessário limpar o
aparelho. Este serviço não faz parte da assistência técnica
incluída na garantia.

Português
Manual de instalação e uso 29
PT •termoacumulador,
•Para garantir o funcionamento seguro do seu
a válvula de segurança e retorno
Os termoacumuladores verticais podem levar dentro uma
unidade permutadora (tubo de caldeira). Os tubos de
deve ser regularmente limpa e inspecionada - a válvula entrada e saída da caldeira estão localizados nos lados e
não deve estar obstruída - e, nas regiões com alto nível têm tubos com rôsca G ¾ “.
de calcário na água, tem de ser limpa dos resíduos
acumulados. Este serviço não está coberto pela garantia 2. Um aquecedor eléctrico é montado ao flange. Os
de manutenção. termoacumuladores com revestimento vitro-cerâmico, são
consideram uma protecção de magnésio.
Todas as alterações e modificações introduzidas à O termóstato tem um sistema de segurança de
construção do termoacumulador e circuito eléctrico estão sobreaquecimento, com interrupção de potência para
proibidas. Se estas alterações ou modificações foram feitas o aquecimento quando a temperatura da água atinge
durante a instalação, a garantia do produto é nula. Alterações valores excessivos. Em caso disso, por favor consulte o
e modificações, significa a retirada de elementos incorporados serviço de assistência técnica. O aparelho tem incorporado
pelo fabricante, a adição de componentes ao termoacumulador dispositivo de protecção contra sobreaquecimento
ou a substituição de componentes por elementos similares não (interruptor termostático) que desliga o aquecedor da
aprovados pelo fabricante. rede eléctrica quando a temperatura da água atinge
índices demasiado elevados.
•termoacumuladores
•Estas instruções sãoequipados
também válidas para
com permutador de calor. 3. A válvula de segurança de retorno impede que os
aparelhos vazem, no caso de interrupção da entrada de
•que•Seootêm)
cabo eléctrico de alimentação (nos modelos
está danificado, deve ser substituido por um
água fria. A válvula protege o aparelho contra a subida de
pressão acima do valor permitido durante o aquecimento
serviço técnico especializado, ou por pessoa de similares (em caso de aumento da temperatura, a água aumenta
qualificações, para evitar qualquer risco. de volume e a pressão aumenta), libertando o excesso de

•com•Esteidade
aparelho é destinado para ser utilizado por crianças
de 8 anos e mais do que 8 anos e por pessoas
pressão pela abertura para drenagem.

com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais ou por A válvula de segurança de retorno não pode proteger o
pessoas sem experiência e conhecimentos caso elas sejam aparelho, caso haja um aumento de pressão excedendo a
supervisonadas ou instruídas de acordo com o uso seguro pressão pré estabelecida para o aparelho.
do aparelho e entendam os perigos que possam ocorrer.
V. MONTAR E LIGAR “ON”
••As crianças nao têm que brincar com o aparelho
•efetuadas
•A limpezaporecrianças,
a manutenção do aparelho nao devem ser
que não são supervisonadas.
A montagem e instalação devem ser feitas por técnicos
especializados. Um técnico habilitado é uma pessoa que
possui as respectivas competências de acordo com os actos
IV. DESCRIÇÕES E PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO normativos do respectivo país.
O aparelho é composto pelo corpo, falange no lado
inferior - para termoacumuladores de instalação vertical - 1. Montagem
ou lateralmente - para termoacumuladores de instalação
Recomenda-se que a montagem do aparelho seja feita
horizontal - painel plástico de protecção e válvula de
próxima dos locais de uso de água quente, para reduzir
segurança de retorno.
a perda de aquecimento na passagem pela canalização.
Em caso da montagem do aparelho numa casa de banho,
1. O corpo é composto por um reservatório de aço
deve-se escolher uma zona fora do alcance de projecções
(depósito de água), carcaça (corpo exterior) - com
de água. O aparelho é suspenso à parede, através de
isolamento térmico colocado no meio, feito espuma de
suportes fixos à unidade (em caso do suporte não estar
poliuretano de alta densidade, ecologicamente limpo - e
fixo ao aparelho, deve ser fixado utilizando os dois pernos
dois tubos de rôsca G ½”: tubo de água fria marcado a azul
roscados fornecidos). São utilizados dois ganchos (min. Ø
e tubo de saída para água quente marcado a vermelho.
10mm) para suspender o aparelho. O conjunto deve ser
O reservatório interior pode ser de dois tipos, dependendo bem fixo à parede (ganchos não incluídos no conjunto de
do modelo: montagem). Os suportes do aparelho foram desenhados

•especial
•Fabricado em aço anti-corrosão, com revestimento
vitro-cerâmico;
para montagem vertical dos termoacumuladores e
permitem uma distância dos furos entre 220 e 310 mm -
fig. 1a. Para termoacumuladores de montagem horizontal,
••Fabricado em aço inox a distância entre os furos varia de modelo para modelo e
estão referenciadas no quadro 1 da fig. 1b.

30 Manual de instalação e uso


Para evitar danos ao usuário, ou a terceiros, e em caso O aperto da válvula de segurança de retorno em roscas PT
de falhas no sistema de fornecimento de água com mais de 10 mm de comprimento não é autorizado,
quente, o aparelho deverá estar montado num local onde o pois pode causar danos na válvula e pôr em perigo o seu aparelho.
chão esteja isolado ou tenha drenagem de água. Não
colocar objectos que não sejam à prova de água debaixo do
aparelho, em quaisquer circunstâncias. No caso do aparelho Nos termoacumuladores com montagem vertical, a
não ser instalado de acordo com as condições atrás referidas, válvula de segurança deve ser ligada ao tubo de entrada
deve ser colocado um tubo de segurança, para eventual sendo levantado o painel plástico do aparelho . Depois de ser
descarga, debaixo do aparelho. montado, ele deve ter a posição indicada na figura 2.

Nota: o tubo de protecção não está incluído, o qual


deve ser seleccionado pelo usuário. A válvula de controlo e anti-retorno e o respectivo tubo
condutor que a liga ao esquentador de água devem estar
2. Tubos de ligação do termoacumulador protegidos contra congelamento. Quando na drenagem é
utilizada uma mangueira – a extremidade livre deve estar sempre
Fig. 4a – para montagem vertical ; Fig.4b - para montagem
orientada para a atmosfera (não debaixo de água). A mangueira
horizontal
deve ser protegida contra congelamento.
Onde: 1-Tubo de entrada; 2 – válvula de segurança;
3-válvula de redução (para tensão do aquaduto superior a Abrir a válvula da rede de água fria e, em seguida, abrir
0,6 MPa); 4 – torneira de fechamento; 5 – funil de ligação a válvula da saída de água quente do termoacumulador.
com a canalização; 6-mangueira; 7 – torneira de vazar o Quando o enchimento estiver completo,o caudal de água
esquentador será constante na torneira.
Na ligação do termoacumulador à rede de água principal, Agora pode fechar a válvula (torneira) de água quente.
devem-se considerar as côres indicadas/círculos/pintados Caso tenha que esvaziar o termoacumulador, primeiro
nos tubos: azul para água fria (entrada) e vermelho para deve desligar o aparelho da rede eléctrica. Corta a água
água quente (saída). que corre para o esquentador.Abre a torneira de água
A montagem da válvula de segurança de retorno, quente de bateria que mistura a água quente e água
fornecida com o termoacumulador, é obrigatória. A válvula fria. Abre torneira 7 (figura 4a e 4b) para vazar água no
de segurança de retorno deve ser montada no tubo de esquentador. Si na instalaçăo năo ē instalado aquela
água fria fornecido, de acordo com a direcção da seta torneira, o esquentador pode ser vazar como ē devido:
estampada no corpo de plástico, que indica a direcção
de entrada de água. Quaisquer outros dispositivos de •alavanca
•os modelos que tem a válvula de precauçăo com
- levanta a alavanca I a água repuxara atravás da
segurança adicionais não devem ser montados entre a
abertura drenagem da válvula
válvula de segurança de retorno e o termoacumulador.
Excepção: Se os regulamentos locais (normas) exigirem •alavanca
•os modelos que tem a válvula de precauçăo sem
– o esquentador pode ser vazar directamente do
a utilização de outra válvula de segurança ou dispositivo
(conforme à norma EN 1487 ou EN 1489), este último tubo de entrada mas o esquentador deve ser despendurar
deve ser comprado adicionalmente. Para os dispositivos de antemāo do aqueduto.
conformes à norma EN 1487 a pressão máxima de
Em caso de remoção da membrana, a descarga de vários
serviço indicada deve ser 0.7 MPa. Para outras válvulas de
litros de água que resta no reservatório,é normal.
segurança a pressão em que são calibradas deve ser de
0.1 MPa abaixo da indicada na tabela do aparelho. Nestes
casos a válvula de controlo e anti-retorno que é fornecida Devem ser tomadas medidas para prevenir danos
com o aparelho não deve ser utilizada. durante a drenagem da água.

Caso existam válvulas de segurança de retorno antigas,


que podem conduzir a avarias do aparelho, as mesmas Se a pressão na rede de distribuição de água ultrapassar
devem ser retiradas. o valor indicado no parágrafo I, neste caso será
necessário montar uma válvula redutora, caso contrário
o esquentador de água não funcionará correctamente.
É proibido colocar qualquer dispositivo de bloqueio entre O fabricante não assume qualquer responsabilidade por
a válvula de controlo e anti-retorno (o dispositivo de problemas causados por uso indevido do aparelho.
segurança) e o aparelho.

Português
Manual de instalação e uso 31
PT
3. Ligações eléctricas. •junção
•É obrigatória a ligação do cabo de protecção para a
de parafuso marcada com o signo .
Assegure-se que o aparelho está cheio de água, antes de o
Depois da montagem a tampa de plástico coloca-se
ligar à rede eléctrica.
novamente!
3.1. Modelos com cabo de alimentação e ficha são ligados Notas explicativas à fig. 3:
a uma tomada de corrente. Para desligar estes aparelhos T2 – interruptor térmico; T1 – regulador térmico;
tem de se retirar a ficha da tomada de corrente. S – interruptor; R - aquecedor; SL1, SL2, SL3 - lâmpada
de sinalização; F – falange; AT - testador de anodo (para
A tomada deve ser correctamente ligada ao ciclo de modelos com a existência deste); АР - protector de anodo;
corrente próprio protegido com fusível. E deve ser ligada à
terra. VI. ANODO DE MAGNÉSIO PARA PROTECÇÃO DA
OXIDAÇÃO (PARA TERMOACUMULADORES COM
RESERVATÓRIO REVESTIDOS A VITRO-CERÂMICO)
3.2. Aquecedores de água, equipados com cabo de
alimentação sem plugue O anodo de magnésio protege a superfície interior
O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico do reservatório da corrosão. O elemento de anodo
separado na instalação elétrica fixa, equipado com um é um elemento interno que deve ser substituído
fusível cuja corrente nominal declarada é 16А (20A para periódicamente. No sentido de alcançar uma maior
potência > 3700W). A conexão deve ser permanente - sem longevidade, o fabricante recomenda inspecções
plugues. O circuito elétrico deve ser equipado com um periódicas ao estado do anodo de magnésio, feitas por um
fusível e com dispositivo incorporado que proporciona técnico especializado, e substituídas quando necessário,
desconexão de todos os pόlos caso uma sobretensão de podendo esta análise ser feita durante a manutenção
categoria III ocorrer. técnica preventiva. Para assistência técnica, contacte o
serviço técnico autorizado.
A conexão dos condutores do cabo de alimentação do
aparelho deve ser realizada da seguinte maneira: VII. FUNCIONAMENTO

••Condutor de cor castanha do isolamento - ao conductor


de fase da instalação elétrica (L)
1. Ligação
Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, assegurar-
•neutro
•Condutor de cor azul do isolamento - ao conductor
da instalação elétrica (N)
se que este está correctamente ligado e o depósito de
água cheio. O termoacumulador é ligado através de um

•condutor
•Condutorprotetivo
dispositivo integrado no quadro eléctrico e descrito no
de cor amarela-verde do isolamento – ao item 3.2 do ponto V ou através de ligação da focha e da
da instalação elétrica ( ) tomada (caso o modelo tenha cabo e ficha).

3.3. Aquecedor de água sem cabo de alimentação 2. Esquentadores com comando eletromecânico
O aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico
Fig. 2:
separado na instalação elétrica fixa, equipado com um
fusível cuja corrente nominal declarada é 16А (20A para 1 - Termorregulador
potência > 3700W). A conexão realiza-se por meio de fios
de cobre sόlidos – cabo 3x2,5 mm² para uma potência 2 - Chave de potência
total de 3000W (cabo 3x4.0 mm² para uma potência >
3 - Indicadores de luz
3700W).
4 - Teste de ânodo
O circuito eléctrico do aparelho tem de ter um ligador,
assegurando a separação entre os pólos em carga, Termorregulador (1) e indicador de luz «aquecimento /
segundo condições da categoria III da Alta tensão. pronto para utilizar»
Para instalar o cabo de alimentação no termoacumulador, Para configurar a temperatura, use o termorregulador
remover a tampa plástica (fig. 2). (1). Esta opção permite configurar paulatinamente a
temperatura pretendida.
A conexão dos fios de alimentação devem estar em
conformidade com as marcações nos terminais da A fig.2 mostra o sentido do termorregulador.
seguinte forma:
e POUPANÇA DE ENERGIA – Escolher este modo significa
•ou•оL1condutor de fase como uma indicação A оu A1 ou L que a água no aparelho terá aproximadamente 60°С.
Desta forma as perdas térmicas são reduzidas.

•ou•oN1)conductor neutro como uma indicação N (B ou B1


32 Manual de instalação e uso
O indicador de luz «aquecimento / pronto para utilizar»
- indica em que modo se encontra o aparelho: a luz O indicador do estado do ânodo indica correctamente o PT
vermelha significa que a água está a aquecer (modo estado da protecção por ânodos quando a temperatura
aquecimento) e a luz azul significa que o termóstato da água no aparelho é superior a 60° C. Por isso antes de
atingiu a temperatura configurada. O indicador de luz está carregar no botão 4 (TESTE), verifique-se de que a água no
apago quando a chave de potência estiver em posição aparelho está aquecida e não houve fuga de água com a
desligada. entrada de água fria antes disto. O termóstato deve estar
configurado a temperatura máxima.
Chave de potência (2) e indicadores de luz
Chave de potência com um modo de funcionamento:
3. Protecção de temperatura (válido para todos os
0 – posição desligada; modelos)
O aparelho tem dispositivo especial (interruptor
I – posição ligada;
termostático) para protecção contra sobreaquecimento da
Indicador de luz fica aceso quando a chave de potência água que desliga o aquecedor da rede eléctrica quando a
estiver ligada em modo I. temperatura atinge níveis demasiado altos.

Chave de potência com dois modos de funcionamento:


Depois de o dispositivo estiver colocado em serviço não
0 – posição desligada; pode ser auto-restituído e o aparelho não funcionará.
Entre em contacto com a oficina autorizada para resolver o
I, II – posição ligada; problema.
Escolher o grau de potência (modo I / modo II) para o
aquecimento: VIII. MODELOS COM PERMUTADOR DE CALOR -
Potência nominal Posição Posição FIG.1B, FIG.1C, FIG.1D E TABELAS 1, 2 E 3
(marcada na placa indicadora ligada ligada
do aparelho) (І) modo (ІІ) modo Estes são aparelhos com permutador de calor
integrado e destinados a serem conectados ao
1200 W 600 W 1200 W
sistema de aquecimento com temperatura máxima
1600 W 800 W 1600 W do termoacumulador - 80°C. O controlo do fluxo pelo
2400 W 1200 W 2400 W permutador de calor é uma questão da respetiva
instalação, sendo a escolha do tipo de controlo feita na
Se a chave estiver em modo I o indicador de luz para hora da criação do projeto (por exemplo: termóstato
potência I fica aceso. externo que mede a temperatura do contentor de água e
Se a chave estiver em modo II o indicador de luz para gere a bomba de circulação ou válvula magnética).
potência I, e o indicador de luz para potência II ficam Os termoacumuladores com permutador de calor
ambos acesos. proporcionam a opção de aquecer água de duas maneiras:
Téster anódio (4) - (para modelos com téster
integrado). 1. Mediante o permutador de calor (serpentina) –
principal maneira de aquecer água
Este dispositivo serve para identificação do estado
corrente do ânodo magnesiano e avisa da necessidade de 2. Mediante um elemento adicional de aquecimento
substituição. O tester anódio é equipado de botão 4 e de elétrico com comando automático integrado no aparelho
indicação luminosa 5 ao lado dele (fig. 2). Pode verificar o – utiliza-se quando há necessidade de aquecer água
estado do protector anódio premindo no botão 4 ( ) adicionalmente ou em caso de necessidade de reparação
Quando o indicador luminoso ao lado dele pisca em cor do sistema do permutador de calor (serpentina). A
VERDE isto significa que o PROTECTOR ANÒDIO funciona conexão à rede elétrica e o funcionamento do aparelho
normalmente e protege o seu aparelho contra corrosão. são descritos nos parágrafos anteriores.
Quando o indicador luminoso pisca em cor VERMELHA, Montagem
isto significa que o PROTECTOR ANÓDIO é usado e deve
Em adição ao esquema de montagem apresentado
ser substituído.
atrás, especialmente para os modelos mais recentes, é
necessária a ligação do permutador de calor à instalação
A substituição do protector anódio faz-se por um técnico de aquecimento. A instalação deve ser realizada em
habilitado. acordo com a indicação das setas na Fig.1d. Recomenda-se
a colocação de torneiras/válvulas na entrada e na saída do
permutador de calor. Desta forma, evita-se a circulação de
água no permutador de calor na época em que apenas se
usa o aquecimento electrico de água.

Português
Manual de instalação e uso 33
Em caso de desmontagem do termoacumulador, as Parâmetros técnicos:
PT torneiras no circuito do permutador devem ser fechadas. Tipo GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
10047 12047 15047
É obrigatório utilizar casquilhos de propriedades Superfície da serpentina S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
dieléctricas ao ligar o permutador de energia térmica a
instalações de tubos de cobre. Superfície da serpentina S2 (m²) 0.3 0.3 0.3

Volume da serpentina S1 (l) 2.4 2.4 2.4


Para reduzir o efeito da corrosão na instalação deve Volume da serpentina S2 (l) 1.4 1.4 1.4
utilizar tubos de difusão limitada dos gases. .
Pressão da serpentina S1 (MPa) 0.6 0.6 0.6
Modelos com um perturbador de calor e encaixe para o Pressão da serpentina S2 (MPa) 0.6 0.6 0.6
sensor de temperatura
Temperatura máxima do fluído 80 80 80
A montagem do aparelho é por conta do utilizador e deve térmico transportador (°C)
ser executada por pessoal devidamente qualificado em
conformidade com o respetivo manual de instruções e o presente IX. MANUTENÇÃO PERIÓDICA
anexo. Em condições normais de utilização, o termoacumulador,
com influência de altas temperaturas e calcário
Parâmetros técnicos: depositado na resistência, pode começar a ligar e desligar
Tipo GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S frequentemente. Uma deterioração da protecção térmica
8047 10047 12047 15047 é possível. Devido a estes factos, o fabricante recomenda
Superfície da serpentina (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7 manutenção preventiva do seu termoacumulador, por
pessoal qualificado. Esta manutenção preventiva tem de
Volume da serpentina (l) 2.16 3.23 3.23 3.23 incluir limpeza e inspecção do anodo de magnésio, o qual
Pressão da serpentina (MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6
deve ser substituído em caso de necessidade.

Temperatura máxima do 80 80 80 80 Utilize um pano húmido para limpar o aparelho. Não


fluído térmico transportador utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes. Não
(°C) molhe o aparelho com água.
Em modelos com opção de montagem do encaixe para O fabricante não é responsável por quaisquer
o sensor de temperatura, fornecido em conjunto com o consequências pela não observação destas instruções.
aparelho, este deve ser montado à saída indicada com „TS“.
A rosca deve ser selada. Indicações para a protecção do meio ambiente
Modelos com dois permutadores de calor e um encaixe Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não
para o sensor de temperatura pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que
nos apoie, contribuindo activamente na poupança de
Estes modelos proporcionam a opção de conexão a duas recursos e na protecção do ambiente ao entregar este
fontes térmicas externas – coletor solar e aquecimento aparelho nos pontos de recolha, caso existam.
local ou central de água.
Marcação das serpentinas:

•serpentina
•S1 e a setaS1virada à saída da serpentina – entrada da
•saída
•S1 edaa serpentina
seta vinda da saída da serpentina para fora –
S1

•serpentina
• S2 à saída da serpentina – entrada da
S2 e a seta virada

•serpentina
•S2 e a setaS2 vinda da saída da serpentina – saída da
O tanque de água está munido com uma manga soldada
de rosca interna de ½” para a montagem do sensor de
temperatura indicado com „TS“. No conjunto do aparelho
existe um encaixe de latão para o sensor de temperatura
que deve ser enroscada a esta manga.

34 Manual de instalação e uso


PT
DESCRIÇÃO REFERENTE AO ANEXO I DESCRIÇÃO REFERENTE AO ANEXO II
(1) O nome do fornecedor ou a marca comercial; (1) O nome do fornecedor ou a marca comercial;
(2) O identificador de modelo do fornecedor; (3) O perfil (2) O identificador de modelo do fornecedor (3) A classe
de carga declarado, expresso pela correspondente letra, e a de eficiência energética do modelo, determinada em
utilização normal, em conformidade com o quadro 3 do anexo conformidade com o ponto 2 do anexo II (4) As perdas
VII; (4) A classe de eficiência energética do aquecimento de água permanentes de energia, expressas em W, arredondadas às
do modelo, determinada em conformidade com o ponto 1 do unidades; (5) O volume útil de armazenagem, expresso em litros,
anexo II; (5) A eficiência energética do aquecimento de água, arredondado às unidades (6) o volume útil de armazenagem V,
expressa em %, arredondada às unidades; (6) O consumo anual expresso em litros, arredondado às décimas; (7) as perdas
de eletricidade, expresso em kWh em termos de energia final, e/ permanentes de energia S, expressas em W, arredondadas às
ou o consumo anual de combustível, expresso em GJ em termos décimas. (8) Todas as medidas específicas para a montagem,
de GCV, arredondado às unidades, calculado em conformidade instalação e manutenção estão descritas nos manuais de
com o ponto 4 do anexo VIII (7) As regulações da temperatura no operação e instalação.Leia e respeite os manuais de operação e
termóstato do aquecedor de água quando colocado no mercado instalação. (9) Todos os dados incluídos nas informações sobre o
pelo fornecedor; (8) o consumo diário de eletricidade Q elec, produto foram apurados mediante a aplicação das
expresso em kWh, arredondado às milésimas; (9) o perfil de especificações das diretivas europeias. As divergências em
carga declarado, expresso pela correspondente letra, de acordo relação a informações sobre o produto referidas em outro local
com o quadro 1 do presente anexo; (10) a água misturada a 40 podem resultar de condições de teste diferentes. Os dados
°C V40, expressa em litros, arredondados às unidades; (11) determinantes e válidos são apenas os que estão contidos
Temperatura máxima do termóstato (12) O «modo out of the nestas informações sobre o produto.
box» é a condição ou o modo de funcionamento fixado pelo
fabricante na fábrica, para ser ativado imediatamente após a
instalação do aparelho e que é adequado à utilização normal
pelo utilizador final, de acordo com o padrão de escoamento de
água para o qual o produto foi concebido e colocado no
mercado. (13) A eficiência energética do aquecimento de água,
expressa em %, arredondada às décimas (14) Todas as medidas
específicas para a montagem, instalação e manutenção estão
descritas nos manuais de operação e instalação. Leia e respeite
os manuais de operação e instalação. (15) Todos os dados
incluídos nas informações sobre o produto foram apurados
mediante a aplicação das especificações das diretivas europeias.
As divergências em relação a informações sobre o produto
referidas em outro local podem resultar de condições de teste
diferentes. Os dados determinantes e válidos são apenas os que
estão contidos nestas informações sobre o produto.

Português
Manual de instalação e uso 35
Sehr geehrte Kunden, 5. Typ des Boilers - geschlossener Speicher-
DE Vorliegende technische Beschreibung und Warmwassererwärmer, wärmeisoliert
Bedienungsanleitung ist dazu bestimmt, Sie mit dem
Gerät und den Erforderungen für seine richtigen 6. Innenbeschichtung – für Modelle: GC-Glaskeramik;
Installation und Betrieb bekannt zu machen. Die Anleitung Bei Modellen ohne Wärmetauscher (Rohrschlange)
ist auch für die geprüften Techniker bestimmt, welche das
Gerät montieren und im Falle eines Fehlers demontieren 7. Tageselektroenergieverbrauch - siehe Anhang I
und reparieren werden.
8. Angegebenes Lastprofil – siehe Anhang I
Die Einhaltung der Anweisungen der vorliegenden
9. Menge des Mischwassers bei 40°C V40 in Litern - siehe
Anleitung ist im Interesse des Käufers und eine der
Anhang I
Garantievoraussetzungen, die in der Garantiekarte
genannt sind. 10. Maximale Temperatur des Thermostats - siehe Anhang I
Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung der Hinweise in der 11. Standardtemperatureinstellungen - siehe Anhang I
vorliegenden Anleitung im Interesse des Käufers liegt. Zur
gleichen Zeit wird sie als eine der Garantiebedingungen 12. Energieeffizienz bei der Wassererwärmung - siehe
erklärt, die in der Garantiekarte erwähnt sind, damit der Anhang I
Käufer kostenlose Garantieleistungen nutzen darf. Der Bei Modellen mit Wärmetauscher (Rohrschlange)
Hersteller haftet nicht für Beschädigungen am Gerät und
eventuelle Schäden, die infolge eines Betriebes und/oder 13. Wärmespeichervolumen in Litern - siehe Anhang II
einer Montage, die den Hinweisen und den Instruktionen
in dieser Anleitung nicht entsprechen, verursacht sind. 14. Wärmeverluste bei Nullast - siehe Anhang II

Der elektrische Boiler entspricht den Erforderungen von III. WICHTIGE REGELN
EN 60335-1, EN 60335-2-21. •Feuersicherung
•Der Boiler sollinstalliert
nur in Räumen mit einer normalen
werden.
I. BESTIMMUNG
Das Gerät ist bestimmt, heißes Wasser für den Haushalt
•vergewissert
•Schalten Siehaben,
den Boiler nicht ein, wenn Sie sich nicht
dass er voll mit Wasser ist.
und für kommunale Objekte zu versorgen, welche eine
Wasserversorgung mit höchstens 6 bar (0.6 MPa) haben.
Er ist nur für einen Gebrauch in geschlossenen und
•Stromversorgung
•Der Anschluß des(beiBoilers an die Wasser- und
Modellen ohne Schnur mit
beheizten Räumen bestimmt, in denen die Temperatur Stecker) soll nur von geprüften Techniker ausgeführt
unter 4°C nicht fällt. Er ist nicht bestimmt, in einem werden. Der qualifizierte Techniker ist eine Person, die die
ununterbrochenen gedehnten Modus betrieben zu entsprechenden Kompetenzen gemäβ der normativen
werden. Vorschriften des entsprechenden Staates besitzt.
Das Gerät ist für einen Gebrauch in Gebieten mit
Wasserhärte bis 10 °dH bestimmt. Im Falle, dass er in
•Stromversorgungsnetz
•Beim Anschluß des Boilers an das
ist für den ordnungsgemäßen
einem Gebiet mit “härterem” Wasser montiert wird, ist Anschluß des Schutzleiters (bei Modellen ohne Schnur mit
das schnelle Ansammeln von Kalkablagerungen möglich. Stecker) zu achten.
Diese Kalkablagerungen verursachen ein spezifisches
Geräusch beim Wasseraufwärmen, sowie schnelle •Raumtemperatur
•Wenn es die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die
unter 0 оС fällt, soll der Boiler entleert
Beschädigung der elektrischen Teile. In Regionen mit
härteren Wässern wird jedes Jahr eine Reinigung des werden (befolgen Sie das im V., 2. beschriebene
Gerätes von den angesammelten Kalkablagerungen, Verfahren “Anschluss des Boilers an die öffentliche
sowie ein Gebrauch von Erhitzerleistungen bis 2 kW Wasserversorgung” ).
empfohlen.
•dass•ImWasser
Betrieb (Beim Modus Wassererhitzen) ist es normal,
von dem Wasserablaufsloch des Ventils tropft.
II. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Das Wasserablaufsloch ist zu der Atmosphäre offen zu
1. Nennvolumen V, Liter – s. das Schild auf das Gerät lassen. Maßnahmen in Bezug auf das Beseitigen oder
Sammeln der abgelaufenen Wassermenge sind zu treffen,
2. Nennspannung - s. das Schild auf das Gerät damit Schäden vermieden werden. Die Anforderungen,
die im Punkt 2 des Absatzes V beschrieben sind, sind nicht
3. Nennleistung - s. das Schild auf das Gerät zu verletzen.
4. Nenndruck – s. das Schild auf das Gerät
•vor•DasFrostVentil und die zugehörigen Komponenten müssen
geschützt werden.
Dies ist der Druck des Wasserversorgungsnetzes nicht.
Dies ist der für das Gerät geltende Druck und bezieht
sich auf die Anforderungen der Sicherheitsnormen.
•kochendes
•WährendWasser) des Erhitzens kann ein pfeifendes (wie
Geräusch von dem Gerät gehört
werden. Dies ist normal und ist kein Anzeichen für eine

36 Istruzioni di uso e manutenzione


Fehlfunktion. Das Geräusch nimmt im Laufe der Zeit zu.
Der Grund dafür ist der angesammelte Kalkstein. Damit
••aus rostfreiem Stahl DE
das Geräusch beseitigt wird, ist es notwendig, dass Die vertikalen Boiler können mit einem eingebauten
man das Gerät reinigt. Diese Diensleistung ist bei der Wärmetauscher (Serpentine) sein. Der Eingang und der
Garantiebedienung nicht enthalten. Ausgang der Serpentine sind seitlich angeordnet und
stellen Rohren mit G ¾“- Gewinde dar.
•dass•FürdiedieRückschlagklappe
sichere Arbeit des Boilers ist es erforderlich,
regelmäßig gereinigt und ihre 2. An dem Flansch ist ein elektrischer Heizer montiert. Bei
normale Funktion geprüft wird /ob sie nicht blockiert den Boilern mit einer glaskeramischen Beschichtung ist
ist/, indem in den Gebieten mit stark kalkhaltiges / auch ein Magnesium- Schutz montiert.
hartes/ Wasser die Reinigung vom angehäuften
Der elektrische Heizer dient zur Erwärmung des
Kalkstein notwendig ist. Diese Leistung gehört zu der
Wassers im Behälter und wird vom Thermostat
Garantiewartung nicht.
geteuert, der automatisch die notwendige Temperatur
Alle Änderungen und Umbau an der Konstruktion und aufrecht erhält. Das Gerät ist mit einer eingebauten
dem elektrischen Plan des Boilers sind untersagt. Wenn Überhitzungsschutzvorrichtung (Thermoschalter)
solche festgestellt werden, wird die Garantie für das Gerät ausgerüstet, welche den Heizer vom elektrischen Diese
aufgehoben. Unter Änderungen und Umbau versteht man jede Vorrichtung setzt nicht selbsttätig zurück.
Beseitigung von Teilen, welche vom Hersteller eingebaut sind,
Einbau zusätzlicher Bauteilen in den Boiler, Ersetzung von Teilen 3. Die Rückschlagklappe vermeidet das volle Ausleeren
mit vergleichbaren Teilen, die vom Hersteller nicht zugestimmt des Geräts falls von der Wasserversorgung kein kaltes
sind. Wasser zugeführt wird. Sie schutzt das Gerät bei der

•welche
•Bei fehlerhafter Versorgungsschnur (bei den Modellen,
mit solcher ausgerüstet sind), ist sie von einem
Heizung gegen Druckerhöhung im Wasserbehälter über
den zulässigen Wert (bei der Heizung dehnt sich das
Wasser aus und der Druck steigert), durch Auslassung des
Vertreter der Service oder andere geprüfte Person ersetzt Überschusses durch die Drainage-Öffnung.
werden, um jades Risiko auszuschliessen.

•über
•Dieses Gerät ist dazu bestimmt, von Kindern, die 8 und
8 Jahre alt sind, und Personen mit eingeschränkten
Die Rückschlagklappe kann das Gerät vor höheren als für
das Gerät erklärten, von der Wasserleitung zugeführten
Druck, nicht schützen.
physischen, empfindlichen oder geistigen Fähigkeiten,
oder Menschen mit einem Mangel an Erfahrung
und Wissen verwendet zu werden, soweit sie unter V. MONTAGE UND ANSCHLUSS
Beobachtung sind oder in Übereinstimmung mit dem
sicheren Umgang mit dem Gerät instruktiert sind und die Alle technische und elektrische Installationsarbeiten sind
Gefahren verstehen, die entstehen können. von geprüften Technikern auszuführen. Der qualifizierte
••Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen Techniker ist eine Person, die die entsprechenden Kompetenzen
gemäβ der normativen Vorschriften des entsprechenden Staates
•von•DieKindern
Reinigung und die Wartung des Gerätes sollte nicht
durchgeführt werden, die nicht beaufsichtigt
besitzt.

sind. 1. Montage
Es wird empfohlen, das Gerät möglichst nah an die Stellen,
IV. BESCHREIBUNG UND ARBEITSPRINZIP
wo das Warmwasser benutzt wird, zu instalieren, damit
Das Gerät besteht aus einem Körper, einem Flansch im die Wärmeverluste in der Leitung reduziert werden. Falls
unteren Teil / bei vertikaler Befestigung des Boilers/ der Boiler in einem Badezimmer installiert wird, ist zu
oder seitlich / bei Boiler, die horizontal zu befestigen beachten, dass er nicht von der Dusche oder von der
sind /, einer Kunststoff- Schutzplatte und einer Handbrause mit Wasser übergossen wird.
Rückschlagklappe.
Bei einer Befestigung an der Wand wird das Gerät an
1. Der Körper besteht aus einem Stahlbehälter den tragenden Platten, die an seinem Körper montiert
(Wasserbehälter), einem Mantel (Aussenhaut) und einer sind, gehängt (falls sie nicht montiert sind, müssen sie
Wärmeisolierung zwischen Ihnen, welche aus einem mittels der beigelegten Bolzen montiert werden). Das
ökologisch reinen hochdichten Polyurethanschaum, Aufhängen wird auf zwei Haken gemacht (min. Ø 10
und zwei Rohren mit G ½ “- Gewinde für die Kalt-Wasser- mm), die zuverlässig an der Wand befestigt sind (sie sind
Zuführung (mit blauen Ring) und zum Ablassen des dem Aufhängeset nicht beigelegt). Die Konstruktion der
Warmwassers (mit einem roten Ring). tragenden Platte bei vertikale Boiler ist universal und
erlaubt einen Abstand zwischen den Haken von 220 bis
Der Innenbehälter, kann modellbezogen zwei Typen sein: 300 мм - Bild 1.
•glaskeramischen
•aus schwarzemBeschichtung
Stahl mit einer speziellen
oder emailbeschichtet
Bei den Wassererwärmern mit horizontaler Montage
unterscheiden sich die Abstände zwischen den Haken für die
verschiedenen Inhalte und sind in Tabelle 1 zu Abb. 1b aufgeführt.
Deutsch
Istruzioni di uso e manutenzione 37
DE Um Schäden für den Verbraucher und Dritten, falls Das Einschrauben der Klappe an Gewinden, die länger als
das System für Warmwasserversorgung Fehler zeigt, 10 mm sind, ist untersagt. Im entgegengesetzten Fall kann
zu vermeiden, ist es notwendig, das Gerät in Räumen mit das zum Schaden Ihrer Klappe führen und ist für Ihr Gerät
Boden-Hydroisolierung und Drainage in die Kanalisation zu gefährlich.
installieren. Keinesfalls stellen Sie bitte unter dem Gerät
Gegenstände, die nicht wasserbeständig sind. Falls das Gerät
in einem Raum installiert wird, wo der Boden nicht Bei den Boilern mit vertikaler Befestigung muss die
hydroisoliert ist, ist es erforderlich, unter dem Gerät eine Schutzklappe zum Eingangsrohr bei entfernter
Schutzwanne mit Verbindung /Drainage/ zur Kanalisation zu Kunststoff- Platte des Geräts gemacht werden. Nach der Montage
stellen. soll ihre Position die am Bild 2 gezeigte sein.

Bemerkung: die schutzwanne gehört zur anlage nicht


und wird vom verbraucher gewählt. Das Sicherheitsventil und die Rohrleitungen an den Boiler
müssen vor Frost geschützt werden. Bei einem
2. Anschluss des Boilers an die öffentliche Ablaufschlauch soll sein freier Teil immer zu der Atmosphäre offen
Wasserversorgung sein (aber nicht eingetaucht). Der Schlauch soll auch vor Frost
Bild 4: a - Vertikale Befestigung an der Wand; b - geschützt werden.
Horizontale Befestigung an der Wand
Wo: 1- Eingangsrohr; 2 – Schutzklappe; 3- Reduzierventil Das Auffüllen des Boilers wird durch Öffnen des Hahns für
(bei einem Druck in der Wasserleitung über 0.6 MPa); die Zuführung des Kaltwassers von der Wasserversorgung
4- Verschlusshahn; 5 – Trichter zum Anschluss an zum Boiler und des Hahns für Heißwasser der
die Kanalisation; 6- Schlauch; 7 – Ablaufhahn für Mischbatterie gemacht. Nach dem Auffüllen muss von der
Boilerentleerung Mischbatterie ein ununterbrochener Wasserstrahl fließen.
Beim Anschluß des Boilers zur Wasserversorgung muss Jetzt können Sie den Feißwasser-Hahn zumachen.
man die Hinweiszeichen /farbige Ringe/ der Rohre Wenn eine Entleerung des Boilers erforderlich ist, sorgen
berücksichtigen: blau – für Kaltwasser /Zufuhrwasser/, rot Sie an erster Stelle dafür, dass die Stromversorgung des
– für das Heisswasser /Ausgangswasser/. Boilers abgeschaltet wird. Stoppen Sie den Wasserzufluss
Das Montieren der Rückschlagklappe, welche samt mit an das Gerät. Öffnen Sie den Warmwasserhahn der
dem Boiler verkauft wird, ist eine Soll-Vorschrift. Sie wird Mischbatterie. Öffnen Sie den Hahn 7 (Bild 4a und 4b),
am Kaltwassereingang montiert, entsprechend dem um das Wasser aus dem Boiler zu entleeren. Wenn keiner
Pfeil auf dem Körper der Rückschlagklappe, welche die solcher vorhanden ist, kann der Boiler dierekt vom
Richrung des Eingangswassers zeigt. Es ist keine andere Eingangsrohr entleert werden, indem er zuerst von der
Verschlussarmatur zwischen der Klappe und dem Gerät Wasserleitung getrennt wird.
zugelassen. Es ist normal, dass bei der Abnahme des Flansches einige
Ausnahme: Wenn die örtlichen Regelungen (Vorschriften) Liter Wasser herunterfließen, die im Wasserbehälter waren.
die Verwendung eines anderen Sicherheitsventils
oder anderes Gerätes (die den EN 1487 oder EN 1489 Bei dem Ablaufen muss mann dafür sorgen, dass es keine
entsprechen) erfordern, dann soll es zusätzlich gekauft Schaden vom fließenden Wasser entstehen.
werden. Für Einrichtungen, die den EN 1487 entsprechen,
soll der maximale angekündigte Betriebsdruck 0.7 MPa Im Falle, dass der Druck im Wasserleitungsnetz den im
sein. Für andere Sicherheitsventile soll der Druck, der oberen Absatz I angegebenen Wert überschreitet, dann
eingestellt ist, mit weniger als 0.1 MPa unter dem Druck ist ein Reduzierventil zu montieren. Sonst wird der Boiler
auf dem Typenschild des Gerätes sein. In diesen Fällen soll falsch im Betrieb gesetzt. Der Hersteller haftet für Folgen
das Sicherheitsventil, das mit dem Gerät angeliefert ist, auf Grund des unrechtmäßigen Betriebs des Geräts nicht.
nicht verwendet werden.
3. Anschluß an die Stromversorgung .
Das Vorhandensein anderer /alten/ Rückschlagklappen
kann zum Schaden Ihres Geräts führen, deshalb sind sie Bevor Sie die Stromversorgung einschalten, vergewissern
zu entfernen. Sie sich, dass das Gerät voll mit Wasser ist.

3.1. Bei den Modellen, die mit Versorgungsschnur


Andere Absperrventile zwischen dem Sicherheitsventil und Stecker ausgerüstet sind, wird das Gerät durch
(Sicherheitseinrichting) und dem Gerät sind nicht erlaubt. Anschließen des Stecker an die Steckdose eingeschaltet.
Das Abschalten wird durch Ausschalten des Netzsteckers
aus der Steckdose.

38 Istruzioni di uso e manutenzione


Nach der Montage ist der Kunststoffdeckel wieder auf
Die Steckdose muss ordnungsgemäß an einen eigenen seine Stelle zu setzen! DE
Stromkreis mit versehener Schutzschaltung
angeschlossen werden. Es muss geerdet werden. Erläuterung zum Bild 3: T2 – Thermoschalter;
T1 – Thermoregler; S - Schalter; R – Heizer;
3.2. Wassererwärmer, ausgestattet mit einem SL1, SL2, SL3 – Signallampe; F – Flansch; АТ-Anoden-Tester
Stromversorgungsschnur ohne Stecker (nur für Modelle, die einen haben); AP - Anode Beschützer
Das Gerät muss an einen eigenen Stromkreis von der
VI. KORROSIONSSCHUTZ - MAGNESIUMANODE
festen Elektroinstallation angeschlossen sein, der mit
einer Sicherung mit angegebenem Nennstrom 16А (20A Der Magnesiumanodenbeschützer schützt zusätzlich die
für Leistung > 3700W) ausgestattet ist. Der Anschluss innere Oberfläche des Behälters vor Korrosion. Er erscheint
muss ständig erfolgen – ohne Stecker und Steckdosen. als ein Verschleißteil, der einen regelmäßigen Austausch
Der Stromkreis soll mit einer Sicherung und einem erfordert. Im Hinblick auf die langfristige und sichere
eingebauten Gerät ausgestattet sein, das die Trennung Bedienung Ihres Wassererwärmers empfiehlt der Hersteller
aller Pole unter den Bedingungen einer Überspannung eine regelmäßige Überprüfung des Zustandes der
Kategorie III bereitstellt. Magnesiumanode von einem qualifizierten Techniker und
Der Anschluss der Leitungen des einen Ersatz notfalls. Das kann während der regelmäßigen
Stromversorgungsschnures des Gerätes sollte erfolgt Wartung des Gerätes durchgeführt werden. Bei dem Ersatz
werden, wie folgt: wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Zentrum!

•stromführenden
•Leitung mit brauner Farbe der Isolation - an den
Leiter der Elektroinstallation (L)
VII. ARBEIT MIT DEM GERÄT
1. Einschalten des Gerätes
•Neutralleiter
•Leitung mitderblauer Farbe der Isolation – an den
Elektroinstallation (N)
Vor dem ersten Einschalten des Gerätes stellen Sie
sicher, dass der Wassererwärmer ordnungsgemäß zu
•Schutzleiter
•Leitung mitdergelb-grüner Farbe der Isolation – an den
Elektroinstallation ( )
dem Stromnetz eingeschaltet und mit Wasser gefüllt ist.
Das Einschalten des Wassererwärmers erfolgt mittels
der Vorrichtung, die in der Installation integriert und im
3.3. Wassererwärmer ohne Stromversorgungsschnur Unterpunkt 3.2 des Punktes V beschrieben ist, oder mittels
des Anschließens des Anschlusssteckers mit der Steckdose
Das Gerät muss an einen eigenen Stromkreis von der (wenn das Modell eine Schnur mit Stecker hat).
festen Elektroinstallation angeschlossen sein, der mit einer
Sicherung mit angegebenem Nennstrom 16А (20A für 2. Boiler mit elektromechanischer Steuerung
Leistung > 3700W) ausgestattet ist. Der Anschluss erfolgt
durch eindrähtige (feste) Kupferleitern – Kabel 3 x 2,5mm² Abbildung 2, wo:
für Gesamtleistung 3000W (Kabel 3 x 4.0mm² für Leistung
> 3700W). 1 - Temperaturregler

Im elektrischen Versorgungskreis des Geräts muss eine 2 - Schaltknopf „Leistung“


Vorrichtung eingebaut werden, welche die Trennung aller 3 - Leuchtanzeigen
Pole bei Überspannung III. Stufe garantiert.
4 - Anodentester
Um den elektrischen Versorgungskabel zum Boiler
anzuschliessen, ist es notwendig den Kunststoffdeckel zu Temperaturregler (1) und Leuchtanzeige „Erhitzen/
entfernen (Bild 2). gebrauchsfertig“
Das Anschließen der Stromleiter soll in Übereinstimmung Die Temperatureinstellung wird durch den
mit den Kennzeichnungen der Klemmen erfolgen, wie Temperaturreglerknopf versichert (1). Diese Einstellung
folgt: ermöglicht das reibungslose Einstellen der gewünschten

•oder
•Schließen Sie den Phasenleiter zu der Kennzeichnung A
А1 oder L oder L1 an.
Temperatur.
Abbildung 2 zeigt die Drehrichtung der Drehknöpfe.

•(B•oder
Schließen Sie den Neutralleiter zu der Kennzeichnung N e ENERGIESPAREN – Bei diesem Modus wird das Wasser
B1 oder N1) an. im Gerät eine Temperatur ca. 60°С haben. Auf diese Weise

•Schraubverbindung
•Der Schutzleiter muss unbedingt an die
mit Bezeichnung angeschlossen
werden die Wärmeverluste reduziert.

werden .

Deutsch
Istruzioni di uso e manutenzione 39
DE Leuchtanzeige „Erhitzen/ gebrauchsfertig“ - zeigt den Der Anodentester zeigt korrekt den Zustand des
Zustand/ den Modus, in dem sich das Gerät befindet: Anodenprotektors bei Wassertemperaturen im Gerät
leuchtet rot beim Erhitzen des Wassers und leuchtet blau mehr als 60°C an. Deshalb überzeugen Sie sich bevor Sie die
beim Erreichen der durch den Temperaturregler Taste 4 (TEST) drücken, dass das Wasser im Gerät aufgewärmt ist
eingestellten Temperatur des Wassers. Leuchtet nicht, und eine Menge durch das Hineinführen von kaltem Wasser
wenn der Schaltknopf „Leistung“ ausgeschaltet ist. nicht abgelaufen ist. Der Thermostat ist auf eine maximale
Temperatur einzustellen.
Schaltknopf „Leistung“ (2) und Leuchtanzeigen
Schaltknopf „Leistung“ mit einem Grad:
3. Überhitzungsschutz (gilt für alle Modelle)
0 – AUS-Position; Das Gerät ist mit einer speziellen Vorrichtung
(Thermoschalter) zwecks Schutz gegen Überhitzung des
I – EIN-Position;
Wasser ausgerüstet; diese Vorrichtung schaltet den Heizer
Die Leuchtanzeige „Leistung“ I leuchtet bei eingeschalteter vom Stromnetz ab, wenn die Temperatur zu hohe Werte
I Position des Schaltknopfes. erreicht.

Schaltknopf „Leistung“ mit zwei Graden: Nach der Aktivierung wird diese Anlage nicht selbst
wiederhergestellt und das Gerät wird nicht
0 – AUS-Position; funktionieren. Treten Sie mit einem autorisierten
I, II – EIN-Position; Kundenbedienungscenter in Bezug auf die Problemlösung im
Kontakt.
Wahl des Leistungsgrades zum Erhitzen:
Angegebene Leistung Eingeschaltetes Eingeschaltetes VIII. MODELLE MIT WÄRMETAUSCHER
(markiert auf dem Typenschild (І) (ІІ) (ROHRSCHLANGE) – ABBILDUNG 1B, ABBILDUNG
des Gerätes) Grad Grad
1C, ABBILDUNG 1D UND TABELLEN 1, 2 UND 3
1200 W 600 W 1200 W
Dies sind Geräte mit eingebautem Wärmetauscher und sie
1600 W 800 W 1600 W sollen an eine Heizungsanlage mit maximaler Temperatur
2400 W 1200 W 2400 W des Wärmeträgers 80°C angeschlossen werden.

Bei I Grad des Schaltknopfes leuchtet die Leuchtanzeige Die Steuerung des Stroms durch den Wärmetauscher
„Leistung I“. ist eine Frage der Entscheidung bezüglich der
konkreten Anlage, wobei die Wahl der Steuerung
Bei II Grad des Schaltknopfes zusammen mit entsprechend ihrem Entwurf getroffen werden sollte (z.B.:
der Leuchtanzeige „Leistung I “ leuchtet auch die Außenthermostat, der die Temperatur im Wasserbehälter
Leuchtanzeige „Leistung II“. misst und eine Zirkulationspumpe oder ein Magnetventil
Anodentester (4) - (bei Modellen mit solchem steuert).
eingebauten Tester). Die Boiler mit Wärmetauscher bieten die Möglichkeit für
Diese Vorrichtung dient dazu, den aktuellen Zustand Erwärmung des Wassers auf zwei Arten an:
der Magnesiumanode zu identifizieren und uns über
die Notwendigkeit von seinem Ersatz zu informieren. 1. mittels eines Wärmetauschers (einer Rohrschlange) –
Der Anodentester wird mit der Taste „TEST“ und Hauptmethode für Wassererwärmung
Lichtindikation dazu (Abb. 2) vorgesehen. Der Zustand des
Anodenbeschützers können Sie durch das Drücken der 2. mittels elektrisches Hilfsheizelements mit
Taste 4 ( ) überprüfen. automatischer Steuerung, eingebaut im Gerät – es wird
verwendet nur, wenn eine zusätzliche Erwärmung des
Wenn die Kontrollleuchte daneben in GRÜN blinkt, Wassers notwendig ist oder bei Reparatur der Anlage
bedeutet es, dass der ANODENBESCHÜTZER normal zum Wärmetauschers (Rohrschlange). Der Anschluss an
funktioniert und Ihr Gerät vor Korrosion schützt. Wenn das Stromnetz und der Betrieb des Gerätes sind in den
die Kontrollleuchte in ROT blinkt, bedeutet das, dass der vorstehenden Absätzen erklärt.
Anodenbeschützer abgetragen ist, und er muss ersetzt
werden.

Der Austausch des Anodenbeschützers wird von einem


qualifizierten Techniker durchgeführt.

40 Istruzioni di uso e manutenzione


Montage •Eingang
•S2 undderPfeilSerpentine
gerichtet zu dem Ausgang der Serpentine –
S2 DE
Neben der oben beschriebenen Weise der Montage, ist
das Besondere bei diesen Modellen, dass es notwendig
ist, der Wärmetauscher an das Heizsystem anzuschließen.
•– •Ausgang
S2 und Pfeil gerichtet von dem Ausgang der Serpentine
der Serpentine S2
Das Anschließen erfolgt durch die Einhaltung der
Pfeilrichtungen aus Abb. 1b, 1c, 1d. Wir empfehlen An den Wasserbehälter gibt es eine verschweißte Muffe
Ihnen, Rückschlagventile auf Eingang und Ausgang mit Innengewinde ½” für die Montage einer Thermosonde,
des Wärmetauschers zu montieren. Bei dem Anhalten bezeichnet mit ‘TS”. Im Set des Gerätes ist auch eine
der Strömung des Wärmeträgers durch das untere Messinghülse für Thermosonde vorhanden, die an diese
Rückschlagventil werden Sie die ungewollte Zirkulation Muffe zu rollen ist.
des Wärmeträgers in diesen Perioden vermeiden, wenn Sie Technische Daten:
nur den Elektroerhitzer benutzen.
Typ GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
Bei der Demontage Ihres Wassererwärmers mit 10047 12047 15047
Wärmetauscher ist es notwendig, die beiden Ventile Fläche der Serpentine S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
geschlossen zu sein.
Fläche der Serpentine S2 (m²) 0.3 0.3 0.3
Es ist obligatorisch, dielektrische Abstandselemente bei
Volumen der Serpentine S1 (l) 2.4 2.4 2.4
dem Verbinden des Wärmetauschers an eine Anlage mit
Kupferrohren zu gebrauchen. Volumen der Serpentine S2 (l) 1.4 1.4 1.4

Betriebsdruck der Serpentine 0.6 0.6 0.6


Damit die Korrosion begrenzt wird, sollten Rohre mit S1 (MPa)
eingeschränkter Gasendiffusion in der Anlage verwendet Betriebsdruck der Serpentine 0.6 0.6 0.6
werden. S2 (MPa)
Modelle mit einem Wärmetauscher und Hülse für Höchsttemperatur des 80 80 80
Thermosensor Kühlmittels (°C)

IX. PERIODISCHE WARTUNG


Die Installation des Gerätes erfolgt auf Kosten des Käufers
und ist durch einen qualifizierten Installateur in Bei normalem Betrieb des Boilers, setzt sich unter der
Übereinstimmung mit der Hauptanleitung und dem vorliegenden Wirkung der hohen Temperatur Kalk (s.g. Kesselstein) an
Anhang dazu vorzunehmen. der Oberfläche des Heizers ab. Das verschlechtern den
Wärmetausch zwischen den Heizer und das Wasser. Die
Technische Daten: Temperatur der Heizeroberfläche und in der Zone um ihn
Typ GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S erhöht sich. Es erscheint ein charakterisches Geräusch /
8047 10047 12047 15047 das Geräusch des kochenden Wassers/. Der Thermoregler
Fläche der Serpentine (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7 fängt an, häufiger ein- und auszuschalten. Es ist ein
falsches Auslösen der Übererhitzungsschutz möglich.
Volumen der Serpentine (l) 2.16 3.23 3.23 3.23 Deswegen empfiehlt der Hersteller dieses Geräts jede zwei
Jahre eine Wartung /Prophylaxe/ Ihres Boilers von einem
Betriebsdruck der Serpen- 0.6 0.6 0.6 0.6
tine (MPa)
zuständigen Service. Diese Wartung muss eine Reinigung
und Revision der Schutzanode einschliessen (bei Boiler mit
Höchsttemperatur des 80 80 80 80 glaskeramischen Beschichtigung), die gegebenenfalls mit
Kühlmittels (°C)
einer neuen ersetzt werden muss.
Bei Modellen mit der Möglichkeit für Montage der Hülse Um das Gerät zu reinigen, gebrauchen Sie ein feuchtes
für den Thermosensor, die mit dem Gerät mitgeliefert ist, Tuch. Verwenden Sie abrasive und lösungshaltige
muss man an den Anschluss mit der Bezeichnung „TS“ Reinigungsmittel nicht. Gießen Sie das Gerät mit Wasser
montieren. Das Gewinde muss abgedichtet werden. nicht.
Modelle mit zwei Wärmetauschern und Hülse für
Thermosensor Der Hersteller haftet für Folgen auf Grund der
Nichteinhaltung der vorliegenden Anleitung nicht.
Diese Modelle ermöglichen den Anschluss an zwei
externen Wärmequellen – Solarkollektoren und lokale Anweisungen zum Umweltschutz
oder zentrale Warmwasserversorgung.
Die alten elektrischen Geräte enthalten wertvolle
Markierungen der Serpentinen: Materialien und sind deshalb nicht gemeinsam mit

•Eingang
•S1 undderPfeilSerpentine
gerichtet zu dem Ausgang der Serpentine –
S1
dem Hausmüll zu entsorgen! Wir bitten Sie aktiv
zum Umweltschutz beizutragen und das Gerät in die
speziellen Ankaufstellen zu entsorgen (falls solche

•nach
• außen – Ausgang dervonSerpentine
S1 und Pfeil gerichtet dem Ausgang der Serpentine
S1
vorhanden sind).

Deutsch
Istruzioni di uso e manutenzione 41
DE BESCHREIBUNG ZUM ANHANG I BESCHREIBUNG ZUM ANHANG II
(1) Name oder Warenzeichen des Lieferanten; (1) Name oder Warenzeichen des Lieferanten
(2) Modellkennung des Lieferanten; (3) angegebenes (2) Modellkennung des Lieferanten
Lastprofil, gekennzeichnet durch den entsprechenden (3) Energieeffizienzklasse des Modells, ermittelt gemäß Anhang
Buchstaben und die typische Nutzung gemäß Anhang VII Tabelle II Nummer 2 (4) Warmhalteverluste in W, auf die nächste ganze
3; (4) Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz des Zahl gerundet (5) Speichervolumen in Liter, auf die nächste
Modells, ermittelt gemäß Anhang II Nummer 1 (5) Klasse für die ganze Zahl gerundet (6) das Speichervolumen V in Litern, auf
Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz in Prozent, gerundet eine Dezimalstelle gerundet (7) die Warmhalteverluste S in W,
auf die nächste ganze Zahl (6) jährlicher Stromverbrauch in kWh auf eine Dezimalstelle gerundet. (8) Alle spezifischen
als Endenergie und/oder jährlicher Brennstoffverbrauch in GJ als Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in
Brennwert, auf die nächste ganze Zahl gerundet und berechnet den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben.Lesen
gemäß Anhang VIII Nummer 4 (7) Temperatureinstellungen des und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen. (9)
Temperaturreglers des Warmwasserbereiters beim Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in
Inverkehrbringen durch den Lieferanten; (8) der tägliche Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt
Stromverbrauch Q elec in kWh, auf drei Dezimalstellen gerundet worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten
(9) das angegebene Lastprofil (Angabe des entsprechenden Produktinformationen können aus unterschiedlichen
Buchstabens aus Tabelle 1; (10) das Volumen des Mischwassers Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein
bei 40 °C V40 in Litern, auf die nächste ganze Zahl gerundet; (11) die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.
Maximale Temperatur des Thermostats (12)
„Fabrikeinstellungen“ bezeichnet dabei den vom Hersteller in der
Fabrik eingestellten Standardbetriebszu¬stand oder -modus, der
sich unmittelbar nach der Installation des Geräts einstellt und
gemäß dem Zapf¬zyklus, für den das Produkt ausgelegt und in
Verkehr gebracht wurde, für den normalen Gebrauch durch den
Endnutzer geeignet ist. (13) Klasse für die
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in Prozent, auf eine
Dezimalstelle gerundet (14) Alle spezifischen Vorkehrungen für
die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und
Installationsanleitungen beschrieben.Lesen und befolgen Sie die
Betriebs- und Installationsanleitungen. (15) Alle in den
Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung
der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden.
Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten
Produktinformationen können aus unterschiedlichen
Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein
die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

42 Istruzioni di uso e manutenzione


Gentile Cliente, 5. Tipo di scaldabagno - tipo chiuso ad accumulo, con
La TESY si congratula con Lei per il suo acquisto! Ci isolamento termico. IT
auguriamo che il nuovo prodotto porterà maggior
comfort in casa sua. 6. Rivestimento interno - per i modelli GC-vetro-ceramica;

Questo manuale di istruzione nonché descrizione tecnica, Per i modelli senza scambiatore di calore (a serpentino)
è stato preparato con lo scopo di farle conoscere il
7. Consumo quotidiano di energia elettrica - vedi allegato I
prodotto e le condizioni per una corretta installazione
ed utilizzo. Le istruzioni sono anche destinate all‘utilizzo 8. Profilo di carico dichiarato - vedi allegato I
dei tecnici qualificati, che dovranno effettuare la prima
installazione e/o la sostituzione del prodotto. 9. Quantità di acqua miscelata a 40 ° C V40 in litri - vedi
allegato I
E‘ nel pieno interesse dell‘acquirente rispettare le seguenti
istruzioni anche perché ciò rappresenta una delle 10. Temperatura massima del termostato - vedi allegato I
Condizioni di Garanzia, come specificato nel „Certificato di
11. Impostazioni di temperatura predefinite - vedi allegato I
Garanzia“.
Si prega di tenere presente che l’osservanza delle 12. Efficienza energetica durante il riscaldamento
indicazioni nella presente istruzione è innanzitutto dell‘acqua - vedi allegato I
nell’interesse del compratore, ma nello stesso tempo Per i modelli con scambiatore di calore (a serpentino)
è anche una delle condizioni di garanzia indicate nel
certificato di garanzia, affinché il compratore possa 13. Volume di accumulo termico in litri - vedi allegato II
usare servizio di garanzia gratuito. Il produttore non è
14. Perdite di calore a carico nullo - vedi allegato II
responsabile di guasti nell’impianto neanche di eventuali
danni causati in seguito a utilizzazione e/o montaggio che III. REGOLE IMPORTANTI
non corrispondono alle indicazioni e le istruzioni in questa
guida. •che•Lorispettino
scaldabagno va installato esclusivamente in locali
le nonne antincendio.
Gli scaldabagno elettrici rispettano le normative EN 60335-
1 e EN 60335-2-21. •riempito
• d‘acqua. lo scaldabagno assicurarsi che si sia
Prima di accendere

I. UTILIZZO
Il prodotto viene utilizzato per fornire acqua calda alle
•e •aIlquello
collegamento dello scaldabagno all‘impianto idraulico
elettrico (nei modelli senza spina a presa)
abitazioni domestiche, e la sua pressione massima di deve essere effettuato solo da personale qualificato. Si
esercizio non deve superare 6 bar (0,6 MPa). Esso è definisce tecnico abilitato una persona che ha le rispettive
destinato solo all’utilizzo in ambienti chiusi e dotati di competenze conformemente al regolamento normativo
impianto di riscaldamento, nei quali la temperatura del rispettivo stato.
non scende sotto i 4°C, e non è destinato a funzionare
continuamente in regime istantaneo.
•fare•Collegando lo scaldabagno alla rete elettrica dovete
attenzione a collegare regolarmente il conduttore
L’impianto è destinato a funzionare in regioni dove protetto (nei modelli senza spina a presa).
la durezza dell’acqua è fino a 10°dH. Nel caso che sia
montato in una regione dove l’acqua è “più dura”, è
•sotto
•È probabile che la temperatura nella stanza si abassi
0˚C, in questo caso lo scaldabagno deve essere
possibile un accumulo molto veloce di deposizioni svuotato (seguite il procedimento descritto nel punto V,
calcaree che provocano un rumore particolare nel comma 2 “Collegamento dello scaldabagno verso la rete di
caso di riscaldamento, e anche un guasto veloce della condutture idriche”).
parte elettrica. Per le regioni dove l’acqua è più dura si
raccomanda di pulire l’impianto dalle deposizioni calcaree •dell’acqua)
•Durante l’utilizzazione – (il regime del riscaldamento
– è normale il gocciolio d’acqua dal foro di
accumulate ogni anno, come anche di utilizzare potenze
del riscaldatore fino a 2 kW. drenaggio della valvola di sicurezza. Lo stesso deve essere
lasciato aperto verso l’atmosfera. Devono essere prese
II. CARATTERISTICHE delle misure per l’incanalazione e la raccolta della quantità
deflussa, per evitare alcuni danni, e nello stesso tempo
1. Volume nominale, litri - vedi targhetta scaldabagno non devono essere violati i requisiti descritti nel p.2 del
2. Tensione nominale, V - vedi targhetta scaldabagno paragrafo V. La valvola e gli elementi collegati ad essa
devono essere protetti contro congelamento.
3. Potenza installata, W - vedi targhetta scaldabagno
4. Pressione nominale – vedi targhetta scaldabagno
•rumore
•Durante il riscaldamento dall’impianto si può sentire un
di fischio (l’acqua cominciante a bollire). Questo è
normale e non indica un guasto. Il rumore aumenta con
Questa non è la pressione dalle condutture idriche. È il passare del tempo ed il motivo è il calcare accumulato.
quella pressione dichiarata per l’impianto e riguarda i Affinché il rumore sia eliminato, l’impianto deve essere pulito.
requisiti degli standard di sicurezza.. Questo servizio non è oggetto del servizio di garanzia.

Italiano
Gebrauchsanleitung und pflege 43
IT •valvola
•Per ildifunzionamento sicuro dello scaldabagno, la
non ritorno deve essere regolarmente pulita
2. Sulla flangia è montata resistenza elettrica di
riscaldamento La flangia è equipaggiata da: resistenza
e ispezionata per vedere se funziona bene /se non sia elettrica e termostato. Gli scaldabagni con rivestimento
bloccata/, e per le zone con acqua calcarea deve essere vetro ceramico sono equipaggiati con un anodo al
pulita dal calcare accumulato. Questo servizio non fa parte magnesio.
del servizio di garanzia.
Lo scaldabagno elettrico è utilizzato per riscaldare l‘acqua
Sono vietate modificazioni o ristrutturazioni nella all‘interno del suo serbatoio -ed è regolato dal termostato,
costruzione e nello schema elettrico dello scaldabagno. che automaticamente mantiene la temperatura impostata.
Se tali modifiche venissero constatate, la garanzie L’attrezzo dispone con impiantato modulo di protezione
dell’apparecchio non è più valida. Sotto cambiamenti e contro surriscaldamento (disinfestatore termico), che
ristrutturazioni s’intende ogni rimozione di elementi impostati dal disinnesta la resistenza di riscaldamento dalla rete
produttore, ogni inserimento di componenti nello scaldabagno, elettrica, quando la temperatura dell’acqua assume valori
ogni sostituzione di elementi con elementi analoghi, ma non troppo elevati.
approvati dal produttore.
3. La valvola di non ritorno evita il ritorno in rete del

•con•Lascambiatore
presente istruzione si riferisce anche agli scaldabagni
di calore.
contenuto del serbatoio qualora si dovesse verificare
l‘interruzione del servizio di erogazione da parte dell‘Ente
preposto. (Acquedotto) La valvola di sicurezza protegge
•con• tale presa) è guasta, deve essere
Se la presa di alimentazione (nei modelli equipaggiati
subito sostituita da
lo scaldabagno nel caso in cui la pressione dell‘acqua
dovesse superare il valore consentito l’acqua si dilatta e
un rappresentante del centro assistenza o da una persona attraverso l‘apertura della valvola permette lo sfiato della
qualificata per evitare ogni tipo di rischio. pressione in eccesso.

•da•Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato


bambini che abbiano 8 e più di 8 anni e persone le cui
La valvola di sicurezza non può preservare lo scaldabagno
nel caso in cui la pressione dell‘acqua superi i valori che la
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure
sua struttura può sopportare.
persone senza esperienza e conoscenza, se siano sotto
sorveglianza o siano istruiti in conformità all’utilizzazione
sicura dell’apparecchio e si rendano conto dei pericoli che V. INSTALLAZIONE E ACCENSIONE
possano sorgerne.

••I bambini non devono giocare con l’apparecchio Tutti i lavori tecnici e di montaggio devono essere eseguiti

•bambini
•L’apparecchio non deve essere pulito, nè servito da
che non siano sotto sorveglianza.
da tecnici competenti. Si definisce tecnico abilitato una
persona che ha le rispettive competenze conformemente al
regolamento normativo del rispettivo stato.
IV. DESCRIZIONE E PRINCIPIO DI AZIONE
Il prodotto è costituito da un corpo in metallo, una flangia 1. Montaggio
nella parte inferiore (per gli scaldabagno ad installazione Raccomandiamo l‘installazione dello scaldabagno
verticale) o laterale (per gli scaldabagno ad installazione il più vicino possibile ai punti in cui l‘acqua calda è
rizzontale), annello protettivo in plastica e valvola di maggionnente utilizzata, in modo da ridurre le perdite
sicurezza. di calore durante l‘alimentazione. Nel caso in cui venga
montato in un bagno, è necessario scegliere un‘area in cui
1. Il corpo consiste in un serbatoio in metallo la cui
lo scaldabagno non possa essere raggiunto dagli spruzzi
struttura esterna è isolata da poliuretano ad alta densità
d‘acqua.
ed ecologicamente sicuro, più l‘allacciamento idraulico da
G ½ “ per l‘entrata di acqua fredda (segnalato dall‘anello L‘apparecchio viene affisso al muro attraverso dei tasselli,
blu) e per l‘uscita di acqua calda (segnalato dall‘anello montati sul suo corpo (se questi nono sono stati fissati
rosso). in anticipo, devono essere montati attraverso i bulloni
Il serbatoio si differenzia a seconda del modello e può applicati). Il montaggio avviene attraverso due ganci
essere di due tipi: (min.D 10 mm) fissati bene al muro (non sono stati inclusi

•rivestimento
•in metallo interno
nel corredo di montaggio). La costruzione del tassello
protetto dalle corrosioni da uno speciale portante, negli scaldabagni dal montaggio verticale è
in vetro ceramica universale e consente che la distanza fra i ganci sia da 220
••in acciaio inossidabile a 300 mm - fig. 1a. Per gli scaldabagno ad installazione
orizzontale le distanze fra i ganci sono diverse per i diversi
Gli scaldabagno verticali possono essere equipaggiati volumi e sono indicati nella tavola 1 alla fig. 1b.
da uno scambiatore di calore incorporato (serpentina).
Tale scambiatore ha l‘entrata e l‘uscita laterale per
l‘alimentazione termoidraulica da G ¾ “.

44 Gebrauchsanleitung und pflege


Per evitare infortuni all‘utente e a terzi, in caso si Con boiler per montaggio verticale la valvola di sicurezza
IT
verificassero difetti al sistema di fornitura di acqua deve essere collegata al tubo d’ingresso a tolto panello in
calda, lo scaldabagno deve essere installato in locali aventi materiale plastico dell’attrezzo. Dopo il montaggio esso deve
isolamento idrico sul pavimento e drenaggio nella essere in posizione come indicato alla figura 2.
canalizzazione. Non lasciare mai, sotto l’apparecchio, oggetti
che non siano idrorepellenti. Se montate lo scaldabagno in
locali che non hanno l’isolamento idrico, è necessario fare La valvola di ritorno e di sicurezza e la tubatura da essa
una vasca di protezione sotto di esso con drenaggio verso la verso lo scaldabagno devono essere protetti contro
canalizzazione. congelamento. In caso di drenaggio con un tubo di gomma – la
sua estremità libera deve essere sempre aperta verso l’atmosfera
Nota: la vasca di protezione non rientra nel corredo e (non deve essere immersa). Anche il tubo di gomma deve essere
viene scelta dall’utente. protetto contro congelamento.

2. Alimentazione idraulica dello scaldabagno Il riempimento dello scaldabagno con acqua avviene,
Fig. 4a - per montaggio verticale , 4b per montaggio aprendo il rubinetto dell’acqua fredda delle rete idrica
orizzontale e il rubinetto dell’acqua calda del miscelatore. Dopo il
riempimento, dal miscelatore deve cominciare a scorrere
Ove: 1 - Tubo d’entrata; 2 - valvola di sicurezza; 3 - valvola
un continuo getto d’acqua. Ormai potete chiudere il
riducente (quando la pressione nell’acquedotto è
rubinetto dell’acqua calda.
superiore allo 0,6 MPa); 4- rubinetto dell’acqua; 5 – imbuto
collegato alla canalizzazione; 6-tubo di gomma; Quando dovete svuotare lo scaldabagno è obbligatorio
7 – rubinetto di svuotamento dello scaldabagno prima di tutto interrompere l’alimentazione elettrica.
Bloccate l‘erogazione dell‘acqua verso lo scaldabagno.
Collegando lo scaldabagno alla rete idrica, si devono
Aprite il rubinetto per acqua calda della rubinetteria.Aprite
prendere in considerazione i segni /anelli/ colorati che
il rubinetto 7(figura 4a e 4b) per lasciar correre tutta la
sono indicati sui tubi dell’apparecchio: blù - per l’acqua
quantità d‘acqua dallo scaldabagno. Se nell‘impianto non
fredda /d’entrata, rosso - per l’acqua calda d’uscita
è installato un rubinetto di questo genere, lo scaldabagno
È obbligatorio installare la valvola di non ritorno, con la può essere svuotato, come segue:
quale è stato acquistato lo scaldabagno.
La valvola si installa all’entrata dell’acqua fredda, in
•levetta
•ai modelli attrezzati di valvola di sicurezza con una
– sollevate la leva e l‘acqua colerà attraverso
conformità alla freccia sul suo corpo, che indica la l‘orifizio di drenaggio della valvola
direzione dell’acqua fredda in entrata. Non è ammessa
l’installazione di altre rubinetterie fra la valvola e •scaldabagno
•ai modelli attrezzati di valvola senza una levetta – lo
può essere svuotato direttamente dal tubo di
l’apparecchio.
entrata e prima di essere tolto dall‘acquedotto.
Eccezione: Se le regolazioni (le norme) locali richiedono
Togliendo la flangia è normale che fuoriescano alcuni litri
l’utilizzo di un’altra valvola di sicurezza oppure un
d’acqua, rimasti nel serbatoio d’acqua.
meccanismo (corrispondente a EN 1487 o EN 1489), essi
devono essere comprati in aggiunta. Per i meccanismi
corrispondenti a EN 1487 la pressione massima di lavoro Durante lo svuotamento dello scaldabagno devono
che è dichiarata deve essere 0.7 MPa. Per altre valvole di essere prese misure per prevenire danni dall’acqua che
sicurezza, la pressione a cui sono calibrate deve essere con fuoriesce.
0.1 MPa sotto quella marcata sulla targhetta dell’impianto.
In questi casi la valvola di ritorno e di sicurezza consegnata In caso che la pressione nella rete di condutture idriche
insieme all’impianto non deve essere utilizzata. superi il valore indicato sopra nel paragrafo I, deve essere
montata una valvola riduttrice, altrimenti lo scaldabagno
La presenza di altre /vecchie/ valvole di non ritorno può non sarà utilizzato regolarmente. Il produttore non si
portare ad una rottura del vostro apparecchio, eperciò assume la responsabilità riguardo i problemi derivanti
queste devono essere eliminate. dall’utilizzo scorretto dello scaldabagno.

Non si ammette altra attrezzatura di intercettazione fra la 3. Collegamento alla rete idraulica.
valvola di ritorno e di sicurezza (il meccanismo di
sicurezza) e l’impianto. Assicurarsi che lo scaldabagno sia pieno d‘acqua prima di
collegarlo all‘impianto elettrico.
Non è ammesso l’avvitamento della valvola a filettature
con la lunghezza superiore ai 10 mm., altrimenti ciò 3.1. I modelli dotati di cavo elettrico e di spina si
potrebbe comportare a un guasto irreparabile della vostra valvola connettono inserendo la spina nella presa. Staccando la
ed è anche pericoloso per lo scaldabagno. spina dalla presa di interrompe l‘alimentazione elettrica.

Italiano
Gebrauchsanleitung und pflege 45
VI. PROTEZIONE ANTICORROSIVA - ANODO DI
IT Il contatto deve essere regolarmente collegato ad un MAGNESIO (NEGLI SCALDABAGNI CON SERBATOIO
singolo circuito dotato di un dispositivo di protezione. DELL’ACQUA A RIVESTIMENTO IN VETROCERAMICA
Esso deve essere collegato a terra. O SMALTO)
3.2. Riscaldatori d’acqua muniti di cavo di alimentazione L’anodo di magnesio protegge in aggiunta la superficie
senza spina interna del serbatoio d’acqua dalla corrosione. Esso
rappresenta un elemento che si consuma facilmente,
L’apparecchio deve essere connesso ad un singolo circuito
sottoposto a un cambiamento periodico. Al fine di
elettrico dell’impianto elettrico permanente, munito di
ottenere un lungo e sicuro utilizzo del vostro scaldabagno,
una sicura con una corrente nominale dichiarata 16А (20A
il produttore raccomanda di far fare visite periodiche,
per una potenza > 3700W). La connessione deve essere
delle condizioni dell’anodo di magnesio, da un tecnico
permanente – senza spine. Il circuito elettrico deve essere
competente e, se necessario sostituirlo. Ciò può avvenire
munito di una sicura e di un meccanismo integrato che
durante la profilassi periodica dell’apparecchio. Per
assicura disgiungimento di tutti i poli nelle condizioni di
la sostituzione è sufficiente rivolgersi ad un Centro
sovratensione di III categoria.
Assistenza Autorizzato!
La connessione dei conduttori del cavo di alimentazione
dell’apparecchio deve essere eseguita quanto segue: VII. OPERAZIONI CON L’APPARECCHIO

•conduttore
•Conduttoredi fase
con colore marrone dell’isolamento – al
dell’impianto elettrico (L)
1. Accensione dell’apparecchio
Prima di accendere l’apparecchio dovete essere certi
•conduttore
•Conduttoredi neutro
con colore blu dell’isolamento – al
dell’impianto elettrico (N)
che lo scaldabagno sia stato regolarmente inserito
nella rete elettrica e sia riempito d’acqua. L’accensione
dello scaldabagno si realizza attraverso un apparecchio
•conduttore
•Conduttore con colore verdegiallo dell’isolamento – al
di protezione dell’impianto elettrico ( )
impostato nell’impianto, descritto nel sottopunto 3.2
del punto V o collegamento della spina alla presa (se il
modello è con spina a presa).
3.3. Riscaldatore d‘acqua senza cavo di alimentazione
L’apparecchio deve essere connesso ad un singolo circuito 2. Scaldabagni a comando elettromeccanico
elettrico dell’impianto elettrico permanente, munito di Fig. 2 dove:
una sicura con una corrente nominale dichiarata 16А
(20A per una potenza > 3700W). La connessione viene 1 - Regolatore di temperatura
effettuata tramite conduttori (duri) di rame che hanno solo
un filo – un cavo di 3x2,5 mm² per una potenza totale di 2 - Interruttore di potenza
3000W (un cavo di 3x4.0 mm² per una potenza > 3700W). 3 - Indicatori luminosi
Nel contorno elettrico di alimentazione dell’apparecchio 4 - Tester anodico
deve essere montato un apparecchio assicurante
l’interruzione di tutti i poli nelle condizioni di ipertensione Regolatore di temperatura (1) ed indicatore luminoso
di III categoria. „riscaldamento / pronto all’uso“

Per montare il conduttore elettrico di alimentazione L’impostazione della temperatura viene effettuata tramite
allo scaldabagno, è necessario smontare il coperchio di una manopola girevole del regolatore di temperatura (1).
plastica (fig. 2). Tale impostazione permette la selezione scorrevole della
temperatura voluta.
Il collegamento dei conduttori di alimentazione dovra
corrispondere alle segnalazioni sui terminali come segue: Nella Fig. 2 è indicata la direzione di rotazione delle

••quello di fase verso indicazione A, А1, L oppure L1.


manopole.

••quello neutro verso indicazione N (B, B1 oppure N1) etemperatura RISPARMIO ENERGETICO – Con questo regime la
dell’acqua nell’apparecchio sarà circa i 60°С.
•giuntura
•È obbligatorio collegare il conduttore di protezione alla In questo modo diminuiscono le dispersioni termiche.
a vite, indicata con il segno . Indicatore luminoso „riscaldamento / pronto all’uso“
Dopo montaggio il coperchio di plastica si rimette a posto! - indica lo stato/il regime dell’apparecchio: si
illumina in rosso in regime di riscaldamento dell’acqua e si
Precisazione alla fig. 3: illumina in blu quando viene raggiunta la temperatura
T2 - interruttore termico; T1 - regolatore termico; dell’acqua indicata dal termostato. Non dà luce quando
S - chiave; R - riscaldatore; SL1, SL2, SL3 - lampadina l’interruttore di potenza è spento.
segnaletica; F - flangia; AT - tester anodico (nei modelli che
hanno tale tester); AP - protettore anodico;

46 Gebrauchsanleitung und pflege


Interruttore di potenza (2) ed indicatori luminosi 3. Protezione secondo la temperatura (è valida per
Interruttore di potenza ad una posizione: tutti i modelli) IT
L’attrezzo dispone di un apparecchio speciale (interruttore
0 – spento; termico) che protegge l’acqua dal surriscaldamento,
I – acceso; e spegne il riscaldatore dalla rete elettrica, quando la
temperatura raggiunge valori troppo elevati.
L’indicatore luminoso di potenza I dà luce quando I
posizione dell’interruttore è accesa.
Dopo l’accensione questo meccanismo non si riprende
Interruttore di potenza a due posizioni: da solo e l’impianto non funzionerà. Rivolgetevi ad un
servizio autorizzato per l’eliminazione del problema.
0 – spento;
I, II – acceso;
VIII. MODELLI EQUIPAGGIATI CON SCAMBIATORE
Selezione della posizione della potenza di riscaldamento: DI CALORE (SERPENTINA) - FIG.1B, FIG.1C, FIG.1D E
Potenza dichiarata Accesa (І) Accesa (ІІ) TABELLE 1, 2 E 3
(marcata sulla targhetta posizione posizione
dell’apparecchio) Si tratta di apparecchi con scambiatore di calore
1200 W 600 W 1200 W integrato, destinati ad essere collegati a un impianto di
riscaldamento a temperatura massima del termovettore
1600 W 800 W 1600 W di 80° C. Il controllo del flusso attraverso lo scambiatore di
2400 W 1200 W 2400 W calore dipende dalla soluzione per l’impianto concreto, per
cui la scelta dovrebbe essere fatta al momento della sua
Nel caso di I posizione dell’interruttore, l’indicatore
progettazione (ad esempio termostato esterno che rileva
luminoso di potenza I dà luce.
la temperatura nel serbatoio dell‘acqua e controlla una
Nel caso di II posizione dell’interruttore, oltre all’indicatore pompa di circolazione o una valvola magnetica).
luminoso di potenza I, dà luce anche l’indicatore luminoso
Le caldaie con scambiatore di calore hanno due metodi di
di potenza II.
riscaldamento dell‘acqua:
Attrezzo di prova anodico (4) – (nei modelli che hanno
tale attrezzo). 1. Mediante uno scambiatore di calore (a serpentino) –
modo principale per il riscaldamento dell‘acqua;
Questo attrezzo serve ad identificare lo stato corrente
dell’anodo di magnesio ed informa per il bisogno di
2. Mediante un riscaldatore elettrico ausiliario con
essere sostituito. L’attrezzo di prova anodico è assicurato
controllo automatico, integrati nel apparecchio – che
con tasto 4 ed indicazione lampeggiante 5 vicino ad esso
viene utilizzato quando è necessario un ulteriore
(fig. 2). Lo stato del protettore anodico si può verificare
riscaldamento dell‘acqua o in caso di riparazione
premendo il tasto 4 ( )
dell‘impianto dello scambiatore di calore (a serpentino).
Quando l’indicatore lampeggiante si accende, in modo Come collegare correttamente l‘apparecchio alla rete
intermittente, dal colore VERDE, ciò significa che il elettrica e come utilizzarlo è stato specificato nei paragrafi
PROTETTORE ANODICO funziona normalmente e protegge precedenti.
da corrosione il Vs attrezzo. Quando, invece, l’indicatore
Installazione
lampeggiante è di colore ROSSO, ciò significa che il
PROTETTORE ANODICO è usurato e dovrebbe essere Oltre alle modalità di installazione specificate più sopra,
cambiato. specialmente per questi modelli, è necessario collegare
lo scambiatore di calore all‘impianto di riscaldamento.
Il collegamento avviene nel rispetto delle indicazioni
Il cambio del protettore anodico si deve eseguire da un riportate alla fig. 1b, 1c, 1d. Vi raccomandiamo di utilizzare
tecnico competente. valvole d‘arresto nei punti di ingresso e di uscita dello
scambiatore di calore. Fermando il flusso del portatore di
calore attraverso la valvola inferiore (di ritegno) si evita la
Il tester anodico segna correttamente lo stato del
circolazione indesiderata dello scambiatore di calore nei
protettore anodico a temperature dell’acqua
periodi in cui utilizzate solo il riscaldatore elettrico.
nell’impianto sopra i 60°C. Perciò, prima di premere il bottone 4
(TEST), convincetevi che l’acqua nell’impianto è riscaldata e non Durante lo smontaggio del vostro scaldabagno con
è lasciata correre una quantità tramite un versamento di acqua scambiatore di calore, è necessario che le due valvole
fredda prima di questo. Il termostato deve essere impostato a siano chiuse.
temperatura massima.

Italiano
Gebrauchsanleitung und pflege 47
Caratteristiche tecniche:
IT È obbligatorio l’utilizzo di boccole dielettriche per il
Tipo GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
collegamento dello scambiatore di calore ad 10047 12047 15047
un’installazione con tubi di rame.
Superficie della serpentina 0.5 0.5 0.5
S1 (m²)
Per limitare la corrosione, nell’installazione devono essere Superficie della serpentina 0.3 0.3 0.3
usati tubi con una diffusione limitata dei gas. S2 (m²)
Volume della serpentina S1 (l) 2.4 2.4 2.4
Modelli con uno scambiatore di calore e manicotto per Volume della serpentina S2 (l) 1.4 1.4 1.4
sensore di temperatura
Pressione di funzionamento 0.6 0.6 0.6
L’installazione dell’apparecchio è a spese dell’acquirente e della serpentina S1 (MPa)
deve essere effettuata da un installatore qualificato Pressione di funzionamento 0.6 0.6 0.6
conformemente all’istruzione principale e l’attuale supplemento della serpentina S2 (MPa)
ad essa. Temperatura massima del 80 80 80
portatore di calore (°C)
Caratteristiche tecniche:
Tipo GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S IX. MANUTENZIONE PERIODICA
8047 10047 12047 15047 Se lo scaldabagno funziona normalmente, sotto l’influsso
Superficie della serpentina 0.45 0.7 0.7 0.7 della temperatura alta sulla superficie del riscaldatore
(m²) viene depositato calcare. Ciò peggiora lo scambio di
Volume della serpentina (l) 2.16 3.23 3.23 3.23 calore fra il riscaldatore e l’acqua. La temperatura sulla
superficie del riscaldatore e nella zona intorno ad esso,
Pressione di funzionamento 0.6 0.6 0.6 0.6 aumenta. Si osserva un rumore caratteristico /di acqua
della serpentina (MPa)
bollente/. Il regolatore termico comincia ad accendersi e
Temperatura massima del 80 80 80 80 a spegnersi più spesso. È possibile che si verificasse “un
portatore di calore (°C) falso” azionamento della protezione di temperatura. Perciò
Per i modelli con possibilità di montaggio del manicotto il produttore di questo apparecchio raccomanda di fare
per il sensore di temperatura, che viene fornito insieme ogni due anni profilassi al vostro scaldabagno da parte
all’apparecchio, esso va collegato allo sbocco marcato con del Centro di assistenza autorizzato. Questa profilassi deve
„TS“. L’incisione deve essere resa solida. comprendere la pulizia e l’ispezione del protettore anodico
(negli scaldabagni a rivestimento in vetroceramica), che se
Modelli con due scambiatori di calore e manicotto per necessario deve essere sostituito da un nuovo.
sensore di temperatura
Per pulire l’impianto usate un panno umido. Non usate
Tali modelli danno la possibilità di collegamento a due prodotti di pulizia abrasivi neppure quelli contenenti
fonti di calore esterne – collettore solare e impianto di solvente. Non versare acqua sull’impianto.
riscaldamento idrico locale o centrale.
Marcature delle serpentine: Il produttore non comporta alcuna responsabilità
riguardo tutte le conseguenze derivanti dalla non
•serpentina
•S1 ed una– ingresso
freccia indirizzata verso lo sbocco della
della serpentina S1
osservanza della presente istruzione\.

•serpentina
•S1 ed unaverso
freccia indirizzata dallo sbocco della
l’esterno – uscita della serpentina S1
Avvertenze per la tutela dell’ambiente
Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati,
non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo
•serpentina
•S2 ed una– ingresso
freccia indirizzata verso lo sbocco della
della serpentina S2
quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse e di consegnare il presente
apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora

•serpentina
•S2 ed una– uscita
freccia indirizzata dallo sbocco della
della serpentina S2
siano presenti sul territorio).

Al contenitore d’acqua c’è saldato un giunto con incisione


interna di ½” per montaggio di sonda di temperatura -
marcata con “TS”. Nel set dell’apparecchio c’è un manicotto
di ottone per la sonda di temperatura che deve essere
avvitato a questo giunto.

48 Gebrauchsanleitung und pflege


DESCRIZIONE DELL‘ALLEGATO I DESCRIZIONE DELL‘ALLEGATO II
IT
(1) nome o marchio del fornitore; (1) nome o marchio del fornitore;
(2) identificatore del modello del fornitore; (3) il profilo (2) identificatore del modello del fornitore (3) la classe di
di carico dichiarato, espresso mediante la lettera adeguata e efficienza energetica del modello quale definita nell‘allegato II,
l‘utilizzo tipico a norma dell‘allegato VII, tabella 3; (4) la classe di punto 2; (4) la dispersione in W, arrotondata alla prima cifra
efficienza energetica di riscaldamento dell‘acqua, determinata a intera; (5) il volume utile in litri, arrotondato alla prima cifra
norma dell‘allegato II, punto 1; (5) l‘efficienza energetica di intera (6) il volume utile V, in litri, arrotondato al primo decimale;
riscaldamento dell‘acqua in %, arrotondata alla cifra intera più (7) la dispersione S, in W, arrotondata al primo decimale (8) Ogni
vicina; (6) il consumo annuo di energia in kWh in termini di particolare precauzione per l‘assemblaggio, l‘installazione e la
energia finale e/o il consumo annuo di combustibile in GJ in manutenzione è descritta nelle istruzioni per l‘uso e
termini di GCV, arrotondati alla cifra intera più vicina e calcolati l‘installazione. Leggere e seguire le istruzioni per l‘uso e
a norma dell‘allegato VIII, punto 4 (7) le impostazioni di l‘installazione. (9) Tutti i dati contenuti nell‘ informazione sul
temperatura del termostato dello scaldacqua, quale prodotto sono determinati dalle applicazioni specifiche delle
commercializzato dal fornitore; (8) il consumo quotidiano di direttive europee. Le differenze nell’ informazione sul prodotto di
energia elettrica Qelec, in kWh, arrotondato al terzo decimale;(9) cui altrove possono portare a condizioni di prova diverse. Solo i
il profilo di carico dichiarato, espresso dalla lettera dati contenuti in questa informazione sul prodotto sono
corrispondente a norma della tabella 1 del presente allegato; pertinenti e valide.
(10) l’acqua mista a 40 °C V40 in litri, arrotondata alla cifra intera
più vicina (11) Temperatura massima del termostato (12) Il modo
«pronto all’uso» è la condizione o modalità operativa standard
impostata dal produttore in fab-brica affinché l’apparecchio
funzioni non appena installato, per l’uso normale
dell’utilizzatore finale secondo lo schema di aspirazione
dell’acqua per il quale il prodotto è stato progettato e
commercializzato. (13) l‘efficienza energetica di riscaldamento
dell‘acqua in %, arrotondata al primo decimale (14) Ogni
particolare precauzione per l‘assemblaggio, l‘installazione e la
manutenzione è descritta nelle istruzioni per l‘uso e
l‘installazione. Leggere e seguire le istruzioni per l‘uso e
l‘installazione. (15) Tutti i dati contenuti nell‘ informazione sul
prodotto sono determinati dalle applicazioni specifiche delle
direttive europee. Le differenze nell’ informazione sul prodotto di
cui altrove possono portare a condizioni di prova diverse. Solo i
dati contenuti in questa informazione sul prodotto sono
pertinenti e valide.

Italiano
Gebrauchsanleitung und pflege 49
Kære kunde, Modeller uden en varmeveksler (varmevekslerspiral)
DK TESY’s team gratulerer dig varmt med det nye køb. Vi
håber, at det nye apparat vil forøge komforten i dit hjem. 7. Daglig energiforbrug – se Bilag I

Formålet med den foreliggende tekniske beskrivelse og 8. Nominel belastningsprofil – se Bilag I


brugsvejledning er at gøre dig bekendt med foreliggende
produkt og dets monteringskrav og anvendelsesområde. 9. Blandet vandmængde ved 40 ° C V40 liter - se Bilag I
Vejledningen er også beregnet til de autoriserede
installatører, der først skal montere og så demontere og 10. Termostatens maksimale temperatur – se Bilag I
reparere apparatet i tilfælde af driftsfejl.
11. Standardtemperaturindstillinger – se Bilag I
Det er i din egen interesse og en af garantibetingelserne,
anført i garantibeviset, at overholde anvisningerne i den 12. Energieffektivitet for vandopvarmning – se Bilag I
foreliggende vejledning.
Modeller med en varmeveksler (varmevekslerspiral)
Være venligst opmærksom på, at overholdelsen af
anvisningerne i foreliggende brugsvejledning er først 13. Kapacitet i liter – se Bilag II
og fremmest til gavn for køberen, men samtidig er den
også en af garantibetingelserne, anført i garantikortet, 14. Varmetab ved funktion uden belastning – se Bilag II
for at køberen skal kunne benytte sig af vores gratis
garantiservice. Producenten påtager sig inget ansvar for III. VIGTIGE REGLER
driftsforstyrrelser eller eventuelle beskadigelser, som er
blevet forårsagt af brug og/eller montage, som ikke er
•brandsikkerhed.
•Vandvarmeren må kun opsættes i rum med ordentlig
i overensstemmelse med anvisningerne i foreliggende
vejledning. •sikret
•Mansig,måatikke tænde vandvarmeren, før man først har
den er opfyldt med vand.
El-vandvarmeren opfylder kravene i normerne EN 60335-1,
EN 60335- 2-21. •uden
•Vandvarmerens VVS- og el-tilslutning (ved modeller
stikledning) må kun udføres af autoriserede VVS- og
I. ANVENDELSESOMRÅDE el-installatører. Kvalificeret tekniker er en person, som har
Apparatet er beregnet til opvarmning af brugsvand i de relevante kompetencer i overensstemmelse med det
vandledninger med tryk på max. 6 bar (0,6 MPa). Det landets bestemmelser og forordninger.
må kun anvendes i lukkede og opvarmede lokaler, hvor
temperaturen ikke fælder under 4°C, og det må ikke
•opmærksom
•Når man tilslutter vandvarmeren elnettet skal man være
på, at man tilslutter sikkerhedsledningen
bruges i uafbrudt gennemstrømningsdriftsmåde. korrekt (ved modeller uden stikledning).
Apparatet skal anvendes i områder, hvor vandets
hårdhed er op til 10 °dH. ”Hårdere” vand kan medføre,
•under
•Ved0sandsynlighed stuetemperaturen at falde
°C, vandvarmeren skal tømmes (følg den
at kalkaflejringer bliver meget hurtigt dannet, hvilket fremgangsmåden, der er beskrevet i p. V, afsnit 2: „Tilslutte
medfører en typisk støj under vandopvarmningen samt kedlen til vandforsyningsnettet”).
beskadigelse af el-komponenterne på kort tid. I områder
med hårdere vand anbefaler vi, at man renser apparatet
og fjerner de dannede kalkaflejringer hvert år, og at man
•når•Detapparatet
er normalt, at sikkerhedsventilens afløb drypper,
er i drift (under vandopvarmning). Afløbet
bruger en varmelegeme-effekt på op til 2kW. skal udmunde frit. For at undgå skader skal man sørge
for at det vand, der drypper ned, bliver opsamplet eller
II. TEKNISKE DATA afledt, samtidig med at man overholder kravene anført
i p.2 i afsnit V. Sikkerhedsventilen samt alle tilsluttede
1. Nominelt rumindhold V, liter – se skiltet på apparatet komponenter skal være beskyttet mod frysning.
2. Nominel spænding - se skiltet på apparatet •en•Under opvarmningen af vandet kan der forekomme
pibende lyd (af vand, der kommer op til at koge).
3. Nominel effekt - se skiltet på apparatet Dette er noget almindeligt og betyder ikke, at apparatet
fejler noget. Lyden bliver stærkere med tiden på grund af
4. Nominelt tryk - se skiltet på apparatet kalkaflejringerne. Med henblik på at få lyden til at stoppe
skal man få apparatet renset. Denne tjeneste er ikke
Dette er ikke trykket af vandet i vandledningerne. Dette omfattet af garantiservicen.
er det angvine tryk for apparatet og refererer til kravene
i sikkerhedsstandarderne. •sikkert,
•For atskalvandvarmeren skal kunne fungere godt og
retur-sikkerhedsventilen gøres rent og
5. Type varmtvandsbeholder - lukket akkumulerende kontrolleres jævnligt mht dens funktion /at den ikke
vandvarmer, varmeisoleret blokeres/, og i områder med kalkholdigt vand skal
vandvarmeren afkalkes. Afkalkning indbefattes ikke i
6. Indvendig beklædning - GC-glaskeramik garantiservicen.
50 Monterings og betjeningsvejledning
3. Retur-sikkerhedsventilen forhindrer at apparatet
Alle ændringer og omformninger af konstruktionen af tømmes helt ved stop af koldtvandstilgang fra DK
vandvarmerens elektriske skema er forbudt. Tegn på vandledningen. Den beskytter apparatet mod trykstigning
ovennævnte medfører opsigelse af garantiservicen. Ændringer og i varmtvandsbeholderen til værdier højere end maks.
omformning omfatter alle tilfælde, hvor man fjerner elementer, trykket under opvarmning (vand udvider sig ved
indbyggede af fabrikanten, inkorporerer ekstra komponenter i temperaturstigning, hvilket medfører trykstigning) ved
vandvarmeren, udskifter nogle elementer med andre lignende, at udlufte overskudstrykket gennem afløbet.
ikke godkendte af fabrikanten.

•vandvarmere
•Den foreliggende vejledning omfatter også
med varmeveksler.
Retur-sikkerhedsventilen kan ikke beskytte apparatet, i
tilfælde af at vandledningstrykket er højere end trykket
anført for apparatet.
•forsynet
•I tilfældemedafen)at tilledningen (ved modeller, der er
er beskadiget, skal den udskiftes af en V. MONTAGE OG INSTALLATION
servicerepræsentant eller af fagpersonale med lignende
kvalifikation for at undgå al mulig risiko. Alt teknisk ardbejde og elektromontage må kun udføres

•• Dette apparat er beregnet til at anvendes af børn på


mindst 8 år og personer med nedsatte fysiske, følsomme
af autoriseret fagpersonale. Kvalificeret tekniker er en
person, som har de relevante kompetencer i overensstemmelse
med det landets bestemmelser og forordninger.
eller mentale evner, eller personer med manglende
erfaring og viden, kun hvis de overvåges eller er blevet
instrueret i hvordan de skal anvende apparatet på en 1. Montage
sikker måde og er bevidste om mulige risici. Apparatet skal helst opsættes nærmest tappestedet,

•• Lad ikke børn lege med apparatet.


for at begrænse varmetab i vandledningen. Man skal
under montagen tage hensyn til, at apparatet ikke må
•udføres
•Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke
af børn, som ikke overvåges.
opsættes et sted, hvor det kunne overhældes med vand
af bruseren eller telefonbruseren. Ved vægmontage skal
apparatet opsættes på monteringsklemmerne anbragt
IV. BESKRIVELSE OG ANVENDELSE på beholderen (hvis de ikke er anbragt på den, skal de
monteres vha de vedlagte bolte). Apparatet opsættes
Apparatet består af en beholder, en bundflange / på to bøjler (min. Ø 10 mm), som man først skal fastgøre
ved varmtvandsbeholdere til lodret montering/ eller i væggen (de leveres ikke med ophængsbeslaget).
en sideflange /ved varmtvandsbeholdere til vandret Monteringsklemmernes konstruktion på vandvarmere
montering/, et plastiksikkerhedspanel og en retur- til lodret montering er universel og tillader en afstand
sikkerhedsventil. mellem bøjlerne på 220 - 310 mm, fig. 1a. Vandvarmere
til vandret montering har forskellige afstande mellem
1. Vandvarmeren består af en ståltank (vandbeholder) og
bøjlerne, afhængig af modellernes volumen – de
et udvendigt hus (ydre beholder) med varmeisolering af
forskellige aftsande er anført i tabel 1 i fig. 1b.
økologisk rent højtæt penopolyuretan imellem dem og to
rør med gevind G ½ “ for koldtvandstilgang (med blå ring)
For at undgå skader for forbrugeren og tredje part
og varmtvandsafgang (med rød ring).
skal apparatet i tilfælde af systemfejl i
Den indre tank er fremstillet (afhængig af model) af: varmtvandsforsyningen monteres i rum med hydroisolering i

•glaskeramisk
•Sort stål, beskyttet
belægning
mod korrosion af en speciel
gulvet og afløb. Man må aldrig anbringe genstande under
apparatet, der ikke er vandtætte. Ved opsætning af apparatet
i rum uden hydroisolering i gulvet skal man anbringe et
••Rustfrit stål sikkerhedskar med afløb til kloakeringen under apparatet.

De lodrette vandvarmere kan have indbygget varmeveklser BEMÆRK: SIKKERHEDSKARET LEVERES IKKE MED
(spiral). Spiralens indgang og udgang er anbragt på DETTE PRODUKT OG SKAL VÆLGES AF BRUGEREN.
beholderens side i form af to rør med gevind G ¾ “.
2. Vandtilslutning
2. På flangen er der monteret et elektrisk varmelegeme.
Fig. 4a – for lodret montage; Fig. 4b vandret montage;
Ved vandvarmere med glaskeramisk belægning er der
også monteret en magnesiumbeskytter. Hvor: 1-Tilgangsrør; 2 - sikkerhedsventil;
3 - reduktionsventil (ved vandledningstryk over 0,6 MPa);
Det elektriske varmelegeme tjener til vandopvarmning 4 - afspærringshane; 5 - tragt for tilslutning til
i beholderen og styres af termostaten, der automatisk kloakeringen; 6 – slange; 7 - Kran for tømning af kedelen
vedligeholder en bestemt temperatur.
Ved vandtilslutning af vandvarmeren skal man holde sig til
Apparatet er forsynet med en indbygget overkogssikring den vejledende farveindikation /farveringe/ på apparatets
(termoafbryder), der automatisk afbryder varmelegemet rør: blå - for koldt /indgående/ vand, rød - for varmt /
fra elnettet, når vandtemperaturen når alt for høje værdier. udgående/ vand.
Dansk
Monterings og betjeningsvejledning 51
Det er påkrævet at montere retur-sikkerhedsventilen, der Når man tager flangen af, kan der normalt flyde et par liter
DK leveres med vandvarmeren. vand ud, der er blevet tilbage i beholderen.
Sikkerhedsventilen anbringes på koldvandstilgangen
ifølge pilen på beholderen, der viser retningen Ved tømning skal man være forsigtig og undgå eventuelle
af vandtilgangen. Der må ikke anbringes anden skader, der kan forårsages af det udstrømmende vand
stoppearmatur mellem ventil og apparat.
I tilfælde at trykket i vandledningen overskrider
Undtagelse: Hvis de lokal forskrifter (normer) kræver, at værdien, anført i afsnit I ovenfor, skal man installere en
man skal bruge en anden sikkerhedsventil eller udstyr (i reduktionsventil, ellers vil vandvarmeren ikke fungere
overensstemmelse med EN 1487 eller EN 1489), skal man som den skulle. I modsat fald vil vandvarmeren ikke kunne
købe det ekstra. For udstyr i overensstemmelse med EN fungere ordentligt. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar
1487 skal det maksimale angvine drifttryk være på 0.7 for problemer, forårsaget ved ukorrekt anvendelse af
Mpa. Øvrige sikkerhedsventiler skal være kalibreret til apparatet.
et tryk, der er 0.1 Mpa under det tryk, som er anført på
apparatets skilt. I disse tilfælde skal man ikke bruge retur- 3. El-tilslutning.
sikkerhedsventilen, som følger med apparatet.
Før du tilslutter apparatet elforsyningen, skal du først sikre
Øvrige /gamle/ retur-sikkerhedsventiler kan beskadige dig, at apparatet er opfyldt med vand.
apparatet og skal fjernes.
3.1. Modeller forsynet med stikledning tilsluttes, ved
Man må ikke anbringe anden stoppearmatur mellem at man sætter stikket i stikkontakten. Man afbryder
retur-sikkerhedsventilen (den beskyttende komponent) og elforsyningen ved at fjerne stikket fra stikkontakten.
apparatet.
Stikket skal være ordentligt tilsluttet en separat
Man må ikke tilslutte ventilen gevind med længde over 10 strømkreds, forsynet med en sikring. Den skal være
mm, for det kunne beskadige ventilen og være farlig for jordforbundet.
apparatet.
3.2. Vandvarmere forsynet med strømkabel uden stik
For vandvarmere til lodret montering skal
Apparatet skal tilsluttes en særskilt strømkreds i den
sikkerhedsventilen tilsluttes tilgangsrøret når
stationære el-installation, forsynet med en sikring
plastikpanelet er fjernet fra apparatet. Efter monteringen skal den
med anført nominel strøm på 16А (20A for effekt >
være i stillingen som vist på fig. 2.
3700W). Det skal være en fast tilslutning – uden stik og
stikforbindelser. Strømkredsen skal være forsynet med
Retur-sikkerhedsventilen og ledningen fra denne til sikring og indbygget udstyr til afbrydelse på alle poler i
vandvarmeren skal være beskyttet mod frysning. Ved overspændingskategori III.
drænning ved hjælp af en slange – skal slangens løse ende altid
udmunde frit (må ikke være neddykket). Slangen skal også være Tilslutningen af ledningerne i apparatets strømkabel skal
beskyttet mod frysning. udføres som følger:

For at fylde vandvarmeren med vand skal man åbne hanen


•faseledningen
•Ledningen med brun ledningsisolation – til
i el-installationen (L)
for koldtvandtilgang fra vandledningen til vandvarmeren
og varmtvandshanen på blandingshanen. Efter opfyldning
skal der strømme vand i uafbrudt stråle fra blanderen. Nu
•neutralledningen
•Ledningen medi el-installationen
blå ledningsisolation – til
(N)
må du lukke varmtvandshanen.
Ved tømning af vandvarmeren skal man under alle
•sikkerhedsledningen
•Ledningen med gul-grøn ledningsisolation
i el-installationen ( )
– til

omstændigheder først afbryde strømmen. Stop forsyning


af vand til apparatet. Åbn varmtvand kranen af blenderen. 3.3. Vandvarmer uden strømkabel
Åbn kran 7 (Fig. 2a og 2b) for at tømme vandet af kedelen.
Apparatet skal tilsluttes en særskilt strømkreds i den
Hvis således anlæg ikke er installeret, vandvarmeren kan
stationære el-installation, forsynet med en sikring med
tømmes, som følger:
anført nominel strøm på 16А (20A for effekt > 3700W).
•løftestang
• ved modeller udstyret med en sikkerhedsventil med
- løft stangen og vandet skal rende gennem
Tilslutningen skal udføres ved hjælp af enkelttrådede
kopperledninger (fast ledning) - kabel 3x2,5 mm² for en
ventilens afløb åbning. samlet effekt på 3000W (kabel 3x4.0 mm² for effekt >
•med
• vedløftestang
modeller udstyret med en sikkerhedsventil
uden løftestang - kedelen kan drænes
3700W).
I den elektriske kontur for elforsyning af apparatet skal der
direkte fra sit indgående rør ved at adskille på forhånd indbygges et udstyr, der sikrer afbrydelsen af alle poler i
forsyningen fra vand. tilfælde af overspænding i kategori III.

52 Monterings og betjeningsvejledning
For at montere tilledningen på vandvarmeren skal man Termostat (1) og indikatorlampe ”opvarmning / klar til
tage plastiklåget af (fig.2). brug“ DK
Tilslutning af strømledninger bør gennemføres i Indstil temperaturen ved hjælp af termostat (1). Denne
overensstemmelse med markeringerne på klemmerne, indstilling gør det muligt at justere den ønskede
som følger: temperatur smidigt.

••Faseledning til betegnelsen A eller A1 eller L eller L1. Figur nr. 2 viser rotationsretningen.

••Nulledning til betegnelsen N (B eller B1 eller N1) e ENERGIBESPARELSE - Ved denne driftsmåde når
•gevindforbindelsen
•Man skal tilslutte sikkerhedsledningen
betegnet med .
til
vandtemperaturen ca. 60°С. Dette reducerer varmetab.
Indikatorlampe ”opvarmning / klar til brug“ - viser
apparatets tilstand / driftsmåde: lampen lyser rødt
Efter montering skal plastiklåget sættes på igen! ved vandopvarmning og den lyser blåt når vandet er nået
Beskrivelse af fig.3: temperaturen specificeret ved hjælp af termostaten.
T2 – termoafbryder; T1 – termoregulator; S – afbryder ; Lampen lyser ikke når tænd-sluk knappen er slukket.
R – varmelegeme; SL1, SL2, SL3 – kontrollampe; F – flange; Tænd-sluk knap (2) og indikatorlamper
АТ – anodetester (ved modeller der har en);
AP – anodebeskytter; Tænd-sluk knap med en position:
0 – slukket;
VI. BESKYTTELSE MOD KORROSION -
MAGNESIUMANODE (GÆLDER VANDVARMERE I – tændt;
MED GLASKERAMISK BELÆGNING ELLER MED
Tænd-sluk knappens indikatorlampe I lyser når knappen
EMALJERING)
er i position I.
Magnesiumanodebeskytteren beskytter Tænd-sluk knap med to positioner:
varmtvandsbeholderens invendige overflade yderligere
mod korrosion. Den udsættes for slid og skal udskiftes 0 – slukket;
jævnligt. Med henblik på vandvarmerens langvarige og
I, II – tændt;
fejlfri anvendelse råder fabrikanten at magensiumanodens
tilstand bliver kontrolleret jævnligt og hvis nødvendigt Valg af effekt ved opvarmning:
udskiftet af autoriseret fagpersonale, hvilket kan ske
Effekt Tændt (І) Tændt (ІІ)
under apparatets jævnlige eftersyn. Kontakt venligst de (anvist på enhedens skilt) position position
autoriserede serviceafdelinger for at udføre udskiftningen! 1200 W 600 W 1200 W
1600 W 800 W 1600 W
VII. IDRIFTSÆTTELSE
2400 W 1200 W 2400 W
1. Sådan tænder du apparatet
Position I - indikatorlampe I lyser.
Første gang du tænder apparatet skal du først kontrollere,
at det er tilsluttet elnettet korrekt, og at det er opfyldt Position II - både indikatorlampe I, og indikatorlampe II
med vand. Vandvarmeren tændes vha afbryderen, lyser.
indbygget i anlægget, anført i p. 3.2 i p. V, eller ved at man
tilslutter stikket stikkontakten (gælder kun modeller med ANODETESTER (4) - (ved modeller med anodetester).
stikledning). Dette udstyr kontrollerer magnesiumanodens aktuelle
tilstand og angiver udskiftningsbehov. Anodetesteren er
2. Vandvarmere med elektromekanisk styring forsynet med knap 4 og lysindikation 5 ved siden af den
(fig. 2). Du kan kontrollere anodebeskytterens tilstand ved
Figur nr. 2: at trykke på knap 4 ( ).
1 - Termostat Hvis lysindikatoren ved siden af den blinker GRØN,
betyder det, at det ANODEBESKYTTEREN fungerer
2 - Tænd-sluk knap
ordentligt, og at den stadig beskytter apparatet mod
3 - Indikatorlamper korrosion. Hvis lysindikatoren blinker RØD, betyder det, at
ANODEBESKYTTEREN er slidt, og at den bør udskiftes.
4 - Anode

Dansk
Monterings og betjeningsvejledning 53
Ved afmontering af vandvarmere med varmeveksler skal
DK Udskiftning af magnesiumanoden må kun udføres af begge ventiler være lukkede.
autoriseret fagpersonale.
Man skal under alle omstændigheder bruge dielektriske
For at anodetesteren skal kunne måle bøsninger, når man tilslutter varmeveksleren et anlæg ved
anodeprotektorens tilstand korrekt, skal hjælp af kobberør.
vandtemperaturen i apparatet være over 60°C. Af den grund skal
du først - før du trykker på knappen 4 (TEST) - forsikre dig, at
For at modvirke korrosionen, skal man bruge ledninger
vandet i apparatet er varmet op, og at man ikke lige har brugt
med begrænset gasdiffusion i anlægget.
noget af det, da dette vil betyde, at der er kommet koldt vand i
det. Termostaten skal være indstillet på maks. temperatur.
Vandvarmere med en varmeveksler og dykrør for
termosensor
3. Overkodssikring (gælder alle modellerne)
Apparatet er forsynet med et specielt udstyr Enhedens installation er på købers regning og skal udføres
(termoafbryder), der forhindrer, at vandet opvarmes alt af en autoriseret installatør i overensstemmelse med
for stærkt ved at afbryde varmelegemet fra elnettet, når denne instruktion og bilag.
temperaturen når alt for høje værdier.
Tekniske egenskaber:
Når den er blevet aktiveret, kan man ikke længere bruge
denne mekanisme, og apparatet vil ikke længere Type GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
8047 10047 12047 15047
fungere. Du skal henvende dig til en autoriseret service for at
fjernet problemet. Varmevekslerflade (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7

Varmevekslervolumen (l) 2.16 3.23 3.23 3.23


VIII. MODELLER MED VARMEVEKLSER (SPIRAL) -
Varmevekslerens 0.6 0.6 0.6 0.6
FIG. 1B, FIG. 1C, FIG. 1D OG TABEL 1, 2 OG 3
arbejdstryk (MPa)
De her anlæg har en indbygget varmeveksler som skal
Maksimal temperatur af 80 80 80 80
tilsluttes varmesystemer med maksimal temperatur af varmebæreren (°C)
varmebæreren: 80°C. Regulering af strømmen gennem
varmeveksleren besluttes for hver installation. Dette For modeller der har mulighed for montering af dykrør
valg foretages ved projekteringen av installationen (for for termosensor, som leveres med enheden, skal dykrøren
eksempel en ekstern termostat som måler temperaturen tilsluttes tilgangen markeret med ”TS”. Gevindet skal
i vandbeholderen og styrer en cirkulationspumpe eller en tætnes.
magnetventil)
Vandvarmere med to varmevekslere og dykrør for
Vandvarmere med en varmeveksler muliggør termosensor
vandopvarmning på to måder: Disse modeller gør det muligt at der tilsluttes to eksterne
varmekilder – solfanger og lokal- eller centralvarme.
1. Ved hjælp af en varmeveksler (varmevekslerspiral) –
den mest udbredte måde at opvarme vand Varmevekslerspiralernes mærkning:

2. Ved hjælp af et ekstra elektrisk varmelegeme med •spiral


•S1 ogS1 ind
en pil rettet mod varmevekslerspilarens tilgang –
automatisk styring indbygget i anlægget – det benyttes
hvis der er brug for ekstra vandopvarmning eller ved
reparation af systemet tilsluttet til varmeveksleren
•tilgang
•S1 og–enspiralpil iS1modsat
ud
retning af varmevekslerspiralens

(varmevekslerspiralen). Den korrekte måde at forbinde


anlægget til det elektriske netværk og brugsanvisningen
er angivet i de foregående afsnit.
•spiral
•S2 ogS2 ind
en pil rettet mod varmevekslerspilarens tilgang –

Montage •tilgang
•S2 og–enspiralpil iS2modsat
ud
retning af varmevekslerspiralens
Udover montageanvisnigerne ovenfor skal man ved disse
modeller tilslutte varmeveksleren varmeinstallationen. Der er svejset en muffe med indvendigt gevind ½” egnet
Tilslutnigen sker ifølge pilernes retning i fig. 1b, 1c, til montering af termoelement – markeret med ”TS”. Bland
1d. Vi råder dig at installere afspæringsventiler ved enhedens tilbehør er der en dykrør for termosensor, der
varmevekslerens ind- og udgang. Ved afspærring af skal skrues i denne muffe.
tilløbet til varmebæreren vha den nederste (afspærrings-)
ventil forhindrer du uønsket cirkulation af varmebæreren
i perioden, når du kun anvender det elektriske
varmelegeme.

54 Monterings og betjeningsvejledning
Tekniske egenskaber:
Type GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
DK
BESKRIVELSE TIL BILAG I
10047 12047 15047
(1) Leverandørens navn eller varemærke. (2)
S1 varmevekslerflade (m²) 0.5 0.5 0.5 Leverandørens modelidentifikation. (3) Den angivne
S2 varmevekslerflade (m²) 0.3 0.3 0.3 forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske
anvendelse i henhold til bilag VII, tabel 3. (4) Modellens
S1 varmevekslervolumen (l) 2.4 2.4 2.4 energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, jf. bilag II, punkt 1
S2 varmevekslervolumen (l) 1.4 1.4 1.4 (5) Energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet
til nærmeste hele tal (6) Det årlige elforbrug i kWh endelig energi
Arbejdstryk af varmeveksler 0.6 0.6 0.6 og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
S1 (MPa) afrundet til nærmeste hele tal og beregnet i henhold til bilag VIII,
Arbejdstryk af varmeveksler 0.6 0.6 0.6 punkt 4 (7) Temperaturindstillingerne på termostaten som
S2 (MPa) markedsført af leverandøren. (8) dagligt elforbrug Q elec i kWh
Maksimal temperatur af varme- 80 80 80 afrundet til tre decimaler (9) angivet forbrugsprofil udtrykt ved
bæreren (°C) det relevante bogstav i henhold til tabel 1 i dette bilag (10)
blandet vand ved 40 °C V40 i liter afrundet til nærmeste heltal.
IX. VEDLIGEHOLDELSE (11) Termostatens maksimale temperatur (12) Out-of-the-box-
tilstand er de standarddriftsbetingelser, -indstillinger eller
Ved almindelig brug af vandvarmeren vil der
tilstande, som er indstillet af pro¬ducenten fra fabrik, og som er
under indflydelse af den høje temperatur på
beregnet til at blive aktiveret umiddelbart efter apparatets
varmelegemets overflade udfældes kalk. Dette forringer
installation, og som er egnede til slutbrugerens normale brug i
varmeudvekslingen mellem varmelegemet og vandet.
overensstemmelse med den vandforbrugsprofil, som pro¬duktet
Temperaturen ved og omkring varmelegemets
er udformet og markedsført til. (13) Energieffektiviteten ved
overflade stiger. Der opstår en typisk lyd /af kogende
vandopvarmning i procent afrundet til en decimal (14)
vand/. Termoregulatoren begynder at tændes og
eventuelle særlige forholdsregler ved montering, installation og
slukkes med kortere mellemrum. ”Falsk” aktivering af
vedligeholdelse er beskrevet i brugs- og installationsanvisningen.
temperatursikringen er muligt. Derfor råder apparatets
Venligst læs og følg brugs- og installationsinstruktionerne. (15)
fabrikant, at man får vandvarmeren kontrolleret af en
Alle oplysninger der indgår i produktinformationen er afgjorde i
autoriseret servicecenter eller -afdeling hvert andet
overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante
år. Kontrollen skal indebære rengøring og syn af
europæiske direktiver. Forskelle i produktinformationen der er
magnesiumanoden (for vandvarmere med glaskeramisk
anført andre steder kan føre til forskellige testbetingelser. Kun
belægning), der, hvis nødvendigt, skal udskiftes med en ny.
oplysninger der indgår i denne produktinformation er relevante
Brug en fugtig klud til at gøre apparatet rent. Man må ikke og gyldige.
bruge rengøringsprodukter, der indeholder slibe- eller
opløsningsmidler. Man må ikke hælde koldt vand over
apparatet.
BESKRIVELSE TIL BILAG II
Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader, (1) Leverandørens navn eller varemærke (2)
der skyldes, at den foreliggende vejledning ikke Leverandørens modelidentifikation (3) Modellens
overholdes. energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning fastslået i
overensstemmelse med bilag II, punkt 2 (4) Stilstandstab i W
Anvisninger om miljøbeskyttelse afrundet til nærmeste hele tal. (5) Rumfang i liter afrundet til
Kasserede elektriske apparater indeholder materiale, nærmeste hele tal. (6) vandindhold V i liter afrundet til en
der kan genbruges, og bør derfor aldrig smides væk decimal (7) stilstandstab S i W afrundet til en decimal (8)
som almindeligt affald. Når dette apparat skal kasseres,
vil vi derfor opfordre Dem til at aflevere det på et egnet
eventuelle særlige forholdsregler ved montering, installation og
opsamlingssted, hvis et sådant findes, og således være vedligeholdelse er beskrevet i brugs- og
med til at bevare ressourcer og beskytte miljøet). installationsanvisningen. Venligst læs og følg brugs- og
installationsinstruktionerne. (9) Alle oplysninger der indgår i
produktinformationen er afgjorde i overensstemmelse med
bestemmelserne i de relevante europæiske direktiver. Forskelle i
produktinformationen der er anført andre steder kan føre til
forskellige testbetingelser. Kun oplysninger der indgår i denne
produktinformation er relevante og gyldige.

Dansk
Monterings og betjeningsvejledning 55
Kedves Vásárlónk! 6. Belső befedés- a GC modeleknél - üvegkerámia;
HU A TESY üdvözli Önt az általa gyártott elektronikai termékek
tulajdonosainak növekvő családjában. Reméljük, hogy az Hőcserélő nélküli modellekhez (tekercs)
új termék hozzájárul az otthoni komfort javításához. 7. Napi energiafogyasztás - lásd I. sz. melléklet
Jelen technikai leírás és használati útmutató célja, hogy
8. Névleges terhelési profil - lásd I. sz. melléklet
megismertesse a készülékkel és annak helyes szerelésének
és használatának elveivel. A szerelési útmutatót azok a 9. A kevert víz mennyisége 40 ° C fokon V40 literben - lásd
szakképzett szakemberek számára készítettük, amelyekre I. sz.melléklet
bízza a felszerelést, a leszerelést és a meghibásodott
készülék javítását. 10. A termosztát maximális hőmérséklete - lásd I. sz.
melléklet
Jelen útmutatóban foglalt előírások betartása a vásárló
érdekét szolgálja, és a jótállási feltételek egyike. 11. Alapértelmezett hőmérséklet beállítások – lásd I. sz.
Tartsa szem előtt, hogy a jelen használati utasításban lévő melléklet
utasítások betartása mindenek előtt a vásárló érdekét
12. Energiahatékonyság vízmelegítés alatt - lásd I. sz.
szolgálja, de ezzel együtt a jótállási jegyen megjelölt
melléklet
jótállási feltételek egyike is ahhoz, hogy a vásárló
ingyenesen igénybe vehesse a jótállási szolgáltatást. Hőcserélővel szerelt modellekhez (tekercs)
A gyártó nem felel a készülékben bekövetkezett olyan
rongálódásokért és esetleges károkért, amelyek az 13. Tárolási kapacitás literben - lásd II. sz. melléklet
üzembentartásnak és/vagy üzembeállításnak az ebben a 14. Állandó hőveszteség - lásd II. sz. melléklet
kézikönyvben található utasításoknak és rendelkezéseknek
nem megfelelő következményeiből adódnak. III. FONTOS TUDNIVALÓK
Az villanybojler az EN 60335-1, EN 60335-2-21 szabványok
előírásainak felel meg.
•helyeken
•A bojlertszabad
csak a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő
felszerelni.
I. KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE •arról,
• hogy fel van töltve.a vízmelegítőt, győződjön meg
Mielőtt bekapcsolja
A készülék olyan lakossági, kommunális épületek teljes
melegvíz igényének a kielégítésére alkalmas, ahol
a vízhálózat nyomása nem haladja meg a 6 bar (0,6
•zsinórral
•A bojleréscsatlakozását az elektromos- és vízhálozatra (a
csatlakazó dugóval nem rendelkező modelek
MPa). A készüléket csak zárt és fűtött helyiségben való esetén) csak szakképzett vízvezeték- és villanyszerelők
üzemeltetésre tervezték, ahol a hőmérséklet nem esik 4°C végezhetik el. Illetékes technikai szakember az a személy,
alá, és nem rendeltetett megszakítás nélküli folyamatos aki megfelelő kompetenciákkal rendelkezik az illető állam
üzemmódban működni. előírásainak megfelelően.
A készüléket olyan helyekre tervezték, ahol a víz
keménysége nem több 10 nk°-nál. Abban az esetben, ha •védővezetős
•A bojler elektromos bekötésekor ügyelni kell a
kábel szabályszerű bekötésére (a zsinórral és
olyan területen helyezik üzembe, ahol „keményebb” a víz,
lehetséges a nagyon gyors vízkőlerakódás, ami jellegzetes csatlakazó dugóval nem rendelkező modelek esetén).
zajt idéz elő a melegítésnél, illetve az elektromos rész
gyors megrongálódása. A keményebb vízű területeken
•helyiségben
•Ha előfordullecsökken
olyan lehetőség, hogy a hőmérseklét a
Oº C fók alatt, akkor a vízmelegitőt
ajánlott a készülék évenkénti megtisztítása a lerakódott le kell csapolni (folytatni kell a tennivalókat a V szakasz,
vízkőtől, valamint a vízmelegítő készülék 2 kW 2 sz. pontban “A vízmelegitő összekapcsolása a
teljesítményig történő használata. vízcsatornazási halozathóz” címén leírt használati útasitás
II. MŰSZAKI ADATOK szerint).

1. Névleges űrtartalom V, liter – lásd a készüléken •normális,


•Az üzembehelyezésnél – (vízmelegítő üzemmód) –
ha csöpög a víz a biztonsági szelep víztelenítő
feltüntetve
nyílásából. Ezt szabadon nyitva kell hagyni. Intézkedéseket
2. Névleges feszültség - lásd a készüléken feltüntetve kell tenni a kifolyt mennyiség eltávolítására vagy
összegyűjtésére a sérülések ekerülése érdekében, továbbá
3. Névleges teljesítmény - lásd a készüléken feltüntetve nem szabad megsérteni az V. bekezdés 2. pontjában leírt
4. Névleges nyomás - lásd a készüléken feltüntetve követelményeket sem. A szelepet és a hozzá kapcsolódó
elemeket védeni kell a fagyástól.
Ez nem a vízvezeték-hálózat nyomása. Ez a készülékre
vonatkozó meghatározás, és a biztonsági szabványok
követelményeire vonatkozik.
•keletkezhet
•A melegítés(a forrásban
ideje alatt a készülékben fütyülő zaj
lévő víztől). Ez normális, és
nem jelez hibát. A zaj idővel erősödik, és az oka a vízkő
felhamozódása. A zaj megszüntetése érdekében szükséges
5. Bojler típusa - zárt rendszerű forróvíztároló, a készüléket kitisztítani. Ez a szolgáltatás nem képezi a
hőszigeteléssel jótállás tárgyát.

56 Szerelési és kezelési útmutató


•a •kombinált
A biztonságos üzemelés érdekében célszerű időnként
biztonsági szelepet tisztítani és annak helyes
A villamos fűtőelem felmelegíti a tárolóban levő vizet, és a
hőmérséklet automatukus beállítására szolgáló termosztát HU
működését átvizsgáltatni /hogyha esetleg zárva maradt/. segítségével szabályzoható. A készülék túlmelegedés
Kemény víz esetén meg kell tisztítani a rárakódott vízkőtől. elleni védelemmel (hőméséklet korlátozó) rendelkezik,
A jótállási kötelezettség nem terjed ki erre a szolgáltatásra. amely kikapcsolja a melegítőt, amikor a víz hőmérséklete
eléri a túlmelegedés veszélyes értékét.
A bojler szerkezetének és villamos sémájának akármilyen
jellegű változtatása, illetve átalakítása tilos. Ezen 3. A biztonsági visszacsapó szelep megakadályozza a
utóbbiak megállapítása esetén, a jótállás megszűnik. készülék teljes kiürítését a vízhálózatból érkező hidegvíz
Akármilyen jellegű változtatások, illetve átalakítások alatt leállítása esetén. A felesleges víz lefolyó nyílásán keresztüli
minden gyárilag beépített elemek leszerelését, mindenfajta elvezetése révén a szelep megvédi a készüléket attól,
szerelvények utólagos telepítését, alkotórészek analóg, de a hogy a víztárolóban uralkodó nyomás nem haladja
gyártó által nem jóváhagyott típusokkal való kicserélését értjük. meg a melegítési üzemmód maximálisan megengedett
határértékét (a hőmérséklet megnövekedése a víz
•vonatkozik.
•Jelen útmutató csak a hőcserélővel felszerelt bojlerre tágulását és a nyomás emelkedését eredményezi).

Amennyiben a hálózati víznyomás magasabb a


•ezzel
•Amennyiben a áramellátó vezeték meghibásodott (az
rendelkező modeleknél), minden kockázat elkerülése
megengedet határértéknél, a biztonsági visszacsapó
szelep nem biztosítja a szükséges védelmet.
érdekében azt ki kell cseréltetni a szerviz képviselőjével
vagy szakképzett szakemberrel.
V. SZERELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
•gyerekek
•Ezt a készüléket használhatják 8 éves és annál idősebb
és korlátozott fizikai, érzelmi és szellemi A készülék szerelését, üzembehelyezését és karbantartását
képességű emberek, vagy olyanok, akik tapasztalat és csak szakképzett szakember végezheti! Illetékes technikai
ismeretek hiányában vannak, amennyiben felügyelet szakember az a személy, aki megfelelő kompetenciákkal
alatt állnak, vagy a készülék veszélytelen használatával rendelkezik az illető állam előírásainak megfelelően.
kapcsolatban megfelelő utasításokkal vannak ellátva, és
értik a veszélyeket, amelyek fennállhatnak. 1. Szerelés
••Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel A melegvízcső okozta hőveszteség csökkentése

•felügyelet
•A készüléknékülitisztítását
gyerekek
és kezelését nem végezhetik
érdekében lehetőleg a melegvíz használati helyek
közelébe telepítse a készüléket. Fürdőszobában való
szerelés esetében figyelni kell arra, hogy a felső-vagy kézi
zuhanyból folyó víz ne öntse el a készüléket. A készülék
IV. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA ÉS MŰKÖDÉSE falhoz való erősítése a testen rögzített támasztóelemek
A készülék alkotórészei: készüléktest, alsó részében segítségével történik (amennyiben nincsenek rögzítve,
található karima /függőlegesen szerelhető bojlerek rögzítse a mellékelt csavarokkal). A bojler falra szerelése
esetén/ vagy oldali karima / vízszintesen szerelhető két előzetesen falba rögzített akasztó segítségével zajlik
bojlerek esetén /, védő műanyag fedél és biztonsági (min. 10 mm-es átmérővel) (nincsenek mellékelve a falra
visszacsapó szelep. szereléshez szükséges tartozékokhoz). A függőlegesen
szerelhető bojlerek támasztóelemének a szerkezete
1. A készüléktest ökológiailag tiszta kemény poliuretán univerzális és lehetőséget biztosít arra, hogy az akasztók
habbal hőszigetelt acéltartályból (víztároló) és köpenyből közötti távolság 220-tól 310 mm-ig változzon – 1a. ábra. A
áll (felső fedőlap), illetve két G ½ “ átmérőjű csőből - vízszintesen szerelhető bojlerek különböző modeljeinél az
hidegvíz bemenő ág (kék gyűrűvel) és melevíz kimenő ág akasztók közötti távolság eltérő (lsd. az 1b. ábrához tartozó
(piros gyűrűvel). 1 táblázatot).
Modeltől függően a belső konténernek két típusa van:

•bevonatú
•Különleges üvegkerámia burkolattal ellátott fekete acél A használati melegvízzel ellátó rendszer
meghibásodása esetén a fogyasztó és harmadik
személyek sérülése elkerülése érdekében szükséges, hogy a
••Rozsdamentes acélú készüléket padló vízszigeteléssel és alagcsövezett vízelvezető
csatornákkal ellátott helységekben szereljük fel. Ne helyezzen
A függőlegesen szerelhető vízmelegítők beépített a készülék alá nem vízálló tárgyakat. Vízszigetelés nélküli
hőcserélővel (szerpentin) rendelkezhetnek. A szerpentin helységekben való szerelés esetén szükséges, hogy a készülék
bemenete és kimenete oldalsó állású G ¾ “ átmérőjű alatt lefolyóba vezetett gyűjtőtölcsért szereljünk fel.
csöveket képeznek.

2. A karimán egy villamos fűtőelem van szerelve. Az Megjegyzés: a gyűjtőtölcsér nincs a készülék
üvegkerámia bevonatú bojlereknél magnézium protektor csomagjában, és azt a fogyasztó választja.
is be van építve.
Magyar
Szerelési és kezelési útmutató 57
2. Csatlakozás a vízhálozatra (1. ábra) Zárja el a melegvíz csapot.
HU 4.a/4.b. rajz – függőleges és vízszintes szerelésre Amennyiben szükség van a vízmelegítő leeresztésére,
Ahol: 1 – vízbemenő cső; 2 – biztonsági szelep; először kapcsolja le az áramellátást. Előszor meg kell
3 – redukáló szelep (amennyiben a vízvezetékben lévő állitani a víz beadagolását a vízmelegitőbe. Ki kell nyítni
nyomás nagyobb, mint 0,6 MPa); 4 – megszakító csap; annak keverő készülék meleg vízű csapját. Azútán ki
5 – tölcsér a csatornához történő csatlakozáshoz; kell nyítni a 7 sz. csapot (ábra 4a és 4b) ahhóz, hogy a
6 – tömlő; 7 – a vízmelegitő kifolyó csapja vízmelegitő vízét lecsapolhassunk. Abban a esetben, ha a
berendezésben nincsen beszerlve olyan, a vízmelegitőt le
A bojler vízhálozatra való csatlakozásakor figyelembe lehet csapolni a következő módon:
kell venni a csövek színes jelöléseit: a hideg /bemenő/
víz bekötése kék színű koronggal van jelölve, a meleg / •– •aemelőrúd nélküli szeleppel felszerelt tipúsok esetében
rúdat fel kell emelni és a víz magáből folyik ki a szelep
kimenő/ vízé - pirossal.
drenage-lyukán keresztül.
A bojlerhez mellékelt biztonsági visszacsapó szelep
szerelése köztelező. A szelepet a hidegvíz vezetékbe kell •– •aemelőrúddal való szeleppel felszerelt tipúsok esetében
vízmelegitő lecsapolható egyenesen a bevezető
bekötni, a készüléktesten található és a víz áramlási irányát
jelző nyílnak megfelelően. A szelep és a készülék közé csőból, ha azt megelőzően szétcsatoltuk a csatornából.
vízvezetéki szerelvényt beépíteni tilos! A karima leszerelésekor normális, hogy néhány liter víz
Kivétel: Ha a helyi szabályok (normák) (EN 1487 vagy EN kifolyik a víztárolóból.
1489-nek megfelelő) más biztonsági szelep vagy szerkezet
használatát kívánják meg, azt külön kell megvásárolni. A leeresztés előtt intézkedéseket kell tenni a kifolyó víz
Az EN 1487-nek megfelelő berendezések maximális okozta károk megelőzésére.
névleges üzemi nyomása 0.7 MPa kell hogy legyen.
Más biztonsági szelepek esetében a nyomásnak, amire Abban az esetben, ha a vízvezeték-hálózatban a nyomás
kalibrálva (hitelesítve) vannak, 0.1 MPa-lal alacsonyabbnak meghaladja a feljebb, az I. bekezdésben feltüntetett
kell lennie, mint amit a készülék táblájának a jelzése nutat. értéket, szükséges nyomáscsökkentő szelep beépítése,
Ezekben az esetekben nem kell használni a készülékkel ellenkező esetben a kazán nem helyesen lesz üzembe
együtt kapott dugattyús biztonsági szelepet. állítva. Ellenkező esetben a vízmelegítő üzemeltetése
szabálytalan lesz, A gyártó nem vállal felelősséget a
Más /régi/ biztonsági visszacsapó szelepek beépítése az használati utasításon kívüli alkalmazásból eredő károkért.
Ön készülékének meghibásodását eredményezi. Azért
azokat el kell távolítani. 3. Elektromos bekötés.

Mielőtt bekapcsolja az áramellátást, győződjön meg


Nem engedélyezett más elzáró felszerelés a dugattyús
arról, hogy a készülék fel van töltve.
biztonsági szelep (biztonsági szerkezet) és a készülék
között.
3.1. A zsinórral és csatlakozó dugóval felszerelt modelek
esetén, a bekötés konnektorba való dugással történik.
Ne csavarja be a szelepet 10 mm-nél hosszabb csonkra, A elektromos hálózatról való leválasztásához, húzza ki a
ellenkező esetben ez az Ön szelepének meghibásodását csatlakozó dugót a konnektorból.
eredményezi és veszélyezteti készüléke biztonságát.
A csatlakozónak helyesen kell csatakoznia a különálló,
biztosítékkal biztosított áramkörhöz. Földelve kell hogy
Függőlegesen szerelhető bojlerek esetén, először le kell
legyen.
venni a készülék védő műanyag fedelét, és utána –
összekötni a biztonsági visszacsapó szelepet a vízbemenő csőhöz.
A felszerelése után a készüléknek a 2. rajzon látható helyzetben 3.2. Dugó nélküli tápkábellel kiegészített vízmelegítő
kell lennie. készülékek
A készüléket a rögzített elektromos hálózattól különálló
áramkörhöz kell csatlakoztatni, 16A meghatározott
A dugattyús biztonsági szelepet és a belőle a
névleges áramerősségű biztosítékkal biztosítva (20A >
forróvíztárolóba vezető csővezetéket védeni kell a
3700W teljesítményhez). Az összekötésnek folyamatosnak
fagyástól. Ha tömlővel vezetjük el belőle a vizet, a szabad végének
kell lennie – dugó nélküli érintkezés. Az áramkörnek
mindig szabadon nyitva kell lennie (ne merüljön el). A tömlőt is
biztosítékkal és beépített szerkezettel kell biztosítva
biztosítani kell fagyás ellen.
lennie, amely biztosítja minden pólus megszakítását III.
kategóriás túlfeszültség esetén.
A vízmelegítő vízzel való feltöltéséhez nyissa ki a A készülék tápkábelének zsinórjait a következőképpen kell
vízhálózati hidegvizes csapot, valamint a csaptelep összekötni:
melegvíz csapját. A feltöltés után a vízcsapból víz folyik ki.
58 Szerelési és kezelési útmutató
•hálózat
•A szigetelés barna színű zsinórja – az elektromos
fázisvezetőjéhez (L)
az elektromos hálózathoz és fel van-e töltve vízzel.
A vízmelegítő bekapcsolása a rendszerbe beépített HU
•nullavezetőjéhez
•A szigetelés kék(N)színű zsinórja – az elektromos hálózat átkapcsoló révén történik, ami a V. pont 3.2 alpontjában
került leírásra, vagy csatlakozónak a konnektorba való
bedugása révén megy végbe (ha a típus csatlakozóval
•hálózat
•A szigetelés sárga-zöld színű zsinórja – az elektromos
védővezetőjéhez ( )
végződő zsinórral van ellátva).

2. Elekromos villanybojler
3.3. Tápkábel nélküli vízmelegítő készülék
2. ábra:
A készüléket a rögzített elektromos hálózattól különálló
áramkörhöz kell csatlakoztatni, 16A meghatározott 1 - Hőfokszabályozó
névleges áramerősségű biztosítékkal biztosítva (20A > 2 - Teljesítmény (bekapcsoló) gomb
3700W teljesítményhez). Az összekötés egymagos (szilárd)
réz vezetékekkel valósul meg - 3x2,5 mm²- es kábel 3 - Indikátor fény
3000W összteljesítmény (3x4.0 mm²- es kábel > 3700W
4 - Aktív anód
teljesítmény).
Hőfokszabályozó (1) és indikátor fény „melegités /
A készülék energiaellátását biztosító elektromos körbe
használatra kész“
be kell építeni olyan berendezést, amely III. kategóriás
túlterhelés esetén minden pólus lekapcsolását biztosítja. A hőmérséklet szabályozása az itt található
hőfokszabályzóval végezthető (1). Ez a beállítás
Az ellátó villanyvezeték vízmelegítőhöz való rögzítése
megengedi a kívánt hőfok finom beállítását.
érdekében, először le kell szerelni a műanyag fedelet (2.
ábra ). A beállítás iránya 2. ábra mutatja.
A tápvezetékeket a sarkantyúk jelzésének megfelelően kell
bekötni az alábbiak szerint A:
e VILLAMOS ENERGIA TAKARÉKOS ÜZEMMÓD – Ebben
az üzemmódban a víz hőmérséklete eléri körülbelül 60 C
••A fázist az A vagy A1 vagy L vagy L1 jelzésűhöz. fokot. Így csökkent a hőveszteség.

••a semlegest az N (B vagy B1 vagy N1) jelzésűhöz Indikátor fény „melegités / használatra kész“
állapotot/üzemmódot mutatja, amelyben a
- az
készülék
•megkötése
•A védőkábel a jelzéssel megjelölt csavarkötéshez való
kötelező .
található: pirosan világit a víz felmelegítésénél, kékben
világit, amikor a víz hőmérséklete eléri a kívánt hőfokot.
Nem világit, ha a bekapcsoló gomb kikapcsolt állapotban
A szerelés befejezésekor, szerelje vissza a műanyag fedelet! van.
Magyarázat a 3. ábrához: Teljesítmény(bekapcsoló) gomb (2) и indikátor fény
T2 - hőkikapcsoló, T1 - hőszabályzó, S – kapcsoló ,
R - melegítő, SL1, SL2, SL3 – jelző lámpa, F - karima, Teljesítmény(bekapcoló) gomb egy fokozattal:
AT – anód teszter (csak az ilyennel ellátott típusoknál), 0 – kikapcsolt állapot;
AP – anód védő;
I – bekapcsolt állapot;
VI. KORRÓZIÓVÉDELEM – MAGNÉZIUM ANÓD Az indikátor fény I világit amikor I a teljesítmény gomb be
(ÜVEGKERÁMIA BEVONATÚ TÁROLÓTARTÁLYOK van kapcsolva.
ESETÉN)
Teljesítmény(bekapcoló) gomb két fokozattal:
A magnézium anód hatékony védelmet biztosít a
0 – kikapcsolt állapot;
tárolótartály belső felületének a korrózió ellen. A
magnézium anódot rendszeresen kell ellenőrizni, és I, II – bekapcsolt állapot;
szükség esetén cserélni. Az Ön vízmelegítő élettartamának
A megfelelő teljesítményszintet kiválasztása
kiterjesztése, valamint annak hibátlan üzemeltetése
vízmelegitéshez:
érdekében, a gyártó ajánlja a magnézium anód műszaki
szakember által végzett időszakos ellenőrzését, és szükség Teljesítmény Bekapcsolt Bekapcsolt
(készüléken feltüntetve) (І) fokozat (ІІ) fokozat
esetén annak cserélését. Az ellenőrzés az időszakos
karbantartásakor hajtható végre. A kicseréléshez, lépjen 1200 W 600 W 1200 W
kapcsolatba felhatalmazott szakszervizekkel! 1600 W 800 W 1600 W
2400 W 1200 W 2400 W
VII. KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
Az I fokozatnál az indikátor fény I világit.
1. A készülék bekapcsolása
A II fokozatnál nem csak az I, indikátor fény világit, de
A készülék első üzembe helyezése előtt győződjön meg világit indikátor fény II is.
arról, hogy a vízmelegítő helyesen van-e csatlakozva

Magyar
Szerelési és kezelési útmutató 59
ANÓD TESZTER (4) – (az ezzel rendelkező modeleknél). A készülék működése és szabályos csatlakoztatása az
HU Ezen berendezés a magnézium anód jelenlegi állapotának elektromos hálózathoz meghatározásra került az előző
az azonosítására szolgál és információt ad arra, hogy bekezdésekben.
szükséges-e a kicserélés. Az anód teszter a 4. gombbal, Szerelés
illetve mellette lévő 5. fényjelzővel van ellátva. (2 ábra). Az A fentiekben leírt szerelési módon kívül, ezen modelek
anód protektor állapotának ellenőrzéséhez, nyomja meg a sajátossága, hogy szükséges a hőcserélő csatlakozása a
4. gombot ( ) fütési rendszerhez. A kötést a (1b, 1c, 1d). ábrán mutatott
Amennyiben a fényjelző ZÖLD színben világít, ez azt nyílak irányai betartásával végzük. Ajánljuk, hogy a
jelenti, hogy az ANÓD PROTEKTOR normálisan működik és hőcserélő bemenetére és kimenetére elzáró szelepeket
hatékony védelmet nyújt a korrozió ellen. 4. Amennyiben szereljük fel. A fűtőelem alsó (elzáró) szelep elzárásával
a fényjelző PIROS színben világít, ez azt jelenti, hogy az elkerüli a fűtőelem nem kívánt cirkulációját abban az
ANÓD PROTEKTOR elkopott, és szükség van cserélésre. időszakban, amikor csak elektromos fűtőelemet használ.
A hőcserélővel ellátott bojlerek leszerelésekor szükséges
elzárni a két szelepet.
Az anód protektor kicserélését csak szakképzett
szakember végezheti.
Kötelező dielektromos szigetelés használata, ha
rézcsövekkel kötjük össze a hőcserélőt a berendezéssel.
Az anódvizsgáló készülék akkor olvassa le helyesen a
védőanód állapotát, ha a készülékben a víz A korrózió korlátozása érdekében a berendezésben a
hőmérséklete 60°C fölött van. Ezért mielőtt megnyomná a 4-es gázok diffúzióját korlátozó csöveket kell használni.
(TEST) gombot, győződjön meg róla, hogy a készülékben lévő
víz fel van melegedve, és előzőleg nem lett kiöntve belőle
vízmennyiség hideg víz hozzáadásával. A termosztát legyen Hőcserélővel és hőszabályzóval szerelt modelek
maximális hőmérsékletre állítva!
A készülék üzembe helyezése költsége a vevőt terheli és
csak szakember segitsévélel kivitelezhető azt a csatolt
3. Hőmérsékleti védelem (az összes modellre
műszaki leírás megfelelően.
érvényes)
A víz túlmelegítése elkerülése érdekében, a készülék
különleges berendezéssel (hőméséklet korlátozó) van Műszaki leírás:
ellátva, amely lekapcsolja a fűtőelemet az elektromos Típus GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
hálózatról, amikor a hőmérséklet magas értékeket ér el. 8047 10047 12047 15047
Tekercs felűlet (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
Ha aktiválás után ez a szerkezet nem indul el magától és
Tekercs térfogat (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
a készülék nem működik, forduljon illetékes
szakszervizhez a probléma ehárításáért! Tekercs üzemi nyomás 0.6 0.6 0.6 0.6
(MPa)
VIII. HŐCSERÉLŐVEL ELLÁTOTT MODELEK Készülék maximális 80 80 80 80
(SZERPENTIN) – 1.B ÁBRA, 1.C ÁBRA, 1.D ÁBRA ÉS hőmérséklete (°C)
1., 2.ÉS 3. TÁBLÁZAT A hőfokszabályzó csak is a ’’TS ’’ kimenethez szerelhető, a
Ezek beépített hőcserélővel készülékek és menethez megfelelő tömítést kell biztosítani.
csatlakoztathatóak fűtési rendszerhez 80° C maximális
hőhordozó hőmérséklettel. Az áramlás ellenőrzését a Két hőcserélővel és hőszabályzóval szerelt modelek
hőcserélőn az adott létesítmény kivitelezésétől függ, Ezek a modellek kitűnő csatlakozási lehetőséget
a választás a rendszer tervezésénél történik (pl. külső biztosítanak két külső hőforráshoz – napelem és központi
termosztát, amely méri a hőmérsékletet a víztartályban és meleg vízforrás.
működteti egy keringető szivattyút vagy egy mágneses
Tekercs jelzések:
szelepet).
A hőcserélős vízmelegítőknél a fűtés két féle módon ••S1 és nyíl tekercs terminál felé – tekercs bemenet S1
történik:
••S1 és nyíl tekercs terminál fele – tekercs kimenet S1
1. hőcserélő útján (tekercs) - a víz melegítése elsődleges
módja ••S2 és nyíl tekercs terminál felé – tekercs bemenet S2
2. egy, a készülékben beépítve kiegészítő elektromos ••S2 és nyíl tekercs terminál felé – tekercs kimenet S2
fűtőelem révén, automatikus működéssel – ez akkor A víztartályhoz hegesztve van egy ½” belső menettel
használható, ha kiegészítő vízmelegítésre van szükség, rendelkező kimenet hőszabályzó szereléséhez - ‘TS”. A
vagy egy esetleges hőcserélő (tekercs) javítás esetén. hőszabályzót abban kell becsavarni.

60 Szerelési és kezelési útmutató


Műszaki leírás:
Típus GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
LEÍRÁS AZ I. SZ. MELLÉKLETHEZ HU
10047 12047 15047 (1) a beszállító neve vagy védjegye;
Tekercs felűlet S1 (m²) 0.5 0.5 0.5 (2) a beszállító által megadott modellazonosító; (3) a
névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő
Tekercs felűlet S2 (m²) 0.3 0.3 0.3 megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve; (4) az
adott modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II.
Tekercs térfogat S1 (l) 2.4 2.4 2.4
melléklet 1. pontjának megfelelően; (5) a vízmelegítési hatásfok
Tekercs térfogat S2 (l) 1.4 1.4 1.4 legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának
megfelelően kiszámított százalékos értéke (6) az éves
Üzemi nyomás tekercs S1 (MPa) 0.6 0.6 0.6 villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra
Üzemi nyomás tekercs S2 (MPa) 0.6 0.6 0.6 vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelő¬anyag-
fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett,
Készülék maximális 80 80 80 legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. (7) vízmelegítő
hőmérséklete (°C) termosztátjának hőmérséklet-beállításai a beszállító által
forgalomba hozott formában (8) Q elec napi villamosenergia-
IX. K ARBANTARTÁS fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; (9)
A bojler normál működése során a fűtőelem felületén a névleges terhelési profil az e melléklet 1. táblázatában szereplő,
a magas hőmérséklet mészkő /úgynevezett vízkő/ megfelelő betűvel jelölve; (10) V40 40 °C-os kevert víz literben
képződik, ami zavarja a fűtőelem és a víz közötti kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; (11) A
hőcserét. A fűtőelem felületén, illetve körülötte mérhető termosztát maximális hőmérséklete (12) A gyári alapüzemmód a
hőmérséklet emelkedik. Jellegzetes zaj keletkezik /a gyártó által a gyártás során beállított standard működési
forrni kezdő víz hangja/. A hőszabályozó gyakrabban feltétel, beállítás vagy üzemmód, amely a berendezés
be- és kikapcsolódik. A túlmelegedés elleni védelem beszerelését követően azonnal életbe lép, és amely a terméket
“hamis” aktiválása is lehetséges. Ezért a készüléken azon vízkie¬ resztési mintázattal, amelyre a terméket tervezték
kétévente a gyártó által előírt szükséges karbantartásokat és forgalomba hozták, a végfelhasználó általi rendes
a kijelölt szakszervizekkel célszerű elvégeztetni. Ehhez a használatra alkalmassá teszi. (13) a vízmelegítési hatásfok
karbantartáshoz az anód protektor tisztítása és vizsgálata pontjának kiszámított százalékos értéke, egy tizedesjegyre
tartozik (üvegkeramia bevonatú bojlereknél), és ha kerekítve (14) A szereléssel, telepítéssel és karbantartással
szükséges, annak kicserélése is. kapcsolatos specifikus intézkedések leírásait az üzemeltetési és
szerelési útmutatók tartalmazzák.Olvassa el és tartsa be az
A készülék tisztításához használjon nedves törlőkendőt! üzemeltetési és szerelési útmutatókat. (15) A termékinformációk
Ne használjon karcoló vagy oldószert tartalmazó között felsorolt összes adatot az Európai Irányelvek előírásainak
tisztítószereket! Ne öntsön a készülékbe vizet! alkalmazásával határozták meg. A más helyeken szereplő
termékinformációkhoz képest eltérések adódhatnak az eltérő
A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutatás
vizsgálati körülmények miatt. Kizárólag az ebben a
előírásainak be nem tartásából adódó károkért.
termékinformációban megadott adatok mértékadóak és
érvényesek.
Az elavult, idejüket leszolgált villanykészülékek értékes
anyagokat tartalmaznak, és ezért azokat nem szabad a
háztartási hulladékokkal együtt a szemétbe kidobni ! E
készüléknek a külön erre a célra létesített
felvásárlótelepen (ha van ilyen) való leadásával Ön is LEÍRÁS A II. SZ. MELLÉKLETHEZ
közreműködhet és aktívan hozzájárulhat a természeti (1) a beszállító neve vagy védjegye;
anyagforrások és a tiszta környezet megőrzéséhez.
(2) a beszállító által megadott modellazonosító; (3) a
modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának
megfelelően (4) hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a
legközelebbi egész számra kerekítve; (5) tárolási térfogat
literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. (6) V
tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;
(7) S állandó veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre
kerekítve (8) A szereléssel, telepítéssel és karbantartással
kapcsolatos specifikus intézkedések leírásait az üzemeltetési és
szerelési útmutatók tartalmazzák.Olvassa el és tartsa be az
üzemeltetési és szerelési útmutatókat. (9) A termékinformációk
között felsorolt összes adatot az Európai Irányelvek előírásainak
alkalmazásával határozták meg. A más helyeken szereplő
termékinformációkhoz képest eltérések adódhatnak az eltérő
vizsgálati körülmények miatt. Kizárólag az ebben a
termékinformációban megadott adatok mértékadóak és
érvényesek.

Magyar
Szerelési és kezelési útmutató 61
Stimaţi clienţi, 5. Tipul boilerului - încălzitor de apă închis, cu acumulare,
RO Echipa firmei TESY vă felicită din inimă pentru noua cu izolaţie termică
achiziţie. Sperăm că noul dumneavoastră dispozitiv
electrocasnic va contribui la sporirea confortului în casa 6. Acoperire internă pentru modele: GC-sticlo-ceramică;
dumneavoastră. Pentru modele fără schimbător de căldură (serpentină)
Prezenta descriere tehnică şi instrucţiune de utilizare are 7. Consum zilnic de energie electrică - vezi Anexă I
scopul de a vă familiariza cu acest produs şi cu condiţiile
de instalare şi utilizare corectă. Instrucţiunea este 8. Profil de sarcină declarat - vezi Anexa I
destinată şi tehnicienilor autorizaţi, care vor instala iniţial
9. Cantitate de apă amestecată la 40°C V40 litri - vezi
acest dispozitiv, sau îl vor demonta şi executa ulterior
Anexa I
reparaţia, în caz de defecţiune. Respectarea indicaţiilor
din prezenta instrucţiune este în interesul beneficiarului şi 10. Temperatura maximă a termostatului - vezi Anexa I
constituie una din condiţiile de garanţie, expuse în cartea
de garanţie. 11. Setări de temperatură presetate - vezi Anexa I

Vă rugăm să aveți în vedere faptul, că respectarea 12. Eficiența energetică în timpul încălzirii apei - vezi Anexa I
prezentelor instrucțiuni este în interesul cumpărătorului Pentru modele cu schimbător de căldură (serpentină)
si totodata este una din condițiile garanției, menționate
în certificatul de garanție, pentru a putea cumpărătorul 13. Volumul de depozitare în litri - Vezi Anexa II
să folsească serviciile grătuite a servisului de garanție.
Producătorul nu raspunde pentru deteriorările în aparat 14. Pierderi de căldură la sarcină zero - Vezi Anexa II
, cauzate de explozie și/sau montaj, care nu este efectuat III. REGULI IMPORTANTE
conform specificațiile si instrucțiile din acest manual.
Boilerul electric satisface cerinţele standardelor EN 60335-
•securizare
•Boilerul antiincendiară.
se instalează numai în spaţii cu grad normal de

1, EN 60335-2-21.
•că•Nu puneţi boilerul în funcţiune înainte de a vă asigura
el este umplut cu apă.
I. DESTINAŢIE
Dispozitivul este destinat producerii de apă caldă
•şi•laRacordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă
reţeaua electrică se efectuează de tehnicieni calificaţi
menajeră în locuinţe, dotate cu instalaţie de alimentare apă-canal, respectiv electro. Tehnicianul autorizat este
cu apă, cu presiunea nu mai mare de 6 bar (0,6 MPa). El o persoană, care are competențele respective conform
este prevăzut numai pentru exploatare în spații interioare legislația în vigoare a statului respectiv.
închise, în care temperatură nu coboară sub 4°C și nu este
prevăzut pentru operare în mod continuu de imersiune. •o •atenţie
La branşarea boilerului la reţeaua electrică să se acorde
deosebită conectării corecte a conductorului de
Aparatul este prevăzut pentru exploatare în regiuni, în care protecţie.
conținutul de calcar în apă este până la 10°dH. În cazul,
în care aparatul este montat în regiune în care conținutul
•boilerul
•În caztrebuie
că temperatura din încăpere cade sub 0o C,
să se scurgă (urmăniţi procedeul descris în
de calcar în apă este mai-mare, există posibilitate mare de p.V. s.p.2 Legarea boilerului către reţeaua de alimentare).
acumulrea rapida a depunerilor de calcar, care provocă - La exploatare - (regim de încălzire a apei)- este normal
un zgomot deosebit la încălzire, precum și defectarea sa apară picături de apă din orificiul pentru drenaj a
premătură a pieselor electrice. supapei de protecție. Supapă terbuie lasată deschisă către
Pentru aceste regiuni se recomandă curațarea depunerilor atmosferă. Luați măsuri pentru evacuarea sau colectarea
de calcar acumulate, în fiecare an, precum și folosirea a cantităților de apă scursă, pentru a evita daune, în același
elementelor de încălzire cu putere maxima de 2kW. timp trebuie respectate condițiile descrise în pct.2 din
paragraful V. Supapă și elementele conectate la ea trebuie
II. CARACTERISTICI TEHNICE să fie protejate de îngeț.

1. Capacitatea nominală V, litri vezi plăcuţa de pe •șuierat(apă


•În tipul încălzirii este posibil din aparat să se audă
care fierbe). Acest sunet este normal și nu
dispozitiv
indică o defecțiune. Sunetul se va face mai- puternic cu
2. Tensiunea nominală - vezi plăcuţa de pe dispozitiv timpul, iar cauză este calcărul acumulat. Pentru eliminarea
sunetului este necesară curațarea aparatului. Acest serviciu
3. Puterea nominală - vezi plăcuţa de pe dispozitiv nu face parte de servisul de garanție.
4. Presiunea nominală - vezi plăcuţa de pe dispozitiv •de•Pentru funcţionarea fără pericol a boilerului, supapa
siguranţă trebuie regulat curăţată şi verificată dacă
Această nu este tensiunea rețelei de apă.Ea este funcţionează normal (să nu fie blocată), iar pentru
declarată pentru aparat și se referă la cerințele de regiunile cu apă prea calcaroasă, să fie curăţat calcarul
siguranță. depus. Acest serviciu nu este obiect al întreţinerii de
garanţie.

62 Instrucțiuni de utilizare și întreinținere


3. Supapa de siguranţă are rolul de a preveni golirea
Se interzice orice modificare sau transformare a completă a boilerului în caz de oprire a admisiei de apă RO
construcţiei sau schemei electrice a boilerului. La rece de la instalaţia de alimentare cu apă. Ea protejează şi
constatarea acestora, garanţia dispozitivului decade. Sub de creşterea presiunii din rezervor peste valoarea admisă
modificare şi transformare se înţelege orice eliminare a unor în regimul de încălzire (cu creşterea temperaturii apa se
elemente utilizate de productor, introducerea în boiler a unor dilată, presiunea va creşte, de asemenea), prin evacuarea
componente suplimentare, înlocuirea unor elemente cu elemente excesului prin gaura de drenaj.
similare, dar neaprobate de producător.
Supapa de siguranţă nu poate să protejeze boilerul de o

•schimbător
•Prezenta deinstrucţiune
căldură.
se referă şi la boilerele cu
presiune a apei din instalaţia de alimentare cu apă
superioară celei stabilite pentru dispozitiv.

•asemenea
•Dacă cablul de alimentare (la modele utilate cu
cablu) este defect, acesta trebuie înlocuit de un
V. INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE

reprezentant al service-lui sau de o persoană cu o calificare


asemănatoare pentru a fi evitat orice risc. Toate lucrările tehnice şi electrice de instalare trebuie
executate de tehnicieni autorizaţi. Tehnicianul autorizat
•de•Acest aparat este proiectat pentru a fi folosit de copii
8 și peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, sensibile
este o persoană, care are competențele respective conform
legislația în vigoare a statului respectiv.
sau mentale reduse, sau persoane cu lipsa de experiență și
cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau instruite
cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului 1. Instalare
și înțeleg pericolele care pot apărea. Se recomandă instalarea dispozitivului la o distanţă

•• Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul


apropiată de locul de utilizare a apei calde, în scopul
reducerii pierderilor de căldură din ţevi. La montare în
•efectuată
•Curățareade șicopii,
întreținerea aparatului nu ar trebui să fie
care nu sunt supravegheați.
baie, dispozitivul trebuie dispus într-un loc în care nu
poate fi udat cu apă de la duş. Dispozitivul se prinde
de suporturile montate pe carcasă (dacă acestea nu
IV. DESCRIERE ŞI PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE sunt fixate pe ea, urmează să fie montate cu ajutorul
Dispozitivul este compus din carcasă, flanşe, dispusă în şuruburilor ataşate). Prinderea se face pe două cârlige
partea inferioară (pentru boilerele cu montaj vertical) sau (min. 10 mm) fixate ferm în perete (nu sunt incluse în setul
lateral (pentru boilerele cu montaj orizontal), panou de de prindere). Construcţia suportului pentru boilerele cu
protecţie din plastic şi supapă de siguranţă. montaj vertical este universală şi permite o distanţă dintre
cărlige între 220 şi 300 mm (Fig. 1a). Pentru boilerele cu
1. Carcasa se compune dintr-un rezervor din oţel şi mantă montaj orizontal, distanţele dintre cârlige sunt diferite
exterioară, cu izolaţie termică între ele, confecţionată din pentru diferitele modele şi sunt arătate în tabelul 1, fig. 1b.
produsul ecologic spumă de poliuretan de densitate mare
şi două ţevi cu filet G ½ ” pentru admisia apei reci (cu inel
albastru) şi evacuarea apei calde (cu inel roşu). În scopul evitării unor prejudicii aduse utilizatorului şi
altor persoane în cazurile de deranjamente în
Rezervorul intern, în funcţie de model, este de două feluri: sistemul de alimentare cu apă caldă, este necesar ca boilerul
•specială
•Din oţeldinnegru, protejat de coroziune cu o acoperire
sticlo-ceramică
să fie instalat în spaţii cu hidroizolaţie a podelei şi drenaj în
sistemul de canalizare. În nici un caz nu dispuneţi sub
dispozitiv obiecte care nu sunt rezistente la apă. La instalarea
••Din oţel inoxidabil dispozitivului în încăperi fără hidroizolaţie a podelei este
necesar să se construiască sub el o cadă de protecţie, dotată
Boilerele cu montaj vertical pot fi cu schimbător de căldură
cu drenaj spre canalizare.
(serpentină) încorporat. Intrarea şi ieşirea serpentinei sunt
dispuse lateral şi reprezintă ţevi cu filet G ¾ “.
Observaţie: cada de protecţie nu intră în furnitura
2. Pe flanşă este montat un încălzitor electric. La boilerele
standard şi se alege de utilizator.
cu acoperire din sticlo-ceramică este montat şi un
protector din magneziu.
2. Racordarea boilerului la instalaţia de alimentare
Încălzitorul electric serveşte la încălzirea apei din cu apă
rezervor şi este comandat de termostat, care menţine Fig. 4a/4b – pentru montaj vertical şi orizontal
automat o anumită temperatură. Aparatul are înglobat
în el un dispozitiv de protecţie la supraîncălzire Unde: 1 – ţeavă intrare; 2 – supapă de siguranţă; 3 – ventil
(termoîntrerupător), care decuplează încălzitorul de la de reducere (la o presiune în ţevi de peste 0,7 MPa); 4
reţeaua de alimentare electrică, atunci când temperatura – robinet de oprire; 5 – pâlnie conectată la canalizare; 6 –
apei atinge valori prea mari. furtun; 7 – Robinet de scurgere a apei din boiler

R
omână Instrucțiuni de utilizare și întreinținere 63
RO
Pentru racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu
apă trebuie avute în vedere semnele (inelele) indicatoare
•ridicaţi
•La modele care au ventil de siguranţă cu manetă –
maneta şi apa va ieşi din orificiul de drenaj al
colorate de pe ţevi: albastru pentru apă rece (de intrare), ventilului.
roşu pentru apă caldă (de ieşire).
Este obligatorie montarea supapei de siguranţă cu care
•poate
•La modele care au ventil dar fără manetă – boilerul
să fie scurs direct de la conducta care-l alimentează,
a fost livrat boilerul. Ea se dispune la intrarea apei reci în dezlegînd conducta de la reţea.
conformitate cu săgeata de pe corpul ei, care indică sensul
apei reci. Nu se admite montarea altei armături de oprire La detaşarea flanşei este normal să se mai scurgă câteva
între supapă şi dispozitiv. litri de apă rămase în rezervor.

Excepție: Dacă normele locale cer folosirea unei alte La golire, trebuie luate măsuri de prevenire a daunelor,
supape sau dispozitiv(care corespunde la EN 1487 sau care ar putea cauza apa scursă.
EN 1489), ea trebuie să fie cumpărată aparte.Pentru
dispozitive conform EN 1487 presiunea maximă trebuie să În cazul în care presiunea rețelei de apă depășește
fie de 0.7 MPa. Pentru alte supape de siguranță , presiunea valoarea menționată în paragraful I , este necesară
la care sunt calibrate trebuie să fie cu 0.1 MPa sub montarea unei valve de reducție, în caz contrariu boilerul
presiunea marcată pe tabelul aparatului. În aceste cazuri termoelectric nu va fi exploatat corect. Producătorul nu
supapă de protecție din complectul aparatului nu trebuie îşi asumă răspunerea pentru problemele intervenite din
să fie folosită. cauza unei exploatări incorecte a dispozitivului.

Prezenţa altor (vechi) supape de siguranţă pe duct poate 3. Branşarea boilerului la reţeaua electrică de
duce la deteriorarea dispozitivului dumneavoastră şi alimentare.
trebuie îndepărtare.
Înainte de a cupla alimentarea electrică, asiguraţi-vă că
dispozitivul este plin cu apă.
Nu se admit alte supape sau robinete de închidere între
aparat și supapă de siguranță(dispozitivul de siguranță). 3.1. La modelele utilate cu cablu de alimentare în set cu
ştecăr, conectarea se face cănd acesta se leagă de priză.
Nu se admite înşurubarea supapei în filete cu lungimea Decuplarea de la reţeua electrică se face prin scoaterea
mai mare de 10 mm; în caz contrar se poate ajunge la ştecherului din priză.
deteriorarea supapei, ceea ce pune dispozitivul dumneavoastră în
Priză trebuie să fie corect conectată la un circuit separat
pericol.
asigurat cu siguranță de scurt circuit.El trebuie să fie
înpamântat.
La boilerele cu montaj vertical, supapa de protecţie
3.2. Încălzitoare de apa completat cu un cablu de
trebuie racordată la ţeava de intrare numai după ce aţi
alimentare, fără ştecher
dat jos panoul din plastic al aparatului. După montare, aceasta
trebuie să fie în poziţia indicată la fig.2. Aparatul trebuie să fie conectat la un circuit separat de
cablajul fix prevăzut cu o siguranță de 16A curent nominal
anunțat (20A pentru putere> 3700W). Conectarea trebuie
să fie permanentă - fără cuplare. Circuitul de curent
Supapă de siguranță și partea de rețea între ea și aparat
trebuie să fie prevăzut cu o siguranţă şi cu un dispozitiv
trebuie să fie protejate împotrivă înghețului. La drenarea
incorporat, care să asigure deconectarea tuturor polilor în
cu furtun-partea liberă a furtunului trebuie întotdeauna să fie
condiţiile de supratensiune de categoria III.
deschisă câtre atmosfera (să nu fie scufundată). Furtunul trebuie
să fie protejat împotrivă înghețului. Conectarea firelor cablului de alimentare al aparatului
trebuie să fie îndeplinită astfel:
Umplerea boilerului cu apă se face prin deschiderea
robinetului de admisie a apei reci de la instalaţia de
•instalaţia
•Firul cuelectrică
izolare de culoarea maro - la cablul fază din
(L)

•din• instalaţia electricăculoarea


alimentare cu apă către boiler şi a robinetului de apă caldă
al bateriei. După umplerea boilerului, din baterie trebuie Firul cu izolare de albastră - la cablul neutru
să înceapă să curgă un jet continuu de apă. Acum puteţi să (N)
închideţi robinetul de apă caldă al bateriei.
Când este necesară golirea boilerului, trebuie obligatoriu
•conductorul
•Firul cu izolare de culoarea galbenă-verde - la
de protecţie al instalaţiei electrice ( )
mai întâi să întrerupeţi alimentarea electrică a acestuia.
Opriţi apa către dizpozitiv. Deschideţi robinetul pentru apă 3.3. Încălzitor de apă fără cablu de alimentare
caldă de la baterie. Deschideţi robinetul 7 (fig. 4a şi 4b)ca Aparatul trebuie să fie conectat la un circuit separat de
să scurgeţi apa din boiler. Dacă în instalaţie nu e instalat cablajul fix de instalaţia electrică staţionară, prevăzut cu
acest robinet, boilerul poate fi scurs în felul următor.
64 Instrucțiuni de utilizare și întreinținere
o siguranță de 16A curent nominal anunțat (20A pentru 2. Boilere cu controlul electromecanic
putere> 3700W). Conexiunea se face cu conductoare RO
cu singur nucleu (solide) - cablu 3 x2, 5 mm2 pentru o Fig. 2 unde:
capacitate totală de 3000W (cablu 3x4.0 mm2 pentru 1 - Termostat
putere> 3700W).
2 - Comutator de putere
În circuitul electric de alimentare a aparatului trebuie 3 - Indicatoare luminoase
montat un dispozitiv, care să asigure decuplarea tuturor
polilor în condiţiile unei supratensiuni de gradul III. 4 - Tester anod
Termostat (1) şi indicator luminos „încălzire/ gata de
Pentru a se monta pe boiler conductorul electric de utilizare“
alimentare, trebuie dat jos capacul din plastic (Fig.2).
Setarea temperaturii se asigură prin rotire termostatului
Conectarea conducătorilor de alimentare trebui să fie (1). Această setare permite o setare treptată a temperaturii
în conformitate cu marcajele de pe clemele, după cum dorite.
urmează:
La fig. 2 este arătată direcţie de rotire a comutatorului.
••cel de faza la indicaţie A sau A1 sau L sau L1. e ECONOMISIRE DE ENERGIE - În acest mod temperatura
••cel neutru la indicaţie N (B sau B1 sau N1) apei ajunge la aproximativ 60°С. Astfel se reduc pierderile
de căldură.

•îmbinarea
•Este obligatorie conectarea cablului de protecţie la
cu şurub, marcată cu semnul .
Indicatorul luminos „încălzire / gata de utilizare“
starea/modul, în care se află aparatul: luminează
- arată
în roșu
atunci când încălzeşte apă și luminează în albastru când
După efectuarea montajului, se pune la loc capacul din ajunge temperatura apei setată prin termostat. Nu
plastic! luminează, atunci când comutatorul de putere este oprit.

Lămuriri cu privire la fig.3: Comutator putere (2) şi indicator luminos


T2 – termoîntrerupător; T1 – termoregulator; S – set cu Comutator de putere cu o poziţie:
ştecăr; R – încălzitor; SL1, SL2, SL3 – lampă de semnalizare;
0 – poziţie oprită;
F – flanşă; АТ – tester anodic (la modelele utilate cu astfel
de tester); AP – protector anodic; I – poziţie pornită;
Indicatorul luminos de putere I luminează la poziţia
VI. PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ ANOD DIN pornită a I cheii.
MAGNEZIU (LA BOILERELE CU REZERVOR DE APĂ CU
ACOPERIRE STICLOCERAMICĂ) Comutator de putere cu două poziţii:
0 – poziţie oprită;
Anodul din magneziu protejează suprafaţa internă a
rezervorului de apă de corozie. I, II – poziţie pornită;
Selectarea puterii de încălzire:
El este un element supus la uzură şi trebuie înlocuit
periodic. Putere declarată Pornită Pornită
(marcate pe plăcuța (І) (ІI)
aparatului) poziţie poziţie
Pentru o funcţionare fiabilă şi de durată a boilerului
1200 W 600 W 1200 W
dumneavoastră, producătorul recomandă efectarea unor
controale periodice ale stării anodului din magneziu, de 1600 W 800 W 1600 W
către un tehnician autorizat şi înlocuirea anodului în caz 2400 W 1200 W 2400 W
de necesitate, aceasta putându-se face în timpul profilaxiei
periodice a dispozitivului. Pentru efectuarea înlocuirii, La poziţia I a cheii, indicatorul luminos I luminează..
contactaţi unităţile specializate de service! La poziţia II a cheii, pe lângă indicatorul luminos I,
luminează şi indicatorul luminos putere II.
VII. LUCRU CU APARATUL
Testerul anodic (4) – (la modele care au încorporate
1. Pornirea aparatului asemenea testere).
Inăintea pornirii iniţiale a aparatului asiguraţi-vă ca boilerul Acest dispozitiv serveşte la identificarea stării curente a
este legat corect la reţeaua electrică şi că este plin cu apă. anodului din magneziu şi informează despre necesitatea
Pornirea boilerului se face cu ajutorul unui comutator schimbării acestuia. Testerul anodic este asigurat cu un
montat pe aparat, totul fiind descris în subpunctul 3.2 din buton 4 şi indicaţie luminoasă lângă acesta (fig. 2). Starea
pct. IV sau prin punerea ştecărului în priză (la modelel cu protectorului anodic se poate verifica apăsând butonul 4
ştecăr). ( )

R
omână Instrucțiuni de utilizare și întreinținere 65
Când indicatorul luminos lângă acesta iluminează cu cliiri schimbătorului de căldură (serpentină). Modul de
RO în culoare VERDE, acest lucru înseamnă că PROTECTORUL conectare la rețeaua electrică şi de operare cu aparatul
ANODIC funcţionează normal şi protejează împotrivă sunt specificate în paragrafele anterioare.
coroziunii aparatul dvs. Când indicatorul luminos de lângă
acesta luminează cu cliiri în culoare ROŞIE, acest lucru Instalare
înseamnă că PROTECTORUL ANODIC еste uzat şi trebuie Pe lângă modul de instalare, descris mai sus, caracteristic
schimbat. pentru aceste modele este necesitatea de branşare
a schimbătorului de căldură a boilerului la instalaţia
Schimbarea protectorului anodic se efectuează de câtre de încălzire centrală sau locală. Branşarea se face cu
un tehnician autorizat. respectarea sensurilor săgeţilor din Fig. 1b, 1c, 1d.
Recomandăm să se monteze la intrarea şi la ieşirea
schimbătorului de căldură robineţi de închidere. La oprirea
Testerul Anodului afișează corect starea protectorului de
fluxului agentului termic, prin robinetul de închidere de
anod la temperatură apei în aparat, de peste 60°C. Din
jos, se va evita circulaţia nedorită a agentului termic în
această cauză, înainte de apăsa butonul 4 (TEST), asigurați-vă,
perioadele în care se utilizează numai încălzitorul electric.
că apă este îcălzită și nu a fost drenată o cantitate din ea prin
introducerea de apă rece înainte de test.Termostatul trebuie să La demontarea boilerului cu schimbător de căldură, este
fie setat pe temperatură maximă. necesară închiderea celor doi robineţi.

Este obligatoriu să fie folosite bucșe dielectrice la


3. Protecţie în funcţie de temperatura (se referă la conectarea aparatului cu o rețea de apă cu țevi de cupru.
toate modelele)
Aparatul este echipat cu un dispozitiv special
(temoîntrerupător) de protecţie contra supraîncălzirii Pentru limitarea coroziunii, în instalație trebuie să fie
apei, care decuplează încălzitorul electric din reţea, când folosite țevi cu difuziune de gaze limitată.
temperatura ajunge la valori mari. Dispozitivul trebuie
refăcut, după ce se înlăturată cauza care a dus la intrarea în
Modele cu un schimbător de căldură și tub căptușit
funcţiune a acestuia. In caz de acţionare a acestei protecţii
pentru senzor termic
automate, trebuie să vă adresaţi unui service autorizat
pentru înlăturarea problemei.
Instalarea unității este pe cheltuiala cumpărătorului și
trebuie să fie efectuată de către un instalator calificat, în
După activare acest dipozitiv nu se recuperează în mod conformitate cu prezenta instrucțiune de bază și anexele la
automat și aparatul nu va funcționa. Adresați vă această.
servisului autorizat pentru îndepărtarea problemei.
Specificații tehnice:
Tip GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
VIII. MODELELE CU SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ 8047 10047 12047 15047
(SERPENTINĂ) - FIG. 1B, FIG.1C, FIG.1D ŞI TABEL 1,2 Suprafaţa serpentinei (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
ŞI 3
Volumul serpentinei (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
Acestea sunt aparate cu schimbător de căldură încorporat
și sunt destinate să fie conectate la sistemul de încălzire cu Presiunea de lucru a 0.6 0.6 0.6 0.6
temperatura maximă a agentului termic de 80° C. serpentinei (MPa)

Controlul asupra debitului prin schimbătorul de căldură Temperatura maximă a 80 80 80 80


agentului termic (°C)
este o chestiune de soluție a unei instalaţii particulare,
alegerea controlului trebuind făcută la proiectarea sa (de La modelele cu posibilitate de montare a tubului căptușit
exemplu: termostat extern care măsoară temperatura în pentru senzor termic furnizat cu aparatul trebuie să fie
rezervorul de apă și operează o pompă de circulație sau o instalat la terminalul marcat „TS“. Filetul trebuie să fie
supapă cu magnet). etanşat.
Încălzitoarele de apă cu schimbător de căldură oferă Modele cu două schimbători de căldură și tub căptuşit
posibilitatea ca apă să fie încălzită în două moduri: pentru senzor termic

1. Prin schimbător de căldură (serpentină) - mod principal Aceste modele permit conectarea la două surse de căldură
de încălzire de apă. externe - colectoare solare și de încălzire a apei locală sau
centrală.
2. Prin intermediul unui element de încălzire auxiliar Marcajul serpentinelor:
electric cu operarea automată, încorporat în aparat -
este folosit doar atunci când este necesară o încălzire •intrarea
•S1 și săgeată îndreptată spre ieșirea serpentinei -
serpentinei S1
suplimentară a apei sau în caz de reparații la sistemul
66 Instrucțiuni de utilizare și întreinținere
•serpentinei
•S1 și săgeată
S1
îndreptată de la ieșirea serpentinei - ieşirea
RO
DESCRIERE LA ANEXA I
•intrarea
•S2 și săgeată îndreptată spre ieșirea serpentinei -
serpentinei S2
(1) denumirea sau marca comercială a
furnizorului; (2) identificatorul de model al furnizorului;

•intrarea
•S2 și săgeată îndreptată de la ieșirea serpentinei -
serpentinei S2
(3) profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera și utilizarea
tipică corespunzătoare în conformitate cu tabelul 3 din anexa
VII; (4) clasa de randament energetic aferent încălzirii apei a
La rezervorul de apă este sudat un soclu cu filet interior modelului, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa
½ „pentru instalarea de termocuplu - marcată cu“ TS „. În II; (5) randamentul energetic aferent încălzirii apei, exprimat în
setul aparatului găsiţi o gilză de alamă pentru termocuplu, %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg; (6) consumul
care urmează să fie rulată la acest soclu. anual de energie electrică, exprimat în kWh, în termeni de
energie finală, și/sau consumul anual de combustibil, exprimat
Specificații tehnice:
în GJ, în termeni de PCS, cu rotunjire la cel mai apropiat număr
Tip GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S întreg și calculate în conformitate cu punctul 4 din anexa VIII, (7)
10047 12047 15047 setările pentru temperatură ale termostatului instalației pentru
Suprafaţa serpentinei S1 (m²) 0.5 0.5 0.5 încălzirea apei, așa cum este introdusă pe piață de către furnizor;
(8) consumul de energie zilnic Q elec în kWh, cu rotunjire la trei
Suprafaţa serpentinei S2 (m²) 0.3 0.3 0.3
zecimale; (9) profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera
Volumul serpentinei S1 (l) 2.4 2.4 2.4 corespunzătoare în conformitate cu tabelul 1 din prezenta
anexă; (10) apa mixtă la 40 °C V40 în litri, cu rotunjire la cel mai
Volumul serpentinei S2 (l) 1.4 1.4 1.4
apropiat număr întreg; (11) Temperatura maximă a
Presiunea de lucru a serpentinei 0.6 0.6 0.6 termostatului (12) Setările stabilite de producător pentru
S1 (MPa) funcționarea după „scoaterea din ambalaj” sunt condițiile,
Presiunea de lucru a serpentinei 0.6 0.6 0.6 setările sau modul de funcționare standard reglat(e) de
S2 (MPa) producător la nivel de fabrică, care sunt active imediat după
instalarea aparatului, adecvate utilizării normale de către
Temperatura maximă a agentu- 80 80 80
utilizatorul final conform perioadei de programare a preparării
lui termic (°C)
apei calde de consum pentru care produsul a fost proiectat și
IX. ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ introdus pe piață. (13) randamentul energetic aferent încălzirii
apei, exprimat în %, cu rotunjire la o zecimală; (14) toate
În timpul funcţionării normale a boilerului, sub acţiunea precauțiile special privind asamblarea, montajul şi întreţinerea
temperaturii înalte, pe suprafaţa încălzitorului se depune sunt descrise în instrucţiunile de exploatare şi montaj. Citiţi şi
calcar. Aceasta înrăutăţeşte schimbul de căldură dintre urmăriţi instrucţiunile de funcţionare şi montaj. (15) Toate datele
încălzitor şi apă. Temperatura de pe suprafaţa încălzitorului incluse în informațiile despre produs se determină prin aplicarea
şi din zona înconjurătoare creşte. Apare un zgomot specificațiilor directivelor Europene relevante. Diferențele în
caracteristic /de apă în fierbere/. Termoregulatorul începe informațiile despre produs, enumerate în altă parte, pot duce la
să se anclanşeze mai des. Este posibilă o anclanşare condiții de testare diferite. Numai datele cuprinse în aceste
“mincinoasă” a protecţiei termice. Din acest motiv, informații despre produs sunt relevante și valide.
producătorul acestui dispozitiv recomandă efectuarea
profilaxiei boilerului la fiecare 2 ani, de către un centru sau
unitate de service autorizată. Această profilaxie trebuie
să includă şi curăţarea şi verificarea protectorului anodic DESCRIERE LA ANEXA II
(la boilerele cu acoperire sticloceramică), şi în caz de (1) denumirea sau marca comercială a
necesitate, să fie înlocuit cu unul nou. furnizorului; (2) identificatorul de model al furnizorului
(3) clasa de randament energetic a modelului, determinată în
Pentru a curăța aparatul folosiți lavetă umedă. Nu folosiți
conformitate cu punctul 2 din anexa II; (4) pierderea de căldură,
preparate abrăzive sau cele care conțin diluante. Nu
exprimată în W, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg; (5)
turnați apă pe aparat.
capacitatea rezervorului, exprimată în litri, cu rotunjire la cel mai
apropiat număr întreg. (6) volumul de depozitare V în litri, cu
Producătorul nu poartă nici o răspundere pentru
rotunjire la o zecimală; (7) pierderea de căldură S în W, cu
consecinţele rezultate din nerespectarea prezentelor
rotunjire la o zecimală. (8) toate precauțiile special privind
instrucţiuni.
asamblarea, montajul şi întreţinerea sunt descrise în
Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător instrucţiunile de exploatare şi montaj. Citiţi şi urmăriţi
instrucţiunile de funcţionare şi montaj. (9) Toate datele incluse în
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv informațiile despre produs se determină prin aplicarea
pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din
această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la
specificațiilor directivelor Europene relevante. Diferențele în
protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, informațiile despre produs, enumerate în altă parte, pot duce la
prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a condiții de testare diferite. Numai datele cuprinse în aceste
acestora, în cazul în care ele există. informații despre produs sunt relevante și valide.

R
omână Instrucțiuni de utilizare și întreinținere 67
Szanowni Klienci, 5. Typ narzędzia - zamknięty akumulacyjny wodny
PL Pracownicy TESY serdecznie gratulują Państwa grzejnik, ciepłochronny
nowym zakupem. Mamy nadzieję, że nowe narzędzie
spowodowałoby polepszyć komfort waszego domu. 6. Pokrycie zewnętrzne - modeli: GC-szkło ceramika;

Niniejsze techniczny opis i instrukcja eksploatacji mają W modelach bez wymiennika ciepła (spirali)
na celu zapoznać Państwa z tym wyrobem i warunki jego
7. Dzienne zużycie energii elektrycznej - patrz załącznik nr I
montażu i eksploatacji. Ta instrukcja jest przeznaczona i
dla uprawnionych techników, którzy będą montowali na 8. Zgłoszony profil obciążenia - patrz załącznik nr I
początku narzędzie, demontowali i reperowali w wypadku
uszkodzenia. 9. Ilość zmieszanej wody przy temperaturze 40°C V40 w
litrach - patrz załącznik nr I
Przestrzeganie wskazań niniejszej instrukcji jest w interesie
kupującego i jest jeden z warunków gwarancyjnych, 10. Maksymalna temperatura termostatu - patrz załącznik nr I
wskazanych w liście gwarancyjnym.
11. Fabrycznie ustalone ustawienia temperatury - patrz
Prosimy mieć na uwadze, że przestrzeganie wskazówek
załącznik nr I
zamieszczonych w niniejszej instrukcji działa przede
wszystkim na korzyść nabywcy, ale razem z tym stanowi 12. Efektywność energetyczna w trybie podgrzewania
część warunków ważności gwarancji sprzętu, jak jest wody - patrz załącznik nr I
opisane w treści karty gwarancyjnej, żeby nabywca
mógł korzystać z bezpłatnej obsługi gwarancyjnej W modelach z wymiennikiem ciepła (ze spiralą)
sprzętu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 13. Objętość zasobnika ciepła w litrach - patrz załącznik nr II
uszkodzenia sprzętu ani za ewentualne straty powstałe
skutkiem nieodpowiednego sposobu eksploatacji i/ 14. Straty ciepła przy zerowym obciążeniu - patrz załącznik nr II
lub zamontowania, nie odpowiadające wskazówkom i
wytycznym zawartym w treści niniejszej instrukcji. III. WAŻNE PRAWIDŁA

Ten bojler elektryczny odpowiada na wymagania EN •normalną


•Bojler montować trzeba tylko w pomieszczeniach z
ochroną pożarniczą.
60335-1, EN 60335-2-21.
I. PRZEZNACZENIE •jest•Niepełny
trzeba wlączać bojler, jeżeli nie upewniliście się, że
wodą.
Narzędzie jest przeznaczone zabiezpieczyć gorocą wodę
obiekty bytu, mające sieć wodociągowa z ciśnieniem nie
więcej 6 bar (0,6 MPa).
•(modeli
•Połączenie bojlera do sieci wodociągowej i elektrycznej
bez sznuru z wtyczką) wykonuje się przez
Przeznaczony jest do eksploatacji jedynie w zamkniętych uprawnonych wodociągowców i techników elektrycznych.
ocieplonych pomieszczeniach, w których temperatura nie Uprawnionym technikiem jest osoba posiadająca
pada poniżej 4°C. Nie jest przeznaczony do pracy w trybie odpowiedne kompetencje zgodnie z aktualnym
nieprzerywalnego przepływu wody. ustawodawstwem konkretnego kraju.

Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w rejonach z


twardością wody do 10 °dH. W przypadku zamontowania
•trzeba
•Podczas połączenie bojlera do sieci elektrycznej
uważać za prawidłowego połączenia ochronnych
tego sprzętu w rejonach, gdzie woda jest „bardziej twarda” przewodów (modeli bez sznuru z wtyczką).
możliwe jest bardzo szybkie gromadzenie się warstw
osadowych wapnia, co powoduje charakterystyczny szum •poniżej
•W razie0°С,prawdopodobieństwa obniżania temperatury
bojler ma być wytoczony ( Proszę śledzić
podczas podgrzewania wody oraz rychłe uszkodzenie
procedurę opisaną w punkcie V, podpunkt 2 „Podłączenie
elektrycznych części sprzętu. W rejonach, gdzie woda
bojlera do sieci wodociągowej”).
jest bardziej twarda, poleca się czyszczenie sprzętu od
zgromadzonych warstw osadowych wapnia co rok oraz
korzystanie z mocy grzejnika do 2 kW.
•jest,•Wżeby
ciągu eksploatacji (tryb podgrzewania wody) normalnie
z otworu drenażowego klapy bezpieczeństwa
kapała woda. Ten ostatni należy zostawić otwartym do
II. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE
powietrza Koniecznie przedsięwziąć środki ostrożności co
1. Nominalna pojemność V, litry - patrz tabelę na do odprowadzania albo zbierania wyciekłych ilości wody w
narzędzie celu uniknięcia strat. Przy tym nie wolno naruszać warunków
opisanych w p. 2 paragrafu V. Klapa wraz z połączonymi z nią
2. Nominalne napięcie - patrz tabelę na narzędzie elementami należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.
3. Nominalna moc- patrz tabelę na narzędzie
•usłyszeć
•Podczasgwiżdżący
nagrzewania z wewnętrza sprzętu można
szum (zaczynającej gotować się
4. Nominalne ciśnienie- patrz tabelę na narzędzie
wody). Zjawisko to jest normalne i nie oznacza zaistnienia
To nie jest ciśnienie sieci wodociągowej. To jest ciśnienie problemu. Z biegiem czasu tan szum zasila się. Powodem
robocze dla danego sprzętu i odnosi się do wymagań tego występuje nagromadzenie wapnia. W celu usunięcia
standardów bezpieczeństwa. takiego szumu niezbędne jest oczyścić urządzenie. Usługa
ta nie wchodzi w zakres obsługi gwarancyjnej.
68 Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi
•oczyszczać
•Dla bezpiecznej pracy bojlera, regularnie trzeba
zwrotno-ochronny zawór i badać czy
Bojlery wertykalne mogą być z wbudowaną odmiana
ciepła (serpentyna). Wejście i wyjście serpentyny są PL
funkcjonuje normalnie /żeby nie był blokowany/, rozmieszczone z boku i są rury z rozmiarem G ¾ “.
więc dla rejonów gdzie jest wapienna woda, trzeba
oczystać z nagromadzonego wapnia. Ta obsługa nie jest 2. Na flanszy jest montowany grzejnik elekrtyczny. Przy
przedmiotem gwarancyjnej usługi. bojlery z pokryciem szkło ceramicznym jest montowany
protektor magnezowy.
Zabronione są wszelkie zmiany i przekształcenia w
konstukcji i schematu elektrycznego bojlera. Jeżeli Grzejnik elektryczny służy dla ogrzewania wody
będzie taka konstatacja, to gwarancja pada. Jako zmiany i w rezerwuarze i kieruje się termostatem, który
przekształcenia rozumie się każde zniszczenie włożonych z automatycznie podtrzymuje określoną temperaturę.
producenta elementy, wbudowanie dodatkowych komponentów Narzędzie posiada wmurowanym urządzeniem ochrony
w bojler, zmiana z analogicznymi, nie aprobowanymi z od przegrzania (termo wyłącznik), które wylączy grzejnik z
producenta. sieci elektrycznej, kiedy temperatura wody stanie się dość
wysoka.

•wymiennikiem
•Niniejsza instrukcja
ciepła.
dotyczy też i bojlery z 3. Zwrotno-ochronna klapa zapobiega, żeby zupełnie
wypróżniło się narzędzie, kiedy przestaje się podanie
•takim)
•Jeżelijestsznur zasilający (modeli kompetowane z
zepsuty, to on trzeba być zmieniony od
zimnej wody z sieci wodociągowej. Ona chroni narzędzia
od podwyżki ciśnienia w pojemniku wody do wartości
wyższej od dopuszczalnej w reżym ogrzewania (przy
przedstawiciela zakładu albo osoby takiej kwalifikacji, żeby
podwyżki temperatury woda rozszerza się i ciśnienie
nie brać żadnego ryzyko.
podwyższa się), jak wypuszcza się reszta poprzez otwór
•dzieci
•Danew urządzenie jest przeznaczone do użytku przez
wieku 8 i powyżej 8 roku życia oraz przez
drenażowy.

osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, emocjona,nej Zwrotno-ochronna klapa nie może chronić narzędzie,
lub psychicznej, lub przez osoby nie posiadające kiedy z wodociągu podaje się ciśnienie wyżej wskazanego
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że są dla tego narzędzia.
te osoby nadzorowane, albo poinstruowane zgodnie
z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i
rozumieją te zagrożenia, które mogą się pojawić. V. MONTAŻ I POŁĄCZENIE

••Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Wszystkie techniczne i elektromontażowe działalności
•wykonywane
•Czyszczenieprzez
i obsługa urządzenia nie powinny być
dzieci, które nie są ściśle przy tym
mają być wykonywane poprzez uprawnionych techników.
Uprawnionym technikiem jest osoba posiadająca odpowiedne
nadzorowane. kompetencje zgodnie z aktualnym ustawodawstwem
konkretnego kraju.
IV. OPISANIE I SPOSÓB DZIAŁANIA
1. Montaż
Narzędzie ma korpus, flansza w dolnej części /dla bojlerów
wertykalnego montażu/ albo z boku / dla bojlerów Rekomenduje się, żeby montowane narzędzie było
horyzontalnego montażu /, ochronna plastykowa płyta i maksymalnie blisko do miejsc korzystania ciepłej wody,
zwrotno-ochronna klapa. aby zmniejszyć cieplne straty rurociągu. Przy montażu
w łazienkach, musi być montowane na takim miejscu,
1. Korpus posiada stalowy rezerwuar (pojemnik wody) i aby nie było oblewane wodą z prysznicu albo słuchawki
kożuch (zewnętrzna okładka) z ciepłochronnym między prysznicowej. Kiedy montować do ściany - narzędzie
nimi ekologiczno czysty wisoko zbity penopoliuretan, i zawiesza się na noszących płytach, montowane do
dwie rury z rozmiarem G ½ “ do podania zimnej wody (z korpusu (jeśli nie są montowane do niego, należy ich
niebieskim pierścionkiem) i dla wypuszczenia ciepłej (z montować z załączonymi śrubami). Zawieszanie staje się
czerwonym pierścionkiem). na dwóch hakach (min. Ø 10 mm), pewnie wmocnione
na ścianie. (nie są włączonie w komplecie zawieszania).
Wewnętrzny rezerwuar w zależności od modelu może być Konstrukcja noszącej płyty, dla bojlerów wertykalnego
dwóch rodzajów: montażu jest uniwersalną i pozwala aby odległość między
•ceramicznym
•Z czarnej stali, ochroniony ze specjalnym szkło
pokryciem od korozji
hakami była od 220 do 310 mm fig.1a. Dla bojlerów
horyzontalnego montażu dystyns między hakami jest
różny dla różnych modeli i wskazany jest w tablicy 1 do
••Z nierdzewnej stali fig.1b.

Polski
Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi 69
PL Aby nie uczynić szkody dla konsumenta i trzecich W wypadku bojlerów, montowanych w pozycji pionowej,
osób z powodu niepoprawności systemu klapa zabezpieczająca powinna być podłączona do rury
dostarczania ciepłej wody, jest potrzebnie montować wejściowej przy zdjętym panelu plastikowym urządzenia. Po
narzędzie w pomieszczeniach, mających izolację wody i zamontowaniu ona powinna się znajdować w pozycji, ukazanej
drenaż w kanalizacji. W żadnym wypadku nie stawiać pod na rysunku 2.
narzędziem przedmioty, które nie są wodoodporne. Podczas
montażu w pomieszczeniach bez wodoizolacji podłogi, Powrotną klapę bezpieczeństwa oraz rurociąg od klapy
trzeba zrobić ochronna wanna pod nim z drenażem do do bojlera należy zabezpieczyć przed zamarzaniem. W
kanalizacji. razie drenowania za pomocą szlaucha wolny koniec tego
szlaucha konieczne należy zawsze zostawiać otwartym do
Notatka: ochronna wanna nie figuruje w komplecie i powietrza (nie utapiać go w wodzie). Tak samo szlauch należy
wybiera się poprzez konsumenta. zabezpieczyć przed zamarzaniem.

2. Połączenie bojlera do sieci wodociągowej Aby napełnić bojler wodą trzeba otworzyć kran podania
zimnej wody z sieci wodociągowej do niego i kran gorącej
Fig. 4a – dla montażu wertykalnego; Fig. 4b - dla montażu
wody baterii zmieszania. Po napełnieniu z mieszacza
horyzontalnego
trzeba pociec strumeń wody. Już możecie zamknąć kran
Gdzie: 1 – Rura wchodząca; 2 – ochronna klapa; 3 - wentyl ciepłej wody.
redukcyjny(ciśnienie w rurociągu wyżej 0,7 MPa); 4 – kran
Kiedy trzeba opróżnić bojler, konieczne jest po pierwsze
hamulcowy; 5 – lejek dla związku z kanalizacją; 6 – wąż
wyłączyć zasilanie elektryczne do niego. Wstrzymajcie
gumowy; 7 – kran wytaczania bojlera
doprowadzenia wody do urządzenia. Otwórzcie kran
Kiedy łączyć bojler do sieci wodociągowej, należy mieć ciepłej wody baterią jednouchwytoweą sztorcową.
pod uwagę wskazujące kolorowe znaki /pierścieni/ rur: Otwórzcie kran 7 ( obr. 4a i 4b ) żeby wytoczyć wodę
niebieski – dla zimnej / wchodzącej/ wody, czerwony - dla z bojlera. Jeżeli w niej został zainstalowany taki, bojler
gorącej /wychodzącej/ wody. można wytoczyć jak następuje:

Obowiązkowo jest montowanie zwrotno-ochronnej


klapy, z którą został zakupiony bojler. Stawie się ona na
•z dźwignią
•w modelach zaopatrzonych w zawór bezpieczeństwa
– podnóście dźwignię i woda wycieknie
wejściu zimnej wody , odpowiednio strzałki korpusu, która otworem drenażowym zaworu
wskazuje kierunek wchodzącej wody. Nie dopuszcza się
inna armatura hamulcowa między klapą a narzędziem. •bojler
•w modelach zaopatrzonych w zawór bez dźwigni –
można wytoczyć bezpośrednio z rury wejściowej, po
Wyjątek: W przypadku, gdy regulacja lokalna (normy wstępnym demontażu bojlera od wodociągu.
prawne) wymagają korzystania z innego rodzaju klapy
Kiedy usuwa się flansza jest normalnie aby wyciekły kilka
bezpieczeństwa albo urządzenia (które jest zgodne
litrów wody, zostałe w pojemniku wody.
z wymaganiami EN 1487 lub EN 1489), non ma być
zakupione dodatkowo. Dla urządzeń zgodnym z
wymaganiami EN 1487 zgłoszone maksymalne ciśnienie W tej chwili trzeba postarać się zapobiegnąć możliwe
robocze musi się równać 0.7 MPa. Dla innych klap straty z cieku wody.
bezpieczeństwa ciśnienie kalibrowania musi być o 0.1
MPa poniżej zaznaczonego na tabeli sprzętu. W takim W przypadku, jeśli ciśnienie sieci wodociągowej
przypadku nie wolno montować dostarczoną razem ze przekracza wartość, ukazaną wyżej w paragrafie I,
sprzętem powrotną klapę bezpieczeństwa. niezbędne jest zamontowanie zaworu redukującego,
w przeciwnym wypadku bojler nie będzie prawidłowo
Istnienie /starych/ zwrotno-ochronnycha klap może użytkowany. Producent nie ponosi odpowiadalności dla
spowodować uszkodzenie waszego narzędzia i one wynikających problemów z niepoprawnej eksploatacji
trzeba usunąć. narzędzia.

Nie jest dopuszczalne montowanie dodatkowego 3. Złączenie do sieci elektrycznej.


osprzętu hamującego pomiędzy powrotną klapą
bezpieczeństwa (sprzętem zabezpieczającym) a urządzeniem. Przed włączeniem zasilania elektrycznego, trzeba
zapewnić się, że narzędzie jest pełnym wodą.

Nie dopuszcza się wkręcać klapy do rzeźb s długością wyżej 3.1. Dla modelów, zaopatrzonch zasiłającym sznurem w
10 mm, w przeciwnym wypadku to może doprowadzić do komplecie z wtyczką, połączenie staje się, kiedy włączy
zepsucia klapy i jest niebezpiecznie dla waszego narzędzia. się do kontaktu. Rozłączenie staje się, kiedy wyłączycie
wtyczkę z sieci elektrycznej.

70 Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi


Wyjaśnienie do fig.3:
Gniazdko wtyczkowe ma być prawidłowo podłączone do
T2 – termowyłącznik; T1 – termoregulator; S – klucz; PL
odrębnego obwodu elektrycznego zabezpieczonego
R – grzejnik; SL1, SL2, SL3 – lampa sygnalowa;
poprzez bezpiecznik elektryczny. Gniazdko należy koniecznie
F – flansza; АТ – tester anody (tylko dla modelów z takim);
uziemić.
AP – protektor anody;
3.2. Podgrzewacze wody wyposażone w przewód
zasilający bez wtyczki VI. ANTYKOROZYJNA OCHRONA – ANODA
MAGNEZOWA (DLA BOJLERÓW Z SZKŁO
Urządzenie musi być podłączone do obwodu prądu, CERAMICZNYM ALBO EMALIOWANYM POKRYCIEM)
odrębnego od podstawowej instalacji elektrycznej
oraz wyposażony w bezpiecznik prądu znamionowego Anoda magnezowa chroni wewnętrzną powierzchni
zaznaczony na nominalny prąd 16 A (20 A dla mocy pojemnika z korozji. Jest to elementem, który zużywa
podgrzewacza > 3700 W). Połączenie powinno być stałe się i dlatego trzeba okresowo zmieniać. Ze względu
- nie wolno używać wtyczki i gniazda. Obwód elektryczny długotrwałości i bezawaryjnej eksploatacji waszego
musi być wyposażony w bezpiecznik oraz we wbudowane bojleru, producent rekomenduje okresowe badania stanu
urządzenie, które by zapewniało odłączenie wszystkich anody magnezowey przez upoważnionym technikiem i
zacisków w warunkach kategorii przepięciowej III. zmiana w wypadku konieczności, jak to może się zrobić
podczas periodycznej profilaktyki narzędzia. Aby zrobić
Podłączenie przewodów kabla zasilania urządzenia należy
zmianę, proszę skontaktować się z autoryzowanymi
przeprowadzić w następujący sposób:
zakładami!
•fazowego
•Przewódinstalacji
o brązowym kolorze izolacji – do przewodu
elektrycznej (L) VII. PRACA Z NARZĘDZIEM

•nieutralnego
•Przewód o instalacji
niebieskim kolorze izolacji – do przewodu
elektrycznej (N)
1. Złączenie narzędzia
Przed początkowym złączeniem narzędzia, trzeba
•przewodu
•Przewódbezpieczeństwa
o żółto-zielonym kolorze izolacji – do
(uziemienia) instalacji
zapewnić sobie, że bojler jest prawidłowo związany z
siecią elektryczną i pełny jest wodą. Złączenie staje się przy
pomocy urządzenia, wbudowane w instalacji, opisane
elektrycznej ( )
w podpunkcie 3.2 punktu V albo złączenie wtyczkę z
3.3. Podgrzewacze wody niewyposażone w przewód kontaktem (jeśli model jest z sznurem z wtyczką).
zasilający
2. Bojlery ze sterowaniem elektromechanicznym
Urządzenie musi być podłączone do obwodu prądu,
odrębnego od podstawowej instalacji elektrycznej Fig. 2, gdzie:
oraz wyposażony w bezpiecznik prądu znamionowego
1 - Termostat
zaznaczony na nominalny prąd 16 A (20 A dla mocy
podgrzewacza > 3700 W). Połączenie powinno być 2 - Włącznik zasilania
wykonane z użyciem jednodrutowych (twardych)
miedzianych przewodów - kabel 3 x 2,5 mm² do 3 - Indykatory świetlne
całościowej mocy 3000 W (kabel 3 x 4.0 mm² do
4 - Tester anodowy
całościowej mocy > 3700 W).
Termostat (1) z indykatorem świetlnym „nagrzewanie /
W elektrycznym konturze zasilania narzędzia musi być
gotowy do użycia“
wbudowane urządzenie, które zapewni rozdzielenie
wszystkich biegunów w warunkach nadmiaru napięcia Ustawienie temperatury wykonuje się za pomocą pokrętła
kategorii III. termostatu (1). Taki sposób ustawienia temperatury
pozwala na płynne ustawienie żądanej temperatury.
Aby montować zasilający przewód elektryczny do bojlera,
trzeba usunąć plastykową pokrywkę (fig.2). Figura 2 pokazuje kierunek obrotu pokręteł.
Podłączanie przewodów doprowadzących prądu należy e OSZCZĘDZANIE ENERGII - W tym trybie woda w
odpowiadać zaznaczeniom klem jak nastepuje: pojemniku urządzenia będzie miała temperaturę około

••fazowy do oznaczenia A albo A1 albo L albo L1. 60°C. Zmniejszają w ten sposób straty ciepła.

••neutralny do oznaczenia N (B albo B1 albo N1) Indykator świetlny „ogrzewanie / gotowy do użytku“
- pokazuje stan / tryb, w którym urządzenie działa:
•śrubowego
•Obowiązkowo jest złączenie przewodu ochronnego do
połączenia, oznaczone znakiem .
świeci na czerwono, gdy ogrzewa wodę, i świeci na
niebiesko po osiągnięciu określonej na termostacie
temperatury wody. Nie świeci, gdy przełącznik zasilania
Po montażu, plastykowa pokrywka stawia się znowu! jest w pozycji „wyłączony”.

Polski
Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi 71
Włącznik zasilania (2) i indykatory świetlne 3. Ochrona według temperatury (ważno dla
PL Włącznik zasilania jednostopniowy: wszystkich modelów)
0 – pozycja „wyłączony”; Narzędzie posiada specjalne urządzenie (termowyłącznik)
dla protekcji przegrzania wody, które wyłączy grzejnik,
I – pozycja „włączony” kiedy temperatura stanie się dość wysoka.

Indykator świetlny zasilania I świeci się, gdy ustawiona jest Po uruchomieniu dany sprzęt nie regeneruje się.
pozycja I włącznika. Urządzenie nie będzie funkcjonowało. Żeby usunąć
zaistniały problem, zwróćcie się do uprawnionego warsztatu
Włącznik zasilania dwustopniowy: naprawczego.

0 – pozycja „wyłączony”; VIII. MODELI Z WYMIANY CIEPŁA (SERPENTYNA) -


FIG. 1B, FIG.1C, FIG.1D ORAZ TABELE 1, 2 I 3
I, II – pozycja „włączony”;
Są to urządzenia z wbudowanym wymiennikiem ciepła,
przeznaczone do podłączenia do systemu ogrzewania
Wybór poziomu używanej energii do ogrzewania:
z maksymalną temperaturą przenosiciela ciepła - 80°C.
Deklarowana moc włączona włączona Decyzja odnośnie typu zarządzania przepływu przez
(zaznaczona jest na tabliczce (І) pozycja (ІІ) pozycja
znamionowej urządzenia) wymiennik ciepła zależy od konkretnej instalacji, przy
1200 W 600 W 1200 W czym wybór sposobu zarządzania należy dokonać na
etapie jej zaprojektowania (na przykład: zewnętrzny
1600 W 800 W 1600 W
termostat pomiarowy dla obserwowania temperatury
2400 W 1200 W 2400 W wewnątrz zbiorniku wody i dla zarządzania pompy
obiegowej lub zaworu magnetycznego).
W pozycji I włącznika zasilania świeci się indykator
świetlny zasilania I. Kotły z wymiennikiem ciepła umożliwiają podgrzewanie
wody za pomocą podanych niżej metod:
W pozycji II włącznika zasilania obok świetlnego
indykatora zasilania I, świeci się jeszcze indykator świetlny
1. Za pomocą wymienniku ciepła (spirali) - podstawowy
zasilania II.
sposób podgrzewania wody
Tester anody (4) – (modele z wbudowanym takim).
2. Za pomocą wbudowanego w urządzenie dodatkowego
To urządzenie służy dla identyfikacji aktualnego stanu
grzejnika elektrycznego ze sterowaniem automatycznym.
anody magnezowej i informuje dla potrzeby zmiany. Tester
Z tego sposobu stosuje sią w przypadku, gdy potrzebne
anody jest zaopatrzony z guzikiem 4 i świetlna wskazówka
jest dodatkowe ogrzewanie wody lub podczas naprawy
5 do niego(fig. 2) Stan protektora anody możecie
systemu podłączonego do wymiennika ciepła (spirali).
sprawdzić, naciskając guzik 4 ( )
Podłączenie do sieci elektrycznej i korzystanie z urządzenia
opisane zostały w poprzednich punktach.
Kiedy świetlny indykator do niego świeci mrugając
w ZIELONY kolor, to znaczy że PROTEKTOR ANODY
Montaż
funkcjonuje normalnie i chroni z korozji waszego
narzędzia. Kiedy świetlny indykator świeci mrugając w Oprócz wyżej opisanego sposobu montażu, specjalne
CZERWONY kolor, to znaczy, że PROTEKTOR ANODY jest w tych modelach jest, że wymiennik ciepła musi być
znoszony i należy go zmienić. związany z instalacją ogrzewającą. Połączenie wykonuje
się jak zachowują się kierunki strzałek z fig. 1b, 1c, 1d.
Zmiana protektora anody wykonuje się poprzez Rekomendujemy montować hamulcowe wentyli na
kwalifikowanym technikiem. wejściu i wyjściu wymiennika ciepła. Kiedy się zatrzyma
potok ciepła poprzez dolny (hamulcowy) wentyl, unika się
Tester anodowy jest w stanie poprawnie sczytywać stan nieporządanej cyrkulacji nosiciela ciepła w okresach, kiedy
protektora anodowego w skali temperatury wody korzystacie tylko grzejnik elektryczny.
powyżej 60°C. Dlatego przed tym jak nacisnąć przycisk 4 (TEST),
należy upewnić się, że woda w pojemniku jest już gorąca i że nie Podczas demontowania waszego bojlera wymiennik ciepła
było wypompowywano gorącej wody z równoległym z 2 wentylami muszą być zamknięte.
wpompowaniem zimnej wody do pojemnika. Termostat ustawić
na maksymalną temperaturę wody.

72 Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi


Parametry techniczne:
Obowiązkowo jest korzystanie z tulejek dielektrycznych
Typ GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
PL
podczas podłączenia wymiennika ciepła miedzianymi 10047 12047 15047
rurami do sieci wodociągowej.
Przestrzeń spirali S1 (m²) 0.5 0.5 0.5

Przestrzeń spirali S2 (m²) 0.3 0.3 0.3


W celu ograniczenia korozji do sieci wodociągowej należy
Obiętość spirali S1 (l) 2.4 2.4 2.4
montować rury o ograniczonej dyfuzji gazów.
Obiętość spirali S2 (l) 1.4 1.4 1.4
Modele z jednym wymiennikiem ciepła i tuleją Ciśnienie robocze spirali S1 (MPa) 0.6 0.6 0.6
czujnika temperatury
Ciśnienie robocze spirali S2 (MPa) 0.6 0.6 0.6
Instalacja urządzenia zostaje na koszt kupującego i musi Маksymalna temperatura 80 80 80
być wykonywana przez wykwalifikowanego technika wymiennikia ciepła (°C)
zgodnie z podstawową instrukcja wraz z niniejszym załącznikiem
do niej. IX. OKRESOWE PODTRZYMYWANIE
Przy normalnej pracy bojleru, dzięki wpływu wysokiej
Parametry techniczne:
temperatury, na powierzchni grzejnika odkłada się
Typ GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S wapień. Pogarsza się wymiana ciepła między grzejnikiem
8047 10047 12047 15047 a wodą. Temperatura powierzchni grzejnika i w zonie
Przestrzeń spirali (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7 około niego podwyższa się. Zjawia się charakterystyczny
szum /wrzącej wody/. Termoregulator zaczyna włączać się
Obiętość spirali (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
i wyłączać się bardziej często. Możliwie jest to “kłamliwe”
Ciśnienie robocze spirali 0.6 0.6 0.6 0.6 rozpoczęcie ochrony temperatorowej. Dlatego producent
(MPa) narzędzia rekomenduje profilaktykę na każde dwa lata
Маksymalna temperatura 80 80 80 80 poprzez autoryzowany zakład albo ośrodek serwisowy.
wymiennikia ciepła (°C) Profilaktyka ta musi włączyć oczyszczania i badanie
anodnego protektora (dla bojlerów z pokryciem szkło-
W modelach z możliwością montażu tulei czujnika ceramicznym), który w razie konieczności trzeba zmienić
temperatury dostarczonej razem z urządzeniem, ona musi z nowym.
być zamontowana do złącza oznaczonego literami „TS“.
Gwint musi być uszczelniony. W celu czyszczenia sprzętu korzystać z nawilżonej
chustki. Nie korzystajcie z materiałów ściernych albo z
Modele z dwoma wymiennikami ciepła i tuleją czujnika zawierających rozpuszczalnik substancji czyszczących. Nie
temperatury oblewajcie sprzęt wodą.
Modele te umożliwiają podłączenie do dwóch
zewnętrznych źródeł ciepła - do kolektora słonecznego i Producent nie odpowiada za wszystkie konsekwencje,
do sieci lokalnego lub centralnego ogrzewania wody. w rezultacie nie przestrzegania niniejszej instrukcji.

Oznaczenia na spiralach: Informacja dotycząca ochrony środowiska


•S1•S1 i strzałka skierowana na złącze spirali - wejście spirali Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami
wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników
na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać
•wyjście
•S1 i strzałka skierowana od złącza spirali na zewnątrz –
spirali S1
substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i
środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym
gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie

•spirali
•S2, aS2strzałka skierowana a na złącze spirali - wejście środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego
urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych -
zużytych urządzeń elektrycznych

•wyjście
•S2 i strzałka skierowana od złącza spirali na zewnątrz -
spirali S2
Do zbiornika wody zespawane jest sprzęgło z gwintem
wewnętrznym z ½“ do zamontowania sondy termicznej
– ono oznaczone jest literami „TS“. W komplet urządzenia
wchodzi też mosiężna tuleja do sondy termicznej, którą to
sondę należy nakręcić na tę tuleję.

Polski
Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi 73
PL
OPIS DO ZAŁĄCZNIKA NR I OPIS DO ZAŁĄCZNIKA nr II
(1) nazwa dostawcy lub jego znak towarowy; (1) nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;
(2) identyfikator modelu dostawcy; (3) deklarowany (2) identyfikator modelu dostawcy; (3) klasa
profil obciążeń, wyrażony jako odpowiednia litera i typowe efektywności energetycznej dla modelu, ustalona zgodnie z pkt
wykorzystanie zgodnie z tabelą 3 w załączniku VII; (4) klasa 2 załącznika II; (4) straty postojowe, w W, w zaokrągleniu do
efektywności energetycznej podgrzewania wody dla modelu, najbliższej liczby całkowitej; (5) pojemność magazynowa w
ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II; (5) efektywność litrach, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej (6)
energetyczna podgrzewania wody w %, w zaokrągleniu do pojemność magazynowa V w litrach, zaokrąglona do jednego
najbliższej liczby całkowitej; (6) roczne zużycie energii miejsca po przecinku; (7) strata postojowa S, w W, zaokrąglona
elektrycznej w kWh pod względem ilości energii końcowej lub do jednego miejsca po przecinku (8) wszystkie specjalne środki
roczne zużycie paliwa w GJ pod względem GCV, w zaokrągleniu ostrożności podczas złożenia, montowania oraz obsługi opisane
do najbliższej liczby całkowitej i obliczone zgodnie z pkt 4 zostały w instrukcji obsługi i montażu. Przeczytaj i przestrzegaj
załącznika VIII (7) ustawienia termostatu i temperatury instrukcje zamontowania i eksploatacji. (9) Wszystkie dane
podgrzewacza wody wprowadzanego do obrotu przez zawarte w informacjach o produkcie ustala się poprzez
dostawcę; (8) dzienne zużycie energii elektrycznej Q elec w kWh, zastosowanie specyfikacji podanych w odpowiednich
zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku (9) deklarowany europejskich dyrektywach. Podane w innym źródle różniące się
profil obciążeń, wyrażony za pomocą odpowiedniej litery informacje o produkcie mogą doprowadzić do zaistnieniu
zgodnie z tabelą 1 niniejszego załącznika; (10) woda zmieszana różnych warunków testowych. Tylko dane zawarte w tej
o temperaturze 40 °C V40, w litrach, zaokrąglona do najbliższej instrukcji zamontowania i eksploatacji są stosowne i ważne.
liczby całkowitej; (11) Maksymalna temperatura termostatu (12)
„Ustawienia fabryczne” oznaczają standardowe warunki
działania, nastawę lub tryb eksploatacji wprowa¬ dzone przez
producenta w zakładzie wytwórczym, które są aktywowane
natychmiast po zainstalowaniu urządzenia, odpowiednio dla
normalnego użytkowania przez użytkownika zgodnie ze
schematem poboru wody, dla którego zaprojektowano produkt i
wprowadzono go do obrotu. (13) efektywność energetyczna
podgrzewania wody w %, zaokrąglona do jednego miejsca po
przecinku (14) wszystkie specjalne środki ostrożności podczas
złożenia, montowania oraz obsługi opisane zostały w instrukcji
obsługi i montażu. Przeczytaj i przestrzegaj instrukcje
zamontowania i eksploatacji. (15) Wszystkie dane zawarte w
informacjach o produkcie ustala się poprzez zastosowanie
specyfikacji podanych w odpowiednich europejskich
dyrektywach. Podane w innym źródle różniące się informacje o
produkcie mogą doprowadzić do zaistnieniu różnych warunków
testowych. Tylko dane zawarte w tej instrukcji zamontowania i
eksploatacji są stosowne i ważne.

74 Instrukcja instalacji użytkowania i obstugi


Vážení zákazníci, Pro modely bez tepelného výměníku (spirály)
Pracovní tím TESY gratuluje Vám srdečně k novému CZ
nákupu. Doufáme, že Váš nový přístroj přispěje k zlepšení 7. Denní spotřeba elektrické energie – viz Příloha I
pohodlí ve Vašem domě.
8. Výrobcem udaný zátěžový profil - viz Příloha I
Tento technický popis a návod k použití cílí seznámit
Vás s výrobkem a podmínkami jeho správní montáže a 9. Množství smíšené vody při 40°C V40 v litrech - viz
provozování. Návod je určen i pro způsobilé techniky, kteří Příloha I
uskuteční původní montáž přístroje, demontáž a opravu
v případě poruchy. Dodržování pokynů v tomto návodě 10. Maximální teplota termostatu - viz Příloha I
je v zájmu kupujícího a jedna ze záručních podmínek,
uvedených v záručním listě. 11. Tovární nastavení teplot - viz Příloha I

Prosím, nezapomeňte, že dodržování pokynů v této 12. Energetická efektivita při ohřevu vody - viz Příloha I
příručce je především v zájmu zákazníka, ale zároveň
je také jednou ze záručních podmínek, uvedených Pro modely s tepelným výměníkem (spirálou)
v záručním listu, umožňujících zákazníkovi využít
bezplatného záručního servisu. Výrobce nenese 13. Objem akumulovaného tepla v litrech - viz Příloha II
zodpovědnost za závady na přístroji a možné škody
vzniklé v důsledku používání a / nebo montáže přístroje, 14. Tepelné ztráty při nulové zátěži - viz Příloha II
které neodpovídají pokynům a návodům v této příručce.
III. DŮLEŽITÁ PRAVIDLA
Tento elektrický bojler odpovídá požadavkům EN 60335-1,
EN 60335-2-21. •protipožární
•Bojler montovat jenom v prostorech s normální
zabezpečeností.
I. URČENÍ
Přístroj je určen na zabezpečení hořkou vodou
•plný•Nezapínat
vody.
bojler bez toho, aby jste se přesvědčili, že je

domácností, mající vodovodní síť s tlakem ne víc než 6 bar


(0,6 MPa). Výrobek je určen k využití pouze v uzavřených
a oteplovaných místnostech, ve kterých teplota neklesá
•modelech
•Připojeníbezbojleru k vodovodu a k elektrické síti (při
šňůry se zástrčkou) se má vykonávat
pod 4°C a není určen k využití v nepřetržitém průtokovém způsobilými techniky v oblasti vodovodů a kanalizace a
režimu. elektrotechniky. Kvalifikovaný technik, je osoba, která má
příslušná oprávnění, dle právních norem dané země.
Výrobek je určen k využití v oblastech s tvrdostí vody do
10 °dH. V případě, že je výrobek instalován v oblasti s tvrdší
vodou, je možné velmi rychlé usazování vápencových •správně
•Při připojení bojleru k elektrické síti dbát, aby bylo
spojené pojistné vedení (při modelech bez šňůry
usazenin, které způsobují typický hluk při zahřívání
se zástrčkou).
a, také, rychlé poškození elektrické části výrobku. Pro
oblasti s tvrdou vodou se doporučuje čištění výrobku
od vápencových usazenin každý rok a využívání výkonu •pod•Existuje-li možnost, že by teplota v místnosti poklesla
bod mrazu 0°С, ohřívač vody musí být vypuštěn
ohřívače do 2 kW.
(řiďte se návodem v bodě IV.2 “Připojení ohřívače vody k
vodovodu” ).
II. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
1. Nominální kapacita, litry – viz štítek na přístroji •voda
•Přidrenážním
využití – (režim ohřevu vody) – je normální, že kape
otvorem pojistného ventilu. Tento ventil
2. Nominální napětí - viz štítek na přístroji musí zůstat odkrytý. Je potřeba zajistit odvod, nebo sběr
vytékající vody, abyste zamezili škodám, nesmí však být
3. Nominální výkon - viz štítek na přístroji porušeny podmínky uvedené v b. 2, odstavce V. Ventil a s
ním spojené části musí být chráněný před zamrznutím.
4. Nominální tlak - viz štítek na přístroji
•voda).
•Při ohřevu vody se může objevit šumivý hluk (vroucí
Toto je normální a není to příznakem poruchy. Hluk
Toto není tlak ve vodovodní síti. Toto je tlak vody udaný se časem zesiluje a důvodem je usazený vápenec. Pro
pro výrobek dle požadavků bezpečnostních norem. odstranění hluku je nutno nechat výrobek vyčistit. Tato
služba není součástí záručního servisu.
5. Typ bojleru - zavřený akumulující ohřívač vody, s
tepelnou izolací •klapka
•Za účelem bezpečné práce bojleru se zpětná pojistná
pravidelně čistí a kontroluje zdá funguje normálně
6. Vnitřní krytí – pro modely: GC-sklo-keramika; /zdá není blokovaná/, přičemž pro oblasti s velmi tvrdou
vodou se musí odstraňovat navrstvený vápenec. Tato
služba není předmětem záruční obsluhy.

Česky
Návod k použití a údržbě 75
3. Zpětná pojistná klapka zabraňuje úplnému
CZ Zakazují se všechny změny a přestavby v konstrukci a vyprázdnění přístroje při zastavení podávání studené
elektrickém schématu bojleru. V případě zjištění vody z vodovodu. Ta chrání přistroj před zvýšením tlaku
takových se záruka stává neplatnou. Za výměny a přestavby se ve vodní nádrži do hodnoty vyšší než přípustná při režimu
pokládá každé odstranění vložených výrobcem prvků, vbudování ohřívání (Při zvýšení teploty se voda rozšiřuje a tlak se
dodatečných komponentů do bojleru, výměna prvků zvyšuje), vypuštěním zbytku drenážním otvorem.
analogickými prvky neschválenými výrobcem.
Zpětná pojistná klapka nemůže chránit přístroj při podání

•je•poškozena,
z vodovody tlaku vyššího než nahlášeného pro tento
Jestli napájecí šňůra (při modelech, kde ta patří k sádě) přístroj.
ta se musí vyměnit zástupcem opravny
nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby jste se vyhnuli
všelijakému riziku. V. MONTÁŽ A ZAPÍNÁNÍ

•a •více
Tento výrobek je určen k použití dětmi ve věku 8 let
a osobami se sníženými fyzickými, emocionálními Všechny technické a elektromontážní práce se musí
nebo intelektuálními možnostmi, nebo osobami s vykonat způsobilými techniky. Kvalifikovaný technik, je
nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze jestliže jsou pod osoba, která má příslušná oprávnění, dle právních norem dané
dohledem, nebo byli poučeni v souladu s bezpečnostními země.
požadavky pro použití výrobku a rozumí nebezpečím,
která mohou vzniknout.

••Děti si nesmí hrát s výrobkem 1. Montáž

•které
•Čištění a údržba výrobku nesmí být prováděna dětmi,
nejsou pod dohledem dospělých.
Doporučuje se, aby montování přístroje bylo maximálně
blízko míst, kde se bude používat teplá voda, aby se snížily
tepelné ztráty v potrubí. Při montáži v koupelně se musí
namontovat na místo, kde ho nebude oblévat voda ze
IV. POPIS A PRINCIP FUNGOVÁNÍ sprchy nebo ze sprchy-sluchátka. Přístroj se zavěsí na
Přístroj se skládá z korpusu, příruby ve spodní části /u nosné lišty namontované na jeho těleso (jestli ty nejsou
bojlerů s vertikální montáží /nebo po straně/ u bojlerů s připevněny k němu, se musí namontovat prostřednictvím
horizontální montáží/, ochranného plastového panelu a přiložených šroubů). Zavěšení se uskutečňuje na dva háky
vratného – pojistného ventilu. (min. Ø 10 mm) spolehlivě připevněné k stěně (nejsou
zapojeny do sády na zavěšení). Konstrukce nosné lišty, při
1. Těleso sestává z ocelové nádrže (vodní nádrž) a pláště bojlerech s vertikální montáží je univerzální a umožňuje,
(vnější obal) s tepelnou izolací mezi nimi z ekologicky aby vzdálenost mezi háky byla od 220 do 310 mm. (fig.
čistého vysoce hmotného penopolyurethanu, a z dvou 1a). Při bojlerech s horizontální montáží jsou vzdálenosti
trubek se závitem G ½ “ pro podání studené vody (s mezi háky rozličné pro rozličné modely a jsou uvedené v
modrým prstencem) a vypuštění teplé vody (s červeným tabulce 1 k fig. 1b.
prstencem).
Vnitřní nádrž v závislosti na modelu může být dva druhy: Za účelem vyhnutí se zapříčinění škod uživatelovi a
•nebo
•Z černé ocele chráněné speciálním sklo-keramickým
smaltovým krytím
třetím osobám, v případě poruchy v systému pro
zásobování teplou vodou, je nutné, aby se přístroj montoval v
prostorech s podlažní hydroizolací a s drenáží v kanalizaci. V
••Z nerezavějící ocele žádném případě neumístňujte pod přístroj předměty, které
nejsou vodovzdorné. Při montování přístroje v prostorech bez
Vertikální bojlery mohou být s vbudovaným výměníkem podlažní hydroizolace je nutné vyhotovit pod ním ochrannou
tepla (trubkový had). Vstup a výstup trubkového hadu jsou vánu s drenáží ke kanalizaci.
umístněny zboku a představují trubky se závitem G ¾ “.

2. Na přírubu je namontovaný elektrický ohřívač. Při Poznámka: ochranná vána není zapojena do sády,
bojlerech se sklo-keramickým krytím je namontovaný i vybírá se uživatelem.
hořčíkový protektor.
2. Připojení bojleru k vodovodu
Elektrický ohřívač slouží na ohřívání vody v nádrži a
Fig. 4a – pro vertikální montáž; Fig. 4b pro horizontální
ovládá se termostatem, který automaticky udržuje určitou
montáž
teplotu. Přístroj disponuje vbudovaným zařízením pro
ochranu před přehříváním (termovypínač), které vypíná Kde: 1 – Vstupní trubka; 2 – pojistná klapka; 3 – redukční
ohřívač z elektrické sítě, když teplota vody dosáhne příliš ventil (při tlaku ve vodovodu přes 0,6 MPa); 4 – uzavírací
vysoké hodnoty. ventil; 5 – nálevka se spojením ke kanalizaci; 6 – hadice; 7 –
Vypouštěcí kohoutek

76 Návod k použití a údržbě


Při připojení bojleru k vodovodu se musí brát v úvahu
ukazující barevní znaky /prstence/ na trubkách: modrý –
•ohřívač
•u modelů jež obsahují bezpečnostní ventil bez páčky -
vody můžete vypustit přímo přes přívodní trubku, CZ
pro studenou /vstupující/ vodu, červený – pro hořkou / tím že ohřívač odpojíte od vodovodu.
vystupující/ vodu.
Při odstranění příruby je normálně to, že vyteče pár litrů
Je povinné montování ochranného zařízení typu zpětná vody, které zůstaly ve vodní nádrži.
pojistná klapka (0,8 MPa), s kterým byl bojler koupený.
Ta se umístňuje na vstup pro studenou vodu, v souladu Při vypouštění vody se musí udělat opatření, aby vytékající
s ručičkou na jeho tělese, která ukazuje směr vstupující voda nezapříčinila škody.
vody. Nepřipouští se jiná zastavující armatura mezi
klapkou a přístrojem.
V případě, že tlak ve vodovodní síti převyšuje hodnotu
Výjimka: Jestliže místní vyhlášky (normy) vyžadují použití uvedenou v odstavci I výše, je nutná montáž redukčního
jiného pojistného ventilu, nebo zařízení (odpovídající ventilu. V opačném případě bude bojler využíván
EN 1487 nebo EN 1489), toto musí být dokoupeno. Pro nesprávným způsobem. Výrobce nenese odpovědnost za
zařízení odpovídající EN 1487 musí být maximální uvedený problémy v důsledku nesprávného provozování přístroje.
pracovní tlak 0.7 MPa. Pro jiné bezpečnostní ventily, musí
být tlak, na který jsou kalibrovány o 0.1 MPa nižší než tlak 3. Připojení k elektrické síti.
uvedný na výrobním štítku výrobku. V těchto případech
zpětný pojistný ventil dodávaný s výrobkem nepoužívejte. Před zapnutím elektrického napojení, se ujistěte zdá je
přístroj plný vody.
Přítomnost jiných /starých/ zpětných pojistných klapek
může zapříčinit poruchu vašeho přístroje a musí se 3.1. Při modelech zásobených napájecí šňůrou spolu se
odstranit. zástrčkou, se připojení uskutečňuje vsunutím zástrčky
do kontaktu. Odpojení od elektrické cítě se uskutečňuje
Je nepřípustné používat jinou uzavírací armaturu mezi vypnutím zástrčky z kontaktu.
zpětným-pojistným ventilem (pojistným zařízením) a
výrobkem. Zástrčka musí být správně připojena k samostatnému
elektrickému okruhu zajištěnému pojistkou. Zástrčka musí
být uzemněna.
Klapka se nesmí zatáčet na závity s délkou přes 10 mm, v
opačném případě to může zapříčinit poruchu vaší klapky a
je nebezpečné pro váš přístroj. 3.2. Ohřívače vody vybavené napájecím kabelem bez
zástrčky

Při bojlerech s vertikální montáží pojistná klapka musí být Výrobek musí být připojen k vlastnímu elektrickému
připojena ke vstupnému potrubí při odstraněném okruhu ve stacionární elektrické síti zabezpečeném
plastovém panelu přístroje. Po namontování ten musí být v pojistkou s uvedeným nominálním proudem 16A (20A
takovém postavení, jako je ukázané na figuře 2. pro výkon > 3700W). Spojení musí být trvalé – bez použití
zástrčky. Elektrický okruh musí být zajištěn pojistkou s
integrovaným zařízením zajišťujícím rozdělení všech pólů
Zpětný-pojistný ventil a potrubí od něj směrem k bojleru v případě nadměrného napětí kategorie III.
musí být chráněny před zamrznutím. Při drenáži hadicí
Spojení vodičů napájecího kabelu výrobku musí být
– její volný konec musí být vždy odkrytý do atmosféry (nesmí být
provedeno následovně:
potopen). Hadice musí být také chráněna před zamrznutím.

Plnění bojleru vodou se uskutečňuje otevřením kohoutu


•instalace
•Vodič s(L)hnědou barvou izolace – k vodiči fáze elektrické
pro podání studené vody z vodovodu k němu a kohoutu
hořké vody směšovací baterie. Po naplnění ze směšovače •elektrické
•Vodič s isntalace
modrou barvou izolace – k nulovému vodiči
(N)
by měl začít téct nepřetržitý proud vody. Už můžete zavřít
kohout teplé vody.
Když se musí bojler vyprázdnit, je povinné nejdřív vypnout
•vodiči
•Vodičelektrické
s žluto-zelenou barvou izolace – k zemnícímu
instalace ( )
elektrické napojení k němu. Uzavřete přívod vody do
zařízení. Otevřete kohoutek teplé vody u vodovodní 3.3. Ohřívač vody bez napájecího kabelu
baterie. Otevřete vypouštěcí kohoutek 7 (obr. 4а a 4b), Výrobek musí být připojen k vlastnímu elektrickému
abyste vypustili vodu z ohřívače. Není-li vypouštěcí okruhu ve stacionární elektrické síti zabezpečeném
kohoutek nainstalován, ohřívač vody můžete vypustit pojistkou s uvedeným nominálním proudem 16А (20A
následujícím způsobem: pro výkon > 3700W). Připojení se provádí měděnými
•– •pozvedněte
u modelů jež obsahují bezpečnostní ventil s páčkou
páčku a voda pak vyteče přes vypouštěcí
jednožilnými (tvrdými) vodiči – kabel 3x2,5 mm² pro
celkový výkon 3000W (kabel 3x4.0 mm² pro výkon >
otvor ventilu. 3700W).
Česky
Návod k použití a údržbě 77
Do elektrické kontury pro napájení přístroje se musí Termoregulátor (1) a světelný indikátor „ohřev /
CZ vbudovat zařízení zabezpečující odpojení všech pólů za připraven k použití “
podmínek nadměrného napětí kategorie III.
Nastavení teploty je zajištěno pomocí kličky
Aby se namontovalo napájecí elektrické vedení k bojleru je termoregulátoru (1). Toto nastavení umožňuje postupné
potřebné odstranit plastové víko (fig.2). nastavování požadované teploty.
Zapojení napájecích vodičů musí být ve shodě s Na obr. 2 je vyobrazen směr otáčení kliček.
označením koncovek, v tomto sledu:
e ŠETŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE – V tomto režimu je voda
••fáze k označení A, nebo А1, nebo L, nebo L1. v přístroji s přibližnou teplotou 60°С. Tímto způsobem se

••nula k označení N (B nebo B1, nebo N1) snižují tepelné ztráty.

•spojení,
•Je povinné připojení pojistného vedení k šroubovému
označené znakem .
Světelný indikátor „ohřev / připraven k použití“
- vyznačuje stav / režim, ve kterém přístroj
momentálně je: červeně svítí při ohřevu vody a modře při
Po montáži se plastové víko má znovu vrátit na své místo! dosažení teploty vody určené termostatem. Nesvítí, když
je přepínač výkonu ve vypnutém stavu.
Vysvětlivka k fig.3:
T2 – termovypínač; T1 – termoregulátor; S – přepínač; Přepínač výkonu (2) a světelné indikátory
R – ohřívač; SL1, SL2, SL3 – signální lampa; F – příruba; АТ Přepínač výkonu s jedním stupněm:
– anodový tester (při modelech, u kterých takový je); AP –
anodový protektor; 0 – vypnuto;
I – zapnuto;
VI. PROTIKOROZNÍ OCHRANA - HOŘČÍKOVÁ ANODA
(PŘI BOJLERECH S VODNÍ NÁDRŽÍ SE SKLO- Světelný indikátor výkonu I svítí při zapnutém I stupni
KERAMICKÝM KRYTÍM) přepínače.

Hořčíkový anodový protektor chrání vnitřní povrch Přepínač výkonu se dvěma stupni:
vodní nádrže před korozí. Protektor je opotřebovatelný 0 – vypnuto;
prvek, který podléhá periodické výměně. Vzhledem k
dlouhodobému a bezporuchovému provozu Vašeho I, II – zapnuto;
bojleru výrobce doporučuje periodickou prohlídku
Výběr stupně výkonu při ohřevu:
stavu hořčíkové anody způsobilým technikem a výměnu
v případě potřeby, přičemž se toto může stát během Nominální výkon Zapnutý Zapnutý
(vyznačený na štítku výrobku) (І) stupeň (ІІ) stupeň
periodické profylaxe přístroje. Za účelem uskutečnění
výměny kontaktujte autorizované opravny! ! 1200 W 600 W 1200 W
1600 W 800 W 1600 W
VII. PRÁCE S PŘÍSTROJEM 2400 W 1200 W 2400 W
1. Zapnutí přístroje Při I stupni přepínače světelný indikátor výkonu I svítí.
Před prvním zapnutím přístroje se ujistěte, že bojler je
Při II stupni přepínače kromě světelného indikátoru
správně připojený k elektrické síti a je plný vody. Zapnutí
výkonu I, svítí i světelný indikátor výkonu II.
bojleru se uskutečňuje prostřednictvím zařízením
vbudovaného do instalace popsaného v podbodu 3.2 ANODOVÝ TESTER (4) – (při modelech s vbudovaným
bodu IV nebo napájením zástrčky na kontakt (jestli je takovým zařízením).
model se šňůrou se zástrčkou).
Toto zařízení slouží pro identifikaci běžného stavu
hořčíkové anody a informuje o nutnosti její výměny.
2. Bojlery s elektromechanickým řízením Anodový tester je pojištěn tlačítkem 4 a světelnou indikací
5 vedle něho (fig. 2). Stav hořčíkového anodového
Obr. 2 kde:
protektoru můžete zkontrolovat stlačením tlačítka 4 ( )
1 - Termoregulátor
Když světelný indikátor vedle něho svítí blikaje se
2 - Přepínač výkonu ZELENÝM světlem, tohle je signál, že ANODOVÝ
PROTEKTOR funguje NORMÁLNĚ a chrání před korozí Váš
3 - Světelné indikátory přístroj. Když světelný indikátor svítí blikaje s ČERVENÝM
4 - Anodový tester světlem, tohle je signál, že ANODOVÝ PROTEKTOR je
opotřebený a musí se vyměnit.

Výměna anodového protektoru se uskutečňuje


způsobilým technikem.

78 Návod k použití a údržbě


Při demontáži Vašeho bojleru s výměníkem tepla je nutné,
Anodový tester ukazuje správně stav anodového aby oba ventily byly uzavřené. CZ
protektoru při teplotách vody v přístroji nad 60°C. Proto,
se před zmáčknutím spínače 4 (TEST), ujistětě, že voda v přístroji
je zahřátá a nedošlo k vypuštění vody s následným doplněním Používejte pouze dielektrické spojky pro připojení
studenou vodou. Termostat musí být nastaven na maximální výměníku tepla k instalaci z měděných trubek.
teplotu.
Pro omezení koroze, v instalaci používejte trubky s
omezenou dyfuzí plynů.
3. Ochrana podle teploty (platí pro všechny modely)
Přístroj je vybavený speciálním zařízením (termovypínač)
pro ochranu před přehříváním vody, které vypíná ohřívač z Modely s jedním výměníkem tepla a nábojem pro
elektrické sítě, když teplota dosáhne příliš vysoké hodnoty. teplotní senzor

Instalace zařízení je na náklady zákazníka a musí být


Po spuštění se toto zařízení samo nezprovozní a výrobek provedena kvalifikovanou osobou v souladu s návodem a
nebude fungovat. Obraťte se na autorizovaný servis pro touto jeho přílohou.
odstranění problému.

Technické údaje:
VIII. MODELY S VÝMĚNÍKEM TEPLA (TRUBKOVÝ Typ GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
HAD) - –OBR.1B, OBR.1C, OBR.1D A TAB. 1, 2 A 3 8047 10047 12047 15047
Jedná se o přístroje se zabudovaným výměníkem Plocha spirály (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
tepla, které jsou určeny k připojení k ohřívací soustavě
s maximální teplotou tepelného nosiče - 80°C. Řízení Objem spirály (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
toku procházejícího výměníkem tepla je otázkou řešení Pracovní tlak spirály (MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6
konkrétní instalace, přičemž výběr řízení musí být učiněn
při jejím projektování (např: vnější termostat měřící Maximální teplota 80 80 80 80
teplotu v nádržce na vodu a řídící oběhovou pumpu nebo tepelného nosiče (°C)
magnetický ventil). U modelů s možností montáže náboje teplotního senzoru
dodaného zároveň se zařízením, je potřeba montáž
Bojlery s výměníkem tepla umožňují ohřívat vodu
provést k výstupu označeném „TS“. Závit musí být utěsněn.
následujícím způsobem:
Modely se dvěma výměníky tepla a nábojem pro
1. Pomocí tepelného výměníku (spirály) – základní teplotní senzor
způsob ohřevu vody
Tyto modely umožňují připojení ke dvěma vnějším
tepelným zdrojům – sluneční kolektor a lokální nebo
2. Pomocným elektrickým ohřívačem s automatickým
ústřední zásobování vodou.
řízením, zabudovaným do přístroje – používá se jen
v případě potřeby doplňkového ohřevu vody, nebo v Značení spirál:
případě opravy systému tepelného výměníku (spirály).
Zapojení do elektrické sítě a práce s přístrojem jsou
popsány v předchozích odstavcích.
•spirály
•S1 a S1šipka nasměrovaná k výstupu spirály - vstup
Montáž •ven•S1– avýstup
šipka nasměrovaná od výstupu spirály směrem
spirály S1
Kromě výše popsaného způsobu montáže, zvláštnost
těch modelů je v tom, že je nutné připojit výměník
tepla k vytápějící instalaci. Připojení se uskutečňuje za
•S2•S2 a šipka nasměrovaná k výstupu spirály – vstup spirály
dodržení směrů ručiček z obr.1b, 1c, 1d. Doporučujeme
Vám namontovat uzavírací ventily na vstupu a výstupu •spirály
•S2 a S2šipka nasměrovaná od výstupu spirály – výstup
výměníku tepla. Při zastavění proudu nosiče tepla
prostřednictvím spodního (uzavíracího) ventilu se K zásobníku vody je přivařená spojka s vnitřním závitem
vyhněte nežádoucí cirkulaci nosiče tepla v obdobích, když ½” pro montáž termosondy – s označením ‘TS”. Součástí
používáte jenom elektrický ohřívač dodávky zařízení je litinový náboj pro termosondu, která
by měla být našroubována na tuto spojku.

Česky
Návod k použití a údržbě 79
Technické údaje:
CZ Typ GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
10047 12047 15047 POPIS K PŘÍLOZE I
(1) název nebo ochranná známka dodavatele;
Plocha spirály S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
(2) identifikační značka modelu používaná
Plocha spirály S2 (m²) 0.3 0.3 0.3 dodavatelem; (3) deklarovaný zátěžový profil vyjádřený
příslušným písmenem a typickým použitím podle tabulky 3
Objem spirály S1 (l) 2.4 2.4 2.4 přílohy VII (4) třída energetické účinnosti modelu při ohřevu vody
Objem spirály S2 (l) 1.4 1.4 1.4 stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II (5) energetická
účinnost ohřevu vody v % zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a
Pracovní tlak spirály S1 (MPa) 0.6 0.6 0.6 vypočtená podle bodu 3 přílohy VIII(6) roční spotřeba elektrické
Pracovní tlak spirály S2 (MPa) 0.6 0.6 0.6 energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v
kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného
Maximální teplota tepelného 80 80 80 tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená podle
nosiče (°C) bodu 4 přílohy VII (7) nastavení teploty termostatu ohřívače vody
od dodavatele při jeho uvedení na trh; (8) denní spotřeba
IX. PERIODICKÁ ÚDRŽBA elektrické energie Q elec v kWh, zaokrouhlená na tři desetinná
Při normální práci bojleru, pod vlivem vysoké teploty se místa; (9) deklarovaný zátěžový profil, vyjádřený vhodným
na povrch ohřívače usází vápenec /tzv. kotelní kamen/. písmenem podle tabulky 1 této přílohy; (10) smíšená voda při 40
Toto zhoršuje výměnu tepla mezi ohřívačem a vodou. °C V40 v litrech, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo; (11)
Teplota na povrchu ohřívače a v pásmu kolem něho se maximální teplota termostatu (12) „Režimem nastaveným z
zvyšuje. Vzniká charakteristický šum /vody, která začíná výroby“ se rozumí standardní provozní stav, nastavení nebo
vřít/. Termoregulátor se začíná zapínat a vypínat častěji. Je režim nastavený výrobcem ve výrobním závodu, aby byl aktivní
možná “klamná” aktivace pojistky teploty. Proto výrobce ihned po instalaci spotřebiče, a vhodný pro běžné použí¬vání
toho přístroje doporučuje na každé 2 roky profylaxi konečným uživatelem podle režimu vypouštění vody, pro který je
Vašeho bojleru autorizovaným opravujícím střediskem výrobek zkonstruován a uváděn na trh.(13) energetická účinnost
nebo opravující bází. Tato profylaxe musí obsahovat ohřevu vody v %, zaokrouhlená na jedno desetinné místo (14)
čistění a prohlídku anodového protektoru (při bojlerech se Všechna specifická opatření pro montáž, instalaci a údržbu jsou
sklo-keramickým krytím), který v případě potřeby vyměnit popsána v návodech k obsluze a instalaci.Přečtěte a dodržujte
novým. návody k obsluze a instalaci.(15) Všechna data obsažená v
informacích o výrobku byla zjištěna při použití standardních
Pro čištění výrobku použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte hodnot evropských směrnic. Rozdíly oproti informacím o
abrazivní čistící prostředky nebo čistící prostředky výrobku uvedeným na jiném místě mohou být důsledkem
obsahující ředidlo. Nepolévejte výrobek vodou. různých zkušebních podmínek. Směrodatná a platná jsou pouze
data uvedená v těchto informacích o výrobku.
Výrobce nenese odpovědnost za všechny následky
vyplývající z nedodržení toho návodu.

Pokyny v souvislosti s ochranou životního prostředí


POPIS K PŘÍLOZE II
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a
nepatří proto do domácího odpadu! Chceme vás tímto
(1) název nebo ochranná známka dodavatele
požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře ochrany (2) identifikační značka modelu používaná
přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali tento dodavatelem (3) třída energetické účinnosti modelu stanovená v
přístroj na k tomu určených sběrných místech. souladu s bodem 2 přílohy II (4) statická ztráta ve W
zaokrouhlená na nejbližší celé číslo (5) užitný objem v litrech
zaokrouhlený na nejbližší celé číslo (6) užitný objem V v litrech,
zaokrouhlený na jedno desetinné místo; (7) statická ztráta S ve
W, zaokrouhlená na jedno desetinné místo (8) Všechna
specifická opatření pro montáž, instalaci a údržbu jsou popsána
v návodech k obsluze a instalaci.Přečtěte a dodržujte návody k
obsluze a instalaci. (9) Všechna data obsažená v informacích o
výrobku byla zjištěna při použití standardních hodnot
evropských směrnic. Rozdíly oproti informacím o výrobku
uvedeným na jiném místě mohou být důsledkem různých
zkušebních podmínek. Směrodatná a platná jsou pouze data
uvedená v těchto informacích o výrobku.

80 Návod k použití a údržbě


Vážení zákazníci, Pre modely bez výmenníka tepla (cievky)
Pracovný tým TESY gratuluje Vám srdečne k novému SK
nákupu. Dúfame, že Váš nový prístroj prispeje k zlepšeniu 7. Denná spotreba el. energie – pozri Príloha I
pohodlia vo Vašom dome. 8. Stanovený nákladný profil - pozri Príloha I
Tento technický popis a návod na použitie cieli oboznámiť 9. Množstvo zmiešanej vody pri 40°C V40 v litroch - pozri
Vás s výrobkom a podmienkami jeho správnej montáže a Príloha I
prevádzky. Návod je určený i pre spôsobilých technikov,
ktorí uskutoční pôvodnú montáž prístroja, demontáž a 10. Maximálna teplota termostatu - pozri Príloha I
opravu v prípade poruchy.
11. Pôvodné nastavenie teploty - pozri Príloha I
Dodržovanie pokynov v tomto návode je v záujme
12. Energetická účinnosť pri zahrievaní vody - pozri Príloha I
kupujúceho a jedna ze záručných podmienok, uvedených
v záručnom liste. Pre modely s výmenníkom tepla (cievkou)
Pamätajte, prosím, že dodržiavanie pokynov v 13. Zásobný objem v litroch - pozri Príloha II
nasledujúcom návode je predovšetkým v záujme
kupujúceho, ale zároveň je aj jedným zo záručných 14. Tepelné straty pri nulovej zaťaži - pozri Príloha II
podmienok, uvedených v záručnom liste, aby kupujúci III. DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ
mohol bezplatne využívať záručný servis. Výrobca
nezodpovedá za poruchy na spotrebiči a prípadné •protipožiarnou
•Bojler montovať len v priestoroch s normálnou
zabezpečenosťou.
poškodenia, spôsobené prevádzkou a/ alebo inštaláciou,
ktorá nezodpovedá pokynom a inštrukciám v tomto
návode.
•plný•Nezapínať
vody.
bojler bez toho, aby ste sa presvedčili, že je

Tento elektrický bojler spĺňa požiadavky EN 60335-1, EN


60335-2-21.
•(pri•Pripojenie bojleru k vodovodu a k elektrickej sieti
modeloch bez šnúry so zástrčkou) sa má vykonávať
spôsobilými technikmi v oblasti vodovodu a kanalizácie a
I. URČENIE elektrotechniky. Zodpovedný technik je osoba, ktorá má
Prístroj je určený na zabezpečenie horkou vodou príslušné kompetencie v súlade s parametrami zariadenia
domácností, majúcich vodovodnú sieť s tlakom ne viac v príslušnom štáte.
ako 6 bar (0,6 MPa). Je určené na použitie výlučne v
zakrytých a vyhrievaných priestoroch, v ktorých teplota •správne
•Pri pripojení bojleru k elektrickej sieti dbať, aby bolo
spojené poistné vedenie (pri modeloch bez šnúry
neklesá pod 4°C a nie je určený na nepretržitú prevádzku.
so zástrčkou).
Spotrebič sa má používať v oblastiach s tvrdosťou vody
do 10°dH. V prípade, že bude nainštalovaný v oblasti s •pod•Pri0pravdepodobnosti, že teplota v miestnosti klesne
°С, voda z bojlera sa musí vypustiť (sledujte
“tvrdšou” vodu je možné veľmi rýchle nahromadenie
vodného kameňa, čo spôsobuje charakteristický zvuk procedúru opísanú v bode IV, odstavec 2 „Napojenie
pri zohrievaní, a častejšie poruchy el. časti. V oblastiach bojlera k vodovodnej sieti“).
s tvrdšou vodou sa odporúča čistenie spotrebiča od
uloženého vodného kameňa každý rok, ako aj využívanie
•kvapkanie
•Pri funkciivody– (režim zohrievanie vody) – je normálne
drenážnym otvorom ochranného ventilu.
ohrievača do 2kW. Musí byť dostatočne prístupný vzduchu. Musia byť prijaté
opatrenia na odvádzanie alebo zbieranie odtečeného
II. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY množstva, aby sa predišlo poškodeniu, a zároveň nesmú
1. Nominálna kapacita, litre – pozri štítok na prístroji byť porušené podmienky, opísané v bode 2 paragrafu V.
Ventil a s ním súvisiace časti musia byť zabezpečené pred
2. Nominálne napätie - pozri štítok na prístroji zamrznutím.
3. Nominálny výkon - pozri štítok na prístroji •zvuk
•V čase zohrievania spotrebiča sa môže objaviť piskľavý
(vriacej vody). Je to normálne a nespôsobuje
4. Nominálny tlak - pozri štítok na prístroji
poškodenie spotrebiča. Zvuk sa časom zosilňuje a
spôsobuje ho vodný kameň. Na odstránenie zvuku je
Nie je to tlak vodovodnej siete. Je určené pre zariadenie potrebné vyčistiť zariadenie. Táto služba nie je predmetom
a vzťahuje sa na podmienky používania spotrebiča. záručného servisu.

5. Typ bojleru - zavretý akumulujúci ohrievač vody, s


•klapka
•Za účelom bezpečné práce bojleru sa spätná poistná
pravidelne čistí a kontroluje zdá funguje normálne
tepelnou izoláciou /zdá není blokovaná/, pričom pre oblasti s veľmi tvrdou
vodou sa musí odstraňovať navrstvený vápenec. Táto
6. Vnútorné krytie – pre modely: GC-sklo-keramika;
služba nie je predmetom záručnej obsluhy.

Slovenčina
Návod k obsluhe a údržbe 81
3. Spätná poistná klapka zabraňuje úplnému
SK Zakazujú sa všetky zmeny a prestavby v konštrukcii a vyprázdneniu prístroja pri zastavení podávania studenej
elektrickej schéme bojleru. V prípade zistenia takých sa vody z vodovodu. Tá chráni pristroj pred zvýšením tlaku vo
záruka stáva neplatnou. Za výmeny a prestavby sa pokladá vodnej nádrži do hodnoty vyššej ako prípustná pri režime
každé odstránenie vložených výrobcom prvkov, vbudovanie ohrievania (Pri zvýšení teploty sa voda rozširuje a tlak sa
dodatočných komponentov do bojleru, výmena prvkov zvyšuje), vypúšťaním zvyšku drenážnym otvorom.
analogickými prvkami neschválenými výrobcom.
Spätná poistná klapka nemôže chrániť prístroj pri podaní
•je•poškodená,
Ak napájacia šnúra (pri modeloch, kde tá patrí k sade)
tá sa musí vymeniť zástupcom opravovne prístroj.
z vodovody tlaku vyššieho než nahláseného pre tento

alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby ste sa vyhli


všelijakému riziku. V. MONTÁŽ A ZAPÍNANIE

•ročnými,
•Toto zariadenie je určené na použitie deťmi 8 a viac
osoby so zníženými fyzickými schopnosťami, Všetky technické a elektromontážne práce sa musia
alebo osoby bez skúseností a znalostí, ho môžu používať vykonať spôsobilými technikmi. Zodpovedný technik je
len pod dohľadom alebo inštrukciami a v súlade osoba, ktorá má príslušné kompetencie v súlade s parametrami
so zásadami bezpečnosti pri používaní zariadenia, zariadenia v príslušnom štáte.
uvedomujúc si prípadné nebepečenstvá, ktoré môžu
vzniknúť.
1. Montáž
••Deti by sa nemali hrať so zariadním. Doporučuje sa, aby montovanie prístroja bolo maximálne
•vykonávané
•Čistenie a deťmi,
obsluha zariadenia by nemalo byť
ktoré nie sú pod dohľadom.
blízko miest, kde sa bude používať teplá voda, aby sa
znížili tepelné straty v potrubí. Pri montáži v kúpeľni sa
musí namontovať na miesto, kde ho nebude oblievať voda
IV. POPIS A PRINCÍP FUNGOVANIA zo sprchy alebo zo sprchy-sluchadla. Prístroj sa zavesí
na nosné lišty namontované na jeho teleso (ak tie nie sú
Prístroj pozostáva z telesa, príruby vo svojej spodnej
pripevnené k nemu, sa musí namontovať prostredníctvom
časti /pri bojleroch s vertikálnou montážou/ alebo zboku
priložených skrutiek). Zavesenie sa uskutočňuje na dva
/ pri bojleroch s horizontálnou montážou /, poistného
háky (min. Ø 10 mm) spoľahlivo pripevnené k stene (nie
plastového panelu a spätnej poistnej klapky.
sú zapojené do sady na zavesenie). Konštrukcia nosnej
lišty, pri bojleroch s vertikálnou montážou je univerzálna
1. Teleso pozostáva z oceľovej nádrže (vodná nádrž) a
a umožňuje, aby vzdialenosť medzi hákmi bola od 220 do
plášťa (vonkajší obal) s tepelnou izoláciou medzi nimi z
310 mm. (fig. 1a). Pri bojleroch s horizontálnou montážou
ekologicky čistého vysoko hmotného penopolyurethanu,
sú vzdialenosti medzi hákmi rozličné pre rozličné modely a
a z dvoch trúbok so závitom G ½ “ pre podávanie studenej
sú uvedené v tabuľke 1 k fig. 1b.
vody (s modrým prstencom) a vypúšťanie teplej vody (s
červeným prstencom).
Vnútorná nádrž v závislosti od modelu môže byť dva Za účelom vyhnutia sa zapríčineniu škôd užívateľovi
druhy: a tretím osobám, v prípade poruchy v systéme pre

•alebo
•Z čiernej ocele chránené špeciálnym sklo-keramickým
smaltovým krytím
zásobovanie teplou vodou, je nutné, aby sa prístroj montoval
v priestoroch s podlažnou hydroizoláciou a s drenážou v
kanalizácii. V žiadnom prípade neumiestňujte pod prístroj
••Z nehrdzavejúcej ocele predmety, ktoré nie sú vodovzdorné. Pri montovaní prístroja v
priestoroch bez podlažnej hydroizolácie je nutné vyhotoviť
Vertikálne bojlery môžu byť s vbudovaným výmenníkom pod ním ochrannú vaňu s drenážou ku kanalizácii.
tepla (trúbkový had). Vstup a výstup trubkového hadu sú
umiestnené zboku a predstavujú trúbky so závitom G ¾ “.
Poznámka: ochranná vaňa nie je zapojená do sady,
2. Na prírubu je namontovaný elektrický ohrievač. Pri vyberá sa užívateľom.
bojleroch so sklo-keramickým krytím je namontovaný i
horčíkový protektor. 2. Pripojenie bojleru k vodovodu
Elektrický ohrievač slúži na ohrievanie vody v nádrži a Fig. 4: a – pre vertikálnu a horizontálnu montáž, b – pre
ovláda sa termostatom, ktorý automaticky udržuje určitú podlažnú montáž
teplotu. Prístroj disponuje vbudovaným zariadením pre
Kde: 1 – Vstupná trúbka; 2 – poistná klapka; 3 – redukčný
ochranu pred prehriatím (termovypínač), ktoré vypína
ventil (pri tlaku vo vodovode nad 0,7 MPa); 4 – uzavierací
ohrievač z elektrickej siete, keď teplota vody dosiahne
ventil; 5 – lievik so spojením s kanalizáciou; 6 – hadica; 7 –
príliš vysoké hodnoty.
kohútik na vypúšťanie bojlera

82 Návod k obsluhe a údržbe


Pri pripojení bojleru k vodovodu sa musí brať do úvahy
ukazujúce farebné znaky /prstence/ na trubkách: modrý
•bez•pripáčky
modeloch komplektovaných s poistným ventilom
– bojler môže byť vypustený priamo cez jeho SK
– pre studenú / vstupujúcu/ vodu, červený – pre horkú / vchodnú rúru, pričom musí byť predtým odpojený od
vystupujúcu/ vodu. vodovodnej inštalácie.
Je povinné montovanie ochranného zariadenia typu Pri odstránení príruby je normálne to, že vytečie pár litrov
spätná poistná klapka (0,8 MPa), s ktorým bol bojler vody, ktoré zostali vo vodnej nádrži.
kúpený. Tá sa umiestňuje na vstup pre studenú vodu,
v súlade s ručičkou na jeho telese, ktorá ukazuje smer Pri vypúšťaní vody sa musia urobiť opatrenia, aby
vstupujúcej vody. Nepripúšťa sa iná zastavujúca armatúra vytekajúca voda nezapríčinila škody.
medzi klapkou a prístrojom.
Výnimka: Ak miestne podmienky (normy) si vyžadujú V prípade, ak tlak v potrubí presahuje hodnotu, uvedenú
použitie iného bezpečnostného ventilu alebo zariadenia v paragrafe I hore, je nevyhnutné, aby bol namontovaný
(zodpovedajúcemu EN 1487 alebo EN 1489), ten musí byť redukčný ventil, v opačnom prípade bojler nebude použitý
zakúpený dodatočne. Pre spotrebiče, ktoré zodpovedajú správne.Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy v
EN 1487, maximálne pracovné napätie musí dosahovať dôsledku nesprávneho prevádzkovania prístroja.
0,7 MPa. Pre iné bezpečnostné ventily, napätie musí byť
3. Pripojení k elektrické síti.
0,1 MPa pod maximálnou hodnotou, uvedenou v tabuľke
na spotrebiči. V takých prípadoch vratné bezpečnostné
ventily, ktoré sú súčasťou balenia, netreba používať. Pred zapnutím elektrického napojení, sa uistite či je
prístroj plný vody.
Prítomnosť iných /starých/ spätných poistných klapiek
môže zapríčiniť poruchu vášho prístroja a musí sa 3.1. Pri modeloch zásobených napájacou šnúrou spolu so
odstrániť. zástrčkou, sa pripojenie uskutočňuje vsunutím zástrčky do
kontaktu. Odpojenie od elektrickej siete sa uskutočňuje
vypnutím zástrčky z kontaktu.
Nie je prípustný iný uzatvárací ventil medzi poistným
ventilom (bezpečnostné zariadenie) a spotrebičom.
Kontakt musí byť správne pripojený k samostatnému
elektrickému obvodu, zabezpečenému poistkou. Musí byť
Klapka sa nesmie zatáčať na závity s dĺžkou viac ako 10 uzemnený.
mm, v opačnom prípade to môže zapríčiniť poruchu vašej
klapky a je nebezpečné pre váš prístroj.
3.2. Bojler s priloženým napájacím káblom bez zástrčky
Zariadenie musí byť pripojené k samostatnému
Pri bojleroch s vertikálnou montážou poistná klapka musí elektrickému obvodu stacionárnej elektrickej inštalácie
byť pripojená k vstupnému potrubiu pri odstránenom a opatrené upozornením o prúde 16A (20A pre výkon
plastovom paneli prístroja . Po namontovaní ten musí byť v 3700W). Pripojenie musí byť plynulé – bez prerušení.
takomto postavení, ako je ukázané na figúre 2. Elektrický obvod musí byť zabezpečený poistkou a so
zabudovaným zariadením, ktoré zabezpečuje odpojenie
všetkých pólov pri maximálnom napätí kategórie III.
Poistný ventil a potrubie, vedúce od neho k bojleru, musia
byť zabezpečené pred zamrznutím. Pri odtokovej hadici Pripojenie vodičov k napájaciemu káblu zariadenia musí
– voľný koniec musí byť vždy otvorený (nesmie byť ponorený). byť vykonané nasledujúcim spôsobom:
Hadica musí byť tiež zabezpečená proti zamrznutiu. •elektrickej
•Vodič s hnedou farbou izolácie – k fázovému vodiču
inštalácie (L)
Plnenie bojleru vodou sa uskutočňuje otvorením kohútika
pre podanie studenej vody z vodovodu k nemu a kohútika •elektrickej
•Vodič s modrou farbou izolácie – k nulovému vodiču
inštalácie (N)
horúcej vody zmiešavacej batérie. Po naplnení zo
zmiešavača by mal začať tiecť nepretržitý prúd vody. Už
môžete zavrieť kohút teplej vody.
•elektrickej
•Vodič žlto-zelenej farby izolácie – k napájaciemu káblu
inštalácie ( )
Keď sa musí bojler vyprázdniť, je povinné najprv vypnúť 3.3. Bojler bez napájacieho kábla
elektrické napojenie k nemu. Zastavte prívod vody k
bojleru. Otvorte kohútik teplej vody na zmiešavacej Zariadenie musí byť pripojené k samostatnému
batérii. Otvorte kohútik 7 (obr. 4a a 4b), aby ste vypustili elektrickému obvodu stacionárnej elektrickej inštalácie,
vodu z bojlera. Ak v inštalácii nie je taký inštalovaný, bojler zabezpečený upozornením pre prúd 16A (20A pre výkon
môžete vypustiť nasledovným spôsobom: 3700W). Spojenie je uskutočnené prostredníctvom
pevných medených vodičov – kábel 3x2,5 mm² pri
•s páčkou
•pri modeloch, komplektovaných s poistným ventilom
– zdvihnite páčku a voda vytečie cez drenážny
maximálnom výkone 3000W (kábel 3x4,0 mm² pre výkon
3700W).
otvor ventilu

Slovenčina
Návod k obsluhe a údržbe 83
Do elektrickej kontúry pre napojenie prístroja sa musí Termostat (1) и LED indikátor na vykurovanie / môžete
SK vbudovať zariadenie zabezpečujúce odpojenie všetkých jednotku používat“
pólov za podmienok nadmierneho napätia kategórie III.
Teplotu nastavite termostatom (1). Tlačidlo termostatu
Aby sa namontovalo napájacie elektrické vedenie k bojleru umožňuje plynule nastaviť požadovanú teplotu.
je potrebné odstrániť plastový vrchnák (fig.2).
Obrázok 2 ukazuje smer otáčania číselníkov.
Napájacie káble musia byť v súlade s označením na
svorkách takto: e ÚSPORA ENERGIE - v tomto režime voda v spotrebiči
dosiahne teplotu približne 60°C. Tým sa znížia tepelné
••fázový s označením A alebo A1 alebo L alebo L1 straty.

••neutrálny s označením N (B alebo B1 alebo N1) LED indikátor na vykurovanie / môžete jednotku používat“

•skrutkovému
•Je povinnéspojeniu,
pripojenie poistného vedenia k
označené znakom .
- ukazuje režim práce zariadenia: červené svetlo
indikuje, že sa voda zahrieva, modré svetlo indikuje, že
je požadovaná termostatom teplota dosiahnutá. Indikátor
Po montáži sa plastový vrchnák má znovu vrátiť na svoje nesvieti, v prípade, že je prepínač výkonu vypnutý.
miesto! Prepínač výkonu (2) a LED indikátory
Vysvetlivka k fig.3: Prepínač výkonu jednej polohy :
T2 – termovypínač; T1 – termoregulátor; S – prepínač ;
R – ohrievač; SL1, SL2, SL3 – signálna lampa; F – príruba; 0 – vypnuté;
АТ – anódový tester (pri modeloch, u ktorých taký je); AP – I – zapnuté;
anódový protektor.
LED indikátor na výkon I svieti v zapnutej polohe
VI. PROTIKORÓZNA OCHRANA - HORČÍKOVÁ prepínača.
ANÓDA (PRI BOJLEROCH S VODNOU NÁDRŽOU SO
Prepínač výkonu dvoch polôh:
SKLO-KERAMICKÝM KRYTÍM)
0 – vypnuté;
Horčíkový anódový protektor chráni vnútorný povrch
vodnej nádrže pred koróziou. I, II – zapnuté;

Protektor je opotrebovateľný prvok, ktorý podlieha Výber polohy výkonu na ohrievanie:


periodickej výmene. Vzhľadom k dlhodobému a Zadaný výkon V polohe V polohe
bezporuchovému prevádzkovaniu Vášho bojleru výrobca ( výkon je ukazaný na zapnutia zapnutia
ukazovateli zariadenia) (І) (ІІ)
odporúča periodickú prehliadku stavu horčíkovej anódy
spôsobilým technikom a výmenu v prípade potreby, 1200 W 600 W 1200 W
pričom sa toto môže stať počas periodickej profylaxie 1600 W 800 W 1600 W
prístroja. Za účelom uskutočnenia výmeny kontaktujte
2400 W 1200 W 2400 W
autorizované opravovne!
V polohe I tlačidla LED indikátor výkonu I svieti.
VII. PRÁCA S PRÍSTROJOM
V polohe II tlačidla okrem LED indikátora výkonu I, svieti
1. Zapnutie prístroja aj LED indikátor výkonu II.
Pred prvým zapnutím prístroja sa uistite, že bojler je Anódový tester (4) – (pri modeloch s vbudovaným
správne pripojený k elektrickej sieti a je plný vody. takým zariadením).
Zapnutie bojleru sa uskutočňuje prostredníctvom
zariadenia vbudovaného do inštalácie popísaného v Toto zariadenie slúži pre identifikáciu bežného stavu
podbode 3.2 bodu V alebo napájaním zástrčky na kontakt horčíkovej anódy a informuje o nutnosti jej výmeny.
(ak je model so šnúrou so zástrčkou). Anódový tester je poistený tlačidlom 4 a svetelnou
indikáciou 5 vedľa neho (fig. 2a, 2b). Stav horčíkového
anódového protektoru môžete skontrolovať stlačením
2. Bojlery s elektromechanickým ovládaním
tlačidla 4 ( )
Na Obrázku 2:
Keď svetelný indikátor vedľa neho svieti blikajúc
1 - Termostat so ZELENÝM svetlom, toto je signál, že ANÓDOVÝ
2 - Prepínač výkonu PROTEKTOR funguje NORMÁLNE a chráni pred koroziou
Váš prístroj. Keď svetelný indikátor svieti blikajúc
3 - LED diódy
s ČERVENÝM svetlom, toto je signál, že ANÓDOVÝ
4 - Test anódy PROTEKTOR je opotrebený a musí sa vymeniť.

84 Návod k obsluhe a údržbe


Pri demontáži Vášho bojleru s výmenníkom tepla je nutné,
Výmena anódového protektoru sa uskutočňuje aby oba ventily boli uzavreté. SK
spôsobilým technikom.
Je nevyhnutné použiť dielektrické vložky pri zapájaní
výmenníka k inštalácii s medenými rúrami.
Skúšačka napätia reaguje presne podľa stavu anódnej
ochrany pri teplote vody v spotrebiči nad 60°C. Z toho
dôvodu, skôr ako stlačíte gombík č. 4 (TEST), ubezpečte sa, že Pre zamedzenie korózie musia byť v inštalácii použité rúry
voda v spotrebiči je zohriata a že pred tým nebolo vyčerpané s obmedzeným rozptylom plynov.
veľké množstvo studenej vody. Termostat musí byť nastavený na
maximálnu teplotu. Zariadenia s jednou serpentínou a s priechodkou
snímača teploty

3. Ochrana podľa teploty (platí pre všetky modely)


Inštalácia jednotky je na náklady kupujúceho a musí byť
Prístroj je vybavený špeciálnym zariadením (termovypínač) vykonaná kvalifikovanou osobou v súlade so zákaldným
pre ochranu pred prehrievaním vody, ktoré vypína návodom na použitie jednotky a jeho prílohmi.
ohrievač z elektrickej sieti, keď teplota dosiahne príliš
vysoké hodnoty.
Technické údaje:
Model GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
Ak sa po aktivácii zariadenie neuvedie do činnosti a 8047 10047 12047 15047
spotrebič nebude pracovať, obráťte sa na autorizovaný Plocha serpentíny (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
servis, ktorý problém odstráni.
Objem serpentíny (l) 2.16 3.23 3.23 3.23

VIII. MODELY S VÝMENÍKEM TEPLA (TRUBKOVÝ Pracovný tlak serpentíny 0.6 0.6 0.6 0.6
(MPa)
HAD) - OBR.1B, OBR.1C, OBR.1D A TABUĽKY 1, 2 И 3
Maximálna teplota (°C) 80 80 80 80
Tieto sú prístroje s integrovaným výmenníkom tepla,
ktoré sú určené na pripojenie k vykurovaciemu systému s
Pri modeloch, pri ktorých je priechodka snímača teploty
maximálnou teplotou nosiča tepla - 80°C. Riadenie prúdu
dodaná s prístrojom a je možnosť montovať ju sa
cez výmenník tepla sa uskutočňuje podľa konkrétnej
priechodka montuje ku svorke, označenej „TS“. Niť treba
inštalácie, pričom výber riadenia by sa malo uskutočniť
upevniť.
počas jej projektovania (napríklad: externý termostat na
meranie teploty vnútri vodnej nádrži a ktorý riadí obehové Jednotky s dvojími serpentínami a s priechodkou
čerpadlo alebo magnetický ventil). snímača teploty
Ohrievače vody s výmenníkom tepla umožňujú Tieto jednotky umožňujú pripojenie k dvom vonkajším
zahrievanie vody ako nasleduje: zdrojom – k solárnemu koleltoru alebo k lokálnym, či
hlavným vodným kúrením.
1. Pomocou výmenníka tepla (cievky) – hlavný spôsob na
Indikácie serpentín:
zahrievanie vody

2. Pomocou elektrického prídavného vykurovacieho


•serpentíny
•S1 a šípka,S1smerujúca k výstupu serpentíny – vstup
článku s automatickým riadením, vmontované do prístroja
– používa sa, keď je potreba ďalšieho zahrievania vody •serpentíny
•S1 a šípka,S1smerujúca od výstupu serpentíny – výstup
alebo pri oprave systému výmennika tepla (cievky).
Pripojenie do elektrickej siete a manipulácia s prístrojom
sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch. •serpentíny
•S2 a šípka,S2smerujúca k výstupu serpentíny – vstup
Montáž
Okrem vyššie popísaného spôsobu montáže, zvláštnosť
•serpentíny
•S2 a šípka,S2 smerujúca od výstupu serpentíny – výstup
týchto modelov je v tom, že je nutné pripojiť výmenník
tepla k vykurujúcej inštalácii. Pripojenie sa uskutočňuje za K nádrže je namontovaný náprstok s vnútornou svorkou
dodržania smerov ručičiek z fig. (1b, 1c, 1d). odporúčame ½“ na montovanie termosondy, označený TS. K jednotke
Vám namontovať uzavieracie ventily na vstupe a výstupe je dodaná aj mosadzná priechodka, ktorú treba upevniť k
výmenníku tepla. Pri zastavení prúdu nosiča tepla náprstku.
prostredníctvom spodného (uzavieracieho) ventilu sa
vyhnete nežiadúcej cirkulácii nosiča tepla v obdobiach,
keď používate jenom elektrický ohrievač.

Slovenčina
Návod k obsluhe a údržbe 85
Technické údaje:
SK Model GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S OPIS K PRÍLOHE I
10047 12047 15047 (1) meno dodávateľa alebo ochranná známka;
Plocha serpentíny S1 (m²) 0.5 0.5 0.5 (2) dodávateľov identifikačný kód modelu; (3)
deklarovaný záťažový profil vyjadrený príslušným písmenom a
Plocha serpentíny S2 (m²) 0.3 0.3 0.3
zvyčajné použitie v súlade s tabuľkou 3 v prílohe VII; (4) trieda
Objem serpentíny S1 (l) 2.4 2.4 2.4 energetickej účinnosti ohrevu vody daného modelu, určená v
súlade s bodom 1 prílohy II; (5) energetická účinnosť ohrevu vody
Objem serpentíny S2 (l) 1.4 1.4 1.4 v %, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo; (6) ročná spotreba
Pracovný tlak serpentíny S1 0.6 0.6 0.6 elektrickej energie v kWh vo forme konečnej energie a/alebo
(MPa) ročnej spotreby paliva v GJ vztiahnutá na spalné teplo (GCV),
zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s
Pracovný tlak serpentíny S2 0.6 0.6 0.6
(MPa) bodom 4 prílohy VIII, (7) teploty nastavené na termostate
ohrievača vody pri uvedení na trh dodávateľom; (8) denná
Maximálna teplota chladiacej 80 80 80 spotreba elektrickej energie Q elec v kWh zaokrúhlená na tri
kvapaliny (°C)
desatinné miesta; (9) deklarovaný záťažový profil vyjadrený
príslušným písmenom v súlade s tabuľkou 1 tejto prílohy; (10)
IX. PERIODICKÁ ÚDRŽBA
zmiešaná voda pri 40 °C V40 v litroch zaokrúhlená na najbližšie
Pri normálnej práci bojleru, pod vplyvom vysokej teploty celé číslo; (11) Maximálna teplota termostatu (12) Režim „po
sa na povrch ohrievača usádza vápenec /tzv. kotolný vybalení“ znamená štandardné prevádzkové podmienky,
kameň/. Toto zhoršuje výmenu tepla medzi ohrievačom nastavenie alebo režim nastavený výrob¬ com na úrovni výroby,
a vodou. Teplota na povrchu ohrievača a v pásme okolo ktorý sa aktivizuje ihneď po inštalácii prístroja, vhodný pre bežné
neho sa zvyšuje. Vzniká charakteristický šum /vody, ktorá použitie konco¬ vým používateľom vzhľadom na podmienky
začína vrieť/. Termoregulator sa začína zapínať a vypínať vypúšťania vody, pre ktoré bol výrobok navrhnutý a uvedený na
častejšie. Je možná “klamná” aktivácia poistky teploty. trh.(13) energetická účinnosť ohrevu vody v %, zaokrúhlená na
Preto výrobca tohto prístroja odporúča na každé 2 roky jedno desatinné miesto (14) Všetky špecifické opatrenia týkajúce
profylaxiu Vášho bojleru autorizovaným opravujúcim sa montáže, inštalácie a údržby sú opísané v návode na obsluhu
strediskom alebo opravujúcou bázou. Táto profylaxia musí a inštaláciu.Prečítajte si a dodržiavajte návody na obsluhu a
obsahovať čistenie a prehliadku anódového protektoru inštaláciu. (15) Všetky údaje obsiahnuté v informáciách o
(pri bojleroch sa sklo-keramickým krytím), ktorý v prípade výrobku boli zistené za aplikovania zadaní Európskych smerníc.
potreby vymeniť novým. Rozdiely pri informáciách o výrobku, ktoré sú uvedené na inom
mieste, môžu prameniť z rozdielnych skúšobných podmienok.
Na očistenie spotrebiča používajte vlhkú handru.
Smerodajné a platné sú iba údaje obsiahnuté v týchto
Nepoužívajte brúsne prostriedky alebo prostriedky
informáciách o výrobku.
obsahujúce rozpúšťadlo. Neoblievajte zariadenie vodou.

Výrobca nenesie zodpovednosť za všetky následky


vyplývajúce z nedodržania toho návodu.
OPIS K PRíLOHE II
Zneškodnenie starych elektrickych a (1) meno dodávateľa alebo ochranná známka;
elektronickych zariadeni (2) dodávateľov identifikačný kód modelu; (3) trieda
Tento symbol na produkte alebo jeho baleni indikuje, energetickej účinnosti modelu, určená v súlade s bodom 2
že produkt nepatri do bežného domového odpadu. prílohy II; (4) straty v pohotovostnom režime vo W, zaokrúhlené
Musi byt` odovzdany na prislušne zbemé miesto určené na najbližšie celé číslo (5) užitočný objem v litroch, zaokrúhlený
na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.
V pripade nevhodnej likvidacie može mat` produkt
na najbližšie celé číslo (6) užitočný objem V v litroch zaokrúhlený
nepriaznivý dosah na l`udske zdravie alebo na životné na jedno desatinné miesto; (7) statická strata S vo W
prostredie. Reciklácia materiálov pomože zachovat` zaokrúhlená na jedno desatinné miesto (8) Všetky špecifické
prírodné zdroje. Viac informacií o recyklacií tohto opatrenia týkajúce sa montáže, inštalácie a údržby sú opísané v
produktu získate na príslušnom mestskom úrade, u
spoločnosti na likvidáciu odpadkov alebo na mieste návode na obsluhu a inštaláciu.Prečítajte si a dodržiavajte
zakúpenia tohto produktu. návody na obsluhu a inštaláciu. (9) Všetky údaje obsiahnuté v
informáciách o výrobku boli zistené za aplikovania zadaní
Európskych smerníc. Rozdiely pri informáciách o výrobku, ktoré
sú uvedené na inom mieste, môžu prameniť z rozdielnych
skúšobných podmienok. Smerodajné a platné sú iba údaje
obsiahnuté v týchto informáciách o výrobku

86 Návod k obsluhe a údržbe


Poštovani klijenti, Za modele bez izmenjivača toplote (serpentina)
Ekipa TESY-ja čestita vam na novoj kupovini. Nadamo se da RS
će novi uređaj doprineti većem komforu u vašem domu. 7. Dnevna potrošnja električne energije - vidi Prilog I.

Cilj ovog tehničkog opisa sa uputstvom jeste da Vas 8. Proglašeni profil opterečenja - vidi Prilog I.
upozna sa proizvodom i uslovima za njegovu pravilnu 9. Količina miješane vode na 40°C V40 u litrima - vidi
montažu i upotrebu. Uputstvo je namenjeno i ovlašćenim Prilog I.
serviserima koji će obaviti prvobitnu montažu uređaja,
demontirati ga i remontirati u slučaju potrebe. 10. Maksimalna temperatura termostata - vidi Prilog I.

Poštovanje pravila u ovom uputstvu u interesu je 11. Fabrički zadate temperaturne postavke - vidi Prilog I.
kupca i jedan je od uslova garancije koja je navedena u
12. Energetska efikasnost pri zagrevanju vode - vidi Prilog I.
garantnom listu.
Za modele s izmenjivačem topline (serpentina)
Molim, imajte na umu da pridržavanje uputa sadržanih
u ovom priručniku je u interesu kupca kupca, ali uz to 13. Kapacitet skladištenja topline u litrima - vidi Prilog II.
je jedan od jamstvenih uslova navedenih u jamstvenoj
karti, da bi mogao kupac da koristi besplatan servis u 14. Toplotni gubici na nula opterećenja - vidi Prilog II.
jamstvenom roku. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja III. VAŽNA PRAVILA
uređaja i bilo štete nastale kao rezultat rada i / ili instalacije
koje ne udovoljavaju smernicama i uputama u ovom •obezbeđenom
•Bojler da se montira samo u prostorijama sa
normalnom zaštitom od požara.
priručniku.
Električni bojler zadovoljava zahteve EN 60335-1, EN •da•Nemojte da uključujete bojler pre nego što ste se uverili
je pun vode.
60335-2-21.

I. NAMENA
•mrežu
•Priključivanje bojlera na vodovodnu i električnu
moraju da obave ovlašćeni vodoinstalateri i
Namena uređaja je da obezbeđuje vruću vodu za elektroinstalateri. Kvalificirani tehničar je osoba koja ima
komunalne objekte koji su priključeni na vodovodnu relevantne ovlasti u skladu s relevantnim propisima te
mrežu pritiska ne više od 6 bar (0,6 MPa). On je namijenjen države.
za uporabu samo u zatvorenim i grejanim prostorijama
gde temperatura ne pada ispod 4°C, a nije dizajniran za
•da•Prilikom priključivanja bojlera na električnu mrežu mora
se pazi na pravilno spajanje zaštitnog voda.
rad u kontinuiranom protočnom režimu.
Uređaj je dizajniran da radi na područjima s tvrdoćom
•bojler
•Ukoliko se temperatura u prostoriji snizi ispod 0°C,
mora da se istoči na način (pratite proceduru iz t. V,
vode do 10 dH.U slučaju da se instalira na području sa podt. 2 “Povezivanje bojlera na vodovodnu mrežu“).
čvršćom vodom moguće je vrlo brzo nakupljanje od
vapnenačkih naslaga koje uzrokuju karakterističnu buku •normalno
•Za vremedaeksploatacije - (režim grejanja vode) - to je
voda kaplje iz drenažnog otvora sigurnosnog
kad se zagreja kao što i brzo pogoršanje električnog dela.
ventila. Isti mora biti ostavljen otvoren prema atmosferi.
Za područja s čvršćom vodom se preporučuje čišćenje
Mora se uzeti mere za uklanjanje ili prikupljanje iznosa
aparata nakupljenih kamenaca svake godine, a snaga
proteklih količina kako bi se izbeglo oštećenje i ne smeju
korištenja grejača da je do 2 kW.
kršiti zahtevi opisani u stavku 2. V. Ventil i povezani na
II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE njega komponenti moraju biti zaštićeni od smrzavanja.

1. Nazivna zapremina V u litrima - vidi tabelu na uređaju •(kipuće


•Za vreme zagrevanja uređaja može biti zviždanje buke
vode). To je normalno i ne predstavlja kvar. Buka se
2. Nazivni napon - vidi tabelu na uređaju povećava s vremenom, a razlog je akumulirani vapnenac.
Da biste uklonili buku, aparat treba se očistiti. Ova usluga
3. Nazivna jačina - vidi tabelu na uređaju nije pokriven jamstvom
4. Nazivni pritisak - vidi tabelu na uređaju •redovno
•U ciljudabezbednog rada bojlera nepovratni ventil treba
se čisti i pregledava da li fukcioniše normalno
Ovo nije pritisak iz vodovodnu mrežu. To je najavljeno (da nije blokiran) pri čemu u rejonima sa veoma tvrdom
za uređaj i odnosi se na uslove sigurnosnih standarda. vodom treba da se čisti od nagomilanog kamenca. Ova
usluga nije predmet garancijskog servisiranja.

5. Vrsta bojlera zatvoren akumulirajući grejač vode, sa Zabranjene su bilo kakve promene i preuređenja u
toplinskom izolacijom konstrukciji i električnoj šemi bojlera. U slučaju kada se
utvrdi da je do toga došlo, garancija se poništava. Promene i
6. Unutrašnje pokriće za modele: GC staklokeramika
preuređenja su uklanjanje bilo kojeg elementa koji je proizvođač
ugradio, ugradnja dodatnih komponenata u bojler, zamena
elemenata sa sličnima koje proizvođač nije odobrio.

Srpski
Uputstvi za upotrebu i održavanje 87
RS •toplote.
•Ovo uputstvo odnosi se i na bojlere sa izmenjivačem Nepovratni ventil ne može da zaštiti uređaj ukoliko je
pritisak u vodovodu veći od propisanog za uređaj.
•takvim
•Ukoliko je napojni kabl (kod modela opremljenih
kablom) oštećen, mora da bude zamenjen od V. MONTAŽA I PUŠTANJE U POGON
strane servisera ili lica sa odgovarajućom kvalifikacijom
kako bi se izbegao bilo kakav rizik.
Sve tehničke i električne radove mora da izvede ovlašćeni
•djece
•Ovaj8 iuređaj je namijenjen za korištenje od strane
više od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
instalater. Kvalificirani tehničar je osoba koja ima
relevantne ovlasti u skladu s relevantnim propisima te države.
osjetljivih ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa
nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom 1. Montaža
ili poučena u skladu sa sigurnim korištenjem uređaja i Preporučuje se da se uređaj ugradi što bliže mestima
razumjeti opasnosti koje mogu nastati. na kojima će se topla voda koristiti kako bi se izbegao
••Djeca ne moraju se igrati s aparatom gubitak toplote u cevovodu. Kod montaže u kupatilu
bojler treba da se ugradi na takvom mestu na kojem
•strane
•Čišćenje i održavanje uređaja ne smije biti izvedeno od
djece koja nisu pod nadzorom.
neće biti zalivan vodom iz tuša ili pokretnog tuša. Bojler
okačiti na nosećim konzolama koje su montirane na
kućištu (ako nisu pričvršćene, moraju da se montiraju
IV. OPIS I NAČIN RADA pomoću priloženih vijaka). Kačenje se obavlja pomoću
Uređaj se sastoji od kazana, prurubnice u donjem delu dve kuke (min Ø 10 mm) čvrsto pričvršćene za zid (nisu u
(kod bojlera za uspravnu montažu) ili sa strane (kod kompletu za montažu). Konstrukcija noseće konzole kod
bojlera za ležeću montažu), zaštitnog plastičnog kućišta i bojlera za uspravnu montažu je univerzalna i omogućuje
nepovratnog ventila. da rastojanje između kuka bude od 220 mm do 300 mm
(sl. 1a). Kod bojlera za ležeću montažu rastojanja između
1. Kazan se sastoji od čeličnog rezervoara (spremnika za kuka su različita za svaki model i navedena su u tablici 1
vodu) i plašta (spoljašnje oplate) sa toplinskom izolacijom uz sliku 1b.
između njih od ekološki čistog penopoliuretana velike
gustoće i dve cevi sa navojem G ½’’ za dovod hladne vode
(sa plavim prstenom) i ispuštanje tople vode (sa crvenim Kako bi se izbegle štete korisniku i trećim licima u
prstenom). slučaju havarije sistema za snabdevanje toplom
Unutrašnji rezervoar u zavisnosti od modela može da bude vodom, potrebno je da se bojler montira u prostorijama sa
dve vrste: podnom hidroizolacijom i drenažom u kanalizaciji. Ni u kom
slučaju ne stavljajte ispod bojlera stvari koje nisu
•staklokeramičkim
•Od crnog čelikapokrićem;
zaštićenog od korozije specijalnim vodootporne. Kada se bojler montira u prostorijama bez
podne hidroizolacije, potrebno je da se ispod njega predvidi
••Od nerđajućeg čelika zaštitna kada sa kanalizacionom drenažom.

Bojleri za uspravnu montažu mogu da budu sa ugrađenim


izmenjivačem toplote (serpentinom). Ulaz i izlaz Napomena: zaštitna kada nije u kompletu i bira je
serpentine razmešteni su bočno i predstavljaju cevi sa korisnik.
navojem G ¾ “.
2. Spajanje bojlera na vodovodnu mrežu
2. Na prirubnici je montiran električni grejač. Kod
bojlera sa stakolkeramičkim pokrićem montiran je i l. 4a/4b - za uspravnu montažu i ležeću montažu
mahnezijumova anoda. Gde: 1 - Ulazna cev; 2 - bezbednosni ventil; 3 - reducir
Električni grejač zagreva vodu u rezervoaru. Grejačem ventil (kod napona u vodovodu iznad 0,7 MPa); 4 - stop
upravlja termostat koji automatski održava zadatu ventil; 5 - levak sa vezom prema kanalizaciji; 6 – crevo; 7 -
temperaturu. Urеđај rаspоlаžе sа ugrаđеnim pribоrоm zа ventil za istakanje bojlera
zаštitu оd prеgrеvаnjа (tеrmоprеkidаčеm) kојi isključuје
Prilikom spajanja bojlera na vodovodnu mrežu mora da se
grејаč iz еlеktričnе mrеžе kаdа tеmpеrаturа vоdе dоsеgnе
vodi računa o obojenim oznakama (prstenima) na cevima:
prеvisоkе vrеdnоsti.
plavo za hladnu (ulaznu) vodu, crveno za vruću (izlaznu)
3. Nepovratni ventil sprečava potpuno pražnjenje uređaja vodu.
u slučaju prekida dovoda hladne vode iz vodovodne Obavezno mora da se montira nepovratni ventil sa kojim
mreže. U režimu zagrevanja štiti uređaj od povećanja je bojler kupljen. On se montira na priključak za hladnu
pritiska u rezervoaru vode (kod povećanja temperature vodu u skladu sa strelicom na njemu koja ukazuje smer
pritisak se povećava vоdа sе širi) do vrednosti veće ulazne vode. Nije dozvoljena montaža bilo kakve druge
od dozvoljene preko ispuštanja suvišne vode preko zaustavne armature između ventila i bojlera.
drenažnog otvora.

88 Uputstvi za upotrebu i održavanje


Izuzetak: Ako lokalni propisi (pravila) zahtevaju korišćenje Ako tlak u vodovodnoj mreži prelazi navedenu vrednost
drugog sigurnosnog ventila ili uređaj (u skladu s EN 1487 u I stavku gore, potrebno je instalirati tlačni ventil, inače RS
i EN 1489), to se mora on kupiti naknadno. Za uređaje kotao neće raditi ispravno. Proizvođač ne preuzima
usklađene sa EN 1487 maksimalni oceni radni tlak mora odgovornost za probleme izazvane nepravilnom
biti 0,7 MPa. Za ostale sigurnosne ventile, tlak na koji su upotrebom uređaja.
kalibrovani mora biti od 0,1 MPa manje od označenog na
pločici uređaja. U tim slučajevima uzvratno sigurnosni 3. Spajanje na električnu mrežu.
ventil isporučen sa uređajem ne treba se koristiti.
Pre nego uključite napajanje električnom energijom
Postojanje drugih (starih) nepovratnih ventila može da ubedite se da je bojler napunjen vodom.
dovede do oštećenja bojlera i treba da se uklone.
3.1. Kod modela opremljenih napojnim kablom sa
Ne dopušta se druga zaustavljajuća armatura između utikačem povezivanje se ostvaruje stavljanjem u utičnicu.
uzvratno sigurnosnog ventila (sigurnosni uređaj) i Isključivanje iz električne mreže ostvaruje se izvlačenjem
uređaja. utikača iz utičnice.

Nije dozvoljeno da se ventil montira na navojima dužine Kontakt moraj biti ispravno spojen na zaseban strujni
više od 10 mm, u protivnom to može da dovede do krug predviđen s osiguračem. On mora biti uzemljen.
oštećenja vašeg ventila i opasno je po vaš bojler.

3.2. Kod modela sa montiranog napojnog kabla bez


Kod bojlera za vertikalnu montažu zaštitni ventil mora da
utikačem
bude povezan na ulaznu cev kod skinutog plastičnog
panela uređaja. Posle montaže mora da bude u poziciji prikazanoj Priključivanje bojlera na električnu mrežu ostvaruje
na slici 2. se pomoću napojnog kabla na odvojeno strujno kolo
zaštićeno 16 A prekidačem (20A za jačina > 3700W). U
strujnom kolu napajanja uređaja treba da se predvidi
Uzvratno sigurnosni ventil i cev iz njega na kotlu mora biti montaža uređaja kojim se garantuje isključenje svih
zaštićeni od smrzavanja. U slučaju drenaže sa crevom – polova u uslovima prenapona kategorije III.
njegov slobodan kraj mora uvek biti otvoren prema atmosferi (da
nije uronjen). Crijevo isto treba biti osigurano od smrzavanja. Povezivanje napajajučih vodova mora da se izvede u
skladu sa oznakama spojnica termoprekidača i to:

Punjenje bojlera vodom vrši se odvijanjem vodovodne ••fazovi na oznaku (L)


slavine za hladnu vodu i odvijanjem slavine za vruću vodu ••neutralni na oznaku (N)
tuš baterije. Posle punjenja iz tuš baterije treba da poteče
neprekidan vodeni mlaz. Tek tada možete da zatvorite •navojnim
•obaveznospojem
je da se bezbednosni provodnik poveže sa
označenim sa ( )
slavinu za toplu vodu.
3.3. Kod modela koji nemaju ugrađen napojni kabl sa
Kada je potrebno da se bojler istoči, obavezno najpre
utikačem vezivanje bojlera na električnu mrežu ostvaruje
prekinite električno napajanje. Zaustavite dotok vode
se pomoću trožilnog napojnog kabla sa bakarnim
prema bojleru. Otvorite slavinu za toplu vodu na bateriji.
provodnikom 3x2.5 mm² na odvojeno električno kolo
Otvorite ventil 7 (fig. 4a i 4b) da istočite vodu iz bojlera.
zaštićeno prekidačem 16A. Tо sе оdnоsi nа bојlеrе sа
Ako u instalaciji nema takvog ventila, bojler može da se
јаčinоm struје dо 3000 W uključivо. U električnu šemu
istoči na sledeći način:
napajanja mora da se ugradi uređaj koji obezbeđuje
•podignite
•kod modela koji imaju predpazni ventil sa polugom –
polugu i voda će isteći kroz drenažnog otvora
razdvajanje svih polova u uslovima hiper napona
kategorije III.
ventila. Da bi se napojni električni kabl povezao na bojler,
•bude
•kodistočen
modela sa ventilom bez poluge – bojler može da
direktno preko ulazne cevi, ali mora biti
potrebno je da se skine plastični poklopac (sl. 2).
Povezivanje žica napajanja treba da bude u skladu sa
predhodno odvojen od cevovoda. oznakama na terminalima kao što sledi:
Prilikom skidanja prirubnice normalno je da dođe do ••fazovi na oznaku А1 ili L ili L1.
istakanja nekoliko litara vode iz rezervoara za vodu.
••neutralni na oznaku N (B ili B1 ili N1)
Prilikom istakanja treba preduzeti mere za sprečavanje
•navojnim
•Obavezno je da se bezbednosni provodnik poveže sa
spojem označenim sa .
šteta koje može da prouzrokuje voda.
Nakon ugradnje ponovno vratite plastični poklopac na
mesto!

Srpski
Uputstvi za upotrebu i održavanje 89
Objašnjenje uz sl. 3: I – uključen položaj;
RS T2 - termoprekidač; T1 - termoregulator; S - ključ ;
R - grejalica; SL1, SL2, SL3 - signalna sijalica; F - prirubnica; Svetlosni indikator snaga I svetli kod uključenog I stepen
АТ - anodni tester (samo kod modela s takvim); AP - prekidača.
anodni protektor; Prekidač snaga s dva stepena:
VI. ZAŠTITA OD KOROZIJE - ZAŠTITNA 0 – isključen položaj;
MAGNEZIJUMOVA ANODA (KOD BOJLERA
SA REZERVOAROM SA STAKLOKERAMIČKIM I, II – uključen položaj;
POKRIĆEM) Biranje nivoa snage za zagrevanje:
Zaštitna magnezijumova anoda štiti unutrašnju površinu Objavljena snaga Uključeni (І) Isključen (ІІ)
(označena na pločici uređaja) stepen stepen
rezervoara za vodu od korozije. Ona je deo koji zbog
habanja podleži periodičnoj zameni. U cilju produžavanja 1200 W 600 W 1200 W
radnog veka i bezbedne upotrebe bojlera proizvođač 1600 W 800 W 1600 W
preporučuje periodičnu kontrolu stanja zaštitne
2400 W 1200 W 2400 W
magnezijumove anode od strane ovlašćenog servisera i
u slučaju potrebe zamenu. To može da se obavi za vreme Pri I stepen prekidača svjetlosni indikator snaga I svetli.
periodične profilakse uređaja. Za zamenu stupite u kontakt
sa ovlašćenim serviserima! Pri II stepen prekidača osim svjetlosnog indikatora snaga
I, svetli i svetlosnog indikatora snaga II.
VII. RUKOVANJE UREĐAJEM
Mаgnеziјumskа аnоdа (4) - (kоd mоdеlа sа ugrаđеnоm
1. Uključivanje uređaja аnоdоm).
Pre prvobitnog uključivanja uređaja uverite se da je bojler Оvај urеđај služi zа utvrđivаnjе tеkućеg stаnjа
ispravno vezan na električnu mrežu i da je pun vode. mаgnеziјumskе zaštite i infоrmišе о pоtrеbi dа budе
Uključivanje bojlera ostvaruje se komutatorom ugrađenim zаmеnjеnа. Mаgnеziјumskа аnоdа је zаštićеnа dugmеtоm
u instalaciju koji je je opisan u podtački 3.2 tačke V ili 4 i svеtlоsnоm indikаciјоm 5 pоrеd njеgа. Stаnjе аnоdnе
stavljanjem utikača u utičnicu (ukoliko je model sa kablom zаštitе mоžеtе dа prоvеritе pritiskоm nа dugmе 4 ( ).
sa utikačem).
Kаdа svеtlоsni indikаtоr 5 pоrеd njеgа siја isprеkidаnim
ZЕLЕNIM svеtlоm, tо znаči dа АNОDNА ZАŠTITА
2. Bojleri s elektromehaničkim upravljanjem
funkciоnišе nоrmаlnо i štiti оd kоrоziје vаš urеđај. Kаdа
Slika 2 gde: svеtlosni indikаtоr 5 siја isprеkidаnim CRVЕNIM svеtlоm,
tо znаči dа је АNОDNА ZАŠTITА pоhаbаnа i mоrа dа sе
1 - Termoregulator zаmеni.
2 - Prekidač snaga Magnezijumov anod je obezbeđen dugmetom 4 i
3 - Svetlosni indikatori svetlosnom indikacijom 5 pored njega (sl. 2).
4 - Anodni tester
Termoregulator (1) i svetlosni indikator „zagrevanje / Zаmеnu аnоdnе zаštitе оbаvljа оvlаšćеni tеhničаr.
spreman za uporabu“
Postavka temperature se osigurava dugmetom termostata
(1). Ova postavka omogućuje glatko postavljanje željene Anodni tester izveštava ispravno stanje anodnog
temperature. zaštitnika kada je temperatura vode u jedinici više od 60°
C. Dakle, pre nego što pritisnete dugme 4 (TEST), uverite se da je
Na slici 2 je prikazan smjer rotacije dugmadi. voda u jedinici zagrejana i nije iscrpljena količina s uvođenjem
e UŠTEDA ELEKTRIĆNE ENERGIJE – U ovom načinu rada, hladne vode pre toga. Termostat mora biti postavljen na
maksimalnoj temperaturi.
voda u uređaju će imati temperaturu oko 60°C. Na taj
način se smanjuju gubitke topline.
Svetlosni indikatori „zagrevanje / spreman za uporabu“ 3. Zаštitа оd tеmpеrаturе (odnosi se na sve modele)
- prikazuje stanje /režim, u kojem se nalazi uređaj: Urеđај је оprеmljеn spеciјаlnim pribоrоm
svetli crveno kada se zagrije voda i svetli plavo kad (tеrmоprеkidаčеm) zа zаštitu оd prеgrеvаnjа vоdе kојi
dosegne određenu temperaturu od strane termostata na isključuје grејаč оd еlеktričnе mrеžе kаdа tеmpеrаturа
vodi. Ne svetli kada je prekidač za napajanje isključen. dоstignе prеvišе visоkе vrеdnоsti.

Prekidač snaga (2) i svetlosni indikatori


Nakon aktivacije, ovaj uređaj ne ostvaruje
Prekidač snaga s jednim stepenom: autoregenerirnje i uređaj neće raditi. Kontaktirajte
0 – isključen položaj; ovlaštenog servisera za rešavanje problema.

90 Uputstvi za upotrebu i održavanje


VIII. MODELI SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE Tehničke karakteristike:
(SERPENTINOM) - SLIKA 1B, SLIKA 1C, SLIKA 1D I Tip GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
RS
TABL. 1, 2 I 3 8047 10047 12047 15047
To su uređaji s integrisanim izmenjivačem toplote Površina serpentine (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
i namenjeni su za spajanje na sistem grejanja s
maksimalnom temperaturom toplonosača – 80°C. Obim serpentine (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
Upravljanje protoka kroz izmjenjivač topline je pitanje Radni pritisak serpentine 0.6 0.6 0.6 0.6
rešenja konkretne instalacije, kao što je izbor upravljanja (MPa)
treba biti učinjen pri njezinom projektovanju (Primer: Maksimalna temperatura 80 80 80 80
spoljni termostat koji mjeri temperature u rezervoaru za toplonosača (°C)
vodu i upravljuje cirkulacijsku pumpu ili magnetski ventil).
Pri modelima uz mogućnost montaže ljuske za
Bojleri s izmenjivačem toplote davaju mogućnost za termosenzor, isporučena s uređajem, mora se montirati na
zagreavanje vode, sledeći metode: izvod, koji je označen sa „TS“. Rezba mora biti zapečaćena.

1. Putem izmenjivača toplote (serpentina) – osnovni Modeli s dva toploizmenjivačemima i ljuska za


način grejanja vode termosenzor

2. Posredstvom pomoćnog električnog grijača s Ovi modeli omogućuju povezivanje na dva spoljna izvora
automatskim upravljanjem, ugrađeni u uređaju - koristi se topline - solarni kolektori i lokalno ili centralno vodno
kada je potrebno dodatno grejanje vode ili pri popravku toplosnabdjevenije.
sistema na izmjenjivaču toplote (serpentina). Priključak
Oznake na serpentinama:
na električnu instalaciju i rad s uređajem navedeni su u
prethodnim paragrafima.
•serpentine
•S1 i strelicaS1 usmerena na izvod serpentine – ulaz
Montaža

Osim već opisanog načina montaže, posebnost kod tih •serpentine


•S1 i strelicaS1 usmerena od izvoda serpentine van – izlaz
modela je to što izmenjivač toplote mora da se priključi
na grejnu instalaciju. Priključivanje se ostvaruje uz
poštovanje smerova ukazanih strelicama na Fig. 1b, 1c,
•serpentine
•S2 i strelicaS2 usmerena na izvod serpentine – ulaz
1d. Preporučuje se da se na ulazu i izlazu izmenjivača
toplote ugrade zaustavni ventili. Tako u slučaju prekida
dovoda toplote donjim zaustavnim ventilom moći će da se
•serpentine
•S2 i strelicaS2 usmerena od izvoda serpentine – izlaz
izbegne neželjena cirkulacija toplote u periodima kada se
koristi samo električni grejač. Na vodospremniku ima zavarena utičnica s unutrašnjim
navojem ½” za montažu termosonde - označena sa
Kada se vrši demontaža bojlera sa izmenjivačem toplote, ‘TS”. U kompletu uređaja ima mjedeni okov (ljuska) za
potrebno je da oba ventila budu zaustavljena. termosondu, koji bi trebao biti navijen na ovu utičnicu.

Tehničke karakteristike:
Obavezno morate da koristite dielektrične uloške za
Tip GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
spajanje izmjenjivača topline na instalaciju s bakrenim 10047 12047 15047
cijevima.
Površina serpentine S1 (m²) 0.5 0.5 0.5

Površina serpentine S2 (m²) 0.3 0.3 0.3


Da biste ograničili koroziju u instalaciji treba koristiti cevi
sa ograničenom difuzijom plinova. Obim serpentine S1 (l) 2.4 2.4 2.4

Obim serpentine S2 (l) 1.4 1.4 1.4


Modeli sa jednim toploizmenjivačem i ljuska za
termosenzor Radni pritisak serpentine S1 0.6 0.6 0.6
(MPa)
Radni pritisak serpentine S2 0.6 0.6 0.6
Ugradnja uređaja je na trošak kupca i mora biti izvedena
(MPa)
od strane kvalificiranog montažera u skladu s osnovnom
nastavom i ovim prilogom u njoj. Maksimalna temperatura 80 80 80
toplonosača (°C)

Srpski
Uputstvi za upotrebu i održavanje 91
IX. PERIODIČNO ODRŽAVANJE
RS U uslovima normalnog rada bojlera pod uticajem visoke OPIS KOD PRILOGA I
temperature na površini grejača sakuplja se kamenac. (1) Naziv ili zaštitni znak dobavljača
To pogoršava izmenu toplote između grejača i vode. (2) Oznaka modela dobavljača (3) Najavljeni profil
Na površini grejača i u zoni oko njega temperatura se opterećenja izražen odgovarajućim slovima i tipična uporaba, u
povećava. Čuje se karakterističan šum proključale vode. skladu s navedenim u tablici 3 Priloga VII (4) Klasa energetske
Termostat počinje da se češće uključuje i isključuje. efektivnosti u zagrevanju vode odgovarajućeg modela, određen
Moguće je da dođe do «lažnog» aktiviranja temperaturne u skladu s Prilogom II, točka 1 (5) Energetska efektivnost kod
zaštite. Zato proizvođač ovog uređaja preporučuje zagrevanja vode u procentima, zaokružena na najbliži celi broj
profilaksu vašeg bojlera svake dve godine od strane (6) Godišnja potrošnja električne energije u kWh, izražena bazi
ovlašćenog servisa. Ova profilaksa treba da uključuje finalne energije, i/ili godišnja potrošnja goriva u GJ, izraženo na
čišćenje i pregled zaštitne magnezijumove anode (kod bazi gornje toplote spaljivanja (GCV)zaokruženo na najbliži celi
bojlera sa staklokeramičkim pokrićem) i zamenu novom u broj a izračunato u skladu s Prilogom VIII, točka 4 (7)
slučaju potrebe. Termostatske postavke temperature u vodogrejaču u obliku u
kojem se nudi na tržištu (8) Dnevna potrošnja električne energije
Za čišćenje uređaja koristite vlažnu krpu. Ne koristite Q elec u kWh, zaokruženo na treći znak nakon decimalnog
abrazivne preparate ili preparate sa razrjeđivačem. zareza (9) Najavljeni profil opterećenja označen odgovarajućim
Nemojte sipati vodu na jedinicu. slovima prema tablici 1. ovog Priloga (10) Količina miješane vode
pri 40° C V40 u litrama, zaokruženo na najbliži cijeli broj; (11)
Proizvođač ne snosi odgovornost za sve posledice koje Maksimalna temperatura termostata (12) Režima „Proizvod
su re zultat nepoštovanja ovog uputstva. spreman za upotrebu“ su standardni radni uslovi, standardna
postavka ili režima, firmeno postavljeni od strane proizvođača
Uputstva za zaštitu životne sredine da budu aktivni odmah nakon instalacije uređaja, pogodni za
normalnu uporabu od strane krajnjeg korisnika u skladu s
Stari električni uređaji sadrže vredne materijale i zato ne
smeju da se bacaju zajedno sa smećem iz domaćinstva! ciklusom apstrakcije za koju je proizvod namenjen i pušten u
Molimo vas da aktivno doprinesete očuvanju resursa prodaju. (13) Energetska efektivnost kod zagrevanja vode u
i životne sredine i da predate uređaj u organizovanim procentima, zaokružena na prvi znak nakon decimalnog zareza
otkupnim mestima).
(14) sve posebne mjere predostrožnosti za ugradnju, montažu, i
održavanja su opisane u uputama za uporabu i ugradnju.
Pročitajte i sledite upute za uporabu i montažu. (15) Svi podaci
sadržani u obavijesti o proizvodu su određeni primjenom
specifikacija relevantnih europskih direktiva. Razlike u podacima
o proizvodu navedene drugde može dovesti do različitih uslova
ispitivanja. Samo podaci sadržani u ovoj informaciji o proizvodu
su primjenljivi i važeći.

OPIS KOD PRILOGA II


(1) Naziv ili zaštitni znak dobavljača
(2) Oznaka modela dobavljača (3) Klasa energetske
efektivnosti, određena u skladu s Prilogom II, točka 2 (4)
Toplinski gubici u nultom opterećenju u W, zaokruženo na
najbliži celi broj (5) Količina vode u litrama, zaokruženi na
najbliži celi broj (6) Toploakumulirajuća zapremina V u litrama,
zaokruženo na prvi znak nakon decimalnog zareza (7) Toplinski
gubici u nultom opterećenju S u W, zaokruženi na prvi znak
nakon decimalnog zareza (8) Sve posebne mjere predostrožnosti
za ugradnju, montažu, i održavanja su opisane u uputama za
uporabu i ugradnju. Pročitajte i sledite upute za uporabu i
montažu. (9) Svi podaci sadržani u obavijesti o proizvodu su
određeni primjenom specifikacija relevantnih europskih
direktiva. Razlike u podacima o proizvodu navedene drugde
može dovesti do različitih uslova ispitivanja. Samo podaci
sadržani u ovoj informaciji o proizvodu su primjenljivi i važeći.

92 Uputstvi za upotrebu i održavanje


Štovani kupci, Za modele bez izmjenjivača topline (serpentina)
Ekipa TESY-ja čestita vam na novoj kupovini. Nadamo se da HR
će novi uređaj pridonijeti većem komforu u vašem domu. 7. Dnevna potrošnja električne energije - vidi Prilog I.

Svrha je ovog tehničkog opisa s uputama za uporabu da 8. Proglašeni profil opterečenja - vidi Prilog I.
Vas upozna s proizvodom i uvjetima njegove pravilne
montaže i uporabe. Upute su namijenjene i ovlaštenim 9. Količina miješane vode na 40°C V40 u litrama - vidi
serviserima koji će obaviti prvobitnu ugradnju uređaja, Prilog I.
demonažu i remont u slučaju potrebe.
10. Maksimalna temperatura termostata - vidi Prilog I.
Poštivanje pravila u ovim uputama u interesu je kupca
i jedan je od uvjeta garancije koja je navedena u 11. Tvornički zadate temperaturne postavke - vidi Prilog I.
garancijskom listu.
12. Energetska učinkovitost pri zagrijavanju vode - vidi
Molim, imajte na umu da pridržavanje uputa sadržanih u
Prilog I
ovom priručniku je prvenstveno za dobrobit kupca, ali uz
to je jedan od jamstvenih uvjeta navedenih u jamstvenoj Za modele s izmjenjivačem topline (serpentina)
karti, da bi mogao kupac da koristi besplatan servis u
jamstvenom roku. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja 13. Kapacitet pohrane topline u litrama - vidi Prilog II.
uređaja i bilo štete nastale kao rezultat rada i / ili instalacije
koje ne udovoljavaju smjernicama i uputama u ovom 14. Toplinski gubici na nula opterećenja - vidi Prilog II
priručniku.
Električni bojler udovoljava zahtjevima EN 60335-1, EN III. VAŽNA PRAVILA
60335-2-21. •normalnom
•Bojler montirati samo u prostorijama s osiguranom
protupožarnom zaštitom.
I. NAMJENA
Namjena je uređaja opskrbiti vrućom vodom komunalne •da•Nemojte uključivati bojler prije nego što ste se uvjerili
je pun vode.
objekte priključene na vodovodnu mrežu tlaka ne više
od 6 bar (0,6 MPa). On je namijenjen za uporabu samo u
zatvorenim i grijanim prostorijama gdje temperatura ne
•moraju
•Priključivanje bojlera na vodovodnu i električnu mrežu
obaviti ovlašteni vodoinstalateri i elektroinstalateri.
pada ispod 4° C, a nije dizajniran za rad u kontinuiranom Kvalificirani tehničar je osoba koja ima relevantne ovlasti u
protočnom režimu. skladu s relevantnim propisima te države.
Uređaj je dizajniran da radi na područjima s tvrdoćom
vode do 10 dH.U slučaju da se instalira na području sa •se•paziti
Prilikom priključivanja bojlera na električnu mrežu mora
na pravilno spajanje zaštitnog voda.
čvršćom vodom moguće je vrlo brzo nakupljanje od
vapnenačkih naslaga koje uzrokuju karakterističnu buku
kad se zagrije kao što i brzo pogoršanje električnog dijela.
•prostoriji
•Ukolikopadne
postoji vjerovatnoća da temperatura u
ispod 0°C, bojler se mora isprazniti (pratite
Za područja s čvršćom vodom se preporučuje čišćenje postupak naveden u t. IV, podtočka 2 Priključenje bojlera
aparata nakupljenih kamenaca svake godine, a snaga na vodovodnu mrežu).
korištenja grijača da je do 2 kW.

II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


•normalno
•Za vrijeme eksploatacije - (režim grijanja vode) - to je
da voda kaplje iz drenažnog otvora sigurnosnog
ventila. Isti mora biti ostavljen otvoren prema atmosferi.
1. Nazivni volumen u litrama - vidi tabelu na uređaju Mora se uzeti mjere za uklanjanje ili prikupljanje iznosa
2. Nazivni napon - vidi tabelu na uređaju proteklih količina kako bi se izbjeglo oštećenje i ne smiju
kršiti zahtjevi opisani u stavku 2. V. Ventil i povezani na
3. Nazivna jačina - vidi tabelu na uređaju njega komponenti moraju biti zaštićeni od smrzavanja.
4. Nazivni tlak - vidi tabelu na uređaju
•(kipuće
•Tijekomvode).zagrijevanja uređaja može biti zviždanje buke
To je normalno i ne predstavlja kvar. Buka se
Ovo nije pritisak iz vodovodnu mrežu. To je najavljeno povećava s vremenom, a razlog je akumulirani vapnenac.
za uređaj i odnosi se na zahtjeve sigurnosnih Da biste uklonili buku, aparat treba se očistiti. Ova usluga
standarda. nije pokriven jamstvom.

5. Vrsta bojlera - zatvoren akumulirajući grijač vode, s


•čistiti
•U cilju sigurnog rada bojlera, nepovratni ventil redovno
i pregledavati fukcionira li normalno (nije li blokiran)
termoizolacijom pri čemu u popdručjima s veoma tvrdom vodom čistiti
ga od nagomilanog kamenca. Ova usluga nije predmet
6. Unutarnje pokriće za modele: GC staklokeramika;
garancijskog servisiranja.

Hrvatski
Upute za uporabu i održavanje 93
3. Nepovratni ventil spriječava potpuno pražnjenje
HR Zabranjene su bilo kakve izmjene i preuređenja u uređaja u slučaju prekida dovoda hladne vode iz
konstrukciji i električnoj shemi bojlera. U slučaju kada se vodovodne mreže. U režimu zagrijavanja štiti uređaj
utvrdi da je do toga došlo, garancija se poništava. Izmjene i od povišenja tlaka u spremniku vode (kod povišenja
preuređenja su uklanjanje bilo kojeg elementa koji je proizvođač temperature tlak se povisuje voda se širi) do vrijednosti
ugradio, ugradnja dodatnih komponenata u bojler, zamjena veće od dopuštene preko ispuštanja suvišne vode preko
elemenata sa sličnim koje proizvođač nije odobrio. drenažnog otvora.

•toplote.
•Ove se upute odnose i na bojlere s izmjenjivačem Nepovratni ventil ne može zaštititi uređaj ukoliko je tlak u
vodovodu veći od propisanog za uređaj.
•takvim
•Ukoliko je napojni kabl (kod modela opremljenih
kablom) oštećen, mora biti zamijenjen od
V. MONTAŽA I PUŠTANJE U POGON
ovlaštenog servisera ili od osobe s odgovarajućom
kvalifikacijom kako bi se izbjegao bilo kakav rizik

•djece
•Ovaj8 iuređaj je namijenjen za korištenje od strane
više od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
Sve tehničke i električne radove mora izvesti ovlašteni
instalater. Kvalificirani tehničar je osoba koja ima
osjetljivih ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa relevantne ovlasti u skladu s relevantnim propisima te države.
nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom
ili poučena u skladu sa sigurnim korištenjem uređaja i 1. Montaža
razumjeti opasnosti koje mogu nastati.
Preporuča se uređaj ugraditi što bliže mjestima na kojima
••Djeca ne moraju se igrati s aparatom će se topla voda koristiti kako bi se izbjegao gubitak

•strane
•Čišćenje i održavanje uređaja ne smije biti izvedeno od
djece koja nisu pod nadzorom
toplote u cjevovodu. Kod montaže u kupaoni bojler treba
ugraditi na takvom mjestu na kojem neće biti zalijevan
vodom iz tuša ili pokretnog tuša. Bojler objesite na
nosećim konzolama koje su montirane na kućištu (ako
IV. OPIS I NAČIN RADA nisu pričvršćene, moraju se montirati pomoću priloženih
Uređaj se sastoji od kazana, prurubnice u donjem dijelu vijaka). Objesite pomoću dviju kuka (min ø 10 mm)
(kod bojlera za uspravnu montažu) ili sa strane (kod čvrsto pričvršćenih za zid (nisu u kompletu za montažu).
bojlera za ležeću montažu), zaštitnog plastičnog kućišta i Konstrukcija noseće konzole kod bojlera za uspravnu
nepovratnog ventila. montažu je univerzalna i omogućuje da rastojanje između
kuka bude od 220 mm do 300 mm - sl. 1a. Kod bojlera za
1. Kazan se sastoji od čeličnog spremnika za vodu i plašta ležeću montažu rastojanja između kuka su različita za svaki
(vanjske oplate) s termoizolacijom između njih od ekološki model i navedena su u tablici 1 uz sliku 1b.
čistog pjeno-poliuretana velike gustoće i dvije cijevi s
navojem G ½‘‘ za dovod hladne vode (s plavim prstenom) i Kako bi se izbjegle štete korisniku i trećim osobama u
ispuštanje tople vode (s crvenim prstenom). slučaju havarije sustava za snabdijevanje toplom
Unutarnji spremnik ovisno o modelu može biti dvije vrste: vodom, potrebno je bojler montirati u prostorijama s
podnom hidroizolacijom i drenažom u kanalizaciji. Ni u kom
•staklokeramičkim
•Od crnog čelikapokrićem;
zaštićenog od korozije specijalnim slučaju ne stavljati ispod bojlera stvari koje nisu vodootporne.
Kada se bojler montira u prostorijama bez podne

••Od nehrđajućeg čelika hidroizolacije, potrebno je ispod njega predvidjeti zaštitnu


kadu s kanalizacijskom drenažom.
Bojleri za uspravnu montažu mogu biti s ugrađenim
izmjenjivačem toplote (serpentinom). Ulaz i izlaz
serpentine razmješteni su bočno i predstavljaju cijevi s Primjedba: zaštitna kada nije u kompletu i bira je
navojem G ¾‘‘. korisnik.

2. Na prirubnici je ugrađen elektirčni grijač. Kod bojlera 2. Priključivanje bojlera na vodovodnu mrežu
sa staklokeramičkim pokrićem montirana je i zaštitna Sl. 4a– za uspravnu montažu i; Sl. 4b - za ležeću montažu
magnezijska anoda. Gdje: 1 – Ulazna cijev; 2 – sigurnosni ventil; 3 – reducir
Električni grijač zagrijava vodu u spremniku. Grijačem ventil (kod napona u vodovodu iznad 0,6 MPa); 4 – stop
upravlja termostat koji automatski održava zadanu ventil; 5 – lijevak s vezom prema kanalizaciji; 6 – crijevo;
temperaturu. Uređaj raspolaže s ugrađenim priborom za 7 – ventil za pražnjenje bojlera
zaštitu protiv enormnog zagrijavanja (termoprekidačem) Pri priključivanju bojlera na vodovodnu mrežu voditi
koji isklapa grijač iz električne mreže kada temperatura računa o obojenim oznakama (prstenima) na cijevima:
vode dosegne prevelike vrijednosti. plavo za hladnu (ulaznu) vodu, crveno za vruću (izlaznu)
vodu.

94 Upute za uporabu i održavanje


Obvezno montirati nepovratni ventil s kojim je bojler Pri skidanju prirubnice normalno će doći do istakanja
kupljen. Montira se na priključku za hladnu vodu u skladu nekoliko litara vode iz spremnika za vodu. HR
sa strelicom na njemu koja ukazuje smjer ulazne vode. Nije
dopuštena montaža bilo kakve druge zaustavne armature Pri istakanju preduzeti mjere za spriječavanje šteta koje
između ventila i bojlera. voda može prouzročiti.
Iznimka: Ako lokalni propisi (pravila) zahtijevaju korištenje
drugog sigurnosnog ventila ili uređaj (u skladu s EN 1487 Ako tlak u vodovodnoj mreži prelazi navedenu vrijednost
i EN 1489), to se mora on kupiti naknadno. Za uređaje u I stavku gore, potrebno je instalirati tlačni ventil, inače
sukladni sa EN 1487 maksimalni ocijeni radni tlak mora kotao neće raditi ispravno. Proizvođač ne preuzima
biti 0,7 MPa. Za ostale sigurnosne ventile, tlak na koji su odgovornost za probleme izazvane nepravilnom
kalibrovani mora biti od 0,1 MPa manje od označenog na uporabom uređaja.
pločici uređaja.
3. Priključivanje na električnu mrežu.
U tim slučajevima uzvratni sigurnosni ventil isporučen sa
uređajem ne smiju se koristiti. Prije nego uključite napajanje električnom energijom
uvjerite se da je bojler napunjen vodom.
Postojanje drugih (starih) nepovratnih ventila može
dovesti do oštećenja bojlera i treba ih ukloniti. 3.1. Kod modela snabdjevenih napojnim kablom s
utikačem povezivanje se ostvaruje stavljanjem u utičnicu.
Isključivanje iz električne mreže ostvaruje se izvlačenjem
Ne dopušta se druga zaustavljajuća armatura između utikača iz utičnice.
uzvratno sigurnosnog ventila (sigurnosni uređaj) i
uređaja. Kontakt moraj biti ispravno spojen na zaseban strujni
krug predviđen s osiguračem. On mora biti uzemljen.

Nije dopušteno montirati ventil na navojima duljine više od


10 mm, u protivnom može doći do oštećenja vašeg ventila i 3.2. Vodogrijači opremljeni kablom napajanje bez utikača
to je opasno po vaš bojler. Uređaj mora biti spojen na zaseban strujni krug od
stacionarne električne instalacije, osiguran osiguračem
sa objablenom nominalnom strujom 16А (20A za snagu
Kod bojlera za okomitu ugradnju sigurnosni ventil mora > 3700W). Veza bi trebala biti trajna – bez utikača. Strujni
biti vezan na ulaznu cijev kod skinutog plastičnog panela krug mora biti osiguran osiguračem i ugrađenim uređajem
uređaja. Nakon ugradnje mora biti u poziciji prikazanoj na slici 2. koji da osigurava isključenje svih polova u uvjetima
hipertenzije kategorije III.

Uzvratno sigurnosni ventil i cijev iz njega na kotlu mora Spajanje kablova napajanja kabla napajanja uređaja treba
biti zaštićeni od smrzavanja. U slučaju drenaže sa se izvršiti kako slijedi:
crijevom – njegov slobodan kraj mora uvijek biti otvoren prema
atmosferi (da nije uronjen). Crijevo isto treba biti osigurano od
•instalacije
•kabel smeđe
(L)
boje izolacije – na fazni kabel električne

smrzavanja.
•instalacije
•kabel plave
(N)
boje izolacije – na neutralni kabel električne
Punjenje bojlera vodom vrši se odvijanjem vodovodne
slavine za hladnu vodu i odvijanjem slavine za vruću vodu
tuš baterije. Poslije punjenja iz tuš baterije mora poteći
•električne
•kabel žuto-zelene boje izolacije – na zaštitni kabel
instalacije ( )
neprekidan vodeni mlaz. Tek tada možete zaviti slavinu za
toplu vodu. 3.3. Vodogrijači bez kabla napajanja
Kada morate bojler istočiti, obvezno prije toga prekinite Uređaj mora biti spojen na zaseban strujni krug od
električno napajanje. Obustavite dovod vode u uređaj. stacionarne električne instalacije, osiguran osiguračem sa
Otvorite ventil tople vode mješalice. Otvorite ventil 7 (slika objablenom nominalnom strujom 16А (20A za snagu >
4a i 4b) kako bi voda iscurila iz bojlera. Ukoliko takav ventil 3700W). Veza se ostvaruje s mjedenim jednožilnim (čvrsti)
nije ugrađen, bojler možete isprazniti na sljedeći način: kablovima - kabel 3x2,5 mm² za ukupnu snagu 3000W

•s polugicom
•kod modela– podignite
koji su opremljeni sigurnosnom klapnom
polugicu i voda će iscuriti preko
(kabel 3x4.0 mm² za snagu > 3700W).
U električnu shemu napajanja mora se ugraditi uređaj
drenažnog otovora klapne koji osigurava razdvajanje svih polova u uvjetima hiper

•se•može
kod modela opremljenih klapnom bez polugice – bojler
isprazniti izravno iz ulazne cijevi s tim da se
napona kategorije III.
Da bi se napojni električni kabl povezao na bojler,
prethodno mora odvojiti od vodovoda. potrebno je skinuti plastični poklopac (sl. 2).

Hrvatski
Upute za uporabu i održavanje 95
HR
Povezivanje žica napajanja treba da bude u skladu sa
oznakama na terminalima kao što sledi: e UŠTEDA ELEKTRIĆNE ENERGIJE – U ovom načinu rada,
voda u uređaju će imati temperaturu oko 60°C. Na taj
••fazovi na oznaku А1 ili L ili L1. način se smanjuju gubitke topline.

••neutralni na oznaku N (B ili B1 ili N1) Svjetlosni indikatori „zagrijanije / spreman za uporabu“

•spojem
•Obvezno je sigurnosni provodnik povezati s navojnim
označenim s .
- prikazuje stanje /režim, u kojem se nalazi uređaj:
svijetli crveno kada se zagrije voda i svijetli plavo kad
dosegne određenu temperaturu od strane termostata na
Nakon ugradnje ponovno vratiti plastični poklopac na vodi. Ne svijetli kada je prekidač za napajanje isključen.
mjesto! Prekidač snaga (2) i svjetlosni indikatori
Objašnjenje uz sl. 3: Prekidač snaga s jednim stupnjem:
T2 – termoprekidač; T1 – termoregulator; S – ključ ; R –
grijalica; SL1, SL2, SL3 – signalna žarulja; F – prirubnica; АТ 0 – isključen položaj;
– anodni tester (samo kod modela s takvim); AP – anodni I – uključen položaj;
protektor;
Svjetlosni indikator snaga I svijetli kod uključenog I
VI. ZAŠTITA OD KOROZIJE - ZAŠTITNA stupanj prekidača.
MAGNEZIJSKA ANODA (KOD BOJLERA SA
Prekidač snaga s dva stupnja:
SPREMNIKOM SA STAKLOKERAMIČKIM POKRIĆEM)
0 – isključen položaj;
Zaštitna magnezijumska anoda štiti unutarnju površinu
spremnika za vodu od korozije. I, II – uključen položaj;

Ona je dio koji zbog habanja podliježi periodičkoj zamjeni. Odabir razine snage za zagrijanije:
Objavljena snaga Uključeni (І) Uključeni (ІІ)
U cilju produljenja radnog vijeka i sigurne uporabe (označena na pločici uređaja) stupanj stupanj
bojlera proizvođač preporuča periodičku kontrolu stanja 1200 W 600 W 1200 W
zaštitne magnezijske anode od ovlaštenog servisera i
1600 W 800 W 1600 W
zamjenu u slučaju potrebe. To se može obaviti za vrijeme
periodičke profilakse uređaja. Za zamjenu stupiti u kontakt 2400 W 1200 W 2400 W
s ovlaštenim serviserima! Pri I stupanj prekidača svjetlosni indikator snaga I svijetli.

VII. RUKOVANJE UREĐAJEM Pri II stupanj prekidača osim svjetlosnog indikatora snaga
I, svijetli i svjetlosnog indikatora snaga II.
1. Uključivanje uređaja
Magnezijev anod (4) – (kod modela s ugrađenim
Prije prvobitnog uključivanja uređaja uvjerite se da je
anodom).
bojler ispravno vezan na električnu mrežu i da je pun vode.
Uključivanje bojlera ostvaruje se komutatorom ugrađenim Оvaj uređaj služi za utvrđivanje tekućeg stanja
u instalaciju koji je opisan u podtočki 3.2 točke IV ili magnezijeve zaštite i priopćava o neophodnosti da se
stavljanjem utikača u utičnicu (ukoliko je model s kablom ona zamijeni. Magnezijeva anoda je osiguran gumbom 4 i
s utikačem). svjetlosnom indikacijom 5 pored nje (sl. 2). Stanje anodne
zaštite može se provjeriti pritiskom gumba 4 ( )
2. Bojleri s elektromehaničkim upravljanjem Kada svjetlosni indikator pored njega sja isprekidanim
Slika 2 gdje: ZELENIM svjetlom, to znači da ANODNA ZAŠTITA uredno
funkcionira i štiti od korozije vaš uređaj. Kada svjetlosni
1 - Termoregulator indikator sja isprekidanim CRVENIM svjetlom, to znači da
je ANODNA ZAŠTITA pohabana i mora se zamijeniti.
2 - Prekidač snaga
3 - Svjetlosni indikatori
Zamjenu anodne zaštite obavlja ovlašteni instalater.
4 - Anodni tester
Termoregulator (1) i svjetlosni indikator „zagrijanije /
spreman za uporabu“ Anodni tester izvještava ispravno stanje anodnog
zaštitnika kada je temperatura vode u jedinici više od 60°
Postavka temperature se osigurava dugmetom termostata C. Dakle, prije nego što pritisnete tipku 4 (TEST), uvjerite se da je
(1). Ova postavka omogućuje glatko postavljanje željene voda u jedinici zagrijana i nije iscrpljena količina s uvođenjem
temperature. hladne vode prije toga. Termostat mora biti postavljen na
maksimalnoj temperaturi.
Na slici 2 je prikazan smjer rotacije dugmadi.

96 Upute za uporabu i održavanje


3. Zaštita od temperature (odnosi se na sve modele)
Uređaj je opremljen specijalnim priborom Da biste ograničili koroziju u instalaciji treba koristiti cijevi
HR
(termoprekidačem) za zaštitu od pregrijavanja vode koji sa ograničenom difuzijom plinova.
isključuje grijač od električne mreže kada temperatura
dostigne previše visoke vrijednosti.
Modeli sa jednim toploizmenjivačem i ljuska za
termosenzor
Nakon aktivacije, ovaj uređaj ne ostvaruje
autoregenerirnje i uređaj neće raditi. Kontaktirajte
ovlaštenog servisera za rješavanje problema. Ugradnja uređaja je na trošak kupca i mora biti izvedena
od strane kvalificiranog montažera u skladu s osnovnom
VIII. MODELI S IZMJENJIVAČEM TOPLINE nastavom i ovim prilogom u njoj.
(SERPENTINOM) – SLIKA 1B, SLIKA 1C, SLIKA 1D I
TABL. 1, 2 I 3
Tehničke karakteristike:
To su uređaji s integriranim izmjenjivačem topline
Tip GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
i namijenjeni su za spajanje na sustav grijanja s 8047 10047 12047 15047
maksimalnom temperaturom toplonosača – 80°C.
Površina serpentine (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
Upravljanje protoka kroz izmjenjivač topline je pitanje
rešenja konkretne instalacije, kao što je izbor upravljanja Obim serpentine (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
treba biti učinjen pri njezinom projektovanju (Primjer:
vanjski termostat koji mjeri temperature u spremniku za Radni tlak serpentine (MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6
vodu i upravljuje cirkulacijsku pumpu ili magnetski ventil). Maksimalna temperatura 80 80 80 80
toplonosača (°C)
Bojleri s izmjenjivačem topline davaju mogućnost za
zagrijavanje vode, sledeći metode: Pri modelima uz mogućnost montaže ljuske za
termosenzor, isporučena s uređajem, mora se montirati na
1. Putem izmjenjivača topline (serpentina) – osnovni izvod, koji je označen sa „TS“. Rezba mora biti zapečaćena.
način grijanja vode
Modeli s dva toploizmenjivačemima i ljuska za
2. Posredstvom pomoćnog električnog grijača s termosenzor
automatskim upravljanjem, ugrađeni u uređaju - koristi se Ovi modeli omogućuju povezivanje na dva vanjska izvora
kada je potrebno dodatno grijanje vode ili pri popravku topline - solarni kolektori i lokalno ili centralno vodno
sustava na izmjenjivaču topline (serpentina). Priključak toplosnabdjevenije.
na električnu instalaciju i rad s uređajem navedeni su u
prethodnim paragrafima. Oznake na serpentinama:

Montaža •serpentine
•S1 i strelicaS1 usmjerena na izvod serpentine – ulaz
Osim već opisanog načina montaže, posebnost je kod
tih modela što se izmjenjivač toplote mora priključiti
na grijaću instalaciju. Priključivanje se ostvaruje uz •serpentine
•S1 i strelicaS1 usmjerena od izvoda serpentine van – izlaz
poštovanje smjerova ukazanih strelicama na Fig 1b,1c,1d.
Preporuča se na ulazu i izlazu izmjenjivača topline ugraditi
zaustavne ventile. Tako u slučaju prekida dovoda topline •serpentine
•S2 i strelicaS2 usmjerena na izvod serpentine – ulaz
donjim zaustavnim ventilom moći će se izbjeći nepoželjna
cirkulacija topline u razdobljima kada se koristi samo
električni grijač. •serpentine
•S2 i strelicaS2 usmjerena od izvoda serpentine – izlaz
Kod demontaže bojlera s izmjenjivačem toplote, potrebno Na vodospremniku ima zavarena utičnica s unutarnjim
je pritegnuti oba ventila. navojem ½” za montažu termosonde - označena sa
‘TS”. U kompletu uređaja ima mjedeni okov (ljuska) za
Obavezno morate da koristite dielektrične uloške za termosondu, koji bi trebao biti navijen na ovu utičnicu.
spajanje izmjenjivača topline na instalaciju s bakrenim
cijevima.

Hrvatski
Upute za uporabu i održavanje 97
Tehničke karakteristike:
HR Tip GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S OPIS KOD PRILOGA I
10047 12047 15047
(1) naziv ili zaštitni znak dobavljača;
Površina serpentine S1 (m²) 0.5 0.5 0.5 (2) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela; (3) za
Površina serpentine S2 (m²) 0.3 0.3 0.3 funkciju zagrijavanja vode, deklarirani profil opterećenja izražen
odgovarajućom slovnom oznakom i uobičajena primjena u
Obim serpentine S1 (l) 2.4 2.4 2.4 skladu s tablicom 3. Priloga VII.; (4) razred energetske
Obim serpentine S2 (l) 1.4 1.4 1.4
učinkovitosti modela pri zagrijavanju vode utvrđen u skladu s
točkom 1. Priloga II. (5) energetska učinkovitost zagrijavanja
Radni tlak serpentine S1 (MPa) 0.6 0.6 0.6 vode izražena u %, zaokružena na najbliži cijeli broj (6) godišnja
potrošnja električne energije u kWh krajnje energije i/ili godišnja
Radni tlak serpentine S2 (MPa) 0.6 0.6 0.6
potrošnja goriva u GJ bruto ogrjevne vrijednosti (BOV),
Maksimalna temperatura 80 80 80 zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunana u skladu s točkom
toplonosača (°C) 4. Priloga VIII (7) postavka temperature na termostatu grijača
vode, kako ga je na tržište stavio dobavljač; (8) dnevna potrošnja
IX. PERIODIČKO ODRŽAVANJE električne energije (Qelec) izražena u kWh, zaokružena na tri
U uvjetima normalnog rada bojlera pod utjecajem visoke decimale; (9) deklarirani profil opterećenja izražen
temperature na površini grijača sakuplja se kamenac. odgovarajućom slovnom oznakom u skladu s tablicom 1. ovog
To pogoršava izmjenu topline između grijača i vode. Priloga; (10) količina miješane vode na 40 °C (V40) izražena u
Temperatura na površini grijača i u zoni oko njega se litrama, zaokružena na najbliži cijeli broj (11) Maksimalna
povisuje. Čuje se karakterističan šum kipuće vode. temperatura termostata (12) Zadane tvorničke postavke jesu
Termostat se počinje češće uključivati i isključivati. standardni uvjeti rada, postavke ili način rada koji je odredio
Moguće je doći do «lažnog» aktiviranja temperaturne proizvođač na razini tvornice, koji se aktiviraju odmah nakon
zaštite. Stoga proizvođač ovog uređaja preporuča ugradnje uređaja te su prikladni za uobičajenu uporabu od
profilaksu vašeg bojlera svake dvije godine od ovlašćenog strane krajnjeg korisnika u skladu s ciklusom ispusta vode za koji
servisa. Ova profilaksa mora uključivati čišćenje i je proizvod napravljen i stavljen na tržište.(13) energetska
pregledavanje zaštitne magnezijske anode (kod bojlera sa učinkovitost zagrijavanja vode izražena u %, zaokružena na
staklokeramičkim pokrićem) i zamjenu novom u slučaju jednu decimalu (14) sve posebne mjere opreza za ugradnju,
potrebe. montažu, i održavanja su opisane u uputama za uporabu i
ugradnju. Pročitajte i slijedite upute za uporabu i montažu.(15)
Za čišćenje uređaja koristite vlažnu krpu. Ne koristite Svi podaci sadržani u obavijesti o proizvodu su određeni
abrazivne preparate ili preparate sa razrjeđivačem. primjenom specifikacija relevantnih europskih direktiva. Razlike
Nemojte sipati vodu na jedinicu. u podacima o proizvodu navedene drugdje može dovesti do
različitih uvjeta ispitivanja. Samo podaci sadržani u ovoj
Proizvođač ne snosi odgovornost za posljedice informacije o proizvodu su primjenljivi i važeći.
uzrokovane nepoštivanjem ovih uputa.

Upute o zaštiti okoliša


Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala OPIS KOD PRILOGA II
te stoga ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo (1) naziv ili zaštitni znak dobavljača;
da nas svojim aktivnim doprinosom podržite pri štednji
resursa i zaštiti okoliša, te da ovaj uređaj predate na
(2) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela; (3)
mjesta predviđena za sakupljanje starih električnih razred energetske učinkovitosti modela pri zagrijavanju vode
uređaja, ukoliko je takvo organizirao. utvrđen u skladu s točkom 2. Priloga II. (4) stalni gubitak u W,
zaokružen na najbliži cijeli broj. (5) korisni obujam u litrama,
zaokružen na najbliži cijeli broj (6) korisna zapremnina (V)
izražena u litrama, zaokružena na jednu decimalu; (7) stalni
gubitak (S) izražen u W, zaokružen na jednu decimalu (8) sve
posebne mjere opreza za ugradnju, montažu, i održavanja su
opisane u uputama za uporabu i ugradnju. Pročitajte i slijedite
upute za uporabu i montažu. (9) Svi podaci sadržani u obavijesti
o proizvodu su određeni primjenom specifikacija relevantnih
europskih direktiva. Razlike u podacima o proizvodu navedene
drugdje može dovesti do različitih uvjeta ispitivanja. Samo
podaci sadržani u ovoj informacije o proizvodu su primjenljivi i
važeći.

98 Upute za uporabu i održavanje


Klientë të nderuar, 5. Lloji i bojlerit –ujënxehës akumulues i mbyllur me
Ekipi i TESY-t Ju përgëzon nga gjithë zemra përfitimin termoizolim. AL
e ri. Shpresojmë se aparati Tuaj i ri do të kontribojë për
përmirësimin e komoditetit në shtëpnë tuaj. 6. Veshje nga brenda – për modelet: GC- qelq-qeramikë

Ky përshkrim teknik dhe instuksioni për shfrytëzimin Për modelet pa shkëmbyes termik (serpentinë)
ka për synim t`Ju njoh me artikullin dhe kushtet për
montimin e tij të rregullt dhe shfrytëzimin e drejtë. 7. Konsumi ditor i elektroenergjisë – shiko Shtojcën I
Instruksioni është i destinuar për teknik të licenzuar, të
cilat do ta montojnë aparatin, do ta demontojnë dhe 8. Profili i shpallur i ngarkesës – shiko Shtojcën I
riparojnë në rast defekti.
9. Sasia e ujit të përzier tek 40ºC V40 në litra – shiko
Zbatimi i udhëzimeve në këtë instruksion është në Shtojcën I
interes të blerësit dhe një nga kushtet e garancisë, që
është shënuar në librezën e garancisë. Ju lutemi, duhet 10. Temperatura maksimale e termostatit – shiko Shtojcën I
të keni parasysh se respektimi i instruksioneve në këtë
udhëzues është para se të gjithash në interes të blerësit, 11. Akordimet e temperaturës të vendosur fabrikisht –
por ndërkohë është edhe një prej kushteve të garancisë, shiko Shtojcën I
të përshkuara në kartën e garancisë, qe të mund blerësi
ta përdorë shërbimin falas që ofrohet nga garancia. 12. Efektiviteti energjetik gjatë ngrohjes së ujit – shiko
Prodhuesi nuk përgjigjet për dëmtime në aparatin ose Shtojcën I
dëme të mundshme të shkaktuara si rezultat i eksploatimit
dhe/ose montimit, që nuk iu përgjigjen instruksioneve në Për modele me shkëmbyes (serpertinë)
këtë udhëzues.
13. Volumi i akumulimit termik në litra – shiko Shtojcën II
Bojleri elektrik i përgjigjet të gjitha kërkesave të EN 60335-
1, EN 60335-2-21. 14. Humbje termike gjatë ngarkimit zero – shiko Shtojcën II

I. DESTINIMI III. RREGULLA TË RËNDËSISHME


Aparati është i destinuar për të siguruar me ujë të nxehtë
objekte banimi, që kanë një rrjet ujësjellës me presion
•normale
•Bojlerikundër
duhet të montohet vetëm në ambiente me siguri
zjarrit.
jo më shumë se 6 bar (0,6 MPa). Ai është i destinuar
për eksploatim vetëm në ambiente të mbyllura dhe të •i mbushur
•Mos e lëshoni
me ujë.
bojlerin para se të jeni të bindur se është
ngrohta, në të cilat temperatura nuk ulet nën 4°C dhe nuk
është i destinuar të punojë në regjim të pandërprerë dhe
të vazhdueshëm.
•(në•Lidhja e bojlerit me rrjetat e ujlsjellsit dhe elektrik
modelet pa kablo dhe spinë) të bëhet nga teknik i
licenzuar për ujësjellës dhe instalime elektrike. Teknik
Aparati është i destinuar të punojë në regjione me
me autorizim të posaçëm është një person, i cili ka
fortësinë e ujit deri në 10 оdH. Nëse montohen në një
kompetencat e nevojshme sipas legjislacionit të vendit
regjion me ujë më të fortë është i mundshëm grumbullimi
relevant.
i shpejtë i fundërresave gëlqerore, të cilat shkaktojnë
zhurmë gjatë ngrohjes ose dëmtim të shpejtë të pjesës
elektrike. Për regjione me ujëra më të forta çdo vit
•kujdeseni
•Në lidhjenpëreludhja
bojlerit me rrjetin elektrik duhet të
e rregullt e përçuesit mbrojtës (tek
rekomandohet pastrim i aparatit nga shtresat gëlqerore modelet pa kablo dhe spinë).
dhe përdorimi i kapacitetit të ngrohësit deri në 2 kW.

II. KARAKTERISTIKA TEKNIKE


•nën•Në0°С,rastbojleri
se ka mundësi që temperatura në aneks të bijë
duhet të zbrazet (respektoni procedurën
e përshkruar në p. V, nënpikë 2 “Lidhja e bojlerit me rrjetin
1. Nxënësia nominale V, në litra – shiko tabelën mbi ujësjellës”).
aparatin.

2. Tension nominal – shiko tabelën mbi aparatin.


•normalisht
•Gjatë eksploatimit – (regjim i ngrohjes së ujit) – është
të pikojë ujë nga vrima e kullimit e valvulës
sigurie. Ajo duhet të mbetet e hapur ndaj atmosferës.
3. Fuqi nominale – shiko tabelën mbi aparatin. Duhet të ndërmerren të gjitha masat për heqjen dhe
grumbullimin e sasive të derdhura për shmangen e
4. Presion nominal – shiko tabelën mbi aparatin demave dhe nuk duhet të shkelin kërkesat e përshkruara
në pikën e dytë të paragrafit të pestë. Valvula dhe
Ky nuk është presioni nga rrjeti i ujësjellësit. Kjo është e elementet e lidhura me të duhet të jenë të mbrojtura nga
shpallura për aparatin dhe lidhet me kërkesat e grirja.
standardëve të parrezikshmërisë.

Shqip
Instruksioni për shfrytězimin 99
AL •(nga•Gjatë kohës së ngrohjes së aparatit mund të ketë zhurmë
uji i zier). Kjo është normale dhe nuk indikon dëmtime.
Bojlerët vertikal mund të jenë me një shkëmbyes i
nxehtësisë (serpentina). Hyrja dhe dalja të serpentinës
Zhurma përforcohet me kalimin e kohës për shkak të ndodhen anës dhe janë tubacione me fileto G ¾ “.
gëlqerorit të grumbulluar. Që të hiqet zhurma aparati duhet
të pastrohet. Ky shërbim ofrohet nga garancia. 2. Mbi flanxhon është montuar ngrohësi elektrik. Tek
•duhet
•Për punë të sigurt e bojlerit, valvolëkthimi – sigururuese
të pastrohet rregullisht dhe të kontrollohet a
bojlerët me veshje qelq -keramik është montuar dhe një
protektor magneziumi.
funkcionon normalisht / pa blokim/, në rajonet me ujë
Ngrohësi elektrik shërben për ngrohjen e ujit në rezervuari
gëlqereje të pastrohet nga gëlqeren e grombulluar. Ky
dhe komandohet nga termostati, që rregullon në mënyrë
shërbim nuk është objekt i garancisë.
automatike një temperaturë e caktuar të ujit. Aparati
disponon dhe me një vegël e montuar për mbrojtjen nga
Ndalohet çdo ndryshim dhe rikostruksioni i konstrukcionit mbinxehja (termostakues), që stakon nxehësi nga rrjeti
dhe skemën elektrike të bijlerit. Në rast konstatim të elektrik në rast se temperatura arrijë nivele shumë të larta.
ndryshimeve të tilla garancia e aparatit skadohet. Ndryshime
dhe rikostrukcione quhet çdo heqje e elementeve të përdorura nga 3. Valvolëkthimi - siguruese parandalon zbrazja e plotë të
prodhuesi, montimin e komponentëve shtesë te bojleri, ndrimin e aparatit në rastet kur ndërpritet furnizimi me ujë të ftohtë
elementëve me analogë që nuk janë miratuar nga prodhuesit. nga rrjeti ujësjellës. Ai mbron aparatin nga rritja e presionit
në ujëmbajtësit deri përmasa më të mëdha nga e lejuarën
•nxehtësie.
•Ky instruksion është edhe për bojlerët me shkëmbyes gjatë regjimit të ngrohjes (gjatë rritja e temperaturës
uji bumehet dhe presjoni rritet), nëpërmjet rrjedhja e
tepricës së ujt nga vrima e drenazhimit.
•prishur
•Nëseajokabloja ushquese (për modelet që e kanë) është e
duhet të ndrohet nga përfaqesues i repartit ose
Valvolakthimi - siguruese nuk mund të mbrojë aparati
nga person me një kualifikim të këtillë, për të shmangur
nga presioni më i lartë i ujit në ujësjellësin, nga ky që
çdo risk.
rekomandohet për aparatin.
•moshën
•Kjo pajisje u destinua për përdorim nga fëmijë në
8 vjeçe ose mbi moshën 8 vjeçe, nga njerëz me
V. MONTIMI DHE LËSHIMI NË PUNË
aftësi të kufizuara fizike, emocionale dhe mendore, ose
nga njerëzit të cilët nuk kanë përvojë ose njohuri, nëse
janë nën mbikëqyrje ose të instruktuar në përputhje me Të gjitha punimet teknike dhe elektrike duhet të
përdorimin e parrezikshëm të pajisjes dhe nëse i kuptojnë realizohen nga teknikë të licenzuar. Teknik me autorizim
rreziqet të cilat mund të shkaktohen. të posaçëm është një person, i cili ka kompetencat e nevojshme

••Fëmijët të mos luajnë me pajisjen. sipas legjislacionit të vendit relevant.

•fëmijë
•Pastrimi dhe mirëmbajtja e pajisjes të mos bëhet nga
pa mbikëqyrje 1. Montimi
Rekomandohet montimi i aparatit të jetë maksimalisht
IV. PËRSHKRIM DHE MËNYRA E VEPRMIT afër vendeve të përdorimit të ujit të ngrohtë, për të
Aparati përbëhet nga korpus, flanxhë në pjesën e poshtme zvogluar humbjet e nxehtësisë në tubacioni. Në rast
/tek bojlerët për montim vertikal, /ose anës/ tek bojlerët montimi në banjon, ai duhet të montohet në një vend
me montim horizontal/, panel mbrojtës plastik dhe të tillë që të mos laget nga uji i dushit ose prej dushit
valvolëkthimi - siguruese. të lëvizshëm. Aparati montohet duke e varur në mur
nëpërmjet pllakëzën mbajtëse e montuar mbi korpusin
1. Korpusi përbëhet nga pezervuar çeliku (ujëmbajtësi) e tij (në rast se nuk janë mbërthyer tek ai, duhet të
dhe veshje (pështellja e jashtme) me termoizolimi midis montohen nëpërmjet bulonat që e shoqërojnë). Varimi
tyre nga penopoliureten me dendësi të lartë, i pastër bëhet me dy kanxha (min. Ø 10 mm) të mbërthyera
nga ana ekologjike, dhe dy tubacione me fileto G ½“ për shumë mirë tek muri (nuk përfshihenë në kompleksin e
furnizim me ujë të ftohtë (me unazë bojë blu) dhe për varimit). Konstrukcioni i pllakëzës mbajtëse, tek bojlerët
shkarkimin e ujit të ngrohtë (me unazë të kuqe). me montim vertikal, është universale dhe lejon distanca
midis kanxhave të jetë nga 220 deri 310 mm – fig. 1a. Tek
Në rezervuarin e brendshëm, në varësi të modelit, mund bojlerët me montim hoorizontal distanca midis kandxhave
të jenë dy lloje: është e ndryshme për modelet e ndryshme dhe është e
•shtresë
•Nga çelik i zezë, i mbrojtur nga korozioni nga një
speciale qelq – keramike ose emal
treguar në tabelën 1 të fig. 1b.

••Nga çelik inoksid


100 Instruksioni për shfrytězimin
Për të evituar dëmtime të përdoruesit dhe personave Nuk lejohet vidhosjen e valvolës në filetim me gjatësi më e AL
të tretë, në rast defekt në sistemin e furnizimit me ujë madhe se 10mm, në rast të kundërt kjo mund të shkaktojë
të ngrohtë, është e nevojshme aparati të montohet në dëmtimin e valvolës tuaj dhe është e rrezikshme për aparatin tuaj.
ambiente që kanë hidroizolim të dyshemesë dhe drenazh në
kanalizimin. Në asnjë mënyrë mos vendosni nën aparatin
sende që nuk janë të qëndrueshme ndaj ujit. Në rast montimi Tek bojlerët me montim vertikal valvola sigurimi duhet të
në ambiente që nuk kanë hidroizolim të dyshemesë është e jetë e lidhur me tubacioni hyrës kur paneli plastik është
nevojshme të bëhet një vaskë nën tij me drenazh në hequr. Pas montimit ajo duhet të jetë në pozicionin që është
kanalizimin. treguar në figurën 2.

Shënim: vaska mbrojtëse nuk hyn në kompleksin dhe Valvula-kthimi sigurie dhe tubacioni prej saj ndaj bojlerit
zgjedhet nga konsumatori. duhet të mbrohen nga ngrirja. Gjatë drenimit me markuç
– fundi i tij i lirë gjithmonë duhet të jetë i hapur ndaj atmosferës (të
2. Lidhja e bojlerit me rrjeti i ujësjellësit mos jetë i mbytur). Markuçi gjithashtu duhet të sigurohet kundër
ngrirjes.
Fig. 4a – për montim vertikal; Fig. 4b – për montim
horizontal
Mbushja e bojlerit me ujë bëhet duke hapur rubinetin për
Ku: 1 – Tubacion hyrës; 2 – valvolë sigurimi; 3 – ventil
ujë të ftohtë nga ujësjellësin drejt tij dhe rubineti për ujë
reduktimi (për presion tek ujësellësit mbi 0,7 Mpa); 4 -
të ngrohtë të ventilit. Pas mbushjes së bojlerit nga ventili
rubinet mbylljeje; 5 – hinkë në lidhje me kanalin; 6 – tub
duhet të derdhet një rymë e vazhdueshme ujë. Atëhere
gome; 7 – Rubinet për zbrazjen e bojlerit
mund të mbyllni rubinetin për ujë të ngrohtë.
Në lidhjen e bojlerit me rrjetin e ujësjellësit duhet të keni
Kur nevojitet zbrazja e bojlerit në radhë të parë është
parasysh shënimet treguese me ngjyra (unazët) mbi
e nevojshme të ndërpritet ushqimi elektrik i bojlerit.
tubacionet: blu – për uji (hyrës) i ftohtë, i kuq – për uji
Ndërprisni hyrjen e ujit në pajisjen. Hapni rubinetin për
(dalës) i ngrohtë.
ujë të ngrohtë të çezmës. Hapeni rubinetin 7 ( fig. 4а и 4b)
Është e detyrueshme montimi i valvolëkthimi - siguruese, që të derdhet uji nga bojleri . Në se në instalimin nuk ka
me të cilën është blerë bojleri. Ajo vendoset në hyrjen e rubinet të tillë, bojleri mund të zbrazet si vijon:
ujit të ftohtë sipas shigjetës mbi korpusin e saj, që tregon
drejtimin e lëvizjes së ujit hyrës. Nuk lejohet ndonjë •ngrini
•te modele që janë pajisur me valvul sigurie me levë-
levën dhe uji do të derdhet përmes tubit të kullimit
armatesë mbyllëse midis valvolës dhe aparatit.
të valvulit
Përjashtim: Nëse normat vendase kërkojnë përdorimin
e valvuleve të tjerë të sigurisë ose pajisje (që i përgjigjet •bojleri
•tek modele që janë kompletuar me valvul pa levë-
mund të zbrazet drejt për së drejti nga tubi i hyrjes
EN 1487 ose EN 1489), atëherë duhet ta blihet
së ujit, për këtë ai paraprakisht duhet të çmontohet nga
suplementarisht. Për pajisje të cilat iu përgjigjen EN 1487
ujësjellësi .
intensiteti maksimal i shpallur i punës duhet të jetë 0.7
MPa. Për valvule të tjera të sigurisë, presionin në të cilin Në rast heqjes së flanxhos është normale të derdhen disa
u kalibruan duhet të jetë 0.1 MPa nën të shënuarit në litra uji, që kanë mbetur në ujëmbajtësin.
tabelën e aparatit. Në këto raste valvula-kthimi sigurie që
dorëzohet me aparatin nuk duhet të përdoret.
Gjatë derdhjes duhet të merren masa për parandalimin e
Ndodhja e valvolavekthimi – siguruese të tjera (të vjetra) dëmeve eventuale nga derdhja e ujit.
mund të shkaktojnë dëmtimin e aparatit tuaj dhe duhet të
Nëse presioni në rrjetin e ujësjellësit tejkalon vlerën e
hiqen.
përshkuar në paragrafin e parë më sipër, atëherë nevojitet
montimi i ventilit reduktiv, në rast të kundërt bojleri nuk
do të eksploatohet në mënyrë të drejtë. Prodhuesi nuk
Nuk lejohet armatura tjetër frenuese mes valvulës sigurie
mban përgjegjësi për problemet që dalin nga përdorimi i
(pajisjes mbrojtëse) dhe aparatit .
parregullt të aparatit.

Shqip
Instruksioni për shfrytězimin 101
3. Lidhje me rrjeti elektrik. Shpjegime të fig.3:
AL T2 – termoçkyçës; T1 – termorregullator; S – çelës elektrik;
Para se ta takoni ushqimin elektrik duhet të sigurohuni se R – ngrohës; SL1, SL2, SL3 - llambë sinjali; F – flanxhë;
aparati është i mbushur me ujë. AT – tester i anodës (vetëm tek modelet me të till); AP –
protektor i anodës;
3.1. Tek modelet që janë të pajisura me kablo ushquese, i
kompletuar me spinë, lidhja bëhet duke e futur në prizën. VI. MBROJTJE ANTIKOROZIVE – ANODË MAGNEZI
(TEK BOJLERAT ME UJËMBAJTËS ME VESHJE QELQ –
Kontakti duhet në mënyrë të drejtë të lidhet ndaj rrjetit të QERAMIKE OSE EMALI)
veçantë të rrymës dhe të sigurohet me mbrojtës. Ai duhet
të tokëzohet. Protektori i anodës magnezi mbron edhe më shumë
sipërfaqen e brendshme të ujëmbajtësit nga korozioni. Ai
3.2. Ngrohësit e ujit të paketuar bashkë me përcjellësin është një element i kosumueshëm që duhet të këmbehet
ngarkues pa prizë në mënyrë periodike. Për një shrytëzim afatgjatë dhe
pa defekte e bojlerit tuaj, prodhuesi rekomandon një
Pajisja duhet të lidhet ndaj rrjetit të veçantë të rrymës prej
kontroll periodik e gjendjes së anodës magnezi nga teknik
instalimit stacionar të rrymës, siguruar me valvulë sigurie
i licenzuar dhe të ndrohet në rast se është e nevojshme,
me elektricitet të shpallur nominal 16А (20A për kapacitet
që mund të bëhet në kohën e profilaksis së aparatit. Për
> 3700W). Lidhja duhet të jetë e qëndrueshme – pa lidhur
kryerjen e këmbimit kontaktoni me repartet e autorizuara!
prizat. Rrjeti i rrymës duhet të sigurohet me valvulë sigurie
dhe me pajisje të instaluar që siguron ndarjen e të gjitha
VII. PUNA ME APARATIN
poleve në kushtet e mbitensionit të kategorisë së III-të.
Lidhja e përcjellësve të prizës ngarkuese të pajisjes duhet 1. Vënja në punë të aparatit
të bëhet po ashtu:
Para lëshimit të parë të aparatit sigurohuni se bojleri është
•të•fazës
Përcjellësi me ngjyrë kafe të izolimit – ndaj përcjellësit
prej instalimit elektrik (L)
lidhur në mënyrë të rreguallt me rejetin elektrik dhe është i
mbushur me ujë. Lëshimi i bojlerit bëhet nëpërmjet paisja

•neutral
•Përcjellësi me ngjyrë blu të izolimit – ndaj përcjellësit
të instalimit elektrik (N)
e montuar në rrjetin e instalimit e përshkruar në nënpikën
3.2 të pikës V ose lidhja e spinës me prizën (nëse modeli
është me kablo me spinë).
•sigurie
•Përcjellësi me ngjyrë jeshile të izolimit – ndaj përcjellësit
prej instalimit elektrik ( ) 2. Bojlerë me menaxhim elektromekanik

3.3. Ngrohësi i ujit pa prizë ngarkuese Fig. 2 ku:

Pajisja duhet të lidhet ndaj rrjetit të veçantë të rrymës prej 1 - Termorregulator


instalimit stacionar elektrik, siguruar me valvulë sigurie
me elektricitet të shpallur nominal 16А (20A për kapacitet 2 - Çelës fuqie
> 3700W). Lidhja realizohet me përcjellëse të forta bakri
3 - Indikatorë me dritë
– kabllo 3x2,5 mm² për kapacitet të përgjithshëm prej
3000W (kabllo 3x4.0 mm² për kapacitet > 3700W). 4 - Tester anodi
Në qarkun elertrik ushqyes të aparatit duhet të montohet
Termorregullator (1) me indikator me dritë „ngrohje /
një pajisje që të sigurojë shkëputjen e të gjitha poleve në
gati për përdorim“
kushtet e mbitensionit e kategotisë III.
Për të montuar përçuesin elektrik ushqyes i bojlerit është e Rregullimi i temperaturës sigurohet përmes valvulit të
nevojshme të hiqet kapaku plastik (fig.2). termorrugullatorit (1). Kjo lejon ngrohjen me etapa të
temperaturës së dashur.
Lidhja e përçuesve ushqyes duhet të jetë në përputhje me
shënimet mbi kapëzave, si vijon: Në fig.2 është drejtuar drejtimi i rrotullimit të valvulit.

••ai i fazës tek shënimi A ose А1 ose L ose L1. e KURSIMI I ELEKTROENERJISË – Gjatë këtij regjimi
••ai neutral tek shënimi N (B oseB1 ose N1) të punës uji në pajisjen do të jetë me temperaturë
përafërsisht 60°С. Në këtë mënyrë po pakësohet humbja e
•bashkuesin
•Është e detyrueshme lidhja e përçuesit mbrojtës me
me vidë, i shënuar me shënjën .
temperaturës.

Pas montimit kapaku plastik vendoset përsëri!

102 Instruksioni për shfrytězimin


Indikator me dritë „ngrohje / gati për përdorim“
- tregon gjendjen/regjimin, në të cilin po Testeri i anodës shënon gjendjen konkrete të protektorit
AL
gjendet pajisja: ndriçon me ngjyrë të kuqe gjatë ngrohjes të anodës në temperaturën e ujit brenda aparatit mbi
së ujit dhe ndriçon me ngjyrë të kaltër gjatë arritjes së 60°C. Për këtë arsye para se të shtypni butonin 4 (TEST), bindeni
temperaturës së përcaktuar në termostatin. Nuk ndriçon, veten, se uji në aparatin është i ngrohtë dhe se para kësaj nuk u
kur çelësi fuqie është në gjendjen e fikur. derdh sasi me futjen e ujit të ftohtë. Termostati duhet të
rregullohet në temperaturën maksimale.
Çelës fuqie (2) dhe indikator me dritë
Çelës fuqie me një shkallë: 3. Mbrojtje me anë të temperaturës (e vlefshme për të
gjitha modelet)
0 – gjendja e fikur;
Aparati është pajisur me një vegël të veçant
I – gjendja e ndezur; (termoshkyçës) për mbrojtje nga mbingrohja e ujit duke
shkyçur ngrohësi nga rrjeti elektrik, kur temperatura arrin
Indikator me dritë me fuqi I ndriçon gjatë ndezjes së dimensione shumë të larta.
shkallës së I të çelësit.
Pas aktivimit kjo pajisje nuk vet-riparohet dhe aparati
Çelës fuqie me dy shkalla:
nuk do të punojë. Kërkoni servis të autorizuar për heqjen
e problemit.
0 – gjendja e fikur;

I, II – gjendja e ndezur;
VIII. MODELE ME SHKËMBYES NXEHTËSIE
(SERPENTINA) – FIG.1B, FIG.1C, FIG.1D DHE TABELA
Zgjedhja e shkallës së fuqisë për ngrohje:
1, 2 DHE 3
Fuqia e shpallur Ndezur Ndezur
(markuar në tabelën e pajisjes) (І) shkallë (ІІ) shkallë Ato janë pajisje me shkëmbyes termik dhe janë destinuar
1200 W 600 W 1200 W për lindje te sistemi i ngrohjes me temperaturën
maksimale të termo-mbajtësit 80ºC. Menaxhimi i rrymës
1600 W 800 W 1600 W
përmes shkëmbyesit termik është çështje e vendimit të
2400 W 1200 W 2400 W instalimit konkret, ku zgjedhja e menaxhimit duhet të
bëhet gjatë projektimit (për shembull: termostati i jashtëm
Gjatë shkallës së I të çelësit indikatori me dritë me fuqi I i cili e mat temperaturën në ujëmbajtësin dhe i cili e
po ndriçon. menaxhon pompën e qarkullimit ose valvulin magnetik).

Fjatë shkallës së II të çelësit indikatori me dritë me fuqi I, Bojlerët me shkëmbyes termik japin mundësi për ngrohjen
po ndriçon edhe indikatori me dritë me fuqi II. e ujit siç vijon:

Tester i anodës (4) – (tek modelet që e kanë të 1. përmes shkëmbyesit termik (serpentinës) – mënyra
montuar). kryesore për ngrohjen e ujit,

Kjo pajisje shërben për identifikimin e gjendjes aktuale 2. përmes ngrohësit të fuqishëm elektrik me menaxhim
të anodës magnezi dhe informon a është e nevojshme automatik, futur në pajisjen – përdoret kur ka nevojë
ndrimi i saj. Testeri i anodës është pajisur me butonin 4 nga ngrohja suplementare e ujit ose gjate renovimit
dhe indikimi me dritë pranë tij (fig. 2) Gjendja e protektorit të sistemit të shkëmbyesit termik (serpentinës). Lidhja
të anodës mund të kontrolloni duke shtypur butonin 4 me instalacionin elektrik dhe puna me pajisjen janë
( ) përshkruar në paragrafët e mëparshëm.

Kur indikatori ndriçues pran tij ndriçon me vezullima me Montimi


ngjyrë JESHILE kjo do të thotë se PROTEKTORI I ANODËS Përveç montimi i përshkruar më lartë, veçanarisht për
funkcionon normalisht dhe mbron nga ndryshkje aparatin këto modele, është e nevojshme shkëmbyesi i nxehtësisë
tuaj. Kur indikatori ndriçues ndriçon me vezullima me të lidhet me instalimin e ngrohjes. Lidhja bëhet duke
ngjyrë TË KUQE kjo do të thotë se PROTEKTORI I ANODËS respektuar drejtimet e shigjetave nga fig. 1b, 1c, 1d.
është i konsumuar dhe duhet të ndrohet.
Ju rekomandojmë të montoni rubinet mbylljeje në
hyrjen dhe daljen e shkëmbyesit të nxehtësisë. Me
Zëvendësimi i protektorit të anodës bëhet nga teknik i mbylljen e rrymës së shkëmbimit termik nëpërmjet e
licenzuar. rubinetit të poshtëm (mbyllës) do të evitoni qarkulimi i
padëshirueshëm termik në periudhat kur përdorni vetëm
ngrohësi elektrik.

Shqip
Instruksioni për shfrytězimin 103
Në rast demontimi i bojlerit tuaj, që është me shkëmbyes Karakteristika teknike:
AL i nxehtësisë, është e nevojshme të mbyllni dhe të dy Lloj GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
rubinetat. 10047 12047 15047
Sipërfaqja e serpentinës S1 (m²) 0.5 0.5 0.5
Detyrimisht duhet të përdorni elemente dielektrike për
lidhjen e shkëmbyesit termik ndaj instalimit me tubacione Sipërfaqja e serpentinës S2 (m²) 0.3 0.3 0.3
prej bakri.
Volumi i serpentinës S1 (l) 2.4 2.4 2.4

Volumi i serpentinës S2 (l) 1.4 1.4 1.4


Për kufizim të korrozionit, në instilacionin duhet të
Presioni pune i serpentinës S1 0.6 0.6 0.6
përdorin tubacione me difuzionin e kufizuar të gazave.
(MPa)
Presioni pune i serpentinës S2 0.6 0.6 0.6
Modele me një shkëmbyes termik dhe me predë për (MPa)
termo-senzorin Temperatura maksimale e 80 80 80
mbajtësit termik (°C)
Instalimi i pajisjes është për llogari të blerësit dhe duhet të
IX. MIRËBAJTJA PERIODIKE
kryhet nga specialist i kualifikuar në përputhje me
instruksionin bazë dhe me këtë shtojcë. Gjatë punës normale të bojlerit, nga ndikimi i
temperaturës së lartë mbi sipërfaqja e ngrohësit
mbetet gëlqere /gur kaldaje/. Ajo keqëson shkëmbimin
Karakteristika teknike: e nxehtësis midis ngrohësi dhe uji. Temperatura mbi
Lloj GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S sipërfaqen e ngrohësit dhe në zonën rreth tij rritet. Del një
8047 10047 12047 15047 zhurmë karakteristik /i ujit që valon/. Termorregullatori
Sipërfaqja e serpentinës (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7 fillon të kontaktojë dhe të shkyçet më shpesh. Është e
mundshme veprim i “rremë” e mbrojtjes së temperaturës.
Volumi i serpentinës (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
Për shkak të kësaj prodhuesi i aparatit rekomandon
Presioni pune i serpentinës 0.6 0.6 0.6 0.6 profilaksi të bojlerit Tuaj në çdo dy vjet nga një qëndër
(MPa) e autorizuar ose një repart baze. Kjo profilaksi duhet të
Temperatura maksimale e 80 80 80 80 përfshij pastrim dhe kontroll të protektorit e anodës (tek
mbajtësit termik (°C) bojlerët me veshje qelq-kermike), që në rast nevoje mund
të ndrohet me një i ri.
Te modelet me mundësi për montim të predës për termo-
senzorin, e cila furnizohet me pajisjen, duhet të montohet Për ta pastruar aparatin përdorni pecetë të lagët. Mos
te dalja e shënuar me „TS“. Fillesa duhet të stukohet. përdorni mjete pastruese abrazive ose të cilat përmbajnë
tretës. Mos hidhni ujë mbi aparatin.
Modele me dy shkëmbyes termik dhe predës për
termo-senzorin
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për të gjitha pasojat
Ato modele jepen mundësi për lidhjen e dy burimeve të që rrjedhin nga mosrespektimin e këtij instruksioni.
jashtme termike – kolektor dielli dhe furnizim me ujë lokal
ose qendror.
Udhëzime për mbrojtjen e mjedisit
Markimet e serpertinave:
Bojlerët e vjetër kanë materiale të çmueshme dhe

•serpentinës
•S1 dhe shigjetë
S1
drejtuar te dalja e serpentinës – hyrja e prandaj ata nuk duhet të hidhen sëbashku me plehrat
shtëpiake! Ju lutemi të kontriboni në mënyrë aktive për
të mbrojtur mjedisin duke dorëzuar aparatin tek pikët

•dalja
•S1 edheserpentinës
shigjetë drejtuar te dalja e serpentinës jashtë –
S1
blerëse të licenzuar (nëse ka të tillë).

•serpentinës
•S2 dhe shigjetë
S2
drejtuar te dalja e serpentinës – hyrja e

•serpentinës
•S2 dhe shigjetë
S2
drejtuar te dalja e serpentinës – dalja e

Tek ujëmbajtësi ka zgavër të ngjitur me fillesën e


brendshme ½” për montim të termostatit – shënuar
me ‘TS”. Në pakon e pajisjes ka predë të mesingut për
termostatin, që duhet të shtrëngohet ndaj kësaj zgavre.

104 Instruksioni për shfrytězimin


AL
PËRSHKRIM TE SHTOJCA I PËRSHKRIM TE SHTOJCA II
(1) emri ose marka tregtare e furnizuesit (1) emri ose marka tregtare e furnizuesit
(2) identifikatori i modelit të furnizuesit (3) profili i (2) identifikatori i modelit të furnizuesit (3) klasa e
shpallur i ngarkesës, shprehur përmes shenjave relevante me efektivitetit energjetik, përcaktuar në përputhje me shtojcën II
germa dhe përdorimit të zakonshëm, në përputhje me të pikën 2 (4) humbjet termike gjatë ngarkesës zero në W,
shënuarit në tabelën 3 nga shtojca e VII (4) klasa e efektivitetit rrumbullakuar deri në numrin e plotë më të afërt (5) volumi ujor
energjetik gjatë ngrohjes së ujit të modelit relevant, përcaktuar në litra, rrumbullakuar deri në numrin e plotë më të afërt (6)
në përputhje me shtojcën II pikën 1 (5) efektiviteti energjetik gjatë volumi termiko-akumulues V në litra, rrumbullakuar deri në
ngrohjes së ujit në përqindje, rrumbullakuar deri në numrin e shenjen e parë pas presjes decimale (7) humbjet termike gjatë
plotë më të afërt (6) konsumi vjetor i elektroenergjisë në kWh, ngarkesës zero S në W, rrumbullakuar deri në shenjen e parë pas
shprehur në bazën e energjisë përfundimtare, dhe/ose konsumi presjes decimale (8) të gjitha masat e posaçme të sigurisë për
vjetor i derivateve në GJ, shprehur në bazën e temperaturës së montim dhe mirëmbajtje janë përshkruar në instruksionin e
lartë të djegies (GCV), rrumbullakuar deri në numrin e plotë më eksploatimit dhe të montimit. Lexoni dhe ndiqni instruksionet
të afërt dhe llogaritur sipas të përmendurit në shtojcën VIII, pikën për punë dhe montim. (9) Të gjitha të dhënat që përfshihen në
4 (7) rregullime temperaturash të termostatit të ujëngrohësit në informacionin e produktit përcaktohen përmes aplikimit të
llojin, në të cilin ofrohet në treg (8) konsumi ditor i specifikave të direktivave relevante evropiane. Dallimet në
elektroenergjisë Q elec në kWh, rrumbullakuar deri në shenjen e informacionin e produktit, të përshkruara tjetërkund mund të
tretë pas presjes decimale (9) profili i shpallur i ngarkesës, çojnë deri në kushte të ndryshme të përdorimit. Vetëm të dhënat
shprehur përmes shenjave relevante me germa sipas tabelës 1 të që përfshihen në këtë informacion produktesh janë të
kësaj shtojce (10) sasia e ujit të përzier në 40°C V40 në litra, aplikueshme dhe valide.
rrumbullakuar deri në numrin e plotë më të afërt; (11)
Temperatura maksimale e termostatit (12) Regjimi “produkt i
gatshëm për punë” janë kushtet standarde të eksploatimit,
rregullimi ose regjimi standard, përcaktuar fabrikisht nga
prodhuesi për t’i aktivizuar menjëherë pas instalimit të pajisjes, të
përshtatshme për përdorim të zakonshëm nga përdoruesi
përfundimtar në përputhje me ciklin e harxhimit të ujit, për të
cilin produkti është projektuar dhe është lëshuar në treg. (13)
efektiviteti energjetik gjatë ngrohjes së ujit në përqindje,
rrumbullakuar deri në shenjen e parë pas presjes decimale (14) të
gjitha masat e posaçme të sigurisë për montim dhe mirëmbajtje
janë përshkruar në instruksionin e eksploatimit dhe të montimit.
Lexoni dhe ndiqni instruksionet për punë dhe montim. (15) Të
gjitha të dhënat që përfshihen në informacionin e produktit
përcaktohen përmes aplikimit të specifikave të direktivave
relevante evropiane. Dallimet në informacionin e produktit, të
përshkruara tjetërkund mund të çojnë deri në kushte të
ndryshme të përdorimit. Vetëm të dhënat që përfshihen në këtë
informacion produktesh janë të aplikueshme dhe valide.

Shqip
Instruksioni për shfrytězimin 105
Шановні клієнти, 6. Внутрішнє покриття - для моделей: GC- скло-
UA Команда TESY сердечно поздоровляє Вас з новою кераміка;
покупкою. Сподіваємося, що Ваш новий прилад
сприятиме поліпшенню комфорту у Вашому будинку. Для моделей без теплообмінника (змійовика)

Цей технічний опис і інструкція експлуатації мають 7. Щоденне споживання електроенергії – див. Додаток I
на меті ознайомити Вас із виробом і умовами його
8. Оголошений профіль навантаження – див. Додаток I
правильного монтування й експлуатації. Інструкція
призначена й для правоздатних техніків, які 9. Кількість змішаної води при 40 ° C V40 в літрах – див.
будуть монтувати прилад спочатку, демонтувати й Додаток I
ремонтувати у випадку пошкодження.
10. Максимальна температура термостата – див.
Дотримання вказівок у справжній інструкції є в Додаток I
інтересax покупця і є однією з гарантійних умов,
зазначених у гарантійній карті. Будь ласка, майте на 11. Заводські настройки температури – див. Додаток I
увазі, що дотримання вказівок в справжній інструкції,
12. Енергетична ефективність в режимі нагріву води –
в першу чергу, являється в інтерес покупця, але разом
див. Додаток I
з цим являється і однією з гарантійних умов, вказаних
в гарантійній карті, щоб покупець міг скористатися Для моделей з теплообмінником (змійовиком)
безкоштовно гарантійним обслуговуванням. Виробник
не несе відповідальність за ушкодження в приладі і 13. Теплоакумулюючий об’єм в літрах – див. Додаток II
евентуальні збитки, заподіяні в результаті експлуатації 14. Втрати тепла при нульовому навантаженні – див.
і/або монтажу, які не відповідають вказівкам і Додаток II
інструкціям в цьому керівництві.
III. ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА
Електричний бойлер відповідає вимогам EN 60335-1, EN
60335- 2-21. •нормальною
•Бойлер необхідно монтувати тільки в приміщеннях з
пожежною безпекою.
I. ПРИЗНАЧЕННЯ
Прилад призначений для забезпечення гарячою
•наповнений
•Не включайте бойлер не переконавшись, що він
водою.
водою побутових об’єктів, що мають водогінну
мережу з тиском не більше 6 атмосфер (0,6 MPa). •електричної
•Приєднаннямережі
бойлера до водопровідної й
(у моделей без шнура зі
Він призначений для експлуатації тільки в закритих
і опалюваних приміщеннях, в яких температура штепселем) повиннi здійснюватися правоздатними
не падає нижче 4°C і не призначений для роботи у водоканалізаційними і ел. техніками. Кваліфікований
безперервному проточному режимі. технік - це особа, яка має відповідні компетенції
відповідно до нормативної бази відповідної держави.
Цей прилад призначений для роботи в регіонах
з жорсткістю води до 10 °dH. У разі, якщо буде •необхідно
•При приєднанні бойлера до електричної мережі
бути уважним, щоб правильно приєднати
встановлено в регіоні з „жорсткішою“ водою, можливе
захисний провідник (у моделей без шнура зі
дуже швидке накопичення вапняних відкладень, які
штепселем).
викликають характерний шум при нагріві, а і швидко
ушкоджуються електричні частини. Для регіонів з
твердішою водою рекомендується чищення приладу
•приміщенні
•Якщо існуєнижче
вірогідність пониження температури в
0°С, бойлер необхідно спорожнити
від накопичених вапняних відкладень щороку, а також від води (слідуйте процедурі описаною в п. ІV, підпункті
використання потужності нагрівача до 2 kW. 2 («Під’єднування бойлера до водопровідної мережі»).

II. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ •нормальним


•При експлуатації - (режим нагріву води) -
є, якщо крапає вода з дренажного отвору
1. Номінальна місткість, літри - дивися табличку на захисного клапана. Його необхідно залишити відкритим
приладі до атмосфери. Мають бути узяті заходи по відведенню
або збору минулої кількості для відвертання збитків,
2. Номінальний тиск - дивися табличку на приладі при цьому не потрібно порушувати вимоги, описані в п.
3. Номінальна потужність - дивися табличку на приладі 2 параграфу V. Клапан і пов‘язані з ним елементи мають
бути захищені від замерзання.
4. Номінальний тиск - дивися табличку на приладі

Це не тиск з водопровідної мережі. Воно оголошене


•шум•Під(закипаюча
час нагріву з приладу можна почути свистячий
вода). Це є нормальним і не
для приладу і відноситься до вимог стандартам повідомляється про ушкодження. Якщо цей шум
безпеки. посилюється з часом, тод і причиною є накопичення
вапняку. Щоб усунути шум, необхідно почистити
5. Тип бойлера - закритий водонагрівач акумулюючий, прилад. Ця послуга не є предметом гарантійного
з теплоізоляцією обслуговування.

106 Керівництво з установки й експлуатації


•чистити
•Для безпечної роботи бойлера необхідно
регулярно зворотно-запобіжний клапан і
Електричний нагрівач служить для нагрівання води
в резервуарі й управляється термостатом, який UA
оглядати правильне його функціонування /щоб не автоматично підтримує певну температуру. Прилад має
був блокованим/, а в районах із сильно вапняною у своєму розпорядженні вбудоване обладнання для
водою чистити від зібраного вапняку. Ця послуга не є захисту від перегріву (термовимикач), яке виключає
предметом гарантійного обслуговування. нагрівач із електричної мережі, коли температура води
досягнеться високих показників.
Забороняються всякі зміни й перебудови в
конструкції й електричній схемі бойлера. При 3. Зворотно-запобіжний запобiгає повному звiльненню
констатуванні таких гарантія на прилад відпадає. Під приладу при зупинцi подачi холодної води з водогiнної
зміною й перебудовою розуміється всяке відсторонення мережi. Вiн захищає прилад при пiдвищеннi тиску у
вкладених виробником елементів, вбудовування водному контейнерi до бiльше високого показника вiд
додаткових компонентів у бойлер, заміна елементів з припустимого при режимi нагрiвання (при пiдвищеннi
аналогічними несхваленими виробником. температури вода розширються й тиск
збiльшується), шляхом випуску через дренажний

•таким)
•Якщоє шнур живлення (у моделей, укомплектованих з
ушкодженим, тоді він повинен бути замінений
отвiр.

сервісним представником або особою з подібною Зворотно-запобіжний клапан не може захистити


кваліфікацією, щоб уникнути всякого ризику. прилад при подачі з водопроводу тиску вище
оголошеного для приладу.
•8 •і Цей прилад призначений для використання дітьми
старше 8 років і людьми з обмеженими фізичними,
V. МОНТАЖ І ВКЛЮЧЕННЯ
чутливими або розумовими здібностями, або людьми
з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони
Усі технічні й електромонтажні роботи повинні
знаходяться під наглядом або інструктовані відповідно
виконуватися правоздатними техніками.
до безпечного використання приладу і розуміють
Кваліфікований технік - це особа, яка має відповідні
небезпеки, які можуть виникнути
компетенції відповідно до нормативної бази відповідної
••Діти не повинні грати з приладом держави.

•здійснюватися
•Чищення і обслуговування приладу не повинні
дітьми, які не знаходяться під наглядом
1. Монтаж
Рекомендується монтування приладу максимально
IV. ОПИС І ПРИНЦИП ДІЇ ближче до місця використання гарячої води, щоб
скоротити теплові втрати в трубопроводі. При монтажі
Прилад складається з корпуса, фланця у своїй нижній
в лазні він повинен бути монтований у такому місці, де
частині /при бойлерах для вертикального монтажу/ або
б не обливався водою з душу або душ-трубки. Прилад
з боку / при бойлерах для горизонтального монтажу/,
вішається на несучі планки, монтовані на його корпусі
запобіжна пластмасова панель і зворотно-запобіжний
(якщо вони не закріплені на ньому, варто їх монтувати
клапан.
за допомогою прикладених болтів). Прилад вішається
1. Корпус складається зі сталевого резервуара на двох гачках (min. Ø 10 mm), закріпленим надійно за
(водного баку) і кожуха (зовнішньої оболочки) з стіну (не включені в комплект вішання ). Конструкція
теплоізоляцією між ними з екологічно чистого з несучої планки, при бойлерах вертикального монтажу,
високою щільністю пінополіуретану, і двох труб з є універсальною й дозволена відстань між гаками від
різьбленням G ½ “ для подачі холодної води (із синім 220 до 310 мм (мал. 1a) При бойлерах горизонтального
кільцем ) і для випущення теплої (із червоним кільцем ). монтажу відстані між гаками є різними для різних
моделей і зазначено в таблиці 1 к фiг. 1b.
Внутрішній резервуар залежно від моделі може бути
двох видів:

•керамічним
•із чорної сталі, захищеної спеціальним стекло-
і емалевим покриттям
Щоб уникнути заподіяння збитків споживачам і
третім особам у випадку несправності в
системі постачання гарячою водою необхідно, щоб
••з нержавіючої сталі прилад був монтований у приміщенні, що має пiдлогову
гідроізоляцію й дренаж у каналізації. У ні якому випадку
Вертикальні бойлери можуть бути із вбудованим
не ставте під приладом предмети, які не є
теплообмінником (серпентин). Вхід і вихід на
водостійкими. При монтуванні приладу в приміщеннях
серпентині розташовані осторонь і представляють
без пiдлогової гідроізоляції необхідно зробити захисну
труби з різьбленням G ¾ “.
ванну під ним із дренажем до каналізації.
2. На фланці монтований електричний нагрівач. У
бойлерів зі скло- керамічним покриттям монтований і Примітка : захисна ванна не входить у комплект
магнієвий анод. і вибирається споживачем.

Українська
Керівництво з установки й експлуатації 107
2. Приєднання бойлера до водогінної мережі Наповнення бойлера водою здійснюється шляхом
UA Малюнок 4а - для вертикального монтажу; Малюнок 4b відкриттям крана для подачі холодної води з
- горизонтального монтажу водогінної мережі до нього й крана для гарячої води на
змішувальній батареї. Після наповнення зі змішувача
Де: 1 - вхідна треба; 2 - запобіжний клапан; повинна потекти безперервний струмінь води. Уже
3- скорочений вентиль (при тиску у водопроводі можете закрити кран для теплої води.
більш 0,7 Mpa); 4 - гальмовий кран; 5 - лійка зі зв’язком
до каналізації; 6 – шланг; 7 – кран для зціджування / Коли необхідне звільнення бойлера від води необхідно
спорожнення/ бойлера (водонагрівача) спочатку відключити електроживлення до нього.
Зупинити подачу води до пристрою. Пустити кран
При приєднанні бойлера до водогінної мережі змішувача з гарячою водою. Для зціджування води з
необхідно мати на увазі вказівні кольорові знаки / бойлера, відкрийте кран 7 (малюнок 4). Якщо в даній
кільця / на трубах: синій - для холодної /вхідної/ води, інсталяції такий не передбачено, бойлер може бути
червоний - для гарячої /вихідної/ води. звільнений від води, яка знаходиться в ньому, таким
Обов’язковим є монтування зворотно-запобіжного чином:
клапана (0,8 MPa), який куплений з бойлером. Він
ставиться на вході холодної води, у відповідність зі •з важелем
•у моделях– підведіть
укомплектованих запобіжним клапаном
важіль, і вода витече через
стрілкою на його корпусі, яка вказує напрямок вхідної
води. Не допускається інша гальмова арматура між дренажний отвір клапана;
клапаном і приладом.
Виключення: Якщо місцеві регуляторні (норми)
•– •бойлер
у моделей укомплектованих клапаном без важеля
може бути спорожнений прямо з його
вимагають використання іншого захисного клапана вхідної труби, заздалегідь від’єднавши бойлер від
або пристрою (відповідного EN 1487 або EN 1489), тоді водопроводу.
він має бути закупленим додатково. Для пристроїв,
відповідних EN 1487, максимальний оголошений При знятті фланця є нормальним витікання декількох
робочий тиск має бути 0.7 MPa. Для інших захисних літрів води, що залишилися у водному контейнері.
клапанів, тиск, на якому вони відкалібровані, має бути
на 0.1 MPa нижче маркувальної таблички приладу. У цих При виливанні необхідно взяти міри запобігання
випадках поворотний захисний клапан, доставлений з збитків від води, що виливається.
приладом, не потрібно використати.

Наявність інших /старих / зворотно-запобіжних У випадку якщо тиск у водопровідній мережі


клапанів може привести до ушкодження вашого перевищує вказані показники в параграфі I вище, тоді
приладу й вони повинні відсторонятися. необхідно встановити редукуючий вентиль, інакше
бойлер не буде експлуатований правильно. Виробник
не бере на себе відповідальність за проблеми, що
Не дозволяється інша замочна арматура між з’явилися від неправильного експлуатування приладу.
поворотно-запобіжним клапаном (захисним
пристроєм) і приладом. 3. Приєднання до електричної мережі.

Не допускається вгвинчування клапана до різьблення До включення електроживлення переконайтеся в


завдовжки більше 10 мм., у гіршому випадку це може тому, що прилад наповнений водою.
привести до ушкодження вашого клапана і є небезпечним
для вашого приладу.
3.1. У моделей, щопостачаются зі шнуром живлення
в комплекті зі штепселем, приєднання здійснюється
У бойлерiв з вертикальним монтажем запобiжниii шляхом його включення в контакт. Від’єднання від
клапан повинен бути приєднаний до вхiдної труби електричної мережі здійснюється шляхом відключення
при знятiй пластмасовiй панелi приладу. Пiсля того, як штепселя з контакту.
монтований, вfiн повинен бути в позицїї, як це показано на
мал. 2.
Контакт має бути правильно приєднаний до
окремого струмового круга, забезпеченого
Поворотно-захисний клапан і трубопровід від нього запобіжником. Він має бути заземленим.
до бойлера мають бути захищені від замерзання.
При дренуванні шлангом - його вільний кінець завжди має
бути відкритим до атмосфери (а не зануреним). Шланг
також має бути захищений від замерзання.

108 Керівництво з установки й експлуатації


3.2. Водонагрівачі оснащені шнуром живлення без VI. НТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ - МАГНІЄВИЙ АНОД
вилки (У БОЙЛЕРІВ З ОДНИМ КОНТЕЙНЕРОМ ЗІ СКЛО- UA
КЕРАМІЧНИМ ПОКРИТТЯМ)
Цей прилад має бути підключений до окремої
струмової петлі стаціонарної електричної інсталяції, Магнієвий анод захищає внутрішню поверхню
забезпеченої запобіжником з оголошеним водного контейнера від корозії. Він є елементом,
номінальним струмом 16А(20A для потужності > що зношується, який підлягає періодичній підміні. З
3700W). Зв‘язок має бути постійним - без штепсельних обліком довгострокової й безаварійної експлуатації
з‘єднань. Струмова петля має бути забезпечена Вашого бойлера, виробник рекомендує періодичний
запобіжником і вбудованим пристроєм, оскільки огляд стану магнієвого анода правоздатним техніком
це забезпечує роз‘єднання усіх полюсів в умовах і підміну при необхідності, а це може відбутися під час
перенапруження категорії III. періодичної профілактики приладу. З питань підміни
звертайтеся до спеціалізованих сервізів!
Підключення провідників шнура живлення приладу має
бути виконане таким чином:
VII. РОБОТА ІЗ ПРИЛАДОМ
•фази•Провідник з ізоляцією коричневого кольору - до
провідника електричної інсталяції (L) 1. Включення приладу

•нейтрального
•Провідник зпровідника
ізоляцією синього кольору - до
електричної інсталяції (N)
До первісного включення приладу переконаєтеся, що
бойлер включений правильно в електричну мережу й
наповнений водою. Включення бойлера здійснюється
•захисного
• провідника електричної інсталяції
Провідник з ізоляцією жовто-зеленого кольору - до
( )
за допомогою обладнання, вбудованого в інсталяцію,
описаного в пункті 3.2 розділ V або зв’язування
штепселя з контактом (якщо модель є зі шнуром і
3.3. Водонагрівач без шнура живлення штепселем).

Цей прилад має бути підключений до окремої


2. Бойлери з електромеханічним управлінням
струмової петлі стаціонарної електричної інсталяції,
забезпеченої запобіжником з оголошеним Рис. 2, де:
номінальним струмом 16А(20A для потужності
> 3700W). Підключення виконується мідними 1 - Терморегулятор
одножильними(твердими) провідниками - кабель 3x2,5
2 - Вимикач потужності
mm² для загальної потужності 3000W(кабель 3x4.0 mm²
для потужності > 3700W). 3 - Світлові індикатори
В електричний контур для живлення приладу 4 - Анодний тестер
необхідно вмонтувати пристрій, який би забезпечував
роз’єднання всіх полюсів в умові наднапруження Терморегулятор (1) і Світловий індикатор „нагріву /
категорії III. готовий до використання“

Щоб монтувати електричний провідник живлення Налаштування температури забезпечується за


до бойлера, необхідно зняти пластмасову кришку допомогою ручки терморегулятора (1). Таке
(малюнок 2). налаштування дозволяє плавно встановити необхідну
температуру.
З‘єднання живлячих дротів має бути відповідно до
маркіровок електричних затисків, як слід: На рис.2 показаний напрямок повертання ручки.

••фазну напругу до позначення A або А1 або L або L1. e ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ – В цьому режимi вода
••нейтральний до позначення N (B або B1 або N1) в пристрої буде мати температуру приблизно 60°С.

•до•Обов’язковим
Таким чином зменшуються втрати тепла.
є приєднання захисного провідника
гвинтового з’єднання, позначене зі знаком . Світловий індикатор „нагріву / готовий до
використання“ - показує стан / режим, в якому
Після монтажу пластмасова кришка закривається
знаходиться пристрiй: свiтиться червоним коли
знову!
вода нагрiвається та свiтиться синiм коли вода
Пояснення до малюнок 3: нагрiлась до вказанoї на термостатi температури води.
T2 – термовимикач; T1 – терморегулятор; S – ключ; Не свiтиться, коли вимикач потужності знаходиться у
R – нагрівач; SL1, SL2, SL3 – сигнальна лампа; F – вимкненому станi.
фланець;
АТ – анодний тестер (тільки в моделей з таким);
AP – анодний протектор;

Українська
Керівництво з установки й експлуатації 109
Вимикач потужності (2) та Світловi індикатори 3. Захист по температурі (дійсно для всіх моделей)
UA Вимикач потужності з однією ступінню потужностi: Прилад обладнаний спеціальним пристроєм
(термовимикачем) для захисту від перегріву води,
0 – стан вимкнуто; яке виключає нагрівач із електричної мережі, коли
I – стан увiмкнуто; температура досягнеться дуже високих показників.

Світловий індикатор потужності I свiтиться при


увiмкненому I ступеню вимикача. Після активації, цей пристрій не регенерує себе і
прилад не працюватиме. Зверніться в
Вимикач потужності з двома ступенями потужностi: авторизований сервіс для усунення проблеми.
0 – стан вимкнуто;
VIII. МОДЕЛІ З ТЕПЛООБМІННИКОМ (СЕРПАНТИН)
I, II – стан увiмкнуто;
ФIГ.1B, ФIГ.1C, ФIГ.1D І ТАБЛ.1, 2 І 3
Вибір ступеня потужності нагріву: Це пристрої з вбудованим теплообмінником призначені
Оголошена потужність Увiмкнуто Увiмкнуто для підключення до системи опалення з максимальною
(позначена на табличці ступінь (І) ступінь (ІІ) температурою теплоносія - 80°С. Управління потоком
приладу)
через теплообмінник це питання вибору конкретної
1200 W 600 W 1200 W установки, при чому вибір управління проводиться
1600 W 800 W 1600 W при її проектуванні (наприклад: зовнішній термостат
2400 W 1200 W 2400 W для вимірювання температури в резервуарі і для
управління циркуляційним насосом або магнітним
При ступені I вимикача, світловий індикатор потужності клапаном).
I свiтиться.
Бойлери з теплообмінником дають можливість
При ступені II вимикача, крiм світлового індикатору
нагрівати воду наступними способами:
потужності I, свiтиться i світловий індикатор потужності II.
Анодний тестер (4) - (у моделей із вбудованим 1. За допомогою теплообмінника (змійовика) -
таким). основний спосіб нагріву води
Це обладнання служить для ідентифікації поточного
стану магнієвого анода й інформує про необхідність у 2. За допомогою допоміжного електричного
його заміні. Анодний тестер забезпечений бутоном 4 нагрівача з автоматичним керуванням, вбудованого
і світловим індикацією 5 біля нього (малюнок 2a, 2b). в пристрій - використовується, коли потрібний
Стан анодного протектора можете перевірити нажавши додатковий нагрів води або у випадку ремонту системи
бутон 4 ( ) до теплообмінника (змійовика). Підключення до
електричної мережі і робота з пристроєм описані у
Коли світловий індикатор біля нього засвітиться попередніх пунктах.
мигаючи зеленим кольором , те це означає що анодний
протектор функціонує нормально й захищає від корозії Монтаж
ваш прилад . Коли світловий індикатор світить мигаючи
червоним кольором , те це значить, що анодний Окрім вищеописаного способу монтажу, особливим
протектор зношений і слід бути замінений. у цих моделей є те, що необхідно під’єднати
теплообмінник до опалювальної інсталяциі.
Під’єднування здійснюється при дотриманні напрямів
Заміна анодного протектора здійснюється стрілок з (мал. 1b, 1c, 1d). Рекомендуємо Вам монтувати
компетентним техніком. гальмові вентилі на вході й виході еплообмінника. При
зупинці потоку теплоносія через нижній (гальмовий )
вентиль уникається небажана циркуляція теплоносія
Анодний тестер коректно показує стан анодного
в період, коли використовуєте тільки електричний
протектора при температурі води в приладі
нагрівач.
понад 60°C. Тому, перед натисненням кнопки 4(TEST),
переконайтеся, що вода в приладі нагріта і не При демонтажі вашого бойлера з теплообмінником
виціджувалася кількість з введенням холодної води до необхідно, щоб обоє вентиля були закритими.
цього. Термостат має бути налаштований на
максимальну температуру.

110 Керівництво з установки й експлуатації


Технічні характеристики:
Обов‘язковим є використання діелектричних
Тип GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
UA
втулок при підключенні теплообмінника до 10047 12047 15047
інсталяції з мідними трубами.
Площа змійовика S1 (m²) 0.5 0.5 0.5

Для обмеження корозії в інсталяції необхідно Площа змійовика S2 (m²) 0.3 0.3 0.3
використати труби з обмеженою дифузією газів. Об’єм змійовика S2 (l) 2.4 2.4 2.4

Обем на серпентина S2 (l) 1.4 1.4 1.4


Моделі з одним теплообмінником і гільзою
термодатчика Робочий тиск в змійовику S1 0.6 0.6 0.6
(MPa)

Установка приладу виконується за рахунок покупця Робочий тиск в змійовику S2 0.6 0.6 0.6
і здійснюється кваліфікованим працівником, згідно з (MPa)
основною інструкцією та цим додатком до неї. Максимальна температура 80 80 80
теплоносія (°C)

Технічні характеристики:
IX. ПЕРІОДИЧНА ПІДТРИМКА
Тип GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
8047 10047 12047 15047 При нормальній роботі бойлера, під впливом високої
температури на поверхні нагрівача відкладається
Площа змійовика 0.45 0.7 0.7 0.7
водонагрівача (m²)
вапняк / т.зв. накип /. Це погіршує теплообмін
між нагрівачем і водою. Температура на поверхні
Об’єм змійовика (l) 2.16 3.23 3.23 3.23 нагрівача й у зоні біля нього збільшується. З’являється
Рабоча потужність 0.6 0.6 0.6 0.6 характерний шум /закипаюча вода/. Терморегулятор
змійовика (MPa) починає включати й виключати частіше. Можлива
поява “помилкового” залучення температурного
Максимальна 80 80 80 80
температура теплоносія захисту. Із цієї причини виробник цього приладу
(°C) рекомендує профілактику на кожні два роки Вашого
приладу спеціалізованим сервісним центром або
При моделі з можливістю установки гільзи для сервісною базою. Ця профілактика повинна включати
термодатчика, що поставляється з приладом, монтаж чищення й огляд анодного протектора (при бойлерах зі
виконується до виводу з означенням „TS“. Різьба скло- керамічним покриттям), який якщо буде потреба
повинна бути ущільненою. підлягає заміні.
Моделі з двома теплообмінниками і гільзою
Для чищення приладу використайте вологу тканину. Не
термодатчика
використайте абразивні або такі, що містять розчинник
Ці моделі дозволяють підключення до двох зовнішніх чистячи речовини. Не обливати прилад водою.
джерел тепла - сонячного колектору та місцевого або
центрального водяного опалення.
Виробник не відповідає за всі наслідки, внаслідок
Маркування змійовиків: недотримання цієї інструкції.

•змійовика
•S1 і стрілка
S1
спрямована до виводу змійовика - вхід
Вказівки по охороні навколишнього середовища

•зовню
•S1 і стрілка, спрямована від виводу змійовика на
- вихід змійовика S1
Старі електроприлади містять коштовні метали й із
цієї причини не треба їх викидати разом з побутовим
сміттям! Просимо Вас сприяти своєю активною
допомогою охороні навколишнього середовища й
•змійовика
•S2 і стрілка
S2
спрямована до виводу змійовика - вхід передати прилад в організовані викупні пункти (якщо
існують такі).

•змійовика
•S2 і стрілка,
S2
спрямована від виводу змійовика - вихід

До резервуару для води приварюють муфту з


внутрішнім різьбленням ½ „ для установки термозонду
– з позначкою „ TS „. У комплектуванні приладу є
латунна гільза для термозонду, яка повинна бути
прикручена до цієї муфти.

Українська
Керівництво з установки й експлуатації 111
UA
ОПИС ДО ДОДАТКУ I ОПИС ДО ДОДАТКУ II
(1) найменування або торговельна марка (1) найменування або торговельна марка
постачальника (2) ідентифікатор моделі постачальника (2) ідентифікатор моделі
постачальника (3) встановлений товарний профіль, що постачальника (3) клас енергетичної ефективності,
виражається через відповідні буквені позначення і типове встановлений згідно з додатком II пункт 2 (4) втрати
використання, відповідно до заданого в таблиці 3 додатку тепла при нульовому навантаженні в W, округлені до
VII (4) клас енергоефективності для нагріву води найближчого цілого числа (5) водний об‘єм у літрах,
відповідної моделі, визначений згідно з додатком II, п. 1 (5) округлений до найближчого цілого числа (6) тепло
енергетична ефективність нагріву води у відсотках, акумулюючий об‘єм V в літрах, округлений до першого
округлена до найближчого цілого числа (6) річне знаку після десятичної коми (7) втрати тепла при
електроспоживання в кВтг, виражене на підставі кінцевої нульовому навантаженні S в W, округлені до першого знаку
енергії, та/або річне споживання палива в GJ, виражене на після десятичної коми (8) Всі специфічні заходи щодо
підставі верхньої теплоти згоряння (GCV), округлене до монтажу, встановлення та технічного обслуговування
найближчого цілого числа та розраховане згiдно з описані в посібниках з експлуатації та встановлення.
вказаним в додатку VIII пунктi 4 (7) термостатнi Прочитайте посібники з експлуатації та встановлення і
температурні параметри налаштування нагріву води в дотримуйтесь їх. (9) Всі характеристики, що містяться в
тому вигляді, в якому пропонуються на ринку (8) добове інформаційних матеріалах до виробу, визначені із
споживання електроенергії Q elec в кВтг, округлене до застосуванням приписів європейських директив. Якщо
третього знаку після десятичної коми (9) встановлений інформація про виріб з інших інформаційних матеріалів до
товарний профіль, вказаний відповідним буквенним виробу відрізняється, це може бути спричинено іншими
позначенням у відповідності з таблицею 1 цього додатку умовами проведення випробувань. Визначальними та
(10) кiлькiсть змiшаної води при 40°C V40 в лiтрах, дійсними є лише характеристики, що містяться в цих
округлена до найближчого цілого числа; (11) Максимальна інформаційних матеріалах до виробу.
температура термостата (12) Режим „продукт готовий
до роботи“ - стандартні експлуатаційні умови,
стандартні налаштування або режим, фабрично заданий
виробником - повинен бути активним відразу після
установки приладу, підходящим для нормального
використання кінцевим користувачем у відповідності до
циклу водоспоживання, для якого продукт був розроблений
і випущений на ринок. (13) енергетична ефективність
нагріву води у відсотках, округлений до першого знаку
після десятичної коми (14) Всі специфічні заходи щодо
монтажу, встановлення та технічного обслуговування
описані в посібниках з експлуатації та встановлення.
Прочитайте посібники з експлуатації та встановлення і
дотримуйтесь їх. (15) Всі характеристики, що містяться
в інформаційних матеріалах до виробу, визначені із
застосуванням приписів європейських директив. Якщо
інформація про виріб з інших інформаційних матеріалів до
виробу відрізняється, це може бути спричинено іншими
умовами проведення випробувань. Визначальними та
дійсними є лише характеристики, що містяться в цих
інформаційних матеріалах до виробу.

112 Керівництво з установки й експлуатації


Spoštovani kupci, Pri modelih brez izmenjevalnika toplote (spirala)
TESY-jeva ekipa vam prisrčno čestita za vaš nov nakup. SI
Upamo, da bo vaša nova naprava prinesla več udobja v 7. Dnevna poraba električne energije – glej Prilogo I
vaš dom. 8. Določen profil obremenitve – glej Prilogo I
Ta tehnični opis in navodila za uporabo so namenjeni za to, 9. Količina mešanja tople in hladne vode pri 40°C V40 v
da se seznanite z izdelkom in pogoji za njegovo pravilno litrih – glej Prilogo I
namestitev in uporabo. Navodila so prav tako namenjena
usposobljenim strokovnjakom, ki bodo opravili montažo 10. Maksimalna temperatura termostata – glej Prilogo I
naprave ter demontažo in popravilo v primeru okvare.
11. Tovarniško določene temperaturne nastavitve – glej
Upoštevanje tukaj zapisanih navodil je v interesu kupca in Prilogo I
predstavlja enega izmed garancijskih pogojev, navedenih
12. Energetska učinkovitost pri gretju vode – glej Prilogo I
v garancijskem listu.
Pri modelih z izmenjevalnikom toplote (spirala)
Prosimo, upoštevajte, da ravnanje po teh navodilih je
predvsem v korist kupca, vendar da je skupaj s tem tudi 13. Prostornina hranilnika v litrih – glej Prilogo II
garancijski pogoj, naveden na garancijskem listu, da
bi lahko kupec uporabil garancijski servis brezplačno. 14. Toplotne izgube pri obremenitvi nič – glej Prilogo II
Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe naprave in za III. POMEMBNA PRAVILA
morebitne škode, nastale zaradi eksploatacije in/ali
montaže, ki niso v skladu z navodili in inštrukcijami v tem •primerno
•Grelnikzaščiteni
vode lahko namestite samo v prostore, ki so
pred požarom.
priročniku.
Električni grelnik vode ustreza zahtevam EN 60335-1 in EN •je•poln
Grelnika vode ne smete vklopiti, če niste prepričani, da
vode.
60335-2-21.

I. NAMEN UPORABE •modelih


•Priključitev na vodovodno in električno omrežje (pri
brez kabla z vtikačem) naj opravi strokovno
Naprava je namenjena za oskrbo gospodinjstva s toplo usposobljen vodovodni inštalater oz. električar. Pristojen
vodo, katerega vodovodno omrežje ima tlak manj kot 6 strokovnjak za tehniko je oseba, ki ima ustrezne
bar (0,6 MPa). kompetence v skladu s predpisi določene države.
On je namenjen za uporabo samo v zaprtih in ogrevanih
prostorih, kjer ne pade temperatura pod 4°C in ni
•pazite
•Pri priključitvi grelnika vode na električno omrežje
na pravilno priključitev zaščitnega vodnika (pri
namenjen za nenehno uporabo v pretočnem režimu. modelih brez kabla z vtikačem).
Naprava je namenjena za delovanje v pokrajinah s trdoto
vode do 10°dH. V primeru, da je montirana v območju z
•temperatura
•V primeru pod
da obstaja možnost da pade sobna
0°С, je bojler treba izprazniti (držite se
„bolj trdo” vodo, mogoče je zelo hitro nabiranje kalcijevih navodil v toči V, podtočka 2 „Priključevanje bojlerja na
depozitov, ki povzročajo značilen zvok pri segrevanju vodovodno omrežje”).
in hitro poškodovanje električnih delov. Za območja z
bolj trdo vodo se priporoča vsakoletno čiščenje naprave •kapanje
•Ob eksploataciji – režim segrevanja vode - je običajno
vode od drenažne luknje varnostnega ventila.
od nabranih kalcijevih depozitov in tudi uporabo moči
električnega grelca do 2 kW. Obvezno je, da je omenjeni ventil odprt za ozračje. Za
preprečitev škod so nujni ukrepi za odvoda ali zbiranje
II. TEHNIČNE LASTNOSTI potekle količine vode in se ne smejo kršiti zahteve, opisane
v točki 2., V. odstavka. Ventil in povezane z njim elemente
1. Nazivna prostornina V, litri – gl. podatkovno tablico. je treba zaščititi pred zamrzovanjem.
2. Nazivna napetost – gl. podatkovno tablico. •(vretje
•Ob segrevanju naprave se lahko sluša šum od piskanja
vode). To je običajno in ne pomeni okvare. Šum
3. Nazivna moč – gl. podatkovno tablico.
se povečuje s časom in razlog je nabrani apnenec. Da bi
4. Nazivni tlak – gl. podatkovno tablico odstranili šum je potrebno počistiti napravo. Garancija ne
vključuje te storitve.
To ni pritiska vodovodnega omrežja. To je pritisk, ki je
povedan za napravo, in je povezan z zahtevami
•ventil
•Za varno delovanje grelnika vode je potrebno varnostni
redno čistiti in pregledovati, če deluje normalno /
varnostnih standardov. ventil ne sme biti zamašen/, na območjih z vodo z veliko
vsebnostjo vodnega kamna morate redno čistiti oblogo
vodnega kamna. Ta storitev ne sodi med garancijskim
5. Tip grelnika vode – akumulacijski vodni grelnik
vzdrževanjem.
zaprtega tipa s toplotno izolacijo.
6. Notranja obloga – pri modelih: GC – iz steklokeramike

Slovenščina
Navodila za uporabo in vzdrževanje 113
3. Varnostni ventil preprečuje popolno izpraznitev
SI Vsakršne spremembe in prilagoditve na zgradbi in naprave v primeru prekinitve dotoka mrzle vode iz
električni napeljavi grelnika vode so prepovedane. V vodovodnega omrežja. Ventil varuje napravo pred
primeru ugotavljana takšnih sprememb in prilagoditev se naraščanjem tlaka v kotlu do vrednosti, ki je večja od
garancija naprave razveljavi. Spremembe in prilagoditve so vsi dovoljene vrednosti v načinu segrevanja (s povečanjem
primeri odstranjevanja delov, ki jih je v napravo vgradil temperature tlak narašča), s tem da izpušča presežek
proizvajalec, vgradnja dodatnih delov in zamenjava delov z skozi drenažno odprtino.
enakimi, ki pa niso odobreni od proizvajalca.
Varnostni ventil ne more ščititi naprave, če tlak v

•izmenjevalcem.
•Ta navodila veljajo tudi za grelnike vode s toplotnim vodovodu preseže vrednost, ki je navedena na podatkovni
tablici naprave.

•poškodovan,
•Če je napajalni kabel (pri modelih, ki ga imajo)
naj ga zamenja pooblaščen serviser ali
V. NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV

strokovno usposobljena oseba, da se tako izognete


nevarnosti. Vsa tehnična in elektrikarska priključitvena dela naj opravi
strokovno usposobljena oseba. Pristojen strokovnjak za
•zmanjšanimi
•To napravofizičnimi
lahko otroci, starejši od 8 let, ljudje z
in psihičnimi sposobnostmi ali ljudje
tehniko je oseba, ki ima ustrezne kompetence v skladu s predpisi
določene države.
brez izkušenj in znanja uporabljajo le pod nadzorom in po
seznanitvi z varnostnimi navodili za uporabo naprave ter
samo, če se zavedajo nevarnosti, ki se lahko pojavijo. 1. Namestitev

••Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Priporočamo vam, da napravo namestite v bližino mesta,
kjer boste uporabljali vročo vodo, tako boste zmanjšali
••Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati te naprave toplotne izgube v vodovodnem omrežju. Če boste grelnik
namestili v kopalnico, ga morate namestiti tako, da ga
IV. OPIS IN PRINCIP DELOVANJA ni mogoče poškropiti z vodo iz pipe ali prhe. V primeru
Naprava sestoji iz telesa, prirobnice - spodaj /pri grelnikih namestitve na zid - napravo obesite na nosilce, ki so
za navpično namestitev/ oz. ob strani /pri grelnikih za pritrjeni na ohišje (če nosilci niso nameščeni na napravo,
vodoravno namestitev/, plastične kontrolne plošče in jih morate namestiti s priloženimi vijaki). Za obešanje
varnostnega ventila. uporabite dve kljuki (min. Ø 10 mm) ki sta čvrsto pritrjeni v
zid (nista priloženi v setu za obešanje). Nosilec za obešanje
1. Telo naprave sestoji iz jeklenega rezervoarja (kotla) in naprave pri grelnikih vode za navpično namestitev je
ohišja (zunanjega plašča) z vmesno toplotno izolacijo iz univerzalen, tako da je predviden razmak med kljukama
okolju prijaznega poliuretana visoke gostote in dveh cevi z od 220 do 300 mm - Sl. 1a. Pri grelnikih vode za vodoravno
navojem G ½‘‘ za dovod mrzle vode (z modrim obročkom) namestitev je razmik med kljukami odvisen od prostornine
in za odvod vroče vode (z rdečim obročkom). kotla in je naveden v tabeli 1 pri Sl. 1b.

Odvisno od modela notranji rezervoar je lahko narejen:

•emajla.
•Iz črnega jekla s posebno oblogo iz steklokeramike oz. Da bi preprečili poškodbe uporabnika in tretjih oseb v
primeru okvar na sistemu za oskrbo z vročo vodo,
napravo morate namestiti v prostoru, ki ima talno
••Iz nerjavečega jekla hidroizolacijo in odtok v kanalizacijo. V nobenem primeru ne
postavljajte pod napravo predmetov, ki niso odporni na
Grelniki vode za navpično namestitev so lahko opremljeni vodo. Če napravo namestite v prostoru brez hidroizolacije,
s toplotnim izmenjevalcem . Dotočna in odtočna cev morate pod napravo namestiti zaščitno posodo z odtokom v
toplotnega izmenjevalca sta nameščeni ob strani in imata kanalizacijo.
navoj G ¾ “.

2. Na grelni prirobnici je nameščen električni grelec.


Opomba: zaščitna posoda ni priložena in jo uporabnik
Grelniki vode z oblogo iz steklokeramike so opremljeni
mora izbrati.
tudi z magnezijevo zaščitno anodo
Električni grelec je namenjen za segrevanje vode v kotlu in 2. Priključitev grelnika vode na vodovodno omrežje
ga upravlja termostat, ki samodejno vzdržuje nastavljeno Sl. 4a/4b - navpična in vodoravna namestitev
temperaturo. Grelnik vode je opremljen z napravo
proti pregretju (varnostni termostat), ki izklopi grelec iz Kjer: 1 - dotočna cev; 2 - varnostni ventil; 3 - reducirni
električnega omrežja, če temperatura doseže preveliko ventil (pri tlaku vodovoda več kot 0,7 MPa); 4 - zaporna
vrednost. pipa; 5 - lijak s priključkom na kanalizacijo; 6 – cev; 7 – pipa
za praznjenje bojlerja

114 Navodila za uporabo in vzdrževanje


Pri priključitvi grelnika vode na vodovodno omrežje
morate upoštevati barvne oznake /obročke/ na ceveh
•bojler
•pri modelih, ki imajo zaklopko brez lopute, lahko
izpraznite direktno skozi vhodno cev, s tem da ga SI
naprave: moder - za mrzlo vodo / dotok/, rdeč - za vročo predhodno izključite iz vodovodnega omrežja.
vodo /iztok/.
Pri odstránení príruby je normálne to, že vytečie pár litrov
Obvezna je namestitev varnostnega ventila, ki ste ga dobili vody, ktoré zostali vo vodnej nádrži.
z napravo. Varnostni ventil morate namestiti na dotočno
cev za mrzlo vodo, v skladu s puščico na ohišju, ki kaže
smer dotočne mrzle vode. Med varnostnim ventilom Pri vypúšťaní vody sa musia urobiť opatrenia, aby
in grelnikom ne sme biti nameščena dodatna zaporna vytekajúca voda nezapríčinila škody.
armatura.
Izjema: Če lokalni predpisi (pravila) zahtevajo uporabo V primeru, da tlak v vodovodni mreži presega zgoraj
drugega varnostnega ventila ali druge naprave (v skladu omenjene vrednosti v I. odstavku, je treba montirati
z EN 1487 in EN 1489), ga morate dodatno kupiti. Za reducirni ventil, sicer se bojler ne bo uporabljal pravilno.
naprave, ki so v skladu s standardom EN 1487, največji Proizvajalec ne prevzema nikakršnih odgovornosti, ki so
navedeni delovni tlak mora biti 0,7 MPa. Za druge posledica nepravilne uporabe naprave.
varnostne ventile, pritisk njihovega kalibriranja mora biti
3. Priključitev grelnika vode na električno omrežje.
za 0,1 MPa pod označenom na tipski tablici naprave. V teh
primerih se ne sme uporabljati vzvratni varnostni ventil, ki
je bil dobavljen skupaj z napravo. Preden priključite na električno omrežje prepričajte se, da
je naprava polna vode.
Dodatni /stari/ varnostni ventili lahko povzročijo okvaro,
zato jih je potrebno odstraniti.
3.1. Pri modelih, ki so opremljeni z napajalnim kablom z
vtikačem, priključite tako, da vtaknete vtikač v vtičnico.
Se ne dovoljuje druga zaporna armatura med Za izključitev iz električnega omrežja potegnite vtikač iz
vzvratno-varnostnim ventilom (varnostna naprava) in vtičnice.
napravo.
Vtičnica mora biti pravilno priključena na ločeni tokokrog,
Varnostnega ventila ne smete nameščati na navoj, daljši opremljen z varovalko. Ona mora biti ozemljena.
od 10 mm, saj lahko pride do hude okvare na ventilu in je
nevarno za vašo napravo.
3.2. Grelniki vode z električim kablom brez vtičnice
Naprava mora biti povezana na posebni tokovni krog
Pri grelnikih vode za navpično namestitev varovalni ventil električne inštalacije in zaščitena z varovalko, z določeno
mora biti priključen na dotočno cev, pred tem močjo električnega toka 16 А (moč 20 A > 3700 W).
demontirajte plastično kontrolno ploščo naprave (Slika 2). Povezava mora biti stalna, brez vtičnice. Tokovni krog mora
biti zaščiten z varovalko in vgrajeno napravo, ki zagotavlja
ločevaje polov pri prenapetosti kategorije III.
Vzvratno-varnostni ventil in cevovod od njega do bojlerja
morajo biti zaščiteni pred zamrzovanjem. Ob dreniranju s Povezava prevodnikov električnega kabla naprave je
cevom – prosti konec mora biti vedno odprt za ozračje (ne sme biti naslednja:
potopljen). Cev je treba tudi zaščititi pred zamrzovanjem.
•električne
•Prevodnikinštalacije
rjave barve – k faznemu prevodniku
(L)
Za napolnitev grelnika vode odprite pipo za dotok mrzle
vode z vodovoda in pipo mešalne baterije za vročo vodo.
•električne
•Prevodnikinštalacije
modre barve – k nevtralnemu prevodniku
(N)

•prevodniku
•Prevodnikelektrične
Po napolnitvi mora iz pipe za vročo vodo teči neprekinjen
curek. Že lahko zaprete pipo za vročo vodo. rumeno-zelene barve – k zaščitnemu
inštalacije ( )
Če želite izprazniti grelnik vode, najprej ga morate izključiti
iz električnega omrežja. Prekinite pritok vode v napravo. 3.3. Grelniki vode brez električnega kabla
Odprite ventil za toplo vodo na mešalni bateriji. Odprite
Naprava mora biti povezana na posebni tokovni krog
ventil 7 (slika 4a in 4b) da iztočite vodo iz bojlerja. V
električne inštalacije in zaščitena z varovalko, z določeno
primeru da le ta ne obstaja, lahko vodo iz bojlerja iztočite
močjo električnega toka 16 А (moč 20 A > 3700 W).
tako:
Povezava se opravi s pomočju bakrenih enožilnih (trdih)
•loputo
•pri modelih, ki imajo zaklopko z loputo – dvignite
i voda bo iztekla skozi drenažno odprtino na
prevodnikov – kabel 3 x 2,5 mm² za skupno moč 3000 W
(kabel 3 x 4,0 mm² za moč > 3700 W).
zaklopki

Slovenščina
Navodila za uporabo in vzdrževanje 115
V električni krog, ki napaja napravo, mora biti vgrajena Slika 2 – smer vrtenja gumba za reguliranje temperature.
SI priprava za ločitev vseh polov v pogojih visoke napetosti
kategorije III. e VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO – V tem režimu
se voda segreje do pribl. 60°С. Na ta način se zmanjša
Za priključitev napajalnega kabla na grelnik vode morate izguba toplote.
odstraniti plastični pokrovček (Sl. 2).
Vezava vodnikov mora odgovarjati oznakam na objemkah, Signalna lučka »gretje / pripravljen za uporabo« - kaže
in sicer: režim delovanja naprave: ko sveti rdeče, se voda
segreva, ko sveti modro, je voda segreta do temperature,
••fazni vodnik k oznaki A ali A1 ali L ali L1, ki ste jo določili. Signalna lučka ne sveti, ko je naprava
••nevtralni vodnik k oznaki N (B ali B1 ali N1) izklopljena.

•vijak,
•Obvezno morate priključiti zaščitni vodnik na priključni
označen z ozn .
Stikalo vklop/izklop (2) in signalna lučka

Stikalo vklop/izklop z eno stopnjo:


Po montaži namestite plastični pokrov nazaj!
Razlage k Sl. 3: 0 – izklop;
T2 - varnostni termostat; T1 - termostat; S - električno
I – vklop;
stikalo ; R - grelec; SL1, SL2, SL3 - signalna lučka; F -
prirobnica; AT - tester zaščitne anode (pri modelih ki ga Signalna lučka I sveti, ko je stikalo I vklopljeno.
imajo); AP - zaščitna anoda.
Stikalo vklop/izklop z dvema stopnjama:
VI. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA - MAGNEZIJEVA
ANODA (PRI GRELNIKIH VODE Z OBLOGO IZ 0 – izklop;
STEKLOKERAMIKE ALI EMAJLA)
I, II – vklop;
Magnezijeva zaščitna anoda dodatno ščiti notranjo
površino kotla pred rjavenjem. Anoda je del, ki se Izbira stopnje moči gretja:
obrabi, in ga je potrebno občasno zamenjati. Glede na Omejena moč (označena na Vklop Vklop
dologotrajno brezhibno delovanje vašega grelnika vode, etiketi naprave) (І) stopnja (ІІ) stopnja
proizvajalec priporoča redni pregled stanja magnezijeve 1200 W 600 W 1200 W
anode s strani strokovno usposobljene osebe in po potrebi 1600 W 800 W 1600 W
zamenjavo, to se lahko opravi med rednim vzdrževanjem
2400 W 1200 W 2400 W
naprave. Za zamenjavo se obrnite na pooblaščeni servis!
Pri stopnji I signalna lučka za vklop/izklop I sveti.
VII. UPORABA NAPRAVE
Pri stopnji II svetita signalni lučki vklop/izklop I in II.
1. Vklop naprave
Pred prvim vklopom naprave preverite, da je grelnik Tester zaščitne anode (4) - (pri modelih ki ga imajo).
pravilno priključen na električno omrežje in napolnjen
Ta naprava je namenjena za določanje trenutnega stanja
z vodo. Napravo vklopite s pomočjo vgrajene naprave,
magnezijeve zaščitne anode in Vas obvešča ko je potrebna
ki je opisana pod točko 3.2 poglavlja V ali vtaknite vtič v
zamenjava. Tester zaščitne anode je opremljen z gumbom
vtičnico (če je model opremljen z vtičem).
4 in signalno lučko poleg njega (Sl. 2). Stanje zaščitne
anode lahko preverite s pritiskom na gumb 4 ( )
2. Grelnik vode z elektromehanskim upravljanjem
Ko signalna lučka poleg njega sveti in utripa v ZELENI
Slika 2:
barvi, to pomeni, da ZAŠČITNA ANODA normalno dela in
1 - Regulacija temperature ščiti Vašo napravo pred rjavenjem. Ko signalna lučka sveti
in utripa v RDEČI barvi, to pomeni, da je ZAŠČITNA ANODA
2 - Stikalo vklop/izklop
že izrabljena in jo je treba zamenjati.
3 - Signalna lučka
4 - Zaščitna anoda
Zaščitno anodo lahko zamenja le usposobljen električar.
Regulacija temeprature (1) in signalna lučka »gretje /
pripravljen za uporabo«
Temperaturo določate z obračanjem gumba za reguliranje
temperature (1). To omogoča postopno ogrevanje vode do
določene temperature.

116 Navodila za uporabo in vzdrževanje


Pri demontaži vašega grelnika vode s toplotnim
Tester anode kaže pravilno stanje protektora anode pri izmenjevalcem oba ventila morata biti zaprta. SI
temperaturi vode v napravi več kot 60 °C. Torej, preden
pritisnete gumb 4 (TEST), se prepričajte, da je voda v napravi Uporaba dielektričnih oblog je obvezna ob povezovanju
segreta in da niso pred tem točili količine s pomočjo dolivanja toplotnega izmenjevalnika za inštalacijo z bakrenimi
mrzle vode. Termostat mora biti nastavljen na najvišjo cevmi.
temperaturo.

Če želite omejiti korozije v inštalaciji, je treba uporabljati


3. Zaščita po temperaturi (velja za vse modele) cevi z omejeno difuzijo plinov.
Naprava je opremljena s posebno napravo (varnostnim
termostatom) proti pregrevanju vode, ki izklopi grelec iz Modeli z enojnim izmenjevalnikom toplote in ohišjem
električnega omrežja, če temperatura doseže preveliko za termostat
vrednost.
Napravo mora montirati strokovno usposobljena oseba
Po aktiviranju se ta naprava ne regenerira in naprava ne na račun kupca in skladno z glavnimi navodili in to
bo funkcionirala. Poiščite pooblaščeni servis za prilogo.
odpravljanje problema.
Tehnične značilnosti:
Vrsta GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
VIII. MODELI S TOPLOTNIM IZMENJEVALCEM - 8047 10047 12047 15047
SLIKA 1B, SLIKA 1C, SLIKA 1D IN PREGLEDNICE 1,
Površina toplotnega 0.45 0.7 0.7 0.7
2 IN 3 izmenjevalnika (m²)
To so naprave z vgrajenim izmenjevalnikom toplote Volumen toplotnega 2.16 3.23 3.23 3.23
in jih uporabljamo za povezavo na sistem ogrevanja z izmenjevalnika (l)
maksimalno temperaturo izmenjevalnika toplote 80°C.
Delovni tlak toplotnega 0.6 0.6 0.6 0.6
Kontrola pretoka preko izmenjevalnika toplote je odvisna
izmenjevalnika (MPa)
od rešitev za konkretno inštalacijo, pri čemer je treba
določiti kontrolo že pri načrtovanju (naprimer: zunanji Maksimalna temperatura v 80 80 80 80
termostat, ki meri temperaturo v rezervoarju in kontrolira posodi (°C)
obtočno črpalko ali magnetni ventil). Pri modelih z možnostjo montiranja ohišja za termostat je
Grelniki vode z izmenjevalnikom toplote omogočajo potrebno to ohišje montirati na odprtino, označeno s „TS“.
ogrevanje vode na naslednja načina: Odprtino morate nato zatesniti.
Modeli z dvojnim izmenjevalnikom toplote in ohišjem
1. preko izmenjevalnika toplote (spirala) – osnovni način za termostat
gretja vode
Ti modeli zagotavljajo povezovanje z dvema zunanjima
2. preko pomožnega električnega grelca z avtomatičnim energetskima viroma: solarnim kolektorjem in lokalnim oz.
upravljanjem, vgrajenega v naparvo – uporablja se, ko centralnim ogrevanjem.
je potrebno dodatno ogrevanje vode ali pri popravilo Oznake na toplotnih izmenjevalnikih:
sistema izmenjevalnika toplote (spirala). Priklop na
električno omrežje in uporaba naprave sta navedena v
zgornjih odstavkih.
•izmenjevalnika
•S1 in puščica,S1usmerjena k izmenjevalniku – vtok
Namestitev •izmenjevalnika
•S1 in puščica,S1usmerjena stran od izmenjevalnika – iztok
Poleg zgoraj opisanega načina namestitve, značilno za te
modele je, da je potrebno priključiti toplotni izmenjevalec
na ogrevalni sistem. Priključitev je potrebno izvesti v
•izmenjevalnika
•S2 in puščica,S2usmerjena k izmenjevalniku – vtok
skladu s puščicami na Sl. 1b, 1c, 1d. Priporočamo, da
namestite zaporne ventile na dotočno in odtočno točko
toplotnega izmenjevalca. Ko boste ustavili pretok vode
•izmenjevalnika
•S2 in puščica,S2usmerjena stran od izmenjevalnika – iztok
preko spodnjega (zapornega) ventila, se boste izognili
Na rezervoar za vodo je privarjen nastavek za montiranje
nepotrebnemu kroženju vode skozi napeljavo v času, ko
termostata z notranjim navojem ½”, označen s „TS”.
boste uporabljali samo električni grelec.
Komplet naprave vsebuje medeninasto ohišje za
termostat, ki ga je treba pritrditi na nastavek.

Slovenščina
Navodila za uporabo in vzdrževanje 117
Tehnične značilnosti:
SI Vrsta GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S OPIS K PRILOGI I
10047 12047 15047
(1) dobaviteljevo ime ali blagovna znamka; (2)
Površina toplotnega 0.5 0.5 0.5 dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela; (3)
izmenjevalnika S1 (m²) določeni profil rabe, izražen z ustrezno črko, in običajna uporaba
Površina toplotnega 0.3 0.3 0.3 v skladu s tabelo 3 Priloge VII; (4) razred energijske učinkovitosti
izmenjevalnika S2 (m²) pri ogrevanju vode za model v skladu s točko 1 Priloge II, (5)
Volumen toplotnega 2.4 2.4 2.4 energijska učinkovitost pri ogrevanju vode v %, zaokrožena na
izmenjevalnika S1 (l) najbližje celo število; (6) letna poraba električne energije v kWh
Volumen toplotnega 1.4 1.4 1.4 končne energije in/ali letna poraba goriva v GJ bruto kalorične
izmenjevalnika S2 (l) vrednosti(GCV), zaokrožena na najbližje celo število in
izračunana v skladu s točko 4 Priloge VIII (7) nastavitev
Delovni tlak toplotnega 0.6 0.6 0.6
temperature termostata grelnika vode, kot ga je dobavitelj dal v
izmenjevalnika S1 (MPa)
promet; (8) dnevna poraba električne energije Qelec v kWh,
Delovni tlak toplotnega 0.6 0.6 0.6 zaokrožena na tri decimalna mesta; (9) določeni profil rabe,
izmenjevalnika S2 (MPa) izražen z ustrezno črko, v skladu s tabelo 1 te priloge; (10)
Maksimalna temperatura v 80 80 80 mešana voda pri 40 °C V40 v litrih, zaokrožena na najbližje celo
posodi (°C) število; (11) Maksimalna temperatura termostata (12) „Način ob
odprtju embalaže“ so standardizirani delovni pogoji, nastavitev
IX. REDNO VZDRŽEVANJE ali način, ki jih proizvajalec nastavi v tovarni in so aktivni takoj
Pri normalni uporabi grelnika se zaradi visokih temperatur po vgradnji naprave ter primerni za normalno uporabo s strani
na grelcu nabira obloga apnenca /tako imenovani vodni končnega uporabnika, in sicer glede na vzorec odvzemanja
kamen/. To zmanjša prenos toplote z grelca na vodo. vode, za katerega je bil izdelek zasnovan in dan na trg. (13)
Temperatura na površini grelca in okoli njega narašča. energijska učinkovitost pri ogrevanju vode v %, zaokrožena na
Je slišen značilen zvok /kot da bi voda vrela/. Termostat eno decimalno mesto (14) Vsi posebni varnostni ukrepi za
se začne bolj pogosto vklapljati in izklapljati. Lahko pa sestavljanje, montiranje in vzdrževanje so opisani v navodilih za
se „pomotoma“ sproži tudi varnostni termostat. Zato uporabo in namestitev. Preberite in upoštevajte navodila za
vam proizvajalec priporoča preventivno vzdrževanje uporabo in namestitev. (15) Vsi podatki, vključeni v informacijo o
vašega grelnika vode na vsake dve leti, ki naj ga opravi izdelku, se določajo z uporabo in izvajanjem določenih
pooblaščen servis. Zaščitno vzdrževanje mora vključevati specifikacij ustreznih evropskih direktiv. Različne informacije o
čiščenje in pregled zaščitne anode (pri grelnikih vode izdelku, ki so navadene drugje, lahko pripeljejo do različnih
z oblogo iz steklokeramike), ki jo je po potrebi treba pogojev uporabe. Samo podatki, navedeni v teh informacijah o
zamenjati. Vsako preventivno vzdrževanje je potrebno izdelku, so uporabni in veljavni.
vpisati v garancijski list in navesti datum preventivnega
vzdrževanja, firmo izvajalca, ime serviserja, podpis.

Da bi počistili naprave, obrišite je z vlažno krpo. Za čiščenje OPIS K PRILOGI II


ne uporabljajte abraziva ali topil. Ne oblivajte naprave z (1) dobaviteljevo ime ali blagovna znamka; (2)
vodo. dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela; (3) razred
energijske učinkovitosti modela v skladu s točko 2 Priloge II; (4)
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za posledice, lastna izguba v W, zaokrožena na najbližje celo število; (5)
do katerih je prišlo zaradi neupoštevanja teh navodil. prostornina za shranjevanje v litrih, zaokrožena na najbližje celo
število (6) prostornina za shranjevanje V v litrih, zaokrožena na
Navodila o varstvu okolja eno decimalno mesto (7) lastna izguba S v W, zaokrožena na
eno decimalno mesto (8) Vsi posebni varnostni ukrepi za
Stare naprave vsebujejo koristne materiale in zaradi tega sestavljanje, montiranje in vzdrževanje so opisani v navodilih za
jih ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki!
Prosimo Vas sodelovati s svojim aktivnim prispevkom
uporabo in namestitev. Preberite in upoštevajte navodila za
k varstvu resursov in okolja in dati napravo v urejene uporabo in namestitev. (9) Vsi podatki, vključeni v informacijo o
zbirne centre (če obstajajo). izdelku, se določajo z uporabo in izvajanjem določenih
specifikacij ustreznih evropskih direktiv. Različne informacije o
izdelku, ki so navadene drugje, lahko pripeljejo do različnih
pogojev uporabe. Samo podatki, navedeni v teh informacijah o
izdelku, so uporabni in veljavni.

118 Navodila za uporabo in vzdrževanje


Ärade kunder, 9. Mängden av blandat vatten vid 40 ° C V40 liter - se
TESY-teamet vill önska dig lycka till med ditt nya köp. Vi Bilaga I SE
hoppas att din nya apparat kommer att göra ditt hem mer
bekvämt. 10. Termostatens maximala temperatur – se Bilaga I

Denna tekniska beskrivning och instruktionshandbok är 11. Fabrikstemperaturinställningar – se Bilaga I


gjord för att du ska kunna bekanta dig med produkten
12. Energieffektivitet vid vattenuppvärmning – se Bilaga I
och villkoren för korrekt installation och användning.
Dessa instruktioner är också avsedda att användas av Modeller med en värmeväxlare (spiralvärmeväxlare)
kvalificerade tekniker, som ska utföra grundinstallationen,
eller demontering och reparationer i händelse av 13. Kapacitet i liter - se Bilaga II
driftstörningar. 14. Värmeförluster vid nollbelastning – se Bilaga II
Det ligger i köparens intresse att följa de instruktioner
III. VIKTIGA REGLER
•med
•Varmvattenberedaren
som anges häri, och instruktionerna motsvarar ett av
garantivillkoren som visas på garantikortet. Att följa får endast monteras i lokaler
instruktionerna i denna handbok är främst i användarens normal brandsäkerhet och ska förses med godkänd
intresse. Att följa instruktionerna är även ett krav för att säkerhetsventil.
garantivillkoren som anges för garantiservice skall gälla.
Tillverkaren ansvarar därför inte för skador på apparaten
•kontrollera
•Sätt aldrigattigång varmvattenberedaren utan att först
den är fylld med vatten.
och för eventuella skador till följd av felaktigt bruk eller
installation som strider mot vad som anges i denna •endast
•Anslutning till huvudvattenledningen och elnätet får
utföras av auktoriserade installatörer. Auktoriserade
handbok.
installatör är en person som har behörighet enligt de
Den elektriska varmvattenberedaren uppfyller kraven i EN gällande statliga föreskrifterna.
60335-1, EN 60335-2-21.

I. AVSEDD ANVÄNDNING
•ska•Efter anslutningen av varmvattenberedaren till elnätet
du ansluta skyddsledningen noggrant.
Apparaten är avsedd att tillhandahålla varmvatten till hus
som är utrustade med ett rörledningssystem med ett tryck
•under
•Om0°С,
det är sannolikt att temperaturen i lokalen sjunker
borde varmvattenberedaren tömmas (i enlighet
inte högre än 6 bar (0,6 Mpa). Apparaten är avsedd för med den procedur som är beskriven i avsnitt V, stycke 2
användning inomhus där temperaturen är minst 4 °C och “Varmvattenberedarens röranslutning” ).
är inte avsedd att arbeta under kontinuerlig drift.
Apparaten är avsedd att drivas med vatten med hårdhet
•dräneringshålet
•Under drift kanpådetsäkerhetsventilen.
komma droppar från
Ventilen måste vara
på max 10 °dH. Vid användning med hårdare vatten, bildas öppen. Förebyggande åtgärder måste tas, så att vattnet
kalkavlagringar snabbt och apparatens livslängd förkortas. kan samlas och ledas vidare för att undvika skador samt
Vid användning med hårt vatten, rekommenderas för att villkoren som beskrivs under punkt 2 skall gälla.
rengöring och avkalkning varje år samt att driva apparaten Ventilen och dess relaterade komponenter måste skyddas
med en värmare på max 2 kW. mot frost.

II. TEKNISKA EGENSKAPER •(kokande


•Under uppvärmning kan ett visslande ljud höras
vatten). Detta är normalt och tyder inte på att
1. Nominell volym V, liter se apparatens typskylt något är fel. Ljudet kan tillta med tiden och anledningen
till detta är ansamlingar av kalksten. För att eliminera
2. Nominell spänning - se apparatens typskylt
ljudet skall apparaten rengöras. Detta omfattas inte av
3. Nominell energiförbrukning - se apparatens typskylt garantiservicen.

4. Nominellt tryck - se apparatens typskylt •ska•Försäkerhetsventilen


att garantera säker drift av varmvattenberedaren
genomgå regelbunden rengöring
Detta är inte trycket från vattenförsörjningsnätet. och tillsyn för normal funktion /ventilen får inte blockeras/,
Trycket gäller för apparaten och är ett gällande och för områden med högt kalkinnehåll i vattnet ska
säkerhetskrav. säkerhetsventilen rengöras på samlade kalkavlagringar.
Denna serviceåtgärd ingår ej i garantiunderhållet.
5. Varmvattenberedare typ stängd typ, ackumulerande
varmvattenberedare med termisk isolering Alla ändringar och modifikationer i monteringen av
varmvattenberedaren och det elektriska kretsloppet är
6. Inre beläggning för modeller: GC glaskeramik förbjudna. Om sådana ändringar eller modifikationer
konstateras under tillsyn är apparatens garanti ogiltig. Med
Modeller utan en värmeväxlare (spiralvärmeväxlare)
ändringar och modifikationer avses varje fall där element som
7. Daglig energiförbrukning – se Bilaga I monterats av tillverkaren avlägsnas, tillbyggning av ytterligare
komponenter i varmvattenberedaren, byte av element med
8. Nominell belastningsprofil - se Bilaga I liknande element som inte är godkända av tillverkaren.

Svenska
Monterings och bruksanvisning 119
SE •som•Dessa instruktioner gäller även för varmvattenberedare
är utrustade med en värmeväxlare. Säkerhetsventilen kan inte säkra apparaten om
vattentrycket från vattenledningen är högre än det som
•skadad,
•Om strömledningen (på de modeller där sådan finns) är
ska den bytas ut av en auktoriserad elinstallatör.
föreskrivs för apparaten.

•är•8Denna apparat är avsedd att användas av barn som


år gamla eller äldre, för personer med nedsatt fysisk
V. MONTERING OCH ANSLUTNING

eller mental förmåga samt personer med bristande Allt tekniskt och elektriskt monteringsarbete ska utföras
erfarenhet eller kunskap, om användningen övervakas av av auktoriserad tekniker. Auktoriserade installatör är en
en person som är ansvarig för deras säkerhet och/eller om person som har behörighet enligt de gällande statliga
personerna instrueras enligt säkerhetsinstruktionerna för föreskrifterna.
användning av apparaten så att dessa förstår farorna som
kan uppstå. 1. Montering
•• Barn skall inte leka med apparaten. Vi rekommenderar att montering av apparaten sker i

•av•Rengöring och underhåll av apparaten skall ej utföras


barn som ej är under tillsyn
närheten av platser där det används varmt vatten för
att minska vattenförlust under transport. Om apparaten
monteras i ett badrum, måste risken för kontakt med
sprayvatten från duschmunstycket kunna uteslutas,
IV. BESKRIVNING OCH ARBETSPRINCIP alltså klassområde 3. Apparaten sitter fast på väggen
Apparaten består av ett skåp, fläns på undersidan (på med hjälp av monteringsarmar, som sitter på enhetens
varmvattenberedare som är avsedda för lodrät montering) skåp (om armarna inte sitter på skåpet, ska de sättas
eller på sidorna (på varmvattenberedare som är avsedda fast med medföljande bultar). Två hakar ska användas
för vågrät montering), skyddande plastpanel . för upphängning av apparaten (min. Ø 10 mm) och
ska sättas fast i väggen (ingår ej i monteringssatsen).
1. Skåpet består av en vattenbehållare i stål och ett hus Konstruktionen av monteringsarmen som är gjord för
(yttre skal) och däremellan en termisk isolering bestående varmvattenberedare, är avsedd för lodrät montering, är
av ekologiskt rent polyuretanskum med hög densitet, och universell och möjliggör ett avstånd mellan hakarna på
två rör med gänga G ½“ för tillförsel av kallt vatten (märkt 220 till 310 mm fig. 1a. För varmvattenberedare som är
med en blå ring) och avloppsrör för varmt vatten (märkt avsedda för vågrät montering, varierar avstånden mellan
med en röd ring). hakarna för de olika modellerna och visas i tabellen 1 och
Den inre behållaren kan vara av två olika slag, beroende fig. 1b nedan.
på modellen:

•glaskeramisk
•Av stål sombeläggning
skyddas mot korrosion med en speciell
För att förebygga skada på användare och
tredjepersoner i händelse av fel i systemet för tillförsel
••Av rostfritt stål av varmt vatten, ska apparaten monteras i lokaler som är
utrustade med vattenisolering i golvet VVS-avlopp. Placera
Lodräta varmvattenberedare kan vara utrustade med en
under inga omständigheter föremål under apparaten som
inbyggd värmeväxlarenhet (förångarrör). Förångarrörets
inte är vattentåliga. I fall där apparaten monteras i lokaler
ingång och utgång sitter på sidorna och utgör rör med
som inte är utrustade med vattenisolering i golvet, ska ett
gänga G ¾ “.
skyddskar med ett VVS-avlopp placeras under apparaten.
2. Flänsen är utrustad med: elektrisk värmare och
termostat. Varmvattenberedaren med glaskeramisk
beläggning är utrustad med ett magnesiumskydd. Observera: skyddskar ingår ej i satsen, och
användaren ska själv välja karet.
Den elektriska varmvattenberedaren används
för uppvärmning av vattnet i behållaren och 2. Varmvattenberedarens röranslutning
styrs av termostaten, som automatiskt bibehåller
inställd temperatur. Termostaten har en inbyggd Fig. 4a – för lodrätt, Fig. 4b - för vågrätt montage
säkerhetsanordning mot överhettning, som slår av Varvid: 1- Ingångsrör; 2- säkerhetsventil;
strömmen när temperaturen för vattnet uppnår värden 3 – reduceringsventil (i fall att trycket i vattenledningen
utanför det normala. överstiger 0,6 MPa); 4 – avstängningskran; 5- en tratt för
anknytning till vattenledningssystemet; 6- slang; 7 – kran
3. En för Sverige godkänd säkerhetsventil ska anslutas
för tömning av varmvattenberedaren
för att förebygga att apparaten töms helt, om tillförseln
av kallt vatten avbryts. Ventilen ska dessutom skydda Efter anslutningen av varmvattenberedaren till
apparaten mot att trycket stiger mer än tillåtet under huvudvattenledningen ska de färgmarkeringar (ringar)
uppvärmningen. Under uppvärming ordning (när som sitter fast på rören iakttas: blå för kallt (inkommande)
temperaturen stiger upp trycket gör samma, när vatten, rött för varmt (utgående) vatten.
överskotettet släpps genom dräneringöppningen).
120 Monterings och bruksanvisning
Montering av säkerhetsventil som levereras tillsammans
med varmvattenberedaren är obligatorisk, (för Danmark
•- varmvattenberedaren
•vid modeller utrustadekanmedtömmas
ventil utan handtag
direkt från dess SE
ska en för Danmark godkänd säkerhetsventil väljas. huvudintag, efter att ha blivit kopplad bort från
Denna ingår ej i satsen/leveransen). Säkerhetsventilen vattenledningen.
ska monteras på tillförselröret för kallt vatten i enlighet
med riktningspilen som sitter på skåpet och som anger Om flänsen avlägsnas är det normalt med ett utlopp av
riktningen för det inkommande vattnet. Inga extra åtskilliga liter vatten, som samlats i vattenbehållaren.
spärrhakar får monteras mellan säkerhetsventilen och
varmvattenberedaren. Förhållningsregler ska följas för att förhindra skada vid
utlopp av vatten under tömningen.
Undantag: Om de lokala bestämmelserna kräver
användning av en säkerhetsventil eller en annan enhet Om trycket i vattenförsörjningsnätet överstiger
(enligt EN 1487 och EN 1489), kan denna köpas separat. det angivna värde som ges i punkt I ovan, då är det
För apparater där EN 1487 gäller, skall det maximala nödvändigt att installera en tryckreduceringsventil, annars
arbetstrycket vara 0,7 MPa. Andra säkerhetsventiler skall riskerar man att varmvattenberedaren inte fungerar
kalibreras vid tryck 0,1 MPa under den markeringen som optimalt.Tillverkaren åtar sig inget ansvar för problem som
finns på skylten. I dessa fall skall inte säkerhetsventilen, uppstår på grund av felaktig installation och användning
som levererats med apparaten, användas. av apparaten.

Förekomst av andra/gamla säkerhetsventiler kan leda till 3. Elektrisk anslutning av varmvattenberedaren.


störningar hos apparaten och bör avlägsnas.
Se till att apparaten är fylld med vatten innan du slår på
nätspänningen.
Det skall inte finnas någon annan
avstängningsanordning mellan säkerhetsventilen
(säkerhetsanordningen) och apparaten. 3.1. Modeller med elkabel med stickpropp ansluts genom
att stickproppen sätts i uttaget. Elektriskt avbrott av
varmvattenberedaren sker genom att ta ut stickkontakten
Placering av säkerhetsventil på gängan, som är längre än ur uttaget.
10 mm, är inte tillåten, då detta kan skada ventilen och
sätta apparaten i fara. Elanslutningen måste vara korrekt ansluten till en separat
krets försedd med säkring som dessutom är jordad.

Med varm vatten berädaren som skall monteras vertikallt,


säkerhetsventilet máste förbindas till den inkommande 3.2. Vattenvärmare utrustade med nätkabel utan
rörledningen som finns pá en plastisks panel.Eftersom, när den är stickpropp
monterat den skall positioneras som bevisat I Figur 2. Apparaten måste anslutas till en separat krets från den
stationära elinstallationen, försedd med en säkring
med märkström 16A (20A om effekten är >3700W).
Säkerhetsventilen och rörsystemet till Anslutningen skall vara permanent, utan stickpropp
varmvattenberedaren måste skyddas mot frost. och uttag. Kretsen måste förses med en säkring och en
Dräneringsslangens fria sida måste alltid vara öppen mot inbyggd anordning som isolerar alla poler enligt villkoren
atmosfären (inte ner dränkt). Slangen bör också säkras mot frost. för överspänning i kategori III.

När du öppnar spärrhaken till rörnätets vattenförsörjning Anslutningen av ledarna i nätsladden till apparaten skall
och öppnar spärrhaken på vattenblandningskranen för utföras enligt följande:

••Ledaren med brun isolering skall kopplas till fasledaren (L)


varmt vatten, fylls varmvattenberedaren med vatten. Efter
påfyllningen av vatten ska det ske en konstant ström av
vatten från vattenblandningskranen. Du kan nu stänga
spärrhaken för varmt vatten. ••Ledaren med blå isolering skall kopplas till nolledaren (N)
I fall du ska tömma varmvattenberedaren, ska du först
koppla från strömförsörjningen till varmvattenberedaren.
•jordledaren
•Ledaren med
(
gul-grön isolering skall kopplas till
)
Stäng av vattentillförseln till apparaten. Öppna
varmvattenkranen på blandaren. Öppna kran 7 (bild
3.3. Vattenvärmare utan nätsladd
4а och 4b) för att tömma vattnet från beredaren. Om
det inte har blivit installerad sådan i installationen, kan Apparaten måste anslutas till en separat krets från det
varmvattenberedaren tömmas, enligt nedan: fasta elnätet med en säkring med märkström 16A (20A
•handtag
•vid modeller utrustade med säkerhetsventil med
– lyft i handtaget och vattnet kommer att rinna
om effekten är >3700W). Anslutningen sker med enkel
kopparledare (entrådig)- 3x2,5 mm² för effekt 3000 W eller
av genom ventilens utloppsöppning 3x4.0 mm² för effekt > 3700W.

Svenska
Monterings och bruksanvisning 121
I den elektriska konturen för apparatens elkraftförsörjning Termostat (1) och indikatorlampa ”vattenuppvärmning
SE måste inbyggas en anordning, vilken försäkrar / klar att använda“
avsöndringen av alla poler, när man befinner sig under
omständigheterna av överspänning kategori III. Temperaturinställningen sker med hjälp av termostaten.
Denna inställning ger möjlighet att ställa in önskat
För att montera den elkraftförsörjande lektriska sladden till temperatur smidigt.
varmvattenberedaren, måste man ta av plastlocket (fig. 2).
Figur nr. 2 visar rotationsriktningen.
Kopplingen av inmatningsledningarna måste
överensstämma med markeringarna på knaparna, enligt e ENERGIBESPARING – Vid detta driftläge når
följande: vattentemperaturen ca 60°С. På så sätt minskas
värmeförlusterna.
••fasledningen till anmärkning A eller А1 eller L eller L1. Indikatorlampa ”vattenuppvärmning / klar att använda“
••nolledningen till anmärkning N (B eller B1 eller N1) - visar enhetens tillstånd / driftläge: lampan lyser rött

•skruvförbindelsen,betecknad
•Man måste obligatoriskt anknyta
med
skyddssladdarna till
.
vid vattenuppvärmning och den lyser blått när vattnet
har nått temperaturen som ställdes in med hjälp av
termostaten. Lampan lyser inte när strömbrytaren är
Efter att det är slut på montaget, måste plastlocket fästas avstängd.
igen! Strömbrytare (2) och indikatorlampor
Förklaring till fig. 3: 1-polig strömbrytare:
T2 – termoavstängare, T1 –termoregulator,
S – strömbrytare, R – upphettare, SL1, SL2, SL3 – 0 – avstängd;
signallampa, F – fläns, AT –testanordning för anoden (vid I – påslagen;
modeller med en sådan), AP –anodprotektor;
Strömbrytarens indikatorlampa I lyser när strömbrytaren
VI. ROSTSKYDD MAGNESIUMANOD (TILL är i position I.
VARMVATTENBEREDARE MED VATTENBEHÅLLARE
2-polig strömbrytare:
TÄCKT MED GLASKERAMISK BELÄGGNING)
0 – avstängd;
Magnesiumanoden skyddar vattenbehållarens inre yta
mot korrosion. Anodelementet utsätts för slitage och byts I, II – påslagen;
ut med jämna mellanrum. Med hänsyn till en långsiktig
Val av effekt vid vattenuppvärmning:
användning av varmvattenberedaren utan olyckor,
rekommenderar tillverkaren regelbunden granskning Effekt Påslagen Påslagen
(markerad på enhetens skylt) (І) position (ІІ) position
av magnesiumanodens tillstånd, som ska utföras av
en kvalificerad tekniker, och byte då det krävs. Detta 1200 W 600 W 1200 W
kan utföras i samband med apparatens övriga tekniska 1600 W 800 W 1600 W
underhåll. Vid byte, vänligen kontakta auktoriserad 2400 W 1200 W 2400 W
installatör!
Position I - indikatorlampa I lyser.
VII. BRUKSANVISNING
Position II - både indikatorlampa I och indikatorlampa II
1. Brytaren/kontakten lyser.
För första ibruktagandet är det viktigt att försäkra sig Anod kontroll (4) - (för modeller som har sånt).
om att strömmen är riktigt ansluten och att det finns
Anodens testanordning är försedd med en tryckknapp 4
vatten i varmvattenberedaren. Varmvattemberedarens
och lysindikation 5 bredvid den (fig. 2). Redskapet skötar
igångsättning sker medelst en inbyggd anordning,
identifikeringen av dagens läge av magnesium anod och
beskriven i avsnitt 3.2 från punkt V eller genom
ger information om nödvändighet för att byta den. Där
stickproppens anknytning till kontakten ( i fall att
finns en knapp 4 med lysande indikation därpǻ. Man kan
modellen är med sladd och stickpropp).
kontrollera läget i vilket anodbeskyddaren befinner sig
med att trycka på knappen 4 ( )
2. Varmvattenberedare med elektromekanisk styrning
När indikatoren lyser i GRÖN - det betyder att ANOD
Figur nr. 2:
PROTEKTOR skyddar apparaten mot korrosion. När
1 - Termostat indikatoren lyser i RÖD - det betyder att ANOD
PROTEKTOR är utslitten och skall ǻterställas.
2 - Strömbrytare
3 - Indikatorlampor
Ǻterställningen av ANOD PROTEKTOR skall göras av
4 - Anod kvalificerade tekniker.

122 Monterings och bruksanvisning


Vid demontering av varmvattenberedare utrustade med
Anodtestaren anger ett korrekt tillstånd till anodskyddet värmeväxlare ska båda spärrhakarna stängas. SE
vid vattentemperaturer i enheten över 60°C. Innan man
trycker på 4 (test), skall man dubbelkolla så att Det är absolut nödvändigt att använda dielektriska
vattentemperaturen i enheten är rätt (d.v.s. att man inte tappat glidlager för att ansluta värmeväxlaren till kopparrör.
varmt vatten och fyllt på med kallt). Termostaten sätts på
maximal temperatur.
För att begränsa korrosionen, skall rör med begränsad
3. Skydd mot temperaturen (gäller för alla modeller) gasdiffusion användas.
Apparaten är utrustat med särskild lätthet för beskyddning
från övervärmning av vatten, som kopplas av från det Varmvattenberedare med en spiralvärmeväxlare och
elektriska nätet, när temperaturen blir för hög. ett dykrör för temperaturgivare

Efter aktivering av denna enhet, kvitteras den inte av sig Enhetens installation sker på köparens bekostnad och
själv och apparaten kommer inte att fungera. Kontakta måste utföras av en auktoriserad installatör i enlighet
en behörig serviceverkstad för felsökning. med denna instruktion och bilagor.

Tekniska egenskaper:
VIII. MODELLER SOM ÄR UTRUSTADE MED Typ GCV6S GCV9S GCV9S GCV9S
VÄRMEVÄXLARE (FÖRÅNGARRÖR)- FIG. 1B, FIG. 1C, 8047 10047 12047 15047
FIG. 1D OCH TABELL 1, 2 OCH 3 Värmeväxlare yta (m²) 0.45 0.7 0.7 0.7
De här anläggningarna har en inbyggd värmeväxlare som
ska anslutas till värmesystem med maximal temperatur Värmeväxlare volym (l) 2.16 3.23 3.23 3.23
av värmebäraren: 80°C. Reglering av strömmen genom Värmeväxlare arbetstryck 0.6 0.6 0.6 0.6
värmeväxlaren beslutas för varje installation. Detta beslut (MPa)
fattas vid projekteringen av installationen (till exempel en Maximal temperatur av 80 80 80 80
extern termostat som mäter temperaturen i vattentanken värmebäraren (°C)
och styr en cirkulationspump eller en magnetventil).
För modeller med möjlighet för installation av ett dykrör
Varmvattenberedare med en värmeväxlare möjliggör för temperaturgivare, som levereras med enheten, måste
uppvärmning av vatten på två sätt: dykröret anslutas till uttaget markerat med ”TS”. Gängan
måste tätas.
1. Med hjälp av en värmeväxlare (spiralvärmeväxlare) -
det vanligaste sättet att värma vatten på Varmvattenberedare med två spiralvärmeväxlare och
ett dykrör för temperaturgivare
2. Med hjälp av ett extra värmeelement med automatisk Dessa modeller möjliggör anslutning till två externa
styrning inbyggt i anläggningen – det används om det är värmekällor – solfångare och lokal- eller centralvärme.
behov för extra vattenuppvärmning eller vid reparation av
systemet anslutet till värmeväxlaren (spiralvärmeväxlaren). Värmeväxlarnas markering:
Det korrekta sättet att ansluta anläggningen till elnätet
och bruksanvisningen finns i föregående avsnitt. •spiral
•S1 och en pil som pekar mot värmeväxlarens uttag –
S1 in
Montering
Utöver det monteringsområde som skildras ovan, är det,
•värmeväxlarens
•S1 och en pil som pekar i motsatt riktning mot
uttag – spiral S1 ut
särskilt för de tre sistnämnda modellerna, nödvändigt att
ansluta värmeväxlaren till värmeinstallation. Anslutningen •spiral
•S2 och en pil som pekar mot värmeväxlarens uttag –
S2 in
ska ske i överensstämmelse med den riktning som
visas med pilarna i fig. 1b, 1c, 1d. Vi rekommenderar
att du monterar spärrhakar på värmeväxlarens in- och
•värmeväxlarens
•S2 och en pil som pekar i motsatt riktning mot
uttag – spiral S2 ut
utgångspunkter. Genom att stoppa tillströmningen
av varmvattenberedaren via den nedre (spärrhaken) Det är svetsat en muff med invändig gänga ½” avsedd
undgår du onödig cirkulation i varmvattenberedaren i till montering av termoelement - markerat med ”TS”.
driftsperioderna för det elektriska värmeelementet. Bland enhetens tillbehör finns det ett dykrör för
temperaturgivare som måste skruvas in i denna muff.

Svenska
Monterings och bruksanvisning 123
Tekniska egenskaper:
SE Typ GCV7/4S GCV7/4S GCV7/4S
10047 12047 15047 BESKRIVNING TILL BILAGA I
(1) Leverantörens namn eller varumärke.
S1 värmeväxlare yta (m²) 0.5 0.5 0.5
(2) Leverantörens modellbeteckning. (3) Deklarerad
S2 värmeväxlare yta (m²) 0.3 0.3 0.3 belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk
användning enligt tabell 3 i bilaga VII. (4) Modellens
S1 värmeväxlare volym (l) 2.4 2.4 2.4 energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i
S2 värmeväxlare volym (l) 1.4 1.4 1.4 enlighet med punkt 1 i bilaga II; (5) Energieffektivitet vid
vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal ; (6) Årlig
Arbetstryck av värmeväxlare 0.6 0.6 0.6 elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning
S1 (MPa) i GJ som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal och
Arbetstryck av värmeväxlare 0.6 0.6 0.6 beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII, (7)
S2 (MPa) Varmvattenberedarens termostat-temperaturinställningar, så
Maximal temperatur av värme- 80 80 80 som den saluförs av leverantören. (8) Daglig elförbrukning Q elec
bäraren (°C) i kWh, avrundat till tre decimaler. (9) Deklarerad
belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt
IX. PERIODISKT UNDERHÅLL tabell 1 i denna bilaga. (10) Det blandade vattnet vid 40 °C V40 i
liter, avrundat till närmaste heltal. (11) Termostatens maximala
Under normal användning av varmvattenberedaren under temperatur (12) Uttrycket ”direkt ur kartongen” står för
påverkan av höga temperaturer, lossnar kalkavlagringar på apparatens standardmässiga driftsförhållande, driftsinställning
ytan av värmeelementet. Detta försvårar värmeväxlingen eller driftsläge enligt tillverkarens specifikationer när den lämnar
mellan värmeelementet och vattnet. Värmeelementets fabriken, som gäller direkt efter det att appara¬ten installerats
yttemperatur stiger i takt med detta / för kokande vatten/. och som lämpar sig för normal användning av slutanvändaren
Termostaten börjar slå till och från oftare. En „vilseledande“ enligt den tappcykel för vilken produkten har konstruerats och
aktivering av det termiska skyddet är möjlig. På grund av släppts ut på marknaden. (13) Energieffektivitet vid
dessa fakta rekommenderar tillverkaren förebyggande vattenuppvärmning i % avrundat till en decimal (14) eventuella
underhåll av varmvattenberedaren vartannat år, som ska särskilda försiktighetsåtgärder för montering, installation och
utföras av en auktoriserad installatör. Detta förebyggande underhåll beskrivs i bruks- och installationsanvisningen.
underhåll ska innefatta rengöring och tillsyn av Vänligen läs och följ bruks- och installationsinstruktionerna. (15)
anodskyddet (för varmvattenberedare med glaskeramisk Alla uppgifter som finns i produktinformationen är angivna i
beläggning), som byts ut med en ny vid behov. enlighet med bestämmelserna i de relevanta EU-direktiven.
Skillnader i produktinformationen som är angivna i andra
Rengör apparaten med fuktig trasa. Använd inte
ställen kan leda till olika testförhållanden. Endast uppgifterna
slipande eller andra rengörningsmedel som innehåller
angivna i denna produktinformation är relevanta och giltiga.
lösningsmedel. Undvik att hälla över vatten.

Tillverkaren är inte ansvarig för alla konsekvenser som


uppstår som följd av att dessa anvisningar inte följs.
BESKRIVNING TILL BILAGA II
Miljövårdsanvisningar (1) Leverantörens namn eller varumärke.
De gamla elanläggningarna innehåller värdfulla material (2) Leverantörens modellbeteckning. (3) Modellens
och därför ska de inte kastas bort tillsammans med energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga
vardagsavfallet. Vi ber Er att bidra genom Er aktiva insats II. (4) Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.
i resursernas skydd och miljövårdet och ge anläggningen
i de organiserade inköpscentrerna(om sådana finns).
(5) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal. (6) Volym V i liter,
avrundat till en decimal. (7) Varmhållningsförlusten S i W,
avrundat till en decimal. (8) eventuella särskilda
försiktighetsåtgärder för montering, installation och underhåll
beskrivs i bruks- och installationsanvisningen. Vänligen läs och
följ bruks- och installationsinstruktionerna. (9) Alla uppgifter
som finns i produktinformationen är angivna i enlighet med
bestämmelserna i de relevanta EU-direktiven. Skillnader i
produktinformationen som är angivna i andra ställen kan leda
till olika testförhållanden. Endast uppgifterna angivna i denna
produktinformation är relevanta och giltiga.

124 Monterings och bruksanvisning


Brangus pirkėjau, Modeliams be šilumokaičio (spiralės)
TESY komanda norėtų pasveikinti jus įsigijus šį prietaisą. LT
Tikimės, kad naujasis prietaisas atneš daugiau komforto į 7. Elektros energijos suvartojimas per dieną – žiūrėti I
jūsų namus. priedą

Ši naudojimo instrukcija paruošta siekiant supažindinti 8. Paskelbtas apkrovos profilis – žiūrėti I priedą
jus su produktu bei tinkamomis jo instaliavimo ir 9. Sumaišomo vandens kiekis esant temperatūrai 40°C
naudojimo sąlygomis. Šios instrukcijos taip pat skirtos V40 litrais - žiūrėti I priedą
ir kvalifikuotiems technikams, kurie atliks pirminį
instaliavimą, ardys ar remontuos prietaisą. Šių instrukcijų 10. Maksimali termostato temperatūra - žiūrėti I priedą
laikymasis yra naudotojo atsakomybė ir tai yra viena iš
11. Gamykloje nustatyti temperatūros nustatymai - žiūrėti
prietaisui suteikiamos garantijos sąlygų.
I priedą
Prašome atkreipti dėmesį, kad laikytis šios instrukcijos
12. Energetinis efektyvumas vandens šildymo metu -
nurodymų visų pirma suinteresuotas pirkėjas, bet tuo
žiūrėti I priedą
pačiu tai yra viena iš garantijos sąlygų, nurodytų garantijos
kortelėje, kad pirkėjas galėtų nemokamai naudotis Modeliams su šilumokaičiu (spirale)
garantiniu aptarnavimu. Gamintojas neatsako už įrenginio
gedimus ir galimus nuostolius, kurie buvo padaryti 13. Akumuliuojanti šilumą talpa litrais - žiūrėti II priedą
eksploatuojant ir/ arba montuojant įrenginį ne taip, kaip 14. Šilumos nuostoliai nulinės apkrovos metu - žiūrėti II
nurodyta instrukcijoje. priedą
Elektrinis šildytuvas atitinka standarto EN 60335-1, EN III. SVARBIOS TAISYKLĖS
60335-2-21 reikalavimus.

I. PASKIRTIS
•kurios
•Vandens šildytuvas turi būti tvirtinamas tk patalpose,
yra pakankamai atsparios ugniai.
Prietaisas skirtas vandens pašildymui namuose, kur
yra vamzdynai, kurių darbinis slėgis yra žemesnis nei 6
•pripildytas
•Nejunkitevandens.
vandens šildytuvo, kol neįsitikinote, kad jis

Bar (0,6 MPa). Jis yra skirtas eksploatuoti tik uždarose ir


apšildomose patalpose, kuriuose temperatūra nebūna •sistemos
•Vandensbeišildytuvo prijungimo ptrie vandentiekio
elektros darbus turi atlikti tik tinkamą
žemesnė nei 4°C, negalima, kad nuolat veiktų lėtu režimu.
kvalifikaciją turintys asmenys. Kvalifikuotas specialistas
Įrenginys skirtas regionams, kur vandens kietumas yra iki – tai asmuo, turintis atitinkamą kompetenciją pagal tam
10 laipsnių dH. Jeigu įrenginys montuojamas regione, kur tikros valstybės norminius aktus.
vanduo yra kietesnis, labai greitai gali susidaryti kalcio
druskų nuosėdos, kurios sukelia būdingą triukšmą šildant •reikia
•Jungiant vandens šildytuvą prie elektros grandinės,
itin atidžiai prijungti ir apsauginį laidą.
ir greitą elektrinės dalies gedimą. Regionuose, kur vanuo
yra kietesnis, rekomenduojama kasmet valyti įrenginį
nuo kalcio druskų nuosėdų, taip pat naudoti šildytuvo
•оC,•Esant tikimybei, kad patalpos temperatūra nukris iki 0
boileris turi būti išleistas (vadovaujantis procedūra iš
galingumą iki 2 kW. str. V t. 2 „Boilerio pajungimas prie vandentiekio tinklo“).

II. TECHNINIAI DUOMENYS •normalu,


•Eksploatacijos metu – (vandens šildymo režimas) – yra
jei vanduo laša ant apsauginio vožtuvo išleidimo
1. Nominalus tūris V, litrais - žiūrėkite duomenų lentelę angos. Jis turi būti paliktas atviras. Reikia imtis priemonių
ant prietaiso nuleisti arba surinkti išbėgusį vandens kiekį, siekiant
išvengti nuostolių, taip pat reikia laikytis V skyriaus 2 p.
2. Nominali įtampa - žiūrėkite duomenų lentelę ant
reikalavimų. Vožtuvas ir su juo susiję elementai turi būti
prietaiso
apsaugoti nuo užšalimo.
3. Nominalus elektros sunaudojimas - žiūrėkite duomenų
lentelę ant prietaiso •(vandens
•Įrenginioužkaitimas).
šildymo metu gali pasigirsti švilpiantis garsas
Tai yra normalu ir nerodo pažeidimų.
4. Nominalus slėgis - žiūrėkite duomenų lentelę ant Triukšmas laikui bėgant stiprėja, priežastis – kalcio druskų
prietaiso nuosėdų susidarymas. Kad triukšmas būtų pašalintas,
reikia išvalyti įrenginį. Ši paslauga neįtraukta į garantinį
aptarnavimą.
Tai nėra vandentiekio tinklo slėgis. Tai susiję su įrenginiu
ir saugumo standartų reikalavimais. •naudojimą,
•Kad užtikrintumėte saugų vandens šildytuvo
apsauginis grįžtamasis vožtuvas turi būti
reguliariai valomas ir tikrinamas, kad tinkamai veiktų.
5. Vandens šildytuvo tipas - uždaro tipo akumuliacinis Vožtuvas neturi būti užsikimšęs. Jei vanduo jūsų
vandens šildytuvas su termine izoliacija regione yra su daug kalkių, reguliariai reikia valyti
6. Vidinė danga - modeliams: GC - stiklo keramika vožtuve susikaupusias kalkes. Šios paslaugos garantinio
aptarnavimo centrai nesuteikia.
Lietuvių
Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija 125
3. Apsauginis grįžtamasis vožtuvas apsaugo nuo to,kad
LT Bet kokie vandens šildytuvo konstrukcijos ar elektros prietaisas visai neištuštėtų tuo atveju, jei netikėtai
grandinės modifikavimai ar keitimai yra griežtai nutraukiamas šalto vandens padavimas. Vožtuvas
draudžiami. Jei prietaiso patikrinimo metu nustatoma, kad apsaugo prietaisą nuo slėgio padidėjimo iki aukštesnio
jam atlikti kokie nors pakeitimai, prietaisui suteikiama lygio nei leistinas kaitinimo metu (slėgis didėja didėjant
garantija nebegalios. Modifikavimas ir pakeitimas reiškia, kad temperatūrai), išleisdamas slėgio perteklių per išleidimo
nuimti tam tikri prietaiso elementai, kuriuos į prietaisą įmontavo angą.
gamintojas, jei pridėti kokie nors papildomi elementai, jei kokios
nors dalys pakeisto kitomis, gamintojo nerekomenduotomis Apsauginis grįžtamasis vožtuvas negali apsaugoti
dalimis. prietaiso, jei vandentiekio slėgis viršija leistiną slėgį,
nurodytą ant prietaiso.
•su•Šios instrukcijos taip pat galioja ir vandens šildytuvams
šilumokaičiais. V. MONTAVIMAS IR ĮJUNGIMAS

•pažeidžiamas,
•Jei maitinimojį pakeisti
laidas (jei šildytuvas jį turi) yra
turi techninio aptarnavimo Visus techninius ir elektros montavimo darbus turi atlikti
centras arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad kvalifikuoti specialistai. Kvalifikuotas specialistas – tai
būtų išvengta rizikos. asmuo, turintis atitinkamą kompetenciją pagal tam tikros

•metų
•Šis bei
įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams nuo 3 iki 8
žmonėms su nepakankamais fiziniais, emociniais
valstybės norminius aktus.

ar protiniais sugebėjimais, arba žmonėms, kuriems trūksta 1. Montavimas


patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi ar Rekomenduojame prietaisą montuoti netoli tų vietų, kur
instruktuoti dėl įrenginio saugaus naudojimo, ir supranta, reikalinga naudoti karštą vandenį, kad būtų sumažintas
koks pavojus gali kilti. karščio praradimas perdavimo metu. jei prietaisas
••Vaikams negalima leisti žaisti su įrenginiu. montuojamas vonioje, pasirinkta jo montavimo vieta turi

•prižiūrėti
•Vaikai, įrenginio.
neprižiūrimi suaugusiųjų, neturi valyti ar
būti tokia, kur ant prietaiso nebus purškiamas vanduo iš
dušo ar vonios. Prietaisas tvirtinamas ant sienos tvirtinimo
kronšteinų, esančių ant prietaiso korpuso, pagalba (jei
kronšteinų nėra ant prietaiso korpuso, tuomet juos reikia
IV. APRAŠYMAS IR VEIKIMO PRINCIPAS
pritvirtinti ant korpuso pridedamais varžtais). Prietaisas
Prietaisą sudaro korpusas, flanšas apatinėje prietaiso dalyje pakabinamas ant dviejų kablių (min. Ø 10 mm), kurie
(vandens šildytuvams, kurie skirti vertikaliam montavimui) turi būti tvirtai pritvirtinti prie sienos (kabliai į tvirtinimo
arba šone (vandens šildytuvams, kurie skirti horizontaliam rinkinį nepridedami). Tvirtinimo kronšteinų konstrukcija,
montavimui), apsauginio plastikinio skydelio ir apsauginio skirta vertikaliai tvirtinamiems vandens šildytuvams, yra
grįžtamojo vožtuvo. universali ir galimas atstumas tarp kablių yra nuo 220 iki
1. Korpusas sudarytas iš plieninio rezervuaro (vandens 310 mm (žr. Pav. 1a). Vandens šildytuvų, kurie skirti tvirtinti
talpos) ir gaubto (išorinis gaubtas) su termoizoliacija horizontaliai, kablių atstumai yra įvairūs, priklausomai nuo
tarp jų, pagaminta iš ekologiškai švarios didelio tankio modelių, ir nurodyti 1 lentelė iki 1b paveikslėlio.
poliuretano putos, taip pat dviejų vamzdžių su sriegiu G
½” šalto vandens padavimui (pažymėtas mėlynu žiedu) ir Kad išvengtumėte susižeidimo ir trečiųjų asmenų
karšto vandens išleidimui (pažymėtas raudonu žiedu). sužeidimo karšto vandens padavimo sistemos
Vidinė talpa/rezervuaras gali būt dviejų rūšių, priklausomai gedimo atveju, prietaisas turi būti montuojamas patalpose
nuo modelio: su grindine hidroizoliacija ir kanalizacijos drenažu. Jokiomis
•stiklo
•Pagamintas iš plieno, apsaugotu nuo korozijos specialia
keramikos danga.
aplinkybėmis nedėkite po prietaisu jokių objektų, kurie nėra
atsparūs drėgmei. Jei prietaisą montuojate patalpose be

••Pagamintas iš nerūdijančio plieno grindinės hidroizoliacijos, tuomet po šildytuvu būtina


pastatyti apsauginę vonelę su kanalizaciniu drenažu.
Vertikalūs vandens šildytuvai gali būti su įmontuotu
šilumokaičiu. Šilumokaičio įeigos ir išeigos angos yra
šonuose ir tinka vamzdžiams su sriegiu G ¾ “. Pastaba: komplekte nėra apsauginės vonelės, taigi ją
naudotojas turi įsigyti atskirai.
2. Flanšas yra su elektriniu šildytuvu ir termostatu.
Vandens šildytuvai su stiklo keramine danga turi magnio 2. Vandens šildytuvo vamzdžių sujungimai
apsauginį įrenginį /saugiklį. 4a pav. - vertikaliam, 4b ir horizontaliam montavimui
Elektrinis šildytuvas naudojamas vandens šildymui
1 - įėjimo vamzdis; 2 - apsauginis vožtuvas; 3 - redukcinis
rezervuare ir yra valdomas termostato, kuris automatiškai
ventilis (kai spaudimas vandentiekyje viršija 0,6 MPa);
palaiko nustatytą temperatūrą. Termostatas yra su
4 - stabdymo vožtuvas; 5 - piltuvėlis prijungtas prie
apsauginiu saugikliu nuo perkaitimo, kuris išjungia
kanalizacijos; 6 – žarna; 7 – Boilerio išleidimo kranas
šildytuvą, kai temperatūra pasidaro per didelė.

126 Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija


Jungdami vandens šildytuvą prie vandentiekio, laikykitės
ant vamzdžių esančių spalvotų žymų: mėlyna - šaltam
•rankenėle
•modelis-komplektuotas su apsauginiu ventiliu su
pakelkite rankenėlę ir vanduo ištekės per LT
(ateinančiam) vandeniui, raudona - šiltam (išeinančiam) ventilio drenažo angą
vandeniui.
Privalu sumontuoti pridedamą apsauginį grįžtamąjį
•boileris
•modelisgalikomplektuotas su ventiliu be rankenėlės –
būti išleistas tiesiog iš vandentiekio vamzdžio,
vožtuvą. Jis turi būti montuojamas ant šalto vandens kai prieš tai bus atjungtas nuo vandentiekio.
padavimo vamzdžio, laikantis ant jo korpuso esančios
rodyklės, rodančios ateinančio vandens kryptį. Papildomų Išėmus flanšą, gali išbėgti keletas litrų vandens, kuris gali
čiaupų tarp apsauginio vožtuvo ir vandens šildytuvo būti likęs rezervuare. Tai normalu. Reikia.
montuoti nereikia.
Reikia imtis priemonių, kad išleidžiant vandenį, jis
Išimtis: jeigu vietos įstatymų normos reikalauja naudoti nepakenktų greta esantiems daiktams.
kitą apsauginį vožtuvą arba įrenginį (atitinkantį EN 1487
arba EN 1489), jį reikia įsigyti papildomai. Įrenginiams, Jeigu slėgis vandentiekio tinkle viršija nurodytą I skyriuje,
atitinkantiems EN 1487, maksimalus leistinas darbinis būtina įmontuoti slėgio mažinimo vožtuvą, kitaip
slėgis turi būti 0.7 MPa. Kitiems apsauginiams vožtuvams, šildytuvas nebus eksploatuojamas taisyklingai. Gamintojas
kurių slėgis yra kalibruojamas, turi būti 0.1 MPa pažymėta neprisiima atsakomybės dėl jokių problemų, kurios kyla
įrenginio lentelėje. Tokiais atvejais atbulinis apsauginis netinkamai prietaisą naudojant.
vožtuvas, atsiųstas su įrenginiu, neturi būti naudojamas.
3. Vandens šildytuvo prijungimas prie elektros.
Kitų (senų) vožtuvų buvimas gali tapti prietaiso sugedimo
priežastimi, taigi senus vožtuvus būtina išimti. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jis
pripildytas vandens.

Negali būti naudojama jokia kita uždaromoji armatūra 3.1. Modeliai su maitinimo laidu ir kištuku, įjungiami į
tarp apsauginio vožtuvo (apsauginio įrengimo) ir elektros lizdą kištuku. Išjungiami - ištraukiant kištuką iš
įrenginio. elektros lizdo.

Kontaktas turi būti taisyklingai prijungtas prie atskiros


Draudžiama prijungti apsauginį grįžtamąjį vožtuvą prie elektros grandinės su saugikliu. Jis turi būti įžemintas.
ilgesnių nei 10mm sriegių, kadangi tokiu atveju vožtuvas
gali būti sugadintas ir kelti pavojų prietaisui.
3.2. Vandens šildytuvų komplekte yra maitinimo laidas be
kištuko
Montuojant vertikalų vandens šildytuvą apsauginis Įrenginys turi būti pajungtas prie elektros instaliacijos
vožtuvas turi būti jungiamas prie įeinančio vamzdžio atskiros elektros srovės grandies, turi būti įrengtas
nuimant plastikinį dangtelį. Sumontuotas prietaisas turi būti saugiklis su nominalia srove 16А (20A, kai galingumas >
tokioje padėtyje kaip parodyta 2 paveikslėlyje. 3700W). Sujungimas turi būti nuolatinis – be sujungimo
kištuku. Srovės grandis turi turėti saugiklį ir įmontuotą
įrengimą, kuris užtikrina visų polių atsijungimą III
Apsauginis vožtuvas ir vamzdis nuo jo iki šildytuvo turi kategorijos aukštos įtampos sąlygomis.
būti apsaugoti nuo užšalimo. Drenuojant su žarna, jos Įrenginio maitinimo laidas turi būti pajungtas tokiu būdu:

•fazinio
•Laidaslaidininko
laisvas galas turi būti visada atviras (neturi būti vandenyje). Žarna
taip pat turi būti apsaugota nuo užšalimo. su ruda izoliacija – prie elektros instaliacijos
(L)

Norint pripildyti vandens šildytuvą reikia atsukti •neutraliojo


• laidininkoizoliacija
Laidas su mėlyna
(N)
– prie elektros instaliacijos
vandentiekio šalto vandens padavimo kraną bei karšto
vandens maišytuvo kraną. Po to, kai vandens rezervuaras
pripildomas, iš vandens maišytuvo turi pradėti bėgti
•instaliacijos
•Laidas su apsauginio
geltonai žalia izoliacija – prie elektros
laidininko ( )
nuolatinė vandens srovė. Dabar galima užsukti karšto
vandens kraną. 3.3. Vandens šildytuvai be maitinimo laido

Jei norite ištuštinti vandens šildytuvą, pirmiausia išjunkite Įrenginys turi būti prijungtas prie stacionarinės elektros
jį iš elektros lizdo. Sustabdykite vandens padavimą į instaliacijos atskiros srovės grandinės, turi būti įrengtas
prietaisą. Atsukite maišytuvo šilto vandens kraną. Atsukite saugiklis su nominalia srove 16А (20A, kai galingumas
7 kraną (brėž. 4a ir 4b), kad iš boilerio ištekėtų vanduo. Jei > 3700W). Prijungimas vykdomas variniais vieno
instalacijoje tokio nėra, boileris gali būti išleistas sekančiu laido (kietais) laidininkais – laidas 3x2,5 mm², bendras
būdu: galingumas 3000W (laidas 3x4.0 mm², galingumas >
3700W).
Lietuvių
Pajogimo, naudojimo irpreti ros instrukcija 127
Elektros grandinė, aprūpinanti elektra prietaisą, turi būti Termoreguliatorius (1) ir šviesos indikatoriai „šildymas
LT su įmontuotu įtaisu, atskiriančiu visus gnybtų polius per / parengtas naudojimui“
aukštos III kategorijos įtampos sąlygomis.
Temperatūra nustatoma naudojant termoreguliatoriaus
Norint atvesti elektrą į šildytuvą, reikia nuimti plastikinį rankenėlę (1). Toks nustatymas leidžia sklandžiai nustatyti
gaubtą(pav.2). pageidaujamą temperatūrą.
Pievienojotes galia laidai turėtų imtis atbilstoti ženklinimo 2 pav. parodyta rankenėlių sukimo kryptis.
terminalų, kaip parodyta sub:
e ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS – esant šiam režimui,
••fazės - pažymėti, A arba А1, arba L, arba L1. vandens temperatūra įrenginyje siekia maždaug 60°С.

••Neutralus - su nuoroda N (B arba B1, arba N1). Tokiu būdu sumažinamas energijos suvartojimas.

•simboliu
•Apsauginis. jungiamas į įsriegiamą jungtį, pažymėta Šviesos indikatorius „šildymas / parengtas naudojimui“
- rodo būklč/režimą, kuriuo dirba įrenginys: šviečia
raudonai, kai šyla vanduo, ir šviečia mėlynai, kai
Po to, kai laidai sujungiami, uždėkite plastikinį gaubtą pasiekiama nurodyta termostate vandens temperatūra.
atgal į jo vietą! Nešviečia, kai galingumo jungiklis yra išjungtas.

Paaiškinimai pav. 3: Galingumo jungiklis (2) ir šviesos indikatoriai


T2 - šilumos jungiklis; T1 - termoreguliatorius; S - jungiklis; Galingumo jungiklis turi vieną padalą:
R - šildytuvas;SL1, SL2, SL3- indikacinė lemputė; F - flanšas
(jungė); AT - anodinis testeris (jei toks yra); AP - anodinis 0 – išjungta;
saugiklis; I – įjungta;

VI. NUO RŪDŽIŲ APSAUGANTIS MAGNIO ANODAS Šviesos indikatorius I šviečia esant įjungtam I jungikliui.
(VANDENS ŠILDYTUVUOSE, KURIŲ REZERVUARAI
Dviejų padalų galingumo jungiklis:
PADENGTI STIKLO KERAMIKOS DANGA)
0 – išjungta;
Magnio anodas apsaugo vandens rezervuarų vidinį
paviršių nuo korozijos. I, II – įjungta;

Anodo naudojimo laikas yra iki penkių metų. Anodas yra Šildymo galingumo pasirinkimas:
susidėvintis elementas, kurį laikas nuo laiko reikia pakeisti. Deklaruotas galingum